Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.857

Rīgā 2008.gada 14.oktobrī (prot. Nr.74 14.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti “Lielo ostu infrastruktūras attīstība “Jūras maģistrāļu” ietvaros”
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienībasstruktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.prioritātes “Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 3.3.1.pasākuma “Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” 3.3.1.3.aktivitāti “Lielo ostu infrastruktūras attīstība “Jūras maģistrāļu” ietvaros” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesnieguma iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi.

2. Aktivitātes mērķis ir palielināt ostu caurlaides spēju un drošības līmeni, kā arī veicināt ostu attīstību un nodrošināt to funkcionalitāti.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir kravu nosūtītāji un saņēmēji, kā arī pasažieri.

4. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Aktivitātei un vienam projektam pieejamais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms un pieļaujamā atbalsta intensitāte

5. Kopējais aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms ir 171 798 583 euro. Nacionālo līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzējs. Nacionālais finansējums nav mazāks par 15 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzējs valsts budžeta dotāciju projekta līdzfinansēšanai var saņemt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kritērijiem un kārtību, kādā pašvaldībām un plānošanas reģioniem piešķir valsts budžeta dotāciju Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

5.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 50.punktu)

5.2 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 5. punktā norādīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 12 195 701 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 5. punktu.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.238 redakcijā)

6. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 50.punktu)

6.1 Maksimālais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām vienam projektam ir 78 257 949 euro. Kohēzijas fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ja paredzēts īstenot komercdarbības atbalsta projektu, Kohēzijas fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz Eiropas Komisijas lēmumā noteikto intensitāti.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1180 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

III. Atbildīgā iestāde un projekta iesniedzējs

7. Aktivitātes īstenošanā atbildīgā iestāde ir Satiksmes ministrija. Atbildīgā iestāde nodrošina visas starpniekinstitūcijas funkcijas, tai skaitā:

7.1. atbilstoši savai kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 5.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums;

7.2. uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finansēšanas plānu izpildi.

8. Atbildīgā iestāde trīs gadus pēc darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” slēgšanas nodrošina projekta radīto ieņēmumu uzraudzību, tajā skaitā to ieņēmumu atgūšanu vai ieturēšanu, kas netika ņemti vērā, aprēķinot projektam pieejamā Kohēzijas fonda un Latvijas valsts budžeta finansējuma apjomu.

9. Projekta iesniedzēji aktivitātes ietvaros var būt lielo ostu pārvaldes, kā arī tādas pašvaldības un to kapitālsabiedrības, kuru teritorijā atrodas lielās os­tas.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā)

IV. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

10. Projekta atbalstāmās darbības ir autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras būvniecība, molu un viļņlaužu rekonstrukcija, pasažieru termināļu izbūve, piestātņu un kravu laukumu izbūve, neapgūto teritoriju attīstība, akvatorijas padziļināšana.

11. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

11.1. būvlaukuma sagatavošana un novākšana;

11.2. būvdarbi;

11.3. būvuzraudzība;

11.4. ekspertīzes;

11.5. ar vides aizsardzības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

11.6. ar ugunsdzēsību un citu drošības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

11.7. pamatdarbībai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

11.8. labiekārtošanas darbi;

11.9. publicitātes pasākumi, ciktāl to paredz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošie normatīvie akti;

11.10. apbraucamo ceļu izbūve, nojaukšana un uzturēšana pamatceļa būvniecības laikā;

11.11. pievadceļu uzturēšana pamatceļa būvniecības laikā;

11.12. infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvdarbi;

11.13. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 11.2.apakš­punktā minēto izdevumu segšanai ne vairāk kā 10 procentu no projekta attiecināmo izmaksu apjoma (tajā skaitā iespējamā projekta sadārdzinājuma kompensēšanai) projektiem, kuru kopējās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro un ne vairāk kā pieci procenti – projektiem, kuru kopējās izmaksas ir mazākas par 50 000 000 euro;

11.14. pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

11.15. zemes iegādes izmaksas līdz 10 procentiem no projekta attie­ci­nāmo izmaksu kopsummas;

11.16. projektēšana un autoruzraudzība.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1318; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1180; grozījumi 11.13.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

12. (Svītrots ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1318)

13. Projekta izmaksās neiekļauj administratīvās izmaksas.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā)

13.1 Izmaksas, ko Kohēzijas fonda projekta ietvaros finansējuma saņēmējs veic pēc 2015. gada 31. decembra, pilnā apmērā tiek segtas no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana, projektu iesniegumu iesniegšana un projekta iesnieguma veidlapa

14. Atbildīgā iestāde uzaicina projekta iesniedzēju iesniegt šiem noteikumiem atbilstošu projekta iesniegumu.

15. Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro, to noformē atbilstoši Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, XXI pielikumam latviešu un angļu valodā.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1318; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1180; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Šo noteikumu 15.punktā minētajam projekta iesniegumam pievieno aizpildītu Kohēzijas fonda projekta iesnieguma pielikumu (1.pielikums).

17. Ja projekta kopējās izmaksas ir mazākas par 50 000 000 euro, projekta iesniegumu sagatavo, aizpildot Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1318; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1180; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

18. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā (ar pasta starpniecību vai personīgi) vai elektroniska dokumenta formā.

19. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesnieguma un projekta izmaksu un ieguvumu analīzes oriģinālam un kopijai pievieno arī projekta iesnieguma elektronisko versiju uz datu nesēja (tajā ievietojamie dokumenti noformējami MS Word, MS Excel formātā).

20. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to nosūta uz elektroniskā pasta adresi ?nv_dep@sam.gov.lv. Projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma pieņemšanas termiņa beigām.

21. Aktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde nosūta šo noteikumu 9.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumus. Projektu iesniegumu atlasi izsludina 2008.gadā.

22. Ja pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros atbildīgā iestāde saņem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem atbilstošus projektu iesniegumus, kuru Kohēzijas fonda līdzfinansējuma summa ir mazāka par aktivitātei pieejamo summu, tad par atlikušo Kohēzijas fonda līdzfinansējuma summu atbildīgā iestāde 2009.gadā rīko otro projektu iesniegumu atlases kārtu.

22.1 Ja iepriekšējās atlases kārtās nav apgūts viss aktivitātes ietvaros pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums, par atlikušo Kohēzijas fonda līdzfinansējuma summu atbildīgā iestāde 2013.gadā rīko trešo projektu iesniegumu atlases kārtu.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1180 redakcijā)

VI. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

23. Atbildīgās iestādes vadītājs izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju.

24. Vērtēšanas komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes vadītāja apstiprināts nolikums.

25. Vērtēšanas komisijā iekļauj Satiksmes ministrijas pārstāvjus. Novērotāju statusā vērtēšanas komisijā var piedalīties vadošās iestādes pārstāvji.

26. Vērtēšanas komisija, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, vērtēšanas veidlapas ailē “Vērtējums” norāda projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijam (“Jā”) vai neatbilstību vērtēšanas kritērijam (“Nē”).

27. Vērtēšanas komisija, vērtējot projektu iesniegumus atbilstoši kvalitātes kritērijam, vērtēšanas veidlapas ailē “Vērtējums” norāda punktu skaitu vai projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijam (“Jā”) vai neatbilstību vērtēšanas kritērijam (“Nē”).

28. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem kritērijiem:

28.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

28.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

28.3. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā (ja projekta iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta formā);

28.4. ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro, projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta latviešu un angļu valodā. Ja projekta kopējās izmaksas ir mazākas par 50 000 000 euro, projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

28.5. ir iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopija (ja projekta iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta formā);

28.6. projekta iesnieguma lapas ir numurētas (ja projekta iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta formā);

28.7. projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (ja projekta iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta formā);

28.8. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši pro­jekta iesnieguma veidlapai;

28.9. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, un tam pievienoti šajos noteikumos un projekta iesniegumā norādītie pielikumi;

28.10. projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām;

28.11. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrā­sojumu, svītrojumu vai papildinājumu (ja projekta iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta formā);

28.12. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

28.13. Kohēzijas fonda līdzfinansējuma procentuālais un summārais apmērs ir aprēķināts pareizi;

28.14. projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas un to apjoms at­bilst noteikumos par aktivitātes ieviešanu noteiktajām izmaksām un to apjomam.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1318; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1180; grozījumi 28.4.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

29. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem atbilstības kritērijiem:

29.1. projekta iesniedzējs ir lielās ostas pārvalde, kā arī tāda pašvaldība un tās kapitālsabiedrība, kuras teritorijā atrodas lielā osta;

29.2. projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

29.3. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu visu naudas plūsmu projekta īstenošanas laikā;

29.4. projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem gadījumā, ja projekta izmaksas pieaug;

29.5. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma;

29.6. projekta iesniegumā ir raksturoti projekta ieviešanai nepieciešamie resursi (piemēram, iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze);

29.7. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas. Projektā vadības komandā tiks nodarbināti:

29.7.1. būvinženieris ar vismaz triju gadu pieredzi ostu infrastruktūras objektu būvniecības jomā;

29.7.2. projekta vadītājs ar vismaz triju gadu pieredzi transporta infrastruktūras projektu vadīšanā;

29.7.3. grāmatvedis-finansists ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē;

29.8. projekta infrastruktūra, kurā tiks veiktas investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai nodota tā valdījumā;

29.9. projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze;

29.10. projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota reālā finansiālā diskonta likme – pieci procenti un sociālā diskonta likme – 5,5 procenti;

29.11. projekta pašreizējā ekonomiskā neto vērtība (ENPV) ir lielāka par nulli;

29.12. projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) ir lielāka par 5,5 procentiem;

29.13. projekta investīciju finansiālā neto pašreizējā vērtība (FNPV/C) ir mazāka par nulli;

29.14. projekta investīciju finansiālā ienesīguma norma (FRR/C) ir mazāka par 5 procentiem;

29.15. projektam ir veikta jutīguma un risku analīze;

29.16. projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam;

29.17. esošā ostas infrastruktūra nenodrošina pietiekamu un drošu pieejamību ostai no jūras un sauszemes puses, tādējādi samazinot Eiropas komunikāciju tīkla kapacitāti un kravu transportēšanas efektivitāti;

29.18. projekta īstenošanas rezultātā izveidotā infrastruktūra ir izmantojama ostas koplietošanas vajadzībām;

29.19. projekts ir finansiāli noturīgs – projekta kumulatīvā (nediskontētā) neto naudas plūsma ir pozitīva 20 gadus pēc projekta īstenošanas (piemēro ieņēmumus gūstošiem projektiem);

29.20. projektam pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 78 257 949 euro;

29.21. projekts atbilst aktivitātes mērķim – palielināt ostu caurlaides spēju un drošības līmeni, kā arī veicināt ostu attīstību un nodrošināt funkcionalitāti;

29.22. projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām būvniecības tirgus cenām projekta īstenošanas gadā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

29.23. projektā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

29.24. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

29.25. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst ar Eiropas Savienības fondu vadību saistītajos normatīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām;

29.26. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja – projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšana vismaz 20 gadus pēc projekta pabeigšanas;

29.27. projekts nodrošinās ostas apkārtējās vides sakārtotību;

29.28. projekts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts vai, ja ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, projekta iesniegumam ir pievienots apliecinājums, ka projekta iesniedzējs komercdarbības atbalsta kontroli regla­mentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs projekta iesniegumu Eiropas Komisijā lēmuma pieņemšanai par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un neuzsāks projekta īstenošanu pirms atbildīgās iestādes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pirms Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1318; MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1180; grozījums 29.20.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

30. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

30.1. projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR). Punktus piešķir atbilstoši projekta ekonomiskā ienesīguma normas (ERR) lielumam;

30.2. projekts veicina kuģošanas drošības uzlabošanu:

30.2.1. tieši – 2 punkti;

30.2.2. netieši – 1 punkts;

30.2.3. nemaz – 0 punkti;

30.3. projekts veicina vides piesārņojuma riska samazināšanu:

30.3.1. tieši – 2 punkti;

30.3.2. netieši – 1 punkts;

30.3.3. nemaz – 0 punkti;

30.4. projekta īstenošanas laiks:

30.4.1. mazāk par vienu gadu – 2 punkti;

30.4.2. no viena gada līdz diviem gadiem – 1 punkts;

30.4.3. ilgāks par diviem gadiem – 0 punktu;

30.5. vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem trau­cējumiem:

30.5.1. projektā ir iekļauti papildu specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem – 1 punkts;

30.5.2. projektā nav paredzēti specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem – 0 punktu.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1318)

31. Šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minētā kritērija īpatsvars ir 80 pro­centu, 30.2., 30.3., 30.4. un 30.5.apakšpunktā minētā kritērija īpatsvars ir pieci procenti.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā)

32. Lai noteiktu kopējo punktu skaitu šo noteikumu 30.1., 30.2., 30.3., 30.4. un 30.5.apakšpunktā minētajā kritērijā, iegūto punktu skaitu reizina ar kritērija īpatsvara procentam atbilstošu skaitli.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā)

33. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādam finansējuma piešķiršanas kritērijam – ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5., 28.7., 28.8., 28.9., 28.11., 28.12., 28.14.apakšpunktā un 29.punktā minē­tajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 30.1., 30.2., 30.3., 30.4. un 30.5.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos kopā saņēmis vairāk par 440 punktiem, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo pro­jekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes projektu atlases kārtā pieejamā finansējuma.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā)

VII. Lēmuma pieņemšana

34. Projektu iesniegumus vērtē, ievērojot šajos noteikumos noteikto vērtēšanas kritēriju secību. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no vērtēšanas kritērijiem, izņemot šo noteikumu 28.6., 28.10. un 28.13.apakšpunktā minētos kritērijus, projekta iesnieguma atbilstību nākamajiem vērtēšanas kritērijiem nevērtē un projekta iesniegumu noraida.

35. Ja projekta iesniegumā nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 28.6., 28.10. un 28.13.apakšpunktam, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā nodrošina projekta iesnieguma atbilstību attiecīgajam kritērijam).

36. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu nosūta attiecīgo lēmumu projekta iesniedzējam.

37. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

38. Piecu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas vērtēšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu.

(Grozīts ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1318)

39. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam pozitīvu atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

40. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti šo noteikumu 37.punktā noteiktajā termiņā, šo noteikumu 38.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu.

41. Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro, bet projekta iesniegums nav sagatavots iesniegšanai Eiropas Komisijā, lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda termiņu projekta iesnieguma sagatavošanai iesniegšanai Eiropas Komisijā.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1180; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

42. Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildes nosūta projekta iesniegumu vadošajai iestādei.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.343)

43. Līgumā par projekta īstenošanu, kas noslēgts starp atbildīgo iestādi un finansējuma saņēmēju, atbildīgā iestāde norāda iepirkuma procedūras uzsākšanas termiņu.

43.1 Pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, atbildīgā iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 31.08.2010. noteikumu Nr.823 redakcijā)

44. Projekta īstenošanas laikā radušās izmaksas, ja tās atbilst šajos notei­kumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām un to apjomam, ir attiecināmas:

44.1. no 2006.gada 24.oktobra, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro;

44.2. ar dienu, kad atbildīgā iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnie­guma apstiprināšanu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir mazākas par 50 000 000 euro;

44.3. ar dienu, kad atbildīgā iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnie­guma apstiprināšanu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts;

44.4. ar dienu, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1180; grozījumi 44.1. un 44.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.01.2014., grozījumu 2.punktu)

45. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzi­numu ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, atbildīgā iestāde norāda lēmuma spēkā stāšanās termiņu, nosakot, ka šajā punktā minētais atbildīgās iestādes lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Eiropas Komisijas lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā)

46. Projekta īstenošanu projekta iesniedzējs var uzsākt pēc atbildīgās iestādes lēmuma pieņemšanas, ja projekta iesniegums saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā)

47. Projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu pieņemšanas iesniedz atbildīgajā iestādē Eiropas Komisijas lēmumu un atbilstoši tiesību aktiem komercdarbības atbalsta kontroles jomā precizētu projekta iesniegumu. Ja Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un projekta iesniegums nav jāprecizē, projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas iesniedz atbildīgajā iestādē Eiropas Komisijas lēmumu un apliecinājumu, ka atbildīgajā iestādē sākotnēji iesniegtais projekta iesniegums atbilst Eiropas Komisijas apstiprinātajai projekta iesnieguma redakcijai.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā)

48. Ja Eiropas Komisija atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 41.panta 1.punktam sniedz iebildumus par projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde nosūta iebildumus projekta iesniedzējam, nosakot termiņu pre­cizētā projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē. Projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma precizēšanu atbilstoši saņemtajiem iebildumiem un atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizēto projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē. Atbildīgā iestāde saskaņo precizēto projekta iesniegumu un nosūta to vadošajai iestādei saskaņošanai un iesniegšanai Eiropas Komisijā.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā)

48.1 Finansējuma saņēmējs īstenošanā esoša projekta ietvaros var paredzēt papildu darbības jaunu uzraudzības rādītāju sasniegšanai vai esošo uzraudzības rādītāju vērtību pieaugumam atbilstoši aktivitātē pieejamam Kohēzijas fonda līdzfinansējumam, iesniedzot grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, bet nepalielinot Kohēzijas fonda atbalsta intensitāti, kas noteikta attiecīgajam projektam.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.343 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1180 redakcijā)

49. Šo noteikumu 11.14., 11.15. un 11.16.apakšpunktā minētās attie­cināmās izmaksas piemērojamas otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās apstipri­nātajiem projektu iesniegumiem. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprinātajiem projektu iesniegumiem šo noteikumu 11.14., 11.15. un 11.16.apakš­punktā minētās attiecināmās izmaksas var pie­mērot, ja kopējais projekta attiecināmo izmaksu apmērs nepārsniedz apstiprinātā projekta attiecināmo izmaksu finansējuma apmēru.

50. Šo noteikumu 5.1 un 6.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1180 redakcijā)

51. Projektam, kura kopējās izmaksas ir lielākas par 50 000 000 euro, kurš ir apstiprināts Eiropas Komisijā un kurš nebūs pilnībā pabeigts līdz termiņam, kas noteikts Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 56. panta 1. punktā, jābūt pilnībā pabeigtam, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu divu gadu laikā pēc slēgšanas dokumentu iesniegšanas Eiropas Komisijā.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

52. Projektam, kura kopējās izmaksas ir mazākas par 50 000 000 euro un kurš nebūs pilnībā pabeigts līdz termiņam, kas noteikts Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 56. panta 1. punktā, jābūt pilnībā pabeigtam, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu līdz 2016. gada 30. jūnijam.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

53. Šo noteikumu 51. un 52. punktā minētajiem projektiem atbildīgā iestāde var veikt noslēguma maksājumu pirms projekta īstenošanas beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 615 redakcijā)

54. Finansējuma saņēmējam, īstenojot šo noteikumu 51. un 52. punktā minēto projektu, ir pienākums:

54.1. līdz projekta pabeigšanai un mērķa sasniegšanai katra mēneša pirmajā nedēļā iesniegt izskatīšanai atbildīgajā iestādē un vadošajā iestādē informāciju par projekta ieviešanas progresu, rīcības plāna izpildi, kā arī mērķa nesasniegšanas riskiem un rīcības plānu to novēršanai;

54.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus, atmaksāt projekta ietvaros veiktos izdevumus, ja šo noteikumu 51. un 52. punktā minētajā termiņā netiek sasniegts projekta mērķis.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 615 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.04.2017. noteikumiem Nr. 214)

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.857

(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1180; grozījumi pielikuma B un C daļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

A DAĻA

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2. pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.857

(Pielikums MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1318 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1180; grozījumi pielikuma C un D daļā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

A DAĻA

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 857Pieņemts: 14.10.2008.Stājas spēkā: 29.11.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 186, 28.11.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
184437
{"selected":{"value":"03.05.2017","content":"<font class='s-1'>03.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.05.2017","iso_value":"2017\/05\/03","content":"<font class='s-1'>03.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2015","iso_value":"2015\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2015.-02.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.05.2015","iso_value":"2015\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-10.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2014","iso_value":"2014\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2014.-28.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-26.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2013","iso_value":"2013\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-06.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2010","iso_value":"2010\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2010.-03.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2009","iso_value":"2009\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2009.-14.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2008","iso_value":"2008\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2008.-25.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.05.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)