Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.981

Rīgā 2006.gada 5.decembrī (prot. Nr.65 8.§)
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu,
9.panta sesto daļu un 10.1 panta sesto daļu
(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atkārtotai verificēšanai un ārpuskārtas verificēšanai, kā arī apstiprina atkārtotās verificēšanas sertifikāta veidlapas paraugu (1.pielikums), atkārtotās verificēšanas atzīmes veidus (2.pielikums) un to lietošanas kārtību.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

2. Noteikumi attiecas uz mērīšanas līdzekļiem, kuriem veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras saskaņā ar normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām vai veikta tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana saskaņā ar normatīvajos aktos par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību noteiktajām prasībām.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

II. Atkārtotās verificēšanas kārtība un prasības

3. Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu veic inspicēšanas institūcijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

4. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nacionālo metroloģijas institūciju un attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai to standartu sarakstu, kuri piemērojami šo noteikumu izpildei.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

5. Nacionālā standartizācijas institūcija savā tīmekļvietnē publicē standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

5.1 Nacionālās metroloģijas institūcijas savā tīmekļvietnē publicē Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

6. Verificētie mērīšanas līdzekļi atbilst apstiprinātajam tipam (mērīšanas līdzekļa tips, kura atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli, apliecina pirms ievietošanas tirgū izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts) vai pamatprasībām (ja normatīvie akti par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu neparedz tipa apstiprinājumu), ir marķēti normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli noteiktajā kārtībā un atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajai precizitātei.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

6.1 Mērīšanas līdzekļus, kuri atbilst šo noteikumu 5. un 5.1 punktā minēto dokumentu vai to daļu prasībām, uzskata par atbilstošiem šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām, kuras ietver minētie dokumenti vai to daļas.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

7. Inspicēšanas institūcijas, verificējot mērīšanas līdzekļus atbilstoši piemērojamos standartos vai Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentos noteiktajām vai validētajām metodēm:

7.1. pārbauda atbilstību apstiprinātajam tipam vai pamatprasībām, ja normatīvie akti par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu neparedz tipa apstiprinājumu;

7.2. pārbauda marķējumus un zīmogojumu;

7.3. pārbauda, vai ir veikta pirmreizējā verificēšana vai atbilstības novērtēšanas procedūras;

7.4. likvidē iepriekš uzlikto atkārtotās verificēšanas atzīmi (atzīme uz mērīšanas līdzekļa, kas apliecina mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām);

7.5. pārliecinās, vai mērīšanas līdzeklis ir pilnā komplektā;

7.6. pārliecinās, vai mērīšanas līdzeklis ir lietošanai derīgā tehniskā stāvoklī, bez bojājumiem;

7.7. kalibrē mērīšanas līdzekli, lai konstatētu tā atbilstību noteiktajai precizitātei (3.pielikums);

7.8. novērtē kalibrēšanas rezultātus atbilstoši noteiktajai precizitātei, ņemot vērā verificēšanas procesa nenoteiktību;

7.8.1 ja nepieciešams nodrošināt mērīšanas līdzekļa aizsardzību pret metroloģiskos parametrus ietekmējošu regulēšanu, tam paredzētajās vietās uzliek aizsargzīmogojumu;

7.9. redzamā vietā mērīšanas līdzeklim uzliek atkārtotās verificēšanas atzīmi un sagatavo atkārtotās verificēšanas sertifikātu, lai to izsniegtu pēc klienta pieprasījuma, vai izsniedz verificēšanas atteikumu un uzliek mērīšanas līdzeklim izbrāķēšanas atzīmi.

(Grozīts ar MK 16.07.2013. noteikumiem Nr. 399; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

8. Mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijai. Ja ražotāja instrukcijas nav, mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši piemērojamiem standartiem vai Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentiem, kas publicēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ievietošanu tirgū. Uzstādot mērīšanas līdzekli, pirms tā uzstādīšanas jāpārliecinās par tipa apstiprinājumu, pirmreizējo verificēšanu vai atbilstības novērtēšanas metroloģisko atzīmju esību un atkārtotās verificēšanas atzīmju esību uz mērīšanas līdzekļa.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

9. Inspicēšanas institūcija ir atbildīga par mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajai precizitātei, ja mērīšanas līdzeklis uzstādīts atbilstoši ražotāja instrukcijai, kā arī uzturēts un lietots paredzētajā jomā atbilstoši lietošanas nosacījumiem.

10. Inspicēšanas institūcija, kas verificē mērīšanas līdzekli, ir tiesīga samazināt verificēšanas periodiskumu, ņemot vērā līdzekļa tehnisko stāvokli. Šajā gadījumā obligāti jāizsniedz atkārtotās verificēšanas sertifikāts.

(Grozīts ar MK 16.07.2013. noteikumiem Nr.399)

10.1 Mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – centrs).

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

10.2 Ja pēc centra pieprasījuma tiek veikta mērīšanas līdzekļa ārpuskārtas verificēšana:

10.2 1. lietotājs nekavējoties pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu un izņem to no ekspluatācijas vietas;

10.2 2. centra amatpersona mērīšanas līdzekli iepako tā, lai tas netiktu bojāts, un iepakojumu aizzīmogo (aizplombē). Iepakojumam piestiprina uzlīmi, kurā norādīts uzraudzības iestādes nosaukums un centra amatpersonas piešķirtais izņemtā mērīšanas līdzekļa identifikācijas kods;

10.2 3. centra amatpersona par mērīšanas līdzekļa izņemšanu sastāda aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram centram un lietotājam), aktā norādot šādu informāciju:

10.2 3.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

10.2 3.2. izņemšanas vietas nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs un adrese, fiziskajām personām – vārds, uzvārds un adrese;

10.2 3.3. izņemšanas pamatojums;

10.2 3.4. mērīšanas līdzekļa tips, apzīmējums, ražotāja piešķirtais identifikācijas numurs;

10.2 3.5. summēto rādījumu vērtības, ja mērīšanas līdzeklim ir rādījumus summējoša indikācijas ierīce,

10.2 3.6. šo noteikumu 10.2 2.apakšpunktā minētais identifikācijas kods;

10.2 4. centra amatpersona nodod mērīšanas līdzekli inspicēšanas institūcijā ārpuskārtas verificēšanai.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

10.3 Ja lietotājs saskaņā ar šo noteikumu 10.2 1.apakšpunktu pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu, bet nav iespējama mērīšanas līdzekļa izņemšana no tā ekspluatācijas vietas:

10.3 1. centra amatpersona veic nepieciešamās darbības, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa lietošanu, kā arī tā metroloģiskos raksturojumus ietekmējošu regulēšanu;

10.3 2. centra amatpersona organizē ārpuskārtas verificēšanu mērīšanas līdzekļa lietošanas vietā.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr. 399 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

10.4 Ja lietotājs nevar saskaņā ar šo noteikumu 10.2 1.apakšpunktu nekavējoties pārtraukt mērīšanas līdzekļa lietošanu:

10.4 1. centra amatpersonas veic nepieciešamās darbības, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos raksturojumus ietekmējošu regulēšanu;

10.4 2. mērīšanas līdzekļa lietotājs 10 dienu laikā pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu, izņem to no ekspluatācijas vietas un par veiktajām darbībām paziņo centram;

10.4 3. centra amatpersonas veic šo noteikumu 10.2 punktā minētās darbības.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr. 399 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

10.5 Mērīšanas līdzekļa ārpuskārtas verificēšanas izdevumus sedz centrs.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

10.6 Ja inspicēšanas institūcija izdevusi rakstisku paziņojumu par mērīšanas līdzekļa neatbilstību normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem, mērīšanas līdzekļa lietotājs piecu darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas atlīdzina centram ārpuskārtas verificēšanas izdevumus.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

10.7 Triju darbdienu laikā pēc verificēšanas rezultātu saņemšanas centrs atdod mērīšanas līdzekli tā lietotājam.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

10.8 Elektroenerģijas skaitītāju ārpuskārtas (pirmstermiņa) verificēšanu veic atbilstoši normatīvajam aktam par elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas kārtību.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

10.9 Šo noteikumu 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 un 10.7 punkts nav attiecināms uz gāzes patēriņa skaitītājiem (sadzīves), kuriem Qmax ≤ 6 m3/h.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

III. Atkārtotās verificēšanas sertifikāti un atzīmes

11. Atkārtotās verificēšanas sertifikāts ir mērīšanas līdzekļu verificēšanas rezultātu rakstisks apliecinājums par mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām.

12. Ir šādi mērīšanas līdzekļu atkārtotās verificēšanas atzīmju veidi:

12.1. uzlīme;

12.2. metāla zīmoga reljefa nospiedums uz mērīšanas līdzekļa:

12.2.1. nospieduma diametrs - 6 mm;

12.2.2. nospieduma diametrs - 3,6 mm;

12.3. svina plomba ar reljefa nospiedumu (nospieduma diametrs - 8 mm);

12.4. plastmasas plomba ar fiksējošo mehānismu.

13. Uzlīmē ietver šādu informāciju (2.pielikuma 1.punkts):

13.1. inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs;

13.2. uzlīmes kārtas numurs;

13.3. verificēšanas laiks (mēnesis un gada pēdējie divi cipari).

13.1 Uzlīme nodrošina šādas prasības:

13.1 1. uzraksti uz uzlīmes ir skaidri saskatāmi, viegli salasāmi un neizdzēšami;

13.1 2. uzlīme nav noņemama, to nesabojājot.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

14. Ja metāla zīmoga reljefa nospieduma diametrs ir 6 mm, tajā ietver šādu informāciju (2.pielikuma 2.punkts):

14.1. inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs;

14.2. individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīšanas līdzekli;

14.3. verificēšanas laiks (gada pēdējie divi cipari).

15. Ja metāla zīmoga reljefa nospieduma diametrs ir 3,6 mm, tajā ietver šādu informāciju (2.pielikuma 2.punkts):

15.1. inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs;

15.2. verificēšanas laiks (gada pēdējie divi cipari).

16. Svina plombā ar reljefa nospiedumu un plastmasas plombā ar fiksējošo mehānismu ietver šādu informāciju (2.pielikuma 3. un 4.punkts):

16.1. inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs;

16.2. individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīšanas līdzekli;

16.3. verificēšanas laiks (mēnesis un gada pēdējie divi cipari).

17. Mērīšanas līdzekļu atkārtotās verificēšanas sertifikāta un atkārtotās verificēšanas atzīmes lietošanas kārtība ir šāda:

17.1. atkārtotās verificēšanas atzīmi vai atkārtotās verificēšanas sertifikātu lieto, lai apstiprinātu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

17.2. atkārtotās verificēšanas atzīmes veidu izvēlas, ņemot vērā mērīšanas līdzekļa ģeometriskos izmērus un ekspluatācijas nosacījumus;

17.3. ja mērīšanas līdzeklim tehniski nav iespējams uzlikt atkārtotās verificēšanas atzīmi, izsniedz atkārtotās verificēšanas sertifikātu.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

17.1 Lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos parametrus ietekmējošu regulēšanu, tam paredzētajās vietās lieto vienu no šādiem aizsargzīmogojumiem:

17.1 1. šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto plombu;

17.1 2. aizsarguzlīmi, kurā norādīts inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

17.2 Aizsarguzlīme nodrošina šādas prasības:

17.2 1. uzraksti uz aizsarguzlīmes ir skaidri saskatāmi, viegli salasāmi un neizdzēšami;

17.2 2. aizsarguzlīmes forma un ģeometriskais izmērs atbilst metroloģisko parametru regulēšanai paredzētajai(-ām) vietai(-ām);

17.2 3. aizsarguzlīme nav noņemama, to nesabojājot.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

18. Ja nav uzlikts aizsargzīmogojums, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos parametrus ietekmējošu regulēšanu, vai uzliktais aizsargzīmogojums ir bojāts, mērīšanas līdzeklis uzskatāms par neverificētu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

19. Ja inspicēšanas institūcija pieņem lēmumu neizsniegt atkārtotās verificēšanas sertifikātu vai neuzlikt atkārtotās verificēšanas atzīmi, tā izsniedz rakstisku paziņojumu par mērīšanas līdzekļa nederīgumu, norādot neatbilstības, un uzskatāmi uzliek mērīšanas līdzeklim izbrāķēšanas atzīmi. Izbrāķēšanas atzīme ir sarkanā krāsā ar tekstu melnā krāsā un ietver šādu informāciju (2.pielikuma 5.punkts):

19.1. uzraksts "NEDERĪGS";

19.2. inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs.

20. Inspicēšanas institūcija līdz attiecīgā gada beigām centrā iesniedz apstiprinātos atkārtotās verificēšanas sertifikātu un atkārtotās verificēšanas atzīmju un aizsarguzlīmju paraugus, kuri tiks izsniegti nākamajā gadā.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr. 399 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

21. Lai nodrošinātu metroloģisko uzraudzību, inspicēšanas institūcijas reizi ceturksnī, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šā ceturkšņa beigām iesniedz centrā pārskatu par verificētajiem mērīšanas līdzekļiem.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumus Nr.452 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 102.nr.).

23. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" līdz 2006.gada 31.decembrim veic mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām bez akreditācijas, verificēšanas atzīmēs un sertifikātos norādot savu identifikācijas zīmi.

24. Inspicēšanas institūcijas, kuras savu kompetenci līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai apliecinājušas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.452 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm", tiesīgas darboties līdz akreditācijas apliecībā norādītā termiņa beigām.

25. (Svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.981

(Pielikums grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr. 846; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

Ekonomikas ministrs J.Strods
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.981

03.JPG (40566 bytes)

04.JPG (31647 bytes)

Ekonomikas ministrs J.Strods
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.981

(Pielikums grozīts ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr. 471; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

Ekonomikas ministrs J.Strods
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 981Pieņemts: 05.12.2006.Stājas spēkā: 08.12.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 07.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
149301
{"selected":{"value":"01.01.2016","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2013","iso_value":"2013\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2013.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2012","iso_value":"2012\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2012.-18.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2010","iso_value":"2010\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2010.-15.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2006","iso_value":"2006\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2006.-17.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)