Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.981

Rīgā 2006.gada 5.decembrī (prot. Nr.65 8.§)
Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu,
9.panta sesto daļu un 10.1 panta sesto daļu
(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību, verificēšanas sertifikātā iekļaujamo informāciju (1. pielikums), mērīšanas līdzekļu verificēšanas atzīmes paraugu (2. pielikums) un kārtību, kādā tiek veikta ārpuskārtas verificēšana vai kalibrēšana.

(MK 30.08.2022. noteikumu Nr. 533 redakcijā)

2. Noteikumi attiecas uz mērīšanas līdzekļiem, kuriem veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras saskaņā ar normatīvajos aktos par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem noteiktajām atbilstības novērtēšanas procedūrām vai veikta tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana saskaņā ar normatīvajos aktos par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību noteiktajām prasībām.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

II. Atkārtotās verificēšanas kārtība un prasības

3. Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu veic inspicēšanas institūcijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

4. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nacionālo metroloģijas institūciju un attiecīgo standartizācijas tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai to standartu sarakstu, kuri piemērojami šo noteikumu izpildei.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

5. Nacionālā standartizācijas institūcija savā tīmekļvietnē publicē standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

5.1 Nacionālās metroloģijas institūcijas savā tīmekļvietnē publicē Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

6. Verificētie mērīšanas līdzekļi atbilst apstiprinātajam tipam (mērīšanas līdzekļa tips, kura atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli, apliecina pirms ievietošanas tirgū izsniegts tipa apstiprinājuma sertifikāts) vai pamatprasībām (ja normatīvie akti par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu neparedz tipa apstiprinājumu), ir marķēti normatīvajos aktos par metroloģisko kontroli noteiktajā kārtībā un atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajai precizitātei.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

6.1 Mērīšanas līdzekļus, kuri atbilst šo noteikumu 5. un 5.1 punktā minēto dokumentu vai to daļu prasībām, uzskata par atbilstošiem šo noteikumu 6. punktā minētajām prasībām, kuras ietver minētie dokumenti vai to daļas.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

7. Inspicēšanas institūcijas, verificējot mērīšanas līdzekļus atbilstoši piemērojamos standartos vai Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentos noteiktajām vai validētajām metodēm:

7.1. pārbauda atbilstību apstiprinātajam tipam vai pamatprasībām, ja normatīvie akti par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu neparedz tipa apstiprinājumu;

7.2. pārbauda marķējumus un zīmogojumu;

7.3. pārbauda, vai ir veikta pirmreizējā verificēšana vai atbilstības novērtēšanas procedūras;

7.4. likvidē iepriekš uzlikto atkārtotās verificēšanas atzīmi (atzīme uz mērīšanas līdzekļa, kas apliecina mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām);

7.5. pārliecinās, vai mērīšanas līdzeklis ir pilnā komplektā;

7.6. pārliecinās, vai mērīšanas līdzeklis ir lietošanai derīgā tehniskā stāvoklī, bez bojājumiem;

7.7. kalibrē mērīšanas līdzekli, lai konstatētu tā atbilstību noteiktajai precizitātei (3.pielikums);

7.8. novērtē kalibrēšanas rezultātus atbilstoši noteiktajai precizitātei, ņemot vērā verificēšanas procesa nenoteiktību;

7.8.1 ja nepieciešams nodrošināt mērīšanas līdzekļa aizsardzību pret metroloģiskos parametrus ietekmējošu regulēšanu, tam paredzētajās vietās uzliek aizsargzīmogojumu;

7.9. redzamā vietā mērīšanas līdzeklim uzliek atkārtotās verificēšanas atzīmi un sagatavo atkārtotās verificēšanas sertifikātu, lai to izsniegtu pēc klienta pieprasījuma, vai izsniedz verificēšanas atteikumu un uzliek mērīšanas līdzeklim izbrāķēšanas atzīmi.

(Grozīts ar MK 16.07.2013. noteikumiem Nr. 399; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

8. Mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijai. Ja ražotāja instrukcijas nav, mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši piemērojamiem standartiem vai Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentiem, kas publicēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ievietošanu tirgū. Uzstādot mērīšanas līdzekli, pirms tā uzstādīšanas jāpārliecinās par tipa apstiprinājumu, pirmreizējo verificēšanu vai atbilstības novērtēšanas metroloģisko atzīmju esību un atkārtotās verificēšanas atzīmju esību uz mērīšanas līdzekļa.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

9. Inspicēšanas institūcija ir atbildīga par mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajai precizitātei, ja mērīšanas līdzeklis uzstādīts atbilstoši ražotāja instrukcijai, kā arī uzturēts un lietots paredzētajā jomā atbilstoši lietošanas nosacījumiem.

10. Inspicēšanas institūcija, kas verificē mērīšanas līdzekli, ir tiesīga samazināt verificēšanas periodiskumu, ņemot vērā līdzekļa tehnisko stāvokli. Šajā gadījumā obligāti jāizsniedz atkārtotās verificēšanas sertifikāts.

(Grozīts ar MK 16.07.2013. noteikumiem Nr.399)

10.1 Mērīšanas līdzekļu valsts metroloģisko uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – centrs).

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

10.2 Ja pēc centra pieprasījuma tiek veikta mērīšanas līdzekļa ārpuskārtas verificēšana:

10.2 1. lietotājs nekavējoties pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu un izņem to no ekspluatācijas vietas;

10.2 2. centra amatpersona mērīšanas līdzekli iepako tā, lai tas netiktu bojāts, un iepakojumu aizzīmogo (aizplombē). Iepakojumam piestiprina uzlīmi, kurā norādīts uzraudzības iestādes nosaukums un centra amatpersonas piešķirtais izņemtā mērīšanas līdzekļa identifikācijas kods;

10.2 3. centra amatpersona par mērīšanas līdzekļa izņemšanu sastāda aktu divos eksemplāros (pa vienam eksemplāram centram un lietotājam), aktā norādot šādu informāciju:

10.2 3.1. akta numurs, sastādīšanas vieta, datums un laiks;

10.2 3.2. izņemšanas vietas nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs un adrese, fiziskajām personām – vārds, uzvārds un adrese;

10.2 3.3. izņemšanas pamatojums;

10.23.4. mērīšanas līdzekļa modelis, ražotājs, ražošanas gads, ražotāja piešķirtais identifikācijas numurs, marķējums, metroloģiskie parametri, aizsargzīmogojums;

10.2 3.5. summēto rādījumu vērtības, ja mērīšanas līdzeklim ir rādījumus summējoša indikācijas ierīce,

10.2 3.6. šo noteikumu 10.2 2.apakšpunktā minētais identifikācijas kods;

10.2 4. centra amatpersona nodod mērīšanas līdzekli inspicēšanas institūcijā ārpuskārtas verificēšanai.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr. 399 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.08.2022. noteikumiem Nr. 533)

10.3 Ja lietotājs saskaņā ar šo noteikumu 10.2 1.apakšpunktu pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu, bet nav iespējama mērīšanas līdzekļa izņemšana no tā ekspluatācijas vietas:

10.3 1. centra amatpersona veic nepieciešamās darbības, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa lietošanu, kā arī tā metroloģiskos raksturojumus ietekmējošu regulēšanu;

10.3 2. centra amatpersona organizē ārpuskārtas verificēšanu mērīšanas līdzekļa lietošanas vietā.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr. 399 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

10.4 Ja lietotājs nevar saskaņā ar šo noteikumu 10.2 1.apakšpunktu nekavējoties pārtraukt mērīšanas līdzekļa lietošanu:

10.4 1. centra amatpersonas veic nepieciešamās darbības, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos raksturojumus ietekmējošu regulēšanu;

10.4 2. mērīšanas līdzekļa lietotājs 10 dienu laikā pārtrauc mērīšanas līdzekļa lietošanu, izņem to no ekspluatācijas vietas un par veiktajām darbībām paziņo centram;

10.4 3. centra amatpersonas veic šo noteikumu 10.2 punktā minētās darbības.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr. 399 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

10.5 Mērīšanas līdzekļa ārpuskārtas verificēšanas izdevumus sedz centrs.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

10.6 Ja inspicēšanas institūcija izdevusi rakstisku paziņojumu par mērīšanas līdzekļa neatbilstību normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem, mērīšanas līdzekļa lietotājs piecu darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas atlīdzina centram ārpuskārtas verificēšanas izdevumus.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

10.7 Piecu darbdienu laikā pēc verificēšanas rezultātu saņemšanas centrs informē lietotāju, ka verificēšana ir pabeigta, un vienojas ar lietotāju par mērīšanas līdzekļa nodošanu lietotājam.

(MK 30.08.2022. noteikumu Nr. 533 redakcijā)

10.8 Elektroenerģijas skaitītāju ārpuskārtas (pirmstermiņa) verificēšanu veic atbilstoši normatīvajam aktam par elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas kārtību.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

10.9 Šo noteikumu 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 un 10.7 punkts nav attiecināms uz gāzes patēriņa skaitītājiem (sadzīves), kuriem Qmax ≤ 6 m3/h.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr.399 redakcijā)

10.10 Pirms ārpuskārtas verificēšanas veikšanas inspicēšanas institūcija:

10.101. nedrīkst veikt mērīšanas līdzekļa iekšpuses attīrīšanu no svešķermeņiem;

10.102. pārliecinās, vai mērīšanas līdzekļa iepakojums nav bojāts. Ja mērīšanas līdzekļa iepakojums ir bojāts, par to izdara atzīmi atkārtotās verificēšanas sertifikātā;

10.103. piecu darbdienu laikā pēc ārpuskārtas verificēšanas pieprasījuma saņemšanas veic šo noteikumu 7. punktā minētās darbības tā, lai tās neietekmētu mērīšanas līdzekļa mērījumu precizitāti.

(MK 30.08.2022. noteikumu Nr. 533 redakcijā)

III. Atkārtotās verificēšanas sertifikāti un atzīmes

11. Atkārtotās verificēšanas sertifikāts ir mērīšanas līdzekļu verificēšanas rezultātu rakstisks apliecinājums par mērīšanas līdzekļu atbilstību šo noteikumu prasībām.

12. Ir šādi mērīšanas līdzekļu atkārtotās verificēšanas atzīmju veidi:

12.1. uzlīme;

12.2. metāla zīmoga reljefa nospiedums uz mērīšanas līdzekļa:

12.2.1. nospieduma diametrs - 6 mm;

12.2.2. nospieduma diametrs - 3,6 mm;

12.3. svina plomba ar reljefa nospiedumu (nospieduma diametrs - 8 mm);

12.4. plastmasas plomba ar fiksējošo mehānismu.

13. Uzlīmē ietver šādu informāciju (2.pielikuma 1.punkts):

13.1. inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs;

13.2. uzlīmes kārtas numurs;

13.3. mēnesis, kad ir veikta verificēšana;

13.4. gads, kad ir veikta verificēšana (gada pēdējie divi cipari).

(Grozīts ar MK 30.08.2022. noteikumiem Nr. 533; 13.3. apakšpunkta jaunā redakcija un 13.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2023., sk., grozījumu 2. punktu)

13.1 Uzlīme nodrošina šādas prasības:

13.1 1. uzraksti uz uzlīmes ir skaidri saskatāmi, viegli salasāmi un neizdzēšami;

13.1 2. uzlīme nav noņemama, to nesabojājot.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

14. Ja metāla zīmoga reljefa nospieduma diametrs ir 6 mm, tajā ietver šādu informāciju (2.pielikuma 2.punkts):

14.1. inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs;

14.2. individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīšanas līdzekli;

14.3. verificēšanas laiks (gada pēdējie divi cipari).

15. Ja metāla zīmoga reljefa nospieduma diametrs ir 3,6 mm, tajā ietver šādu informāciju (2.pielikuma 2.punkts):

15.1. inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs;

15.2. verificēšanas laiks (gada pēdējie divi cipari).

16. Svina plombā ar reljefa nospiedumu un plastmasas plombā ar fiksējošo mehānismu ietver šādu informāciju (2.pielikuma 3. un 4.punkts):

16.1. inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs;

16.2. individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīšanas līdzekli;

16.3. verificēšanas laiks (mēnesis un gada pēdējie divi cipari).

17. Mērīšanas līdzekļu atkārtotās verificēšanas sertifikāta un atkārtotās verificēšanas atzīmes lietošanas kārtība ir šāda:

17.1. atkārtotās verificēšanas atzīmi vai atkārtotās verificēšanas sertifikātu lieto, lai apstiprinātu mērīšanas līdzekļa atbilstību šo noteikumu prasībām;

17.2. atkārtotās verificēšanas atzīmes veidu izvēlas, ņemot vērā mērīšanas līdzekļa ģeometriskos izmērus un ekspluatācijas nosacījumus;

17.3. ja mērīšanas līdzeklim tehniski nav iespējams uzlikt atkārtotās verificēšanas atzīmi, izsniedz atkārtotās verificēšanas sertifikātu.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

17.1 Lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos parametrus ietekmējošu regulēšanu, tam paredzētajās vietās lieto vienu no šādiem aizsargzīmogojumiem:

17.1 1. šo noteikumu 12.3. apakšpunktā minēto plombu;

17.1 2. aizsarguzlīmi, kurā norādīts inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

17.2 Aizsarguzlīme nodrošina šādas prasības:

17.2 1. uzraksti uz aizsarguzlīmes ir skaidri saskatāmi, viegli salasāmi un neizdzēšami;

17.2 2. aizsarguzlīmes forma un ģeometriskais izmērs atbilst metroloģisko parametru regulēšanai paredzētajai(-ām) vietai(-ām);

17.2 3. aizsarguzlīme nav noņemama, to nesabojājot.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

18. Ja nav uzlikts aizsargzīmogojums, lai nepieļautu mērīšanas līdzekļa metroloģiskos parametrus ietekmējošu regulēšanu, vai uzliktais aizsargzīmogojums ir bojāts, mērīšanas līdzeklis uzskatāms par neverificētu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 724 redakcijā)

19. Ja inspicēšanas institūcija pieņem lēmumu neizsniegt atkārtotās verificēšanas sertifikātu vai neuzlikt atkārtotās verificēšanas atzīmi, tā izsniedz rakstisku paziņojumu par mērīšanas līdzekļa nederīgumu, norādot neatbilstības, un uzskatāmi uzliek mērīšanas līdzeklim izbrāķēšanas atzīmi. Izbrāķēšanas atzīme ir sarkanā krāsā ar tekstu melnā krāsā un ietver šādu informāciju (2.pielikuma 5.punkts):

19.1. uzraksts "NEDERĪGS";

19.2. inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs.

20. Inspicēšanas institūcija līdz attiecīgā gada beigām centrā iesniedz apstiprinātos atkārtotās verificēšanas sertifikātu un atkārtotās verificēšanas atzīmju un aizsarguzlīmju paraugus, kuri tiks izsniegti nākamajā gadā.

(MK 16.07.2013. noteikumu Nr. 399 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

21. Lai nodrošinātu metroloģisko uzraudzību, inspicēšanas institūcija līdz kārtējā kalendāra gada janvāra beigām iesniedz centrā pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā verificētajiem mērīšanas līdzekļiem (4. pielikums).

(MK 30.08.2022. noteikumu Nr. 533 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

IV. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumus Nr.452 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 102.nr.).

23. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" līdz 2006.gada 31.decembrim veic mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām bez akreditācijas, verificēšanas atzīmēs un sertifikātos norādot savu identifikācijas zīmi.

24. Inspicēšanas institūcijas, kuras savu kompetenci līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai apliecinājušas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.452 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm", tiesīgas darboties līdz akreditācijas apliecībā norādītā termiņa beigām.

25. (Svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs J.Strods
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.decembra noteikumiem Nr.981

(Pielikums grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr. 846; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 724)

Ekonomikas ministrs J.Strods
2. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.decembra
noteikumiem Nr. 981

(Pielikums MK 30.08.2022. noteikumu Nr. 533 redakcijā)

Atkārtotās verificēšanas uzlīmes, metāla zīmoga reljefa nospieduma, svina plombas ar reljefa nospiedumu, plastmasas plombas ar fiksējošo mehānismu un izbrāķēšanas atzīmes paraugi

I. Atkārtotās verificēšanas uzlīme

Izmērs – apmēram 12 x 24 mm

 

II. Metāla zīmoga reljefa nospiedums

Diametrs 6 mm
Diametrs 3,6 mm

 

III. Svina plomba ar reljefa nospiedumu

Priekšpuse
Otra puse

 

IV. Plastmasas plomba ar fiksējošo mehānismu

 

V. Izbrāķēšanas atzīme

 

Lietotie saīsinājumi:

1.  I-AAA – inspicēšanas institūcijas akreditācijas numurs

2.  BB – individuālais šifrs, kas identificē personu, kura verificējusi mērīšanas līdzekli

3.  GG – gads, kad ir veikta verificēšana (gada pēdējie divi cipari)

4.  MM.GG. – verificēšanas laiks (mēnesis, gada pēdējie divi cipari)

5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 – mēnesis, kad ir veikta verificēšana

6.  Nr. 000000 – verificēšanas uzlīmes numurs

3. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 5.decembra
noteikumiem Nr. 981

(Pielikums MK 30.08.2022. noteikumu Nr. 533 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

Verificējamiem mērīšanas līdzekļiem noteiktā precizitāte

Mērīšanas līdzekļa nosaukums un precizitāte atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģisko kontroli, piemērojamiem standartiem un Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentiem.

Nr.
p. k.
NosaukumsPrecizitāteMaksimāli pieļaujamā kļūda (MPK)
1.Materiālie mēri garuma mērīšanaiklase IMPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka
par MPK verificēšanā
klase II
klase D
klase S
2.Mērstieņi un mērlentes ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēsklase I0,1 + 0,1 L mmMPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā
klase II0,3 + 0,2 L mm
3.Metri un lineāliklase I0,1 + 0,1 L mmMPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā
klase II0,3 + 0,2 L mm
4.Mērlentesklase I0,1 + 0,1 L mmMPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā
klase II0,3 + 0,2 L mm
klase III0,6 + 0,4 L mm
5.Garuma mērīšanas līdzekļiklase I0,125 %, bet ne mazāk par 0,005 LmMPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,25 %
klase II0,25 %, bet ne mazāk par 0,01 LmMPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,5 %
klase III0,5 %, bet ne mazāk par 0,02 LmMPK ekspluatācijā pieļaujama
1 %
6.Laukuma mērīšanas līdzekļi
(piemēram, ādai)
1,0 %, bet ne mazāk par 1 dm2MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 2 %
7.Daudzdimensionālie mērīšanas līdzekļi± 1,0 d
8.Taksometra skaitītāji (uzstādīti taksometrā)patērētais laiks± 0,2 %
nobraukums± 2 %
braukšanas maksas aprēķins± 0,1 %
9.Neautomātiskie svariklase IMPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā
klase II
klase III
klase IIII
10.Nepārtrauktas darbības summējošie svariklase 0,5± 0,25 %MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,5 %
klase 1± 0,5 %MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1 %
klase 2± 1 %MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 %
11.Pārtrauktas darbības summējošie svariklase 0,2± 0,10 %MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,2 %
klase 0,5± 0,25 %MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,5 %
klase 1± 0,50 %MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 1,0 %
klase 2± 1,00 %MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 2,0 %
12.Automātiskie svari atsevišķu preču svēršanaiXI, XII, XIII, XIIII
(kategorija X)
± 0,5 eMPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1 e
± 1 eMPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e
± 1,5 eMPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e
Y(I), Y(II), Y(a), Y(b) (kategorija Y)± 1,5 eMPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2 e
± 2 eMPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 e
± 2,5 eMPK ekspluatācijā pieļaujama ± 4 e
13.Automātiskie gravimetriskie iepildes svariklase X(x), Ref(x)7,2 %, ja m ≤ 50 gMPK ekspluatācijā pieļaujama 9 %
3,6 g,
ja 50 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 4,5 g
3,6 %,
ja 100 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 4,5 %
7,2 g,
ja 200 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 9 g
2,4 %,
ja 300 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 3 %
12 g,
ja 500 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 15 g
1,2 %,
ja 1000 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 1,5 %
120 g,
ja 10 000 g
MPK ekspluatācijā pieļaujama 150 g
0,8 %, ja 15 000 gMPK ekspluatācijā pieļaujama 1 %
14.Dzelzceļa vagonu svariklase 0,2± 0,10 %MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,2 %
klase 0,5± 0,25 %MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,5 %
klase 1± 0,50 %MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 1,0 %
klase 2± 1,00 %MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 2,0 %
15.Automātiskie autosvariklase 0,2± 0,10 %MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,20 %
klase 0,5± 0,25 %MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 0,50 %
klase 1± 0,50 %MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 1,00 %
klase 2± 1,00 %MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 2,00 %
klase 5± 2,50 %MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 5,00 %
klase 10± 5,00 %MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 10,00 %
16.Atsvariklase M1, M1-2,M2, M2-3, M3
17.Automašīnu riepu spiediena mērītāji± 0,08 barmērāmais spiediens ≤ 4 bar

± 0,16 bar

mērāmais spiediens
> 4 bar un ≤ 10 bar
± 0,25 barmērāmais spiediens > 10 bar
18.Manometri (Burdona manometriskās caurules tipa)klase 0,1, 0,25, 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4
19.Manometri (membrānas un kapsulas tipa)klase 0,6, 1, 1,6, 2,5, 4
20.Sfigmomanometri± 3 mm Hg vai ± 0,4 kPaMPK ekspluatācijā pieļaujama ± 4 mm Hg vai ± 0,5 kPa
21.Šķidrumu (izņemot ūdeni) mērsistēmasklase 0,3

0,3 %

- mērsistēmas uz cauruļvadiem

klase 0,5

0,5 %

- degvielas uzpildes aparāti, izņemot sašķidrinātās gāzes aparātus

- mērsistēmas uz autocisternām zemas viskozitātes šķidrumiem (

- kuģu tilpņu, dzelzceļa un auto cisternu uzpildes/iztukšošanas mērsistēmas

- piena daudzuma mērsistēmas

- lidmašīnu uzpildes mērsistēmas

klase 1

1,0 %

- zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, kura mērīta temperatūrā −10 °C vai augstākā

- klases 0,3 un 0,5 mērsistēmas, lietojot šķidrumiem, kuru:

◦ temperatūra ir zemāka par −10 °C vai augstāka par 50 °C

◦ dinamiskā viskozitāte ir lielāka par 1000 mPa·s

◦ maksimālā tilpuma plūsma nav lielāka par 20 l/h

klase 1,5

1,5 %

- sašķidrinātā oglekļa dioksīda mērsistēmas

- zem spiediena sašķidrinātās gāzes mērsistēmas, kura mērīta temperatūrā, kas zemāka par −10 °C (izņemot kriogēno šķidrumu)

klase 2,5

2,5 %

- kriogēno šķidrumu (temperatūra zem −153 °C) mērsistēmas

22.Gāzes patēriņa skaitītājiklase 1, 1,5
23.Gāzes patēriņa skaitītāji (membrānas tipa)± 3 %,
ja Qmin ≤ Q max
MPK ekspluatācijā pieļaujama
–6 %, +3 %
± 1,5 %,
ja 0,1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax
MPK ekspluatācijā pieļaujama
± 3 %
24.Gāzes patēriņa skaitītāji (turbīnas un rotācijas virzuļu tipa)± 2 %, ja Qmin ≤ Q tMPK ekspluatācijā pieļaujama ± 3 %
± 1 %, ja Qt ≤ Q ≤ QmaxMPK ekspluatācijā pieļaujama
± 1,5 %
25.Gāzes tilpuma korektori0,5 %, ja vides temperatūra ir 20 °C ± 3 °C, mitrums 60 % ± 15 % un nominālā elektroenerģijas padeve
0,7 % temperatūras korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi
1 % pārējo tipu korektoriem, ja ievēroti ekspluatācijas nosacījumi
26.Ūdens patēriņa skaitītājija ūdens temperatūra 30 ° C
± 2 %, ja Q2 ≤ Q 4± 5 %, ja Q1 ≤ Q 2
ja ūdens temperatūra > 30 °C
± 3 %, ja Q2 ≤ Q 4± 5 %, ja Q1 ≤ Q 2
27.Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā± 2 ml (pārliešanas mērtrauki
± 3 % (pārliešanas mērtrauki ≥ 100 ml)
± 5 % (dzērienu mērtrauki
± 5 ml + 2,5 % (dzērienu mērtrauki ≥ 200 ml)
28.Mērtrauki dzērienu daudzuma mērīšanai tirdzniecībā± 3 % no nominālā tilpuma
(dzērienu mērtrauki ≥ 0,1 dm3 un pārliešanas mērtrauki)
± 5 % no nominālā tilpuma (dzērienu mērtrauki 3)
29.Stikla areometri (spirtam)klase I, II, III
30.Vispārīgas nozīmes stikla areometri

2,0 kg/m3

0,6 kg/m3 (naftas produktiem)

31.Metāla mērtrauki degvielas uzpildes stacijās± 1/2000 no nominālā tilpuma
32.Alkometri± 0,020 mg/L,
ja β = 0,000–0,400 mg/L
MPK ekspluatācijā pieļaujama ± 0,030 mg/L
5 % no β,
ja β ≥ 0,400–2,000 mg/L
MPK ekspluatācijā pieļaujama
7,5 % no β
β 0,9 mg/L, ja β > 2,000 mg/L
2

 

 
MPK ekspluatācijā pieļaujama3 × β – 1,35 mg/L
4
33.Izplūdes gāzu analizatoriklase 0, 1
34.Siltumenerģijas skaitītājiklase 1MPK ekspluatācijā ir pieļaujama divreiz lielāka par MPK verificēšanā
klase 2
klase 3
35.Aktīvās elektroenerģijas skaitītājiklase A, B, C
36.Aktīvās elektroenerģijas tiešā pieslēguma induktīvie skaitītājiklase 2
37.Aktīvās elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – elektromehāniskieklase 0,5, 1, 2
38.Elektroenerģijas skaitītāji (vienfāzes un trīsfāžu) – statiskie/elektroniskie

klase 1, 2

 

klase 0,2 S, 0,5 S

klase 2, 3

39.Mērmaiņi (strāvmaiņi, spriegummaiņi un kombinētie mērmaiņi)klase 0,2, 0,2 S, 0,5, 0,5 S
40.Transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīces un vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmas ± 3 km/h, ja ātrums
± 3 %, ja ātrums > 100 km/h

Lietotie saīsinājumi:

1. L garums metros

2. Lm – minimālais mērāmais garums

3. d – iedaļas vērtība

4. e – verificēšanas iedaļas vērtība

5. β alkohola masas koncentrācijas references vērtība

6. m – iepildījuma masas vērtība

7. Qmin – minimālā plūsma

8. Qmax – maksimālā plūsma

9. Qt – pārejas plūsma

10. Q1 – minimālā plūsma

11. Q2 – pārejas plūsma

12. Q4 – pārslodzes plūsma

4. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 5. decembra
noteikumiem Nr. 981

(Pielikums MK 30.08.2022. noteikumu Nr. 533 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

___________________________ (inspicēšanas institūcijas nosaukums) pārskats par par 20__. gadā verificētajiem mērīšanas līdzekļiem
 Mērīšanas līdzekļu marķējumsKopā
ar CE atbilstības marķējumuar EK tipa apstiprinājuma zīmi ar nacionālo tipa apstiprinājuma zīmi
Verificēto mērīšanas līdzekļu skaits    
Verificēšanas rezultātā par nederīgiem atzīto mērīšanas līdzekļu skaits, tai skaitā:    

- mērīšanas līdzekļiem noteiktā precizitāte pārsniedz maksimāli pieļaujamo kļūdu

    

- prasībām neatbilstošs marķējums 

    

- citu iemeslu dēļ

    
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 981Pieņemts: 05.12.2006.Stājas spēkā: 08.12.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 07.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
149301
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2022","iso_value":"2022\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-07.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2013","iso_value":"2013\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2013.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2012","iso_value":"2012\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2012.-18.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2010","iso_value":"2010\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2010.-15.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2006","iso_value":"2006\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2006.-17.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)