Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.426

Rīgā 2008.gada 10.jūnijā (prot. Nr.38 17.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.3.aktivitātes “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un Rīgā” 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” (turpmāk – apakšaktivitāte), nosaka projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējam, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot satiksmes drošību apdzīvotās vietās, likvidējot ‘’melnos punktus’’ jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas – ne tikai tās, kur ir liels avāriju un bojāgājušo skaits, bet arī potenciāli bīstamās vietas, veicot dažādus transporta infrastruktūras uzlabošanas un satiksmes organizācijas pasākumus, lai ar iespējami mazākiem līdzekļiem panāktu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos (piemēram, krustojumu pārbūve un energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu uzstādīšana, gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana).

3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir transporta līdzekļu vadītāji, pasažieri un gājēji.

4. Projektu iesniegumu atlases veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

5. Projekta iesniedzējs var būt pašvaldība, izņemot Rīgas pašvaldību.

II. Apakšaktivitātei un vienam projektam pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs un pieļaujamā atbalsta likme

6. Kopējais apakšaktivitātei pieejamais finansējums ir 10 991 807 lati, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 9 343 036 lati un nacionālais publiskais finansējums – 1 648 771 lats.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.823 redakcijā)

7. Nacionālo publisko finansējumu nodrošina projekta iesniedzējs. Projekta iesniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pretendēt arī uz valsts budžeta dotāciju projekta līdzfinansēšanai.

8. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

9. Projekta iesniedzēja finansējums nav mazāks par 15 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem var finansēt vairāk par noteikto minimālo apjomu.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

10. Minimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 10 000 latu. Maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērs vienam projektam no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 700 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz maksimāli pieļaujamo.

11. Projekta iesniedzējs apakšaktivitātes ietvaros var iesniegt vairāk nekā vienu projekta iesniegumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai.

III. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde

12. Apakšaktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde.

13. Atbildīgās iestādes funkcijas veic Satiksmes ministrija.

14. Sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

15. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde slēdz starpresoru vienošanos, lai nodrošinātu pastāvīgu atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes sadarbību apakšaktivitātes īstenošanā, veicot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 13.pantā noteiktās funkcijas.

16. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

16.1. atbildīgā iestāde veic šādas funkcijas:

16.1.1. nodrošina apakšaktivitātes īstenošanas vadību, analizē problēmas apakšakti­vitātes īstenošanā un sniedz priekšlikumus par apakšaktivitātes īstenošanas uzlabošanu vadošajai iestādei un uzraudzības komitejai;

16.1.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

16.1.3. izstrādā un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku;

16.1.4. publicē projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, projekta iesniegumu vērtēšanas veidlapu un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā www.sam.gov.lv;

16.1.5. nodrošina projekta iesnieguma vērtēšanu;

16.1.6. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

16.1.7. nodrošina apakšaktivitātes uzraudzību un kontroli, tajā skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī;

16.1.8. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu līdz lēmuma pieņemšanai par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

16.2. sadarbības iestāde veic šādas funkcijas:

16.2.1. izstrādā vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu projektu;

16.2.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) īstenošanas nosacījumiem, pamatojoties uz atbildīgās iestādes pieņemto lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

16.2.3. izskata Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

16.2.4. sniedz informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību valsts budžeta finanšu vadībai un valsts budžeta līdzekļu plānošanai Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, maksājumu veikšanai un izdevumu deklarācijas sagatavošanai;

16.2.5. izskata un apstiprina Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos progresa pārskatus un veic maksājuma pieprasījumu pārbaudi, apstiprina maksājuma pieprasījumos iekļauto attiecināmo izdevumu summas, tai skaitā valsts budžeta dotācijas pašvaldībām, sagatavo maksājumu uzdevumus un iesniedz tos maksājumu iestādē;

16.2.6. sagatavo izdevumu deklarācijas un iesniedz tās sertifikācijas iestādē;

16.2.7. sagatavo Eiropas Reģionālās attīstības fonda maksājuma prognozes un iesniedz tās maksājumu iestādē un vadošajā iestādē;

16.2.8. nodrošina projektu risku izvērtējumu, katru gadu sagatavo projektu īstenošanas vietu pārbaužu plānu, projektu īstenošanas vietās nodrošina pārbaudes;

16.2.9. publicē savā mājaslapā internetā (www.cfla.gov.lv) informāciju par projektiem;

16.2.10. nodrošina informācijas uzkrāšanu par projektiem, par kuru īstenošanu ir noslēgta vienošanās, un šīs informācijas nodošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmai;

16.2.11. plāno un īsteno informācijas un publicitātes pasākumus projektu līmenī, tai skaitā sniedz informāciju Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam par vienošanās nosacījumu izpildi un projektu īstenošanas vietās uzrauga publicitātes pasākumu nodrošināšanu, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu;

16.2.12. reizi pusgadā atbilstoši kompetencei sagatavo ziņojumu par finanšu līdzekļu apguvi un aktivitātes īstenošanas progresu, iznākuma un rezultatīvajiem rādītājiem, kā arī projektu īstenošanas gaitā konstatētajām problēmām un reizi gadā – ziņojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanu aktivitātes ietvaros un iesniedz tos atbildīgajā iestādē;

16.2.13. nodrošina projektu uzraudzību un kontroli, tajā skaitā Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

16.2.14. groza vienošanos par projekta īstenošanu, ja nepieciešams, saskaņojot grozījumus ar atbildīgo iestādi.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

17. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

IV. Projekta atbalstāmās un neatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

18. Projekta ietvaros atbalstāmās darbības ir infrastruktūras rekonstrukcijas un attīstības darbi, kā arī satiksmes organizācijas uzlabojumi apdzīvotās vietās, tajā skaitā:

18.1. krustojumu, tiltu, tuneļu un pieslēgumu rekonstrukcija, lai uzlabotu satiksmes drošību;

18.2. ielu renovācija, būtiski uzlabojot satiksmes drošību vai transporta sistēmas organizāciju;

18.3. ielu ģeometrijas uzlabojumi;

18.4. gājēju pāreju un gājēju divlīmeņu pārvadu ierīkošana;

18.5. ietvju un velosipēdistu ceļu izbūve;

18.6. sabiedriskā transporta pieturvietu izbūve;

18.7. apgaismojuma ierīkošana, ja vienlaikus paredzēta citu saistīto transporta infrastruktūras elementu izbūve. Atbalstāma arī apgaismojuma ierīkošana pie jau agrāk izbūvētiem elementiem, ja tiek iesniegta attiecīga dokumentācija, kas uzrāda šo sais­tīto elementu izvietojumu;

18.8. satiksmes organizācijas līdzekļu (barjeru, ceļa zīmju, luksoforu, ātruma vaļņu) izvietošana;

18.9. šādu pazemes komunikāciju un sabiedriskā transporta pakalpojumu infrastruktūras pārbūve, ja tā tieši saistīta ar satiksmes drošības projekta īstenošanu un būvniecības procesā rodas attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks:

18.9.1. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras (ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes, sabiedriskā transporta) pārbūve;

18.9.2. gāzes, elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nemainot to tehniskos parametrus;

18.10. stāvlaukumu ierīkošana, ja tā tieši saistīta ar apakšaktivitātes mērķa sasniegšanu un tiek izpildīti šādi nosacījumi:

18.10.1. transportlīdzekļu stāvvietas pie valsts un pašvaldību iestādēm un publisko pakalpojumu objektiem, kas nodrošina valsts un pašvaldību funkciju izpildi, ja to ierīkošana ir tehniski pamatota;

18.10.2. transportlīdzekļu stāvvietas atrodas brauktuves malā un paredzētas īslaicīgai izmantošanai līdz divām stundām;

18.10.3. ieguldījums nav veikts kādas konkrētas komercsabiedrības interesēs.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

19. Projekta ietvaros nav atbalstāmas šādas darbības:

19.1. ielu posmu būvniecība un rekonstrukcija, kas nav saistīta ar satiksmes drošības vai transporta sistēmas organizācijas pasākumiem;

19.2. (svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362);

19.3. (svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362);

19.4. transporta infrastruktūras objektu uzturēšanas darbi.

20. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

20.1. projekta sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas) līdz 10 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām:

20.1.1. būvprojekta izstrādes izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām:

20.1.1.1. tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

20.1.1.2. inženierizpēte, kas nepieciešama transporta infrastruktūras izbūvei (ģeoloģiskā, hidroloģiskā un topogrāfiskā uzmērīšana);

20.1.1.3. projektēšana (skiču projekta, būvprojekta un iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana);

20.1.1.4. dokumentu sagatavošanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu;

20.1.2. būvekspertīze;

20.1.3. ceļu drošības audits;

20.2. būvdarbu izmaksas;

20.3. autoruzraudzības izmaksas;

20.4. būvuzraudzības izmaksas;

20.5. publicitātes pasākumi, ciktāl to paredz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošie normatīvie akti;

20.6. pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

20.7. zemes iegādes izmaksas līdz 10 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām, ja tās nepieciešamas projekta īstenošanai;

20.8. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 20.2., 20.3., 20.4., 20.6. un 20.7.apakšpunktā noteikto attiecināmo izdevumu segšanai ne vairāk kā piecu procentu apmērā no 20.2., 20.3., 20.4., 20.6. un 20.7.apakšpunktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

21. Projekta ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

21.1. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projekta iesniegumā paredzēto attiecināmo izmaksu apjomu;

21.2. izmaksas, kas radušās pirms perioda, kas noteikts saskaņā ar vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu, vai pēc minētā perioda, kas noteikts saskaņā ar vienošanos, izņemot projekta sagatavošanas izmaksas;

21.3. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

21.4. pakalpojumu sniegšanas, preču piegādes vai darbu veikšanas izmaksas iepirkumiem, kuriem saskaņā ar publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem bija jāveic atbilstoša iepirkuma procedūra, bet kuriem šāda procedūra nav veikta vai arī ir veikta, neievērojot likuma prasības;

21.5. (svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362);

21.6. procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas naudas un zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tieši finansiāli izdevumi;

21.7. soda naudas, līgumsodi un nokavējuma procenti, tiesvedības izdevumi;

21.8. nekustamā īpašuma pirkuma izmaksas (ēkas kopā ar zemi zem tām);

21.9. ar projekta īstenošanu saistītās atlīdzības un projekta administratīvās izmaksas;

21.10. pazemes komunikāciju pārbūve, ja to apkalpes jauda pēc pārnešanas vai pārbūves tiek palielināta.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

22. Projekta īstenošanas gaitā radušās neattiecināmās izmaksas vai izmaksas, kas pārsniedz attiecināmās izmaksas saskaņā ar vienošanos, finansējuma saņēmējs sedz no paša līdzekļiem saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu.

22.1 Projekta iesniegumā var iekļaut tikai šo noteikumu 20.punktā minētās izmaksas.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

V. Projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi

23. Projekta iesniegumu noformē atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

24. Finanšu aprēķinu projekta iesniegumā veic latos.

25. Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja pārstāvis, kuram ir paraksta tiesības, vai pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarota persona, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.

26. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno pavaddokumentu oriģinālus vai notariāli apstiprinātas kopijas, vai kopijas, uz kurām ir atbilstošas iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam.

27. Projekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus (minētos pielikumus aizpilda atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajām veidlapām):

27.1. 1.pielikums – projekta īstenošanas laika grafiks;

27.2. 2.pielikums – projekta finansēšanas plāns;

27.3. 3.pielikums – projekta budžeta kopsavilkums;

27.4. (svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362);

27.5. (svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362).

28. Projekta iesniegumam pievieno šādus pavaddokumentus:

28.1. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtas nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

28.2. (svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362);

28.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu, un kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 90 kalendāra dienām;

28.4. (svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362);

28.5. domes lēmumu, kas apliecina, ka pašvaldība ir gatava īstenot projektu un ieguldīt tajā attiecīgu finansējumu;

28.6. (svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362);

28.7. (svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362);

28.8. projekta vadības grupā nodarbinātā projekta vadītāja dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (minētajam projektu vadītājam ir vismaz triju gadu pieredze transporta infrastruktūras projektu vadīšanā);

28.9. projekta vadības grupā nodarbinātā grāmatveža finansista dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (minētajam grāmatvedim finansistam ir vismaz triju gadu pieredze finanšu uzskaitē);

28.10. ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu (ja ir novērtēta projektu ietekme uz vidi);

28.11. Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu (ja ir novērtēta projektu ietekme uz vidi);

28.12. projektiem, kuriem nav nepieciešams ietekmes uz vidi no­vērtējums, pievieno reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus vai reģionālās vides pārvaldes izziņu, ka tehniskie noteikumi nav nepieciešami;

28.13. pašvaldības apliecinājumu, ka projektā plānotās darbības atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam;

28.14. dokumentu, kas apliecina, ka objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs ir noslēdzis vai panācis vienošanos ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likuma 3.pantam;

28.15. plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju, ja nav izstrādāts būvprojekts;

28.16. tehniski ekonomiskās analīzes kopiju;

28.17. skiču projekta kopiju atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (minētais skiču projekts saskaņots būvvaldē);

28.18. būvprojekta kopiju atbilstoši būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (būvprojekts saskaņots un akceptēts būvvaldē, kuras administratīvajā teritorijā paredzēta būvniecība, ja projekts ir tālākā gatavības stadijā);

28.19. iepirkuma dokumentācijas (konkursa nolikuma) kopiju;

28.20. citu veidu informāciju, kas ir būtiska lēmuma pieņemšanai (piemēram, aprēķini, kartes un shēmas);

28.21. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 18.9.1.apakšpunktā minētie ieguldījumi:

28.21.1. sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 18.9.1.apakšpunktā minētās infrastruktūras pārnešanas vai bojāšanas;

28.21.2. līgumu par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 21.1 pantā noteiktajām prasībām;

28.22. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 18.9.2.apakšpunktā minētie ieguldījumi, – sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 18.9.2.apakšpunktā minētās infrastruktūras pārnešanas vai bojāšanas.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

VI. Projekta iesnieguma iesniegšana

29. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde var rīkot vairākas projektu iesniegumu atlases kārtas. Nākamā projektu iesniegumu atlases kārta tiek rīkota, ja iepriekšējā atlases kārtā netiek apgūts viss apakšaktivitātes ietvaros pieejamais finansējums.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

30. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā atlasa projektus par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summu – 4 331 578 latu.

31. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

32. Pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu uzsāk ne agrāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

33. Otro projektu iesniegumu atlases kārtu uzsāk ne agrāk kā 2009.gadā.

34. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projekta iesniegšanas kārtību publicē Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā, laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī informē Latvijas Pašvaldību savienību.

35. Minētajā paziņojumā ietver informāciju par atklātu projektu iesniegumu atlasi, norādot apakšaktivitātes nosaukumu, attiecīgajā atlases kārtā pieejamo finansējumu, projektu iesniegumu iesniegšanas sākuma un beigu termiņu, plānotos informatīvos pasākumus, jautājumu iesniegšanas iespējas pa elektronisko pastu vai faksu, atbildīgās amatpersonas, kontaktinformāciju, kā arī citu projekta iesniedzējiem saistošu papildu informāciju, kas saistīta ar projektu iesniegumu iesniegšanu.

36. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādām formām:

36.1. papīra formā divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija) aizzīmogotā aploksnē. Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz caurauklotu, numurētu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem, apzīmogotiem ar pašvaldības zīmogu, uz uzlīmes jābūt norādītai informācijai par dokumentā numurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājumam par dokumentu kopiju pareizību, dokumenta autora nosaukumam, dokumenta datumam, dokumenta izstrādāšanas vietas nosaukumam un parakstam. Uz oriģināla eksemplāra pirmās lapas ir norāde “Oriģināls”, uz kopijas pirmās lapas – “Kopija”. Uz aploksnes ir šāda informācija: atklātas projektu iesniegumu atlases nosaukums, pilns projekta iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese un teksts “Neatvērt pirms darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1.apakš­aktivitātes “Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”” projektu iesniegumu atvēršanas sanāksmes”;

36.2. elektroniskā formā, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, pievienojot visus noteiktos pavaddokumentus elektroniskā formā.

37. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniskā formā un tam ir izstrādāts būvprojekts vai skiču projekts, gan būvprojektu, gan skiču projektu iesniedz tikai papīra formā.

38. Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pavadvēstuli. Minēto pavadvēstuli paraksta projekta iesniedzēja persona ar paraksta tiesībām. Pavadvēstulē norāda projekta iesniedzēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un projekta nosaukumu. Pavadvēstuli iesniedz vienlaikus ar projekta iesnieguma aploksni (ja projekta iesniegumu neiesniedz elektroniska dokumenta formā).

39. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniskā formā, to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma pieņemšanas termiņa beigām.

40. Projekta iesnieguma un tā pielikumu elektronisko versiju (elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā) pievieno vienā eksemplārā pie projekta iesnieguma oriģināla, ja projekta iesniegums nav iesniegts elektroniska dokumenta formā. Elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā ievietojamos dokumentus noformē MS Word, MS Excel formātā.

41. Projekta iesniedzējam jāpārliecinās, ka projekta iesniegums ir pilnīgs, tajā ir iekļauti visi nepieciešamie pielikumi un pavaddokumenti.

42. Projekta iesniegumu papīra formā atbildīgajā iestādē iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu.

43. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

44. Ja projekta iesniegumu iesniedz, sūtot pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas elektroniska dokumenta formā, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts.

45. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par projekta iesniegšanas datumu uzskata atbildīgās iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu un laiku.

46. Atbildīgā iestāde reģistrē saņemto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

VII. Projekta iesnieguma vērtēšana

47. Apakšaktivitātes ietvaros reģistrētus projektu iesniegumus atbildīgā iestāde nodod vērtēšanas komisijai. Vērtēšanas komisiju izveido šādā kārtībā:

47.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētāju, balsstiesīgos komisijas locekļus un to aizvietotājus) apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

47.2. komisijas sastāvā iekļauj Satiksmes ministrijas pārstāvjus un, ja nepieciešams, arī attiecīgās nozares speciālistus;

47.3. komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji;

47.4. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits deleģēts pārstāvis. Šādu deleģējumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktā kārtībā.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

48. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

49. Projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 54., 55. un 56.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības, kā arī ņemot vērā projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kas publicēta Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā (www.sam.gov.lv).

50. Projektu iesniegumus izskata un vērtē atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Projektu iesniegumus atbildīgā iestāde vērtē ne ilgāk kā trīs mēnešus.

51. Ja nepieciešams, atbildīgā iestāde projektu iesniegumu vērtēšanai piesaista neatkarīgus ekspertus.

52. Vērtēšanas komisija vērtē projekta iesniegumu atbilstoši administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, vērtēšanas veidlapas ailē "Vērtējums" norādot projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijam ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "P" – precizējams).

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

53. Vērtēšanas komisija vērtē projekta iesniegumu atbilstoši kvalitātes kritērijiem, vērtēšanas veidlapā, ailē “Vērtējums”, norādot iegūto projekta punktu skaitu.

54. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem kritērijiem:

54.1. projekta iesniegums ir iesniegts šajos noteikumos noteiktajā termiņā;

54.2. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;

54.3. projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

54.4. iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

54.5. ir iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un viena kopija (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

54.6. projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija (pielikumus var nepievienot) (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

54.7. projekta iesniegums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasībām;

54.8. projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

54.9. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši apakšaktivitātes projekta iesnieguma veidlapai;

54.10. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, ir pievienoti šajos noteikumos noteiktie pielikumi un pavaddokumenti;

54.11. projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām un pareizi aizpildīts;

54.12. pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir aprēķināta aritmētiski pareizi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summa atbilst šajos noteikumos noteiktajiem ierobežojumiem, un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma īpatsvars nepārsniedz maksimāli pieļaujamo apmēru;

54.13. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

54.14. projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona;

54.15. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

54.16. projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas un to apjoms atbilst šajos noteikumos noteiktajām izmaksām un to apjomam.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

55. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības kritērijiem:

55.1. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

55.1.1. projekta iesniedzējs ir pašvaldība (izņemot Rīgas pilsētas pašvaldību);

55.1.2. projekta iesniedzēja pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz šajos noteikumos noteikto maksimālo apmēru un nav mazāks par minimālo apmēru;

55.1.3. projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

55.1.4. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu visu naudas plūsmu projekta īstenošanas laikā;

55.1.5. projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja projekta izmaksas pieaugs;

55.1.6. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma;

55.1.7. projekta iesniegumā ir raksturoti visi projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie resursi;

55.1.8. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas. Projekta vadības grupā ir iekļauti vismaz šādi speciālisti:

55.1.8.1. viens projekta vadītājs, kuram ir vismaz triju gadu pieredze transporta infrastruktūras projektu vadīšanā;

55.1.8.2. viens grāmatvedis finansists, kuram ir vismaz triju gadu pieredze finanšu uzskaitē;

55.1.9. projekta iesniedzējs nav centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt vērtēšanas komisiju vai atbildīgo iestādi šā Eiropas Savienības struktūrfonda projekta iesnieguma vai citu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu iesniegumu vērtēšanā;

55.2. projekta atbilstības kritēriji:

55.2.1. projekts atbilst apakšaktivitātes mērķim – uzlabot satiksmes drošību apdzīvotās vietās, likvidējot ''melnos punktus'' jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas – ne tikai tās, kur ir liels avāriju un bojāgājušo skaits, bet arī potenciāli bīstamās vietas, veicot dažādus transporta infrastruktūras uzlabošanas un satiksmes organizācijas pasākumus, lai ar iespējami mazākiem līdzekļiem panāktu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos (piemēram, krustojumu pārbūve un energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu uzstādīšana, gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana);

55.2.2. infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs ir noslēdzis vai panācis vienošanos ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likuma 3.pantam;

55.2.3. projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām tirgus cenām visā projekta īstenošanas laikā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

55.2.4. projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

55.2.5. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

55.2.6. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām minimālajām prasībām;

55.2.7. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek līdzfinansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

55.2.8. projekta īstenošana tiks pabeigta divu gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

56. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

56.1. satiksmes drošības līmeņa novērtējums konkrētajā vietā. Ja nepieciešami ievērojami satiksmes drošības uzlabojumi, projekta iesniegumam tiek piešķirti pieci punkti, ja satiksmes drošības uzlabojumi nav nepieciešami, – 0 punktu. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 15 procentu. Satiksmes drošības līmeni novērtē, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas ekspertu komisijas vērtējumu, kurā ņemti vērā šādi aspekti:

56.1.1. ceļu satiksmes negadījumu skaits, bojāgājušo skaits, ievainoto skaits, negadījumu skaits, kurā nav cietušo, ceļu satiksmes negadījumu izmaksas;

56.1.2. ceļu satiksmes negadījumu iemeslu analīze, salīdzinājums ar citām analogas nozīmes un noslodzes ielām;

56.1.3. satiksmes intensitāte un sastāvs (esošais un perspektīvais), gājēju un velosipēdistu skaits;

56.1.4. satiksmes aizkavēšanās vai sastrēguma riska faktori;

56.1.5. trūkumi līdzšinējā satiksmes organizācijā;

56.1.6. infrastruktūras stāvoklis;

56.1.7. citi specifiski satiksmes drošību raksturojoši lielumi;

56.2. satiksmes drošības uzlabošanās, ja projekts tiks īstenots. Ja pēc projekta īstenošanas ievērojami uzlabosies satiksmes drošība, projekta iesniegumam tiek piešķirti pieci punkti, ja satiksmes drošība neuzlabosies, – 0 punktu. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 20 procentu. Satiksmes drošības uzlabošanos novērtē, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas ekspertu komisijas vērtējumu, kurā ņemti vērā šādi aspekti:

56.2.1. ietekme uz negadījumu skaitu un smaguma pakāpi;

56.2.2. transporta sistēmas uzturēšanas izmaksu samazinājums, lietotāju ieguvums;

56.2.3. jaunievedumu attiecība satiksmes organizācijas risinājumā (jauni ceļu elementi, cits satiksmes organizācijas veids, izņemot uzturēšanu un atjaunošanu);

56.2.4. citi specifiski satiksmes drošību raksturojoši rādītāji;

56.3. pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 25 procenti:

56.3.1. republikas pilsētu pašvaldībām un novadu pašvaldībām ar kopējo iedzīvotāju skaitu 15 000 vai vairāk (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par 2009.gadu):

56.3.1.1. līdz 200 000 latu – pieci punkti;

56.3.1.2. 200 001–300 000 latu – četri punkti;

56.3.1.3. 300 001–400 000 latu – trīs punkti;

56.3.1.4. 400 001–500 000 latu – divi punkti;

56.3.1.5. 500 001–600 000 latu – viens punkts;

56.3.1.6. vairāk par 600 000 latu – 0 punktu;

56.3.2. novadu pašvaldībām ar kopējo iedzīvotāju skaitu, mazāku par 15 000 (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par 2009.gadu):

56.3.2.1. līdz 100 000 latu – pieci punkti;

56.3.2.2. 100 001–150 000 latu – četri punkti;

56.3.2.3. 150 001–200 000 latu – trīs punkti;

56.3.2.4. 200 001–250 000 latu – divi punkti;

56.3.2.5. 250 001–300 000 latu – viens punkts;

56.3.2.6. vairāk par 300 000 latu – 0 punktu;

56.4. nacionālā finansējuma apmērs. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 10 procentu:

56.4.1. vairāk par 35 procentiem – pieci punkti;

56.4.2. 31–35 procenti – četri punkti;

56.4.3. 26–30 procenti – trīs punkti;

56.4.4. 21–25 procenti – divi punkti;

56.4.5. 16–20 procenti – viens punkts;

56.4.6. 15 procenti – 0 punktu;

56.5. projekta gatavības pakāpe. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 10 procentu:

56.5.1. izstrādāts pilna apjoma būvprojekts visiem paredzamo darbu veidiem, kā arī sagatavota iepirkuma dokumentācija – pieci punkti;

56.5.2. izstrādāts pilna apjoma būvprojekts visiem paredzamo darbu veidiem – četri punkti;

56.5.3. veikta tehniski ekonomiskā analīze, kā arī izstrādāts skiču projekts – divi punkti;

56.5.4. izstrādāts skiču projekts un tehniskais projekts tikai vienam darbu veidam (piemēram, ar elektrību saistītiem darbiem) – viens punkts;

56.5.5. nav izstrādāts neviens no iepriekš minētajiem dokumentiem – 0 punktu;

56.6. projekta īstenošanas vietas (novadu un republikas pilsētu pašvaldību) teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas dienā. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir pieci procenti:

56.6.1. –2,000 vai zemāks – 2 punkti;

56.6.2. no –1,999 līdz –1,000 – 1,5 punkti;

56.6.3. no –0,999 līdz 0 – 1 punkts;

56.6.4. no 0,001 līdz 1 – 0,5 punkti;

56.6.5. 1,001 vai augstāks – 0 punktu;

56.7. ceļa posmu vai krustojumu caurlaides spējas palielināšanās vai aizkavēšanās laika samazināšanās. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 10 procentu:

56.7.1. jā – divi punkti;

56.7.2. nē – 0 punktu;

56.8. vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir pieci procenti:

56.8.1. izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, un projektā ir iekļauti specifiski papildu pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem (piemēram, reljefa virsma, kontrastējošs krāsojums pie līmeņu maiņas, aizsargmargas, luksofori, kas aprīkoti ar skaņas signālu) – viens punkts;

56.8.2. izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, bet projektā nav paredzēti specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem – 0 punktu.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

56.1 Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādam finansējuma piešķiršanas kritērijam – ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.4., 54.13., 54.14., 54.15., 55.1.1., 55.1.2., 55.1.3., 55.1.5., 55.1.9., 55.2.1., 55.2.3., 55.2.4., 55.2.5., 55.2.7. un 55.2.8.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 56.1., 56.2., 56.3., 56.4., 56.5., 56.6., 56.7. un 56.8.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos saņēmis kopā vismaz 165 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus dilstošā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

VIII. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

57. Ja projekta iesniegumā nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 54.5., 54.6., 54.7., 54.8., 54.9., 54.10., 54.11., 54.12., 54.16., 55.1.4., 55.1.6., 55.1.7., 55.1.8., 55.2.2. un 55.2.6.apakšpunktā minētajām prasībām, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu. Ja saņemts negatīvs vērtējums par atbilstību pārējiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

58. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

59. Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem atbilstošos projektu iesniegumus sarindo atbilstoši saņemto punktu skaitam (sākot ar lielāko punktu skaitu) par atbilstību kvalitātes kritērijiem. Apstiprināšanai projektus virza, ievērojot atlasei pieejamo līdzfinansējumu.

60. Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā projektu paredzēts īstenot pašvaldībā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu atklātās projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas dienā.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

61. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

62. Piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, atbildīgā iestāde informē projekta iesniedzēju, nosūtot tam attiecīgu lēmumu.

63. Atbildīgā iestāde triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu:

63.1. nosūta lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu (vienu oriģināleksemplāru) un projektu iesniegumus ar visiem pielikumiem sadarbības iestādei, lai slēgtu vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu;

63.2. nosūta lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu (kopijas) sadarbības iestādei.

64. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus.

65. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajai iestādei.

65.1 Ja projekta iesniedzējs, kura projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu, nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai neizpilda tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegumu noraida un finansējumu nepiešķir. Atlases kārtā pieejamā finansējuma pārpalikumu var piešķirt nākamajam projekta iesniegumam, kas saņēmis lielāko punktu skaitu, bet noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

65.2 Atceļot iepriekš pieņemto lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ, atbildīgā iestāde ņem vērā atlikušā finansējuma apmēru.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

65.3 Ja atcelts iepriekš pieņemtais lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ, bet projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 54.5., 54.6., 54.7., 54.8., 54.9., 54.10., 54.11., 54.12., 54.16., 55.1.4., 55.1.6., 55.1.7., 55.1.8., 55.2.2. un 55.2.6.apakšpunktā minētajām prasībām, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par minētā projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

65.4 Šo noteikumu 65.3 punktā noteiktajā kārtībā pieņemtajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

66. Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā vērtē šo noteikumu 65. un 65.4 punktā minēto informāciju un sagatavo atzinumu par precizētā projekta iesnieguma atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

67. Ja atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 66.punktā minētā atzinuma sagatavošanas informē Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju un sadarbības iestādi. Atbildīgā iestāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējam nosūta atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un vienu projekta iesnieguma oriģinālu vai projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā (projekta iesniegumam jābūt noformētam atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regu­lējošajiem normatīvajiem aktiem).

68. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai neizpilda nosacījumus šo noteikumu 65. un 65.4 punktā minētajā termiņā, vai šo noteikumu 66.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida. Atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam atzinumu, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

69. Atbildīgā iestāde publicē informāciju par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem Satiksmes ministrijas mājaslapā internetā (www.sam.gov.lv), kā arī informē vadošo iestādi.

70. (Svītrots ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

IX. Projekta īstenošanas nosacījumi

71. Apakšaktivitātes ietvaros atbalsta projektus, kurus īstenos attiecīgās pašvaldības apdzīvotā vietā.

(Grozīts ar MK 13.04.2010. noteikumiem Nr.362)

72. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanas nosacījumiem, pamatojoties uz atbildīgās iestādes pieņemto lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

73. Ja 30 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ietverto nosacījumu izpildes projekta iesniedzējs nav ieradies sadarbības iestādē noslēgt vienošanos, sadarbības iestāde divu darbdienu laikā rakstiski informē atbildīgo iestādi par veikto saraksti ar projekta iesniedzēju, pievienojot projekta iesniedzējam adresētās vēstules.

74. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas iesniedz sadarbības iestādē Publisko iepirkumu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavotu iepirkuma plānu. Ja nepieciešams, finansējuma saņēmējs projekta aktivitāšu īstenošanas laikā var aktualizēt iepirkuma plānu un iesniegt to izskatīšanai sadarbības iestādē.

75. Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem finansējuma saņēmējs slēdz līgumu ar darbu izpildītāju par darbu izpildi, piegādēm un pakalpojumiem un nodrošina projekta īstenošanas darbības uzraudzību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

76. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas dienas. Ja konkurss netiek izsludināts minētajā termiņā, sadarbības iestāde lemj par vienošanās laušanu.

77. Finansējuma saņēmējs sniedz sadarbības iestādei pilnu informāciju par projekta īstenošanu, tajā skaitā iesniedz projekta progresa pārskatus un katru gadu – projekta īstenošanas pārskatus (“pēcprojekta pārskatus”) saskaņā ar šo noteikumu 78.punktu.

78. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta progresa pārskata un ikgadējā projekta īstenošanas pārskata (“pēcprojekta pārskata”) iesniegšanu sadarbības iestādē saskaņā ar vienošanos.

79. Finansējuma saņēmējs saņem avansa maksājumu 20 procentu apmērā no apstiprinātā projekta Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta dotācijas.

80. Projekta ietvaros izmaksājamās atbalsta summas maksājuma veidus (avansa maksājums, starpposma maksājums un noslēguma maksājums), to apmērus, maksājumu pieprasījumu iesniegšanas termiņus nosaka vienošanās starp sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju.

81. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta ieviešanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

82. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā paredzētajam, nodrošinot projektā identificēto mērķu sasniegšanu.

83. Projekts īstenojams līdz 2015.gada 31.augustam. Šajā termiņā jābūt pabeigtām visām projekta aktivitātēm un veiktiem visiem maksājumiem projekta ietvaros.

84. Ja pārkāpti normatīvie akti komercdarbības atbalsta kontroles jomā, sadarbības iestāde samazina projektam piešķirto finansējumu tādā apmērā, kāds radies pārkāpumu dēļ.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

85. Šo noteikumu 79.punkts piemērojams pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprinātajiem projektu iesniegumiem.

86. Šo noteikumu 20.7.apakšpunkts, kā arī 65.1, 65.2, 65.3 un 65.4 punkts nav piemērojams projektu iesniegumiem, kas iesniegti pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.426

(Pielikums MK 13.04.2010. noteikumu Nr.362 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 426Pieņemts: 10.06.2008.Stājas spēkā: 05.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 04.07.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
177690
{"selected":{"value":"20.09.2013","content":"<font class='s-1'>20.09.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.09.2013","iso_value":"2013\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2011","iso_value":"2011\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2011.-19.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2010","iso_value":"2010\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2010.-27.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2008","iso_value":"2008\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2008.-28.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.09.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)