Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumus Nr. 288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.867

Rīgā 2007.gada 11.decembrī (prot. Nr.69 20.§)
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
Izdoti saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 10.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. zemes ierīcības projekta (turpmāk - projekts) izstrādes kārtību;

1.2. zemes ierīcības projekta saturu;

1.3. prasības attiecībā uz zemes ierīcības projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu.

2. Projekta izstrādē ievēro šādas prasības:

2.1. projektēt zemes vienības ar kompaktu konfigurāciju (ar iespējami mazāku perimetru) un likvidēt starpgabalus, ja tas ir iespējams;

2.2. projektēt zemes vienību robežas, izmantojot šādus projektēšanas principus:

2.2.1. kā taisnu iedomātu līniju bez lauzumiem;

2.2.2. kā lauztu līniju ar tādiem robežu pagrieziena leņķiem, kas tuvi 90 grādiem;

2.2.3. pa izteiktiem apvidus lineāriem objektiem, ievērojot esošo apbūvi;

2.3. ievērot vietējās pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos minētos zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un robežu pārkārtošanas noteikumus;

2.4. ja, projektējot jaunas zemes vienības, to projektējamā robeža šķērsos būvi, būves sadali veic tā, lai jaunās zemes vienības robeža sakristu ar būves sadales līniju. Būves sadali veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā;

2.5. autoceļu katrai zemes vienībai un/vai zemesgabalam un publiski iz­mantojamām teritorijām projektē kā:

2.5.1. atsevišķu zemes vienību;

2.5.2. zemes vienību, kas robežojas ar valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu;

2.5.3. reālservitūta tiesībai paredzētu teritoriju, ja normatīvajos aktos (Civillikumā) noteiktajā kārtībā tiks nodibināts ceļa servitūts.

3. Ja šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētajā gadījumā, sadalot būvi, ir nepieciešams veikt konstruktīvas izmaiņas, būves sadali veic pirms projekta apstiprināšanas. Ja nav nepieciešams veikt konstruktīvas izmaiņas, projektu izstrādā vienlaikus ar būves sadales projektu.

4. Projekta izstrādi uzsāk pēc tam, kad stājies spēkā vietējās pašvaldības vai tās izveidotās institūcijas lēmums par projekta izstrādes nepieciešamību un sagatavoti pašvaldības nosacījumi par projekta izstrādi.

5. Vietējā pašvaldība projektu neapstiprina, ja projekta izstrādē nav ievērotas Zemes ierīcības likuma, šo noteikumu, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības.

6. Projekta īstenošanu (zemes kadastrālo uzmērīšanu, reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā) uzsāk pēc tam, kad stājies spēkā vietējās pašvaldības adminis­tratīvais akts par projekta apstiprināšanu.

7. Ja lineārā objekta (autoceļa vai dzelzceļa) būvniecības projekta ietvaros veic Zemes ierīcības likumā minētos zemes ierīcības darbus, projektu izstrādā, ievērojot šo noteikumu prasības (izņemot šo noteikumu 10.2. un 10.3.apakšpunktu), un projekts ir būvniecības projekta sastāvdaļa. Pēc tam, kad Valsts zemes dienests sniedzis atzinumu par projektu un vietējā pašvaldība to apstiprinājusi, projekts ir par pamatu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai.

8. Projekta izstrādi nodrošina zemes ierīcībā sertificēta persona (turpmāk - zemes ierīkotājs) atbilstoši teritorijas plānošanas, būvniecības, vides aizsardzības un zemes ierīcības normatīvo aktu prasībām.

II. Projekta izstrādes kārtība un saturs

9. Projekta izstrādes ierosinātāji ir Zemes ierīcības likuma 5.pantā minētās personas (turpmāk - ierosinātājs).

10. Projekta izstrādes process sastāv no šādiem posmiem:

10.1. zemes īpašnieki vienojas par projekta izstrādi;

10.2. ierosinātājs iesniedz pašvaldībā iesniegumu par projekta izstrādi (turpmāk - iesniegums);

10.3. pašvaldība pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un sagatavo nosacījumus par projekta izstrādi;

10.4. sagatavo projektu:

10.4.1. projektē zemes vienību robežas;

10.4.2. sagatavo projekta paskaidrojuma rakstu un izstrādā grafisko daļu;

10.5. saskaņo projektu ar vietējās pašvaldības institūcijām;

10.6. saskaņo projektu ar inženierkomunikāciju turētājiem, ja tiek konkretizēti nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi. Ja inženier­komuni­kāciju turētājs ir sniedzis ziņas par aizsargjoslas raksturojošiem lielumiem (piemēram, platumus), kuri nav mainījušies, projekta saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētāju nav nepieciešama;

10.7. saskaņo projektu ar šo noteikumu 20.punktā minētajām valsts institūcijām, ja tas ir nepieciešams, kā arī saskaņo projektu ar citām valsts institūcijām un personām, kuru intereses skar projekta risinājumi, ja vietējā pašvaldība to ir noteikusi projekta izstrādes nosacījumos;

10.8. Valsts zemes dienests sniedz atzinumu par projektu. Ja atzinums ir pozitīvs, uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga atzīmi (1.pielikums);

10.9. projektu apstiprina vietējā pašvaldībā, pieņemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daļas izdrukas izdarot attiecīgu spiedoga atzīmi (1.pielikums).

11. Projekta izstrādes procesā vietējā pašvaldība vai tās izveidota institūcija:

11.1. pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu:

11.1.1. pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem. Nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses. Lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota projektā aptvertās teritorijas robeža (grafiskais pielikums nav nepieciešams, ja zemes ierīcības darbus veic teritorijai, kuras robeža noteikta pa vienas vai vairāku zemes vienību robežām);

11.1.2. nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;

11.1.3. var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus;

11.1.4. var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes komunikācijām, ja tām ir noteiktas aizsargjoslas;

11.1.5. var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus;

11.2. pieņem administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Administratīvajā aktā par projekta noraidīšanu norāda noraidīšanas iemeslus.

12. Vietējā pašvaldība, apstiprinot projektu, pieņem lēmumu par:

12.1. adreses piešķiršanu;

12.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.

13. Ierosinātājs:

13.1. iesniegumā sniedz priekšlikumus par projekta izstrādes mērķi, zemes vienību teritorijas konfigurāciju, robežām un platībām;

13.2. iesniegumā norāda projektā ietveramos zemes ierīcības darbus (atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8.pantam);

13.3. pievieno iesniegumam pielikumu, kurā uz kartogrāfiskās pamatnes attēlota projektā aptvertās teritorijas robeža.

14. Ja iesniegumu iesniedz elektroniskā veidā, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un aprites kārtību.

15. Projekta izstrādei izmanto šādu dokumentu oriģinālus vai to atva­sinājumus:

15.1. ierosinātāju rakstisku vienošanos vai tiesas nolēmumu (kopā ar grafiskajiem pielikumiem), ja tāds ir:

15.1.1. par projekta izstrādes un finansēšanas kārtību un būtiskajiem zemes ierīcības darba uzdevumiem;

15.1.2. par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīti zemesgrāmatā;

15.2. dokumentus par ierosinātāja īpašumā esošajām inženier­komunikācijām, ja tādas ir;

15.3. ierosinātāja apliecinājumu par to, vai īpašums ir apgrūtināts ar kredītsaistībām. Ja īpašums ir apgrūtināts ar kredītsaistībām, zemes ierīcības paskaidrojuma rakstam pievieno kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kurā norādīts, ka kredītiestāde piekrīt zemes ierīcības projekta izstrādei.

16. Konkretizējot nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, precizē noteikto apgrūtinājumu robežas atbilstoši objekta atrašanās vietai un aizsargjoslu robežu iezīmēšanu atbilstoši projekta mēroga noteiktībai.

17. Konkretizējot uz zemesgabalu attiecināmos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, kas noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, zemes robežu plānos un vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas normatīvajos aktos, projekta izstrādei izmanto informāciju, kas saņemta no inženierkomunikāciju turētājiem, zemes vai būves īpašniekiem par inženierkomunikāciju izvietojumu, kā arī informāciju, kas saņemta no īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas (ja tāda nav izveidota - no Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes) par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām zemesgabalā. Saņemto informāciju atbilstoši tās mēroga noteiktībai attēlo uz kartogrāfiskās pamatnes, kas izvēlēta projekta grafiskās daļas izstrādei.

18. Projekta izstrādei pēc zemes ierīkotāja pieprasījuma izsniedz (papīra formā un/vai digitālā veidā):

18.1. vietējā pašvaldība:

18.1.1. spēkā esoša vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafisko un teksta daļu tai teritorijai, kurai izstrādā projektu;

18.1.2. projekta aptvertajai teritorijai iepriekš izstrādātā detālplānojuma grafisko un teksta daļu;

18.1.3. informāciju par tām vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām aizsargjoslām (aizsardzības zonām), kuru attēlošana nebija iespē­jama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā;

18.1.4. spēkā esoša detālplānojuma un zemes ierīcības projekta grafiskās un teksta daļas tām teritorijām, kuras robežojas ar projektā aptverto teritoriju;

18.2. Valsts zemes dienests:

18.2.1. informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par projektā ietverto objektu;

18.2.2. informāciju no Valsts adrešu reģistra par administratīvo teritoriju robežām;

18.2.3. topogrāfiskos datus, ja tādi ir, mērogā 1:500, 1:250 par teritoriju (teritorijas daļu), kurai izstrādā projektu;

18.2.4. Valsts zemes dienesta arhīvā esošos zemes kadastrālās uzmērī­šanas dokumentus;

18.3. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra:

18.3.1. ortofotokartes;

18.3.2. topogrāfiskās kartes;

18.4. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Īpaši aizsar­gājamās dabas teritorijas administrācija vai Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde - informāciju par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām, ja tās atrodas projekta teritorijā, vai informāciju, ka īpaši aizsargājamais dabas objekts attiecīgajā apvidū (kurā atrodas projekta teritorija) vairs neatrodas. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra - arī informāciju par valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnēm;

18.5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija - ja projekta risinājumā tiek paredzēta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā esošo zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšana;

18.6. inženierkomunikāciju turētāji - informāciju par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu, ja projekta teritorijā ir šādi objekti, vai informāciju, ka objekts attiecīgajā apvidū (kurā atrodas projekta teritorija) vairs neatrodas.

19. Šo noteikumu 18.punktā minētās informācijas grafiskos datus attiecīgās iestādes (organizācijas) izsniedz vienā no šādiem veidiem:

19.1. digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dxf, *.dgn, *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS - 92 mērogā 1:10000, 1:2000, 1:500, 1:250;

19.2. kā karšu lapas, kas sakārtotas rastra failu formātā atbilstoši karšu nomenklatūrai;

19.3. kā citu kartogrāfisko materiālu, ja karšu lapas nav sakārtotas rastra failu formātā atbilstoši karšu nomenklatūrai.

20. Projektu saskaņo ar šādām institūcijām:

20.1. Lauku atbalsta dienestu - ja projekta teritorijā ir lauksaimniecības polderi;

20.2. valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts ceļi" - ja paredzēts zemes vienībai nodrošināt jaunu piekļūšanas iespēju valsts autoceļam;

20.3. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju, bet, ja tāda nav izveidota, ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi - ja projekta teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

20.4. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju - ja zemes vienība robežojas ar publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslu vai paredzēts izveidot jaunu pieslēgumu publiskās lietošanas dzelzceļam;

20.5. Satiksmes ministriju – ja projekta teritorijā atrodas valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorija.

(Grozīts ar MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.173)

III. Prasības attiecībā uz zemes ierīcības projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu

21. Projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas. Katram projektam iekārto projekta lietu. Projekta lietas vāku noformē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma prasībām. Projekta lietā ievieto:

21.1. satura rādītāju;

21.2. projekta paskaidrojuma rakstu;

21.3. projekta grafiskās daļas izdruku;

21.4. elektronisko datu nesēju, kurā ierakstīta grafiskā daļa.

22. Šo noteikumu 21.punktā minētos dokumentus izstrādā atbilstoši dokumentu noformēšanas prasībām, iešuj vākos un lapas numurē. Uz lietas aizmugurējā vāka ir apliecinājums par lietā iešūto un apzīmogoto lapu skaitu.

23. Projekta paskaidrojuma rakstā ietver:

23.1. projekta pamatojumu. Pamatojumā sniedz informāciju par projektā aptvertās teritorijas vai konkrētā nekustamā īpašuma kadastrālo raksturojumu (nekustamā īpašuma sastāvs, īpašuma piederība, sadalījums pa zemes lietošanas veidiem, noteiktie apgrūtinājumi, servitūti, noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis) un citus nekustamo īpašumu raksturojošos datus (piemēram, nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība);

23.2. dokumentus:

23.2.1. ierosinātāja iesniegumu;

23.2.2. šo noteikumu 15.1. un 15.3.apakš­punktā minētos dokumen­tus;

23.2.3. zemes ierīkotāja informāciju par vērā ņemtajiem un/vai noraidītajiem ierosinātāja priekšlikumiem un iebildumiem un noraidīšanas pamatojumu;

23.2.4. vietējās pašvaldības lēmumu par zemes ierīcības izstrādi un izsniegtajiem nosacījumiem;

23.2.5. attiecīgās Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas informāciju par apmaināmo zemes vienību kadastrālo vērtību, ja tāda nepieciešama.

24. Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dxf, *.dgn, *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS - 92 mērogā 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:250:

24.1. uz šādu kartogrāfisko materiālu pamata, kas savietoti ar kadastra karti:

24.1.1. topogrāfiskā karte mērogā 1:10000, 1:2000;

24.1.2. topogrāfiskās uzmērīšanas dati mērogā 1:500, 1:250;

24.1.3. ortofoto karte mērogā 1:10000, 1:2000;

24.2. uz cita kartogrāfiskā materiāla pamata (piemēram, zemes robežu plāns, situācijas plāns, apgrūtinājumu plāns).

25. Projekta grafiskās daļas izdruka ir vienpusīgi noformēts kartogrā­fiskais materiāls, kas satur projektā aptvertās teritorijas grafisko attēlojumu. Projekta grafiskās daļas izdrukas saturs un noformējums ir identisks digitālā veidā izstrādātajai projekta grafiskajai daļai.

26. Lai uzskatāmi attēlotu visus nepieciešamos elementus, projekta aptvertās teritorijas grafiskā attēlojuma mērogu var palielināt vai samazināt, kā arī atsevišķus plāna fragmentus attēlot palielinātā mērogā iznesumu veidā.

27. Konkretizējot uz zemesgabalu attiecināmos apgrūtinājumus, kas noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā un vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās teritorijas plānošanas normatīvajos aktos, izveido datni (šo noteikumu 24.punktā minētajos datņu formātos), kurā katru nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma aizņemto teritoriju attēlo kā noslēgtu kontūru atšķirīgos datu līmeņos. Izveidoto datni iesniedz attiecīgajai Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai.

28. Projekta grafiskās daļas kartogrāfiskajai pamatnei ir koordinātu sistēmas nosaukums, mēroga koeficients, koordinātu tīkla krustpunkti un koordinātu tīkla koordinātas, izņemot gadījumus, ja par kartogrāfisko pamatni izvēlēts ar grafiskām metodēm noteiktas zemes vienības zemes robežu plāns vai situācijas plāns. Projekta grafiskajā daļā attēlo:

28.1. projekta robežu;

28.2. esošās zemes vienības robežas, norāda zemes vienību kadastra apzīmējumus un platības, kā arī robežpunktus;

28.3. būves kontūras;

28.4. projektētās zemes vienības robežas, norāda zemes vienības kārtas numurus un projektētās platības;

28.5. piekļūšanas iespējas katrai zemes vienībai un/vai zemesgabalam, kā arī pieeju publiski izmantojamām teritorijām;

28.6. ja vietējās pašvaldības nosacījums ir konkretizēt uz zemesgabalu attiecināmos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, kas noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, zemes robežu plānā un normatīvajos aktos, - norāda to klasifikācijas kodus, konkrētās robežas un platības.

29. Grafiskajā daļā tabulas veidā norāda:

29.1. tās esošo zemes vienību platības, kas veido projektēto zemes vienību;

29.2. katras projektētās zemes vienības platību;

29.3. katrā projektētajā zemes vienībā esošā nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājuma klasifikācijas kodu un aizņemto platību.

30. Grafiskās daļas shēmā attēlo zemes vienību esošās un projektētās robežas.

31. Ja robeža teritorijai, kurai izstrādāts projekts, sakrīt ar esošās zemes vienības robežu, projektēto zemes vienību robežu, nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājuma robežu, teritoriju, kas var kalpot reālservitūta tiesības nodibināšanai, projekta grafiskajā daļā līnijas attēlo šādā secībā:

31.1. nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājuma robežu;

31.2. teritoriju, kas var kalpot reālservitūta tiesības nodibināšanai;

31.3. esošās zemes vienības robežu;

31.4. projektētās zemes vienības robežu;

31.5. robežu teritorijai, kurai izstrādāts projekts.

32. Projekta grafiskajā daļā nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu attēlo visā teritorijā (nevis katrā esošajā zemes vienībā), kurai izstrādāts projekts. Apgrūtinājumu attēlo kā vienlaidu teritoriju, norādot konkrētā nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājuma kārtas numuru apgrūtinājuma teritorijā pie tā robežas.

33. Projekta grafisko daļu noformē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

34. Projekta grafiskās daļas izstrādē izmanto 4.pielikumā norādītos apzīmējumus.

35. Projekta grafiskajā daļā:

35.1. norāda projekta nosaukumu;

35.2. norāda izmantotos apzīmējumus un to skaidrojumus;

35.3. attēlo šo noteikumu 28.punktā minēto informāciju;

35.4. labajā augšējā stūrī paredz vietu vietējās pašvaldības apstiprinā­jumam (spiedoga atzīmei);

35.5. izveido rakstlaukumu, kurā paredz vietu:

35.5.1. zemes ierīkotāja vārdam, uzvārdam un parakstam;

35.5.2. sertifikāta numuram un tā izdošanas datumam;

35.5.3. saskaņojumam - ierosinātāja (ierosinātāju) - projekta saskaņotāja parakstam, vārdam, uzvārdam un datumam;

35.5.4. kartogrāfiskās pamatnes (uz kuras pamata sastādīta grafiskā daļa) veidam, autoram, izgatavošanas datumam un mērogam;

35.5.5. izdrukas mērogam;

35.5.6. projekta izgatavošanas datumam;

35.6. apakšējā kreisajā stūrī paredz vietu attiecīgās Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas atzinumam (spiedoga atzīme).

36. Projekta lietu iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā atzinuma sniegšanai.

37. Uz visiem projekta grafiskās daļas eksemplāriem ir oriģināls ierosinātāja (ierosinātāju) paraksts, Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas atzinums (spiedoga atzīme) un pašvaldības apstiprinājums. Uz tā projekta grafiskās daļas eksemplāra, kurš ievietots vietējās pašvaldības projekta eksemplārā, ir oriģināls valsts un pašvaldības institūciju saskaņojums. Uz pārējiem projekta grafiskās daļas eksemplāriem - vietā, kas paredzēta saskaņojumam, norāda valsts un pašvaldības institūciju, tās amatpersonas amatu un uzvārdu, kura paraksta projekta grafisko daļu, datumu, paraksta vietā raksta vārdu "paraksts" iekavās.

IV. Noslēguma jautājumi

38. Zemes vienību sadales projekti un citi zemes vienību veidošanas projekti, kas vietējā pašvaldībā apstiprināti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir īstenojami divu gadu laikā pēc to apstiprināšanas. Zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus iesniedz attiecīgajā Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

39. Ja zemes vienību sadales projektu un citu zemes vienību veidošanas projektu izstrāde ir uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un par to ir pieņemts pašvaldības lēmums, vietējā pašvaldība šādus projektus apstiprina divu gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, un tie īstenojami šo noteikumu 38.punktā minētajā termiņā.

40. Attiecīgā Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa šo noteikumu 38. un 39.punktā minētajiem projektiem atzinumus nesniedz.

41. Līdz 2010.gada 31.decembrim projektu, kuru izgatavo persona, kurai ir licence (sertifikāts) zemes ierīcības darbu veikšanai, kas izsniegta, pamatojoties uz likumu "Par Valsts zemes dienestu", noformē šādi:

41.1. uz projekta lietas vāka uzraksta licencētās (sertificētās) personas nosaukumu, licences (sertifikāta) numuru un licences (sertifikāta) derīguma termiņu;

41.2. projekta grafiskās daļas rakstlaukumā ieraksta projekta izgatavotāja (zemes ierīkotāja) vārdu, uzvārdu, kā arī licencētās (sertificētās) personas nosaukumu, licences (sertifikāta) numuru un licences (sertifikāta) derīguma termiņu.

42. Valsts zemes dienests līdz apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidošanai datus par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem uzkrāj aizsargjoslu datu bāzē.

43. Ja vietējā pašvaldība nav noteikusi kā papildu nosacījumu izstrādāt projektu digitālā veidā, projekta grafisko daļu līdz 2008.gada 1.martam var izstrādāt tikai papīra formā, un šo noteikumu 21.4.apakšpunkta un 24.punkta prasības uz projektu nav attiecināmas.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867
Spiedoga atzīmes paraugi
01.JPG (49743 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867
Projekta lietas vāka paraugs
02.JPG (36176 bytes)

I. Zemes ierīcības projekta lietas vāka saturs

Uz zemes ierīcības projekta lietas vāka ir norādīts:

1. zemes ierīkotāja vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un tā derīguma termiņš, kā arī paredzēta vieta zīmoga nospiedumam;

2. uzraksts "Zemes ierīcības projekta lieta";

3. uzraksts "Nosaukums";

4. administratīvās teritorijas nosau-kums (rajons, pilsēta, novads, pagasts, pilsētas lauku teritorija);

5. uzraksts "zemes vienības kadastra apzīmējums";

6. lietas noformēšanas datums;

7. uzraksts "glabāt pastāvīgi".

II. Zemes ierīcības projekta lietas aizmugurējā vāka saturs

Uz zemes ierīcības projekta lietas aizmugurējā vāka:

1. norādīts lietas izgatavotāja vārds, uzvārds un amats;

2. vietā, kur diegu gali pielīmēti pie vāka aizmugures ar papīra strēmeli, uz kuras pierakstīts lietā iešūto lapu skaits, paredzēta vieta zīmoga nospiedumam un lietas izgatavotāja parakstam.

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867
Paraugs

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 11.decembra noteikumiem Nr.867
Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa

I. Lietojamie apzīmējumi

04.JPG (49291 bytes)

05.JPG (36292 bytes)

II. Lietoto apzīmējumu krāsas

06.JPG (19810 bytes)

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 867Pieņemts: 11.12.2007.Stājas spēkā: 23.12.2007.Zaudē spēku: 29.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 22.12.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
168468
{"selected":{"value":"04.03.2009","content":"<font class='s-1'>04.03.2009.-28.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.03.2009","iso_value":"2009\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2009.-28.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2007","iso_value":"2007\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2007.-03.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.03.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)