Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 21. marta noteikumus Nr. 133 "Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.453

Rīgā 2006.gada 6.jūnijā (prot. Nr.31 5.§)
Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 7.panta 1.punktu un 50.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā iesniedz un izskata radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas pieprasījumu (turpmāk — atļaujas pieprasījums), izsniedz radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju vai atsaka šīs atļaujas izsniegšanu;

1.2. kārtību, kādā pieprasa un saņem valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" funkciju izpildei nepieciešamo informāciju.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

2. Radiofrekvenču spektru radioiekārtu darbībai atļauts izmantot tikai pēc radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas vai saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju, kas noteikta normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem.

3. Radioiekārtas var lietot komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Vispārējās atļaujas noteikumos iekļautos nosacījumus attiecībā uz komercdarbībai paredzēto koplietojamo radiofrekvenču spektra lietošanu.

4. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas civilām radiosakaru sistēmām aizsardzības sistēmu joslās valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz, ja ir saņemts Nacionālo bruņoto spēku saskaņojums radioiekārtas izmantošanai aizsardzības sistēmu joslās. Nacionālie bruņotie spēki saskaņojumu vai atteikumu sniegt saskaņojumu sniedz 20 dienu laikā pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pieprasījuma saņemšanas dienas.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

5. Citās valstīs reģistrētos kuģos un gaisa kuģos uzstādītās radioiekārtas atļauts izmantot Latvijā, ja ir attiecīgās valsts izsniegta atļauja minēto radioiekārtu lietošanai starptautiski noteiktajās frekvencēs atbilstoši Latvijas Republikai saistošajai Starptautiskās telesakaru savienības konstitūcijai, Starptautiskās telesakaru savienības konvencijai un Administratīvajiem noteikumiem (turpmāk — radionoteikumi).

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 383)

II. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas

6. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz šādas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas:

6.1. uzstādīšanas atļauja;

6.2. pagaidu atļauja;

6.3. lietošanas atļauja;

6.4. īstermiņa atļauja.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

7. Uzstādīšanas atļauja ir dokuments, ar kuru atļauj uzstādīt radioiekārtu vai projektēt un ierīkot radiosakaru tīklu. Radioiekārtu atļauts ieslēgt tikai radioiekārtas regulēšanai. Uzstādīšanas atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.195)

8. Pagaidu atļauja ir dokuments, ar kuru atļauj lietot radioiekārtu ar pagaidu radiofrekvences piešķīrumu un citiem pagaidu nosacījumiem, lai pārbaudītu radioiekārtas darbību un elektromagnētisko saderību reālos apstākļos. Pagaidu atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz gadu.

9. Lietošanas atļauja ir dokuments, ar kuru atļauj radioiekārtas vai radiosakaru tīkla pastāvīgu ekspluatāciju. Lietošanas atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz šo noteikumu 15. un 16.punktā minēto iestāžu piešķirto tiesību derīguma termiņu, vai uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

10. Īstermiņa atļauja ir dokuments, ar kuru atļauj īslaicīgu radioiekārtas lietošanu, tās darbības demonstrāciju vai izmēģinājumus. Īstermiņa lietošanas atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 383 redakcijā)

11. Atļaujā norāda vismaz šādu informāciju:

11.1. atļaujas izsniedzēja datus;

11.2. atļaujas saņēmēja datus;

11.3. atļaujas veidu (atbilstoši šo noteikumu 6.punktam);

11.4. atļaujas izsniegšanas datumu un derīguma termiņu;

11.5. radiofrekvences piešķīrumu raksturojošos datus un piešķīruma izmantošanas nosacījumus;

11.6. radioiekārtu raksturojošos datus;

11.7. antenu raksturojošos datus;

11.8. radioiekārtas un antenas uzstādīšanas vietu raksturojošos datus.

12. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniegtajai atļaujai atbilstošo radiofrekvences piešķīrumu un darbības nosacījumus reģistrē radiofrekvenču spektra resursu datu bāzē.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

13. Ņemot vērā radiosakaru veidu sadalījumu, izsniedzamās atļaujas veidu un elektromagnētiskās situācijas analīzes vai piešķīruma starptautiskās koordinācijas rezultātus, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" radiofrekvences piešķīrumiem nosaka aizsargātus vai neaizsargātus izmantošanas nosacījumus:

13.1. piešķīrumiem ar aizsargātiem izmantošanas nosacījumiem valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" nodrošina aizsardzību pret citu piešķīrumu radītiem kaitīgiem radiotraucējumiem;

13.2. piešķīrumiem ar radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā norādītiem neaizsargātiem izmantošanas nosacījumiem aizsardzība no citu piešķīrumu radītiem radiotraucējumiem nav garantēta.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

III. Priekšnoteikumi radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšanai

14. Priekšnoteikumi radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšanai ir šādi:

14.1. radioiekārta atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu;

14.2. radioiekārtas izmantošana atbilst nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajam radiofrekvenču spektra joslu sadalījumam radiosakaru veidiem, iedalījumam radiosakaru sistēmām un noteiktajām radiosaskarnēm.

15. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju radioiekārtas uzstādīšanai un lietošanai komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē pieprasa valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari", ja ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

16. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju televīzijas un skaņas apraidei pieprasa valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari", ja elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim ir izsniegta atbilstoša Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes apraides atļauja vai ja Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktajā kārtībā to pieprasa programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējs, elektronisko sakaru komersants.

(MK 26.06.2012. noteikumu Nr.448 redakcijā)

17. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju gaisa kuģu radioiekārtām pieprasa valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari", ja gaisa kuģis ir reģistrēts Latvijā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

17.1 Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju kuģu radioiekārtām pieprasa valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari", ja kuģis ir reģistrēts vai tiek plānots to reģistrēt Latvijā. Ja radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja pieprasīta kuģa reģistrēšanai Latvijā, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" triju darbdienu laikā pēc kuģa reģistrēšanas Latvijas Kuģu reģistrā informē par to valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari".

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

18. Ja samaksai par noslodzes datiem paredzēts izmantot Starptautiskās telesakaru savienības radionoteikumu 58.pantam atbilstošu starptautisku norēķinu organizāciju, atļaujas pieprasījumam pievieno attiecīgās starptautiskās norēķinu organizācijas rakstisku piekrišanu.

(Grozīts ar MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 383)

19. Šo noteikumu 14.punktā minētie priekšnoteikumi nav saistoši attiecībā uz īstermiņa atļaujas izsniegšanu.

20. Šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minētie priekšnoteikumi nav saistoši attiecībā uz lietošanas atļaujas izsniegšanu ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību radiosakariem.

IV. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšana un darbības nosacījumi

21. Lai saņemtu uzstādīšanas atļauju vai īstermiņa atļauju, persona pirms radioiekārtas uzstādīšanas un lietošanas sākuma iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" atļaujas pieprasījumu un attiecīgi šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minēto informāciju. Uzstādīšanas atļaujas pieprasījumam nepieciešamos datus iesniedz arī tad, ja nepieciešams mainīt radiofrekvences piešķīrumu, stacionāras radioiekārtas uzstādīšanas vietu vai darbības nosacījumus.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

22. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" nosaka konkrētus parametrus šo noteikumu 1. vai 2.pielikumā minētajai informācijai par tehniskajiem datiem (atkarībā no radiosakaru veida vai radioiekārtas specifikas) un informācijas iesniegšanas formu.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

23. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" var nepieprasīt šo noteikumu 1.pielikuma 1., 2. un 3.punktā minētos dokumentus vai ziņas, ja atļaujas pieprasījumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz atkārtoti un ja iepriekš iesniegtajos dokumentos nav grozījumu vai tie nav izsniegti no jauna.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

24. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata uzstādīšanas atļaujas vai īstermiņa atļaujas pieprasījumus to saņemšanas secībā, izvērtē šo noteikumu III nodaļā minēto priekšnoteikumu izpildi un analizē atļaujas pieprasījumā minētās radioiekārtas elektromagnētisko saderību ar esošajām un plānotajām radiosakaru sistēmām vai radiofrekvenču spektra resursu datu bāzē reģistrētajiem radiofrekvences piešķīrumiem. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", izvērtējot Latvijas Republikai saistošajā Starptautiskās telesakaru savienības konstitūcijā, konvencijā un radionoteikumos minētos nosacījumus, nosaka radiofrekvences piešķīrumu, darbības nosacījumus un to, vai ir nepieciešama radiofrekvences piešķīruma starptautiskā koordinācija.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr. 195; MK 26.06.2012. noteikumiem Nr. 448; MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 383)

25. Šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētais priekšnoteikums ir izpildīts, ja valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" rīcībā ir informācija, kas apstiprina atļaujas pieprasījumā minētās radioiekārtas atbilstību normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 383 redakcijā)

26. Izvērtējot šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minēto priekšnoteikumu izpildi, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" var pieprasīt, lai persona iesniedz dokumentus, kas pierāda atļaujas pieprasījumā minēto radioiekārtu elektromagnētisko saderību ar esošajām vai plānotajām radiosakaru sistēmām, ja šādi dokumenti nav izstrādāti Starptautiskās telesakaru savienības, Eiropas pasta un telesakaru administrāciju konferences vai Eiropas Savienības institūciju ietvaros.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr. 448; MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 383)

27. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" novērtē elektromagnētisko situāciju un veic mērījumus radioiekārtas uzstādīšanas vietā, ja radiofrekvences piešķīruma noteikšanai nepieciešams precizēt elektromagnētiskās situācijas analīzes rezultātus vai izejas datus.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

28. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" starptautiskajos noteikumos un starpvalstu nolīgumos par koordināciju noteiktajā kārtībā uzsāk koordinācijas procedūru, ja ir nepieciešama radiofrekvences piešķīruma starptautiskā koordinācija.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

29. Pēc šo noteikumu 24., 25., 26., 27. vai 28.punktā minēto nosacījumu izpildes valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz atļauju vai pieņem pamatotu lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu un paziņo par to atļaujas pieprasījuma iesniedzējam.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

30. Pēc radioiekārtas uzstādīšanas piecu darbdienu laikā valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz lietošanas atļaujas pieprasījumu (3.pielikums), kurā ietverts paziņojums par radioiekārtas vai radiosakaru tīkla gatavību nodošanai ekspluatācijā un apliecinājums par atbilstību uzstādīšanas atļaujā noteiktajiem parametriem.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.195; MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

31. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata lietošanas atļaujas pieprasījumu, izvērtē uzstādīšanas atļaujas nosacījumu izpildi un pārbauda radioiekārtas atbilstību uzstādīšanas atļaujas prasībām.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

32. Pēc šo noteikumu 31.punktā minēto nosacījumu izpildes valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz lietošanas atļauju vai pieņem lēmumu atteikt atļaujas izsniegšanu līdz pārkāpumu novēršanai.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

33. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pieņem lēmumu atteikt lietošanas atļaujas izsniegšanu, ja:

33.1. iesniegti nepatiesi dati;

33.2. nav izpildīti šo noteikumu III nodaļā minētie priekšnoteikumi;

33.3. radioiekārta neatbilst normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu;

33.4. nav izpildīti šo noteikumu 24., 25., 26., 27., 28. vai 31.punktā minētie nosacījumi;

33.5. nav samaksāti valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pakalpojumi par atļaujas pieprasījuma izskatīšanu un elektromagnētiskās saderības nodrošināšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr. 448; MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 383)

34. Lietošanas atļaujas pieprasījumu valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Šo termiņu var pagarināt, ja atļaujas pieprasījumam pievienotā informācija nav pietiekama atļaujas pieprasījuma izskatīšanai vai ja ir nepieciešama radiofrekvences piešķīruma starptautiskā koordinācija. Šādā gadījumā valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" rakstiski informē atļaujas pieprasījuma iesniedzēju par atļaujas pieprasījuma izskatīšanas termiņa pagarinājuma iemesliem. Nacionālo bruņoto spēku iesniegto atļaujas pieprasījumu, kurā pamatota atļaujas saņemšanas steidzamība, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr. 448; MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 383)

35. Lietošanas atļaujas derīguma termiņu valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pagarina pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas, ja:

35.1. pirms atļaujas derīguma termiņa beigām nav saņemts atļaujas turētāja rakstisks pieprasījums atļaujas anulēšanai;

35.2. nav noteikti šo noteikumu 45.punktā minētie ierobežojumi;

35.3. ir novērsti radioiekārtas darbības laikā konstatētie trūkumi vai pārkāpumi;

35.4. ir samaksāti valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtie elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumi;

35.5. ir spēkā šo noteikumu 15. un 16.punktā minēto iestāžu izdotie dokumenti (ja tādi nepieciešami saskaņā ar šiem noteikumiem).

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

36. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" var anulēt izsniegto atļauju šādos gadījumos:

36.1. ja sniegti nepatiesi dati;

36.2. ja atļaujas turētājs neievēro prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par radioiekārtu uzstādīšanu un lietošanu, šajos noteikumos vai atļaujā;

36.3. ja anulēti šo noteikumu 15. un 16.punktā minēto iestāžu izdotie dokumenti;

36.4. pēc atļaujas turētāja rakstiska pieprasījuma;

36.5. ja nav samaksāti valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtie elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumi;

36.6. ja radioiekārta neatbilst normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr. 448; MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 383)

37. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktās tiesības nedrīkst nodot trešajai personai bez saskaņošanas ar valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari" un ar šo noteikumu 15. vai 16.punktā minēto iestādi (ja tā ir piešķīrusi attiecīgā radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības).

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

38. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja nedod tiesības uzstādīt radioiekārtu citam piederošā nekustamajā īpašumā bez rakstiskas saskaņošanas ar attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju.

V. Īpašie nosacījumi radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšanai

39. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", izskatot uzstādīšanas atļaujas pieprasījumu, var pieņemt lēmumu izsniegt pagaidu atļauju, ja ir nepieciešama pieprasījumā minētās radioiekārtas elektromagnētiskās saderības pārbaude ar citām radioiekārtām un ar skaņas un televīzijas apraides uztverošo tīklu reālos apstākļos.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr. 448; MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 383)

40. Šo noteikumu 39.punktā minētajā gadījumā plānoto radioiekārtas ieslēgšanas laiku trīs dienas iepriekš saskaņo ar valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari".

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

41. Pēc radioiekārtas darbības sekmīgas pārbaudes ekspluatācijas apstākļos šo noteikumu 39.punktā minētās pagaidu atļaujas darbības laikā valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz lietošanas atļauju. Ja pārbaude bijusi nesekmīga, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pieņem lēmumu atteikt lietošanas atļaujas izsniegšanu vai arī nosaka citu radiofrekvences piešķīrumu un citus darbības nosacījumus un izsniedz pagaidu atļauju atkārtotai pārbaudei.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

42. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", izskatot uzstādīšanas atļaujas pieprasījumu, atkarībā no šo noteikumu 24., 25., 26., 27. vai 28.punktā minēto nosacījumu izpildes rezultāta var pieņemt lēmumu izsniegt lietošanas atļauju, pirms tam neizsniedzot uzstādīšanas atļauju:

42.1. jūras un gaisa kuģniecības mobilo sakaru radioiekārtām, kas darbojas tikai šiem radiosakariem starptautiski noteiktās radiofrekvencēs;

42.2. mobilajām un pārnēsājamām sauszemes mobilo sakaru radioiekārtām, kas paredzētas izmantošanai esošajos sauszemes mobilo radiosakaru tīklos, kuriem izsniegtas lietošanas atļaujas, vai radiosakaru tīklos bez stacionārām radioiekārtām;

42.3. publisko radiosakaru tīklu stacionārajām radioiekārtām.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

43. Radiofrekvenču piešķīrumus un radioiekārtu lietošanas nosacījumus ārvalstu augstāko amatpersonu delegāciju vizīšu laikā Ārlietu ministrija saskaņo ar valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari", un minētais saskaņojums ir uzskatāms par īstermiņa atļauju.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

44. Pirms uzstādīšanas atļaujas pieprasījuma iesniegšanas valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" valsts vai pašvaldības iestāde var rakstiski saskaņot ar valsts akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari" iestādes budžetā apstiprināto radiosakaru tīkla attīstības tehnisko projektu, projekta īstenošanai nepieciešamo radiofrekvenču spektra apjomu un plānotos radiofrekvenču piešķīrumus. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari", plānojot radiofrekvenču spektra izmantošanu vai analizējot radioiekārtu elektromagnētisko saderību radiofrekvenču joslās, kuras nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas koplietošanai valsts aizsardzības vajadzībām, publiskajiem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem, ņem vērā minētajos saskaņotajos projektos noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.195; MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

44.1 Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" un pieprasījuma iesniedzējs var noslēgt līgumu par šo noteikumu 6. punktā norādīto atļauju pieprasīšanu un izsniegšanu elektroniski. Līgumā paredz prasības savstarpējai datu apmaiņai, informācijas apmaiņas drošībai un konfidencialitātes nodrošināšanai, kā arī pušu saistības.

(MK 14.06.2016. noteikumu Nr. 383 redakcijā)

VI. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas ierobežojumi

45. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas turētājam (turpmāk — atļaujas turētājs) var noteikt attiecīgās radioiekārtas darbības laika, teritorijas un radiofrekvences piešķīruma lietošanas ierobežojumus, lai:

45.1. nodrošinātu valsts aizsardzības un drošības intereses;

45.2. novērstu kaitīgus radiotraucējumus citu radioiekārtu darbībai;

45.3. atbrīvotu radiofrekvenču joslas citiem radiosakaru veidiem vai radiosakaru sistēmām, kuru ieviešana ir paredzēta nacionālajā radiofrekvenču plānā;

45.4. nodrošinātu ārvalstu augstāko amatpersonu delegāciju vizītes Latvijā.

46. Par šo noteikumu 45.punktā minētajiem ierobežojumiem valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" rakstiski paziņo atļaujas turētājam. Atļaujas turētāja pienākums ir nodrošināt valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" paziņojumā minēto prasību izpildi.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

47. Par šo noteikumu 45.3.apakšpunktā minēto ierobežojumu valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" rakstiski paziņo atļaujas turētājam vismaz divus gadus pirms paredzētās radiofrekvenču joslas atbrīvošanas.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

48. (Svītrots ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.195.)

49. Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" lēmumus privātpersonas var apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bet valsts pārvaldes iestādes — saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pārvaldi.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

VI1. Radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem

(Nodaļa MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

49.1 Nacionālie bruņotie spēki, pirms tiek uzsākta aizsardzības sistēmu joslas lietošana, iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" pieprasījumu izsniegt radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju, norādot šādu informāciju:

49.1 1. frekvenču joslas robežfrekvences;

49.1 2. radiosakaru veidu (dienestu), kādā darbosies radioiekārta;

49.1 3. citu informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu konkrētajā gadījumā.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

49.2 Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izskata pieprasījumu, izvērtējot normatīvajos aktos minētos nosacījumus radiofrekvenču izmantošanas jomā, un izsniedz radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju, kā arī nosaka, vai ir nepieciešama radiofrekvences izmantošanas nosacījumu starptautiskā koordinācija.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

49.3 Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" starptautisko koordināciju radiofrekvences izmantošanai īsteno starptautiskajos noteikumos un starpvalstu nolīgumos par koordināciju noteiktajā kārtībā.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

49.4 Radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz 10 gadus.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

49.5 Radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujā ietver vismaz šādu informāciju:

49.5 1. izsniedzēja datus;

49.5 2. saņēmēja datus;

49.5 3. radiofrekvenču joslas izmantošanas nosacījumus;

49.5 4. tehnisko nosacījumu derīguma termiņu.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

49.6 Ja nepieciešama īslaicīga radioiekārtas lietošana aizsardzības sistēmu joslā, kas neatbilst radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas nosacījumiem, Nacionālie bruņotie spēki iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" īstermiņa atļaujas pieprasījumu, norādot šādu informāciju:

49.6 1. vēlamo frekvenci un joslas platumu;

49.6 2. radioiekārtas veidu;

49.6 3. radiosakaru sistēmu, kādā darbosies radioiekārta;

49.6 4. citu informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu konkrētajā gadījumā.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

49.7 Īstermiņa atļauju, ar kuru tiek atļauta īslaicīga radioiekārtas lietošana aizsardzības sistēmu joslā, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz gadu.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

49.8 Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt īstermiņa atļauju, ja netiek nodrošināta īstermiņa atļaujas pieprasījumā minētās radioiekārtas elektromagnētiskā saderība ar esošajām civilajām radiosakaru sistēmām vai radiofrekvenču spektra resursu datubāzē reģistrētajiem radiofrekvences piešķīrumiem.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

50. Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, kuras valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniegusi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

51. Nacionālie bruņotie spēki līdz 2019. gada 31. decembrim iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" šo noteikumu 49.1 punktā minētos pieprasījumus.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 638 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.453
Informācija, kas pievienojama uzstādīšanas atļaujas pieprasījumam

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr. 448; MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 383)

Lai saņemtu uzstādīšanas atļauju, valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz pieprasījumu papīra vai elektroniska dokumenta formā. Pieprasījumā iekļauj vai tam pievieno šādu informāciju:

1. Fiziska persona:

1.1. norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas un korespondences saņemšanas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;

1.2. (svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448);

1.3. iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona).

2. Komersants vai valsts pārvaldes iestāde:

2.1. norāda komercsabiedrības nosaukumu un reģistrācijas numuru vai valsts pārvaldes iestādes nosaukumu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu;

2.2. (svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448);

2.3. norāda paraksttiesīgās personas (vadītāja) amatu, vārdu, uzvārdu;

2.4. norāda atrašanās vietas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;

2.5. iesniedz rīkojuma norakstu vai citu dokumentu par amatpersonu, kura ir atbildīga par radioiekārtas izmantošanu;

2.6. iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona).

3. Atkarībā no paredzētā radioiekārtas izmantošanas veida iesniedz atbilstošu papildu informāciju:

3.1. (svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448);

3.2. (svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448);

3.3. (svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448);

3.4. (svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448);

3.5. Starptautiskajā telesakaru savienībā reģistrētas starptautiskas norēķinu organizācijas rakstisku piekrišanu (ja paredzēts izmantot tās pakalpojumus);

3.6. citu informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu konkrētajā gadījumā.

4. Ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības norāda tikai kontaktpersonu un tās datus.

5. Pieprasījumā nepārprotami identificē radioiekārtas veidu, tipu, modeli, komplektāciju un izgatavotāju, kā arī norāda:

5.1. vēlamo vai plānoto frekvenci un joslas platumu;

5.2. radiosakaru sistēmu, kādā darbosies radioiekārta;

5.3. datus par radioiekārtas un tās antenas uzstādīšanas vietu;

5.4. tehniskos parametrus, kas raksturo pārraidāmo radiosignālu, tā intensitāti un attiecīgo radioiekārtu;

5.5. plānoto radioiekārtas uzstādīšanas datumu.

6. Pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pieprasījuma iesniedz attiecīgās radioiekārtas atbilstības apliecinājumu, kas ir izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

7. Pieprasījumā sniegto datu patiesumu ar parakstu apliecina paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona.

8. (Svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

Satiksmes ministrs K.Peters
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.453
Informācija, kas pievienojama īstermiņa atļaujas pieprasījumam

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

Lai saņemtu īstermiņa atļauju, valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" iesniedz pieprasījumu papīra vai elektroniska dokumenta formā. Pieprasījumā iekļauj vai tam pievieno šādu informāciju:

1. Fiziska persona:

1.1. norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas un korespondences saņemšanas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;

1.2. (svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448);

1.3. iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona).

2. Komersants vai valsts pārvaldes iestāde:

2.1. norāda komercsabiedrības nosaukumu un reģistrācijas numuru vai valsts pārvaldes iestādes nosaukumu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu;

2.2. (svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448);

2.3. norāda atrašanās vietas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;

2.4. norāda kontaktpersonas datus;

2.5. iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona).

3. Iesniedz informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanas mērķi konkrētajā gadījumā.

4. Pieprasījumā nepārprotami identificē radioiekārtas veidu, tipu, modeli un ražotāju un norāda:

4.1. vēlamo vai plānoto frekvenci un joslas platumu;

4.2. radiosakaru sistēmu, kādā darbosies radioiekārta;

4.3. datus par radioiekārtas un tās antenas uzstādīšanas vietu;

4.4. tehniskos parametrus, kas raksturo pārraidāmo radiosignālu, tā intensitāti un attiecīgo radioiekārtu;

4.5. radioiekārtas darbības sākuma un beigu datumu.

5. Pieprasījumā sniegto datu patiesumu ar parakstu apliecina paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona.

6. (Svītrots ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.448)

Satiksmes ministrs K.Peters
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.453
Lietošanas atļaujas pieprasījums

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr. 448; MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 383)

 

(komersanta vai valsts pārvaldes iestādes nosaukums un reģistrācijas numurs; fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods)

1. Paziņoju, ka radioiekārta (radiosakaru tīkls) ir uzstādīta (ierīkots) un sagatavota (sagatavots) nodošanai ekspluatācijā (darbības pārbaudei reālos apstākļos), kā arī apliecinu, ka radioiekārtas (radiosakaru tīkla) parametri atbilst valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" uzstādīšanas atļaujā vai pagaidu atļaujā noteiktajiem parametriem.

Nr.
p.k.
Uzstādīšanas atļaujas vai pagaidu atļaujas numurusRadioiekārtas (radiosakaru tīkla) uzstādīšanas (ierīkošanas) datums
   

2. Lūdzu izsniegt lietošanas atļauju šī pieprasījuma 1.punktā minētās(-ā) radioiekārtas (radiosakaru tīkla) lietošanai.


 

  

(vieta, datums)

 
 

(paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs K.Peters
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 453Pieņemts: 06.06.2006.Stājas spēkā: 10.06.2006.Zaudē spēku: 01.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 09.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
137102
{"selected":{"value":"19.10.2018","content":"<font class='s-1'>19.10.2018.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.10.2018","iso_value":"2018\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2018.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2018","iso_value":"2018\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2018.-18.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2016","iso_value":"2016\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2016.-30.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2012","iso_value":"2012\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2012.-29.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2007","iso_value":"2007\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2007.-06.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.06.2006","iso_value":"2006\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2006.-23.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.10.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"