Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.845

Rīgā 2008.gada 13.oktobrī (prot. Nr.73 15.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumam “Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte” (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis ir modernizēt zvejas floti, uzlabojot darba un higiēnas apstākļus, energoefektivitāti un drošību uz kuģa, nodrošinot zivju uzglabāšanai atbilstošus apstākļus uz zvejas kuģiem, kā arī samazinot kuģu degvielas patēriņu un palielinot zvejas rīku selektivitāti, bet nepalielinot zvejas kuģa spēju zvejot zivis, tādējādi veicinot ilgtspējīgu un atbildīgu pieejamo zivju resursu izmantošanu.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.909 redakcijā)

3. Pieteikšanās, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un publiskā finansējuma pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.909 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235)

3.1 Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas:

3.1 1. uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

3.1 2. publicē savā tīmekļa vietnē informāciju par pasākuma kārtai piešķirtā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi nedēļā.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.235 redakcijā)

3.2 No dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos apkopojot un vērtējot atbilstoši šo noteikumu 13.punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.235 redakcijā)

3.3 Vērtējot projektu iesniegumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai, Lauku atbalsta dienests vispirms vērtē projektu iesniegumu un atbalsta pretendentu atbilstību šādiem galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

3.3 1. projekta mērķa atbilstība pasākuma mērķim;

3.3 2. atbalsta pretendenta atbilstība atbalsta saņēmēja statusam;

3.3 3. atbalsta pretendenta atbilstība ekonomiskās dzīvotspējas rādītājiem.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.235 redakcijā)

3.4 (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Atbalsta pretendents ir zvejas kuģa īpašnieks, kuram ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kura kuģis zvejo Baltijas jūras (arī Rīgas jūras līča) piekrastē vai aiz piekrastes ūdeņiem, vai tāljūras zvejā.

(MK 06.01.2009. noteikumu Nr.18 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.909)

5. Vienā projekta iesniegumā var pieprasīt atbalstu par vienu zvejas kuģi.

6. Pasākuma ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:

6.1. drošības, darba apstākļu, higiēnas, produktu kvalitātes uzlabošana uz kuģa;

6.2. ieguldījumi selektīvos zvejas rīkos;

6.3. atsevišķa zvejas kuģa galvenā dzinēja nomaiņa;

6.4. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235).

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.909)

7. Atbalsta pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

7.1. īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi;

7.2. projekta iesniegumā pierāda uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām;

7.3. zvejas kuģis vismaz piecus iepriekšējos gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir iekļauts:

7.3.1. Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā (turpmāk – zvejas kuģu saraksts);

7.3.2. Latvijas Kuģu reģistrā, ja zvejas kuģis tiek izmantots tāljūras zvejai;

7.4. ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums ar zvejas tiesību iznomātāju, un ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā;

7.5. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235).

(Grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.18; MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.909; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1513)

8. Pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas Lauku atbalsta dienesta pārstāvju veikto kontroļu laikā zvejas kuģis atrodas ostā.

9. Atbalsta pretendents:

9.1. projekta iesniegumam, kura attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 99 602 euro, pievieno vienkāršotu biznesa plānu. Tajā iekļauj naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Uzņēmuma ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs, kā arī naudas plūsma liecina par iespēju projektu īstenot un sasniegt mērķi;

9.2. projekta iesniegumam, kura attiecināmo izmaksu summa ir no 99 602 līdz 284 575 euro:

9.2.1. pievieno standartizētu biznesa plānu. Tajā iekļauj informāciju par ražošanas apjomiem, izmaksām, pamatlīdzekļiem un kreditoriem, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs;

9.2.2. pierāda uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Uzņēmuma ekonomiskā dzīvotspēja atbilst vismaz diviem no šādiem rādītājiem:

9.2.2.1. pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20;

9.2.2.2. apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥ 1,00 (no īstermiņa kreditoriem izslēdz īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

9.2.2.3. tīrā peļņa + nolietojums x 50 % ≥ 0;

9.2.3. pierāda uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas. Uzņēmuma ekonomiskā dzīvotspēja atbilst visiem šo noteikumu 9.2.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem;

9.3. projekta iesniegumam, kura attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 284 575 euro, pievieno:

9.3.1. biznesa plānu, kurā ietver šādu informāciju:

9.3.1.1. uzņēmuma vēsture;

9.3.1.2. uzņēmuma vadības sistēma;

9.3.1.3. uzņēmuma pašreizējā darbība;

9.3.1.4. uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa), sākuma punkti uzņēmuma darbības attīstībai, aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafiks;

9.3.1.5. tirgus izpēte;

9.3.1.6. nozares analīze;

9.3.1.7. realizācijas sistēma;

9.3.1.8. konkurences faktori;

9.3.1.9. sadarbība ar citiem uzņēmumiem un saistība ar citiem projektiem;

9.3.1.10. ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu apraksts;

9.3.1.11. uzņēmuma stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze;

9.3.1.12. nepieciešamās investīcijas;

9.3.1.13. projekta īstenošanas termiņi (sadalījumā pa posmiem);

9.3.1.14. finanšu informācija par ražošanas apjomiem, izmaksām, pa­matlīdzekļiem un kreditoriem, norādot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas bei­gām un par trijiem gadiem pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskats pa gadiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām, gadā pēc projekta īstenošanas un divos turpmākajos gados. Naudas plūsmā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs;

9.3.2. pierādījumu apkopojumu par uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (sniegtās ziņas atbilst vismaz diviem šo noteikumu 9.2.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem);

9.3.3. pierādījumu apkopojumu par uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas (sniegtās ziņas atbilst visiem šo noteikumu 9.2.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem).

(Grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.693)

10. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi vai elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti iesniedz:

10.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā), tai skaitā biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 9.1., 9.2. vai 9.3. apakšpunktam (vienu projekta iesnieguma eksemplāru atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par iesniegšanu (neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski));

10.2. kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevu sabiedrības izziņu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai paredzēts ņemt kredītu. Izziņu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, tas iesniedz dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību;

10.3. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas saskaņotu zvejas kuģa modernizēšanas (tehnisko) projektu. To iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja investīcijas paredzētas zvejas kuģa zivju kravas tilpnē, atbalsta pretendents zvejas kuģa modernizēšanas (tehniskajā) projektā ar parakstu apliecina, ka saistībā ar projektu veicamie modernizēšanas darbi nepalielina zvejas kuģa zivju kravas tilpnes ietilpību (kubikmetros). Zvejas kuģa modernizēšanas (tehnisko) projektu neiesniedz, ja projektā plānotas tikai šo noteikumu 17.2.3.6.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas;

10.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, būvniecības un ar to saistītos iepirkuma dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un iespējamo piegādātāju visus iesniegtos piedāvājumus – iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

10.5. ja zveja notiek atbilstoši Eiropas Savienības līgumam ar trešajām valstīm, – attiecīgās trešās valsts kompetentās institūcijas izdotas zvejas atļaujas (licences) kopiju zvejai attiecīgās trešās valsts ekonomiskās zonas ūdeņos;

10.6. ja projekta ietvaros tiek iegādātas jaunas šo noteikumu 17.2.5.apakšpunktā minētā galvenā dzinēja detaļas un daļas nolietoto detaļu un daļu nomaiņai, – zvejas kuģa galvenā dzinēja defektu aktu, kuru:

10.6.1. izsniedzis komersants, kam ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas izsniegta uzņēmuma atbilstības apliecība;

10.6.2. ir saskaņojusi valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcija vai klasifikācijas sabiedrība, kas veic kuģa tehnisko uzraudzību, – ja dzinēja remonts notiek ārvalstīs;

10.7. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.235 redakcijā)

10.1 Šo noteikumu 10.4.apakšpunktā minētos dokumentus atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.235 redakcijā)

10.2 Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Latvijas Kuģu reģistrs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par atbalsta pretendenta zvejas kuģa īpašuma apliecību un reģistrācijas apliecību.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.235 redakcijā)

10.3 Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcija pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par atbalsta pretendenta zvejas kuģa Kuģošanas spējas apliecību.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.235 redakcijā)

10.4 Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par atbalsta pretendenta zvejas atļauju (licenci) jūras zvejai vai piekrastes zvejai.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.235 redakcijā)

11. Atbalsta pretendents, kura zvejas kuģis zvejo piekrastē un kurš pretendē uz atbalstu, kas minēts šo noteikumu 17.4.1.1.apakšpunktā, iesniedzot projekta iesniegumu, pievieno pašvaldības apstiprinājumu par to, ka pašvaldības administratīvās teritorijas piegulošajos ūdeņos ir noteikts zvejas rīku limits, kas pieļauj pāreju uz citu jaunu zvejas veidu, un atbalsta pretendentam pašvaldība ir paredzējusi iedalīt attiecīgo zvejas rīku limita daļu.

12. Šo noteikumu 10.5., 22.2. un 22.3.apakšpunktā minētās dokumentu kopijas atbalsta pretendents apliecina atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.235 redakcijā)

13. Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumus sarindo pēc projektu atlases kritērijiem (2.pielikums). Ja projektu iesniegumi pēc atlases kritērijiem saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš veicis lielākas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par vienu strādājošo pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

13.1 Atbalsta saņēmējs vienlaikus ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (2.1 pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (2.2 pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.909 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235)

13.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (2.2 pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.909 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235)

III. Publiskā finansējuma veids un apjoms

14. Publiskā finansējuma apjoms no attiecināmajām izmaksām:

14.1. šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētajām aktivitātēm:

14.1.1. zvejas kuģim, kura kopējais garums ir mazāks par 12 metriem un kurš neizmanto velkamus zvejas rīkus, – 60 %;

14.1.2. pārējiem zvejas kuģiem – 40 %;

14.2. šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

14.2.1. zvejas kuģim, kura kopējais garums ir mazāks par 12 metriem un kurš neizmanto velkamus zvejas rīkus, – 40 %;

14.2.2. pārējiem zvejas kuģiem, kuru garums ir līdz 24 metriem, – 20 %;

14.3. (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235).

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.909)

14.1 Publiskais finansējums vispārējām izmaksām, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto attiecīgajai aktivitātei paredzēto apjomu. Ja projekta iesniegumā iekļautas vairākas aktivitātes, piemēro zemāko šo noteikumu 14.punktā noteikto publiskā finansējuma apjomu.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.909 redakcijā)

15. Vienam zvejas kuģim kopējā attiecināmo izmaksu summa 2007.–2013.gada programmēšanas periodā nepārsniedz finansējuma apjomu, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

16. Publisko finansējumu piešķir tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros paredzētās attiecināmās izmaksas atbilst reālajai tirgus situācijai.

17. Pasākuma ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

17.1. drošības apstākļu uzlabošana uz zvejas kuģiem:

17.1.1. jaunas sakaru un navigācijas apa­ratūras un iekārtu iegāde un uzstādīšana, tai skaitā specializētās datortehnikas un datorprogrammatūras iegāde;

17.1.2. jauna glābšanas aprīkojuma iegāde un ugunsdrošības sistēmas ierīkošana un pilnveidošana;

17.2. higiēnas, darba apstākļu un zvejas produktu kvalitātes uzlabošana uz zvejas kuģiem:

17.2.1. jaunu higiēnas un sanitāro iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

17.2.2. ražošanas, sadzīves un sanitāro telpu iekārtošana un rekonstrukcija, tai skaitā zvejas kuģa klāja un korpusa rekonstrukcija;

17.2.3. ar zivju uzglabāšanu un apstrādi saistīto iekārtu un aprīkojuma iegāde:

17.2.3.1. jaunu tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana atbilstoši konkrētā projekta mērķim;

17.2.3.2. zivju atvēsināšanas un saldēto zivju uzglabāšanas rūmju vai saldēšanas kameru jaunbūve un rekonstrukcija;

17.2.3.3. jaunu zivju saldēšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana;

17.2.3.4. jaunu aukstuma iekārtu, agregātu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

17.2.3.5. jaunu ledus ražošanas iekārtu iegāde un uzstādīšana;

17.2.3.6. jauna taras, konteineru un inventāra iegāde zivju uzglabāšanas un kvalitātes nodrošināšanai;

17.2.4. jaunu palīgdzinēju iegāde un uzstādīšana;

17.2.5. galvenā dzinēja jaunu detaļu un daļu iegāde un uzstādīšana nolietoto detaļu un daļu nomaiņai;

17.2.6. jaunu kravu celšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana;

17.3. investīcijas jaunās iekārtās un modernizēšanas darbos:

17.3.1. kas vajadzīgi, lai varētu paturēt uz kuģa to nozveju, kuras atlaišana vairs nav atļauta;

17.3.2. kas ir tādu projektu sastāvdaļa, kuri saistīti ar jaunu tehnisku pasākumu sagatavošanu vai izmēģināšanu Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktā ierobežotā laikposmā;

17.3.3. lai samazinātu zvejas ietekmi uz ekosistēmām;

17.3.4. loma un zvejas rīku aizsardzībai pret savvaļas plēsoņām, kas ir aizsargātas saskaņā ar Komisijas 2007.gada 26.marta Regulas (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 498/2007), 6.panta 5.punktu, arī zvejas rīku daļu maiņai, ja vien tas nepalielina zvejas jaudu vai nemazina zvejas rīku selektivitāti un ja tiek nodrošināti visi pasākumi, lai fiziski netraumētu savvaļas plēsoņas;

17.4. investīcijas jaunos selektīvos zvejas rīkos:

17.4.1. zvejas rīku selektivitātes nodrošināšana (līdz divu zvejas rīku nomaiņai) ja:

17.4.1.1. uz kuģi attiecas Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1198/2006) 21.panta “a” punkta “i” apakšpunktā minētais zvejas jaudas koriģēšanas plāns, un kuģis saskaņā ar plānu maina zvejas paņēmienus, lai pievērstos citam zvejas veidam, kur zivju resursi pieļauj zveju;

17.4.1.2. jaunais rīks ir selektīvāks un atbilst tādiem atzītiem vides kritērijiem un praksei, kas pārsniedz Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās reglamentējošās saistības (atbalsta pretendents projekta iesniegumā norāda, kāda tiesību akta reglamentējošās saistības tiek pārsniegtas);

17.4.2. zvejas rīku pirmā nomaiņa:

17.4.2.1. lai garantētu atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām attiecībā uz selektivitāti saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem (atbalsta pretendents projekta iesniegumā norāda, kāda tiesību akta reglamentējošās saistības tiek pārsniegtas);

17.4.2.2. ja jaunajam rīkam ir mazāka zvejas ietekme uz zivju sugām, kas nav rūpnieciskās zvejas objekti;

17.5. atsevišķa zvejas kuģa galvenā dzinēja nomaiņa (jauna galvenā dzinēja iegāde un uzstādīšana):

17.5.1. zvejas kuģim, kura garums ir mazāks par 12 metriem un kurš neizmanto velkamus zvejas rīkus, – ja jaunā galvenā dzinēja jauda ir tāda pati kā vecajam galvenajam dzinējam vai mazāka;

17.5.2. pārējiem zvejas kuģiem, kuru garums ir līdz 24 metriem, – ja jaunā galvenā dzinēja jauda ir vismaz par 20 % mazāka nekā vecajam galvenajam dzinējam;

17.5.1 (svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235);

17.6. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no pārējo šo noteikumu 17.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no pārējo šo noteikumu 17.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.909; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235)

17.1 (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235)

18. Atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 17.4.2.1.apakšpunktu piešķir līdz dienai, kad jaunās tehniskās prasības kļūst obligātas.

19. Saņemot atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 17.5.1.apakšpunktu, atbalsta pretendents ar attiecīgo zvejas kuģi piecus gadus pēc maksājuma saņemšanas nedrīkst izmantot velkamus zvejas rīkus.

20. Valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju:

20.1. par to, vai ir pieejami zivju resursi attiecīgajiem rīkiem, ar kuriem tiks zvejots, ja atbalsta pretendents pretendē uz atbalstu, kas minēts šo noteikumu 17.4.1.1.apakšpunktā;

20.2. par šo noteikumu 17.3.3., 17.3.4., 17.4.1.1., 17.4.1.2., 17.4.2.1. un 17.4.2.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1513 redakcijā)

20.1 Zemkopības ministrija pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par šo noteikumu 4.punktā minēto atļauju un 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1513 redakcijā)

20.2 Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz:

20.2 1. izziņu, ka atbalsta pretendentam nav nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parādu valsts budžetā;

20.2 2. izziņu par atbalsta pretendenta veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

20.2 3. atbalsta pretendenta gada ienākumu deklarāciju un tās pielikumu "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības".

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.235 redakcijā)

20.3 Pārtikas un veterinārais dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz apliecinājumu par to, ka:

20.3 1. atbalsta pretendents ir reģistrēts pārtikas uzņēmums, ja zvejas kuģis zvejo Baltijas jūrā (arī Rīgas jūras līcī) aiz piekrastes ūdeņiem;

20.3 2. atbalsta pretendents ir atzīts pārtikas uzņēmums, ja zvejas kuģis tiek izmantots tāljūras zvejā.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.235 redakcijā)

21. (Svītrots ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.18.)

22. Atbalsta pretendents pirms maksājuma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

22.1. valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Kuģošanas drošības inspekcijas aktu:

22.1.1. par zvejas kuģa modernizācijas projekta izpildi. Ja projekta ietvaros veiktas investīcijas zvejas kuģa zivju kravas tilpnē, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcija aktā papildus norāda, ka projekta ietvaros veiktie modernizēšanas darbi nav palielinājuši zvejas kuģa zivju kravas tilpnes ietilpību (kubikmetros). Aktu par zvejas kuģa modernizācijas projekta izpildi neiesniedz, ja projektā plānotas tikai šo noteikumu 17.2.3.6.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas;

22.1.2. par galvenā dzinēja atjaunošanas remontu, ja projekta ietvaros tika veikta šo noteikumu 17.2.5.apakšpunktā minētā galvenā dzinēja jaunu detaļu un daļu iegāde un uzstādīšana nolietoto detaļu un daļu nomaiņai;

22.2. Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes izdotu zvejas atļaujas (licences) kopiju piekrastes zvejai, ja atbalsta pretendents ir veicis šo noteikumu 17.4.1.1.apakšpunktā minētos darbus;

22.3. valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Latvijas Kuģu reģistra izdotu zvejas kuģa īpašuma apliecības kopiju vai reģistrācijas apliecības kopiju, ja atbalsta pretendents ir veicis šo noteikumu 17.5.apakšpunktā minētos darbus.

(Grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235)

23. Rekonstrukcijas un jaunbūves izdevumi ir atbilstoši noslēgtajiem līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu.

24. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235)

25. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību noteiktajām prasībām. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

26. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235)

27. Pasākuma ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

27.1. zvejas kuģa būvniecība;

27.2. investīcijas zvejas kuģa galvenā dzinēja jaudas pieaugumam vai zivju kravas tilpņu ietilpības (kubikmetros) palielināšanai;

27.3. ar attiecināmajām izmaksām un projekta īstenošanu saistītie procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

27.4. ar projekta īstenošanu saistītie naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

27.5. tādu apakšlīgumu slēgšana, kas palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

27.6. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

27.7. ar projektu saistītie zvejas kuģa, aparatūras, iekārtu, agregātu un aprīkojuma tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

27.8. tieši atalgojuma maksājumi vai atlīdzība personālam;

27.9. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1198/2006 un Komisijas Regulu Nr. 498/2007;

27.10. ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un projekta ietvaros nepabeigti darbi.

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 06.01.2009. noteikumu Nr.18 redakcijā)

28. Šo noteikumu 7.3.1.apakšpunktā minēto zvejas kuģu sarakstu līdz 2008.gada 31.decembrim kārto Valsts zivsaimniecības pārvalde.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.845

(Pielikums grozīts ar MK 06.01.2009. noteikumiem Nr.18; MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.909; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.693)

KN845P1_PAGE_09.JPG (123033 bytes)

KN845P1_PAGE_10.JPG (114573 bytes)

KN845P1_PAGE_11.JPG (130629 bytes)

KN845P1_PAGE_12.JPG (46604 bytes)

KN845P1_PAGE_15.JPG (152099 bytes)

KN845P1_PAGE_16.JPG (123043 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
1.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.845
Izziņa par degvielas un ražošanas izmaksu apjomu

(Pielikums svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.845
Projektu atlases kritēriji

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

1.

Attiecināmās izmaksas

Zvejas kuģa galvenā dzinēja nomaiņa*

40

Zvejas rīku nomaiņa uz selektīvākiem zvejas rīkiem*

30

Pārējās

0

2.

Zvejas kuģa vecums

Vairāk par 5 gadiem

Par katru gadu virs 5 gadiem – 1 punkts**

5 gadi

0

Piezīmes.

1. * Ja viena projekta ietvaros ietvertas abas minētās attiecināmās izmaksas, rindojot projektus, ņem vērā lielāko kritēriju punktu skaitu.

2. ** Maksimālais punktu skaits – 20 punkti.

Zemkopības ministrs M.Roze
2.1 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.845

(Pielikums MK 11.08.2009. noteikumu Nr.909 redakcijā, kas grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235)Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Pārskats iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.2 pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.845

(Pielikums MK 11.08.2009. noteikumu Nr.909 redakcijā, kas grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.235; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.693)3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.845
Maksimālās attiecināmo izmaksu summas aprēķinu tabula

(Pielikums MK 27.08.2013. noteikumu Nr.693 redakcijā)

Nr. p.k.

Zvejas kuģu kategorijas atbilstoši bruto tilpībai (GT)

Sabiedriskā finansējuma apjoms (euro)

1.Līdz 911 000 x GT + 2 000
2.No 10 līdz 245 000 x GT + 62 000
3.No 25 līdz 994 200 x GT + 82 000
4.No 100 līdz 2992 700 x GT + 232 000
5.No 300 līdz 4992 200 x GT + 382 000
6.500 un vairāk1 200 x GT + 882 000
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Investīcijas zvejas kuģu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 845Pieņemts: 13.10.2008.Stājas spēkā: 18.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 17.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
182520
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2011","iso_value":"2011\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-01.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.08.2009","iso_value":"2009\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.2009","iso_value":"2009\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2009.-14.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2008","iso_value":"2008\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2008.-15.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)