Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 330 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1014

Rīgā 2006.gada 19.decembrī (prot. Nr.68 30.§)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu
un Publisko iepirkumu likuma 9.panta piekto daļu

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

2. Noteikumus piemēro to būvju būvizmaksu noteikšanai, uz kuru pasūtītājiem attiecas Publisko iepirkumu likums vai likums "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām".

3. Būvprojektiem, kuri likumā noteiktajā kārtībā iesniegti akceptēšanai līdz 2006.gada 31.decembrim, vai projektiem, kuru tehniski ekonomiskie pamatojumi apstiprināti vai akceptēti līdz 2006.gada 31.decembrim un kuru ekonomikas daļa atbilst attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, būvprojektu dokumentācijas pārstrāde atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām nav obligāta.

4. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods
Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014
Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Būvnormatīvā lietotie termini:

1.1. būvdarbu apjoms – izpildāmo būvdarbu daudzuma kvantitatīvais rādītājs, kas noteikts projekta dokumentācijā un ko pēc būvdarbu veikšanas var konstatēt uzmērījumu vai aprēķinu veidā;

1.2. darba samaksas likme – viena darbinieka vienas darba stundas samaksa (bruto), ietverot valsts noteiktos darba ņēmēja nodokļus un nodevas;

1.3. darbietilpība – konkrēta būvdarba vienības izpildei saskaņā ar būvdarbu aprakstu nepieciešamais laiks, izteikts cilvēkstundās;

1.4. mehānismu izmaksas – mehānismu, palīgierīču, instrumentu nomas vai ekspluatācijas un nolietojuma (amortizācijas) izmaksas būvdarbu veikšanai pēc attiecīgā darba apraksta; būvizstrādājumu transporta (pārtrans­portēšanas) izdevumi būvlaukuma robežās;

1.5. tāme – būvniecības nozares speciālistu (normatīvos noteiktajā kārtībā) sastādīts būvprojekta īstenošanai paredzamās būvniecības izmaksas aprēķins;

1.6. tāmju izmaksu elementi – būvmateriālu, būvizstrādājumu, būvkon­strukciju, darba patēriņa, darba samaksas likmes un darba algas, būvniecības mašīnlaika un tā izmaksu kopums, kas noteikts atbilstošai būvniecības produkcijas mērvienībai un izteikts naturālos (fiziskos) lielumos vai to nosacītā formā (procenti, koeficienti);

1.7. tiešās izmaksas – izmaksas, kas sais­tītas ar darbu aprakstā norādīto pasākumu izpildi;

1.8. virsizdevumi – papildu administratīvās izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu;

1.9. transporta būves – autoceļu, ielu un dzelzceļu būves.

(Grozīts ar MK 11.11.2008. noteikumiem Nr.932)

2. Būvnormatīvs nosaka:

2.1. paredzamās būvdarbu līgumcenas noteikšanas kārtību;

2.2. kārtību, kādā aprēķināmas visu veidu būvju vai to kopuma (būves kopā ar tām piederošām teritorijām, palīgbūvēm, tehnoloģisko aprīkojumu un inženierkomunikācijām), atsevišķu būvdarbu, tai skaitā mehānismu nomas un specializēto darbu, būvniecības izmaksas būvprojektēšanas un būvniecības līgumcenas noteikšanas stadijās;

2.3. tāmju veidlapu formas.

3. Būvizmaksas ietver būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, darba izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu.

4. Būvnormatīvs piemērojams visu veidu būvēm, izņemot būves, kurām saskaņā ar Būvniecības likuma 6.panta pirmo daļu ir noteikta īpaša būvizmaksu noteikšanas kārtība. To transporta būvju būvizmaksas, uz kuru pasūtītājiem attiecas normatīvie akti par publiskajiem iepirkumiem, nosaka saskaņā ar šā būvnormatīva IV nodaļu.

(MK 11.11.2008. noteikumu Nr.932 redakcijā)

5. Būvnormatīvu piemēro būvdarbu izmaksu aprēķiniem būvprojektu tehniskā projekta stadijā un būvniecības līgumcenas noteikšanai šādos gadījumos:

5.1. pasūtītāji:

5.1.1. nosakot iepirkumam paredzēto līgumcenu;

5.1.2. sagatavojot iepirkuma procedūras specifikācijas;

5.1.3. plānojot finanšu resursus un citus resursus;

5.1.4. izvērtējot būvprojekta ekonomisko efektivitāti;

5.1.5. būvprojekta realizācijas uzraudzībā;

5.2. pretendenti un būvdarbu izpildītāji:

5.2.1.aprēķinot nepieciešamos materiālu, darbaspēka un citus resursus būvniecības piedāvājumam;

5.2.2. līgumsaistībās starp galveno būv­uzņēmēju un darbuzņēmējiem;

5.3. eksperti un valsts institūcijas – būvniecības cenu piedāvājuma izvērtēšanai;

5.4. būvprojektētāji – būvdarbu apjomu izcenošanai.

6. Būvnormatīvu piemēro būvniecības paredzamās līgumcenas prognozei būves meta un būvprojekta skiču stadijā, ja pasūtītājs ir pietiekami detalizēti sagatavojis informāciju par būvniecības ieceri.

7. Būvnormatīvs nenosaka šādas ar būvniecības ieceres īstenošanu un būves ekspluatāciju saistītas izmaksas:

7.1. zemes un esošo būvju iegādes izmaksas;

7.2. būvju uzturēšanas izdevumi pēc to nodošanas ekspluatācijā.

8. Piemērojot būvnormatīvu, lieto mērvienības un to saīsinājumus, kas noteikti normatīvajos aktos par fizikālo lielumu mērvienībām, to latviskajiem nosau­kumiem un rakstību. Papildus lieto šādas mērvienības un to saīsinājumus:

8.1. izstrādājumu skaita mērvienība gabals – gb.;

8.2. izstrādājumu vai iekārtu komplekts– kpl.;

8.3. darba maiņas mērvienība (8 stundas) – maiņa;

8.4. laika mērvienība diennakts – dnn.;

8.5. cilvēkstunda – c/h;

8.6. mehānismu darba stunda vai maiņa (mašīnmaiņa) – h vai m/m;

8.7. darba samaksas likme – euro/h.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.776)

9. Būvdarbu tāmēšanas darbus atļauts vadīt personām, kuras ir saņēmušas būvprakses sertifikātu Būvniecības likuma 8.pantā noteiktajā kārtībā.

II. Būvniecības tāmes būvprojekta sastāvā

10. Būvdarbu apjomi ir noteikti būvprojekta rasējumos, apjomu sarakstos un materiālu specifikācijās, kas ir būvprojekta sastāvā.

11. Būvniecības izmaksas grupē pa būvdarbu veidiem (1.pielikums) vai darbu un konstruktīvo elementu veidiem (2.pielikums).

12. Tāmes ietver šādas izmaksu grupas:

12.1. būvdarbu tiešās izmaksas;

12.2. virsizdevumus;

12.3. peļņu;

12.4.pārējās pasūtītāja izmaksas, kas saistītas ar būvniecību, bet nav būvdarbi. Šos izdevumus ietver kā atsevišķus izdevumu posteņus tikai pasūtītāja būvniecības koptāmē (3.pielikums).

13.Tehniskajā projektā ietver tāmju komplektu (4.pielikums). Tāmju komplekts var sastāvēt no:

13.1. atsevišķas būves lokālajām tāmēm (5.pielikums);

13.2. kopsavilkuma aprēķiniem pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem (6.pielikums);

13.3. būvniecības koptāmēm (7.pielikums).

14. Tāmēm pievieno paskaidrojuma rakstu ar šādu informāciju:

14.1. būvdarbu izpildes un visu apstākļu (t.sk. apgrūtinošo) raksturojums vai atbilstoša atsauce uz tehniskajām specifikācijām;

14.2.būvdarbu organizācijas īss apraksts (būvdarbu izpildes kārtas, nepieciešamo galveno resursu raksturojums un cita informācija), ja šāda informācija nav iekļauta būvprojektā;

14.3. būvdarbu darbietilpība.

15. Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs ir atbildīgs par pamatotas būvprojekta tehniski ekonomiskās informācijas iekļaušanu būvprojekta aprakstos un aprēķinos, kā arī par objektīvu būvniecības ekonomisko apstākļu izvērtēšanu un šo apstākļu ievērošanu, nosakot izmaksu elementus. Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs tāmi sastāda atbilstoši būvprojekta dokumentācijas noformēšanas prasībām un apliecina to ar parakstu.

16. Tāmes sastādītājs un pārbaudītājs nav atbildīgs par tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu apjomu atbilstību būvprojekta rasējumiem.

III. Tāmju sastādīšana

17. Tāmju sastādīšanas pamatojums ir:

17.1.būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas;

17.2.informācija par būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, būvmašīnām, mehānismiem, darbarīkiem un instrumentiem, kuri atbilst būvdarbu raksturam, apjomiem un kvalitātes nosacījumiem;

17.3. tāmju izmaksu elementi attiecīgajiem darbu veidiem.

18. Būvdarbu tiešajās izmaksās ietver:

18.1. būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju, palīgmateriālu) un ar darba izpildi saistīto materiālu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas, nogādājot tos līdz būvobjektam, sagādes izmaksas, būvmateriālu vairumtirdzniecības cenas, importa operāciju nodokļus, iepakojuma izmaksas (tai skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumus), kā arī būvražošanas procesa zudumus un normēto izlietojumu;

18.2. būvdarbu izpildei nepieciešamās darbaspēka izmaksas;

18.3. valsts noteiktos būvuzņēmēja nodokļus un nodevas, kas saistīti ar darbu aprakstā norādīto pasākumu izpildi, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

18.4.būvmašīnu, ierīču, mehānismu un palīgiekārtu nomas vai ekspluatācijas izdevumus, kā arī to nolietojumu (amortizācijas izmaksas).

19.Tāmēs ietver bruto darbaspēka izmaksas – darba algu, ietverot valsts noteiktos darba ņēmēja nodokļus un nodevas.

20. Virsizdevumus un peļņu kopsavilkuma aprēķinā norāda arī procentos kā attiecību pret tiešajām izmaksām.

21. Pasūtītājs būvniecības paredzamo līgumcenu būves meta stadijā nosaka, izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu un sastādot pasūtītāja būvniecības koptāmi (3.pielikums).

22. Pasūtītāja būvniecības koptāmē ietver pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem un izdevumiem – būvdarbu izpildes laikā atklātu papildus veicamo darbu un sadārdzinājumu finansēšanai.

23. Ja pasūtītājs nesastāda koptāmi, finanšu rezervi neparedzētiem darbiem ietver kopsavilkuma aprēķinā (6.pielikums).

24. Projektētājs sastāda darba apjomu sarakstu (8.pielikums).

25. Pretendents cenas piedāvājumā ietver pilnu būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus (7.pielikums), atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli.

26. Tāmju elementu apjomu kvantitatīvos rādītājus tāmē norāda ar precizitāti, ne mazāku par:

26.1. pieciem zīmīgiem cipariem – izmaksām;

26.2. četriem zīmīgiem cipariem – pā­rējiem elementiem.

IV. Būvizmaksu noteikšana transporta būvēm

(Nodaļa MK 11.11.2008. noteikumu Nr.932 redakcijā)

27. Šo būvnormatīvu piemēro, nosakot projektu tehniski ekonomisko lietderību, plānojot finanšu resursus, izvērtējot būvprojekta, nodokļu vai citu izmaiņu ietekmi uz būvdarbu līgumcenu, kā arī izvērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus un nosakot iepirkuma paredzamo līgumcenu.

28. Projektēšanas laikā būvizmaksas nosaka, ņemot vērā līdzīgu darbu cenas noslēgtos būvdarbu līgumos, valsts attīstības makroekonomisko rādītāju prognozes, transporta būvju būvniecības tirgus izmaiņas un attīstības prognozes, paredzētos būvdarbu līguma nosacījumus un citu informāciju, ko līgumā noteicis būvprojekta pasūtītājs. Būvprojektā norāda izmantotos informācijas avotus un pieņēmumus, uz kuriem pamatojas izmaksu aprēķins.

29. Ja būvprojekts apstiprināts ne agrāk kā pirms viena gada, tad, nosakot projekta tehniski ekonomisko lietderību, plānojot finanšu resursus vai nosakot paredzamo būvdarbu līgumcenu, būvprojektā izmantoto informāciju pārskata un koriģē pieņēmumus, uz kuriem pamatojas izmaksu aprēķins, atbilstoši notikušajām transporta būvju būvniecības tirgus izmaiņām.

30. Pretendents būvdarbu iepirkuma finanšu piedāvājumā iesniedz veicamo darbu un to cenu sarakstu (turpmāk – saraksts). Saraksta minimālais apjoms noteikts šā būvnormatīva 9.pielikumā. Pasūtītājs sarakstu pievieno iepirkuma nolikumam (ja nepieciešams, sarakstu papildina ar citu informāciju).

31. Pretendents katra atsevišķi izcenojama darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem, tajā skaitā virsizdevumus un peļņu. To darbu un saistību izmaksas, par ko līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izcenojamas pozīcijas), iekļauj izcenojamo darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu (pozīciju).

32. Ja piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzamo līgumcenu vai tā ir vairāk nekā par 20 % mazāka par paredzamo līgumcenu, pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendents iesniedz izmaksu kalkulāciju pasūtītāja noteiktām saraksta pozīcijām (10.pielikums).

33. Ja noslēgtā būvdarbu līgumā nepieciešams noteikt būvprojekta, nodokļu vai citu izmaiņu ietekmi uz līguma cenu, būvdarbu izpildītājs sagatavo un pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniedz pasūtītājam izmaksu kalkulāciju (10.pielikums). Pasūtītājs var pieprasīt izpildītājam iesniegt kalkulācijā norādīto izmaksu pamatojumu, tajā skaitā līgumus ar piegādātājiem un apakšuz­ņēmējiem, materiālu piegādes pavadzīmes, ziņas par darbu izpildē iesaistīto personu algām un darba devēja sociālā nodokļa samaksu.

Ekonomikas ministrs J.Strods
1.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014
Būvdarbu veidi

Nr.
p.k.

Kods

Darba veids

I. Vispārējie celtniecības darbi

1.

01-00000

Mašīnu un mehānismu noma

2.

02-00000

Demontāžas darbi

3.

03-00000

Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi

4.

04-00000

Pāļu darbi

5.

05-00000

Betona un saliekamā dzelzsbetona darbi

6.

06-00000

Akmens, ķieģeļu, bloku, kamīnu un krāšņu mūrēšana

7.

07-00000

Metāla konstrukciju montāža

8.

08-00000

Namdaru darbi

9.

09-00000

Jumiķu darbi

10.

10-00000

Iekšējie apdares darbi

11.

11-00000

Restaurācijas darbi

12.

12-00000

Stiklotās sistēmas un stiklinieku darbi

13.

13-00000

Izolācijas darbi

II. Iekšējie specializētie darbi

14.

14-00000

Iekšējie ūdensvadi un to aprīkojums

15.

15-00000

Iekšējie gāzes vadi un to aprīkojums

16.

16-00000

Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums

17.

17-00000

Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana

18.

18-00000

Iekšējie elektrotehniskie darbi

19.

19-00000

Iekšējie vājstrāvas darbi

20.

20-00000

Lifti, eskalatori un šahtas

III. Ārējie apdares darbi un inženiertīkli

21.

21-00000

Ārējie apdares darbi

22.

22-00000

Ārējie elektrības tīkli

23.

23-00000

Ārējie vājstrāvas tīkli

24.

24-00000

Ārējie siltumtīkli

25.

25-00000

Ārējie gāzes tīkli

26.

26-00000

Naftas produktu tīkli

27.

27-00000

Ārējais ūdensvads un kanalizācija

IV. Dažādi darbi

28.

28-00000

Baseini un to aprīkojums

29.

29-00000

Vides aizsardzības projekti - komunālo atkritumu izgāztuves, attīrīšanas ietaišu un ūdens atdzelžošanas stacijas

30.

30-00000

Tehnoloģisko iekārtu montāža

31.

31-00000

Labiekārtošanas darbi

32.

32-00000

Žogi un vārtiņi

V. Speciālie darbi un būves

33.

33-00000

Spridzināšanas darbi

34.

34-00000

Tilti un caurtekas

35.

35-00000

Ceļi un laukumi

36.

36-00000

Sliežu ceļi

37.

37-00000

Hidrotehniskās un meliorācijas būves

38.

38-00000

Spiedtrauki un rezervuāri

Ekonomikas ministrs J.Strods
2.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014)
Darbu un konstruktīvo elementu veidi

Nr.
p.k.

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

I. Vispārējie būvdarbi

1.

Būvlaukuma sagatavošanas darbi

1.1.

demontāžas darbi

1.2.

pagaidu ēkas un būves

2.

Zemes darbi

2.1.

ūdenslīmeņa pazemināšana un nosusināšana

2.2.

drenāžas sistēmu izbūve

2.3.

grunts izstrāde

3.

Pamati un pamatnes

3.1.

pāļu pamati

3.2.

dzelzsbetona pamati

3.3.

iegremdējamās akas, kesoni

3.4.

atbalsta sienas

3.5.

izolācijas darbi

4.

Sienas, ēku un būvju karkasu konstrukcijas

4.1.

mūra

4.2.

koka

4.3.

dzelzsbetona

4.4.

metāla

4.5.

sienu, karkasu izolācijas darbi

5.

Starpsienas

5.1.

mūra

5.2.

koka

5.3.

dzelzsbetona

5.4.

atvieglotu konstrukciju

5.5.

starpsienu izolācijas darbi

6.

Pārsegumi

6.1.

koka

6.2.

dzelzsbetona

6.3.

metāla

6.4.

pārsegumu siltumizolācija

7.

Kāpņu konstrukcijas, kāpņu laukumi

7.1.

koka

7.2.

dzelzsbetona

7.3.

metāla

7.4.

jauktu konstrukciju

8.

Grīdu pamatnes, segumi

8.1.

koka

8.2.

betona, dzelzsbetona

8.3.

atvieglotu konstrukciju

8.4.

speciālie segumi

8.5.

grīdu konstrukciju siltumizolācija

8.6.

zemgrīdas kanāli

9.

Jumti, segumi

9.1.

nesošo konstrukciju izbūve

9.2.

jumta klāji, pamatnes

9.3.

segumi no mīkstiem ruļļu materiāliem

9.4.

segumi no bitumenizētiem materiāliem

9.5.

metāla plānlokšņu segumi

9.6.

dakstiņu jumtu segumi

9.7.

izolācijas ierīkošanas darbi

10.

Aiļu aizpildījumu elementi, speciālo konstrukciju fasādes

10.1.

logu ailas

10.2.

durvju ailas

10.3.

fasāžu konstrukcijas

11.

Krāsnis, kamīni, citas apkures ierīces

12.

Dūmeņi, to pamatnes

13.

Apdares darbi

13.1.

iekšējie apdares darbi

13.1.1.

virsmu apmetumi, sagatavošana krāsošanai

13.1.2.

virsmu krāsošana

13.1.3.

flīzēšanas darbi, virsmu apdares ar akmens plātnēm

13.1.4.

tapešu darbi

13.1.5.

veidojumi, to apstrāde

13.1.6.

metālkalumi, plānlokšņu sienu apdares

13.1.7.

virsmu speciālā apstrāde

13.2.

ārējie apdares darbi

13.2.1.

virsmu apmetumi, sagatavošana krāsošanai

13.2.2.

virsmu krāsošana

13.2.3.

flīzēšanas darbi, virsmu apdare ar akmens plātnēm

13.2.4.

apdare no metāla plānlokšņu materiāliem

13.2.5.

veidojumi, to apstrāde

13.2.6.

metālkalumi, plānlokšņu fasādes apdare

13.2.7.

virsmu speciālā apstrāde

14.

Ieejas lieveņi, kāpnes, terases, uzjumteņi

14.1.

lieveņi

14.2.

kāpnes

14.3.

terases

14.4.

uzjumteņi

15.

Žogi, nožogojumi; vārti un vārtiņi

15.1.

žogi, nožogojumi

15.2.

vārti un vārtiņi

16.

Ceļi un laukumi

17.

Apzaļumošanas darbi

18.

Dažādi darbi

19.

Restaurācijas darbi

19.1.

konstruktīvo elementu restaurācija

19.2.

konstruktīvo elementu virsmu restaurācija

19.3.

virsmu dekoratīvā apdare

19.4.

veidojumi, to atjaunošana

19.5.

speciālā virsmu apstrāde

II. Specializētie darbi - iekšējie tīkli, sistēmas

20.

Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi

20.1.

kabeļi, vadi

20.2.

sadales

20.3.

apgaismes ķermeņi

20.4.

automātiskās kontroles, vadības sistēmas

21.

Iekšējās apkures sistēmas

21.1.

cauruļvadi, armatūra

21.2.

apkures katli, mēraparatūra

21.3.

siltummezgli, spiedtrauki

21.4.

sildķermeņi

21.5.

izolācijas, pārbaudes darbi

22.

Vēdināšana, gaisa kondicionēšana

22.1.

gaisvadi, izvadi, jumtiņi

22.2.

gaisa plūsmas sadalītāji, regulējošās iekārtas

22.3.

iekārtas, aprīkojums

22.4.

automātiskās vadības sistēmas

22.5.

izolācijas, pārbaudes darbi

23.

Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums

23.1.

cauruļvadi, armatūra

23.2.

sprinkleru sistēmas

23.3.

tehniskais aprīkojums

23.4.

izolācijas, pārbaudes darbi

24.

Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums

24.1.

stāvvadi un pievadi

24.2.

tehniskais aprīkojums

24.3.

izolācijas, pārbaudes darbi

25.

Iekšējie gāzes vadi

25.1.

cauruļvadi, armatūra

25.2.

iekārtas, aprīkojums

26.

Vājstrāvas tīkli

26.1.

apsardzes signalizācija

26.2.

apsardzes sistēmas

26.3.

ugunsdzēsības signalizācija

26.4.

videonovērošana, ieskaitot teritoriju

26.5.

datortīkli, ieskaitot datu pārraides

26.6.

telefona tīkli, ieskaitot centrāles

26.7.

televīzijas sistēmas

26.8.

vienotās kontroles, vadības sistēmas

26.9.

izziņošanas, apskaņošanas sistēmas

27.

Lifti, liftu šahtas

27.1.

liftu iekārtas, pacēlāji

27.2.

šahtas

28.

Tehnoloģiskais aprīkojums

III. Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas

29.

Ārējie elektrotīkli, apgaismojums. Maģistrālās elektrolīnijas

29.1.

transformatoru apakšstacijas, elektropārvades kabeļtīkli

29.2.

elektropārvades gaisvadu līnijas

29.3.

ārējais apgaismojums, ieskaitot ēku fasādes

30.

Ārējie siltumtīkli

31.

Ārējie ūdensvada tīkli

32.

Ārējie kanalizācijas tīkli. Attīrīšanas ietaises

33.

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli

34.

Ārējie gāzes vadi, ievadi

35.

Naftas produktu cauruļvadi

36.

Tehnoloģiskais aprīkojums

IV. Speciālās būves

37.

Urbumi

37.1.

spridzināšanas darbi

38.

Sliežu ceļi

39.

Tilti, caurtekas. Krasta stiprinājumu konstrukcijas

39.1.

dzelzsbetona, betona tiltu konstrukcijas

39.2.

metāla tiltu konstrukcijas

39.3.

caurtekas

40.

Hidrotehniskās un meliorācijas būves. Ūdenslīdēju darbi

40.1.

ūdens noteces un līmeņu regulēšanas būves (ūdenskrātuves, dīķi, aizsprosti, novadbūves)

40.2.

ūdens resursu izmantošanas būves (hidroelektrostacijas, ūdens­dzirnavas, sūkņu stacijas)

40.3.

ūdensteču ūdens līmeņu savienošanas būves (straujtekas, kritņi)

40.4.

apkārtējās teritorijas aizsardzības būves (aizsargdambji)

40.5.

ūdensteču pārvades būves (zemtekas, akvedukti)

40.6.

krastu nostiprināšanas un straumes regulēšanas būves (dambji, būnas, viļņlauži, krasta nostiprinājumi, krastmalas)

40.7.

zivju migrācijas un aizsardzības būves (zivju ceļi, zivju aizsardzības ietaises)

40.8.

kuģu piestātnes

40.9.

ūdenslīdēju darbi

40.10.

meliorācijas sistēmas

41.

Tuneļi, rezervuāri

42.

Aprīkojums. Iekārtas

Ekonomikas ministrs J.Strods
3.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014)

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.776)

02.JPG (61061 bytes)

Ekonomikas ministrs J.Strods
4.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014)
Tāmju komplekta sastāvs

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.776)

Nr.
p.k.

Prognozēto būvizmaksu apmērs

Tāmes nosaukums

Noformējums

Piezīmes

1

2

3

4

5

1.

Mazāk par 71 150 euro

Lokālā tāme (5.pielikums)

Lokālās tāmes beigās pievieno virs­izdevumu daļu.

Tāmēm pievieno būvdarbu apjomu sarakstu

Tāmju dokumentācijas sastāvā var iekļaut koptāmi

2.

No 71 150 euro līdz 142 290 euro

1. Lokālās tāmes (5.pielikums)

2. Būvniecības koptāme (7.pielikums)

Lokālo tāmju beigās pievieno virs­izdevumu daļu, izņemot piezīmēs noteiktos gadījumus.

Būvdarbu apjomu sarakstu var pievienot elektroniskā formā bez izdrukām

Ja būvprojekts paredz vairāku būvdarbu veidu izpildi, tāmju sastāvā jāiekļauj kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6.pielikums), pievienojot izmaksu daļu

3.

Vairāk par 142 290 euro

1. Lokālās tāmes (5.pielikums)

2. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6.pielikums)

3. Būvniecības koptāme (7.pielikums)

Atbilstoši noteikumiem.

Būvdarbu apjomu sarakstu var pievienot elektroniskā formā bez izdrukām

-

4.

Kompleksā ietilpst vairāki atsevišķi būvobjekti

1. Lokālās tāmes (5.pielikums)

2. Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (6.pielikums)

3. Būvniecības koptāme (7.pielikums)

Katram atsevišķam būvobjektam piemēro attiecīgos tāmju veidus (3.aile) un apvieno kompleksa koptāmē

Pieļaujams veidot koptāmi katram atsevišķam objektam un apvienot kompleksa koptāmē

Ekonomikas ministrs J.Strods
5.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014)

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.776)

Ekonomikas ministrs J.Strods
6.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014)

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.776)

05.JPG (59830 bytes)

Ekonomikas ministrs J.Strods
7.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014)

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.776)

06.JPG (37856 bytes)

Ekonomikas ministrs J.Strods
8.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014)

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.776)

07.JPG (45495 bytes)

Ekonomikas ministrs J.Strods
9.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06
“Būvizmaksu noteikšanas kārtība”
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014)
Veicamo darbu saraksts

(Pielikums MK 11.11.2008. noteikumu Nr.932 redakcijā)

Objekta nosaukums: _____________________________________________________________

 

Nr.p.k.
(pozīcija)

Mērvienība

Apjoms

Vienības cena

Kopējā cena

Kopā

PVN

Pavisam kopā

 

10.pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06
“Būvizmaksu noteikšanas kārtība”
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014)
Izmaksu kalkulācijas veidlapa

(Pielikums MK 11.11.2008. noteikumu Nr.932 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.776)

Veicamo darbu saraksta pozīcijas numurs

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Materiāli

Materiāla nosaukums

Mērvienība

Vienības cena

Daudzums pozīcijas vienā vienībā

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

Kopā

Transports

Transporta veids

Materiāla apjoms kravā
(t vai m3)

Vienības cena (euro/km vai euro/h)

Reisa garums (km) vai ilgums (h)

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

Kopā

Mehānismi

Nosaukums

Vienības cena (euro/h)

Patēriņš vienai pozīcijas vienībai (h)

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

Kopā

Darbaspēks

Darbinieka kategorija

Darba samaksas likme (euro/h)

Vienas pozīcijas vienības darbietilpība (h)

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

Kopā

Tiešās izmaksas kopā

Izmaksu raksturojums

% no tiešajām izmaksām

Vienas pozīcijas vienības izmaksas (euro)

Visas pozīcijas izmaksas (euro)

Pieskaitāmās izmaksas

Citas (finanšu izmaksas, apdrošināšana)

Plānotā peļņa

Citu darbu izmaksas, kas iekļautas darba cenā

Darbu apraksts:

Viss kopā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1014Pieņemts: 19.12.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Zaudē spēku: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 22.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
150396
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.11.2008","iso_value":"2008\/11\/15","content":"<font class='s-1'>15.11.2008.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-14.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"