Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.525

Rīgā 2007.gada 31.jūlijā (prot. Nr.43 9.§)
Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
5. panta piekto daļu, 18. panta pirmo un 1.1 daļu, 28. panta piekto daļu un
likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
speciālajās ekonomiskajās zonās"
3. panta desmito daļu
(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā piemēro samazinātu akcīzes nodokļa (turpmāk - nodoklis) likmi vai atbrīvojumu no nodokļa naftas produktiem, kurus piegādā un izmanto atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk - likums) 5.panta piektajai daļai un 18.panta pirmajai daļai vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta septītajai, astotajai un devītajai daļai, kā arī kārtību un gadījumus, kad nepiemēro likumā paredzētos akcīzes preču pārvietošanas un kontroles nosacījumus;

1.2. kārtību, kādā atsevišķus naftas produktus iezīmē (marķē), lai tiem piemērotu likuma 14.panta otro daļu vai 18.panta trešo daļu vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta 8.1 un devīto daļu;

1.3. iezīmēto (marķēto) naftas produktu apriti;

1.4. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, pārreģistrē vai anulē izziņu to naftas produktu iegādei, kuriem piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu, un kādā izsniedz atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai.

(Grozīts ar MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

2. Saskaņā ar šiem noteikumiem iezīmē (marķē) likuma 14.panta otrajā daļā un 18.panta trešajā daļā un likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta 8.1 un devītajā daļā minētos naftas produktus.

3. Likuma 14.panta otro daļu vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta devīto daļu piemēro, ja dīzeļdegviela, petroleja vai degvieleļļa, kuras kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 mm2/s, vai šo naftas produktu aizstājējprodukti un komponenti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šiem noteikumiem un tos piegādā atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

4. (Svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

5. Naftas produktus, kurus piegādā un izmanto likuma 18.panta pirmās daļas 1. un 6.punktā minētajiem mērķiem, atbrīvo no nodokļa, ja tos piegādā atbilstoši šo noteikumu V nodaļā minētajām prasībām, arī tad, ja tie nav iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

6. Likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu piemēro, ja tajā minētajos gadījumos naftas produktus piegādā atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā minētajām prasībām.

7. Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktu piemēro, ja tajā minētajos gadījumos naftas produktus piegādā atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā minētajām prasībām.

8. Likuma 18.panta pirmās daļas 4.punktu vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 4.punktu piemēro, ja naftas produktus piegādā atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

9. Likuma 18.panta pirmās daļas 5.punktu piemēro, ja naftas produktus piegādā atbilstoši šo noteikumu VII nodaļā minētajām prasībām.

10. Šajos noteikumos minētos naftas produktus piegādā līdz adresei, kas norādīta saskaņā ar šiem noteikumiem izsniegtajā izziņā, kā arī iepilda izziņā minētajās tvertnēs (ja tādas ir norādītas), ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

11. Persona, kas naftas produktus, kuriem piemēro samazinātu nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa, piegādā (turpmāk - piegādātājs) tādai personai, kas izmanto naftas produktus, kuriem piemēro samazinātu nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa (turpmāk - lietotājs), iesniedz normatīvajos aktos par akcīzes preču apriti noteiktos pārskatus.

12. Atbilstoši grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti piegādātājs par naftas produktu piegādi izraksta piegādes dokumentu (turpmāk – degvielas piegādes dokuments), bet par darījumiem vai darbībām ar naftas produktiem – attaisnojuma dokumentu (turpmāk – degvielas attaisnojuma dokuments). Degvielas piegādes dokumentā un degvielas attaisnojuma dokumentā papildus rekvizītiem, kas noteikti normatīvajos aktos par akcīzes preču apriti, norāda šādu informāciju:

12.1. ja naftas produktus piegādā, pamatojoties uz izziņu, kas izsniegta saskaņā ar šiem noteikumiem, - lietotājam, kuram piegādā naftas produktus, izsniegtās izziņas veidu, numuru un izsniegšanas datumu;

12.2. ja naftas produktus piegādā likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem mērķiem, - gaisa kuģu (lidmašīnu vai citu gaisa satiksmes transportlīdzekļu) vai kuģu (kuģu vai citu peldlīdzekļu) reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu (izņemot gadījumu, ja naftas produktus piegādā likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 2.punktā minētajam mērķim) vai šo noteikumu 95.punktā minēto degvielas uzpildes staciju, kas īpaši aprīkota kuģu apgādei;

12.3. vai piegādātie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti);

12.4. naftas produktu izmantošanas mērķi;

12.5. ja naftas produktus piegādā likuma 18.panta pirmās daļas 3.punktā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem mērķiem un par transportlīdzekli (ja nepieciešams, arī par otro transportlīdzekli) izmanto kuģi, kas veic kuģu bunkurēšanu vai piegādi, - tā kuģa reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu, kurš veic kuģu bunkurēšanu vai piegādi;

12.6. ja lietotājs pieņem tikai daļu no piegādātā naftas produktu apjoma, - pieņemto naftas produktu daudzumu. Lietotājs to apliecina ar parakstu. Atlikušo naftas produktu daudzumu kopā ar to pašu degvielas piegādes dokumentu piegādātājs pārvieto atpakaļ uz iekraušanas (iepildīšanas) vietas adresi;

12.7. fasētajiem naftas produktiem – iepakojuma vienību skaitu un daudzumu (litros) katrā iepakojuma vienībā.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.301; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.526; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

13. Ja no viena kuģa uz otru kuģi tiek pārkrauti (pārsūknēti) viena komersanta naftas produkti, izraksta degvielas piegādes dokumentu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.301; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

14. Ja no akcīzes preču noliktavas, kas atrodas tādā lidostas teritorijā, kurā izveidota robežšķērsošanas vieta (turpmāk – starptautiskā lidosta), naftas produktus pārvieto uz gaisa kuģiem to apgādei ar naftas produktiem šajā starptautiskajā lidostā, izmantojot transportlīdzekļus, kuri netiek iesaistīti ceļu satiksmē, un naftas produktu pārvietošana nav iespējama šo noteikumu 12.6.apakšpunktā minētajā kārtībā, piegādātājs degvielas piegādes dokumentu noformē par gaisa kuģim piegādātās degvielas daudzumu. Šajā gadījumā degvielas piegādes dokumentā:

14.1. sadaļā par naftas produktu saņēmēju un izkraušanas vietu norāda tikai attiecīgās starptautiskās lidostas nosaukumu un adresi, komersanta nosaukumu, gaisa kuģa reģistrācijas numuru un reisa numuru;

14.2. sadaļā par iekraušanas vietu norāda iekraušanas (iepildīšanas) vietu un tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru vai tā transportlīdzekļa identifikācijas numuru, ar kuru piegādā naftas produktus gaisa kuģim;

14.3. sadaļā par naftas produktiem norāda tikai šādas ziņas:

14.3.1. veidu, marku un Kombinētās nomenklatūras kodu;

14.3.2. faktisko temperatūru un blīvumu;

14.3.3. iepildīto apjomu (litros vai (un) kilogramos);

14.3.4. vai piegādātie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.526 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

15. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

16. (Svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.526)

17. Ja naftas produkti tiek pārvietoti šo noteikumu 14.punktā minētajā kārtībā, piegādātājs atbilstoši akcīzes preču apriti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem veic preču uzskaiti arī par naftas produktiem, kas iepildīti transportlīdzeklī gaisa kuģu apgādei.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.526 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.526)

19. Ja naftas produktus piegādā likuma 18.panta pirmās daļas 3.punktā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1. un 3.punktā minētajiem mērķiem no šo noteikumu 95.punktā minētās degvielas uzpildes stacijas, kas ir īpaši aprīkota kuģu apgādei, piegādātājs elektroniskās kases sistēmas čekā papildus rekvizītiem, kas noteikti normatīvajos aktos par elektroniskās kases sistēmas čekiem un to aprites kārtību, norāda:

19.1. lietotāja nosaukumu;

19.2. kuģa reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu;

19.3. vai piegādātie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti);

19.4. atzīmi "atbrīvojums kuģiem".

20. Piegādātājs papildus akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajai uzskaitei norāda šādu informāciju:

20.1. ja naftas produktus piegādā, pamatojoties uz izziņu, kas izsniegta saskaņā ar šiem noteikumiem, - lietotājam, kuram piegādā naftas produktus, izsniegtās izziņas veidu, numuru un izsniegšanas datumu;

20.2. ja naftas produktus piegādā likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem mērķiem, - gaisa kuģu vai kuģu reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu (izņemot šo noteikumu 14.punktā minēto gadījumu un gadījumu, ja naftas produktus piegādā likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 2.punktā minētajam mērķim) vai šo noteikumu 95.punktā minēto degvielas uzpildes staciju, kas ir īpaši aprīkota kuģu apgādei;

20.3. naftas produktu daudzumu atbilstoši naftas produktu izmantošanas mērķim, atsevišķi norādot iezīmētos (marķētos) un neiezīmētos (nemarķētos) naftas produktus;

20.4. naftas produktu izmantošanas mērķi.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

20.1 (Svītrots no 01.02.2019. ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; sk. grozījumu 2. punktu)

20.2 Lietotājs iesniegumu šajos noteikumos minēto izziņu saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai iesniedz elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja lietotājs nav Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients, iesniegumu var iesniegt papīra formā.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

20.3 Dati par lietotājam piešķirtā atļautā naftas produktu daudzuma iegādi tiek reģistrēti un iegādāto naftas produktu daudzuma uzskaite tiek nodrošināta Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 420 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

20.4 Valsts ieņēmumu dienests šajos noteikumos minētās izziņas izsniedz elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Ja lietotājs nav Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas klients, izziņu izsniedz papīra formā, nosūtot uz lietotāja juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

20.5 Ja mainās izziņā norādītais lietotāja vārds, uzvārds vai nosaukums, Valsts ieņēmumu dienests aktualizē izziņā norādītās ziņas un nosūta vai izsniedz pārreģistrēto izziņu lietotājam.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

II. Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana)

21. Naftas produktus iezīmēt (marķēt) ir atļauts akcīzes preču noliktavā un tikai apstiprinātam noliktavas turētājam (turpmāk - noliktavas turētājs), kuram ir piešķirtas šādas tiesības.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.301)

21.1 Ja naftas produktu iezīmēšanai (marķēšanai) izmanto plūsmas metodi, noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā tehnoloģiskā procesa aprakstu, kuru ir apstiprinājusi testēšanas laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditēta testēšanas laboratorija.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr.68 redakcijā)

22. Noliktavas turētājs ne vēlāk kā divas darbdienas pirms naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) papīra formā vai elektroniski informē Valsts ieņēmumu dienestu par iezīmēšanas (marķēšanas) laiku.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

23. Naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu) Latvijas Republikā atbilstoši šiem noteikumiem nodrošina un par to ir atbildīgs noliktavas turētājs.

24. Naftas produktus iezīmē (marķē) ar iekārtām (ierīcēm), kuras atbilst ugunsdrošības, vides aizsardzības, ekspluatācijas un tehniskajām normām.

25. Naftas produktus uzskata par iezīmētiem (marķētiem), ja 1000 litriem naftas produktu ir pievienota šo noteikumu 26.punktā minētā sarkanā krāsviela un šo noteikumu 27.punktā minētā ķīmiskā viela (fiskālais marķieris) attiecīgajā daudzumā.

(MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

26. Par sarkano krāsvielu izmanto N-etil-1-(4-fenilazofenilazo)naftil-2-amīnu (CAS numurs 6368-72-5) – vismaz 5,0 gramus.

(MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

27. Par ķīmisko vielu (fiskālo marķieri) izmanto butoksibenzolu (CAS numurs 1126-79-0) – vismaz 9,5 gramus, bet ne vairāk kā 14,0 gramu.

(MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

28. Šo noteikumu 26. un 27.punktā minēto vielu iegādi nodrošina noliktavas turētājs.

28.1 Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana) ar plūsmas metodi izsniegšanas procesā nodrošina attiecīgo naftas produktu un šo noteikumu 25. punktā minēto vielu vienmērīgu un nepārtrauktu sajaukšanos noteiktās proporcijās, un izmantojamais aprīkojums nodrošina tehnoloģiskā procesa pilnīgu automatizāciju un datorprogrammas vadību.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr.68 redakcijā)

29. Noliktavas turētājs iezīmētos (marķētos) naftas produktus, ja tie nav iezīmēti (marķēti) ar plūsmas metodi, uzglabā īpaši tiem paredzētā atsevišķā tvertnē, uz kuras ir uzraksts "Iezīmēti (marķēti) naftas produkti" un par kuru rakstiski ir informēts Valsts ieņēmumu dienests. Minētajā tvertnē aizliegts uzglabāt citus naftas produktus. Tvertni, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, aprīko ar skaitītāju, kas atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētajam mērīšanas līdzeklim un kas nodrošina no attiecīgās tvertnes izsniedzamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu summāru un neanulējamu uzskaiti. Ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tvertnēs, kas saslēgtas tehnoloģiski vienotā sistēmā, tad ar attiecīgo skaitītāju aprīko stacionāro izsniegšanas ierīci.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

30. Noliktavas turētājs nodrošina, lai Valsts ieņēmumu dienesta vai citu kontroles institūciju pilnvarotās amatpersonas varētu brīvi piekļūt tvertnēm, kurās uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus.

31. Pirms iezīmēto (marķēto) naftas produktu piegādes lietotājiem noliktavas turētājs saņem dokumentu (un tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī), kuru izsnie­gusi Valsts ieņēmumu dienesta muitas laboratorija vai testēšanas laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditēta testēšanas laboratorija un kurā ir ziņas (informācija), kas apliecina, ka attiecīgie naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šo noteikumu 25.punktā noteiktajām prasībām (turpmāk - apliecinājuma dokuments).

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1255; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.301; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

31.1 Ja naftas produktus iezīmē (marķē) ar plūsmas metodi, atbilstību šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām apliecina ar atbilstības apliecinājumu, kurā noliktavas turētājs iekļauj vismaz šādu informāciju:

31.1 1. akcīzes preču noliktavas nosaukums un adrese;

31.1 2. iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums;

31.1 3. šo noteikumu 21.1 punktā minētās testēšanas laboratorijas nosaukums, kura ir apstiprinājusi tehnoloģiskā procesa aprakstu naftas produktu iezīmēšanai (marķēšanai) ar plūsmas metodi, akreditācijas institūcija, apstiprinātā tehnoloģiskā procesa numurs un datums;

31.1 4. atbilstības apliecinājums vielu sajaukšanai atbilstoši šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām;

31.1 5. atbilstības apliecinājuma izsniedzēja amats, vārds un uzvārds, paraksts, datums un izsniegšanas vieta.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr.68 redakcijā)

32. Lai saņemtu šo noteikumu 31. punktā minēto apliecinājuma dokumentu, noliktavas turētājs no tvertnes, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, paņem iezīmēto (marķēto) naftas produktu paraugu (vismaz vienu litru), noplombē parauga iepakojumu un iesniedz to Valsts ieņēmumu dienesta muitas laboratorijā vai testēšanas laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētā testēšanas laboratorijā, lai noteiktu, vai naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) saskaņā ar šo noteikumu 25. punkta prasībām.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr.68 redakcijā)

33. Noliktavas turētājs, tehniski aprīkojot tvertni atbilstoši šo noteikumu 29.punktā minētajām prasībām, nodrošina, lai parauga ņemšanas laikā, kā arī laikā, kad attiecīgos iezīmētos (marķētos) naftas produktus piegādā lietotājiem, tvertnē, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, netiktu iepildīti citi naftas produkti (vai citas vielas). Ja tvertnē no jauna iepilda naftas produktus (vai citas vielas), iepriekš izsniegtais šo noteikumu 31.punktā minētais apliecinājuma dokuments zaudē spēku un noliktavas turētājam nepieciešams saņemt jaunu apliecinājuma dokumentu, lai attiecīgos naftas produktus varētu piegādāt lietotājiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

34. Lai kontrolētu šo noteikumu 33.punktā minēto prasību izpildi, noliktavas turētājs noplombē tvertni, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, un tās aprīkojumu (arī pēc parauga paņemšanas). Noliktavas turētājs tvertnes noplombēšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs noteikt, ka tvertni un tās aprīkojumu noplombē Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgās amatpersonas klātbūtnē.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.574 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

35. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

36. Noliktavas turētājs atbilstoši akcīzes preču apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem uzskaita iezīmētos (marķētos) naftas produktus un darbības ar tiem un papildus norāda skaitītāja rādījumus pēc katras izsniegšanas reizes.

37. Noliktavas turētājs akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā pārskatā par naftas produktu (degvielas) apriti sniedz arī ziņas par iepriekšējā mēnesī iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem un lietotājiem piegādātajiem iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem.

III. Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieved naftas produktus, kuriem piemēro samazinātu nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa

38. Ievest (importēt) naftas produktus Latvijas Republikā no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, lai tiem piemērotu likuma 14.panta otro daļu un likuma 18.panta pirmo daļu vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astoto un devīto daļu, drīkst ar nosacījumu, ja tos pārvieto uz akcīzes preču noliktavu, kurā atļauts veikt darbības ar naftas produktiem. Šis nosacījums neattiecas uz produktiem, kuriem piemēro likuma 18.panta pirmās daļas 2., 3. un 6.punktu vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktu, ja attiecīgo produktu piegāde notiek saskaņā ar muitas procedūru - izlaišana brīvam apgrozījumam.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 574; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

39. Šo noteikumu 38.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz naftas produktiem, kurus lietotājs ieved saskaņā ar likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktu, lai izmantotu citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, ja attiecīgie produkti:

39.1. atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 12 21, 2710 12 25 un 2710 19 29 un atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīti slēgtā iepakojumā, kura tilpums nepārsniedz 250 litru, sagatavoti realizācijai un nav paredzēti iekšdedzes dzinēju (ar dzirksteles aizdedzi un ar kompresijas aizdedzi) darbināšanai;

39.2. atbilst Kombinētās nomenklatūras kodam 2905 11 00;

39.3. nav minēti šo noteikumu 41.punktā.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

40. Uz šo noteikumu 38.punktā minētajiem iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem attiecas šo noteikumu 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36. un 37.punkts.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

41. Ja Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ieved naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus), likumā noteiktās prasības (arī nosacījumi par nodokļa mak­sātāju, kā arī likuma 25.pantā noteiktās prasības) attiecas uz tiem naftas produktiem (arī iezīmētiem (marķētiem) naftas produktiem), kas atbilst šādām Kombinētās nomenklatūras preču pozīcijām un kodiem:

41.1. 1507-1518, ja šos produktus paredzēts izmantot par kurināmo vai degvielu;

41.2. 2707 10, 2707 20, 2707 30 un 2707 50;

41.3. 2710 12–2710 20 90 (ja produkti, kas atbilst Kombinētās nomen­klatūras kodiem 2710 12 21, 2710 12 25 un 2710 19 29, atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīti slēgtā iepakojumā, kura tilpums nepārsniedz 250 litru, sagatavoti realizācijai un nav paredzēti iekšdedzes dzinēju (ar dzirksteles aizdedzi un ar kompresijas aizdedzi) darbināšanai, tos var ievest saskaņā ar šo noteikumu 43.punktā minētajiem nosacījumiem);

41.4. 2711 (izņemot 2711 11, 2711 21 un 2711 29);

41.5. 2901 10;

41.6. 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 un 2902 44;

41.7. 2905 11 00, ja tie nav sintētiskas izcelsmes produkti un ja šos produktus paredzēts izmantot par kurināmo vai degvielu;

41.8. 3824 90 97, ja šos produktus paredzēts izmantot par kurināmo vai degvielu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

42. Ievērojot likumā noteiktās prasības (arī nosacījumus par nodokļa maksātāju, kā arī likuma 25.pantā noteiktās prasības), Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir atļauts ievest naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus), kas nav minēti šo noteikumu 41.punktā.

43. Lietotājs atbilstoši likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktam var ievest Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm (neiesniedzot nodokļa nodrošinājumu un neizmantojot Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļu maksāšanas režīmā, noteiktos dokumentus) naftas produktus izmantošanai citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, kuri:

43.1. atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 12 21, 2710 12 25 un 2710 19 29, ja tie atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīti slēgtā iepakojumā, kura tilpums nepārsniedz 250 litru, sagatavoti realizācijai un nav paredzēti iekšdedzes dzinēju (ar dzirksteles aizdedzi un ar kompresijas aizdedzi) darbināšanai;

43.2. atbilst Kombinētās nomenklatūras kodam 2905 11 00;

43.3. nav minēti šo noteikumu 41.punktā.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.301; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

44. Ievest šo noteikumu 41.punktā minētos iezīmētos (marķētos) naftas produktus Latvijas Republikā atļauts, ja ir attiecīgs apliecinājuma dokuments.

45. Uz šo noteikumu 41.punktā minētajiem iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem attiecas šo noteikumu 29.punkts. Valsts ieņēmumu dienesta vai citu kontroles institūciju pilnvarotajām amatpersonām nodrošina brīvu piekļuvi tvertnēm, kurās uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus.

46. Tvertni, kurā uzglabā šo noteikumu 41.punktā minētos iezīmētos (marķētos) naftas produktus, un aprīkojumu noplombē. Noplombēšanas kārtību saskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs noteikt, ka tvertni un tās aprīkojumu noplombē Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks vai tā klātbūtnē.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

IV. Iezīmētie (marķētie) naftas produkti, kurus piegādā un izmanto brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, kā arī izmanto par kurināmo

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

47. Lietotājs saņem izziņu par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (turpmāk – izziņa iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei), kas noteikta:

47.1. šo noteikumu 6. un 7.pielikumā, lai iezīmētos (marķētos) naftas produktus varētu izmantot likuma 14.panta otrajā daļā vai 18.panta pirmās daļas 4.punktā vai likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 3.panta astotās daļas 4.punktā noteiktajam mērķim;

47.2. šo noteikumu 8.pielikumā, lai iezīmētos (marķētos) naftas produktus varētu izmantot likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 3.panta devītajā daļā noteiktajam mērķim.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.574 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

48. (Svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

49. Šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei izsniedz uz nenoteiktu laiku. Šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei izsniedz uz gadu.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr. 574 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

50. Ja lietotājs ir fiziska persona, tad, lai saņemtu izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei (izmantošanai par kurināmo), lietotājs iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu. Iesniegumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

50.1. attiecīgās sadedzināšanas iekārtas, elektroenerģijas ražošanas iekārtas vai kombinētās iekārtas, kas ražo elektroenerģiju un siltumu (turpmāk - sadedzināšanas iekārta), tehniskās pases kopiju ar norādi par iekārtas jaudu;

50.2. dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku vai tiesības veikt attiecīgās ēkas apsaimniekošanu, un dokumentus, kas satur ziņas par ēkas apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3), vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš;

50.3. (svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848);

50.4. nepieciešamā iezīmēto (marķēto) naftas produktu veida daudzuma aprēķinu, kurš veikts, izmantojot šo noteikumu 55.punktā minētās metodes un 50.1. un 50.2.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas;

50.4.1 uzglabāšanas tvertņu un sadedzināšanas iekārtu izvietojuma shēmu, norādot degvielas skaitītāja atrašanās vietu;

50.4.2 skaidrojumu, ja tehniski nav iespējams nodrošināt tvertņu un sadedzināšanas iekārtas saslēgšanu tehnoloģiski vienotā sistēmā;

50.5. ja patērējamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā:

50.5.1. dokumentus, kuri apliecina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;

50.5.2. un iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tvertnēs, kas saslēgtas tehnoloģiski vienotā sistē­mā, - dokumentus, kas apliecina, ka tā tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;

50.5.3. un skaitītājs nav oriģināla attiecīgās sadedzināšanas iekārtas vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, bet ir uzstādīts atsevišķi, - skaitītāja tehniskās pases kopiju.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 574; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 68; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

51. Ja lietotājs nav fiziska persona, tad, lai saņemtu izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei (izmantošanai par kurināmo), lietotājs iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu. Iesniegumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

51.1. attiecīgās sadedzināšanas iekārtas tehniskās pases kopiju ar norādi par iekārtas jaudu;

51.2. informāciju par izmantojamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu veidu un maksimālo patēriņu attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā:

51.2.1. sadedzināšanas iekārtu veidus un skaitu;

51.2.2. nominālo sadedzināšanas iekārtas jaudu (MW);

51.2.3. plānoto darbināšanas laiku pārskata periodā (h);

51.2.4. (svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68);

51.2.5. (svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68);

51.2.6. iezīmēto (marķēto) naftas produktu zemāko sadegšanas siltumu (kJ/kg) un blīvumu (kg/l);

51.2.7. iekārtas lietderības koeficientu saskaņā ar attiecīgās sadedzinā­šanas iekārtas tehniskās pases datiem;

51.2.8. (svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68);

51.2.9. (svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68);

51.2.10. (svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68);

51.3. attiecīgajā sadedzināšanas iekārtā noteiktā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā) izmantojamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu kopējo daudzumu (litros), kurš aprēķināts, izmantojot šo noteikumu 51.1., 51.2. un 51.4.apakšpunktā minētajos dokumentos norādītās ziņas;

51.4. ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus pare­dzēts izmantot siltuma ieguvei apkurē, – dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz attiecīgo ēku vai tiesības veikt attiecīgās ēkas apsaimniekošanu, un dokumentus, kas satur ziņas par ēkas apkurināmo platību (m2) vai tilpumu pēc ārējiem izmēriem (m3), vai siltumapgādes projektu, kurā norādīts siltuma patēriņš;

51.5. ja iezīmētos (marķētos) naftas produktus paredzēts izmantot siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā vai elektroenerģijas ražošanai vai izmantošanai kombinētajās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju:

51.5.1. dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz vietu, kurā notiks ražošanas (pārstrādes) process;

51.5.2. nepieciešamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu, kas aprēķināts, izmantojot šo noteikumu 56.punktā minētās metodes;

51.5.1 uzglabāšanas tvertņu un sadedzināšanas iekārtu izvietojuma shēmu, norādot degvielas skaitītāja atrašanās vietu;

51.5.2 skaidrojumu, ja tehniski nav iespējams nodrošināt tvertņu un sadedzināšanas iekārtas saslēgšanu tehnoloģiski vienotā sistēmā;

51.6. ja patērējamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā:

51.6.1. dokumentus, kuri apliecina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;

51.6.2. un iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tvertnēs, kas saslēgtas tehnoloģiski vienotā sistēmā, - dokumentus, kas apliecina, ka tā tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamā kurināmā patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;

51.6.3. un skaitītājs nav oriģināla attiecīgās sadedzināšanas iekārtas vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, bet ir uzstādīts atsevišķi, - skaitītāja tehniskās pases kopiju.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 574; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 68; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

52. Lai saņemtu izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei (izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās saskaņā ar likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 3.panta devīto daļu), lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu. Ja likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 3.panta devītajā daļā minētās iekārtas vai tehnika tiek izmantota vairākās adresēs, kas atrodas vienas brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, iesniegumā atsevišķi norāda adresi, kurā atrodas tvertne iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanai, un atse­višķi norāda adreses, kurās tiks izmantoti iezīmētie (marķētie) naftas produkti. Iesniegumam pievieno šādus doku­mentus:

52.1. teritorijas (kur notiek darbība) plānu, kuru apstiprinājusi brīvostas pārvalde vai zonas pārvalde;

52.2. apliecinājumu par stacionāro iekārtu, celtni un tamlīdzīgu objektu, iekārtu, kura tiek izmantota celtniecības darbos tikai brīvās zonas teritorijā, tehniku, kas pēc konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem un tiek izmantota tikai brīvās zonas teritorijā (turpmāk - iekārta un (vai) tehnika), kurā tiks izmantoti iezīmētie (marķētie) naftas produkti, norādot šādu informāciju:

52.2.1. izmantojamās iekārtas vai tehnikas nosaukumu, tipu, marku, identifikācijas numuru, apzīmējumu, pēc kura iekārta vai tehnikas vienība ir identificējama;

52.2.2. iezīmēto (marķēto) naftas produktu patēriņu (litri motorstundā), kurš pamatots ar iekārtas vai tehnikas tehnisko dokumentāciju;

52.2.3. motorstundu skaitu gadā, ko plānots nostrādāt ar attiecīgo iekārtu vai tehniku;

52.2.4. iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu, ko ar attiecīgo iekārtu vai tehniku plānots patērēt gadā;

52.2.5. iekārtā vai tehnikā izmantojamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu kopējo daudzumu (litros);

52.3. izmantojamās iekārtas vai tehnikas tehnisko dokumentāciju, kas pamato šo noteikumu 52.2.apakšpunktā minēto ziņu patiesumu;

52.4. (svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68);

52.5. ja patērējamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 7000 litrus gadā, – dokumentus, kuri apliecina, ka iesniegumā minētās tvertnes ir aprīkotas ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti;

52.6. dokumentu, kas apliecina iesniegumā minēto tvertņu tilpumu.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 68; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271)

52.1 Ja šo noteikumu 52. punktā minēto iesniegumu iesniedz, lai izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei (izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3. panta devīto daļu) saņemtu atkārtoti, iesniegumam pievieno tikai tos šo noteikumu 52. punktā minētos dokumentus, kuros mainījusies informācija.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

53. Lietotājs iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tikai izziņā norādītajās vietās un tvertnēs un pārvieto tikai šo noteikumu 72. un 123.punktā minētajā gadījumā.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr. 574 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

54. (Svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

55. Apkurei nepieciešamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu fiziskās personas aprēķina par periodu uz vienu gadu, izmantojot vienu no šādām metodēm:

55.1. pirmā metode:

55.1.1. aprēķina iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu apkurei (B1), izmantojot šādu formulu:

q – projektā paredzētais siltumenerģijas patēriņš (kWh/m2 gadā) ēkām, kurām ir siltumapgādes projekts, vai 139 kWh/m2 gadā ēkām, kurām nav siltumapgādes projekta (pieņemtā siltumenerģijas patēriņa norma gadā);

F – apkurināmo telpu platība (m2);

Qzd – iezīmēto (marķēto) naftas produktu zemākais sadegšanas siltums 41160–42840 kJ/kg;

ƞ – apkures iekārtas lietderības koeficients;

p – iezīmēto (marķēto) naftas produktu blīvums 0,85 kg/l;

55.1.2. aprēķina iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu karstā ūdens apgādei (B2), izmantojot šādu formulu:

n – karstā ūdens izmantotāju skaits;

qn – 0,1 m3 ūdens diennaktī vienam iedzīvotājam;

cv – siltuma daudzums, kas nepieciešams, lai uzsildītu 1 m3 ūdens par 1°C, 4200 kJ/(m3 x °C);

tk – karstā ūdens normatīvā temperatūra 50 °C;

ta.vid. – aukstā ūdens gada vidējā normatīvā temperatūra 10 °C;

Qzd – iezīmēto (marķēto) naftas produktu zemākais sadegšanas siltums 41160–42840 kJ/kg;

ƞ – apkures iekārtas lietderības koeficients;

p – iezīmēto (marķēto) naftas produktu blīvums 0,85 kg/l;

55.1.3. aprēķina kopējo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu, izmantojot šādu formulu:

B = B1 + B2;

55.2. otrā metode:

55.2.1. aprēķina iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu apkurei (Bapk.), izmantojot šādu formulu:

Vā – ēkas apsildāmās daļas ārējais tilpums (m3);

qa – īpatnējā siltuma patēriņa skaitlis apkurei 1,764 kJ/m3 °C;

a – korekcijas koeficients 1,1–1,25;

tiekš .– telpu vidējā iekšējā aprēķina temperatūra – plus 20 °C;

tārg. – ārgaisa aprēķina temperatūra – mīnus 20 °C;

kt – vidējās temperatūras koeficients apkures sezonā 0,51;

N – apkures sezonas dienu skaits (210 dienu);

n – apkures ilgums diennaktī (stundas);

Qzd – iezīmēto (marķēto) naftas produktu zemākais sadegšanas siltums 41160–42840 kJ/kg;

ƞ – apkures iekārtas lietderības koeficients;

p – iezīmēto (marķēto) naftas produktu blīvums 0,85 kg/l;

55.2.2. aprēķina iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu karstā ūdens apgādei (Bk.ūd.), izmantojot šādu formulu:

n – karstā ūdens izmantotāju skaits;

qn – 0,1 m3 ūdens diennaktī vienam iedzīvotājam;

cv – siltuma daudzums, kas nepieciešams, lai uzsildītu 1 m3 ūdens par 1 °C, 4200 kJ/(m3 x °C);

tk – karstā ūdens normatīvā temperatūra 50 °C;

ta.vid .– aukstā ūdens gada vidējā normatīvā temperatūra 10 °C;

Qzd – iezīmēto (marķēto) naftas produktu zemākais sadegšanas siltums 41160–42840 kJ/kg;

ƞ – apkures iekārtas lietderības koeficients;

p – iezīmēto (marķēto) naftas produktu blīvums 0,85 kg/l;

55.2.3. aprēķina kopējo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu, izmantojot šādu formulu:

B = Bapk. +B k.ūd.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 848 redakcijā)

56. Ja lietotājs nav fiziskā persona, siltuma ieguvei apkurē, sadedzināšanas iekārtās vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā nepieciešamos iezīmētos (marķētos) naftas produktus aprēķina par periodu uz vienu gadu, izmantojot vienu no šādām metodēm un iegūto rezultātu reizinot ar prognozēto jaudas izmantošanas koeficientu, kura lielums ir robežās no 0,1 līdz 0,9 (atkarībā no iekārtas izmantošanas intensitātes un tehniskajām iespējām):

56.1. pēc iekārtas nominālās jaudas:

Nie – iekārtas nominālā jauda (kW);

h – plānotais iekārtu darbības laiks (stundās);

Qzd – iezīmēto (marķēto) naftas produktu zemākais sadegšanas siltums 41160–42840 kJ/kg;

ƞ – apkures iekārtas lietderības koeficients;

p – iezīmēto (marķēto) naftas produktu blīvums 0,85 kg/l;

56.2. aprēķinot atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un dokumentāri pamatojot aprēķina skaidrojumu.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 848 redakcijā)

57. Izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei izsniedz par katru adresi, kurā iezīmētie (marķētie) naftas produkti tiks uzglabāti un izmantoti. Ja likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās eko­nomiskajās zonās” 3.panta devītajā daļā minētās iekārtas vai tehnika tiek izman­tota vairākās adresēs, kas atrodas vienas brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, izsniedz vienu šo noteikumu 47.2.apakš­punktā minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei par visām vienas brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošām adresēm, kurās izmanto attiecīgās iekārtas vai tehniku.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

58. Izziņā iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 6.7. vai  8.pielikumu. Izziņā iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, kas minēta šo noteikumu 47.1. apakšpunktā, atbilstoši šo noteikumu 6. vai 7. pielikumam norāda gada kopējo daudzumu, kuru atļauts piegādāt katru gadu.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 848 redakcijā)

59. Piegādātājs pirms iezīmēto (marķēto) naftas produktu piegādes Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pārliecinās par lietotājam piešķirto iezīmēto (marķēto) naftas produktu atlikušo daudzumu un realizē iezīmētos (marķētos) naftas produktus, nepārsniedzot šo daudzumu un maksimālo vienas piegādes apjomu. Piegādātājs pirms iezīmēto (marķēto) naftas produktu piegādes nodrošina informācijas ievadīšanu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā par lietotājam piegādājamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu. Ja lietotājs iezīmētos (marķētos) naftas produktus ieved Latvijas Republikā atbilstoši šo noteikumu 85. punktam vai saņem no lietotāja, kas pārvieto vai realizē naftas produktu atlikumus saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta izsniegto atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai, informācijas ievadīšanu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā par saņemto iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu nodrošina lietotājs.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 420 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

60. Ja mainās izziņā iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei norādītie rekvizīti, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās lietotājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu un dokumentus, kas apliecina attiecīgās izmaiņas. Pārreģistrācijas iesniegumā norāda šādas ziņas:

60.1. izziņas iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei sērija un numurs;

60.2. lietotāja vārds, uzvārds un personas kods vai nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

60.3. izmaiņas izziņā iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei norādītajos rekvizītos un dokumentos, kas pievienoti iesniegumam izziņas iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, saņemšanai vai pārreģistrācijai, vai to derīguma laikā pievienotajos dokumentos;

60.4. pievienoto dokumentu saraksts;

60.5. iesnieguma iesniegšanas datums;

60.6. lietotāja vai atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

61. Ja mainās informācija, kas norādīta iesniegumā izziņas saņemšanai iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei vai tam pievienotajos dokumentos, lietotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē Valsts ieņēmumu dienestu un iesniedz izmaiņas apliecinoša dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

61.1 Ja lietotājs konstatē, ka aprēķinātais un izziņā iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei norādītais naftas produktu apjoms par vairāk nekā 50 % pārsniedz faktiski nepieciešamo daudzumu, lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā precizētu aprēķinu un šo noteikumu 60. punktā minēto iesniegumu izziņas iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei pārreģistrācijai.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 420 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

62. Pēc šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa beigām lietotājs atkārtoti saņem minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei. Lai atkārtoti saņemtu šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, lietotājs iesniedz:

62.1. iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

62.2. (svītrots no 01.02.2019. ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; sk. grozījumu 2. punktu);

62.3. informāciju par skaitītāja rādījumu un iezīmēto (marķēto) naftas produktu atlikumu tvertnēs;

62.4. šo noteikumu 52.2.apakšpunktā minēto informāciju;

62.5. (svītrots no 01.02.2019. ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; sk. grozījumu 2. punktu);

62.6. ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās izziņas saņemšanai iesniegtajā iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, – dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.574 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

62.1 (Svītrots no 01.02.2019. ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; sk. grozījumu 2. punktu)

62.2 Lietotājs ir tiesīgs atkārtoti saņemt vai pārreģistrēt izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, ja produkti ir neatgriezeniski zuduši neparedzētu apstākļu vai nepārvaramas varas dēļ un par to ir pierādījumi, kas apstiprināti ar atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtiem dokumentiem.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr. 574 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

62.3 (Svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

63. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt vai nepārreģistrēt izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, ja:

63.1. lietotājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma iesniegumā nav norādījis visas šo noteikumu 50., 51. un 52.punktā minētās ziņas vai nav iesniedzis visus 50., 51. un 52.punktā minētos dokumentus;

63.2. lietotājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

63.3. lietotājs gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpis normatīvajos aktos par naftas produktu aprites kārtību vai šajos noteikumos noteiktās prasības;

63.4. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro;

63.5. pieteiktajā darbības vietā nodokļu maksātāja struktūrvienība nav reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā;

63.6. pieteiktā darbības vieta deklarēta citam lietotājam izsniegtajā izziņā.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 68; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

64. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, ja:

64.1. gada laikā saņemtais iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz attiecīgajā izziņā norādīto daudzumu (gada limitu), izņemot šo noteikumu 62.2 punktā minēto gadījumu;

64.2. lietotājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kontroles institūcijas amatpersonas pieprasījuma nenodrošina iespēju veikt pārbaudi;

64.3. lietotājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

64.4. lietotājs ir pārkāpis normatīvajos aktos par naftas produktu aprites kārtību vai šajos noteikumos noteiktās prasības;

64.5. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro;

64.6. lietotājs, kam izsniegta izziņa iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei uz nenoteiktu laiku, trīs gadu laikā nav iegādājies naftas produktus.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 574; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 68; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271; MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

64.1 Valsts ieņēmumu dienests anulē izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, ja saņemts lietotāja iesniegums par izziņas anulēšanu.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

65. (Svītrots ar MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271)

66. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

67. (Svītrots no 01.02.2019. ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; sk. grozījumu 2. punktu)

68. (Svītrots no 01.02.2019. ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; sk. grozījumu 2. punktu)

69. (Svītrots no 01.02.2019. ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; sk. grozījumu 2. punktu)

70. Ja izziņā norādītais iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā, lietotājs (izņemot fiziskās personas) informāciju par iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu reģistrē iezīmēto (marķēto) naftas produktu reģistrācijas žurnālā. Minētajā žurnālā norāda šādu informāciju:

70.1. saņemtais iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums (norāda iegādes datumu un degvielas piegādes dokumenta numuru);

70.2. skaitītāja rādījumi katra kalendāra mēneša pēdējā datumā, ja attiecīgajā izziņā norādītais iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 20 000 litru gadā;

70.3. iezīmēto (marķēto) naftas produktu patēriņš kalendāra mēnesī, ja izziņā norādītais iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 20 000 litru gadā;

70.4. summārais iezīmēto (marķēto) naftas produktu patēriņš attiecīgās izziņas derīguma laikā.

(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 848 redakcijā)

71. Lietotājs veic uzskaiti, kas nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta vai citu kontroles institūciju pilnvarotajām amatpersonām iespēju pārliecināties par iezīmēto (marķēto) naftas produktu izlietojumu un atlikumu, tai skaitā par iezīmēto (marķēto) naftas produktu patēriņu katrai iekārtas vai tehnikas vienībai, un veikt uzraudzību un kontroli atbilstoši kompetencei.

(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

72. Iekārtas un tehniku, kuru tvertnēs atrodas iezīmētie (marķētie) naftas produkti, ko lietotājs iegādājies saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta devīto daļu un kas nodrošina minēto iekārtu un tehnikas darbību, atļauts novietot un pārvietot tikai šo noteikumu 52.1.apakšpunktā deklarētajā teritorijā. Ja šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minētajā izziņā iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei ir norādītas vairākas adreses vienas brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, kurās iezīmētos (marķētos) naftas produktus paredzēts izmantot izziņā norādītajās iekārtās un tehnikā, šajā izziņā norādītās iekārtas un tehniku atļauts pārvietot (arī pašgaitā) no vienas šajā izziņā norādītās adreses uz citu šajā izziņā norādīto adresi.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1255)

V. Naftas produkti, kurus piegādā un izmanto divējādi vai citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

73. Lai varētu piemērot likuma 18.panta pirmās daļas 1.punktā paredzēto nodokļa atbrīvojumu, par naftas produktiem, kurus izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo vai kurus saskaņā ar likuma 18.panta pirmās daļas 6.punktu piegādā un izmanto divējādi, nepieciešams saņemt izziņu par tiesībām izmantot naftas produktus divējādi vai citiem mērķiem (turpmāk – izziņa naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem).

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.574 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

74. Naftas produkti, kurus izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, ir tādi naftas produkti, kurus izmanto par izejvielu produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā, pievienojot (iestrādājot) citām precēm vai produktiem (izņemot naftas produktus), vai arī tādi fasēti naftas produkti, kas ir laku un krāsu šķīdinātāji, virsmas attaukošanas, mazgāšanas un tamlīdzīgi līdzekļi un kas nav paredzēti iekšdedzes dzinēju (ar dzirksteles aizdedzi un ar kompresijas aizdedzi) darbināšanai. Ja naftas produktus produk­cijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā saskaņā ar likumu izmanto par kurināmo, naftas produkti nav uzskatāmi par tādiem, kurus izmanto citiem mērķiem.

75. Naftas produktus, kurus paredzēts izmantot divējādi vai citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, attiecīgo naftas produktu piegādātājam un lietotājam ir atļauts uzglabāt tvertnēs, konteineros, slēgtās tilpnēs, cisternās, mucās vai tamlīdzīgā fasētā iepakojumā, kas atbilst iepakojumu reglamentējošo normatīvo aktu, tehnisko noteikumu un standartu prasībām.

(MK 03.02.2009. noteikumu Nr.104 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

76. Lietotājam, kurš neizmanto citu preču ražošanā, bet gan citiem mērķiem (izņemot par degvielu vai kurināmo) naftas produktus, kas atbilstoši iepakojumu reglamentējošo normatīvo aktu, tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīti slēgtā iepakojumā, sagatavoti realizācijai un nav paredzēti iekšdedzes dzinēju (ar dzirksteles aizdedzi un ar kompresijas aizdedzi) darbināšanai (piemēram, laku un krāsu šķīdinātājus, virsmas attaukošanas, mazgāšanas līdzekļus), un neatbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 19 25, 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 62, 2710 19 64 un 2710 19 68, ir tiesības veikt arī citas nepieciešamās darbības ar minētajiem naftas produktiem (piemēram, nosūtīt, realizēt), ja tas ir norādīts izziņā naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

77. Izziņa naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem ir nepieciešama par tiem naftas produktiem, kuri minēti likuma pielikumā vai šo noteikumu 41.punktā. Izziņa naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem nav nepieciešama par naftas produktiem, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 12 21, 2710 12 25 un 2710 19 29, ja tos piegādā un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo un ja tie atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīti slēgtā iepakojumā, kura tilpums nepārsniedz 250 litru, sagatavoti realizācijai un nav paredzēti iekšdedzes dzinēju (ar dzirksteles aizdedzi un ar kompresijas aizdedzi) darbināšanai.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.574 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

78. Izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem izsniedz uz gadu Valsts ieņēmumu dienests.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1255)

79. Lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 11.pielikumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

79.1. naftas produkta izmantošanas tehnoloģiskā procesa aprakstu, kas pamatots ar tehnisko dokumentāciju, norādot izejvielu nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara mērvienībās), iegūstamā gala produkta nosaukumu un Kombinētās nomenklatūras kodu, kopējo nepieciešamo naftas produkta daudzumu gadā (litros vai kilogramos atbilstoši mērvienībai, par kādu tiek aprēķināts nodoklis), izņemot gadījumu, ja lietotājs savu saimniecisko darbību veic tikai atbilstoši šo noteikumu 76. punkta nosacījumiem;

79.2. ziņas par produkcijas veidu un daudzumu, kura ražošanai tiks izmantoti naftas produkti;

79.3. (svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 68);

79.4. produkcijas ražošanas un naftas produktu uzglabāšanas vietas lietošanas tiesības apliecinošos dokumentus;

79.5. teritorijas un telpu plānu;

79.6. (svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 574);

79.7. (svītrots no 01.02.2019. ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; sk. grozījumu 2. punktu);

79.8. skaidrojumu par saimniecisko darījumu norisi, ja naftas produktus izmanto tikai atbilstoši šo noteikumu 76. punkta nosacījumiem;

79.9. informāciju par iepriekš izsniegtās izziņas darbības laikā izmantoto naftas produktu apjomu, saražoto galaproduktu apjomu, realizēto galaproduktu apjomu un naftas produktu atlikumu, ja iesniegumu iesniedz jaunas izziņas saņemšanai.

(Grozīts ar MK 13.10.2008. noteikumiem Nr. 842; MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 574; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr. 68; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420)

79.1 Ja šo noteikumu 79. punktā minēto iesniegumu iesniedz, lai izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem saņemtu atkārtoti, iesniegumam pievieno tikai tos šo noteikumu 79. punktā minētos dokumentus, kuros mainījusies informācija, kā arī šo noteikumu 79.9. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

80. Izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem izsniedz par katru naftas produkta veidu. Izziņā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 12.pielikumu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

81. Piegādātājs pirms naftas produktu (arī iezīmēto (marķēto) naftas produktu) piegādes Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pārliecinās par lietotājam piešķirto naftas produktu atlikušo daudzumu un realizē naftas produktus, nepārsniedzot šo daudzumu un maksimālo vienas piegādes apjomu. Piegādātājs pirms naftas produktu piegādes nodrošina informācijas ievadīšanu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā par lietotājam piegādājamo naftas produktu daudzumu. Ja lietotājs naftas produktus ieved Latvijas Republikā atbilstoši šo noteikumu 85. punktam vai saņem no lietotāja, kas pārvieto vai realizē naftas produktu atlikumus saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta izsniegto atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai, informācijas ievadīšanu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā par saņemto naftas produktu daudzumu nodrošina lietotājs.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 420 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

82. Ja mainās rekvizīti, kas norādīti izziņā naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, lietotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu un dokumentus, kas apliecina attiecīgās izmaiņas. Pārreģistrācijas iesniegumā norāda:

82.1. izziņas naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem sēriju un numuru;

82.2. lietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

82.3. izmaiņas izziņā naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem norādītajos rekvizītos un dokumentos, kas pievienoti iesniegumam izziņas saņemšanai vai pārreģistrācijai, vai izziņas derīguma laikā pievienotajos dokumentos;

82.3.1 informāciju par iepriekšējā periodā izmantoto naftas produktu apjomu, saražoto galaproduktu apjomu un realizēto galaproduktu apjomu, norādot saņēmējus un naftas produktu atlikumu;

82.4. pievienoto dokumentu sarakstu;

82.5. iesnieguma iesniegšanas datumu;

82.6. lietotāja vai tā atbildīgās personas parakstu un tā atšifrējumu.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 574; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; grozījums punkta ievaddaļā stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

83. Ja mainās informācija, kas norādīta iesniegumā izziņas saņemšanai naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem vai tam pievienotajos doku­mentos, lietotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē Valsts ieņēmumu dienestu un iesniedz izmaiņas apliecinoša dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1255)

84. (Svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

85. Izziņas naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem derīguma termiņa laikā lietotājs, nemaksājot nodokli, atbilstoši likumam drīkst ievest naftas produktus saskaņā ar šo noteikumu 39. un 43.punktu vai tos iegādāties (saņemt) tikai izziņā naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem norādītajā daudzumā.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.574 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

86. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt vai nepārreģistrēt izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, ja:

86.1. lietotājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma iesniegumā nav norādījis visu nepieciešamo informāciju vai nav iesniedzis šo noteikumu 79. un 82. punktā minētos dokumentus un 90.1 punktā minēto informāciju;

86.2. lietotājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

86.3. lietotājs gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpis normatīvajos aktos par naftas produktu aprites kārtību vai šajos noteikumos minētās prasības;

86.4. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro;

86.5. pieteiktajā darbības vietā nodokļu maksātāja struktūrvienība nav reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā;

86.6. pieteiktā darbības vieta deklarēta citam lietotājam izsniegtajā izziņā.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

86.1 Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, ja:

86.1 1. lietotājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

86.1 2. lietotājs nav ievērojis šo noteikumu 83. punktā minētās prasības;

86.1 3. lietotājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kontroles institūcijas amatpersonas atkārtota pieprasījuma nenodrošina iespēju veikt pārbaudi;

86.1 4. saņemtais naftas produktu daudzums pārsniedz izziņā naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem norādīto daudzumu;

86.1 5. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro;

86.1 6. nav pierādījumu par tā galaprodukta saražošanu un realizāciju, kura ražošanai tika iegādāti naftas produkti;

86.1 7. saražotie galaprodukti piegādāti saņēmējiem, kuru darbības veids nav saistīts ar šādu produktu izmantošanu un nav ekonomiska pamatojuma to izmantošanai;

86.1 8. tiek konstatēts, ka saražotie un realizētie galaprodukti nav saņemti piegādes vietā;

86.1 9. saņemtie naftas produkti izmantoti citu produktu ražošanā, nevis tādu produktu, kas ir deklarēti, saņemot izziņu;

86.1 10. lietotājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma nav iesniedzis šo noteikumu 90.1 punktā minēto informāciju.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

86.2 Valsts ieņēmumu dienests anulē izziņu naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem, ja saņemts lietotāja iesniegums.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

87. (Svītrots ar MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271)

88. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

89. Izziņas naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem oriģinālu glabā lietotājs. Izziņā norādītajā naftas produktu izmantošanas un uzgla­bāšanas vietā (vietās) glabā komersanta apliecinātu izziņas kopiju. Izziņas naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem oriģinālu vai komersanta apliecinātu kopiju uzrāda pēc kontroles institūciju pieprasījuma.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.574 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

90. (Svītrots no 01.02.2019. ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; sk. grozījumu 2. punktu)

90.1 Lietotājam ir pienākums piecu darba dienu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju par pieprasījumā norādītajā periodā izmantotajiem naftas produktiem, saražoto galaproduktu apjomu un realizēto galaproduktu apjomu, norādot saņēmējus un naftas produktu atlikumu.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 420 redakcijā)

91. (Svītrots ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

VI. Naftas produkti, kurus piegādā un izmanto kuģos un gaisa kuģos

92. Naftas produktus (arī likuma 18.panta trešajā daļā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta 8.1 daļā minētos iezīmētos (marķētos) naftas produktus), kas paredzēti izman­tošanai likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem mērķiem, atbrīvo no nodokļa, ja tos izmanto tādos kuģos un gaisa kuģos, kurus izmanto nevis privātai atpūtai un izklaidei, bet komerciāliem nolūkiem vai citiem mērķiem (piemēram, starptautiskiem pasažieru vai preču pārvadājumiem, glābšanas dienestu darbībai, zivsaimniecī­bas nodrošināšanai, kuģu būvēšanai, izmēģināšanai un uzturēšanai, kā arī kuģos un citos peldlīdzekļos, kurus izmanto ūdensceļu padziļināšanā un paplašinā­šanā).

93. Lai varētu saņemt naftas produktus (arī likuma 18.panta trešajā daļā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta 8.1 daļā minētos iezīmētos (marķētos) naftas produktus) un izmantot tos likuma 18.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem mērķiem, naftas produktu lietotājs (saņēmējs) iesniedz piegādātājam (arī šo noteikumu 95.punktā minētajā gadījumā) rakstisku apliecinājumu, ka iegādātos naftas produktus izmantos kuģos un gaisa kuģos tikai likuma 18.panta pirmās daļas 2. vai 3.punktā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajam mērķim. Ja lietotājs regulāri iegādājas naftas produktus no viena piegādātāja, rakstisku apliecinā­jumu iesniedz par paredzamo naftas produktu iegādes laikposmu, kas nav ilgāks par trim mēnešiem. Ja lietotāja valdījumā ir vairāki gaisa kuģi vai kuģi, iesniedz vienu rakstisku apliecinājumu, kurā tie norādīti. Rakstiskajam apliecinājumam nav atpakaļejoša spēka. Rakstisku apliecinājumu neiesniedz par tiem naftas produktiem, kurus izmanto kuģos un gaisa kuģos, kas veic starptautiskus pārvadājumus (arī starp dalībvalstīm).

94. Rakstiskajā apliecinājumā norāda vismaz šādas ziņas:

94.1. lietotāja pilns nosaukums;

94.2. lietotāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

94.3. lietotāja adrese, pasta indekss, tālruņa numurs;

94.4. gaisa kuģa vai kuģa, kurā tiks izmantoti naftas produkti, reģistrācijas numurs un vieta;

94.5. izmantošanas mērķi, ja iezīmētie (marķētie) naftas produkti tiks izmantoti saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 2.punktu;

94.6. naftas produktu iegādes datums vai laikposms (kas nav ilgāks par trim mēnešiem), par kādu iesniedz rakstisku apliecinājumu, ja naftas produktus iegādājas regulāri no konkrēta piegādātāja;

94.7. rakstiskā apliecinājuma izrakstīšanas datums;

94.8. atbildīgā persona (paraksts un tā atšifrējums), zīmogs.

95. Iezīmētos (marķētos) naftas produktus kuģiem atļauts piegādāt no tādām degvielas uzpildes stacijām, kuras ir īpaši aprīkotas kuģu apgādei.

96. Degvielas uzpildes stacija, kas ir īpaši aprīkota kuģu apgādei un piegādā naftas produktus atbilstoši likuma 18.panta pirmās daļas 3.punktā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1. un 3.punktā minētajam mērķim, nodrošina iezī­mētu (marķētu) naftas produktu atsevišķu uzskaiti, uzglabāšanu un realizāciju.

97. Komersants, kurš naftas produktus kuģiem piegādā no degvielas uzpildes stacijām, kas ir īpaši aprīkotas kuģu apgādei, ievēro kārtību, kāda noteikta normatīvajos aktos, kas regulē naftas produktu (degvielas) apriti, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

98. Degvielas uzpildes stacija, kas ir īpaši aprīkota kuģu apgādei un piegādā naftas produktus atbilstoši likuma 18.panta pirmās daļas 3.punktā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1. un 3.punktā minētajam mērķim, par naftas produktiem uzskaites dokumentos norāda šādas ziņas:

98.1. saņemto un piegādāto naftas produktu daudzums;

98.2. kuģu reģistrācijas numurs un reģistrācijas vieta;

98.3. vai naftas produkti ir iezīmēti (marķēti);

98.4. naftas produktu izmantošanas mērķis;

98.5. naftas produktu piegādes (realizācijas) datums.

99. Komersants, kas piegādā naftas produktus kuģiem no degvielas uzpil­des stacijām, kas ir īpaši aprīkotas kuģu apgādei, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pārskatam par naftas produktu (degvielas) apriti Valsts ieņēmumu dienestā rakstiski iesniedz informāciju par iepriekšējā mēnesī piegādātajiem (realizētajiem) naftas produktiem atbilstoši likuma 18.panta pirmās daļas 3.punktā vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta astotās daļas 1. un 3.punktā minētajam mērķim, norādot:

99.1. saņemto un piegādāto naftas produktu daudzumu;

99.2. kuģu reģistrācijas numuru un reģistrācijas vietu;

99.3. vai naftas produkti ir iezīmēti (marķēti);

99.4. naftas produktu izmantošanas mērķi.

VII. Naftas produkti, kurus piegādā un izmanto koksa ķīmiskajai apstrādei

100. Lai naftas produktus (arī likuma 18.panta trešajā daļā minētos iezīmētos (marķētos) naftas produktus) varētu izmantot likuma 18.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajam mērķim - ķīmiskās apstrādes procesā pievienot koksam, ko izmanto par kurināmo, lietotājs saņem izziņu par atļauju iegādāties naftas produktus (turpmāk - izziņa naftas produktu izmantošanai koksa ķīmis­kajai apstrādei).

101. Izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei uz gadu izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1255)

102. Lai saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 13.pielikumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

102.1. tās tehnoloģiskās iekārtas tehniskās pases kopiju, kura ķīmiskās apstrādes procesā nodrošina naftas produktu pievienošanu koksam;

102.2. informāciju par tehnoloģisko iekārtu, kura ķīmiskās apstrādes procesā nodrošina naftas produktu pievienošanu koksam:

102.2.1. iekārtas veids;

102.2.2. iekārtas jauda;

102.2.3. maksimālais darbināšanas laiks pārskata periodā (stundās);

102.2.4. iepriekšējā laikposmā izlietoto naftas produktu daudzums (litros);

102.3. ķīmiskās apstrādes procesa tehnoloģisko aprakstu, ietverot ziņas par nepieciešamo naftas produktu daudzumu vienas vienības saražošanai;

102.4. naftas produktu kopējā daudzuma (litros) aprēķinu noteiktā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā), bet ne vairāk par gadā patērējamo daudzumu;

102.5. dokumentus, kuri apliecina valdījuma tiesības uz vietu, kur notiks ķīmiskās apstrādes process, kurā naftas produktus pievieno koksam, ko izmanto par kurināmo;

102.6. dokumentus, kas apliecina iesniegumā minēto tvertņu tilpumu;

102.7. ja skaitītājs, kas nodrošina naftas produktu summāru un neanulē­jamu uzskaiti, nav oriģināla attiecīgās naftas produktu uzglabāšanas tvertnes daļa vai tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnes daļa, bet ir uzstādīts atsevišķi, - skaitītāja tehniskās pases kopiju.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1255)

103. Lietotājs naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produk­tus) uzglabā tikai tajās vietās un tvertnēs, kas norādītas izziņā naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei. Tvertne vai viena no tehnoloģiski vienotās sistēmas tvertnēm ir aprīkota ar kalibrētu skaitītāju, kas nodrošina izmantojamo naftas produktu patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti.

104. Izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei izsniedz par katru tās vietas adresi, kur notiks ķīmiskās apstrādes process, kurā naftas produktus pievieno koksam, ko izmanto par kurināmo, un kur atrodas normatīvajiem aktiem atbilstošās tvertnes, kurās uzglabā naftas produktus un kuras ir savienotas ar attiecīgo tehnoloģisko iekārtu, kas nodrošina ķīmiskās apstrādes procesā naftas produktu pievienošanu koksam. Izziņā naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 14.pielikumu.

105. Ja mainās rekvizīti, kas norādīti izziņā naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, lietotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu un dokumentus, kas apliecina attiecīgās izmaiņas. Pārreģistrācijas iesniegumā norāda:

105.1. izziņas naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei sēriju un numuru;

105.2. lietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

105.3. izmaiņas izziņā naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei norādītajos rekvizītos un dokumentos, kas pievienoti iesniegumam izziņas saņemšanai vai pārreģistrācijai, vai izziņas derīguma laikā pievienotajos dokumentos;

105.4. pievienoto dokumentu sarakstu;

105.5. iesnieguma iesniegšanas datumu;

105.6. lietotāja vai tā atbildīgās personas parakstu un tā atšifrējumu.

(Grozīts ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; grozījums punkta ievaddaļā stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

106. Ja mainās informācija, kas norādīta iesniegumā izziņas saņemšanai naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei vai tam pievienotajos dokumentos, lietotājs 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē Valsts ieņēmumu dienestu un iesniedz izmaiņas apliecinoša dokumenta kopiju.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1255)

107. Lai atkārtoti saņemtu izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, lietotājs iesniedz šo noteikumu 102.punktā minēto iesnie­gumu, informāciju par kalibrēta skaitītāja rādījumu un naftas produktu atlikumu tvertnē, kā arī šo noteikumu 102.2.apakšpunktā minēto informāciju. Ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās izziņas saņemšanai iesniegtajā iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, pievieno dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; grozījumi punktā stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

108. Iesniedzot iesniegumu, lai saņemtu vai pārreģistrētu izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, un tam pievienotos dokumentus, lietotājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

109. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt, nepārreģistrēt vai anulēt izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei, ja:

109.1. lietotājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma iesniegumā nav norādījis visas šo noteikumu 102. vai 107.punktā minētās ziņas vai nav iesniedzis visus šo noteikumu 102. vai 107.punktā minētos dokumentus;

109.2. lietotājs iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

109.3. lietotājs nav ievērojis šo noteikumu 106.punktā minētās prasības;

109.4. lietotājs gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpis normatīvajos aktos par naftas produktu aprites kārtību vai šajos noteikumos noteiktās prasības;

109.5. lietotājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kontroles institū­cijas amatpersonas atkārtota pieprasījuma nenodrošina iespēju veikt pārbaudi;

109.6. saņemtais naftas produktu daudzums pārsniedz izziņā naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei norādīto daudzumu;

109.7. pieteiktajā darbības vietā nodokļu maksātāja struktūrvienība nav reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā;

109.8. pieteiktā darbības vieta deklarēta citam lietotājam izsniegtajā izziņā.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271)

110. (Svītrots ar MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271)

111. (Svītrots ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.574, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

112. Piegādātājs pirms naftas produktu (arī iezīmēto (marķēto) naftas produktu) piegādes Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pārliecinās par lietotājam piešķirto naftas produktu atlikušo daudzumu un realizē naftas produktus, nepārsniedzot šo daudzumu un maksimālo vienas piegādes apjomu. Piegādātājs pirms naftas produktu piegādes nodrošina informācijas ievadīšanu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā par lietotājam piegādājamo naftas produktu daudzumu. Ja lietotājs naftas produktus ieved Latvijas Republikā atbilstoši šo noteikumu 85. punktam vai saņem no lietotāja, kas pārvieto vai realizē naftas produktu atlikumus saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta izsniegto atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai, informācijas ievadīšanu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā par saņemto naftas produktu daudzumu nodrošina lietotājs.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 420 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

113. Izziņu naftas produktu izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei glabā lietotājs izziņā norādītajā naftas produktu uzglabāšanas un izmantošanas vietā, un to uzrāda pēc kontroles institūciju pieprasījuma.

114. (Svītrots no 01.02.2019. ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; sk. grozījumu 2. punktu)

115. (Svītrots no 01.02.2019. ar MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; sk. grozījumu 2. punktu)

VIII. Naftas produktu aprites papildu nosacījumi

116. Piegādātājs ir atbildīgs par nodokļa samaksu par naftas produktiem un šo noteikumu prasību izpildi attiecībā uz naftas produktu piegādi.

117. Personām, kuras veic darbības (komercdarbību) ar šajos noteikumos minētajiem naftas produktiem (arī ar iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produk­tiem), ir saistoši akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa piemērošanu reglamentējošie normatīvie akti.

118. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu realizācijas vietās par attiecīgo naftas produktu atbilstību šo noteikumu 25.punktā noteiktajām prasībām nepie­ciešams apliecinājuma dokuments.

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

118.1 Lietotājs iezīmētos (marķētos) naftas produktus saņem un uzglabā tvertnēs, kas tehnoloģiski savienotas ar sadedzināšanas iekārtu, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr.68 redakcijā)

118.2  Ja patērējamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums pārsniedz 7000 litru gadā, lietotājs nodrošina, ka attiecīgā sadedzināšanas iekārta vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu uzglabāšanas tvertne, kura savienota ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu, ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti.

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 68 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

119. Valsts ieņēmumu dienests un citas kontroles institūcijas atbilstoši kompetencei ir tiesīgas pārbaudīt, vai lietotāja valdījumā esošās šajos noteikumos minētās iekārtas atbilst lietotāja iesniegtajiem dokumentiem, kā arī pārbaudīt lietotāja valdījumā esošās tvertnes, kurās uzglabā naftas produktus (arī iezīmētos (marķētos) naftas produktus), un šajos noteikumos minētos skaitītājus, kas nodrošina izmantojamo naftas produktu patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti.

120. Šajos noteikumos minēto naftas produktu (arī iezīmēto (marķēto) naftas produktu) apriti (arī to ievešanu Latvijas Republikā), kā arī naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu) kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.

121. Valsts ieņēmumu dienests un citas kontroles institūcijas atbilstoši kompetencei organizē mehānisko transportlīdzekļu pārbaudi. No attiecīgo mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmas (arī no degvielas tvertnes) paņem degvielas paraugus un pārbauda, vai transportlīdzekļu dzinējos par degvielu neizmanto iezīmētos (marķētos) naftas produktus. Šajā gadījumā par iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem ir uzskatāmi arī tādi naftas produkti, kas neatbilst šo noteikumu 25.punktam, bet šajos naftas produktos ir konstatēta šo noteikumu 26. un 27.punktā minēto vielu klātbūtne.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.301)

121.1 Fiziskām personām, kuras iezīmētos (marķētos) naftas produktus nav saņēmušas saskaņā ar izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei, aizliegts uzglabāt un pārvietot iezīmētos (marķētos) naftas produktus un veikt jebkuras citas darbības ar tiem. Šajā gadījumā par iezīmētajiem (marķētajiem) naftas produktiem ir uzskatāmi arī tādi naftas produkti, kas neatbilst šo noteikumu 25.punktam, bet šajos naftas produktos ir konstatēta šo noteikumu 26. un 27.punktā minēto vielu klātbūtne.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.574 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.301)

122. Naftas produktus, kuri neatbilst šo noteikumu 25.punkta prasībām, bet satur šo noteikumu 26. un 27.punktā minētās vielas, aizliegts realizēt šādiem mērķiem:

122.1. tālākai realizācijai;

122.2. izmantošanai par degvielu.

122.1 Ja izziņa iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei (izmantošanai par kurināmo), izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās), izziņa naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem vai izziņa naftas produktu iegādei izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei (turpmāk – izziņa) ir zaudējusi spēku vai ir anulēta, naftas produktu atlikumu atļauts izmantot izziņā norādītajam mērķim, realizēt vai pārvietot gadu pēc izziņas spēka zaudēšanas vai anulēšanas.

(MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

123. Ja izziņa ir zaudējusi spēku vai ir anulēta, naftas produktu atlikumus drīkst realizēt vai pārvietot no izziņā norādītās naftas produktu uzglabāšanas vietas tikai ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

123.1. lietotāja nosaukums (fiziskām personām - vārds, uzvārds);

123.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskām personām - personas kods);

123.3. izziņas veids un numurs;

123.4. naftas produktu veids un Kombinētās nomenklatūras kods;

123.5. naftas produktu daudzums;

123.6. naftas produktu uzglabāšanas vietas adrese;

123.7. informācija par naftas produktu saņēmēju (nosaukums (fiziskām personām - vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskām personām - personas kods), izziņas veids, numurs un derīguma termiņš);

123.8. iesnieguma iesniegšanas datums;

123.9. atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr. 574; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 17.07.2018. noteikumiem Nr. 420; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271)

124. Šo noteikumu 123.punktā minētajam iesniegumam pievieno naftas produktu iegādi apliecinoša dokumenta kopiju, kuru apliecinājis lietotājs, un dokumentus, kas pamato plānotās darbības ar naftas produktiem (piemēram, līgums par naftas produktu realizāciju).

(Grozīts ar MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

125. Valsts ieņēmumu dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai vai pieņem motivētu lēmumu atteikt tās izsniegšanu. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai nosūta iesniedzējam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1255)

126. Atļaujā naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai norāda šo noteikumu 15.pielikumā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 17.02.2018. noteikumiem Nr. 420; grozījums punktā stājas spēkā 01.02.2019.,sk. grozījumu 2. punktu)

127. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs neizsniegt atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai, ja:

127.1. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

127.2. pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā iesniegumā norādāmā informācija un tam pievienojamie dokumenti;

127.3. naftas produktu saņēmējs nav tiesīgs iegādāties vai saņemt iesniegumā atļaujas saņemšanai norādīto attiecīgo naftas produktu veidu vai daudzumu;

127.4. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1255; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

128. Ja šo noteikumu 123.punktā minētajā gadījumā naftas produktus pārvieto:

128.1. fiziska persona, kas nav komersants, par naftas produktu pārvietošanas dokumentu izmanto atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai;

128.2. lietotājs, kas nav fiziska persona, degvielas piegādes dokumentā papildus norāda Valsts ieņēmumu dienesta atļaujas numuru naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai un izdošanas datumu.

(Grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1255; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.301; MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.68)

129. Ja lietotājs naftas produktus saņem no lietotāja, kas pārvieto vai realizē naftas produktu atlikumus saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta izsniegto atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai, informācijas ievadīšanu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā par saņemto naftas produktu daudzumu nodrošina lietotājs, kas saņēmis naftas produktus saskaņā ar atļauju naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai.

(MK 17.07.2018. noteikumu Nr. 420 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

IX. Noslēguma jautājumi

130. Šo noteikumu 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. un 70.punkta nosacījumi piemērojami arī, ja līdz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajam termiņam izmanto stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai).

131. Izziņas, kas izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.485 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa", ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

132. Izziņas iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei vai izziņas eļļas atkritumu iegādei, kas ir izsniegtas līdz dienai, kad stājās spēkā grozījums šo noteikumu 49.punktā, kas paredz, ka šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minēto izziņu iezīmēto (marķēto) naftas produktu iegādei un šo noteikumu 48.punktā minēto izziņu eļļas atkritumu iegādei izsniedz uz nenoteiktu laiku, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.574 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

133. Piegādātājs iezīmētos (marķētos) naftas produktus līdz 2024. gada 31. decembrim drīkst realizēt lietotājam Latvijas Republikā, nepievienojot papildus šo noteikumu 27.punktā minēto ķīmisko vielu (fiskālo marķieri), ja iezīmētiem naftas produktiem uz 1000 litriem ir pievienota ķīmiskā viela N-etil-N-2-(1-izobutoksietoksi)etilazo­benzol-4-amīns (Solvent Yellow 124) – vismaz 6,0 grami, bet ne vairāk kā 9,0 grami un ja ķīmiskā viela ir iegādāta līdz 2023. gada 25. jūlijam.

(MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
1. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

 BF 

Fiziskās personas iesniegums izziņas saņemšanai
par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus

Vārds, uzvārds 
Personas kods      

     
Latvijas Republikas nerezidentiem – personu apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs 
 
 
Tālrunis 

Adrese, kur atrodas attiecīgā sadedzināšanas iekārta, kurā iezīmētos (marķētos) naftas produktus izmanto par kurināmo, kā arī tvertnes, kurās uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus un kuras ir savienotas ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu

___________________________________________________________________________

Ziņas par tvertnēm, kurās uzglabājami iezīmētie (marķētie) naftas produkti un kuras ir savienotas ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu
Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kopā

Tilpums (m3)       
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu atlikums (m3)       
Skaitītāja numurs Skaitītāja rādījums iesnieguma iesniegšanas dienā 
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanas mērķis (atzīmēt)
Siltuma ieguvei apkurē vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā Elektroenerģijas ražošanai vai izmantošanai kombinētajās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju 
    
   

(amats)

(vārds, uzvārds un paraksts)

(datums)

Aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona

Iezīmēto (marķēto) naftas produktu nosaukums (veids)

Kods atbilstoši ES kombinētajai nomenklatūrai

Iegādei atļautais daudzums (litri)

Vienas piegādes maksimālais daudzums (litri)

Atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts

     
Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
2. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

3. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

 BJ 

Lietotāja iesniegums izziņas saņemšanai
par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus

Ziņas par personu, kas nav fiziska persona
Nosaukums 
 
Tālrunis 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 

Adrese, kur atrodas attiecīgā sadedzināšanas iekārta, kurā iezīmētos (marķētos) naftas produktus izmanto par kurināmo, kā arī tvertnes, kurās uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus un kuras ir savienotas ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu

___________________________________________________________________________

Ziņas par tvertnēm, kurās uzglabājami iezīmētie (marķētie) naftas produkti un kuras ir savienotas ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu
Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kopā

Tilpums (m3)       
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu atlikums (m3)       
Skaitītāja numurs Skaitītāja rādījums iesnieguma iesniegšanas dienā 
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanas mērķis (atzīmēt)
Siltuma ieguvei apkurē vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā Elektroenerģijas ražošanai vai izmantošanai kombinētajās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju 
    
   

(amats)

Z.v.

(vārds, uzvārds un paraksts)
 

(datums)

Aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona

Iezīmēto (marķēto) naftas produktu nosaukums (veids)

Kods atbilstoši ES kombinētajai nomenklatūrai

Iegādei atļautais daudzums (litri)

Vienas piegādes maksimālais daudzums (litri)

Atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts

     
Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
4. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

5. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums MK 03.11.2009. noteikumu Nr. 1255 redakcijā; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

 BB 

Lietotāja iesniegums izziņas saņemšanai
par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās)

Ziņas par personu, kas nav fiziska persona
Nosaukums  
  
Tālrunis  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  

Adrese, kur likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta devītajā daļā minētās iekārtas vai tehnika tiks izmantota likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta devītajā daļā minētajiem mērķiem1

___________________________________________________________________________

 

Adrese, kur atrodas tvertnes, kurās uzglabās iezīmētos (marķētos) naftas produktus, lai tos izmantotu likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta devītajā daļā minētajiem mērķiem

___________________________________________________________________________

 

 
Ziņas par tvertnēm, kurās uzglabājami iezīmētie (marķētie) naftas produkti
Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kopā

Tilpums (m3)              
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu atlikums (m3)              
Skaitītāja numurs  Skaitītāja rādījums iesnieguma iesniegšanas dienā  
         

  

      

(amats)

Z.v.2

(vārds, uzvārds un paraksts2)
 

(datums2)

Aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona3

Iezīmēto (marķēto) naftas produktu nosaukums (veids)

Kods atbilstoši ES kombinētajai nomenklatūrai

Iegādei atļautais daudzums (litri)

Vienas piegādes maksimālais daudzums (litri)

Atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts

     

Apliecinājums par iekārtām vai tehniku,
kurā tiks izmantoti iezīmētie (marķētie) naftas produkti

Nr.
p.k.

Iekārtas vai tehnikas nosaukums, tips, marka, identifikācijas numurs, apzīmējums, pēc kura iekārta vai tehnikas vienība ir identificējama

Iezīmēto (marķēto) naftas produktu patēriņš (litri/motorstundā)

Plānotais vidējais motorstundu skaits mēnesī

Iezīmēto (marķēto) naftas produktu vidējais patēriņš mēnesī (litri)

Maksimālais iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzuma patēriņš gadā saskaņā ar tehnikas iekārtas tehniskās dokumentācijas datiem (litri)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Piezīmes.

1 Ja likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3.panta devītajā daļā minētās iekārtas vai tehnika tiek izmantota vairākās adresēs, kas atrodas vienas brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, norāda visas adreses, kurās minētās iekārtas un tehnika tiks izmantota.

2 Iesnieguma rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z.v." neaizpilda, ja iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3 Ja iesniegums ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona atzīmes iesniegumam pievieno atbilstoši minētajiem normatīvajiem aktiem.

6. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

Papildinātais mazais
valsts ģerbonis

Valsts ieņēmumu dienests
(izdošanas vieta)

IZZIŅA
par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus

   Sērija BF  Nr.        
  
Lietotāja vārds, uzvārds  
   
Personas kods (LR rezidentiem)   
  
Personu apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs
(LR nerezidentiem)
 

Izziņa nav derīga bez pielikuma

Izziņa izsniegta   Izziņa derīga no    
    
Izziņa pārreģistrēta1   
     
(VID amatpersonas amats) (vārds, uzvārds) (paraksts2)

Z. v.2

Papildinātais mazais
valsts ģerbonis

PIELIKUMS IZZIŅAI

Sērija BF  Nr.

Adrese, kur atrodas attiecīgā sadedzināšanas iekārta, kurā iezīmētos (marķētos) naftas produktus izmantos par kurināmo

  
   
Skaitītāja numurs3   

Ziņas par tvertnēm, kurās glabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus un kuras ir savienotas ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu

 skaits    
 tilpums (m3)4                     Kopā  
  
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanas mērķis  
    
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu nosaukums (veids)Kods atbilstoši ES kombinētajai nomenklatūraiKopējais daudzums, kuru atļauts piegādāt (litri)5Atļautais vienas piegādes maksimālais daudzums (litri)5
    

====================================================================================

Izziņa izsniegta   Izziņa derīga no    
    
Izziņa pārreģistrēta1   
     
(VID amatpersonas amats) (vārds, uzvārds) (paraksts2)

Z. v.2

____________________ Pielikums nav derīgs bez izziņas _______________________

Piezīmes.

1Norāda tikai tad, ja izziņa tikusi pārreģistrēta, – norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

2 Izziņas rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja izziņa ir sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3 Drukā tikai tad, ja patēriņš pārsniedz 7000 l.

4Drukā tikai tik lauku, cik tvertņu tilpumi ir aizpildīti.

5Norāda ar cipariem un vārdiem.

7. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

Papildinātais mazais
valsts ģerbonis

Valsts ieņēmumu dienests
(izdošanas vieta)

IZZIŅA
par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus

  Sērija BJ  Nr.        
  
Lietotāja nosaukums  
   
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods   

Izziņa nav derīga bez pielikuma

Izziņa izsniegta   Izziņa derīga no    
    
Izziņa pārreģistrēta1   
     
(VID amatpersonas amats) (vārds, uzvārds) (paraksts2)

Z. v.2

Papildinātais mazais
valsts ģerbonis

PIELIKUMS IZZIŅAI

Sērija BJ  Nr.

Adrese, kur atrodas attiecīgā sadedzināšanas iekārta, kurā iezīmētos (marķētos) naftas produktus izmantos par kurināmo

  
   
Skaitītāja numurs3   

Ziņas par tvertnēm, kurās glabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus un kuras ir savienotas ar attiecīgo sadedzināšanas iekārtu:

 skaits    
 tilpums (m3)4                     Kopā  
  
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanas mērķis  
    
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu nosaukums (veids)Kods atbilstoši ES kombinētajai nomenklatūraiKopējais daudzums, kuru atļauts piegādāt (litri)5Atļautais vienas piegādes maksimālais daudzums (litri)5
    

==============================================================================

Izziņa izsniegta   Izziņa derīga no    
    
Izziņa pārreģistrēta1   
     
(VID amatpersonas amats) (vārds, uzvārds) (paraksts2)

Z. v.2

____________________ Pielikums nav derīgs bez izziņas _______________________

Piezīmes.

1Norāda tikai tad, ja izziņa tikusi pārreģistrēta, – norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

2 Izziņas rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja izziņa ir sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3 Drukā tikai tad, ja patēriņš pārsniedz 7000 l.

4Drukā tikai tik lauku, cik tvertņu tilpumi ir aizpildīti.

5Norāda ar cipariem un vārdiem.

8. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

Papildinātais mazais
valsts ģerbonis

Valsts ieņēmumu dienests
(izdošanas vieta)

IZZIŅA

par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus
(izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās)

 Sērija BB Nr. 
  
Lietotāja nosaukums 
   
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  

Izziņa nav derīga bez pielikuma

Izziņa izsniegta Izziņa derīga no 
    
  līdz 
Izziņa pārreģistrēta1   
     
(VID amatpersonas amats) (vārds, uzvārds) (paraksts2)

Z. v.2

Papildinātais mazais
valsts ģerbonis

PIELIKUMS IZZIŅAI

Sērija BB Nr.

Adrese, kur atrodas attiecīgās iekārtas vai tehnika

 

Likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3. panta devītajā daļā minēto iekārtu vai tehnikas uzskaitījums, kurā atļauts izmantot iezīmētos (marķētos) naftas produktus

 
   
Skaitītāja numurs3  

Ziņas par tvertnēm, kurās glabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus

Skaits            
Tilpums (m3)4          Kopā 
    
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu nosaukums (veids)Kods atbilstoši ES kombinētajai nomenklatūraiKopējais daudzums, kuru atļauts piegādāt (litri)5Atļautais vienas piegādes maksimālais daudzums (litri)5
    
    
Izziņa izsniegta Izziņa derīga no 
    
  līdz 
Izziņa pārreģistrēta1   
     
(VID amatpersonas amats) (vārds, uzvārds) (paraksts2)

Z. v.2

____________________ Pielikums nav derīgs bez izziņas _______________________

Piezīmes.

1 Norāda tikai tad, ja izziņa tikusi pārreģistrēta, – norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

2 Izziņas rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja izziņa ir sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3 Drukā tikai tad, ja patēriņš pārsniedz 7000 l.

4 Drukā tikai tik lauku, cik tvertņu tilpumi ir aizpildīti.

5 Norāda ar cipariem un vārdiem.

9. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

10. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums svītrots ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 848)

11. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 68 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

  BL 

 

Iesniegums izziņas saņemšanai
naftas produktu izmantošanai divējādi vai citiem mērķiem
(nevis par degvielu vai kurināmo)

 Lietotāja nosaukums  
  
 Tālrunis  
 Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  

 

 Normatīvajiem aktiem atbilstošu tvertņu skaits un katras tvertnes tilpums, kurā uzglabās naftas produktus, ja tos uzglabās stacionārās tvertnēs

Nr.
p. k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kopā

 Tilpums (m3)              

 

Naftas produktu veids

Kombinētās nomenklatūras kods

Daudzums kilogramos vai litros saskaņā ar aprēķinu

      

 

 Naftas produktu izmantošanas mērķis (realizācija, citu preču ražošana, cits mērķis (norādīt, kāds))Ražošana 
Divējādi 
Cits mērķis 
Realizācija 

 

 Adrese, kurā naftas produkti tiek izmantoti vai tiek ražota (pārstrādāta) attiecīgā produkcija un kur atrodas tvertnes naftas produktu uzglabāšanai  
 

 

 Adrese, kurā tiek uzglabāti fasēti naftas produkti, kas paredzēti tikai realizācijai
 

 

       

(amats))

Z.v.1

(vārds, uzvārds un paraksts1)

 

(datums1)

 

Piezīme.

Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z.v." neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

Papildinātais mazais
valsts ģerbonis

Valsts ieņēmumu dienests
(izdošanas vieta)

IZZIŅA
naftas produktu izmantošanai divējādi vai
citiem mērķiem (nevis par degvielu vai kurināmo)

  Sērija BL  Nr.         
  
Lietotāja nosaukums  
   
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods   

Adrese, kurā naftas produkti tiek izmantoti vai tiek ražota (pārstrādāta) attiecīgā produkcija un kur atrodas tvertnes naftas produktu uzglabāšanai1

  

Adrese, kurā tiek uzglabāti fasēti naftas produkti, ja naftas produktus tikai realizē1

  
    
Naftas produktu veidsKombinētās nomenklatūras kodsIzmantošanas mērķisKopējais daudzums 
(litri/kilogrami)2
    
    
Izziņa izsniegta Izziņa derīga no 
    
  līdz 
Izziņa pārreģistrēta3   
     
(VID amatpersonas amats) (vārds, uzvārds) (paraksts4)

Z. v.4

Piezīmes.

1 Var būt vairākas adreses.

2 Norāda ar cipariem un vārdiem.

3 Norāda tikai tad, ja izziņa tikusi pārreģistrēta, – norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

4 Izziņas rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja izziņa ir sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums grozīts ar MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1255; MK 25.06.2019. noteikumiem Nr. 271)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

 BA 

Iesniegums izziņas saņemšanai
naftas produktu iegādei izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei

Lietotāja nosaukums 
 
Tālrunis 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 

Adrese, kur notiks ķīmiskās apstrādes process, kurā naftas produktus pievieno koksam, ko izmanto par kurināmo, un kur atrodas normatīvajiem aktiem atbilstošās tvertnes, kurās uzglabā naftas produktus un kuras ir savienotas ar attiecīgo tehnoloģisko iekārtu, kas nodrošina ķīmiskās apstrādes procesā naftas produktu pievienošanu koksam

________________________________________________________________________________________________________________

Ziņas par tvertnēm, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kurās uzglabā naftas produktus, un kuras ir savienotas ar attiecīgo tehnoloģisko iekārtu, kas nodrošina ķīmiskās apstrādes procesā naftas produktu pievienošanu koksam
Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kopā

Tilpums (m3)       
Skaitītāja numurs Skaitītāja rādījums iesnieguma iesniegšanas dienā 
    

Naftas produktu veids

Kods atbilstoši ES kombinētajai nomenklatūrai

  
  
  
  
   

(amats)

Z.v.

(vārds, uzvārds un paraksts)
 

(datums)

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
14. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

Papildinātais mazais
valsts ģerbonis

Valsts ieņēmumu dienests
(izdošanas vieta)

IZZIŅA
naftas produktu iegādei izmantošanai koksa ķīmiskajā apstrādē

 Sērija BA Nr. 
  
Lietotāja nosaukums 
  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  

Adrese, kur notiks ķīmiskās apstrādes process, kurā naftas produktus pievieno koksam, ko izmanto par kurināmo, un kur atrodas normatīvajiem aktiem atbilstošās tvertnes

 

Ziņas par tvertnēm, kurās uzglabājami naftas produkti un kuras ir savienotas ar attiecīgo tehnoloģisko iekārtu, kas nodrošina ķīmiskās apstrādes procesā naftas produktu pievienošanu koksam

 Skaits    
 Tilpums (m3)1                     Kopā  
    
Naftas produktu veidsKods atbilstoši ES kombinētajai nomenklatūraiKopējais daudzums, kuru atļauts piegādāt (litri)2Atļautais vienas piegādes maksimālais daudzums (litri)2
    
    
Izziņa izsniegta Izziņa derīga no 
    
  līdz 
Izziņa pārreģistrēta3   
     
(VID amatpersonas amats) (vārds, uzvārds) (paraksts4)

Z. v.4

Piezīmes.

1 Drukā tikai tik lauku, cik tvertņu tilpumi ir aizpildīti.

2 Norāda ar cipariem un vārdiem.

3 Norāda tikai tad, ja izziņa pārreģistrēta, – norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

4 Izziņas rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja izziņa ir sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

15. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 31. jūlija
noteikumiem Nr. 525

(Pielikums MK 25.06.2019. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

Papildinātais mazais
valsts ģerbonis

Valsts ieņēmumu dienests
(izdošanas vieta)

ATĻAUJA
naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai

Nr.
 
 
  
Nosaukums vai
vārds, uzvārds
 
  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods  
  
Izziņas numurs  
  
Naftas produktu uzglabāšanas vietas adrese 
ATĻAUTS nodot litrus/kilogramus 
   (naftas produktu veids)
   
 (kombinētās nomenklatūras kods) 
     
(lietotāja nosaukums vai vārds, uzvārds) (nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods) (izziņas sērijas numurs)
     
(VID amatpersonas amats) (vārds, uzvārds) (paraksts1)

Z. v.1

Atļauja reģistrēta  Atļauja derīga no 
     
   līdz 

Piezīme. 1 Atļaujas rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja atļauja ir sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 525Pieņemts: 31.07.2007.Stājas spēkā: 17.08.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 16.08.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
161883
{"selected":{"value":"22.11.2023","content":"<font class='s-1'>22.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.11.2023","iso_value":"2023\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-21.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2019","iso_value":"2019\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2019.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2018","iso_value":"2018\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2018.-31.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2015","iso_value":"2015\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2015.-19.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.06.2010","iso_value":"2010\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2010.-12.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-18.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2009","iso_value":"2009\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2009.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2009","iso_value":"2009\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2009.-06.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2009","iso_value":"2009\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2009.-03.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.10.2008","iso_value":"2008\/10\/18","content":"<font class='s-1'>18.10.2008.-11.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2007","iso_value":"2007\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2007.-17.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.11.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"