Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Rāznas nacionālā parka likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants

Rāznas nacionālais parks (turpmāk - nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks ir izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī veicinātu teritoriju nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību.

2.pants

Nacionālā parka robežas noteiktas saskaņā ar šim likumam pievienotā Rāznas nacionālā parka ārējo robežu un funkcionālo zonu robežu shēmu (1.pielikums) un Rāznas nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

3.pants

(1) Nacionālā parka aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamās un aizliegtās darbības nosaka Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

(2) Rāznas nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.

4.pants

Dabas lieguma zonas un dabas parka zonas zeme, kas piekrīt valstij, ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

II nodaļa. Funkcionālās zonas

5.pants

(1) Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas:

1) dabas lieguma zona;

2) dabas parka zona;

3) neitrālā zona.

(2) Nacionālā parka funkcionālo zonu robežas noteiktas šim likumam pievienotajā 1.pielikumā, un šo funkcionālo zonu robežu apraksts dots šim likumam pievienotajā 2.pielikumā.

6.pants

Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības mazpārveidotās ekosistēmas, saglabātu retu un izzūdošu sugu atradnes, kā arī saglabātu īpaši aizsargājamās sugas un biotopus.

7.pants

Dabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu, dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietojumu, kā arī lai saglabātu dabas ainavu un kultūrainavu un samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas lieguma zonu.

8.pants

Neitrālā zona izveidota, lai veicinātu nacionālajā parkā esošo apdzīvoto vietu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, saglabātu novadam raksturīgo ainavu un arhitektūru.

III nodaļa. Nacionālā parka pārvalde

9.pants

(1) Nacionālā parka pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk — pārvalde).

(2) Nacionālā parka pārvaldes darbību reglamentē Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.04.2009. un 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

10.pants

(Izslēgts ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

11.pants

(Izslēgts ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

12.pants

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību nacionālā parka teritorijā, tiek izveidota nacionālā parka konsultatīvā padome. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts meža dienesta, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži", Dienvidlatgales un Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes, Daugavpils Universitātes, pašvaldībām, kuras atrodas nacionālā parka teritorijā. Padomes sastāvā var iekļaut ne vairāk kā četrus pārstāvjus no biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar vides vai dabas aizsardzību vai vides izglītību.

(2) Nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.04.2009. un 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

13.pants

Rāznas nacionālā parka pārvaldes direktora lēmumus par amatpersonas tiesiskā statusa nodibināšanu, maiņu, izbeigšanu un šīs personas disciplināro sodīšanu, kā arī citus lēmumus, ja tie būtiski ierobežo amatpersonas cilvēktiesības, var apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

(14.06.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.04.2009. un 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 3.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2007.)

2. Līdz šā likuma 3.panta otrajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.264 "Dabas parka "Rāzna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2007.)

3. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam apstiprina Rāznas nacionālā parka administrācijas nolikumu.

4. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.februārim apstiprina Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. likumu, kas stājas spēkā 22.02.2007.)

5. Līdz nacionālā parka administrācijas izveidošanai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas veic Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde, izņemot Meža likuma 39.panta pirmajā daļā minēto apliecinājumu un medības regulējošos normatīvajos aktos minēto administratīvo aktu izdošanu.

(25.01.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.02.2007.)

6. (Izslēgts ar 14.06.2007. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2007.)

7. Līdz 2007.gada 1.janvārim noslēgtie līgumi par koksnes ieguves tiesībām un nekoksnes vērtību izmantošanas tiesībām valsts meža zemēs, kas saskaņā ar šo likumu ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā, ir spēkā līdz to saistību izpildei, ja tie nav pretrunā ar šo likumu.

(25.01.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

8. Līdz 2009.gada 1.jūnijam rezervāta pārvaldi īsteno Rāznas nacionālā parka administrācija.

(30.04.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

9. Grozījumi šā likuma 1. un 2.pielikumā attiecībā uz Rāznas nacionālā parka shēmas un robežu apraksta saskaņošanu ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

(30.04.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

10. Šā likuma grozījumi, kas paredz 2.pielikumā aizstāt vārdus “Rēzeknes rajons” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Rēzeknes novads” (attiecīgā locījumā), “Krāslavas rajons” (attiecīgā locījumā) — ar vārdiem “Dagdas novads” (attiecīgā locījumā), kā arī 17.20.apakšpunktā vārdus “Čornajas pagasta” — ar vārdu “pašvaldības”, stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

(30.04.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

11. Līdz 2009.gada 1.jūlijam ar šā likuma 2.pielikumā lietoto terminu “reģionālais autoceļš” (attiecīgā locījumā) saprot terminu “1.šķiras autoceļš” (attiecīgā locījumā), bet ar terminu “vietējais autoceļš” (attiecīgā locījumā) — terminu “2.šķiras autoceļš” (attiecīgā locījumā).

(30.04.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 2.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 15.novembrī
Rāznas nacionālā parka likuma
1.pielikums
Rāznas nacionālā parka ārējās robežas un funkcionālo zonu robežu shēma

(Pielikums 30.04.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.06.2009. Grozījumi attiecībā uz shēmas saskaņošanu ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu stājas spēkā 01.07.2009. Sk. pārejas noteikumus.)
Rāznas nacionālā parka likuma
2.pielikums
Rāznas nacionālā parka robežu apraksts

(Pielikums 25.01.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009. Grozījumi attiecībā uz robežu apraksta saskaņošanu ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu stājas spēkā 01.07.2009. Sk. pārejas noteikumus.)

I. Rāznas nacionālā parka ārējās robežas apraksts

1. Ārējās robežas robežposmu apraksts

1

2

3

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

1.1.

1-2

No Kaunatas, Rundēnu un Pildas pagasta robežu krustpunkta uz dienvidrietumiem pa Kaunatas un Rundēnu pagasta robežu līdz ceļam Roceva-Rudzīši

1.2.

2-3

Uz austrumiem pa ceļa Roceva-Rudzīši dienvidu malu līdz ceļam Ludza-Ezernieki

1.3.

3-4

Uz dienvidiem pa ceļa Ludza-Ezernieki rietumu malu līdz Rundēnu un Ezernieku pagasta robežai

1.4.

4-5

No Rundēnu un Ezernieku pagasta robežas un ceļa Ludza-Ezernieki krustpunkta uz dienvidrietumiem pa ceļa Ludza-Ezernieki ziemeļrietumu malu līdz ceļam Ezernieki-Dagda

1.5.

5-6

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa ceļa Ezernieki-Dagda ziemeļrietumu malu līdz ceļam Novamisļi- Obiteļs

1.6.

6-7

Uz rietumiem pa ceļa Novamisļi-Obiteļs ziemeļu malu līdz Ezernieku un Dagdas pagasta robežai

1.7.

7-8

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa Ezernieku un Dagdas pagasta robežu līdz Ezernieku, Andzeļu un Dagdas pagasta robežu krustpunktam

1.8.

8-9

No Ezernieku, Andzeļu un Dagdas pagasta robežu krustpunkta uz dienvidrietumiem un rietumiem pa Andzeļu un Dagdas pagasta robežu līdz ceļam Artjomovka-Andzeļi

1.9.

9-10

Uz ziemeļiem pa ceļa Artjomovka-Andzeļi austrumu malu līdz ceļam Andzeļi-Andrupene

1.10.

10-11

Uz rietumiem pa ceļa Andzeļi-Andrupene ziemeļu malu līdz Andrupenes pagasta robežai

1.11.

11-12

No Andzeļu un Andrupenes pagasta robežas un ceļa Andzeļi-Andrupene krustpunkta uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa Andzeļu un Andrupenes pagasta robežu līdz Kazimirovas ezera strautam

1.12.

12-13

Uz dienvidrietumiem pa Kazimirovas ezera strautu līdz ceļam Usači-Oloveca

1.13.

13-14

Uz rietumiem pa ceļa Usači-Oloveca ziemeļu malu līdz ceļam Oloveca-Andeņi

1.14.

14-15

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa ceļa Oloveca- Andeņi rietumu malu līdz ceļam Andrupene-Dagda

1.15.

15-16

Uz ziemeļrietumiem pa ceļa Andrupene-Dagda ziemeļaustrumu malu līdz ceļam Mariampole- Jaunokra

1.16.

16-17

Uz dienvidrietumiem pa ceļa Mariampole-Jaunokra ziemeļrietumu malu līdz Andrupenes un Kastuļinas pagasta robežai

1.17.

17-18

Uz ziemeļiem pa Andrupenes un Kastuļinas pagasta robežu līdz Andrupenes, Kastuļinas un Pušas pagasta robežu krustpunktam

1.18.

18-19

Uz austrumiem no Andrupenes, Kastuļinas un Pušas pagasta robežu krustpunkta līdz Andrupenes, Pušas un Mākoņkalna pagasta robežu krustpunktam

1.19.

19-20

No Andrupenes, Pušas un Mākoņkalna pagasta robežu krustpunkta uz austrumiem līdz ceļam Andrupene-Zosna

1.20.

20-21

Uz ziemeļiem pa ceļa Andrupene-Zosna austrumu malu līdz Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežas un ceļa Andrupene-Zosna krustpunktam

1.21.

21-22

No Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežas un ceļa Andrupene-Zosna krustpunkta uz ziemeļiem pa ceļa Andrupene-Zosna austrumu malu līdz ceļam Zosna- Lūznava

1.22.

22-23

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa ceļa Zosna- Lūznava ziemeļaustrumu malu līdz novadgrāvim

1.23.

23-24

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa novadgrāvi un pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680040222; kadastra Nr.78680020333; kadastra Nr.78680020248; kadastra Nr.78680020304; kadastra Nr.78680020276; kadastra Nr.78680020325; kadastra Nr.78680020402) dienvidu un dienvidaustrumu robežu līdz Vertušankas upītei

1.24.

24-25

Uz ziemeļiem pa Vertušankas upītes labo krastu un pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680020094; kadastra Nr.78680020006; kadastra Nr.78680020172; kadastra Nr.78680020010; kadastra
Nr.78680020123; kadastra Nr.78680020261 un kadastra Nr.78680020022) austrumu robežu līdz ceļam Vērtūkšņa-Lūznava

1.25.

25-26

Uz austrumiem pa ceļa Vērtūkšņa-Lūznava dienvidu malu līdz ceļam Lūznava-Ļadi-Gudeļi-Ismeri

1.26.

26-27

Uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un austrumiem pa ceļa Lūznava-Ļadi-Gudeļi-Ismeri dienvidaustrumu malu līdz ceļam Ismeri-Rēzekne

1.27.

27-28

Uz ziemeļiem pa ceļa Ismeri-Rēzekne austrumu malu līdz Lūznavas un Čornajas pagasta robežu krustpunktam

1.28.

28-29

No Lūznavas un Čornajas pagasta robežu krustpunkta uz ziemeļiem pa ceļa Ismeri-Rēzekne austrumu malu un Čornajas pagasta robežu līdz ceļam Gaiduļi-Putreiši-Mahoņina-Patrejevka

1.29.

29-30

Uz austrumiem pa ceļa Gaiduļi-Putreiši-Mahoņina- Patrejevka dienvidu malu līdz ceļam P-55 Rēzekne- Janopole-Čornaja-Dagda

1.30.

30-31

Uz dienvidiem pa ceļa P-55 Rēzekne-Janopole- Čornaja-Dagda rietumu malu līdz ceļam Čornaja- Balinova

1.31.

31-32

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Čornaja-Balinova dienvidaustrumu malu līdz ceļam Balinova-Pirmie Baļteņi

1.32.

32-33

Uz dienvidaustrumiem pa ceļa Balinova-Pirmie Baļteņi dienvidrietumu malu līdz ceļam Baltais Dukstigals-Soboļeva-Pirmie Baļteņi

1.33.

33-34

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Baltais Dukstigals- Soboļeva-Pirmie Baļteņi dienvidaustrumu malu līdz ceļam Baļteņi-Račiki

1.34.

34-35

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa ceļa Baļteņi- Račiki dienvidrietumu malu līdz ceļam Račiki-Uškāni

1.35.

35-36

Uz dienvidiem pa ceļa Račiki-Uškāni rietumu malu līdz ceļam P-55 Rēzekne-Janopole-Čornaja-Dagda

1.36.

36-37

Uz dienvidaustrumiem pa ceļa P-55 Rēzekne- Janopole-Čornaja-Dagda dienvidrietumu malu līdz ceļam Foļvarkova-Baļteņi

1.37.

37-38

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Foļvarkova-Baļteņi dienvidaustrumu malu līdz ceļam Foļvarkova-Kazeiki

1.38.

38-39

Uz austrumiem pa ceļa Foļvarkova-Kazeiki dienvidu malu līdz ceļam Kazeiki-Graši

1.39.

39-40

Uz austrumiem pa ceļa Kazeiki-Graši dienvidu malu līdz Čornajas un Kaunatas pagasta robežai

1.40.

40-41

No ceļa Kazeiki-Graši un Čornajas un Kaunatas pagasta robežu krustpunkta uz dienvidaustrumiem pa ceļa Kazeiki-Graši dienvidrietumu malu līdz ceļam Graši-Mozgi-Batņi

1.41.

41-42

Uz austrumiem pa ceļa Graši-Mozgi-Batņi dienvidu malu līdz novadgrāvim

1.42.

42-43

Uz dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620020014) dienvidaustrumu stūrim

1.43.

43-44

Uz ziemeļiem un austrumiem pa novadgrāvi un zemes īpašumu (kadastra Nr.78620020014; kadastra Nr.78620020243 un kadastra Nr.78620020234) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620020234) ziemeļu stūrim

1.44.

44-45

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620020234) ziemeļaustrumu robežu līdz ceļam Ostrovski-Vecsloboda

1.45.

45-46

Uz dienvidiem pa ceļa Ostrovski-Vecsloboda rietumu malu līdz ceļam Vecsloboda-Mežavaja

1.46.

46-47

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620020023) ziemeļaustrumu robežu līdz ceļa Vecsloboda-Mežavaja dienvidaustrumu malai un pa ceļa Vecsloboda-Mežavaja dienvidaustrumu malu un zemes īpašumu (kadastra Nr.78620020210; kadastra Nr.78620020113; kadastra Nr.78620020128; kadastra Nr.78620020129; kadastra Nr.78620020107; kadastra Nr.78620030265; kadastra Nr.78620030020; kadastra Nr.78620030080; kadastra Nr.78620030091; kadastra Nr.78620030266; kadastra Nr.78620030007; kadastra Nr.78620030107) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620030107) ziemeļaustrumu stūrim

1.47.

47-48

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78620030107; kadastra Nr.78620030037; kadastra Nr.78620030095; kadastra Nr.78620030092; kadastra Nr.78620030103; kadastra Nr.78620030105) dienvidrietumu robežu līdz ceļam Kaunata-Rogaiža

1.48.

48-49

Uz austrumiem pa ceļa Kaunata-Rogaiža dienvidu malu līdz Kaunatas un Rundēnu pagasta robežai

1.49.

49-1

Uz dienvidiem pa Kaunatas un Rundēnu pagasta robežu līdz sākumpunktam (Kaunatas, Rundēnu un Pildas pagasta robežu krustpunktam)

2. Ārējās robežas robežpunktu koordinātas

1

2

3

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1

2

3

2.1.

1

729798

6245375

2.2.

2

729630

6245217

2.3.

3

732168

6244295

2.4.

4

730771

6235105

2.5.

5

726891

6232987

2.6.

6

725334

6227816

2.7.

7

724312

6228083

2.8.

8

723699

6228265

2.9.

9

719348

6225991

2.10.

10

718836

6229943

2.11.

11

714865

6230426

2.12.

12

714779

6229424

2.13.

13

714401

6229117

2.14.

14

714248

6229176

2.15.

15

713162

6227475

2.16.

16

711313

6228687

2.17.

17

706911

6227366

2.18.

18

704703

6233415

2.19.

19

706990

6234559

2.20.

20

709533

6234724

2.21.

21

706463

6245149

2.22.

22

706195

6247490

2.23.

23

701746

6249880

2.24.

24

700897

6250255

2.25.

25

700848

6251273

2.26.

26

701853

6251393

2.27.

27

704730

6254548

2.28.

28

704302

6256288

2.29.

29

704306

6258826

2.30.

30

709706

6258275

2.31.

31

711049

6254198

2.32.

32

712657

6255537

2.33.

33

713853

6254675

2.34.

34

714011

6254766

2.35.

35

714676

6253576

2.36.

36

714563

6252167

2.37.

37

715520

6251224

2.38.

38

716204

6252080

2.39.

39

717350

6251843

2.40.

40

717506

6251792

2.41.

41

717856

6251289

2.42.

42

719576

6251441

2.43.

43

720316

6251153

2.44.

44

720973

6251528

2.45.

45

721347

6251342

2.46.

46

721360

6250785

2.47.

47

724533

6252100

2.48.

48

725653

6250679

2.49.

49

727818

6250760

II. Dabas lieguma zonas robežas apraksts

1. Harčenku purva dabas lieguma zonas robežposmu apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Lūznavas pagasts

1.1.

1-2

No vietējā autoceļa Lūznava-Ismeri un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050121) robežas krustpunkta uz dienvidiem, dienvidaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050121) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidu robežai

1.2.

2-3

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidaustrumu stūrim

1.3.

3-4

Uz austrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidaustrumu stūra līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) ziemeļu stūrim

1.4.

4-5

Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) dienvidu stūrim

1.5.

5-6

Uz dienvidaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) dienvidu stūra līdz Rubčinsku ezera ziemeļu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050186) krustpunktam

1.6.

6-7

Uz rietumiem un dienvidiem no Rubčinsku ezera ziemeļu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050186) krustpunkta pa Rubčinsku ezera rietumu krastu līdz Rubčinsku ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050217) krustpunktam

1.7.

7-8

Uz rietumiem no Rubčinsku ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050217) krustpunkta pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.78680050217) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020437) dienvidaustrumu stūrim

1.8.

8-9

Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020437) dienvidaustrumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020437) ziemeļaustrumu un ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) austrumu robežai

1.9.

9-10

Uz rietumiem, dienvidrietumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) dienvidrietumu stūrim

1.10.

10-11

Uz ziemeļiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) dienvidrietumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) rietumu stūrim

1.11.

11-12

Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) rietumu stūra līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020403) dienvidaustrumu stūrim

1.12.

12-13

Uz ziemeļrietumiem no zemes īpašuma (kadastra
Nr.78680020403) dienvidaustrumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020403) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020200) dienvidu stūrim

1.13.

13-14

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020200) dienvidu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020200) dienvidaustrumu un ziemeļaustrumu robežu līdz meliorācijas grāvim

1.14.

14-15

Uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz Harčenku ezera rietumu krastam

1.15.

15-16

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļiem pa Harčenku ezera rietumu, dienvidrietumu un austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020502) robežai

1.16.

16-17

Uz dienvidaustrumiem, ziemeļiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020502) robežu līdz Harčenku ezera austrumu krastam

1.17.

17-18

Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa Harčenku ezera austrumu krastu līdz strauta ietekai ezera ziemeļu krastā

1.18.

18-19

Uz ziemeļiem pa strautu līdz vietējam autoceļam Lūznava-Ismeri dienvidu malai

1.19.

19-1

Uz austrumiem pa vietējā autoceļa Lūznava-Ismeri dienvidu malu līdz sākumpunktam

2. Harčenku purva dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1

703558

6251844

2.2.

2

703628

6251396

2.3.

3

704054

6251421

2.4.

4

704126

6251416

2.5.

5

704139

6251274

2.6.

6

704180

6251195

2.7.

7

704193

6251019

2.8.

8

703888

6250930

2.9.

9

703661

6250896

2.10.

10

702933

6250480

2.11.

11

702943

6250623

2.12.

12

702991

6250683

2.13.

13

702890

6250863

2.14.

14

702851

6251013

2.15.

15

702998

6251109

2.16.

16

703049

6251315

2.17.

17

703039

6251519

2.18.

18

703102

6251725

2.19.

19

703162

6251852

3. Zosnas mitraines dabas lieguma zonas robežposmu apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Lūznavas pagasts

3.1.

1-2

No ceļa Zosna-Višķeri rietumu malas un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050127) dienvidu robežas krustpunkta uz rietumiem, dienvidiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050127) dienvidu robežu līdz kanalizētai caurtekai Zosnas ezers-Rāznas ezers

3.2.

2-3

Uz rietumiem pa kanalizēto caurteku Zosnas ezers- Rāznas ezers līdz Zosnas ezera austrumu krastam

3.3.

3-4

Uz ziemeļaustrumiem pa Zosnas ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050064) dienvidu robežai

3.4.

4-5

Uz ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050064) robežu līdz kvartālstigai

3.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem pa kvartālstigu līdz ceļam Zosna- Višķeri un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050097) dienvidrietumu stūrim

3.6.

6-1

Uz dienvidiem pa ceļa Zosna-Višķeri rietumu malu līdz sākumpunktam

4. Zosnas mitraines dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

4.1.

1

706590

6248374

4.2.

2

706130

6248616

4.3.

3

705885

6248549

4.4.

4

705763

6248676

4.5.

5

706114

6248945

4.6.

6

706856

6249413

5. Rāznas ezera salu dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Mākoņkalna pagasts

5.1.

Sešas Rāznas ezera salas Rāznas ezera rietumu daļā. Dabas lieguma robeža sakrīt ar salu krasta līniju

6. Mākoņkalna dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Mākoņkalna pagasts

6.1.

1-2

No zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070003) ziemeļu robežas un vietējā autoceļa Andrupene-Ļipuški krustpunkta pa vietējā autoceļa Andrupene-Ļipuški rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) dienvidu stūrim

6.2.

2-3

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) austrumu stūrim

6.3.

3-4

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) dienvidaustrumu robežu līdz zemesceļam Rukmaņi-Voveri

6.4.

4-5

Uz rietumiem pa zemesceļu Rukmaņi-Voveri līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) rietumu robežai

6.5.

5-6

Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070119) dienvidu stūrim

6.6.

6-7

Uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, austrumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070119) rietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) rietumu robežai

6.7.

7-8

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) rietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070003) ziemeļrietumu stūrim

6.8.

8-1

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070003) ziemeļu robežu līdz sākumpunktam

7. Mākoņkalna dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

7.1.

1

711455

6242460

7.2.

2

711412

6242036

7.3.

3

711352

6242095

7.4.

4

711168

6242023

7.5.

5

710959

6242093

7.6.

6

710975

6242134

7.7.

7

711194

6242445

7.8.

8

711415

6242459

8. Lielā Liepukalna dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Kaunatas pagasts

8.1.

1-2

No zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130016) rietumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130016) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) ziemeļu robežai

8.2.

2-3

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) austrumu stūrim

8.3.

3-4

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) dienvidaustrumu robežu līdz meža ceļam un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130032) ziemeļu robežai

8.4.

4-5

Uz rietumiem pa meža ceļu un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130032) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) rietumu robežai

8.5.

5-1

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) rietumu robežu līdz sākumpunktam

9. Lielā Liepukalna dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

9.1.

1

725715

6242710

9.2.

2

726196

6242497

9.3.

3

726755

6242357

9.4.

4

726322

6241796

9.5.

5

725973

6241715

10. Salāju ezera dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Mākoņkalna pagasts

10.1.

1-2

No Dagdas novada Andrupenes pagasta un Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta robežas krustpunkta ar vietējo autoceļu Andrupene-Ļipuški uz ziemeļaustrumiem pa vietējā autoceļa Andrupene-Ļipuški dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļaustrumu robežai

10.2.

2-3

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežai

10.3.

3-4

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļrietumu stūrim

10.4.

4-5

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju ezera krasta līnijas krustpunktam

10.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju ezera krasta līnijas krustpunkta pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) rietumu stūrim

10.6.

6-7

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) ziemeļu robežu līdz Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastam

10.7.

7-8

Uz dienvidaustrumiem pa Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100195) dienvidaustrumu robežai

10.8.

8-9

Uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100195) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100163) ziemeļrietumu robežai

10.9.

9-10

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.78720100163) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720109007) dienvidu stūrim

10.10.

10-11

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78720109007) dienvidu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720109007) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100040) dienvidu robežai

10.11.

11-12

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100040) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100013) austrumu robežai

10.12.

12-13

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100013) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100132) ziemeļrietumu robežai

10.13.

13-14

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100132) ziemeļrietumu un ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100152) ziemeļu robežai

10.14.

14-15

Uz austrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100152) ziemeļu un ziemeļaustrumu robežu līdz meža malai

10.15.

15-16

Uz dienvidaustrumiem pa meža malu līdz Mostovuhas upītei (Mākoņkalna un Andrupenes pagasta robežai)

10.16.

16-17

Uz austrumiem un dienvidaustrumiem pa Mostovuhas upīti (Mākoņkalna un Andrupenes pagasta robežu) līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020100) ziemeļaustrumu stūrim

10.17.

17-18

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420020100) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020068) ziemeļaustrumu stūrim

10.18.

18-19

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420020068) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020019) ziemeļu robežai

10.19.

19-20

Uz austrumiem, dienvidaustrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020019) ziemeļu un austrumu robežu līdz Žīguru (Žuguru) ezera krastam

10.20.

20-21

Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un dienvidiem pa Žīguru (Žuguru) ezera ziemeļu un rietumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020039) austrumu stūrim

10.21.

21-22

Uz dienvidrietumiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020039) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020107) austrumu stūrim

10.22.

22-23

Uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020107) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020049) dienvidaustrumu stūrim

10.23.

23-24

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020049) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020051) dienvidaustrumu stūrim

10.24.

24-25

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420020051) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020006) austrumu robežai

10.25.

25-26

Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020006) austrumu, dienvidu un dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040073) dienvidu stūrim

10.26.

26-27

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420040073) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040005) austrumu robežai

10.27.

27-28

Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040005) austrumu, dienvidu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040008) dienvidaustrumu stūrim

10.28.

28-29

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420040008) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040150) dienvidaustrumu stūrim

10.29.

29-30

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420040150) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040149) austrumu stūrim

10.30.

30-31

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420040149) austrumu robežu līdz vietējā autoceļa Andrupene-Ļipuški ziemeļaustrumu malai

10.31.

31-32

Uz ziemeļrietumiem pa vietējā autoceļa Andrupene-Ļipuški ziemeļaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040036) rietumu stūrim

10.32.

32-33

Uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, ziemeļiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040036) rietumu robežu līdz vietējā autoceļa Andrupene-Ļipuški ziemeļaustrumu malai

10.33.

33-1

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa vietējā autoceļa Andrupene-Ļipuški ziemeļaustrumu malu
līdz sākumpunktam

11. Salāju ezera dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

11.1.

1

709533

6234724

11.2.

2

709751

6234900

11.3.

3

709889

6234700

11.4.

4

710025

6234620

11.5.

5

710151

6234569

11.6.

6

710394

6235118

11.7.

7

711013

6235298

11.8.

8

711084

6235259

11.9.

9

711575

6234946

11.10.

10

711819

6235017

11.11.

11

711914

6235479

11.12.

12

712014

6235480

11.13.

13

712060

6235405

11.14.

14

712504

6235618

11.15.

15

712735

6235588

11.16.

16

713023

6234944

11.17.

17

713300

6234855

11.18.

18

713242

6234684

11.19.

19

713190

6234531

11.20.

20

713295

6234241

11.21.

21

712754

6233806

11.22.

22

712246

6233639

11.23.

23

712070

6233544

11.24.

24

711652

6233647

11.25.

25

711483

6233762

11.26.

26

711025

6233507

11.27.

27

710737

6233721

11.28.

28

710409

6233674

11.29.

29

710078

6233695

11.30.

30

710038

6233668

11.31.

31

710028

6233648

11.32.

32

709837

6233892

11.33.

33

709748

6234166

12. Dabas lieguma "Litaunīku Mēness kalendārs" robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Dagdas novads. Andrupenes pagasts

12.1.

1-2

No reģionālā autoceļa P-57 Dagda-Andrupene-Malta un zemesceļa Biža-Bronkas-Litaunīki krustojuma pa zemesceļa Biža-Bronkas-Litaunīki austrumu malu uz dienvidiem līdz Baldas upītei

12.2.

2-3

Uz rietumiem pa Baldas upīti līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010135) rietumu robežai

12.3.

3-4

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010135) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010130) dienvidu robežai

12.4.

4-5

Uz rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010130) dienvidu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010015) dienvidrietumu robežai

12.5.

5-6

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010015) dienvidrietumu un rietumu robežu līdz reģionālajam autoceļam P-57 Dagda- Andrupene-Malta

12.6.

6-1

Uz dienvidaustrumiem pa reģionālo autoceļu P-57 Dagda-Andrupene-Malta dienvidrietumu malu līdz sākumpunktam

13. Dabas lieguma "Litaunīku Mēness kalendārs" zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

13.1.

1

708249

6232006

13.2.

2

708093

6231291

13.3.

3

707551

6231342

13.4.

4

707562

6231506

13.5.

5

707557

6231961

13.6

6

707486

6232211

14. Ežezera dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Dagdas novads.
14.1. Ezernieku pagasts

14.1.1.

Dabas liegumā ietilpst visas Ežezera salas un Pahatnieku pussalas ozolu audze (valsts meža 311.kvartāls)

14.2. Andzeļu pagasts

14.2.1.

Dabas liegumā ietilpst Piloru ozolu audze (valsts meža 311.kvartāls)

III. Neitrālās zonas robežas apraksts

15. Treuhu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Čornajas pagasts

15.1.

1-2

No reģionālā autoceļa P-55 Rēzekne-Dagda un novadgrāvja krustpunkta uz dienvidiem pa reģionālā autoceļa P-55 Rēzekne-Dagda austrumu malu līdz vietējam autoceļam Treuhi-Ismeri

15.2.

2-3

Uz dienvidrietumiem pa vietējā autoceļa Treuhi-Ismeri dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040167) dienvidu robežai

15.3.

3-4

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040167) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040165) austrumu robežai

15.4.

4-5

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040165) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040172) dienvidu robežai

15.5.

5-6

Uz dienvidrietumiem, dienvidiem, rietumiem, ziemeļiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040172) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040176) rietumu robežai

15.6.

6-7

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040176) rietumu robežu līdz pašvaldības ceļam Treuhi-Bratova

15.7.

7-8

Uz austrumiem pa pašvaldības ceļa Treuhi-Bratova ziemeļu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040170) rietumu robežai

15.8.

8-9

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040170) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040019) rietumu stūrim

15.9.

9-10

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040019) rietumu un ziemeļu robežu līdz novadgrāvim

15.10.

10-1

Uz ziemeļiem un austrumiem pa novadgrāvi līdz sākumpunktam

16. Treuhu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

16.1.

1

710067

6257652

16.2.

2

710074

6257097

16.3.

3

710029

6257006

16.4.

4

709862

6257026

16.5.

5

709874

6257058

16.6.

6

709450

6257103

16.7.

7

709466

6257269

16.8.

8

709638

6257228

16.9.

9

709659

6257433

16.10.

10

709903

6257534

17. Čornajas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Čornajas pagasts

17.1.

1-2

No reģionālā autoceļa P-55 Rēzekne-Dagda un ceļa Čornaja-Balinova krustojuma uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Čornaja-Balinova ziemeļrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070056) ziemeļu stūrim

17.2.

2-3

Uz dienvidaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070056) ziemeļu un austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070057) ziemeļu robežai

17.3.

3-4

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070057) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra
Nr.78460070142) rietumu robežai

17.4.

4-5

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070142) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070058) austrumu robežai

17.5.

5-6

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070058) austrumu robežu līdz reģionālajam autoceļam P-55 Rēzekne-Dagda

17.6.

6-7

Uz dienvidaustrumiem pa reģionālā autoceļa P-55 Rēzekne-Dagda austrumu malu līdz novadgrāvim uz Rāznas ezeru

17.7.

7-8

Uz dienvidiem pa novadgrāvi līdz Rāznas ezera krastam

17.8.

8-9

Uz dienvidrietumiem pa Rāznas ezera krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070076) dienvidu stūrim

17.9.

9-10

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070076) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070075) dienvidrietumu robežai

17.10.

10-11

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070075) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070230) dienvidu robežai

17.11.

11-12

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070230) dienvidu robežu līdz pašvaldības ceļam Čornaja-Melndukstigals

17.12.

12-13

Uz dienvidrietumiem pa pašvaldības ceļa Čornaja-Melndukstigals dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070177) austrumu stūrim

17.13.

13-14

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070177) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070064) austrumu robežai

17.14.

14-15

Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070064) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070061) austrumu robežai

17.15.

15-16

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070061) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070208) dienvidrietumu stūrim

17.16.

16-17

Uz ziemeļiem, rietumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070208) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070148) dienvidu stūrim

17.17.

17-18

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070148) un zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070288) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070005) dienvidu stūrim

17.18.

18-19

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070005) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070086) dienvidu stūrim

17.19.

19-20

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070086) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070085) dienvidu stūrim

17.20.

20-21

Uz ziemeļaustrumiem pa pašvaldības zemes īpašuma robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070085) robežai

17.21.

21-22

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070085) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070087) dienvidaustrumu robežai

17.22.

22-23

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070087) dienvidaustrumu robežu līdz pašvaldības ceļam Čornaja-Žogoti

17.23.

23-24

Uz ziemeļrietumiem pa pašvaldības ceļa Čornaja-Žogoti dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070051) rietumu stūrim

17.24.

24-25

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070051) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070176) ziemeļu robežai

18. Čornajas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

18.1.

1

711045

6254203

18.2.

2

711366

6254451

18.3.

3

711539

6254313

18.4.

4

711889

6253875

18.5.

5

711727

6253771

18.6.

6

711728

6253758

18.7.

7

711729

6253737

18.8.

8

711738

6253612

18.9.

9

711051

6253301

18.10.

10

710980

6253398

18.11.

11

710900

6253489

18.12.

12

710847

6253469

18.13.

13

710791

6253364

18.14.

14

710646

6253457

18.15.

15

710603

6253466

18.16.

16

710626

6253620

18.17.

17

710642

6253831

18.18.

18

710263

6254023

18.19.

19

710158

6254171

18.20.

20

710414

6254487

18.21.

21

710529

6254624

18.22.

22

710564

6254660

18.23.

23

710391

6254819

18.24.

24

710623

6254966

18.25.

25

710666

6254976

19. Lūznavas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Lūznavas pagasts

19.1.

1-2

No vietējā autoceļa Vērtūkšņa-Lūznava-Ismeri un Rāznas ielas krustojuma Lūznavā uz ziemeļaustrumiem pa vietējā autoceļa Vērtūkšņa-Lūznava-Ismeri ziemeļrietumu malu līdz novadgrāvim

19.2.

2-3

Uz dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz zemesceļam Harčenki-Lūznava

19.3.

3-4

Uz dienvidrietumiem un rietumiem pa zemesceļa Harčenki-Lūznava dienvidu malu līdz vietējā autoceļa Lūznava-Zosna un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020055) robežas krustpunktam

19.4.

4-5

Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020055) austrumu robežu un zemes īpašumu (kadastra Nr.78680020362; kadastra Nr.78680020098) austrumu un dienvidu robežu līdz vietējam autoceļam Lūznava-Zosna

19.5.

5-6

Uz dienvidiem pa vietējā autoceļa Lūznava-Zosna austrumu malu līdz novadgrāvim

19.6.

6-7

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa novadgrāvi un pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680040222; kadastra Nr.78680020333; kadastra Nr.78680020248; kadastra Nr.78680020304; kadastra Nr.78680020276; kadastra Nr.78680020325; kadastra Nr.78680020402) dienvidu un dienvidaustrumu robežu līdz Vertušankas upītei un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020402) rietumu stūrim

19.7.

7-8

Uz ziemeļiem pa Vertušankas upītes labo krastu un pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680020402; kadastra Nr.78680020094; kadastra Nr.78680020006) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020172) rietumu stūrim

19.8.

8-9

Uz austrumiem un ziemeļiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680020172; kadastra Nr.78680020010; kadastra Nr.78680020123) rietumu robežu līdz Bērzu alejai Lūznavā

19.9.

9-10

Uz ziemeļiem no Bērzu alejas Lūznavā pa zemesceļu un zemes īpašumu (kadastra Nr.78680020261; kadastra Nr.78680020022) rietumu robežu līdz ceļam Vērtūkšņa-Lūznava

19.10.

10-1

Uz austrumiem pa vietējā autoceļa Vērtūkšņa-Lūznava ziemeļu malu līdz sākumpunktam

20. Lūznavas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

20.1.

1

701863

6251403

20.2.

2

702060

6251593

20.3.

3

702285

6251044

20.4.

4

701781

6250762

20.5.

5

701655

6250439

20.6.

6

701757

6249885

20.7.

7

700862

6250223

20.8.

8

700915

6250783

20.9.

9

700941

6250986

20.10.

10

700858

6251292

21. Veczosnas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Lūznavas pagasts

21.1.

1-2

No Zosnas ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040012) robežas krustpunkta uz dienvidiem pa Zosnas ezera rietumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040129) robežai

21.2.

2-3

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040129) dienvidaustrumu un dienvidu robežu līdz vietējam autoceļam Veczosna-Lūznava

21.3.

3-4

Uz ziemeļrietumiem pa vietējā autoceļa Veczosna-Lūznava dienvidrietumu malu līdz zemesceļam Veczosna-Rutki

21.4.

4-5

Uz ziemeļiem pa ceļa Veczosna-Rutki rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040179) ziemeļrietumu stūrim

21.5.

5-6

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040179) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040012) ziemeļrietumu stūrim

21.6.

6-1

Uz austrumiem, dienvidiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040012) ziemeļu robežu līdz sākumpunktam

22. Veczosnas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

22.1.

1

704670

6248206

22.2.

2

704614

6247819

22.3.

3

704416

6247724

22.4.

4

704228

6247997

22.5.

5

704250

6248354

22.6.

6

704296

6248344

23. Zosnas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Lūznavas pagasts

23.1.

1-2

No ceļa Zosna-Višķeri un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060256) ziemeļu robežas krustpunkta uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060256) ziemeļu robežu līdz Rāznas ezera krastam

23.2.

2-3

Uz dienvidaustrumiem pa Rāznas ezera krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060026) rietumu robežai

23.3.

3-4

Uz dienvidiem no Rāznas ezera krasta pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060026) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060079) austrumu robežai

23.4.

4-5

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060079) austrumu robežu līdz ceļam Zosna-Ļipuški

23.5.

5-6

Uz dienvidiem no ceļa Zosna-Ļipuški līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060159) austrumu robežai

23.6.

6-7

Uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060159) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060001) austrumu robežai

23.7.

7-8

Uz dienvidaustrumiem, rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060001) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060042) dienvidu robežai

23.8.

8-9

Uz rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060042) robežu līdz ceļam Zosna-Ļipuški

23.9.

9-10

Uz rietumiem pa ceļu Zosna-Ļipuški līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060030) dienvidu robežai

23.10.

10-11

Uz ziemeļrietumiem no ceļa Zosna-Ļipuški pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060030) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060255) robežai

23.11.

11-12

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060255) robežu līdz Zosnas ezera austrumu krastam

23.12.

12-13

Uz ziemeļaustrumiem pa Zosnas ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060132) ziemeļu robežai

23.13.

13-14

Uz austrumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680060132; kadastra Nr.78680060034) robežu un Zosnas ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060175) rietumu robežai

23.14.

14-15

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060175) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060041) robežai

23.15.

15-16

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060041) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060093) dienvidaustrumu robežai

23.16.

16-17

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060093) dienvidaustrumu robežu līdz ceļam Zosna-Višķeri

23.17.

17-1

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu Zosna-Višķeri līdz sākumpunktam

24. Zosnas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

24.1.

1

706599

6248211

24.2.

2

706680

6248198

24.3.

3

706969

6247727

24.4.

4

706980

6247429

24.5.

5

707044

6247311

24.6.

6

707034

6247295

24.7.

7

707136

6247142

24.8.

8

706716

6247265

24.9.

9

706321

6247485

24.10.

10

705999

6247427

24.11.

11

705867

6247804

24.12.

12

705759

6247758

24.13.

13

705847

6247861

24.14.

14

706010

6247921

24.15.

15

706135

6247949

24.16.

16

706387

6247996

24.17.

17

706449

6248029

25. Gineviču neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Mākoņkalna pagasts

25.1.

1-2

No Rāznas ezera krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030039) austrumu robežas krustpunkta uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030039) austrumu robežu līdz reģionālajam autoceļam P-56 Malta-Zosna-Ļipuški-Kaunata

25.2.

2-3

Uz rietumiem pa reģionālā autoceļa P-56 Malta-Zosna-Ļipuški-Kaunata dienvidu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030045) austrumu robežai

25.3.

3-4

Uz dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030045) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.787200300675) dienvidu robežai

25.4.

4-5

Uz rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.787200300675) dienvidu robežu līdz pašvaldības ceļam Gineviči- Rabskova

25.5.

5-6

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa pašvaldības ceļa Gineviči-Rabskova dienvidu malu līdz Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežai

25.6.

6-7

Uz ziemeļiem pa Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežu līdz Rāznas ezera krastam

25.7.

7-1

Uz ziemeļaustrumiem, dienvidaustrumiem un austrumiem no Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežas krustpunkta ar Rāznas ezera krastu pa Rāznas ezera krastu līdz sākumpunktam

26. Gineviču neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

26.1.

1

709606

6247021

26.2.

2

709550

6246851

26.3.

3

709165

6247014

26.4.

4

708964

6246708

26.5.

5

708554

6246822

26.6.

6

707835

6247156

26.7.

7

707811

6247285

27. Bereznīku neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Mākoņkalna pagasts

27.1.

1-2

No zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030106) austrumu robežas un reģionālā autoceļa P-56 Malta-Zosna-Ļipuški-Kaunata krustpunkta uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030106) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030052) ziemeļaustrumu robežai

27.2.

2-3

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030052) ziemeļaustrumu robežu līdz pašvaldības ceļam Gaļdeņi-Bereznīki

27.3.

3-4

Uz ziemeļiem pa pašvaldības ceļa Gaļdeņi-Bereznīki austrumu malu līdz reģionālajam autoceļam P-56 Malta-Zosna-Ļipuški-Kaunata

27.4.

4-1

Uz dienvidaustrumiem pa reģionālā autoceļa P-56 Malta-Zosna-Ļipuški-Kaunata dienvidrietumu malu līdz sākumpunktam

28. Bereznīku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

28.1.

1

709603

6246780

28.2.

2

709547

6246358

28.3.

3

709430

6246454

28.4.

4

709560

6246835

29. Ļipušku neitrālās zonas robežas apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Mākoņkalna pagasts

29.1.

1-2

No Rāznas ezera dienvidrietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080354) dienvidu robežas krustpunkta uz dienvidaustrumiem pa Rāznas ezera krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090088) austrumu robežai

29.2.

2-3

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090088) austrumu robežu līdz reģionālajam autoceļam P-56 Malta-Zosna-Ļipuški-Kaunata

29.3.

3-4

Uz dienvidrietumiem pa reģionālā autoceļa P-56 Malta-Zosna-Ļipuški-Kaunata dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090007) austrumu robežai

29.4.

4-5

Uz dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090007) robežu līdz vietējam autoceļam Andzeļi-Ļipuški-Malukšta

29.5.

5-6

Uz dienvidiem pa vietējā autoceļa Andzeļi- Ļipuški-Malukšta austrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090005) dienvidaustrumu robežai

29.6.

6-7

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090005) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090077) dienvidaustrumu robežai

29.7.

7-8

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090077) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080126) dienvidaustrumu robežai

29.8.

8-9

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080126) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080001) austrumu robežai

29.9.

9-10

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080001) austrumu robežu līdz pašvaldības ceļam Malukšta-Škrjabi

29.10.

10-11

Uz ziemeļrietumiem pa pašvaldības ceļa Malukšta-Škrjabi dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080043) austrumu robežai

29.11.

11-12

Uz dienvidrietumiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080043) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080097) dienvidu robežai

29.12.

12-13

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080097) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080030) dienvidu robežai

29.13.

13-14

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080030) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080027) ziemeļu robežai

29.14.

14-15

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080027) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080107) ziemeļu robežai

29.15.

15-16

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080107) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080109) ziemeļu robežai

29.16.

16-17

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080109) robežu līdz reģionālajam autoceļam P-56 Malta-Zosna-Ļipuški-Kaunata

29.17.

17-18

Uz ziemeļrietumiem pa reģionālā autoceļa P-56 Malta-Zosna-Ļipuški-Kaunata dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080358) austrumu robežai

29.18.

18-19

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080358) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080037) austrumu robežai

29.19.

19-20

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080037) austrumu robežu, uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080037) dienvidu robežu un uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080037) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080021) dienvidrietumu robežai

29.20.

20-21

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080021) dienvidrietumu robežu līdz pašvaldības ceļam Ļipuški-Lutiški-Ļipuški

29.21.

21-22

Uz rietumiem un ziemeļiem pa pašvaldības ceļa Ļipuški-Lutiški-Ļipuški dienvidu un rietumu malu līdz vietējam autoceļam Ļipuški-Andrupene

29.22.

22-23

Uz ziemeļiem pa vietējā autoceļa Ļipuški- Andrupene austrumu malu līdz pašvaldības ceļam Ļipuški-Dvarči

29.23.

23-24

Uz rietumiem pa pašvaldības ceļa Ļipuški- Dvarči dienvidu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080048) rietumu robežai

29.24.

24-25

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080048) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080012) rietumu stūrim

29.25.

25-26

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080012) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080004) rietumu robežai

29.26.

26-27

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080004) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080177) rietumu robežai

29.27.

27-28

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080177) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080372) rietumu robežai

29.28.

28-1

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080372) robežu līdz sākumpunktam

30. Ļipušku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

30.1.

1

711822

6245088

30.2.

2

716377

6243493

30.3.

3

716451

6243344

30.4.

4

716399

6243288

30.5.

5

716402

6243062

30.6.

6

716499

6242796

30.7.

7

716392

6242745

30.8.

8

716193

6242622

30.9.

9

716022

6242502

30.10.

10

715848

6242191

30.11.

11

715691

6242288

30.12.

12

715254

6242469

30.13.

13

714897

6242738

30.14.

14

714620

6242939

30.15.

15

714361

6242920

30.16.

16

714279

6242894

30.17.

17

714237

6242980

30.18.

18

714129

6243026

30.19.

19

714085

6242640

30.20.

20

713404

6243047

30.21.

21

713279

6243194

30.22.

22

712143

6243557

30.23.

23

712160

6243679

30.24.

24

710737

6243967

30.25.

25

710763

6244417

30.26.

26

711187

6244777

30.27.

27

711219

6244914

30.28

28

711637

6244917

31. Zelenpoles neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Mākoņkalna pagasts

31.1.

1-2

No vietējā autoceļa Andzeļi-Ruduški-Malukšta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090070) ziemeļrietumu robežas krustpunkta uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090070) rietumu robežu līdz vietējam autoceļam Andzeļi-Ruduški-Malukšta

31.2.

2-1

Uz ziemeļiem no zemes īpašuma (kadastra
Nr.78720090070) dienvidrietumu robežas un vietējā autoceļa Andzeļi-Ruduški-Malukšta krustpunkta pa vietējā autoceļa Andzeļi-Ruduški-Malukšta rietumu malu līdz sākumpunktam

32. Zelenpoles neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

32.1.

1

716682

6241099

32.2.

2

716886

6240611

33. Kaunatas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Kaunatas pagasts

33.1.

1-2

No ceļa Rēzekne-Kaunata un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050150) rietumu robežas krustpunkta uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050150) rietumu robežu un austrumiem pa novadgrāvi līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050151) ziemeļrietumu stūrim

33.2.

2-3

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050151) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050153) ziemeļrietumu stūrim

33.3.

3-4

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050153) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050356) rietumu stūrim

33.4.

4-5

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050356) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050031) ziemeļu robežai

33.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050031) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050401) ziemeļu robežai

33.6.

6-7

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050401) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050154) rietumu robežai

33.7.

7-8

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050154) rietumu robežu līdz Partovas strautam

33.8.

8-9

Uz austrumiem un dienvidiem pa Partovas strauta kreiso krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050024) ziemeļu robežai

33.9.

9-10

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050024) ziemeļu robežu līdz pašvaldības ceļam Kaunata-Katkovski

33.10.

10-11

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa pašvaldības ceļu Kaunata-Katkovski līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050023) austrumu robežai

33.11.

11-12

Uz dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050023) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050141) austrumu robežai

33.12.

12-13

Uz ziemeļiem, rietumiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050141) austrumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050301) dienvidu robežai

33.13.

13-14

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050301) dienvidu robežu līdz pašvaldības ceļam Katkovski-Kaunata

33.14.

14-15

Uz dienvidiem un rietumiem pa ceļu Katkovski- Kaunata un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050133) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050209) austrumu robežai

33.15.

15-16

Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050209) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050362) ziemeļu robežai

33.16.

16-17

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050362) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050120) austrumu robežai

33.17.

17-18

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050120) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050027) austrumu robežai

33.18.

18-19

Uz ziemeļrietumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050027) robežu līdz Kaunatas ezera austrumu krastam

33.19.

19-20

Uz ziemeļiem pa Kaunatas ezera austrumu krastu līdz Rēzeknes upes iztekai

33.20.

20-21

Uz ziemeļiem pa Rēzeknes upi līdz vietējam autoceļam Rēzekne-Kaunata

33.21.

21-1

Uz austrumiem pa vietējo autoceļu Rēzekne-Kaunata līdz sākumpunktam

34. Kaunatas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

34.1.

1

718066

6248781

34.2.

2

718175

6249005

34.3.

3

718463

6249022

34.4.

4

718624

6249008

34.5.

5

718762

6249058

34.6.

6

718895

6249071

34.7.

7

718934

6249101

34.8.

8

718943

6249280

34.9.

9

719830

6247815

34.10.

10

719816

6247816

34.11.

11

719886

6247686

34.12.

12

719647

6247657

34.13.

13

719310

6247617

34.14.

14

719298

6247621

34.15.

15

718866

6247410

34.16.

16

718481

6247441

34.17.

17

718390

6247422

34.18.

18

718348

6247646

34.19.

19

718105

6247732

34.20.

20

717926

6248564

34.21.

21

717818

6248678

35. Dubuļu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Kaunatas pagasts

35.1.

1-2

No reģionālā autoceļa P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120019) krustpunkta uz austrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120019) robežu līdz reģionālajam autoceļam P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda

35.2.

2-3

Uz dienvidaustrumiem pa reģionālā autoceļa Rēzekne-Ezernieki-Dagda ziemeļaustrumu malu līdz pašvaldības ceļam Dubuļi-Eisaki

35.3.

3-4

Uz austrumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa pašvaldības ceļa Dubuļi-Eisaki ziemeļrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120016) dienvidu robežai

35.4.

4-5

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120016) robežu līdz Dubuļu dīķim

35.5.

5-6

Uz austrumiem pa Dubuļu dīķa dienvidu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120050) ziemeļaustrumu stūrim

35.6.

6-7

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120050) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120007) robežai

35.7.

7-8

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.78620120007) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120202) dienvidu robežai

35.8.

8-9

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120202) dienvidu robežu līdz Dubuļu ezeram

35.9.

9-10

Uz dienvidrietumiem pa Dubuļu ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120044) austrumu robežai

35.10.

10-11

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120044) austrumu robežu līdz reģionālajam autoceļam P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda

35.11.

11-12

Uz dienvidiem no reģionālā autoceļa P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120094) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120093) ziemeļu stūrim

35.12.

12-13

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78620120093; kadastra Nr.78620120316) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120033) ziemeļaustrumu stūrim

35.13.

13-14

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120033) ziemeļu robežu līdz pašvaldības ceļam Dubuļi-Patmalnīki

35.14.

14-15

Uz dienvidiem pa pašvaldības ceļa Dubuļi- Patmalnīki austrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120082) robežai

35.15.

15-16

Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78620120082; kadastra Nr.78620120065) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120109) austrumu robežai

35.16.

16-17

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120109) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120366) ziemeļu stūrim

35.17.

17-18

Uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120366) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120013) dienvidu stūrim

35.18.

18-19

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120013) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120037) dienvidu stūrim

35.19.

19-20

Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120037) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra
Nr.78620120320) dienvidu stūrim

35.20.

20-21

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120320) austrumu robežu līdz reģionālajam autoceļam P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda

35.21.

21-22

Uz ziemeļaustrumiem pa reģionālā autoceļa P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120138) austrumu robežai

35.22.

22-23

Uz dienvidrietumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120138) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120020) dienvidu robežai

35.23.

23-24

Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120020) dienvidu un rietumu robežu līdz reģionālajam autoceļam P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda

35.24.

24-1

Uz dienvidaustrumiem pa reģionālā autoceļa Rēzekne-Ezernieki-Dagda ziemeļaustrumu malu līdz sākumpunktam

36. Dubuļu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

36.1.

1

723334

6240977

36.2.

2

723416

6240914

36.3.

3

723449

6240890

36.4.

4

723740

6241108

36.5.

5

724167

6241308

36.6.

6

724469

6241310

36.7.

7

724522

6241210

36.8.

8

724638

6240781

36.9.

9

724424

6240850

36.10.

10

724085

6240502

36.11.

11

724155

6240309

36.12.

12

724173

6240191

36.13.

13

724074

6239967

36.14.

14

723725

6240043

36.15.

15

723721

6239907

36.16.

16

723567

6239913

36.17.

17

723429

6239957

36.18.

18

723259

6239868

36.19.

19

723454

6240038

36.20.

20

723603

6240337

36.21.

21

723827

6240564

36.22.

22

723424

6240885

36.23.

23

723196

6240794

36.24.

24

723079

6241145

37. Viraudas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Mākoņkalna pagasts

37.1.

1-2

No Viraudas ezera dienvidrietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100054) ziemeļrietumu robežas krustpunkta uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100054) ziemeļrietumu robežu līdz vietējam autoceļam Andrupene-Ļipuški

37.2.

2-3

Uz dienvidiem pa vietējā autoceļa Andrupene-Ļipuški rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļu stūrim

37.3.

3-4

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežai

37.4.

4-5

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļrietumu stūrim

37.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju ezera krasta līnijas krustpunktam

37.6.

6-7

Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju ezera krasta līnijas krustpunkta pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) rietumu stūrim

37.7.

7-8

Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) ziemeļu robežu līdz Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastam

37.8.

8-9

Uz dienvidaustrumiem un ziemeļiem pa Adaļeņa ezera dienvidrietumu un austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100066) dienvidaustrumu robežai

37.9.

9-10

Uz ziemeļaustrumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100066) dienvidaustrumu un ziemeļu robežu līdz pašvaldības ceļam Zeļonki-Krievu Virauda

37.10.

10-11

Uz ziemeļiem pa pašvaldības ceļu Zeļonki-Krievu Virauda līdz meliorācijas notekgrāvim

37.11.

11-12

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas notekgrāvi līdz Viraudas ezera ziemeļu krastam

37.12.

12-1

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa Viraudas ezera austrumu un dienvidu krastu līdz sākumpunktam

38. Viraudas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

38.1.

1

709843

6235208

38.2.

2

709745

6235117

38.3.

3

709754

6234904

38.4.

4

709893

6234704

38.5.

5

710025

6234620

38.6.

6

710151

6234569

38.7.

7

710394

6235118

38.8.

8

711013

6235298

38.9.

9

711085

6235326

38.10.

10

711048

6235646

38.11.

11

710944

6236894

38.12.

12

710766

6236681

39. Zundu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Dagdas novads. Andrupenes pagasts

39.1.

1-2

No reģionālā autoceļa P-57 Dagda-Andrupene-Malta un zemesceļa Bergofa-Zundi krustojuma pa reģionālā autoceļa P-57 Dagda-Andrupene-Malta ziemeļaustrumu malu uz dienvidaustrumiem līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010093) ziemeļu stūrim

39.2.

2-3

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010093) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010123) ziemeļu stūrim

39.3.

3-4

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010123) ziemeļrietumu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010011) austrumu stūrim

39.4.

4-5

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010011) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010122) austrumu stūrim

39.5.

5-6

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010122) dienvidaustrumu robežu līdz Baldas upītei

39.6.

6-7

Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa Baldas upīti un Andrupenes pagasta robežu līdz meliorācijas grāvim no Zundu ezera

39.7.

7-8

Uz austrumiem pa meliorācijas grāvi no Zundu ezera līdz zemesceļam Bergofa-Zundi

39.8.

8-1

Uz ziemeļaustrumiem pa zemesceļa Bergofa-Zundi ziemeļrietumu malu līdz sākumpunktam

40. Zundu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

40.1.

1

706442

6232971

40.2.

2

706941

6232646

40.3.

3

706577

6232213

40.4.

4

706492

6231817

40.5.

5

706361

6231653

40.6.

6

706288

6231572

40.7.

7

704427

6232546

40.8.

8

704526

6232453

41. Andrupenes neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Dagdas novads. Andrupenes pagasts

41.1.

1-2

No reģionālā autoceļa P-57 Dagda-Andrupene-Malta un vietējā autoceļa Andrupene-Mariampole- Jaunokra krustojuma pa vietējā autoceļa Andrupene-Mariampole-Jaunokra dienvidu malu uz rietumiem līdz zemesceļam Biža-Bronkas-Litaunīki

41.2.

2-3

Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa zemesceļa Biža-Bronkas-Litaunīki rietumu malu līdz reģionālajam autoceļam P-57 Dagda-Andrupene-Malta

41.3.

3-4

Uz dienvidaustrumiem pa reģionālā autoceļa P-57 Dagda-Andrupene-Malta ziemeļaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040291) ziemeļrietumu robežai

41.4.

4-5

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašumu (kadastra
Nr.60420040291; kadastra Nr.60420040413; kadastra Nr.60420040119; kadastra Nr.60420040384; kadastra Nr.60420040027; kadastra Nr.60420040250) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040044) dienvidrietumu stūrim

41.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040044) ziemeļrietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040121) dienvidaustrumu stūrim

41.6.

6-7

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040121) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040545) ziemeļrietumu stūrim

41.7.

7-8

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040545) ziemeļu robežu līdz zemesceļam

41.8.

8-9

Uz ziemeļaustrumiem pa zemesceļa ziemeļrietumu malu līdz vietējam autoceļam Andrupene-Ļipuški

41.9.

9-10

Uz ziemeļiem pa vietējā autoceļa Andrupene- Ļipuški rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040456) ziemeļrietumu stūrim

41.10.

10-11

Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040456) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040548) ziemeļu stūrim

41.11.

11-12

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040548) ziemeļaustrumu robežu līdz zemesceļam

41.12.

12-13

Uz dienvidrietumiem pa zemesceļu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040447) ziemeļu stūrim

41.13.

13-14

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040447) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040503) austrumu robežai

41.14.

14-15

Uz dienvidiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.60420040503; kadastra Nr.60420040431; kadastra Nr.60420040217) austrumu robežu līdz meliorācijas grāvim

41.15.

15-16

Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz vietējā autoceļa Andrupene-Andzeļi krustpunktam ar meliorācijas grāvi

41.16.

16-17

Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un dienvidrietumiem no vietējā autoceļa Andrupene- Andzeļi krustpunkta ar meliorācijas grāvi pa meliorācijas grāvi līdz reģionālajam autoceļam P-57 Dagda-Andrupene-Malta

41.17.

17-1

Uz dienvidiem pa reģionālā autoceļa P-57 Dagda- Andrupene-Malta austrumu malu līdz sākumpunktam

42. Andrupenes neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

42.1.

1

711306

6228701

42.2.

2

708850

6228597

42.3.

3

708258

6232003

42.4.

4

709790

6231541

42.5.

5

709831

6231820

42.6.

6

710178

6231775

42.7.

7

710213

6231928

42.8.

8

710265

6231930

42.9.

9

710518

6232056

42.10.

10

710493

6232549

42.11.

11

710709

6232514

42.12.

12

710864

6232403

42.13.

13

710829

6232355

42.14.

14

710950

6232220

42.15.

15

710944

6231898

42.16.

16

711018

6231799

42.17.

17

710780

6230634

43. Andzeļu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Dagdas novads. Andzeļu pagasts

43.1.

1-2

No vietējā autoceļa Ruduški-Andzeļi krustojuma ar zemesceļu Kļukuški-Andzeļi uz austrumiem pa zemesceļa Kļukuški-Andzeļi ziemeļu malu līdz pašvaldības ceļam Andzeļi-Rokoli

43.2.

2-3

Uz dienvidiem pa pašvaldības ceļa Andzeļi-Rokoli austrumu malu līdz novadgrāvim

43.3.

3-4

Uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz zemesceļam Bondariški-Andzeļi

43.4.

4-5

Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa zemesceļa Bondariški-Andzeļi austrumu malu līdz vietējam autoceļam Andzeļi-Ezernieki

43.5.

5-6

Uz ziemeļaustrumiem pa vietējā autoceļa Andzeļi- Ezernieki dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60440050140) ziemeļu stūrim

43.6.

6-7

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.60440050140; kadastra Nr.60440050233; kadastra Nr.60440050139) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60440050065) ziemeļu stūrim

43.7.

7-8

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60440050065) ziemeļaustrumu robežu līdz Ežezera (Ješa ezera) krasta līnijai

43.8.

8-9

Uz rietumiem pa Ežezera (Ješa ezera) krasta līniju līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60440050295) austrumu robežai

43.9.

9-10

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60440050295) robežu līdz vietējam autoceļam Andzeļi-Dagda

43.10.

10-11

Uz ziemeļaustrumiem pa vietējā autoceļa Andzeļi- Dagda dienvidaustrumu malu līdz vietējam autoceļam Andzeļi-Ruduški

43.11.

11-1

Uz ziemeļrietumiem pa vietējā autoceļa Andzeļi- Ruduški rietumu malu līdz sākumpunktam

44. Andzeļu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

44.1.

1

718778

6231594

44.2.

2

720245

6231711

44.3.

3

720262

6231668

44.4.

4

721203

6231727

44.5.

5

721005

6231139

44.6.

6

721013

6231122

44.7.

7

721278

6230681

44.8.

8

721525

6230291

44.9.

9

719594

6230154

44.10.

10

719197

6230489

44.11.

11

719212

6230518

45. Ezernieku neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Dagdas novads. Ezernieku pagasts

45.1.

1-2

No pašvaldības ceļu Ezernieki-Udrija un Patmalnieki-Ezernieki krustojuma uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa ceļa Patmalnieki-Ezernieki ziemeļaustrumu un austrumu malu līdz pašvaldības ceļam Udrija-Garaudži

45.2.

2-3

Uz austrumiem pa pašvaldības ceļa Udrija-Garaudži ziemeļu malu līdz reģionālajam autoceļam P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda

45.3.

3-4

Uz dienvidiem pa reģionālā autoceļa P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda austrumu malu līdz pašvaldības ceļam Garaudži-Pohalki-Ezernieki

45.4.

4-5

Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un rietumiem pa pašvaldības ceļa Garaudži-Pohalki-Ezernieki ziemeļaustrumu un dienvidaustrumu malu līdz reģionālajam autoceļam P-49 Rundāni-Ezernieki

45.5.

5-6

Uz rietumiem pa reģionālā autoceļa P-49 Rundāni- Ezernieki dienvidu malu līdz reģionālajam autoceļam P-55 Rēzekne-Ezernieki-Dagda

45.6.

6-7

Uz dienvidiem pa reģionālā autoceļa P-55 Rēzekne- Ezernieki-Dagda austrumu malu līdz pašvaldības ceļam uz Ezernieku tūristu bāzi

45.7.

7-8

Uz rietumiem pa pašvaldības ceļa uz Ezernieku tūristu bāzi dienvidu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60560040042) dienvidrietumu stūrim

45.8.

8-9

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60560040042) rietumu robežu līdz Ežezera (Ješa ezera) austrumu krastam

45.9.

9-10

Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa Ežezera (Ješa ezera) austrumu un ziemeļu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60560030146) austrumu stūrim

45.10.

10-11

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60560030146) ziemeļu robežu līdz vietējā autoceļa Ezernieki-Andzeļi un pašvaldības ceļa Ezernieki- Udrija krustojumam

45.11.

11-1

Uz ziemeļiem no vietējā autoceļa Ezernieki-Andzeļi un pašvaldības ceļa Ezernieki-Udrija krustojuma pa pašvaldības ceļa Ezernieki-Udrija rietumu malu līdz sākumpunktam

46. Ezernieku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

46.1.

1

725070

6234934

46.2.

2

725298

6234569

46.3.

3

726590

6234851

46.4.

4

726617

6234820

46.5.

5

727586

6233294

46.6.

6

726906

6233001

46.7.

7

727108

6231727

46.8.

8

726686

6231803

46.9.

9

726671

6231834

46.10.

10

724996

6232767

46.11.

11

724831

6232886

47. Rukmaņu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes novads. Mākoņkalna pagasts

47.1.

1-2

No vietējā autoceļa Andrupene-Zosna un vietējā autoceļa Andrupene-Ļipuški krustojuma uz ziemeļaustrumiem pa vietējā autoceļa Andrupene-Ļipuški dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070116) austrumu robežai

47.2.

2-3

Uz dienvidiem un austrumiem no vietējā autoceļa Andrupene-Ļipuški un zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070116) austrumu robežas krustpunkta pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.78720070116) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070047) rietumu robežai

47.3.

3-4

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070047) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070077) rietumu robežai

47.4.

4-5

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070077) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070114) dienvidu robežai

47.5.

5-6

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070114) dienvidu robežu līdz vietējam autoceļam Andrupene-Zosna

47.6.

6-1

Uz ziemeļiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070114) dienvidu robežas un vietējā autoceļa Andrupene-Zosna krustpunkta pa vietējā autoceļa Andrupene-Zosna austrumu malu līdz sākumpunktam

48. Rukmaņu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

48.1.

1

710111

6240947

48.2.

2

710221

6241066

48.3.

3

710466

6240998

48.4.

4

710514

6240778

48.5.

5

710528

6240613

48.6.

6

710229

6240538

IV. Dabas parka zona

Dabas parka zona ir pārējā nacionālā parka teritorija, kura neietilpst dabas lieguma zonā un neitrālajā zonā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rāznas nacionālā parka likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 02.11.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Tēma: Vides tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 15.11.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 28.12.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
147908
{"selected":{"value":"01.01.2011","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2009","iso_value":"2009\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2007","iso_value":"2007\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2007.-02.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2007","iso_value":"2007\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2007.-30.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-21.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2011
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)