Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumus Nr. 2 "Noteikumi par statistisko klasifikāciju sarakstu un tajā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.363

Rīgā 2008.gada 26.maijā (prot. Nr.33 12.§)
Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu

1. Noteikumi nosaka vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas kārtību.

2. Vienotajā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā iekļauj klasifikācijas un klasifikatorus, kuru lietošana nodrošina ekonomiskās informācijas klasificēšanu, salīdzināmību un apriti noteiktā ekonomikas telpā:

2.1. Latvijas teritorijā – nacionālās klasifikācijas un klasifikatori, kurus izstrādā valsts vajadzībām. Nacionālajā līmenī lieto Eiropas Savienības un starptautiskās klasifikācijas un klasifikatorus, ja neeksistē šo klasifikāciju vai klasifikatoru nacionālās versijas;

2.2. Eiropas Ekonomikas zonā – Eiropas Savienības klasifikācijas un klasifikatori, kurus izstrādā Eiropas Savienības iestādes;

2.3. pasaules mērogā – starptautiskās klasifikācijas un klasifikatori, kurus izstrādā starptautiskās organizācijas.

3. Vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu lieto:

3.1. iesniedzot informāciju valsts statistikas apkopošanai, veidojot valsts statistiku vai apmainoties ar to;

3.2. veidojot valsts informācijas sistēmas;

3.3. veicot ārējo ekonomisko darbību.

4. Par šo noteikumu 1.pielikumā minēto nacionālo klasifikāciju un klasifikatoru izstrādāšanu, adaptāciju, lietošanas koordinēšanu, uzturēšanu, pāreju un sasaisti galvenās atbildīgās valsts pārvaldes iestādes noteiktas šo noteikumu 1.pielikumā.

5. Par šo noteikumu 2.pielikumā minēto Eiropas Savienības klasifikāciju un klasifikatoru tulkošanu un lietošanas koordinēšanu galvenās atbildīgās valsts pārvaldes iestādes noteiktas šo noteikumu 2.pielikumā.

6. Par šo noteikumu 3.pielikumā minēto starptautisko klasifikāciju un klasifikatoru tulkošanu, lietošanas koordinēšanu, pāreju un sasaisti galvenās atbildīgās valsts pārvaldes iestādes noteiktas šo noteikumu 3.pielikumā.

7. Šo noteikumu pielikumos minētās piesaistītās valsts pārvaldes iestādes sniedz konsultācijas un nepieciešamo informāciju šo noteikumu pielikumos minētajām galvenajām atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm.

8. Centrālā statistikas pārvalde:

8.1. izveido vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu saskaņā ar šo noteikumu 2.punktā noteikto klasifikācijas un klasifikatora lietošanas telpas kritēriju;

8.2. uztur vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām minētajā sistēmā;

8.3. izveido un uztur vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas katalogu (turpmāk – katalogs). Katalogs ir valsts informācijas sistēma, kura satur šādu informāciju par vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmā iekļautajām klasifikācijām vai klasifikatoriem:

8.3.1. nosaukums;

8.3.2. statuss (nacionālā, Eiropas Savienības vai starptautiskā);

8.3.3. izstrādātājs;

8.3.4. galvenā atbildīgā valsts pārvaldes iestāde;

8.3.5. gatavības stadija;

8.3.6. ieviešanas mērķis;

8.3.7. klasificēšanas objekts;

8.3.8. lietošanas sfēra;

8.3.9. pieejamība;

8.3.10. lietotā kodēšanas sistēma;

8.3.11. koda garums;

8.3.12. līmeņu skaits;

8.3.13. kontaktpersona;

8.4. pēc saskaņošanas ar Ekonomikas ministriju organizē starpinstitūciju darba grupu daudznozaru klasifikācijas izstrādei un ekspertīzes veikšanai.

9. Valsts pārvaldes iestādes:

9.1. atbilstoši kompetencei pastāvīgi seko vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas un katalogā iekļautās informācijas aktualitātei un informē Centrālo statistikas pārvaldi par nepieciešamajām izmaiņām minētajā informācijā;

9.2. izstrādā nacionālo klasifikāciju un klasifikatoru projektus. Nacionālās klasifikācijas un klasifikatorus izstrādā no jauna, ja konkrētajā jomā neeksistē šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētās Eiropas Savienības vai starptautiskās klasifikācijas un klasifikatori vai ja tos nevar lietot valsts vajadzībām tieši, bez papildināšanas vai adaptācijas;

9.3. nodrošina sasaisti ar iepriekšējām versijām un pāreju no iestādes atbildībā esošajām nacionālajām klasifikācijām un klasifikatoriem uz šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajām klasifikācijām un klasifikatoriem, kā arī informāciju par izdarītajām izmaiņām;

9.4. piedalās Eiropas Savienības klasifikāciju un klasifikatoru izstrādē;

9.5. pēc starptautiskās organizācijas ierosinājuma sniedz informāciju par iestādes atbildībā esošajām šo noteikumu 3.pielikumā minētajām klasifikācijām un klasifikatoriem;

9.6. uztur izstrādātās un adaptētās klasifikācijas un klasifikatorus, informē Centrālo statistikas pārvaldi par starpinstitūciju darba grupas izveidošanu;

9.7. divu nedēļu laikā pēc izmaiņu veikšanas starptautiskajās klasifikācijās vai klasifikatoros rakstiski informē Centrālo statistikas pārvaldi par starptautiskajā klasifikācijā vai klasifikatorā izdarītajām izmaiņām, to būtību un apjomu, kā arī nacionālās klasifikācijas vai klasifikatora aktualizēšanas kārtību un termiņiem;

9.8. nodrošina izstrādāto un adaptēto klasifikāciju vai klasifikatoru projektu izskatīšanu Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā, ja tiek ieviesti jauni termini vai definīcijas;

9.9. nodrošina vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmas lietotājiem pieeju iestādes atbildībā esošo klasifikāciju un klasifikatoru aktuālajām versijām iestādes mājaslapā internetā, izņemot gadījumu, ja klasifikācijai vai klasifikatoram noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumus Nr.21 “Kārtība, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).

11. Šo noteikumu 2.pielikuma 5.punkts zaudē spēku 2008.gada 31.decembrī.

12. Šo noteikumu 2.pielikuma 6.punkts stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.363
Nacionālās klasifikācijas un klasifikatori

(Pielikums grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.58; MK 20.11.2012. noteikumiem Nr.781)

Nr. p.k.

Klasifikācijas vai klasifikatora nosaukums

Atbildīgās ministrijas un to padotības iestādes

Nacionālām vajadzībām adaptētās starptautiskās klasifikācijas vai klasifikatora nosaukums angļu valodā, tiesiskais pamats, izdevējorganizācija, izdošanas gads

galvenā atbildīgā institūcija

piesaistītās institūcijas

1

2

3

4

5

1.

Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK)

Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Valsts zemes dienests


2.

Tautību klasifikators

Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvalde

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde


3.

Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of the Functions of Government COFOG
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā
Komisijas 2002.gada 23.janvāra Regula (EK) Nr. 113/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pārskatītajām izdevumu veidu klasifikācijām (dokuments attiecas uz EEZ)

4.

Budžetu ieņēmumu klasifikācija

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of transactions and other flows
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

5.

Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of transactions and other flows
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

6.

Institucionālo sektoru klasifikācija

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of institutional sectors
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

7.

Budžetu finansēšanas klasifikācija

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of assets
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

8.

Vispārējā valdības parāda klasifikācija

Finanšu ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Classification of financial assets/liabilities
Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

9.

Komersantu, uzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību, biedrību, nodibinājumu, sabiedrisko organizāciju, arodbiedrību, plašsaziņas līdzekļu, šķīrējtiesu, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrācijas kodu sistēma

Tieslietu ministrija

Uzņēmumu reģistrs


10.

Komercķīlu reģistra reģistrācijas numuru sistēma

Tieslietu ministrija

Uzņēmumu reģistrs


11.

Koncesiju reģistra reģistrācijas numuru sistēma

Tieslietu ministrija

Uzņēmumu reģistrs


12.

Laulāto mantisko attiecību reģistra reģistrācijas numuru sistēma

Tieslietu ministrija

Uzņēmumu reģistrs


13.

Nodokļu maksātāju reģistra reģistrācijas numuru sistēma

Finanšu ministrija,
Valsts ieņēmumu dienests14.

Latvijas iedzīvotāju reģistrācijas sistēmas klasifikators

Iekšlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Centrālā statistikas pārvalde


15.

Muitas iestāžu klasifikators

Finanšu ministrija,
Valsts ieņēmumu dienests16.

Profesiju klasifikators

Labklājības ministrija


The European Union variant of the International Standard Classification of Occupations ISCO – 88 (COM)
Eiropas Kopienu Statistikas birojs, 1988

17.

Latvijas izglītības klasifikācija

Izglītības un zinātnes ministrija


International Standard Classification of Education ISCED
Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, 1997

18.

Ģeodēziskā tīkla klasifikators

Aizsardzības ministrija19.

Būvju tipu klasifikācija

Tieslietu ministrija,

Valsts zemes dienests20.

Zemes lietošanas veidu klasifikators

Tieslietu ministrija,

Valsts zemes dienests21.

Kadastra objektu identifikācijas sistēma

Tieslietu ministrija,

Valsts zemes dienests22.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikators

Tieslietu ministrija,
Valsts zemes dienests23.

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācija

Tieslietu ministrija,
Valsts zemes dienests

Apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas


24.

Adrešu klasifikators

Tieslietu ministrija,
Valsts zemes dienests25.

Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators

Vides ministrija

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"


26.

Ūdenstilpju klasifikators

Vides ministrija

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"


27.

Ūdens horizontu klasifikācija

Vides ministrija

Valsts vides dienests, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"


28.

Atkritumu klasifikators

Vides ministrija

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

List of Wastes
Komisijas 2000.gada 3.maija Lēmums 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1.panta “a” punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1.panta 4.punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumentu Nr.C(2000) 1147) (dokuments attiecas uz EEZ)

29.

Atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators

Vides ministrija

valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.aprīļa Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem (dokuments attiecas uz EEZ)

30.

Latvijas stacionāru gultu profilu klasifikators

Veselības ministrija,
Veselības ekonomikas centrs31.

Ārstniecības iestāžu darbības profilu klasifikācija

Veselības ministrija, Veselības ekonomikas centrs32.

Iepakojuma materiālu klasifikācija

Vides ministrija33.

Rūpniecības produkcijas klasifikācija (PRODCOM)1

Ekonomikas ministrija, Centrālā statistikas pārvaldePiezīme.

1 Katra gada atbilstošā versija.

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.363
Eiropas Savienības klasifikācijas un klasifikatori

(Pielikums grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.58)

Nr.
p.k.

Klasifikācijas vai klasifikatora nosaukums

Atbildīgās ministrijas un
to padotības iestādes

Eiropas Savienības tiesību akti vai
izdevējorganizācija un izdošanas gads

galvenā atbildīgā institūcija

piesaistītās institūcijas

1

2

3

4

5

1.

Statistiski teritoriālo vienību klasifikācija (NUTS)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regula (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (ar grozījumiem)

2.

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (NACE 2.red.)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (dokuments attiecas uz EEZ)

3.

Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido preču statistisko klasifikāciju pēc saimniecības nozarēm (CPA) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3696/93 (COM(2006) 655)

4.

Rūpniecības produkcijas klasifikācija (PRODCOM)1

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Padomes 1991.gada 19.decembra Regula (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi
Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr. 912/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EEK) Nr. 3924/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi (dokuments attiecas uz EEZ)

5.

(Zaudējis spēku ar 31.12.2008., sk. 11.punktu)

6.

Ražošanas pamatgrupējumu klasifikācija (MIG 2009)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Komisijas 2007.gada 14.jūnija Regula (EK) Nr. 656/2007, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 586/2001, ar kuru attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu (RP) definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku

7.

Kombinētā nomenklatūra (CN)1

Finanšu ministrija


Padomes 1987.gada 23.jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu
Komisijas 2007.gada 20.septembra Regula (EK) Nr. 1214/2007, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

8.

Individuālā patēriņa veidu klasifikācija (COICOP)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā
Komisijas 2002.gada 23.janvāra Regula (EK) Nr. 113/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pārskatītajām izdevumu veidu klasifikācijām (dokuments attiecas uz EEZ)

9.

Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju veidu klasifikācija (COPNI)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā
Komisijas 2002.gada 23.janvāra Regula (EK) Nr. 113/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pārskatītajām izdevumu veidu klasifikācijām (dokuments attiecas uz EEZ)

10.

Valdības funkciju klasifikācija (COFOG)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Finanšu ministrija

Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā
Komisijas 2002.gada 23.janvāra Regula (EK) Nr. 113/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz pārskatītajām izdevumu veidu klasifikācijām (dokuments attiecas uz EEZ)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.februāra Regula (EK) Nr. 359/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz EKS 95 lietošanu, lai noteiktu dalībvalstu iemaksas pašu resursos no PVN

11.

Institucionālo sektoru klasifikācija

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Finanšu ministrija

Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

12.

Darījumu un citu plūsmu klasifikācija

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Finanšu ministrija

Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

13.

Balansposteņu klasifikācija

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

14.

Finanšu aktīvu/saistību klasifikācija

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Finanšu ministrija

Padomes 1996.gada 25.jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā

15.

Valstu un teritoriju nomenklatūra Kopienas ārējās tirdzniecības statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Komisijas 2003.gada 27.novembra Regula (EK) Nr. 2081/2003 par valstu un teritoriju nomenklatūru Kopienas ārējās statistikas un dalībvalstu savstarpējās tirdzniecības statistikas vajadzībām (dokuments attiecas uz EEZ)

16.

Atkritumu saraksts

Vides ministrija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"


Komisijas 2000.gada 3.maija Lēmums 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1.panta “a” punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1.panta 4.punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (paziņots ar dokumenta numuru C(2000) 1147) (dokuments attiecas uz EEZ)

17.

Atkritumu statistikas nomenklatūra

Vides ministrija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"


Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 25.novembra Regula (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (dokuments attiecas uz EEZ)
Komisijas 2004.gada 23.februāra Regula (EK) Nr. 574/2004, ar ko groza I un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 2150/2002 par atkritumu statistiku (dokuments attiecas uz EEZ)

18.

Atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators

Vides ministrija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"


Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.aprīļa Direktīva 2006/12/EK par atkritumiem (dokuments attiecas uz EEZ)

19.

Atsevišķos transporta veidos pārvadāto preču klasifikācija
(NST 2007)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Komisijas 2007.gada 7.novembra Regula (EK) Nr. 1304/2007, ar ko groza Padomes Direktīvu 95/64/EK, Padomes Regulu (EK) Nr. 1172/98, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 91/2003 un (EK) Nr. 1365/2006 attiecībā uz NST 2007, kuru nosaka par vienīgo atsevišķos transporta veidos pārvadāto preču klasifikāciju

20.

Transporta veidu klasifikators (muitas uzskaite)

Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests


Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

Komisijas 2003.gada 18.decembra Regula (EK) Nr. 2286/2003 par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (dokuments attiecas uz EEZ)

21.

Muitas režīmu klasifikators

Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests


Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

Komisijas 2003.gada 18.decembra Regula (EK) Nr. 2286/2003 par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (dokuments attiecas uz EEZ)

22.

Darījumu veidu klasifikators

Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests


Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi

Komisijas 2003.gada 18.decembra Regula (EK) Nr. 2286/2003 par grozījumiem Regulā (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (dokuments attiecas uz EEZ)

23.

Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmata.

Datu vārdnīca (IDB)

Veselības ministrija, Veselības ekonomikas centrs


Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 23.septembra Lēmums Nr. 1786/2002/EK par Kopienas rīcības programmas pieņemšanu sabiedrības veselības aizsardzības jomā (2003–2008)

24.

Starptautiskās standartizētās profesiju klasifikācijas Eiropas Savienības variants
(ISCO – 88 (COM))

Labklājības ministrija


Eiropas Kopienu Statistikas birojs (Statistical Office of the European Communities) (turpmāk – Eurostat), 1988

25.

Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma (ESSPROS): vispārīgie principi un pamatsistēma; pabalstu klasifikācija pamatsistēmā

Labklājības ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 25.aprīļa Regula (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas Integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) (dokuments attiecas uz EEZ)
Komisijas 2008.gada 8.janvāra Regula (EK) Nr. 10/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 458/2007 par Eiropas Integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēmu (ESSPROS) attiecībā uz ESSPROS pamatsistēmas un pensiju saņēmēju moduļa definīcijām, sīki izstrādātām klasifikācijām un izplatīšanas noteikumu atjaunināšanu (dokuments attiecas uz EEZ )

26.

Apmācību nozaru klasifikācija

Izglītības un zinātnes ministrija


Eurostat, 1999

27.

Zinātnisko programmu un budžetu analīzes un salīdzināšanas klasifikators (NABS 2007)

Izglītības un zinātnes ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

Eurostat, 2007

28.

Būvju klasifikācija (CC)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Eurostat, 1998

Piezīme.

1 Katra gada atbilstošā versija.

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 26.maija noteikumiem Nr.363
Starptautiskās klasifikācijas un klasifikatori

(Pielikums grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.58)

Nr.

p.k.

Klasifikācijas vai klasifikatora nosaukums

Atbildīgās ministrijas un
to padotības iestādes

Starptautiskās klasifikācijas vai klasifikatora nosaukums angļu valodā, izdevējorganizācija, izdošanas gads

galvenā atbildīgā institūcija

piesaistītās institūcijas

1

2

3

4

5

1.

Starptautiskā standartizētā visu ekonomiskās darbības veidu klasifikācija (ISIC 4.red.)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
ISIC Rev. 4
Apvienoto Nāciju Organizācija (turpmāk–ANO), 2008

2.

Centrālā preču klasifikācija
(CPC 2.red.)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Central Product Classification CPC Version 2
ANO, 2008

3.

Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām
(BEC 4.red.)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Classification by Broad Economic Categories BEC Rev. 4
ANO, 2002

4.

Starptautiskā standartizētā tirdzniecības klasifikācija
(SITC 4.red.)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Standard International Trade Classification SITC Rev. 4
ANO, 2006

5.

Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētā sistēma (HS 2007)

Finanšu ministrija


The Harmonized Commodity Description and Coding System HS
Pasaules muitas organizācija, 2007

6.

Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju veidu klasifikācija (COPNI)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde


Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households COPNI
ANO, 1999

7.

Valdības funkciju klasifikācija (COFOG)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Finanšu ministrija

Classification of the Functions of Government COFOG
ANO, 1999

8.

Individuālā patēriņa veidu klasifikācija (COICOP)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Finanšu ministrija

Classification of Individual Consumption According to Purpose COICOP
ANO, 1999

9.

Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija (ISCO–08)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Labklājības ministrija

International Standard Classification of Occupations ISCO-08

Starptautiskā darba organizācija, 2008

10.

Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija, 10.redakcija (SSK–10), 1., 2., 3.sējums

Veselības ministrija, Veselības ekonomikas centrs


International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD–10, Tenth Revision, Volume 1, 2, 3
Pasaules veselības organizācija (turpmāk–PVO), 1994

11.

“Veselību visiem 21.gadsimtā” klasifikators

Veselības ministrija, Veselības ekonomikas centrs


Health for All in the 21st Century
PVO Eiropas reģionālais birojs, 1999

12.

Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija
(SFK)

Veselības ministrija, Veselības ekonomikas centrs


International Classification of Functioning, Disability and Health ICF
PVO, 2001

13.

Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija (ISCED)

Izglītības un zinātnes ministrija

Centrālā statistikas pārvalde

International Standard Classification of Education ISCED
ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, 1997

14.

Zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskā klasifikācija ar definētām diennakts devām (ATC/DDD)

Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra


ATC Index with DDDs
PVO Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs, 2008

15.

Starptautiskā Veselības aprūpes kontu klasifikācija (ICHA)

Ekonomikas ministrija,
Centrālā statistikas pārvalde

Veselības norēķinu centrs

International Classification for Health Accounts ICHA
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, 2000

Ekonomikas ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu un tās ieviešanas un lietošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 363Pieņemts: 26.05.2008.Stājas spēkā: 30.05.2008.Zaudē spēku: 06.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 29.05.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
175979
{"selected":{"value":"23.11.2012","content":"<font class='s-1'>23.11.2012.-05.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.11.2012","iso_value":"2012\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2012.-05.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.01.2010","iso_value":"2010\/01\/23","content":"<font class='s-1'>23.01.2010.-22.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2008","iso_value":"2008\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2008.-22.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2008","iso_value":"2008\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2008.-30.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.11.2012
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"