Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt zemnieku un zvejnieku saimniecību statusa, dibināšanas un darbības pamatnoteikumu tiesisko regulējumu.

2.pants. Zemnieka un zvejnieka saimniecības jēdziens

(1) Zemnieka saimniecība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras komercdarbības joma galvenokārt ir lauksaimniecība un ar to saistītie pakalpojumi un kura ierakstīta komercreģistrā kā zemnieka saimniecība.

(2) Zvejnieka saimniecība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras komercdarbības joma galvenokārt ir zvejniecība un ar to saistītie pakalpojumi un kura ierakstīta komercreģistrā kā zvejnieka saimniecība.

3.pants. Zemnieka un zvejnieka saimniecības darbības tiesiskais regulējums

(1) Zemnieka un zvejnieka saimniecības (turpmāk - saimniecība) darbību regulē šis likums, Komerclikums un citi normatīvie akti, kas regulē sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību.

(2) Saimniecības darbībai Komerclikums un citi normatīvie akti, kas regulē sabiedrību ar ierobežotu atbildību darbību, tiek piemēroti tiktāl, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

4.pants. Saimniecības dibinātāji un dalībnieki

(1) Saimniecību var dibināt viena vai vairākas fiziskās personas.

(2) Par saimniecības dalībnieku (īpašnieku) var būt viena vai vairākas fiziskās personas.

(3) Komercreģistrā ieraksta saimniecības dalībnieka (īpašnieka) vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu.

5.pants. Saimniecības dibināšanas dokumenti

(1) Ja saimniecībai ir viens dalībnieks (īpašnieks), tā var neizstrādāt dibināšanas līgumu un statūtus. Šādā gadījumā Komerclikuma 143. un 144.pantā noteikto informāciju, kā arī citus dibināšanas un darbības noteikumus norāda reģistrācijas pieteikumā.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā attiecībā uz reģistrācijas pieteikumu un grozījumiem tajā piemēro Komerc­likuma noteikumus par statūtiem.

6.pants. Saimniecības pārvalde

Ja saimniecībai ir viens dalībnieks (īpašnieks), šī persona pati var veikt arī izpildinstitūcijas pienākumus. To norāda reģistrācijas pieteikumā un izdara attiecīgu ierakstu komercreģistrā. Šādā gadījumā nepiemēro Komerclikuma 224.panta noteikumus.

7.pants. Saimniecības nosaukums (firma)

(1) Zemnieka saimniecības nosaukumā (firmā) ietver norādi "zemnieka saimniecība" vai tās saīsinājumu "ZS".

(2) Zvejnieka saimniecības nosaukumā (firmā) ietver norādi "zvejnieka saimniecība" vai tās saīsinājumu "ZvS".

8.pants. Komercnoslēpuma statusa noteikšana

Ievērojot Komerclikuma 19.panta noteikumus, saimniecības dalībnieks (īpašnieks) lietai vai informācijai var noteikt komercnoslēpuma statusu.

Pārejas noteikumi

1. Ar 2010.gada 1.jūliju spēku zaudē likums "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 6./7., 17., 49./50.nr.; 1996, 22.nr.; 2008, 1.nr.).

2. Ar 2009.gada 1.janvāri jaunus individuālos uzņēmumus, zemnieku vai zvejnieku saimniecības uzņēmumu reģistrā nereģistrē.

3. Zemnieka vai zvejnieka saimniecība līdz 2010.gada 30.jūnijam veic kādu no šādām darbībām:

1) piesaka zemnieka vai zvejnieka saimniecību ierakstīšanai komercreģistrā;

2) pārveidojas par cita veida komercsabiedrību un piesaka attiecīgo komercsabiedrību ierakstīšanai komercreģistrā;

3) piesaka zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu;

4) veic zemnieka vai zvejnieka saimniecības likvidāciju un piesaka zemnieka vai zvejnieka saimniecības likvidāciju ierakstīšanai uzņēmumu reģistrā.

4. Individuālais uzņēmums līdz 2010.gada 30.jūnijam veic kādu no šādām darbībām:

1) pārveidojas par komercsabiedrību un piesaka attiecīgo komercsabiedrību ierakstīšanai komercreģistrā;

2) piesaka individuālā uzņēmuma īpašnieku ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu;

3) veic individuālā uzņēmuma likvidāciju un piesaka individuālā uzņēmuma likvidāciju ierakstīšanai uzņēmumu reģistrā.

5. Zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanai komercreģistrā piemēro Komerclikuma noteikumus par pārveidošanu, ņemot vērā šādas īpatnības:

1) reorganizācijas lēmuma vietā pieņem lēmumu par zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanu komercreģistrā un lēmumā norāda arī visu zemnieka vai zvejnieka saimniecībai nošķiramo mantu;

2) negatavo reorganizācijas prospektu;

3) neieceļ revidentu reorganizācijas lēmuma pārbaudei;

4) ja pamatkapitālu nosaka 2000 latu apmērā, pārveidojamās zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks pieteikumā apliecina, ka pamatkapitāla izveidošanai līdzekļu pietiek, t.i., no pārveidojamās zemnieka vai zvejnieka saimniecības pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, krājumu un naudas kopsummas atskaitot kreditoriem maksājamo parādu kopsummu, paliek pozitīva starpība, kas pārsniedz 2000 latu;

5) ja pamatkapitālu nosaka lielāku par 2000 latiem, pārveidojamās zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieka pieaicināts zvērināts revidents sastāda rakstveida atzinumu par to, ka pamatkapitāla izveidošanai līdzekļu pietiek, un zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks, piesakot reorganizāciju, minēto atzinumu pievieno pieteikumam;

6) ja no pārveidojamās zemnieka vai zvejnieka saimniecības pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu, krājumu un naudas kopsummas līdzekļu pamatkapitāla izveidošanai nepietiek, pamatkapitālu iespējams apmaksāt ar jauniem ieguldījumiem trūkstošās summas apmērā, piemērojot Komerclikuma noteikumus pamatkapitāla apmaksai kapitālsabiedrību dibināšanas gadījumā;

7) ar zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanu komercreģistrā to izslēdz no uzņēmumu reģistra un izdara attiecīgu ierakstu;

8) zemnieka vai zvejnieka saimniecība komercreģistrā tiek ierakstīta ar uzņēmumu reģistrā ierakstīto reģistrācijas numuru.

6. Individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības reorganizācijai par komercsabiedrību piemēro Komerclikuma noteikumus par pārveidošanu, ņemot vērā šo pārejas noteikumu 5.punkta 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.apakšpunktā noteiktās īpatnības.

7. Par individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības nodokļu saistībām, kas radušās līdz pārveidošanas rezultātā izveidotās komercsabiedrības, individuālā komersanta, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanai komercreģistrā, atbild solidāri izveidotās komercsabiedrības īpašnieks, individuālais komersants vai individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks un iegūstošā komercsabiedrība. Nodokļu maksājumu aprēķināšana un piedziņa notiek nodokļu jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piedziņu vispirms vēršot pret iegūstošo komercsabiedrību.

8. Lai individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieku ierakstītu komercreģistrā kā individuālo komersantu, attiecīgā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks iesniedz komercreģistra iestādei pieteikumu atbilstoši Komerclikuma 75.panta trešās daļas noteikumiem, papildus norādot reģistrācijas numuru uzņēmumu reģistrā. Ierakstot komercreģistrā individuālo komersantu, no uzņēmumu reģistra tiek izslēgts attiecīgais uzņēmums vai zemnieka vai zvejnieka saimniecība. Individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības tiesības un saistības pāriet individuālajam komersantam.

9. Individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības filiāli piesaka ierakstīšanai komercreģistrā vienlaikus ar pieteikumu par pārveidošanas rezultātā izveidotās komercsabiedrības vai individuālā komersanta ierakstīšanu komercreģistrā vai ar tās īpašnieka lēmumu minēto filiāli slēdz.

10. Ja līdz 2010.gada 30.jūnijam individuālais uzņēmums vai zemnieka vai zvejnieka saimniecība nav veikusi šo pārejas noteikumu 3. vai 4.punktā paredzētās darbības, ar 2010.gada 1.jūliju individuālo uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību uzskata par darbību izbeigušu un uzņēmumu reģistra amatpersona izdara ierakstu uzņēmumu reģistrā par individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības izslēgšanu no uzņēmumu reģistra. Individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks šādā gadījumā kā fiziskā persona pārņem uzņēmuma tiesības un pienākumus.

11. Piemērojot šā likuma 7.panta un Komerclikuma 28.panta noteikumus, nedrīkst aizskart tiesības uz nosaukumu (firmu), kas ir iegūtas līdz 2009.gada 1.janvārim.

12. Par individuālā uzņēmuma pārveidošanas rezultātā izveidotās komercsabiedrības vai individuālā komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, kā arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanu komercreģistrā maksājama valsts nodeva, kuras apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

13. Pieteikumus par pārveidošanas rezultātā izveidotās komercsabiedrības, individuālā komersanta, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanu komercreģistrā komercreģistra iestāde izskata 30 dienu laikā.

14. Individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība līdz to pārveidošanai un izveidotās komercsabiedrības, individuālā komersanta, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanai komercreģistrā piemēro normatīvos aktus, kuri regulē to darbību līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

15. Šie pārejas noteikumi attiecināmi arī uz gadījumiem, kad individuālajam uzņēmumam, zemnieka vai zvejnieka saimniecībai līdz 2009.gada 1.janvārim ir uzsākts likvidācijas process.

16. Attiecībā uz individuālo uzņēmumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecību, kura reģistrēta līdz 2009.gada 1.janvārim un kurai iestājusies maksātnespēja līdz 2010.gada 30.jūnijam, ņem vērā šādas īpatnības:

1) nepiemēro šo pārejas noteikumu 3., 4. un 10.punktu, izņemot gadījumu, kad individuālajam uzņēmumam, zemnieka vai zvejnieka saimniecībai tiek piemērota sanācijas vai izlīguma procedūra;

2) visu maksātnespējas procesa laiku individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība ir tiesīgi saglabāt savu tiesisko statusu;

3) par parādnieka mantu maksātnespējas procesa ietvaros atzīst arī individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam piederošo mantu, izņemot to mantu, uz kuru saskaņā ar Civilprocesa likumu nevar vērst piedziņu.

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 31.janvārī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 19.februārī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zemnieku un zvejnieku saimniecību likums Statuss:
Spēkā neesošs
spēkā neesošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 31.01.2008.Tēma: Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 19.02.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 6, 27.03.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
171009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)