Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.125

Rīgā 2008.gada 8.jūlijā (prot. Nr.104, 10.§)
Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Lietotie termini:

1.1. apstādījumi - visas ar augiem apaudzētas, dabīgas vai mākslīgi veidotas un koptas teritorijas ārpus mežiem, mežaparkiem un purviem. Apstādījumi var būt parkā, dārzā, košumdārzā, skvērā, bulvārī, alejā, kapsētā, nogāžu nostiprinājumā, ģimenes dārzā, priekšdārzā, pagalmā, jumta dārzā, pārsegumā ar apstādījumiem u.c.; apstādījumi ietver kokus, krūmus, vīteņaugus, puķu stādījumus, zālienu, ūdenstilpes, takas, būves apstādījumu apkopei u.c.;

1.2. brauktuve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;

1.3. būve - būvniecības procesā radies (arī būvēšanas procesā esošs) ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija;

1.4. būvobjekts - jaunbūve, kā arī renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

1.5. ēka - būve vai būves daļa ar ārējām norobežojošām konstrukcijām, kur var iekļūt cilvēki un kas ir paredzēta dzīvošanai, saimnieciskajai vai publiskajai izmantošanai, kā arī citu ar to saistītu darbību nodrošināšanai;

1.6. iekšpagalms - ārtelpa māju apbūvē, kuru ierobežo brīvi stāvošas vai savienotas mājas un kas paredzēta šo māju iedzīvotāju primāro rekreācijas un saimniecisko vajadzību nodrošināšanai. Rekreācijas vajadzības nodrošina iedzīvotāju pasīvās un aktīvās atpūtas vietas, soliņi un bērnu rotaļu laukumi, apstādījumi, dzīvnieku pastaigu laukumi u.tml. Saimnieciskās vajadzības nodrošina piebraucamie ceļi ar transportlīdzekļu novietnēm, atkritumu tvertņu novietnes, nojumes veļas žāvēšanai u.tml.;

1.7. ietve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem un piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās;

1.8. pagalms - ēkai piegulošā teritorija ar dažādiem labiekārtojuma un apstādījumu elementiem, arī iekšpagalms;

1.9. piebraucamais ceļš - ceļš, kas šķērso vienu vai vairākus zemesgabalus, nodrošinot piebraukšanu pie viena vai vairākiem zemesgabaliem;

1.10. piebrauktuve - attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai un īpašumam;

1.11. piegulošā teritorija - īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālieni līdz brauktuves malai;

1.11.1 pilsētvidi degradējoša būve – pilnīgi vai daļēji sabrukusi ēka (būve), kā arī ēka (būve), kurā ir veikti pasākumi būves sakārtošanai, tomēr nav novērsta pilsētas ainavu bojājošā ietekme;

1.12. sabiedriskā transporta maršruta galapunkts - pašvaldības apstiprinātā maršruta sākuma vai beigu punkts ar apgriešanās laukumu;

1.13. sabiedriskā transporta pieturvieta - vieta, kas aprīkota ar attiecīgu pieturas zīmi un paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai un šī transporta uzgaidīšanai;

1.14. sniega valnis - ietves malā mākslīgi izveidots sniega krāvums;

1.14.1 vidi degradējoša būve – sākotnēji ilgstošai lietošanai paredzēta ēka (būve), kas konstruktīvi cieši saistīta ar zemi, tai skaitā nepabeigtās būvniecības objekti, kuriem būtiski bojātas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, tādējādi apdraudot cilvēku drošību vai blakus esošo apbūvi, netiek ievērotas arī šādu ēku (būvju) uzturēšanai izvirzītās prasības vai ilgstoši ir pārtraukta iesāktās būvniecības iecere un ēkai (būvei) ir pilsētvidi degradējoša ietekme (grausts);

1.15. viendzīvokļa māja - dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir viens dzīvoklis, un tai funkcionāli piederīgās palīgēkas;

1.16. žogs - būve, kas pilda norobežošanas funkcijas.

(Rīgas domes 29.03.2011. saistošo noteikumu Nr.117 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.218; Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.72)

2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Rīgas pilsētas teritorija un uzturamas tajā esošās būves.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā.

II. Īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana

4. Komercsabiedrības atbilstoši noslēgtajam līgumam, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības, namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki-pilnvarnieki, lietotāji-nomnieki nodrošina:

4.1. nekustamā īpašuma teritorijā – teritorijas sakopšanu, zālienu nopļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos, kā arī noslēdzot ar atkritumu apsaimniekotāju līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu;

4.2. īpašuma teritorijā esošo koku, krūmu un to zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kur tiek traucēta gājēju un transporta pārvietošanās) un to novākšanu;

4.3. piegulošās teritorijas kopšanu (zālienu nopļaušanu, ietves tīrīšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu);

4.4. nekustamā īpašuma un piegulošajā teritorijā esošo gājēju ietvju, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, attīrīšanu no sniega un ledus līdz ietves segumam, pretslīdes materiāla kaisīšanu, kā arī pagalma celiņu tīrīšanu un kaisīšanu katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, visas dienas laikā, pieļaujama sniega vaļņu veidošana, ja tas netraucē gājēju kustībai pa ietvēm un tiek ievēroti šo saistošo noteikumu 13.2punkta nosacījumi;

4.5. savāktā sniega izvešanu no ietvēm, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmei, darba dienās no plkst. 21.00 līdz plkst. 7.00, brīvdienās un svētku dienās jebkurā laikā uz vietām, ko noteicis Rīgas domes Mājokļu un vides departaments un kas publicētas Rīgas pilsētas pašvaldības portālā;

4.6. dažādu priekšmetu novākšanu no ietvēm, kā arī gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ietvju seguma bojājumu gadījumos; situācijās, kad to nevar izdarīt pašu spēkiem, par to paziņo Rīgas pašvaldības policijai.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.52; Rīgas domes 29.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.117; 4.3. un 4.4.punkts, ciktāl normatīvais regulējums neparedz pašvaldības līdzdalību nekustamajiem īpašumiem piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju kopšanā un tīrīšanā, atzīts par spēkā neesošu no 01.05.2015. ar Satversmes tiesas 06.11.2014. spriedumu, kas stājas spēkā 10.11.2014.)

5. Komercsabiedrības, kuras sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, nodrošina to valdījumā vai lietošanā esošo sabiedriskā transporta maršrutu galapunktu un apgriešanās laukumu teritoriju, tramvaja sliežu, zālienu kopšanu un uzturēšanu, kā arī atkritumu urnu uzstādīšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu.

6. Maksas autostāvvietu īpašnieki un/vai valdītāji nodrošina stāvvietas projektā noteiktās platības sakopšanu.

7. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašnieki, lietotāji vai nomnieki nodrošina teritorijas sakopšanu ap objektu, kā arī objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrību, atkritumu urnu izvietošanu pie ieejas, to iztukšošanu un atkritumu izvešanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 29.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.117)

8. Inženierkomunikāciju valdītāji nodrošina inženierkomunikāciju avāriju dēļ esošā apledojuma likvidēšanu, gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar standarta barjerām un ceļa zīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšanu sliktas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšanu gar virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un 5 metrus platā aizsargjoslā no tiem, inženierkomunikāciju aku vāku notīrīšanu no sniega.

9. Garāžu īpašnieki un lietotāji nodrošina garāžai piegulošās teritorijas un piebrauktuvju sakopšanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 29.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.117)

10. Būvobjektā īpašnieks vai tā pilnvarota persona nodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo piebrauktuvju, ietvju, zālienu un grāvju sakopšanu, nepieļaujot transportlīdzekļu un citas būvtehnikas un to ritošās daļas radīto netīrumu nokļūšanu uz brauktuves, kā arī nodrošina zāles nopļaušanu, būvžoga uzturēšanu un krāsošanu, sadzīves un būvniecības atkritumu izvešanu.

(Grozīts ar Rīgas domes 29.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.117)

11. Dzelzceļa tīklu valdītāji nodrošina dzelzceļa nodalījuma joslas uzturēšanu un sakopšanu.

12. Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā, publiskajā lietošanā esošo pagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanu un remontu.

(Rīgas domes 29.03.2011. saistošo noteikumu Nr.117 redakcijā)

13. Rīgas domes Satiksmes departaments nodrošina tā valdījumā esošo ielu, tiltu, ceļu pārvadu, laukumu, nostiprināto krastmalu, sabiedriskā transporta pieturvietu, brauktuves sadalošo joslu zālienu uzturēšanu, sakopšanu un remontu, kā arī sīko atkritumu urnu uzstādīšanu sabiedriskā transporta pieturvietās, atkritumu savākšanu un izvešanu no tām.

Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietu tīrīšanas robežu shēma ir šo saistošo noteikumu pielikumā.

13.1 Transportlīdzekļu īpašnieki vai turētāji, novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām vai pagalmos ilgāk par trim diennaktīm, nodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.

(Rīgas domes 29.03.2011. saistošo noteikumu Nr.117 redakcijā)

13.2 Aizliegts veidot sniega vaļņus tuvāk par 5 metriem no gājēju pārejām un krustojumiem.

(Rīgas domes 29.03.2011. saistošo noteikumu Nr.117 redakcijā)

III. Būvju uzturēšana, remonts un būvdarbi

14. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās, fiziskās, kā arī pilnvarotās personas, kuru īpašumā, valdījumā vai nomā Rīgas pilsētā ir namīpašumi vai dzīvokļi, veic to tehnisko uzturēšanu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

15. Saistošo noteikumu 4.punktā minētās personas nodrošina:

15.1. ēkās:

15.1.1. koplietošanas telpu sakopšanu, atkritumu vadu tīrīšanu;

15.1.2. sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu novietošanu pie namīpašumu sienām (ik pēc 25 pilniem fasādes metriem), kā arī vienas papildu urnas novietošanu (izņemot ēkas, kas atrodas pagalmos) pie namīpašumu sētām, pie ieejām komerciāla rakstura objektos un citās sabiedriskās iestādēs, sabiedriskā transporta pieturvietās.

Šis apakšpunkts neattiecas uz viendzīvokļa māju īpašniekiem;

15.1.3. namīpašumu fasāžu (tai skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu), žogu, vārtu, vārtiņu savlaicīgu krāsošanu atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotai krāsu pasei, žogu un vārtu remontēšanu, kā arī neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu žogu un vārtu atjaunošanu vai novākšanu;

15.1.4. sniega un ledus notīrīšanu no balkoniem, lodžijām, ēku jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem; situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, tiek veikta bīstamo vietu norobežošana, steidzami veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai no brauktuves, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus;

15.1.5. informācijas par īpašuma apsaimniekotāju izvietošanu ēkas kāpņu telpā, norādot arī kontakttālruni vai adresi, pieņemšanas laikus;

15.2. neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un dzīvokļos:

15.2.1. noslēdz, aizmūrē vai aiznaglo logus un ieejas durvis, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos tur;

15.2.2. nepieļauj atsevišķu būvelementu nokrišanu publiskajā ārtelpā;

15.2.3. nodrošina ēkas atbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām;

15.2.4. ja neapdzīvotās un saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkas un dzīvokļi atrodas gar ielām vai pret publisko ārtelpu, jāveic ēkas sakārtošana veidā, kas nodrošina ēkas konstrukciju noturību ilgtermiņā un novērš pilsētas ainavas bojāšanu, nepieciešamības gadījumā izstrādājot būvniecības dokumentāciju un saskaņojot to Rīgas pilsētas būvvaldē Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā;

15.2.5. ja neapdzīvota un saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka atrodas publiskajā ārtelpā un tās izskats bojā pilsētas ainavu, jānodrošina tās fasādes sakārtošana vai apsegšana ar dekoratīvu pārsegu, kas atveido fasādes zīmējumu, atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldes norādījumiem;

15.2.6. ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, būve jānojauc Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 28.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.139; Rīgas domes 29.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.3; Rīgas domes 13.10.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.14; Rīgas domes 29.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.117; Rīgas domes 14.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.218)

15.1 Pilsētvidi degradējošo un sabiedrisko drošību apdraudošo ēku (būvju) klasifikācija:

15.11. cilvēku drošību apdraudošās ēkas (būves) ar vidi degradējošu ietekmi (grausti):

15.11.1. A kategorijas vidi degradējoša būve – ēka (būve) ar augstu sabiedriskās drošības apdraudējuma pakāpi, būve ar būtiski bojātām telpisko noturību nodrošinošām nesošajām vai norobežojošajām konstrukcijām, to mezgliem vai detaļām, kuru telpiskās noturības zuduma rezultātā var notikt pilnīga vai daļēja būves sabrukšana vai arī radīts apdraudējums būvei blakus esošajiem īpašumiem, transporta satiksmei, trešo personu veselībai un dzīvībai;

15.11.2. B kategorijas vidi degradējoša būve – ēka (būve), kas potenciāli rada sabiedriskās kārtības apdraudējumu, būve, kuras uzturēšanā netiek ievērotas pašvaldības saistošo noteikumu prasības nekustamo īpašumu uzturēšanai, kurā brīvi var iekļūt nepiederošas personas, šādās ēkās vai īpašuma teritorijā tiek uzkrāti dažāda veida atkritumi, ir apdraudēta sabiedriskā kārtība;

15.12. pilsētvidi degradējošas ēkas (būves):

15.12.1. C kategorijas pilsētvidi degradējoša būve – pilnīgi vai daļēji sabrukusi ēka (būve), nepabeigtās būvniecības objekts (tai skaitā veikta pilnīga vai daļēja konservācija), ēka, kas atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kā arī citās valsts un vietējas nozīmes aizsargājamajās apbūves teritorijās vai ir valsts aizsargājams nekustams kultūras piemineklis, kura netiek uzturēta atbilstoši šo noteikumu 15.1.3.apakšpunkta prasībām, un citas ēkas (būves), kuru tehniskais stāvoklis nerada sabiedriskās drošības apdraudējumu, bet kam ir pilsētvidi degradējoša ietekme;

15.12.2. D kategorijas pilsētvidi degradējoša būve – ēka (būve), kura tiek uzturēta, kopumā ievērojot normatīvo aktu prasības, ir veikta šāda objekta konservācija, kas nodrošina konstrukciju noturību ilgtermiņā, bet ilgstoši netiek veikta tā pilnīga atjaunošana vai arī ilgstoši ir pārtraukta būvniecības ieceres realizācija, kas rada draudus, ka ēkas (būves) tehniskais stāvoklis pasliktināsies un būs nepieciešams organizēt papildu pasākumus tās konservācijai;

15.13. A, B kategorijas vidi degradējošas būves (grausti) un C kategorijas pilsētvidi degradējošas būves ir uzskatāmas par nekustamā īpašuma nodokļa objektu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 1.4daļas izpratnē;

15.14. vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek veikta Rīgas domes noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 14.05.2013. saistošo noteikumu Nr.218 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.72)

16. Remontu un būvdarbus, kas saistīti ar paaugstinātu troksni (urbšana, kalšana, sišana u.tml.), atļauts uzsākt, ja tie ir saskaņoti ar mājas īpašnieku vai apsaimniekotāju, rakstiski vienojoties par veicamā darba datumu, laiku un specifiku (orientējošs iekštelpās veicamo saskaņoto darbu uzskaitījums un realizācijas apraksts).

17. Būvdarbu un remonta laikā nedrīkst pieļaut ēkas koplietošanas telpu piesārņošanu ar būvgružiem, kā arī atkritumu mešanu ārā pa ēkas logiem.

18. Aizliegts žāvēt veļu uz ēkas fasādēm, kā arī uz balkona vai lodžijas tādā veidā, ka šī veļa ir redzama garāmgājējiem.

IV. Atvieglojumi

(Nodaļa izslēgta ar Rīgas domes 17.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.154)

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

21. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, ierosināt administratīvā akta, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību, izdošanu un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:

21.1. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas;

21.2. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas;

21.3. Rīgas pilsētas būvvaldes būvinspektori – par saistošo noteikumu 15.1.3.apakšpunkta nosacījumu neievērošanu.

(Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.72 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 02.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

22. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām personām - līdz 350 euro, juridiskajām personām - līdz 1400 euro.

(Rīgas domes 29.03.2011. saistošo noteikumu Nr.117 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.72; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

22.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors. Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var apstrīdēt Rīgas domes Administratīvajā komisijā.

(Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.72 redakcijā; punkts stājas spēkā 02.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

VI. Piespiedu izpilde

23. Piespiedu izpildes un piespiedu naudas uzlikšanas kārtību nosaka Administratīvā procesa likums.

24. Administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību (arī izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izpildīt noteiktu darbību, izdod īpaši izveidotas Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju komisijas.

(Grozīts ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.72)

25. Izpildiestāde Administratīvā procesa likuma izpratnē ir attiecīgā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcija, izņemot Administratīvā procesa likuma 359.panta piektajā daļā paredzētos gadījumus.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.52)

26. Saistošo noteikumu 24.punktā minētās komisijas izdoto administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora. Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.52; Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.72; grozījumi punktā stājas spēkā 02.01.2014., sk. grozījumu 3.punktu)

Noslēguma jautājumi

27. Līdz saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim Rīgas pilsētas izpilddirektors izdod iekšējos noteikumus par šo saistošo noteikumu 24.punktā minēto komisiju izveidošanas un darbības kārtību.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.01.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.52; Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.72)

27.1 Rīgas pilsētas izpilddirektors izdod iekšējos noteikumus par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas nodrošina saistošo noteikumu 12.punkta izpildi.

(Rīgas domes 29.03.2011. saistošo noteikumu Nr.117 redakcijā)

28. (Svītrots no 02.01.2014. ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.72; sk. grozījumu 3.punktu)

29. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “5 min” un stājas spēkā pēc trijiem mēnešiem no publicēšanas dienas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

30. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rīgas domes 14.12.1999. saistošie noteikumi Nr.54 “Rīgas teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas un saglabāšanas noteikumi” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 17.06.2003. saistošajiem noteikumiem Nr.46, Rīgas domes 16.09.2003. saistošajiem noteikumiem Nr.49, Rīgas domes 10.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.93, Rīgas domes 20.06.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.47 un Rīgas domes 05.12.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.62).

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
Pielikums
Rīgas domes 08.07.2008.
saistošajiem noteikumiem Nr.125
Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietu tīrīšanas robežu shēma
Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 125Pieņemts: 08.07.2008.Stājas spēkā: 06.11.2008.Zaudē spēku: 01.05.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 06.08.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
179346
{"selected":{"value":"10.11.2014","content":"<font class='s-1'>10.11.2014.-30.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.11.2014","iso_value":"2014\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2014.-30.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2014","iso_value":"2014\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2014.-09.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2014","iso_value":"2014\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2014.-06.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2013","iso_value":"2013\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2011","iso_value":"2011\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2011.-28.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2010","iso_value":"2010\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2010.-13.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2009","iso_value":"2009\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2009.-02.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2009","iso_value":"2009\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2009.-06.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2009","iso_value":"2009\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2009.-08.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.12.2008","iso_value":"2008\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2008.-24.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2008","iso_value":"2008\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2008.-12.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.11.2014
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"