Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.957

Rīgā 2008.gada 20.novembrī (prot. Nr.81 32.§)
Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļ­gauja” (turpmāk – ainavu apvidus) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. ainavu apvidus apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu, tās lietošanas un izveidošanas kārtību.

2. Ainavu apvidū ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

2.1. regulējamā režīma zona;

2.2. dabas lieguma zona;

2.3. dabas parka zona;

2.4. ainavu aizsardzības zona;

2.5. neitrālā zona.

2.1 Visā ainavu apvidus teritorijā valsts autoceļi to zemes nodalījuma joslas platumā ir noteikti kā neitrālā zona.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.44 redakcijā)

3. Ainavu apvidus platība ir 21749 hektāri. Ainavu apvidus funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu koordinātu saraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Ainavu apvidus robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvu zīmi, kuras paraugs, lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā ainavu apvidus teritorijā

5. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ūdenstecēm, kā arī takām, kas minētas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas ainavu apvidus apskatei.

6. Dabas aizsardzības pārvalde var noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par ainavu apvidū esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

6.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem ainavu apvidus teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 8., 19. un 38.punktā un 22.7., 22.8., 25.6.1., 25.7., 25.9., 25.10.5., 31.1., 31.5., 31.6., 31.7., 31.8.5. un 44.4.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.44 redakcijā)

7. Visā ainavu apvidus teritorijā aizliegts:

7.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves, piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem, kā arī uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

7.2. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

7.3. dedzināt sauso zāli un niedres, kā arī meža zemsedzi. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumiem, par kuru veikšanu ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

7.4. uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru darba rata diametrs ir lielāks par pieciem metriem vai augstākais punkts pārsniedz 30 metru augstumu.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

8. Visā ainavu apvidus teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

8.1. izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un zemes dzīļu izmantošanas licenci, izņemot atļauju aku rakšanai ūdens ieguvei un artēzisko aku ierīkošanai;

8.2. cirst alejas kokus šo noteikumu 4.pielikumā minētajās alejās, izņemot bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

9. Visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot neitrālo zonu, aizliegts:

9.1. veikt jebkādas darbības, kas būtiski vai neatgriezeniski (tādā mērā, ka dabiskā ainava nespēj atjaunoties dabiskā ceļā) pārveido raksturīgo ainavu;

9.2. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru motora jauda pārsniedz piecus zirgspēkus, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic zivju resursu aizsardzību un uzraudzību vai vides kontroli;

9.3. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

9.4. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens­slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, izņemot pārbraucienus sacensību laikā pa valsts autoceļiem un velobraucienus;

9.5. pļaut pļavas un ganības virzienā no malām uz centru, izņemot gadījumus, kad nelīdzena darba vietas reljefa apstākļos (nogāžu slīpums, bedres, grāvji, izciļņi) tas nav iespējams darba drošības dēļ;

9.6. medīt putnus Gaujā un tās tauvas joslā, kā arī Pukšu purvā;

9.7. piebarot savvaļas zīdītājdzīvniekus medņu riestu mikroliegumos un to buferzonās;

9.8. ierīkot jaunas meliorācijas sistēmas vai to daļas;

9.9. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

9.10. nosusināt purvus un iegūt tajos kūdru;

9.11. ierīkot jaunas derīgo izrakteņu ieguves vietas, izņemot pazemes ūdens ieguvi;

9.12. veikt darbības, kas var izraisīt augsnes eroziju;

9.13. veikt augsnes mehanizētu sagatavošanu dziļāk par 10 centimetriem sila un mētrāja meža augšanas apstākļu tipos;

9.14. (svītrots ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44).

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

10. Visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot neitrālo zonu, aizliegts:

10.1. veikt ceļu būvi vai ceļu rekonstrukciju, izņemot:

10.1.1. māju ceļu būvi vai rekonstrukciju;

10.1.2. valsts autoceļu un pašvaldību ceļu rekonstrukciju esošās ceļa trases platumā;

10.1.3. uzņēmumu ceļu būvi vai rekonstrukciju līdz 10–12 metrus platā ceļa trasē, līdz 20 metrus platā ceļa trasē vai esošās ceļa trases platumā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

10.2. veicot ceļu būvi, rekonstrukciju vai periodisko uzturēšanu saskaņā ar šo noteikumu 10.1.3.apakšpunktu, izmainīt iekšzemes kāpu dabiskā reljefa virsmu vairāk nekā par 1 metru;

10.3. katru gadu no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt ceļu periodisko uzturēšanu vai rekonstrukciju medņu riestu mikroliegumos un to buferzonās.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

11. Visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot neitrālo zonu, aizliegts:

11.1. veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību mežaudzēs, kas atrodas uz nogāzēm, kuru garums un platums ir 30 metru vai lielāks un slīpums ir 30 grādu vai lielāks, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi un bīstamo koku ciršanu, nocirstos kokus atstājot mežaudzē;

11.2. veidot taisnas, par 100 metriem garākas cirsmu malas, kas šķērso nogāzes, kuru garums un platums ir 10 metru vai lielāks un slīpums ir 30 grādu vai lielāks.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

12. Cērtot kokus visu veidu cirtēs, saglabājami:

12.1. koki ar lielām (diametrs pārsniedz 50 centimetru) putnu ligzdām un blakus augošie koki vismaz 10 metru rādiusā ap tiem;

12.2. dobumaini koki;

12.3. jebkuras sugas augoši vai nokaltuši koki, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz 50 centimetru, izņemot bīstamos kokus, kas, ja tiek nocirsti, atstājami tajā pašā meža nogabalā;

12.4. kritalas, kuru caurmērs resnākajā vietā pārsniedz 50 centimetru.

13. Cērtot kokus galvenajā cirtē sila un mētrāja augšanas apstākļu tipos, saglabājami vismaz:

13.1. 15 lielāko izmēru vecākie augoši vai nokaltuši koki uz vienu hektāru, tai skaitā ne mazāk kā 10 augoši koki;

13.2. 15 pēc caurmēra lielākās kritalas uz vienu hektāru, saglabājot cirsmā visas šo kritalu daļas. Pieļaujama kritalu pārvietošana cirsmas robežās, ja tās traucē meža atjaunošanai.

14. Veicot citas pēc galvenās cirtes sekojošās mežsaimnieciskās darbības, mežaudzē vienmēr saglabājami šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā minētie meža elementi.

15. (Svītrots ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

16. Lai aizsargātu vecus (caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz 50 centimetru) ozolus un liepas, kurus nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi (nevēlamie koki un krūmi), šo noteikumu 5.pielikuma 2.punktā minētajos meža nogabalos pieļaujams biotehniskais pasākums – nevēlamo koku un krūmu izciršana kopšanas vai citā cirtē veco ozolu un liepu vainagu projekcijā un tai piegulošā līdz piecu metrus platā zonā atbilstoši šādiem nosacījumiem:

16.1. tiek nocirsti koki un krūmi, kas nomāc vai apēno vecus ozolus vai liepas, izņemot:

16.1.1. ozolus, liepas, gobas, vīksnas, vītolus, kļavas, ošus un meln­alkšņus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz 25 centimetrus, kā arī jebkuras koku sugas kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz 50 centimetru;

16.1.2. mežābeles, vilkābeles, pabērzus un pīlādžus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz 12 centimetru, kā arī kadiķus, kuru augstums pārsniedz 1,5 metrus;

16.2. (svītrots ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44).

17. Lai nodrošinātu kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, bez Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstiskas atļaujas visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot neitrālo zonu, aizliegts:

17.1. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

17.2. veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, šo noteikumu 5.pielikuma 1.punktā minētajos meža nogabalos.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

18. (Svītrots ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

19. Visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot neitrālo zonu, bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas (ja nepieciešams, pamatojoties uz biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu) aizliegts:

19.1. veikt meliorācijas sistēmu renovāciju vai rekonstrukciju;

19.2. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot:

19.2.1. pasākumus īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai;

19.2.2. šo noteikumu 1.pielikumā minēto pieļaujamo būvējamo vai rekonstruējamo ceļu sāngrāvju un caurteku ierīkošanu;

19.2.3. bebru aizsprostu nojaukšanu, ja:

19.2.3.1. bebru aizsprosti paaugstina gruntsūdens līmeni ainavu apvidum piegulošajās teritorijās;

19.2.3.2. bebru darbība apdraud īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu saglabāšanu;

19.2.3.3. bebru darbības dēļ tiek bojāti vai appludināti ceļi;

19.2.3.4. bebru darbības dēļ tiek appludinātas agrāk bebru neskartas mežaudzes dabas parka, ainavu aizsardzības un neitrālajā zonā;

19.2.3.5. bebru darbības dēļ nevar veikt saimniecisko darbību, kas ar šiem noteikumiem nav aizliegta.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

20. Lai nodrošinātu Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgas aizsardzības statusu, visā ainavu apvidus teritorijā pieļaujama esošo meliorācijas sistēmu vai to daļu izslēgšana no meliorācijas kadastra saskaņā ar meliorācijas kadastra noteikumiem.

III. Regulējamā režīma zona

21. Regulējamā režīma zona izveidota, lai veicinātu īpaši aizsargājamo meža un purvu biotopu un ar tiem saistīto īpaši aizsargājamo sugu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanu.

22. Regulējamā režīma zonā aizliegts:

22.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot:

22.1.1. šo noteikumu 10.1.3.apakšpunktā minēto uzņēmumu ceļu būvi vai rekonstrukciju posmos, kuru plāna, garenprofila vai šķērsprofila ģeometriskie rādītāji neatbilst valsts noteiktajām prasībām;

22.1.2. darbības īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai un uzturēšanai mežā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

22.1.3. darbības īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai un uzturēšanai citās platībās, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kas izdota, pamatojoties uz biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu;

22.1.4. šo noteikumu 22.7. un 22.8.apakšpunktā minēto darbību veikšanu;

22.2. ārpus īpaši norādītām vietām ierīkot nometnes, kurās ir vairāk nekā trīs teltis;

22.3. sadalīt zemes īpašumus (tai skaitā dalot kopīpašumu) zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā;

22.4. ierīkot iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku audzēšanai un turēšanai nebrīvē;

22.5. ierīkot jebkādus sietveida nožogojumus;

22.6. piebarot savvaļas zīdītājdzīvniekus;

22.7. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

22.8. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, izņemot dabas takas un atpūtas vietas saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, kā arī dabas takas un atpūtas vietas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

22.9. organizēt brīvā dabā pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 30 cilvēku, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, izņemot šo noteikumu 1.pielikumā minēto dabas taku apmeklēšanu;

22.10. katru gadu no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt ceļu periodisko uzturēšanu vai rekonstrukciju.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

23. Regulējamā režīma zonā aizliegts veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību, izņemot:

23.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

23.2. bīstamo koku ciršanu;

23.3. koku ciršanu citā cirtē saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu;

23.4. pirmā un otrā stāva un paaugas egļu, kā arī pameža ciršanu citā cirtē šo noteikumu 5.pielikuma 3.punktā minētajos meža nogabalos;

23.5. koku ciršanu citā cirtē biotehnisko pasākumu veikšanai saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, kas izdota, pamatojoties uz meža biotopu, meža putnu vai medņu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu;

23.6. koku ciršanu citā cirtē, veicot mežaudžu dabiskošanu šo noteikumu 5.pielikuma 4.punktā minētajos meža nogabalos, ja mežaudžu dabiskošana tiek veikta atbilstoši šādiem nosacījumiem:

23.6.1. veicot cirti, jāveicina mežaudzes dažāda vecuma struktūras veidošanās un dabiska atjaunošanās ar platlapju koku sugām vai platlapju koku un egļu mistrojumu, nodrošinot, ka pēc cirtes izstrādes saglabājas nebojāti vismaz 50 % no sākotnējā platlapju koku daudzuma, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz 12 centimetru, vai, ja platlapju koku sugas nav sastopamas, jāveicina mežaudzes dažāda vecuma struktūras veidošanās. Aizliegts izvākt kritalas un nokaltušos kokus;

23.6.2. mežaudzes pirmā stāva koku biezība saglabājama ne mazāka par 0,4;

23.6.3. mežaudzes pirmā stāva kokus ieteicams cirst grupu veidā;

23.6.4. atsevišķās nogabala daļās, kas ir lielākas par 0,1 hektāru, šķērslaukums nedrīkst kļūt mazāks par kritisko;

23.6.5. aizliegts cirst ozolus, liepas, gobas, vīksnas, vītolus, kļavas, ošus, melnalkšņus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla ir 25 centimetri vai vairāk;

23.7. koku ciršanu, ja tā nepieciešama šo noteikumu 1.pielikumā minēto infrastruktūras objektu ierīkošanai un uzturēšanai;

23.8. koku ciršanu ainavu cirtē, ja tā nepieciešama kultūrvēstures objektu atsegšanai vai rekonstrukcijai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kas izdota, pamatojoties uz biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu;

23.9. meža nekoksnes vērtību ieguvi.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

IV. Dabas lieguma zona

24. Dabas lieguma zona izveidota, lai, veicot ekstensīvu saimniecisko darbību, atjaunotu un saglabātu daudzveidīgu parkveida pļavu, mežu, zālāju un ūdeņu veidotu ainavu Gaujas ielejā, tādējādi nodrošinot īpaši aizsargājamo zālāju un palieņu meža biotopu un ar tiem saistīto īpaši aizsargājamo sugu aizsardzību.

25. Dabas lieguma zonā aizliegts:

25.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, purva vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot:

25.1.1. darbības īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai un uzturēšanai šo noteikumu 5.pielikuma 5.punktā minētajos meža nogabalos, kā arī citās meža platībās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

25.1.2. darbības īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai un uzturēšanai citās platībās, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kas izdota, pamatojoties uz biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu;

25.1.3. šo noteikumu 25.10.apakšpunktā minētās apbūves veikšanu;

25.1.4. inženierkomunikāciju un māju ceļu būvi uz neitrālajā vai ainavu aizsardzības zonā esošajiem objektiem vai šo noteikumu 1.pielikumā minēto tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanu un uzturēšanu;

25.1.5. šo noteikumu 10.1.3.apakšpunktā minēto uzņēmumu ceļu būvi vai rekonstrukciju posmos, kuru plāna, garenprofila vai šķērsprofila ģeometriskie rādītāji neatbilst valsts noteiktajām prasībām;

25.1.6. šo noteikumu 25.6.1., 25.7. un 25.9.apakšpunktā minēto darbību veikšanu;

25.1.7. dabiski apmežojušās zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs";

25.2. ārpus īpaši norādītām vietām ierīkot nometnes, kurās ir vairāk nekā trīs teltis;

25.3. sadalīt zemes īpašumus (tai skaitā dalot kopīpašumu) zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kuras tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

25.4. ierīkot iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku audzēšanai un turēšanai nebrīvē, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kas izdota, pamatojoties uz biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu. Dzīvnieku blīvums pieļaujamās platībās savvaļas sugu dzīvnieku audzēšanai un turēšanai nebrīvē nedrīkst pārsniegt 0,5 dzīvnieku vienības uz vienu hektāru;

25.5. mežā ierīkot sietveida nožogojumus, kuri nav apzīmēti redzamības palielināšanai (piemēram, izmantojot zarus, lentes vai citus putniem un dzīvniekiem redzamus materiālus);

25.6. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises, izņemot:

25.6.1. gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

25.6.2. uz grāvjiem, kuri nav ierīkoti dabiskajās virszemes ūdenstecēs;

25.7. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, izņemot dabas takas, skatu torņus un atpūtas vietas saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, kā arī dabas takas, atpūtas vietas, skatu torņus un kempingus saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

25.8. organizēt brīvā dabā pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

25.9. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju vai rekonstrukciju, ja tiek mainīts trases platums vai novietojums un ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

25.10. veikt jaunu apbūvi, izņemot šādas būves:

25.10.1. līdz piecus metrus augstas ēkas (mērot līdz jumta korei), ja ēkai nav lentveida vai vienlaidu pamatu un atsevišķas ēkas apbūves laukums nav lielāks par 25 kvadrātmetriem, un vairāku ēku kopējais apbūves laukums vienā zemes kadastra vienībā nav lielāks par 125 kvadrātmetriem;

25.10.2. ganību aplokus;

25.10.3. siena šķūņus, kas tiek atjaunoti atbilstoši to vēsturiskajai atrašanās vietai un apbūves laukuma platībai;

25.10.4. siena šķūņus vai mājlopu nojumes, ja ēkām nav lentveida vai vienlaidu pamatu un atsevišķas ēkas apbūves laukums nav lielāks par 200 kvadrātmetriem, un ne vairāk kā vienu šķūni un vienu nojumi vienā zemes kadastra vienībā;

25.10.5. inženierkomunikāciju būves un māju ceļus uz ainavu aizsardzības vai neitrālajā zonā esošajiem objektiem vai šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem tūrisma infrastruktūras objektiem, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

25.11. jebkādā veidā pārveidot, ielabot (tai skaitā mēslot) zālājus, izņemot:

25.11.1. aramzemju ierīkošanu kopplatībā, kas nav lielāka par vienu hektāru vienā kadastra vienībā;

25.11.2. mēslošanu ar lauksaimniecības dzīvnieku mēsliem apjomā, kas atbilst 0,9 dzīvnieku vienībām vai mazāk uz vienu hektāru gadā;

25.11.3. zālāju pievelšanu vai pielīdzināšanu;

25.12. lietot minerālmēslus, pesticīdus un citas ķimikālijas mežaudzēs un zālājos (pļavās un ganībās), izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonu lamatas.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

26. Dabas lieguma zonā katru gadu no 15.marta līdz 31.jūlijam aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot:

26.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

26.2. meža atjaunošanu un mežaudžu kopšanu, izmantojot rokas darbarīkus bez motora;

26.3. bīstamo koku ciršanu;

26.4. meža nekoksnes vērtību ieguvi.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

27. Dabas lieguma zonā aizliegts:

27.1. cirst stāvošus nokaltušus kokus, kuru caurmērs 1,30 metru augstumā virs koka sakņu kakla ir lielāks par 25 centimetriem, izņemot bīstamo koku ciršanu;

27.2. ieaudzēt mežu, stādot vai sējot lauksaimniecības zemēs;

27.3. cirst kokus kailcirtē;

27.4. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

27.5. visās mežaudzēs cirst ozolus, liepas, vītolus, gobas, vīksnas, ošus, kļavas, melnalkšņus, ja to caurmērs 1,30 metru augstumā virs koka sakņu kakla ir 25 centimetri vai vairāk.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

28. Veicot galveno cirti, saglabā mežaudzes šķērslaukumu, kas nav mazāks par kritisko šķērslaukumu. Ja atsevišķās mežaudzes daļās, kas nav lielākas par 0,1 hektāru, šķērslaukums kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu, izcirsto mežaudzes daļu neuzskata par kailcirti.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.44 redakcijā)

29. Lai aizsargātu vecus (caurmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla pārsniedz 50 centimetru) ozolus un liepas, kurus nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, kā arī veicinātu parkveida ainavas atjaunošanos, dabas lieguma zonā visos meža nogabalos pieļaujams biotehniskais pasākums – nevēlamo koku un krūmu izciršana kopšanas vai citā cirtē veco ozolu un liepu vainagu projekcijā un tai piegulošā līdz piecus metrus platā zonā saskaņā ar šo noteikumu 16.1.apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

V. Dabas parka zona

30. Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo zālāju biotopu un ar tiem saistīto īpaši aizsargājamo sugu aizsardzību, meža vides saglabāšanu Gaujas ielejā un tai piegulošajās platībās vienlaikus ar bioloģiski daudzveidīgā vidē integrētu lauksaimniecību un mežsaimniecību, mazinātu saimnieciskās darbības ietekmi uz virszemes noteces ūdeņu kvalitāti, tādējādi veicinot lašveidīgo zivju ūdeņiem atbilstošas ūdens kvalitātes saglabāšanos Gaujā un tās pietekās, kā arī lai saglabātu dabu un ekotūrismam pievilcīgu vidi.

31. Dabas parka zonā aizliegts:

31.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja, purva vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot:

31.1.1. darbības īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai un uzturēšanai šo noteikumu 5.pielikuma 5.punktā minētajos meža nogabalos, kā arī citās meža platībās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

31.1.2. darbības īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai un uzturēšanai citās platībās, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kas izdota, pamatojoties uz biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu;

31.1.3. šo noteikumu 31.8.apakšpunktā minētās apbūves veikšanu;

31.1.4. inženierkomunikāciju un māju ceļu būvi uz neitrālajā vai ainavu aizsardzības zonā esošajiem objektiem vai šo noteikumu 1.pielikumā minēto tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanu un uzturēšanu;

31.1.5. šo noteikumu 10.1.3.apakšpunktā minēto uzņēmumu ceļu būvi vai rekonstrukciju posmos, kuru plāna, garenprofila vai šķērsprofila ģeometriskie rādītāji neatbilst valsts noteiktajām prasībām;

31.1.6. šo noteikumu 31.5., 31.6. un 31.7.apakšpunktā minēto darbību veikšanu;

31.1.7. dabiski apmežojušās zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs";

31.2. sadalīt zemes īpašumus (tai skaitā dalot kopīpašumu) zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem, kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kuras tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

31.3. ierīkot iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku audzēšanai un turēšanai nebrīvē, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kas izdota, pamatojoties uz biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu. Dzīvnieku blīvums pieļaujamās platībās savvaļas sugu dzīvnieku audzēšanai un turēšanai nebrīvē nedrīkst pārsniegt 0,5 dzīvnieku vienības uz vienu hektāru;

31.4. mežā ierīkot sietveida nožogojumus, kuri nav apzīmēti redzamības palielināšanai (piemēram, izmantojot zarus, lentes vai citus putniem un dzīvniekiem redzamus materiālus);

31.5. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises uz ūdenstecēm, izņemot:

31.5.1. gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

31.5.2. uz grāvjiem, kuri nav ierīkoti dabiskajās virszemes ūdenstecēs;

31.6. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, izņemot dabas takas, atpūtas vietas un skatu torņus saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju, kā arī dabas takas, atpūtas vietas, skatu torņus un kempingus saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

31.7. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

31.8. veikt jaunu apbūvi, izņemot šādas būves:

31.8.1. līdz piecus metrus augstas (mērot līdz jumta korei) ēkas, ja ēkai nav lentveida vai vienlaidu pamatu un atsevišķas ēkas apbūves laukums nav lielāks par 25 kvadrātmetriem, un vairāku ēku kopējais apbūves laukums vienā zemes kadastra vienībā nav lielāks par 125 kvadrātmetriem;

31.8.2. ganību aplokus;

31.8.3. siena šķūņus, kas tiek atjaunoti atbilstoši to vēsturiskajai atrašanās vietai un apbūves laukuma platībai;

31.8.4. siena šķūņus vai mājlopu nojumes, ja ēkām nav lentveida vai vienlaidu pamatu un atsevišķas ēkas apbūves laukums nav lielāks par 200 kvadrātmetriem, un ne vairāk kā vienu šķūni un vienu nojumi vienā zemes kadastra vienībā;

31.8.5. inženierkomunikāciju būves un māju ceļus uz ainavu aizsardzības vai neitrālajā zonā esošajiem objektiem vai šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem tūrisma infrastruktūras objektiem saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju;

31.9. jebkādā veidā pārveidot, ielabot (tai skaitā mēslot) zālājus, izņemot:

31.9.1. aramzemju ierīkošanu kopplatībā, kas nav lielāka par diviem hektāriem vienā kadastra vienībā, atsevišķa lauka platībai nepārsniedzot vienu hektāru un starp atsevišķiem laukiem saglabājot vismaz 20 metrus platu neuzartu joslu. Aramzemes lielākās platībās pieļaujamas vietās, kur tās bijušas ierīkotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai;

31.9.2. mēslošanu ar lauksaimniecības dzīvnieku mēsliem apjomā, kas atbilst 0,9 dzīvnieku vienībām vai mazāk uz vienu hektāru gadā;

31.9.3. zālāju pievelšanu vai pielīdzināšanu;

31.10. lietot minerālmēslus, pesticīdus un citas ķimikālijas mežaudzēs un zālājos (pļavās un ganībās), izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonu lamatas.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

32. Dabas parka zonā katru gadu no 15.marta līdz 31.jūlijam aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot:

32.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

32.2. meža atjaunošanu un mežaudžu kopšanu, izmantojot rokas darbarīkus bez motora;

32.3. bīstamo koku ciršanu;

32.4. vēja un uguns bojāto koku ciršanu;

32.5. kaitēkļu un slimību bojāto koku ciršanu atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam, kurš apstiprina, ka bojātie koki var būt cēlonis kaitēkļu vai slimību izplatībai masveidā;

32.6. meža materiālu pievešanu pie valsts autoceļiem, pašvaldību ceļiem un šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem šādiem uzņēmumu ceļiem: Vidus ceļš, Cepurītes ceļš (no Valkas–Virešu ceļa līdz savienojumam ar Medņu ceļu 300.meža kvartālā), Kauķīšu ceļš, Vecmāju ceļš, Melnais ceļš, Mežītes ceļš, Dūku ceļš, Slīpais ceļš, Kaķu ceļš, Gailīšu ceļš, Vēžu līča ceļš, Slāžu ceļš, kā arī visiem ceļiem Alūksnes un Valmieras rajonā;

32.7. meža nekoksnes vērtību ieguvi.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

33. Dabas parka zonā aizliegts:

33.1. cirst kokus kailcirtē;

33.2. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

33.3. ieaudzēt mežu, stādot vai sējot lauksaimniecības zemēs.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

34. Veicot galveno cirti, saglabā mežaudzes šķērslaukumu, kas nav mazāks par kritisko šķērslaukumu, izņemot šo noteikumu 5.pielikuma 6.punktā minētajos nogabalos, kuros augošu koku biezība mežaudzes pirmajā stāvā saglabājama ne mazāka kā 0,4. Ja atsevišķās mežaudzes daļās, kas nav lielākas par 0,1 hektāru, šķērslaukums kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu, izcirsto mežaudzes daļu neuzskata par kailcirti.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.44 redakcijā)

VI. Ainavu aizsardzības zona

35. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu teritorijai raksturīgo ainavu, veicinātu ainavu aizsardzības principu pielietošanu mežsaimniecībā un dabiska meža elementu saglabāšanu saimnieciskajos mežos īpaši aizsargājamo sugu aizsardzībai.

36. Ainavu aizsardzības zonā katru gadu no 15.marta līdz 31.jūlijam aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot:

36.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

36.2. meža atjaunošanu un mežaudžu kopšanu, izmantojot rokas darbarīkus bez motora;

36.3. bīstamo koku ciršanu;

36.4. (svītrots ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44);

36.5. vēja un uguns bojāto koku ciršanu;

36.6. kaitēkļu un slimību bojāto koku ciršanu atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam, kurš apstiprina, ka bojātie koki var būt cēlonis kaitēkļu vai slimību izplatībai masveidā;

36.7. meža materiālu pievešanu pie valsts autoceļiem, pašvaldību ceļiem un šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem šādiem uzņēmumu ceļiem: Vidus ceļš, Cepurītes ceļš (no Valkas–Virešu ceļa līdz savienojumam ar Medņu ceļu 300.meža kvartālā), Kauķīšu ceļš, Vecmāju ceļš, Melnais ceļš, Mežītes ceļš, Dūku ceļš, Slīpais ceļš, Kaķu ceļš, Gailīšu ceļš, Vēžu līča ceļš, Slāžu ceļš, kā arī visiem ceļiem Alūksnes un Valmieras rajonā;

36.8. meža nekoksnes vērtību ieguvi.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

37. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

37.1. cirst kokus kailcirtē, kuras platība pārsniedz piecus hektārus;

37.2. iegūt celmus.

38. Ainavu aizsardzības zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus, izņemot dabas takas, atpūtas vietas, skatu torņus un kempingus saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

39. Būvniecība ainavu aizsardzības zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

VII. Neitrālā zona

40. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu un attīstību, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstību.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

41. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos, kā arī būvniecību un vides aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

VIII. Dabas pieminekļi

42. Noteikumi attiecas uz šādiem dabas pieminekļiem:

42.1. aizsargājamiem ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem dabas pieminekļiem;

42.2. aizsargājamiem kokiem – vietējo un citzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 7.pielikumā minētajiem izmēriem);

42.3. aizsargājamiem dendroloģiskiem stādījumiem;

42.4. aizsargājamām alejām.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

43. Aizliegts bojāt, pārveidot un pārvietot dabas pieminekļus.

44. Dabas pieminekļu teritorijā un 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) un akmeņiem aizliegts:

44.1. veikt jebkādu saimniecisko vai citu veidu darbību, kuras rezultātā tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;

44.2. iegūt derīgos izrakteņus;

44.3. ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

44.4. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

44.4.1. ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

44.4.2. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai, ja šie pasākumi nav paredzēti dabas aizsardzības plānā;

44.4.3. veikt tādu pazemes būvju celtniecību un ekspluatāciju, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

45. Papildus šo noteikumu 44.punktā minētajām prasībām aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā aizliegts:

45.1. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļiem un tos pārvietot;

45.2. cirst kokus kailcirtē;

45.3. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

45.3.1. tīrīt dabas pieminekļus;

45.3.2. rīkot nodarbības un sacensības klinšu kāpšanā;

45.3.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

45.3.4. cirst kokus galvenajā cirtē.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

46. (Svītrots ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

47. Papildus šo noteikumu 44.punktā minētajām prasībām 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem aizliegts:

47.1. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

47.2. apkraut kokus un novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

47.3. mainīt vides apstākļus – ūdens un koku barošanās režīmu;

47.4. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

47.5. iznīcināt dabisko zemsedzi.

47.6. (svītrots ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

47.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

(MK 22.01.2013. noteikumu Nr.44 redakcijā)

48. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai tad, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

49. Papildus šo noteikumu 44.punktā minētajām prasībām aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorijā aizliegts:

49.1. cirst kokus galvenajā cirtē;

49.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja dendroloģisko stādījumu izveido par parku vai mežaparku saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parkiem un mežaparkiem;

49.3. atjaunot dendroloģiskos stādījumus, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

49.4. cirst kokus, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

50. Papildus šo noteikumu 44.punktā minētajām prasībām aizsargājamo aleju teritorijā aizliegts:

50.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

50.2. cirst alejas kokus, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

(Grozīts ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

IX. Noslēguma jautājums

(Nodaļa svītrota ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

51. (Svītrots ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.957
Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” funkcionālo zonu shēma

(Pielikums MK 30.06.2009. noteikumu Nr.667 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.01.2013. noteikumiem Nr.44)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumiem Nr.957
Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" funkcionālo zonu koordinātu saraksts

(Pielikums MK 22.01.2013. noteikumu Nr.44 redakcijā)

I. Regulējamā režīma zona

1. Regulējamā režīma zonas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Zona

Robežpunkts

x koordināta

y koordināta

1.1.

1

1

378472

587354

1.2.

2

378538

587534

1.3.

3

378492

587535

1.4.

4

378468

587395

1.5.

5

378400

587374

1.6.

6

378402

587305

1.7.

2

7

378556

587781

1.8.

8

378515

587686

1.9.

9

378394

587730

1.10.

10

378362

587669

1.11.

11

378570

587593

1.12.

12

378622

587726

1.13.

13

378915

588017

1.14.

14

378892

588048

1.15.

15

378640

587888

1.16.

3

16

382955

591110

1.17.

17

382610

590888

1.18.

18

382606

590927

1.19.

19

382305

590747

1.20.

20

382337

590715

1.21.

21

382250

590670

1.22.

22

381796

590632

1.23.

23

381768

590627

1.24.

24

381770

590651

1.25.

25

381658

590656

1.26.

26

381631

590616

1.27.

27

381630

590652

1.28.

28

381574

590615

1.29.

29

381469

590559

1.30.

30

381515

590522

1.31.

31

381392

590365

1.32.

32

381392

590407

1.33.

33

381359

590413

1.34.

34

381331

590355

1.35.

35

381376

590346

1.36.

36

381300

590190

1.37.

37

381178

590162

1.38.

38

381043

590235

1.39.

39

381117

590207

1.40.

40

381102

590278

1.41.

41

380970

590301

1.42.

42

380912

590238

1.43.

43

380891

590254

1.44.

44

380822

590224

1.45.

45

380770

590244

1.46.

46

380766

590200

1.47.

47

380703

590106

1.48.

48

380574

590150

1.49.

49

380549

590123

1.50.

50

380694

590075

1.51.

51

380600

589985

1.52.

52

380505

589981

1.53.

53

380476

589883

1.54.

54

380434

589893

1.55.

55

380478

589753

1.56.

56

380421

589531

1.57.

57

380461

589261

1.58.

58

380225

589149

1.59.

59

379942

589217

1.60.

60

379956

589253

1.61.

61

379860

589307

1.62.

62

379997

589296

1.63.

63

380055

589316

1.64.

64

380035

589354

1.65.

65

379977

589329

1.66.

66

379734

589401

1.67.

67

379647

589443

1.68.

68

379462

589410

1.69.

69

379326

589254

1.70.

70

379316

589092

1.71.

71

379276

589062

1.72.

72

379372

588815

1.73.

73

379411

588851

1.74.

74

379510

588582

1.75.

75

379500

588503

1.76.

76

379550

588389

1.77.

77

379664

588532

1.78.

78

379641

588558

1.79.

79

379668

588578

1.80.

80

379617

588689

1.81.

81

379491

589045

1.82.

82

379448

589051

1.83.

83

379415

589235

1.84.

84

379388

589242

1.85.

85

379569

589381

1.86.

86

379710

589329

1.87.

87

379841

589121

1.88.

88

379990

589016

1.89.

89

380080

589021

1.90.

90

380147

588937

1.91.

91

380355

589047

1.92.

92

380365

589028

1.93.

93

380499

589162

1.94.

94

380498

589210

1.95.

95

380519

589231

1.96.

96

380579

589222

1.97.

97

380698

589297

1.98.

98

380715

589360

1.99.

99

380842

589389

1.100.

100

380910

589439

1.101.

101

380907

589476

1.102.

102

381025

589528

1.103.

103

381144

589615

1.104.

104

381178

589713

1.105.

105

381198

589717

1.106.

106

381205

589688

1.107.

107

381340

589752

1.108.

108

381346

589819

1.109.

109

381314

589868

1.110.

110

381381

589875

1.111.

111

381382

589849

1.112.

112

381413

589835

1.113.

113

381444

589918

1.114.

114

381364

589988

1.115.

115

381404

590006

1.116.

116

381403

590029

1.117.

117

381367

590069

1.118.

118

381607

590368

1.119.

119

381600

590388

1.120.

120

381730

590477

1.121.

121

381678

590522

1.122.

122

381932

590535

1.123.

123

381911

590464

1.124.

124

382197

590467

1.125.

125

382199

590513

1.126.

126

382351

590592

1.127.

127

382355

590637

1.128.

128

382463

590692

1.129.

129

382482

590665

1.130.

130

382596

590729

1.131.

131

382611

590711

1.132.

132

382779

590832

1.133.

133

382826

590781

1.134.

134

382786

590740

1.135.

135

382896

590714

1.136.

136

383012

590806

1.137.

137

383074

590982

1.138.

4

138

379357

589436

1.139.

139

379444

589464

1.140.

140

379488

589550

1.141.

141

379521

589549

1.142.

142

379525

589563

1.143.

143

379488

589555

1.144.

5

144

380810

590516

1.145.

145

380663

590541

1.146.

146

380653

590561

1.147.

147

380599

590500

1.148.

148

380589

590426

1.149.

149

380696

590482

1.150.

150

380724

590434

1.151.

151

380794

590423

1.152.

6

152

381220

590810

1.153.

153

381244

590858

1.154.

154

381309

590864

1.155.

155

381354

590909

1.156.

156

381165

590897

1.157.

157

381126

590818

1.158.

158

381136

590792

1.159.

7

159

382093

590296

1.160.

160

381943

590181

1.161.

161

382051

590171

1.162.

162

382080

590216

1.163.

163

382158

590215

1.164.

8

164

384337

593897

1.165.

165

384368

594079

1.166.

166

384568

594097

1.167.

167

384540

594154

1.168.

168

384376

594161

1.169.

169

384379

594200

1.170.

170

383985

594197

1.171.

171

383997

594120

1.172.

172

383898

594105

1.173.

173

384053

593902

1.174.

174

384344

593768

1.175.

175

384285

593851

1.176.

176

384363

593791

1.177.

177

384441

593649

1.178.

178

384209

593161

1.179.

179

384059

593108

1.180.

180

383836

593145

1.181.

181

383704

593139

1.182.

182

383671

593203

1.183.

183

383534

593050

1.184.

184

383598

593041

1.185.

185

383593

592965

1.186.

186

383525

592967

1.187.

187

383708

592643

1.188.

188

383943

592521

1.189.

189

383972

592592

1.190.

190

383985

592516

1.191.

191

383864

592358

1.192.

192

383653

592213

1.193.

193

383438

592180

1.194.

194

383433

592228

1.195.

195

383168

592050

1.196.

196

383148

592083

1.197.

197

383029

591952

1.198.

198

383008

591835

1.199.

199

383167

591828

1.200.

200

383251

592037

1.201.

201

383556

592134

1.202.

202

383543

592108

1.203.

203

383766

592066

1.204.

204

383635

591851

1.205.

205

383746

591815

1.206.

206

383878

592039

1.207.

207

383912

592015

1.208.

208

384171

592497

1.209.

209

384056

592517

1.210.

210

384048

592566

1.211.

211

384227

592800

1.212.

212

384386

593171

1.213.

213

384437

593327

1.214.

214

384457

593331

1.215.

215

384422

593208

1.216.

216

384489

593258

1.217.

217

384496

593248

1.218.

218

384473

593203

1.219.

219

384479

593157

1.220.

220

384513

593231

1.221.

221

384513

593335

1.222.

222

384543

593324

1.223.

223

384543

593258

1.224.

224

384570

593245

1.225.

225

384594

593266

1.226.

226

384552

593403

1.227.

227

384445

593404

1.228.

228

384509

593576

1.229.

229

384669

593868

1.230.

230

384692

593908

1.231.

231

384636

593915

1.232.

232

384670

593967

1.233.

233

384781

593958

1.234.

234

384780

593989

1.235.

235

384676

594025

1.236.

236

384652

594063

1.237.

237

384637

594068

1.238.

238

384549

593853

1.239.

239

384458

593795

1.240.

240

384463

593780

1.241.

9

241

383214

593371

1.242.

242

383088

593374

1.243.

243

383085

593349

1.244.

244

383123

593311

1.245.

245

383121

593272

1.246.

246

383198

593262

1.247.

10

247

383259

593959

1.248.

248

383315

593990

1.249.

249

383310

594025

1.250.

250

383129

593977

1.251.

251

383078

593893

1.252.

252

383252

593869

1.253.

11

253

383436

594391

1.254.

254

383443

594359

1.255.

255

383372

594288

1.256.

256

383632

594249

1.257.

257

383627

594416

1.258.

258

383609

594432

1.259.

259

383484

594383

1.260.

260

383476

594415

1.261.

12

261

384245

594486

1.262.

262

384281

594493

1.263.

263

384298

594542

1.264.

264

384224

594520

1.265.

13

265

384575

594669

1.266.

266

384549

594738

1.267.

267

384495

594751

1.268.

268

384482

594684

1.269.

14

269

387440

598540

1.270.

270

387411

598552

1.271.

271

387449

598614

1.272.

272

387414

598644

1.273.

273

387394

598756

1.274.

274

387334

598740

1.275.

275

387372

598713

1.276.

276

387361

598689

1.277.

277

387265

598738

1.278.

278

387232

598853

1.279.

279

387213

598846

1.280.

280

387192

598866

1.281.

281

387172

598856

1.282.

282

387230

598666

1.283.

283

387196

598278

1.284.

284

387080

598085

1.285.

285

387045

597763

1.286.

286

387000

597774

1.287.

287

386980

597630

1.288.

288

387016

597590

1.289.

289

386990

597471

1.290.

290

386928

597458

1.291.

291

386933

597416

1.292.

292

386901

597375

1.293.

293

386782

597528

1.294.

294

386748

597453

1.295.

295

386684

597517

1.296.

296

386678

597410

1.297.

297

386798

597321

1.298.

298

386964

597351

1.299.

299

386981

597003

1.300.

300

386812

596863

1.301.

301

386888

597070

1.302.

302

386885

597195

1.303.

303

386796

597307

1.304.

304

386701

597187

1.305.

305

386690

597089

1.306.

306

386627

597135

1.307.

307

386614

597110

1.308.

308

386647

597075

1.309.

309

386645

596959

1.310.

310

386736

596847

1.311.

311

386492

596630

1.312.

312

386446

596633

1.313.

313

386282

596461

1.314.

314

386318

596420

1.315.

315

386104

596243

1.316.

316

386114

596269

1.317.

317

386092

596281

1.318.

318

385732

595911

1.319.

319

385735

595859

1.320.

320

385799

595815

1.321.

321

385682

595549

1.322.

322

385602

595515

1.323.

323

385531

595420

1.324.

324

385596

595341

1.325.

325

385308

595221

1.326.

326

385356

595270

1.327.

327

385243

595262

1.328.

328

385234

595214

1.329.

329

385013

595149

1.330.

330

384842

594964

1.331.

331

384862

595263

1.332.

332

384901

595309

1.333.

333

385029

595255

1.334.

334

385022

595387

1.335.

335

384974

595360

1.336.

336

384886

595404

1.337.

337

384866

595452

1.338.

338

384892

595486

1.339.

339

384868

595546

1.340.

340

384799

595562

1.341.

341

384809

595591

1.342.

342

384751

595635

1.343.

343

384738

595630

1.344.

344

384748

595584

1.345.

345

384642

595595

1.346.

346

384524

595556

1.347.

347

384503

595575

1.348.

348

384427

595510

1.349.

349

384335

595524

1.350.

350

384349

595472

1.351.

351

384213

595515

1.352.

352

384148

595458

1.353.

353

384099

595515

1.354.

354

384041

595403

1.355.

355

383798

595355

1.356.

356

383798

595410

1.357.

357

383664

595440

1.358.

358

383578

595464

1.359.

359

383582

595501

1.360.

360

383570

595511

1.361.

361

383552

595509

1.362.

362

383544

595526

1.363.

363

383472

595519

1.364.

364

383467

595558

1.365.

365

383374

595624

1.366.

366

383342

595579

1.367.

367

383419

595521

1.368.

368

383419

595493

1.369.

369

383455

595475

1.370.

370

383505

595487

1.371.

371

383538

595451

1.372.

372

383529

595427

1.373.

373

383645

595316

1.374.

374

383729

595350

1.375.

375

383815

595308

1.376.

376

384066

595341

1.377.

377

384124

595452

1.378.

378

384166

595410

1.379.

379

384251

595404

1.380.

380

384263

595332

1.381.

381

384180

595273

1.382.

382

384201

595151

1.383.

383

384172

595157

1.384.

384

384164

595229

1.385.

385

384137

595149

1.386.

386

384285

594941

1.387.

387

384427

594768

1.388.

388

384476

594789

1.389.

389

384522

595033

1.390.

390

384457

595331

1.391.

391

384516

595479

1.392.

392

384732

595476

1.393.

393

384815

595364

1.394.

394

384821

595325

1.395.

395

384859

595312

1.396.

396

384861

595276

1.397.

397

384847

595281

1.398.

398

384827

595055

1.399.

399

384806

595069

1.400.

400

384817

595182

1.401.

401

384790

595198

1.402.

402

384758

594986

1.403.

403

384776

594980

1.404.

404

384794

595014

1.405.

405

384816

595007

1.406.

406

384809

594951

1.407.

407

384829

594880

1.408.

408

384572

594529

1.409.

409

384711

594555

1.410.

410

384781

594639

1.411.

411

384823

594643

1.412.

412

384852

594596

1.413.

413

384860

594601

1.414.

414

384850

594649

1.415.

415

384909

594697

1.416.

416

384890

594719

1.417.

417

384872

594711

1.418.

418

384850

594729

1.419.

419

384865

594750

1.420.

420

384833

594786

1.421.

421

384883

594861

1.422.

422

385042

595009

1.423.

423

385045

594946

1.424.

424

385167

595002

1.425.

425

385049

594854

1.426.

426

385047

594782

1.427.

427

385100

594744

1.428.

428

385092

594788

1.429.

429

385311

595066

1.430.

430

385425

595080

1.431.

431

385363

595102

1.432.

432

385367

595126

1.433.

433

385613

595206

1.434.

434

385673

595253

1.435.

435

385753

595250

1.436.

436

385800

595500

1.437.

437

385815

595488

1.438.

438

385857

595513

1.439.

439

385897

595624

1.440.

440

385904

595723

1.441.

441

386002

595859

1.442.

442

385980

595866

1.443.

443

386045

595960

1.444.

444

386061

595947

1.445.

445

386070

595972

1.446.

446

386039

595991

1.447.

447

386148

596135

1.448.

448

386163

596088

1.449.

449

386339

596211

1.450.

450

386300

596255

1.451.

451

386447

596347

1.452.

452

386466

596312

1.453.

453

386545

596371

1.454.

454

386517

596405

1.455.

455

386568

596457

1.456.

456

386604

596414

1.457.

457

386750

596588

1.458.

458

386687

596597

1.459.

459

386728

596647

1.460.

460

386904

596709

1.461.

461

386850

596747

1.462.

462

387032

596906

1.463.

463

387080

597019

1.464.

464

387052

597341

1.465.

465

387006

597357

1.466.

466

387083

597754

1.467.

467

387130

597728

1.468.

468

387135

597850

1.469.

469

387123

597843

1.470.

470

387115

597883

1.471.

471

387138

597890

1.472.

472

387139

597963

1.473.

473

387095

597979

1.474.

474

387164

598140

1.475.

475

387290

598090

1.476.

476

387330

598137

1.477.

477

387354

598122

1.478.

478

387335

598020

1.479.

479

387387

598033

1.480.

480

387416

598177

1.481.

481

387389

598292

1.482.

482

387402

598306

1.483.

483

387374

598425

1.484.

484

387392

598476

1.485.

485

387420

598479

1.486.

15

486

385628

595958

1.487.

487

385609

596015

1.488.

488

385643

596054

1.489.

489

385532

596127

1.490.

490

385459

596105

1.491.

491

385597

595946

1.492.

16

492

386357

597157

1.493.

493

386383

597065

1.494.

494

386483

597045

1.495.

495

386668

597309

1.496.

496

386703

597304

1.497.

497

386658

597392

1.498.

498

386426

597228

1.499.

499

386401

597259

1.500.

17

500

386989

597971

1.501.

501

386875

598051

1.502.

502

386897

597900

1.503.

503

386962

597861

1.504.

18

504

387037

598163

1.505.

505

386931

598264

1.506.

506

386958

598315

1.507.

507

387006

598318

1.508.

508

386834

598522

1.509.

509

386800

598422

1.510.

510

386877

598238

1.511.

511

387028

598132

1.512.

19

512

387442

599484

1.513.

513

387412

599482

1.514.

514

387408

599549

1.515.

515

387334

599548

1.516.

516

387344

599483

1.517.

517

387277

599359

1.518.

518

387192

599350

1.519.

519

387201

599384

1.520.

520

387051

599315

1.521.

521

387124

599474

1.522.

522

386986

599549

1.523.

523

387003

599733

1.524.

524

386884

599718

1.525.

525

386635

599775

1.526.

526

386555

599629

1.527.

527

386586

599527

1.528.

528

386692

599459

1.529.

529

386754

599452

1.530.

530

386773

599342

1.531.

531

386699

599252

1.532.

532

386504

599279

1.533.

533

386858

598911

1.534.

534

386956

598966

1.535.

535

386957

599013

1.536.

536

386889

599055

1.537.

537

386859

599027

1.538.

538

386726

599130

1.539.

539

386827

599208

1.540.

540

386818

599237

1.541.

541

386844

599243

1.542.

542

386880

599185

1.543.

543

386976

599207

1.544.

544

386994

599201

1.545.

545

387002

599063

1.546.

546

387126

598890

1.547.

547

387406

599209

1.548.

20

548

387852

598366

1.549.

549

387816

598383

1.550.

550

387826

598397

1.551.

551

387785

598587

1.552.

552

387766

598548

1.553.

553

387786

598396

1.554.

554

387708

598312

1.555.

555

387815

598275

1.556.

21

556

387986

598692

1.557.

557

388012

598757

1.558.

558

387926

598718

1.559.

22

559

387957

598989

1.560.

560

387908

599009

1.561.

561

387904

599134

1.562.

562

387857

599030

1.563.

563

387704

599094

1.564.

564

387639

599181

1.565.

565

387568

599150

1.566.

566

387646

599118

1.567.

567

387690

599043

1.568.

568

387678

599032

1.569.

569

387692

598991

1.570.

570

387669

598975

1.571.

571

387677

598957

1.572.

572

387708

598960

1.573.

573

387735

598910

1.574.

574

387725

598758

1.575.

575

387748

598749

1.576.

576

387752

598795

1.577.

577

387821

598826

1.578.

578

387824

598893

1.579.

579

388010

598881

1.580.

580

388027

598923

1.581.

581

387966

598928

1.582.

582

387983

598978

1.583.

583

388081

598937

1.584.

584

388094

598973

1.585.

585

387994

599013

1.586.

23

586

387804

599354

1.587.

587

387818

599370

1.588.

588

387768

599391

1.589.

589

387720

599360

1.590.

24

590

387964

599515

1.591.

591

388058

599498

1.592.

592

388094

599549

1.593.

593

388102

599602

1.594.

25

594

387879

600315

1.595.

595

387905

600407

1.596.

596

387822

600605

1.597.

597

387817

600701

1.598.

598

387920

600943

1.599.

599

387882

601093

1.600.

600

387715

601211

1.601.

601

387754

601292

1.602.

602

387593

601530

1.603.

603

387542

601547

1.604.

604

387525

601619

1.605.

605

387372

601614

1.606.

606

387337

601643

1.607.

607

387207

602028

1.608.

608

387063

602093

1.609.

609

387052

602057

1.610.

610

387038

602069

1.611.

611

386910

601945

1.612.

612

386752

601991

1.613.

613

386758

601907

1.614.

614

386659

601914

1.615.

615

386607

602050

1.616.

616

386552

602057

1.617.

617

386556

601955

1.618.

618

386575

601933

1.619.

619

386553

601878

1.620.

620

386609

601825

1.621.

621

386585

601581

1.622.

622

386643

601478

1.623.

623

386778

601435

1.624.

624

387023

601412

1.625.

625

387088

601220

1.626.

626

386976

601201

1.627.

627

387011

601125

1.628.

628

387084

601116

1.629.

629

387146

601010

1.630.

630

387167

601013

1.631.

631

387032

600761

1.632.

632

387274

600493

1.633.

633

387304

600550

1.634.

634

387380

600593

1.635.

635

387453

600602

1.636.

636

387529

600542

1.637.

637

387506

600496

1.638.

638

387462

600490

1.639.

639

387429

600402

1.640.

640

387516

600338

1.641.

641

387420

600332

1.642.

642

387535

600204

1.643.

643

387448

600184

1.644.

644

387421

600134

1.645.

645

387401

600171

1.646.

646

387367

600145

1.647.

647

387379

600075

1.648.

648

387496

600058

1.649.

649

387409

600031

1.650.

650

387350

599934

1.651.

651

387338

599882

1.652.

652

387299

599862

1.653.

653

387305

599803

1.654.

654

387337

599807

1.655.

655

387340

599831

1.656.

656

387385

599851

1.657.

26

657

386699

601388

1.658.

658

386696

601420

1.659.

659

386609

601421

1.660.

660

386559

601468

1.661.

661

386417

601464

1.662.

662

386529

601383

1.663.

663

386552

601292

1.664.

664

386649

601256

1.665.

27

665

386758

602101

1.666.

666

386765

602185

1.667.

667

386703

602204

1.668.

668

386623

602142

1.669.

669

386696

602057

1.670.

28

670

387006

602773

1.671.

671

386782

603032

1.672.

672

386794

602906

1.673.

673

386868

602820

1.674.

674

386838

602687

1.675.

675

386943

602715

1.676.

29

676

386843

603192

1.677.

677

386692

603359

1.678.

678

386590

603140

1.679.

679

386672

603046

1.680.

30

680

387722

603941

1.681.

681

387724

603994

1.682.

682

387386

603936

1.683.

683

387551

604190

1.684.

684

387499

604350

1.685.

685

387459

604340

1.686.

686

387223

604515

1.687.

687

387256

604677

1.688.

688

387229

604670

1.689.

689

387198

604592

1.690.

690

387123

604622

1.691.

691

387132

604514

1.692.

692

386954

604585

1.693.

693

386958

604697

1.694.

694

386077

604328

1.695.

695

386105

604063

1.696.

696

386011

603916

1.697.

697

385998

603818

1.698.

698

386051

603751

1.699.

699

385955

603543

1.700.

700

385928

603341

1.701.

701

386051

603060

1.702.

702

386220

603007

1.703.

703

386540

603197

1.704.

704

386598

603522

1.705.

705

386712

603548

1.706.

706

386847

603766

1.707.

707

386880

603836

1.708.

708

386852

603868

1.709.

709

386971

604054

1.710.

710

387034

604235

1.711.

711

386971

604313

1.712.

712

386997

604409

1.713.

713

387043

604357

1.714.

714

387112

604394

1.715.

715

387194

604347

1.716.

716

387165

604350

1.717.

717

387275

604186

1.718.

718

387168

604028

1.719.

719

387272

603819

1.720.

720

387622

603791

1.721.

721

387645

603767

1.722.

722

387515

603692

1.723.

723

387447

603587

1.724.

724

387499

603353

1.725.

725

387551

603329

1.726.

726

387559

603343

1.727.

727

387583

603312

1.728.

728

387553

603270

1.729.

729

387532

603287

1.730.

730

387479

603276

1.731.

731

387467

603318

1.732.

732

387408

603288

1.733.

733

387356

603177

1.734.

734

387477

603037

1.735.

735

387397

602991

1.736.

736

387402

602947

1.737.

737

387381

602955

1.738.

738

387443

602783

1.739.

739

387555

602730

1.740.

740

387555

602646

1.741.

741

387477

602671

1.742.

742

387550

602508

1.743.

743

387530

602484

1.744.

744

387614

602392

1.745.

745

387514

602268

1.746.

746

387484

602174

1.747.

747

387453

602146

1.748.

748

387482

602188

1.749.

749

387443

602252

1.750.

750

387402

602260

1.751.

751

387284

602193

1.752.

752

387257

602137

1.753.

753

387154

602088

1.754.

754

387250

602005

1.755.

755

387350

601672

1.756.

756

387380

601634

1.757.

757

387564

601636

1.758.

758

387640

601831

1.759.

759

387669

601840

1.760.

760

387663

601801

1.761.

761

387951

601553

1.762.

762

388182

601626

1.763.

763

388249

601814

1.764.

764

388140

601946

1.765.

765

388134

602046

1.766.

766

388311

602113

1.767.

767

388402

602236

1.768.

768

388361

602354

1.769.

769

388609

602261

1.770.

770

388513

601969

1.771.

771

388552

601961

1.772.

772

388729

602573

1.773.

773

388642

602610

1.774.

774

388684

602693

1.775.

775

388750

602651

1.776.

776

388973

603539

1.777.

777

388925

603746

1.778.

778

388800

603919

1.779.

779

388698

603877

1.780.

780

388580

603944

1.781.

781

388711

603987

1.782.

782

388418

604218

1.783.

783

388349

604132

1.784.

784

388348

604093

1.785.

785

388248

604062

1.786.

786

388221

604083

1.787.

787

388161

604068

1.788.

788

388158

604046

1.789.

789

388009

604038

1.790.

790

388022

603988

1.791.

31

791

388968

603909

1.792.

792

388884

603855

1.793.

793

388999

603634

1.794.

794

388937

603285

1.795.

795

388982

603255

1.796.

796

389153

603324

1.797.

797

389161

603391

1.798.

798

389030

603451

1.799.

799

389064

603501

1.800.

800

389091

603615

1.801.

801

389149

603629

1.802.

802

389101

603785

1.803.

803

389046

603767

1.804.

32

804

387860

604104

1.805.

805

387963

604231

1.806.

806

387892

604533

1.807.

807

387830

604521

1.808.

808

387823

604430

1.809.

809

387691

604397

1.810.

810

387741

604127

1.811.

811

387686

604109

1.812.

812

387710

604077

1.813.

33

813

387438

605089

1.814.

814

387370

605449

1.815.

815

387400

605456

1.816.

816

387456

605567

1.817.

817

387381

605602

1.818.

818

387354

605352

1.819.

819

387264

605325

1.820.

820

387271

605229

1.821.

821

387331

605202

1.822.

822

387380

605076

1.823.

34

823

387634

606589

1.824.

824

387573

606627

1.825.

825

387604

606552

1.826.

826

387834

606442

1.827.

827

387902

606457

1.828.

35

828

388097

606625

1.829.

829

388138

606723

1.830.

830

388038

606825

1.831.

831

388037

606865

1.832.

832

387958

607000

1.833.

833

387897

606978

1.834.

834

387882

606948

1.835.

835

387835

606939

1.836.

836

387854

606836

1.837.

837

387952

606933

1.838.

838

387997

606810

1.839.

36

839

387878

608010

1.840.

840

387817

607995

1.841.

841

387804

607946

1.842.

842

387934

607915

1.843.

843

387973

608201

1.844.

844

387877

608163

1.845.

37

845

387633

611259

1.846.

846

387708

611178

1.847.

847

387677

611119

1.848.

848

387749

611112

1.849.

849

387788

610970

1.850.

850

387728

610979

1.851.

851

387702

610924

1.852.

852

387740

610841

1.853.

853

387692

610799

1.854.

854

387702

610575

1.855.

855

387647

610590

1.856.

856

387615

610443

1.857.

857

387514

610347

1.858.

858

387347

610375

1.859.

859

387386

610095

1.860.

860

387336

609977

1.861.

861

387281

609986

1.862.

862

387270

609966

1.863.

863

387226

609971

1.864.

864

387084

609897

1.865.

865

387511

609818

1.866.

866

387532

609642

1.867.

867

387133

609557

1.868.

868

387055

609471

1.869.

869

387063

609589

1.870.

870

386965

609594

1.871.

871

386939

609461

1.872.

872

387033

609436

1.873.

873

387014

609374

1.874.

874

387026

609255

1.875.

875

386993

609263

1.876.

876

386971

609053

1.877.

877

387178

608928

1.878.

878

387314

608994

1.879.

879

387416

608940

1.880.

880

387417

608882

1.881.

881

387389

608907

1.882.

882

387475

608798

1.883.

883

387292

608722

1.884.

884

387187

608657

1.885.

885

387055

608400

1.886.

886

386962

608353

1.887.

887

386998

608347

1.888.

888

386934

608318

1.889.

889

386937

608292

1.890.

890

386967

608293

1.891.

891

387038

608128

1.892.

892

387132

608067

1.893.

893

387077

608050

1.894.

894

386859

608092

1.895.

895

386842

608141

1.896.

896

386729

608083

1.897.

897

386787

608060

1.898.

898

386649

607832

1.899.

899

386584

607812

1.900.

900

386655

607543

1.901.

901

386682

607587

1.902.

902

386701

607457

1.903.

903

386872

607348

1.904.

904

386776

607164

1.905.

905

386767

606947

1.906.

906

386693

606735

1.907.

907

386800

606695

1.908.

908

386811

606534

1.909.

909

386729

606296

1.910.

910

386374

606346

1.911.

911

386346

606295

1.912.

912

386493

606270

1.913.

913

386487

606202

1.914.

914

386698

606170

1.915.

915

386694

606135

1.916.

916

386545

606121

1.917.

917

386452

605995

1.918.

918

386483

605803

1.919.

919

386397

605735

1.920.

920

386269

605744

1.921.

921

386243

605689

1.922.

922

386162

605721

1.923.

923

386135

605557

1.924.

924

386163

605529

1.925.

925

386177

605282

1.926.

926

386388

605200

1.927.

927

386507

605102

1.928.

928

386399

604965

1.929.

929

386482

604746

1.930.

930

386515

604762

1.931.

931

386434

604907

1.932.

932

386463

605030

1.933.

933

386680

605056

1.934.

934

386670

605000

1.935.

935

386569

605012

1.936.

936

386481

604946

1.937.

937

386496

604834

1.938.

938

386608

604744

1.939.

939

386786

605029

1.940.

940

386897

605095

1.941.

941

386825

605157

1.942.

942

386820

605114

1.943.

943

386755

605137

1.944.

944

386753

605172

1.945.

945

386699

605343

1.946.

946

387004

605554

1.947.

947

387085

605594

1.948.

948

387289

606060

1.949.

949

387332

606040

1.950.

950

387461

606281

1.951.

951

387436

606490

1.952.

952

387219

606766

1.953.

953

387170

606782

1.954.

954

387223

606788

1.955.

955

387190

606967

1.956.

956

387293

606987

1.957.

957

387235

606798

1.958.

958

387262

606795

1.959.

959

387342

606964

1.960.

960

387564

606962

1.961.

961

387683

607035

1.962.

962

387650

607239

1.963.

963

387746

607427

1.964.

964

387739

607467

1.965.

965

387761

607476

1.966.

966

387774

607829

1.967.

967

387733

607836

1.968.

968

387807

608136

1.969.

969

387740

608132

1.970.

970

387952

609143

1.971.

971

388014

609205

1.972.

972

388010

609269

1.973.

973

387876

609309

1.974.

974

387699

609112

1.975.

975

387517

609105

1.976.

976

387516

609212

1.977.

977

387793

609369

1.978.

978

388009

609578

1.979.

979

388171

609962

1.980.

980

388108

610040

1.981.

981

388094

610309

1.982.

982

388239

610312

1.983.

983

388233

610718

1.984.

984

388291

610675

1.985.

985

388268

610830

1.986.

986

388232

610820

1.987.

987

388147

611090

1.988.

988

388254

611157

1.989.

989

388258

611286

1.990.

990

388186

611227

1.991.

991

388215

611548

1.992.

992

388167

611819

1.993.

38

993

385886

605523

1.994.

994

385863

605527

1.995.

995

385838

605433

1.996.

996

385868

605439

1.997.

39

997

387476

610439

1.998.

998

387489

610505

1.999.

999

387462

610548

1.1000.

1000

387509

610728

1.1001.

1001

387589

610809

1.1002.

1002

387436

610842

1.1003.

1003

387392

610716

1.1004.

1004

387404

610792

1.1005.

1005

387355

610775

1.1006.

1006

387372

610723

1.1007.

1007

387331

610633

1.1008.

1008

387306

610636

1.1009.

1009

387257

610390

1.1010.

1010

387341

610376

1.1011.

40

1011

387514

611078

1.1012.

1012

387483

611102

1.1013.

1013

387412

611028

1.1014.

1014

387522

611011

1.1015.

41

1015

387056

610807

1.1016.

1016

386833

610842

1.1017.

1017

386903

611014

1.1018.

1018

386785

611032

1.1019.

1019

386802

610916

1.1020.

1020

386742

610925

1.1021.

1021

386725

610884

1.1022.

1022

386788

610801

1.1023.

1023

386786

610769

1.1024.

1024

386826

610745

1.1025.

1025

386727

610639

1.1026.

1026

386819

610632

1.1027.

1027

386789

610528

1.1028.

42

1028

386781

611469

1.1029.

1029

386845

611286

1.1030.

1030

386899

611277

1.1031.

1031

386874

611112

1.1032.

1032

387286

611048

1.1033.

1033

387380

611174

1.1034.

1034

387149

611212

1.1035.

1035

387081

611161

1.1036.

1036

387037

611178

1.1037.

1037

386995

611471

1.1038.

43

1038

386987

612006

1.1039.

1039

386803

612022

1.1040.

1040

386793

611789

1.1041.

1041

386753

611618

1.1042.

1042

386659

611651

1.1043.

1043

386560

611606

1.1044.

1044

386655

611436

1.1045.

1045

386774

611501

1.1046.

1046

386782

611548

1.1047.

1047

386882

611584

1.1048.

1048

386880

611775

1.1049.

1049

386943

611765

1.1050.

44

1050

386314

612156

1.1051.

1051

386235

612161

1.1052.

1052

386242

612066

1.1053.

1053

386281

612063

1.1054.

45

1054

388108

611903

1.1055.

1055

388099

612085

1.1056.

1056

388181

612077

1.1057.

1057

388179

612253

1.1058.

1058

388095

612259

1.1059.

1059

388042

612528

1.1060.

1060

388136

612484

1.1061.

1061

388121

612569

1.1062.

1062

388088

612563

1.1063.

1063

388020

613052

1.1064.

1064

388046

613069

1.1065.

1065

388019

613306

1.1066.

1066

388016

613489

1.1067.

1067

387938

613373

1.1068.

1068

387918

613429

1.1069.

1069

387954

613597

1.1070.

1070

387373

613864

1.1071.

1071

387298

613745

1.1072.

1072

387303

613515

1.1073.

1073

386865

613695

1.1074.

1074

386835

613972

1.1075.

1075

386887

613969

1.1076.

1076

386887

614063

1.1077.

1077

386849

614078

1.1078.

1078

386902

614215

1.1079.

1079

386883

614351

1.1080.

1080

386833

614351

1.1081.

1081

386846

614511

1.1082.

1082

386905

614523

1.1083.

1083

386948

614754

1.1084.

1084

386999

614761

1.1085.

1085

387052

614868

1.1086.

1086

386943

614877

1.1087.

1087

386940

614930

1.1088.

1088

387047

614918

1.1089.

1089

387069

615000

1.1090.

1090

387238

615000

1.1091.

1091

387232

614881

1.1092.

1092

387395

614768

1.1093.

1093

387417

614649

1.1094.

1094

387470

614614

1.1095.

1095

387627

614646

1.1096.

1096

387619

614669

1.1097.

1097

387450

614688

1.1098.

1098

387436

614741

1.1099.

1099

387622

614724

1.1100.

1100

387749

614925

1.1101.

1101

387724

615147

1.1102.

1102

387675

615305

1.1103.

1103

387740

615235

1.1104.

1104

387776

615331

1.1105.

1105

387971

615292

1.1106.

1106

388026

615344

1.1107.

1107

388025

615429

1.1108.

1108

387949

615655

1.1109.

1109

387837

615689

1.1110.

1110

387945

615774

1.1111.

1111

388005

615776

1.1112.

1112

388003

615792

1.1113.

1113

387973

615796

1.1114.

1114

388258

616081

1.1115.

1115

388206

616359

1.1116.

1116

388472

616395

1.1117.

1117

388692

616613

1.1118.

1118

389107

616877

1.1119.

1119

389144

616977

1.1120.

1120

389074

617072

1.1121.

1121

389337

617127

1.1122.

1122

389453

617283

1.1123.

1123

389482

617248

1.1124.

1124

389631

617329

1.1125.

1125

389642

617270

1.1126.

1126

390158

617593

1.1127.

1127

390343

617789

1.1128.

1128

390878

617832

1.1129.

1129

391226

617780

1.1130.

1130

391318

617817

1.1131.

1131

391355

617875

1.1132.

1132

391407

617881

1.1133.

1133

391396

617801

1.1134.

1134

391760

617816

1.1135.

1135

391796

617846

1.1136.

1136

391818

617836

1.1137.

1137

391807

617803

1.1138.

1138

391936

617768

1.1139.

1139

391985

617824

1.1140.

1140

392122

617793

1.1141.

1141

392101

617848

1.1142.

1142

392326

617807

1.1143.

1143

392313

617749

1.1144.

1144

392610

617717

1.1145.

1145

392713

617783

1.1146.

1146

392837

617758

1.1147.

1147

393053

617811

1.1148.

1148

393119

617887

1.1149.

1149

393829

618039

1.1150.

1150

393956

618168

1.1151.

1151

393964

618359

1.1152.

1152

393995

618325

1.1153.

1153

394027

618512

1.1154.

1154

394120

618563

1.1155.

1155

394017

618668

1.1156.

1156

394063

618677

1.1157.

1157

394030

619011

1.1158.

1158

393991

619034

1.1159.

1159

393982

619203

1.1160.

1160

393273

619214

1.1161.

1161

393264

619121

1.1162.

1162

393236

619114

1.1163.

1163

393104

619158

1.1164.

1164

392976

619064

1.1165.

1165

392879

619123

1.1166.

1166

392715

619102

1.1167.

1167

392463

618983

1.1168.

1168

392357

618901

1.1169.

1169

392368

618861

1.1170.

1170

392321

618504

1.1171.

1171

392231

618490

1.1172.

1172

392189

618260

1.1173.

1173

392431

618104

1.1174.

1174

392690

618115

1.1175.

1175

392737

618026

1.1176.

1176

392706

617976

1.1177.

1177

392680

618007

1.1178.

1178

392510

617874

1.1179.

1179

392484

617896

1.1180.

1180

392189

617904

1.1181.

1181

391770

618128

1.1182.

1182

391749

618060

1.1183.

1183

391614

618126

1.1184.

1184

391310

617881

1.1185.

1185

391249

617883

1.1186.

1186

391257

618010

1.1187.

1187

391106

618017

1.1188.

1188

391094

617948

1.1189.

1189

390858

617998

1.1190.

1190

390930

618170

1.1191.

1191

390587

618218

1.1192.

1192

390605

618333

1.1193.

1193

389804

618417

1.1194.

1194

389874

618523

1.1195.

1195

389293

618186

1.1196.

1196

388732

617766

1.1197.

1197

388742

617848

1.1198.

1198

388697

617724

1.1199.

1199

388587

617714

1.1200.

1200

388060

617401

1.1201.

1201

388034

617180

1.1202.

1202

388115

617290

1.1203.

1203

388106

617187

1.1204.

1204

388250

617059

1.1205.

1205

388239

616897

1.1206.

1206

388182

616842

1.1207.

1207

388093

616923

1.1208.

1208

387939

616888

1.1209.

1209

387921

616835

1.1210.

1210

387965

616733

1.1211.

1211

387902

616660

1.1212.

1212

387820

616641

1.1213.

1213

387703

616474

1.1214.

1214

387890

616167

1.1215.

1215

388049

616139

1.1216.

1216

388061

616100

1.1217.

1217

387949

616003

1.1218.

1218

388071

616052

1.1219.

1219

387768

615792

1.1220.

1220

387439

615739

1.1221.

1221

387438

615791

1.1222.

1222

387333

615865

1.1223.

1223

387295

615827

1.1224.

1224

387296

615778

1.1225.

1225

386975

615671

1.1226.

1226

386935

615800

1.1227.

1227

387040

615821

1.1228.

1228

387024

615960

1.1229.

1229

387048

615973

1.1230.

1230

387051

615937

1.1231.

1231

387107

615927

1.1232.

1232

387115

616089

1.1233.

1233

387054

616103

1.1234.

1234

387047

616075

1.1235.

1235

387083

616066

1.1236.

1236

387068

616016

1.1237.

1237

387030

616021

1.1238.

1238

387003

615875

1.1239.

1239

386915

615822

1.1240.

1240

386926

615697

1.1241.

1241

386851

615551

1.1242.

1242

386880

615504

1.1243.

1243

386825

615319

1.1244.

1244

386787

615317

1.1245.

1245

386768

615197

1.1246.

1246

386820

615162

1.1247.

1247

386770

614930

1.1248.

1248

386802

614924

1.1249.

1249

386770

614735

1.1250.

1250

386800

614333

1.1251.

1251

386602

614358

1.1252.

1252

386620

614229

1.1253.

1253

386770

614163

1.1254.

1254

386773

614130

1.1255.

1255

386624

614195

1.1256.

1256

386649

613971

1.1257.

1257

386611

613933

1.1258.

1258

386706

613451

1.1259.

1259

386671

613312

1.1260.

1260

386722

613366

1.1261.

1261

386701

613483

1.1262.

1262

386791

613487

1.1263.

1263

386751

613700

1.1264.

1264

386658

613690

1.1265.

1265

386635

613846

1.1266.

1266

386731

613998

1.1267.

1267

386738

613786

1.1268.

1268

386787

613784

1.1269.

1269

386880

613345

1.1270.

1270

386847

613171

1.1271.

1271

386911

612779

1.1272.

1272

386937

612552

1.1273.

1273

386981

612535

1.1274.

1274

387153

612644

1.1275.

1275

387215

612614

1.1276.

1276

387137

612540

1.1277.

1277

387233

612353

1.1278.

1278

387096

612374

1.1279.

1279

387124

612313

1.1280.

1280

387205

612275

1.1281.

1281

387181

612199

1.1282.

1282

387431

612320

1.1283.

1283

387632

612287

1.1284.

1284

387661

612128

1.1285.

1285

387800

611994

1.1286.

1286

387913

612010

1.1287.

1287

387942

611932

1.1288.

1288

387913

611906

1.1289.

1289

387891

611921

1.1290.

1290

387877

611864

1.1291.

1291

387815

611861

1.1292.

1292

387822

611800

1.1293.

1293

387691

611720

1.1294.

1294

387629

611806

1.1295.

1295

387344

611852

1.1296.

1296

387298

611739

1.1297.

1297

387413

611613

1.1298.

1298

387549

611682

1.1299.

1299

387692

611626

1.1300.

1300

387615

611530

1.1301.

1301

387676

611456

1.1302.

46

1302

386717

612722

1.1303.

1303

386666

612981

1.1304.

1304

386707

613274

1.1305.

1305

386657

613270

1.1306.

1306

386600

613006

1.1307.

1307

386683

612697

1.1308.

47

1308

386480

614231

1.1309.

1309

386316

614130

1.1310.

1310

386317

614094

1.1311.

1311

386407

614132

1.1312.

1312

386466

614116

1.1313.

48

1313

387438

613862

1.1314.

1314

387960

613622

1.1315.

1315

387908

613826

1.1316.

1316

387746

613825

1.1317.

1317

387733

613895

1.1318.

1318

387657

613908

1.1319.

1319

387639.

613958

1.1320.

1320

387443.

613916

1.1321.

49

1321

387549

614159

1.1322.

1322

387434

614081

1.1323.

1323

387447

614037

1.1324.

1324

387536

614096

1.1325.

1325

387705

614113

1.1326.

1326

387697

614195

1.1327.

50

1327

387713

614196

1.1328.

1328

387932

614111

1.1329.

1329

387932

614314

1.1330.

1330

387745

614260

1.1331.

51

1331

388083

614809

1.1332.

1332

388042

614717

1.1333.

1333

387951

614700

1.1334.

1334

387968

614628

1.1335.

1335

388337

614682

1.1336.

1336

388323

614766

1.1337.

1337

388256

614795

1.1338.

1338

388259

614837

1.1339.

52

1339

388208

614962

1.1340.

1340

388117

614999

1.1341.

1341

388142

615153

1.1342.

1342

388053

615193

1.1343.

1343

387947

615174

1.1344.

1344

387899

614932

1.1345.

53

1345

388516

614719

1.1346.

1346

388555

614516

1.1347.

1347

388764

614465

1.1348.

1348

388846

614682

1.1349.

1349

389055

614721

1.1350.

1350

389036

614820

1.1351.

54

1351

388572

615430

1.1352.

1352

388630

615267

1.1353.

1353

388728

615303

1.1354.

1354

388843

615473

1.1355.

1355

388796

615665

1.1356.

55

1356

388386

615984

1.1357.

1357

388360

616106

1.1358.

1358

388314

615981

1.1359.

1359

388341

615950

1.1360.

56

1360

389438

616943

1.1361.

1361

389420

617028

1.1362.

1362

389374

617068

1.1363.

1363

389368

616937

1.1364.

57

1364

389586

616664

1.1365.

1365

389717

616886

1.1366.

1366

389675

617103

1.1367.

1367

389580

617036

1.1368.

1368

389598

616887

1.1369.

1369

389534

616836

1.1370.

1370

389432

616620

1.1371.

58

1371

389811

616790

1.1372.

1372

389785

616849

1.1373.

1373

389726

616841

1.1374.

1374

389745

616744

1.1375.

1375

389799

616734

1.1376.

59

1376

389972

616781

1.1377.

1377

389932

616859

1.1378.

1378

389870

616877

1.1379.

1379

389873

616826

1.1380.

1380

389841

616817

1.1381.

1381

389881

616718

1.1382.

60

1382

390352

618460

1.1383.

1383

390367

618475

1.1384.

1384

390216

618505

1.1385.

1385

390237

618434

1.1386.

61

1386

391366

617032

1.1387.

1387

391353

617098

1.1388.

1388

391151

617061

1.1389.

1389

391176

617173

1.1390.

1390

391140

617252

1.1391.

1391

390895

617176

1.1392.

1392

390922

617135

1.1393.

1393

390936

616961

1.1394.

1394

390966

616964

1.1395.

1395

391003

616875

1.1396.

1396

390843

616843

1.1397.

1397

390873

616682

1.1398.

62

1398

391310

617331

1.1399.

1399

391284

617469

1.1400.

1400

391171

617416

1.1401.

1401

391157

617313

1.1402.

1402

391207

617348

1.1403.

1403

391283

617313

1.1404.

63

1404

391215

618177

1.1405.

1405

391255

618232

1.1406.

1406

391204

618249

1.1407.

1407

391245

618360

1.1408.

1408

391229

618377

1.1409.

1409

391177

618206

1.1410.

64

1410

392148

616659

1.1411.

1411

392120

616671

1.1412.

1412

392117

616762

1.1413.

1413

392066

616753

1.1414.

1414

391983

616650

1.1415.

1415

391987

616607

1.1416.

1416

392143

616613

1.1417.

65

1417

391385

626421

1.1418.

1418

391415

626412

1.1419.

1419

391422

626464

1.1420.

1420

391372

626625

1.1421.

1421

391336

626617

1.1422.

66

1422

393797

615753

1.1423.

1423

393247

616063

1.1424.

1424

393126

616329

1.1425.

1425

392742

616529

1.1426.

1426

391688

615428

1.1427.

1427

391865

614359

1.1428.

1428

391346

614262

1.1429.

1429

391624

612910

1.1430.

1430

391721

612828

1.1431.

1431

391941

612975

1.1432.

1432

392277

612826

1.1433.

1433

392674

612942

1.1434.

1434

392664

612998

1.1435.

1435

392703

613031

1.1436.

1436

392714

612940

1.1437.

1437

392871

612791

1.1438.

1438

392884

612861

1.1439.

1439

392930

612879

1.1440.

1440

392955

612912

1.1441.

1441

392994

612871

1.1442.

1442

393030

612884

1.1443.

1443

393028

612838

1.1444.

1444

393071

612848

1.1445.

1445

393123

613045

1.1446.

1446

392928

613024

1.1447.

1447

392968

613083

1.1448.

1448

392922

613221

1.1449.

1449

393054

613223

1.1450.

1450

393143

613347

1.1451.

1451

393157

613272

1.1452.

1452

393297

613197

1.1453.

1453

393435

613237

1.1454.

1454

393445

613207

1.1455.

1455

393363

613103

1.1456.

1456

393447

613173

1.1457.

1457

393692

613217

1.1458.

1458

393640

613503

1.1459.

1459

393512

613480

1.1460.

1460

393521

613537

1.1461.

1461

393483

613570

1.1462.

1462

393982

613663

1.1463.

1463

393963

613773

1.1464.

1464

393856

613754

1.1465.

1465

393841

613885

1.1466.

1466

393877

613905

1.1467.

1467

393968

613831

1.1468.

1468

394026

613775

1.1469.

1469

394139

613798

1.1470.

1470

393956

614913

1.1471.

1471

394253

614970

1.1472.

1472

394159

615569

1.1473.

1473

394054

615620

1.1474.

1474

393964

615557

1.1475.

67

1475

393115

612832

1.1476.

1476

393193

612919

1.1477.

1477

393185

612928

1.1478.

1478

393125

612889

1.1479.

68

1479

392825

617295

1.1480.

1480

392832

617210

1.1481.

1481

392724

617191

1.1482.

1482

392796

617161

1.1483.

1483

392895

617172

1.1484.

1484

392892

617221

1.1485.

1485

393316

617299

1.1486.

1486

393393

617379

1.1487.

1487

393101

617323

1.1488.

1488

393006

617340

1.1489.

69

1489

392901

619614

1.1490.

1490

392819

619520

1.1491.

1491

392745

619407

1.1492.

1492

392823

619390

1.1493.

1493

393086

619477

1.1494.

1494

393294

619474

1.1495.

1495

393302

619557

1.1496.

1496

393060

619719

1.1497.

70

1497

393315

619548

1.1498.

1498

393307

619471

1.1499.

1499

393436

619465

1.1500.

71

1500

395317

621008

1.1501.

1501

395330

621117

1.1502.

1502

395299

621103

1.1503.

1503

395282

621323

1.1504.

1504

395225

621187

1.1505.

1505

395164

621203

1.1506.

1506

395147

621443

1.1507.

1507

395246

621510

1.1508.

1508

395234

621566

1.1509.

1509

395164

621506

1.1510.

1510

394946

621545

1.1511.

1511

394990

621690

1.1512.

1512

395051

621771

1.1513.

1513

395071

621950

1.1514.

1514

395131

622072

1.1515.

1515

395124

622153

1.1516.

1516

394872

622457

1.1517.

1517

394736

622396

1.1518.

1518

394770

622379

1.1519.

1519

394872

622394

1.1520.

1520

395033

622193

1.1521.

1521

395036

622139

1.1522.

1522

395108

622138

1.1523.

1523

395066

621984

1.1524.

1524

395002

621888

1.1525.

1525

395049

621814

1.1526.

1526

394991

621716

1.1527.

1527

394947

621762

1.1528.

1528

394903

621715

1.1529.

1529

394891

621474

1.1530.

1530

394798

621411

1.1531.

1531

394800

621468

1.1532.

1532

394726

621508

1.1533.

1533

394662

621477

1.1534.

1534

394593

621253

1.1535.

1535

394560

621145

1.1536.

1536

394522

621149

1.1537.

1537

394496