Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.158

Rīgā 2013.gada 26.martā (prot. Nr.16 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 15.1 panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 104.nr.; 2007, 37., 129.nr.; 2008, 106.nr.; 2009, 205.nr.; 2010, 105.nr.; 2011, 32.nr.; 2012, 48., 83.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā, izņemot pielikumus, vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "tipa apstiprinātāja iestāde" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 3.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus "LVS ISO 6814:2006 "Mežsaimniecības mašīnas. Pārvietojamās un pašgājējas mašīnas. Termini, definīcijas un klasifikācija"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS ISO 6814:2009 "Mežkopības mašīnas. Mobilās un pašgājējas mašīnas. Termini, definīcijas un klasificēšana"";

1.3. aizstāt 3.4.apakšpunktā vārdus un skaitļus "LVS EN ISO 6165:2006 "Zemesdarbu mašīnas. Pamattipi. Identificēšana un apraksti"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS EN ISO 6165:2013 "Zemesdarbu mašīnas. Pamattipi. Identificēšana, termini un definīcijas"";

1.4. izteikt 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"4. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstību novērtē institūcija, kas akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17065:2013 "Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus" (turpmāk - tipa apstiprinātāja iestāde), vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā tipa apstiprinātāja iestāde, kas akreditēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām atbilstības novērtēšanas prasībām reglamentētajā sfērā.

5. Transportlīdzekļu testēšanu un pārbaudes veic tehniskais dienests, kas akreditēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 AC:2008 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā akreditētā institūcija (turpmāk - testēšanas laboratorija)."

6. Ražotājs tipa apstiprinātājā iestādē iesniedz iesniegumu transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam. Par katru apstiprināmo transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipu iesniedz atsevišķu iesniegumu vienā tipa apstiprinātājā iestādē. Transportlīdzekļa tipu un tā paplašinājumu apstiprina vienā tipa apstiprinātājā iestādē.";

1.5. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Tipa apstiprinātāja iestāde mēneša laikā pēc iesniegto dokumentu saņemšanas un tipa apstiprināšanai pieteiktā transportlīdzekļa parauga pārbaudes:

8.1. piešķir EK tipa apstiprinājumu T1, T2 vai T3 kategorijas transportlīdzekļa tipam, ja tas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām;

8.2. piešķir nacionālo tipa apstiprinājumu T4, T5, C, R vai S kategorijas transportlīdzekļa tipam, ja tas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām;

8.3. piešķir vairākposmu EK apstiprinājumu nepabeigta vai pabeigta transportlīdzekļa tipam, ievērojot transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi (4.pielikums);

8.4. piešķir sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprinājumu, ja tas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un šo noteikumu prasībām;

8.5. noraida ražotāja iesniegumu, ja konstatē neatbilstību šo noteikumu prasībām.";

1.6. izteikt 9.2., 9.3. un 9.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. par katru transportlīdzekļa tipu, kam tipa apstiprinātāja iestāde ir piešķīrusi, atteikusi vai atsaukusi tipa apstiprinājumu, tā mēneša laikā nosūta pārējām Eiropas Ekonomikas zonas valstu EK tipa apstiprinātājām iestādēm tipa apstiprināšanas sertifikāta kopiju un lēmuma pieņemšanas pamatojumu;

9.3. katru mēnesi tipa apstiprinātāja iestāde nosūta pārējo Eiropas Ekonomikas zonas valstu EK tipa apstiprinātājām iestādēm sarakstu ar šo noteikumu 5.pielikumā norādītajiem datiem par sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kurām attiecīgajā mēnesī tā piešķīrusi, atteikusi vai atsaukusi tipa apstiprinājumu;

9.4. tipa apstiprinātāja iestāde pēc citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts EK tipa apstiprinātājas iestādes pieprasījuma nekavējoties nosūta tā attiecīgās sastāvdaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju un/vai informācijas paketi, kuram tā izsniegusi, atteikusi vai atsaukusi tipa apstiprinājumu.";

1.7. aizstāt 14.5.apakšpunkta pirmajā teikumā vārdus "EK tipa" ar vārdiem "EK vai nacionālā tipa";

1.8. izteikt 16.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja tipa apstiprinātāja iestāde konstatē, ka nepieciešami jauni vai papildu testi vai pārbaudes, lai pārliecinātos par transportlīdzekļa atbilstību satiksmes drošības un vides drošības prasībām, tā informē par to transportlīdzekļa ražotāju.";

1.9. izteikt 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

"31. Tirgus uzraudzības funkcijas veic valsts tiešās pārvaldes iestāde "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" (turpmāk - aģentūra), kas tirgus uzraudzības nodrošināšanai sadarbojas ar valsts iestādēm, importētājiem, izplatītājiem un tipa apstiprinātājām iestādēm.

32. Laist tirgū vai darīt pieejamu tirgū atļauts tikai tādu transportlīdzekli vai tā sastāvdaļu, kam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar šo noteikumu prasībām un kas ir atbilstoši marķēts, ja tam ir derīgs:

32.1. atbilstības sertifikāts vai atbilstības deklarācija (izņemot traktoru);

32.2. EK tipa apstiprinājuma sertifikāts;

32.3. nacionālais tipa apstiprinājuma sertifikāts;

32.4. atsevišķa transportlīdzekļa apstiprinājuma sertifikāts.";

1.10. aizstāt 36.punktā vārdus "informē par to centru" ar vārdiem "informē par to iestādi, kas piešķīrusi EK tipa apstiprinājumu";

1.11. izteikt 37.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja tipa apstiprinātāja iestāde konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, kurai tā piešķīrusi tipa apstiprinājumu, apdraud satiksmes drošību, cilvēka veselību, dzīvību, vidi vai neatbilst visiem attiecīgajā informācijas paketē norādītajiem datiem, tipa apstiprinātāja iestāde anulē tipa apstiprinājumu.";

1.12. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 65.punktu šādā redakcijā:

"65) Eiropas Komisijas 2012.gada 8.oktobra Direktīvas 2012/24/ES, ar kuru tehnisko noteikumu pielāgošanas nolūkā groza Padomes Direktīvu 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību.";

1.13. izteikt 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulas "Atsevišķo direktīvu grozījumi" 6.punktu šādā redakcijā:

"6.

86/297/EEK

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., 24.lpp.

2010/62/ES

Eiropas Komisijas 2010.gada 8.septembra Direktīva 2010/62/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 80/720/EEK un 86/297/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/37/EK, 2009/60/EK un 2009/144/EK, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktoriem, nolūkā koriģēt to tehniskos noteikumus

238, 09.09.2010., 7./13.lpp.

2012/24/ES

Eiropas Komisijas 2012.gada 8.oktobra Direktīva 2012/24/ES, ar kuru tehnisko noteikumu pielāgošanas nolūkā groza Padomes Direktīvu 86/297/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz traktoru jūgvārpstām un to aizsardzību

274, 09.10.2012., 24./25.lpp."

1.14. izteikt 6.pielikuma 2.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārliecināties tipa apstiprinātājas iestādes vārdā drīkst arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts EK tipa apstiprinātāja iestāde.";

1.15. aizstāt 6.pielikuma 3.punktā vārdus un skaitļus "LVS EN ISO 9001:2001 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas - Prasības"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības"";

1.16. izteikt 6.1 pielikuma 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Ja traktorvilciena maksimālais bremzēšanas ceļš pārsniedz šā pielikuma 6.punktā noteiktajā formulā aprēķināto lielumu, tipa apstiprinātāja iestāde veic noteikumu 10.punktā minētās darbības."

2. Šo noteikumu 1.12. un 1.13.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.maijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 158Pieņemts: 26.03.2013.Stājas spēkā: 05.04.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 04.04.2013. OP numurs: 2013/65.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
255816
05.04.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)