Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1043

Rīgā 2006.gada 19.decembrī (prot. Nr.68 53.§)
Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 84.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka izložu un azartspēļu organizācijas vienotu grāmat­vedības uzskaites kārtību.

2. Azartspēļu un izložu organizētājs (turpmāk – kapitālsabiedrība) nodrošina grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem grāmatvedības uzskaiti kapitālsabiedrībās reglamentējošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 776 redakcijā)

3. Azartspēļu neto ieņēmumi ir saim­nieciskās darbības ieņēmumi, un tos norāda peļņas vai zaudējumu aprēķinā speciāli atvērtā postenī aiz posteņa "Neto apgrozījums". Azartspēļu neto ieņēmumus veido saņemtās likmes (dalības maksa), no kurām atskaitīti izmaksātie laimesti un negūtie ienākumi no naudai vai žetoniem līdzīgiem priekšmetiem, kas ievietoti azartspēļu automātā, lai piedalītos spēlē, nemaksājot dalības maksu (turpmāk - naudai pielīdzinātie priekšmeti).

4. Grāmatvedības reģistros azartspēļu neto ieņēmumus, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu (inkasācijas aktu, kazino kases bilanci, bingo spēles maiņas kopsavilkuma pārskatu, totalizatora un derību likmes pieņemšanas vietas pārskatu, ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību organizētās azartspēles norises pārskatu, veiksmes spēles pa tālruni norises pārskatu), un izložu neto ieņēmumus, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu (izlozes norises kopsavilkumu), iegrāmato saimnieciskās darbības ieņēmumos. Ja azartspēļu vai izložu neto ieņēmumi ir negatīvi, tos uzskaita speciālā ieņēmumus samazinošā kontrpasīva kontā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 776 redakcijā)

5. Lai gada pārskata sastādīšanai nepieciešamie grāmatvedības dati būtu patiesi, gada slēguma inkasāciju (darbību kopumu, kas nepieciešams, lai no azartspēļu automātiem un spēļu galdiem savāktu skaidro naudu (žetonus) un nodotu to telpā, kurā glabājas kapitālsabiedrības skaidrā nauda, kas nav tieši iesaistīta azartspēles organizēšanas procesā (turpmāk - kapitālsabiedrības kase)) veic pārskata perioda beigās. Gada slēguma inkasācijas kārtību un termiņus apstiprina kapitālsabiedrības vadītājs.

6. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

7. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

8. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

9. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

10. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

11. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

12. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

13. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

14. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

II. Azartspēļu automātu ieņēmumu un izdevumu uzskaite

15. Ieņēmumus no azartspēļu automātiem pamato attaisnojuma dokuments – inkasācijas akts. Uz inkasācijas akta pamata vai nu izraksta kases ieņēmumu orderi, saskaņā ar kuru saņemto skaidro naudu iemaksā kasē, vai skaidro naudu nodod kredītiestādē.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 776 redakcijā)

16. Inkasācijas aktu aizpilda, veicot azartspēļu automātu inkasāciju.

17. Azartspēļu automātu inkasāciju atbilstoši vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas uzkrātajiem datiem un faktiskajam naudas daudzumam katrā azartspēļu automātā veic kapitālsabiedrības noteiktā kārtībā. Azartspēļu automātu inkasācijas kārtību ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tās apstiprināšanas kapitālsabiedrība iesniedz Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā (turpmāk – inspekcija).

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 776 redakcijā)

18. Ja attiecīgajā azartspēļu organizēšanas vietā uzstādītie azartspēļu automāti ir pieslēgti grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūrai, kura automātiski nolasa elektronisko skaitītāju rādījumu, tad inkasācijas aktu var aizpildīt, izmantojot šo elektronisko uzskaites sistēmu.

19. Lietojot šo noteikumu 18.punktā minēto grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūru, azartspēļu automātu inkasācijas rezultātam jābūt vienādam ar rezultātu, kas iegūts saskaņā ar šo noteikumu 17.punktā minēto metodi.

20. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

21. Aktu par naudai pielīdzināmo priekšmetu izņemšanu (ja tādi priekšmeti atrodas azartspēļu automātā) vai uzskaites kļūdas korekcijām vienotajā azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmā aizpilda vienlaikus ar inkasācijas aktu, un tajā norāda šādu informāciju:

21.1. datums, kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, inkasācijas vietas nosaukums un adrese;

21.2. tā azartspēļu automāta identifikācijas numurs, kurā tika atrasti naudai pielīdzināmie priekšmeti vai veiktas uzskaites kļūdu korekcijas;

21.3. naudai pielīdzināmo priekšmetu skaits;

21.4. negūtais ienākums euro no naudai pielīdzināmajiem priekšmetiem;

21.5. vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas uzskaites kļūdas apraksts un skaitītāja rādījuma atbilstība faktiskajam naudas daudzumam;

21.6. inkasatora vārds, uzvārds un paraksts.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 776 redakcijā)

22. Katrā inkasācijas aktā var būt ierakstīts viena vai vairāku azartspēļu automātu inkasācijas rezultāts. Katrā inkasācijas aktā ir ierakstīts vienā azartspēļu organizēšanas vietā esošu azartspēļu automātu inkasācijas rezultāts.

23. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

24. Inkasācijas aktā saskaņā ar apstiprināto paraugu (1.pielikums) norāda šādu informāciju:

24.1. datums, kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, inkasācijas vietas nosaukums un adrese;

24.2. inkasācijas akta numurs;

24.3. 1.tabulā "Azartspēļu automātu skaitītāju rādījumi" norāda šādu informāciju:

24.3.1. azartspēļu automāta numurs - kapitālsabiedrības piešķirtais azartspēļu automāta numurs;

24.3.2. inspekcijas piešķirtais azartspēļu automāta identifikācijas numurs (turpmāk - azartspēļu automāta identifikācijas numurs);

24.3.3. iepriekšējās inkasācijas datums;

24.3.4. dalības maksa euro vienai spēlei (E1);

24.3.5. skaitītāju rādījumi iepriekšējā inkasācijā - iemaksātās (Total in) likmes (A1) un no automāta izmaksātās (Total out) likmes (B1), kā arī tās likmes, kuras izmaksā ar kredītatslēgu un (vai) no inkasācijas vietas kases (C1);

24.3.6. inkasācijas brīdī azartspēļu automāta skaitītājā reģistrētās iemaksātās (Total in) likmes (A2) un no automāta izmaksātās (Total out) likmes (B2), kā arī tās likmes, kuras izmaksā ar kredītatslēgu un (vai) no inkasācijas vietas kases (C2);

24.3.7. maksimālais ciparu rādītāju skaits skaitītājā iemaksā­tajām (Total in) likmēm (A3) un no automāta izmaksātajām (Total out) likmēm (B3), kā arī tām likmēm, kuras izmaksā ar kredītatslēgu un (vai) no inkasācijas vietas kases (C3);

24.3.8. apļu skaits - cik reižu azartspēļu automāta skaitītāji, kas reģistrē iemaksātās (Total in) likmes (A4) un no automāta izmaksātās (Total out) likmes (B4), kā arī to likmju skaitītāji, kuras izmaksā ar kredītatslēgu un (vai) no inkasācijas vietas kases (C4), veikuši pilnus apgriezienus, šķērsojot nulles rādītājus;

24.3.9. koeficients - azartspēļu automāta ražotāja noteiktais kredītu skaits, kas nepieciešams, lai skaitītāji veiktu vienu apgriezienu (attiecīgi A5, B5 vai C5);

24.4. 2.tabulā "Azartspēļu automātu ieņēmumi pēc skaitītāju rādījumiem" norāda šādu informāciju:

24.4.1. azartspēļu automāta numurs - kapitālsabiedrības piešķirtais azart­spēļu automāta numurs;

24.4.2. azartspēļu automāta identifikācijas numurs - inspekcijas piešķirtais azartspēļu automāta identifikācijas numurs;

24.4.3. iemaksāts saskaņā ar skaitītājiem euro (A6);

24.4.4. izmaksāts saskaņā ar skaitītājiem euro (B6);

24.4.5. izmaksāts ar kredītatslēgu un (vai) no inkasācijas vietas kases saskaņā ar skaitītājiem euro (C6);

24.4.6. kopā nopelnīts saskaņā ar skaitītājiem euro (A6 - (B6 + C6));

24.4.7. izmaksāts uzkrātais papildspēles laimests, kas veidojas elektroniskajai sistēmai pieslēgtā vienā vai vairākos azartspēļu automātos un kura lielums ir tieši atkarīgs no šai sistēmai pieslēgtajos azartspēļu automātos saņemtā likmju daudzuma (turpmāk – džekpots);

24.4.8. negūtais ienākums euro no naudai pielīdzinātajiem priekšmetiem;

24.4.9. azartspēļu rezultāts (1. - (2. + 3.));

24.5. 3. tabulā "Inkasācija" norāda šādu informāciju:

24.5.1. kapitālsabiedrības kasē nodotā naudas summa euro un ārvalstu valūtā un informācija par ieņēmumiem no bezskaidras naudas norēķiniem;

24.5.2. grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss inkasācijas dienā;

24.5.3. kopējā summa euro;

24.5.4. akta sastādītājs - vārds, uzvārds, paraksts, amats;

24.5.5. akta pieņēmējs - vārds, uzvārds, paraksts, amats.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1208; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

25. Ja tiek uzpildīta, papildināta, samazināta vai noņemta azartspēļu automāta naudas kaste (turpmāk - hopers), inkasators aizpilda hopera naudas kustības aktu divos eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas inkasācijas vietā, bet otrs - kapitālsabiedrības grāmatvedībā. Ja vienādas darbības hoperā veic vairākos vienā spēļu zālē uzstādītos azartspēļu automātos, hopera naudas kustības aktā drīkst aizpildīt informāciju par vairākiem azartspēļu automātiem.

26. Hopera naudas kustības aktā (2.pielikums) norāda šādu informāciju:

26.1. datums, kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

26.2. spēļu vietas adrese;

26.3. azartspēļu automāta numurs - kapitālsabiedrības piešķirtais azartspēļu automāta numurs;

26.4. azartspēļu automāta identifikācijas numurs;

26.5. ievietotā vai izņemtā summa euro (cipariem un vārdiem), norādot darbības iemeslu - uzpildīšana, papildināšana, samazināšana, noņemšana;

26.6. inkasatora vārds, uzvārds un paraksts;

26.7. tā spēļu zāles kasiera vārds, uzvārds un paraksts, kurš ir atbildīgs par visām viņa darba dienas laikā notikušajām kases operācijām, tai skaitā par ārvalstu valūtas operācijām un kredītkaršu autorizāciju.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1208; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

27. Nepieciešamo naudas daudzumu hoperā nosaka ar attiecīgu rakstisku kapitālsabiedrības vadītāja rīkojumu. Azartspēļu automātam, kura spēlēšanai nepieciešamo dalības maksu iemaksā un laimestu saņem, izmantojot noteikta nomināla monētas vai banknotes (turpmāk - naudas automāts), hopers tiek uzpildīts pēc nepieciešamības.

28. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

III. Kazino darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite

29. Lai uzskaitītu kazino darbības ieņēmumus un izdevumus, katru darba dienu tiek aizpildītas šādas noteikta parauga veidlapas:

29.1. kazino kases bilance;

29.2. galdu atvēršanas un aizvēršanas pārskats;

29.3. valūtas pieņemšanas akts;

29.4. valūtas inkasācijas akts;

29.5. akts par žetonu nodošanu no spēļu galda uz kazino kasi (turpmāk - žetonu nodošana (credit)) un (vai) žetonu saņemšanu spēļu galdiem no kazino kases (turpmāk - žetonu saņemšana (fill));

29.6. galdu rezultāta akts;

29.7. kazino kases dienas pārskats;

29.8. naudas inkasācijas akts.

30. Veidlapas kazino darbības uzskaitei aizpilda aprīkotā telpā, kas paredzēta naudas darījumiem kazino darbības nodrošināšanai (turpmāk – kazino kase), līdz kazino darba dienas beigām un izmanto ierakstu veikšanai grāmatvedības reģistros. Aizpildīto kazino kases bilances veidlapu un galda rezultāta akta veidlapu līdz nākamajai inkasācijai glabā kazino kasē, pēc tam tās nodod un uzglabā kapitālsabiedrības grāmatvedībā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 776 redakcijā)

31. Kapitālsabiedrības īpašumā esošo kopējo žetonu skaitu apliecina attiecīgi attaisnojuma dokumenti par žetonu iegādi. Spēles žetonu skaitu, rezerves žetonu skaitu un katra spēles galda žetonu skaitu pēc daudzuma un nomināla apstiprina kapitālsabiedrības vadītājs.

32. Kazino kases bilance ir attaisnojuma dokuments azartspēļu komercdarbībā, kurš pamato skaidras naudas ieņēmumus no kazino darbības un uz kura pamata izraksta kases ieņēmumu orderi un bezskaidras naudas ieņēmumus.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

33. Kazino kases bilanci sastāda par katru kazino darba dienu. Veidlapā norāda žetonu skaitu (cash), uz kuriem norādīta to vērtība euro un kas paredzēti ruletes un kāršu spēles norises nodrošināšanai (turpmāk - naudas žetoni), skaidrās naudas daudzumu pa nomināliem un summu kazino darba ­dienas sākumā un beigās. Kazino kases bilances summai, atverot kazino, jābūt vienādai ar iepriekšējās kazino darba dienas bilances summu, aizverot kazino.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

34. Kazino kases bilances veidlapu (3. pielikums), atverot un aizverot kazino, aizpilda kazino kasieris, kurš ir atbildīgs par visām viņa darba dienas laikā notikušajām kases operācijām, tai skaitā par skaidras naudas maiņu pret žetoniem un otrādi, par ārvalstu valūtas operācijām un kredītkaršu autorizāciju (turpmāk – kasieris). Kazino kases bilancē kasieris norāda šādu informāciju:

34.1. datums;

34.2. kapitālsabiedrības nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese;

34.3. kazino nosaukums un adrese;

34.4. kazino kases bilances numurs;

34.5. A daļā "Žetoni" norāda šādu informāciju:

34.5.1. žetonu daudzums kazino kasē pa nomināliem, atverot un aizverot kazino;

34.5.2. žetonu vērtība euro, atverot un aizverot kazino;

34.5.3. spēles galda bankas (float) vērtība euro, atverot un aizverot kazino. Spēles galda banka (float) ir kapitālsabiedrības vadītāja apstiprināts spēles žetonu daudzums (tos dalot pēc vērtības un skaita) katram konkrētam galdam, kuru izsniedz no kazino kases spēles uzsākšanai;

34.5.4. kopējais žetonu skaits un to vērtība kazino;

34.6. B daļā "Nauda" norāda šādu informāciju:

34.6.1. naudas daudzums kazino kasē pa nomināliem, atverot un aizverot kazino (sīknaudu no 0,01 līdz 0,20 euro (ieskaitot) norāda vienā ailē kā kopsummu);

34.6.2. naudas kopsumma, atverot un aizverot kazino;

34.7. C daļā norāda šādu informāciju:

34.7.1. no kapitālsabiedrības kases un kredītiestādes kazino kasē saņemtā skaidrā nauda euro;

34.7.2. kapitālsabiedrības kasei un kredītiestādei nodotā skaidrā nauda euro;

34.7.3. galdu rezultāts;

34.7.4. saņemtā valūta, pārrēķināta euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa saimnieciskā darījuma dienā;

34.7.5. naudas summa euro no bezskaidrās naudas norēķiniem;

34.7.6. citi ieņēmumi euro;

34.7.7. kazino kases bilances summa;

34.7.8. inkasatora, kasiera un tā kazino darbinieka paraksts, kurš uzrauga spēļu norisi pie visiem spēļu galdiem un nosaka, pie kura spēļu galda tiks norīkots konkrētais dīleris (turpmāk - pitboss).

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1208; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

35. Galdu atvēršanas un aizvēršanas pārskatu aizpilda par katru kazino ekspluatācijā esošo spēļu galdu katras kazino darba dienas sākumā un beigās.

36. Žetonu kustību dienas laikā no kazino kases uz galdiem un otrādi atspoguļo arī kazino kases bilances veidlapā, galdu atvēršanas un aizvēršanas pārskatā un žetonu saņemšanas (fill) un žetonu nodošanas (credit) akta veidlapā.

37. Ja spēles laikā klients vēlas samainīt skaidru naudu pret žetoniem, kazino darbinieks, kurš pieņem spēlētāju likmes un vada spēli pie spēles galda (turpmāk - dīleris), pieņem naudu no klienta. Par saņemto summu dīleris izsniedz klientam žetonus, bet skaidro naudu ievieto galda naudas kastē (drop box) - pie ruletes, kāršu vai kauliņu spēles galda speciāli piestiprinātā aizslēgtā metāla kastē.

38. Galdu atvēršanas un aizvēršanas pārskatā (4.pielikums) norāda šādu informāciju:

38.1. datums, kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

38.2. kazino nosaukums un adrese;

38.3. galda nosaukums un Izložu un azartspēļu inspekcijas piešķirtais identifikācijas numurs (turpmāk - galda identifikācijas numurs);

38.4. informācija par galda bankas atvēršanu, žetonu kustību (žetonu saņemšanu (fill) un žetonu nodošanu (credit)) un galda bankas aizvēršanu;

38.5. citi ieņēmumi - nauda un žetoni;

38.6. galda rezultāts - šo aili aizpilda pēc galda aizvēršanas;

38.7. kasiera, pitbosa, dīlera un inkasatora paraksts.

39. Ja klients kazino kasē par žetoniem norēķinās ārvalstu valūtā, kasieris aizpilda un paraksta valūtas pieņemšanas aktu (5.pielikums). Aktā norāda šādu informāciju:

39.1. datums, kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

39.2. kazino nosaukums un adrese;

39.3. valūtas pieņemšanas akta numurs pēc kārtas;

39.4. ārvalstu valūtas nosaukums;

39.5. summa ārvalstu valūtā;

39.6. grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss euro saimnieciskā darījuma dienā;

39.7. summa euro;

39.8. kasiera paraksts.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

40. Kazino darba dienas beigās kasieris saskaita kazino kasē esošo ārvalstu valūtu, pārrēķina to euro un aizpilda valūtas inkasācijas aktu (6.pielikums). Aktā norāda šādu informāciju:

40.1. datums, kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

40.2. kazino nosaukums un adrese;

40.3. valūtas inkasācijas akta numurs;

40.4. saņemtās ārvalstu valūtas summa, grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss pret euro attiecīgajā kazino darba dienā un summa euro par katru kazino iekasēto ārvalstu valūtas veidu (to iegūst, reizinot iekasētās valūtas summu ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu pret euro);

40.5. kopējā ārvalstu valūtā iekasētā summa euro;

40.6. kasiera, pitbosa un inkasatora paraksts.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

41. Aizliegts no kapitālsabiedrības kases izsniegt laimestus ārvalstu valūtā.

42. Kapitālsabiedrības vadītājs ar rakstisku rīkojumu nosaka katra kazino galda darbības nodrošināšanai nepieciešamo žetonu skaitu. Pitboss nodrošina spēlei uz galdiem nepieciešamo žetonu skaitu, tos nododot vai saņemot no kazino kases. Šo procedūru veikšanai aizpilda žetonu saņemšanas (fill) un žetonu nodošanas (credit) aktu (7.pielikums).

43. Žetonu saņemšanas (fill) un žetonu nodošanas (credit) aktā norāda šādu informāciju:

43.1. veidlapas aizpildīšanas datums un laiks;

43.2. kapitālsabiedrības nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese;

43.3. kazino nosaukums un adrese;

43.4. spēles galda nosaukums un identifikācijas numurs;

43.5. kasē nodoto un saņemto žetonu daudzums pa nomināliem;

43.6. kasē nodoto un saņemto žetonu vērtība euro pa nomināliem;

43.7. kasē nodoto un saņemto žetonu kopējā vērtība euro;

43.8. kasiera, pitbosa, dīlera un inkasatora paraksts.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

44. Žetonu saņemšanas (fill) un žetonu nodošanas (credit) akta veidlapu sastāda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru kasieris izsniedz pitbosam ievie­tošanai galda naudas kastē, bet otru eksemplāru kasieris piestiprina galdu atvēršanas un aizvēršanas pārskatam.

45. Naudas skaitīšanas laikā inkasators aizpilda galdu rezultāta akta veidlapu (8.pielikums). Galdu rezultāta aktā norāda šādu informāciju:

45.1. datums;

45.2. kapitālsabiedrības nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese;

45.3. kazino nosaukums un adrese;

45.4. visu spēļu galdu nosaukumi un identifikācijas numuri;

45.5. no katra spēļu galda naudas kastes izņemtā skaidrā nauda euro - iemaksātās likmes un kopsumma pa visiem galdiem;

45.6. žetonu saņemšanas (fill) un žetonu nodošanas (credit) rezultāts - norāda, pamatojoties uz galdu atvēršanas un aizvēršanas pārskatu;

45.7. citi ieņēmumi - norāda, pamatojoties uz galdu atvēršanas un aizvēr­šanas pārskatu;

45.8. kopējais rezultāts no spēļu galdiem;

45.9. kasiera, pitbosa un inkasatora paraksts.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

46. Pēc visu kazino galdu aizvēršanas kasieris sāk kases aizvēršanu un aizpilda kases dienas pārskatu (9.pielikums). Pārskatā norāda šādu informāciju:

46.1. datums;

46.2. kapitālsabiedrības nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese;

46.3. kazino nosaukums un adrese;

46.4. naudas zīmju skaits pa nomināliem pirms inkasācijas, inkasēto spēļu galdu kastēs esošo naudas zīmju skaits pa nomināliem un kases aizvēršanas brīdī visu kazino esošo naudas zīmju skaits pa nomināliem (sīknaudu no 0,01 līdz 0,20 euro (ieskaitot) norāda vienā ailē kā kopsummu);

46.5. no katra spēļu galda kastes izņemtā naudas summa euro pa nomi­nāliem un kopējā no spēļu galdu kastēm izņemtās skaidrās naudas summa euro (sīknaudu no 0,01 līdz 0,20 euro (ieskaitot) norāda vienā ailē kā kopsummu);

46.6. ārvalstu valūtā saņemtās naudas summa euro un kazino darba dienas laikā saņemtie bezskaidrās naudas ieņēmumi;

46.7. no katra galda iegūto žetonu, naudas kastes un citu ieņēmumu summa;

46.8. ziņas par kases kopsavilkumu;

46.9. kopsavilkums `- kazino kopējais dienas azartspēļu neto ieņēmums;

46.10. kasiera, pitbosa un inkasatora paraksts.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

47. Kapitālsabiedrības vadītājs ar rakstisku rīkojumu nosaka kazino darbības nodrošināšanai nepieciešamo skaidras naudas summu, kurai jāatrodas kazino kasē.

48. Ja kapitālsabiedrības kazino kasē sakrāta lielāka naudas summa, nekā nepieciešams kazino darbības nodrošināšanai, tad par pārsniegto summu kasieris aizpilda naudas inkasācijas aktu (10.pielikums). Aktā norāda šādu informāciju:

48.1. naudas inkasācijas akta numurs;

48.2. datums un laiks;

48.3. kapitālsabiedrības nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese;

48.4. kazino nosaukums un adrese;

48.5. summa, kura tiek inkasēta (cipariem un vārdiem);

48.6. kasiera, inkasatora un grāmatveža paraksts.

49. Naudas inkasācijas aktu sastāda divos eksemplāros. Vienu eksemplāru nodod kapitālsabiedrības kasē kopā ar skaidro naudu, bet otrs eksemplārs paliek kazino kasē līdz kazino darba dienas beigām, un to piestiprina kazino kases bilances veidlapai.

50. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

IV. Bingo spēles ieņēmumu un izdevumu uzskaite

51. Ieņēmumi no bingo spēles organizēšanas ir par kartīšu realizāciju saņemtā summa, no kuras atskaitīti izmaksātie laimesti.

52. Par kartīšu realizāciju saņemtā summa ir naudas summa, ko veido konkrēto kartīšu nominālvērtības un pārdoto kartīšu skaita reizinājums.

53. Līniju un bingo laimestus katrā spēlē aprēķina saskaņā ar spēles noteikumiem.

54. Lielais laimests (superbingo) ir laimests, kas saskaņā ar spēles notei­kumiem veidojas no iemaksātajām likmēm, no kurām atņem izmaksātos laimestus.

55. Bingo spēles pārskatu izdrukā no speciālas elektroniskas iekārtas, kas nodrošina bingo spēles norisi un grāmatvedības reģistru kārtošanai nepieciešamās informācijas uzskaiti un apstrādi (turpmāk - bingo spēles iekārta).

56. Katras bingo spēles zāles darba dienas maiņas beigās atbildīgā persona sastāda maiņas kopsavilkuma pārskatu. Pārskatā norāda šādu informāciju:

56.1. kapitālsabiedrības - bingo spēles organizētāja - nosaukums un juridiskā adrese;

56.2. kapitālsabiedrības nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

56.3. spēles nosaukums, bingo zāles atvēršanas atļaujas (licences) numurs;

56.4. bingo spēles kartītes likme (nomināls), kuru izspēlēs konkrētajā spēlē);

56.5. to bingo kartīšu sērijas un numuri, kuras piedalās konkrētā izspēlē;

56.6. attiecīgajā spēlē pārdoto kartīšu skaits;

56.7. no kartīšu pārdošanas ieņemtā summa euro;

56.8. atskaitījumi līniju un bingo laimestu izmaksai konkrētajā spēlē;

56.9. bingo spēles ieņēmumi, ieskaitot atskaitījumus par lielo laimestu (superbingo);

56.10. līnijas laimesta summa euro konkrētajā spēlē;

56.11. bingo laimesta summa euro konkrētajā spēlē;

56.12. summa lielā laimesta (superbingo) izmaksai;

56.13. attiecīgajā spēlē nosaukto bumbiņu skaits;

56.14. to kartīšu numuri, kuras laimējušas līnijas laimestu;

56.15. to kartīšu numuri, kuras laimējušas bingo laimestu;

56.16. spēles beigu datums un laiks.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

57. Katras bingo spēles zāles darba dienas maiņas beigās izdrukā pārskatu par izmaksāto un izspēlēto laimestu apjomu euro. Pārskatā norāda šādu informā­ciju:

57.1. kopējais maiņas laikā pārdoto kartīšu skaits;

57.2. no maiņas laikā pārdotajām kartītēm ieņemtā summa euro;

57.3. maiņas laikā par laimēto līniju izsniegtā summa euro;

57.4. maiņas laikā par laimēto bingo izsniegtā summa euro;

57.5. lielā laimesta (superbingo) summa;

57.6. skaidrās naudas summa, ieskaitot lielā laimesta (superbingo) summu euro;

57.7. bingo spēles zāles darba dienas maiņas beigu laiks un datums.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

58. Katras spēles pārskatu spēles vadītājs pievieno maiņas kopsavilkuma pārskatam, un bingo zāles vadītājs (atbildīgā persona) tos nodod kapitālsabied­rības kasē. Uz šī pārskata pamata izraksta kases ieņēmumu orderi par skaidras naudas ieņēmumiem un pamato bezskaidras naudas ieņēmumus.

V. Totalizatora un derību ieņēmumu un izdevumu uzskaite

59. Ieņēmumi no totalizatora un derību organizēšanas ir saņemtās likmes, no kurām atskaitīti izmaksātie laimesti, un tas ir pamats ar totalizatora un derību azartspēļu nodokli apliekamās summas aprēķināšanai.

60. Lai piedalītos totalizatorā un derībās, spēlētājs iemaksā likmi totaliza­tora un derību organizēšanas vietā esošajā azartspēļu iekārtā (turpmāk - likmes pieņemšanas iekārta). Operators reģistrē likmes saņemšanas faktu un izsniedz spēlētājam darījumu apliecinošu attaisnojuma dokumentu - likmes pieņemšanas čeku divos eksemplāros, kas apstiprina dalību totalizatorā un derībās un apliecina naudas iemaksu (turpmāk - likmes pieņemšanas čeks). Likmes pieņemšanas čekā norāda šādus rekvizītus (identifikācijas datus):

60.1. likmes veids;

60.2. izvēlētā notikuma nosaukums;

60.3. konkrētajam notikumam noteiktie koeficienti;

60.4. pieņemtā likme euro;

60.5. iespējamais aprēķinātais laimests euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

61. Likmju pieņemšanas čekos norādīto informāciju apkopo un iespējamos laimestus pēc visu likmēs iekļauto notikumu iznākumu paziņošanas un ievadī­šanas sistēmā automātiski aprēķina speciāla ierīce, kas nodrošina totalizatora un derību norisi un informācijas apstrādi (turpmāk - derību un totalizatora spēles sistēma). Likmes pieņemšanas iekārtas ir pieslēgtas derību un totalizatora spēles sistēmai un ir tās sastāvdaļa.

62. Lai saņemtu laimestu skaidrā naudā, spēlētājs iesniedz totalizatora un derību organizēšanas vietas operatoram vienu likmes pieņemšanas čeka eksem­plāru, kas dod tiesības saņemt laimestu. Likmes pieņemšanas čeks paliek pie operatora, un to nodod kapitālsabiedrības grāmatvedībā kā attaisnojuma dokumentu laimesta izmaksāšanai. Par skaidro naudu, kas saņemta no totalizatora un derību organizēšanas vietas, izraksta kases ieņēmumu orderi.

63. Katras totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas darba dienas beigās no likmes pieņemšanas iekārtas izdrukā pārskatu par pieņemtajām un atceltajām likmēm, izmaksātajiem un neizmaksātajiem laimestiem (turpmāk - likmes pieņemšanas vietas pārskats) un nodod kapitālsabiedrības grāmatvedībā.

64. Katras spēles pārskatu izdrukā no totalizatora un derību spēles sistēmas.

65. Neizmaksātie laimesti papildina laimestu fondu saskaņā ar apstiprinā­tajiem spēles noteikumiem.

VI. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite, organizējot izlozes

66. Izlozes biļešu realizācijas kopsumma ir naudas summa, ko veido izlozes biļetes nomināla vērtības un pārdoto izlozes biļešu skaita reizinājums, kā arī kuponu kvīšu realizācijas summa. Izlozes biļešu realizācijas kopsummu iegrāmato kā ieņēmumus no biļešu realizācijas.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

67. Izmaksāto izlozes laimestu summa ir pārskata periodā faktiski izmaksāto laimestu kopsumma euro, ko apliecina attaisnojoši dokumenti, kas noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

68. Ne retāk kā reizi mēnesī izlozes organizētājs sagatavo izlozes norises kopsavilkumu, kurā norāda izlozes biļešu realizācijas kopsummu un izmaksāto izlozes laimestu summu.

VII. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite, organizējot azartspēles ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību

69. Ieņēmumi no azartspēļu organizēšanas, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumus, ir:

69.1. iemaksāto un pieņemto dalības maksas likmju kopsumma, no kuras atskaitīti azartspēļu organizētāja izmaksātie laimesti;

69.2. komisijas maksa, ko saskaņā ar azartspēles noteikumiem azartspēļu organizētājs saņēmis par kāršu spēli starp spēlētājiem un ko apstiprina kredītiestādes konta izraksts.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.111 redakcijā)

70. Dalības maksas likme par piedalīšanos azartspēlē, izmantojot elektro­nisko sakaru pakalpojumus, ir spēlētāja samaksātā summa, no kuras atskaitīta attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteiktā maksa par nodrošināto iespēju piedalīties interaktīvajā spēlē.

71. Ne retāk kā reizi mēnesī kapitālsabiedrība sagatavo ar elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību organizētās azartspēles norises pārskatu, kurā norāda iemaksātās un pieņemtās dalības maksas likmes un izmaksātos laimestus. Ieņēmumus no šo spēļu organizēšanas iegrāmato kā azartspēļu neto ieņēmumus, un tie ir pamats ar azartspēļu nodokli apliekamās summas aprēķināšanai.

72. Ieņēmumus no veiksmes spēles pa tālruni veido saņemto dalības maksas likmju summa, kas ir spēlētāja samaksātā summa, no kuras atskaitīta attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteiktā maksa par nodrošināto iespēju piedalīties veiksmes spēlē pa tālruni. Ieņēmumus apstiprina no attiecīgajiem telekomunikāciju pakal­pojumu sniedzējiem saņemtie attaisnojuma dokumenti.

73. Ne retāk kā reizi mēnesī kapitālsabiedrība sagatavo veiksmes spēles pa tālruni norises pārskatu, kurā norāda iemaksātās un pieņemtās dalības maksas likmes un izmaksātos laimestus.

74. Ieņēmumus no veiksmes spēles pa tālruni iegrāmato kā azartspēļu neto ieņēmumus, un tie ir pamats ar azartspēļu nodokli apliekamās summas aprēķināšanai.

VIII. Noslēguma jautājums

75. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1043

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1208; MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 776)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1043

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1043

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1043

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

KN-1043_P04_PAGE_1.JPG (47241 bytes)

KN-1043_P04_PAGE_2.JPG (43343 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1043

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1043

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1043

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1043

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

></p>

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1043

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

KN-1043_P09_PAGE_1.JPG (68808 bytes)

KN-1043_P09_PAGE_2.JPG (22925 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1043

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1208)

KN-1043_P10.JPG (46086 bytes)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1043Pieņemts: 19.12.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 30.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
150769
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2014","iso_value":"2014\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2014.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"