Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.803

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 15.§)
Noteikumi par Valsts probācijas dienesta datubāzē iekļaujamās informācijas apjomu un informācijas iekļaušanas un izmantošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 16.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Valsts probācijas dienesta (turpmāk - dienests) datubāzē iekļaujamās informācijas apjomu, kā arī informācijas iekļaušanas un izmantošanas kārtību.

2. Datubāzes izveidošanas mērķis ir nodrošināt dienestā vienotu probācijas klientu uzskaiti, kā arī zinātnisko un statistisko pētījumu veikšanai nepieciešamās informācijas apriti. Datubāzes pārzinis un turētājs ir dienests.

3. Informāciju datubāzē iekļauj, pamatojoties uz:

3.1. tiesas nolēmumu vai prokurora lēmumu, kas paredz personas uzrau­dzību;

3.2. (svītrots ar MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.874);

3.3. izlīgumu starp cietušo un noziedzīgu nodarījumu izdarījušo personu;

3.4. tiesas nolēmumu vai prokurora priekšrakstu, ar kuru personai piemērots kriminālsods - piespiedu darbs;

3.5. tiesas nolēmumu, ar kuru personai ir piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis - sabiedriskais darbs.

4. Aktualizējot informāciju, ņem vērā šo noteikumu 3.punktā minētos gadījumus un norāda grozījumu izdarīšanas datumu, tiesisko pamatu un grozījumus pamatojošā dokumenta numuru, izdošanas datumu un izdevējiestādi.

5. Dienests ir atbildīgs par pilnīgas un autentiskas informācijas iekļaušanu datubāzē. Dienests ir tiesīgs pārbaudīt datubāzē iekļaujamās probācijas klienta sniegtās informācijas pareizību, iegūstot pārbaudes veikšanai nepieciešamo informāciju no ziņu sniedzējiem, ja tie ir identificēti.

6. Informāciju datubāzē iekļauj divu darbdienu laikā pēc tam, kad tā ir kļuvusi zināma dienestam.

II. Datubāzē iekļaujamā informācija un tās sniedzēji

7. Datubāzē iekļauj šādu informāciju:

7.1. par probācijas klientu:

7.1.1. personas kods;

7.1.2. dzimšanas datums;

7.1.3. vārds (vārdi);

7.1.4. uzvārds;

7.1.5. valstiskā piederība un veids;

7.1.6. iepriekšējie vārdi un uzvārdi (ja probācijas klients ir mainījis vārdu vai uzvārdu);

7.1.7. dzimšanas vieta;

7.1.8. dzimums;

7.1.9. deklarētās (reģistrētās) dzīvesvietas adrese (iepriekšējā un esošā);

7.1.10. sarunvaloda;

7.1.11. dzimtā valoda;

7.1.12. fiksētā tālruņa numurs;

7.1.13. mobilā tālruņa numurs;

7.1.14. e-pasta adrese;

7.1.15. personu apliecinošs dokuments:

7.1.15.1. dokumenta veids;

7.1.15.2. sērija, numurs;

7.1.15.3. izdošanas datums;

7.1.15.4. izdevējvalsts un izdevējiestāde;

7.1.15.5. dokumenta derīguma termiņš;

7.2. par probācijas klienta ģimenes stāvokli (iepriekšējo un esošo):

7.2.1. neprecējies;

7.2.2. precējies;

7.2.3. šķīries;

7.2.4. atraitnis;

7.3. par probācijas klienta izglītību:

7.3.1. pamatizglītība;

7.3.2. vidējā izglītība;

7.3.3. augstākā izglītība;

7.4. par probācijas klienta nodarbinātību:

7.4.1. strādā;

7.4.2. nestrādā;

7.4.3. pašnodarbinātā persona;

7.4.4. bezdarbnieks;

7.4.5. darba meklētājs;

7.5. par probācijas klienta profesionālās atbilstības ierobežojumiem:

7.5.1. I grupas invalīds;

7.5.2. II grupas invalīds;

7.5.3. III grupas invalīds;

7.6. par slimībām, ar kurām probācijas klients pašlaik slimo;

7.7. par laulāto un personu, kuru probācijas klients ir norādījis kā radinieku (māte, tēvs, bērns, brālis un māsa), kā arī par likumisko pārstāvi, ja probācijas klients ir nepilngadīgs vai nav rīcībspējīgs:

7.7.1. vārds, uzvārds;

7.7.2. deklarētās dzīvesvietas adrese;

7.7.3. fiksētā tālruņa numurs;

7.7.4. mobilā tālruņa numurs;

7.8. par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem un izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

7.9. par probācijas klienta lietā esošajiem materiāliem:

7.9.1. par probācijas klienta riska un vajadzību novērtējumu;

7.9.2. par izvērtēšanas ziņojumu:

7.9.2.1. raksturojums;

7.9.2.2. sarakste ar fiziskām un juridiskām personām;

7.9.2.3. sarunu apraksti;

7.9.3. par piedalīšanos probācijas programmās;

7.9.4. (zaudējis spēku ar 01.01.2010.; sk. 20. punktu);

7.9.5. par probācijas klienta uzraudzību;

7.9.6. par piespiedu darba izpildes gaitu;

7.9.7. par sabiedriskā darba izpildi;

7.9.8. par izlīguma organizēšanu, vadīšanu un rezultātiem.

8. Datubāzē iekļaujamo informāciju dienests saņem:

8.1. izmantojot datu pārraidi tiešsaistes režīmā:

8.1.1. no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes - šo noteikumu 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.1.7., 7.1.8., 7.1.9., 7.2. un 7.7.apakšpunktā minēto informāciju;

8.1.2. no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra - šo noteikumu 7.8.apakšpunktā minēto informāciju;

8.2. rakstiski no probācijas klienta - šo noteikumu 7.1.10., 7.1.11., 7.1.12., 7.1.13., 7.1.14., 7.1.15., 7.1.16., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. un 7.7.apakšpunktā minēto informāciju.

9. Šo noteikumu 7.9.apakšpunktā minēto informāciju datubāzē iekļauj dienests.

III. Datubāzē iekļautās informācijas glabāšana

10. Ja datubāzē iekļautajā informācijā izdara grozījumus, jauno informāciju ieraksta, neizdzēšot iepriekšējo informāciju.

11. Informāciju par probācijas klientu pārvieto uz datubāzes arhīvu, ja:

11.1. probācijas klients ir miris;

11.2. probācijas klients izraidīts no Latvijas Republikas vai beidzies uzturēšanās atļaujas termiņš;

11.3. beidzies probācijas klienta un dienesta sadarbības laiks, kas ilgst līdz pilnīgai saistību izpildei starp dienestu un probācijas klientu.

12. Dienests šo noteikumu 11.1. un 11.2.apakšpunktā minētajos gadīju­mos no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieprasa informāciju, kas apstiprina attiecīgajā apakšpunktā minētos faktus.

13. Datubāzē iekļauto informāciju uzkrāj, nodod valsts arhīvā vai iznīcina atbilstoši informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un elektronisko dokumentu arhivēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

IV. Informācijas izmantošanas kārtība

14. Lai īstenotu ar datubāzē iekļautās informācijas aktualizēšanu saistītās funkcijas, dienestam ir tiesības pieprasīt un saņemt bezmaksas informāciju no:

14.1. valsts vai pašvaldību institūcijām;

14.2. tiesām;

14.3. prokuratūras.

15. No datubāzes saņemt informāciju ir tiesības:

15.1. izmeklēšanas iestādēm, prokuratūras iestādēm un tiesām pirmstiesas procesa izmeklēšanas veikšanai, krimināllietu izskatīšanai un iztiesāšanai;

15.2. personām, kurām informācija nepieciešama zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem;

15.3. citām valsts iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm, organizācijām un privāto tiesību juridiskajām personām, kurām deleģētas valsts pārvaldes funkcijas, - normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, ja minēto subjektu darbība ir saistīta ar piedalīšanos dienesta funkciju izpildē.

16. Informācijas sniedzējiem un izmantotājiem ir pienākums rakstiski informēt dienestu par datubāzē konstatētajām neprecizitātēm, pievienojot dokumentu, kas pamato informācijas labošanu.

17. Informāciju, kuru paredzēts izmantot zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem, no datubāzes var saņemt jebkura persona, kura veic vai kura pilnvarota veikt attiecīgo pētījumu. Lai saņemtu informāciju, persona iesniedz rakstisku pieprasījumu, kurā norādīts:

17.1. juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs;

17.2. zinātniskā pētījuma veicēja vārds, uzvārds un personas kods;

17.3. zinātniskā vai statistiskā pētījuma tēma;

17.4. nepieciešamās informācijas raksturs un apjoms;

17.5. zinātniskā vai statistiskā pētījuma mērķis (vai ziņu sniegšanas pamatojums).

18. Informācija, kura sniegta zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem, nedrīkst saturēt personu identificējošus datus.

19. Lai nodrošinātu ziņu iekļaušanu datubāzē datu pārraides tiešsaistes režīmā, Tieslietu ministrija slēdz starpresoru vienošanos vai sadarbības līgumu ar attiecīgās informācijas sistēmas turētāju. Līgumā nosaka datu apmaiņas kārtību, datu drošības nosacījumus, pušu saistības, kā arī personas, kurām piešķirta piekļuve datubāzei datu pārraides tiešsaistes režīmā.

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 04.08.2009. noteikumu Nr.874 redakcijā)

20. Šo noteikumu 7.9.4.apakšpunkts zaudē spēku ar 2010.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Valsts probācijas dienesta datubāzē iekļaujamās informācijas apjomu un informācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 803Pieņemts: 27.11.2007.Stājas spēkā: 01.12.2007.Zaudē spēku: 16.11.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 30.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
167187
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-15.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-15.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2009","iso_value":"2009\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2007","iso_value":"2007\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2007.-12.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"