Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.693

Rīgā 2008.gada 25.augustā (prot. Nr.60 50.§)
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 6. panta otro daļu, 10.1 panta sestās daļas 1. punktu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. panta pirmo daļu
(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.803 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka prasības mērīšanas līdzekļiem un mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību, tajā skaitā kārtību, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas kalibrēšana.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.803 redakcijā)

2. Šo noteikumu prasības piemērojamas mērīšanas līdzekļiem, ar kuriem veic mērījumus, lai nodrošinātu procesiem vai pakalpojumiem noteikto būtisko prasību ievērošanu (pielikums).

3. Mērīšanas līdzekli kalibrē, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļa ticamus rādījumus.

4. Mērīšanas līdzekli kalibrē tā lietotāja norādītajā mērīšanas diapazonā. Mērīšanas līdzekļa lietotājs ir atbildīgs par kalibrētā mērīšanas līdzekļa atbilstību paredzētajai lietošanai.

5. Mērīšanas līdzekļus kalibrē laboratorijas, kuras akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditētas kalibrēšanas laboratorijas (turpmāk – laboratorija).

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.803 redakcijā)

6. Laboratorija:

6.1. uz mērīšanas līdzekļa redzamā vietā piestiprina kalibrēšanas uzlīmi. Uzlīme satur šādu informāciju:

6.1.1. uzlīmes kārtas numuru;

6.1.2. kalibrēšanas sertifikāta numuru;

6.1.3. kalibrēšanas laiku (diena, mēnesis un gada pēdējie divi cipari);

6.2. izsniedz mērīšanas līdzekļa lietotājam kalibrēšanas sertifikātu. Kalibrēšanas sertifikāts satur vismaz šādu informāciju:

6.2.1. nosaukumu “Kalibrēšanas sertifikāts”;

6.2.2. laboratorijas nosaukumu, adresi;

6.2.3. kalibrēšanas sertifikāta identifikācijas datus;

6.2.4. pasūtītāja nosaukumu un adresi;

6.2.5. kalibrējamā mērīšanas līdzekļa identifikācijas datus;

6.2.6. kalibrēšanā lietoto metodi;

6.2.7. kalibrēšanas rezultātus (piemēram, ja kalibrētas tvertnes, sertifikātam pievieno kalibrēšanas tabulu).

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.803)

7. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.803)

7.1 Ja pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – centrs) pieprasījuma tiek veikta mērīšanas līdzekļa ārpuskārtas kalibrēšana:

7.1 1. mērīšanas līdzekļa lietotājs nekavējoties pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu un tas tiek izņemts no lietošanas vietas;

7.1 2. centra amatpersona mērīšanas līdzekli (ja to pieļauj mērīšanas līdzeklis) iepako tā, lai tas netiktu bojāts, un iepakojumu aizzīmogo (aizplombē). Iepakojumam piestiprina uzlīmi (uzlīmes), kurā norādīts centra nosaukums un centra amatpersonas piešķirtais izņemtā mērīšanas līdzekļa identifikācijas kods;

7.1 3. centra amatpersona par mērīšanas līdzekļa izņemšanu sastāda aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram centram un mērīšanas līdzekļa lietotājam), aktā norādot šādu informāciju:

7.1 3.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

7.1 3.2. lietošanas vietas nosaukums un adrese, komersanta reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, fiziskajām personām – vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese;

7.1 3.3. izņemšanas pamatojums;

7.1 3.4. mērīšanas līdzekļa tips, apzīmējums, ražotāja piešķirtais identifikācijas numurs;

7.1 3.5. summēto rādījumu vērtības, ja mērīšanas līdzeklim ir rādījumus summējoša indikācijas ierīce;

7.1 3.6. šo noteikumu 7.1 2. apakšpunktā minētais identifikācijas kods;

7.1 4. centra amatpersona nodod mērīšanas līdzekli laboratorijā ārpuskārtas kalibrēšanai.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.803 redakcijā)

7.2 Ja mērīšanas līdzekļa lietotājs saskaņā ar šo noteikumu 7.1 1. apakšpunktu pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu, bet nav iespējama mērīšanas līdzekļa izņemšana no tā lietošanas vietas:

7.2 1. centra amatpersona uzliek mērīšanas līdzeklim (ja to pieļauj mērīšanas līdzeklis) šo noteikumu 7.1 2. apakšpunktā minēto uzlīmi (uzlīmes) tā, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa lietošanu, kā arī, ja nepieciešams, tā metroloģiskos raksturojumus ietekmējošu regulēšanu;

7.2 2. centra amatpersona organizē ārpuskārtas kalibrēšanu mērīšanas līdzekļa lietošanas vietā.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.803 redakcijā)

7.3 Ja mērīšanas līdzekļa lietotājs nevar saskaņā ar šo noteikumu 7.1 1. apakšpunktu nekavējoties pārtraukt mērīšanas līdzekļa lietošanu:

7.3 1. centra amatpersona uzliek mērīšanas līdzeklim (ja nepieciešams) šo noteikumu 7.1 2. apakšpunktā minēto uzlīmi (uzlīmes) tā, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos raksturojumus ietekmējošu regulēšanu;

7.3 2. mērīšanas līdzekļa lietotājs 10 dienu laikā pēc centra norādījumu saņemšanas pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu, ja iespējams, izņem to no lietošanas vietas un par veiktajām darbībām paziņo centram;

7.3 3. centra amatpersonas veic šo noteikumu 7.1 punktā minētās darbības, ja mērīšanas līdzekli var izņemt no lietošanas vietas, vai arī organizē ārpuskārtas kalibrēšanu mērīšanas līdzekļa lietošanas vietā atbilstoši šo noteikumu 7.2 punktam.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.803 redakcijā)

7.4 Ja ārpuskārtas kalibrēšana paredzēta šo noteikumu pielikumā minētajām spirta, alkoholisko dzērienu un naftas produktu uzglabāšanas tvertnēm, mērīšanas līdzekļu lietotājs vienojas ar centru par ārpuskārtas kalibrēšanas termiņu, kas nepārsniedz 60 dienas no centra pieprasījuma saņemšanas dienas, lai tvertnes atbrīvotu no tajās ielietajiem produktiem. Pirms organizēt mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas kalibrēšanu atbilstoši šo noteikumu 7.2 2. apakšpunktam, centrs izvērtē, vai tā ir lietderīga, pamatota, samērīga un nerada būtisku administratīvo slogu attiecīgā mērīšanas līdzekļa lietotājam.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.803 redakcijā)

7.5 Ja mērīšanas līdzeklis izņemts no lietošanas vietas, trīs darbdienu laikā pēc ārpuskārtas kalibrēšanas rezultātu saņemšanas centrs atdod mērīšanas līdzekli tā lietotājam.

(MK 23.12.2014. noteikumu Nr.803 redakcijā)

8. Noteikumi stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī.

9. Šo noteikumu pielikumā minētajiem mērīšanas līdzekļiem, kuru lietošana uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izņemot šo noteikumu 10.punktā minētos verificētos mērīšanas līdzekļus, šo noteikumu prasības piemēro ar 2009.gada 1.septembri.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.637 redakcijā)

10. Verificētiem mērīšanas līdzekļiem, kuriem ir derīgs verificēšanas sertifikāts, kas izsniegts līdz 2008.gada 1.septembrim, šo noteikumu pielikumā minēto prasību kalibrēšanas periodiskumam piemēro ne vēlāk kā ar nākamo dienu pēc minētā verificēšanas sertifikāta derīguma termiņa beigām.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.637 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.augusta noteikumiem Nr.693
Kalibrējamo mērīšanas līdzekļu saraksts

(Pielikums grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.637; MK 06.09.2011. noteikumiem Nr.689)

Nr.
p.k.

Mērīšanas līdzekļa nosaukums

Kalibrēšanas periodiskums
(ne retāk kā)

Precizitātes klase/
Maksimāli pieļaujamā kļūda (MPK)

1

2

3

4

1.

Refraktometri

reizi 2 gados

(1,3–1,7) nD vai (0–95) masas %; MPK 0,0001nD vai 0,1 masas %

2.

Spektrofotometri

reizi 2 gados

(0,1 ÷ 100) % τ; MPK (0,003 ÷ 2,500 ) abs.

3.

Fotoelektrokolorimetri

reizi 2 gados

(0,1 ÷ 100) % τ; MPK 1,0 % τ

4.

Sprādzienbīstamo koncentrāciju signalizatori

reizi gadā

Tehniskā dokumentācija

5.

Automātiskie šķidruma līmeņa mērītāji stacionārās tvertnēs

reizi 3 gados

2. un 3.klase

6.

Tvertnes spirta un alkoholisko dzērienu uzglabāšanai

reizi 5 gados

Precizitāte – tilpuma kalibrēšanas kļūda ± 0,5 %

7.

Metāla mērtrauki spirta un naftas produktu tilpuma mērīšanai

reizi 5 gados

± 1/2000 no mērtrauka nominālā tilpuma

8.

Tvertnes naftas produktu uzglabāšanai

reizi 12 gados

Precizitāte – tilpuma kalibrēšanas kļūda ± 0,5 %

9.

Skaitītāji, kas nav iebūvēti tilpnēs vai mērsistēmās, spirta un naftas produktu uzskaitei

reizi gadā

0,5 %

10.

Termometri spirta temperatūras mērīšanai

reizi 2 gados

Tehniskā dokumentācija

11.

Termometri naftas produktu temperatūras noteikšanai

reizi 2 gados

Tehniskā dokumentācija

12.

Skaņas līmeņa mērītāji

reizi 3 gados

1. un 2.klase

(MPK ekspluatācijā ir 1,25 reizes lielāka par kalibrēšanas MPK)

13.

Audiometri

reizi 3 gados

Tehniskā dokumentācija

14.

Vibrometri

reizi 3 gados

1. un 2.klase

(MPK ekspluatācijā ir 1,25 reizes lielāka par kalibrēšanas MPK)

15.

Multimetri (ampērmetri, voltmetri, vatmetri)

reizi 2 gados

Tehniskā dokumentācija

16.

Augstsprieguma iekārtas izolācijas pārbaudei

reizi 2 gados

Tehniskā dokumentācija

17.

Zemējuma mērītāji, ommetri, megaommetri

reizi 2 gados

Tehniskā dokumentācija

18.

Strāvas mērknaibles

reizi 2 gados

Tehniskā dokumentācija

19.

Dozimetri

reizi 2 gados

Tehniskā dokumentācija

20.

Radiometri

reizi 2 gados

Tehniskā dokumentācija

21.Manometri, kas uzstādīti spiedieniekārtu kompleksos, kuri izgatavoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem, izņemot manometrus, kuriem veikta verificēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstureizi gadā0,1., 0,25., 0,6., 1., 1,6., 2,5. vai 4.klase atbilstoši tehniskajai dokumentācijai
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 693Pieņemts: 25.08.2008.Stājas spēkā: 01.09.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 29.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
180387
{"selected":{"value":"31.12.2014","content":"<font class='s-1'>31.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2014","iso_value":"2014\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2011","iso_value":"2011\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2011.-30.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2010","iso_value":"2010\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2010.-09.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2008","iso_value":"2008\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2008.-22.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.12.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)