Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.525

Rīgā 2008.gada 7.jūlijā (prot. Nr.46 39.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu apdzīvotības saglabāšanos.

3. Projektu iesniegumus pieņem vairākās kārtās. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju mēnesi iepriekš laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” izsludina datumu, kad tiks sākta un pabeigta projektu iesniegumu pieņemšana, attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru un projektu īstenošanas beigu termiņu. Projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

(MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1246 redakcijā)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, kā arī šādas teritoriālās vienības – Ādažu novads, Babītes novada Babītes pagasts, Baldones novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads, Ķekavas novada Ķekavas pagasts, Mārupes novads, Olaines novada Olaines pagasts, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Siguldas novada Siguldas pagasts un Mores pagasts, Stopiņu novads. Iedzīvotāju skaitu nosaka, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās atbilstoši jaunākajiem valsts statistiskajiem novērojumiem.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.479 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.577.)

6. Atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, kuras administratīvās teritorijas daļa atbilst šo noteikumu 4.punktā noteiktajiem nosacījumiem.

7. Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

7.1. pašvaldību ceļu būvniecība vai rekonstrukcija, neietverot uzturēšanu;

7.2. vietējas nozīmes saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija;

7.3. publiski pieejamas teritorijas lab­iekārtošana, kas tiek veikta, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpojumus pašvaldību teritorijās;

7.4. atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas būvniecība vai rekon­strukcija.

8. Vietējas nozīmes saieta nami, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objekti šo noteikumu izpratnē ir attiecīgie objekti, kuri pieder vai ir nodoti ilgtermiņa nomā vietējai pašvaldībai un atrodas tās teritorijā.

9. Atbalsta pretendents vienā projekta iesniegumā var iekļaut vairākas aktivitātes.

10. Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

10.1. īstenojot projektu, sasniedz attiecīgā pasākuma mērķi;

10.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus.

11. Par esošo pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

11.1. pamatlīdzekļu iegādi, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

11.1.1. projektā iegādātais pamatlīdzeklis tiek iegādāts papildus esošajam pamatlīdzeklim;

11.1.2. projektā iegādātais pamatlīdzeklis būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu;

11.2. būvniecību vai rekonstrukciju, tai skaitā vienkāršotu rekonstrukciju.

12. Projektu iesniegumus sarindo pēc teritorijas attīstības indeksa, sākot ar mazāko, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtības.

(MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1246 redakcijā)

III. Pieteikšanās kārtība

13. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents atbilstoši tā juridiskajai adresei iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (papīra formā vai elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) šādus dokumentus:

13.1. projekta iesniegumu (2.pielikums) un atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

13.2. vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru, kā arī norāda finansēšanas avotus (ja plānots ņemt aizņēmumu, norāda finanšu līdzekļu izņemšanas un atmaksas grafiku);

13.3. vietējās pašvaldības pārskata kopiju par dokumentu iesniegšanas mēneša pirmajā datumā esošajiem pašvaldības aizņēmumiem, galvojumiem un ilgtermiņa saistībām, iekļaujot tajā arī jauno, plānoto aizņēmumu;

13.4. vietējās pašvaldības lēmuma kopiju, ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums;

13.5. būvniecībai, rekonstrukcijai un pamatlīdzekļu iegādei – zemesgrāmatu nodaļas izsniegtu nostiprinājuma uzraksta vai zemesgrāmatas apliecības kopiju par nekustamo īpašumu, kurā paredzēta būvniecība, pamatlīdzekļu uzstādīšana vai izvietošana, vai zemesgrāmatā reģistrēta ilgtermiņa nekustamā īpašuma nomas līguma kopiju. Par ilgtermiņa nomas līgumu uzskata līgumu, kura nomas termiņš nav mazāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

13.6. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai papildus iesniedz šādus dokumentus:

13.6.1. izziņu no akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”, kas apliecina datus par pašvaldības valdījumā esošo reģistrēto ceļu;

13.6.2. būvniecībai vai rekonstrukcijai:

13.6.2.1. (svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.479);

13.6.2.2. akceptēta autoceļa būvprojekta kopiju;

13.6.2.3. būvatļaujas kopiju;

13.7. šo noteikumu 7.2., 7.3. un 7.4.apakš­punktā minēto aktivitāšu īstenošanai papildus iesniedz šādus dokumentus:

13.7.1. būvniecībai vai rekonstrukcijai, ja iesniegšanas brīdī ir tehniskais projekts:

13.7.1.1. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju;

13.7.1.2. būvmateriālu iegādei – akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju;

13.7.1.3. būvatļaujas kopiju;

13.7.2. būvniecībai vai rekonstrukcijai, ja iesniegšanas brīdī nav tehniskā projekta, – plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju;

13.7.3. vienkāršotai rekonstrukcijai:

13.7.3.1. apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopiju;

13.7.3.2. būvmateriālu iegādei – atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

13.8. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu.

(Grozīts ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1246; MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.479)

14. Atbalsta pretendents piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē būvniecības un iepirkuma dokumentus (izņemot dokumentus pār būvmateriālu iegādi). Lauku atbalsta dienestam ir tiesības pagarināt būvniecības un iepirkuma dokumentu iesniegšanas termiņu, ja to iesniegšana noteiktajā termiņā nav iespējama no atbalsta pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.479 redakcijā)

IV. Atbalsta veids un apmērs

15. Teritoriālajām vienībām, kas apvienojās līdz 2009.gada 31.decembrim, kopējā maksimālā attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir 140 000 latu.

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.580 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.580)

17. Atbalsta intensitāte ir 90 % apmērā no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

(Grozīts ar MK 13.07.2010. noteikumiem Nr.630)

18. Pasākuma ietvaros atbalstu var saņemt tikai investīciju izmaksām, kuras tieši saistītas ar pasākumā noteikto aktivitāšu īstenošanu.

18.1 Vietējā pašvaldība ir tiesīga pārdalīt attiecināmās izmaksas starp projektiem vienas pašvaldības ietvaros, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par grozījumiem projektu iesniegumos.

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.580 redakcijā)

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

19. Pasākuma ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

19.1. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

19.1.1. būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, kas saistītas ar autoceļu kompleksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autoceļiem;

19.1.2. vispārīgās izmaksas – arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 19.1.1.apakšpunktā minētās attiecināmo izmaksu summas;

19.2. šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

19.2.1. būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;

19.2.2. būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu tehnisko būvprojektu un uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi vai paredzamo līgumcenu;

19.2.3. būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmu būvniecībai vai rekonstrukcijai un to iekārtu iegādei;

19.2.4. vispārīgās izmaksas – arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 19.2.1., 19.2.2. un 19.2.3.apakš­punktā minētās attiecināmo izmaksu summas;

19.3. šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

19.3.1. būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, piemēram, veloceliņu un ietvju būvniecība vai rekonstrukcija;

19.3.2. pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpojumu veikšanu, piemēram, apgaismošanas iekārtas, atkritumu urnas, tualetes konteineri, soli;

19.3.3. vispārīgās izmaksas – arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 19.3.1. un 19.3.2.apakšpunktā minētās attiecināmo izmaksu summas;

19.4. šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai:

19.4.1. būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

19.4.2. būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu tehnisko būvprojektu un uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi vai paredzamo līgumcenu;

19.4.3. tehnikas un iekārtu izmaksas, lai nodrošinātu energoapgādes sistēmas darbību;

19.4.4. vispārīgās izmaksas, piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu un nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 19.4.1., 19.4.2. un 19.4.3.apakš­punktā minētās attiecināmo izmaksu summas.

(Grozīts ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1246)

20. Ja paredzēts īstenot šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minēto aktivitāti, attiecināmās izmaksas ir arī vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību.

21. Atbalsta pretendents atbalstu par iekārtām un to uzstādīšanu saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību noteiktajām prasībām un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

22. Atbalsta pretendents atbalstu par iekārtu uzstādīšanu saņem, ja uzstādīšanas izmaksas ir paredzētas projekta iesniegumā.

23. Atbalstu maksā tikai par iegādātajām precēm, kas ir atbalsta pretendenta īpašumā. Ja preces pērk uz nomaksu, par tām atbalstu izmaksā tikai tad, kad tās ir kļuvušas par atbalsta pretendenta īpašumu.

24. Pasākuma ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

24.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

24.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izmaksas;

24.3. apakšlīgumu slēgšana, ja tie nenodrošina projekta mērķu sasniegšanu;

24.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

24.5. esošo būvju un jaunbūvju vai objektu uzturēšanas izmaksas;

24.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

24.7. atlīdzība personālam;

24.8. vispārējas nozīmes transportlīdzekļu izmaksas;

24.9. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigti darbi;

24.10. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

25. Atbalsta saņēmējs kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” (kods 321) (3.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” (kods 321) (4.pielikums).

(MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1246 redakcijā)

26. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” (kods 321) (4.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

(MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1246 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.479)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 13.07.2010. noteikumu Nr.630 redakcijā)

27. Šo noteikumu 17.punktā noteikto atbalsta intensitāti piemēro arī jau apstiprinātiem projektu iesniegumiem, ja maksājuma pieprasījums ir iesniegts pēc šo noteikumu grozījumu par atbalsta intensitātes izmaiņām spēkā stāšanās.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525
Pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju

(Pielikums svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.577)

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525

(Pielikums MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1246 redakcijā)

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525

(Pielikums MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1246 redakcijā)

Atbalsta saņēmēja pārskats pēc projekta īstenošanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

(kods 321)

Vispārējā informācija

Projekta numurs, nosaukums

 

Projekta beigu termiņš

 

Projekta numurs, nosaukums

 

Projekta beigu termiņš

 

Pašvaldības nosaukums

 

Pašvaldības nodokļu maksātāja Nr.

 

Juridiskā adrese

 

LAD klienta numurs

 

 

Vispārējie rādītāji – indikatori

Darbinieku skaits pārskata gadā, kopā

 

Saglabāto darba vietu skaits

 

No jauna radīto darba vietu skaits

 

Iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no uzlabotajiem pakalpojumiem

 

Pārskats iesniegts _____. gada ___ . __________________

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

   

(vārds, uzvārds)

 

 (paraksts)

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525

(Pielikums MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1246 redakcijā)

Atbalsta saņēmēja pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" (kods 321)

Informācija par projekta Nr. ________________________ īstenošanās rezultātiem

Projekts tiks īstenots šādā(-ās) aktivitātē(-ēs) un pēc projekta īstenošanas sasniegti šādi mērķi (atzīmēt atbilstošo)

1. Pašvaldību ceļu būvniecība, rekonstrukcija

Būvniecība, km

Īstenotais, km

 

Rekonstrukcija, km

Īstenotais, km

 

Vienkāršotā rekonstrukcija, km

Īstenotais, km

 

2. Vietējās nozīmes saietu namu, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija

Projektā īstenotie vietējās nozīmes saietu nami, brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objekti

Skaits

 

Būvniecība, m2

 

Rekonstrukcija, m2

 

Vienkāršotā rekonstrukcija, m2

 

Iekārtas un pamatlīdzekļi

Skaits

 

Pirms projekta īstenošanas pašvaldības apsaimniekošanā esošās iekšējās un ārējās ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas

Iekārtu skaits

 

Sistēmu skaits

 

Projektā īstenotās iekšējās un ārējās ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas

Iekārtu skaits

 

Sistēmu skaits

 

3. Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana rekreācijas pamatpakalpojumu nodrošināšanai pašvaldību teritorijās

Veloceliņi, ietves

m2

 

Iekārtas, pamatlīdzekļi

Skaits

 

4. Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas būvniecība vai rekonstrukcija

Energoapgādes sistēmas ar atjaunojamiem energoresursiem būvniecība vai rekonstrukcija

Skaits

 

Būvniecība, m2

 

Rekonstrukcija, m2

 

Vienkāršotā rekonstrukcija, m2

 

Uzbūvētās un rekonstruētās energoapgādes sistēmas saražotā siltumenerģija, GWh/gadā

GWh/gadā

 

Mājsaimniecību lietotāju skaits, kuri pērk un izlieto siltumenerģiju savā mājsaimniecībā pašu vajadzībām

Skaits

 
 

Teritorijas attīstības indekss

 

Projekta īstenošanas vieta

 

Pārskats iesniegts _____. gada ___ . __________________

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 525Pieņemts: 07.07.2008.Stājas spēkā: 12.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 11.07.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
178102
{"selected":{"value":"29.07.2011","content":"<font class='s-1'>29.07.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.07.2011","iso_value":"2011\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2010","iso_value":"2010\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2010.-28.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2010","iso_value":"2010\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2010.-16.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2009","iso_value":"2009\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2009.-29.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2009","iso_value":"2009\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2009.-06.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2008","iso_value":"2008\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2008.-29.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.07.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)