Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.535

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 4.§)
Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 15.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. EK tipa apstiprinājums - procedūra, ar kuru apliecina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst šo noteikumu prasībām;

1.2. vairākposmu EK tipa apstiprinājums - procedūra, ar kuru apliecina, ka pabeigtu vai nepabeigtu (atkarībā no pabeigtības pakāpes) transportlīdzekļu tips atbilst šo noteikumu prasībām;

1.3. atsevišķu transportlīdzekļu apstiprinājums - procedūra, ar kuru apliecina, ka transportlīdzeklis, kurš apstiprināts atsevišķi, atbilst nacionālajām transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas prasībām;

1.4. transportlīdzeklis - jebkurš pabeigts, vienā posmā pabeigts vai nepabeigts traktors, piekabe vai maināma velkamā mašīna, kuru paredzēts izmantot lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā;

1.5. transportlīdzekļa kategorija - jebkurš transportlīdzekļu kopums, kam konstrukcijas parametri ir vienādi;

1.6. transportlīdzekļa tips – transportlīdzekļu grupa (tajā skaitā vienas kategorijas varianti un versijas), kas norādīta šo noteikumu 1.pielikuma A nodaļā un neatšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem kā:

1.6.1. kategorija;

1.6.2. izgatavotājs;

1.6.3. izgatavotāja noteiktais tipa apzīmējums;

1.6.4. galvenās uzbūves īpatnības un konstrukcijas pamatparametri;

1.6.5. centrālsijas šasija, šasija ar garensijām, locīklšasija;

1.6.6. traktora asu skaits;

1.6.7. vairākos posmos izgatavotiem transportlīdzekļiem – atšķirīgs ražotājs un iepriekšējā posma transportlīdzekļa tips;

1.7. bāzes transportlīdzeklis - jebkurš nepabeigts transportlīdzeklis, kuram transportlīdzekļa identifikācijas numuru saglabā vairākposmu EK tipa apstiprinājuma procesa turpmākajos posmos;

1.8. nepabeigts transportlīdzeklis - jebkurš transportlīdzeklis, kas vēl jāpabeidz vismaz vienā turpmākajā posmā, lai tas atbilstu visām šo noteikumu prasībām;

1.9. pabeigts transportlīdzeklis - transportlīdzeklis, kas, pabeidzot vairākposmu EK tipa apstiprinājuma procesu, visos posmos atbilst šo noteikumu prasībām;

1.10. traktors - jebkurš mehānisks, riteņu vai kāpurķēžu lauksaimniecības vai mežsaimniecības mehāniskais transportlīdzeklis, kuram ir vismaz divas asis un kura maksimālais projektētais ātrums nav mazāks par 6 km/h, kura galvenā funkcija ir tā vilcējspēks un kurš ir īpaši konstruēts, lai vilktu, stumtu, vestu un darbinātu attiecīgas maināmas iekārtas, kas konstruētas lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbu veikšanai, vai lai vilktu piekabes. To drīkst pielāgot kravu vešanai, veicot lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbus, un aprīkot ar pasažieru sēdvietām;

1.11. piekabe - jebkura velkama ierīce, kas paredzēta galvenokārt lauksaimniecības vai mežsaimniecības kravu pārvadāšanai un konstruēta vilkšanai ar traktoru. Šajā kategorijā ietilpst piekabes, kurām daļa slodzes ir uz velkošā transportlīdzekļa. Jebkuru transportlīdzekli, kas sakabināts ar traktoru un aprīkots ar stacionāru iekārtu, pielīdzina piekabei, ja minētā transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā kopējās masas attiecība pret pašmasu ir 3,0 vai lielāka un ja transportlīdzeklis nav konstruēts, lai pārstrādātu materiālus;

1.12. maināma velkamā mašīna - tehnoloģiskais agregāts – piekabe, ko izmanto lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā un kas konstruēta, lai to vilktu traktors, un kas maina vai papildina traktora funkcionālās iespējas. Tā drīkst būt ar kravas platformu, kas konstruēta un būvēta, lai noturētu visus mehānismus un ierīces, kas vajadzīgas minētajiem mērķiem, un uz laiku glabātu visus materiālus, kas saražoti vai vajadzīgi darba laikā. Jebkuru transportlīdzekli, ko paredzēts vilkt ar traktoru un kas aprīkots ar stacionāru iekārtu vai konstruēts materiālu pārstrādei, uzskata par maināmu velkamo mašīnu, ja minētā transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā kopējās masas attiecība pret pašmasu ir mazāka par 3,0;

1.13. sistēma - savstarpēji saistītas ierīces, kas savienotas, lai transportlīdzeklī veiktu speciālu funkciju;

1.14. sastāvdaļa - ierīce, kura ir transportlīdzekļa daļa un kuras tipu drīkst apstiprināt neatkarīgi no transportlīdzekļa;

1.15. atsevišķa tehniska vienība - ierīce, kura ir transportlīdzekļa daļa un kuras tipu drīkst apstiprināt atsevišķi, bet tikai saistībā ar vienu vai vairākiem norādītiem transportlīdzekļu tipiem;

1.16. ražotājs - fiziska vai juridiska persona, kas EK tipa apstiprinātājai iestādei atbild par visām tipa apstiprināšanas procesa formalitātēm un ražojuma atbilstības nodrošināšanu un kas personīgai lietošanai konstruē, ir konstruējusi, ražo vai ir ražojusi transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību. Laižot tirgū vai nododot ekspluatācijā transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, ražotājs atbild par to atbilstību šiem noteikumiem. Par ražotāju uzskata arī ražotāja pārstāvi, kas ir Eiropas Ekonomikas zonā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kuru ražotājs noteiktā kārtībā ir iecēlis, lai tā viņu pārstāvētu darbībās ar EK tipa apstiprinātāju iestādi un rīkotos ražotāja uzdevumā jomās, ko nosaka šie noteikumi;

1.17. nodošana ekspluatācijā - jebkura transportlīdzekļa tāda pirmā izmantošana šajos noteikumos paredzētajam mērķim, pirms kuras ražotājam nav jāizdara montāža vai regulēšana. Dienu, kad transportlīdzekli reģistrē vai laiž tirgū pirmo reizi, uzskata par ekspluatācijā nodošanas dienu;

1.18. apstiprinātājiestāde – valsts izveidota vai norīkota institūcija:

1.18.1. kuras kompetencē ir visi transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprināšanas aspekti, atļauju piešķiršanas process, apstiprinājuma sertifikātu izsniegšana, atsaukšana vai noraidīšana, kontaktpunkta funkcijas attiecībās ar citu dalībvalstu apstiprinātājiestādēm, tehnisko dienestu norīkošana;

1.18.2. kurai jānodrošina, lai ražotājs pildītu savus pienākumus attiecībā uz ražošanas atbilstību;

1.19. testēšanas laboratorija - iestāde, kura veic testus vai pārbaudes EK tipa apstiprinātājas iestādes uzdevumā. Šo funkciju drīkst veikt arī pati EK tipa apstiprinātāja iestāde;

1.20. atsevišķās direktīvas - direktīvas, kas uzskaitītas šo noteikumu 1.pielikuma B nodaļā;

1.21. informācijas dokuments - veidlapa, kas norādīta šo noteikumu 2.pielikumā un kurā noteikts, kādu informāciju sniedz iesnieguma iesniedzējs;

1.22. informācijas mape - mape vai dokumenti ar datiem, rasējumiem un fotoattēliem, kas nepieciešami saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu un kurus iesnieguma iesniedzējs iesniedz testēšanas laboratorijai vai EK tipa apstiprinātājai iestādei;

1.23. informācijas pakete - informācijas mape kopā ar testa protokoliem vai citiem atsevišķajās direktīvās pieprasītajiem dokumentiem, kurus, veicot savus uzdevumus, informācijas mapei pievienojušas testēšanas laboratorijas vai EK tipa apstiprinātāja iestāde;

1.24. informācijas paketes rādītājs - dokuments, kurā norādīts informācijas paketes saturs. Tas ir numurēts vai iezīmēts, lai visas lapas būtu skaidri pārskatāmas un uzskaitītas;

1.25. atbilstības sertifikāts - šo noteikumu 3.pielikumā norādītais dokuments, kuru izsniedz ražotājs, lai apliecinātu, ka konkrētais transportlīdzeklis, kura tips apstiprināts saskaņā ar šiem noteikumiem, ražošanas laikā atbilda visām prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un atsevišķajās direktīvās, un kurā apliecināts, ka to bez papildu pārbaudes drīkst reģistrēt vai nodot ekspluatācijā visās dalībvalstīs;

1.26. nacionālais tipa apstiprinājums – procedūra, ar kuru apliecina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst tehniskajiem normatīviem un šo noteikumu prasībām traktortehnikas un tās piekabju atbilstības novērtēšanā;

1.27. importētājs – fiziska vai juridiska persona, kas veic komercdarbību Eiropas Savienībā un kas no trešās valsts tirgū laiž transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu, atsevišķu tehnisku vienību, detaļu vai aprīkojumu;

1.28. izplatītājs – fiziska vai juridiska persona piegādes ķēdē, kas nav ražotājs vai importētājs un kas dara tirgū pieejamu transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu, atsevišķu tehnisku vienību, detaļu vai aprīkojumu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.464; MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.707)

2. Noteikumi nosaka:

2.1. atbilstības novērtēšanas vispārējo kārtību transportlīdzekļiem, kas definēti 1.4.apakšpunktā;

2.2. atbilstības novērtēšanas kārtību transportlīdzekļu sastāvdaļām, sistēmām un atsevišķām tehniskām vienībām;

2.3. transportlīdzekļu, to sastāvdaļu, sistēmu un atsevišķu tehnisku vienību tirgus uzraudzību.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.464)

3. Šie noteikumi neattiecas uz:

3.1. transportlīdzekļiem, kas reģistrēti ārvalstīs un uz laiku līdz trim mēnešiem ievesti no turienes;

3.2. (svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622);

3.3. mašīnām, kas īpaši konstruētas izmantošanai mežsaimniecībā (piemēram, treilēšanas traktori un pievedējtraktori) un atbilst standartam LVS ISO 6814:2009 "Mežkopības mašīnas. Mobilās un pašgājējas mašīnas. Termini, definīcijas un klasificēšana";

3.4. mežsaimniecības mašīnām ar šasiju, kas paredzētas zemes pārvietotājiem un atbilst standartam LVS EN ISO 6165:2013 "Zemesdarbu mašīnas. Pamattipi. Identificēšana, termini un definīcijas";

3.5. maināmām mašīnām, ko pilnīgi paceļ virs zemes, ja transportlīdzekli, kuram tās ir piestiprinātas, izmanto uz ceļa;

3.6. jauniem T1, T2 un T3 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru tips ir apstiprināts līdz 2005.gada 1.jūlijam un kurus nodos ekspluatācijā līdz 2009.gada 1.jūlijam;

3.7. jauniem T4, T5, C, R un S kategorijas transportlīdzekļu tipiem līdz 2009.gada 1.jūlijam;

3.8. transportlīdzekļiem, kas izgatavoti līdz 2002. gada 31. decembrim.

(Grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.143; MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.543; MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158; MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.707)

II. Tipa apstiprināšanas vispārīgā kārtība

4. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstību novērtē sertificēšanas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk – tipa apstiprinātāja iestāde), vai cita Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā tipa apstiprinātāja iestāde.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 771 redakcijā)

5. Transportlīdzekļu testēšanu un pārbaudes veic tehniskais dienests, kas akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai cita Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā akreditēta testēšanas laboratorija.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 771 redakcijā)

6. Ražotājs tipa apstiprinātājā iestādē iesniedz iesniegumu transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam. Par katru apstiprināmo transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipu iesniedz atsevišķu iesniegumu vienā tipa apstiprinātājā iestādē. Transportlīdzekļa tipu un tā paplašinājumu apstiprina vienā tipa apstiprinātājā iestādē.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.158 redakcijā)

7. Iesniegumam pievieno informācijas mapi, kurā iekļauj:

7.1. informācijas dokumentu, kurā norādīts transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas tipa tehniskais apraksts saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

7.2. atbilstības novērtēšanai nepieciešamos transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas tipa rasējumus un fotogrāfijas;

7.3. ražotāja pārziņā esošas vai citas neatkarīgas testēšanas laboratorijas ziņojumus un citus dokumentus, kas var sniegt informāciju par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas tipu;

7.4. atbilstības sertifikāta paraugu (3.pielikums), ar kuru ražotājs apliecina katra konkrēta transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam tipam un kurā norādīti to personu (norādot amatu) vārdi, uzvārdi un parakstu paraugi, kurām atļauts parakstīt atbilstības sertifikātus.

8. Tipa apstiprinātāja iestāde mēneša laikā pēc iesniegto dokumentu saņemšanas un tipa apstiprināšanai pieteiktā transportlīdzekļa parauga pārbaudes:

8.1. piešķir EK tipa apstiprinājumu T1, T2 vai T3 kategorijas transportlīdzekļa tipam, ja tas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām;

8.2. piešķir nacionālo tipa apstiprinājumu T4, T5, C, R vai S kategorijas transportlīdzekļa tipam, ja tas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām;

8.3. piešķir vairākposmu EK apstiprinājumu nepabeigta vai pabeigta transportlīdzekļa tipam, ievērojot transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi (4.pielikums);

8.4. piešķir sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumu, ja tas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un šo noteikumu prasībām;

8.5. noraida ražotāja iesniegumu, ja konstatē neatbilstību šo noteikumu prasībām.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.158 redakcijā)

9. Izsniedzot EK tipa apstiprinājuma sertifikātu apstiprinātajam T1, T2 un T3 kategorijas transportlīdzeklim vai tā sastāvdaļas tipam, tipa apstiprinātāja iestāde ievēro šādu kārtību:

9.1. ja sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība pilda savu funkciju vai ja tās īpašā funkcija izpaužas tikai kopā ar citām transportlīdzekļa daļām un ja tādēļ par atbilstību vienai vai vairākām prasībām var pārliecināties, kad apstiprināmā sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība darbojas kopā ar citām rūpnieciski izgatavotām vai modelētām transportlīdzekļa daļām, šādas sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda jebkurus tās izmantošanas ierobežojumus un jebkurus nosacījumus tās uzstādīšanai;

9.2. par katru transportlīdzekļa tipu, kam tipa apstiprinātāja iestāde ir piešķīrusi, atteikusi vai atsaukusi tipa apstiprinājumu, tā mēneša laikā nosūta pārējām Eiropas Ekonomikas zonas valstu EK tipa apstiprinātājām iestādēm tipa apstiprināšanas sertifikāta kopiju un lēmuma pieņemšanas pamatojumu;

9.3. katru mēnesi tipa apstiprinātāja iestāde nosūta pārējo Eiropas Ekonomikas zonas valstu EK tipa apstiprinātājām iestādēm sarakstu ar šo noteikumu 5.pielikumā norādītajiem datiem par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kurām attiecīgajā mēnesī tā piešķīrusi, atteikusi vai atsaukusi tipa apstiprinājumu;

9.4. tipa apstiprinātāja iestāde pēc citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts EK tipa apstiprinātājas iestādes pieprasījuma nekavējoties nosūta tā attiecīgās sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju un/vai informācijas paketi, kuram tā izsniegusi, atteikusi vai atsaukusi tipa apstiprinājumu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622; MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

10. Ja tipa apstiprinātāja iestāde konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi vai neatbilst visiem informācijas dokumentā norādītajiem datiem, vai nav izturējusi visas tipa apstiprinājuma sertifikātā noteiktās pārbaudes, tipa apstiprinātāja iestāde pieņem pamatotu lēmumu tipa apstiprinājumu nepiešķirt un par to nekavējoties informē pārējo Eiropas Ekonomikas zonas valstu EK tipa apstiprinātājas iestādes un Eiropas Komisiju.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

11. Tipa apstiprināšanas izdevumus sedz tipa apstiprinājuma pieprasītājs.

12. Ja šajos noteikumos vai normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu tiek izdarīti grozījumi un tipa apstiprinātājas iestādes piešķirtais tipa apstiprinājums vairs neatbilst šajos noteikumos vai normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteiktajām prasībām, tipa apstiprinātāja iestāde par to nekavējoties informē ražotāju.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

13. Saņemot šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju, ražotājs mēneša laikā iesniedz tipa apstiprinātājā iestādē iesniegumu par grozījumu izdarīšanu tipa apstiprinājumā.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

14. Ja tiek mainīta transportlīdzekļa (kuram izsniegts tipa apstiprinājums) konstrukcija un tiek izdarīti grozījumi tipa informācijas paketē:

14.1. transportlīdzekļa ražotājs kopā ar iesniegumu par grozījumu izdarīšanu iesniedz tipa apstiprinātājai iestādei to informācijas paketes daļu, kas attiecas uz minētajām izmaiņām, norādot izmaiņas un sērijas numuru, ar kuru sāk mainītās konstrukcijas transportlīdzekļu ražošanu;

14.2. pēc pieteikto grozījumu izvērtēšanas tipa apstiprinātāja iestāde vajadzīgajā daudzumā izdod informācijas paketes pārskatītās lapas, iezīmējot katru pārskatīto lapu, lai skaidri norādītu izmaiņu būtību un atkārtotās izdošanas datumu;

14.3. prasības, kas noteiktas šo noteikumu 14.2.apakšpunktā, ievēro arī attiecībā uz informācijas paketes konsolidēto, precizēto versiju, kurai pievienots detalizēts grozījumu apraksts;

14.4. vienmēr, kad izdod grozītās lapas vai konsolidēto precizēto versiju, groza arī informācijas paketes rādītāju, kas pievienots tipa apstiprinājuma sertifikātam, lai norādītu pēdējo grozījumu izdarīšanas datumu vai konsolidētās precizētās versijas datumu;

14.5. grozījumu uzskata par EK vai nacionālā tipa apstiprinājuma paplašinājumu. Tipa apstiprinātāja iestāde izdod pārskatītu EK tipa apstiprinājuma sertifikātu T1, T2 un T3 kategorijas transportlīdzekļiem vai pārskatītu nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikātu T4, T5, C, R un S kategorijas transportlīdzekļiem, uz kura ir paplašinātā sertifikāta numurs, kas skaidri norāda paplašinājuma datus un tā atkārtotas izdošanas datumu šādos gadījumos:

14.5.1. ja nepieciešamas papildu pārbaudes;

14.5.2. ja tipa apstiprinājuma sertifikātā, izņemot tā pielikumus, ir mainījusies informācija;

14.5.3. ja pēc datuma, kas redzams transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma sertifikātā, ir mainījušās traktortehnikas atbilstības novērtēšanas normatīvo aktu prasības.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622; MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

15. Iesniegumu par grozījumu izdarīšanu tipa apstiprinājumā transportlīdzekļa ražotājs iesniedz tās Eiropas Ekonomikas zonas valsts EK tipa apstiprinātājai iestādei, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu.

16. Ja tipa apstiprinātāja iestāde konstatē, ka nepieciešami jauni vai papildu testi vai pārbaudes, lai pārliecinātos par transportlīdzekļa atbilstību satiksmes drošības un vides drošības prasībām, tā informē par to transportlīdzekļa ražotāju. Tipa apstiprinātāja iestāde piešķir šo noteikumu 14.punktā minēto tipa apstiprinājumu tikai pēc sekmīgas testu vai pārbaužu veikšanas.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

17. Ja tipa apstiprinājuma sertifikātā ir izdarīti grozījumi (piešķirts jauns paplašināts tipa apstiprinājums un izsniegts attiecīgs tipa apstiprinājuma sertifikāts) vai apstiprinātā tipa transportlīdzekļu ražošanu pārtrauc, tipa apstiprinātāja iestāde 30 darbdienu laikā informē pārējās Eiropas Ekonomikas zonas valstu EK tipa apstiprinātājas iestādes par pēdējā transportlīdzekļa sērijas numuru, ar kuru beidz ražot transportlīdzekļus atbilstoši iepriekš izsniegtajam tipa apstiprinājuma sertifikātam un, ja nepieciešams, arī sērijas numuru, ar kuru sākta transportlīdzekļu ražošana atbilstoši grozītajam tipa apstiprinājuma sertifikātam.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

II1. Atsevišķa transportlīdzekļa apstiprināšana

(Nodaļa MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1622 redakcijā)

17.1 Atsevišķi vienā eksemplārā var apstiprināt Latvijā izgatavotu vai no ārvalstīm ievestu jaunu transportlīdzekli.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.707)

17.2 Atsevišķa transportlīdzekļa apstiprināšanai tā īpašnieks vai ražotājs iesniedz tipa apstiprinātājā iestādē šādus dokumentus:

17.21. iesniegumu transportlīdzekļa apstiprināšanai;

17.22. informācijas dokumenta un informācijas mapes daļu, kas saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu attiecas uz konkrēto transportlīdzekli;

17.23. transportlīdzekļa rasējumus un fotogrāfijas uz A4 formāta lapām vai salocītus šādā formātā, kuri pietiekamā apjomā sniedz transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanai nepieciešamo informāciju;

17.24. citu testēšanas laboratoriju vai sertificēšanas institūciju izsniegto atbilstības apliecinājumu kopijas, ja transportlīdzeklim ir veiktas pārbaudes un testi vai ja tipa apstiprinātāja iestāde to pieprasa, lai pārliecinātos par dažu transportlīdzekļa mezglu vai sistēmu atbilstību normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tehniskajām prasībām noteiktajam.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

17.3 Tipa apstiprinātāja iestāde 10 darbdienu laikā izskata iesniegto dokumentāciju un pieņem lēmumu par tās atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja iesniegtā dokumentācija nav precīza, pilnīga vai tipa apstiprinātāja iestāde uzskata, ka ir nepieciešama papildu dokumentācija, lēmuma pieņemšanu par dokumentācijas atbilstību atliek līdz dokumentācijas precizēšanai un pilnveidošanai, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem no šo noteikumu 17.2 1.apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienas, par to informējot dokumentācijas iesniedzēju.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

17.4 Ja iesniegtā dokumentācija atbilst šo noteikumu prasībām, pārbauda transportlīdzekļa atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām transportlīdzekļu konstrukcijas un tehniskā stāvokļa prasībām, kā arī ceļu satiksmes drošības noteikumu tehniskajām prasībām.

17.5 Pēc šo noteikumu 17.4 punktā noteiktās pārbaudes tipa apstiprinātāja iestāde sastāda protokolu, kurā norāda pārbaudes atzinumus par transportlīdzekļa mezglu un sistēmu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām transportlīdzekļu konstrukcijas un tehniskā stāvokļa prasībām, kā arī ceļu satiksmes drošības noteikumu tehniskajām prasībām.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

17.6 Ja transportlīdzeklis atbilst iesniegtajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām transportlīdzekļu konstrukcijas un tehniskā stāvokļa prasībām, kā arī ceļu satiksmes drošības noteikumu tehniskajām prasībām, tiek piešķirts atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājums atbilstoši tā kategorijai.

17.7 Vienlaikus ar atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumu tipa apstiprinātāja iestāde katram transportlīdzeklim piešķir unikālu individuālā apstiprinājuma numuru, kas tipa apstiprinātājas iestādes noteiktajā kārtībā tiek norādīts uz transportlīdzekļa un ietverts atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumā.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

17.8 Atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumu nepiešķir, ja transport­līdzeklis neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām traktortehnikas un tās piekabju konstrukcijas un ceļu satiksmes drošības noteikumu tehniskajām prasībām.

III. Ražošanas atbilstības nodrošināšana

18. Pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas EK tipa apstiprinātāja iestāde, sadarbojoties ar citu dalībvalstu EK tipa apstiprinātājām iestādēm, pārliecinās, vai ražotājs veic šo noteikumu 6.pielikumā minētos pasākumus un procedūras, lai efektīvi kontrolētu ražošanā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas tipam.

19. Pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas ražotājs:

19.1. kontrolē transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam ražošanas procesā;

19.2. nodrošina EK tipa apstiprinātājai iestādei pieejamību testēšanas aprīkojumam, lai varētu periodiski pārbaudīt ražošanā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam;

19.3. nodrošina testu rezultātu reģistrāciju un to pieejamību EK tipa apstiprinātājai iestādei, kā arī pēc saskaņošanas ar EK tipa apstiprinātāju iestādi nosaka, cik ilgi glabājami attiecīgo testu rezultāti;

19.4. pastāvīgi analizē testu rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu parametru stabilitāti;

19.5. veic atkārtotus testus, ja konstatēta šo noteikumu 20.punktā minētā parauga vai paraugu sērijas neatbilstība apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam, kā arī novērš trūkumus un atjauno atbilstību apstiprinātajam tipam.

20. EK tipa apstiprinātāja iestāde periodiski saskaņā ar izvēlēto ražošanas uzraudzības procedūru pārbauda transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstības kontroles metodes un ar nejaušas atlases paņēmienu izvēlas paraugus, kuru atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam pārbauda ražotāja laboratorijā vai citā ražotāja vai EK tipa apstiprinātājas iestādes izvēlētā testēšanas laboratorijā.

21. Ražotājs nodrošina EK tipa apstiprinātājai iestādei iespēju veikt transportlīdzekļa un tā sastāvdaļu ražošanas tehnoloģiskā procesa kontroli.

IV. Tipa apstiprinājuma un atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājuma atzīšanas un reģistrācijas vispārējā kārtība

(Nodaļa MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1622 redakcijā)

22. Latvijā tiek atzīti citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs piešķirtie:

22.1. transportlīdzekļu un to sastāvdaļu EK tipa apstiprinājumi T1, T2 un T3 kategorijas transportlīdzekļiem, ja tipa apstiprinājuma sertifikāts izsniegts saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstības novērtēšanas jomā;

22.2. nacionālie transportlīdzekļu tipa apstiprinājumi T4, T5, C, R un S kategorijas transportlīdzekļiem un atsevišķu transportlīdzekļu apstiprinājumi, ja tie atbilst Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām traktortehnikas un tās piekabju konstrukcijas un aprīkojuma prasībām, kā arī piekabju bremžu iekārtu prasībām (6.1 pielikums).

23. Transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumu vai nacionālo tipa apstiprinājumu atzīst šādā kārtībā:

23.1. transportlīdzekļa ražotājs iesniedz tipa apstiprinātājai iestādei iesniegumu par tipa apstiprinājuma sertifikāta atzīšanu, pievienojot šādus dokumentus:

23.1.1. tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tā kopiju;

23.1.2. atbilstības sertifikāta paraugu, ar kuru ražotājs apliecina katra konkrētā transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam tipam, un to personu parakstu paraugus, kuras ir tiesīgas parakstīt atbilstības sertifikātus;

23.2. tipa apstiprinātāja iestāde 10 darbdienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par tipa apstiprinājuma sertifikāta atzīšanu vai atzīšanas atteikumu. Par mazās sērijās ražotiem transportlīdzekļiem un jauniem sēriju beigu transportlīdzekļiem tipa apstiprinātāja iestāde lēmumu par atzīšanu vai atzīšanas atteikumu, kā arī lēmumu par atzīto transportlīdzekļu skaitu pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

23.1 Atsevišķu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu atzīst šādā kārtībā:

23.11. transportlīdzekļa ražotājs vai īpašnieks iesniedz tipa apstiprinātājai iestādei iesniegumu par atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājuma atzīšanu, pievienojot atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumu vai tā kopiju;

23.12. tipa apstiprinātāja iestāde 10 darbdienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājuma atzīšanu vai tā atzīšanas atteikumu.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

24. Ja iesniegtā dokumentācija ir neprecīza vai nepilnīga, tipa apstiprinātāja iestāde lēmumu par tipa apstiprinājuma piešķiršanu vai atteikumu atliek uz laiku līdz dokumentācijas precizēšanai vai pilnveidošanai, bet ne ilgāk, kā noteikts Administratīvā procesa likumā, un par to informē transportlīdzekļa ražotāju vai transportlīdzekļa īpašnieku.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

25. Citās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs izsniegtos transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma sertifikātus, izņemot transportlīdzekļa sastāvdaļu tipa apstiprinājuma sertifikātus un atsevišķu transportlīdzekļu apstiprinājumus, tipa apstiprinātāja iestāde pēc to atzīšanas reģistrē publiski pieejamos reģistros.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

26. Izdevumus par tipa apstiprinājuma sertifikāta atzīšanu un reģistrēšanu sedz persona, kas iesniegusi šo noteikumu 23.1. un 23.1 1.apakšpunktā minētos dokumentus.

V. Atbilstības sertifikāts un tipa apstiprinājuma marķējums

27. Ražotājs - transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma turētājs - katram konkrētam izgatavotam pabeigtam vai nepabeigtam transportlīdzeklim, kas ražots atbilstoši apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam, izsniedz atbilstības sertifikātu saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā minētajām prasībām.

28. Ražotājs katrai sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, kas ražota atbilstoši apstiprinātajam tipam, pievieno tirdzniecības nosaukumu vai preču zīmi, tipu un tipa apstiprinājuma marķējumu, ja tas ir pieprasīts normatīvajos aktos, saskaņā ar kuriem ir piešķirts tipa apstiprinājums, vai numuru saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

29. Ja nepieciešams, ražotājs atbilstības sertifikātā norāda detalizētu informāciju par šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētajiem ierobežojumiem un visus nosacījumus sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības uzstādīšanai.

30. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu ražotājs glabā transportlīdzekļu un tā sastāvdaļu tipa apstiprinājuma dokumentāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības institūcijas darbiniekiem (pēc viņu pieprasījuma) 10 gadus.

VI. Tirdzniecības nosacījumi un tirgus uzraudzība

31. Tirgus uzraudzības funkcijas veic valsts tiešās pārvaldes iestāde "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" (turpmāk – aģentūra), kas tirgus uzraudzības nodrošināšanai sadarbojas ar valsts iestādēm, importētājiem, izplatītājiem un tipa apstiprinātājām iestādēm.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.158 redakcijā)

32. Laist tirgū vai darīt pieejamu tirgū atļauts tikai tādu transportlīdzekli vai tā sastāvdaļu, kam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar šo noteikumu prasībām un kas ir atbilstoši marķēts, ja tam ir derīgs:

32.1. atbilstības sertifikāts vai atbilstības deklarācija (izņemot traktoru);

32.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāts;

32.3. nacionālais tipa apstiprinājuma sertifikāts;

32.4. atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājuma sertifikāts.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.158 redakcijā)

32.1 Nepabeigtus transportlīdzekļus atļauts pārdot, bet līdz to pabeigšanai tos aizliegts iekļaut pastāvīgā reģistrā un nodot ekspluatācijā.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1622 redakcijā)

33. Atļauts izplatīt vai izmantot transportlīdzekļa sastāvdaļas, kurām ir tipa apstiprinājuma sertifikāts vai kuras ir marķētas atbilstoši atsevišķo direktīvu prasībām.

34. Ja aģentūra konstatē, ka transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļa, kam ir atbilstības sertifikāts vai marķējums, neatbilst apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam vai atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumam, aģentūra par to informē tipa apstiprinātāju iestādi. Minētā transportlīdzekļa izplatīšana, reģistrācija vai izmantošana, kā arī transportlīdzekļa sastāvdaļas izplatīšana vai izmantošana Latvijā tiek apturēta līdz laikam, kad neatbilstība novērsta.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622; MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

35. Tipa apstiprinātāja iestāde 30 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par neatbilstību informē transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļas ražotāju un veic pasākumus, kas nepieciešami, lai tiktu nodrošināta šo transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību atbilstība apstiprinātajam tipam vai atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājumam (tai skaitā lūdz tipa apstiprināšanas iestādi, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, pārbaudīt neatbilstības faktu).

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622; MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

36. Ja aģentūra konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, kam ir atbilstības apliecinājuma dokuments vai atbilstošs marķējums, apdraud satiksmes drošību vai darba drošību, tā informē par to iestādi, kas piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, un uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem, aizliedz Latvijā šādu transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību pārdot, reģistrēt un nodot ekspluatācijā. Tipa apstiprinātāja iestāde nekavējoties par to informē pārējās Eiropas Ekonomikas zonas valstu EK tipa apstiprinātājas iestādes un Eiropas Komisiju, pamatojot aizliegumu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622; MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

37. Ja tipa apstiprinātāja iestāde konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, kurai tā piešķīrusi tipa apstiprinājumu, apdraud satiksmes drošību, cilvēka veselību, dzīvību, vidi vai neatbilst visiem attiecīgajā informācijas paketē norādītajiem datiem, tipa apstiprinātāja iestāde anulē tipa apstiprinājumu. Tipa apstiprinātāja iestāde 30 darbdienu laikā informē citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts EK tipa apstiprinātājas iestādes un Eiropas Komisiju par katru tipa apstiprinājuma anulēšanu, pamatojot savu lēmumu.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

VII. Atbrīvojumi un atvieglojumi

38. Šo noteikumu 32. un 32.1 punktā minētās prasības neattiecas uz transportlīdzekļiem, kurus paredzēts izmantot bruņotajos spēkos, civilajā aizsardzībā, ugunsdzēsībā vai sabiedriskās kārtības uzturēšanas dienestos, un uz transportlīdzekļiem, kuri saņēmuši tipa apstiprinājumu saskaņā ar šo noteikumu 39.punktu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622)

39. Pēc ražotāja lūguma EK tipa apstiprinātāja iestāde, pamatojoties uz ekspertu atzinumu, var atbrīvot šo noteikumu 40. un 41.punktā minētos transportlīdzekļus no vienas vai vairākām atsevišķo direktīvu tehniskajām prasībām, ja tas neietekmē transportlīdzekļu drošību un nemaina to funkcionalitāti. Katru gadu EK tipa apstiprinātāja iestāde nosūta Eiropas Komisijai un pārējām Eiropas Ekonomikas zonas valstīm piešķirto atbrīvojumu sarakstu.

40. EK tipa apstiprinātāja iestāde pēc ražotāja pamatota lūguma drīkst atļaut pārdot, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā mazās sērijās ražotus transportlīdzekļus, ja tiek ievēroti šo noteikumu 7.pielikuma A daļā minētie daudzuma ierobežojumi. EK tipa apstiprinātāja iestāde katru gadu nosūta Eiropas Komisijai mazās sērijās ražoto transportlīdzekļu tipa apstiprinājumu sarakstu. Ja mazās sērijās ražotajiem transportlīdzekļiem tipa apstiprinājums piešķirts Latvijā, tipa apstiprinātāja iestāde nosūta ražotāja norādīto dalībvalstu EK tipa apstiprinātājām iestādēm informācijas dokumentu, EK tipa apstiprinājuma sertifikātu un visu to pielikumu kopijas, izklāstot piešķirto atbrīvojumu būtību.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

41. EK tipa apstiprinātāja iestāde pēc ražotāja pamatota lūguma ierobežotā laikposmā (vienā posmā pabeigtiem transportlīdzekļiem - līdz 24 mēnešiem un pabeigtiem transportlīdzekļiem - līdz 30 mēnešiem pēc tipa apstiprinājuma termiņa beigām) atļauj pārdot, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā jaunus sēriju beigu transportlīdzekļus, ja tie atbilst transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājums vairs nav spēkā, ievērojot šo noteikumu 7.pielikuma B daļā minētos daudzuma ierobežojumus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

41.1. šie transportlīdzekļi atrodas Eiropas Ekonomikas zonas valstī un tiem ir atbilstības sertifikāts, kas izsniegts, kad attiecīgā transportlīdzekļa tipa apstiprinājums vēl bija spēkā, bet transportlīdzeklis šai laikā nav ticis reģistrēts vai nodots ekspluatācijā;

41.2. ražotājs iesniedz pamatotu lūgumu visām EK tipa apstiprinātājām iestādēm, kuras skar minēto transportlīdzekļu tipu nodošana ekspluatācijā, lūgumā norādot tehniskos un/vai ekonomiskos iemeslus;

41.3. visas attiecīgās dalībvalstis līdz šādu tipu transportlīdzekļu nodošanai ekspluatācijā atbild par to, lai ražotājs atbilstu 7.pielikuma B daļā noteiktajām prasībām.

41.1 EK tipa apstiprinātāja iestāde pēc ražotāja pamatota lūguma atļauj ierobežotā laikposmā (kamēr ir spēkā iepriekšējā posma motoru emisijas robežvērtības vai ne ilgāk kā 36 mēnešus, ja nesākas nākamais motoru emisijas robežvērtību posms) atbilstoši šo noteikumu 7.pielikuma C daļā minētajai atbrīvojuma procedūrai (elastības shēma) pārdot, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekļus, kas neatbilst motoru emisijas robežvērtībām.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.358 redakcijā)

VIII. Nesaderība un neatbilstība tipam

42. Transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas, ņemot vērā tehnoloģisko progresu, konstruētas saskaņā ar paņēmieniem vai principiem, kuri nav saderīgi ar vienas vai vairāku atsevišķo direktīvu vienu vai vairākām prasībām, EK tipa apstiprinātāja iestāde piešķir pagaidu tipa apstiprinājumu. Šajā gadījumā tā mēneša laikā nosūta pārējo Eiropas Ekonomikas zonas valstu EK tipa apstiprinātājām iestādēm un Eiropas Komisijai tipa apstiprinājuma sertifikātu un tā pielikumu kopijas, kā arī lūgumu Eiropas Komisijai atļaut piešķirt tipa apstiprinājumu. Lūgumam pievieno šādu informāciju:

42.1. iemesli, kuru dēļ attiecīgie paņēmieni vai principi padara transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību nesaderīgu ar vienas vai vairāku atsevišķo direktīvu prasībām;

42.2. drošības, vides aizsardzības vai darba drošības problēmu apraksts un to risinājums;

42.3. testi un to rezultāti, kas liecina, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība garantē vismaz līdzvērtīgu drošības, vides aizsardzības un darba drošības līmeni atbilstoši vienas vai vairāku attiecīgo direktīvu prasībām.

43. Ja lūgums tiek akceptēts Eiropas Komisijā, EK tipa apstiprinātāja iestāde piešķir tipa apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem. Šāda tipa apstiprinājuma spēkā esības laiks nedrīkst būt mazāks par 36 mēnešiem.

44. Ja šo noteikumu 1.pielikumā minēto atsevišķo direktīvu prasības tiek pielāgotas tehnikas attīstībai un saskaņā ar šo noteikumu 42. un 43.punktu apstiprinātie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tādēļ atbilst grozītajām atsevišķām direktīvām, EK tipa apstiprinātāja iestāde izsniedz jaunus tipa apstiprinājumus, kas atbilst šiem noteikumiem. Ja atsevišķo direktīvu prasības nav pielāgotas, EK tipa apstiprinātāja iestāde, kas piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu, iesniedz lūgumu Eiropas Komisijai, un EK tipa apstiprinājuma spēkā esību pagarina tikai pēc akcepta Eiropas Komisijā.

45. Transportlīdzeklis neatbilst apstiprinātajam tipam, ja tiek konstatēta nesakritība tipa apstiprinājuma sertifikāta vai informācijas paketes datos un ja šādu nesakritību nav atļāvusi Eiropas Ekonomikas zonas valsts, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu. Uzskata, ka transportlīdzeklis atbilst apstiprinātajam tipam, ja ir ievērotas pielaides, kuras pieļauj šo noteikumu 1.pielikumā minētās atsevišķās direktīvas.

46. Tipa apstiprinātāja iestāde informē EK tipa apstiprinātāju iestādi, kura piešķīrusi sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības vai nepabeigta transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, lai tā nodrošinātu ražoto transportlīdzekļu atbilstību apstiprinātajam tipam, ja:

46.1. ir tāds transportlīdzekļa tipa apstiprinājums, kurā transportlīdzekļa tipa neatbilstība rodas tikai sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilstības dēļ;

46.2. ir tāds vairākposmu tipa apstiprinājums, kurā pabeigtā transportlīdzekļa neatbilstība rodas tikai sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilstības dēļ, kas ir nepabeigtā transportlīdzekļa daļa, vai arī paša nepabeigtā transportlīdzekļa neatbilstības dēļ.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

47. Tipa apstiprinātāja iestāde par šo noteikumu 46.punktā minētajiem gadījumiem nekavējoties informē Eiropas Komisiju un veic šo noteikumu 35.punktā minētos pasākumus.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

48. Šo noteikumu 46.punktā minētajos gadījumos ražotājs novērš trūkumus un atjauno atbilstību apstiprinātajam tipam. Tipa apstiprinātāja iestāde par to informē citu Eiropas Ekonomikas zonas valstu EK tipa apstiprinātājas iestādes.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

X. Lēmumu paziņošana un pārsūdzēšana

49. Tipa apstiprinātāja iestāde lēmumu par tipa apstiprinājuma vai atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu rakstiski paziņo ražotājam.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1622 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

50. Tipa apstiprinātājas iestādes lēmumu var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1622 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

X. Noslēguma jautājumi

51. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumus Nr.277 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju, maināmu velkamo mašīnu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 78.nr.).

52. Noteikumi piemērojami ar 2006.gada 1.jūliju.

53. Līdz ar šiem noteikumiem tiek publicētas direktīvu normas, kas pārņemtas ar atsauci šajos noteikumos.

54. Transportlīdzekļiem, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, tipa apstiprinātāja iestāde no 2007.gada 1.jūlija neizsniedz EK tipa apstiprinājumus, kā arī neatzīst EK tipa apstiprinājumus, kas šiem transportlīdzekļiem piešķirti citās Eiropas Ekono­mikas zonas valstīs.

(MK 27.02.2007. noteikumu Nr.143 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

55. Šo noteikumu prasībām neatbilstošo jauno transportlīdzekļu atbilstī­bas sertifikāti no 2009.gada 1.jūlija vairs nav izmantojami, reģistrējot, pārdodot un nododot ekspluatācijā minētos transportlīdzekļus.

(MK 27.02.2007. noteikumu Nr.143 redakcijā)

56. Šo noteikumu izpratnē pilnvarotā Latvijas akreditētā iestāde un paziņotais tehniskais dienests ir publicēts Eiropas Komisijas interneta vietnē (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/approval-authorities-technical-services/technical-services/).

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1622 redakcijā)

57. Jaunu tipu transportlīdzekļiem, kas atbilst T1, T2 un T3 traktoru kategorijai, visas EK tipa apstiprinājuma prasības piemēro no 2011.gada 29.septembra, bet jauniem šo kategoriju transportlīdzekļiem – no 2012.gada 29.decembra.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.141 redakcijā)

58. Jaunu tipu transportlīdzekļiem, kas atbilst T4.3 traktoru kategorijai, visas EK tipa apstiprinājuma prasības piemēro no 2013.gada 29.septembra, bet jauniem šo kategoriju transportlīdzekļiem – no 2016.gada 29.decembra.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.141 redakcijā)

59. Jaunu tipu transportlīdzekļiem, kas atbilst T4.1, T4.2, T5, C, R un S traktoru kategorijai, visas EK tipa apstiprinājuma prasības piemēro no 2014.gada 29.septembra, bet jauniem šo kategoriju transportlīdzekļiem šos noteikumus – no 2016.gada 29.decembra.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.141 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1622 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.591; MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.141; MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.177; MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.464; MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.707)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1971.gada 26.jūlija Direktīvas 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām;

2) Eiropas Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīvas 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci;

3) Eiropas Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīvas 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem;

4) Eiropas Padomes 1976.gada 6.aprīļa Direktīvas 76/432/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām;

5) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvas 76/763/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

6) Eiropas Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām;

7) Eiropas Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīvas 77/537/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņotāju emisiju no lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros lietojamiem dīzeļmotoriem;

8) Eiropas Padomes 1978.gada 25.jūlija Direktīvas 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros;

9) Eiropa Padomes 1980.gada 24.jūnija Direktīvas 80/720/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

10) Eiropas Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīvas 82/890/EEK, ar ko groza Direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem;

11) Eiropas Komisijas 1982.gada 15.decembra Direktīvas 82/953/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 79/622/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana);

12) Eiropas Komisijas 1983.gada 28.marta Direktīvas 83/190/EEK, ar ko pielāgo tehnikas attīstībai Padomes direktīvu 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros:

13) Eiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīvas 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību;

14) Eiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīvas 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem;

15) Eiropas Padomes 1986.gada 24.jūlija Direktīvas 86/415/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadības ierīču uzstādīšanu, izvietojumu, darbināšanu un apzīmēšanu;

16) Eiropas Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīvas 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm;

17) Eiropas Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīvas 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā;

18) Eiropas Komisijas 1988.gada 22.jūnija Direktīvas 88/413/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 79/622/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana);

19) Eiropas Komisijas 1988.gada 22.jūnija Direktīvas 88/414/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 80/720/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

20) Eiropas Komisijas 1988.gada 30.jūnija Direktīvas 88/465/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros;

21) (svītrots ar MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.591);

22) Eiropas Padomes 1989.gada 13.aprīļa Direktīvas 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm);

23) Eiropas Padomes 1989.gada 21.decembra Direktīvas 89/681/EEK, ar ko groza direktīvu 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā;

24) Eiropas Padomes 1989.gada 21.decembra Direktīvas 89/682/EEK, ar ko groza direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem;

25) Eiropas Padomes 1991.gada 27.marta Direktīvas 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm;

26) Eiropas Padomes 1992.gada 31.marts Direktīvas 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem;

27) Eiropas Padomes 1992.gada 31.marta Direktīvas 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos;

28) Eiropas Komisijas 1996.gada 30.septembra Direktīvas 96/63/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 76/432/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām;

29) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīvas 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK;

30) Eiropas Komisijas 1999.gada 6.maija Direktīvas 1999/40/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes direktīvu 79/622/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana);

31) Eiropas Komisijas 1999.gada 1.jūnija Direktīvas 1999/55/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes direktīvu 77/536/EEK, kura attiecas uz lauksaimniecības un mežkopības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām;

32) Eiropas Komisijas 1999.gada 7.jūnija Direktīvas 1999/57/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes direktīvu 78/764/EEK attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros;

33) Eiropas Padomes 1999.gada 11.novembra Direktīvas 1999/86/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo direktīvu 76/763/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

34) Eiropas Komisijas 2000.gada 14.janvāra Direktīvas 2000/1/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes direktīvu 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem;

35) Eiropas Komisijas 2000.gada 14.janvāra Direktīvas 2000/2/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo padomes direktīvu 75/322/EEK par to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru dzirksteļaizdedzes motori, un Padomes direktīvu 74/150/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprināšanu;

36) Eiropas Komisijas 2000.gada 13.aprīļa Direktīvas 2000/19/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem;

37) Eiropas Komisijas 2000.gada 28.aprīļa Direktīvas 2000/22/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā;

38) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 22.maija Direktīvas 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes direktīvu 74/150/EEK;

39) Eiropas Komisijas 2001.gada 8.janvāra Direktīvas 2001/3/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 74/150/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu un Padomes direktīvu 75/322/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru dzirksteļaizdedzes motoru radīto radiotraucējumu novēršanu;

40) Eiropas Komisijas 2001.gada 30.oktobra Direktīvas 2001/92/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu.

41) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un ar ko atceļ direktīvu 74/150/EEK;

42) Eiropas Padomes 2004.gada 26.aprīļa Direktīvas 2004/66/EK, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 1999/45/EK, 2002/83/EK, 2003/37/EK un 2003/59/EK un Padomes direktīvas 77/388/EEK, 91/414/EEK, 96/26/EK, 2003/48/EK un 2003/49/EK pielāgo preču brīvas aprites, pakalpojumu sniegšanas brīvības, lauksaimniecības, transporta un nodokļu politikas jomā saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai;

43) Eiropas Komisijas 2005.gada 21.februāra Direktīvas 2005/13/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2000/25/EK saistībā ar gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2003/37/EK saistībā ar tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem;

44) Komisijas 2005.gada 18.oktobra Direktīvas 2005/67/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 86/298/EEK I un II pielikumu, Padomes direktīvas 87/402/EEK I un II pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2003/37/EK I, II un III pielikumu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru tipa apstiprinājumu, lai tos attiecīgi pielāgotu;

45) Eiropas Komisijas 2006.gada 2.marta Direktīvas 2006/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem;

46) Eiropas Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

47) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 15.janvāra Direktīvas 2008/2/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauku un priekšējā stikla tīrītājiem;

48) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/57/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām;

49) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/58/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru sakabes ierīci un atpakaļgaitu;

50) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/59/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru atpakaļskata spoguļiem;

51) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/60/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām;

52) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/61/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

53) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem;

54) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/64/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto radiotraucējumu novēršanu (elektromagnētiskā savietojamība);

55) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/66/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu;

56) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/68/EK par detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros;

57) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/75/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiska testēšana);

58) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/76/EK par trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji;

59) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīvas 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem;

60) Eiropas Komisijas 2010.gada 15.marta Direktīvas 2010/22/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 80/720/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK un 87/402/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK un 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, lai pielāgotu minētās direktīvas tehnikas attīstībai;

61) Eiropas Komisijas 2010.gada 11.augusta Direktīvas 2010/52/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/763/EEK attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem, lai pielāgotu minēto direktīvu tehniskos noteikumus;

62) Eiropas Komisijas 2010.gada 8.septembra Direktīvas 2010/62/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 80/720/EEK un 86/297/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK, 2009/60/EK un 2009/144/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, nolūkā koriģēt to tehniskos noteikumus;

63) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 14.septembra Direktīvas 2011/72/ES, ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz noteikumiem par traktoriem, kurus laiž tirgū saskaņā ar elastības shēmu;

64) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.novembra Direktīvas 2011/87/ES, ar ko attiecībā uz emisijas posmu piemērošanu traktoriem ar sašaurinātu sliedi groza Direktīvu 2000/25/EK;

65) Eiropas Komisijas 2012.gada 8.oktobra Direktīvas 2012/24/ES, ar kuru tehnisko noteikumu pielāgošanas nolūkā groza Padomes Direktīvu 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību;

66) Komisijas 2013.gada 26.februāra Direktīvas 2013/8/ES, ar ko tehnisko noteikumu pielāgošanas nolūkā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem;

67) Padomes 2013.gada 13.maija Direktīvas 2013/15/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos;

68) Komisijas 2014. gada 18. marta Direktīvas 2014/43/ES, ar ko izdara grozījumus I, II un III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem;

69) Komisijas 2014. gada 18. marta Direktīvas 2014/44/ES, ar ko groza I, II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.535
Transportlīdzekļu kategoriju definīcijas un EK tipa apstiprinājuma prasības

(Pielikums grozīts ar MK 27.02.2007. noteikumiem Nr.143; MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.543; MK 07.07.2008. noteikumiem Nr.517; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622; MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.591; MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.141; MK 13.03.2012. noteikumiem Nr.177; MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.464; MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.707)

A nodaļa


Transportlīdzekļu kategoriju un transportlīdzekļu tipu definīcijas

A. Transportlīdzekļu kategoriju definīcija

1. T kategorija: riteņtraktori:

1.1. T1 kategorija: riteņtraktori, kuriem maksimālais projektētais ātrums nav lielāks par 40 km/h, minimālais attālums starp riteņiem uz vadītājam tuvākās ass (traktoriem ar reversīvu vadītāja pozīciju (reversīvu sēdekli un stūres ratu) par vadītājam tuvāko asi jāuzskata ass, kas aprīkota ar vislielākā diametra riepām) nav mazāks par 1150 mm, pašmasa braukšanas kārtībā ir lielāka par 600 kg un klīrenss nepārsniedz 1000 mm;

1.2. T2 kategorija: riteņtraktori, kuriem maksimālais projektētais ātrums nav lielāks par 40 km/h, minimālais attālums starp riteņiem ir mazāks par 1150 mm, pašmasa braukšanas kārtībā ir lielāka par 600 kg un klīrenss nepārsniedz 600 mm. Ja traktora smaguma centra augstuma (to mēra attiecībā pret zemi) attiecība pret vidējo minimālo attālumu starp riteņiem uz katras ass pārsniedz 0,90, maksimālo projektēto ātrumu ierobežo līdz 30 km/h;

1.3. T3 kategorija: riteņtraktori, kuriem maksimālais projektētais ātrums nav lielāks par 40 km/h un pašmasa braukšanas kārtībā nav lielāka par 600 kg;

1.4. T4 kategorija: īpaši riteņtraktori, kuriem maksimālais projektētais ātrums nav lielāks par 40 km/h (saskaņā ar 1.papildinājumu);

1.5. T5 kategorija: riteņtraktori, kuriem maksimālais projektētais ātrums ir lielāks par 40 km/h.

2. C kategorija: kāpurķēžu traktori, kuriem dzenošā un stūres iekārta ir kāpurķēdes. C1 līdz C5 kategoriju definē līdzīgi T1 līdz T5 kategorijai, kā tas noteikts šī pielikuma A nodaļas A daļas 1.punktā.

3. R kategorija: piekabes:

3.1. R1 kategorija: piekabes, kurām tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi nepārsniedz 1500 kg;

3.2. R2 kategorija: piekabes, kurām tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi ir lielāka par 1500 kg, bet nepārsniedz 3500 kg;

3.3. R3 kategorija: piekabes, kurām tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi ir lielāka par 3500 kg, bet nepārsniedz 21000 kg;

3.4. R4 kategorija: piekabes, kurām tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi pārsniedz 21000 kg;

3.5. katrā piekabju kategorijā atbilstoši projektētajam ātrumam paredzēts dalījums arī pēc rādītāja "a" vai "b":

3.5.1. "a" - piekabes, kuru maksimālais projektētais ātrums ir 40 km/h vai mazāks;

3.5.2. "b" - piekabes, kuru maksimālais projektētais ātrums ir lielāks par 40 km/h.

Piemērs. Rb3 kategorija ir piekabes, kurām tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi ir lielāka par 3500 kg, bet nepārsniedz 21000 kg, un kas konstruēti, lai tos vilktu T5 kategorijas traktors.

4. S kategorija: maināma velkamā mašīna:

4.1. S1 kategorija: maināma velkamā mašīna, kuru paredzēts izmantot lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā un kuras tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi nepārsniedz 3500 kg;

4.2. S2 kategorija: maināma velkamā mašīna, kuru paredzēts izmantot lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā un kuras tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi ir lielāka par 3500 kg;

4.3. katrā maināmo velkamo mašīnu kategorijā atbilstoši projektētajam ātrumam paredzēts dalījums arī pēc rādītāja "a" vai "b":

4.3.1. "a" - maināmas velkamās mašīnas, kuru maksimālais projektētais ātrums ir 40 km/h vai mazāks;

4.3.2. "b" - maināmas velkamās mašīnas, kuru maksimālais projektētais ātrums ir lielāks par 40 km/h.

Piemērs. Sb2 kategorija ir maināmas velkamās mašīnas, kurām tehniski pieļaujamo masu summa uz vienu asi ir lielāka par 3500 kg un kas konstruētas, lai tās vilktu T5 kategorijas traktors.

B. Transportlīdzekļu tipu definīcija

1. Riteņtraktori:

1.1. "tips" ir vienas kategorijas traktori, kas neatšķiras vismaz attiecībā uz šādām pamatpazīmēm:

1.1.1. ražotājs;

1.1.2. ražotāja tipa apzīmējums;

1.1.3. galvenās uzbūves īpatnības un konstrukcijas pamatparametri:

1.1.3.1. centrālsijas šasija/šasija ar garensijām/locīklšasija (acīmredzamas un būtiskas atšķirības);

1.1.3.2. dzinējs (iekšdedzes/elektrisks/hibrīds);

1.1.3.3. asis (skaits);

1.2. "variants" ir viena tipa traktori, kas neatšķiras vismaz attiecībā uz šādām pamatpazīmēm:

1.2.1. dzinējs:

1.2.1.1. darbības princips;

1.2.1.2. cilindru skaits un izvietojums;

1.2.1.3. jaudas atšķirība nepārsniedz 30 % (lielākā ir ne vairāk kā 1,3 reizes lielāka par mazāko);

1.2.1.4. tilpuma atšķirība nepārsniedz 20 % (lielākais ir ne vairāk kā 1,2 reizes lielāks par mazāko);

1.2.2. dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums);

1.2.3. vadāmās asis (skaits un izvietojums);

1.2.4. maksimālā pilnā masa neatšķiras vairāk par 10 %;

1.2.5. transmisija (tips);

1.2.6. apgāšanās aizsargkonstrukcija;

1.2.7. bremzējamās asis (skaits);

1.2.8. "varianta versija" ir traktori, kas sastāv no to priekšmetu kombinācijas, kas saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu norādīti informācijas paketē.

2. Kāpurķēžu traktori: definē tāpat kā riteņtraktorus, kā tas noteikts šī pielikuma A nodaļas B daļas 1.punktā.

3. Piekabes:

3.1. "tips" ir vienas kategorijas piekabes, kas neatšķiras vismaz attiecībā uz šādām pamatpazīmēm:

3.1.1. ražotājs;

3.1.2. ražotāja tipa apzīmējums;

3.1.3. galvenās uzbūves īpatnības un konstrukcijas pamatparametri:

3.1.3.1. centrālsijas šasija/šasija ar garensijām/locīklšasija (acīmredzamas un būtiskas atšķirības);

3.1.3.2. asis (skaits);

3.2. "variants" ir viena tipa piekabes, kas neatšķiras vismaz attiecībā uz šādām pazīmēm:

3.2.1. vadāmās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums);

3.2.2. maksimālā pilnā masa neatšķiras vairāk par 10 %;

3.2.3. bremzējamās asis (skaits).

4. Maināmās velkamās mašīnas: definē tāpat kā piekabes, kā tas noteikts šī pielikuma A nodaļas B daļas 3.punktā.

B nodaļa

Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma prasību saraksts

I daļa

Atsevišķās direktīvas un regulas

Nr.p.k.

Priekšmets

Pamata direktīvas numurs un pielikumi

Pilns atsevišķās direktīvas nosaukums un Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publikācijas dati

EK prasību piemērojamība
(T4 un C4 skatīt 1.papildinājumā)

T1

T2

T3

T5

C

R

S

1.Maksimālā pilnā masa2009/63/EK IEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33.lpp.)

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

2.Numura zīme2009/63/EK IIEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33.lpp.)

X

X

X

X

I

(X)

(X)

3.Degvielas tvertne2009/63/EK IIIEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.)

X

X

X

X

I

4.Balasta masas2009/63/EK IVEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33.lpp.)

X

X

(X)

I

5.Skaņas signālierīce2009/63/EK VEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33.lpp.)

X

X

X

X

I

6.Skaņas līmenis (ārējais)2009/63/EK VIEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem (OV L 214, 19.08.2009., 23./33.lpp.)

X

X

X

(X)

I

7.Maksimālais ātrums2009/60/EK1 pielikuma 1.punktsEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/60/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (OV L 198, 30.7.2009., 15./19.lpp.)

X

X

X

(X)

I

8.Kravas platformas2009/60/EK1 pielikuma 2.punktsEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/60/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (OV L 198, 30.7.2009., 15./19.lpp.)

X

X

X

(X)

I

9.Atpakaļskata spoguļi2009/59/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/59/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru atpakaļskata spoguļiem (OV L 198, 30.07.2009., 9./14.lpp.)

X

X

(X)

I

10.Redzes zona un priekšējā stikla tīrītāji2008/2/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 15.janvāra Direktīva 2008/2/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauku un priekšējā stikla tīrītājiem (OV L 24, 29.01.2000., 30.lpp.)

X

X

X

(X)

I

11.Stūres iekārta2009/66/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/66/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu (OV L 201, 01.08.2009., 11./17.lpp.)

X

X

X

(X)

(X)

12.Elektromagnētiskā savietojamība2009/64/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/64/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto elektromagnētisko savietojamību (OV L 216, 20.08.2009., 28.lpp.)

X

X

X

X

I

13.Bremžu iekārtas76/432/EEK1Eiropas Padomes 1976.gada 6.aprīļa Direktīva 76/432/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām (OV L 122, 08.05.1976., 1./14.lpp.)

X

X

X

(X)

(X)

(X)

71/320/EEK1Eiropas Padomes 1971.gada 26.jūlija Direktīva 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (OV L 202, 06.09.1971., 37./74.lpp.)

X

14.Pasažieru sēdvietas76/763/EEK1Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/763/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 262, 27.09.1976., 135.lpp.)

X

X

(X)

I

15.Skaņas līmenis (iekšējais)2009/76/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/76/EK par trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji (OV L 201, 01.08.2009., 18./28.lpp.)

X

X

X

(X)

I

16.Apgāšanās aizsargkonstrukcijas2009/57/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/57/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (OV L 261, 03.10.2009., 1./39.lpp.)

X

(X)

(X)

17.Vadītāja vieta78/764/EEK1Eiropas Padomes 1978.gada 25.jūlija Direktīva 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 255, 18.09.1978., 1./39.lpp.)

X

X

X

(X)

(X)

18.Apgaismojuma ierīkošana2009/61/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/61/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 203, 05.08.2009., 19./51.lpp.)

X

X

(X)

I

(X)

(X)

19.Apgaismes ierīces un gaismas signālierīces2009/68/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/68/EK par detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 203, 05.08.2009., 52./57.lpp.)

X

X

X

X

X

(X)

(X)

20.Sakabes un atpakaļgaitas iekārtas2009/58/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/58/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru sakabes ierīci un atpakaļgaitu (OV L 198, 30.07.2009., 4./8.lpp.)

X

X

X

(X)

I

21.Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiskā testēšana)2009/75/EKEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/75/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (statiskā testēšana) (OV L 261, 03.10.2009., 40./77.lpp.)

X

(X)

I

22.Darbības telpa, piekļūšana vadītāja vietai80/720/EEK1Eiropas Padomes 1980.gada 24.jūnija Direktīva 80/720/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 194, 28.07.1980., 1./11.lpp.)

X

X

(X)

I

23.Jūgvārpstas86/297/EEK1Eiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīva 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību (OV L 186, 08.07.1986., 19./25.lpp.)

X

X

X

X

I

24.Aizmugurē montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)86/298/EEK1Eiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīva 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (OV L 186, 08.07.1986., 26./63.lpp.)

X

(X)

I

25.Vadības ierīču ierīkošana86/415/EEK1Eiropas Padomes 1986.gada 24.jūlija Direktīva 86/415/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadības ierīču uzstādīšanu, izvietojumu, darbināšanu un apzīmēšanu (OV L 240, 26.08.1986., 1./18.lpp.)

X

X

X

(X)

I

26.Priekšā montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)87/402/EEK1Eiropas Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīva 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā (OV L 220, 08.08.1987., 1./43.lpp.)

X

(X)

I

27.Gabarīti un piekabes masa2009/144/EK1 IEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.)

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

28.Stiklojums2009/144/EK1 III; III A; III B; III C; III D; III E; III F; III G; III H; III I; III J; III K; III L; III M; III N; III O; III PEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.)

X

X

X

I

92/22/EEK1Eiropas Padomes 1992.gada 31.marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem (OV L 129, 14.05.1992., 11./94.lpp.)

X

29.Ātruma regulators2009/144/EK1 II 1Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.)

X

X

X

(X)

I

30.Piedziņas sastāvdaļu aizsardzība2009/144/EK1 II, 2, 3Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.)

X

X

X

(X)

I

31.Mehāniskās sakabes ierīces2009/144/EK1 IVEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.)

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

32.Obligātā ražotāja plāksne2009/144/EK1 VEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.)

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

33.Piekabes bremžu pievads

2009/144/EK1 VI

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.)

X

X

X

(X)

I

(X)

(X)

34.Piesārņojošo vielu emisija2000/25/EK1Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 22.maija Direktīva 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes direktīvu 74/150/EEK (OV L 173, 12.07.2000., 1./34.lpp.)

X

X

X

X

X

35.Riepas 661/2009Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.07.2009., 1./24.lpp.)

X

X

X

X

(X)

(X)

36.Stabilitāte 661/2009Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.07.2009.,1./24.lpp.)

X

37.Drošības jostu stiprinājumi276/115/EEK1Eiropas Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīva 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem (OV L 24, 30.01.1976., 6./20.lpp.)

X

X

X

X

X

38.Drošības jostas77/541/EEKEiropas Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīva 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām (OV L 220, 29.08.1977., 95./143.lpp.)

X

39.Atpakaļgaita un spidometrs75/443/EEKEiropas Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci (OV L 196, 26.07.1975., 1./5.lpp.)

X

40.Pretšļakatu ierīces91/226/EEKEiropas Padomes 1991.gada 27.marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (OV L 103, 23.04.1991., 5./28.lpp.)

X

(X)

41.Ātruma ierobežošanas ierīces92/24/EEKEiropas Padomes 1992.gada 31.marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos (OV L 129, 14.05.1992., 154./174.lpp.)

X

42.Pakaļējās drošības konstrukcijas 661/2009Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.07.2009., 1./24.lpp.)

X

43.Sānu aizsardzība89/297/EEKEiropas Padomes 1989.gada 13.aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm) (OV L 124, 05.05.1989., 1./7.lpp.)

X

(X)

Apzīmējumi.

X – piemēro pilnībā.

(X) – piemēro grozītu(piešķirot tipa apstiprinājumu, iekavas nelieto).

– – neattiecas.

I – tāpat kā T kategorijas transportlīdzekļu apakškategorijām atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumu Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" 1.pielikuma A nodaļas A daļas 1.punktā noteiktajam.

Piezīmes.

1

Norādīts pamata direktīvas par mehāniskajiem transportlīdzekļiem numurs. Pamata direktīvas prasības ievēro, ņemot vērā EK tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienā spēkā esošos jaunākos grozījumus, kas norādīti normatīvajos aktos par mehānisko transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu.

2

T1, T2, T3, C1, C2 un C3 kategorijas traktoriem minimālais jostas stiprinājumu skaits ir divi, kā tas N3 kategorijas transportlīdzekļu uz priekšu vērstiem vidējiem sēdekļiem noteikts Direktīvas 76/115/EEK I pielikuma I papildinājumā. Šīm traktoru kategorijām testa laikā jāpieliek slodze, kas N3 kategorijas transportlīdzekļiem noteikta Direktīvas 76/115/EEK I pielikuma 5.4.3. un 5.4.4.apakšpunktā.

Atsevišķo direktīvu grozījumi

Nr.
p.k.

Atsevišķā direktīva

Grozījumi

Pilns direktīvas nosaukums

Publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (numurs, datums, lappuse)

1.

71/320/EEK

2013/15/ES

Padomes 2013.gada 13.maija Direktīva 2013/15/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

158, 10.06.2013., 172./183.lpp.

2.

76/115/EEK

82/318/EEK

Eiropas Komisijas 1982.gada 2.aprīļa Direktīva 82/318/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem

139, 19.05.1982., 9./16.lpp.

90/629/EEK

Eiropas Komisijas 1990.gada 30.oktobra Direktīva 90/629/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem

341, 06.12.1990., 14./19.lpp.

96/38/EK

Eiropas Komisijas 1996.gada 17.jūnija Direktīva 96/38/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 76/115/EEK attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem

187, 26.07.1996., 95./105.lpp.

2005/41/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīva 2005/41/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem

255, 30.09.2005., 149./151.lpp.

3.

76/432/EEK

82/890/EEK

Eiropas Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīva 82/890/EEK, ar ko groza direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

378, 31.12.1982., 45.lpp.

96/63/EK

Eiropas Komisijas 1996.gada 30.septembra Direktīva 96/63/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/432/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru bremžu iekārtām

253, 05.10.1996., 13.lpp.

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., 24.lpp.

4.

76/763/EEK

82/890/EEK

Eiropas Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīva 82/890/EEK, ar ko groza direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

378, 31.12.1982., 45.lpp.

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., 24.lpp.

1999/86/EK

Eiropas Padomes 1999.gada 11.novembra Direktīva 1999/86/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Direktīvu 76/763/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros

297, 18.11.1999., 22.lpp.

2010/52/ES

Eiropas Komisijas 2010.gada 11.augusta Direktīva 2010/52/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/763/EEK attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem, lai pielāgotu minēto direktīvu tehniskos noteikumus

213, 13.08.2010., 37./42.lpp.

5.

78/764/EEK

82/890/EEK

Eiropas Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīva 82/890/EEK, ar ko groza direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

378, 31.12.1982., 45.lpp.

83/190/EEK

Eiropas Komisijas 1983.gada 28.marta Direktīva 83/190/EEK, ar ko pielāgo tehnikas attīstībai Padomes Direktīvu 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros

109, 26.04.1983., 13.lpp.

87/354/EEK

Eiropas Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīva 87/354/EEK, ar ko groza dažas direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem saistībā ar dalībvalstu atšķirības zīmēm

192, 11.07.1987., 43./45.lpp.

88/465/EEK

Eiropas Komisijas 1988.gada 30.jūnija Direktīva 88/465/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros

228, 17.08.1988., 31.lpp.

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., 24.lpp.

1999/57/EEK

Eiropas Komisijas 1999.gada 7.jūnija Direktīva 1999/57/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/764/EEK attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros

148, 15.06.1999., 35.lpp.

2006/96/EK

Eiropas Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīva 2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

363, 20.12.2006., 81.lpp.

2013/15/ES

Padomes 2013.gada 13.maija Direktīva 2013/15/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

158, 10.06.2013., 172./183.lpp.

6.

80/720/EEK

82/890/EEK

Eiropas Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīva 82/890/EEK, ar ko groza direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

378, 31.12.1982., 45.lpp.

88/414/EEK

Eiropas Komisijas 1988.gada 22.jūnija Direktīva 88/414/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 80/720/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros

200, 26.07.1988., 34.lpp.

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., 24./25.lpp.

2010/62/ES

Eiropas Komisijas 2010.gada 8.septembra Direktīva 2010/62/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 80/720/EEK un 86/297/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK, 2009/60/EK un 2009/144/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, nolūkā koriģēt to tehniskos noteikumus

238, 09.09.2010., 7./13.lpp.

7.

86/297/EEK

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., 24.lpp.

2010/62/ES

Eiropas Komisijas 2010.gada 8.septembra Direktīva 2010/62/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 80/720/EEK un 86/297/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK, 2009/60/EK un 2009/144/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, nolūkā koriģēt to tehniskos noteikumus

238, 09.09.2010., 7./13.lpp.

2012/24/ES

Eiropas Komisijas 2012.gada 8.oktobra Direktīva 2012/24/ES, ar kuru tehnisko noteikumu pielāgošanas nolūkā groza Padomes Direktīvu 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību

274, 09.10.2012., 24./25.lpp.

8.

86/298/EEK

89/682/EEK

Eiropas Padomes 1989.gada 21.decembra Direktīva 89/682/EEK, ar ko groza Direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

398, 30.12.1989., 29.lpp.

2000/19/EK

Eiropas Komisijas 2000.gada 13.aprīļa Direktīva 2000/19/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

94, 14.04.2000., 31.lpp.

2005/67/EK

Eiropas Komisijas 2005.gada 18.oktobra Direktīva 2005/67/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 86/298/EEK I un II pielikumu, Padomes Direktīvas 87/402/EEK I un II pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK I, II un III pielikumu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru tipa apstiprinājumu, lai tos attiecīgi pielāgotu

273, 19.10.2005., 17.lpp.

2006/96/EK

Eiropas Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīva 2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

363, 20.12.2006., 81.lpp.

2010/22/ES

Eiropas Komisijas 2010.gada 15.marta Direktīva 2010/22/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 80/720/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK un 87/402/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK un 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, lai pielāgotu minētās direktīvas tehnikas attīstībai

91, 10.04.2010., 1./68.lpp.

2013/15/ES

Padomes 2013.gada 13.maija Direktīva 2013/15/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

158, 10.06.2013., 172./183.lpp.

9.

86/415/EEK

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., 24.lpp.

2010/22/ES

Eiropas Komisijas 2010.gada 15.marta Direktīva 2010/22/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 80/720/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK un 87/402/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK un 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, lai pielāgotu minētās direktīvas tehnikas attīstībai

91, 10.04.2010., 1./68.lpp.

10.

87/402/EEK

89/681/EEK

Eiropas Padomes 1989.gada 21.decembra Direktīva 89/681/EEK, ar ko groza Direktīvu 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā

398, 30.12.1989., 27.lpp.

2000/22/EK

Eiropas Komisijas 2000.gada 28.aprīļa Direktīva 2000/22/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā

107, 04.05.2000., 26.lpp.

2005/67/EK

Eiropas Komisijas 2005.gada 18.oktobra Direktīva 2005/67/EK, ar ko groza Padomes Direktīvas 86/298/EEK I un II pielikumu, Padomes Direktīvas 87/402/EEK I un II pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK I, II un III pielikumu attiecībā uz lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru tipa apstiprinājumu, lai tos attiecīgi pielāgotu

273, 19.10.2005., 17.lpp.

2006/96/EK

Eiropas Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīva 2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

363, 20.12.2006., 81.lpp.

2010/22/ES

Eiropas Komisijas 2010.gada 15.marta Direktīva 2010/22/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 80/720/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK un 87/402/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK un 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, lai pielāgotu minētās direktīvas tehnikas attīstībai

91, 10.04.2010., 1./68.lpp.

2013/15/ES

Padomes 2013.gada 13.maija Direktīva 2013/15/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

158, 10.06.2013., 172./183.lpp.

11.

92/22/EEK

2001/92/EK

Eiropas Komisijas 2001.gada 30.oktobra Direktīva 2001/92/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem un Padomes Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu

291, 08.11.2001., 24./47.lpp.

12.
2000/25/EK
2005/13/EK
Komisijas 2005. gada 21. februāra Direktīva 2005/13/EK, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK saistībā ar gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK I pielikumu saistībā ar tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem

55, 01.03.2005., 35. lpp.

2006/96/EK
Eiropas Padomes 2006. gada 20. novembra Direktīva 2006/96/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas preču brīvas aprites jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

363, 20.12.2006., 81. lpp.

2010/22/ES
Eiropas Komisijas 2010. gada 15. marta Direktīva 2010/22/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 80/720/EEK, 86/298/EEK, 86/415/EEK un 87/402/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/25/EK un 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, lai pielāgotu minētās direktīvas tehnikas attīstībai

91, 10.04.2010., 1./68. lpp.

2011/72/ES
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 14. septembra Direktīva 2011/72/ES, ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz noteikumiem par traktoriem, kurus laiž tirgū saskaņā ar elastības shēmu

246, 23.09.2011., 1./4. lpp.

2011/87/ES
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Direktīva 2011/87/ES, ar ko attiecībā uz emisijas posmu piemērošanu traktoriem ar sašaurinātu sliedi groza Direktīvu 2000/25/EK

301, 18.11.2011., 1./2. lpp.

2013/15/ES
Padomes 2013. gada 13. maija Direktīva 2013/15/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

158, 10.06.2013., 172./183. lpp.

2014/43/ES
Komisijas 2014. gada 18. marta Direktīva 2014/43/ES, ar ko izdara grozījumus I, II un III pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem

82,
20.03.2014.,
12./19. lpp.

13.
2003/37/EK
2013/15/ES
Padomes 2013. gada 13. maija Direktīva 2013/15/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

158, 10.06.2013., 172./183. lpp.

2014/44/ES
Komisijas 2014. gada 18. marta Direktīva 2014/44/ES, ar ko groza I, II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2003/37/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, to piekabēm un maināmām velkamām mašīnām kopā ar to sistēmām, detaļām un atsevišķām tehniskām vienībām

82,
20.03.2014.,
20./26. lpp.

14.

2009/57/EK

2013/15/ES

Padomes 2013.gada 13.maija Direktīva 2013/15/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

158, 10.06.2013., 172./183.lpp.

15.

2009/60/EK

2010/62/ES

Eiropas Komisijas 2010.gada 8.septembra Direktīva 2010/62/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 80/720/EEK un 86/297/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK, 2009/60/EK un 2009/144/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, nolūkā koriģēt to tehniskos noteikumus

238, 09.09.2010., 7./13.lpp.

16.

2009/64/EK

2013/15/ES

Padomes 2013.gada 13.maija Direktīva 2013/15/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

158, 10.06.2013., 172./183.lpp.

17.

2009/75/EK

2013/15/ES

Padomes 2013.gada 13.maija Direktīva 2013/15/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

158, 10.06.2013., 172./183.lpp.

18.

2009/144/EK

2010/52/ES

Eiropas Komisijas 2010.gada 11.augusta Direktīva 2010/52/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/763/EEK attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem, lai pielāgotu minēto direktīvu tehniskos noteikumus

213, 13.08.2010., 37./42.lpp.

2010/62/ES

Eiropas Komisijas 2010.gada 8.septembra Direktīva 2010/62/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 80/720/EEK un 86/297/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK, 2009/60/EK un 2009/144/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, nolūkā koriģēt to tehniskos noteikumus

238, 09.09.2010., 7./13.lpp.

2013/8/ES

Eiropas Komisijas 2013.gada 26.februāra Direktīva 2013/8/ES, ar ko tehnisko noteikumu pielāgošanas nolūkā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem

56, 28.02.2013., 8./14.lpp.

2013/15/ES

Padomes 2013.gada 13.maija Direktīva 2013/15/ES, ar ko pielāgo dažas direktīvas brīvas preču aprites jomā saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos

158, 10.06.2013., 172./183.lpp.

Prasības nacionālajam transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam

Nr.p.k.

Priekšmets

Prasību piemērojamība transportlīdzekļu kategorijām

T5*

R

1.Maksimālā pilnā masaEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.),
I pielikums
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 22.jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK
(OV L 233, 25.08.1997.,1.lpp.)
2.Numura plāksneEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.),
II pielikums
(2) Eiropas Padomes 1970.gada 20.marta Direktīva 70/222/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vietu pakaļējo numura zīmju uzstādīšanai un piestiprināšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm
(OV L 76, 06.4.1970., 25.lpp.)
3.Degvielas tvertneEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.),
III pielikums

4.Balasta masasEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.),
IV pielikums

5.Skaņas signālierīcesEiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.),
V pielikums

6.Skaņas līmenis (ārējais)Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/63/EK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem
(OV L 214, 19.08.2009., 23./33. lpp.),
VI pielikums

7.Maksimālais ātrumsEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/60/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (OV L 198, 30.07.2009., 15./19. lpp.)
pielikuma 1.punkts

8.Kravas platformaEiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/60/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu un kravas platformām (OV L 198, 30.07.2009., 15./19. lpp.), pielikuma 2.punkts

9.Atpakaļskata spoguļiEiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/59/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru atpakaļskata spoguļiem (OV L 198, 30.07.2009., 9./14. lpp.)

10.Redzes zona un priekšējā stikla tīrītājiEiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 15.janvāra Direktīva 2008/2/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības lauku un priekšējā stikla tīrītājiem (OV L 24, 29.01.2000., 30./38.lpp.)

11.Stūres iekārtaEiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/66/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru stūres iekārtu
(OV L 201, 01.08.2009., 11./17. lpp.)

12.Elektromagnētiskā savietojamībaEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/64/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru radīto elektromagnētisko savietojamību (OV L 216, 20.08.2009., 1./75. lpp.)

13.Bremžu iekārtas(2) Eiropas Padomes 1971.gada 26.jūlija Direktīva 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām (OV L 202, 06.09.1971, 37./74.lpp.)Noteikumu 6.1pielikums
14.Pasažieru sēdvietas(2) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/763/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasažieru sēdekļiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 262, 27.09.1976., 135./138.lpp.)

15.Skaņas līmenis (iekšējais)Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/76/EK par trokšņu līmeni, kam ir pakļauti lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadītāji (OV L 201, 01.08.2009., 18./28. lpp.)

16.Apgāšanās aizsargkonstrukcijasEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/57/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām (OV L 261, 03.10.2009., 1./39. lpp.)

17.Pasākumi dīzeļmotoru piesārņotāju emisijas samazināšanaiEiropas Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīva 77/537/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņotāju emisiju no lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros lietojamiem dīzeļmotoriem (OV L 220, 29.08.1977., 38./59. lpp.)

18.Vadītāja vietaEiropas Padomes 1978.gada 25.jūlija Direktīva 78/764/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz vadītāja sēdekli lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 255, 18.09.1978., 1./39. lpp.)

19.Apgaismojuma ierīkošanaEiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13.jūlija Direktīva 2009/61/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros
(OV L 203, 05.08.2009., 19./51.lpp.)
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/61/EK par apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 203, 05.08.2009., 19./51. lpp.)
vai
ANO/EEK Noteikumi3Nr.48
20.Gaismas un signālierīcesEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/68/EK par detaļas tipa apstiprinājumu apgaismes ierīcēm un gaismas signālierīcēm lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros (OV L 203, 05.08.2009., 52./57. lpp.)

Atstarotāji:

(2) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem (OV L 262, 27.09.1976, 32 lpp.)
vai
ANO/EEK Noteikumi 3 Nr.3
Gabarīta, bremžu lukturi un kontūrlukturi:

(2) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem (OV L 262, 27.09.1976, 54. lpp.)

vai
ANO/EEK Noteikumi 3
Nr.7 un Nr.91
Virzienrādītāji:

(2) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem (OV L 262, 27.9.1976, 71.lpp.)

vai
ANO/EEK Noteikumi 3 Nr.6
Aizmugures numura zīmes lukturi:

(2) Eiropas Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem (OV L 262, 27.09.1976, 85.lpp.)

vai
ANO/EEK Noteikumi 3 Nr.4

21.Sakabes un reversiekārtasEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīva 2009/58/EK par lauksaimniecības vai mežsaimniecības riteņtraktoru sakabes ierīci un atpakaļgaitu (OV L 198, 30.07.2009., 4./8. lpp.)

22.Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiskā testēšana)Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13. jūlija Direktīva 2009/75/EK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām
(OV L 261, 03.10.2009., 40./77. lpp.)

23.Darbības telpa, piekļūšana vadītāja vietaiEiropas Padomes 1980.gada 24.jūnija Direktīva 80/720/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbības telpu, piekļuvi vadītāja pozīcijai, kā arī durvīm un logiem lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros
(OV L 194, 28.07.1980., 1.lpp.)

24.JūgvārpstasEiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīva 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību (OV L 186, 08.07.1986., 19.lpp.)

25.Aizmugurē montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)Eiropas Padomes 1986.gada 26.maija Direktīva 86/298/EEK par aizmugurē piemontētām aizsardzības apgāšanās aizsargkonstrukcijām šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem (OV L 186, 08.07.1986., 26.lpp.)

26.Vadības ierīču ierīkošanaEiropas Padomes 1986.gada 24.jūlija Direktīva 86/415/EEK par lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru vadības ierīču uzstādīšanu, izvietojumu, darbināšanu un apzīmēšanu
(OV L 240, 26.08.1986., 1.lpp.)

27.Priekšā montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)Eiropas Padomes 1987.gada 25.jūnija Direktīva 87/402/EEK par šauras riteņu bāzes lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru apgāšanās aizsargkonstrukcijām, kas piestiprinātas vadītāja sēdekļa priekšā
(OV L 220, 08.08.1987., 1.lpp.)

28.Izmēri un piekabes masaEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.)(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 22.jūlija Direktīva 97/27/EK, kas attiecas uz dažu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kategoriju masu un gabarītiem un ar ko groza Direktīvu 70/156/EEK (OV L 233, 25.08.1997, 1.lpp.)
29.StikliEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.), III pielikums

30.Ātruma regulatorsEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.), II pielikuma 1.punkts

31.Piedziņas sastāvdaļu aizsardzībaEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.) (OV L 67, 10.03.1989., 1./118.lpp.), II pielikuma 2., 3. un 4.punkts

32.Mehāniskās sakabes ierīcesEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.), IV pielikums(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 30.maija Direktīva 94/20/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mehāniskajām sakabes ierīcēm un to uzstādīšanu (OV L 195, 29.07.1994, 1.lpp.) vai ANO/EEK Noteikumi 3 Nr.55 vai Nr.102
33.Obligātā ražotāja plāksneEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.), V pielikums(2) Eiropas Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīva 76/114/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātajām izgatavotāja plāksnēm un marķējumu, kā arī to novietojumu un piestiprināšanas metodi (OV L 24, 30.01.1976, 1.lpp.)
34.Piekabes bremžu pievadsEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.), VI pielikumsEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.), VI pielikums
35.Piesārņojošo vielu emisijaEiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 22.maija Direktīva 2000/25/EK, ar kuru paredz darbības, kas veicamas, lai samazinātu gāzveida un cieto daļiņu piesārņojumu emisiju no dzinējiem, kas paredzēti lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 74/150/EEK
(OV L 173, 12.07.2000., 1.lpp.)

-

36.RiepasEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību
(OV L 200, 31.07.2009., 1./24. lpp.)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību
(OV L 200, 31.07.2009., 1./24. lpp.)
37.StabilitāteEiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību
(OV L 200, 31.07.2009., 1./24. lpp.)

38.Drošības jostu stiprinājumi1(2) Eiropas Padomes 1975.gada 18.decembra Direktīva 76/115/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem
(OV L 24, 30.01.1976,6. lpp.)

39.Drošības jostas(2) Eiropas Padomes 1977.gada 27.jūnija Direktīva 77/541/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostām un ierobežotājsistēmām
(OV L 220, 29.08.1977, 95.lpp.)

40.Atpakaļgaita un spidometrs(2) Eiropas Padomes 1975.gada 26.jūnija Direktīva 75/443/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu atpakaļgaitu un spidometra ierīci
(OV L 196, 26.07.1975, 1.lpp.)

41.Pretšļakatu ierīces(2) Eiropas Padomes 1991.gada 27.marta Direktīva 91/226/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīcēm (OV L 103, 23.04.1991, 5.lpp.)

42.Ātruma ierobežotājierīces(2) Eiropas Padomes 1992.gada 31.marta Direktīva 92/24/EEK par ātruma ierobežošanas ierīcēm vai līdzīgām uzstādītām ātruma ierobežošanas sistēmām dažu kategoriju mehāniskos transportlīdzekļos
(OV L 129, 14.05.1992, 154.lpp.)

43.Pakaļējās drošības konstrukcijasEiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību
(OV L 200, 31.07.2009., 1./24. lpp.)

44.Sānu aizsardzība(2) Eiropas Padomes 1989.gada 13.aprīļa Direktīva 89/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju sānu aizsardzību (ar sānu aizsargplāksnēm)
(OV L 124, 05.05.1989., 1./7. lpp.)

Apzīmējumi:

– – neattiecas;

* – piemēro prasības, kas noteiktas T1 kategorijas traktoriem, ja tos izmanto ar maksimālo ātrumu 40 km/h.

Piezīmes.

1 T1, T2, T3, C1, C2 un C3 kategorijas traktoriem minimālais jostas stiprinājumu skaits ir divi, kā tas N3 kategorijas transportlīdzekļu uz priekšu vērstiem vidējiem sēdekļiem noteikts Direktīvas 76/115/EEK I pielikuma I papildinājumā. Šīm traktoru kategorijām testa laikā jāpieliek slodze, kas N3 kategorijas transportlīdzekļiem noteikta minētās Direktīvas 77/115/EK I pielikuma 5.4.3. un 5.4.4.apakšpunktā.

2 Piemēro grozītu saskaņā noteikumu 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulu "Atsevišķo direktīvu grozījumi".

3 Piemēro Ženēvā 1958.gada 20.martā ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas ietvaros noslēgtos Nolīgumam "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" pievienotos noteikumus (turpmāk – ANO/EEK Noteikumi).

II. A daļa

(1) Šajā tabulā norādītās atsevišķās direktīvas par mehāniskajiem transportlīdzekļiem (jaunākās versijas, kas ir spēkā EK tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienā) drīkst piemērot atbilstošo atsevišķo direktīvu par lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem vietā.

Nr. I daļas tabulā

Priekšmets

Pamatdirektīvas numurs (par mehāniskajiem transportlīdzekļiem)

Pamatdirektīvas nosaukums

OV L

1.5.

Skaņas signālierīce

70/388/EEK

Padomes 1970.gada 27.jūlija Direktīva 70/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu skaņas signālierīcēm

176, 10.8.1970, lpp. 12

1.6.

Skaņas līmenis (ārējais)

70/157/EEK

Padomes 1970.gada 6.februāra Direktīva 70/157/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu pieļaujamo skaņas līmeni un izplūdes gāzu sistēmu

42, 23.2.1970, lpp. 16

4.1.

Redzes zona un priekšējā stikla tīrītāji

77/649/EEK

Padomes 1977.gada 27.septembra Direktīva 77/649/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vadītāju redzamības lauku

284, 10.10.1978, lpp. 11

5.1.

Stūres iekārta

70/311/EEK

Padomes 1970.gada 8.jūnija Direktīva 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz stūres iekārtu mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

133, 18.6.1970, lpp. 10

6.1.

Radiotraucējumu slāpēšana

72/245/EEK

Padomes 1972.gada 20.jūnija Direktīva 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz to, kā novērst radiotraucējumus, ko rada mehāniskiem transportlīdzekļiem paredzēti dzirksteļaizdedzes dzinēji

152, 6.7.1972, lpp. 15

7.1.

Bremžu iekārtas

71/320/EEK

Padomes 1971.gada 26.jūlija Direktīva 71/320/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju bremžu iekārtām

202, 6.9.1971, lpp. 37

14.1.

Pakaļējie atstarotāji

76/757/EEK

Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/757/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarotājiem

262, 27.9.1976, lpp. 32

14.1.

Pakaļējie lukturi

76/758/EEK

Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/758/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju kontūrgaismu lukturiem, priekšējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem, pakaļējiem gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturiem un bremžu signāllukturiem

262, 27.9.1976, lpp. 54

14.1.

Virzienrādītāji

76/759/EEK

Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/759/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītājiem

262, 27.9.1976, lpp. 71

14.1.

Numura plāksnes apgaismojums

76/760/EEK

Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/760/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju aizmugures numura zīmes apgaismojuma lukturiem

262, 27.9.1976, lpp. 85

14.1.

Galvenie lukturi

76/761/EEK

Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz kvēlspuldzēm šādiem lukturiem

262, 27.9.1976, lpp. 96

14.1.

Priekšējie tuvās gaismas lukturi

76/761/EEK

Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/761/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz kvēlspuldzēm šādiem lukturiem

-

14.1.

Priekšējie miglas lukturi

76/762/EEK

Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīva 76/762/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos

262, 27.9.1976, lpp. 122

14.1.

Pakaļējie miglas lukturi

77/538/EEK

Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīva 77/538/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisku transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējiem miglas lukturiem

220, 29.8.1977, lpp. 60

14.1.

Atpakaļgaitas lukturi

77/539/EEK

Padomes 1977.gada 28.jūnija Direktīva 77/539/EEK par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturiem

220, 29.8.1977, lpp. 72

22.2.

Drošais stikls

92/22/EEK

Padomes 1992.gada 31.marta Direktīva 92/22/EEK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabes neplīstošo stiklojumu un stiklojuma materiāliem

129, 14.5.1992, lpp. 11

23.1.

Piesārņojošu vielu emisijas

88/77/EEK

Padomes 1987.gada 3.decembra Direktīva 88/77/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu gāzveida piesārņotāju emisiju no dīzeļdzinējiem, ko izmanto transportlīdzekļos

36, 9.2.1988, lpp. 33

II. B daļa

(1) Šajā tabulā norādītās regulas, kuras ir Padomes 1997.gada 27.novembra Lēmuma 97/836/EK par Eiropas Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (turpmāk - Nolīgums) pielikumā un kuru jaunākās versijas Kopiena kā minētā Nolīguma puse saskaņā ar atbilstošo atsevišķo direktīvu atzīst EK tipa apstiprinājuma piešķiršanas dienā, drīkst piemērot II. A daļas tabulā minēto atbilstošo atsevišķo direktīvu par lauksaimniecības traktoriem un atbilstošo atsevišķo direktīvu par mehāniskajiem transportlīdzekļiem vietā.

Nr. I daļas tabulā

Priekšmets

ANO/EEK noteikumu numurs

1.5.

Skaņas signālierīce

R 28

1.6.

Skaņas līmenis (ārējais)

R 51

4.1.

Redzes zona un priekšējā stikla tīrītāji

R 71

5.1.

Stūres iekārta

R 79

6.1.

Radiotraucējumu slāpēšana

R 10

7.1.

Bremžu iekārtas

R 13

13.1.

Apgaismojuma ierīkošana

R 86*

14.1.

Pakaļējie atstarotāji

R 3

14.1.

Pakaļējie lukturi

R 7

14.1.

Virzienrādītājs

R 6

14.1.

Numura plāksnes apgaismojums

R 4

14.1.

Galvenie lukturi

R l - R 8 - R 20 - R 98

14.1.

Priekšējie tuvās gaismas lukturi

R l - R 8 - R 20 - R 98

14.1.

Priekšējie miglas lukturi

R 19

14.1.

Pakaļējie miglas lukturi

R 38

14.1.

Atpakaļgaitas lukturi

R 23

22.2.

Drošais stikls

R 43**

23.1.

Piesārņojošu vielu emisijas

R 49/R 96***

Piezīmes.

1. * Tikai attiecībā uz ierīcēm, kas minētas atbilstošajā direktīvā.

2. ** Izņemot priekšējos stiklus.

3. *** Tikai attiecībā uz posmiem, kas minēti atbilstošajā direktīvā.

II. C daļa

Atbilstība standartizētajiem Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) kodiem

(1) Testa biļetenus (pabeigtus), kas atbilst turpmāk norādītajiem ESAO kodiem, drīkst izmantot testa ziņojumu vietā, kas sagatavoti, ievērojot attiecīgās atsevišķās direktīvas.

Nr. I daļas tabulā

Direktīva

Priekšmets

ESAO kodi1

10.1.

77/536/EEK

Oficiālie lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru aizsargkonstrukciju testi (dinamiskā testēšana)

Kods 3

26.1

76/115/EEK

16.1.

79/622/EEK

Oficiālie lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoru apgāšanās drošības konstrukciju testi (statiskais tests)

Kods 4

26.1.

76/115/EEK

19.1.

86/298/EEK

Oficiālie lauksaimniecības vai mežsaimniecības šauras riteņu bāzes riteņtraktoru aizmugurē montētu aizsargkonstrukciju testi

Kods 7

26.1.

76/115/EEK

21.1.

87/402/EEK

Oficiālie lauksaimniecības vai mežsaimniecības šauras riteņu bāzes riteņtraktoru priekšā montētu aizsargkonstrukciju testi

Kods 6

26.1.

76/115/EEK

SD2

Oficiālie lauksaimniecības vai mežsaimniecības kāpurķēžu traktoru aizsargkonstrukciju testi

Kods 8

26.1.

76/115/EEK

Piezīmes.

1

Testa biļeteniem jāatbilst ESAO Lēmumam K(2005) 1. Attiecībā uz drošības jostu stiprinājumiem testa biļetenus var atzīt par līdzvērtīgiem tikai tad, ja minētie stiprinājumi ir pārbaudīti.

Pamatojoties uz Lēmumu K(2000) 59, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu K(2003) 252, testa ziņojumus, kas atbilst kodiem, var pieņemt arī pārejas periodā, kas ilgst vienu gadu, sākot no Lēmuma K(2005) 1 publicēšanas dienas ESAO tīmekļa vietnē, t.i., līdz 2006.gada 21.aprīlim.

2

SD: iekļaujami atsevišķā direktīvā.

1. papildinājums

I daļa

Īpašu transportlīdzekļu definīcija un transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma prasību saraksts

1. T4 kategorijas traktori

1.1. T4.1 Traktori ar lielu klīrensu

Traktori, kuri paredzēti darbam ar augstu augošiem kultūraugiem (piemēram, ar vīnogām). Tie ir ar augstu šasiju vai šasijas daļu, kas ļauj tiem virzīties uz priekšu paralēli kultūraugiem ar kreisās un labās puses riteņiem abās pusēs vienai vai vairākām kultūraugu rindām. Tie paredzēti tādu mehānismu pārvadāšanai vai darbināšanai, kurus drīkst uzstādīt priekšā, starp asīm, aizmugurē vai uz platformas. Ja traktors ir darba stāvoklī, klīrenss perpendikulāri kultūraugu rindām pārsniedz 1000 mm. Ja traktora (saskaņā ar standartu LVS ISO 789-6:2006 + A1 "Lauksaimniecības traktori. Testēšanas procedūras. 6.daļa: Smaguma centrs") smaguma centra augstuma (to mēra attiecībā pret zemi traktoram, kurš aprīkots ar parasti izmantotajām riepām) attiecība pret vidējo minimālo attālumu starp riteņiem uz visām asīm pārsniedz 0,90, maksimālais projektētais ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h.

1.2. T4.2 Lielgabarīta traktori

Traktori, kuriem raksturīgi lieli izmēri un kuri paredzēti galvenokārt lielu lauksaimniecības zemju platību apstrādāšanai.

1.3. T4.3 Traktori ar mazu klīrensu

Pilnpiedziņas lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktori, kuru maināmās iekārtas paredzēts izmantot lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā un kuriem raksturīgi ar vienu vai vairākām jūgvārpstām aprīkoti nesošie rāmji, tehniski pieļaujamā masa nav lielāka par 10 tonnām un šīs masas attiecība pret maksimālo pašmasu braukšanas kārtībā ir mazāka par 2,5. Turklāt šo traktoru (saskaņā ar standartu LVS ISO 789-6:2006 + A1 "Lauksaimniecības traktori. Testēšanas procedūras. 6.daļa: Smaguma centrs") smaguma centra augstums (to mēra attiecībā pret zemi traktoram, kurš aprīkots ar parasti izmantotajām riepām) ir mazāks par 850 mm.

2. C4 kategorija - C4.1: Kāpurķēžu traktori ar lielu klīrensu: definē tāpat kā T4.1 kategorijas traktorus.

II daļa

Atsevišķo direktīvu un regulu piemērojamība īpašiem transportlīdzekļiem

Nr.p.k.

Priekšmets

Bāzes regulas, direktīvas un pielikumi

EK prasību piemērojamība kategorijai

T4.1T4.2T4.3C4.1
1.Maksimālā pilnā masa2009/63/EK I

X

X

X

X

2.Numura plāksne2009/63/EK II

X

X

X

X

3.Degvielas tvertne2009/63/EK III

X

X

X

X

4.Balasta masas2009/63/EK IV

X

X

X

X

5.Skaņas signālierīce2009/63/EK V

X

X

X

X

6.Skaņas līmenis (ārējais)2009/63/EK VI

X

X

X

X

7.Maksimālais ātrums2009/60/EK pielikuma 1.punkts

X

X

X

X

8.Kravas platformas2009/60/EK pielikuma 2.punkts

(X)

X

X

(X)

9.Atpakaļskata spoguļi2009/59/EEK

X

X

X

X

10.Redzes zona un priekšējā stikla tīrītāji2008/2/EK

X

X

X

X

11.Stūres iekārta2009/66/EEK

X

X

X

X

12.Elektromagnētiskie traucējumi2009/64/EK

X

X

X

X

13.Bremžu iekārtas76/432/EEK

(X)

X

X

(X)

14.Pasažieru sēdvietas76/763/EEK

X

X

X

X

15.Skaņas līmenis (iekšējais)2009/76/EK

X

X

X

X

16.Apgāšanās aizsargkonstrukcijas2009/57/EK

X

X

X

X

17.Vadītāja vieta78/764/EEK

(X)

X

X

(X)

18.Apgaismojuma ierīkošana2009/61/EK

X

X

X

X

19.Gaismas un signālierīces2009/68/EK

X

X

X

X

20.Sakabes un reversiekārtas2009/58/EK

X

X

X

X

21.Apgāšanās aizsargkonstrukcijas (statiskā testēšana)2009/75/EK

X

X

X

X

22.Darbības telpa, piekļūšana vadītāja vietai80/720/EEK

(X)

(X)

X

(X)

23.Jūgvārpstas86/297/EEK

X

X

X

X

24.Aizmugurē montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)86/298/EEK

25.Vadības ierīču ierīkošana86/415/EEK

X

X

X

X

26.Priekšā montētas apgāšanās aizsargkonstrukcijas (šauras riteņu bāzes traktori)87/402/EEK

27.Izmēri un piekabes masa2009/144/EK I

(X)

X

X

(X)

28.Stikli2009/144/EK III

X

X

X

X

29.Ātruma regulators2009/144/EK II, 1

X

X

X

X

30.Piedziņas sastāvdaļu aizsardzība2009/144/EK II, 2, 3 un 4

(X)

X

X

(X)

31.Mehāniskās sakabes ierīces2009/144/EK IV

X

(X)

X

X

32.Numura plāksne2009/144/EK V

X

X

X

X

33.Piekabes bremžu pievads2009/144/EK VI

X

(X)

X

X

34.Piesārņojošu vielu emisijas2000/25/EK

X

X

X

X

35.Riepas 661/2009

X

X

X

36.Stabilitāte 661/2009

X

X

Apzīmējumi.

Χ – piemēro pilnībā.

(X) – piemēro grozītu saskaņā noteikumu 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulu "Atsevišķo direktīvu grozījumi".

— – neattiecas.

2.papildinājums

Procedūras, kas jāievēro EK tipa apstiprināšanas laikā

1. Ja iesniegumu iesniedz atbilstoši noteikumu 5. un 6.punktam (saskaņā ar 2.pielikumā norādīto B paraugu), EK tipa apstiprinātāja iestāde:

1.1. pārbauda, vai sastāvdaļu EK tipa apstiprinājumi un EK tipa apstiprinājumi, kas izdoti atbilstoši atsevišķajām direktīvām, ir spēkā, un organizē testus un pārbaudes, kuri noteikti jebkurā no atsevišķajām direktīvām, kas nav ņemtas vērā, izdodot šādus apstiprinājumus;

1.2. izskatot dokumentāciju, pārliecinās, vai transportlīdzekļa specifikācija un dati, kas ietverti transportlīdzekļa informācijas dokumenta I daļā, ietilpst informācijas pakešu datos vai apstiprinājuma ziņojumos, kas dokumentāli apliecina sastāvdaļas, sistēmas vai atsevišķas tehniskas vienības apstiprinājumu saskaņā ar attiecīgo atsevišķo direktīvu un, ja punkta numurs informācijas dokumenta I daļā nav iekļauts jebkuras atsevišķās direktīvas informācijas paketē, apstiprina, ka attiecīgā daļa vai parametrs atbilst datiem informācijas mapē;

1.3. veic vai noorganizē transportlīdzekļu daļu un sistēmu pārbaudi apstiprināmā tipa transportlīdzekļu paraugiem, lai pārliecinātos, vai transportlīdzeklis(-i) ir būvēts(-i) saskaņā ar informācijas paketē iekļautajiem attiecīgajiem datiem, kuru autentiskums ir apstiprināts attiecībā uz visiem apstiprinājumiem, kas piešķirti saskaņā ar atsevišķajām direktīvām;

1.4. ja nepieciešams, veic vai organizē pārbaudes attiecībā uz atsevišķām tehniskām vienībām.

2. Pārbaudāmo transportlīdzekļu skaits ir pietiekams, lai šī pielikuma 2.papildinājuma 1.3.apakšpunktā minētajās pārbaudēs varētu pārbaudīt dažādās kombinācijas, kas apstiprināmas saskaņā ar šādām pazīmēm:

2.1. dzinējs;

2.2. pārnesumkārba;

2.3. dzenošās asis (skaits, novietojums, savienojums);

2.4. vadāmās asis (skaits un novietojums);

2.5. bremzējamās asis (skaits);

2.6. apgāšanās aizsargkonstrukcija.

3. Ja iesniegumu iesniedz atbilstoši noteikumu 5. un 6.punktam (saskaņā ar 2.pielikumā norādīto A paraugu), EK tipa apstiprinātāja iestāde:

3.1. organizē nepieciešamos testus un pārbaudes, ko nosaka katra attiecīgā atsevišķā direktīva;

3.2. pārliecinās, vai transportlīdzeklis atbilst informācijas mapē iekļautajiem datiem un tehniskajām prasībām katrā attiecīgajā atsevišķajā direktīvā;

3.3. ja nepieciešams, veic vai organizē ierīkošanas pārbaudes attiecībā uz atsevišķām tehniskām vienībām.

C nodaļa

Transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma sertifikāts

05.JPG (28053 bytes)

3.papildinājums

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu numerācijas sistēma

1. Apstiprinājuma numurs sastāv no četrām daļām (ja apstiprina pabeigtus transportlīdzekļus) vai no piecām daļām (ja apstiprina sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības) saskaņā ar šādām prasībām (sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības marķē saskaņā ar attiecīgajām atsevišķajām direktīvām; daļas vienmēr atdala ar zvaigznīti):

1.1. numura 1.daļa - mazais burts "e", kam seko tās dalībvalsts pazīšanas numurs vai burti, kura piešķīrusi tipa apstiprinājumu: Vācijai - 1, Francijai - 2, Itālijai - 3, Nīderlandei - 4, Zviedrijai - 5, Beļģijai - 6, Spānijai - 9, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei - 11, Austrijai - 12, Luksemburgai - 13, Somijai - 17, Dānijai - 18, Portugālei - 21, Grieķijai - 23, Īrijai - 24, Čehijai - 8, Igaunijai - 29, Kiprai - CY, Latvijai - 32, Lietuvai - 36, Ungārijai - 7, Maltai - MT, Polijai - 20, Slovēnijai - 26, Slovākijai - 27, Bulgārijai - 34, Rumānijai - 19;

1.2. numura 2.daļa - bāzes direktīvas numurs .......................................... ;

1.3. numura 3.daļa - tās direktīvas numurs, ar kuru izdarīti jaunākie grozījumi un kas attiecas uz apstiprinājumu:

1.3.1. attiecībā uz transportlīdzekļu apstiprinājumiem - jaunākā direktīva, ar kuru groza Direktīvas 2003/37/EK vienu (vairākus) pantu(-us);

1.3.2. ja apstiprina saskaņā ar atsevišķajām direktīvām, - jaunākā direktīva, kas ietver īpašus noteikumus, kuriem sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai jāatbilst;

1.3.3. ja direktīvā norādīti dažādi spēkā stāšanās datumi, kas attiecas uz dažādiem tehniskiem standartiem, jāpievieno alfabēta burts. Šis burts norādīs īpašo tehnisko prasību, uz kuras pamata izsniegts apstiprinājums;

1.4. numura 4.daļa - četrciparu kārtas numurs (ja nepieciešams, ar nullēm sākumā) pamata apstiprinājuma numura apzīmēšanai. Attiecībā uz katru bāzes direktīvu numerācija sākas ar 0001;

1.5. numura 5.daļa - divciparu kārtas numurs (ja nepieciešams, ar nulli sākumā), lai apzīmētu apstiprinājuma paplašinājumu. Attiecībā uz katru pamata apstiprinājuma numuru numerācija sākas ar 00.

2. Ja apstiprina transportlīdzekli, numura 2.daļu izlaiž.

3. Numura 5.daļu izlaiž tikai obligātajā(-ās) ražotāja plāksnē(-ēs).

4. Piemērs trešajam sistēmas apstiprinājumam (kam līdz šim nav bijis paplašinājuma), kas izdots Francijā attiecībā uz Direktīvu 80/720/EEK: e 2*80/720*88/414*0003*00, ja piemēro direktīvu, kura ietver divus īstenošanas posmus - A un B.

5. Piemērs otrajam paplašinājumam attiecībā uz ceturto transportlīdzekļa apstiprinājumu, kas izdots Apvienotajā Karalistē: e 11*97/54*0004*02, kura gadījumā Direktīva 97/54/EK būtu pagaidām jaunākā direktīva, kas groza pamatdirektīvas pantus.

6. Piemērs apstiprinājuma numuram, kuru uzspiež uz transportlīdzekļa ražotāja obligātās(-ajām) plāksnes(-ēm): e 11*97/54*0004.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.535
Informācijas dokumenta paraugs1

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.543; MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.591; nodaļas "A paraugs" 2.4. un 2.7.2.apakšpunkta, kā arī 13.punkta 15.piezīmes jaunā redakcija stājas spēkā 01.05.2011., sk. MK 29.06.2010. noteikumu Nr.591 2.punktu)

(1) Visi informācijas dokumenti, kas minēti šajos noteikumos un atsevišķajās direktīvās, sastāv tikai no dokumentiem, kuri ietverti šajā sarakstā, un tos numurē, izmantojot tikai šajā sarakstā norādīto numerācijas sistēmu.

(2) Turpmāk norādīto informāciju attiecīgā gadījumā iesniedz trīs eksemplāros kopā ar satura rādītāju. Visus rasējumus iesniedz mērogā, kas precīzi atspoguļo informāciju, un pietiekami detalizētus A4 izmērā vai šāda izmēra mapē. Ja ir fotoattēli, tie ir pietiekami detalizēti.

A paraugs

Pilnīgs saraksts

A paraugu izmanto, ja nav EK tipa apstiprinājuma sertifikāta, kas piešķirts saskaņā ar īpašo direktīvu.

0. Vispārīgā informācija

0.1. Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības marka) ...............................................................

0.2. Tips (norāda visus variantus un versijas) .................................................................

0.2.0. Stāvoklis attiecībā uz transportlīdzekļa pabeigtību: pabeigts vienā posmā/pabeigts/nepabeigts2.

Ja transportlīdzeklis ir pabeigts, norāda iepriekšējā ražotāja nosaukumu un adresi un nepabeigtā vai pabeigtā transportlīdzekļa apstiprinājuma numuru.

0.2.1. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir) .......................................................................

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa:

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (atrašanās vieta un piestiprināšanas veids) .............................

0.3.2. Šasijas numurs (atrašanās vieta) ............................................................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija3 ...................................................................................

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese .................................................................................

0.6. Obligāto ražotāja plākšņu un uzrakstu atrašanās vieta un piestiprināšanas veids (fotoattēli un rasējumi).....................................................................................................

0.7. EK tipa apstiprinājuma zīmes atrašanās vieta uz sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām un tās piestiprināšanas veids .......................................

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es) ..............................................

1. Transportlīdzekļa uzbūves vispārīgie parametri

(pievieno 3/4 priekšpuses un 3/4 aizmugures fotoattēlus vai rasējumus prototipa versijai un visa transportlīdzekļa rasējumu mērogā)

1.1. Asu un riteņu skaits ..................................................................................................

1.1.1. Dubultriteņu asu skaits un novietojums (ja ir) ......................................................

1.1.2. Vadāmo asu skaits un novietojums .......................................................................

1.1.3. Dzenošās asis (skaits, novietojums, savienojums) ................................................

1.1.4. Bremzējamās asis (skaits, novietojums) ................................................................

1.2. Dzinēja atrašanās vieta un novietojums ...................................................................

1.3. Stūres rata novietojums: labajā pusē/kreisajā pusē/vidū4

1.4. Reversīva vadītāja pozīcija: ir/nav5

1.5. Šasija: centrālsijas šasija/šasija ar garensijām/locīklšasija/cita6

1.6. Transportlīdzeklis konstruēts braukšanai pa ceļa kreiso pusi/labo pusi7

2. Masas un izmēri8 (kg un mm) (ja nepieciešams, sniedz norādi uz rasējumiem)

2.1. Pašmasa(-as)

2.1.1. Pašmasa(-as) braukšanas kārtībā9 (kalpo kā norāde dažādām atsevišķām direktīvām) (ar apgāšanās aizsargkonstrukciju, bez papildu aprīkojuma, bet ar dzesēšanas šķidrumu, eļļu, degvielu, instrumentiem un vadītāju)10:

- maksimālā .....................................................................................................................

- minimālā .......................................................................................................................

2.1.1.1. Šīs (šo) masas(-u) sadalījums pa asīm un, ja ir puspiekabe (vai maināma velkama mašīna) vai piekabe ar centrāli novietotu asi (vai maināma velkama mašīna), slodze uz sakabes punktu ................................................................................................

2.2. Maksimālā(-ās) pieļaujamā(-ās) masa(-as), ko deklarējis ražotājs ..........................

2.2.1. Transportlīdzekļa tehniski pieļaujamā(-ās) maksimālā(-ās) pilnā(-ās) masa(-as) atbilstoši riepu specifikācijai

2.2.2. Šīs (šo) masas(-u) sadalījums pa asīm un, ja ir puspiekabe (vai maināma velkama mašīna) vai piekabe ar centrāli novietotu asi (vai maināma velkama mašīna), slodze uz sakabes punktu ................................................................................................

2.2.3. Ierobežojumi šīs (šo) masas(-u) sadalījumam pa asīm (norāda minimālos ierobežojumus procentos uz priekšējo asi un uz pakaļējo asi) un, ja ir puspiekabe (vai maināma velkama mašīna) vai piekabe ar centrāli novietotu asi (vai maināma velkama mašīna), slodzei uz sakabes punktu

2.2.3.1. Masa(-as) un riepa(-as)

Ass Nr.

Riepas (izmēri)

Kravnesība

Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi

Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze7 uz sakabes punktu

12

32.2.4. Lietderīgā slodze(-es)11 .........................................................................................

2.3. Balasta masas (kopējais svars, materiāls, komponentu skaits) ...................................

2.3.1. Šīs (šo) masas(-u) sadalījums pa asīm ...................................................................

2.4. Tehniski pieļaujamā vilces masa (atkarībā no sakabes tipa)

2.4.1. Nebremzēta vilces masa ………………………………….

2.4.2. Neatkarīgi bremzēta vilces masa …………………………

2.4.3. Ar inerci bremzēta vilces masa …………………………..

2.4.4. Ar hidrauliskām vai pneimatiskām bremzēm nobremzētas kravas vilces masa …….....................................................................................

2.4.5. Traktora un piekabes savienojuma kopējā tehniski pieļaujamā masa katram piekabes bremzēšanas veidam ………………………………….

2.4.6. Sakabes punkta atrašanās vieta

2.4.6.1. Augstums virs zemes

2.4.6.1.1. Maksimālais augstums ……………………………….

2.4.6.1.2. Minimālais augstums ………………………………...

2.4.6.2. Attālums no vertikālās plaknes, kas šķērso aizmugurējās ass vidējo līniju

2.4.6.2.1. Maksimālā vērtība ……………………………………

2.4.6.2.2. Minimālā vērtība ……………………………………..

2.4.6.3. Maksimālais statiskās vertikālās slodzes spēks/tehniski pieļaujamā masa uz sakabes punktu

2.4.6.3.1. Traktoram ……………………………………………

2.4.6.3.2. Puspiekabei (maināma velkama mašīna) vai piekabei ar centrāli novietotu asi (maināma velkama mašīna): ………………………..…..

2.5. Garenbāze12

2.5.1. Puspiekabēm (maināmām velkamām mašīnām)

2.5.1.1. Attālums starp jūgtapu un pirmo pakaļējo asi ....................................................

2.5.1.2. Attālums starp jūgtapu un puspiekabes (maināmās velkamās mašīnās) aizmuguri .........................................................................................................................

2.6. Maksimālais un minimālais attālums starp katras ass riteņiem (mēra starp parasti izmantoto riepu vai dubulto riepu simetrijas plaknēm) (nosaka ražotājs)13.....................

2.7. Transportlīdzekļa gabarītu diapazons (vispārējais un braukšanai pa ceļu)

2.7.1. Šasijai bez korpusa

2.7.1.1. Garums14 .............................................................................................................

2.7.1.1.1. Maksimālais pieļaujamais pabeigta transportlīdzekļa garums ...............................

2.7.1.1.2. Minimālais pieļaujamais pabeigta transportlīdzekļa garums .................................

2.7.1.2. Platums15 ............................................................................................................

2.7.1.2.1. Maksimālais pieļaujamais pabeigta transportlīdzekļa platums .............................

2.7.1.2.2. Minimālais pieļaujamais pabeigta transportlīdzekļa platums ...............

2.7.1.3. Augstums (transportlīdzeklim braukšanas kārtībā)l6 (balstiekārtai, ja tāda ir, ar regulējamu augstumu norāda parasto braukšanas stāvokli) ............................................

2.7.1.4. Priekšējā pārkare17 ..............................................................................................

2.7.1.4.1. Priekšējais pārgājības leņķis ................................................................. grādi

2.7.1.5. Pakaļējā pārkare18 ..............................................................................................

2.7.1.5.1. Pakaļējais pārgājības leņķis ................................................................... grādi

2.7.1.5.2. Minimālā un maksimālā pieļaujamā sakabes punkta pārkare19 .......................

2.7.1.6. Klīrenss20

2.7.1.6.1. Starp asīm ........................................................................................................

2.7.1.6.2. Zem priekšējās(-ām) ass(-īm) ..........................................................................

2.7.1.6.3. Zem pakaļējās(-ām) ass(-īm) ...........................................................................

2.7.1.7. Vislielākās pieļaujamās virsbūves un/vai iekšējās apdares un/vai iekārtas un/vai lietderīgās slodzes smaguma centra novirzes........................................................

2.7.2. Traktora gabarīti, tai skaitā sakabes ierīce

2.7.2.1. Garums braukšanai pa ceļu (10)

2.7.2.1.1. Maksimālais …………………………………………..

2.7.2.1.2. Minimālais ……………………………………………

2.7.2.2. Platums braukšanai pa ceļu (11)

2.7.2.2.1. Maksimālais …………………………………….…….

2.7.2.2.2. Minimālais ……………………………………………

2.7.2.3. Augstums braukšanai pa ceļu (12)

2.7.2.3.1. Maksimālais ………………………….…..…………..

2.7.2.3.2. Minimālais ………………………………..………….

2.7.2.4. Priekšējā pārkare (13)

2.7.2.4.1. Maksimālā ...…………………………….…….……...

2.7.2.4.2. Minimālā ...…………………………………..……….

2.7.2.5. Aizmugurējā pārkare (14)

2.7.2.5.1. Maksimālā ...…………………………….…….……...

2.7.2.5.2. Minimālā ...…………………………………..……….

2.7.2.6. Atstarpe līdz zemei (15)

2.7.2.6.1. Maksimālā ...…………………………….…….……...

2.7.2.6.2. Minimālā ...…………………………………..………..

3. MOTORS

1. daļa - Vispārīga informācija

3.1. Cilmmotors/motora tips (1) (2) (30)

3.1.1. Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības nosaukums): .......................................................

3.1.2. Cilmmotora(-u) un (attiecīgos gadījumos) motoru saimes tips un komerciālais apraksts (2): ......................................................................................................................

3.1.3. Ražotāja tipa kodējums, kā tas norādīts uz motora(-iem), un piestiprināšanas metode: ............................................................................................................................

3.1.3.1. Motora tipa identifikācijas numura izvietojums, kodēšana un piestiprināšanas metode: ............................................................................................................................

3.1.3.2. EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma marķējuma izvietojums un piestiprināšanas metode: ............................................................................................................................

3.1.4. Ražotāja nosaukums un adrese: .............................................................................

3.1.5. Montāžas rūpnīcas(-u) adrese(-s): .........................................................................

3.1.6. Ekspluatācijas princips:

- dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze (2)

- tieša/netieša iesmidzināšana (2)

- četrtaktu/divtaktu (2)

3.1.7. Degviela

Dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/cits (2)

2. daļa - Motora tips saimes ietvaros

3.2. Saimes cilmmotora būtiskās īpašības (1)

3.2.1. Kompresijaizdedzes motora apraksts

3.2.1.1. Ražotājs: .............................................................................................................

3.2.1.2. Ražotāja motora kods, kas piestiprināts motoriem: ...............................................

3.2.1.3. Cikls: četrtaktu/divtaktu (2)

3.2.1.4. Cilindra diametrs: .........................................................................................mm

3.2.1.5. Takts: ............................................................................................................mm

3.2.1.6. Cilindru skaits un izvietojums: ...........................................................................

3.2.1.7. Darba apjoms: ..............................................................................................cm3

3.2.1.8. Nominālais griešanās ātrums: ....................................................................r/min

3.2.1.9. Apgriezienu skaits maksimālā griezes momentā: ......................................r/min

3.2.1.10. Kompresijas pakāpe (37): ..................................................................................

3.2.1.11. Iekšdedzes sistēmas apraksts: ...........................................................................

3.2.1.12. Degkameras un virzuļa galviņas zīmējums(-i): ....................................................

3.2.1.13. Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums: ..........................

3.2.1.14. Dzesēšanas sistēma

3.2.1.14.1. Dzesētājs

3.2.1.14.1.1. Dzesētāja veids: ..........................................................................................

3.2.1.14.1.2. Cirkulācijas sūknis(-ņi): ir/nav (2)

3.2.1.14.1.3. Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): ..........................

3.2.1.14.1.4. Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): ..................................

3.2.1.14.2. Gaiss

3.2.1.14.2.1. Ventilators: ir/nav (2)

3.2.1.14.2.2. Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): ..........................

3.2.1.14.2.3. Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): ..................................

3.2.1.15. Ražotāja pieļautā temperatūra

3.2.1.15.1. Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas: ............................................

3.2.1.15.2. Gaisdzese: atskaites punkts: ...........................................................................

Maksimālā temperatūra pie atskaites punkta: ...............................................................K

3.2.1.15.3. Maksimālā uzpūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos): ...................................................................................................................K

3.2.1.15.4. Maksimālā izplūdes temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam atlokam(-iem): .............................................K

3.2.1.15.5. Smērvielas temperatūra:

minimālā: ............................K maksimālā: ................................K

3.2.1.16. Uzpūtes iekārta: ir/nav (2)

3.2.1.16.1. Marka: ...........................................................................................................

3.2.1.16.2. Tips: ...............................................................................................................

3.2.1.16.3. Sistēmas apraksts (piem., maksimālais uzpūtes spiediens, spiediena samazināšanas vārsts, attiecīgos gadījumos): ..................................................................

3.2.1.16.4. Starpdzesētājs: ir/nav (2)

3.2.1.17. Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes: ....................................................kPa

3.2.1.18. Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes: ........................................kPa

3.2.2. Papildu pretpiesārņošanas ierīces (ja tādas ir un, ja tās nav iekļautas citā pozīcijā)

Apraksts un/vai (2) diagramma(-s): .................................................................................

3.2.3. Degvielas padeve

3.2.3.1. Padeves sūknis

Spiediens vai (37) raksturojoša diagramma: ...............................................................kPa

3.2.3.2. Iesmidzināšanas sistēma

3.2.3.2.1. Sūknis

3.2.3.2.1.1. Marka(-s): .....................................................................................................

3.2.3.2.1.2. Tips(-i): .........................................................................................................

3.2.3.2.1.3. Padeve: ................................. mm3 (37) uz takti vai ciklu, kad ir šāds sūkņa apgriezienu skaits: .................................. r/min (nomināls) un ............................. r/min (maksimālais griezes moments) attiecīgi, vai raksturojoša diagramma

Norādīt, kāda metode tiek izmantota: motors/sūkņa stends (2)

3.2.3.2.1.4. Iesmidzināšanas apsteidze

3.2.3.2.1.4.1. Iesmidzināšanas apsteidzes raksturlīkne (37):

3.2.3.2.1.4.2. Momenta iestatījums (37): ..........................................................................

3.2.3.2.2. Iesmidzināšanas cauruļvadi

3.2.3.2.2.1. Garums: ..................................................................................................mm

3.2.3.2.2.2. Iekšējais diametrs: ..................................................................................mm

3.2.3.2.3. Smidzinātājs(-i)

3.2.3.2.3.1. Marka(-s): .....................................................................................................

3.2.3.2.3.2. Tips(-i): .........................................................................................................

3.2.3.2.3.3. Atvēršanās spiediens (37) vai raksturojoša diagramma: ....................................

3.2.3.2.4. Regulators

3.2.3.2.4.1. Marka(-s): .....................................................................................................

3.2.3.2.4.2. Tips(-i): .........................................................................................................

3.2.3.2.4.3. Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze (37): .................................................................................................................................r/min

3.2.3.2.4.4. Maksimālais brīvgaitas apgriezienu skaits (37): ...................................r/min

3.2.3.2.4.5. Brīvgaitas griešanās ātrums (37): ..........................................................r/min

3.2.3.3. Aukstās palaišanas sistēma

3.2.3.3.1. Marka(-s): ........................................................................................................

3.2.3.3.2. Tips(-i): ............................................................................................................

3.2.3.3.3. Apraksts: ..........................................................................................................

3.2.4. Vārstu laikiestate

3.2.4.1. Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķi attiecībā pret augšējo maiņas punktu vai līdzīgi parametri: ..................................................................

3.2.4.2. Atskaites termiskās atstarpes un/vai iestatīšanas diapazons (2)

3.2.4.3. Mainīga vārstu laikiestates sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)

3.2.4.3.1. Tips: nepārtrauktas darbības vai ieslēdzams/izslēdzams

3.2.4.3.2. Ekscentra fāzes nobīdes leņķis: .......................................................................

3.2.5. Atveres konfigurācija

3.2.5.1. Vieta, lielums un skaits: .....................................................................................

3.2.6. Elektroniska vadības sistēma

Ja motoram ir elektroniska vadības sistēma, jāsniedz informācija par tās darbību, tostarp šāda:

3.2.6.1. Marka: ................................................................................................................

3.2.6.2. Tips: ....................................................................................................................

3.2.6.3. Detaļas numurs: ...................................................................................................

3.2.6.4. Motora elektroniskās vadības sistēmas atrašanās vieta: .........................................

3.2.6.4.1. Ko tā uztver: ....................................................................................................

3.2.6.4.2. Ko tā vada: ......................................................................................................

3. daļa - Kompresijaizdedzes motoru saime

3.3. Motoru saimes būtiskās īpašības

3.3.1. Motora tipu uzskaitījums saimē

3.3.1.1. Motoru saimes nosaukums: ................................................................................

3.3.1.2. Motora tipu specifikācija konkrētajā saimē:

Cilmmotors

Motora tips

Cilindru skaits

Nominālais griešanās ātrums (r/min)

Degvielas padeve uz takti (mm3) pie nominālā griešanās ātruma

Nominālā lietderīgā jauda (kW)

Apgriezienu skaits maksimālajā griezes momentā (r/min)

Degvielas padeve uz takti (mm3) maksimālajā griezes momentā

Maksimālais griezes moments (Nm)

Mazākais tukšgaitas apgriezienu skaits (r/min)

Cilindra darba apjoms, izteikts % no cilmmotora

100

4. daļa - Motora tips

3.4. Motora tipa būtiskās īpašības

3.4.1. Motora apraksts

3.4.1.1. Ražotājs: .............................................................................................................

3.4.1.2. Ražotāja motora kods, kas piestiprināts motoriem: ..............................................

3.4.1.3. Cikls: četrtaktu/divtaktu (2)

3.4.1.4. Cilindra diametrs: ...........................................................................................mm

3.4.1.5. Takts: ............................................................................................................mm

3.4.1.6. Cilindru skaits un izkārtojums: .............................................................................

3.4.1.7. Darba apjoms: ..............................................................................................cm3

3.4.1.8. Nominālais griešanās ātrums: .......................................................................r/min

3.4.1.9. Apgriezienu skaits maksimālā griezes momentā: ..........................................r/min

3.4.1.10. Kompresijas pakāpe (37):

3.4.1.11. Iekšdedzes sistēma: ..........................................................................................

3.4.1.12. Degkameras un virzuļa galviņas zīmējums(-i): ....................................................

3.4.1.13. Ieplūdes un izplūdes atveru minimālais šķērsgriezuma laukums: ..........................

3.4.1.14. Dzesēšanas sistēma

3.4.1.14.1. Dzesētājs

3.4.1.14.1.1. Dzesētāja veids: ..........................................................................................

3.4.1.14.1.2. Cirkulācijas sūknis(-ņi): ir/nav (2)

3.4.1.14.1.3. Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): ..........................

3.4.1.14.1.4. Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): ..................................

3.4.1.14.2. Gaiss

3.4.1.14.2.1. Ventilators: ir/nav (2)

3.4.1.14.2.2. Parametri vai marka(-as) un tips(-i) (attiecīgos gadījumos): ......................

3.4.1.14.2.3. Piedziņas pārnesumskaitlis(-ļi) (attiecīgos gadījumos): .............................

3.4.1.15. Ražotāja pieļautā temperatūra:

3.4.1.15.1. Šķidrumdzese: maksimālā temperatūra pie izejas: .........................................K

3.4.1.15.2. Gaisdzese: atskaites punkts: ..........................................................................

Maksimālā temperatūra pie atskaites punkta: ...................................................................

3.4.1.15.3. Maksimālā uzpūtes gaisa temperatūra starpdzesētāja izejā (attiecīgos gadījumos): ...................................................................................................................K

3.4.1.15.4. Maksimālā izplūdes temperatūra tajā izplūdes caurules(-ļu) punktā, kas piekļaujas izplūdes kolektora(-u) ārējam(-iem) atlokam(-iem): ...................................K

3.4.1.15.5. Smērvielas temperatūra:

minimālā: ...................................K maksimālā: ............................................K

3.4.1.16. Uzpūtes iekārta: ir/nav (2)

3.4.1.16.1. Marka: ...........................................................................................................

3.4.1.16.2. Tips: ...............................................................................................................

3.4.1.16.3. Sistēmas apraksts (piem., maksimālais uzpūtes spiediens, spiediena samazināšanas vārsts, attiecīgos gadījumos): ..................................................................

3.4.1.16.4. Starpdzesētājs: ir/nav (2)

3.4.1.17. Ieplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais ieplūdes retinājums pie motora nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes: ....................................................kPa

3.4.1.18. Izplūdes sistēma: maksimālais pieļaujamais izplūdes pretspiediens pie motora nominālā griešanās ātruma un pie 100 % slodzes: .................................kPa (37)

3.4.2. Papildu pretpiesārņošanas ierīces (ja tādas ir un ja tās nav iekļautas citā pozīcijā)

Apraksts un/vai diagramma(-s): ......................................................................................

3.4.3. Degvielas padeve

3.4.3.1. Padeves sūknis

Spiediens (37) vai raksturojoša diagramma: ...............................................................kPa

3.4.3.2. Iesmidzināšanas sistēma

3.4.3.2.1. Sūknis

3.4.3.2.1.1. Marka(-s): .....................................................................................................

3.4.3.2.1.2. Tips(-i): .........................................................................................................

3.4.3.2.1.3. Padeve: ............................. un .................................mm3 (37) uz takti vai ciklu, kad ir šāds sūkņa apgriezienu skaits: ......................... r/min (nomināls) un ........................... r/min (maksimālais griezes moments) attiecīgi, vai raksturojoša diagramma

Norādīt, kāda metode izmantota: motors/sūkņa stends (2)

3.4.3.2.1.4. Iesmidzināšanas apsteidze

3.4.3.2.1.4.1. Iesmidzināšanas apsteidzes raksturlīkne (37): ..............................................

3.4.3.2.1.4.2. Momenta iestatījums (37): ..........................................................................

3.4.3.2.2. Iesmidzināšanas cauruļvadi

3.4.3.2.2.1. Garums: ..................................................................................................mm

3.4.3.2.2.2. Iekšējais diametrs: ..................................................................................mm

3.4.3.2.3. Smidzinātājs(-i)

3.4.3.2.3.1. Marka(-s): .....................................................................................................

3.4.3.2.3.2. Tips(-i): .........................................................................................................

3.4.3.2.3.3. Atvēršanās spiediens (37) vai raksturojoša diagramma (2): ..............................

3.4.3.2.4. Regulators(-i)

3.4.3.2.4.1. Marka(-s): .....................................................................................................

3.4.3.2.4.2. Tips(-i): .........................................................................................................

3.4.3.2.4.3. Apgriezienu skaits, pie kura iedarbojas ierobežotājs, ja ir pilna slodze (37): .................................................................................................................................r/min

3.4.3.2.4.4. Maksimālais brīvgaitas apgriezienu skaits (37): ...................................r/min

3.4.3.2.4.5. Brīvgaitas griešanās ātrums (37): ..........................................................r/min

3.4.4. Aukstās palaišanas sistēma

3.4.4.1. Marka(-s): ...........................................................................................................

3.4.4.2. Tips(-i): ...............................................................................................................

3.4.4.3. Apraksts: .............................................................................................................

3.4.5. Vārstu laikiestate

3.4.5.1. Maksimālais vārsta gājiens un atvēršanās un aizvēršanās leņķi attiecībā pret augšējo maiņas punktu vai līdzīgi parametri: ..................................................................

3.4.5.2. Atskaites termiskās atstarpes un/vai iestatīšanas diapazons (2): ........................

3.4.5.3. Mainīga vārstu laikiestates sistēma (attiecīgos gadījumos un pie ieplūdes un/vai izplūdes)

3.4.5.3.1. Tips: nepārtrauktas darbības vai ieslēdzams/izslēdzams

3.4.5.3.2. Ekscentra fāzes nobīdes leņķis: .......................................................................

3.4.6. Atveres konfigurācija

3.4.6.1. Vieta, lielums un skaits: .....................................................................................

3.4.7. Elektroniska vadības sistēma

Ja motoram ir elektroniska vadības sistēma, jāsniedz informācija par tās darbību, tostarp šāda:

3.4.7.1. Marka: ................................................................................................................

3.4.7.2. Tips: ....................................................................................................................

3.4.7.3. Detaļas numurs: ...................................................................................................

3.4.7.4. Motora elektroniskās vadības sistēmas atrašanās vieta: .........................................

3.4.7.4.1. Ko tā uztver: ....................................................................................................

3.4.7.4.2. Ko tā vada: ......................................................................................................

3.5. Degvielas tvertne(-es)

3.5.1. Skaits, tilpums, materiāli ........................................................................................

3.5.2. Rasējums, fotoattēls vai apraksts, kas skaidri norāda tvertnes(-u) atrašanās vietu ..........................................................................................................................................

3.5.3. Degvielas rezerves tvertne(-es)

3.5.3.1. Skaits, tilpums, materiāli ....................................................................................

3.5.3.2. Rasējums, fotoattēls vai apraksts, kas skaidri norāda tvertnes(-u) atrašanās vietu .................................................................................................................................

3.6. Dzinēja nominālā efektīvā jauda ........................ kW pie ............................... min-1 ar standarta iestatījumiem (saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK)

3.6.1. Pēc izvēles: jūgvārpstas (PTO) (ja ir) jauda pie nominālā griešanās ātruma(-iem) (saskaņā ar ESAO 2.kodu vai standartu LVS ISO 789-1:2006 "Lauksaimniecības traktori. Testēšanas metodes. 1.daļa: Jaudas noteikšana no jūgvārpstas")

PTO nominālais griešanās ātrums (min-1)

Atbilstošais dzinēja apgriezienu skaits (min-1)

Jauda (kW)

1-540

2-1000

3.7. Maksimālais griezes moments .......................... Nm pie ................................ min-1 (saskaņā ar Direktīvu 97/68/EK)

3.8. Citi vilces dzinēji vai dzinēji (dzirksteļaizdedzes u.c.) vai to kombinācijas (sastāvdaļu parametri)

3.9. Gaisa filtrs

3.9.1. Marka(-as) .............................................................................................................

3.9.2. Tips(-i) ...................................................................................................................

3.9.3. Vidējais retinājums pie maksimālas jaudas ................................................... kPa

3.10. Izplūdes sistēma

3.10.1. Apraksts un diagrammas ......................................................................................

3.10.2. Marka(-as)............................................................................................................

3.10.3. Tips(-i) .................................................................................................................

3.11. Elektrosistēma

3.11.1. Nominālais spriegums, pozitīvs/negatīvs sazemējums71 ................................ V

3.11.2. Ģenerators

3.11.2.1. Tips ..................................................................................................................

3.11.2.2. Nominālā jauda ......................................................................................... VA

4. Transmisija72

4.1. Transmisijas sistēmas shēma ....................................................................................

4.2. Tips (mehāniskā, hidrauliskā, elektriskā u.c.) ...........................................................

4.2.1. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts ............................................

4.3. Dzinēja spararata inerces moments ..........................................................................

4.3.1. Papildu inerces moments ar izslēgtu pārnesumu .....................................................

4.4. Sajūgs (tips) (ja ir) ...................................................................................................

4.4.1. Maksimālā griezes momenta pārveidošana (ja ir) ..................................................

4.5. Pārnesumkārba (tips, tiešie pārnesumi, pārnesumu pārslēgšanas veids) (ja ir)

4.6. Pārnesumskaitļi (ja ir) ar vai bez sadales kārbas73

Pārnesums

Pārnesumkārbas pārnesumskaitlis

Sadales kārbas pārnesumskaitlis

Galvenā pārvada pārnesumskaitlis

Kopējais pārnesumskaitlis

Variatora maksimums*

1

2

3

Variatora minimums*

Atpakaļgaita

1

Piezīme.

* Bezpakāpju pārnesumkārba (CVT).

4.6.1. Maksimālie riepu izmēri uz dzenošajām asīm ......................................................

4.7. Aprēķinātais traktora maksimālais projektētais ātrums lielākajā pārnesumā (norādīt aprēķinu faktorus)74 ................................................................................. km/h

4.7.1. Izmērītais maksimālais ātrums .................................................................... km/h

4.8. Faktiskais taisnvirziena kustības attālums, kas atbilst vienam pilnam dzenošo riteņu apgriezienam .........................................................................................................

4.9. Ātruma regulators: ir/nav75

4.9.1. Apraksts .................................................................................................................

4.10. Spidometrs, tahometrs un hronometrs (ja ir)

4.10.1. Spidometrs (ja ir)

4.10.1.1. Darbības princips un piedziņas mehānisma apraksts ..........................................

4.10.1.2. Mēraparāta konstante ......................................................................................

4.10.1.3. Mēraparāta pieļaujamā novirze ........................................................................

4.10.1.4. Kopējais transmisijas koeficients .....................................................................

4.10.1.5. Mēraparāta skalas vai citu rādītāju dizains .......................................................

4.10.1.6. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts ................................................

4.10.2. Tahometrs un hronometrs (ja ir): ir/nav76

4.11. Diferenciāļa bloķētājmehānisms (ja ir): ir/nav77

4.12. Jūgvārpstas(-u) (apgriezienu skaits minūtē un tā attiecība pret dzinēja apgriezienu skaitu) (skaits, tips un atrašanās vieta)

4.12.1. Galvenā jūgvārpsta(-as) .........................................................................................

4.12.2. Citas .....................................................................................................................

4.12.3. Jūgvārpstas aizsargs(-i) (apraksts, izmēri, rasējumi, fotoattēli) .................................

4.13. Dzinēja detaļu, izvirzīto daļu un riteņu aizsardzība (apraksts, rasējumi, skices, fotoattēli)

4.13.1. Viena aizsargājoša virsma .....................................................................................

4.13.2. Vairākas aizsargājošas virsmas .............................................................................

4.13.3. Aizsardzība ar pilnīgu iekapsulēšanu .....................................................................

4.14. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts .............................................

5. Asis

5.1. Katras ass apraksts ...................................................................................................

5.2. Marka (ja ir) .............................................................................................................

5.3. Tips (ja ir) .................................................................................................................

6. Balstiekārta (ja ir)

6.1. Galējās (norādot mazāko un lielāko) riepu/riteņu kombinācijas (ja ir) (izmēri, parametri, spiediens riepās braukšanai pa ceļu, riteņu izmēri un priekšējo/pakaļējo riteņu kombinācijas) ........................................................................................................

6.2. Katras ass vai riteņa balstiekārtas tips (ja ir) ............................................................

6.2.1. Augstuma regulācija: ir/nav/pēc izvēles78

6.2.2. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts ............................................

6.3. Citas ierīces (ja ir) ....................................................................................................

7. Stūres iekārta (aprakstoša diagramma)

7.1. Stūres iekārtas kategorija: manuālā/ar pastiprinātāju/servo79

7.1.1. Reversīva vadītāja pozīcija (apraksts) ..................................................................

7.2. Transmisija un vadība

7.2.1. Stūres mehānisma tips (norāda priekšējo un pakaļējo, ja ir) .................................

7.2.2. Savienojums ar riteņiem (arī tāds, kas nav mehānisks; norāda priekšējiem un pakaļējiem, ja ir) ..............................................................................................................

7.2.2.1. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts ..........................................

7.2.3. Pastiprināšanas metode (ja ir) ................................................................................

7.2.3.1. Metode un darbības shēma, marka(-as) un tips(-i) ..............................................

7.2.4. Visas stūres iekārtas diagramma, kurā norādīta dažādu tādu ierīču atrašanās vieta transportlīdzeklī, kuras var ietekmēt stūrēšanu ......................................................

7.2.5. Stūrēšanas ierīces(-u) shematiska diagramma(-as) .................................................

7.2.6. Stūres vadības ierīces regulēšanas diapazons un metode (ja ir) ...............................

7.3. Maksimālais riteņu pagriešanas leņķis (ja ir)

7.3.1. Pa labi: ....................... grādi. Stūres rata apgriezienu skaits .................................

7.3.2. Pa kreisi: ..................... grādi. Stūres rata apgriezienu skaits ................................

7.4. Minimālais pagrieziena aplis (nebremzējot)80

7.4.1. Pa labi ............................................................................................................ mm

7.4.2. Pa kreisi ......................................................................................................... mm

7.5. Stūrēšanas ierīces regulēšanas metode (ja ir) ...........................................................

7.6. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts ..............................................

8. Bremzes (kopskice un darbības shēma)81

8.1. Darba bremžu sistēma ...............................................................................................

8.2. Sekundārā bremžu sistēma (ja ir) ...............................................................................

8.3. Stāvbremze ...............................................................................................................

8.4. Jebkura papildbremžu iekārta(-as) (un palēninātāji) ....................................................

8.5. Transportlīdzekļiem ar bremžu pretbloķēšanas sistēmām - sistēmas darbības (arī visu elektronisko detaļu) apraksts, elektriskā blokshēma, hidrauliskā vai pneimatiskā kontūra shēma .................................................................................................................

8.6. Bremžu sistēmas sastāvdaļu saraksts ar precīzām norādēm .......................................

8.7. Lielākais pieļaujamais riepu izmērs bremzējamām asīm .............................................

8.8. Aprēķins bremžu sistēmai (attiecības noteikšana starp riteņu aploču bremzēšanas kopējo spēku un vadītāja radītā spiediena spēku) ...........................................................

8.9. Labās un kreisās puses bremžu pievada bloķēšana ..................................................

8.10. Ārējās enerģijas avots(-i) (ja ir) (parametri, energoakumulatora ietilpība, maksimālais un minimālais spiediens, spiediena rādītājs un minimālā spiediena signālierīce uz kontrolmērinstrumentu paneļa, vakuuma kameras un padeves vārsts, kompresori, spiediena iekārtu atbilstība noteikumiem) ..................................................

8.11. Transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar piekabju bremžu iekārtām

8.11.1. Piekabes bremžu iedarbināšanas ierīce (apraksts, parametri) .............................

8.11.2. Mehānisks/hidraulisks/pneimatisks pievads82

8.11.3. Savienotāji, sakabes ierīces, drošības ierīces (apraksts, rasējums, skice) ...........

8.11.4. Vienvada vai divvadu bremžu pievads83

8.11.4.1. Barošanas spiediena pārslodze (1 vads) ................................................... kPa

8.11.4.2. Barošanas spiediena pārslodze (2 vadi) .................................................... kPa

9. Redzamības zona, stikli, priekšējā stikla tīrītāji un atpakaļskata spoguļi

9.1. Redzamības zona

9.1.1. Rasējums(-i) vai fotoattēls(-i) ar norādītu to detaļu atrašanās vietu, kuras atrodas priekšējās redzamības laukā ................................................................................

9.2. Stikli

9.2.1. Dati, kas nepieciešami atskaites punkta atrašanās vietas ātrai noteikšanai .................

9.2.2. Priekšējais stikls(-i)

9.2.2.1. Izmantotais(-ie) materiāls(-i) ................................................................................

9.2.2.2. Montāžas metode ................................................................................................

9.2.2.3. Slīpuma leņķis(-i) ........................................................................................ grādi

9.2.2.4. EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma zīme(-es) ........................................................

9.2.2.5. Priekšējā stikla aprīkojums un tā atrašanās vieta un visu elektrisko/elektronisko sastāvdaļu īss apraksts ...............................................................

9.2.3. Citi stikli(-i)

9.2.3.1. Atrašanās vieta(-as) ............................................................................................

9.2.3.2. Izmantotais(-ie) materiāls(-i) ...............................................................................

9.2.3.3. EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma zīme(-es) ........................................................

9.2.3.4. Sānu stikla pacēlāja elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts .............................................................................

9.3. Priekšējā stikla tīrītāji: ir/nav84 (apraksts, skaits, darbināšanas biežums) ....................

9.4. Atpakaļskata spogulis(-i)

9.4.1. Klase(-es) .............................................................................................................

9.4.2. EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma zīme(-es) ...........................................................

9.4.3. Atrašanās vieta attiecībā pret transportlīdzekļa virsbūvi (rasējumi) ...........................

9.4.4. Stiprināšanas metode(-es) .....................................................................................

9.4.5. Papildaprīkojums, kas varētu ierobežot redzamības zonu aizmugurē .......................

9.4.6. Regulēšanas sistēmas elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir) īss apraksts ....................................................................................................

9.5. Pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces

9.5.1. Tehniskais apraksts ...............................................................................................

10. Apgāšanās drošības konstrukcijas, aizsardzība pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sēdvietas, kravas platformas

10.1. Apgāšanās drošības konstrukcijas (rasējumi mērogā, fotoattēli (ja ir), apraksts)

10.1.1. Rāmis(-ji)

10.1.1.0. Ir/nav85

10.1.1.1. Tirdzniecības marka(-as) ..................................................................................

10.1.1.2. EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma zīme(-es) ...................................................

10.1.1.3. Iekšējie un ārējie izmēri ...................................................................................

10.1.1.4. Materiāls(-i) un izgatavošanas metode .............................................................

10.1.2. Kabīne(-es)

10.1.2.0. Ir/nav86

10.1.2.1. Tirdzniecības marka(-as) ..................................................................................

10.1.2.2. EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma zīme(-es) ...................................................

10.1.2.3. Durvis (skaits, izmēri, atvēršanas virziens, slēgmehānismi un viras) ..............

10.1.2.4. Logi un avārijas izeja(-s) (skaits, izmēri, atrašanās vietas) ..............................

10.1.2.5. Citas ierīces aizsardzībai pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem (apraksts) ..........

10.1.2.6. Iekšējie un ārējie izmēri ...................................................................................

10.1.3. Apgāšanās aizsarkonstrukcija(-as), kas uzstādīta(-as) priekšā/aizmugurē87,nolaižama(-as) vai nenolaižama(-as)88

10.1.3.0. Ir/nav89

10.1.3.1. Apraksts (atrašanās vieta, stiprināšana utt.) .....................................................

10.1.3.2. Tirdzniecības marka(-as) vai nosaukums(-i) ....................................................

10.1.3.3. EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma zīme(-s) .....................................................

10.1.3.4. Izmēri ...............................................................................................................

10.1.3.5. Materiāls(-i) un uzbūves veids .........................................................................

10.2. Darbības telpa un piekļuve vadītāja vietai (apraksts, parametri, rasējumi mērogā) ..........................................................................................................................................

10.3. Sēdvietas un kāju balsti

10.3.1. Vadītāja vieta(-as) (rasējumi, fotoattēli, apraksts) ..............................................

10.3.1.1. Tirdzniecības marka(-as) vai nosaukums(-i) ....................................................

10.3.1.2. EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma zīme(-es) ...................................................

10.3.1.3. Sēdekļa tipa kategorija: A kategorija I/II/III klase, B kategorija90

10.3.1.4. Atrašanās vieta un galvenie parametri ..............................................................

10.3.1.5. Regulēšanas sistēma .........................................................................................

10.3.1.6. Pārvietošanas un bloķēšanas sistēma ...............................................................

10.3.2. Pasažieru sēdvietas (skaits, izmēri, atrašanās vieta un raksturlielumi) .............................................................

10.3.3. Kāju balsti (skaits, izmēri un atrašanās vieta) .....................................................

10.4. Kravas platforma

10.4.1. Izmēri .......................................................................................................... mm

10.4.2. Atrašanās vieta ....................................................................................................

10.4.3. Tehniski pieļaujamā slodze ........................................................................... kg

10.4.4. Slodzes sadalījums pa asīm ........................................................................... kg

10.5. Radiotraucējumu slāpēšana

10.5.1. Dzinēja nodalījumu un tam tuvāko pasažieru salona daļu veidojošās virsbūves daļas formas un materiālu apraksts un rasējumi/fotoattēli ..............................................

10.5.2. Dzinēja nodalījumā ievietoto metāla sastāvdaļu (piemēram, apsildīšanas ierīču, rezerves riteņa, gaisa filtra, stūres mehānisma u.c.) novietojuma rasējumi vai fotoattēli ..........................................................................................................................

10.5.3. Radiotraucējumu kontroles ierīču saraksts un rasējums ......................................

10.5.4. Dati par līdzstrāvas pretestības nominālvērtību un, ja ir rezistīvi aizdedzes kabeļi, par to nominālo pretestību uz vienu metru ..........................................................

11. Gaismas un signālierīces (transportlīdzekļa virsbūves skices mērogā ar norādītu visu gaismas un signālierīču izvietojumu; skaitu, elektrisko shēmu, EK tipa apstiprinājuma zīmi un gaismas krāsu)

11.1. Obligātās ierīces

11.1.1. Priekšējie tuvās gaismas lukturi ..........................................................................

11.1.2. Priekšējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi ...................................................

11.1.3. Pakaļējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi ....................................................

11.1.4. Virzienrādītāji

11.1.4.1. priekšējie ..........................................................................................................

11.1.4.2. pakaļējie ...........................................................................................................

11.1.4.3. sānu ..................................................................................................................

11.1.5. Pakaļējie atstarotāji ...............................................................................................

11.1.6. Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi .........................................................

11.1.7. Bremžu signāllukturi ...............................................................................................

11.1.8. Avārijas signālierīce ...............................................................................................

11.2. Fakultatīvas ierīces

11.2.1. Galvenās gaismas lukturi ....................................................................................

11.2.2. Priekšējie miglas lukturi ......................................................................................

11.2.3. Pakaļējie miglas lukturi .......................................................................................

11.2.4. Atpakaļgaitas lukturi ...........................................................................................

11.2.5. Darba lukturi ......................................................................................................

11.2.6. Stāvgaismas lukturi .............................................................................................

11.2.7. Kontūrgaismu lukturi ..........................................................................................

11.2.8. Piekabes virzienrādītāju signalizators(-i) ..............................................................

11.3. Elektrisko/elektronisko sastāvdaļu (ja ir), kas nav spuldzes, īss apraksts .................

12. Dažādi

12.1. Skaņas signālierīce(-es) (atrašanās vieta) ...............................................................

12.1.1. EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma zīme(-es) ......................................................

12.2. Traktoru un piekabju mehāniskās sakabes ierīces

12.2.1. Sakabes ierīču tips(-i) ..........................................................................................

12.2.2. Tirdzniecības marka(-as) .....................................................................................

12.2.3. EK sastāvdaļu tipa apstiprinājuma zīme(-es) ......................................................

12.2.4. Ierīce projektēta maksimālai horizontālai slodzei .......................................... kg un maksimālai vertikālai slodzei (ja ir) ................................................................... kg91

12.3. Hidrauliskais pacēlājs - trīs punktu sakabes ierīce: ir/nav92

12.4. Piekabes gaismas un signālierīču pieslēgšanas vieta (apraksts) .............................

12.5. Vadības ierīču ierīkošana, atrašanās vieta, darbība un marķējums (apraksts, fotoattēli vai diagrammas) ...............................................................................................

12.6. Aizmugures numura plāksnes atrašanās vieta (forma un izmēri) ..............................

12.7. Priekšējā sakabes ierīce (rasējums mērogā) ...........................................................

12.8. Transportlīdzeklī uzstādīto vai transportlīdzekļa vilkto iekārtu darbības un vadības nodrošināšanai izmantoto elektronisko ierīču apraksts ......................................

13. Piezīmes

1 Ja kāda daļa saņēmusi tipa apstiprinājumu, tā nav jāraksturo, ja uz šo tipa apstiprinājumu ir norāde. Apraksts nav vajadzīgs arī visām sastāvdaļām, kuru konstrukcijas parametri ir skaidri norādīti diagrammās vai skicēs, kas pievienotas dokumentam. Ja jāpievieno fotogrāfijas vai rasējumi, norāda attiecīgo pielikumu numurus katrai pozīcijai.

2 Lieko svītrot.

3 Klasificē, ņemot vērā Direktīvas 2003/37/EK II pielikuma A nodaļā iekļautās definīcijas.

4 Lieko svītrot.

5 Lieko svītrot.

6 Lieko svītrot.

7 Lieko svītrot.

8 Standarts LVS ISO 612:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas" un standarts LVS ISO 1176:2006 "Autoceļu transportlīdzekļi. Masas. Termini un kodi".

9 Prasīto informāciju iesniedz par visiem iespējamiem variantiem.

10 Pieņem, ka vadītāja svars ir 75 kg.

11 Prasīto informāciju iesniedz par visiem iespējamiem variantiem.

12 Standarts LVS ISO 612/-6.4:2006 Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

13 Standarts LVS ISO 4004:2006 "Lauksaimniecības traktori un mašīnas. Šķērsbāze".

14 Standarts LVS ISO 612/-6.1:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

15 Standarts LVS ISO 612:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

16 Standarts LVS ISO 612/-6.3:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

17 Standarts LVS ISO 612/-6.6:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

18 Standarts LVS ISO 612/-6.7:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

19 Standarts LVS ISO 612/-6.7:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

20 Standarts LVS ISO 612/-8:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

21 Standarts LVS ISO 612/-6.1:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

22 Standarts LVS ISO 612/-6.2:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

23 Standarts LVS ISO 612/-6.3:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

24 Standarts LVS ISO 612/-6.6:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

25 Standarts LVS ISO 612/-6.7:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

26 Standarts LVS ISO 612/-6.7:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

27 Standarts LVS ISO 612/-8:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

28 Standarts LVS ISO 612/-9:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas".

29 Lieko svītrot.

30 Ja iesniegumā minēts vairāk par vienu cilmdzinēju, par katru cilmdzinēju iesniedz atsevišķu veidlapu.

31 Lieko svītrot.

32 Lieko svītrot.

33 Lieko svītrot.

34 Lieko svītrot.

35 Lieko svītrot.

36 Lieko svītrot.

37 Norāda pielaidi.

38 Lieko svītrot.

39 Lieko svītrot.

40 Lieko svītrot.

41 Lieko svītrot.

42 Norāda pielaidi.

43 Norāda pielaidi.

44 Lieko svītrot.

45 Norāda pielaidi.

46 Norāda pielaidi.

47 Norāda pielaidi.

48 Lieko svītrot.

49 Norāda pielaidi.

50 Norāda pielaidi.

51 Norāda pielaidi.

52 Lieko svītrot.

53 Ja iesniegumā minēts vairāk par vienu cilmdzinēju, par katru cilmdzinēju iesniedz atsevišķu veidlapu.

54 Lieko svītrot.

55 Norāda pielaidi.

56 Lieko svītrot.

57 Lieko svītrot.

58 Lieko svītrot.

59 Lieko svītrot.

60 Lieko svītrot.

61 Norāda pielaidi.

62 Norāda pielaidi.

63 Lieko svītrot.

64 Norāda pielaidi.

65 Norāda pielaidi.

66 Norāda pielaidi.

67 Norāda pielaidi.

68 Norāda pielaidi.

69 Norāda pielaidi.

70 Lieko svītrot.

71 Lieko svītrot.

72 Prasīto informāciju iesniedz par visiem iespējamiem variantiem.

73 Pieļaujamā novirze ir 5 %. Prasīto nosaka pie izmērītā ātruma, kas nepārsniedz 43 km/h, ar pielaidi 3 km/h (skat. Direktīvu 98/89/EK).

74 Pieļaujamā novirze ir 5 %. Prasīto nosaka pie izmērītā ātruma, kas nepārsniedz 43 km/h, ar pielaidi 3 km/h (skat. Direktīvu 98/89/EK).

75 Lieko svītrot.

76 Lieko svītrot.

77 Lieko svītrot.

78 Lieko svītrot.

79 Lieko svītrot.

80 Standarts LVS ISO 789-3:2006 "Lauksaimniecības traktori. Testēšanas procedūras. 3.daļa: Apgriešanās un klīrensa diametri".

81 Par katru bremžu iekārtu sniedz šādus datus: tips un raksturojums (skice mērogā) (trumuļu vai disku bremzes utt., bremzējošie riteņi, bremžu pievads šiem riteņiem, berzes virsmas, to īpašības un darba virsmas laukums, trumuļu, kluču vai disku rādiuss, bremžu trumuļu svars un regulēšanas ierīces), pievads un bremžu vadības ierīces (pievieno diagrammu) (konstrukcija, regulēšana, sviras plecu attiecība, iespējas piekļūt vadības ierīcēm un to atrašanās vieta, mehāniskā pievada sprūdmehānisma vadība, pievada galveno daļu parametri, galvenie bremžu cilindri un virzuļi, bremžu cilindri).

82 Lieko svītrot.

83 Lieko svītrot.

84 Lieko svītrot.

85 Lieko svītrot.

86 Lieko svītrot.

87 Lieko svītrot.

88 Lieko svītrot.

89 Lieko svītrot.

90 Lieko svītrot.

91 Vērtības attiecībā uz sakabes ierīces mehānisko stiprību.

92 Lieko svītrot.

B paraugs

Vienkāršotais informācijas dokuments transportlīdzekļa EK tipa apstiprināšanai

I daļa

(1) B paraugu izmanto, ja ir pieejams viens vai vairāki EK tipa apstiprinājuma vai EK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikāti, kas izdotas saskaņā ar atsevišķajām direktīvām.

(2) Attiecīgo EK tipa apstiprinājuma vai EK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu numurus norāda B parauga III daļā esošajā tabulā.

(3) Šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju (EK atbilstības sertifikāts) norāda 1.-12.nodaļā par katru transportlīdzekļa tipu/variantu/versiju.

(4) Ja attiecībā uz kādu no šī pielikuma A parauga informācijas dokumenta minētām nodaļām nav EK tipa apstiprinājuma vai EK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta, kas izdots saskaņā ar atsevišķo direktīvu, informācijas dokumenta A paraugā minēto informāciju iekļauj tāda paša nosaukuma B parauga nodaļā.

0. Vispārīgā informācija

0.1. Marka(-as) (ražotāja tirdzniecības marka) ...............................................................

0.2. Tips (norāda visus variantus un versijas) ..................................................................

0.2.0. Stāvoklis attiecībā uz transportlīdzekļa pabeigtību: pabeigts vienā posmā/pabeigts/nepabeigts1

0.2.1. Ja transportlīdzeklis ir pabeigts, norāda iepriekšējā ražotāja nosaukumu un adresi un nepabeigtā vai pabeigtā transportlīdzekļa apstiprinājuma numuru. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir) .................................................................................

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (piestiprināšanas vieta un veids) ................................................

0.3.2. Šasijas numurs (atrašanās vieta) ............................................................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija .....................................................................................

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese .................................................................................

0.7. Ja ir sastāvdaļas un atsevišķa tehniska vienība, zīmes stiprinājuma vieta un veids ..........................................................................................................................................

0.8. Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es) ...............................................

1. Transportlīdzekļa uzbūves vispārīgie parametri

(pievieno 3/4 priekšpuses un 3/4 aizmugures fotoattēlus vai rasējumus prototipa versijai un visa transportlīdzekļa rasējumu mērogā);

2. Masas un izmēri;

3. Dzinējs;

4. Transmisija;

5. Asis;

6. Balstiekārta;

7. Stūres iekārta;

8. Bremžu iekārtas;

9. Redzamības zona, stikli, priekšējā stikla tīrītāji un atpakaļskata spoguļi;

10. Apgāšanās aizsargkonstrukcija, aizsardzība pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sēdvietas, kravas platforma;

11. Gaismas un signālierīces;

12. Dažādi.

Piezīme.

1 Klasificē, ņemot vērā šo noteikumu 1.pielikuma A nodaļā iekļautās definīcijas.

II daļa

(1) Šīs daļas 3.punktā minētā tabula apkopo B parauga I daļā minēto vairākos punktos iekļauto sastāvdaļu versiju atļautās kombinācijas, ja šo kombināciju pielietojums ir daudzveidīgs. Attiecībā uz katru šo sastāvdaļu punktu jāsaņem vēstule, kurā identificēts tabulas punkts vai punkts par attiecīgo sastāvdaļu vai sastāvdaļām, kas der konkrētai versijai.

(2) Atsevišķu tabulu sastāda katram tipa variantam.

(3) Vairākus punktus sastāvdaļai, uz kuru neattiecas ierobežojumi attiecībā uz tās kombināciju ar kādu variantu, ieraksta slejā "Visas versijas".

Punkta Nr.

Visas versijas

1.versija

2.versija

...

n versija

(4) Šīs daļas trešajā punktā norādītās tabulas informāciju drīkst iesniegt citā formātā vai izkārtojumā, ja vien nemainās informācijas saturs.

(5) Katru variantu un versiju identificē ar ciparu vai burtu un ciparu kodu, kuru ieraksta attiecīgā transportlīdzekļa EK atbilstības sertifikātā.

III daļa

EK tipa apstiprinājuma numuri, kas attiecas uz atsevišķajām direktīvām

(1) Turpmāk prasīto informāciju sniedz par pazīmēm, kas attiecas uz transportlīdzekli (informāciju, kas iekļauta attiecīgajā apstiprinājuma sertifikātā, nevajag atkārtot).

(2) Lai saņemtu EK tipa apstiprinājumu, visus attiecīgos transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājuma vai sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikātus (ar to pielikumiem) iekļauj informācijas mapē un uzrāda EK tipa apstiprinātājām iestādēm.

Priekšmets

EK tipa apstiprinājuma vai EK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma numurs

EK tipa apstiprinājuma vai EK sastāvdaļas tipa apstiprinājuma saņemšanas datums

Tips(-i),

variants(-i),

versija(-as), uz ko attiecas

Piemērs

Bremžu iekārta

£1*76/432*97/54*0026*00

3.2.2000

MF/320/U

£4*76/432*97/54*0039*00

1.3.2000

MF/320/F

Paraksts ...................................................................................................

Amats......................................................................................................

Datums....................................................................................................

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.535
EK atbilstības sertifikāts

(Pielikums grozīts ar MK 07.08.2007. noteikumiem Nr.543; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622)

EK atbilstības sertifikāts un Nacionālais atbilstības sertifikāts

(Maksimālais izmērs: A4 (210 mm × 297 mm) vai A4 lieluma mape.

Sertifikātu noformē uz ražotāja veidlapas tā, lai novērstu jebkuru viltošanas iespēju.

Lai to panāktu, sertifikātu izdrukā uz papīra, kurš aizsargāts ar krāsainu grafiku vai ūdenszīmēm, kas atbilst ražotāja atšķirības zīmei.)

Nacionālā tipa apstiprinājumam lieto šāda parauga sertifikātu, aizstājot nosaukumā vārdus "EK atbilstības sertifikāts" ar vārdiem "Nacionālais atbilstības sertifikāts".

I daļa

Paraugi

EK atbilstības sertifikāts vienā posmā pabeigtiem/pabeigtiem transportlīdzekļiem1

1.lapa

Es, apakšā parakstījies, ................................................................................................. ,

(vārds, uzvārds)

ar šo apliecinu, ka šis transportlīdzeklis:

0.1. Marka(-as) (ko reģistrējis ražotājs) ..........................................................................

0.2. Tips (norāda visus variantus un versijas) ..................................................................

0.2.1. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir) .......................................................................

0.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, ja marķējums ir uz transportlīdzekļa ...............................

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (piestiprināšanas vieta un veids) ...............................................

0.3.2. Šasijas numurs (atrašanās vieta) ............................................................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija .....................................................................................

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese .................................................................................

0.6. Obligāto ražotāja plākšņu atrašanās vieta .................................................................

1.posms: Bāzes transportlīdzeklis

Ražotājs ...........................................................................................................................

EK tipa apstiprinājuma numurs .........................................................................................

Datums ............................................................................................................................

2.posms:

Ražotājs ...........................................................................................................................

EK tipa apstiprinājuma numurs ......................................................................................

Datums ............................................................................................................................

2.lapa

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs ........................................................................

Ciparu vai ciparu un burtu identifikācijas kods ............................................................. ,

saskaņā ar transportlīdzekļa tipu(-iem), kas raksturots(-i) apstiprinājumā(-os), visādā ziņā atbilst tipam, kas raksturots

EK tipa apstiprinājuma numurs .......................................................................................

Datums ......................................................................................................................... .

Transportlīdzekli drīkst pastāvīgi reģistrēt, neprasot turpmākus apstiprinājumus, braukšanai pa ceļa labo/kreiso1 pusi.

(Vieta) ..............................................................................................................................

(Datums) ..........................................................................................................................

(Paraksts) .........................................................................................................................

(Amats) ............................................................................................................................

Pielikumā (tikai tad, ja transportlīdzekļa tips būvēts vairākos posmos) atbilstības sertifikāti par katru posmu.

______________________________________________________________________________________________

3.lapa

A - vienā posmā pabeigtiem/pabeigtiem traktoriem1

1. Traktora uzbūves vispārīgie parametri

1.1. Asu un riteņu skaits1 .................................................................................................

To skaitā:

1.1.3. Dzenošās asis ........................................................................................................

1.1.4. Bremzējamās asis ..................................................................................................

1.4. Reversīva vadītāja pozīcija: ir/nav1

1.6. Traktors konstruēts braukšanai pa ceļa labo/kreiso pusi1

2. Masa un izmēri

2.1.1. Pašmasa(-as) braukšanas kārtībā:

Maksimālā .......................................................................................................................

Minimālā .........................................................................................................................

2.2.1. Riepu specifikācijai atbilstošā(-ās) maksimālā(-ās) pilnā(-ās) traktora masa(-as) ..........................................................................................................................................

2.2.2. Šīs (šo) masas(-u) sadalījums pa asīm ...................................................................

2.2.3.1. Masa(-as) un riepa(-as)

Ass Nr.

Riepas (izmēri)

Kravnesība

Tehniski pieļaujamā maksimālā masa uz katru asi

Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz sakabes punktu

1

2

3

2.3. Balasta masas (kopējā masa, materiāls, komponentu skaits) ...................................

2.4. Tehniski pieļaujamās vilces masas:

2.4.1. Piekabe ar stieņa sakabi/maināma velkamā mašīna ......................................... kg

2.4.2. Puspiekabe/maināma velkamā mašīna ............................................................. kg

4.lapa

2.4.3. Piekabe ar centrāli novietotu asi/maināma velkamā mašīna ........................... kg

2.4.4. Kopējā(-ās) tehniski pieļaujamā(-ās) masa(-as) ar piekabi sakabinātam traktoram katrai piekabes bremžu iekārtas konfigurācijai ......................................... kg

2.4.5. Maksimālā piekabes/maināmas velkamās mašīnas masa, ko var vilkt ............ kg

2.4.6. Sakabes punkta atrašanās vieta

2.4.6.1. Sakabes punkta augstums virs zemes:

2.4.6.1.1. Maksimālais ............................................................................................ mm

2.4.6.1.2. Minimālais ............................................................................................... mm

2.4.6.2. Attālums līdz vertikālajai plaknei, kas iet caur pakaļējās ass asi .................... mm

2.5. Garenbāze2 ....................................................................................................... mm

2.6. Minimālais un maksimālais attālums starp riteņiem2 ..................... /...................... m

2.7.1. Garums2 ......................................................................................................... mm

2.7.2. Platums2 ......................................................................................................... mm

2.7.3. Augstums2 ...................................................................................................... mm

3. Dzinējs

3.1.1. Marka ....................................................................................................................

3.1.3. Tipa identifikācijas līdzekļi, atrašanās vieta un piestiprināšanas veids .....................

3.1.6. Darbības princips:

Dzirksteļaizdedze/kompresijaizdedze1 ............................................................................

Tieša/netieša iesmidzināšana1 .........................................................................................

Divtaktu/četrtaktu1 ..........................................................................................................

3.1.7. Degviela: dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/cita1

3.2.1.2. Tips .....................................................................................................................

EK tipa apstiprinājuma numurs ..........................................................................................

3.2.1.6. Cilindru skaits .....................................................................................................

3.2.1.7. Darba tilpums .............................................................................................. cm3

3.6. Dzinēja nominālā efektīvā jauda3 ......................... kW pie ............................. min-1

3.6.1. Pēc izvēles: jūgvārpstas jauda3 ........................ kW pie ............................... min-1 (nominālā griešanās ātruma PTO) (saskaņā ar ESAO 2.kodu vai standartu LVS ISO 789-1:2006 "Lauksaimniecības traktori. Testēšanas metodes. 1.daļa: Jaudas noteikšana no jūgvārpstas")

5.lapa

4. Transmisija

4.5. Pārnesumkārba

Pārnesumskaitļu skaits:

Priekšējie .........................................................................................................................

Pakaļējie ..........................................................................................................................

4.7. Aprēķinātais maksimālais projektētais ātrums ................................................ km/h

4.7.1. Izmērītais maksimālais ātrums ..................................................................... km/h

7. Stūres mehānisms

7.1. Stūres iekārtas kategorija: manuālā/ar pastiprinātāju/servo1

8. Bremzēšana (bremžu iekārtas īss apraksts) .................................................................

8.11.4.1. Spiediena pārslodze pievadā (vienvada) ................................................... kPa

8.11.4.2. Spiediena pārslodze pievadā (divvadu) ..................................................... kPa

10. Apgāšanās aizsargkonstrukcijas, aizsardzība pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sēdvieta, kravas platformas

10.1. Rāmis/kabīne1:

Marka(-as) .......................................................................................................................

EK tipa apstiprinājuma zīme(-es) ......................................................................................

10.1.3. Apgāšanās aizsargkonstrukcijas:

Priekšā/aizmugurē1

Nolaižamas/nenolaižamas1

Marka(-as) .......................................................................................................................

EK tipa apstiprinājuma zīme(-es) ......................................................................................

10.3.2. Pasažiera(-u) sēdvieta(-as):

Skaits ..................................................................................................................

6.lapa

10.4. Kravas platforma:

10.4.1. Izmēri ........................................................................................................... mm

10.4.3. Tehniski pieļaujamā slodze ............................................................................ kg

11. Gaismas un signālierīces

11.2. Fakultatīvas ierīces .................................................................................................

12. Dažādas ierīces

12.2. Traktora un piekabes mehāniskās sakabes ierīces:

12.2.1. Tips(-i) .................................................................................................................

12.2.2. Marka(-as) ..........................................................................................................

12.2.3. EK tipa apstiprinājuma zīme(-es) .........................................................................

12.2.4. Maksimālā horizontālā slodze ........................................................................ kg

Maksimālā vertikālā slodze (ja ir) .............................................................................. kg

12.3. Hidrauliskais pacēlājs - trīs punktu sakabes ierīce: ir/nav1

13. Ārējais skaņas līmenis

Pamatdirektīvas numurs un jaunākais grozījums, kas attiecas uz EK tipa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divas vai vairākas piemērošanas fāzes, norāda, kura fāze ..................................................................................................................................

13.1. stāvot .......................................................................................................... dB (A)

13.2. braucot ........................................................................................................ dB (A)

14. Vadītājam uztveramās skaņas līmenis3

Pamatdirektīvas numurs un jaunākais grozījums, kas attiecas uz EK tipa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divas vai vairākas piemērošanas fāzes, norāda, kura fāze ...................................................dB (A)

15. Izplūdes gāzu emisija2

Pamatdirektīvas numurs un jaunākais grozījums, kas attiecas uz EK tipa apstiprinājumu. Ja direktīvai ir divas vai

vairākas īstenošanas fāzes, norāda, kura fāze .................................................................

15.1. Testu rezultāti

CO ......... g/kWh

Makrodaļiņas ......... g/kWh

HC ......... g/kWh

Dūmi (x) ......... m-1

NOX ......... g/kWh

7.lapa

15.2. Testu rezultāti (ja ir)

CO ........... g/kWh

CH4 ....... g/kWh

NOX ......... g/kW

Makrodaļiņas ......... g/kWh

NMHC ......... g/kWh

16. Fiskālā(-ās) jauda(-as) vai klase(-es)

Beļģijā: ................................

Bulgārijā: ...................................

Čehijas Republikā: ...........................

Dānijā: ................................

Vācijā: ........................................

Igaunijā: ............................................

Grieķijā: ...............................

Spānijā: ......................................

Francijā: ............................................

Īrijā: .....................................

Itālijā: ........................................

Kiprā: .................................................

Latvijā: ................................

Lietuvā: .....................................

Luksemburgā: ...................................

Ungārijā: .............................

Maltā: ........................................

Nīderlandē: .......................................

Austrijā: .............................

Polijā: .........................................

Portugālē: ..........................................

Rumānijā: ...........................

Slovēnijā: ..................................

Slovākijā: ...........................................

Somijā: ................................

Zviedrijā: ...................................

Apvienotajā Karalistē: ......................

17. Piebildes4 ...................................................................................................................

Piezīmes.

1 Lieko svītrot.

2 Norāda viszemākās vērtības.

3 Norāda izmantoto testa metodi.

4 Inter alia - jebkura informācija, kuru prasa attiecībā uz fakultatīvajām jomām vai vērtībām, kas ir savstarpēji atkarīgas cita no citas (attiecīgajā gadījumā norāda tabulas veidā).

______________________________________________________________________________________________

3.lapa

B - Lauksaimniecības vai mežsaimniecības piekabes - vienā posmā pabeigtas/pabeigtas1

1. Piekabes uzbūves vispārīgie parametri

1.1. Asu un riteņu skaits ..................................................................................................

To skaitā:

1.1.4. Bremzējamās asis ..................................................................................................

2. Masa un izmēri

2.1.1. Pašmasa(-as) braukšanas kārtībā:

Maksimālā ......................................................................................................................

Minimālā .........................................................................................................................

2.2.1. Piekabes tehniski pieļaujamā(-ās) maksimālā(-ās) pilnā(-ās) masa(-as) atbilstīgi riepu specifikācijai: .........................................................................................................

2.2.2. Šīs (šo) masas(-u) sadalījums pa asīm un, ja ir puspiekabe vai piekabe ar centrāli novietotu asi, slodze uz sakabes punktu: ............................................................

2.2.3.1. Masa(-as) un riepa(-as)

Ass Nr.

Riepas (izmēri)

Kravnesība

Tehniski pieļaujamā maksimālā
masa uz katru asi

Maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze
uz sakabes punktu

1

2

3

2.4.6. Sakabes punkta atrašanās vieta

2.4.6.1. Sakabes punkta augstums virs zemes:

2.4.6.1.1. Maksimālais ............................................................................................. mm

2.4.6.1.2. Minimālais ............................................................................................... mm

4.lapa

2.4.6.2. Attālums līdz vertikālajai plaknei, kas iet caur pakaļējās ass asi ................ mm

2.5. Garenbāze2 .................................................................................................. mm

2.5.1.2. Attālums starp jūgtapu un puspiekabes aizmuguri .................................... mm

2.6. Minimālais un maksimālais attālums starp riteņiem2 ....................../................. mm

2.7.2.1. Garums2 ................................................................................................ mm

2.7.2.1.1. Iekraušanas laukuma garums ............................................................... mm

2.7.2.2. Platums2 ................................................................................................ mm

8. Bremzēšana (bremžu iekārtas īss apraksts):

bremžu nav/neatkarīga bremžu sistēma/inerces bremzes/bremzes ar pastiprinātāju1

8.11.4.1. Spiediena pārslodze pievadā (vienvada) ................................................... kPa

8.11.4.2. Spiediena pārslodze pievadā (divvadu) ..................................................... kPa

11. Gaismas un signālierīces

11.2. Fakultatīvas papildu ierīces .................................................................................

12. Dažādas ierīces

12.2. Traktora un piekabes mehāniskās sakabes ierīces:

12.2.1. Tips(-i) ...........................................................................................................

12.2.2. Marka(-as) .....................................................................................................

12.2.3. EK tipa apstiprinājuma zīme(-es) .....................................................................

12.2.4. Maksimālā horizontālā slodze ........................................................................ kg

Maksimālā vertikālā slodze (ja ir) .............................................................................. kg

5.lapa

16. Fiskālā(-ās) jauda(-as) vai klase(-es), (ja ir):

Beļģijā: ................................

Bulgārijā: ...................................

Čehijas Republikā: ...........................

Dānijā: ................................

Vācijā: ........................................

Igaunijā: ............................................

Grieķijā: ...............................

Spānijā: ......................................

Francijā: ............................................

Īrijā: .....................................

Itālijā: ........................................

Kiprā: .................................................

Latvijā: ................................

Lietuvā: .....................................

Luksemburgā: ...................................

Ungārijā: .............................

Maltā: ........................................

Nīderlandē: .......................................

Austrijā: .............................

Polijā: .........................................

Portugālē: ..........................................

Rumānijā: ...........................

Slovēnijā: ..................................

Slovākijā: ...........................................

Somijā: ................................

Zviedrijā: ...................................

Apvienotajā Karalistē: ......................

17. Piebildes3 ...................................................................................................................

Piezīmes.

1 Lieko svītrot.

2 Norāda viszemākās vērtības.

3 Inter alia - jebkura informācija, kuru prasa attiecībā uz fakultatīvajām jomām vai vērtībām, kas ir savstarpēji atkarīgas cita no citas (attiecīgajā gadījumā norāda tabulas veidā).

______________________________________________________________________________________________

3.lapa

C - Maināmas velkamās mašīnas - vienā posmā pabeigtas/pabeigtas1

1. Maināmas velkamās mašīnas uzbūves vispārīgie parametri

1.1. Asu un riteņu skaits ..................................................................................................

To skaitā:

1.1.4. Bremzējamās asis ..................................................................................................

2. Masas un izmēri

2.1.1. Pašmasa(-as) braukšanas kārtībā:

Maksimālā .......................................................................................................................

Minimālā .........................................................................................................................

2.2.1. Riepu specifikācijai atbilstošā(-ās) maksimālā(-ās) pilnā(-ās) maināmās velkamās mašīnas masa(-as)

2.2.2. Šīs (šo) masas(-u) sadalījums pa asīm ...................................................................

2.2.3.1. Masa(-as) un riepa(-as)

Ass Nr.

Riepas (izmēri)

Kravnesība

Tehniski pieļaujamā maksimālā
masa uz katru asi

Maksimālā pieļaujamā vertikālā
slodze uz sakabes punktu

1

2

3

2.4.6. Sakabes punkta atrašanās vieta

2.4.6.1. Sakabes punkta augstums virs zemes:

2.4.6.1.1. Maksimālais ............................................................................................. mm

2.4.6.1.2. Minimālais ............................................................................................... mm

4.lapa

2.4.6.2. Attālums līdz vertikālajai plaknei, kas iet caur pakaļējās ass asi ................ mm

2.5. Garenbāze2 ........................................................................................................ mm

2.6. Minimālais un maksimālais attālums starp riteņiem ..................../.................... mm

2.7.1. Garums2 .......................................................................................................... mm

2.7.2. Platums2 ......................................................................................................... mm

2.7.3. Augstums2 ...................................................................................................... mm

8. Bremzēšana (bremžu iekārtas īss apraksts):

bremžu nav/neatkarīga bremžu sistēma/inerces bremzes/bremzes ar pastiprinātāju1

8.11.4.1. Spiediena pārslodze pievadā (vienvada) ................................................... kPa

8.11.4.2. Spiediena pārslodze pievadā (divvadu) ..................................................... kPa

10. Apgāšanās aizsargkonstrukcijas, aizsardzība pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem, sēdvieta, kravas platformas

10.4. Kravas platforma:

10.4.1. Izmēri ........................................................................................................... mm

10.4.3. Tehniski pieļaujamā slodze ............................................................................ kg

11. Gaismas un signālierīces

11.2. Fakultatīvas papildu ierīces ....................................................................................

12. Dažādas ierīces

12.2. Traktora un maināmas velkamas mašīnas mehāniskās sakabes ierīce:

12.2.1. Tips(-i) .................................................................................................................

12.2.2. Marka(-as) ...........................................................................................................

12.2.3. EK tipa apstiprinājuma zīme(-es) ........................................................................

12.2.4. Maksimālā horizontālā slodze ........................................................................ kg

Maksimālā vertikālā slodze (ja ir) .............................................................................. kg

5.lapa

16. Fiskālā(-ās) jauda(-as) vai klase(-es), (ja ir):

Beļģijā: ................................

Bulgārijā: ...................................

Čehijas Republikā: ...........................

Dānijā: ................................

Vācijā: ........................................

Igaunijā: ............................................

Grieķijā: ...............................

Spānijā: ......................................

Francijā: ............................................

Īrijā: .....................................

Itālijā: ........................................

Kiprā: .................................................

Latvijā: ................................

Lietuvā: .....................................

Luksemburgā: ...................................

Ungārijā: .............................

Maltā: ........................................

Nīderlandē: .......................................

Austrijā: .............................

Polijā: .........................................

Portugālē: ..........................................

Rumānijā: ...........................

Slovēnijā: ..................................

Slovākijā: ...........................................

Somijā: ................................

Zviedrijā: ...................................

Apvienotajā Karalistē: ......................

17. Piebildes3 ...................................................................................................................

Piezīmes.

1 Lieko svītrot.

2 Norāda viszemākās vērtības.

3 Inter alia - jebkura informācija, kuru prasa attiecībā uz fakultatīvajām jomām vai vērtībām, kas ir savstarpēji atkarīgas cita no citas (attiecīgajā gadījumā norāda tabulas veidā).

II daļa

Paraugi

EK atbilstības sertifikāts nepabeigtiem transportlīdzekļiem

1.lapa

Es, apakšā parakstījies, ...................................................................................................,

(vārds, uzvārds)

ar šo apliecinu, ka šis transportlīdzeklis:

0.1. Marka(-as) (ko reģistrējis ražotājs) ..........................................................................

0.2. Tips (norāda visus variantus un versijas) ............................................................. ....

0.2.1. Tirdzniecības nosaukums(-i) (ja ir) ................................................................. ......

0.3. Obligāto ražotāja plākšņu un uzrakstu atrašanās vieta un stiprinājuma veids (fotoattēli un rasējumi):

0.3.1. Ražotāja plāksnīte (piestiprināšanas vieta un veids) ..................................... ........

0.3.2. Šasijas numurs (atrašanās vieta) ............................................................................

0.4. Transportlīdzekļa kategorija ....................................................................................

0.5. Bāzes transportlīdzekļa ražotāja nosaukums un adrese ......................................... ...

Tā ražotāja nosaukums un adrese, kurš veicis transportlīdzekļa izgatavošanas pēdējo posmu1 .............................................................................................................................

0.6. Obligāto ražotāja plākšņu atrašanās vieta:

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs ........................................................................

Ciparu vai ciparu un burtu identifikācijas kods ...............................................................

atbilstoši apstiprinājumā(-os) raksturotā transportlīdzekļa tipam(-iem)1

1.posms: Bāzes transportlīdzeklis:

Ražotājs ...........................................................................................................................

EK tipa apstiprinājuma numurs ............................................................................... ........

Datums ............................................................................................................................

2.lapa

2.posms:

Ražotājs ........................................................................................................................

EK tipa apstiprinājuma numurs .......................................................................................

Datums .........................................................................................................................

visādā ziņā atbilst nepabeigtajam tipam, kas raksturots

EK tipa apstiprinājuma numurs .......................................................................................

Datums ..........................................................................................................................

Transportlīdzekli nedrīkst pastāvīgi reģistrēt, neprasot turpmākus apstiprinājumus, braukšanai pa ceļa labo/kreiso1 pusi.

(Vieta) ..............................................................................................................................

(Datums) ..........................................................................................................................

(Paraksts) .........................................................................................................................

(Amats) ............................................................................................................................

Pielikumā atbilstības sertifikāti par katru posmu.

3.lapa

A - Lauksaimniecības vai mežsaimniecības piekabes - nepabeigtas

1. Piekabes uzbūves vispārīgie parametri

1.1. Asu un riteņu skaits ..................................................................................................

To skaitā:

1.1.4. Bremzējamās asis ..................................................................................................

2. Masas un izmēri

2.1.1. Vienas pašas šasijas masa(-as)

Maksimālā .......................................................................................................................

Minimālā .........................................................................................................................

2.2.1. Piekabes tehniski pieļaujamā(-ās) maksimālā(-ās) pilnā(-ās) masa(-as) atbilstīgi riepu specifikācijai: .........................................................................................................

2.2.2. Šīs (šo) masas(-u) sadalījums pa asīm un, ja ir puspiekabe vai piekabe ar centrāli novietotu asi, slodze uz sakabes punktu: ............................................................

2.2.3.1. Masa(-as) un riepa(-as)

Ass Nr.

Riepas (izmēri)

Kravnesība

Tehniski pieļaujamā maksimālā
masa uz katru asi

Maksimālā pieļaujamā vertikālā
slodze uz sakabes punktu

1

2

3

2.4.6. Sakabes punkta atrašanās vieta

2.4.6.1. Sakabes punkta augstums virs zemes:

2.4.6.1.1. Maksimālais ............................................................................................. mm

2.4.6.1.2. Minimālais ............................................................................................... mm

4.lapa

2.4.6.2. Attālums līdz vertikālajai plaknei, kas iet caur pakaļējās ass asi ....................... mm

2.5. Garenbāze2 ........................................................................................................ mm

2.5.1.2. Attālums starp sakabes ierīces centru un puspiekabes aizmuguri .................... mm

2.6. Minimālais un maksimālais attālums starp riteņiem2 ..................../........................ mm

2.7.1.1. Garums2 ..................................................................................................... mm

2.7.1.1.1. Maksimālais pieļaujamais pabeigtas piekabes garums .................. mm

2.7.1.2. Platums2 ...................................................................................................... mm

2.7.1.2.1. Maksimālais pieļaujamais pabeigtas piekabes platums ................................ mm

2.7.1.7. Vislielākās pieļaujamās smaguma centra novirzes pabeigtai piekabei ................................................................................................................................... mm

8. Bremzēšana (bremžu iekārtas īss apraksts):

bremžu nav/neatkarīga bremžu sistēma/inerces bremzes/bremzes ar pastiprinātāju1

8.11.4.1. Spiediena pārslodze pievadā (vienvada) ................................................... kPa

8.11.4.2. Spiediena pārslodze pievadā (divvadu) ..................................................... kPa

11. Gaismas un signālierīces

11.2. Fakultatīvas papildu ierīces ...................................................................................

12. Dažādas ierīces

12.2. Traktora un piekabes mehāniskās sakabes ierīces:

12.2.1. Tips(-i) .................................................................................................................

12.2.2. Marka(-as) ...........................................................................................................

12.2.3. EK tipa apstiprinājuma zīme(-es) ..........................................................................

12.2.4. Maksimālā horizontālā slodze ........................................................................ kg

Maksimālā vertikālā slodze (ja ir) .............................................................................. kg

5.lapa

16. Fiskālā(-ās) jauda(-as) vai klase(-es), (ja ir):

Beļģijā: ................................

Bulgārijā: ...................................

Čehijas Republikā: ...........................

Dānijā: ................................

Vācijā: ........................................

Igaunijā: ............................................

Grieķijā: ...............................

Spānijā: ......................................

Francijā: ............................................

Īrijā: .....................................

Itālijā: ........................................

Kiprā: .................................................

Latvijā: ................................

Lietuvā: .....................................

Luksemburgā: ...................................

Ungārijā: .............................

Maltā: ........................................

Nīderlandē: .......................................

Austrijā: .............................

Polijā: .........................................

Portugālē: ..........................................

Rumānijā: ...........................

Slovēnijā: ..................................

Slovākijā: ...........................................

Somijā: ................................

Zviedrijā: ...................................

Apvienotajā Karalistē: ......................

17. Piebildes3 ...................................................................................................................

Piezīmes.

1 Lieko svītrot.

2 Norāda viszemākās vērtības.

3 Inter alia - jebkura informācija, kuru prasa attiecībā uz fakultatīvajām jomām vai vērtībām, kas ir savstarpēji atkarīgas cita no citas (attiecīgajā gadījumā norāda tabulas veidā).

______________________________________________________________________________________________

3.lapa

B - maināmas velkamās mašīnas - nepabeigtas

1. Maināmas velkamās mašīnas uzbūves vispārīgie parametri

1.1. Asu un riteņu skaits ..................................................................................................

To skaitā:

1.1.4. Bremzējamās asis ..................................................................................................

2. Masas un izmēri

2.1.1. Vienas pašas šasijas masa(-as)

Maksimālā .......................................................................................................................

Minimālā .........................................................................................................................

2.2.1. Maināmas velkamās mašīnas tehniski pieļaujamā(-ās) maksimālā(-ās) pilnā(-ās) masa(-as) atbilstīgi riepu specifikācijai: ................................................................

2.2.2. Šīs (šo) masas(-u) sadalījums pa asīm un, ja ir puspiekabe vai piekabe ar centrāli novietotu asi, slodze uz sakabes punktu: ............................................................

2.2.3.1. Masa(-as) un riepa(-as)

Ass Nr.

Riepas (izmēri)

Kravnesība

Tehniski pieļaujamā maksimālā
masa uz katru asi

Maksimālā pieļaujamā vertikālā
slodze uz sakabes punktu

1

2

3

2.4.6. Sakabes punkta stāvoklis:

2.4.6.1. Sakabes punkta augstums virs zemes:

2.4.6.1.1. Maksimālais ............................................................................................. mm

2.4.6.1.2. Minimālais ............................................................................................... mm

4.lapa

2.4.6.2. Attālums līdz vertikālajai plaknei, kas iet caur pakaļējās ass asi ................ mm

2.5. Garenbāze2 .................................................................................................. mm

2.5.1.2. Attālums starp sakabes ierīces centru un puspiekabes aizmuguri ............... mm

2.6. Minimālais un maksimālais attālums starp riteņiem ................../...................... mm2

2.7.1.1. Garums2 ................................................................................................ mm

2.7.1.1.1. Maksimālais pieļaujamais pabeigta transportlīdzekļa garums ................. mm

2.7.1.2. Platums2 ................................................................................................ mm

2.7.1.2.1. Maksimālais pieļaujamais pabeigta transportlīdzekļa platums ...... mm

2.7.1.7. Vislielākās pieļaujamās smaguma centra novirzes pabeigtam transportlīdzeklim .................................................................................... mm

8. Bremzēšana (bremžu iekārtas īss apraksts):

bremžu nav/neatkarīga bremžu sistēma/inerces bremzes/bremzes ar pastiprinātāju1

8.11.4.1. Spiediena pārslodze pievadā (vienvada) ................................................... kPa

8.11.4.2. Spiediena pārslodze pievadā (divvadu) ..................................................... kPa

11. Gaismas un signālierīces

11.2. Fakultatīvas papildu ierīces ....................................................................................

12. Dažādas ierīces

12.2. Traktora un transportlīdzekļa mehāniskās sakabes ierīces:

12.2.1. Tips(-i) ...............................................................................................................

12.2.2. Marka(-as) .........................................................................................................

12.2.3. EK tipa apstiprinājuma zīme(-es) ........................................................................

12.2.4. Maksimālā horizontālā slodze ........................................................................ kg

Maksimālā vertikālā slodze (ja ir) .............................................................................. kg

5.lapa

16. Fiskālā(-ās) jauda(-as) vai klase(-es), (ja ir):

Beļģijā: ................................

Bulgārijā: ...................................

Čehijas Republikā: ...........................

Dānijā: ................................

Vācijā: ........................................

Igaunijā: ............................................

Grieķijā: ...............................

Spānijā: ......................................

Francijā: ............................................

Īrijā: .....................................

Itālijā: ........................................

Kiprā: .................................................

Latvijā: ................................

Lietuvā: .....................................

Luksemburgā: ...................................

Ungārijā: .............................

Maltā: ........................................

Nīderlandē: .......................................

Austrijā: .............................

Polijā: .........................................

Portugālē: ..........................................

Rumānijā: ...........................

Slovēnijā: ..................................

Slovākijā: ...........................................

Somijā: ................................

Zviedrijā: ...................................

Apvienotajā Karalistē: ......................

17. Piebildes3 ...................................................................................................................

Piezīmes.

1 Lieko svītrot.

2 Norāda viszemākās vērtības.

3 Inter alia - jebkura informācija, kuru prasa attiecībā uz fakultatīvajām jomām vai vērtībām, kas ir savstarpēji atkarīgas cita no citas (attiecīgajā gadījumā norāda tabulas veidā).

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.535
Procedūras, kas jāievēro vairākposmu EK tipa apstiprināšanas laikā

(Pielikums grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622; MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.591)

1. Lai vairākposmu EK tipa apstiprināšanas process būtu apmierinošs, nepieciešama saskaņota rīcība no visu ieinteresēto ražotāju puses. Lai to panāktu, pirms EK tipa apstiprinājuma piešķiršanas pirmajā vai nākamajā posmā EK tipa apstiprinātāja iestāde nodrošina, veicot pārbaudes un norādot uz neatbilstībām, lai attiecīgie ražotāji veiktu ražošanas tehniskās dokumentācijas, kas precīzi attēlo transportlīdzekli vai tā sastāvdaļu (rasējumi, specifikācijas), un tehniskās informācijas, kas aprakstīta specifikācijā, nodrošināšanas un apmaiņas pasākumus, tādā veidā nodrošinot pabeigtā transportlīdzekļa atbilstību tehniskajām prasībām, kas norādītas visās attiecīgajās atsevišķajās direktīvās, kas minētas šo noteikumu 1.pielikuma B nodaļā. Minētā informācija ietver datus par attiecīgās sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības EK tipa apstiprinājumiem un par transportlīdzekļa detaļām, kuras ir nepabeigta transportlīdzekļa daļa, bet kuru tips vēl nav apstiprināts.

2. Saskaņā ar šo pielikumu EK tipa apstiprinājumus piešķir, pamatojoties uz transportlīdzekļa tipa pašreizējo pabeigtības pakāpi, un tie iekļauj visus iepriekšējā posmā piešķirtos EK tipa apstiprinājumus.

3. Katrs ražotājs vairākposmu EK tipa apstiprināšanas procesā atbild par EK tipa apstiprinājumu un ražojuma atbilstību attiecībā uz visu sistēmu, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, ko tas izgatavojis vai ar ko tas papildinājis iepriekšējā izgatavošanas posma rezultātu. Ražotājs neatbild par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas saņēmuši tipa apstiprinājumu iepriekšējā posmā, ja viņš nemaina transportlīdzekļa daļas tik lielā mērā, ka iepriekš piešķirtais tipa apstiprinājums kļūst nederīgs.

4. Ja nepieciešams vairākposmu tipa apstiprinājums, EK tipa apstiprinātāja iestāde veic šādas procedūras:

4.1. pārliecinās, vai visi apstiprinājumi, kas piešķirti saskaņā ar atsevišķajām direktīvām, atbilst šo direktīvu prasībām;

4.2. nodrošina, lai visi dati, ņemot vērā transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi, būtu iekļauti informācijas mapē;

4.3. izskatot dokumentāciju, pārliecinās, vai transportlīdzekļa specifikācija(-as) un dati, kas ietverti transportlīdzekļa informācijas mapes I daļā, ir iekļauti informācijas pakešu datos vai EK tipa apstiprinājuma sertifikātos, kuri izdoti saskaņā ar attiecīgajām atsevišķajām direktīvām, un - attiecībā uz pabeigtu transportlīdzekli - ja punkta numurs informācijas mapes I daļā nav iekļauts jebkuras atsevišķās direktīvas informācijas paketē, apstiprina, ka attiecīgā daļa vai parametrs atbilst informācijas mapē ietvertajiem datiem;

4.4. veic vai organizē transportlīdzekļu detaļu un sistēmu pārbaudi apstiprināmā tipa transportlīdzekļu paraugiem, lai pārliecinātos, vai transportlīdzeklis(-i) ir būvēts(-i) saskaņā ar attiecīgajiem informācijas paketē iekļautajiem datiem, kuru autentiskums ir apstiprināts attiecībā uz visiem apstiprinājumiem, kas piešķirti saskaņā ar atsevišķajām direktīvām;

4.5. ja nepieciešams, veic vai organizē ierīkošanas pārbaudes attiecībā uz atsevišķām tehniskām vienībām.

5. Pārbaudāmo transportlīdzekļu skaits ir pietiekams, lai šī pielikuma 4.4.apakšpunktā minētajās pārbaudēs varētu pārbaudīt dažādās atsevišķo tehnisko vienību kombinācijas, kuru tips apstiprināms atbilstoši pabeigtības pakāpei un šādām pazīmēm:

5.1. dzinējs;

5.2. pārnesumkārba;

5.3. dzenošās asis (skaits, novietojums, savienojums);

5.4. vadāmās asis (skaits un novietojums);

5.5. bremzējamās asis (skaits);

5.6. apgāšanās aizsargkonstrukcija.

6. Identificējot transportlīdzekli, ja tas tiek izgatavots vairākos ražošanas posmos, katrs ražotājs piestiprina pie transportlīdzekļa plāksnīti papildus obligātajai ražotāja plāksnei, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra Direktīva 2009/144/EK par dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem (OV L 27, 30.01.2010., 33./170.lpp.). Šo plāksnīti stingri piestiprina redzamā un viegli pieejamā vietā uz daļas, kuru ekspluatējot nevajag mainīt. Uz plāksnītes jābūt šādai skaidri salasāmai un neizdzēšamai informācijai šādā secībā:

6.1. ražotāja nosaukums;

6.2. EK tipa apstiprinājuma numura pirmā, trešā un ceturtā daļa;

6.3. EK tipa apstiprinājuma posms;

6.4. transportlīdzekļa sērijas numurs;

6.5. transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā pilnā masa;

6.6. maksimālā vilces masa;

6.7. sakabinātu transportlīdzekļu maksimālā pieļaujamā pilnā masa (ja transportlīdzeklis drīkst vilkt piekabi)1;

6.8. maksimālā pieļaujamā masa uz katru asi, uzskaitījumu sākot no priekšas uz aizmuguri1;

6.9. maksimālā pieļaujamā vertikālā slodze uz sakabes punktu1.

Piezīme.

1 Norāda tikai tad, ja vērtība ir mainījusies EK tipa apstiprināšanas pašreizējā posmā.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.535
Saskaņā ar atsevišķajām direktīvām izdoto tipa apstiprinājumu saraksts

EK tipa apstiprinātājas iestādes zīmogs

Saraksta numurs ...................................................................................................

Aptver laikposmu no ......................................... līdz ...........................................

Attiecībā uz katru minētajā laikposmā piešķirto, atteikto vai atsaukto EK tipa apstiprinājumu sniedzama šāda informācija:

Ražotājs ................................................................................................................

EK tipa apstiprinājuma numurs ..........................................................................

Marka ...................................................................................................................

Tips ......................................................................................................................

Izdošanas datums .................................................................................................

Pirmās izdošanas datums (ja izdod paplašinātu tipa apstiprinājuma sertifikātu ....................

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.535
Ražojuma atbilstības nodrošināšanas procedūras

(Pielikums grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1622; MK 29.06.2010. noteikumiem Nr.591; MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

I. Sākotnējais novērtējums

1. Pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas EK tipa apstiprinātāja iestāde pārliecinās, vai ir atbilstoši pasākumi un procedūras, lai pārbaudītu, vai ražotās sastāvdaļas, sistēmas, atsevišķas tehniskas vienības vai transportlīdzekļi atbilst apstiprinātajam tipam.

2. EK tipa apstiprinātāja iestāde jāpārliecina par šī pielikuma 1.punktā minēto prasību izpildi, šim nolūkam ražotājs uzrāda ražošanas tehnisko dokumentāciju, ražojumu atbilstības kontroles procedūru aprakstus un ražošanas un testēšanas telpas. Pārliecināties tipa apstiprinātājas iestādes vārdā drīkst arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestāde. Iestāde, kura pārliecinājusies par šī pielikuma 1.punktā minēto prasību izpildi, sagatavo paziņojumu par atbilstību attiecībā uz jomām un ražošanas iekārtām, kuras tā uzskata par būtiskām, lai ražojums(-i) saņemtu tipa apstiprinājumu.

3. EK tipa apstiprinātāja iestāde pieņem ražotāja apliecinājumu par atbilstību standarta LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" 7.3.punktam "Klientu apmierinātība un nepārtraukta attīstība". Ražotājs sniedz minētā standarta kvalitātes sistēmas reģistrācijas apliecības reģistrācijas datus un apņemas informēt EK tipa apstiprinātāja iestādi par reģistrācijas derīguma termiņa vai darbības jomas grozījumiem.

4. Saņemot lūgumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts EK tipa apstiprinātājas iestādes, EK tipa apstiprinātāja iestāde nekavējoties nosūta šī pielikuma 2.punktā minēto paziņojumu par atbilstību vai informē, ka tā nespēj nodrošināt šāda paziņojuma sagatavošanu.

II. Ražojuma atbilstība

5. Visiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas saņēmušas tipa apstiprinājumu atbilstoši šiem noteikumiem, jābūt izgatavotām atbilstoši apstiprinātajam tipam, ievērojot šajos noteikumos noteiktās prasības.

6. Piešķirot tipa apstiprinājumu, EK tipa apstiprinātāja iestāde pārliecinās, vai ir veikti pasākumi un paredzētās pārbaudes, kas noteikti šī pielikuma 3.punktā minētajā standartā, un vienojas ar ražotāju attiecībā uz katru tipa apstiprinājumu, lai ar noteiktiem starplaikiem izdarītu testus vai tiem pielīdzināmas pārbaudes, kas vajadzīgas, lai pārliecinātos par nepārtrauktu atbilstību apstiprinātajam tipam (arī testus, kuri attiecīgā gadījumā jāizdara saskaņā ar šiem noteikumiem).

7. Tipa apstiprinājuma turētājam:

7.1. jānodrošina, lai būtu procedūras, kas nepieciešamas, lai efektīvi uzraudzītu ražojumu (transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību) atbilstību tipa apstiprinājumam;

7.2. jābūt pieejamam testēšanas aprīkojumam, kas vajadzīgs katra apstiprinātā tipa atbilstības pārbaudei;

7.3. jānodrošina, lai testu rezultāti tiktu dokumentēti protokolos un tie būtu pieejami laikposmā, ko nosaka, vienojoties ar EK tipa apstiprinātāja iestādi (ne ilgākā par 10 gadiem);

7.4. jāanalizē visu testu rezultāti, lai pārbaudītu un ar rūpnieciskajai ražošanai raksturīgajām pielaidēm nodrošinātu stabilitāti attiecībā uz ražojumu parametriem;

7.5. jānodrošina, lai katram ražojuma veidam tiktu izdarītas vismaz šajos noteikumos noteiktās pārbaudes un testi;

7.6. jānodrošina papildu paraugu ņemšana un testu atkārtošana, ja izrādās, ka kāda paraugu vai testējamo priekšmetu daļa neatbilst prasībām, kā arī jāveic pasākumi, lai atjaunotu attiecīgā ražojuma atbilstību.

8. Attiecībā uz EK transportlīdzekļa apstiprinājumu šī pielikuma 7.5.apakšpunktā minētās pārbaudes aprobežojas ar pārliecināšanos par atbilstību specifikācijām, kas norādītas tipa apstiprinājumā.

9. EK tipa apstiprinātāja iestāde jebkurā laikā var pārliecināties par katrai ražošanas iekārtai piemērojamo kontroles metožu atbilstību. Parastais šādu pārliecināšanos biežums atbilst pasākumiem (ja tādi ir), kuri apstiprināti saskaņā ar šī pielikuma 2. vai 3.punktu un nodrošina atbilstošo pārbaužu rezultātu pārskatīšanu laikposmā, kas ir atbilstošs EK tipa apstiprinātāja iestādes prasītajam uzticības periodam.

10. Katrā pārbaudē pārbaudītājam uzrāda testu protokolus un ražošanas tehnoloģiskā procesa aprakstu.

11. Ja testēšanas veids to ļauj, pārbaudītājs izlases veidā drīkst izvēlēties paraugus testēšanai ražotāja laboratorijā (vai testēšanas laboratorijā). Paraugu minimālo skaitu var noteikt, ņemot vērā paša ražotāja veikto pārbaužu rezultātus.

12. Lai pārliecinātos par saskaņā ar šī pielikuma 11.punktu izdarīto testu rezultātu derīgumu, pārbaudītājs ņem paraugus nosūtīšanai uz testēšanas laboratoriju, kura veikusi EK tipa apstiprināšanas testus.

13. Testēšanas laboratorija drīkst izdarīt jebkuru šajos noteikumos vai atsevišķajās direktīvās noteikto pārbaudi vai testu.

14. Ja pārbaudes rezultāti nav apmierinoši, ražotājs veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai atjaunotu ražojuma atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam.

15. Testa ziņojumiem jāatbilst Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – ESAO) standartizētajam kodeksam par oficiālajiem testiem attiecībā uz drošības jostu stiprinājumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros (ESAO Padomes 2008.gada 16.oktobra lēmums C(2008) 128).

Attiecībā uz drošības jostu stiprinājumiem testa ziņojumu atzīst par līdzvērtīgu tikai tad, ja minētie stiprinājumi ir pārbaudīti, pamatojoties uz ESAO Padomes 2000.gada 19.aprīļa lēmumu C(2000) 59, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar ESAO Padomes 2005.gada 29.marta lēmumu C(2005) 1. Šajos gadījumos testa ziņojums nezaudē spēku. Jauno testa ziņojumu izstrādā, pamatojoties uz kodeksa jauno versiju.

Zemkopības ministrs M.Roze
6.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.535
Prasības piekabju bremžu iekārtām

(Pielikums MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1622 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.158)

1. Piekabes un maināmas velkamās mašīnas ir aprīkotas ar bremzēm, izņemot šā pielikuma 2.punktā minētajā gadījumā.

2. Piekabes un maināmas velkamās mašīnas ar pilnu masu līdz 2500 kilogramiem atļauts ekspluatēt bez bremzēm, ja piekabes vai maināmas velkamās mašīnas pilna masa nepārsniedz vilcēja svaru.

3. Piekabes vai maināmas velkamās mašīnas bremžu sistēma kopā ar traktora bremžu sistēmu veido vienotu traktorvilciena darba bremžu sistēmu.

4. Bremžu sistēma nodrošina bremzēšanas spēku vienmērīgu sadalījumu starp riteņiem, kas atrodas uz vienas ass.

5. Bremžu sistēmā atļauts izmantot tikai rūpnieciski izgatavotus mezglus un agregātus.

6. Traktorvilciena maksimālo pieļaujamo bremzēšanas ceļu uz sausa horizontāla ceļa ar asfaltbetona segumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Sbr = 0,15 · Vo +Vo2, kur
116

Sbr – maksimālais bremzēšanas ceļš, m;

Vo – maksimālais paredzētais ātrums, km/h.

7. Lai noteiktu bremzēšanas ceļu, mērījumi jāveic, kad traktorvilciens attīstījis maksimālo ātrumu.

8. Ja traktorvilciena maksimālais bremzēšanas ceļš pārsniedz šā pielikuma 6.punktā noteiktajā formulā aprēķināto lielumu, tipa apstiprinātāja iestāde veic noteikumu 10.punktā minētās darbības.

9. Piekabe vai maināma velkamā mašīna ir aprīkota ar stāvbremzi.

10. Stāvbremze pilnīgi noslogotu piekabi vai maināmu velkamo mašīnu notur vismaz 18 procentu slīpumā, ja tā atkabināta no traktora.

11. Ražotājs paredz iespēju stāvbremzi darbināt ārpus traktora.

12. Šā pielikuma 2.punktā minētajā gadījumā piekabi vai maināmu velkamo mašīnu ar stāvbremzi var neaprīkot. Tad piekabei vai maināmai velkamajai mašīnai obligāti paredz vismaz četrus speciālus riteņu paliktņus, ko novietot zem piekabes vai maināmas velkamās mašīnas riteņiem. Katra paliktņa darba virsma ir saskarē ar vismaz 10 procentiem no riepas ārējās aploces.

13. Nodrošina piekabes vai maināmas velkamās mašīnas pneimatiskās bremžu sistēmas apturēšanu, ja tā atāķējas no traktora, turklāt bremzēšanas efektivitāte nedrīkst būt mazāka par šā pielikuma 6.punktā norādīto.

7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.535
Daudzuma ierobežojumi

(Pielikums MK 22.05.2012. noteikumu Nr.358 redakcijā)

A. Ierobežojumi mazām sērijām

Nr.p.k.

Kategorija

Vienību skaits (katram transportlīdzekļu tipam)

1.

T

150

2.

C

50

3.

R

75

4.

S

50

B. Ierobežojumi sērijas beigu transportlīdzekļiem

1. Maksimālais transportlīdzekļu skaits vienam vai vairākiem transportlīdzekļu tipiem, ko nodod ekspluatācijā katrā dalībvalstī saskaņā ar procedūru, kura norādīta šo noteikumu 40.punktā, nedrīkst pārsniegt 10 % no visu attiecīgo tipu transportlīdzekļu skaita, kas divos iepriekšējos gados nodoti ekspluatācijā attiecīgajā dalībvalstī, un nedrīkst būt mazāks par 20.

2. Transportlīdzekļus, ko nodod ekspluatācijā saskaņā ar šā pielikuma 1.punktā minēto procedūru, identificē ar īpašu norādi uz atbilstības sertifikāta.

C. Ierobežojumi saskaņā ar elastības shēmu

3. Traktoru ražotājs, kas vēlas izmantot elastības shēmu (izņemot III B posma motoru emisijas robežvērtības posma darbības laikā), saskaņā ar šajā pielikumā minētajām prasībām iesniedz EK tipa apstiprinātājā iestādē pieteikumu, kurā lūdz atļauju laist tirgū noteiktu skaitu traktoru. Traktoru skaitu nosaka vienā no šādiem veidiem:

3.1. traktoru skaits, ko laiž tirgū, ievērojot elastības shēmu, nevienā motoru kategorijā nepārsniedz 20 % no to gada laikā tirgū laisto traktoru skaita, kuriem ir attiecīgās kategorijas motori (to aprēķina kā pēdējo piecu gadu pārdošanas apjoma vidējo rādītāju Eiropas Savienības tirgū). Ja traktoru ražotājs ir tirgojis traktorus Eiropas Savienībā mazāk nekā piecus gadus, vidējo rādītāju aprēķina, pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā traktoru ražotājs ir tirgojis traktorus Eiropas Savienībā;

3.2. maksimālais to traktoru skaits katrā jaudas diapazonā, kas laisti tirgū, ievērojot elastības shēmu, ir šāds:

Nr.p.k.

Motoru jaudas diapazons P (kW)

Traktoru skaits

3.2.1.

19 ≤ P < 37

200

3.2.2.

37 ≤ P < 75

150

3.2.3.

75 ≤ P < 130

100

3.2.4.

130 ≤ P ≤ 560

50

4. Traktoru ražotājs, kas vēlas izmantot elastības shēmu (III B posma motoru emisijas robežvērtības posma darbības laikā), saskaņā ar šajā pielikumā minētajām prasībām iesniedz EK tipa apstiprinātājā iestādē pieteikumu, kurā lūdz atļauju laist tirgū noteiktu skaitu traktoru. Traktoru skaitu nosaka vienā no šādiem veidiem:

4.1. traktoru skaits, ko laiž tirgū, ievērojot elastības shēmu, nevienā motoru kategorijā nepārsniedz 40 % no to traktoru ražotāja gada laikā tirgū laisto traktoru skaita, kuriem ir attiecīgās kategorijas motori (to aprēķina kā pēdējo piecu gadu pārdošanas apjoma vidējo rādītāju Eiropas Savienības tirgū). Ja traktoru ražotājs ir tirgojis traktorus Eiropas Savienībā mazāk nekā piecus gadus, vidējo rādītāju aprēķina, pamatojoties uz faktisko laikposmu, kurā traktoru ražotājs ir tirgojis traktorus Eiropas Savienībā;

4.2. maksimālais to traktoru skaits katrā jaudas diapazonā, kas laisti tirgū, ievērojot elastības shēmu, ir šāds:

Nr.p.k.

Motoru jaudas diapazons P (kW)

Traktoru skaits

4.2.1.

37 ≤ P < 56

200

4.2.2.

56 ≤ P < 75

175

4.2.3.

75 ≤ P < 130

250

4.2.4.

130 ≤ P ≤ 560

125"

5. Traktoru ražotājs šā pielikuma 3. un 4.punktā minētajā pieteikumā (turpmāk – pieteikums) norāda šādu informāciju:

5.1. pie katra traktora, kuram tiks uzstādīts motors, kas laists tirgū saskaņā ar elastības shēmu, piestiprināts marķējuma paraugs ar šādu tekstu: "Traktors Nr.____ (traktoru secībā) no___ (kopējais traktoru skaits attiecīgajā jaudas diapazonā), ar motoru Nr.___ un tipa apstiprinājumu (Direktīva 2000/25/EK) Nr.____";

5.2. motoram piestiprināmā marķējuma paraugs, uz kura norādīts teksts "Motors laists tirgū saskaņā ar elastības shēmu" saskaņā ar normatīvajiem aktiem par motoru marķēšanas prasībām.

6. Traktoru ražotājs sniedz attiecīgajai EK tipa apstiprinātājai iestādei visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar elastības shēmas īstenošanu un ko EK tipa apstiprinātāja iestāde pieprasa šā pielikuma 11.punktā minētā lēmuma pieņemšanai.

7. Traktoru ražotājs reizi sešos mēnešos iesniedz EK tipa apstiprinātājām iestādēm katrā ES dalībvalstī, kurā attiecīgais traktors ir laists tirgū, ziņojumu par izmantoto elastības shēmu īstenošanu (turpmāk – ziņojums).

8. Ziņojumā iekļauj kumulatīvus datus par to traktoru skaitu, kas laisti tirgū saskaņā ar elastības shēmu, motoru un traktoru sērijas numurus un Eiropas Savienības dalībvalstis, kurās traktors nodots ekspluatācijā. Ziņojumu EK tipa apstiprinātājām iestādēm iesniedz tikmēr, kamēr turpinās elastības shēmas īstenošana.

9. Motoru ražotājs saskaņā ar elastības shēmu var laist tirgū motorus, kas ir apstiprināti saskaņā ar šā pielikuma C daļu.

10. Motoru ražotājs motorus, ko izplata tirgū saskaņā ar elastības shēmu, marķē ar tekstu "Motors laists tirgū saskaņā ar elastības shēmu" saskaņā ar normatīvajiem aktiem par motoru marķēšanas prasībām.

11. EK tipa apstiprinātāja iestāde izvērtē traktoru ražotāja iesniegto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un informē traktoru ražotāju par pieņemto lēmumu atļaut vai neatļaut izmantot elastības shēmu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 535Pieņemts: 27.06.2006.Stājas spēkā: 05.07.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 04.07.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
139094
{"selected":{"value":"14.12.2018","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.12.2018","iso_value":"2018\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2014","iso_value":"2014\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2014.-13.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2013","iso_value":"2013\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2013.-22.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2013","iso_value":"2013\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2013.-08.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2013","iso_value":"2013\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2013.-30.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2012","iso_value":"2012\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2012.-04.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2012","iso_value":"2012\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2012.-31.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2011","iso_value":"2011\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2011.-31.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2011","iso_value":"2011\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2011.-28.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2011","iso_value":"2011\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2011.-30.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2011","iso_value":"2011\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2011.-01.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2010","iso_value":"2010\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2010.-25.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2009","iso_value":"2009\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2009.-06.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2008","iso_value":"2008\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2008.-30.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2007","iso_value":"2007\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2007.-11.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2007","iso_value":"2007\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2007.-10.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2006","iso_value":"2006\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2006.-02.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.12.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"