Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumus Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.171

Rīgā 2007.gada 6.martā (prot. Nr.17 25.§)
Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā
Izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, lai nodrošinātu tās pieejamību.

2. Noteikumi attiecas uz tiešās pārvaldes iestādēm un atvasinātām publiskām personām.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.536)

3. Informācijas ievietošanai internetā katra iestāde izveido mājaslapu. Tiešās pārvaldes iestādes nodrošina, lai tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē iekļautā informācija par iestādi neatšķiras no iestādes mājaslapā norādītās informācijas.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

4. Iestādes mājaslapā ievietoto informāciju aktualizē ne retāk kā reizi nedēļā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.536; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

5. Valsts ģerboni un karogu mājaslapā izmanto likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

6. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs iestādes vadītājs.

7. Iestāde var neveidot kādu no šo noteikumu 10.punktā minētajām mājaslapas sadaļām, ja tajā ievietojamā informācija ir klasificējama kā ierobežotas pieejamības informācija vai valsts noslēpums vai iestādes funkcijas un uzdevumi nav saistīti ar sadaļā iekļaujamo informāciju.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1190)

8. Ja mājaslapas sadaļā iekļaujamā informācija ir ievietota tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē, attiecīgajā sadaļā informāciju var neievietot, bet norādīt saiti uz tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzi. Ja iestādes mājaslapas sadaļā iekļaujamā informācija saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir ievietota citas valsts pārvaldes iestādes vai valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā vai šajā mājaslapā izveidotajā vienotajā datu bāzē, attiecīgajā sadaļā informāciju var neievietot, bet norādīt saiti uz mājaslapu vai attiecīgo datu bāzi.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.536; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1190)

8.1 Ja pašvaldības mājaslapas sadaļā iekļaujamā informācija ir ievietota pašvaldības iestādes vai pašvaldības kapitālsabiedrības mājaslapā, attiecīgajā sadaļā informāciju var neievietot, bet norādīt saiti uz pašvaldības iestādes vai pašvaldības kapitālsabiedrības mājaslapu.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1190 redakcijā)

9. Pārraudzības iestāde var neveidot mājaslapu, ja visa šajos noteikumos noteiktā informācija par pārraudzības iestādi ir iekļauta tiešās pārvaldes iestādes mājaslapā.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

II. Mājaslapas struktūra

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

10. Mājaslapai ir šādas sadaļas:

10.1. ziņas par iestādi;

10.2. kontakti;

10.3. pakalpojumi;

10.4. aktualitātes;

10.5. nozares politika;

10.6. Eiropas Savienība;

10.7. starptautiskā sadarbība;

10.8. normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti;

10.9. publikācijas un statistika;

10.10. (svītrots ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.648);

10.11. saites;

10.12. informācija svešvalodās (norāda valodas apzīmējumu);

10.13. publiskie iepirkumi;

10.14. sabiedrības līdzdalība;

10.15. viegli lasīt;

10.16. budžets;

10.17. īpašumi.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.648; MK 27.04.2010. noteikumiem Nr.399; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.536; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1190)

III. Mājaslapas saturs

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

11. Mājaslapas sadaļās iekļauj šādu informāciju:

11.1. sadaļā "Ziņas par iestādi" iekļauj:

11.1.1. iestādes aprakstu (vietu valsts pārvaldē, uzdevumus, funkcijas, darbības virzienus);

11.1.2. īsu informāciju par iestādes vēsturi;

11.1.3. iestādes administratīvā un, ja tāds ir, politiskā vadītāja īsu biogrāfiju un fotoattēlu;

11.1.4. iestādes struktūras shematisku attēlojumu ar informāciju par katras struktūrvienības kompetenci un atbildību. Iestāde norāda tās padotībā esošās iestādes;

11.1.5. (svītrots ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.648);

11.2. sadaļā "Kontakti" (pieejama no iestādes mājaslapas sākuma lapas) iekļauj:

11.2.1. iestādes oficiālo elektroniskā pasta (turpmāk – e-pasts) adresi un iestādes darba laiku;

11.2.2. iestādes apmeklētāju pieņemšanas kārtību, norādot konkrētas amatpersonas un to pieņemšanas laikus;

11.2.3. iestādes struktūrvienību un amatpersonu (darbinieku) kontaktinformāciju (amatpersonas (darbinieka) amatu, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu). Prasība nav attiecināma uz valsts drošības iestādēm, kā arī iestāžu amatpersonām, kuras veic operatīvās darbības pasākumus un speciālās izmeklēšanas darbības;

11.2.4. iestādes rekvizītus, norādot adresi, tālruņa un faksa numuru, reģistrācijas numuru un bankas rekvizītus, ja tie nepieciešami pakalpojumu saņemšanai;

11.2.5. elektroniskajai saziņai izmantojamos formātus, kā arī norādi "Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus";

11.2.6. vēlamos grafiskos papildelementus – iestādes atrašanās vietas karti ar norādi par tuvāko sabiedrisko transportu;

11.3. sadaļā "Pakalpojumi" iekļauj iestādes sniegto pakalpojumu sarakstu, kā arī saiti uz attiecīgo pakalpojumu vienotajā pakalpojumu portālā (www.latvija.lv). Pašvaldības, kurām informācija par tās sniegtajiem pakalpojumiem nav pieejama vienotajā pakalpojumu portālā, par pakalpojumiem ievieto vismaz šādu informāciju:

11.3.1. darbības, kas personai jāveic, lai saņemtu pakalpojumu, un pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo dokumentu uzskaitījums, norādot saiti uz pieteikuma veidlapu (kas pieejama elektroniski), vai atbilstošs elektroniskais pakalpojums un norāde par nepieciešamajiem pielikumiem;

11.3.2. laikposms, kurā iestāde pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanu (informē par to, vai sniegs pakalpojumu);

11.3.3. pakalpojuma maksa (ja tāda ir) saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi;

11.4. sadaļā "Aktualitātes" iekļauj:

11.4.1. iestādes paziņojumus plašsaziņas līdzekļiem (informācija presei) un īsus pārskatus par svarīgākajiem jautājumiem;

11.4.2. svarīgāko plānoto notikumu kalendāru;

11.4.3. (svītrots ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.648);

11.4.4. (svītrots ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.648);

11.4.5. (svītrots ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.648);

11.4.6. (svītrots ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.648);

11.4.7. attiecīgās nozares informāciju, kuru iestāde vēlas popularizēt un kas ir aktuāla un diskutējama sabiedrībā;

11.4.8. informāciju par darba piedāvājumiem iestādē;

11.5. sadaļā "Nozares politika" iekļauj:

11.5.1. nozares un apakšnozares aprakstu;

11.5.2. rīcības plānu valdības deklarācijas izpildei un atsauci uz valdības deklarācijas attiecīgo punktu, kā arī informāciju par rīcības plāna izpildi;

11.6. sadaļā "Eiropas Savienība" iekļauj:

11.6.1. informāciju par iestādes kompetencē esošajiem aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

11.6.2. informāciju par iestādes lomu un uzdevumiem Latvijas interešu paušanā Eiropas Savienības institūcijās un par sabiedrības iespējām iesaistīties Latvijas viedokļa formulēšanā;

11.6.3. ziņas par informācijas avotiem jautājumos par attiecīgo nozari saistībā ar Latvijas dalību Eiropas Savienībā;

11.6.4. informāciju par Eiropas Savienības organizētajām darba grupām un padomēm, par amatpersonām, kas tajās pārstāv Latvijas Republiku, un kontaktpersonu, kura var sniegt informāciju par darba grupās un padomēs izskatāmajiem jautājumiem;

11.7. sadaļā "Starptautiskā sadarbība" iekļauj:

11.7.1. nozares aktualitātes un iestādes veiktos un plānotos pasākumus saistībā ar Latvijas dalību starptautiskajās organizācijās;

11.7.2. ziņas par informācijas avotiem jautājumos par attiecīgo nozari saistībā ar Latvijas dalību starptautiskajās organizācijās;

11.8. sadaļā "Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti" iekļauj:

11.8.1. normatīvos aktus, kas regulē iestādes darbību, uzdevumus un funkcijas (ministrijas un īpašu uzdevumu ministru sekretariāti norāda nolikumu un iestādes reglamentu), ja iespējams, veidojot saiti uz normatīvā akta publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv vai attiecīgā normatīvā akta sistematizēto redakciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv;

11.8.2. būtiskākos attiecīgo nozari regulējošos normatīvos aktus, veidojot saiti uz normatīvā akta publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv vai attiecīgā normatīvā akta sistematizēto redakciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv;

11.8.3. attīstības plānošanas dokumentus, veidojot saiti uz politikas plānošanas dokumentu datubāzi (http://polsis.mk.gov.lv) vai tā normatīvā akta publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv, ar kuru apstiprināts attīstības plānošanas dokuments;

11.8.4. attiecīgajā nozarē nozīmīgos starptautiskos dokumentus, ja iespējams, veidojot saiti uz normatīvā akta publikāciju tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv vai attiecīgā normatīvā akta sistematizēto redakciju tīmekļa vietnē www.likumi.lv;

11.9. sadaļā "Publikācijas un statistika" iekļauj:

11.9.1. iestādes gada publiskos pārskatus;

11.9.2. iestādes gatavotās publikācijas. Ja publikācija nav pieejama elektroniski, norāda, kur attiecīgā publikācija ir pieejama;

11.9.3. iestādes veiktos pētījumus vai norādi uz interneta vietni, kur informācija par iestādes veiktajiem pētījumiem ir pieejama;

11.10. (svītrots ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.648);

11.11. sadaļā "Saites" iekļauj:

11.11.1. padotības iestāžu sarakstu un saites uz to interneta mājaslapām;

11.11.2. saites uz iestādes darbības jomai radniecīgu informāciju saturošām mājaslapām Latvijas Republikā un ārvalstīs;

11.11.3. citas saites, tai skaitā saites uz Ministru kabineta mājaslapu un Eiropas Savienības oficiālo portālu;

11.12. sadaļā "Informācija svešvalodās", ja tas nodrošina efektīvāku valsts institūcijas popularizēšanu vai pakalpojumu sniegšanu, iekļauj:

11.12.1. aprakstu par valsts institūciju (vietu valsts pārvaldē, uzdevumus, funkcijas, darbības virzienus);

11.12.2. aktuālo informāciju;

11.12.3. publikācijas, kuras valsts institūcija izdevusi attiecīgajā svešvalodā;

11.12.4. attiecīgajā nozarē nozīmīgu starptautisku dokumentu publikācijas;

11.13. sadaļā "Publiskie iepirkumi" iekļauj informāciju (saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā norādīto paraugu) par iestādes rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem (turpmāk – līgums) neatkarīgi no to līgumcenas, izņemot Publisko iepirkumu likuma 3., 4. un 5.pantā minētos līgumus (šis izņēmums neattiecas uz līgumiem, ar kuriem saskaņā iestādes nomā telpas), norādot:

11.13.1. līguma priekšmetu;

11.13.2. iepirkuma identifikācijas numuru (ja tāds piešķirts);

11.13.3. pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņu (ja piemēro Publisko iepirkumu likumu);

11.13.4. paziņojuma publikācijas datumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (ja tāds publicējams saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu);

11.13.5. piegādātāja nosaukumu;

11.13.6. līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa);

11.13.7. līguma izpildes termiņu;

11.14. sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" iekļauj:

11.14.1. informāciju par iestādes sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām (ziņas par sadarbības partneriem, sadarbības principu īsu aprakstu, kontaktpersonas);

11.14.2. informāciju par būtiskākajām iestādes starpinstitūciju darba grupām un konsultatīvajām padomēm;

11.14.3. informāciju par izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā;

11.14.4. informāciju par plānotajām un notikušajām sabiedriskajām apspriedēm un publiskajām apspriešanām, par dalības iespējām tajās un iestādē iesniegtiem vai sagatavotiem dokumentiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība;

11.15. sadaļā “Viegli lasīt” viegli uztveramā valodā iekļauj īsu aprakstošu informāciju par iestādi un citu informāciju, ko iestāde uzskata par nepiecie­šamu;

11.16. sadaļā "Budžets" iekļauj informāciju par iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu, norādot:

11.16.1. amatpersonas vārdu un uzvārdu;

11.16.2. amatu;

11.16.3. izmaksai aprēķināto atalgojuma summu;

11.17. sadaļā "Budžets" ievieto iestāžu aktuālās tāmes valsts budžeta programmu un apakšprogrammu detalizācijas līmenī, kas ir apstiprinātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta programmu un apakšprogrammu tāmēm kārtējam gadam;

11.18. sadaļā "Īpašumi" iekļauj:

11.18.1. informāciju par iestādes nomātajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par nekustamajiem īpašumiem, kurus paredzēts nomāt, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības;

11.18.2. informāciju par iestādes iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī par nekustamajiem īpašumiem, kurus paredzēts iznomāt, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtībai;

11.18.3. informāciju par iestādes darbības nodrošināšanai nevajadzīgo valsts kustamo mantu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kādā atsavināma publiskas personas manta.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.648; MK 27.04.2010. noteikumiem Nr.399; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.536; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.588; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1190)

12. Mājaslapā norāda ievietotās informācijas aktualizēšanas datumu un laiku.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

12.1 Šo noteikumu 11.13.apakšpunktā minētā informācija par iestādes noslēgtajiem līgumiem iestādes mājaslapas attiecīgajā sadaļā atrodas 12 mēnešus pēc līguma noslēgšanas dienas un pēc tam to pārvieto uz mājaslapas arhīvu.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

12.2 Šo noteikumu 11.16.apakšpunktā minēto informāciju par amatpersonai izmaksāto atalgojumu par iepriekšējo mēnesi iestāde ievieto mājaslapā līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam un minētā informācija mājaslapas attiecīgajā sadaļā atrodas līdz nākamā mēneša atalgojuma publiskošanai.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

12.3 Šo noteikumu 11.17.apakšpunktā minēto informāciju iestāde publicē 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās tāmes apstiprināšanas vai precizēšanas.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.588 redakcijā)

13. Iestādēm aizliegts ievietot mājaslapā informāciju, kas ne tieši, ne pastarpināti nav saistīta ar iestādes funkciju īstenošanu.

(Grozīts ar MK 27.04.2010. noteikumiem Nr.399; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

14. Iestāde var papildināt mājaslapu ar jaunām sadaļām un pilnveidot mājaslapas saturu atbilstoši iestādes darbības jomai.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

IV. Vispārējās prasības mājaslapai

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

15. Lai mājaslapa būtu ērti pārlūkojama, tai nepieciešama:

15.1. mājaslapas karte;

15.2. ievadlapa latviešu valodā, kurā ir īsa informācija par iestādi vai jaunumu logs (ievadlapa nav nepieciešama, ja tajā ir tikai valodu izvēlne);

15.3. katrā lapā - saite uz sākuma lapu, kā arī saites uz augstāka līmeņa lapām, ja mājaslapas serverim ir vairāku līmeņu struktūra;

15.4. meklētājprogramma;

15.5. visām iestādēm, kuru pakalpojumu saņemšanai nepieciešams iesniegums uz noteikta parauga veidlapas, - pieeja attiecīgām veidlapām un iespēja izdrukāt tās no mājaslapas vai aizpildīt tieši mājaslapā, kā arī paskaidrojumi par veidlapu pareizu aizpildīšanu. Ja veidlapas tiek aizpildītas vairākās valodās, paskaidrojumus sniedz arī attiecīgajās valodās;

15.6. iespēja elektroniski nosūtīt iestādei vēstuli (iestādes apstiprinātā formātā);

15.7. interaktīvie elementi (piemēram, "Jūsu jautājums", "Viesu grāmata", "Komentāri", "Forums", "Diskusija", "Aptauja");

15.8. iespēja nosūtīt priekšlikumus par mājaslapu.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

V. Tehniskās prasības mājaslapai

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

16. Mājaslapa ir pieejama nepārtraukti visu diennakti. Ja tiek veikti profilaktiski pasākumi, kuru dēļ var tikt pārtraukta tās publiska pieejamība, par to mājaslapā ievieto atbilstošu paziņojumu. Mājaslapas pārzinis, ņemot vērā mājaslapā publicētās informācijas svarīgumu, tās lietotāju prasības un citus apstākļus, nosaka procedūru un minimālo termiņu, kādā atjaunojama mājaslapas darbība, ja tās publiska pieejamība ir pārtraukta neparedzētu tehnisku iemeslu dēļ.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

17. Mājaslapu veido tā, lai to varētu apskatīt ekrānā ar minimālo izšķirtspēju 800 x 600 pikseļi.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

18. Visās lapās iestrādā meta iezīmi vai HTTP galvenes parametru, kurā nosaka izmantoto rakstzīmju kopu un datu formātu.

19. Lai nodrošinātu mājaslapas satura pieejamību, mājaslapa atbilst šādām tehniskajām prasībām:

19.1. publiskotā informācija mājaslapā ir pieejama rakstiskā, kā arī attēlu un skaņas veidā. Mājaslapā nodrošina iespēju izvēlēties burtu lielumu, kā arī informācijai attēlu un skaņas veidā pēc iespējas piedāvā teksta versiju;

19.2. teksts un attēli (arī grafiki) ir redzami un saprotami arī melnbaltā versijā;

19.3. paredzēta mājaslapas attēlošana neatkarīgi no izmantotās pārlūk­programmas versijas, kā arī ja nav palīgtehnoloģiju, ja tehnoloģijas netiek atbalstītas vai ir atslēgtas;

19.4. nodrošināti skaidri un nemainīgi navigācijas principi - orientēšanās informācija, navigācijas rindas, lapas karte -, kas personai atvieglo orientēšanos mājaslapā;

19.5. nodrošināta no aprīkojuma neatkarīga pieeja funkcionalitātei (arī ar tastatūras vadību);

19.6. nodrošināta atsevišķu mājaslapas satura vienību piegāde, izman­tojot vienkāršās sindicēšanas pakalpojuma (angļu valodā Really Simple Syndication jeb RSS) kanālus, izvērtējot satura vienību publicēšanas un pakalpojuma izmantošanas lietderību.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.648; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

19.1 Iestādes mājaslapā veidlapas publicē arī attiecīgā datņu formātā, kas nodrošina iespēju no mājaslapas lejupielādēto veidlapu aizpildīt un saglabāt bez ierobežojumiem.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.588 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

VI. Mājaslapas drošība

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

20. Iestāde mājaslapu veido tā, lai rediģēšanas režīmā nebūtu iespējama nesankcionēta piekļuve mājaslapai.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

21. Iestāde veic regulāru mājaslapas monitoringu, ja iespējams, izmantojot automatizētus mājaslapu audita rīkus.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

22. Iestāde nodrošina mājaslapas informācijas sistēmu vides un loģisko aizsardzību.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

23. Iestāde nodrošina tīmekļa servera aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi no ārējā datortīkla.

24. Iestāde nodrošina informācijas resursu, tai skaitā tīmekļa servera rezerves kopiju izgatavošanu vismaz reizi mēnesī, kā arī glabāšanu un mājaslapas satura atjaunošanu.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

VII. Domēna vārdi un e-pasta adrešu vārdi

25. Iestāde izmanto vienotu domēna vārdu un e­-pasta adrešu vārdu veidošanas kārtību. Pieļaujama esošo domēna vārdu lietošana papildus šo noteikumu 26. punktā noteiktajam.

(MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 571 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.03.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

26. Iestādes, izņemot Nacionālos bruņotos spēkus, Pārresoru koordinācijas centru un pašvaldības, izmanto šādus domēna vārdus un e-pasta adrešu vārdus:

26.1. www.iestade.gov.lv (www.strukturvieniba.iestade.gov.lv - ja tas ir nepieciešams);

26.2. vards.uzvards@iestade.gov.lv (vards.uzvards@strukturvieniba.iestade.gov.lv - ja tas ir nepieciešams).

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr. 236; MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 571)

27. Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienības izmanto šādus domēna vārdus un e-pasta adrešu vārdus:

27.1. www.vieniba.mil.lv;

27.2. vards.uzvards@vieniba.mil.lv.

27.1 (Svītrots ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 571)

27.2 Pārresoru koordinācijas centrs izmanto šādus domēna vārdus un e-pasta adrešu vārdus:

27.2 1. www.nap.lv;

27.2 2. vards.uzvards@pkc.mk.gov.lv.

(MK 30.04.2013. noteikumu Nr.236 redakcijā)

28. Pašvaldības izmanto šādus domēna vārdus un e-pasta adrešu vārdus:

28.1. www.pasvaldiba.lv;

28.2. vards.uzvards@pasvaldiba.lv.

29. Mājaslapu un e-pasta adresēs nelieto burtus ar diakritiskajām zīmēm (garumzīmes un mīkstinājuma zīmes).

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

30. Mājaslapas iestādes izvieto tikai tām piederošos vai Latvijā reģistrētos serveros.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

31. Domēna vārdu "gov.lv" lietojumu reģistrē un tā lietojumu pārrauga valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs".

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

VIII. Noslēguma jautājumi

32. Šo noteikumu 30.punkta prasības nepiemēro iestāžu pārstāvniecībām ārvalstīs, kurām nav iespējams izvietot mājaslapas Latvijas Republikas serveros, bet tikai to valstu serveros, kurās tās ir akreditētas.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

33. Iestādes, kuras mājaslapas rekonstruē vai veido no jauna, ņem vērā šo noteikumu prasības. Iestādes, kuras mājaslapas ir izveidojušas, pārveido tās atbilstoši šo noteikumu prasībām šādos termiņos:

33.1. līdz 2007.gada 1.jūlijam precizē domēna vārdus un e-pasta adreses;

33.2. līdz 2008.gada 1.jūlijam precizē mājaslapas struktūru un saturu, kā arī koriģē mājaslapu, ievērojot šo noteikumu IV un V nodaļas prasības;

33.3. līdz 2015.gada 1.janvārim nodrošina šo noteikumu 10.15., 11.15., 19.1. un 19.6.apakšpunktā minēto prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 04.08.2008. noteikumiem Nr.648; MK 27.04.2010. noteikumiem Nr.399; MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

34. Šo noteikumu prasības attiecībā uz pašvaldībām stājas spēkā sešu mēnešu laikā no administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas.

(MK 04.08.2008. noteikumu Nr.648 redakcijā)

35. Šo noteikumu 11.13.apakšpunkts attiecībā uz informācijas apjomu, ko ievieto iestādes mājaslapā par iestādes noslēgtajiem līgumiem, neattiecas uz tiem līgumiem, kurus iestāde noslēgusi pirms grozījumu šo noteikumu 11.13.apakšpunktā spēkā stāšanās dienas.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

36. Šo noteikumu 11.16.apakšpunktā minēto informāciju iestāde ievieto mājaslapā, sākot ar amatpersonai izmaksāto atalgojumu par 2010.gada jūniju, ko saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību iestāde mājaslapā ievieto līdz 2010.gada 15.jūlijam.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudele
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.171
Iestādes mājaslapas sadaļā "Publiskie iepirkumi" ievietojamā informācija (paraugs)

(Pielikums MK 15.06.2010. noteikumu Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.236)

Līguma priekšmets1

Iepirkuma identifikācijas numurs2

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā2

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš3

       

Piezīmes.

1  Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).

2  Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

3  Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".

2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.171
Ministru kabineta, Valsts kancelejas, ministriju un īpašu uzdevumu ministru sekretariātu izmantojamie domēna vārdi un e-pasta adrešu vārdi

(Pielikums svītrots no 01.03.2018. ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 571; sk. grozījumu 2. punktu)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 171Pieņemts: 06.03.2007.Stājas spēkā: 10.03.2007.Zaudē spēku: 28.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 09.03.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
154198
{"selected":{"value":"01.03.2018","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-27.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-27.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2017","iso_value":"2017\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2017.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2013","iso_value":"2013\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2013.-21.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2013","iso_value":"2013\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2013.-01.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.08.2011","iso_value":"2011\/08\/06","content":"<font class='s-1'>06.08.2011.-30.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.06.2010","iso_value":"2010\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2010.-05.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2010","iso_value":"2010\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2010.-22.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2008","iso_value":"2008\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2008.-30.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2007","iso_value":"2007\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2007.-08.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)