Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.72

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.15, 1.§)

Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, Nr.120, Nr.194; 2009, Nr.46, Nr.142, Nr.177; 2010, Nr.34; 2011, Nr.74; 2013, Nr.123, Nr.204) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.14.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.14.1 vidi degradējoša būve - sākotnēji ilgstošai lietošanai paredzēta ēka (būve), kas konstruktīvi cieši saistīta ar zemi, tai skaitā nepabeigtās būvniecības objekti, kuriem būtiski bojātas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, tādējādi apdraudot cilvēku drošību vai blakus esošo apbūvi, netiek ievērotas arī šādu ēku (būvju) uzturēšanai izvirzītās prasības vai ilgstoši ir pārtraukta iesāktās būvniecības iecere un ēkai (būvei) ir pilsētvidi degradējoša ietekme (grausts);";

1.2. izteikt 15.12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.12.1 C kategorijas pilsētvidi degradējoša būve - pilnīgi vai daļēji sabrukusi ēka (būve), nepabeigtās būvniecības objekts (tai skaitā veikta pilnīga vai daļēja konservācija), ēka, kas atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kā arī citās valsts un vietējas nozīmes aizsargājamajās apbūves teritorijās vai ir valsts aizsargājams nekustams kultūras piemineklis, kura netiek uzturēta atbilstoši šo noteikumu 15.1.3.apakšpunkta prasībām, un citas ēkas (būves), kuru tehniskais stāvoklis nerada sabiedriskās drošības apdraudējumu, bet kam ir pilsētvidi degradējoša ietekme;";

1.3. izteikt 15.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.14. vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek veikta Rīgas domes noteiktajā kārtībā.";

1.4. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, ierosināt administratīvā akta, kas uzliek adresātam par pienākumu izpildīt noteiktu darbību, izdošanu un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi:

21.1. Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonas;

21.2. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas;

21.3. Rīgas pilsētas būvvaldes būvinspektori - par saistošo noteikumu 15.1.3.apakšpunkta nosacījumu neievērošanu.";

1.5. aizstāt 22.punktā apzīmējumu un skaitli "Ls 250" ar skaitli un vārdu "350 euro" un apzīmējumu un skaitli "Ls 1000" ar skaitli un vārdu "1400 euro";

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 22.1punktu šādā redakcijā:

"22.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors. Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var apstrīdēt Rīgas domes Administratīvajā komisijā.";

1.7. aizstāt 24.punktā vārdus "Rīgas priekšpilsētu (rajonu) komisijas" ar vārdiem "Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju komisijas";

1.8. aizstāt 26.punktā vārdus "Rīgas priekšpilsētas (rajona) izpilddirektora" ar vārdiem "Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektora";

1.9. aizstāt 27.punktā vārdus "instrukciju par šo noteikumu 19.punktā minēto personu reģistrācijas kārtību Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijās, kā arī" ar vārdiem "iekšējos noteikumus";

1.10. svītrot 28.punktu.

2. Atcelt Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošos noteikumus Nr.46 "Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"".

3. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas, bet saistošo noteikumu 1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī un saistošo noteikumu 1.4., 1.6., 1.8. un 1.10.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 2.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.72 "Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi"" (turpmāk - saistošie noteikumi) paredz precizēt Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" 15.1punktā ietvertās pilsētvidi degradējošu un sabiedrisko drošību apdraudošu ēku (būvju) klasifikācijas pazīmes, lai minēto klasifikāciju varētu piemērot arī ēkām (būvēm), kuras ir apdzīvotas vai tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, t.sk. valsts nozīmes kultūras pieminekļiem, kā arī paredz aizstāt latus ar euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam, t.i., paredz redakcionālu grozījumu noteikumu 22.punktā.

Savukārt grozījumi, kas saistīti ar Administratīvo inspekciju, izstrādāti, ņemot vērā Rīgas domes 2013.gada 27.augusta lēmumu Nr.85 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienības - Rīgas domes Administratīvās inspekcijas izveidošanu un Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekciju reorganizāciju" un nosakot, ka sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu izskatīs un lēmumu pieņems attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.125 15.1punkta redakcijā ietvertā pilsētvidi degradējošu un sabiedrisko drošību apdraudošu ēku (būvju) klasifikācija ir piemērojama tikai tām ēkām, kas ir neapdzīvotas vai saimnieciskajā darbībā neizmantotas.

Tādējādi ēkas (būves), kuras ir apdzīvotas vai tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, nepilnīga normatīvā regulējuma dēļ nevarēja tikt klasificētas kā "C" kategorijas vidi degradējošas būves. Attiecīgi minētajai ēku kategorijai nebija iespējams piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi, tādā veidā motivējot ēku (būvju) īpašniekus sakārtot ēku (būvju) fasādes.

Saistošajos noteikumos precizējot ietverto normatīvo regulējumu, Rīgas domes kompetentā institūcija varēs pielietot motivējošu mehānismu, lai veicinātu ēku (būvju) īpašniekus veikt darbības tiem piederošo ēku (būvju) fasāžu sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šādā veidā tiks veicināta, piemēram, to ēku fasāžu sakārtošana, kuru pirmā stāva līmenī fasāde ir sakārtota, jo tajā atrodas tirdzniecības vietas, bet pārējā ēkas fasādes daļa degradē Rīgas pilsētas ainavu.

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā tiks ieviests euro, ir nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, aizstājot tajos latus ar euro saskaņā ar 2013.gada 26.septembra grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešajā daļā.

Grozījumi, kas saistīti ar Administratīvo inspekciju, saistošajos noteikumos nepieciešami, lai precizētu institūcijas, kas ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, kā arī to kompetenci. Lai radītu vienveidīgu tiesību normu interpretāciju, precizēts zaudējumu atlīdzināšanas princips, kā arī papildināts tiesiskais regulējums attiecībā uz publiskās apspriešanas procedūras norises kārtību.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmēs.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmēs.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Par saistošo noteikumu pārkāpumiem sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus izskatīs un lēmumus pieņems attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas izpilddirektors.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.125 "Rīgas pilsētas teritorijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 72Pieņemts: 26.11.2013.Stājas spēkā: 07.01.2014.Zaudē spēku: 01.05.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 06.01.2014. OP numurs: 2014/3.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
263537
07.01.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)