Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.350

Rīgā 2006.gada 2.maijā (prot. Nr.25 24.§)
Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu konkursu vadlīnijām
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības
likuma 16.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu

1. Noteikumi nosaka šādu atklātu projektu iesniegumu konkursu vadlīnijas:

1.1. "Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības";

1.2. "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības".

2. Atklāta projektu iesniegumu konkursa "Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" norise notiek šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā kārtībā.

3. Atklāta projektu iesniegumu konkursa "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" norise notiek šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajā kārtībā.

4. Struktūrfonda projekta iesniedzējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

4.1. atklāta projektu iesniegumu konkursa "Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" projekta iesniegumu (3.pielikums);

4.2. atklāta projektu iesniegumu konkursa "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" projekta iesniegumu (4.pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.350

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.439)

01.JPG (27835 bytes)

Priekšvārds

Atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas (turpmāk tekstā - vadlīnijas) ir izstrādātas, lai palīdzētu Jums pieteikties uz Eiropas Savienības struktūrfonda - Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finansējumu.

Latvijas valdība ir izstrādājusi Vienoto programmdokumentu (turpmāk arī - VPD), kurā noteikta stratēģija un prioritātes soci­ālekonomisko apstākļu uzlabošanai valstī 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam un Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājumu (turpmāk arī - PP), kas ir Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas pamata dokuments Latvijā 2004. - 2006.gadam. Pirms pieteikšanās uz Eiropas Savienības struktūrfonda un valsts budžeta finansējumu (turpmāk tekstā - struktūrfonda finansējums) ieteicams iepazīties ar abiem minētajiem plānošanas dokumentiem.

Vadlīnijās ir:

1) sniegta informācija, kas palīdzēs Jums pieteikties Eiropas Savienības struktūrfonda finansējuma saņemšanai;

2) skaidrotas Vienotā programmdokumenta noteiktās prioritātes, pasākumi un aktivitātes, kuras paredzēts ievest Latvijā;

3) skaidrotas pamatprasības, kas jāievēro, piesakoties uz struktūrfonda finansējumu.

Saturs

1. Situācijas apraksts

2. Atbilstības nosacījumi

3. Pieteikšanās kārtība

4. Vērtēšana un atlase

5. Projekta ieviešanas nosacījumi

1. Situācijas apraksts

1.1. Eiropas Savienības struktūrfondu pamatprincipi

Viens no galvenajiem Eiropas Savienības reģionālās politikas īstenošanas instrumentiem ir struktūrfondi. Visa Latvijas teritorija ES struktūrfondu mērķu dalījumā tiek pielīdzināta Mērķa 1 reģionam, kur IKP uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 75 % no vidējā ES dalībvalstu līmeņa.

Mērķa 1 teritorijās darbojas šādi Eiropas Savienības struktūrfondi:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (turpmāk tekstā - ERAF).

ERAF mērķis ir sniegt atbalstu reģionālo atšķirību izlīdzināšanai, piedaloties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā un strukturālā izlīdzināšanā, kā arī to industriālo reģionu pārveidē, kuru stāvoklis pasliktinās;

2. Eiropas Sociālais fonds (turpmāk tekstā - ESF).

ESF mērķis ir izskaust diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, sniegt atbalstu cilvēkresursu attīstībai, sekmēt informācijas sabiedrības izveidi;

3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (turpmāk tekstā - ELVGF).

ELVGF mērķis ir atbalstīt lauksaimniecības pārstrukturēšanu un veicināt lauku attīstību;

4. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (turpmāk tekstā - ZVFI).

ZVFI mērķis ir nodrošināt strukturālos pasākumus zvejniecības un akvakultūras jomās, kā arī zivsaimniecības produktu pārstrādes rūpniecībā un tirdzniecībā.

1.2. Vienotā programmdokumenta mērķi un prioritātes

Vienotais programmdokuments ir Eiropas Komisijas apstiprināts dokuments par Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanu, kas ietver informāciju par rīcības stratēģiju un mērķiem Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanā, nosaka prioritātes, no Eiropas Savienības struktūrfondiem finansējamos pasākumus, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu piešķirto finansējumu. Vienotajā programmdokumentā noteiktā rīcības stratēģija un prioritātes tiek īstenotas saskaņā ar Programmas papildinājumu.

Programmas papildinājums ir uzraudzības komitejas apstiprināts dokuments, kas ietver detalizētu informāciju par īstenojamiem pasākumiem, sasniedzamajiem mērķiem, struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, finansēšanas nosacījumiem un projekta atlases kritērijiem.

Vienotajā programmdokumentā ir izvirzīti trīs būtiskākie vidēja termiņa mērķi: konkurētspējas attīstība un nodarbinātības veicināšana, cilvēkresursu attīstība un infrastruktūras uzlabošana. Lai sasniegtu minētos mērķus, Vienotajā programmdokumentā ir noteiktas četras prioritātes:

1. Līdzsvarotas attīstības veicināšana (ERAF),

2. Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana (ERAF),

3. Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana (ESF),

4. Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana (ELVGF un ZVFI).

Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā - LAD) ir otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kas administrē pasākumus, kas tiek finansēti no ELVGF un ZVFI.

1.3. ZVFI līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu apraksts

ZVFI līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu mērķis ir atbalstīt zivsaimniecības nozares attīstību, ietverot gan zvejniecības, gan akvakultūras, gan zivju apstrādes jomas. ZVFI līdzfinansētie pasākumi ir vērsti galvenokārt uz zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanu ar pieejamajiem zivju resursiem, kā arī uz flotes pārstrukturizāciju atbilstoši kuģošanas un darba drošības prasībām. ZVFI atbalstāmie pasākumi ir saskaņā ar zivsaimniecības nozares attīstības tendencēm un virzieniem.

ZVFI līdzfinansētie pasākumi un aktivitātes paredz līdzsvarot zvejas flotes kapacitāti ar pieejamajiem zivju resursiem, attīstīt augstas kvalitātes un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, attīstīt zivju apstrādes sektoru un celt tā konkurētspēju Eiropas Savienības un starptautiskajā tirgū, pilnveidot ostu infrastruktūru, īpaši uzlabojot zivju izkraušanas un uzglabāšanas apstākļus, attīstīt akvakultūras sektoru un uzlabot sociāli ekonomiskos apstākļus zivsaimniecības sektorā.

ZVFI līdzfinansētie pasākumi:

1) Zvejas intensitātes sabalansēšana (šim pasākumam tiek iedalīti 43,6 % no struktūrfonda paredzētā sabiedriskā finansējuma apjoma);

2) Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana (2,8 %);

3) Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra (43,1 %);

4) Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām (10,5 %).

Lai nodrošinātu maksimāla papildināmības efekta sasniegšanu, pasākumu ieviešanas procesā ir plānota koordinācija arī ar pasākumiem, kas tiks finansēti no ERAF (ostu sabiedriski pieejamais aprīkojums, mārketinga un eksporta veicināšanas aktivitātes u.c.) un ESF (zvejnieku pārapmācība).

1.4. Aktivitātes "Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" pamatojums un apraksts1

Aktivitāte paredz zvejas flotes kopējās jaudas samazināšanu, jo pastāv zivju krājumu problēma, kas gadu no gada izpaužas kvotu apjomu samazināšanā Baltijas jūrā, īpaši mencām, reņģēm un brētliņām, kas ir vienas no nedaudzajām zivju sugām, kuras zvejo Latvijas zvejnieki. Tādēļ šajā programmēšanas periodā tiks atbalstīti tikai tie zvejas kuģi, kuri zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.

Aktivitātes ietvaros tiek finansēta zvejas kuģu sadalīšana un zvejas kuģu nodošana pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības (piemēram, mācību, pētniecības, zvejas kontroles nolūkiem, muzeju ierīkošanai).

Aktivitātes mērķa grupa ir zvejas kuģu īpašnieki un zvejnieki, kuri zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.

Izstrādājot projekta iesniegumu, jāņem vērā šādi ES un nacionālie politikas dokumenti attiecīgajā jomā:

1. Vienotais programmdokuments;

2. Programmas papildinājums;

3. Eiropas Savienības normatīvie akti:

□ Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem;

□ Komisijas 2000.gada 8.novembra Regula (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās;

□ Komisijas 2004.gada 10.marta Regula (EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003;

□ Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1263/1999 par Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentu;

□ Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

□ Padomes 2002.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 2369/2002, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

□  Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula (EK) Nr. 179/2002, ar ko groza Regulu Nr. 2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

□  Padomes 2001.gada 28.jūnija Regula (EK) Nr. 1451/2001, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

□ Padomes 2004.gada 19.jūlija Regula (EK) Nr. 1421/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

□  Komisijas 2000.gada 30.maija Regula (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem;

4. Latvijas Republikas normatīvie akti.

1.5. Pieejamais finansējums

Aktivitātes ietvaros pieejamais sabiedriskais finansējums tiek piešķirts no ZVFI un nacionālā budžeta līdzekļiem saskaņā ar Vienotajā programmdokumentā paredzēto finansējuma apjomu atbilstoši ZVFI Vadības komitejas apstiprinātajam pieejamo finanšu līdzekļu sadalījumam.

Kopējā sabiedriskā finansējuma summa, kas pieejama pasākuma "Zvejas intensitātes sabalansēšana" aktivitātes "Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" ietvaros ir publicēta LAD mājas lapā www.lad.gov.lv un Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā www.esfondi.lv.

Maksimālā projekta summa: aktivitātes ietvaros paredzētais struktūrfonda finansējums katram zvejas kuģa īpašniekam šajā programmēšanas periodā var tikt sniegts tikai vienu reizi par vienu zvejas kuģi un nepārsniedz aprēķinu tabulā minētās maksimālās summas.

Finansējums: no kopējiem projekta iesniegumu attiecināmajiem izdevumiem ZVFI finansējums veido 80 %, finansējums no valsts budžeta līdzekļiem - 20 %.

Finansējuma apjoma aprēķinu tabula (1.tabula):

1.tabula

Finansējuma apjoma aprēķinu tabula

Zvejas kuģu kategorijas atbilstoši bruto tilpībai (GT)

EUR

(0; 10)

11 000/GT + 2 000

[10; 25)

5 000/GT + 62 000

[25; 100)

4 200/GT + 82 000

[100; 300)

2 700/GT + 232 000

[300; 500)

2 200/GT + 382 00

500 un vairāk

1 200/GT + 882 000

Struktūrfonda finansējuma apjoms ir jāsamazina:

1. 20 līdz 29 gadus veciem zvejas kuģiem tabulā norādītie finansējuma apjomi tiek samazināti par 1,5 % par katru gadu virs 15 gadiem;

2. Ja kuģis ir vecāks par 30 gadiem, tad tabulā norādītie finansējuma apjomi tiek samazināti par 22,5 %;

3. par daļu no iepriekš saņemtā kopējā sabiedriskā finansējuma (ZVFI) summas, kas piešķirta zvejas kuģu modernizēšanai un aprīkojuma iegādei. Šī daļa tiks aprēķināta pēc proporcionalitātes (pro rata temporis) principa piecu gadu periodā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2792/1999 10.panta 4.punktu;

4. par visu iepriekš saņemto struktūrfonda finansējuma summu, kas piešķirta kā atbalsts kuģa īpašniekam zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos šīs prioritātes ietvaros viena gada periodā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Aprēķina piemērs:

Lai aprēķinātu finansējuma apjomu, vispirms ir nepieciešams noteikt, kurā no sešām kategorijām atrodas kuģis. Piemēram, otrajā kategorijā ietilpst tie kuģi, kuru bruto tonnāža ir no 10 līdz 25 (neieskaitot) tonnām (tabulā kvadrātveida iekavas nozīmē, ka skaitlis ietilpst dotajā kategorijā, bet apaļas iekavas nozīmē, ka skaitlis neietilpst dotajā kategorijā). Tātad finansējuma summa variējas atkarībā no kuģa bruto tonnāžas. Tas nozīmē, ja norakstāmā kuģa bruto tonnāža ir, piemēram, 15 tonnas, tad finansējuma summa ir:

5 000 * 15 + 62 000 = 137 000 EUR

Aprēķinātā finansējuma summa ir maksimālā, uz ko projekta iesniedzējs var pretendēt. Analoģiski var aprēķināt arī tās finansējuma summas, kas pienākas kuģiem ar citu bruto tilpību.

Bet maksimālās summas ir jāsamazina par:

1. 1,5 % par katru gadu virs 15 gadiem, ja kuģis ir no 20 līdz 29 gadiem vecs. Tas nozīmē, ka 20 gadus vecam kuģim (15 bruto tonnas) finansējuma summa ir:

137 000 - 5 * 1,5 % * 137 000 = 126 725 EUR

2. par 22,5 %, ja kuģis ir vecāks par 30 gadiem. Tas nozīmē, ka 30 gadus vecam kuģim (15 bruto tonnas) finansējuma summa ir:

137 000 - 22,5 % * 137 000 = 106 175 EUR

2. Atbilstības nosacījumi

2.1. Struktūrfonda projekta iesniedzējs

Šīs aktivitātes projekta iesniedzēji ir Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto un Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes (turpmāk - VZP) zvejas kuģu sarakstā iekļauto zvejas kuģu īpašnieki.

Zvejas kuģi var norakstīt, ja zvejniecības komercsabiedrības vai individuālā komersanta zvejas kuģi katrā no diviem iepriekšējiem pilniem kalendāriem gadiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijuši iesaistīti zvejas aktivitātēs vismaz 75 dienas.

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par visu projektā paredzēto darbu izpildi.

Uz finansējumu nevar pretendēt persona, kas:

• pasludināta par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

• ar spēkā esošu lēmumu, kuram nav iespējama apelācija, atzīta par vainīgu krāpšanā, kukuļdošanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar korupciju, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas finanšu intereses un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

• vainojama profesionālās darbības pārkāpumos, un pastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru ir atzīta par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

• nav izpildījusi pienākumu saistībā ar nodokļu maksājumiem un ir nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēta;

• nav izpildījusi pienākumu saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēta;

• pārkāpusi līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

• vainojama informācijas sagrozīšanā saistībā ar iesniedzamo informāciju, kas ir priekšnosacījums dalībai projektu konkursā;

• centusies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt vērtēšanas komisiju vai līgumslēdzēju institūciju projektu konkursu vērtēšanas gaitā.

2.2. Projekts

Šīs aktivitātes projekti var tikt īstenoti ES valstu teritorijā.

Aktivitātes ietvaros tiek finansēta Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības.

Finansējuma saņemšanas nosacījumi:

• Zvejas kuģim ir jābūt vismaz 20 gadus vecam (atbilstoši būves gadam);

• Zvejas kuģim ir jābūt reģistrētam uz viena un tā paša īpašnieka vārda vismaz 2 gadus pirms projekta iesniegšanas;

• Uz struktūrfonda finansējumu var pretendēt tikai tas zvejas kuģa īpašnieks, kurš ir noslēdzis zvejas tiesību nomas līgumu;

• Zvejas kuģi var tikt sadalīti (t.sk. sagriezti metāllūžņos) vai nodoti izmantošanai citiem mērķiem ārpus zvejniecības tikai ES dalībvalstīs un jābūt noslēgtam līgumam ar komercsabiedrību, kas veiks zvejas kuģa sadalīšanu vai komercsabiedrību/institūciju, kurai tiks nodots kuģis izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības;

• Zvejas kuģi, kuri ir norakstīti ar sabiedriskā finansējuma palīdzību, nevar tikt aizstāti ar citu zvejas kuģi;

• Norakstītā zvejas kuģa īpašnieks, kura īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis, nevar aizstāt to ar citu zvejas kuģi vai turpināt zvejot ar nomātu kuģi/-iem;

• Norakstītajam zvejas kuģim tiek anulēta zvejas licence.

Projektu ieviešanas periods

Projekta aktivitāšu beigu termiņš ir ne vēlāk kā 2008.gada 31.augusts, struktūrfondu pieprasījuma gala maksājuma iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā 2008.gada 15.septembris.

Iesniedzamie dokumenti

Dokumentus nepieciešams iesniegt kopā ar projekta iesniegumu, un nepieciešamie dokumenti ir uzskaitīti projekta iesnieguma formā.

2.3. Izmaksas

Struktūrfonda finansējums tiek piešķirts tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajās vadlīnijas noteiktajām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniegumi tiks izvērtēti struktūrfonda finansējuma piešķiršanai, ņemot vērā projekta iesniedzēja iesniegto iesniegumu un pavaddokumentus.

Attiecināmās izmaksas:

Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības:

1. Kompensācijas par Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošanu sadalīšanai, tai skaitā sagriešanu metāllūžņos, sadalīšanu gabalos;

2. Kompensācijas par Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošanu pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības, piemēram, mācību, pētniecības, zvejas kontroles nolūkiem, muzeju ierīkošanai.

3. Pieteikšanās kārtība

3.1. Projekta dokumentu iesniegšana

Informācija par pieteikšanos uz Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājuma pasākumiem tiks publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", citos lielākajos laikrakstos, kā arī LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapas var saņemt LAD Centrālajā aparātā, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV - 1981. Projekta iesnieguma veidlapā uzrādītajai informācijai jābūt latviešu valodā un datorrakstā. Labojumi ir pieļaujami, un pie labojuma ir jābūt iesniedzēja parakstam un datumam, kad labojums veikts.

Projekta iesniegums jāiesniedz 2 eksemplāros un projekta iesnieguma elektroniskā versija disketē vai diskā (projekta iesniedzēja atbildība ir uzglabāt pie sevis identisku projekta eksemplāru). Pavaddokumenti jāpievieno vienā eksemplārā. Iesniegumus iesniedz LAD Centrālajā aparātā personiski. Citā veidā (pa faksu vai e-pastu) vai uz citu adresi nosūtīti projekta iesniegumi tiks noraidīti.

3.2. Termiņš

Projektu iesniegumi tiks pieņemti 1 mēnesi pēc LAD oficiāla paziņojuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Projekta iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta pēc LAD paziņojuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.3. Informācija

Šajās vadlīnijās minētās summas EUR, izstrādājot projektu, ir jāaprēķina Latvijas latos (LVL) pēc Latvijas Bankas noteiktā un publicētā maiņas kursa (1 EUR = 0,702804 LVL).

Neskaidrību gadījumā informāciju par programmas nosacījumiem var saņemt LAD RLP, LAD Centrālajā aparātā vai LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Aktuālākie jautājumi un atbildes uz tiem tiks publicētas Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā internetā: www.esfondi.lv.

4. Vērtēšana un atlase

4.1. Administratīvā atbilstība

Saņemto projekta iesniegumu izskatīs LAD. Administratīvās atbilstības mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums ir pilnīgs un virzāms tālākai izvērtēšanai.

Ja struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (2.tabula), LAD ir tiesīgs vienu reizi rakstveidā pieprasīt papildus informāciju projekta iesnieguma precizēšanai (saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 22.p.). Pieprasītā informācija projekta iesniedzējam ir jāiesniedz 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Šīs informācijas neiesniegšanas gadījumā LAD ir tiesīgs projektu noraidīt.

Projekta iesniegumi, kuri neatbilst visiem administratīvās atbilstības kritērijiem, tālāk netiek izvērtēti.

Visiem projektiem tiek veiktas fiziskas kontroles gan pirms projekta, gan projekta īstenošanas laikā pēc projekta iesniegumā uzrādītā laika grafika.

2.tabula

Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Jā/Nē

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

 

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

 

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā un latviešu valodā;

 

4.

Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija;

 

5.

Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots);

 

6.

Ir iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru skaits;

 

7.

Projekta budžets ir aprēķināts Latvijas latos (LVL) un visas izmaksas norādītas LVL;

 

8.

Projekta kompensācijas aprēķins ir precīzi izstrādāts;

 

9.

Projekta iesniegumā pieprasītais finansējuma apjoms atbilst vadlīnijās noteiktajam maksimālajam finansējuma apjomam (projektu slieksnis);

 

10.

Projekta īstenošana nepārsniedz programmas īstenošanas perioda beigu datumu (tekošais gads plus divi gadi);

 

11.

Projekta iesniedzējs atbilst vadlīnijās izvirzītajām prasībām;

 

12.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības.

 

4.2. Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Izvērtējot projekta atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (3.tabula) tiek izvērtēta projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība Vienotā programmdokumenta, Programmas papildinājuma, Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām. Ja izvērtējot atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, trūkst informācija un/vai tā ir neskaidra, LAD var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt trūkstošo informāciju un/vai skaidrojumu. Ja tiek konstatēta projekta iesniedzēja un/vai projekta iesnieguma neatbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem projekts ir noraidāms.

3.tabula

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Jā/Nē

1.

Projekta iesniegums atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei;

 

2.

Īstenojot projektu šai aktivitātē, tiks sasniegts vismaz viens no programmas papildinājumā definētajiem mērķiem;

 

3.

Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto projekta īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu;

 

4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas;

 

5.

Atbilstoša projekta iesnieguma dokumentācijas un projekta ieviešanas gatavība.

 

4.3. Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji

Vērtējot projektu iesniegumus pēc specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (4.ta­bula) priekšroka finansējuma saņem­šanā tiek dota projektiem ar lielāko punktu skaitu.

4.tabula

Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

Vērtējums

Vērtējuma svars %

   

X

Y

1.

Zvejas kuģa vecums - 30 gadi un vecāks (neatbilst nosacījumam - 0; 30 gadi - 1 punkts; par katru gadu virs 30 gadiem - papildus 1 punkts)

0/1 - 20

(0/1 - 20)

90

2.

Zvejas kuģis ir reģistrēts uz viena un tā paša īpašnieka vārda Latvijas Kuģu reģistrā un iekļauts ZM Valsts zivsaimniecības pārvaldes zvejas kuģu sarakstā 5 gadus un ilgāk (neatbilst nosacījumam - 0; atbilst nosacījumam - 5 punkti)

0/5

(0/5)

10

Maksimālais kopējais punktu skaits

25

 

100 %

4.4. Lēmumu pieņemšana un rezultātu paziņošana

Lēmums par struktūrfonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma iesniegšanas. Galīgo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu LAD pieņem pēc pozitīva atzinuma saņemšanas par saskaņoto projektu sarakstu no ZVFI Vadības komitejas. Pēc galīgā lēmuma pieņemšanas LAD izsūta paziņojumu projekta iesniedzējam.

Pēc paziņojuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas tiek slēgts līgums starp projekta iesniedzēju un LAD, pēc kura noslēgšanas projekta iesniedzējs var uzsākt projekta ieviešanu.

Lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu var tikt pieņemts šādu iemeslu dēļ:

• Projekts neatbilst programmas kritērijiem;

• Projekts arī pēc precizēšanas neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

• Projekts neatbilst jebkuram no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

• Projekts neatbilst citiem struktūrfonda finansējuma saņemšanas nosacījumiem;

• Ja pasākuma kopējais finansējums ir iztērēts;

• Ja ZVFI Vadības komiteja par projektu sniegusi negatīvu atzinumu.

Lēmums par iesnieguma noraidīšanu ir galīgs, bet projekta iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību.

4.5. Struktūrfonda projekta iesniedzēja atbildība

Iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ar savu parakstu apliecina, ka:

1) šī projekta finansēšanai nav saņēmis Latvijas atbalstu vai Eiropas Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2) ir iepazinies ar struktūrfonda finansējumu saņemšanas nosacījumiem, t.sk. VPD, PP un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes regulās Nr.: 1260/1999, 1685/2000; 448/2004, 1263/1999, 2792/1999, 2369/2002, 1451/2001, 179/2002, 1421/2004, 1159/2000 u.c., kā arī ar LR spēkā esošo likumdošanu un projekta ieviešanas gaitā apņemas tos ievērot;

3) glabā identisku projekta iesniegumu;

4) apņemas glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visu ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju (projekta iesniegums ar pavaddokumentiem, struktūrfondu pieprasījums un ar to saistītā dokumentācija, atskaites par projekta ieviešanu, projekta iesniedzēja finansiālās darbības dokumenti u.c.), kā arī piekrīt kontrolēm, kuras saistībā ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību veiks Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju (LAD, Eiropas Komisija u.c.) pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

5) projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar LAD;

6) dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā tiks izslēgts no struktūrfondu finansējuma saņēmēju loka līdz 2 gadiem;

7) projekts tiks īstenots projektā paredzētajā laikā. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā, noslēgtais līgums tiks lauzts;

8) neveiks nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;

9) apņemas ziņot par katru projekta etapu;

10) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

11) nepastāv spēkā esošs lēmums, ar ko projekta iesniedzējs ir atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļdošanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar korupciju, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

12) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru projekta iesniedzējs ir atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

13) ir izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur projekta iesniedzējs ir reģistrēts;

14) ir izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur projekta iesniedzējs ir reģistrēts;

15) nav pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

16) nav sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas), kā arī nav slēpis informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

17) nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai LAD atklāta projektu konkursu vērtēšanas gaitā;

18) zvejas kuģis, kurš ir izņemts no zvejas kuģu reģistra, izmantojot sabiedrisko finansējumu, netiks aizstāts ar citu zvejas kuģi;

19) nemēģinās aizstāt norakstāmo kuģi ar citu zvejas kuģi un neturpinās zvejot ar nomātu kuģi/-iem (attiecas uz tiem projekta iesniedzējiem, kam īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis);

20) pirms līguma ar LAD noslēgšanas atmaksās, pamatojoties uz ZM 2003.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.95 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" nolikumu Nr.6 "Zivsaimniecības attīstība", piešķirtās subsīdijas, kas ir spēkā uz kuģa sadalīšanas/nodošanas brīdi.

Ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, projekta iesniedzējam tiks atņemta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu līdz 2 gadiem. Attiecīgajos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.

4.6. Struktūrfonda finansējuma saņemšanas nosacījumi

1. Struktūrfonda finansējumu piešķir, pamatojoties uz projekta iesniedzēja paša vai projekta iesniedzēja pārstāvja apņemšanos un sniegtajām ziņām, kas ierakstītas projekta iesnieguma formā un vēlāk oficiālajā sarakstē starp projekta iesniedzēju un LAD. Šīm ziņām ir jābūt patiesām, jo nepatiesas informācijas sniegšana draud ar dažāda veida soda sankcijām;

2. Projektā paredzētos darbus drīkst sākt tikai pēc līguma noslēgšanas ar LAD;

3. Projekta iesniedzējam ir jāievēro attiecīgās ES un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības;

4. Projektā nedrīkst veikt izmaiņas pirms nav saņemta rakstiska LAD atļauja;

5. Struktūrfonda pieprasījums ir jāie­sniedz uz attiecīgajām veidlapām, un ir jābūt pievienotiem visiem nepieciešamajiem papildus dokumentiem (skatīt 5.sadaļu). Ja šīs prasības netiek ievērotas, pieprasījums netiks pieņemts;

6. Struktūrfonda pieprasījums ir jāie­sniedz saskaņā ar laika grafiku, kas norādīts līgumā starp LAD un struktūrfonda finansējuma saņēmēju. Atkāpes no saskaņotā laika grafika un pieprasījuma summas ir pieļaujamas tikai tad, ja par šādām izmaiņām tiek saņemta rakstiska LAD atļauja;

7. Projekta ieviešana ir jāpabeidz iepriekš noteiktajos termiņos. Izmaiņas termiņos ir pieļaujamas tikai izņēmuma gadījumos, kad ir saņemta rakstiska LAD atļauja;

8. Ja par projektu tiek sniegtas ziņas plašākai sabiedrībai, obligāti ir jānorāda ES un Latvijas loma projekta finansēšanā.

4.7. Sūdzību izskatīšanas kārtība

Struktūrfonda projekta iesniedzējs var iesniegt sūdzību Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā:

1. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs viena mēneša laikā, bet ne vēlāk kā vienu gadu pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski iesniegt sūdzību par LAD reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vai centrālā aparāta amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu LAD direktoram.

2. LAD direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.

5. Projekta ieviešanas nosacījumi

Pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu projekta ieviešanai LAD Centrālajā aparātā slēdz līgumu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju par projekta ieviešanu.

Šajā līgumā tiek atrunātas līgumslēdzēju pušu tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī kārtība un nosacījumi, kas jāievēro, lai sasniegtu projektā paredzētos mērķus un saņemtu ZVFI finansējumu, tajā skaitā:

• struktūrfonda finansējuma saņēmēja atbildība par projektā ietverto aktivitāšu ieviešanu līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

• projekta iesnieguma ieviešanas ilgums;

• projekta finansējuma nosacījumi - projekta kopējais finansējums un finansējuma avoti (valsts budžets un ZVFI finansējums);

• informācijas iesniegšanas kārtība par projekta ieviešanas gaitu;

• kārtība veicamajām projekta ieviešanas pārbaudēm un kontrolēm;

• sankcijas un rīcība, gadījumos, kad tiek atklāts pārkāpums saistībā ar projekta ieviešanu vai neatbilstību.

Projekta ieviešanas uzsākšanas datums ir projekta iesniegumā norādītais datums.

5.1. Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā

Projektā ir paredzēts tikai viens gala maksājums pēc projekta pilnīgas ieviešanas. Struktūrfonda finansējuma saņēmējam 5 darba dienu laikā pēc līguma noteiktā projekta ieviešanas gala termiņa ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

LAD Centrālajā aparātā Atbalsta departamentā jāiesniedz:

a) Atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu pēc katra paveiktā etapa;

b) Struktūrfonda pieprasījums;

c) Apstiprinājums no Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes, ka ir anulēta zvejas licence un nav izsniegta jauna;

d) Latvijas kuģu reģistrā izdota kuģa Izslēgšanas apliecība (kuģa sadalīšanas gabalos gadījumā) vai Latvijas kuģu reģistra izdota Reģistrācijas apturēšanas apliecība (kuģa nodošanas bezpeļņas mērķiem gadījumā);

e) Valsts zivsaimniecības pārvaldes vai attiecīgās pašvaldības un struktūrfonda finansējuma saņēmēja vienošanās par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārtraukšanu (attiecas uz tiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem, kam īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis);

f) Darbu nodošanas - pieņemšanas akti un šo aktu kopijas vienā eksemplārā.

Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs noteiktajos termiņos nav iesniedzis attiecīgos 5.1.punktā minētos dokumentus, LAD izsūta paziņojumu ar atgādinājumu par dokumentu iesniegšanu 10 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs pēc paziņojuma saņemšanas norādītajā laikā dokumentus neiesniedz, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju.

Pamatojoties uz līguma nosacījumiem un iesniegtajiem dokumentiem, LAD veiks pirmsmaksājumu dokumentālo un fizisko kontroli un projekta ieviešanas uzraudzību, par kuru veikšanu struktūrfonda finansējuma saņēmējs tiek brīdināts.

Ja, veicot kontroles, tiek konstatētas neatbilstības līguma nosacījumiem, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju.

Ja, veicot pirmsmaksājumu dokumentālo kontroli, konstatē kļūdas vai neprecizitātes, struktūrfonda finansējuma saņēmēju informē par kļūdām un dod laiku līdz 10 darba dienām no paziņojuma saņemšanas brīža kļūdu novēršanai un atkārtotai iesniegšanai.

Ja norādītajā termiņā kļūdas un neatbilstības nav novērstas, LAD vienpusēji lauž līgumu un struktūrfonda finansējuma saņēmējam netiek izmaksāti plānotie maksājumi.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta ieviešanu atbilstoši projektā paredzētajām apakšaktivitātēm, nodrošinot projektā identificēto mērķu sasniegšanu. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs regulāri paziņo LAD Centrālajam aparātam par katru projektā veikto etapu.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs uzglabā visu ar projektu saistīto dokumentāciju 5 gadus pēc projekta pabeigšanas, kā arī nodrošina Eiropas Komisijai un kompetentajām Latvijas institūcijām pieeju šai dokumentācijai. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir iespēja veikt visas nepieciešamās projekta ieviešanas pārbaudes.

____________________________-

1 Aktivitātes "Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" investīciju joma atbilst Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 438/2001 IV pielikuma klasifikācijas kategorijai - 141.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.350

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.439)

02.JPG (30412 bytes)

Priekšvārds

Atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas (turpmāk tekstā - vadlīnijas) ir izstrādātas, lai palīdzētu Jums pieteikties uz Eiropas Savienības struktūrfonda - Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta finansējumu.

Latvijas valdība ir izstrādājusi Vienoto programmdokumentu (turpmāk arī - VPD), kurā noteikta stratēģija un prioritātes sociālekonomisko apstākļu uzlabošanai valstī 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam un Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājumu (turpmāk arī - PP), kas ir Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas pamata dokuments Latvijā 2004. - 2006.gadam. Pirms pieteikšanās uz Eiropas Savienības struktūrfonda un valsts budžeta finansējumu (turpmāk tekstā - struktūrfonda finansējums) ieteicams iepazīties ar abiem minētajiem plānošanas dokumentiem.

Vadlīnijās ir:

1) sniegta informācija, kas palīdzēs Jums pieteikties Eiropas Savienības struktūrfonda finansējuma saņemšanai;

2) skaidrotas Vienotā programmdokumenta noteiktās prioritātes, pasākumi un aktivitātes, kuras paredzēts ievest Latvijā;

3) skaidrotas pamatprasības, kas jāievēro, piesakoties uz struktūrfonda finansējumu.

Saturs

1. Situācijas apraksts

2. Atbilstības nosacījumi

3. Pieteikšanās kārtība

4. Vērtēšana un atlase

5. Projekta ieviešanas nosacījumi

1. Situācijas apraksts

1.1. Eiropas Savienības struktūrfondu pamatprincipi

Viens no galvenajiem Eiropas Savienības reģionālās politikas īstenošanas instrumentiem ir struktūrfondi. Visa Latvijas teritorija ES struktūrfondu mērķu dalījumā tiek pielīdzināta Mērķa 1 reģionam, kur IKP uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 75 % no vidējā ES dalībvalstu līmeņa.

Mērķa 1 teritorijās darbojas šādi Eiropas Savienības struktūrfondi:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (turpmāk tekstā - ERAF).

ERAF mērķis ir sniegt atbalstu reģionālo atšķirību izlīdzināšanai, piedaloties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā un strukturālā izlīdzināšanā, kā arī to industriālo reģionu pārveidē, kuru stāvoklis pasliktinās;

2. Eiropas Sociālais fonds (turpmāk tekstā - ESF).

ESF mērķis ir izskaust diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, sniegt atbalstu cilvēkresursu attīstībai, sekmēt informācijas sabiedrības izveidi;

3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (turpmāk tekstā - ELVGF).

ELVGF mērķis ir atbalstīt lauksaimniecības pārstrukturēšanu un veicināt lauku attīstību;

4. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (turpmāk tekstā - ZVFI).

ZVFI mērķis ir nodrošināt strukturālos pasākumus zvejniecības un akvakultūras jomās, kā arī zivsaimniecības produktu pārstrādes rūpniecībā un tirdzniecībā.

1.2. Vienotā programmdokumenta mērķi un prioritātes

Vienotais programmdokuments ir Eiropas Komisijas apstiprināts dokuments par Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanu, kas ietver informāciju par rīcības stratēģiju un mērķiem Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanā, nosaka prioritātes, no Eiropas Savienības struktūrfondiem finansējamos pasākumus, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu piešķirto finansējumu. Vienotajā programmdokumentā noteiktā rīcības stratēģija un prioritātes tiek īstenotas saskaņā ar Programmas papildinājumu.

Programmas papildinājums ir uzraudzības komitejas apstiprināts dokuments, kas ietver detalizētu informāciju par īstenojamiem pasākumiem, sasniedzamajiem mērķiem, struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, finansēšanas nosacījumiem un projekta atlases kritērijiem.

Vienotajā programmdokumentā ir izvirzīti trīs būtiskākie vidēja termiņa mērķi: konkurētspējas attīstība un nodarbinātības veicināšana, cilvēkresursu attīstība un infrastruktūras uzlabošana. Lai sasniegtu minētos mērķus, Vienotajā programmdokumentā ir noteiktas četras prioritātes:

1. Līdzsvarotas attīstības veicināšana (ERAF),

2. Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana (ERAF),

3. Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana (ESF),

4. Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana (ELVGF un ZVFI).

Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā - LAD) ir otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kas administrē pasākumus, kas tiek finansēti no ELVGF un ZVFI.

1.3. ZVFI līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu apraksts

ZVFI līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu mērķis ir atbalstīt zivsaimniecības nozares attīstību, ietverot gan zvejniecības, gan akvakultūras, gan zivju apstrādes jomas. ZVFI līdzfinansētie pasākumi ir vērsti galvenokārt uz zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanu ar pieejamajiem zivju resursiem, kā arī uz flotes pārstrukturizāciju atbilstoši kuģošanas un darba drošības prasībām. ZVFI atbalstāmie pasākumi ir saskaņā ar zivsaimniecības nozares attīstības tendencēm un virzieniem.

ZVFI līdzfinansētie pasākumi un aktivitātes paredz līdzsvarot zvejas flotes kapacitāti ar pieejamajiem zivju resursiem, attīstīt augstas kvalitātes un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, attīstīt zivju apstrādes sektoru un celt tā konkurētspēju Eiropas Savienības un starptautiskajā tirgū, pilnveidot ostu infrastruktūru, īpaši uzlabojot zivju izkraušanas un uzglabāšanas apstākļus, attīstīt akvakultūras sektoru un uzlabot sociāli ekonomiskos apstākļus zivsaimniecības sektorā.

ZVFI līdzfinansētie pasākumi:

1) Zvejas intensitātes sabalansēšana (šim pasākumam tiek iedalīti 43,6 % no struktūrfonda paredzētā sabiedriskā finansējuma apjoma);

2) Flotes atjaunošana un zvejas kuģu modernizēšana (2,8 %);

3) Zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un mārketinga uzlabošana, zvejas ostu aprīkojums un akvakultūra (43,1 %);

4) Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, atbalsts zvejas aktivitāšu pagaidu pārtraukšanai un citas finansiālas kompensācijas, jaunu noieta tirgu apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām (10,5 %).

Lai nodrošinātu maksimāla papildināmības efekta sasniegšanu, pasākumu ieviešanas procesā ir plānota koordinācija arī ar pasākumiem, kas tiks finansēti no ERAF (ostu sabiedriski pieejamais aprīkojums, mārketinga un eksporta veicināšanas aktivitātes u.c.) un ESF (zvejnieku pārapmācība).

1.4. Aktivitātes "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" pamatojums un apraksts1

Aktivitāte paredz zvejas flotes kopējās jaudas samazināšanu, jo pastāv zivju krājumu problēma, kas gadu no gada izpaužas kvotu apjomu samazināšanā Baltijas jūrā, īpaši mencām, reņģēm un brētliņām, kas ir vienas no nedaudzajām zivju sugām, kuras zvejo Latvijas zvejnieki. Tādēļ šajā programmēšanas periodā tiks atbalstīti tikai tie zvejas kuģi, kuri zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.

Aktivitātes ietvaros tiek finansēta zvejas kuģu sadalīšana un zvejas kuģu nodošana pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības (piemēram, mācību, pētniecības, zvejas kontroles nolūkiem, muzeju ierīkošanai).

Aktivitātes mērķa grupa ir piekrastes zvejas kuģu īpašnieki un zvejnieki, kuri zvejo Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.

Izstrādājot projekta iesniegumu, jāņem vērā šādi ES un nacionālie politikas dokumenti attiecīgajā jomā:

1. Vienotais programmdokuments;

2. Programmas papildinājums;

3. Eiropas Savienības normatīvie akti:

• Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem;

• Komisijas 2000.gada 8.novembra Regula (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās;

• Komisijas 2004.gada 10.marta Regula (EK) Nr. 448/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003;

• Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1263/1999 par Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentu;

• Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

• Padomes 2002.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 2369/2002, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

• Padomes 2002.gada 28.janvāra Regula (EK) Nr. 179/2002, ar ko groza Regulu Nr. 2792/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

• Padomes 2001.gada 28.jūnija Regula (EK) Nr. 1451/2001, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus un kārtību attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

• Padomes 2004.gada 19.jūlija Regula (EK) Nr. 1421/2004, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2792/1999, kas nosaka sīki izstrādātus Kopienas noteikumus un kārtību attiecībā uz struktūrpalīdzību zivsaimniecības nozarē;

• Komisijas 2000.gada 30.maija Regula (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem;

4. Latvijas Republikas normatīvie akti.

1.5. Pieejamais finansējums

Aktivitātes ietvaros pieejamais sabiedriskais finansējums tiek piešķirts no ZVFI un nacionālā budžeta līdzekļiem saskaņā ar Vienotajā programmdokumentā paredzēto finansējuma apjomu atbilstoši ZVFI Vadības komitejas apstiprinātajam pieejamo finanšu līdzekļu sadalījumam.

Kopējā sabiedriskā finansējuma summa, kas pieejama pasākuma "Zvejas intensitātes sabalansēšana" aktivitātes "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" ietvaros ir publicēta LAD mājas lapā www.lad.gov.lv un Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā www.esfondi.lv.

Maksimālā projekta summa: aktivitātes ietvaros paredzētais struktūrfonda finansējums katram zvejas kuģa īpašniekam šajā programmēšanas periodā var tikt sniegts tikai vienu reizi par vienu zvejas kuģi un nepārsniedz aprēķinu tabulā minētās maksimālās summas.

Finansējums: no kopējiem projekta iesnieguma attiecināmajiem izdevumiem ZVFI finansējums veido 80 %, finansējums no valsts budžeta līdzekļiem - 20 %.

Finansējuma apjoma aprēķinu tabula (1.tabula):

1.tabula

Finansējuma apjoma aprēķinu tabula

Zvejas kuģu kategorijas atbilstoši bruto tilpībai (GT)

EUR

(0; 10)

11 000/GT + 2 000

[10; 25)

5 000/GT + 62 000

[25; 100)

4 200/GT + 82 000

[100; 300)

2 700/GT + 232 000

[300; 500)

2 200/GT + 382 00

500 un vairāk

1 200/GT + 882 000

Struktūrfonda finansējuma apjoms ir jāsamazina:

1. 20 līdz 29 gadus veciem zvejas kuģiem tabulā norādītie finansējuma apjomi tiek samazināti par 1,5 % par katru gadu virs 15 gadiem;

2. Ja kuģis ir vecāks par 30 gadiem, tad tabulā norādītie finansējuma apjomi tiek samazināti par 22,5 %;

3. par daļu no iepriekš saņemtā kopējā sabiedriskā finansējuma (ZVFI) summas, kas piešķirta zvejas kuģu modernizēšanai un aprīkojuma iegādei. Šī daļa tiks aprēķināta pēc proporcionalitātes (pro rata temporis) principa piecu gadu periodā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2792/1999 10.panta 4.punktu;

4. par visu iepriekš saņemto struktūrfonda finansējuma summu, kas piešķirta kā atbalsts kuģa īpašniekam zvejas pagaidu pārtraukšanas gadījumos šīs prioritātes ietvaros viena gada periodā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Aprēķina piemērs:

Lai aprēķinātu finansējuma apjomu, vispirms ir nepieciešams noteikt, kurā no sešām kategorijām atrodas kuģis. Piemēram, pirmajā kategorijā ietilpst tie kuģi, kuru bruto tonnāža ir no 0 līdz 10 (neieskaitot) tonnām (tabulā kvadrātveida iekavas nozīmē, ka skaitlis ietilpst dotajā kategorijā, bet apaļas iekavas nozīmē, ka skaitlis neietilpst dotajā kategorijā). Tātad finansējuma summa variējas atkarībā no kuģa bruto tonnāžas. Tas nozīmē, ja norakstāmā kuģa bruto tonnāža ir, piemēram, 5 tonnas, tad finansējuma summa ir:

11 000*5 + 2 000 = 57 000 EUR

Izrēķinātā finansējuma summa ir maksimālā, uz ko projekta iesniedzējs var pretendēt. Analoģiski var aprēķināt arī tās finansējuma summas, kas pienākas kuģiem ar citu bruto tilpību.

Bet maksimālās summas ir jāsamazina par:

1. 1,5 % par katru gadu virs 15 gadiem, ja kuģis ir no 20 līdz 29 gadiem vecs. Tas nozīmē, ka 20 gadus vecam kuģim (5 bruto tonnas) finansējuma summa ir:

57 000 - 5*1,5 %*57 000 = 52 725 EUR

2. par 22,5 %, ja kuģis ir vecāks par 30 gadiem. Tas nozīmē, ka 30 gadus vecam kuģim (5 bruto tonnas) finansējuma summa ir:

57 000 - 22,5 %*57 000 = 44 175 EUR

2. Atbilstības nosacījumi

2.1. Struktūrfonda projekta iesniedzējs

Šīs aktivitātes projekta iesniedzēji ir Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto un Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes (turpmāk - VZP) zvejas kuģu sarakstā iekļauto piekrastes zvejas kuģu īpašnieki, kuri zvejo Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā un kuriem ir rūpnieciskās zvejas licence.

Zvejas kuģi var norakstīt, ja zvejniecības komercsabiedrības vai individuālā komersanta zvejas kuģi katrā no diviem iepriekšējiem pilniem kalendāriem gadiem pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir bijuši iesaistīti zvejas aktivitātēs vismaz 75 dienas (saskaņā ar Zivju resursu aģentūras datiem).

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par visu projektā paredzēto darbu izpildi.

Uz finansējumu nevar pretendēt persona, kas:

• pasludināta par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

• ar spēkā esošu lēmumu, kuram nav iespējama apelācija, atzīta par vainīgu krāpšanā, kukuļdošanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar korupciju, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas finanšu intereses un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

• vainojama profesionālās darbības pārkāpumos, un pastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru ir atzīta par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

• nav izpildījusi pienākumu saistībā ar nodokļu maksājumiem un ir nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēta;

• nav izpildījusi pienākumu saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur ir reģistrēta;

• pārkāpusi līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

• vainojama informācijas sagrozīšanā saistībā ar iesniedzamo informāciju, kas ir priekšnosacījums dalībai projektu konkursā;

• centusies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt vērtēšanas komisiju vai līgumslēdzēju institūciju projektu konkursu vērtēšanas gaitā.

2.2. Projekts

Šīs aktivitātes projekti var tikt īstenoti ES valstu teritorijā.

Aktivitātes ietvaros tiek finansēta Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības.

Finansējuma saņemšanas nosacījumi:

• Zvejas kuģim ir jābūt vismaz 10 gadus vecam (atbilstoši būves gadam);

• Zvejas kuģim ir jābūt reģistrētam uz viena un tā paša īpašnieka vārda vismaz 2 gadus pirms projekta iesniegšanas;

• Uz struktūrfonda finansējumu var pretendēt tikai tas zvejas kuģa īpašnieks, kurš ir noslēdzis zvejas tiesību nomas līgumu;

• Uz struktūrfonda finansējumu nevar pretendēt, ja 10 gadus pirms zvejas kuģa (laivas) norakstīšanas, tas ir iegādāts par valsts subsīdijām.

• Zvejas kuģi var tikt sadalīti (t.sk. sagriezti metāllūžņos) vai nodoti izmantošanai citiem mērķiem ārpus zvejniecības tikai ES dalībvalstīs, un jābūt noslēgtam līgumam ar komercsabiedrību, kas veiks zvejas kuģa sadalīšanu vai komercsabiedrību/institūciju, kurai tiks nodots kuģis izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības;

• Zvejas kuģi, kuri ir norakstīti ar sabiedriskā finansējuma palīdzību, nevar tikt aizstāti ar citu zvejas kuģi;

• Norakstītā zvejas kuģa īpašnieks, kura īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis, nevar aizstāt to ar citu zvejas kuģi vai turpināt zvejot ar nomātu kuģi/-iem;

• Norakstītajam zvejas kuģim tiek anulēta zvejas licence.

Projektu ieviešanas periods

Projekta aktivitāšu beigu termiņš ir ne vēlāk kā 2008.gada 31.augusts, struktūrfondu pieprasījuma gala maksājuma iesniegšanas termiņš ir ne vēlāk kā 2008.gada 15.septembris.

Iesniedzamie dokumenti

Dokumentus nepieciešams iesniegt kopā ar projekta iesniegumu, un nepieciešamie dokumenti ir uzskaitīti projekta iesnieguma formā.

2.3. Izmaksas

Struktūrfonda finansējums tiek piešķirts tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajās vadlīnijas noteiktajām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniegumi tiks izvērtēti struktūrfonda finansējuma piešķiršanai, ņemot vērā projekta iesniedzēja iesniegto iesniegumu un pavaddokumentus.

Attiecināmās izmaksas:

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības:

1. Kompensācijas par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošanu sadalīšanai, tai skaitā sagriešanu metāllūžņos, sadalīšanu gabalos;

2. Kompensācijas par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošanu pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības, piemēram, mācību, pētniecības, zvejas kontroles nolūkiem, muzeju ierīkošanai.

3. Pieteikšanās kārtība

3.1. Projekta dokumentu iesniegšana

Informācija par pieteikšanos uz Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājuma pasākumiem tiks publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", citos lielākajos laikrakstos, kā arī LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapas var saņemt LAD Centrālajā aparātā, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV - 1981. Projekta iesnieguma veidlapā uzrādītajai informācijai jābūt latviešu valodā un datorrakstā. Labojumi ir pieļaujami, un pie labojuma ir jābūt iesniedzēja parakstam un datumam, kad labojums veikts.

Projekta iesniegums jāiesniedz 2 eksemplāros un projekta iesnieguma elektroniskā versija disketē vai diskā (projekta iesniedzēja atbildība ir uzglabāt pie sevis identisku projekta eksemplāru). Pavaddokumenti jāpievieno vienā eksemplārā. Iesniegumus iesniedz LAD Centrālajā aparātā personiski. Citā veidā (pa faksu vai e-pastu) vai uz citu adresi nosūtīti projekta iesniegumi tiks noraidīti.

3.2. Termiņš

Projektu iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta pēc LAD oficiāla paziņojuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Iesniegumi tiks pieņemti visu gadu un apkopoti izvērtēšanai vienreiz mēnesī uz 15.datumu līdz pieejamo finanšu resursu izlietojumam.

Projekta iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta pēc LAD paziņojuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.3. Informācija

Šajās vadlīnijās minētās summas EUR, izstrādājot projektu, ir jāaprēķina Latvijas latos (LVL) pēc Latvijas Bankas noteiktā un publicētā maiņas kursa (1 EUR = 0,702804 LVL).

Neskaidrību gadījumā informāciju par programmas nosacījumiem var saņemt LAD RLP, LAD Centrālajā aparātā vai LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Aktuālākie jautājumi un atbildes uz tiem tiks publicētas Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā internetā: www.esfondi.lv.

4. Vērtēšana un atlase

4.1. Administratīvā atbilstība

Saņemto projekta iesniegumu izskatīs LAD. Administratīvās atbilstības mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums ir pilnīgs un virzāms tālākai izvērtēšanai.

Ja struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem kritērijiem (2.tabula), LAD ir tiesīgs vienu reizi rakstveidā pieprasīt papildus informāciju projekta iesnieguma precizēšanai (saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 22.p.). Pieprasītā informācija projekta iesniedzējam ir jāiesniedz 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Šīs informācijas neiesniegšanas gadījumā LAD ir tiesīgs projektu noraidīt.

Projekta iesniegumi, kuri neatbilst visiem administratīvās atbilstības kritērijiem, tālāk netiek izvērtēti.

Visiem projektiem tiek veiktas fiziskas kontroles gan pirms projekta, gan projekta īstenošanas laikā pēc projekta iesniegumā uzrādītā laika grafika.

2.tabula

Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji

Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Jā/Nē

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

 

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

 

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā un latviešu valodā;

 

4.

Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija;

 

5.

Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots);

 

6.

Ir iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru skaits;

 

7.

Projekta budžets ir aprēķināts Latvijas latos (LVL) un visas izmaksas norādītas LVL;

 

8.

Projekta kompensācijas aprēķins ir precīzi izstrādāts;

 

9.

Projekta iesniegumā pieprasītais finansējuma apjoms atbilst vadlīnijās noteiktajam maksimālajam finansējuma apjomam (projektu slieksnis);

 

10.

Projekta īstenošana nepārsniedz programmas īstenošanas perioda beigu datumu (tekošais gads plus divi gadi);

 

11.

Projekta iesniedzējs atbilst vadlīnijās izvirzītajām prasībām;

 

12.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības.

 

4.2. Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Izvērtējot projekta atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (3.tabula) tiek izvērtēta projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība Vienotā programmdokumenta, Programmas papildinājuma, Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām. Ja izvērtējot atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, trūkst informācija un/vai tā ir neskaidra, LAD var pieprasīt projekta iesniedzējam iesniegt trūkstošo informāciju un/vai skaidrojumu. Ja tiek konstatēta projekta iesniedzēja un/vai projekta iesnieguma neatbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem projekts ir noraidāms.

3.tabula

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:

Jā/Nē

1.

Projekta iesniegums atbilst Vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei;

 

2.

Īstenojot projektu šai aktivitātē, tiks sasniegts vismaz viens no programmas papildinājumā definētajiem mērķiem;

 

3.

Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto projekta īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu;

 

4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas;

 

5.

Atbilstoša projekta iesnieguma dokumentācijas un projekta ieviešanas gatavība.

 

4.3. Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji

Vērtējot projektu iesniegumus pēc specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (4.tabula) priekšroka finansējuma saņemšanā tiek dota projektiem ar lielāko punktu skaitu.

4.tabula

Projekta iesnieguma specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas

Vērtējums

Vērtējuma svars %

   

X

Y

1.

Zvejas kuģa vecums - 20 gadi un vecāks (neatbilst nosacījumam - 0; 20 gadi - 1 punkts; par katru gadu virs 20 gadiem - papildus 1 punkts)

0/1 - 20

(0/1 - 20)

90

2.

Zvejas kuģis ir reģistrēts uz viena un tā paša īpašnieka vārda Latvijas Kuģu reģistrā un iekļauts ZM Valsts zivsaimniecības pārvaldes zvejas kuģu sarakstā 3 gadus un ilgāk (neatbilst nosacījumam - 0; atbilst nosacījumam - 5 punkti)

0/5

(0/5)

10

Maksimālais kopējais punktu skaits

25

 

100 %

4.4. Lēmumu pieņemšana un rezultātu paziņošana

Lēmums par struktūrfonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma iesniegšanas. Galīgo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu LAD pieņem pēc pozitīva atzinuma saņemšanas par saskaņoto projektu sarakstu no ZVFI Vadības komitejas. Pēc galīgā lēmuma pieņemšanas LAD izsūta paziņojumu projekta iesniedzējam.

Pēc paziņojuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas tiek slēgts līgums starp projektu iesniedzēju un LAD, pēc kura noslēgšanas projekta iesniedzējs var uzsākt projekta ieviešanu.

Lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu var tikt pieņemts šādu iemeslu dēļ:

• Projekts neatbilst programmas kritērijiem;

• Projekts arī pēc precizēšanas neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

• Projekts neatbilst jebkuram no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

• Projekts neatbilst citiem struktūrfonda finansējuma saņemšanas nosacījumiem;

• Ja pasākuma kopējais finansējums ir iztērēts;

• Ja ZVFI Vadības komiteja par projektu sniegusi negatīvu atzinumu.

Lēmums par iesnieguma noraidīšanu ir galīgs, bet projekta iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību.

4.5. Struktūrfonda projekta iesniedzēja atbildība

Iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ar savu parakstu apliecina, ka:

1) šī projekta finansēšanai nav saņēmis Latvijas atbalstu vai Eiropas Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2) ir iepazinies ar struktūrfonda finansējumu saņemšanas nosacījumiem, t.sk. VPD, PP un Eiropas Komisijas un Eiropas Padomes regulās Nr.: 1260/1999, 1685/2000; 448/2004, 1263/1999, 2792/1999, 2369/2002, 1451/2001, 179/2002, 1421/2004, 1159/2000 u.c., kā arī ar LR spēkā esošo likumdošanu un projekta ieviešanas gaitā apņemas tos ievērot;

3) glabā identisku projekta iesniegumu;

4) apņemas glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visu ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju (projekta iesniegums ar pavaddokumentiem, struktūrfondu pieprasījums un ar to saistītā dokumentācija, atskaites par projekta ieviešanu, projekta iesniedzēja finansiālās darbības dokumenti u.c.), kā arī piekrīt kontrolēm, kuras saistībā ar projektu un tā ieviešanu un uzraudzību veiks Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju (LAD, Eiropas Komisija u.c.) pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

5) projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar LAD;

6) dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā tiks izslēgts no struktūrfondu finansējuma saņēmēju loka līdz 2 gadiem;

7) projekts tiks īstenots projektā paredzētajā laikā. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā, noslēgtais līgums tiks lauzts;

8) neveiks nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;

9) apņemas ziņot par katru projekta etapu;

10) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

11) nepastāv spēkā esošs lēmums, ar ko projekta iesniedzējs ir atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļdošanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar korupciju, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

12) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru projekta iesniedzējs ir atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

13) ir izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur projekta iesniedzējs ir reģistrēts;

14) ir izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur projekta iesniedzējs ir reģistrēts;

15) nav pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

16) nav sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas), kā arī nav slēpis informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

17) nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai LAD atklāta projektu konkursu vērtēšanas gaitā;

18) zvejas kuģis, kurš ir izņemts no zvejas kuģu reģistra, izmantojot sabiedrisko finansējumu, netiks aizstāts ar citu zvejas kuģi;

19) nemēģinās aizstāt norakstāmo kuģi ar citu zvejas kuģi un neturpinās zvejot ar nomātu kuģi/-iem (attiecas uz tiem projekta iesniedzējiem, kam īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis);

20) iepriekšējo 10 gadu laikā nav saņēmis valsts subsīdiju atbalstu norakstāmā zvejas kuģa iegādei;

21) pirms līguma ar LAD noslēgšanas atmaksās, pamatojoties uz ZM 2003.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.95 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" nolikumu Nr.6 "Zivsaimniecības attīstība", piešķirtās subsīdijas, kas ir spēkā uz kuģa sadalīšanas/nodošanas brīdi.

Ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, projekta iesniedzējam tiks atņemta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu līdz 2 gadiem. Attiecīgajos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.

4.6. Struktūrfonda finansējuma saņemšanas nosacījumi

1. Struktūrfonda finansējumu piešķir, pamatojoties uz projekta iesniedzēja paša vai projekta iesniedzēja pārstāvja apņemšanos un sniegtajām ziņām, kas ierakstītas projekta iesnieguma formā un vēlāk oficiālajā sarakstē starp projekta iesniedzēju un LAD. Šīm ziņām ir jābūt patiesām, jo nepatiesas informācijas sniegšana draud ar dažāda veida soda sankcijām;

2. Projektā paredzētos darbus drīkst sākt tikai pēc līguma noslēgšanas ar LAD;

3. Projekta iesniedzējam ir jāievēro attiecīgās ES un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības;

4. Projektā nedrīkst veikt izmaiņas pirms nav saņemta rakstiska LAD atļauja;

5. Struktūrfonda pieprasījums ir jāiesniedz uz attiecīgajām veidlapām, un ir jābūt pievienotiem visiem nepieciešamajiem papildus dokumentiem (skatīt 5.sadaļu). Ja šīs prasības netiek ievērotas, pieprasījums netiks pieņemts;

6. Struktūrfonda pieprasījums ir jāiesniedz saskaņā ar laika grafiku, kas norādīts līgumā starp LAD un struktūrfonda finansējuma saņēmēju. Atkāpes no saskaņotā laika grafika un pieprasījuma summas ir pieļaujamas tikai tad, ja par šādām izmaiņām tiek saņemta rakstiska LAD atļauja;

7. Projekta ieviešana ir jāpabeidz iepriekš noteiktajos termiņos. Izmaiņas termiņos ir pieļaujamas tikai izņēmuma gadījumos, kad ir saņemta rakstiska LAD atļauja;

8. Ja par projektu tiek sniegtas ziņas plašākai sabiedrībai, obligāti ir jānorāda ES un Latvijas loma projekta finansēšanā.

4.7. Sūdzību izskatīšanas kārtība

Struktūrfonda projekta iesniedzējs var iesniegt sūdzību Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā:

1. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs viena mēneša laikā, bet ne vēlāk kā vienu gadu pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski iesniegt sūdzību par LAD reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vai centrālā aparāta amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu LAD direktoram.

2. LAD direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.

 

5. Projekta ieviešanas nosacījumi

Pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu projekta ieviešanai LAD Centrālajā aparātā slēdz līgumu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju par projekta ieviešanu.

Šajā līgumā tiek atrunātas līgumslēdzēju pušu tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī kārtība un nosacījumi, kas jāievēro, lai sasniegtu projektā paredzētos mērķus un saņemtu ZVFI finansējumu, tajā skaitā:

• struktūrfonda finansējuma saņēmēja atbildība par projektā ietverto aktivitāšu ieviešanu līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

• projekta iesnieguma ieviešanas ilgums;

• projekta finansējuma nosacījumi - projekta kopējais finansējums un finansējuma avoti (valsts budžets un ZVFI finansējums);

• informācijas iesniegšanas kārtība par projekta ieviešanas gaitu;

• kārtība veicamajām projekta ieviešanas pārbaudēm un kontrolēm;

• sankcijas un rīcība, gadījumos, kad tiek atklāts pārkāpums saistībā ar projekta ieviešanu vai neatbilstību.

Projekta ieviešanas uzsākšanas datums ir projekta iesniegumā norādītais datums.

5.1. Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā

Projektā ir paredzēts tikai viens gala maksājums pēc projekta pilnīgas ieviešanas. Struktūrfonda finansējuma saņēmējam 5 dienu laikā pēc līguma noteiktā projekta ieviešanas gala termiņa ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

LAD Centrālā aparāta Atbalsta departamentā jāiesniedz:

a) Atskaite saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu pēc katra paveiktā etapa;

b) Struktūrfonda pieprasījums;

c) Apstiprinājums no Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes, ka ir anulēta zvejas licence un nav izsniegta jauna;

d) Latvijas kuģu reģistrā izdota kuģa Izslēgšanas apliecība (kuģa sadalīšanas gabalos gadījumā) vai Latvijas kuģu reģistra izdota Reģistrācijas apturēšanas apliecība (kuģa nodošanas bezpeļņas mērķiem gadījumā);

e) Valsts zivsaimniecības pārvaldes vai attiecīgās pašvaldības un struktūrfonda finansējuma saņēmēja vienošanās par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma pārtraukšanu (attiecas uz tiem struktūrfonda finansējuma saņēmējiem, kam īpašumā ir tikai viens zvejas kuģis);

f) darbu nodošanas - pieņemšanas akti un šo aktu kopijas vienā eksemplārā.

Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs noteiktajos termiņos nav iesniedzis attiecīgos 5.1.punktā minētos dokumentus, LAD izsūta paziņojumu ar atgādinājumu par dokumentu iesniegšanu 10 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs pēc paziņojuma saņemšanas norādītajā laikā dokumentus neiesniedz, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju.

Pamatojoties uz līguma nosacījumiem un iesniegtajiem dokumentiem, LAD veiks pirms­maksājumu dokumentālo un fizisko kontroli un projekta ieviešanas uzraudzību, par kuru veikšanu struktūrfonda finansējuma saņēmējs tiek brīdināts.

Ja, veicot kontroles, tiek konstatētas neatbilstības līguma nosacījumiem, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju.

Ja, veicot pirmsmaksājumu dokumentālo kontroli, konstatē kļūdas vai neprecizitātes, struktūrfonda finansējuma saņēmēju informē par kļūdām un dod laiku līdz 10 darba dienām no paziņojuma saņemšanas brīža kļūdu novēršanai un atkārtotai iesniegšanai.

Ja norādītajā termiņā kļūdas un neatbilstības nav novērstas, LAD vienpusēji lauž līgumu un struktūrfonda finansējuma saņēmējam netiek izmaksāti plānotie maksājumi.

Struktūrfonda finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt regulāru un precīzu uzskaiti par projekta ietvaros veiktajiem maksājumiem, kā arī nodrošināt grāmatvedības uzskaiti.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta ieviešanu atbilstoši projektā paredzētajām apakšaktivitātēm, nodrošinot projektā identificēto mērķu sasniegšanu. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs regulāri paziņo LAD Centrālajam aparātam par katru projektā veikto etapu.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs uzglabā visu ar projektu saistīto dokumentāciju 5 gadus pēc projekta pabeigšanas, kā arī nodrošina Eiropas Komisijai un kompetentajām Latvijas institūcijām pieeju šai dokumentācijai. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir iespēja veikt visas nepieciešamās projekta ieviešanas pārbaudes.

_____________________
1 Aktivitātes "Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības" investīciju joma atbilst Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 438/2001 IV pielikuma klasifikācijas kategorijai - 141.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.350

Eiropas Savienības struktūrfonda

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta


Atklāta projektu iesniegumu konkursa


Vienotā programmdokumenta

4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"

4.8. pasākuma "Zvejas intensitātes sabalansēšana"


4.8.1. aktivitātes

"Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības"


Projekta iesniegums


Projekta iesniedzējs:


Klienta numurs:


Projekta iesnieguma Nr.


.

Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu:

Klienta numurs:


Projekta iesnieguma Nr.


Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks:


LAD CA darbinieka uzvārds un paraksts:A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona

Vārds:


Rezidents (apvilkt nepieciešamo):

Uzvārds:


Personas kods:


Pases numurs:
Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona

Vārds:


Uzvārds:


Uzņēmuma nosaukums:


Reģistrācijas numurs:


Uzņēmējdarbības veids:


Uzņēmuma vienotais reģistrācijas Nr:


Nodokļu maksātāja Nr.:


PVN maksātāja Nr.:


A.2. Projekta iesniedzēja adreses dati un kontaktinformācija

Adrese korespondencei:


Tālruņa numurs:


Pasta indekss:


Faksa numurs:


Uzņēmuma juridiskā adrese/dzīves vietas adrese:


E-pasta adrese:


Statistikas reģions


Pilsēta:


Republikas nozīmes pilsēta:


Novads, pagasts:


A.3. Bankas rekvizīti

Banka / bankas filiāle:


Subkonta Nr.


SWIFT kods:


Konta Nr:


A.4. Kontaktpersona

Vārds:


Kontakttālrunis:


Uzvārds:


Fakss, e-pasts:


Aizpilda LAD CA darbinieks:

A.5.

LAD CA darbinieka vārds:


Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks:

LAD CA darbinieka uzvārds:
B. INFORMĀCIJA PAR KUĢI

B.1.

Kuģa īpašnieks:


B.2.

Pašreizējās darbības apraksts


B.3. Informācija par norakstāmo kuģi

Kuģa nosaukums


Kuģa reģistrācijas numurs


Kuģa būves gads


Reģistrācijas LKR datums


Galvenā dzinēja jauda


Tonnāža bruto


Tonnāža neto


B.4.

Uz Eiropas Savienības struktūrfondu prioritātēm piesakos:

Pirmo reizi


Atkārtoti


B.5.

Ja piesakās atkārtoti, uzrakstīt struktūrfondu prioritātes un pasākumus, kuru ietvaros ir iesniegti vai tiks iesniegti projekti:

Struktūrfonda prioritāte, pasākums

Projekta iesniegšanas gads

Projekta ieviešanas laiks

Attiecināmo izmaksu summa, LVL

Sabiedriskais finansējums (ES un Latvijas līdzdalība)

Privātais finansējums

1.

2.

3.

4.

5.


C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1.

Projekta nosaukums:C.2.

Projekta mērķis:
C.3.

Projekta mērķa grupas apraksts:
C.4.

Plānotās apakšaktivitātes:

1. Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai, tai skaitā sagriešana metāllūžņos, sadalīšana gabalos


2. Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes zonas zvejojošo zvejas kuģu nodošana pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības, piemērām, izglītības, pētniecības, zvejas kontroles mērķiem, muzeju dibināšanai


C.5.

Projekta apraksts


C.6.

Projekta sākuma termiņš (dd.mm.gggg)


Projekta gala termiņš (dd.mm.gggg)


Projekta ilgums (mēneši)


C.7.

Projekta ieviešanas vieta

Statistikas reģions


Republikas nozīmes pilsēta


Pilsēta


Novads, pagasts


Ieviešanas adrese


C.8.

Kompensācijas summa, LVL


Kompensācijas aprēķins:

C.9.

Projekta finansējuma sadalījums

Finanšu avots

Summa (LVL)

Procentos no kopējās summas (%)

1. Sabiedriskais atbalsts (ES un Latvijas līdzdalība)2. Privātais finansējums

x

X

pašu līdzekļi

x

X

aizņēmumi

x

X

3.Citi līdzekļiKOPĀ


100.00

C.10.

Ja C.9. tabulā ir norādīti citi līdzekļi, precizēt - kādi:

.

.

.

.

C.11.

Attiecināmās izmaksas

Plānotās aktivitātes

Cena par vienību, LVL

Skaits

Summa (bez PVN), LVL

Realizācijas laiks

pilna

bez PVN

2006

2007

2008

Kompensācija par kuģa izņemšanu no zvejas kuģa saraksta

.

.

.

.

.

 

 

 

.

.

.

.

.

 

 

 

Kopā

.

.

.

.

x

x

x

C.12.

Projekta ieviešanas laika grafiks:

Darbība:

Precīzs apakšaktivitātes ieviešanas laiks:

Zvejas kuģu nodošana sadalīšanai gabalos:

I. Stāvokļa fiksēšana pirms darbību uzsākšanas


II. Klāja demontāžas pabeigšana


III. Pilnībā sadalīts zvejas kuģis


Zvejas kuģu nodošana pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības:

I. Stāvokļa fiksēšana pirms darbību uzsākšanas


II. Zvejas kuģis nodots bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības


C.13.

Struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas laika grafiks (tikai viens gala maksājums)

Nr.

Struktūrfonda pieprasījumā iekļautās attiecināmo izmaksu plānotās darbības

Struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas datums, dd/mm/gggg

Summa (LVL)

1.

.

.

.

.

KOPĀ

.

.

C.14.

Projekta ieviešanas riski:
C.15.

Iespējamā rīcība gadījumā, ja struktūrfonda finansējums netiks piešķirts (atzīmēt tikai vienu iespēju):

Projekts tiks ieviests atbilstoši plānam (ja projektu var ieviest par saviem līdzekļiem, bez ES atbalsta)


Projekts tiks ieviests atbilstoši plānam, bet tas aizņems vairāk laika


Projekts tiks ieviests, samazinot tā apjomu


Projekts netiks ieviests


C.16.

Vai šis projekts ir saistīts ar citiem projektiem (ES finansētiem, valsts, pašvaldības finansētiem u.c.)

.

.

C.17.

Saistītā projekta nosaukums

Saistītā projekta ieviešanas periods

Saistītā projekta finansēšanas avots

Saistītā projekta finansēšanas apjoms

Sākuma datums

Beigu datums

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

C.18.

Saistīto projektu īss apraksts

 

 

 

 

 

 

 

 

C.19.

Vai projekts atstās ietekmi uz vidi?C.20.

Projekta ietekme uz apkārtējo vidi:
C.21.

Projekta informācijas un publicitātes pasākumi:


D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

.

Iesniedzamie dokumenti

Atzīmē ar X (projekta iesniedzējs)

Atzīmē ar X (reģistrators)

.

Neattiecas

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma 2 eksemplāri (arī elektroniski)
2.

Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par nodokļu nomaksu (uz iesnieguma iesniegšanas brīdi)

oriģināls3.

Latvijas Kuģu reģistra izdota zvejas kuģa Īpašuma apliecība

kopija4.

Zvejas kuģa tilpības apliecība

kopija5.

Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas izdota Kuģošanas spējas apliecība

kopija6.

Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes izdota zvejas atļauja (licence) jūras zvejai

kopija7.

Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes izdota Piekrastes zvejas licence

kopija8.

Līgums ar komercsabiedrību vai institūciju kuģu nodošanas bezpeļņas mērķiem gadījumā

kopija9.

Līgums ar komercsabiedrību, kas veiks kuģa sadalīšanu gabalos

kopija10.

Kuģa sadalīšanas gabalos gadījumā starptautiski atzītas kuģu klasifikācijas sabiedrības atzīšanas sertifikāts vai licence par kuģu korpusa remonta vai sagriešanas darbu veikšanu, kas piešķirta tai komercsabiedrībai, kas veiks darbu

kopija11.

Apliecinājums, ka projekta iesniegumu parakstījusī persona ir paraksttiesīga

oriģināls

Iesniegto dokumentu skaits kopā
D. 2.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:


Projekta iesniedzējs(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)


Projekta iesniedzējs(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)


LAD CA darbinieksparaksts, paraksta atšifrējums, datums)


LAD CA darbinieks(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

E. PROJEKTA IESNIEDZĒJA DEKLARĀCIJA
Ar savu parakstu apliecinu, ka:

1.

šī projekta finansēšanai neesmu saņēmis Latvijas atbalstu vai Eiropas Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2.

iepazinos ar visiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem t.sk. Vienoto programmdokumentu, Programmas papildinājumu un ES Regulām R 1260/1999, R1685/1999, R 448/2004, R 1263/1999, R 2792/1999; R 2369/2002; R 1451/2001; R 179/2002; R 1421/2004; R 1159/2000 u.c., kā arī LR spēkā esošo likumdošanu un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot;

3.

glabāju identisku projekta iesniegumu;

4.

apņemos glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visa veida nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrītu visa veida kontrolēm, kuras veiks Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

5.

projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar LAD;

6.

dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Esmu informēts, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā tikšu izslēgts no struktūrfondu finansējuma saņēmēju loka līdz 2 gadiem;

7.

projekts tiks realizēts projektā paredzētajā laikā. Esmu informēts, ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā, noslēgtais līgums tiks lauzts;

8.

neveikšu nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;

9.

apņemos ziņot par katru projekta etapu;

10.

neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

11.

nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuriem esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļdošanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar korupciju, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas finanšu intereses;

12.

nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

13.

esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur esmu reģistrēts;

14.

esmu izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur esmu reģistrēts;

15.

neesmu pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

16.

neesmu sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas) kā arī neesmu slēpis informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

17.

neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai LAD projektu konkursu vērtēšanas gaitā;

18.

zvejas kuģis, kurš ir izņemts no zvejas kuģu reģistra, izmantojot sabiedrisko finansējumu, netiks aizstāts ar citu kuģi;

19.

nemēģināšu aizstāt norakstāmo kuģi ar citu zvejas kuģi un neturpināšu zvejot ar nomātu kuģi/-iem (attiecas uz tiem atbalsta pretendentiem, kam īpašumā ir tikai viens kuģis);

20.

iepriekšējo 10 gadu laikā neesmu saņēmis valsts subsīdiju atbalstu norakstāmā zvejas kuģa iegādei.

21.

pirms līguma ar LAD noslēgšanas atmaksāšu, pamatojoties uz ZM 2003.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.95 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" nolikumu Nr.6 "Zivsaimniecības attīstība", piešķirtās subsīdijas, kas ir spēkā uz kuģa sadalīšanas/nodošanas brīdi.

Ja tiks konstatēts, ka esat apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, Jums tiks atņemta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu līdz 2 gadiem. Attiecīgajos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.

Projekts iesniegts ______ gada ____ ________________ 3 eksemplāros uz _____ lapām ar pievienotiem ______ (skaits) dokumentiem.

Projekta iesniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.350

Eiropas Savienības struktūrfonda

Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta


Atklāta projektu iesniegumu konkursa


Vienotā programmdokumenta

4.prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"

4.8.pasākuma "Zvejas intensitātes sabalansēšana"


4.8.2.aktivitātes

"Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai vai pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības"


Projekta iesniegums


Projekta iesniedzējs:


Klienta numurs:


Projekta iesnieguma Nr.


.

Apliecinājums par projekta iesnieguma reģistrēšanu:

Klienta numurs:


Projekta iesnieguma Nr.


Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks:


LAD CA darbinieka uzvārds un paraksts:A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona

Vārds:


Rezidents (apvilkt nepieciešamo):

Uzvārds:


Personas kods:


Pases numurs:
Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona

Vārds:


Uzvārds:


Uzņēmuma nosaukums:


Reģistrācijas numurs:


Uzņēmējdarbības veids:


Uzņēmuma vienotais reģistrācijas Nr:


Nodokļu maksātāja Nr.:


PVN maksātāja Nr.:


A.2. Projekta iesniedzēja adreses dati un kontaktinformācija

Adrese korespondencei:


Tālruņa numurs:


Pasta indekss:


Faksa numurs:


Uzņēmuma juridiskā adrese/dzīves vietas adrese:


E-pasta adrese:


Statistikas reģions


Pilsēta


Republikas nozīmes pilsēta


Novads, pagasts


A.3. Bankas rekvizīti

Banka / bankas filiāle:


Subkonta Nr.


SWIFT kods:


Konta Nr:


A.4. Kontaktpersona

Vārds:


Kontakttālrunis:


Uzvārds:


Fakss, e-pasts:


Aizpilda LAD CA darbinieks:

A.5.

LAD CA darbinieka vārds:


Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks


LAD CA darbinieka uzvārds:B. INFORMĀCIJA PAR KUĢI

B.1.

Kuģa īpašnieks:


B.2.

Pašreizējās darbības apraksts

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

B.3. Informācija par norakstāmo kuģi

Kuģa nosaukums


Kuģa reģistrācijas numurs


Kuģa būves gads


Reģistrācijas LKR datums


Galvenā dzinēja jauda


Tonnāža bruto


Tonnāža neto


B.4.

Uz Eiropas Savienības struktūrfondu prioritātēm piesakos:

Pirmo reizi


Atkārtoti


B.5.

Ja piesakās atkārtoti, uzrakstīt struktūrfondu prioritātes un pasākumus, kuru ietvaros ir iesniegti vai tiks iesniegti projekti:

Struktūrfonda prioritāte, pasākums

Projekta iesniegšanas gads

Projekta ieviešanas laiks

Attiecināmo izmaksu summa, LVL

Sabiedriskais finansējums (ES un Latvijas līdzdalība)

Privātais finansējums

1.

2.

3.

4.

5.

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1.

Projekta nosaukums:C.2.

Projekta mērķis:
C.3.

Projekta mērķa grupas apraksts:
C.4.

Plānotās apakšaktivitātes:

1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana sadalīšanai, tai skaitā sagriešana metāllūžņos, sadalīšana gabalos


2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes zonā zvejojošo zvejas kuģu nodošana pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības, piemērām, izglītības, pētniecības, zvejas kontroles mērķiem, muzeju dibināšanai


C.5.

Projekta apraksts

.

.

.

.

.

.

.

.

C.6.

Projekta sākuma termiņš (dd.mm.gggg)

Projekta gala termiņš (dd.mm.gggg)

Projekta ilgums (mēneši)


C.7.

Projekta ieviešanas vieta

Statistikas reģions


Republikas nozīmes pilsēta


Pilsēta


Novads, pagasts


Ieviešanas adrese


C.8.

Kompensācijas summa, LVL


Kompensācijas aprēķins:


C.9.

Projekta finansējuma sadalījums

Finanšu avots

Summa (LVL)

Procentos no kopējās summas (%)

1. Sabiedriskais atbalsts (ES un Latvijas līdzdalība)2. Privātais finansējums

x

x

pašu līdzekļi

x

x

aizņēmumi

x

x

3.Citi līdzekļiKOPĀ


100.00

C.10.

Ja C.9. tabulā ir norādīti citi līdzekļi, precizēt - kādi:

C.11.

Attiecināmās izmaksas

Plānotās aktivitātes

Cena par vienību, LVL

Skaits

Summa (bez PVN), LVL

Realizācijas laiks

pilna

bez PVN

2006

2007

2008

Kompensācija par kuģa izņemšanu no zvejas kuģa saraksta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā

.

.

.

.

x

x

x

C.12.

Projekta ieviešanas laika grafiks:

Darbība:

Precīzs apakšaktivitātes ieviešanas laiks:

Zvejas kuģu nodošana sadalīšanai gabalos:

I. Stāvokļa fiksēšana pirms darbību uzsākšanas


II. Klāja demontāžas pabeigšana


III. Pilnībā sadalīts zvejas kuģis


Zvejas kuģu nodošana pastāvīgai izmantošanai bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības:

I. Stāvokļa fiksēšana pirms darbību uzsākšanas


II. Zvejas kuģis nodots bezpeļņas mērķiem ārpus zvejniecības


C.13.

Struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas laika grafiks (tikai viens gala maksājums)

Nr.

Struktūrfonda pieprasījumā iekļautās attiecināmo izmaksu plānotās darbības

Struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas datums, dd/mm/gggg

Summa (LVL)

1.

.

.

.

.

KOPĀ

.

.

C.14.

Projekta ieviešanas riski:C.15.

Iespējamā rīcība gadījumā, ja struktūrfonda finansējums netiks piešķirts (atzīmēt tikai vienu iespēju):

Projekts tiks ieviests atbilstoši plānam (ja projektu var ieviest par saviem līdzekļiem, bez ES atbalsta)

Projekts tiks ieviests atbilstoši plānam, bet tas aizņems vairāk laika

Projekts tiks ieviests, samazinot tā apjomu

Projekts netiks ieviests

C.16.

Vai šis projekts ir saistīts ar citiem projektiem (ES finansētiem, valsts, pašvaldības finansētiem u.c.)C.17.

Saistītā projekta nosaukums

Saistītā projekta ieviešanas periods

Saistītā projekta finansēšanas avots

Saistītā projekta finansēšanas apjoms

Sākuma datums

Beigu datums

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

C.18.

Saistīto projektu īss apraksts

.

.

.

.

.

.

.

.

C.19.

Vai projekts atstās ietekmi uz vidi?C.20.

Projekta ietekme uz apkārtējo vidi:

.

.

.

.

.

C.21.

Projekta informācijas un publicitātes pasākumi:

.

.

D. PAVADDOKUMENTI

D.1.Iesniedzamie dokumenti:

Nr.
p.k.

Iesniedzamie dokumenti

Atzīmē ar X (projekta iesniedzējs)

Atzīmē ar X (reģistrators)

.

.

Neattiecas

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma 2 eksemplāri (arī elektroniski)


2.

Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par nodokļu nomaksu (uz iesnieguma iesniegšanas brīdi)

oriģināls

3.

Latvijas Kuģu reģistra izdota zvejas kuģa reģistrācijas apliecība

kopija

4.

Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes izdota Piekrastes zvejas licence

kopija5.

Līgums ar komercsabiedrību vai institūciju kuģu nodošanas bezpeļņas mērķiem gadījumā

kopija6.

Līgums ar komercsabiedrību, kas veiks kuģa sadalīšanu gabalos

kopija7.

Apliecinājums, ka projekta iesniegumu parakstījusī persona ir paraksttiesīga

oriģināls

Iesniegto dokumentu skaits kopā
D.2.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:


Projekta iesniedzējs(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)


Projekta iesniedzējs(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)


LAD CA darbinieksparaksts, paraksta atšifrējums, datums)


LAD CA darbinieks(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)


E. PROJEKTA IESNIEDZĒJA DEKLARĀCIJA
Ar savu parakstu apliecinu, ka:

1.

šī projekta finansēšanai neesmu saņēmis Latvijas atbalstu vai Eiropas Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2.

iepazinos ar visiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem t.sk. Vienoto programmdokumentu, Programmas papildinājumu un ES Regulām R 1260/1999, R1685/1999, R 448/2004, R 1263/1999, R 2792/1999; R 2369/2002; R 1451/2001; R 179/2002; R 1421/2004; R 1159/2000 u.c., kā arī LR spēkā esošo likumdošanu un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot;

3.

glabāju identisku projekta iesniegumu;

4.

apņemos glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visa veida nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrītu visa veida kontrolēm, kuras veiks Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

5.

projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar LAD;

6.

dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Esmu informēts, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā tikšu izslēgts no struktūrfondu finansējuma saņēmēju loka līdz 2 gadiem;

7.

projekts tiks realizēts projektā paredzētajā laikā. Esmu informēts, ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā, noslēgtais līgums tiks lauzts;

8.

neveikšu nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;

9.

apņemos ziņot par katru projekta etapu;

10.

neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

11.

nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuriem esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļdošanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar korupciju, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās, vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas finanšu intereses;

12.

nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs lēmums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

13.

esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādi Latvijā vai citā valstī, kur esmu reģistrēts;

14.

esmu izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur esmu reģistrēts;

15.

neesmu pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

16.

neesmu sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas) kā arī neesmu slēpis informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

17.

neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai LAD projektu konkursu vērtēšanas gaitā;

18.

zvejas kuģis, kurš ir izņemts no zvejas kuģu reģistra, izmantojot sabiedrisko finansējumu, netiks aizstāts ar citu kuģi;

19.

nemēģināšu aizstāt norakstāmo kuģi ar citu zvejas kuģi un neturpināšu zvejot ar nomātu kuģi/-iem (attiecas uz tiem atbalsta pretendentiem, kam īpašumā ir tikai viens kuģis);

20.

iepriekšējo 10 gadu laikā neesmu saņēmis valsts subsīdiju atbalstu norakstāmā zvejas kuģa iegādei.

21.

pirms līguma ar LAD noslēgšanas atmaksāšu, pamatojoties uz ZM 2003.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.95 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" nolikumu Nr.6 "Zivsaimniecības attīstība", piešķirtās subsīdijas, kas ir spēkā uz kuģa sadalīšanas/nodošanas brīdi.

Ja tiks konstatēts, ka esat apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, Jums tiks atņemta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu līdz 2 gadiem. Attiecīgajos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.

Projekts iesniegts ______ gada ____ ________________ 3 eksemplāros uz _____ lapām ar pievienotiem ______ (skaits) dokumentiem.

Projekta iesniedzēja paraksts un paraksta atšifrējums____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atklātu projektu iesniegumu konkursu vadlīnijām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 350Pieņemts: 02.05.2006.Stājas spēkā: 10.05.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 09.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
134393
{"selected":{"value":"29.06.2007","content":"<font class='s-1'>29.06.2007.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.06.2007","iso_value":"2007\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2007.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2006","iso_value":"2006\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2006.-28.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.06.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)