Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.785

Rīgā 2008.gada 22.septembrī (prot. Nr.67 38.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam 1.prioritārā virziena “Pasākumi Kopienas zvejas flotes sabalansēšanai” pasākuma “Sociāli ekonomiskie pasākumi” aktivitātei “Profesionālā apmācība”, 2.prioritārā virziena “Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zvejniecības un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” pasākuma “Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” aktivitātei “Profesionālā apmācība” un pasākuma “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” aktivitātei “Profesionālā apmācība” un 3.prioritārā virziena “Kopējās ieinteresētības pasākumi” pasākuma “Kopīgas rīcības pasākumi” aktivitātei “Profesionālo iemaņu, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana” (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis ir veicināt investīcijas cilvēkresursos profesionālo iemaņu pilnveidošanai un kompetences līmeņa paaugstināšanai, tādējādi sekmējot zivsaimniecības nozares konkurētspēju un darba ražīguma pieaugumu tajā.

3. Pieteikšanās publiskajam atbalstam, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana, kā arī publiskā finansējuma pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1347 redakcijā)

4. Atbalsta pretendents ir:

4.1. komercreģistrā reģistrēts komersants, kura komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zvejas un akvakultūras produktu apstrāde;

4.2. saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu reģistrēta biedrība, kurā ir ne mazāk kā pieci biedri, kas nodarbojas ar komercdarbību zivsaimniecības nozarē;

4.3. pašvaldība vai tās institūcija;

4.4. tiešās valsts pārvaldes iestāde.

5. Pasākuma mērķa grupa ir komersants, kura komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zvejas un akvakultūras produktu apstrāde, un attiecīgā komersanta nodarbinātās personas.

6. Pasākuma ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:

6.1. profesionālo apmācību:

6.1.1. zvejniecībā;

6.1.2. akvakultūrā;

6.1.3. zvejas un akvakultūras produktu apstrādē;

6.2. partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas pasākumus zivsaimniecībā.

7. Pasākuma ietvaros atbalstu piešķir:

7.1. šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajam pretendentam dalībai šo noteikumu 6.1.minētajās aktivitātēs;

7.2. šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajam pretendentam dalībai šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētajās aktivitātēs un pasākumu rīkošanai šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē;

7.3. šo noteikumu 4.3. un 4.4.apakšpunktā minētajam pretendentam pasākumu rīkošanai šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē.

8. Īstenojot projektu, atbalsta pretendentam jāsasniedz pasākuma mērķis.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

9. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko do­kumentu apriti šādus dokumentus:

9.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros (iesniedzot papīra formā, pievieno tā elektronisko versiju uz elektroniskā datu nesēja);

9.1.1 atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai;

9.2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

9.3. izvērstu izdevumu tāmi. Papildus izdevumu tāmei norāda arī organizatora, dalībnieka un citu finansētāju ieguldījumu;

9.4. organizatora ielūgumu vai tā kopiju, ja paredzēts apmeklēt šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto pasākumu (pēc uzaicinājuma).

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1347)

10. Papildus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents iesniedz:

10.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu (izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas). Ja atbalsta pretendents minēto izziņu neiesniedz, Lauku atbalsta dienests izziņu saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

10.2. dokumentu, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai;

10.3. deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai;

10.4. gada pārskata (pilns komplekts) apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu) par pēdējo noslēgto gadu saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai gada ienākumu deklarāciju un tās pielikumu “Ieņēmumi no saimnieciskās darbības” (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu)) ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi vai apliecinājumu par saņemšanu. Ja atbalsta pretendents minēto pārskatu neiesniedz, Lauku atbalsta dienests to saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

10.5. profesionālās apmācības dalībnieku darba līgumu kopijas, ko apliecinājis darba devējs.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1347)

11. Papildus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents iesniedz:

11.1. (svītrots ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1347);

11.2. biedrības valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām ar to saistītajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

11.3. biedrības biedru sarakstu, norādot to darbības jomu;

11.4. profesionālās apmācības vai pasākuma dalībnieku darba līgumu kopijas, ko apliecinājis darba devējs.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1347)

12. Papildus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem šo noteikumu 4.3. un 4.4.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents iesniedz attiecīgi pašvaldības domes (padomes) vai tiešās valsts pārvaldes iestādes lēmumu par projekta īstenošanu un visām ar to saistītajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas.

13. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus sarindo pēc projektu atlases kritērijiem, ņemot vērā projekta ietvaros veicamo aktivitāti un atbalsta pretendentu atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam. Ja saņemts vienāds kritēriju punktu skaits, priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš atrodas pašvaldībā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu (uz attiecīgās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas atvēršanas dienu). Teritorijas attīstības indeksu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas un piemērošanas kārtību.

III. Publiskā finansējuma veids un apmērs

14. Publiskā finansējuma apmērs:

14.1. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē:

14.1.1. 60 % apmērā no attiecināmajām izmaksām;

14.1.2. 30 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, ja šo noteikumu 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktā minētajās aktivitātēs komersanti neatbilst sīko (mikro), mazo vai vidējo uzņēmumu statusam;

14.2. šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē – 100 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

15. Šo noteikumu 6.1.2. un 6.1.3.apakš­punktā minēto aktivitāšu īstenošanai atbalstu nepiešķir komersantiem, kuri nodarbina vairāk nekā 750 dar­binieku un neto apgrozījums gadā pārsniedz 140 560 800 latu.

16. Atbalsta pretendents vienā projektā ietver ne vairāk kā vienu aktivitāti, un kalendāra gada laikā tas var pretendēt uz atbalstu ne vairāk kā divu projektu īstenošanai.

(MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1347 redakcijā)

17. 2007. līdz 2013.gada programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros nepārsniedz 20 000 latu.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

18. Publisko finansējumu piešķir tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros paredzētās attiecināmās izmaksas atbilst reālajām tirgus izmaksām.

19. Pasākuma ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

19.1. mācību vai dalības maksa, dienas nauda, viesnīcas izdevumi, ceļa izdevumi (ja ārpus Latvijas – starptautisko pasažieru pārvadātāju biļetes, ārzemēs nepieciešamā apdrošināšana, degviela, vīza). Braucienu izdevumus aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komandējumu un darbinieku darba braucienu izdevumu atlīdzināšanu;

19.2. eksaminācijas un sertifikācijas izmaksas, nepārsniedzot 500 latu vienam darbiniekam, to profesiju pārstāvjiem, kam pēc apmācību beigām profesionālās darbības veikšanai ir nepieciešams sertifikāts;

19.3. profesionālās apmācības dalībnieku un pasniedzēju transporta izmaksas nokļūšanai uz apmācību norises vietu un atpakaļ:

19.3.1. sabiedriskā transporta (ekonomiskā klase) izmaksas;

19.3.2. transporta noma;

19.3.3. degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai arī ja transportlīdzeklis tiek nomāts;

19.4. ar aktivitātes rīkošanu saistītās izmaksas:

19.4.1. pasniedzēju darba samaksa par darba stundām (tajā skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), nepārsniedzot likmi – 55 lati stundā;

19.4.2. izmantojamo materiālu izmaksas par iespiestiem vai audiovizuāli sagatavotiem materiāliem, kuri pēc aktivitātes beigām paliek dalībnieku īpašumā (atbilstoši dalībnieku skaitam, kā arī viens papildu eksemplārs atbalsta pretendentam), nepārsniedzot likmi – 200 latu vienai personai;

19.4.3. izmantojamo telpu, iekārtu un aprīkojuma nomas maksa, nepārsniedzot 8 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

19.5. citas administratīvās izmaksas, nepārsniedzot 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1347)

20. Projekts tiek īstenots atbilstoši atbalsta pretendenta tāmē norādītajām izmaksām.

21. Dalība pasākumā, kura rīkošanai piešķir publisko finansējumu šā pasākuma ietvaros, ir bez dalības maksas.

22. Pasākuma ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

22.1. procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

22.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

22.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

22.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

22.5. izmaksas par tādām apmācībām, kuru saturs neatbilst šajos noteikumos noteiktajam mērķim;

22.6. dalība vidējā vai augstākā līmeņa izglītības programmās;

22.7. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

22.8. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

22.9. pievienotās vērtības nodoklis;

22.10. atlīdzība apmācības procesā neiesaistītajam personālam;

22.11. vispārējas nozīmes transportlīdzekļu iegāde;

22.12. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

22.13. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu;

22.14. izmaksas, kas saistītas ar pētniecisko zveju;

22.15. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu.

V. Pēc projekta īstenošanas iesniedzamie dokumenti

23. Pēc projekta īstenošanas atbalsta saņēmējs vienlaikus ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

23.1. attiecināmos izdevumus apliecinošus dokumentus;

23.2. šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētā sertifikāta kopiju, ja pretendē uz atbalstu šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē;

23.3. ja pretendē uz atbalstu pasākuma rīkošanai šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē:

23.3.1. reģistrēto dalībnieku sarakstu katrai pasākuma dienai (norāda dalībnieka vārdu, uzvārdu, darbības jomu zivsaimniecībā un darba devēja nosaukumu – šo informāciju katrs pasākuma dalībnieks apliecina ar parakstu);

23.3.2. šo noteikumu 19.4.2.apakšpunktā minētos sagatavotos iespiestos un audiovizuālos materiālus (vienu eksemplāru);

23.4. pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (3.pielikums).

(MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1347 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.785

(Pielikums grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1347)

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.785
Projektu atlases kritēriji

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

1.

Veicamā aktivitāte

Apmācības

20

Sadarbības projekti

5

Pārējie

0

2.

Atbalsta pretendents

Biedrība

10

Pašvaldība vai tās institūcija, tiešās valsts pārvaldes iestāde

5

Komersants

0

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.septembra noteikumiem Nr.785

(Pielikums MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1347 redakcijā)

Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumu "Sociāli ekonomiskie pasākumi", "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos" un "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings" aktivitātes "Profesionālā apmācība" un pasākuma "Kopīgas rīcības pasākumi" aktivitātes "Profesionālo iemaņu, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana" ietvaros

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 785Pieņemts: 22.09.2008.Stājas spēkā: 27.09.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 26.09.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
181631
{"selected":{"value":"28.11.2009","content":"<font class='s-1'>28.11.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.11.2009","iso_value":"2009\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2008","iso_value":"2008\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2008.-27.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.11.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)