Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra noteikumus Nr. 88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.590

Rīgā 2007.gada 28.augustā (prot. Nr.47 26.§)
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 34.panta pirmo un otro daļu
(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.49 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. meža inventarizācijas kārtību;

1.2. Meža valsts reģistra uzturēšanas kārtību;

1.3. apliecinājuma izsniegšanas kārtību un informāciju, ko iekļauj iesniegumā apliecinājuma saņemšanai;

1.4. informāciju, ko meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs sniedz Valsts meža dienestam, un tās sniegšanas kārtību;

1.5. profesionālās kvalifikācijas prasības meža inventarizācijas veikšanai un meža apsaimniekošanas plānošanai.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

2. Meža inventarizāciju veic, lai:

2.1. ar meža apsaimniekošanas plānošanu saistītajā meža inventarizācijā iegūtu informāciju Meža valsts reģistra uzturēšanai un mežsaimnieciskās darbības plānošanai un kontrolei konkrētajā īpašumā;

2.2. meža statistiskajā inventarizācijā iegūtu statistisko informāciju par meža resursu stāvokli valstī.

II. Meža inventarizācija meža apsaimniekošanas plānošanai

3. Meža inventarizāciju meža apsaimniekošanas plānošanai (turpmāk - meža inventarizācija) veic fiziska persona, kura atbilst šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētajām prasībām un ir reģistrējusies Valsts meža dienestā (turpmāk - inventarizācijas veicējs).

4. Meža inventarizācijas objekts ir meža zeme. Mazākā inventarizējamā platība ir zemes vienība, kurai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā piešķirts kadastra apzīmējums.

5. Meža inventarizāciju konkrētajā meža īpašumā veic, ja meža zemju robežas starp īpašumiem ierīkotas atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Civillikumā noteiktajām prasībām.

6. Inventarizējamos objektus iedala meža zemju kategorijās (1.pielikums).

7. Meža inventarizāciju veic šādā kārtībā:

7.1. meža zemi sadala inventarizācijas pamatvienībās - nogabalos, ņemot vērā šo noteikumu 2.pielikumā minēto parametru atšķirības attiecīgajās platībās;

7.2. inventarizējamos objektus, kas atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 2., 3. vai 4.punktā noteiktajai meža zemju kategorijai, sadala vairākos nogabalos, ja inventarizējamie objekti nav savstarpēji saistīti;

7.3. katram nogabalam nosaka platību ar precizitāti līdz 0,1 ha (pilsētu teritorijās - ar precizitāti līdz 0,01 ha);

7.4. katram nogabalam piešķir identifikatoru, kas ietver:

7.4.1. zemes vienības kadastra apzīmējumu;

7.4.2. kvartāla numuru;

7.4.3. nogabala numuru;

7.4.4. virsmežniecības nodaļas kodu;

7.5. katram nogabalam norāda administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora kodu (atbilstoši ATVK);

7.6. nogabalus, kas atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 1., 2., 3. vai 4.punktā noteiktajai meža zemju kategorijai, kvartāla ietvaros no kvartāla ziemeļrietumu stūra pa rindām uz dienvidaustrumiem numurē no 1 līdz 99;

7.7. nogabalu šķērsojošie meža infra­struktūras objekti (ceļi, stigas, mineralizētās joslas, grāvji, grāvju trases) nevar būt par pamatu tā sadalīšanai vairākos nogabalos, un šo meža infrastruktūras objektu platību neiekļauj šķērsojamā nogabala platībā;

7.8. nogabaliem - meža infrastruktūras objektiem - numurus piešķir pēc tam, kad ir piešķirti numuri šo noteikumu 7.6.apakš­punktā minētajiem nogabaliem;

7.9. meža zemi sadala kvartālos, ja:

7.9.1. inventarizējamajā teritorijā ir vairākas zemes vienības ar atšķirīgiem kadastra apzīmējumiem;

7.9.2. ir vairāk par 99 nogabaliem;

7.10. meža zemi sadalot kvartālos, ņem vērā esošo kvartālstigu tīklu un dabiskās robežas. Kvartālam meža īpašuma ietvaros piešķir numuru no 1 līdz 999;

7.11. katram nogabalam norāda identifikatoru, meža zemes veidu meža apsaimniekošanā un inventarizācijas gadu;

7.12. nogabala aprakstā saglabā Meža valsts reģistrā iekļaujamo speciālo informāciju atbilstoši šo noteikumu 19.2.2.apakš­punktam;

7.13. par katru nogabalu iegūst un apkopo informāciju saskaņā ar noteiktajiem nogabalu raksturojošajiem rādītājiem, nepārsniedzot pieļaujamo novirzi (3.pielikums);

7.14. nosaka nogabalu raksturojošos rādītājus un izgatavo inventarizējamā meža īpašuma meža zemju plānu, izmantojot jaunāko Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes robežu plānu vai situācijas plānu;

7.15. ja inventarizējamajā meža īpašumā ir veikta precīzā uzmērīšana, meža zemju plāna izgatavošanai izmanto šīs uzmērīšanas rezultātus;

7.16. meža zemju plānā atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem apzīmējumiem attēlo:

7.16.1. zemes vienības robežu;

7.16.2. meža zemes ārējās robežas;

7.16.3. nogabalu robežas;

7.16.4. kvartālu robežas;

7.16.5. infrastruktūras objektus (ceļus, stigas, grāvjus);

7.16.6. ūdeņus (upes, strautus, dabisku vai mākslīgu ūdenskrātuvju krasta līnijas);

7.16.7. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī šo teritoriju funkcionālo zonu un mikroliegumu robežas.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

8. Valsts meža dienests izstrādā un bez maksas nodod inventarizācijas veicējam:

8.1. inventarizācijas datu ievades programmatūru un datu bāzes struktūru;

8.2. klasifikatorus (sistematizācijas pazīmju kopums nogabalu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī šo teritoriju funkcionālo zonu, mikroliegumu, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu, teritoriju, kurām saskaņā ar dabas aizsardzības noteikumiem ir noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi, un reproduktīvā materiāla izcelsmes klasificēšanai);

8.3. algoritmus mežaudzes sekundāro parametru aprēķināšanai un kodu tabulas;

8.4. meža zemju plānu digitālās kartes klasifikatoru.

9. Pēc meža inventarizācijas pabeigšanas inventarizācijas veicējs sagatavo un nodod meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam inventarizācijas lietu. Inventarizācijas lietā norāda šādu informāciju:

9.1. nogabalu raksturojošos rādītājus (5.pielikums) un meža inventarizācijas datus atbilstoši Valsts meža dienesta izstrādātajai inventarizācijas datu ievades programmatūrai, datu bāzes struktūrai un klasifikatoriem;

9.2. inventarizēto platību meža zemju plānus (kartogrāfisks materiāls mērogā 1 : 10000 (pilsētu teritorijās mērogā 1 : 2000), kurā attēlota šo noteikumu 7.16.apakšpunktā minētā informācija) digitālā un izdrukas veidā. Meža zemju plānus Valsts meža dienestā iesniedz digitālā veidā:

9.2.1. meža digitālo kartogrāfisko materiālu sagatavo un Meža valsts reģistrā iesniedz Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92;

9.2.2. meža digitālo kartogrāfisko materiālu iesniedz *.shp, *.shx, *.dbf vai ģeodatubāzes *.mdb datņu formātā, un tas ir ģeoreferencēts atbilstoši vietas Kadastra kartes informācijai;

9.2.3. sadalījuma līnijas, punkti, nogabalu poligoni, nogabalu numuri, kvartālu punkti, kvartālu poligoni ar datnēm, kas paskaidro šo slāņu leģendas (klasifikatoru simbolizācijas) atbilstoši klasifikatoram;

9.3. zemes sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem, ja meža inventarizācijas veicējs konstatējis, ka meža vai meža zemes faktiskā platība atšķiras no zemes robežu plāna vai situācijas plāna eksplikācijā norādītās meža vai meža zemes platības, pievienojot zemes robežu plānu vai situācijas plānu ar iezīmētām zemes lietošanas veida (zemes kategorijas) izmaiņām;

9.4. platību izmaiņu sarakstu, kurā norāda iepriekšējās inventarizācijas datus - nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemes vienības kadastra apzīmējumu;

9.5. sarakstu ar katra inventarizācijas veicēja inventarizēto meža kvartālu uzskaitījumu, ja meža inventarizāciju vienas zemes vienības ietvaros veikuši vairāki inventarizācijas veicēji;

9.6. informācijas sadali pa virsmežniecības nodaļām, ja meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas vairāku virsmežniecības nodaļu teritorijā.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

10. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju iesniedz Valsts meža dienestā.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

11. Valsts meža dienests meža inventarizācijas datus nereģistrē Meža valsts reģistrā, ja:

11.1. inventarizācijas saturs neatbilst šo noteikumu 4., 6., 7., 9. un 10.punktā noteiktajām prasībām;

11.2. pārbaudē dabā konstatēts, ka:

11.2.1. nav ievēroti nosacījumi meža sadalīšanai nogabalos atbilstoši šo noteikumu 7.1.apakšpunktam;

11.2.2. nogabalu raksturojošo rādītāju noteikšanas precizitāte pārsniedz šo noteikumu 7.13.apakšpunktā noteikto pieļaujamo novirzi;

11.3. meža inventarizācijas dati neatbilst Meža valsts reģistrā izmantotajiem klasifikatoriem;

11.4. meža inventarizācijas datos un meža zemju plānā konstatēta nogabalu skaita, platības, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai mikroliegumu robežu, kā arī zemes vienību kadastra apzīmējumu neatbilstība.

12. Valsts meža dienests pēc šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētās informācijas izvērtēšanas un pievienošanas Meža valsts reģistram nosūta Valsts zemes dienestam zemes robežu plāna vai situācijas plāna (ar iezīmētām zemes lietošanas veida (zemes kategorijas) izmaiņām) kopiju, kā arī zemes lietošanas veidu un to platību izmaiņu tabulu.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458)

13. Valsts meža dienests nodrošina Dabas aizsardzības pārvaldei pastāvīgu pieeju Meža valsts reģistra tekstuālajai un grafiskajai informācijai.

(MK 10.01.2012. noteikumu Nr.49 redakcijā)

14. Valsts zemes dienests pēc šo noteikumu 12. un 24.punktā minētās informācijas saņemšanas veic izmaiņas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

15. Valsts meža dienesta attiecīgā virs­mežniecība pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma izsniedz meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam:

15.1. mikroliegumu un meža monitoringa punktu sarakstus, meža monitoringa punktu shēmas un meža zemju plānu ar atzīmētām teritorijas robežām;

15.2. informāciju par reģistrētajiem meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem;

15.3. informāciju par atjaunošanas gadu un galvenās cirtes pēdējo gadu attiecīgajā teritorijā.

III. Meža statistiskās inventarizācijas kārtība

16. Meža statistisko inventarizāciju atbilstoši zemkopības ministra noteiktajai meža statistiskās inventarizācijas veikšanas un mežaudzes sekundāro parametru aprēķināšanas metodikai veic Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava".

17. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Zemkopības ministrijā iepriekšējā gada inventarizācijā iegūto informāciju.

18. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" nodrošina inventarizācijas datu pastāvīgu glabāšanu elektroniskā veidā hronoloģiskā secībā pa meža inventarizācijas periodiem.

IV. Meža valsts reģistra uzturēšanas kārtība

19. Meža valsts reģistra pārzinis ir Valsts meža dienests. Meža valsts reģistrā ir šāda informācija:

19.1. meža īpašnieku un tiesisko valdītāju sniegtā informācija:

19.1.1. meža inventarizācijā meža apsaim­niekošanas plānošanai iegūtā informācija;

19.1.2. iesniegumos apliecinājuma saņemšanai (turpmāk - iesniegums) sniegtā informācija;

19.1.3. pārskatos par mežsaimniecisko darbību sniegtā informācija;

19.2. Valsts meža dienesta informācija:

19.2.1. pārbaudēs iegūtā informācija;

19.2.2. nogabala aprakstā saglabājamā speciālā informācija:

19.2.2.1. atzīmes par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī šo teritoriju funkcionālajām zonām, mikroliegumiem, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām, teritorijām, kurām ir noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi saskaņā ar dabas aizsardzības noteikumiem un meža monitoringa punktiem;

19.2.2.2. atzīmes par meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem;

19.2.2.3. atzīmes par meža reproduktīvā materiāla izcelsmi;

19.2.2.4. atzīmes par plantāciju mežiem;

19.2.2.5. atzīmes par atjaunojamo platību, līdz atjaunojamās platības valdošās koku sugas koku vidējais augstums sasniedz sešus metrus;

19.2.2.6. atzīmes par atjaunošanas gadu;

19.2.2.7. atzīmes par galvenās cirtes pēdējā veiktā paņēmiena gadu, ja galvenā cirte tiek izpildīta vairākos paņēmienos;

19.2.2.8. atzīmes par mežaudzes izcelšanās veidu;

19.2.2.9. atzīmes par kopšanas cirtes izpildi;

19.2.2.10. atzīmes par ilglaicīgo zinātnisko pētījumu objektiem (reģistrācijas numurs) no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" uzturētā Ilglaicīgo pētniecisko objektu reģistra;

19.2.2.11. atzīmes par iežogotu meža platību, kurā tiek turēti dzīvnieki, kas paredzēti dzīvnieku izcelsmes produktu ieguvei vai sugas selekcijai;

19.3. Valsts meža dienestam Meža valsts reģistra uzturēšanai bez maksas nodotā Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas informācija:

19.3.1. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

19.3.2. nekustamā īpašuma nosaukums;

19.3.3. zemes vienības kadastra apzīmējums;

19.3.4. zemes vienības platība (ha);

19.3.5. zemes lietošanas veida "mežs" platība zemes vienībā (ha);

19.3.6. zemes vienības adrese;

19.3.7. administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora administratīvās teritorijas un teritoriālās vienības, kurā atrodas zemes vienība, kods (turpmāk - administratīvās teritorijas un teritoriālās vienības kods);

19.3.8. fiziskai personai - personas kods, bet juridiskai personai - reģistrācijas numurs;

19.3.9. fiziskai personai - vārds un uzvārds, bet juridiskai personai - nosaukums;

19.3.10. personas statuss;

19.3.11. īpašuma tiesību statuss;

19.3.12. digitālā kadastra karte;

19.4. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas informācija - vietējās pašvaldības lēmums (numurs un datums), ar kuru apstiprināts teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

20. Informācijas ievietošana un aktualizēšana Meža valsts reģistrā un tās izslēgšana no reģistra tiek dokumentēta.

21. Informāciju no Meža valsts reģistra izslēdz, pamatojoties uz:

21.1. šo noteikumu 23.punktā noteiktajā kārtībā starpinventarizācijas periodā sastādītu pārbaudes aktu;

21.2. pārbaudes aktu par transformējamās meža zemes atbilstību transformācijas atļaujā norādītajam zemes lietošanas veidam, kas sastādīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meža zemes transformāciju, un Valsts zemes dienesta rakstiski sniegto informāciju par izmaiņām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

21.3. šo noteikumu 19.1.1.apakšpunktā minēto informāciju.

22. Dokumentiem, uz kuriem pamatojoties izdarīti grozījumi Meža valsts reģistrā, aktīvajā lietvedībā ir šāds glabāšanas termiņš:

22.1. meža inventarizācijas lietai par meža apsaimniekošanas plānošanu - 10 gadi pēc nākamajā inventarizācijā iegūtās informācijas reģistrēšanas Meža valsts reģistrā;

22.2. meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegumiem, pārskatiem un viņam izsniegtajiem apliecinājumiem - 10 gadi.

23. Ja Meža valsts reģistrā iekļauto meža inventarizācijas datu izmaiņu nepieciešamību starpinventarizācijas periodā konstatē:

23.1. Valsts meža dienesta amatpersona, tā veic pārbaudi dabā, sastāda pārbaudes aktu un izdara grozījumus Meža valsts reģistrā, par to informējot meža īpašnieku un tiesisko valdītāju;

23.2. Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersona īpaši aizsargājamā teritorijā, tā iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu datu pārbaudei dabā. Valsts meža dienesta amatpersona veic pārbaudi dabā, sastāda pārbaudes aktu un izdara grozījumus Meža valsts reģistrā, par to informējot meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

23.3. meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, tas iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu datu pārbaudei dabā. Valsts meža dienesta amatpersona veic pārbaudi dabā, sastāda pārbaudes aktu un izdara grozījumus Meža valsts reģistrā, par to informējot meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

24. Ja, pārbaudot Meža valsts reģistrā iekļauto datu izmaiņu nepieciešamību, konstatēts, ka mainījusies meža zemju kategorijas "mežs" platība, Valsts meža dienests sagatavo zemes lietošanas veidu un to platību izmaiņu tabulu, zemes robežu plāna vai situācijas plāna (ar iezīmētām zemes lietošanas veida (zemes kategorijas) izmaiņām) kopiju un iesniedz Valsts zemes dienestā.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458)

25. Valsts meža dienests nodrošina Meža valsts reģistrā ievietotās informācijas pastāvīgu glabāšanu elektroniskā veidā hronoloģiskā secībā pa meža inventarizācijas periodiem, kā arī iespēju iegūt informāciju par notikušajām izmaiņām un izdarītajiem grozījumiem. Reizi gadā Valsts meža dienests nodod Latvijas Valsts arhīvā Meža valsts reģistra datu kopiju saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu par kārtību, kādā elektroniskie dati un dokumenti nododami valsts glabāšanā.

26. Pēc šo noteikumu 19.1.1.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas Valsts meža dienests mēneša laikā to izvērtē un pieņem lēmumu par tās reģistrēšanu Meža valsts reģistrā vai pamatotu atteikumu to reģistrēt. Lēmumu nosūta meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam un meža inventarizācijas veicējam.

27. Valsts meža dienests Valsts zemes dienestam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai bez maksas elektroniski nodod šādu Meža valsts reģistra informāciju:

27.1. zemes vienības kadastra apzīmējums;

27.2. zemes vienības meža kopplatība (ha);

27.3. zemes vienības meža kopplatības ballhektāru summa;

27.4. mežaudzēm, kurās valdošās koku sugas koku vecums kārtējā taksācijas gadā nepārsniedz 40 gadu skuju kokiem un cietajiem lapu kokiem, 20 gadu – mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) un 10 gadu – baltalksnim:

27.4.1. platība (ha);

27.4.2. platības ballhektāru summa;

27.4.3. platības ballhektāru summas samazinājums;

27.5. ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamā meža zemes platība (ha), kas atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 1.punktam;

27.6. ballhektāru summas samazinājums ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās meža zemes platībai, kas atbilst šo noteikumu 1.pielikuma 1.punktam;

27.7. mežaudzes vērtība (latos);

27.8. informācijas sagatavošanas datums;

27.9. meža digitālā karte (meža zemju plāns digitālā veidā atbilstoši Valsts meža dienesta izstrādātajam klasifikatoram).

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1458 redakcijā)

V. Apliecinājumu izsniegšanas kārtība un iesniegumā iekļaujamā informācija

28. Valsts meža dienests meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, vai tā pilnvarotai personai apliecinājumu izsniedz, pamatojoties uz meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai tā pilnvarotas personas iesniegumu.

29. Pirms apliecinājuma izsniegšanas atbildīgā amatpersona pārbauda iesniegto informāciju un, ja nepieciešams, veic pārbaudi mežā.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1458 redakcijā)

30. Ja meža īpašums vai tiesiskais valdījums atrodas Gaujas, Slīteres, Rāznas vai Ķemeru nacionālajā parkā vai Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervātā:

30.1. Valsts meža dienests saņemto iesniegumu apliecinājuma saņemšanai un tam pievienotos materiālus nosūta Dabas aizsardzības pārvaldei atzinuma sniegšanai par plānotās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē teritorijas aizsardzību un izmantošanu, kā arī aizsargājamās teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķiem un uzdevumiem;

30.2. Dabas aizsardzības pārvalde 15 dienu laikā sniedz atzinumu Valsts meža dienestam. Valsts meža dienests apliecinājumu izsniedz tikai tad, ja saņemts pozitīvs atzinums.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

31. Apliecinājumu koku ciršanai (6.pielikums), apliecinājumu meliorācijas sistēmu vai citu būvju būvniecībai vai rekonstrukcijai (7.pielikums), apliecinājumu uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļu būvei (8.pielikums), apliecinājumu meža reproduktīvā materiāla iegūšanai (9.pielikums) un apliecinājumu minerālmēslu un pesticīdu lietošanai meža zemēs (10.pielikums) sagatavo divos eksemplāros. Vienu eksemplāru izsniedz iesnieguma iesniedzējam, bet otru eksemplāru glabā izdevējiestāde.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1458 redakcijā)

32. (Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458)

33. Iesniegumā apliecinājuma saņemšanai norāda šādu informāciju:

33.1. iesnieguma iesniedzēja - fiziskas personas - vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta vai iesnieguma iesniedzēja - juridiskās personas - nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs;

33.2. ja iesnieguma iesniedzējs nav meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, - pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, pilnvaras numurs, izdošanas datums un iestāde, kas izdevusi pilnvaru;

33.3. saimniecības (struktūrvienības) nosaukums, zemes vienības kadastra apzīmējums, administratīvās teritorijas nosaukums un pēdējās meža inventarizācijas gads.

34. Iesniegumā apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai papildus šo noteikumu 33.punktā noteiktajai informācijai:

34.1. norāda cirtes veidu, cirtes izpildes veidu, cirsmas numuru (saistībā ar iesniegumu), kvartāla numuru, nogabala numuru, izcērtamo platību (ha), izcērtamo koksnes apjomu (m3) (pēc meža inventarizācijas datiem vai cirsmas novērtējuma);

34.2. iesniegumā par kailcirti norāda atstājamo priedes sēklu koku skaitu un apjomu (m3);

34.3. iesniegumam par galveno cirti un rekonstruktīvo cirti pievieno cirsmas skici, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu;

34.4. iesniegumam par citu cirti pievieno meža zemes transformācijas atļauju, ja paredzēta meža zemes transformācija.

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458; 34.1.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

35. Lai saņemtu apliecinājumu meliorācijas sistēmu vai citu būvju būvniecībai vai rekonstrukcijai:

35.1. iesniegumā papildus šo noteikumu 33.punktā noteiktajai informācijai norāda projekta numuru un saskaņošanas datumu, darbības veidu, projektēto darbu apjomu (km);

35.2. iesniegumam pievieno normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajā kārtībā saskaņotu būvniecības vai rekonstrukcijas projektu un, ja nepieciešams, meža zemes transformācijas atļauju.

36. Lai saņemtu apliecinājumu uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļu būvei:

36.1. iesniegumā papildus šo noteikumu 33.punktā noteiktajai informācijai norāda projekta numuru un saskaņošanas datumu, projektēto darbu apjomu (km);

36.2. iesniegumam pievieno normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajā kārtībā saskaņotu ceļu būves projektu.

37. Lai saņemtu apliecinājumu meža reproduktīvā materiāla ieguvei:

37.1. iesniegumā papildus šo noteikumu 33.punktā noteiktajai informā­cijai norāda meža reproduktīvā materiāla ieguves avota nosaukumu un reģistrācijas numuru, atrašanās vietu, koku sugu, meža reproduktīvā materiāla veidu, kvartāla numuru, nogabala numuru, mērvienību, apjomu, plānoto ievākšanas laiku, kā arī informāciju par meža reproduktīvā materiāla sertificēšanu;

37.2. iesniegumam pievieno ieguves tiesības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), ja meža reproduktīvā materiāla ieguvējs nav meža reproduktīvā materiāla ieguves avota īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.

38. Lai saņemtu apliecinājumu minerālmēslu un pesticīdu lietošanai meža zemē, iesniegumā papildus šo noteikumu 33.punktā noteiktajai informācijai norāda:

38.1. kvartāla numuru, nogabala numuru, platību (ha), lietošanas mērķi, ķimikālijas nosaukumu, devu, devas mērvienību un izmantošanas paņēmienu;

38.2. apdraudēto koku sugu un kaitīgo (apkarojamo) organismu, ja paredzēts lietot pesticīdus.

38.1 Pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai tā pilnvarotas personas rakstiska iesnieguma Valsts meža dienesta amatpersona ir tiesīga pieņemt lēmumu par apliecinājuma atcelšanu.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1458 redakcijā)

VI. Informācija, ko sniedz meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, un tās sniegšanas kārtība

39. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumus un pārskatus iesniedz Valsts meža dienestā.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1458 redakcijā)

40. Pārskatos par darbībām, kurām ir nepieciešams apliecinājums, norāda apliecinājuma numuru un izsniegšanas datumu, kā arī papildus šo noteikumu 33.punktā noteiktajai informācijai norāda šādu informāciju:

40.1. pārskatā par koku ciršanu – kvartāla numurs, nogabala numurs, faktiskais cirtes izpildes veids, faktiski izcirstā platība (ha), faktiski izcirstais koksnes apjoms (m3) un apjoma noteikšanas veids (augošu koku uzmērīšana, sagatavotu kokmateriālu uzmērīšana vai izcirstā apjoma norāde pēc inventarizācijas datiem);

40.2. pārskatā par meliorācijas sistēmu vai citu būvju būvniecību vai rekonstrukciju - projekta numurs, darbības veids, gada laikā veiktais darba apjoms (km);

40.3. pārskatā par uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļu būvi - projekta numurs, gada laikā veiktais darbu apjoms (km);

40.4. pārskatā par meža reproduktīvā materiāla ieguvi - meža reproduk­tīvā materiāla ieguves avota nosaukums un reģistrācijas numurs, mērvienība, faktiskais iegūtais meža reproduktīvā materiāla apjoms;

40.5. pārskatā par minerālmēslu un pesticīdu lietošanu - kvartāla numurs, nogabala numurs, ķimikāliju nosau­kums, apstrādātā platība (ha) un izlietoto ķimikāliju apjoms (l, kg).

(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458)

40.1 Ja meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav ar nodokli apliekamā persona atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli, pārskatā par koku ciršanu atsevišķi norāda koku vai apaļo kokmateriālu pircēju, ar kokiem vai apaļajiem kokmateriāliem veikto darījumu apjomu latos un informāciju par attaisnojuma dokumentiem (nosaukumu, numuru, datumu).

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1458 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2011., sk. grozījumu 3.punktu)

41. Pārskatā par darbībām, kurām nav nepieciešams apliecinājums, papildus šo noteikumu 33.punktā noteiktajai informācijai norāda šādu informāciju:

41.1. pārskatā par meža atjaunošanu - kvartāla numurs, nogabala numurs, atjaunotā platība (ha), valdošā koku suga un galvenais atjaunošanas veids (mākslīga vai dabiska atjaunošana). Mākslīgi atjaunotajam mežam papildus norāda:

41.1.1. izsniegtā apliecinājuma meža reproduktīvā materiāla ieguvei numuru, meža reproduktīvā materiāla ieguves avota nosaukumu un reģistrācijas numuru (ieraksta no apliecinājuma), ja atjaunošanā izmantotas savā īpašumā ievāktas sēklas vai mežeņi;

41.1.2. meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta numuru, meža reproduktīvā materiāla ieguves avota nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja atjaunošanā izmantots sertificēts materiāls;

41.1.3. meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas numuru, meža reproduktīvā materiāla ieguves avota nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja atjaunošanā izmantots ievestais materiāls;

41.2. pārskatā par meža ieaudzēšanu - ieaudzētā platība (ha), valdošā koku suga, galvenais ieaudzēšanas veids (mākslīga vai dabiska ieaudzēšana), atzīme par plantāciju mežu. Mākslīgi ieaudzētajam mežam papildus norāda:

41.2.1. izsniegtā apliecinājuma meža reproduktīvā materiāla ieguvei numuru, meža reproduktīvā materiāla ieguves avota nosaukumu un reģistrācijas numuru (ieraksta no apliecinājuma), ja ieaudzēšanā izmantotas savā īpašumā ievāktas sēklas vai mežeņi;

41.2.2. meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta numuru, meža reproduktīvā materiāla ieguves avota nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja ieaudzēšanā izmantots sertificēts materiāls;

41.2.3. meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas numuru, meža reproduktīvā materiāla ieguves avota nosaukumu un reģistrācijas numuru, ja atjaunošanā izmantots ievestais materiāls;

41.3. pārskatā par jaunaudžu kopšanu - kvartāla numurs, nogabala numurs un izkoptā platība (ha).

42. Ja mežs atjaunots mākslīgi un atjaunošanā izmantots sertificēts vai ievestais materiāls, pārskatam par meža atjaunošanu un pārskatam par meža ieaudzēšanu pievieno meža reproduktīvā materiāla iegādi apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

43. Ja mežs ieaudzēts lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, pārskatam par meža ieaudzēšanu pievieno zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar atzīmētu ieaudzēto platību.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1458 redakcijā)

44. Pārskatā par meža bojājumiem papildus šo noteikumu 33.punktā noteiktajai informācijai norāda šādu informāciju:

44.1. kvartāla numurs;

44.2. nogabala numurs;

44.3. bojātā platība (ha);

44.4. bojājumu apjoms (%). Ja bojājumu apjoms ir lielāks par 10 %, norāda veselos desmitos procentu no valdaudzes koku skaita;

44.5. bojājuma cēlonis, norādot vienu no šādiem bojājumu cēloņiem:

44.5.1. vējgāze (snieglauze);

44.5.2. uguns;

44.5.3. ūdens;

44.5.4. dzīvnieki;

44.5.5. slimības;

44.5.6. kaitēkļi (konkretizēt);

44.5.7. citi cēloņi (konkretizēt).

VII. Profesionālās kvalifikācijas prasības meža inventarizācijas veikšanai un meža apsaimniekošanas plānošanai

45. Lai varētu veikt meža inventarizāciju un plānot meža apsaimnieko­šanu, fiziskai personai jāatbilst šādām prasībām:

45.1. tai ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija - augstākā vai vidējā profesionālā izglītība. Ja izglītība nav iegūta mežsaimniecības jomā, nepieciešams Latvijā akreditētas izglītības iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka minētā persona ir apmeklējusi mācību kursus mērniecībā, dendroloģijā, meža botānikā, meža taksācijā, mežierīcībā, mežkopībā, meža atjaunošanā, meža augsnes zinātnē, meža ekoloģijā un dabas aizsardzībā;

45.2. meža inventarizācija ir veikta atbilstošā kvalitātē - inventarizācijas veicējs kalendāra gada laikā nav saņēmis atteikumu datu reģistrācijai atbilstoši šo noteikumu 11.punktam vairāk kā par 10 % inventarizēto zemes vienību.

46. Ja fiziska persona atbilst šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētajām prasībām, tā iesniedz Valsts meža dienestā atbilstību apliecinošus dokumentus un Valsts meža dienests to reģistrē kā meža inventarizācijas veicēju.

47. Valsts meža dienests katru gadu līdz 30.janvārim izvērtē inventarizācijas veicēju atbilstību šo noteikumu 45.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

48. Ja Valsts meža dienests konstatē, ka inventarizācijas veicēja kvalifikācija neatbilst šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētajām prasībām, Valsts meža dienests pieņem pamatotu lēmumu par inventarizācijas veicēja reģistrācijas anulēšanu un rakstiski informē par to meža inventarizācijas veicēju. Valsts meža dienesta lēmumu var apstrīdēt Valsts meža dienesta likumā noteiktajā kārtībā. Inventarizācijas veicējs, kura neatbilstību šo noteikumu prasībām konstatējis Valsts meža dienests, var atkārtoti reģistrēties ne agrāk kā gadu pēc lēmuma pieņemšanas par meža inventarizācijas veicēja reģistrācijas anulēšanu.

VIII. Noslēguma jautājumi

49. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.169 "Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 60.nr.).

50. Noteikumu 30.punkts stājas spēkā ar 2008.gada 1.janvāri attiecībā uz meža īpašumiem vai tiesiskajiem valdījumiem, kas atrodas Gaujas, Slīteres, Ķemeru nacionālajā parkā, Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervātā.

51. Līdz 2007.gada 31.decembrim meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniegumu Meža likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktā apliecinājuma saņemšanai iesniedz īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijā, ja īpašums atrodas Gaujas, Slīteres vai Ķemeru nacionālajā parkā vai arī Teiču, Krustkalnu, Grīņu vai Moricsalas dabas rezervātā.

52. Līdz 2007.gada 31.decembrim Gaujas, Slīteres un Ķemeru nacionālā parka un Teiču dabas rezervāta administrācija katru mēnesi līdz piektajam datumam informāciju par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem iesniegumiem un izsniegtajiem apliecinājumiem iesniedz Valsts meža dienesta virsmežniecībā, kura uzrauga attiecīgo teritoriju. Informāciju iesniedz elektroniskā veidā kopā ar iestādes vadītāja apstiprinātu rakstisku kopsavilkumu.

53. Valsts meža dienesta izsniegtie apliecinājumi koku ciršanai (6.pielikums), meliorācijas sistēmu vai citu būvju būvniecībai vai rekonstrukcijai (7.pielikums), uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļu būvei (8.pielikums), meža reproduktīvā materiāla iegūšanai (9.pielikums) un minerālmēslu, pesticīdu lietošanai meža zemēs (10.pielikums), kas ir izdoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz to derīguma termiņa beigām.

54. Valsts meža dienesta apstiprinātā apliecinājuma koku ciršanai veidlapa ir derīga trīs mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.590
Meža zemju kategoriju atbilstība zemes lietošanas veidam

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458)

Nr.
p.k.

Meža zemes kategorija

Kods

Meža zemes veids meža
apsaimniekošanā

Zemes lietošanas veids

1.

Mežs

1.1.

10

mežaudze

mežs

1.2.

11

degums

mežs

1.3.

12

iznīkusi audze

mežs

1.4.

13

vējgāze

mežs

1.5.

14

izcirtums

mežs

1.6.

(svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458)

2.

Purvs

2.1.

21

sūnu purvs2

purvs

2.2.

22

zāļu purvs3

purvs

2.3.

23

pārejas purvs4

purvs

3.

Lauce

3.1.

31

lauce

pārējā zeme

3.2.

32

meža dzīvnieku barošanas lauce5

pārējā zeme

3.3.

33

virsājs6

pārējā zeme

3.4.

34

smiltājs7

pārējā zeme

4.

Pārplūstošs klajums

40

pārplūstošs klajums

pārējā zeme

41

bebru appludinājums8

pārējā zeme

5.

Meža zeme, uz kuras atrodas meža infrastruktūras objekti

5.1.

Uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļi un dabiskās brauktuves

51

uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļš, dabiskā brauktuve

zeme zem ceļiem

5.2.

Stiga

5.2.1.

521

kvartālstiga9

pārējā zeme

5.2.2.

522

mineralizēta josla

pārējā zeme

5.3.

Grāvis

5.3.1.

531

ūdensnoteka

zeme zem ūdeņiem

5.3.2.

532

novadgrāvis

zeme zem ūdeņiem

5.3.3.

533

susinātājgrāvis10

zeme zem ūdeņiem

5.3.4.

534

kontūrgrāvis11

zeme zem ūdeņiem

5.4.

Citi meža infrastruktūras objekti

54

citi meža infrastruktūras objekti

pārējā zeme

5.4.1.

541

sēklu plantācijas

pārējā zeme

5.4.2.

542

rekultivētā zeme12

pārējā zeme

5.4.3.

543

ūdens ņemšanas vieta13

zeme zem ūdeņiem

5.4.4.

544

atpūtas vieta14

pārējā zeme

5.4.5.

Ugunsnovērošanas torņi545ugunsnovērošanas tornispārējā zeme

5.4.6.

523

kokmateriālu krautuves vieta15

pārējā zeme

Piezīmes.

1 (Svītrota ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458)

2 Sūnu purvs - purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem galvenokārt no atmosfēras nokrišņiem. Zemsedzē dominē dažādas sfagnu (Sphagnaceae) dzimtas sugas.

3 Zāļu purvs - purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem galvenokārt no gruntsūdeņiem. Zemsedzē dominē dažādas grīšļu (Cyperaceae) dzimtas sugas.

4 Pārejas purvs - purva ekosistēma, kas minerālvielas un ūdeni saņem gan no gruntsūdeņiem, gan no atmosfēras nokrišņiem. Zemsedzē dominē dažādas grīšļu un sfagnu dzimtu sugas.

5 Meža dzīvnieku barošanas lauce - mežā ietilpstoša atklāta platība ar raksturīgu vaskulāro augu veģetāciju, kas izveidojusies mežā dabisku faktoru ietekmē un kas tiek izmantota meža dzīvnieku piebarošanai.

6 Virsājs - mežā ietilpstoša atklāta platība, kuras veģetācijā dominē virši (Ericaceae).

7 Smiltājs - mežā ietilpstoša atklāta platība ar neizteiktu augsnes organiskās daļas slāni un veģetāciju, nepietiekamu mitruma un barības vielu daudzumu.

8 Bebru appludinājums - meža zeme, kas bebru (Castor fiber) darbības dēļ pārplūdusi un kurā nav iespējama mežaudzes attīstība.

9 Kvartālstiga - no apauguma attīrīta stiga (ne platāka par pieciem metriem), kas norāda meža kvartālu ārējo robežu.

10 Susinātājgrāvis - regulējošā tīkla būve, kura uztver un novada līdz novadgrāvim vai ūdensnotekai virszemes noteci un pazemina gruntsūdens līmeni apkārtējā platībā.

11 Kontūrgrāvis - norobežojošā tīkla būve nosusināmās zemes norobežošanai no apkārtējās platības (purva, paaugstināta reljefa vietām) virszemes noteces un pieplūstošajiem gruntsūdeņiem.

12 Rekultivētā zeme - platība, kurā veikts melioratīvu, kultūrtehnisku vai agrotehnisku pasākumu komplekss degradētas augšņu segas atjaunošanai, lai novērstu saimnieciskās darbības dēļ radušos bojājumus un padarītu to derīgu izmantošanai mežsaimniecībā vai citām vajadzībām.

13 Ūdens ņemšanas vieta - meža ugunsgrēku dzēšanai paredzētās ūdens ņemšanas vietas (ne lielākas par 300 kvadrātmetriem).

14 Atpūtas vieta - īpaši iekārtota teritorija (piemēram, ierīkotas telšu vietas, tualetes, atpūtas takas, soliņi) atpūtai mežā.

15 Kokmateriālu krautuves vieta – ilglaicīgai lietošanai pie ceļa ierīkota kokmateriālu pagaidu uzglabāšanas vieta.

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.590
Parametri meža sadalīšanai nogabalos

Nr. p.k.

Parametrs

Nosacījumi

1.

Konkrēti meža apsaimniekošanas ierobežojumi

Daļai platības papildus vispārējām dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā ir noteikti speciāli apsaimniekošanas ierobežojumi, un par to ir pieņemts atbildīgās institūcijas lēmums

2.

Mežaudzes sastāvs

Atšķirīga valdošā koku suga mežaudzē.
Valdošās koku sugas īpatsvars mežaudzē atšķiras vairāk nekā par 20 %:
- no krājas, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums 1Hvid. >12 m vai vidējais caurmērs 2Dvid. > 10 cm;
- no koku skaita, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums 1Hvid. <12 m vai 2Dvid. < 10 cm.
Atšķirīgs pārējo koku sugu īpatsvars vairāk nekā par 30 %

3.

Mežaudzes stāvs3

Ir izdalāms mežaudzes otrais stāvs

4.

Mežaudzes vecums

Valdaudzes vidējais vecums atšķiras vairāk nekā par vienu vecumklasi4

5.

Meža augšanas apstākļu tips

Klasificējami kā dažādi

6.

Valdošās koku sugas bonitāte

Klasificējama kā dažāda

7.

Mežaudzes biezība5

Faktiskā un normālā šķērslaukuma6 vai faktiskā un normālā koku skaita7 attiecību starpība pārsniedz 2/10

Piezīmes.

1. Ja izdalāmajam jaukta sastāva I vai II vecumklases nogabalam piekļaujas jaukta sastāva I vai II vecumklases nogabals, kura platība <= 0,3 ha, pieļaujama to apvienošana vienā nogabalā vienas meža augšanas apstākļu tipu rindas ietvaros, neievērojot šajā pielikumā noteiktos parametrus, izņemot gadījumus, ja ir spēkā atšķirīgi meža apsaimniekošanas ierobežojumi.

2. 1 Hvid. - mežaudzes valdošās koku sugas vidējais augstums.

3. 2 Dvid. - mežaudzes valdošās koku sugas vidējais caurmērs.

4. 3 Mežaudzes stāvs - koku kopa, kuras augstumu atšķirības no koku vidējā augstuma nepārsniedz 20 %. Meža inventarizācijā otro stāvu izdala, ja tā koku vidējais augstums ir vismaz par 21 % mazāks nekā pirmā stāva koku vidējais augstums, bet nav mazāks par sešiem metriem.

5. 4 Vecumklase - iedalījuma vienība mežaudžu klasificēšanai pēc vecuma. Parastajai priedei, parastajai eglei, lapeglei, parastajam ozolam, parastajam osim, vīksnai, gobai, parastajai kļavai, dižskābardim, skābardim, duglāzijai, balteglei, valriekstam, zirgkastaņai, citām priedēm, citām eglēm, citiem ozoliem, citām kļavām un citiem ošiem viena vecumklase aptver 20 gadu, apsei, bērzam, melnalksnim, parastajai liepai, citām liepām, saldajam ķirsim, mežābelei, meža bumbierei, papelei - 10 gadu, bet baltalksnim, vītolam, pīlādzim un ievai - piecus gadus.

6. 5 Mežaudzes biezība - faktiskā koku skaita attiecība pret normālo koku skaitu vai faktiskā šķērslaukuma attiecība pret normālo šķērslaukumu.

7. 6 Normālais šķērslaukums (m2/ha) - šķērslaukuma skaitliskā vērtība pilnas biezības (biezība 1,0) mežaudzēs.

8. 7 Normālais koku skaits (gab./ha) - koku skaita skaitliskā vērtība pilnas biezības (biezība 1,0) mežaudzēs.

Normālais šķērslaukums

Nr.
p.k.

Vidējais
augstums (m)

Koku suga

priede

egle

bērzs, liepa

apse, alksnis

ozols

osis

1.

10

27

22

16

19

18

13

2.

11

28

23

17

20

19

15

3.

12

29

25

18

21

20

16

4.

13

30

26

19

23

21

18

5.

14

31

27

20

24

22

19

6.

15

32

28

21

25

23

20

7.

16

32

29

22

26

24

21

8.

17

33

30

23

27

25

22

9.

18

33

31

24

28

26

23

10.

19

34

32

25

29

27

24

11.

20

34

33

26

30

28

24

12.

21

35

34

27

31

29

25

13.

22

35

35

28

32

30

25

14.

23

36

36

28

34

31

26

15.

24

36

37

29

35

32

26

16.

25

36

38

30

36

33

27

17.

26

37

39

31

37

34

27

18.

27

37

40

32

38

35

28

19.

28

37

41

32

39

35

28

20.

29

38

41

33

40

36

28

21.

30

38

42

34

41

37

29

22.

31

38

43

35

42

38

23.

32

38

44

35

42

38

24.

33

38

45

36

43

39

25.

34

39

46

37

44

39

26.

35

39

47

38

45

40

Normālais koku skaits

Nr. p.k.

Vidējais augstums (m)

Koku suga

priede

egle

bērzs, liepa

apse, alksnis

ozols, osis

1.

līdz 6

4000

3200

3200

3200

2000

2.

7

3800

3200

3200

3000

2000

3.

8

3600

3000

3000

2800

1800

4.

9

3400

3000

3000

2600

1800

5.

10

3000

3000

3000

2400

1600

6.

11

2800

2800

2600

2200

1600

7.

12

2600

2800

2400

2000

1600

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.590
Nogabalu raksturojošie rādītāji

1.tabula

Nr.
p.k.

Rādītājs

Mērvienība

Pieļaujamā novirze

1.

Nogabala platība

ha

+/- 0,11

2.

Meža augšanas apstākļu tips2 (2.tabula)

meža augšanas apstākļu tipa kods atbilstoši inventarizācijas datu ievades programmatūrai

blakus esošais meža augšanas apstākļu tips augšanas apstākļu grupas ietvaros

3.

Koku sugas (koku sugām, kuru krājas vai koku skaita īpatsvars mežaudzē ir vismaz 10 %, bet ne vairāk kā piecas koku sugas pirmajā mežaudzes stāvā un trīs koku sugas otrajā mežaudzes stāvā, atsevišķi pa stāviem)

koku sugas kods

atbilstoši inventarizācijas datu ievades programmatūrai

3.1.

vecums

3.1.1.

līdz 40 gadiem

gadi

+/- 5

3.1.2.

41 gads un vairāk

gadi

+/- 10

3.2.

vidējais augstums

m

+/- 10 %

3.3.

vidējais caurmērs

cm

+/- 10%

3.4.

šķērslaukums, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums3
Hvid. > 12 m vai vidējais caurmērs4 Dvid. > 10 cm

m2/ha

+/- 10%

3.5.

koku skaits, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums3
Hvid. < 12 m vai vidējais caurmērs4 Dvid. < 10 cm

gab./ha

+/- 10%

3.6.

sastāva koeficients mežaudzes formulā:

3.6.1.

tiek noteikts, ja valdošās koku sugas koku vidējais augstums3
Hvid. < 12 m vai vidējais caurmērs4 Dvid. < 10 cm

-

3.6.2.

tiek aprēķināts pārējos gadījumos

-

4.

Mežaudzes biezība

4.1.

tiek aprēķināta faktiskā un normālā koku skaita attiecība mežaudzēm, kur valdošās koku sugas koku vidējais augstums3 Hvid. < 12 m vai vidējais caurmērs4 Dvid. < 10 cm

-

4.2.

tiek aprēķināta faktiskā un normālā šķērslaukuma attiecība mežaudzēm, kur valdošās koku sugas koku vidējais augstums3 Hvid. > 12 m vai vidējais caurmērs4 Dvid. > 10 cm

-

5.

Aprēķinātā mežaudzes krāja

m3

-

6.

Aprēķinātā valdošās koku sugas bonitāte

-

7.

Koku suga (koku sugām, kuru īpatsvars mežaudzē ir 5 % un mazāks, bet ne vairāk kā trīs koku sugas):

koku sugas kods atbilstoši inventarizācijas datu ievades programmatūrai

7.1.

vecums

gadi

7.2.

koksnes apjoms

kopējā apjoma (m3) grupa atbilstoši inventarizācijas datu ievades programmatūrai

8.

Atmirušās koksnes apjoms

kopējā apjoma (m3) grupa atbilstoši inventarizācijas datu ievades programmatūrai

9.

Mežaudzes izcelšanās veids

mākslīga vai dabiska

10.

Koki, kuri saglabāti no iepriekšējās mežaudzes un kuru kopējais šķērslaukums ir mazāks par kritisko šķērslaukumu

m3

+/- 10 %

Piezīmes.

1 Pilsētu teritorijās - +/- 0,01 ha.

2 Meža augšanas apstākļu tips (2.tabula).

3 Hvid. - mežaudzes valdošās koku sugas vidējais augstums.

4 Dvid. - mežaudzes valdošās koku sugas vidējais caurmērs.

2.tabula

Meža augšanas apstākļu tipi

Nr. p.k.

Meža augšanas apstākļu tipu grupa

Meža augšanas apstākļu tips

Simbols

1.

Mežaudzes sausās minerālaugsnēs

1.1.

sils

Sl

1.2.

mētrājs

Mr

1.3.

lāns

Ln

1.4.

damaksnis

Dm

1.5.

vēris

Vr

1.6.

gārša

Gr

2.

Mežaudzes slapjās minerālaugsnēs

2.1.

grīnis

Gs

2.2.

slapjais mētrājs

Mrs

2.3.

slapjais damaksnis

Dms

2.4.

slapjais vēris

Vrs

2.5.

slapjā gārša

Grs

3.

Mežaudzes slapjās kūdras augsnēs

3.1.

purvājs

Pv

3.2.

niedrājs

Nd

3.3.

dumbrājs

Db

3.4.

liekņa

Lk

4.

Mežaudzes nosusinātās minerālaugsnēs

4.1.

viršu ārenis

Av

4.2.

mētru ārenis

Am

4.3.

šaurlapju ārenis

As

4.4.

platlapju ārenis

Ap

5.

Mežaudzes nosusinātās kūdras augsnēs

5.1.

viršu kūdrenis

Kv

5.2.

mētru kūdrenis

Km

5.3.

šaurlapju kūdrenis

Ks

5.4.

platlapju kūdrenis

Kp

Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.590
Meža zemju plānā lietojamie apzīmējumi
Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.590

(Pielikums grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

Meža inventarizācijas dati un nogabalu raksturojošie rādītāji

02.JPG (59374 bytes)

II. Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabals

Nogabala2

I un II stāva apraksts (mežaudzes sastāvs3)

Valdošā koku suga

Mežaudze

Meža reproduktīvā materiāla (MRM) ieguves avots

Atjaunošanas termiņš (gads)

numurs

platība (ha)

meža zemes veids meža apsaimniekošanā

meža augšanas apstākļu tips

bonitāte

vidējais augstums

vidējais caurmērs

vecums

biezība

šķērslaukums
(m2/ha)

koku skaits
(gab./ha)

krāja (m3/ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


 

Piezīmes.

1 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2 Par katru nogabalu papildus norāda atzīmes par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, vides un dabas resursu aizsargjoslām, teritorijām, kurām ir noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi saskaņā ar dabas aizsardzības noteikumiem un meža monitoringa punktiem.

3 Veidojot mežaudzes sastāvu, pirmo norāda to koku sugu, kurai ir lielākā krāja. Ja vairākām koku sugām ir vienāda krāja, pirmo norāda to koku sugu, kurai ir lielāks galvenās cirtes vecums. Koku suga, kuru mežaudzes sastāvā norāda pirmo, ir mežaudzes valdošā koku suga.

Zemkopības ministrs M.Roze
6.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.590

(Pielikums MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1458 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.590

(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.371; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

06.JPG (45880 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
8.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.590

(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.371; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

08.JPG (45515 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
9.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.590

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

09.JPG (51225 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
10.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 28.augusta noteikumiem Nr.590

(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.371; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1458; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.49)

(mazais valsts ģerbonis)

________.eksemplārs

Apliecinājums Nr. _______

minerālmēslu un pesticīdu lietošanai meža zemēs

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

Vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums

.

Personas kods/reģistrācijas Nr.

.

Dzīvesvieta/adrese

.

Saimniecības (struktūrvienības) nosaukums

.

.

Pilnvarotā persona:

Vārds, uzvārds

.

Personas kods

,

Dzīvesvieta

.

Pilnvaras Nr.

.

Izdošanas datums

.

Izdevēja iestāde

.

.

Apliecinājuma izdevējs:

.

Izdevēja adrese

.

Pamatojoties uz

.

,

nolemju meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam

.

atļaut lietot šādus minerālmēslus un pesticīdus meža zemēs

Virsmežniecība _________________

 

 

Administratīvās teritorijas nosaukums ______________________

.


Zemes vienības kadastra apzīmējums

Lietošanas mērķis

Apdraudētā koku suga

Kaitīgais (apkarojamais) organisms

Minerālmēslu, pesticīdu nosaukums

Deva uz ha
(l, kg)

Izmantošanas paņēmiens

Kv.Nr.

Nog.Nr.

A/nog.Nr.

Platība (ha)


.

Apliecinājums derīgs līdz 20 _____ .g.

.

.

.

 

20 ____ .gada _____. ___________________

Amatpersona

.

(amats, paraksts1 un tā atšifrējums)

Apliecinājums ir sagatavots divos vienādos eksemplāros2.

Apliecinājumu var apstrīdēt

laikā no tā saņemšanas

.

virsmežniecības virsmežzinim.

Piezīmes.

1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2 Prasība attiecināma tikai uz apliecinājumu papīra formā.

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 590Pieņemts: 28.08.2007.Stājas spēkā: 06.09.2007.Zaudē spēku: 06.03.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 143, 05.09.2007.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
162676
{"selected":{"value":"13.01.2012","content":"<font class='s-1'>13.01.2012.-05.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.01.2012","iso_value":"2012\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2012.-05.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-12.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2010","iso_value":"2010\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2009","iso_value":"2009\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2009.-28.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2009","iso_value":"2009\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2009.-21.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2007","iso_value":"2007\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2007.-07.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.01.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)