Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.799

Rīgā 2008.gada 29.septembrī (prot. Nr.69 9.§)
Kārtība, kādā iesniedz un izskata ziņojumu par tirgus dalībnieku vienošanos
Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 11.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Konkurences padomē (turpmāk –padome) iesniedz un izskata ziņojumu par vienošanos, kas minēta Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā (turpmāk – ziņojums).

2. Ziņojumu iesniedz vienošanās dalībnieki vai to pilnvarota persona.

3. Ziņojumam pievieno šo noteikumu pielikumā minētos dokumentus.

4. Ziņojumā ietvertās ierobežotas pieejamības informācijas noteikšanai piemēro Konkurences likuma 26.1 panta prasības.

5. Ziņojumu paraksta pilnvarotas amatpersonas.

6. Ziņojuma iesniegšanas diena ir diena, kad padomē saņemta visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija. Padome rakstiski informē ziņojuma iesniedzēju (turpmāk – iesniedzējs) par minētās informācijas saņemšanu.

7. Ja padome konstatē, ka nav iesniegta visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija, padome 10 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas rakstiski informē par to iesniedzēju.

8. Padome savā tīmekļa vietnē (http://www.kp.gov.lv) publicē informāciju par ziņojuma saņemšanu un norāda vienošanās dalībniekus un ziņojuma saņemšanas datumu.

9. Pēc ziņojuma saņemšanas padome izvērtē iesniegto informāciju un, ja nepieciešams, pieprasa iesniedzējam papildu informāciju.

10. Iesniedzējs nekavējoties informē padomi par apstākļu vai faktu izmaiņām, kas kļūst zināmas pēc ziņojuma iesniegšanas. Ja attiecīgās izmaiņas var ietekmēt vienošanās izvērtēšanu, padome var noteikt, ka ziņojuma iesniegšanas diena ir diena, kad saņemta pilnīga informācija par attiecīgajām izmaiņām, un 10 dienu laikā rakstiski informē par to iesniedzēju.

11. Padome izvērtē vienošanās atbilstību Konkurences likuma 11.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

12. Padome izskata ziņojumu mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas. Ja ir nepieciešama ziņojuma papildu izpēte, padome pieņem lēmumu par minētā termiņa pagarināšanu uz laiku, kas nepārsniedz četrus mēnešus no ziņojuma iesniegšanas dienas, un informē par to iesniedzēju.

13. Lai nodrošinātu tirgus dalībnieku viedokļu uzklausīšanu par vienošanās ietekmi uz konkurenci, padome tīmekļa vietnē http://www.kp.gov.lv pēc ziņojuma papildu izpētes uzsākšanas var publicēt uzaicinājumu tirgus dalībniekiem sniegt pamatotu viedokli par vienošanās ietekmi uz konkurenci. Uzaicinājumā norāda vienošanās dalībniekus, vienošanās veidu, tautsaimnie­cības nozares, kuras skar vienošanās, viedokļa sniegšanas termiņu un veidu. Padome drīkst neņemt vērā viedokli, kas saņemts, neievērojot uzaicinājumā norādīto termiņu.

14. Ja padome uzskata, ka vienošanās neatbilst Konkurences likuma 11.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem, tā pirms lēmuma pieņemšanas informē iesniedzēju par savu viedokli attiecībā uz paziņoto vienošanos. Iesniedzējam ir tiesības iesniegt priekšlikumus par nosacījumiem, kuriem pastāvot vienošanās atbilstu Konkurences likuma 11.panta otrajai daļai.

15. Padome ir tiesīga atcelt lēmumu par vienošanās atļaušanu, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem apstākļiem:

15.1. ir mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, kuriem pastāvot lēmuma pieņemšanas brīdī padome varēja šādu lēmumu nepieņemt, un lēmuma palikšana spēkā skar būtiskas sabiedrības intereses (būtiski kavē, ierobežo vai deformē konkurenci Latvijas teritorijā);

15.2. lēmumā noteiktie nosacījumi nav izpildīti, nav pienācīgi izpildīti vai nav laikus izpildīti;

15.3. vienošanās dalībnieks ir noklusējis informāciju, kura varēja ietekmēt vienošanās izvērtēšanu, vai sniedzis nepatiesu informāciju, kura bija par pamatu lēmuma pieņemšanai.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 29.septembra noteikumiem Nr.799
Ziņojums par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minēto vienošanos

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1204)

1. Informācija par katru vienošanās dalībnieku:

1.1. nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai – ārvalstu komersantiem – reģistrā, kas pielīdzināms komerc­reģistram;

1.2. juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese, interneta vietnes adrese;

1.3. faktiski īstenotie un plānotie darbības veidi;

1.4. pilnvarotā persona;

1.5. neto apgrozījums pēdējos divos finanšu gados Latvijas teritorijā;

1.6. tirgus dalībnieki vai fiziskas personas, kurām ir izšķiroša ietekme vienošanās dalībniekā (tirgus dalībniekiem norāda šā pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto informāciju, fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, faktisko dzīvesvietas adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi);

1.7. tirgus dalībnieki, kuros vienošanās dalībniekam ir izšķiroša ietekme, ja tie atrodas Latvijas teritorijā vai to preces pārdod Latvijas teritorijā (norāda šā pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto informāciju);

1.8. tirgus dalībnieki, kuros šā pielikuma 1.6.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem ir izšķiroša ietekme, ja tie atrodas Latvijas teritorijā vai to preces pārdod Latvijas teritorijā (norāda šā pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto informāciju);

1.9. tirgus dalībnieki, kuros vienošanās dalībniekam un kādam no šā pielikuma 1.6., 1.7. un 1.8.apakšpunktā minētajiem tirgus dalībniekiem ir kopīga izšķiroša ietekme, ja tie atrodas Latvijas teritorijā vai to preces pārdod Latvijas teritorijā (norāda šā pielikuma 1.1., 1.2. un 1.3.apakšpunktā minēto informāciju).

2. Informācija par vienošanās dalībnieku kopīgu pilnvaroto pārstāvi (ja tāds ir):

2.1. vārds, uzvārds, amats;

2.2. adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese.

3. Informācija par vienošanos:

3.1. vienošanās priekšmets;

3.2. vienošanās noslēgšanas mērķis;

3.3. konkurenci kavējoši, ierobežojoši vai deformējoši vienošanās noteikumi, kuru dēļ šī vienošanās ir pakļauta Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētajam vienošanās aizliegumam;

3.4. noteikumi, kuru dēļ šī vienošanās nav atbrīvota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka atsevišķas tirgus dalībnieku vienošanās, kuras netiek pakļautas Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētajam vienošanās aizliegumam;

3.5. vienošanās spēkā stāšanās un darbības laiks.

4. Informācija par konkrētajiem tirgiem:

4.1. konkrētais tirgus (tirgi), kuru ietekmē vai var ietekmēt paziņotā vienošanās, tā pamatojums;

4.2. šā pielikuma 1.6., 1.7., 1.8. un 1.9.apakš­punktā minētie tirgus dalībnieki, kuri:

4.2.1. darbojas konkrētajā tirgū;

4.2.2. darbojas ar konkrēto tirgu vertikāli saistītajā tirgū;

4.3. konkrētā tirgus apjoms pēc apgrozījuma (euro) un pēc apjoma (vienībās), ja šāda informācija ir iesniedzēja rīcībā;

4.4. katra vienošanās dalībnieka un šā pielikuma 4.2.1.apakšpunktā norādītā tirgus dalībnieka iepriekšējo divu gadu apgrozījums (euro) un tirgus daļa gan pēc apgrozījuma (euro), gan pēc apjoma (vienībās) katrā konkrētajā tirgū;

4.5. katra vienošanās dalībnieka un šā pielikuma 4.2.2.apakšpunktā norādītā tirgus dalībnieka iepriekšējo divu gadu tirgus daļa gan pēc apgrozījuma (euro), gan pēc apjoma (vienībās) katrā vertikāli saistītajā tirgū;

4.6. vienošanās dalībnieku pieci galvenie konkurenti katrā konkrētajā tirgū, kurā vienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa pārsniedz 15 %. Ja vienošanās dalībnieku rīcībā nav precīzas informācijas par konkurentu tirgus daļām, ziņojumā sniedz vērtējumu par iespējamām konkurentu tirgus daļām;

4.7. vienošanās dalībnieku pieci galvenie piegādātāji un klienti konkrētajā tirgū, to juridiskā adrese un reģistrācijas numurs komercreģistrā;

4.8. faktori, kas pašreiz ietekmē ienākšanu konkrētajos tirgos, un tirgus dalībnieki, kas ienākuši pēdējo divu gadu laikā;

4.9. vērtējums par konkurences attīstības iespējām.

5. Ziņojumam pievienojamie dokumenti:

5.1. pilnvaras, norādot pilnvaroto personu tiesības pārstāvēt vienu vai visus vienošanās dalībniekus ziņojuma izskatīšanas laikā;

5.2. vienošanās – līgums, tirgus dalībnieku apvienības lēmums vai tā projekts;

5.3. vienošanās dalībnieku statūti;

5.4. vienošanās dalībnieku gada pārskati par pēdējo finanšu gadu;

5.5. cita informācija (ja tāda ir iesniedzēja rīcībā) par konkrētajiem tirgiem, esošajiem un potenciālajiem konkurentiem un tirgus apstākļiem (piemēram, vienošanās dalībnieku vai pēc to pasūtījuma sagatavoti tirgus pētījumi);

5.6. publiskā paziņojuma projekts par vienošanos (satur īsu vienošanās būtības aprakstu);

5.7. apliecinājums par to, ka ir iesniegta pilnīga un patiesa informācija un visi vienošanās dalībnieki ir informēti par ziņojuma iesniegšanu.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iesniedz un izskata ziņojumu par tirgus dalībnieku vienošanos Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 799Pieņemts: 29.09.2008.Stājas spēkā: 03.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 02.10.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
181857
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2008","iso_value":"2008\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2008.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"