Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Šis likums nosaka kārtību, kādā reorganizējamas rajonu pašvaldības, lai nodrošinātu vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu. Reorganizācijas gaitā vietējās pašvaldības un plānošanas reģioni saskaņā ar šo likumu, rajona pašvaldības reorganizācijas plānu (turpmāk — reorganizācijas plāns) un citiem normatīvajiem aktiem pārņem attiecīgā rajona pašvaldības funkcijas, institūcijas, mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības, lai nodrošinātu pašvaldību darba nepārtrauktību un pēctecību.

2.pants. Rajona padomes pilnvaras izbeidzas 2009.gada 1.jūlijā.

3.pants. Šā likuma un citu normatīvo aktu ievērošanu rajonu pašvaldību reorganizēšanā uzrauga Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk — atbildīgā ministrija).

II nodaļa
Reorganizācijas plāns

4.pants. (1) Rajona padome līdz 2008.gada 31.decembrim pieņem reorganizācijas plānu, paredzot tajā visu institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu vietējām pašvaldībām un plānošanas reģioniem. Plānošanas reģionam nodod tikai tādas institūcijas, mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības, kas saskaņā ar likumu ir saistītas ar rajona pašvaldības funkciju nodošanu attiecīgajam plānošanas reģionam.

(2) Ja rajona teritorijā izveido vienu novadu, tad reorganizācijas plānu izstrādā tikai par to rajona pašvaldības institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu plānošanas reģionam, kuras saskaņā ar likumu ir saistītas ar rajona pašvaldības funkciju nodošanu attiecīgajam plānošanas reģionam.

5.pants. (1) Reorganizācijas plānu ra­jona padome pieņem, tās locekļiem vienojoties. Ja rajona padomes locekļi nevar vienoties un iebilst kaut viens tās loceklis, plānu pieņem balsojot. Šajā gadījumā plāns ir pieņemts, ja par to nobalsojusi vairāk nekā puse no padomes locekļiem, kuri pārstāv ne mazāk par 75 procentiem no rajona pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem.

(2) Vairāk nekā puse no to rajonā pārstāvēto vietējo pašvaldību priekšsēdētājiem, kuras pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas saskaņā ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumiem veido novadu, vai jaunizveidojamo republikas pilsētu pārstāvošās vietējās pašvaldības priekšsēdētājs var piekrist reorganizācijas plānam un balsot par to kopumā, bet nepiekrist tam, ka attiecīgais novads vai jaunizveidojamā republikas pilsēta pārņem atsevišķas rajona pašvaldības institūcijas, mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības.

(3) Rajona padome reorganizācijas plānu var grozīt līdz 2009.gada 1.jūnijam, ievērojot šā panta noteikumus un pamatojoties uz atbildīgās ministrijas atzinumu par plāna atbilstību normatīvo aktu prasībām.

6.pants. (1) Rajona padome piecu darbdienu laikā pēc reorganizācijas plāna apstiprināšanas nosūta to atbildīgajai ministrijai. Atbildīgā ministrija izvērtē reorganizācijas plāna atbilstību normatīvo aktu prasībām.

(2) Rajona pašvaldība publicē reorganizācijas plānu savā mājaslapā internetā. Atbildīgā ministrija saņemtos reorganizācijas plānus publicē savā mājaslapā internetā.

7.pants. (1) Ja rajona padome nepieņem reorganizācijas plānu, Ministru kabinets izdod noteikumus par attiecīgās rajona pašvaldības reorganizāciju.

(2) Ja rajona padome reorganizācijas plānā nav paredzējusi visu rajona pašvaldības institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu vai šis plāns citādi ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, Ministru kabinets, lai novērstu plānā konstatētos trūkumus, izdod noteikumus par attiecīgās rajona pašvaldības reorganizāciju.

(3) Ja rajona padome likumā noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi reorganizācijas plānu, tomēr šā likuma 5.panta otrajā daļā minēto vietējo pašvaldību priekšsēdētāji nepiekrīt atsevišķu institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību pārņemšanai, Ministru kabinets lemj, kam nododama attiecīgā institūcija, manta, finanšu līdzekļi, tiesības vai saistības.

(4) Ja pēc 2009.gada 1.jūlija reorganizācijas plāns netiek pienācīgi pildīts un tādējādi ir apdraudēta pašvaldības funkciju veikšana un var tikt aizskartas sabiedrības intereses, Ministru kabinets var lemt par nepieciešamajiem grozījumiem reorganizācijas plānā un izdot attiecīgus noteikumus.

III nodaļa
Reorganizācijas plāna izpilde

8.pants. Reorganizācijas plāna izpildi uzsāk ne agrāk par 2009.gada 1.martu. Plāna izpildi pabeidz ne vēlāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim.

9.pants. Ja rajona teritorijā izveido vienu novadu, tad, izbeidzoties rajona padomes pilnvarām, rajona pašvaldība kā publisko tiesību juridiskā persona beidz pastāvēt un rajona pašvaldības institūcijas, mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības pārņem attiecīgā novada pašvaldība, izņemot tās institūcijas, mantu, finanšu līdzekļus, tiesības un saistības, kuras pārņem plānošanas reģions.

10.pants. (1) Ja rajona teritorijā izveido vismaz divus novadus, tad pēc rajona padomes pilnvaru izbeigšanās, lai nodrošinātu pakāpenisku rajona pašvaldības institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanu, rajona pašvaldība turpina pastāvēt kā publisko tiesību juridiskā persona līdz tās institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību nodošanai vai izbeigšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada 31.decembrim.

(2) Rajona padome reorganizācijas plānā nosaka, kuras bijušā rajona teritorijā izveidotās novada pašvaldības dome pēc 2009.gada 1.jūlija koordinēs reorganizācijas plāna izpildi, nodrošinās šā panta pirmajā daļā minētās juridiskās personas darbības nepārtrauktību un veiks citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

(3) Rajona pašvaldības reorganizāciju uzrauga Rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības komisija, uz kuru rajonā ietilpstošās pašvaldības deleģē pa vienam pārstāvim. Rajona pašvaldības reorganizācijas uzraudzības komisija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzrauga reorganizācijas plāna izpildes gaitu un rajona pašvaldības budžeta izlietojumu.

11.pants. Rajona pašvaldības kā publisko tiesību juridiskās personas darbība ar 2009.gada 31.decembri uzskatāma par izbeigtu uz šā likuma pamata.

IV nodaļa
Rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu

12.pants. (1) Rajona pašvaldības nekustamo īpašumu no šā likuma spēkā stāšanās dienas līdz attiecīgā nekustamā īpašuma nodošanas dienai var iznomāt ilgāk par vienu gadu, atsavināt, ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu vai saistību tiesībām tikai ar Ministru kabineta piekrišanu.

(2) Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts, tad atsavināšanas rezultātā gūtie ieņēmumi novirzāmi rajona pašvaldības investīciju projektu, Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu finansēšanai, rajona pašvaldības aizņēmumu atmaksāšanai, ilgtermiņa saistību izpildei vai reorganizācijas plāna īstenošanas nodrošināšanai.

13.pants. (1) Rajona pašvaldības reorganizācijas izdevumus 2009.gadā finansē no rajona pašvaldības budžeta. Ja rajona pašvaldības reorganizācijai nepieciešami papildu resursi, par to piešķiršanu lemj Ministru kabinets.

(2) Ja rajona teritorijā izveido vismaz divus novadus, par finansējuma sadalījuma grozīšanu iestādēm vai pasākumiem rajona pašvaldības apstiprinātajā budžetā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim lemj Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

14.pants. (1) Ja rajona teritorijā izveido vismaz divus novadus, tad līdz 2009.gada 31.decembrim tiek saglabāti rajona padomes vai rajona pašvaldības atvērtie konti Valsts kasē un kredītiestādēs, kā arī reģistrācijas numurs nodokļu maksātāju reģistrā.

(2) Ja rajona teritorijā izveido vienu novadu, tad no 2009.gada 1.jūlija rajona pašvaldībai paredzētos finanšu līdzekļus no valsts budžeta (mērķdotācijas un dotācijas, tai skaitā dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda) pilnā apmērā pārskaita uz attiecīgā novada pašvaldības norādīto kontu.

15.pants. (1) Ja rajona teritorijā izveido vienu novadu, tad novada pašvaldības un rajona pašvaldības saimnieciskā gada budžetus apvieno, viena mēneša laikā no novada darbības uzsākšanas dienas pieņemot jaunu saimnieciskā gada budžetu. Novads nodrošina pārskatu iesniegšanu Valsts kasei un citām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Ja rajona teritorijā izveido vismaz divus novadus, šā likuma 10.panta otrajā daļā noteiktā novada pašvaldība nodrošina, ka Valsts kasei un citām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek iesniegti rajona pašvaldības pārskati.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

V nodaļa
Funkciju izpildes nodrošināšana

16.pants. Rajona pašvaldības institūcijas (gan līdz nodošanai vietējai pašvaldībai vai plānošanas reģionam, gan pēc tās) nodrošina bijušās rajona pašvaldības funkciju izpildi rajona teritorijā līdz 2009.gada 31.decembrim, ja vietējās pašvaldības nav lēmušas citādi.

17.pants. Pēc 2009.gada 31.decembra vietējā pašvaldība, kurai nav bijušā rajona pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamās institūcijas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar to vietējo pašvaldību, kura ir pārņēmusi attiecīgo institūciju.

VI nodaļa
Citi noteikumi

18.pants. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.septembrim nosaka reorganizācijas plāna izstrādāšanas, grozīšanas un izpildes kārtību, plāna saturu un svarīgākās rajona pašvaldības institūciju, mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību sadales vadlīnijas, kā arī rajona pašvaldības budžeta grozīšanas kārtību 2009.gada otrajā pusē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets veic administratīvi teritoriālās reformas izvērtējumu un līdz 2013.gada 1.oktobrim iesniedz Saeimai atzinumu, kurā izvērtētas tiešās valsts pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējas attiecībā uz vietējām pašvaldībām.

(20.12.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.01.2013.)

2. (Izslēgts ar 20.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 23.01.2013.)

3. Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumi Nr.713 “Rajona pašvaldības reorganizācijas kārtība” ir spēkā līdz 2010.gada 1.maijam.

(12.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 19.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 9.jūlijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rajonu pašvaldību reorganizācijas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.06.2008.Stājas spēkā: 10.07.2008.Tēma: PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 09.07.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 14.08.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
177909
{"selected":{"value":"23.01.2013","content":"<font class='s-1'>23.01.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.01.2013","iso_value":"2013\/01\/23","content":"<font class='s-1'>23.01.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-22.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2008","iso_value":"2008\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.01.2013
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)