Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.755

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot. Nr.65 35.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) pasākumam “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma projektu iesniegumu izvērtēšana, lēmuma pieņemšana, līguma slēgšana un atbalsta pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas un apstrādes nozari saistītā kultūrvēsturiskā mantojama saglabāšanu, atjaunošanu un uzlabošanu, padarot to pieejamu sabiedrībai.

4. Pasākumu administrē Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

5. Pasākumu īsteno atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā. Pasākuma īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas.

6. Atbalsta pretendenti ir:

6.1. ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas un ap­strādes nozari saistīts akreditēts muzejs, institūcija, kuras struktūrvienība ir akreditēts muzejs, vai pašvaldība, kuras iestāde ir akreditēts muzejs;

6.2. profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno akreditētu lauksaimnie­cības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas vai apstrādes nozares profesionālās izglītības programmu un ir izvietota valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautā objektā, kura teritorija pieejama sabiedrības apskatei.

7. Šo noteikumu izpratnē ar apstrādes nozari ir saistīti muzeji, kas eksponē vai demonstrē šādus nodarbošanās veidus:

7.1. keramikas un ādas priekšmetu izgatavošana;

7.2. kokamatniecība;

7.3. metāla izstrādājumu amatniecība;

7.4. apģērbu un tekstiliju amatniecība.

8. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

8.1. muzeju darbības attīstība:

8.1.1. ēku būvniecība un renovācija, tai skaitā arī vienkāršota renovācija vai piemērošana muzeja funkciju veikšanai;

8.1.2. ar lauksaimniecības un mežsaimniecības, pārtikas ražošanas vai apstrādes nozari saistītu iekārtu, tehnikas, darbarīku restaurācija vai izgatavo­šana ekspozīcijas izveidei un demonstrēšanai darbībā;

8.1.3. muzeja norāžu un informācijas stendu izveide, interneta nodrošinā­šana muzeja telpās;

8.1.4. muzeja īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas sakopšana un labiekārtošana;

8.2. profesionālās izglītības iestādes īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas sakopšana un labiekārtošana, lai nodrošinātu publisku pieejamību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.124)

III. Pieteikšanās atbalstam

9. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents atbilstoši tā juridiskajai adresei iesniedz dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (papīra formā vai elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) šādus dokumentus:

9.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros (arī elektro­niski);

9.2. šo noteikumu 6.punktā minētie atbalsta pretendenti (izņemot valsts iestādes vai pašvaldības) – izziņu no kredītiestādes vai krājaizdevumu sabiedrības par gatavību izskatīt kredīta piešķiršanu (ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts), norādot kredīta summu. Ja projekta īstenošanā plānots ieguldīt citus finanšu līdzekļus, tad atbalsta pretendents iesniedz dokumentus, kas pierāda finanšu līdzekļu pieejamību;

9.3. ja šo noteikumu 6.punktā minētais atbalsta pretendents ir pašvaldība:

9.3.1. pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, kā arī norāda finansēšanas avotus (ja plānots ņemt aizņēmumu, norāda finanšu līdzekļu izņemšanas un atmaksas grafiku);

9.3.2. pašvaldības pārskata kopiju par dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā esošajiem pašvaldības aizņēmumiem, galvojumiem un ilgtermiņa saistībām, iekļaujot tajā arī plānoto aizņēmumu;

9.4. ja šo noteikumu 6.punktā minētais atbalsta pretendents ir valsts iestāde, – apliecinājumu par finansējuma nodrošināšanu, ko izsniegusi tā ministrija vai cita centrālā valsts iestāde, kuras padotībā ir atbalsta pretendents;

9.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

9.6. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un minimālā atbalsta uzskaites formu;

9.7. ja nekustamajā īpašumā projekta ietvaros paredzēta būvniecība, renovācija, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu uzstādīšana vai izvietošana un:

9.7.1. nekustamais īpašums ir atbalsta pretendenta īpašumā – zemes­grāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu (kopiju, uzrādot oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecību par nekustamo īpašumu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

9.7.2. nekustamo īpašumu atbalsta pretendents nomā – ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (kopiju, uzrādot oriģinālu), zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu (kopiju, uzrādot oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecību par nekustamo īpašumu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

9.8. ja paredzēta šo noteikumu 8.1.1., 8.1.4. un 8.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošana:

9.8.1. būvniecībai, renovācijai vai teritorijas labiekārtošanai:

9.8.1.1. akceptētu projektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju, uzrādot oriģinālu;

9.8.1.2. būvatļaujas kopiju, uzrādot oriģinālu;

9.8.1.3. ja iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta, – plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju, uzrādot oriģinālu;

9.8.2. vienkāršotai renovācijai:

9.8.2.1. apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopiju, uzrādot oriģinālu;

9.8.2.2. būvmateriālu iegādei – atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

9.9. ja paredzēta šo noteikumu 8.1.2. un 8.1.3.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošana:

9.9.1. muzeja priekšmetu restaurācijai – šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta apstiprinātu muzeja krājumu komisijas lēmumu par darbu izpildes nepieciešamību un darbu izmaksu tāmi, kas saskaņota ar sertificētu restauratoru;

9.9.2. ekspozīcijas izveidei un sagatavošanai demonstrācijai vai muzeja norāžu un informācijas stendu izveidei – šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta apstiprinātu darbu izmaksu tāmi;

9.9.3. interneta pieejamības nodrošināšanai muzeja telpās – tehnisko specifikāciju un šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta apstiprinātu darbu izmaksu tāmi.

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.124)

10. Būvniecības un iepirkuma dokumentus, izņemot dokumentus par būvmateriālu iegādi, atbalsta pretendents dienestā iesniedz sešu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar dienestu par atbalsta piešķiršanu.

11. Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents – papil­dus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem dienestā iesniedz:

11.1. muzeja nolikumu vai citu muzeja darbību reglamentējošo dokumentu, kas apliecina muzeja darbības saistību ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas vai apstrādes nozari (kopiju, uzrādot oriģinālu);

11.2. muzeja akreditācijas apliecību, kuras derīguma termiņš atbalsta pieteikuma dienā nav īsāks par vienu kalendāra gadu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

11.3. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta parakstītu izziņu par to muzeja krājumos esošo muzeja priekšmetu skaitu, kas attiecas uz lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas vai apstrādes nozari;

11.4. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta parakstītu izziņu par muzeja apmeklētāju skaitu iepriekšējā kalendāra gadā;

11.5. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta parakstītu izziņu par laiku, kad muzejs ir atvērts apmeklētājiem kalendāra gadā;

11.6. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētā atbalsta pretendenta parakstītu izziņu par muzeja ēku un teritorijas atrašanos Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

12. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents papildus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem dienestā iesniedz:

12.1. izglītības iestādē īstenotās lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas vai apstrādes nozares izglītības programmas akreditācijas apliecību, kuras derīguma termiņš atbalsta pieteikuma dienā nav īsāks par vienu kalendāra gadu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

12.2. izglītības iestādes vadītāja parakstītu izziņu par izglītības iestādē īstenojamo lauksaimniecības, mežkopības, pārtikas ražošanas vai apstrādes nozares izglītības programmu skaitu;

12.3. izglītības iestādes vadītāja parakstītu izziņu par izglītojamo skaitu tā mācību gada sākumā, kad iesniegts projekta iesniegums;

12.4. izglītības iestādes vadītāja parakstītu izziņu par izglītības iestādes teritorijas atrašanos Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

13. Atbalsta pretendents vienā projekta iesniegumā var ietvert vairākas aktivitātes.

IV. Atbalsta veids un apjoms

14. Vienam atbalsta pretendentam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 140 000 latu triju gadu laikā. Atbalstu piešķir atbilstoši Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 379, 28.12.2006.) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1998/2006).

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.124)

15. Pirms atbalsta piešķiršanas dienests pārbauda, vai piešķirtais atbalsts nepalielinās kopējo de minimis atbalsta apjomu, ko atbalsta pretendents saņēmis attiecīgajā fiskālajā gadā, kā arī iepriekšējos divos fiskālajos gados, līdz līmenim, kas pārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru.

16. Valsts un pašvaldību iestādēm, kuras var būt atbalsta pretendenti saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu, atbalsta apmērs ir 100 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Pārējiem šo noteikumu 6.punktā minētajiem atbalsta pretendentiem atbalsta apmērs ir 75 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

17. Projekta iesniegumus sarindo pēc projektu atlases kritērijiem (2.pielikums). Ja iegūtais projektu atlases kritēriju punktu skaits ir vienāds, priekšrocības ir atbalsta pretendentam, kurš projektu īstenos pašvaldībā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu, kas noteikts normatīvajos aktos par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtību.

V. Attiecināmās un neattiecināmāsizmaksas

18. Pasākuma ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

18.1. šo noteikumu 8.1.1.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanai:

18.1.1. ēku būvniecības un renovācijas, tai skaitā vienkāršotās renovācijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

18.1.2. pamatlīdzekļu iegāde muzeja funkciju nodrošināšanai;

18.1.3. būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi, ja paredzēta vienkāršota renovācija, vai pamatojoties uz akceptētu renovācijas projektu tehniskā projekta stadijā, ja netiek slēgti līgumi par renovācijas darbu izpildi ar trešajām personām;

18.2. šo noteikumu 8.1.2. un 8.1.3.apakš­punktā minēto aktivitāšu īstenošanai:

18.2.1. iekārtu, tehnikas, darbarīku restaurācijas vai to izgatavošanas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par šo darbu izpildi;

18.2.2. materiālu iegādes, iekārtu, tehnikas, darbarīku restaurācijas vai to izgatavošanas izmaksas, ja netiek slēgti līgumi ar trešajām personām par šo darbu izpildi;

18.2.3. norāžu un informācijas stendu izgatavošanas, noformēšanas un uzstādīšanas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

18.2.4. norāžu un informācijas stendu izgatavošanai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas, ja par šiem darbiem netiek slēgti līgumi ar trešajām personām;

18.2.5. interneta ierīkošanas izmaksas muzeja telpās, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par šo darbu veikšanu;

18.3. šo noteikumu 8.1.4. un 8.2.apakš­punktā minēto aktivitāšu īstenošanai:

18.3.1. teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par šo darbu izpildi;

18.3.2. teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai nepieciešamo materiālu izmaksas, ja par šo darbu izpildi netiek slēgti līgumi ar trešajām personām;

18.3.3. teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādes izmaksas;

18.4. ar projekta sagatavošanu un ieviešanu tieši saistītas vispārējās izmaksas, tai skaitā samaksa par arhitektu, inženieru un konsultantu darbu, juridiskiem pakalpojumiem, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi, patentu un licenču iegādi, ja tās nepārsniedz astoņus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

(Grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.124)

19. Atbalstu maksā tikai par iegādātajām precēm, kas ir atbalsta pretendenta īpašumā. Ja preces pērk uz nomaksu, par tām atbalstu izmaksā tikai tad, kad tās ir kļuvušas par atbalsta pretendenta īpašumu.

20. Attiecināmie izdevumi ir tikai tām projekta pozīcijām, kuras veicina projekta mērķa sasniegšanu.

21. Ja projektā paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz noteikumos paredzētās maksimālās izmaksas, izmaksu starpību sedz atbalsta pretendents.

22. Pasākuma ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

22.1. bankas procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

22.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izdevumi;

22.3. apakšlīgumu slēgšana, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību, un ja līgumos samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

22.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

22.5. esošo un jaunu objektu uzturēšanas izmaksas;

22.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

22.7. atlīdzība personālam;

22.8. vispārējas nozīmes transportlīdzekļi;

22.9. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA);

22.10. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigti darbi.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.755

(Pielikums grozīts ar MK 05.03.2013. noteikumiem Nr.124)

KN755P1_PAGE_01.JPG (78993 bytes)

KN755P1_PAGE_02.JPG (131396 bytes)

KN755P1_PAGE_03.JPG (153004 bytes)

KN755P1_PAGE_09.JPG (111705 bytes)

KN755P1_PAGE_10.JPG (120153 bytes)

KN755P1_PAGE_11.JPG (133482 bytes)

KN755P1_PAGE_12.JPG (126183 bytes)

KN755P1_PAGE_13.JPG (228447 bytes)

KN755P1_PAGE_14.JPG (92268 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.755
Projektu atlases kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritēriji

Kritērija punktu skaits

1.

Muzejs

Muzeja priekšmetu skaits, kas saistīti ar lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas un apstrādes nozari

lielāks par 5000

60

2001–5000

40

501–2000

20

200–500

10

mazāks par 200

0

Muzejs ir akreditēts uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu

ilgāk par 3 gadiem

20

1–3 gadi

10

mazāk par 1gadu

5

Muzejs atvērts apmeklētājiem

12 mēnešus gadā

40

6 līdz 11 mēnešus gadā

20

mazāk par 6 mēnešiem gadā

0

Muzejs atvērts

vairāk par 5 dienām nedēļā

40

4–5 dienas nedēļā

20

1–3 dienas nedēļā

10

Muzeja apmeklētāju skaits iepriekšējā kalendāra gadā

lielāks par 5000

40

1001–5000

30

501–1000

15

100–500

5

Mazāks par 100

0

Muzeja ēku un teritorijas statuss

atrodas valsts vai vietējās nozīmes kultūras piemineklī* vai tā daļā

50

neatrodas valsts vai vietējās nozīmes kultūras piemineklī vai tā daļā

0

Muzejs atrodas

lauku teritorijā ārpus pilsētas

50

pilsētā

0

2.

Profesionālā izglītības iestāde

Profesionālajā izglītības iestādē apgūst

vairāk par vienu lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas vai apstrādes nozares izglītības programmu

50

vienu lauksaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas ražošanas vai apstrādes nozares izglītības programmu

40

Profesionālā izglītības iestāde atrodas

lauku teritorijā ārpus pilsētas

100

pilsētā

0

Profesionālās izglītības iestādes izglītojamo skaits uz mācību gada sākumu

lielāks par 500

60

300–500

40

mazāks par 300

20

Profesionālās izglītības iestādes teritorija ir

lielāka par 3 ha

90

1–3 ha

70

mazāka par 1 ha

40

Piezīme. *Valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļi atbilstoši likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 14.pantam ir iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Lauku mantojuma saglabāšana .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 755Pieņemts: 15.09.2008.Stājas spēkā: 01.10.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 151, 30.09.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
181738
{"selected":{"value":"14.03.2013","content":"<font class='s-1'>14.03.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.03.2013","iso_value":"2013\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2008","iso_value":"2008\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2008.-13.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.03.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)