Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumus Nr. 210 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.180

Rīgā 2006.gada 7.martā (prot. Nr.13 9.§)
Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu un
likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pamatprasības neautomātiskajiem svariem un šo prasību ievērošanas uzraudzības kārtību projektēšanā, ražošanā un atbilstības novērtēšanā, pirms neautomātiskie svari tiek ievietoti iekšējā tirgū, kā arī nosaka tirgus uzraudzības kārtību.

2. Svari ir mērīšanas līdzeklis ķermeņa masas noteikšanai ar smaguma spēka iedarbību uz šo ķermeni. Svarus var izmantot, lai noteiktu citus ar masu saistītus lielumus, vērtības, parametrus vai raksturojumus. Neautomātisko svaru darbības laikā ir nepieciešama operatora līdzdalība.

3. Ir divas svaru lietošanas veidu kategorijas:

3.1. kategorija, kas nosaka svaru lietošanu:

3.1.1. masas noteikšanai komercdarījumos;

3.1.2. masas noteikšanai, lai aprēķinātu nodevas, tarifus, nodokļus, prēmijas, soda naudas, kompensācijas, atlīdzības vai tamlīdzīgus maksājumus;

3.1.3. masas noteikšanai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, kā arī eksperta atzinuma sniegšanai tiesā;

3.1.4. ķermeņa masas noteikšanai ārstniecībā, lai novērtētu un novērotu pacientu fizisko attīstību, diagnosticētu slimību un noteiktu ārstēšanu;

3.1.5. masas noteikšanai, lai pagatavotu zāles pēc receptes, kā arī masas noteikšanai analīzēs, ko veic medicīnisko izmeklējumu un farmācijas laboratorijās;

3.1.6. masas noteikšanai maksas aprēķinam tirdzniecībā un preču fasēšanā;

3.2. kategorija, kas nosaka pārējos — šo noteikumu 3.1.apakšpunktā neminētus — lietošanas veidus.

4. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās lietošanas kategorijas svarus nodod lietošanā, ja tie atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām pamatprasībām un piemērojamo standartu prasībām, tiem veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras (2.pielikums), tiem ir CE atbilstības marķējums (3.pielikums) un zaļa uzlīme ar melnu M burtu, kas izvietota atbilstoši šo noteikumu 15.punktam. Pamatprasības neattiecas uz svaros ietvertām vai tiem pievienotām ierīcēm, kuras neizmanto šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai lietošanas kategorijai.

5. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" saistībā ar šiem noteikumiem izstrādāto, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).

II. Atbilstības novērtēšana

7. Svaru atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma pamatprasībām var apliecināt ar šādām iesniedzēja izvēlētām procedūrām:

7.1. EK tipa novērtēšana (2.pielikuma 1.punkts), pēc kuras seko EK tipa atbilstības deklarācija (produkcijas kvalitātes garantija) (2.pielikuma 2.punkts) vai EK verificēšana (2.pielikuma 3.punkts). EK tipa novērtēšana nav obligāta svariem, kuros neizmanto elektroniskas ierīces un kuru slodzes mērierīcē nav izmantota atspere slodzes līdzsvarošanai. Šajos gadījumos svaru atbilstību apliecina ar EK tipa atbilstības deklarāciju (produkcijas kvalitātes garantija) vai EK verificēšanu;

7.2. EK vienības verificēšana (2.pielikuma 4.punkts).

8. Dokumentāciju, kas attiecas uz šo noteikumu 7.punktā noteiktajām procedūrām, sastāda tās Eiropas Savienības dalībvalsts valodā, kura veic šīs procedūras, vai valodā, kas pieņemama atbilstības novērtēšanas institūcijai.

9. Ja uz svariem attiecas citu normatīvo aktu prasības, kas arī paredz CE marķējumu, tad CE atbilstības marķējums uz svariem norāda, ka tie atbilst arī šo noteikumu prasībām.

10. Svaru atbilstības novērtēšanas procedūras, kas noteiktas šo noteikumu 7.punktā, veic atbilstības novērtēšanas institūcijas, par kurām Eiropas Komisija publicējusi paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk — paziņotās institūcijas).

11. Latvijas atbilstības novērtēšanas institūcijas ir:

11.1. (zaudējis spēku ar 01.01.2007.; skat. 27. punktu);

11.2. institūcijas, kas akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs":

11.2.1. atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 : 2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un standartam LVS EN 45011 : 2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produkta sertifikācijas sistēmām", lai veiktu EK tipa novērtēšanas procedūras;

11.2.2. atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025 : 2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un standartam LVS EN ISO/IEC 17020 : 2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju", lai veiktu EK verificēšanas un EK vienības verificēšanas procedūras;

11.2.3. atbilstoši standartam LVS EN 45012 : 2004 "Vispārējās prasības kvalitātes sistēmu novērtēšanas un sertifikācijas/reģistrācijas institūcijām", lai veiktu EK uzraudzību.

12. Institūcija atbilst šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem atbilstības novērtēšanas institūciju paziņošanas kritērijiem, ja tā ir izpildījusi attiecīgajos piemērojamos standartos noteiktās prasības.

13. Ekonomikas ministrija paziņo Eiropas Komisijai un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm par Latvijas atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras atbilst šo noteikumu 11.punkta prasībām un kurām piešķirts identifikācijas numurs.

14. Ekonomikas ministrija atsauc savu paziņojumu un publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", ja atbilstības novērtēšanas institūcija neatbilst šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.

III. CE atbilstības marķējums un uzraksti

15. Šo noteikumu 5.pielikumā noteikto marķējumu un uzrakstus uz svariem izvieto tā, lai tie būti skaidri saskatāmi, viegli izlasāmi un neizdzēšami.

16. Uz svariem nedrīkst izvietot marķējumu, kuru var sajaukt ar CE atbilstības marķējumu.

17. Ja šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās lietošanas kategorijas svaros iekļauj ierīces vai tiem pievieno ierīces, kurām neveic šo noteikumu II nodaļā minētās atbilstības novērtēšanas procedūras, uz katras šādas ierīces izvieto lietojuma ierobežojuma simbolu (4.pielikuma 3.punkts). Minēto simbolu uz ierīcēm izvieto tā, lai tas būtu skaidri saskatāms un neizdzēšams.

IV. Tirgus uzraudzība

18. Tirgus uzraudzības institūcijas funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

(MK 31.10.2006. noteikumu Nr.881 redakcijā)

19. Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē, ka svariem, kuri ir pareizi uzstādīti un izmantoti paredzētajiem nolūkiem, CE atbilstības marķējums un zaļā uzlīme ar melnu M burtu uzlikta nepamatoti un neatbilst šo noteikumu prasībām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic atbilstošus pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu to lietošanu un ievietošanu tirgū, kā arī informē Ekonomikas ministriju par veiktajiem pasākumiem.

(Grozīts ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.881)

20. Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju par Patērētāju tiesību aizsardzības centra veiktajiem pasākumiem un norāda attiecīgu lēmuma pamatojumu:

20.1. neatbilstība šo noteikumu 2.pielikuma pamatprasībām, ja svari neatbilst piemērojamiem standartiem;

20.2. nepareiza standartu piemērošana;

20.3. trūkumi piemērojamos standartos.

(Grozīts ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.881)

21. Ja Eiropas Komisija apstiprina šo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma pamatotību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aptur svaru ievietošanu tirgū, aizliedz to lietošanu un informē par to Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju un citas Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālās pārstāvniecības par konstatētajām neatbilstībām un veiktajiem pasākumiem.

(Grozīts ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.881)

22. Ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs konstatē, ka svariem ir piestiprināts neatbilstošs CE atbilstības marķējums un zaļā uzlīme ar melnu M burtu, tā informē par neatbilstību Eiropas Savienībā atzīto ražotāju vai viņa pilnvaroto pārstāvi un pieprasa uzlikt svariem šiem noteikumiem atbilstošu CE atbilstības marķējumu un zaļo uzlīmi ar melnu M burtu. Ja neatbilstība netiek novērsta, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aptur attiecīgo svaru ievietošanu tirgū vai nodrošina to izņemšanu no tirgus.

(Grozīts ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.881)

23. Lai nodrošinātu, ka svari, kas marķēti ar CE atbilstības marķējumu un zaļo uzlīmi ar melnu M burtu un nodoti lietošanā atbilstoši šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai svaru lietošanas kategorijai, atbilstu šo noteikumu prasībām arī turpmāk, tiek veikta šāda valsts metroloģiskā kontrole:

23.1. verificēšana divus gadus pēc CE atbilstības marķējuma uzlikšanas un turpmāk atkārtotā verificēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

23.2. valsts metroloģiskā uzraudzība.

24. Veicot valsts metroloģisko uzraudzību svaru tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pārbauda, vai svari, kuri tiek realizēti atbilstoši šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai svaru lietošanas kategorijai, ir nodrošināti ar šādiem atbilstības apliecinājumiem:

24.1. ražotāja atbilstības deklarācijas kopija, kuru pievieno svariem, tos ievietojot tirgū. Ja svaru atbilstība šo noteikumu 2.pielikuma pamatprasībām apliecināta ar EK tipa atbilstības deklarācijas procedūru, deklarācijā jābūt identificētai paziņotajai institūcijai, kas veic EK uzraudzību;

24.2. EK atbilstības sertifikāta kopija un, ja ir modulārā pieeja, moduļu saderības apliecinājums, ja svaru atbilstība šo noteikumu 2.pielikuma pamatprasībām apliecināta ar EK verificēšanu;

24.3. svariem pievienoto ierīču testēšanas sertifikāts, kurā identificēta paziņotā institūcija.

(Grozīts ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.881)

25. Veicot valsts metroloģisko uzraudzību šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās lietošanas kategorijās svaru lietošanas vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pārbauda:

25.1. svaru atbilstību apstiprinātajam tipam;

25.2. CE atbilstības marķējuma un zaļās uzlīmes ar melnu M burtu esību uz svariem;

25.3. atkārtotās verificēšanas periodiskuma ievērošanu;

25.4. svaru atbilstību apstiprinātajam tipam, CE atbilstības marķējuma un zaļās uzlīmes ar melnu M burtu esību uz svariem pēc to remonta.

(Grozīts ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.881)

V. Noslēguma jautājumi

26. (Svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 713)

27. Šo noteikumu 11.1.apakšpunkts zaudē spēku ar 2007.gada 1.janvāri

(MK 31.10.2006. noteikumu Nr.881 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1990.gada 20.jūnija Direktīvas 90/384/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz neautomātiskajiem svariem;

2) Eiropas Padomes 1993.gada 22.jūlija Direktīvas 93/68/EEK, ar kuru groza direktīvas 87/404/EEK (vienkāršās spiedtvertnes), 88/378/EEK (rotaļlietu drošība), 89/106/EEK (celtniecības ražojumi), 89/336/EEK (elektromagnētiskā savietojamība), 89/392/EEK (mašīnas), 89/686/EEK (individuālās aizsardzības līdzekļi), 90/384/EEK (neautomātiskie svēršanas instrumenti), 90/385/EEK (aktīvās implantējamās medicīniskās ierīces), 90/396/EEK (gāzveida kurināmo dedzināšanas iekārtas), 91/263/EEK (telekomunikāciju gala ierīces), 92/42/EEK (jauni ūdens sildītāji, ko kurina ar šķidro vai gāzveida kurināmo) un 73/23/EEK (elektroierīces, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.180
Pamatprasības neautomātiskajiem svariem

I. Vispārīgās prasības

1. Pamatprasības attiecas uz šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās lietošanas kategorijas neautomātiskajiem svariem.

2. Tirdzniecības vietās lietojamo neautomātisko svaru indikācijas ierīces un printeri, kas paredzēti pārdevējam un pircējam, atbilst pamatprasībām. Ja neautomātiskie svari aprīkoti vai savienoti ar vairāk nekā vienu indikācijas ierīci vai printeri, ierīcēm, kas atkārto svēršanas rezultātus un nevar ietekmēt pareizu svaru darbību, nav jāatbilst pamatprasībām, ja svēršanas rezultātus pareizi un neizdzēšami drukā vai reģistrē svaru daļa, kas atbilst pamatprasībām, un ja rezultāti pieejami abām svēršanā ieinteresētajām pusēm.

II. Metroloģiskās prasības

3. Masas mērvienības:

3.1. SI mērvienības — kilograms, mikrograms, miligrams, grams, tonna;

3.2. angļu nemetriskās mērvienības — mārciņa, unce, Trojas unce;

3.3. citas mērvienības — metriskais karāts (ct) dārgakmeņu svēršanai.

4. Ja neautomātiskajos svaros izmanto šī pielikuma 3.2.apakšpunktā minētās angļu nemetriskās mērvienības, pārvēršanu veic ar vienkāršu interpolāciju.

5. Neautomātiskajiem svariem ir noteiktas šādas precizitātes klases:

5.1. sevišķa precizitāte — I;

5.2. augsta precizitāte — II;

5.3. vidēja precizitāte — III;

5.4. parasta precizitāte — IIII.

6. Precizitātes klašu specifikācijas norādītas 1.tabulā.

1.tabula

Klase

Verificēšanas iedaļas vērtība (e)

Minimālā robeža (Min)

Verificēšanas iedaļu skaits
n = Max/e

minimālā vērtība

minimālā vērtība

maksimālā vērtība

1

2

3

4

5

I

0,001

g <

e

100 e

50000

II

0,001

g <

e

<

0,05 g

20 e

100

100000

0,1

g <

e

50 e

5000

100000

III

0,1

g <

e

<

2 g

20 e

100

10000

5

g <

e

20 e

500

10000

IIII

5

g <

e

10 e

100

1000

7. Pārvadājumu tarifu noteikšanai II un III klases svariem minimālo robežu samazina līdz 5 e.

8. Verificēšanas iedaļas vērtība:

8.1. iedaļas vērtība d un verificēšanas iedaļas vērtība e izteikta 1 x 10k, 2 x 10k vai 5 x 10k masas mērvienībās (kur k ir pozitīvs vai negatīvs vesels skaitlis vai nulle);

8.2. svariem bez indikācijas palīgierīcēm iedaļas vērtība d ir vienāda ar verificēšanas iedaļas vērtību e (d = e);

8.3. svariem ar indikācijas palīgierīcēm piemēro šādus nosacījumus:

e = 1 x 10k g un d < e < 10

(šīs prasības neattiecas uz I klases svariem, kuriem d < 10-4 g un e = 10-3 g).

9. Svariem tiek noteikta šāda klasifikācija:

9.1. svari ar vienu svēršanas diapazonu:

9.1.1. svēršanas minimālās robežas mazāko vērtību I un II klases svariem ar indikācijas palīgierīcēm iegūst, šī pielikuma 1.tabulas 3.ailē verificēšanas iedaļas vērtību (e) aizstājot ar iedaļas vērtību (d);

9.1.2. I klases svariem, kuriem d < 10-4 g, svēršanas maksimālā robeža var būt mazāka nekā 50000 e;

9.2. svari ar vairākiem svēršanas diapazoniem:

9.2.1. katru svēršanas diapazonu skaidri norāda uz svariem. Katru atsevišķo svēršanas diapazonu klasificē saskaņā ar šī pielikuma 9.1.apakšpunktu;

9.2.2. ja svēršanas diapazoni atbilst dažādām precizitātes klasēm, svariem jāatbilst stingrākajām prasībām, kas attiecas uz precizitātes klasēm šajos svēršanas diapazonos;

9.3. vairākiedaļu svari:

9.3.1. svariem ar vienu svēršanas diapazonu var būt vairāki svēršanas diapazoni;

9.3.2. vairākiedaļu svarus neaprīko ar indikācijas papildierīcēm;

9.3.3. katru atsevišķo svēršanas diapazonu definē ar:

9.3.3.1.

verificēšanas iedaļas vērtību ei

ei+1

> ei;

9.3.3.2.

maksimālo robežu Maxr

Maxr

= Max;

9.3.3.3.

minimālo robežu Mini

Mini
Min1

= Maxi-1 un
= Min, kur

i — atsevišķā svēršanas diapazona numurs (i = 1, 2,... r);

r — kopējais atsevišķo svēršanas diapazonu skaits;

9.3.4. visas svēršanas robežas neatkarīgi no jebkuras lietotās taras svara vērtības attiecas uz neto svaru;

9.3.5. atsevišķos svēršanas diapazonus klasificē atbilstoši šī pielikuma 2.tabulai. Visi atsevišķie svēršanas diapazoni atbilst vienai svaru precizitātes klasei.

2.tabula

Klase

Verificēšanas iedaļas vērtība (e)

Minimālā robeža (Min)

Verificēšanas iedaļu skaits

minimālā vērtība

minimālā vērtība
n = Maxi /e(i+1)

maksimālā vērtība
n = Maxi/ei

1

2

3

4

5

I

0,001

g <

ei

100 ei

50000

II

0,001

g <

ei

<

0,005 g

20 ei

5000

100000

0,1

g <

ei

50 ei

5000

100000

III

0,1

g <

ei

<

2 g

20 ei

500

10000

IIII

5

g <

ei

10 ei

50

1000

Ja i = r, piemēro attiecīgo 1.tabulas aili, e aizvietojot ar er.

i — atsevišķā svēršanas diapazona numurs (i = 1, 2,... r);

r — kopējais atsevišķo svēršanas diapazonu skaits.

10. Precizitāte:

10.1. īstenojot šo noteikumu 7.punktā noteiktās procedūras, rādījuma kļūda nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo rādījuma kļūdu, kas norādīta šī pielikuma 3.tabulā. Ciparu rādījumu kļūdu koriģē, ietverot noapaļojuma kļūdu. Maksimāli pieļaujamās kļūdas attiecas uz neto un taras svara vērtību visiem iespējamajiem smagumiem, izņemot uzstādītās taras svara vērtības;

10.2. maksimāli pieļaujamās kļūdas svaru lietošanā ir divreiz lielākas nekā šī pielikuma 10.1.apakšpunktā noteiktās maksimāli pieļaujamās kļūdas.

3.tabula

Slodzes

Maksimāli pieļaujamā kļūda

I klase

II klase

0 <

m <

50000 e

0 <

m <

5000 e

± 0,5 e

50000 e <

m <

200000 e

5000 e <

m <

20000 e

± 1,0 e

200000 e <

m

20000 e <

m <

100000 e

± 1,5 e

Slodzes

Maksimāli pieļaujamā kļūda

III klase

IIII klase

0 <

m <

500 e

0 <

m <

50 e

± 0,5 e

500 e <

m <

2000 e

50 e <

m <

200 e

± 1,0 e

2000 e <

m <

10000 e

200 e <

m <

1000 e

± 1,5 e

11. Svēršanas rezultātiem jābūt atkārtojamiem un reproducējamiem, lietojot citas indikācijas ierīces un citas līdzsvarošanas metodes. Svēršanas rezultātiem jābūt pietiekami nejutīgiem pret slodzes stāvokļa izmaiņām uz slodzes uztvērēja.

12. Svari reaģē uz nelielām svara izmaiņām.

13. Svēršanu ietekmējošie lielumi un laiks:

13.1. II, III un IIII klases svariem, kurus var novietot slīpi, jābūt pietiekami nejutīgiem pret slīpumu, kāds tiem var būt parastos uzstādīšanas apstākļos;

13.2. svari atbilst metroloģiskajām prasībām ražotāja noteiktā temperatūras diapazonā. Ja ražotāja specifikācijā tas nav norādīts, tiek piemērots temperatūras diapazons no -10 oC līdz +40 oC. Pārējos gadījumos šis diapazons ir vismaz:

13.2.1. I klases svariem — līdz 5 °C;

13.2.2. II klases svariem — līdz 15 °C;

13.2.3. III un IIII klases svariem — līdz 30 °C;

13.3. svari, kas darbināmi no tīkla elektropadeves, izpilda metroloģiskās prasības, ja tīkla elektropadeve ir noteikto svārstību robežās. Svari, kas darbināmi no baterijas, uzrāda sprieguma samazināšanos zem minimālās noteiktās vērtības un šādos apstākļos turpina darboties pareizi vai automātiski izslēdzas;

13.4. elektroniskie svari (izņemot I un II klases svarus, kuriem e ir mazāks par 1 g) atbilst metroloģiskajām prasībām temperatūras diapazona augšējā robežā, ja ir augsts relatīvais mitrums;

13.5. II, III vai IIII klases svaru noslogošana uz ilgu laiku rada nenozīmīgu ietekmi uz svara rādījumu vai uz nulles rādījumu tūlīt pēc svara noņemšanas;

13.6. citos apstākļos svari darbojas pareizi vai automātiski izslēdzas.

III. Svaru uzbūve un konstrukcija

14. Vispārīgās prasības:

14.1. svaru konstrukcija un uzbūve ir tāda, lai svari, pareizi uzstādīti un lietoti paredzētajos apstākļos, saglabātu metroloģiskos raksturojumus. Svari uzrāda masas vērtību;

14.2. ja elektroniskos svarus pakļauj traucējumiem, svaru darbība nerada nozīmīgas kļūmes vai automātiski atklāj tās un uzrāda. Atklājot nozīmīgu kļūmi, elektroniskie svari automātiski izslēdzas vai automātiski raida optisku vai akustisku signālu, līdz lietotājs veic atbilstošu darbību vai kļūme izzūd;

14.3. svari atbilst šī pielikuma 14.1. un 14.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām visā tiem noteiktajā lietošanas laikā;

14.4. elektroniskie ciparu svari pastāvīgi kontrolē mērīšanas procesa pareizību, indikācijas ierīces, kā arī visu datu uzglabāšanu atmiņā un datu pārraidi. Atklājot nozīmīgu nolietojuma kļūdu, elektroniskie svari automātiski raida optisku vai akustisku signālu, līdz lietotājs veic atbilstošu darbību vai kļūme izzūd;

14.5. elektroniskie svari var būt aprīkoti ar atbilstošām saskarnēm, kuras atļauj svariem pievienot papildu ierīces, kas neietekmē svaru metroloģiskos raksturojumus;

14.6. svariem nedrīkst būt tādu īpašību, kas veicina svaru ļaunprātīgu lietošanu. Nejaušas nepareizas lietošanas iespējas ir minimālas. Aizsardzību nodrošina arī ierīcēm, kuras lietotājs nedrīkst demontēt vai regulēt;

14.7. svari ir konstruēti tā, lai nodrošinātu iespēju veikt šajos noteikumos paredzētās pārbaudes.

15. Svēršanas rezultātu un citu svara vērtību rādījumi:

15.1. svēršanas rezultātu un citu svara vērtību rādījumi ir pareizi, nepārprotami un precīzi. Ievērojot lietošanas nosacījumus, rādījumi uz indikācijas ierīces ir viegli nolasāmi;

15.2. rādījumi nav iespējami, ja svēršanas maksimālo robežu (Max) pārsniedz par 9 e;

15.3. indikācijas palīgierīcē rezultātu parādīšana decimāldaļās pieļaujama tikai pa labi no komata. Indikācijas paplašinātājierīci izmanto īslaicīgi, un tās darbība nedrīkst ietekmēt rezultātu drukāšanu;

15.4. papildrādījumus uzrāda tā, lai tos nevarētu sajaukt ar pamatrādījumiem.

16. Svēršanas rezultātu un citu svara vērtību izdrukas ir pareizas, identificējamas un nepārprotamas. Izdruka ir skaidri redzama, salasāma, neizdzēšama un ilgstoši saglabājama.

17. Pareizai svaru nostādīšanai references stāvoklī svarus var aprīkot ar līmeņošanas ierīci un līmeņa indikatoru ar pietiekamu jutīgumu.

18. Svarus var aprīkot ar nulles uzstādes ierīcēm. Šo ierīču darbība nodrošina precīzu svaru rādījumu nulles uzstādi un mērīšanas rezultātu pareizību.

19. Svarus var aprīkot ar vienu vai vairākām tarēšanas ierīcēm un vienu taras svara uzstādes ierīci. Tarēšanas ierīces nodrošina precīzu nulles rādījuma uzstādīšanu un pareizu neto svara noteikšanu. Taras svara uzstādes ierīces darbība nodrošina pareizu neto svara vērtības noteikšanu.

20. Papildu prasības svaru lietošanai tirdzniecības vietās ar maksimālo robežu, ne lielāku par 100 kg:

20.1. svari lietošanai tirdzniecības vietās uzrāda pamatinformāciju par svēršanas operāciju, svari ar cenas uzrādījumu skaidri parāda pircējam maksu par pirkumu;

20.2. norādītā maksa par pirkumu ir precīza;

20.3. maksu aprēķinošie svari rāda pamatrādījumus tik ilgi, lai pircējs spētu tos pienācīgi izlasīt;

20.4. maksu aprēķinošie svari var izpildīt papildu funkcijas, ja informācija par visām svaru darbībām tiek izdrukāta uz pircējam paredzētā čeka vai etiķetes;

20.5. svarus aprīko tā, lai tie nerādītu grūti saprotamus vai pārprotamus rādījumus;

20.6. svari aizsargā pircēju no kļūdainiem tirdzniecības darījumiem, ko izraisa svaru nepareiza darbība;

20.7. svarus nedrīkst aprīkot ar indikācijas palīgierīcēm un indikācijas paplašinātājierīcēm, kas atspoguļo svēršanas rezultātus;

20.8. svarus aprīko ar tādām papildu ierīcēm, kas nevar izraisīt to ļaunprātīgu izmantošanu;

20.9. ja svari ir līdzīgi svariem, ko lieto tirdzniecības vietās, bet kuri neatbilst šī pielikuma prasībām, to indikācijas ierīces tuvumā atrodas uzraksts "Aizliegts lietot tirdzniecības vietās".

21. Etiķetes izdrukas svari atbilst prasībām, kas piemērotas tirdzniecības vietās lietojamiem svariem ar maksas uzrādījumu. Maksas etiķetes izdrukāšana par svēršanas operāciju, kuras rādījumi ir mazāki par svēršanas minimālo robežu, nav pieļaujama.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.180
Atbilstības novērtēšanas procedūras

I. EK tipa novērtēšana

1. EK tipa novērtēšana ir procedūra, kurā paziņotā institūcija apstiprina un apliecina svaru tipa atbilstību šo noteikumu prasībām.

2. Iesniegumu EK tipa novērtēšanai ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis Eiropas Savienībā iesniedz tikai vienā paziņotajā institūcijā. Iesniegumā norāda ražotāja un tā pilnvarotā pārstāvja (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis) nosaukumu (fiziskajām personām — vārdu, uzvārdu), adresi un uzņēmuma reģistrācijas numuru (fiziskajām personām — personas kodu), klāt pievienojot:

2.1. rakstisku apliecinājumu, ka šāds iesniegums nav iesniegts nevienā citā paziņotajā institūcijā;

2.2. projekta tehnisko dokumentāciju atbilstoši šī pielikuma VI nodaļai.

3. Iesniedzējs paziņotās institūcijas rīcībā nodod svarus, kas pārstāv apstiprināmo tipu.

4. Paziņotā institūcija:

4.1. novērtē tehnisko dokumentāciju un pārliecinās, vai svari izgatavoti atbilstoši tai;

4.2. vienojas ar iesniedzēju par vietu, kur tiks veikta novērtēšana un nepieciešamie testi;

4.3. veic novērtēšanu un nepieciešamos testus, lai pārliecinātos:

4.3.1. vai ražotāja pieņemtie risinājumi atbilst pamatprasībām, ja nav izmantoti piemērojamie standarti;

4.3.2. vai ražotājs ir nodrošinājis atbilstību pamatprasībām, ja izmantoti piemērojamie standarti.

5. Ja tips atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija izsniedz iesniedzējam EK tipa apstiprinājuma sertifikātu. Sertifikāts ietver atzinumu par novērtēšanu, derīguma nosacījumus, nepieciešamo informāciju svaru identifikācijai un svaru darbības aprakstu. EK tipa apstiprinājuma sertifikātam pievieno visus būtiskos tehniskos rasējumus un shēmas.

6. Tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniedz uz 10 gadiem, un to var atkārtoti pagarināt uz laiku līdz 10 gadiem. Ja svaru konstrukcija tiek būtiski mainīta, izmantojot jaunu tehnoloģiju, tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniedz uz diviem gadiem, un to var pagarināt uz laiku līdz trim gadiem.

7. Paziņotā institūcija periodiski sastāda citām Eiropas Savienības dalībvalstīm pieejamu sarakstu, kurā ietverta šāda informācija:

7.1. saņemtie iesniegumi EK tipa novērtēšanai;

7.2. izsniegtie EK tipa apstiprinājuma sertifikāti;

7.3. EK tipa apstiprinājuma iesniegumu atteikumi;

7.4. papildinājumi un grozījumi izdotajos dokumentos.

8. Paziņotā institūcija par EK tipa apstiprinājuma sertifikātu anulēšanu nekavējoties informē Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija savukārt informē pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis. Attiecīgā dalībvalsts dara zināmu šo informāciju paziņotajām institūcijām savā valstī.

9. Citas paziņotās institūcijas var saņemt EK tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā pielikumu kopiju.

10. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis pastāvīgi informē paziņoto institūciju, kura ir izsniegusi EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa izmaiņām.

11. Paziņotā institūcija, kas izsniegusi EK tipa apstiprinājuma sertifikātu, pēc ražotāja veiktajām izmaiņām, kuras ietekmē apstiprinātā tipa atbilstību šo noteikumu pamatprasībām vai svariem noteiktos lietošanas nosacījumus, izsniedz papildu apstiprinājumu, noformējot to kā papildinājumu oriģinālajam EK tipa apstiprinājuma sertifikātam.


II. EK tipa atbilstības deklarācija (produkcijas kvalitātes garantija)

12. EK tipa atbilstības deklarācija (produkcijas kvalitātes garantija) ir procedūra, kurā ražotājs, kas izpildījis šī pielikuma 13. un 14.punktā noteiktās prasības, apliecina, ka svari atbilst EK tipa apstiprinājuma sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis visiem svariem piestiprina CE marķējumu un zaļās uzlīmes ar melnu M burtu, uzliek šo noteikumu 4.pielikumā paredzētos metroloģiskos uzrakstus un sastāda atbilstības deklarāciju. CE marķējumam pievieno tās paziņotās institūcijas identifikācijas numuru, kas atbild par šī pielikuma 14.punktā minēto EK uzraudzību.

13. Ražotājs ievieš kvalitātes sistēmu atbilstoši šādiem nosacījumiem:

13.1. ražotājs iesniedz paziņotajā institūcijā iesniegumu kvalitātes sistēmas apstiprināšanai, darot zināmu visu vajadzīgo informāciju par kvalitātes sistēmas dokumentāciju un svaru konstrukcijas dokumentāciju. Iesniegumā norādīts, ka ražotājs apņemas:

13.1.1. īstenot apstiprināto kvalitātes sistēmu;

13.1.2. uzturēt un nodrošināt apstiprināto kvalitātes sistēmu;

13.2. kvalitātes sistēma nodrošina svaru atbilstību apstiprinātajam tipam, kā noteikts EK tipa apstiprinājuma sertifikātā, un šo noteikumu prasībām;

13.3. ražotājs pieņemtās kvalitātes sistēmas sastāvdaļas, prasības un nosacījumus sistemātiski un secīgi rakstiski dokumentē kvalitātes sistēmas politikas, procedūru un instrukciju veidā;

13.4. kvalitātes sistēmas dokumentācija nodrošina saprotamas kvalitātes nodrošināšanas programmas, plānus, rokasgrāmatas un pierakstus, kā arī ietver šādu informāciju:

13.4.1. kvalitātes sistēmas mērķi un ražotāja organizatoriskā struktūra, vadības pienākumi, pilnvaras un atbildība produkta kvalitātes nodrošināšanā;

13.4.2. ražošanas procesu, kvalitātes vadības un nodrošināšanas metodes, kā arī regulāri veicamās darbības;

13.4.3. novērtēšana un testi, kurus veic pirms ražošanas uzsākšanas, ražošanas stadijā un pēc ražošanas, kā arī to veikšanas biežums;

13.4.4. kontroles līdzekļi nepieciešamās produkta kvalitātes un kvalitātes sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanai;

13.5. paziņotā institūcija novērtē ražotāja kvalitātes sistēmu un nosaka, vai tā atbilst šī pielikuma 13.2.apakšpunkta un attiecīgā piemērojamā standarta prasībām;

13.6. paziņotā institūcija par pieņemto lēmumu informē ražotāju un citas paziņotās institūcijas. Paziņojumā ražotājam ietver atzinumu par novērtēšanu vai atteikuma gadījumā lēmuma pamatojumu;

13.7. ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis informē paziņoto institūciju, kura apstiprinājusi kvalitātes sistēmu, par jebkuru kvalitātes nodrošinājuma sistēmas aktualizāciju attiecībā uz pārmaiņām (piemēram, jaunas tehnoloģijas ieviešana, jauna kvalitātes nodrošināšanas koncepcija);

13.8. paziņotā institūcija, kas atsauc kvalitātes sistēmas apstiprinājumu, informē par to citas paziņotās institūcijas.

14. Kvalitātes sistēmu pakļauj EK uzraudzībai:

14.1. EK uzraudzības mērķis ir pārliecināties, vai ražotājs pilda pienākumus, ko nosaka apstiprinātā kvalitātes sistēma;

14.2. ražotājs nodrošina paziņotajai institūcijai iespēju, veicot pārbaudi, brīvi iekļūt ražošanas, kontroles, testēšanas un noliktavu telpās un sniedz visu nepieciešamo informāciju, kurā ietilpst:

14.2.1. kvalitātes sistēmas dokumentācija;

14.2.2. svaru konstrukcijas dokumentācija;

14.2.3. kvalitātes pieraksti (pārbaudes pārskati, ziņas par veiktajiem testiem un kalibrēšanu un pārskati par personāla kvalifikāciju);

14.3. paziņotā institūcija periodiski veic auditu, lai pārliecinātos, ka ražotājs uztur un īsteno kvalitātes sistēmu un izsniedz ražotājam pārskatus par audita rezultātiem. Paziņotā institūcija ir tiesīga veikt iepriekš nepieteiktas vizītes pie ražotāja, veicot pilnu vai daļēju auditu un izsniedzot pārskatu par vizīti un auditu;

14.4. paziņotā institūcija nodrošina, lai ražotājs uzturētu un īstenotu apstiprināto kvalitātes sistēmu.


III. EK verificēšana

15. EK verificēšana ir procedūra, kuras ietvaros ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis Eiropas Savienībā nodrošina un deklarē, ka svari atbilst EK tipa novērtēšanas sertifikātā noteiktajam tipam (ja tāds nepieciešams) un šo noteikumu prasībām.

16. Ražotājs veic nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas process nodrošinātu svaru atbilstību tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam (ja tāds nepieciešams) un šo noteikumu prasībām. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis Eiropas Savienībā katriem svariem piestiprina CE marķējumu, zaļo uzlīmi ar melnu M burtu un sastāda rakstisku atbilstības deklarāciju.

17. Paziņotā institūcija veic atbilstošo novērtēšanu un testus, kontrolējot un testējot visus svarus, kā noteikts šī pielikuma 19.punktā.

18. Svariem, kuriem EK tipa apstiprinājums netiek prasīts, ražotājs pēc paziņotās institūcijas pieprasījuma nodrošina dokumentāciju par svaru konstrukciju.

19. Verificēšana, kontrolējot un testējot svarus, tiek veikta šādi:

19.1. paziņotā institūcija novērtē katrus atsevišķos svarus un veic piemērojamos standartos noteiktos testus vai līdzvērtīgus testus, kas nepieciešami, lai apstiprinātu svaru atbilstību EK tipa novērtēšanas sertifikātā aprakstītajam tipam un šo noteikumu prasībām;

19.2. svariem, kuri atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija piestiprina (vai liek piestiprināt) identifikācijas numuru un sastāda rakstisku atbilstības sertifikātu;

19.3. ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis nodrošina, lai paziņotās institūcijas sastādītais atbilstības sertifikāts tiktu izsniegts pēc pieprasījuma.


IV. EK vienības verificēšana

20. EK vienības verificēšana ir procedūra, kuras ietvaros ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis Eiropas Savienībā nodrošina un apliecina, ka svari, kas konstruēti konkrētai izmantošanai, atbilst šo noteikumu prasībām un tiem izdots attiecīgs sertifikāts, kā noteikts šī pielikuma 21.punktā. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis piestiprina svariem CE marķējumu, zaļo uzlīmi ar melnu M burtu un sastāda rakstisku atbilstības deklarāciju.

21. Paziņotā institūcija novērtē svarus un veic piemērojamos standartos noteiktos testus vai līdzvērtīgus testus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu svaru atbilstību šo noteikumu prasībām. Svariem, kuri atbilst šo noteikumu prasībām, paziņotā institūcija piestiprina (vai liek piestiprināt) savu identifikācijas numuru un sastāda rakstisku atbilstības sertifikātu.

22. Paziņotā institūcija novērtē svaru tehniskās dokumentācijas (VI nodaļa) atbilstību šo noteikumu prasībām un svaru konstrukcijai. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis nodrošina, lai ražošanas un darbības apraksts būtu saprotams un pieejams paziņotajai institūcijai.

23. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis nodrošina, lai paziņotās institūcijas izsniegtais atbilstības sertifikāts tiktu izsniegts pēc pieprasījuma.


V. Procedūru kopīgie nosacījumi

24. EK tipa atbilstības deklarācijas procedūru (produkcijas kvalitātes garantija), EK verificēšanu un EK vienības verificēšanu veic pie ražotāja vai jebkurā citā vietā, ja svari pēc to izgatavošanas nogādājami uzstādīšanas vietā neizjaucot vai uzstādīšanas darbi neietekmē svaru darbību un ja ievēro smaguma spēka vērtību vai svaru darbību neietekmē smaguma spēka izmaiņas. Pārējos gadījumos minētās procedūras veic svaru lietošanas vietā.

25. Ja svaru darbību ietekmē smaguma spēka izmaiņas, šī pielikuma 24.punktā minētās procedūras var veikt divos posmos. Otrajā posmā ietver novērtēšanu un testus, kuru rezultāti ir atkarīgi no smaguma spēka, un tos veic svaru lietošanas vietā. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts savā teritorijā noteikusi smaguma spēka zonas, frāzi "svaru lietošanas vietā" var lasīt kā "svaru lietošanas smaguma spēka zonā".

26. Ja ražotājs ir izvēlējies kādu no šī pielikuma 24.punktā minētajām procedūrām veikt divos posmos un katrā posmā procedūras veic cita paziņotā institūcija:

26.1. paziņotā institūcija, kas pirmajā posmā veikusi attiecīgās procedūras, uz svariem izvieto savu identifikācijas zīmi;

26.2. institūcija, kas veikusi pirmo posmu, izdod katriem svariem sertifikātu, kurā norāda svaru identifikācijai nepieciešamos datus un norāda veiktos novērtējumus un testus, otrajā posmā cita paziņotā institūcija veic atlikušos novērtējumus un testus;

26.3. ražotājs, kas izvēlējies pirmajā posmā veikt EK tipa atbilstības deklarāciju3(produkcijas kvalitātes garantija), otrajā posmā var veikt to pašu procedūru vai veikt otrajā posmā svaru EK verificēšanu;

26.4. pēc otrā posma pabeigšanas svariem piestiprina CE marķējumu ar otrajā posmā iesaistītās paziņotās institūcijas identifikācijas zīmi un zaļo uzlīmi ar melnu M burtu.


VI. Konstrukcijas dokumentācija

27. Svaru tehniskajā dokumentācijā saprotami parādīta svaru konstrukcija, izgatavošana un darbība, lai dotu iespēju novērtēt tās atbilstību šo noteikumu prasībām.

28. Dokumentācijā iekļauj:

28.1. vispārīgu tipa aprakstu;

28.2. konceptuālās konstrukcijas, rūpnieciskos rasējumus un sastāvdaļu, mezglu, shēmu izvietojumus;

28.3. aprakstus un nepieciešamos paskaidrojumus par dokumentāciju un svaru darbību;

28.4. šo noteikumu 6.punktā noteikto piemērojamo standartu sarakstu, kurus piemēro pilnā apjomā vai daļēji, un pieņemto risinājumu aprakstus, lai izpildītu šo noteikumu prasības, ja nav izmantoti piemērojamie standarti;

28.5. konstrukcijas aprēķinu, novērtēšanas rezultātus;

28.6. testēšanas pārskatus;

28.7. EK tipa apstiprinājuma sertifikātus un atbilstošo testu rezultātus līdzīgas konstrukcijas svariem, kuros ir identiskas sastāvdaļas.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.180
CE atbilstības marķējums

1. CE atbilstības marķējumu veido lielie burti "CE":

01.JPG (40158 bytes)

2. Ja CE atbilstības marķējuma izmērs tiek samazināts vai palielināts, ievēro paraugā noteiktās proporcijas.

3. Marķējuma vertikālais izmērs nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.180
Kritēriji atbilstības novērtēšanas institūciju paziņošanai

Kritēriju minimums, kas jāizpilda atbilstības novērtēšanas institūcijai (turpmāk — paziņotā institūcija), lai veiktu neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas procedūras saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu:

1. Paziņotajai institūcijai ir atbilstošs personāls, tehniskais aprīkojums un iekārtas.

2. Personāls ir tehniski kompetents un profesionāli sagatavots.

3. Paziņotās institūcijas darbojas neatkarīgi no grupām un personām, kas ir tieši vai netieši ieinteresētas neautomātisko svaru testu veikšanā, ziņojumu sagatavošanā, sertifikātu izdošanā un svaru atbilstības uzraudzībā saskaņā ar šiem noteikumiem.

4. Personāls ievēro konfidencialitāti.

5. Paziņotās institūcijas ir apdrošinājušas civiltiesisko atbildību.

6. Par šī pielikuma 1. un 2.punkta kritēriju un šo noteikumu 11.punkta kritēriju izpildi Ekonomikas ministrija publicē paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.marta noteikumiem Nr.180
Marķējums

1. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās lietošanas kategorijas svariem ir:

1.1. CE atbilstības marķējums;

1.2. paziņotās institūcijas vai paziņoto institūciju identifikācijas numuri, kuras veikušas EK verificēšanu vai EK uzraudzību;

1.3. zaļa kvadrātiska uzlīme, ne mazāka kā 12,5 mm x 12,5 mm, uz kuras melnā krāsā uzdrukāts lielais burts M;

1.4. šādi uzraksti:

1.4.1. EK tipa apstiprinājuma sertifikāta numurs, ja svari pakļauti tipa apstiprinājumam;

1.4.2. ražotāja apzīmējums vai nosaukums;

1.4.3. precizitātes klases apzīmējums, kuru norobežo ovāls vai divas ar puslokiem savienotas horizontālas līnijas;

1.4.4. maksimālā robeža (Max ...);

1.4.5. minimālā robeža (Min ...);

1.4.6. verificēšanas iedaļas vērtība (e = ...);

1.4.7. CE marķējuma uzlikšanas gada pēdējie divi cipari;

1.4.8. sērijas numurs;

1.4.9. identifikācijas zīme uz katras konstrukcijas vienības, ja svari sastāv no atdalītām savstarpēji saistītām vienībām;

1.4.10. iedaļas vērtība, ja tā atšķiras no e (d = ...);

1.4.11. taras pieskaitīšanas maksimālā robeža (T = + ...);

1.4.12. taras atskaitīšanas maksimālā robeža, ja tā atšķiras no Max (T = — ...);

1.4.13. taras iedaļas vērtība, ja tā atšķiras no d (dT = ...);

1.4.14. maksimāli pieļaujamā slodze, ja tā atšķiras no Max (Lim ...);

1.4.15. īpašās temperatūras robežas (... ºC/... ºC);

1.4.16. pārnesuma attiecība starp slodzes uztvērēju un slodzi.

2. CE atbilstības marķējumu, paziņotās institūcijas identifikācijas numuru un zaļo uzlīmi ar melnu M burtu uzliek uz šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās lietošanas kategorijas svariem skaidri saredzami, tos grupējot kopā.

3. Uz šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās lietošanas kategorijas svariem ir paredzēta vieta CE atbilstības marķējumam, zaļajai uzlīmei ar melnu M burtu un uzrakstiem. Uzlikto CE marķējumu, zaļo uzlīmi ar melnu M burtu un uzrakstus nevar noņemt, tos nesabojājot, un tie ir skaidri redzami svaru pastāvīgā darba stāvoklī.

4. Ja šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās lietošanas kategorijas svariem lieto informācijas plāksni, paredz iespēju to aizzīmogot, ja vien plāksni nav iespējams noņemt nesabojājot. Ja informācijas plāksni aizzīmogo, paredz iespēju uz tās uzlikt kontrolatzīmi.

5. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās lietošanas kategorijas svariem uzraksti Max, Min, e, d ir izvietoti arī rezultātu uzrādīšanas ierīces tuvumā, ja tie jau nav izvietoti uz attiecīgās ierīces.

6. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās lietošanas kategorijas svariem uz katras slodzes mērierīces, kas ir savienota vai var tikt savienota ar vienu vai vairākiem slodzes uztvērējiem, ir attiecīgi uzraksti, kas atbilst konkrētajiem slodzes uztvērējiem.

7. Uz pārējiem svariem:

7.1. ir šādi uzraksti:

7.1.1. ražotāja apzīmējums vai nosaukums;

7.1.2. maksimālā robeža (Max ...);

7.2. nedrīkst būt šī pielikuma 1.3.apakšpunktā noteiktās uzlīmes.

8. Lietojuma ierobežojuma simbols ir sarkana kvadrātiska uzlīme, ne mazāka par 25 mm x 25 mm, uz kuras melnā krāsā uzdrukāts lielais burts M, kuru krusto divas diagonālas svītras.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 180Pieņemts: 07.03.2006.Stājas spēkā: 11.03.2006.Zaudē spēku: 20.04.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 10.03.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
130022
{"selected":{"value":"18.12.2015","content":"<font class='s-1'>18.12.2015.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.12.2015","iso_value":"2015\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2015.-19.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-17.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2006","iso_value":"2006\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2006","iso_value":"2006\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2006.-03.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.12.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)