Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.362

Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.19 33.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.3.1.apakšaktivitāti "Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 102.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.punktā:

1.1. skaitli "12 739 935" ar skaitli "12 739 934";

1.2. skaitli "10 828 945" ar skaitli "10 828 944".

2. Aizstāt 9.punktā vārdus "minimālo noteikto" ar vārdiem "noteikto minimālo".

3. Izteikt 16.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1.6. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;".

4. Papildināt noteikumus ar 16.1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.1.8. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu līdz lēmuma pieņemšanai par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;".

5. Aizstāt 16.2.6.apakšpunktā vārdu "vadošajā" ar vārdu "sertifikācijas".

6. Izteikt 16.2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.10. nodrošina informācijas uzkrāšanu par projektiem, par kuru īstenošanu ir noslēgta vienošanās, un šīs informācijas nodošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmai;".

7. Izteikt 16.2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.12. reizi pusgadā atbilstoši kompetencei sagatavo ziņojumu par finanšu līdzekļu apguvi un aktivitātes īstenošanas progresu, iznākuma un rezultatīvajiem rādītājiem, kā arī projektu īstenošanas gaitā konstatētajām problēmām un reizi gadā - ziņojumu par horizontālo prioritāšu īstenošanu aktivitātes ietvaros un iesniedz tos atbildīgajā iestādē;".

8. Papildināt noteikumus ar 16.2.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.14. groza vienošanos par projekta īstenošanu, ja nepieciešams, saskaņojot grozījumus ar atbildīgo iestādi."

9. Papildināt noteikumus ar 18.9. un 18.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.9. šādu pazemes komunikāciju un sabiedriskā transporta pakalpojumu infrastruktūras pārbūve, ja tā tieši saistīta ar satiksmes drošības projekta īstenošanu un būvniecības procesā rodas attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks:

18.9.1. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras (ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes, sabiedriskā transporta) pārbūve;

18.9.2. gāzes, elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nemainot to tehniskos parametrus;

18.10. stāvlaukumu ierīkošana, ja tā tieši saistīta ar apakšaktivitātes mērķa sasniegšanu un tiek izpildīti šādi nosacījumi:

18.10.1. transportlīdzekļu stāvvietas pie valsts un pašvaldību iestādēm un publisko pakalpojumu objektiem, kas nodrošina valsts un pašvaldību funkciju izpildi, ja to ierīkošana ir tehniski pamatota;

18.10.2. transportlīdzekļu stāvvietas atrodas brauktuves malā un paredzētas īslaicīgai izmantošanai līdz divām stundām;

18.10.3. ieguldījums nav veikts kādas konkrētas komercsabiedrības interesēs."

10. Svītrot 19.2. un 19.3.apakšpunktu.

11. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20.Projekta attiecināmās izmaksas ir:

20.1. projekta sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas) līdz 10 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām:

20.1.1. būvprojekta izstrādes izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām:

20.1.1.1. tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

20.1.1.2. inženierizpēte, kas nepieciešama transporta infrastruktūras izbūvei (ģeoloģiskā, hidroloģiskā un topogrāfiskā uzmērīšana);

20.1.1.3. projektēšana (skiču projekta, būvprojekta un iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana);

20.1.1.4. dokumentu sagatavošanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu;

20.1.2. būvekspertīze;

20.1.3. ceļu drošības audits;

20.2. būvdarbu izmaksas;

20.3. autoruzraudzības izmaksas;

20.4. būvuzraudzības izmaksas;

20.5. publicitātes pasākumi, ciktāl to paredz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību regulējošie normatīvie akti;

20.6. pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

20.7. zemes iegādes izmaksas līdz 10 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām, ja tās nepieciešamas projekta īstenošanai;

20.8. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 20.2., 20.3., 20.4., 20.6. un 20.7.apakšpunktā noteikto attiecināmo izdevumu segšanai ne vairāk kā piecu procentu apmērā no 20.2., 20.3., 20.4., 20.6. un 20.7.apakšpunktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām."

12. Svītrot 21.5.apakšpunktu.

13. Izteikt 21.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.9. ar projekta īstenošanu saistītās atlīdzības un projekta administratīvās izmaksas;".

14. Papildināt noteikumus ar 21.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.10. pazemes komunikāciju pārbūve, ja to apkalpes jauda pēc pārnešanas vai pārbūves tiek palielināta."

15. Papildināt IV nodaļu ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Projekta iesniegumā var iekļaut tikai šo noteikumu 20.punktā minētās izmaksas."

16. Svītrot 27.4. un 27.5.apakšpunktu.

17. Svītrot 28.2.apakšpunktu.

18. Aizstāt 28.3.apakšpunktā skaitli "30" ar skaitli "90".

19. Svītrot 28.4.apakšpunktu.

20. Izteikt 28.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.5. domes lēmumu, kas apliecina, ka pašvaldība ir gatava īstenot projektu un ieguldīt tajā attiecīgu finansējumu;".

21. Svītrot 28.6. un 28.7.apakšpunktu.

22. Izteikt 28.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.14. dokumentu, kas apliecina, ka objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs ir noslēdzis vai panācis vienošanos ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likuma 3.pantam;".

23. Papildināt noteikumus ar 28.21. un 28.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.21. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 18.9.1.apakšpunktā minētie ieguldījumi:

28.21.1. sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 18.9.1.apakšpunktā minētās infrastruktūras pārnešanas vai bojāšanas;

28.21.2. līgumu par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 21.1 pantā noteiktajām prasībām;

28.22. ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 18.9.2.apakšpunktā minētie ieguldījumi, - sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, kurā konstatēts, ka, veicot projekta ietvaros plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no šo noteikumu 18.9.2.apakšpunktā minētās infrastruktūras pārnešanas vai bojāšanas."

24. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde var rīkot vairākas projektu iesniegumu atlases kārtas. Nākamā projektu iesniegumu atlases kārta tiek rīkota, ja iepriekšējā atlases kārtā netiek apgūts viss apakšaktivitātes ietvaros pieejamais finansējums."

25. Svītrot 31.punktu.

26. Izteikt 47.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.2. komisijas sastāvā iekļauj Satiksmes ministrijas pārstāvjus un, ja nepieciešams, arī attiecīgās nozares speciālistus;".

27. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Vērtēšanas komisija vērtē projekta iesniegumu atbilstoši administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, vērtēšanas veidlapas ailē "Vērtējums" norādot projekta iesnieguma atbilstību vērtēšanas kritērijam ("Jā" - atbilst, "Nē" - neatbilst, "P" - precizējams)."

28. Izteikt 54., 55. un 56.punktu šādā redakcijā:

"54. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem kritērijiem:

54.1. projekta iesniegums ir iesniegts šajos noteikumos noteiktajā termiņā;

54.2. projekta iesniegums sagatavots datorrakstā;

54.3. projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā;

54.4. iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

54.5. ir iesniegts viens projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un viena kopija (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

54.6. projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija (pielikumus var nepievienot) (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

54.7. projekta iesniegums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasībām;

54.8. projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

54.9. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši apakšaktivitātes projekta iesnieguma veidlapai;

54.10. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, ir pievienoti šajos noteikumos noteiktie pielikumi un pavaddokumenti;

54.11. projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām un pareizi aizpildīts;

54.12. pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums un valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir aprēķināta aritmētiski pareizi, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summa atbilst šajos noteikumos noteiktajiem ierobežojumiem, un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma īpatsvars nepārsniedz maksimāli pieļaujamo apmēru;

54.13. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu (neattiecas uz projektu iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā);

54.14. projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona;

54.15. projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;

54.16. projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas un to apjoms atbilst šajos noteikumos noteiktajām izmaksām un to apjomam.

55. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības kritērijiem:

55.1. projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji:

55.1.1. projekta iesniedzējs ir pašvaldība (izņemot Rīgas pilsētas pašvaldību);

55.1.2. projekta iesniedzēja pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz šajos noteikumos noteikto maksimālo apmēru un nav mazāks par minimālo apmēru;

55.1.3. projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

55.1.4. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu visu naudas plūsmu projekta īstenošanas laikā;

55.1.5. projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja projekta izmaksas pieaugs;

55.1.6. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma;

55.1.7. projekta iesniegumā ir raksturoti visi projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie resursi;

55.1.8. projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas. Projekta vadības grupā ir iekļauti vismaz šādi speciālisti:

55.1.8.1. viens projekta vadītājs, kuram ir vismaz triju gadu pieredze transporta infrastruktūras projektu vadīšanā;

55.1.8.2. viens grāmatvedis finansists, kuram ir vismaz triju gadu pieredze finanšu uzskaitē;

55.1.9. projekta iesniedzējs nav centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt vērtēšanas komisiju vai atbildīgo iestādi šā Eiropas Savienības struktūrfonda projekta iesnieguma vai citu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu iesniegumu vērtēšanā;

55.2. projekta atbilstības kritēriji:

55.2.1. projekts atbilst apakšaktivitātes mērķim - uzlabot satiksmes drošību apdzīvotās vietās, likvidējot ''melnos punktus'' jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas - ne tikai tās, kur ir liels avāriju un bojāgājušo skaits, bet arī potenciāli bīstamās vietas, veicot dažādus transporta infrastruktūras uzlabošanas un satiksmes organizācijas pasākumus, lai ar iespējami mazākiem līdzekļiem panāktu satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos (piemēram, krustojumu pārbūve un energoefektīva ielu apgaismošana, luksoforu uzstādīšana, gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana);

55.2.2. infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta iesniedzējs ir noslēdzis vai panācis vienošanos ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likuma 3.pantam;

55.2.3. projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām tirgus cenām visā projekta īstenošanas laikā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai;

55.2.4. projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi;

55.2.5. tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas;

55.2.6. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām minimālajām prasībām;

55.2.7. projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek līdzfinansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

55.2.8. projekta īstenošana tiks pabeigta divu gadu laikā pēc vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.augustam.

56. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes kritērijiem:

56.1. satiksmes drošības līmeņa novērtējums konkrētajā vietā. Ja nepieciešami ievērojami satiksmes drošības uzlabojumi, projekta iesniegumam tiek piešķirti pieci punkti, ja satiksmes drošības uzlabojumi nav nepieciešami, - 0 punktu. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 15 procentu. Satiksmes drošības līmeni novērtē, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas ekspertu komisijas vērtējumu, kurā ņemti vērā šādi aspekti:

56.1.1. ceļu satiksmes negadījumu skaits, bojāgājušo skaits, ievainoto skaits, negadījumu skaits, kurā nav cietušo, ceļu satiksmes negadījumu izmaksas;

56.1.2. ceļu satiksmes negadījumu iemeslu analīze, salīdzinājums ar citām analogas nozīmes un noslodzes ielām;

56.1.3. satiksmes intensitāte un sastāvs (esošais un perspektīvais), gājēju un velosipēdistu skaits;

56.1.4. satiksmes aizkavēšanās vai sastrēguma riska faktori;

56.1.5. trūkumi līdzšinējā satiksmes organizācijā;

56.1.6. infrastruktūras stāvoklis;

56.1.7. citi specifiski satiksmes drošību raksturojoši lielumi;

56.2. satiksmes drošības uzlabošanās, ja projekts tiks īstenots. Ja pēc projekta īstenošanas ievērojami uzlabosies satiksmes drošība, projekta iesniegumam tiek piešķirti pieci punkti, ja satiksmes drošība neuzlabosies, - 0 punktu. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 20 procentu. Satiksmes drošības uzlabošanos novērtē, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas ekspertu komisijas vērtējumu, kurā ņemti vērā šādi aspekti:

56.2.1. ietekme uz negadījumu skaitu un smaguma pakāpi;

56.2.2. transporta sistēmas uzturēšanas izmaksu samazinājums, lietotāju ieguvums;

56.2.3. jaunievedumu attiecība satiksmes organizācijas risinājumā (jauni ceļu elementi, cits satiksmes organizācijas veids, izņemot uzturēšanu un atjaunošanu);

56.2.4. citi specifiski satiksmes drošību raksturojoši rādītāji;

56.3. pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 25 procenti:

56.3.1. republikas pilsētu pašvaldībām un novadu pašvaldībām ar kopējo iedzīvotāju skaitu 15 000 vai vairāk (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par 2009.gadu):

56.3.1.1. līdz 200 000 latu - pieci punkti;

56.3.1.2. 200 001-300 000 latu - četri punkti;

56.3.1.3. 300 001-400 000 latu - trīs punkti;

56.3.1.4. 400 001-500 000 latu - divi punkti;

56.3.1.5. 500 001-600 000 latu - viens punkts;

56.3.1.6. vairāk par 600 000 latu - 0 punktu;

56.3.2. novadu pašvaldībām ar kopējo iedzīvotāju skaitu, mazāku par 15 000 (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par 2009.gadu):

56.3.2.1. līdz 100 000 latu - pieci punkti;

56.3.2.2. 100 001-150 000 latu - četri punkti;

56.3.2.3. 150 001-200 000 latu - trīs punkti;

56.3.2.4. 200 001-250 000 latu - divi punkti;

56.3.2.5. 250 001-300 000 latu - viens punkts;

56.3.2.6. vairāk par 300 000 latu - 0 punktu;

56.4. nacionālā finansējuma apmērs. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 10 procentu:

56.4.1. vairāk par 35 procentiem - pieci punkti;

56.4.2. 31-35 procenti - četri punkti;

56.4.3. 26-30 procenti - trīs punkti;

56.4.4. 21-25 procenti - divi punkti;

56.4.5. 16-20 procenti - viens punkts;

56.4.6. 15 procenti - 0 punktu;

56.5. projekta gatavības pakāpe. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 10 procentu:

56.5.1. izstrādāts pilna apjoma būvprojekts visiem paredzamo darbu veidiem, kā arī sagatavota iepirkuma dokumentācija - pieci punkti;

56.5.2. izstrādāts pilna apjoma būvprojekts visiem paredzamo darbu veidiem - četri punkti;

56.5.3. veikta tehniski ekonomiskā analīze, kā arī izstrādāts skiču projekts - divi punkti;

56.5.4. izstrādāts skiču projekts un tehniskais projekts tikai vienam darbu veidam (piemēram, ar elektrību saistītiem darbiem) - viens punkts;

56.5.5. nav izstrādāts neviens no iepriekš minētajiem dokumentiem - 0 punktu;

56.6. projekta īstenošanas vietas (novadu un republikas pilsētu pašvaldību) teritorijas attīstības indekss projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas dienā. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir pieci procenti:

56.6.1. -2,000 vai zemāks - 2 punkti;

56.6.2. no -1,999 līdz -1,000 - 1,5 punkti;

56.6.3. no -0,999 līdz 0 - 1 punkts;

56.6.4. no 0,001 līdz 1 - 0,5 punkti;

56.6.5. 1,001 vai augstāks - 0 punktu;

56.7. ceļa posmu vai krustojumu caurlaides spējas palielināšanās vai aizkavēšanās laika samazināšanās. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir 10 procentu:

56.7.1. jā - divi punkti;

56.7.2. nē - 0 punktu;

56.8. vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem. Kritērija īpatsvars no kopējā vērtējuma ir pieci procenti:

56.8.1. izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, un projektā ir iekļauti specifiski papildu pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem (piemēram, reljefa virsma, kontrastējošs krāsojums pie līmeņu maiņas, aizsargmargas, luksofori, kas aprīkoti ar skaņas signālu) - viens punkts;

56.8.2. izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, bet projektā nav paredzēti specifiski pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem - 0 punktu."

29. Papildināt noteikumus ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādam finansējuma piešķiršanas kritērijam - ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 54.1., 54.2., 54.3., 54.4., 54.13., 54.14., 54.15., 55.1.1., 55.1.2., 55.1.3., 55.1.5., 55.1.9., 55.2.1., 55.2.3., 55.2.4., 55.2.5., 55.2.7. un 55.2.8.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 56.1., 56.2., 56.3., 56.4., 56.5., 56.6., 56.7. un 56.8.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos saņēmis kopā vismaz 165 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus dilstošā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma."

30. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Ja projekta iesniegumā nepieciešami precizējumi atbilstoši šo noteikumu 54.5., 54.6., 54.7., 54.8., 54.9., 54.10., 54.11., 54.12., 54.16., 55.1.4., 55.1.6., 55.1.7., 55.1.8., 55.2.2. un 55.2.6.apakšpunktā minētajām prasībām, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu. Ja saņemts negatīvs vērtējums par atbilstību pārējiem kritērijiem, projekta iesniegumu noraida."

31. Svītrot 58.punktu.

32. Izteikt 60. un 61.punktu šādā redakcijā:

"60. Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā projektu paredzēts īstenot pašvaldībā ar zemāku teritorijas attīstības indeksu atklātās projektu iesniegumu atlases kārtas noslēgšanas dienā.

61. Atbildīgās iestādes vadītājs pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu."

33. Papildināt noteikumus ar 65.1, 65.2, 65.3 un 65.4 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Ja projekta iesniedzējs, kura projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu, nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai neizpilda tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegumu noraida un finansējumu nepiešķir. Atlases kārtā pieejamā finansējuma pārpalikumu var piešķirt nākamajam projekta iesniegumam, kas saņēmis lielāko punktu skaitu, bet noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ.

65.2 Atceļot iepriekš pieņemto lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ, atbildīgā iestāde ņem vērā atlikušā finansējuma apmēru.

65.3 Ja atcelts iepriekš pieņemtais lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu nepietiekama finansējuma dēļ, bet projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 54.5., 54.6., 54.7., 54.8., 54.9., 54.10., 54.11., 54.12., 54.16., 55.1.4., 55.1.6., 55.1.7., 55.1.8., 55.2.2. un 55.2.6.apakšpunktā minētajām prasībām, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par minētā projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

65.4 Šo noteikumu 65.3 punktā noteiktajā kārtībā pieņemtajā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas."

34. Papildināt 66.punktu aiz skaitļa "65" ar vārdu un skaitli "un 65.4".

35. Papildināt 68.punktu aiz skaitļa "65" ar vārdu un skaitli "un 65.4".

36. Svītrot 70.punktu.

37. Aizstāt 71.punktā vārdu "teritorijā" ar vārdiem "apdzīvotā vietā".

38. Papildināt noteikumus ar 84.punktu šādā redakcijā:

"84. Ja pārkāpti normatīvie akti komercdarbības atbalsta kontroles jomā, sadarbības iestāde samazina projektam piešķirto finansējumu tādā apmērā, kāds radies pārkāpumu dēļ."

39. Papildināt noteikumus ar X nodaļu šādā redakcijā:

"X. Noslēguma jautājumi

85. Šo noteikumu 79.punkts piemērojams pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā apstiprinātajiem projektu iesniegumiem.

86. Šo noteikumu 20.7.apakšpunkts, kā arī 65.1, 65.2, 65.3 un 65.4 punkts nav piemērojams projektu iesniegumiem, kas iesniegti pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā."

40. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr. 362

"Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.jūnija
noteikumiem Nr.426

 

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.426 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 362Pieņemts: 13.04.2010.Stājas spēkā: 29.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 67, 28.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
208842
29.04.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)