Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumus Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.169

Rīgā 2008.gada 10.martā (prot. Nr.15 33.§)
Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un secību, kādā izskatāmi iesniegumi un tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem, ja tā saistīta ar zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes īpašuma kompensēšanu ar līdzvērtīgu zemi bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem 1940.gada 21.jūlijā piederēja zemes īpašums Latvijas Republikā, un viņus pārdzīvojušiem laulātajiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajiem un 1.grupas invalīdiem (turpmāk - zemes lietotājs).

2. Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic saskaņā ar šiem noteikumiem, kā arī saskaņā ar zemes reformas un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Par valsts budžeta līdzekļiem veic šādus darbus:

3.1. sagatavo un izsniedz informācijas no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk - Kadastra informācijas sistēma), kas nepieciešama zemes kadastrālajai uzmērīšanai atbilstoši zemes reformas un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izsniedz Valsts zemes dienesta arhīvā esošo informāciju;

3.2. zemes kadastrālo uzmērīšanu apvidū un zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanu;

3.3. zemes kadastrālās uzmērīšanas datu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

II. Uzmērāmo zemes vienību saraksta sastādīšana

4. Valsts zemes dienests divu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas iesniedz valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" sarakstus (atbilstoši Latvijas Republikas administratīvo teritoriju iedalījumam (1.pielikums)), kuros rindas secībā sakārtoti zemes lietotāju iesniegumi par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, kuri iesniegti Valsts zemes dienestam līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, un vietējās pašvaldības iesniegtie saraksti ar zemes lietotājiem, kuriem ir tiesības uz zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem.

5. Pēc šo noteikumu 4.punktā minētā saraksta saņemšanas valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" sastāda uzmērāmo zemes vienību sarakstus (turpmāk - saraksts) atbilstoši Latvijas Republikas administratīvo teritoriju iedalījumam (1.pielikums). Sarakstā norāda zemes vienības kārtas numuru, kadastra numuru, apzīmējumu, adresi vai nosaukumu un uzmērāmo platību.

6. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" publicē sarakstus savā mājaslapā internetā (http://www.latvijasmernieks.lv), kā arī papildus ievieto informāciju par kārtējā kalendāra gadā piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un reizi mēnesī aktualizē informāciju par uzmērāmajām zemes vienībām (piemēram, atzīmes par budžeta līdzekļu piešķiršanu, zemes kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanu un pabeigšanu).

7. Par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmās zemes vienības, par kurām iesniegums iesniegts pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" iekļauj sarakstā saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu.

III. Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana

8. Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai zemes lietotājs nav pieteicies Valsts zemes dienestā vai vietējā pašvaldībā zemes kadastrālajai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem vai personas lietošanā esošā zemes vienība nav norādīta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" publicētajā sarakstā, zemes lietotājam ir tiesības šo noteikumu 13.punktā minētajā termiņā iesniegt valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" iesniegumu par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem (turpmāk - iesniegums).

9. Ja zemes vienībai ir vairāki zemes koplietotāji, iesniegumu visu zemes koplietotāju vārdā var iesniegt viens no viņiem.

10. Iesniegumā norāda zemes lietotāja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, zemes vienības kadastra apzīmējumu, zemes vienības adresi vai nosaukumu un pievieno šādus dokumentus vai to atvasinājumus:

10.1. ja zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem pieprasa politiski represētā persona vai 1.grupas invalīds - attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta oriģinālu vai tā atvasinājumu;

10.2. ja zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem pieprasa bijušā zemes īpašnieka pārdzīvojušais laulātais - laulības apliecības oriģinālu vai tā atvasinājumu;

10.3. ja zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem pieprasa bijušā zemes īpašnieka bērni vai mazbērni - radniecību apliecinošā dokumenta oriģinālu vai tā atvasinājumu;

10.4. ja zemes īpašuma tiesības atjaunojusi tiesa - tiesas spriedumu par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai tā atvasinājumu;

10.5. pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pieprasījuma - citus dokumentus vai to atvasinājumus, kas noteikti zemes reformas un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos.

11. Valsts zemes dienests pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pieprasījuma izsniedz tā rīcībā esošos dokumentus, kas saskaņā ar likuma "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 2.panta otro daļu apliecina, ka personai zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, un grafisko pielikumu, kā arī zemes komisijas atzinumu par īpašuma tiesību atjaunošanu. Ja Valsts zemes dienesta rīcībā nav iepriekš minēto dokumentu vai to grafiskā pielikuma, Valsts zemes dienests nosūta pieprasījumu attiecīgai institūcijai - pašvaldībai vai zemes komisijai. Attiecīgā institūcija pieprasīto informāciju nosūta valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks". Ja personai atjaunotas īpašuma tiesības uz brīvo, valstij piekrītošo vai zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi, Valsts zemes dienests izsniedz valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" tā rīcībā esošo Centrālās zemes komisijas lēmumu (atzinumu) par īpašuma tiesību atjaunošanu vai atzīšanu un sagatavoto zemes robežu shēmu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka zemes īpašuma tiesību atjaunošanas kārtību uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi.

12. Ja lēmumam par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā, atzinumam par īpašuma tiesību atjaunošanu vai tiesas spriedumam par īpašuma tiesību atjaunošanu nav pievienots grafiskais pielikums, vietējā pašvaldība sadarbībā ar Valsts zemes dienestu nodrošina zemes lietotājam informācijas izsniegšanu no Kadastra kartes.

13. Zemes lietotājs iesniedz iesniegumu līdz 2008.gada 1.oktobrim. Ja ar Centrālās zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu īpašuma tiesības atjaunotas pēc minētā termiņa, iesniegumu iesniedz mēneša laikā no lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas.

14. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" izskata iesniegumu mēneša laikā pēc tā saņemšanas un paziņo iesniedzējam lēmumu par zemes vienības iekļaušanu sarakstā vai lēmumu par atteikumu iekļaut zemes vienību sarakstā. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto iesnieguma izskatīšanas termiņu nav iespējams ievērot, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" to var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Par termiņa pagarināšanu paziņo iesnieguma iesniedzējam.

15. Ja zemes lietotājs kopā ar iesniegumu nav iesniedzis visus šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus, zemes lietotājs tos iesniedz mēneša laikā pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pieprasījuma. Ja zemes lietotājs rakstveida lūgumā norāda objektīvu pieprasīto dokumentu neiesniegšanas iemeslu, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" termiņu var pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.oktobrim.

16. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" iesniegumu neizskata, ja uzmērāmā zemes vienība sarakstā jau ir iekļauta, un paziņo par to zemes lietotājam.

17. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pieņem lēmumu par iesniegumā norādītās zemes vienības iekļaušanu sarakstā, ja zemes lietotājam saskaņā ar zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības uz zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem un zemes lietotājs ir ievērojis šo noteikumu 15.punktā minēto termiņu.

18. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut iesniegumā norādīto zemes vienību sarakstā, ja:

18.1. zemes lietotājam saskaņā ar zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem nav tiesību uz zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem;

18.2. nav ievēroti šo noteikumu 13. vai 15.punkta nosacījumi.

19. Zemes vienības, kas norādītas zemes lietotāja iesniegumā, ierindo iesniegumu iesniegšanas secībā attiecīgā saraksta beigās aiz pēdējās zemes vienības.

20. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pieņem lēmumu par atteikumu veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu vai uzsākto darbu pārtraukšanu un uzmērāmās zemes vienības izslēgšanu no saraksta, ja:

20.1. saskaņā ar zemes reformas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem zemes lietotājam nav tiesību uz zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī, ja:

20.1.1. zemes lietotājs nav apliecinājis ar parakstu šo noteikumu 25.punktā minēto apliecinājumu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei (2.pielikums);

20.1.2. zemes lietotājs ilgāk par trijiem mēnešiem bez attaisnojoša iemesla nav izpildījis zemes reformas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā rezultātā nav iespējams veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu:

20.1.2.1. zemes lietotājs bez attaisnojoša iemesla neierodas uz iepriekš noteikto robežu apsekošanu, atjaunošanu, kā arī nenodrošina mērnieka piekļūšanu uzmērāmajam objektam un drošību objektā;

20.1.2.2. zemes lietotājs neparaksta dokumentus, kas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību sastādīti zemes kadastrālajā uzmērīšanā;

20.1.2.3. ar mērnieku saskaņotajā termiņā zemes lietotājs neierīko robežzīmes un robežstigas, neizveido kupicas vai nelikvidē robežzīmes;

20.2. zemes lietotājs neievēro Valsts zemes dienesta zemes robežu strīdu komisijas lēmumu vai tiesas nolēmumu;

20.3. zemes lietotājs par saviem līdzekļiem ir veicis zemes kadastrālo uzmērīšanu, un zemes robežu plāns ir reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā.

21. Ja zemes vienība izslēgta no saraksta, atkārtotu iesniegumu par tās iekļaušanu sarakstā nepieņem.

22. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" faktisko rīcību un pieņemto lēmumu var apstrīdēt Tieslietu ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

IV. Zemes kadastrālā uzmērīšana

23. Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" saskaņā ar sarakstā noteikto secību.

24. Pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" nosūta zemes lietotājam paziņojumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai (3.pielikums) (turpmāk - paziņojums). Paziņojumu nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz zemes lietotāja deklarēto dzīvesvietas adresi vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, ja zemes lietotājs norādījis elektroniskā pasta adresi.

25. Zemes lietotājs 30 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paraksta apliecinājumu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei (2.pielikums) vai iesniedz iesniegumu ar lūgumu pagarināt tā parakstīšanas termiņu.

26. Ja zemes lietotājs noteiktajā laikā neierodas valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks", lai parakstītu apliecinājumu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei un saskaņotu darbu izpildes laiku, vai rakstveida iesniegumā nelūdz pārcelt ierašanās laiku, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" nosūta zemes lietotājam atkārtotu paziņojumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes robežu uzmērīšanai (4.pielikums). Ja zemes lietotājs noteiktajā termiņā neatsaucas uz atkārtoto paziņojumu, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pieņem lēmumu par atteikumu veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem un uzmērāmās zemes vienības izslēgšanu no saraksta.

27. Zemes kadastrālo uzmērīšanu neuzsāk, kamēr pastāv neatrisināti robežu strīdi vai nav nepabeigta tiesvedība par uzmērāmā objekta robežām, vai nav novērsti citi juridiski šķēršļi zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei.

28. Par valsts budžeta līdzekļiem uzmēra tikai to zemes vienības platību, kas ir norādīta atzinumā par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai tiesas spriedumā par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā tiek konstatēts, ka zemes lietotājam pastāvīgā lietošanā piešķirtā zemes platība pārsniedz atjaunojamo zemes platību, izmaksas par pārsniegtās zemes platības uzmērīšanu, uz kuru netiek atjaunotas īpašuma tiesības, sedz zemes lietotājs.

29. Valsts zemes dienests pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pieprasījuma sagatavo un iesniedz tā rīcībā esošos dokumentus par zemes vienībām, kas saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu ir iekļautas valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" iesniegtajā sarakstā. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pieprasījumu iesniedz pirms paziņojuma nosūtīšanas par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai.

V. Noslēguma jautājumi

30. Ja iesnieguma iesniedzējs ir miris, zemi uzmēra mantiniekam, nemainot zemes kadastrālās uzmērīšanas secību sarakstā, ja mantinieks atbilst šo noteikumu 1.punktā minētajiem nosacījumiem un ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu turpināt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un mantojuma apliecības atvasinājumu.

31. Mainoties Latvijas Republikas administratīvo teritoriju iedalījumam, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts mērnieks" pārkārto sarakstus atbilstoši šīm izmaiņām, ievērojot pieteikšanās secību.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.marta noteikumiem Nr.169
Latvijas Republikas administratīvi teritoriālais iedalījums

Par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību sarakstus kārto atbilstoši šādam iedalījumam:

Nr.
p.k.

Iedalījums

Rajons

1.

Aizkraukles rajons

2.

Alūksnes rajons

3.

Balvu rajons

4.

Bauskas rajons

5.

Cēsu rajons

6.

Dobeles rajons

7.

Gulbenes rajons

8.

Jēkabpils rajons

9.

Krāslavas rajons

10.

Kuldīgas rajons

11.

Limbažu rajons

12.

Ludzas rajons

13.

Madonas rajons

14.

Ogres rajons

15.

Preiļu rajons

16.

Saldus rajons

17.

Talsu rajons

18.

Tukuma rajons

19.

Valkas rajons

20.

Valmieras rajons

Rajons un republikas pilsēta

21.

Daugavpils rajons ar Daugavpils pilsētu

22.

Jelgavas rajons ar Jelgavas pilsētu

23.

Liepājas rajons ar Liepājas pilsētu

24.

Rēzeknes rajons ar Rēzeknes pilsētu

25.

Rīgas rajons ar Rīgas pilsētu

26.

Ventspils rajons ar Ventspils pilsētu

Republikas pilsēta

27.

Jūrmala

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.marta noteikumiem Nr.169
Apliecinājums zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildei
01.JPG (90589 bytes)

02.JPG (88558 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.marta noteikumiem Nr.169
Paziņojuma paraugs par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes robežu uzmērīšanai
03.JPG (97621 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 10.marta noteikumiem Nr.169
Atkārtota paziņojuma paraugs par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes robežu uzmērīšanai
04.JPG (120885 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 169Pieņemts: 10.03.2008.Stājas spēkā: 02.04.2008.Zaudē spēku: 04.02.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 01.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
173105
02.04.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)