Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.71

Rīgā 2008.gada 5.februārī (prot. Nr.7 28.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" īstenošanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbi­nātība" papildinājuma 1.2.prioritātes "Izglītība un prasmes" 1.2.1.pasākuma "Pro­fesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" 1.2.1.2.aktivitātes "Vis­pārējo zināšanu un prasmju uzlabošana" 1.2.1.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts vis­pārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" (turp­­māk - apakšaktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk - projekts) iesnieguma vēr­tē­šanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestā­des funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir, piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu peda­gogiem, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un pro­fesio­nālās izglī­tības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekš­metu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sek­mējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošinot izglītojamo sa­ga­tavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.

3. Šajos noteikumos minētā mērķstipendija ir stipendija, kuru piešķir prioritārā mācību priekš­meta pedagogam attiecīgās studiju programmas apgū­šanas, pēt­niecības dar­ba vai radošā darba atbalstam.

4. Šajos noteikumos minētie prioritārie mācību priekšmeti ir:

4.1. fizika;

4.2. ķīmija;

4.3. bioloģija;

4.4. dabaszinības;

4.5. matemātika;

4.6. informātika;

4.7. svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālajām valodām - angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, īslandiešu, lietuviešu, maltiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru va­loda).

5. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 10.punktā minēto darbību un veicinot šāda iznākuma rādītāja sasniegšanu – 4000 vispārējās izglītības prioritāro mācību priekšmetu pedagogu, kas saņēmuši mērķstipendiju.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1241)

6. Apakšaktivitāti īsteno saskaņā ar šiem noteikumiem, normatīvajiem ak­tiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību, īstenošanu un īste­nošanas uzraudzību, un citiem normatīvajiem aktiem.

7. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

8. Apakšaktivitātei pieejamais finansējums ir 10 720 939 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 9 112 799 lati un valsts budžeta finansējums 1 608 140 latu.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1241 redakcijā)

9. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma ap­mērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

10. Apakšaktivitātē atbalstāmā darbība projekta ietvaros ir mērķ­stipen­dijas nodrošināšana šo noteikumu 11.punktā minētajiem pedagogiem.

11. Mērķstipendiju piešķir pedagogam:

11.1. kurš vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās iz­glītības iestādē māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vismaz 12 kon­­takt­stundas nedēļā un apgūst prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā;

11.2. kurš ir ieguvis noteiktā prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pe­dagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, māca priori­tāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vis­pārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās izglītības iestādē vismaz deviņas kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veic četrus šo noteikumu 73.punktā minētos uzdevumus.

11.1 Projekta ietvaros atbalstu nepiešķir pedagogam, kas saņem mērķstipendiju darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātē "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos".

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.583 redakcijā)

12. Atbildīgās iestādes funkcijas apakš­aktivitātes vadībai, īstenošanai un īstenošanas uzraudzībai veic Izglītības un zinātnes ministrija. Sadarbības iestā­des funkcijas veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.

13. Atbildīgajai iestādei ir šādas funkcijas:

13.1. nodrošināt projekta iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

13.1.1. izstrādāt projekta iesnieguma veidlapu, projekta iesniegumu vērtē­šanas un projekta iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

13.1.2. izveidot projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju;

13.1.3. izvērtēt projekta iesniegumu un pieņemt lēmumu par projekta ie­snie­guma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī iz­vērtēt lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto no­sacījumu izpildi;

13.2. sagatavot apstiprinātajam projektam nepieciešamo valsts budžeta lī­dzekļu pieprasījumu;

13.3. uzkrāt datus par projekta iesniegumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

13.4. saskaņot šo noteikumu 76.punktā minētos projekta grozījumus;

13.5. plānot un īstenot informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īste­nošanu;

13.6. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 8.punktā minētais pie­eja­mais finansējums apakšaktivitātes īste­nošanai, un uzraudzīt pieejamā Ei­ropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakš­aktivitātes līmenī.

14. Sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

14.1. sadarbībā ar atbildīgo iestādi izstrādāt standartvienošanās projektu par projekta īstenošanu;

14.2. slēgt vienošanos ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu un no­teikt projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam saskaņā ar šiem no­­teikumiem;

14.3. nodrošināt projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzraudzīt Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

14.4. sniegt atbildīgajai iestādei informāciju par valsts budžeta līdzekļu pie­prasīšanu projekta īstenošanai;

14.5. izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepir­kumu uzraudzības birojā;

14.6. sagatavot un iesniegt informāciju atbildīgajai iestādei par projekta īstenošanu un pieejamā finansējuma apguvi;

14.7. sagatavot projekta maksājumu prognozi un iesniegt to maksājumu iestā­dē, vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

14.8. pārbaudīt un apstiprināt finansējuma saņēmēja maksājumu piepra­sījumus un sagatavot izdevumu deklarāciju;

14.9. sniegt informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās nosacījumu izpildi;

14.10. uzkrāt datus par projekta īstenošanu normatīvajos aktos noteiktajā kār­tībā;

14.11. plānot un īstenot sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vie­nošanos ar finansējuma saņēmēju.

15. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

16. Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes institūcija, kas īsteno vie­­­notu stu­dentu kreditēšanas politiku valstī un nodrošina studiju un studējošo kre­ditē­šanas sistēmas darbību un attīstību.

17. Projekta iesniedzējs projektu Latvijā īsteno sadarbībā ar rajonu un republikas pilsētu izglītības pārvaldēm, bet Rīgā – sadarbībā ar pašvaldības institūciju, kas īsteno izglītības pārvaldes funkcijas, un Profesionālās izglītības administrāciju. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas un Profesionālās izglītības administrācijas reorganizācijas projektu īsteno sadarbībā ar Profesionālās izglītības administrācijas tiesību, saistību un mantas pārņēmēju attiecībā uz profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības satura izstrādi, kā arī sadarbībā ar institūcijām, kas ir pārņēmušas izglītības pārvalžu funkcijas.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.583 redakcijā)

18. Lai īstenotu projektu, projekta iesniedzējs noslēdz sadarbības līgumu ar attiecīgo izglītības pārvaldi, Profesionālās izglītības administrāciju vai pašvaldību, kuras padotībā atrodas attiecīgā izglītības pārvalde.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.583 redakcijā)

19. Projektu īsteno atbilstoši visam apakš­aktivitātei pieejamajam finansē­jumam.

III. Projektu iesniegumu atlases kārtība

20. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu pro­jekta iesniedzējam iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk - uzaicinājums) saskaņā ar prasībām, kas šo noteikumu 16.pun­ktā minētas projekta iesniedzējam.

21. Uzaicinājumā norāda šādas ziņas:

21.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu;

21.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību tā iesniegšanai per­sonīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

21.3. mājaslapas adresi internetā, kurā publicēti projekta iesnieguma sagata­vošanai izmantojamie dokumenti.

22. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas pra­sības:

22.1. atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu;

22.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veid­lapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

22.2.1. izglītības pārvalžu partnerības apliecinājumi par dalību projekta īste­nošanā, kas ir saskaņoti ar attiecīgo pašvaldību (2.pielikums);

22.2.2. šo noteikumu 18.punktā minētā sadarbības standartlīguma pro­jekts;

22.2.3. šo noteikumu 67.punktā minētā trīspusējā standartlīguma starp pe­dagogu, attiecīgo izglītības pārvaldi un projekta finansējuma saņēmēju projekts;

22.2.4. šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minētās projekta ieviešanas infor­mācijas sistēmas apraksts;

22.2.5. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības no­dokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Sa­vienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

22.2.6. projekta iesniedzēja sagatavots projekta finansēšanas plāna pro­jekts (3.pielikums);

22.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas va­dītājs vai tā pilnvarota persona un projekta iesniegumam pievieno attiecīgo piln­varojumu.

23. Projekta iesniedzējs aizpilda projekta iesnieguma veidlapu un noformē pro­jekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

23.1. projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā un aiz­pilda visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas;

23.2. projekta iesnieguma kopijas pilnībā atbilst projekta iesnieguma ori­ģi­nāl­eksemplāram;

23.3. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas), lapas sanumurētas, un visi dokumenti ir noformēti atbilstoši Lat­vijas Republikas normatīvajiem aktiem par lietvedību;

23.4. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to no­saukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

23.5. projekta iesnieguma veidlapas sadaļu aizpildīšanā projekta iesnie­dzējs nodrošina sniegtās informācijas savstarpējo atbilstību - aprakstot projekta ak­tuali­tāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, plā­notajām projekta aktivitātēm, sagaidāmajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa gru­pu, projekta īstenošanas noteikumiem un attiecināmo izmaksu plā­nojumu;

23.6. projekta iesnieguma saturā projekta iesniedzējs nodrošina tā at­bilstību šo noteikumu 34.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem un šo no­teikumu 35.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

23.7. projekta iesnieguma aizpildīšanā projekta iesniedzējs nepieciešamās pro­jekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 49. un 59.punktā minētajām attie­­ci­nāmajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plā­noto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plāno­tajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Valsts budžeta finan­sējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai.

24. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var ie­sniegt:

24.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi "oriģināls" un divas kopijas ar norādi "kopija") un elektroniskā veidā uz elek­troniskā datu nesēja - visus dokumentus ievieto iepakojumā (aploksnē) un aiz­zīmogo;

24.2. elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām.

25. Šo noteikumu 21.punktā minētajā uzaicinājumā norādītā projekta ie­snie­­guma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta ie­sniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniski vai nosūtot pa pastu:

25.1. ja projektu iesniedz, nosūtot pa pastu, par iesnieguma iesnieg­šanas datumu tiek uzskatīts pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums;

25.2. ja projektu iesniedz elektroniski, par tā iesniegšanas brīdi tiek uz­skatīts laiks, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesnie­­dzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projekta uzsaukuma ter­miņa beigām. Ja atbildīgā iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav sa­ņemts, tā šo apgalvojumu pamato.

26. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde pro­jekta iesniedzējam izsniedz personīgi vai divu nedēļu laikā nosūta pa pastu vai elektroniski (paraksta ar drošu elektronisko parakstu).

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

27. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu no­dro­šina projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk - komisija). Ko­misijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības minis­trijas un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvjus.

28. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus eksper­tus (bez balsstiesībām).

29. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

30. Komisija vērtē projekta iesniedzējus un projekta iesniegumus atbil­stoši šo noteikumu 33.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 34.pun­ktā minētajiem atbilstības kritērijiem un 35.punktā minētajiem kvalitātes kri­tērijiem.

31. Vērtēšanu veic, ievērojot atbildīgās iestādes izstrādātu projekta iesnie­gumu vērtēšanas kārtību, projekta iesniegumu vērtēšanas un projekta iesnie­gumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī citus normatīvos ak­tus.

32. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" un "Nē" ("Jā" - atbilst, "Nē" - neatbilst). Projekta atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē ar noteikto punktu skalu.

33. Administratīvie kritēriji ir šādi:

33.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu iero­bežotai projekta iesniegumu atlasei;

33.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā ter­miņā;

33.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

33.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

33.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 22.2.apakš­­punktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

33.6. projekta iesniegums ir iesniegts atbilstoši noteiktajām prasībām - papīra formā (nepieciešamajā pro­jekta iesnieguma eksemplāru skaitā) (viens oriģināls un divas apliecinātas ko­pi­jas), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas)) vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektro­nisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām, kā arī visi pievienotie dokumenti ir noformēti atbilstoši noteiktajām prasībām;

33.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas va­­dītājs vai tā pilnvarota persona;

33.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 22.2.apakš­punktā minētie pielikumi;

33.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem at­bilst šo noteikumu 78.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

33.10. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdz­finan­sējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

33.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdz­finansējums nepārsniedz šo noteikumu 9.punktā minēto pieļaujamo apmēru;

33.12. projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma at­bilst šo noteikumu 8.punktā minētajam finansējumam un nepārsniedz to;

33.13. projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pil­nos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kop­summām;

33.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas at­bilst šo noteikumu 49. un 59.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

33.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 51., 54., 55., 57. un 58.punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

34. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbil­stības kritēriji) ir šādi:

34.1. projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 16.punktā minētā institūcija;

34.2. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajam apakš­akti­vitātes mērķim;

34.3. projekta atbalstāmā darbība atbilst šo noteikumu 10.punktā noteik­tajai atbalstāmajai darbībai;

34.4. projekts paredz mērķstipendiju prioritāro mācību priekšmetu peda­go­gam par noteiktu pētniecības darba vai radošā darba izstrādi vai pedagogam, kurš apgūst prioritārā mācību priekšmeta pedagoga profesionālo kvalifikāciju un strādā izglītības iestādē;

34.5. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas iz­vē­lētās mērķa grupas vajadzības;

34.6. projekta iesniegums un projektā plānotās aktivitātes paredz definētās pro­­blēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

34.7. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īste­nošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

34.8. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi formulēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

34.9. projektā plānotie rezultāti un to rādītāji nodrošina šo noteikumu 5.pu­n­ktā minētā iznākuma rādītāja sasniegšanu;

34.10. projekta iesniegumā ir norādīta katram rajonam un republikas pil­sētai mērķstipendijām pieejamā apmēra teritoriālā kvota, kas aprēķināta pro­porcionāli attiecīgajā administratīvajā teritorijā 2006./2007.mācību gadā eso­šajam izglītojamo skaitam vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klasēs un pro­fesionālās izglītības iestādēs;

34.11. projekta īstenošanā kā sadarbības partneri ir iesaistītas rajonu un republikas pilsētu pašvaldību izglītības pārvaldes;

34.12. projekts paredz vienotu pedagogu atlases un mērķstipendiju pie­šķiršanas nosacījumu piemērošanu visos plānošanas reģionos;

34.13. projekta iesniedzējs apņemas projekta īstenošanā nepieļaut dis­krimināciju (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ);

34.14. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības un uzraudzības sis­tēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vaja­dzībām;

34.15. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto re­zul­tātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

34.16. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam pro­jekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu plānotās darbības;

34.17. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasā­kumi atbilst Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā noteiktajām publici­tātes prasībām.

35. Kvalitātes kritēriji (specifiski ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji) ir šādi:

35.1. projekta iesniegumā paredzētie prioritāro mācību priekšmetu peda­gogu mērķstipendiju piešķiršanas nosacījumi:

35.1.1. nav norādīts, kādā veidā tiks nodrošināta mērķstipendiju pie­šķir­šana (0 punktu);

35.1.2. mērķstipendijas piešķiršanas nosacījumi ir definēti neskaidri vai da­­ļēji, atlases procesā nav paredzēts iesaistīt rajonu un republikas pilsētu iz­glītības pārvaldes (viens punkts);

35.1.3. mērķstipendijas paredzēts piešķirt atlases kārtībā, atlases no­sa­cījumi ir formulēti, atlases procesā nav paredzēts iesaistīt visas rajonu un repub­likas pilsētu izglītības pārvaldes (divi punkti);

35.1.4. mērķstipendijas paredzēts piešķirt atlases kārtībā, atlases no­sacījumi ir definēti skaidri un saprotami, atlases procesā ir paredzēts iesaistīt visas rajonu un republikas pilsētu izglītības pārvaldes (trīs punkti);

35.2. rajonu un republikas pilsētu izglītības pārvalžu iesaistīšanās projekta akti­vitāšu īstenošanā, tai skaitā pedagoga veicamo uzdevumu izpildes un kvalitātes novērtēšanā:

35.2.1. kā sadarbības partneri ir iesaistītas mazāk nekā 50 % no rajonu un republikas pilsētu izglītības pārvaldēm, un tikai daļa no tām ir iesniegušas partnerības apliecinājumu par dalību projekta īstenošanā (viens punkts);

35.2.2. kā sadarbības partneri ir iesaistītas ne mazāk kā 50 % no rajonu un republikas pilsētu izglītības pārvaldēm, un tās ir iesniegušas partnerības aplie­cinājumu par dalību projekta īstenošanā (divi punkti);

35.2.3. kā sadarbības partneri ir iesaistītas ne mazāk kā 80 % no rajonu un re­publikas pilsētu izglītības pārvaldēm, un tās ir iesniegušas partnerības apliecinājumu par dalību projekta īstenošanā (trīs punkti);

35.2.4. kā sadarbības partneri ir iesaistītas visas rajonu un republikas pilsētu izglītības pārvaldes, un tās visas ir iesniegušas partnerības apliecinājumu par dalību projekta īstenošanā (četri punkti);

35.3. projekta plānotā ietekme, lai pie­sais­tītu pedagogus prioritāro mācību priekšmetu mācīšanā:

35.3.1. projekts paredz vienādus mērķstipendijas piešķiršanas nosa­cīju­mus visiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem neatkarīgi no to kontakt­stundu apjoma prioritāro mācību priekšmetu mācīšanā (viens punkts);

35.3.2. projekts paredz diferencētu pieeju mērķstipendijas piešķiršanai, prio­ri­tāri atbalstu paredzot pedagogiem, kas iegūst prioritārā mācību priekšmeta pedagoga profesionālo kvalifikāciju un strādā izglītības iestādē, un pedagogiem, kam ir vairāk kontaktstundu prioritārajos mācību priekšmetos (trīs punkti);

35.4. projekta īstenošanas risku izvērtējums:

35.4.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski (0 punktu);

35.4.2. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai ir izstrādāts nepilnīgi (viens punkts);

35.4.3. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti kvalitatīvi, pasā­kumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

35.4.4. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti kvalitatīvi, tai skai­tā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pamatots pasā­kumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti);

35.5. specifiski pasākumi, lai mazinātu profesijas segregāciju un sabied­rībā pastāvošos stereotipus par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē:

35.5.1. nav paredzēti (0 punktu);

35.5.2. ir paredzēti (divi punkti);

35.6. ietekme uz informācijas sabiedrības hori­zontālo prioritāti:

35.6.1. projekts neparedz informācijas sabiedrības veidošanas un attīstības veicināšanu (0 punktu);

35.6.2. projekts paredz informācijas sabiedrības veidošanas un attīstības vei­cināšanu - projekta aktivitātes ir vērstas uz iespējām izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus prioritāro mācību priekšmetu apguvē (divi punkti).

V. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu

36. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja atbilstība visiem šo noteikumu 33. un 34.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritē­rijiem ir novērtēta ar "Jā" un vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 35.punktā minētajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem nav saņemts mazāk par septiņiem punktiem.

37. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida un tālāk nevērtē, ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7., 33.10., 33.11., 33.12., 34.1., 34.2., 34.3., 34.4., 34.9., 34.10., 34.11. vai 34.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

38. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida un tālāk nevērtē, ja vēr­tē­jumā par atbilstību kādam no šo noteikumu 35.1., 35.2. vai 35.4.apakšpunktā minē­tajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem saņemts mazāk par diviem punktiem.

39. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu var apstiprināt ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību šo noteikumu 33.8., 33.9., 33.13., 33.14., 33.15., 34.5., 34.6., 34.7., 34.8., 34.12., 34.14., 34.15., 34.16. vai 34.17.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

40. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu var ietvert šādus nosacījumus:

40.1. papildu informācijas vai skaidrojuma iesniegšana;

40.2. nepieciešamo pielikumu pievienošana;

40.3. attiecināmo izmaksu precizēšana;

40.4. attiecīgu darbību veikšana, lai nodrošinātu, ka projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 33.8., 33.9., 33.13., 33.14., 33.15., 34.5., 34.6., 34.7., 34.8., 34.12., 34.14., 34.15., 34.16. vai 34.17.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

41. Ja šo noteikumu 40.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 33., 34. un 35.punktā minētā vērtēšanas kritērija atbilstības vērtējumu, atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu var papildināt ar atbilstošiem norādījumiem.

42. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas nosūta:

42.1. projekta iesniedzējam - lēmumu par projekta iesnieguma ap­stip­rināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

42.2. sadarbības iestādei - lēmumu par projekta iesnieguma ap­stip­rināšanu un divas apstiprinātā projekta apliecinātas kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām.

43. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesnie­dzējs lēmumā noteiktajā termiņā (nepārsniedzot 20 darbdienas) nodrošina nosa­cījumu izpildi un iesniedz atbildīgajai iestādei izvērtēšanai informāciju par no­sacījumu izpildi.

44. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā izvērtē saskaņā ar šo noteikumu 43.punktu iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto no­sacījumu izpildi.

45. Ja atzinums ir pozitīvs, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā nosūta:

45.1. projekta iesniedzējam - atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi;

45.2. sadarbības iestādei - lēmumu par projekta apstiprināšanu ar no­sacījumu, atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas vai projekta iesniegumu, kas iesniegts elektroniska dokumenta formā atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajām prasībām.

46. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi šo noteikumu 43.punktā minētajā termiņā vai šo noteikumu 44.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, projekta iesniegumu uzskata par noraidītu, un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē projekta iesniedzēju.

47. Sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas no­drošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

48. Mēneša laikā pēc tam, kad saņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu, vai šo noteikumu 46.punktā minētajā gadījumā projekta iesniedzējs var pieprasīt atbildīgajai iestādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt divas iesniegtā projekta iesnieguma kopijas.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

49. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu po­zīci­jās:

49.1. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai;

49.2. projekta administrēšanas izmaksas;

49.3. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas;

49.4. mērķstipendijas šo noteikumu 11.punktā minētajiem pedagogiem;

49.5. sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas;

49.6. neparedzētās izmaksas.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.583)

50. Šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksas:

50.1. projekta ieviešanas informācijas sistēmas tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

50.2. standartlīgumu projektu izstrādes izmaksas.

51. Šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepār­sniedz 0,1 procentu no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

52. Šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmak­sas:

52.1. projekta administrēšanā iesaistīto personu atlīdzība par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi;

52.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

52.3. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izdevumi;

52.4. projekta vajadzībām veiktās administratīvās izmaksas, kas ir no­teiktas sa­ska­ņā ar pienācīgi pamatotu, godīgu un objektīvu metodi kā procen­tuālā vai proporcionālā daļa no šādām finansējuma saņēmēja administratīvajām izmaksām:

52.4.1. sakaru pakalpojumu izmaksas;

52.4.2. biroja preču izmaksas;

52.4.3. telpu nomas un telpu apsaimniekošanas izmaksas (elek­trība, apkure un ūdensapgāde);

52.5. projekta vadībai un projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma (datoraparatūra, programmatūra, printeris un datu glabāšanas aprīkojums) noma;

52.6. projekta ieviešanas informācijas sistēmas izstrādes un attīstības izmaksas.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.583)

53. Šo noteikumu 49.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksas:

53.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, (pedagogu atlases procesa nodrošināšana, pedagogu iesniegto pārskatu pārbaude un citi uzdevumi atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar projekta iesniedzēju);

53.2. (svītrots ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.583);

53.3. iekšzemes komandējumi un darba braucienu izdevumi;

53.4. projekta vajadzībām veiktās sakaru pakalpojumu izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas (elektrība, apkure un ūdensapgāde) un biroja preču izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar pienācīgi pamatotu, godīgu un objektīvu me­todi kā procentuālā vai proporcionālā daļa no projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītās izglītības pārvaldes sakaru pakalpojumu izmaksām, telpu apsaim­niekošanas izmaksām (elektrība, apkure un ūdensapgāde) un biroja preču izmaksām.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.583)

54. Šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas nepār­sniedz piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

55. Šo noteikumu 49.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas nepār­sniedz 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

56. Šo noteikumu 49.4.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver mērķ­stipendijas piešķiršanu šo noteikumu 11.punktā minētajam pedagogam, un vie­nas mērķstipendijas apmērs nepārsniedz 150 latu mēnesī. Mērķ­stipendijas izmak­sas ir attiecināmas no dienas, kad attiecīgā izglītības pārvalde ir apstip­rinājusi atbalstāmo pedagogu sarakstu, kuri saņems mērķstipendijas.

57. Šo noteikumu 49.5.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepār­sniedz 0,5 procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

58. Šo noteikumu 49.6.apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas pro­jekta īstenošanai nepārsniedz 0,5 procentus no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.583)

59. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.583 redakcijā)

60. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kas nav norādītas šo noteikumu 49. un 59.punktā vai neatbilst šo noteikumu 51., 54., 55., 57. un 58.punktā minētajam izmaksu ierobežojumam. Nav attiecināmas arī tās izmaksas, par kurām projekta aktivitāšu īstenošanas laikā saistības neuzņemas, kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām vai kuras nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem.

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

61. Finansējuma saņēmējs nodrošina vienotu pedagogu atlases un mērķstipendijas piešķiršanas nosacījumu piemērošanu visos plānošanas reģionos, katram rajonam un republikas pilsētai nosakot mērķstipendijām pieejamo finansējuma apmēru – teritoriālo kvotu. Minēto apmēru nosaka, šo noteikumu 49.4.apakšpunktā mērķstipendiju izmaksām plānotos līdzekļus sadalot proporcionāli izglītojamo skaitam vispārējās izglītības iestāžu 7.–12.klasēs un profesionālās izglītības iestādēs attiecīgajā administratīvajā teritorijā 2006./2007.mācību gadā. No 2009./2010.mācību gada teritoriālo kvotu nosaka, šo noteikumu 49.4.apakšpunktā minēto mērķstipendiju izmaksu atlikumu uz 2009.gada 1.septembri attiecīgajā administratīvajā teritorijā sadalot proporcionāli izglītojamo skaitam vispārējās izglītības iestāžu 7.–12.klasēs un profesionālās izglītības iestādēs 2008./2009.mācību gada 1.septembrī attiecīgajā novadā vai republikas pilsētā. Mērķstipendiju skaitu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

n = N : K, kur

n – mērķstipendiju skaits attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

N – izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestāžu 7.–12.klasēs un profesionālās izglītības iestādēs attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

K – vidējais izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestāžu 7.–12.klasēs un profesionālās izglītības iestādēs uz vienu mērķstipendiju.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.583 redakcijā)

62. Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas teritoriālo kvotu izveidotajiem novadiem un republikas pilsētām aprēķina atbilstoši šo noteikumu 61.punktā minētajai formulai.

62.1 Ņemot vērā pedagogu pieprasījumu pēc mērķstipendijām un finanšu līdzekļu apguves rezultātus, finansējuma saņēmējam ir tiesības pārskatīt novadiem un republikas pilsētām piešķirto mērķstipendiju līdzekļu apmēru, ja nepieciešams, ierosinot līdzekļu pārdali novada vai republikas pilsētai piešķirtā mērķstipendiju līdzekļu apmēra ietvaros.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.583 redakcijā)

63. Finansējuma saņēmējs sadarbībā ar izglītības pārvaldēm katru gadu mācību gada beigās izsludina pieteikšanos pedagogu mērķstipendijām nāka­majam mācību gadam (2007./2008.mācību gadā pieteikšanos mērķstipen­dijām izsludina pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas).

64. Izglītības pārvalde mācību gada laikā var izsludināt atkārtotu pieteikšanos pedagogu mērķstipendijām, ja nav apgūts attiecīgajā gadā mērķstipendijām paredzētais līdzekļu apmērs, vai pārcelt atlikušo finansējumu uz nākamo mācību gadu projekta īstenošanas termiņa ietvaros, kā arī atbilstoši pedagogu pieprasījumam pēc mērķstipendijām un finanšu līdzekļu apguves rezultātiem var pārdalīt līdzekļus starp novadiem attiecīgajām izglītības pārvaldēm pieejamās teritoriālās kvotas ietvaros.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.583 redakcijā)

65. Izglītības pārvalde nodrošina pedagoga iesnieguma pārbaudi par mērķ­stipen­dijas piešķiršanu un sagatavo mērķstipendijas saņemšanai atbalstāmo pedagogu sarakstu, sarindojot tos prioritārā secībā pēc iegūto punktu skaita, ņemot vērā, ka piešķirtais mērķstipendiju apmērs vienā gadā nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējās attiecīgajai izglītības pārvaldei pieejamās teritoriālās kvotas.

66. Izglītības pārvalde informē pedagogu par iesnieguma izskatīšanas re­zultātiem piecu darbdienu laikā no dienas, kad tā apstiprinājusi atbalstāmo pedagogu sarakstu, kuri saņems mērķstipendijas.

67. Mērķstipendiju piešķir uz vienu mācību gadu. Ja šo noteikumu 49.4.apakšpunktā minētajām mērķstipendiju izmaksām paredzētais finansējums nav pietiekams, lai mērķstipendiju pedagogam maksātu visu mācību gadu, mērķstipendiju piešķir uz noteiktu mēnešu skaitu. Par mērķstipendijas piešķiršanu noslēdz trīspusēju līgumu starp pedagogu, attiecīgo izglītības pārvaldi un finansējuma saņēmēju. Līgumā nosaka pedagogam papildus veicamos uzdevumus, mērķstipendijas apmēru, tās saņemšanas, kā arī atmaksāšanas nosacījumus. Strīdu par līguma izpildi izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.583 redakcijā)

68. Mērķstipendijas sāk izmaksāt nākamajā kalendāra mēnesī pēc tam, kad šo noteikumu 67.punktā minēto trīspusējo līgumu ir parakstījušas visas puses, ievērojot šo noteikumu 56.punktā minēto mērķstipendijas izmaksu attiecināmības termiņu.

69. Ja pedagogs, kuram ir piešķirta mērķstipendija, pārtrauc studijas pe­dagoga profesionālās kvalifikācijas ieguvei vai pārtrauc darbu izglītības iestādē, vai ir darbnespējīgs ilgāk par 14 kalendāra dienām mēnesī, viņš nekavējoties rakstiski informē finansējuma saņēmēju un attiecīgo izglītības pārvaldi. Finansējuma saņēmējs, sākot ar nākamo mēnesi pēc mācību pārtraukšanas vai darba attiecību pārtraukšanas, pārtrauc mērķstipendijas izmaksu. Ja attiecīgajā mē­nesī pedagoga darbnespēja ir ilgāka par 14 kalendāra dienām, mērķ­stipendiju par šo mēnesi neizmaksā.

70. Ja pedagogs ir saņēmis mērķstipendiju pēc tam, kad ir pārtraucis stu­dijas pedagoga profesionālās kvalifikācijas ieguvei vai pārtraucis darbu izglītības iestādē, vai arī ir bijis darba nespējīgs ilgāk par 14 kalendāra dienām mēnesī, viņš atmaksā nepamatoti saņemto mērķstipendiju pilnā apmērā par mi­nēto laikposmu. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs ieturēt nepamatoti izmaksātās summas no nākamajiem mērķstipendijas maksājumiem, ja tādi tiek veikti.

71. Nākamajā mācību gadā pedagogs var atkārtoti pretendēt uz mērķ­stipendiju. Mērķstipendiju pedagogs var saņemt ne vairāk kā 32 mēnešus.

(Grozīts ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.583)

72. Izglītības pārvalde mērķstipendiju piešķir šādā prioritārā secībā un apmērā:

72.1. šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajam pedagogam - 100 latu mēnesī;

72.2. šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajam pedagogam - 150 latu mēnesī, ja tas māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus 21 vai vairāk kontaktstundu nedēļā;

72.3. šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajam pedagogam - no 65 līdz 150 latiem mēnesī, ja tas māca no 9 līdz 21 kontaktstundai nedēļā prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus. Mērķstipendijas apmēru aprēķina proporcionāli kontaktstundu skaitam nedēļā, prioritāri atbalstot pedagogu, kam ir lielāks kontaktstundu skaits nedēļā.

73. Pedagoga pētniecības vai radošā darba uzdevumi:

73.1. obligāti veicamie uzdevumi:

73.1.1. metodiskais darbs izglītības iestādē (mācību priekšmeta mācību me­todikas uzlabošana, tajā skaitā pārbaudes darbu izstrāde, vai jaunu mācību lī­dzekļu aprobācija izglītības iestādē, vai informācijas tehnoloģiju izmantošanas uzlabošana prioritāro mācību priekšmetu apguvē);

73.1.2. konsultatīvais darbs (tematiskās konsultācijas izglītojamajiem mā­cību motivācijas veicināšanai, mācību sasniegumu uzlabošanai un pasākumu or­ganizēšana izglītojamajiem intereses veicināšanai par attiecīgo mācību priekš­metu, un pedagoģiskās pieredzes nodošana attiecīgā mācību priekšmeta peda­gogiem vai metodisko konsultāciju sniegšana jaunajiem pedagogiem);

73.1.3. izpratnes paaugstināšana par vienādām iespējām izglītībā un karjerā un stereotipu mazināšana par dzimuma ietekmi profesijas izvēlē saistībā ar mācāmo prioritāro priekšmetu;

73.2. pēc izvēles veicamie uzdevumi:

73.2.1. zinātniskās pētniecības darbs pedagoģijā (izglītības zinātnē);

73.2.2. izglītojamo pētnieciskās darbības vadība prioritārajā mācību priekšmetā;

73.2.3. prakses vadīšana topošajiem pedagogiem.

74. Finansējuma saņēmējs savā mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

75. Grozījumus projektā veic atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības fondu vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, izņemot šo noteikumu 76.punktā minētos gadījumus.

76. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

76.1. projekta mērķi;

76.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

76.3. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu;

76.4. projekta sasniedzamajiem iznākuma un uzraudzības rādītājiem;

76.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu sadalījumu pa gadiem.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.583 redakcijā)

77. Ievērojot šo noteikumu 55., 56. un 57.punktā minētos attiecināmo izmaksu ierobežojumus, finansējuma saņēmējs var veikt projekta izmaksu pārdali šo noteikumu 49.3., 49.4. un 49.5.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros vai starp minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējām attiecināmām izmaksām un sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumā skaidrojumu par izmaksu pārdales pamatotību.

(MK 29.06.2010. noteikumu Nr.583 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

78. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz četrus gadus no dienas, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, taču ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

79. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un projekta finansējuma saņēmējs uzglabā visus ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus (oriģinālus) līdz 2021.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.71

KN71P1_PAGE_02.JPG (88086 bytes)

KN71P1_PAGE_03.JPG (108823 bytes)

KN71P1_PAGE_04.JPG (88779 bytes)

KN71P1_PAGE_05.JPG (97113 bytes)

KN71P1_PAGE_06.JPG (90990 bytes)

KN71P1_PAGE_07.JPG (43347 bytes)

KN71P1_PAGE_08.JPG (17879 bytes)

KN71P1_PAGE_09.JPG (103677 bytes)

KN71P1_PAGE_10.JPG (34158 bytes)

KN71P1_PAGE_11.JPG (38250 bytes)

KN71P1_PAGE_12.JPG (50814 bytes)

KN71P1_PAGE_13.JPG (161585 bytes)

KN71P1_PAGE_14.JPG (16208 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.71

KN71P2_PAGE_2.JPG (56459 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.71

KN71P3_PAGE_2.JPG (16700 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 71Pieņemts: 05.02.2008.Stājas spēkā: 22.02.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 21.02.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
171259
{"selected":{"value":"07.11.2013","content":"<font class='s-1'>07.11.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.11.2013","iso_value":"2013\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2012","iso_value":"2012\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-06.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2010","iso_value":"2010\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2010.-18.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2008","iso_value":"2008\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2008.-08.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.11.2013
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"