Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.143

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 55.§)
Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka beramkravu kuģu drošības prasības, kas saistītas ar beramkravu iekraušanu vai izkraušanu un kas jāievēro Latvijas Republikas termināļos, lai samazinātu kuģa konstrukciju pārslodzes risku un fizisko bojājumu risku, kas rodas iekraušanas vai izkraušanas laikā, un nodrošinātu kuģu un termināļu savstarpējas piemērotības saskaņošanu, kā arī nosaka procedūras kuģu un termināļu saskaņotai savstarpējai sadarbībai un informācijas apmaiņai.

2. Noteikumi attiecas uz:

2.1. beramkravu kuģiem (neatkarīgi no to karoga), kas piestāj terminālī, lai iekrautu vai izkrautu beramkravas;

2.2. termināļiem, kuros piestāj beramkravu kuģi, uz kuriem attiecas šie noteikumi.

3. Šie noteikumi neierobežo 1974. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras ar tās 1978. un 1988. gada protokoliem un grozījumiem (turpmāk – SOLAS konvencija) VI nodaļas 7. noteikuma piemērošanu, neattiecas uz termināļiem, kurus izmanto beramkravu iekraušanai kuģos vai izkraušanai no tiem tikai ārkārtas apstākļos, kā arī gadījumos, ja beramkravas iekrauj vai izkrauj, izmantojot tikai attiecīgā beramkravu kuģa kraušanas iekārtas un kuģa personālu.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

4. Šo noteikumu izpratnē:

4.1. beramkravu kuģis – saskaņā ar SOLAS konvencijas IX nodaļas 1. noteikuma 6. punkta definīciju ir kuģis beramkravu pārvadāšanai, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

4.1.1. kuģis ar vienu klāju, augšējām balasta cisternām un piltuves veida balasta cisternām kravu nodalījumā, kas paredzēts galvenokārt beramkravu pārvadāšanai;

4.1.2. kuģis rūdas pārvadāšanai – jūras kuģis ar vienu klāju, kam ir divas gareniskas starpsienas un dubults dibens visa kravas nodalījuma garumā un kas ir paredzēts rūdas kravu pārvadāšanai tikai vidējās tilpnēs;

4.1.3. kombinētais pārvadātājs, kas ir definēts SOLAS konvencijas II-2. nodaļas 3. noteikuma 14. punktā;

4.2. beramkrava — krava, kas atbilst SOLAS konvencijas XII nodaļas 1.noteikuma 6.punktā norādītajai definīcijai;

4.3. terminālis — jebkura stacionāra, peldoša vai pārvietojama iekārta, kas aprīkota un ko izmanto beramkravu iekraušanai beramkravu kuģos vai izkraušanai no tiem;

4.4. termināļa operators — termināļa īpašnieks vai organizācija vai persona, kam īpašnieks ir deleģējis atbildību par iekraušanas vai izkraušanas operācijām, kas notiek terminālī un ir saistītas ar noteiktu beramkravu kuģi;

4.5. termināļa pārstāvis — jebkura termināļa operatora iecelta persona, kas ir atbildīga par iekraušanas vai izkraušanas operāciju sagatavošanu, norisi un pabeigšanu, kuras veic terminālī un kuras ir saistītas ar noteiktu beramkravu kuģi;

4.6. kuģa pārstāvis – kapteinis, kurš ir atbildīgs par beramkravu kuģi, vai kapteiņa norīkots kuģa virsnieks, kuram ir uzdots veikt kuģa iekraušanas vai izkraušanas operācijas;

4.7. karoga valsts administrācija — tās valsts kompetentā iestāde, kuras karogu ir tiesīgs uzvilkt beramkravu kuģis;

4.8. informācija par kravu – ziņas par kravu, kas noteiktas SOLAS konvencijas VI nodaļas 2. noteikuma 2. punktā;

4.9. iekraušanas vai izkraušanas plāns – SOLAS konvencijas VI nodaļas 7. noteikuma 3. punktā noteiktais plāns, kura paraugs ir sniegts Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (turpmāk – IMO) 1997. gada 27. novembra rezolūcijas A.862(20) "Beramkravu kuģu iekraušanas un izkraušanas drošas prakses kodekss" (turpmāk – BLU kodekss) 2. pielikumā;

4.10. kuģa/krasta kontroles lapa — kontroles lapa, uz kuru ir atsauce BLU kodeksa 4.nodaļā un kuras paraugs ir sniegts BLU kodeksa 3.pielikumā;

4.11. beramkravas blīvuma deklarācija – informācija par kravas blīvumu, kas jāiesniedz saskaņā ar SOLAS konvencijas XII nodaļas 10. nosacījumu.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr. 825; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr. 44; MK 31.05.2022. noteikumiem Nr. 326)

II. Prasības beramkravu kuģu un termināļu piemērotībai

5. Beramkravu kuģu gatavību beramkravu iekraušanai vai izkraušanai pārbauda termināļa operators, pārliecinoties, vai kuģis ievēro prasības par beramkravu kuģu tehnisko piemērotību iekraušanai un izkraušanai (1.pielikums).

6. Termināļa operators nodrošina terminālī šādu prasību izpildi:

6.1. terminālis atbilst prasībām par termināļa piemērotību beramkravu iekraušanas un izkraušanas darbu veikšanai (2.pielikums);

6.2. termināļa operators ir iecēlis termināļa pārstāvi (pārstāvjus);

6.3. ir sagatavoti informatīvie materiāli, kas satur termināļa un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par beramkravu kuģu drošu kraušanu, kā arī BLU kodeksa l.pielikuma 1.2.punktā (“Termināļa informācijas grāmatas saturs”) norādīto informāciju (ar grozījumiem) par ostu un termināli, un šie materiāli ir pieejami to beramkravu kuģu pārstāvjiem, kas piestāj terminālī, lai iekrautu vai izkrautu beramkravas;

6.4. terminālim ir ieviesta un tiek uzturēta sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma, kas auditēta atbilstoši kvalitātes un vides pārvaldības sistēmas prasībām.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr. 44; MK 31.05.2022. noteikumiem Nr. 326)

6.1 Beramkravu kuģu iekraušana vai izkraušana Latvijas ostās ir atļauta tikai termināļiem, kuri ir saņēmuši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" Kuģošanas drošības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) izsniegtu atļauju beramkravu termināļa darbībai (12. pielikums) (turpmāk – atļauja) vai pagaidu atļauju beramkravu termināļa darbībai (10. pielikums).

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

6.2 Ja terminālim, uzsākot beramkravu kuģu apstrādi, ir izstrādāts plāns sertificētas kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanai, šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētās prasības nepiemēro. Inspekcijas inspektori pārbauda termināli un termināļa pārbaudes rezultātus norāda beramkravu termināļa pārbaudes aktā (11. pielikums). Ja termināļa pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, Inspekcija izsniedz pagaidu atļauju beramkravu termināļa darbībai (10. pielikums), kas ir derīga ne ilgāk kā 12 mēnešus.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

III. Kuģu pārstāvju un termināļu pārstāvju pienākumi

7. Kuģa pārstāvja pienākumi:

7.1. nodrošināt beramkravu kuģa drošu iekraušanu un iz­kraušanu;

7.2. saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētajām formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no ostas, pirms paredzamā ierašanās laika terminālī rakstiski (izmantojot internetu, aģenta starpniecību) paziņot terminālim šo noteikumu 3. pielikumā norādīto informāciju;

7.3. pirms beramkravas iekraušanas pārliecināties, vai no kravas nosūtītāja ir saņemta SOLAS konvencijas VI nodaļas 2. noteikuma 2. punktā noteiktā informācija par kravu un beramkravas blīvuma deklarācija (ja tāda ir paredzēta), iekļaujot šīs ziņas kravas deklarācijas veidlapā saskaņā ar BLU kodeksa 5. pielikumu;

7.4. papildus šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.apakšpunktā minētajām prasībām ievērot šo noteikumu 4.pielikumā noteiktos kuģa pārstāvja pienākumus pirms iekraušanas vai izkraušanas operācijas un tās laikā.

(Grozīts ar MK 31.05.2022. noteikumiem Nr. 326)

8. Termināļa pārstāvja pienākumi:

8.1. saņemot sākotnējo paziņojumu par paredzamo kuģa ierašanās laiku (ETA), rakstiski (izmantojot internetu, aģenta starpniecību) paziņot kuģa pārstāvim šo noteikumu 5. pielikumā minēto informāciju;

8.2. nodrošināt, ka kravas deklarācijas veidlapā iekļautā informācija rakstiski (izmantojot internetu, aģenta starpniecību) tiek paziņota kuģa pārstāvim pēc iespējas agrāk (vismaz 24 stundas pirms kuģa ienākšanas ostā);

8.3. nekavējoties rakstiski (izmantojot  internetu, aģenta starpniecību) paziņot kuģa pārstāvim un Inspekcijai par konstatētajiem trūkumiem uz beramkravu kuģa, ja tie var apdraudēt beramkravu drošu iekraušanu vai izkraušanu;

8.4. papildus šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3.apakšpunktā minētajām prasībām ievērot šo noteikumu 6.pielikumā noteiktos termināļa pārstāvja pienākumus pirms iekraušanas vai izkraušanas operācijas un tās laikā;

8.5. (svītrots ar MK 31.05.2022. noteikumiem Nr. 326).

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr. 825; MK 31.05.2022. noteikumiem Nr. 326)

IV. Beramkravu kuģu un termināļu savstarpējās procedūras

9. Pirms beramkravu iekraušanas vai izkraušanas kuģa pārstāvis ar termināļa pārstāvi vienojas par kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu (7. pielikums) saskaņā ar SOLAS konvencijas VI nodaļas 7. noteikuma 3. punktā minētajām prasībām. Kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu sastāda pēc BLU kodeksa 2. pielikumā noteiktā parauga, norādot attiecīgā beramkravu kuģa IMO numuru. Saskaņoto kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu ar parakstu apstiprina kuģa pārstāvis un termināļa pārstāvis.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

10. Grozījumus kravas iekraušanas vai izkraušanas plānā, kas, pēc vienas puses ieskatiem, var ietekmēt kuģa vai apkalpes drošību, sagatavo un apstiprina kā pārstrādātu kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu, abām pusēm vienojoties.

11. Šo noteikumu 9. punktā noteikto saskaņoto iekraušanas vai izkraušanas plānu un visus turpmāk saskaņotos un pārstrādātos variantus glabā sešus mēnešus uz kuģa un 12 mēnešus terminālī, lai nodrošinātu Inspekcijai iespēju tos pārbaudīt.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

12. Pirms beramkravu iekraušanas vai izkraušanas kuģa pārstāvis un termināļa pārstāvis kopīgi aizpilda kuģa/krasta drošības kontroles lapu (8. pielikums) un paraksta to saskaņā ar BLU kodeksa 4. pielikuma pamatnostādnēm.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

13. Kuģa pārstāvis un termināļa pārstāvis organizē efektīvu un nepārtrauktu informācijas apmaiņu starp kuģi un termināli, lai apmierinātu pieprasījumus pēc informācijas par iekraušanas vai izkraušanas gaitu, nodrošinot ātru kuģa pārstāvja vai termināļa pārstāvja norādījumu izpildi, ja ir jāaptur iekraušanas vai izkraušanas operācijas.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

14. Kuģa pārstāvis un termināļa pārstāvis vada iekraušanas vai izkraušanas operācijas saskaņā ar kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu. Termināļa pārstāvis nodrošina, ka beramkravas iekraušanas vai izkraušanas laikā ir ievērota kravas iekraušanas vai izkraušanas plānā noteiktā tilpņu secība, iekraušanas vai izkraušanas darbu apjoms un temps. Termināļa pārstāvis nedrīkst atkāpties no saskaņotā kravas iekraušanas vai izkraušanas plāna, izņemot gadījumus, ja tas ir iepriekš saskaņots ar kuģa pārstāvi un ir panākta rakstiska vienošanās.

15. Beidzot iekraušanas vai izkraušanas operācijas, kuģa pārstāvis un termināļa pārstāvis rakstiski apliecina, ka iekraušana vai izkraušana noritējusi saskaņā ar kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu, ietverot jebkurus saskaņotos grozījumus. Beidzot izkraušanu, kravas iekraušanas vai izkraušanas plānā papildus ieraksta, ka tilpnes ir atbrīvotas no kravas un iztīrītas saskaņā ar kuģa pārstāvja prasībām, kā arī reģistrē jebkurus kuģa bojājumus un veiktos remontdarbus.

V. Inspekcijas pienākumi

(Nodaļa MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

16. Inspekcija kontrolē, vai ir ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības termināļu operatoriem, kuģu pārstāvjiem un termināļu pārstāvjiem.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

17. Inspekcijas inspektori veic šādas beramkravu termināļu pārbaudes:

17.1. sākotnējā pārbaude – pārbaude, lai pirmo reizi novērtētu termināļa atbilstību šo noteikumu 6. un 8. punktā, kā arī IV nodaļā noteiktajām prasībām;

17.2. periodiskā pārbaude – pārbaude, ko veic reizi pusgadā, skaitot no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās pārbaudes datuma, lai pārliecinātos par šo noteikumu 6.  un 8. punktā, kā arī IV nodaļā ietverto prasību ieviešanu un uzturēšanu;

17.3. nepieteiktā pārbaude – jebkura pārbaude, kas nav šo noteikumu 17.1. vai 17.2. apakšpunktā minētā pārbaude un ko veic, lai pārliecinātos par šo noteikumu 6. un 8. punktā, kā arī IV nodaļā ietverto prasību nepārtrauktu ievērošanu, tai skaitā pārbaude, kuru veic, pamatojoties uz saņemto ticamo informāciju no citām personām par termināļa neatbilstību noteiktajām prasībām.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

18. Šo noteikumu 17. punktā minētās pārbaudes laikā Inspekcijas inspektori pārliecinās par šo noteikumu 7. punktā un IV nodaļā noteikto prasību ievērošanu. Par beramkravu kuģa pārbaudes rezultātiem sastāda beramkravu kuģa pārbaudes aktu (9. pielikums). Par beramkravu termināļa pārbaudes rezultātiem sastāda beramkravu termināļa pārbaudes aktu (11. pielikums).

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

18.1 Ja šo noteikumu  17.1. apakšpunktā minētajā pārbaudē nav konstatēti būtiski pārkāpumi, Inspekcija trīs darbdienu laikā izsniedz atļauju. Atļauju izsniedz uz pieciem gadiem, un tā ir derīga ar nosacījumu, ja, veicot šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minēto periodisko pārbaudi, netiek konstatēti būtiski pārkāpumi. Pēc šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās periodiskās pārbaudes Inspekcija veic atbilstošu apstiprinājumu izsniegtajā atļaujā. Ja šo noteikumu 17.2. vai 17.3. apakšpunktā minēto pārbaužu laikā ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kā arī terminālis nav novērsis iepriekšējā pārbaudē konstatētos nebūtiskos trūkumus noteiktajā termiņā, atļauju anulē.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

18.2 Trīs mēnešu laikā pirms atļaujas derīguma termiņa beigām Inspekcija veic šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minēto periodisko pārbaudi, lai pārliecinātos par šo noteikumu 6.  un 8. punktā, kā arī IV nodaļā  ietverto prasību ieviešanu un uzturēšanu. Ja pārbaudes laikā nav konstatēti būtiski pārkāpumi, Inspekcija izsniedz atļauju. Atļaujas derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus no iepriekš izsniegtās atļaujas derīguma termiņa beigām. Ja pārbaudes laikā konstatē būtiskus pārkāpumus, atļauja netiek izsniegta.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

19. Šo noteikumu 17. punktā minētās pārbaudes (izņemot nepieteiktās pārbaudes) saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6. panta otro daļu ir maksas pakalpojums.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

20. Inspekcija ik pēc trim gadiem sniedz Satiksmes ministrijai rakstisku ziņojumu par šo noteikumu 17. un 18. punktā minēto pārbaužu rezultātiem. Ziņojumā izvērtē beramkravu kuģu un termināļu sadarbības efektivitāti un informācijas apmaiņas procedūras, kas noteiktas šajos noteikumos. Satiksmes ministrija minēto ziņojumu nosūta Eiropas Komisijai. Ziņojumu par iepriekšējo triju gadu laikposmu nosūta līdz kārtējā gada 30. aprīlim.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

21. Neierobežojot kuģa pārstāvja tiesības un pienākumus, kas noteikti SOLAS konvencijas VI nodaļas 7. noteikuma 5. punktā, Inspekcija aizliedz uzsākt vai aptur beramkravu iekraušanu vai izkraušanu, ja šo operāciju veikšana var apdraudēt kuģa vai tā apkalpes drošību. Operācijas var uzsākt vai atsākt pēc attiecīgo trūkumu novēršanas.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

22. Ja kuģa pārstāvis un termināļa pārstāvis nespēj vienoties par šo noteikumu IV nodaļā norādīto procedūru piemērošanu un tas var radīt draudus kuģošanas drošībai vai jūras vides aizsardzībai, procedūru piemērošanu saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļas prasībām nosaka Inspekcija.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

VI. Iekraušanas vai izkraušanas laikā notikušo bojājumu novēršana

23. Šīs nodaļas prasību piemērošana neierobežo starptautisko un to Latvijas normatīvo aktu prasību izpildi, kas nosaka ostas valsts kontroles kārtību.

24. Termināļa pārstāvis rakstiski (izmantojot internetu, aģenta starpniecību) ziņo kuģa pārstāvim par bojājumiem, kas iekraušanas vai izkraušanas laikā nodarīti kuģa konstrukcijām vai iekārtām, un, ja nepieciešams, novērš tos.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

25. Ja šo noteikumu 24. punktā minētie bojājumi var ietekmēt korpusa konstrukciju izturību, ūdensnecaurlaidību vai kuģa galvenās inženiertehniskās sistēmas, termināļa pārstāvis vai kuģa pārstāvis rakstiski (izmantojot internetu, aģenta starpniecību) informē karoga valsts administrāciju vai tās atzīto organizāciju, kas ir atzīta saskaņā ar atzīto organizāciju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – atzīta organizācija), un Inspekciju. Lēmumu par remontdarbu uzsākšanu vai par to atlikšanu pieņem Inspekcija, ņemot vērā karoga valsts administrācijas vai tās atzītās organizācijas, kā arī kuģa pārstāvja viedokli (ja tāds ir izteikts). Ja remontdarbus nepieciešams uzsākt nekavējoties, tos veic, pirms kuģis atstāj ostu.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

26. Pieņemot šo noteikumu 25. punktā minēto lēmumu, Inspekcija var uzticēt atzītai organizācijai veikt bojājumu pārbaudi un sniegt atzinumu par tūlītēju remontdarbu uzsākšanu vai to atlikšanu.

(MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

27. Termināļiem, kas izveidoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izsniegtās atļaujas beramkravu termināļa darbībai ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

28. (Svītrots ar MK 31.05.2022. noteikumiem Nr. 326)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 31.05.2022. noteikumiem Nr. 326)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Direktīvas 2002/84/EK, kas groza direktīvas par kuģošanas drošību un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. decembra Direktīvas 2001/96/EK, kas nosaka harmonizētas prasības un procedūras beramkravu kuģu iekraušanai un izkraušanai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra
noteikumiem Nr. 143

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

Prasības attiecībā uz beramkravu kuģu tehnisko piemērotību beramkravu iekraušanai un izkraušanai

Beramkravu kuģis, kas piestāj Latvijas Republikas termināļos, lai veiktu beram­kravu iekraušanu vai izkraušanu, atbilst šādām prasībām:

1. Ietilpīgas kravas tilpnes ar pietieka­mi lielām lūku atverēm, kuru konstrukcija ļauj pienācīgi iekraut, izvietot, izlīdzināt un izkraut beramkravu.

2. Kravas tilpņu lūkas ir marķētas ar identifikācijas numuriem, kas atbilst numuriem iekraušanas vai izkraušanas plānā. Šo numuru izvietojums, izmērs un krāsa ir tāda, lai termināļa iekraušanas vai izkraušanas iekārtas operators tos varētu viegli saskatīt un atpazīt.

3. Kravas lūkas, lūku vadības sistēmas un drošības ierīces ir darba kārtībā, un tās izmanto tikai paredzētiem mērķiem.

4. No kuģa klāja redzamo kuģa sānsveres indikatoru, ja tāds ir, pārbauda pirms iekraušanas vai izkraušanas un pārliecinās, ka tas darbojas.

5. Ja uz kuģa ir paredzēts iekraušanas aprēķinu instruments, lai veiktu slodzes aprēķinus iekraušanas vai izkraušanas laikā, tas ir sertificēts un darba kārtībā.

6. Galvenie piedziņas mehānismi un palīgmehānismi ir darba kārtībā.

7. Klāja tauvošanas aprīkojums ir darba kārtībā un labā darba stāvoklī.

2. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra
noteikumiem Nr. 143

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

Prasības attiecībā uz termināļu piemērotību beramkravu iekraušanai un izkraušanai

1. Terminālis pieņem tikai tādus beramkravu kuģus beramkravu iekraušanai vai izkraušanai, kas var droši pietauvoties pie iekraušanas vai izkraušanas iekārtas, ņemot vērā ūdens dziļumu pie piestātnes, maksimāli pieļaujamos kuģa izmērus, pie­tauvošanas paņēmienus, fenderus, drošu piekļuvi un visus iespējamos traucējumus iekraušanas vai izkraušanas operāciju veikšanai.

2. Termināļa iekraušanas vai izkraušanas iekārtas ir sertificētas un uzturētas darba kārtībā. Tās apkalpo tikai kvalificēts un atbilstoši sertificēts personāls.

3. Termināļa personāls atbilstoši kompetencei ir apmācīts, kā droši iekraut un izkraut beramkravu kuģus. Apmācības mērķis ir informēt personālu par risku, kas pastāv, iekraujot un izkraujot beramkravas, un par to, kā nepa­reizi veiktas iekraušanas vai izkraušanas operācijas var kaitēt kuģa drošībai.

4. Termināļa personālu, kas piedalās iekraušanas vai izkraušanas operācijās, nodrošina ar obligāti izmantojamiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem, kā arī garantē atpūtu, lai nepieļautu nelaimes gadījumus noguruma dēļ.

3. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra
noteikumiem Nr. 143

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

Informācija, ko kuģa pārstāvis paziņo terminālim

1. Lai varētu operatīvi izplānot kuģa apkalpošanu ostā saskaņā ar kuģa iekraušanas vai izkraušanas plānu, kuģa pārstāvis terminālim paziņo kuģa plānoto ierašanās laiku (ETA) ostā (ja nepieciešams, informāciju precizē).

2. Kuģa pārstāvis, paziņojot kuģa plānoto ierašanās laiku (ETA), vienlaikus sniedz šādu informāciju:

2.1. kuģa vārdu, izsaukuma signālu, IMO numuru, karogu, pieraksta ostu;

2.2. iekraušanas vai izkraušanas plānu, norādot kravas daudzumu, sadalījumu pa lūkām, iekraušanas vai izkraušanas secību un daudzumu, kas iekraujams vai izkraujams vienā paņēmienā;

2.3. ierašanās iegrimi un aiziešanas paredzamo iegrimi;

2.4. laiku, kas nepieciešams balasta regulēšanai;

2.5. kuģa garumu, platumu un kravas nodalījuma garumu no vistuvāk priekšgalam esošās lūkas priekšgala apmales līdz vistuvāk pakaļgalam esošās lūkas pakaļgala apmalei, caur kurām jāiekrauj vai jāizkrauj krava;

2.6. attālumu starp ūdenslīniju un pirmo lūku, caur kuru paredzēts veikt iekraušanu vai izkraušanu, un attālumu no kuģa malas līdz lūkas atverei;

2.7. kuģa trapa atrašanās vietu;

2.8. virsūdens maksimālo augstumu;

2.9. kuģa kravas iekārtu (ja ir) parametrus un jaudu;

2.10. pietauvošanās tauvu skaitu un tipu;

2.11. īpašas prasības (piemēram, kravas izlīdzināšana vai nepārtraukti ūdens satura mērījumi tajā);

2.12. tādu nepieciešamo remontdarbu detalizētu aprakstu, kas var aizkavēt pietauvošanos, iekraušanas vai izkraušanas uzsākšanu vai aizkavēt kuģa aiziešanu pēc iekraušanas vai izkraušanas;

2.13. citas ziņas par kuģi, ko pieprasa terminālis.

4. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra
noteikumiem Nr. 143

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

Kuģa pārstāvja pienākumi pirms iekraušanas vai izkraušanas operācijas un tās laikā

Kuģa pārstāvis nodrošina, ka:

1) kravas iekraušanu vai izkraušanu un balasta regulēšanu uzrauga atbildīgais kuģa virsnieks;

2) kravas un balasta ūdeņu izvietojumu pārrauga visā iekraušanas vai izkraušanas gaitā, lai novērstu kuģa konstrukciju pārslodzi;

3) kuģim nav sānsveres vai, ja tehnisku iemeslu dēļ sānsvere ir nepieciešama, tā ir pēc iespējas mazāka;

4) kuģis ir droši pietauvots, ievērojot vietējos laikapstākļus un laika prognozi;

5) uz kuģa uzturas nepieciešamais virsnieku un apkalpes locekļu skaits, lai nodrošinātu tauvu pieregulēšanu, kā arī nepieciešamo rīcību jebkurā situācijā, ņemot vērā apkalpei nepieciešamo atpūtas laiku;

6) termināļa pārstāvis ir informēts par kravas izlīdzināšanas prasībām saskaņā ar procedūrām, kas ir noteiktas IMO 2004. gada 3. decembra rezolūcijā MSC.193(79) "Beramkravu drošas prakses kodekss" (BC kodekss);

7) termināļa pārstāvis ir informēts par prasībām, kā tiek saskaņota kuģa balastēšana un kraušana un jebkura novirze no balastēšanas plāna, kā arī par visiem citiem jautājumiem, kas ietekmē kravas iekraušanu vai izkraušanu;

8) balasta ūdens tiek izvadīts atbilstoši saskaņotajam kraušanas plānam, kā arī lai netiktu nopludināta piestātne vai blakus esošie kuģi (ja balasta ūdens izliešana pilnā apjomā pirms izlīdzināšanas stadijas kraušanas gaitā ir nelietderīga, kuģa pārstāvis vienojas ar termināļa pārstāvi par laiku, kad iekraušana būtu jāpārtrauc, un tās ilgumu);

9) pastāv vienprātība ar termināļa pārstāvi par rīcību lietus gadījumā vai mainoties laikapstākļiem, ja kravas īpašību dēļ šādas izmaiņas varētu radīt briesmas;

10) kuģim atrodoties piestātnē, uz klāja vai kuģa tuvumā netiek veikti karstapstrādes darbi, izņemot gadījumu, ja ir saņemta termināļa pārstāvja atļauja. Minētos darbus veic saskaņā ar karstapstrādes darbu veikšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

11) iekraušanas vai izkraušanas beigu posmā iekraušanas un izkraušanas operācijas un kuģis tiek pastiprināti uzraudzīti;

12) termināļa pārstāvis tiek nekavējoties brīdināts, ja iekraušanas vai izkraušanas process ir radījis bojājumus, bīstamu situāciju vai pastāv šāda varbūtība;

13) termināļa pārstāvis ir informēts par to, kad sākas kravas izlīdzināšana, lai varētu atbrīvot transportiera iekārtu no kravas;

14) vienas tilpnes izkraušana pie kreisā borta norit vienmērīgi ar tās izkraušanu pie labā borta, lai nepieļautu kuģa konstrukciju vērpi;

15) balasta regulēšanas laikā, pirms ir dota atļauja veikt karstapstrādes darbus tilpņu tuvumā vai virs tām, ir veikti attiecīgi drošības pasākumi, ņemot vērā, ka no tilpnēm var izplūst uzliesmojoši tvaiki.

5. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra
noteikumiem Nr. 143

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

lnformācija, ko terminālis paziņo kuģa pārstāvim

1. Piestātnes nosaukums, kurā notiks iekraušana vai izkraušana, paredzamais pietauvošanās laiks un iekraušanas vai izkraušanas pabeigšanas laiks.

2. Iekraušanas vai izkraušanas iekārtu parametri, ieskaitot termināļa nominālo iekraušanas vai izkraušanas jaudu un izmantojamo iekraušanas vai izkraušanas iekārtu skaitu, kā arī paredzamo laiku, kas nepieciešams katra iekraušanas vai izkraušanas posma pabeigšanai.

3. Piestātnes vai muliņa īpatnības, kas jāzina kuģa pārstāvim, ieskaitot stacionārus un pārvietojamus šķēršļus, fenderus, polerus un pietauvošanas paņēmienus.

4. Minimālais ūdens dziļums pie piestātnes un kuģu kanālā.

5. Ūdens blīvums pie piestātnes.

6. Maksimālais attālums no ūdens līnijas līdz kravas lūku vākiem vai apmalei atkarībā no tā, kuram izmēram ir nozīme, veicot iekraušanas vai izkraušanas operācijas, un maksimālais virsūdens augstums.

7. Aizborta trapu un piekļuves ceļu izvietojums.

8. Kuģa borts, kuram ir jābūt pie piestātnes.

9. Maksimāli pieļaujamais ātrums, ar kādu drīkst tuvoties muliņam, velkoņu pieejamība, to veids un jauda.

10. Dažādu kravas partiju iekraušanas secība un citi ierobežojumi, ja kuģis nevar uzņemt kravu jebkādā secībā un jebkurā tilpnē.

11. Iekraujamās kravas īpatnības, kuras var radīt briesmas, ja to novieto kopā ar kuģī esošo kravu vai tās atlikumu.

12. Informācija par paredzamajām iekraušanas vai izkraušanas operācijām un izmaiņām esošajā iekraušanas vai izkraušanas plānā.

13. Vai iekraušanas un izkraušanas iekārtas terminālī ir stacionāras un vai to pārvietošana ir ierobežota.

14. Nepieciešamās pietauvošanās tauvas.

15. Brīdinājums par neparastiem pietauvošanas paņēmieniem.

16. Balasta operāciju ierobežojumi.

17. Kuģa maksimāli pieļaujamā iegrime, kādu ir noteikusi ostas pārvalde.

18. Cita informācija par termināli, ko pieprasījis kuģa pārstāvis.

Piezīme. Šī pielikuma 1. un 4. punktā minēto informāciju par paredzamo pietauvošanās un aizbraukšanas laiku un minimālo ūdens dziļumu pie piestātnes sistemātiski precizē un nosūta kuģa pārstāvim pēc kārtējā paziņojuma par gaidāmo ierašanās laiku (ETA) saņemšanas. Atkarībā no apstākļiem informāciju par minimālo ūdens dziļumu kuģu kanālā sniedz terminālis vai ostas pārvalde.

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143
Termināļa pārstāvja pienākumi pirms iekraušanas vai izkraušanas operācijas un tās laikā

(Pielikums grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.825)

Pirms iekraušanas vai izkraušanas operācijām un to laikā termināļa pārstāvis:

1) rakstiski (piemēram, izmantojot faksu, internetu, aģenta starpniecību) paziņo kuģa pārstāvim to termināļa darbinieku vārdus vai kravas nosūtītāja pārstāvja vārdu, kuri būs atbildīgi par iekraušanas vai izkraušanas operāciju un ar kuriem kuģa pārstāvim būs jāsazinās, kā arī procedūras, kā ar viņiem sazināties;

2) veic visus drošības pasākumus, lai nepieļautu kuģa bojājumus ar iekraušanas vai izkraušanas iekārtām, un informē kuģa pārstāvi, ja bojājumi ir radušies;

3) nodrošina, ka kuģim nav sānsveres vai, ja tehnisku iemeslu dēļ sānsvere ir nepieciešama, tā ir pēc iespējas mazāka;

4) nodrošina vienmērīgu vienas tilpnes izkraušanu pie kreisā borta ar tās izkraušanu pie labā borta, lai nepieļautu kuģa konstrukciju vērpi;

5) ja kravai ir liels blīvums vai atsevišķi kravas greifera tvērieni ir īpaši apjomīgi, brīdina kuģa pārstāvi par stipru, koncentrētu triecienu iespējamību pret kuģa konstrukciju, līdz dubultdibena segums nav pilnībā pārklāts ar kravu (jo sevišķi gadījumos, ja ir atļauts liels kravas brīvā kritiena augstums un ir jāievēro sevišķa piesardzība, uzsākot iekraušanas operāciju katrā kravas tilpnē);

6) nodrošina, lai kuģa pārstāvim un termināļa pārstāvim visu sadarbības laiku un par visiem iekraušanas vai izkraušanas procesiem ir savstarpēja saskaņotība un kuģa pārstāvis ir informēts par jebkurām tempa izmaiņām (kas saistītas ar iekraušanu) un par iekrautās kravas svaru katra iekraušanas posma beigās;

7) reģistrē iekrautās vai izkrautās kravas svaru un izvietojumu un pārliecinās par to, ka kravas svars tilpnēs atbilst saskaņotajam iekraušanas vai izkraušanas plānam;

8) nodrošina, ka iekraušanas vai izkraušanas laikā krava ir izlīdzināta saskaņā ar kuģa pārstāvja prasībām;

9) nodrošina, ka kravas daudzums, kas nepieciešams aiziešanas iegrimes un izlīdzināšanas sasniegšanai, ir aprēķināts tā, lai pēc kraušanas beigām visas termināļa transportieru iekārtas ir brīvas (šim nolūkam termināļa pārstāvis rakstiski paziņo kuģa pārstāvim termināļa transportieru iekārtu nominālo ietilpību tonnās un visas prasības par transportieru iekārtu tīrību pēc iekraušanas pabeigšanas);

10) izkraušanas laikā nekavējoties mutiski brīdina kuģa pārstāvi par paredzamo izkraušanas mehānismu skaita palielināšanu vai samazināšanu, kā arī ziņo kuģa pārstāvim, kad izkraušana attiecīgā tilpnē ir uzskatāma par pabeigtu;

11) nodrošina, ka uz klāja vai kuģa tuvumā neveic nekādus karstapstrādes darbus, kamēr kuģis atrodas pie piestātnes, izņemot gadījumu, ja ir saņemta kuģa pārstāvja atļauja;

12) nodrošina, ka kuģa kapteinis pirms iekraušanas vai izkraušanas darbu uzsākšanas pret parakstu tiek iepazīstināts ar instrukciju par rīcību ārkārtējos gadījumos saskaņā ar SOLAS konvencijas prasībām.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
7. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra
noteikumiem Nr. 143

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

Kravas iekraušanas vai izkraušanas plāns

Loading or Unloading Plan

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

8. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra
noteikumiem Nr. 143

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

Kuģa/krasta drošības kontroles lapa beramkravu kuģu iekraušanai vai izkraušanai

9. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra
noteikumiem Nr. 143

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

Beramkravu kuģa pārbaudes akts

Latvijas Jūras administrācija
Kuģošanas drošības inspekcija
Rekvizīti _________________________________

ostaDatums

Kuģa vārds

 

Kuģa karogs

 

IMO numursTilpība

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumiem Nr. 143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi" ____.punktu Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas (turpmāk – KDI) inspektori veica kuģa pārbaudi un pārbaudīja šādus objektus:

Nr. p. k.Pārbaudāmie objektiRezultāti
1.Beramkravu kuģa stabilitātes informācijas grāmata (saskaņā ar SOLAS konvencijas VI/7; Beramkravas kuģu drošas kraušanas kodeksu) 
2.Atbilstības dokuments (piemērojams kuģiem, uzbūvētiem 1984. g. 1. septembrī vai vēlāk) 
3.Kuģa/krasta drošības kontroles lapa 
4.Iespējas efektīvai informācijas apmaiņai starp termināli un kuģi 
5.Informācija par kravu uz kuģa (SOLAS konvencijas noteikums VI/2.2) 
6.Pārbaudes lapa kuģa piemērotības noteikšanai iekraušanas/izkraušanas operācijām 
7.Iekraušanas/izkraušanas plāns 
8.Piemērotas kuģa iekārtas esība (sertificētas datorprogrammas nodrošinājums) lieces momenta (LM) un pārbīdes spēku (PS) noteikšanai iekraušanas/debalastēšanas vai izkraušanas/balastēšanas operāciju konkrētā stadijā 
9.Iekraušanas/debalastēšanas vai izkraušanas/balastēšanas operāciju secības saistība ar saskaņoto iekraušanas/izkraušanas plānu 
       
 X Jā (Atbilst) Nē (Neatbilst)NP Nav piemērojams

Piezīmes:

 
 

Atzinums:

Saskaņā ar ___________________________________________ un pamatojoties uz iepriekš minētajiem pārbaudes rezultātiem, secināts:

 
 
 

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās, iesniedzot iesniegumu Latvijas Jūras administrācijas direktoram. Latvijas Jūras administrācijas direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Latvijas Jūras administrācijas rekvizīti:

Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija, tālrunis +371 67062 101, fakss +371 67860 082, e-pasts: lja@lja.lv

Kuģa pārstāvis 
 (amats, paraksts un tā atšifrējums)
Termināļa pārstāvis 
 (amats, paraksts un tā atšifrējums)
KDI inspektori 
 (amats, paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Nr.  

 

MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA
MARITIME SAFETY INSPECTION
Particulars: _________________________

Port ofDate

Name of ship

 

Flag of ship

 

IMO numberGross tonnage

In conformity with Paragraph ___ of Regulation No. 143 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia "Safe Stowage of Bulk Carriers" of 14 February 2006, inspectors of the Maritime Safety Inspection of the Maritime Administration of Latvia performed the verification of the ship and inspected the following items.

NoInspected ItemsResults
1.Bulk Carrier Booklet (SOLAS 1974 (1996 amdts), reg.VI/7; the Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers) 
2.Document or statement of compliance (applicable to ships constructed on or after 1 September 1984, carried dangerous cargo) 
3.Ship/shore safety checklist 
4.Effective communication between terminal and ship 
5.Cargo information on board (SOLAS 1974 Reg.VI/2.2) 
6.Checklist to show suitability for loading/unloading of solid bulk cargoes 
7.Loading/unloading plan 
8.Ship devices, approved by Classification Societies, (loading instrument) in adequate operation for bending moment (BM) and shear forces (SF) determination in accordance with recent stage of loading/deballasting or unloading/ballasting operation 
9.Succession of loading/deballasting or unloading/ballasting operation in accordance with confirmed loading/unloading plan 

Symbols used:

X Yes (Complies) No (Does not comply)N/A Not applicable

Remarks:

 
 

Conclusion:

In conformity with_______________________________________________ and on the basis of the results of verification listed above, concluded:

 
 
 

The decision can be challenged within a month after coming into effect in accordance with the "Administrative Procedure Law" by lodging the application to the director of the Maritime Administration of Latvia. The decision of the director of the Maritime Administration of Latvia can be appealed in court.

Particulars of the Maritime Administration of Latvia:

Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, Latvia, phone + 371 67062 101, fax. +371 67860 082, e-mail lja@lja. lv

 
Position, signature, transcript of the signature of Ship’s representative
 
 
Position, signature, transcript of the signature of Terminal’s representative
 
 
Positions, signatures, transcript of the signatures of inspectors of the Maritime Safety Inspection of the Maritime Administration of Latvia

Seal

No  
10. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra
noteikumiem Nr. 143

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

Pagaidu atļauja beramkravu termināļa darbībai

Latvijas Jūras administrācija
Kuģošanas drošības inspekcija

Apliecinu, ka pēc 
 (ostas nosaukums)
ostas beramkravu termināļa/piestātnes 
 (termināļa/piestātnes nosaukums vai numurs)

vispārējā stāvokļa pārbaudes konstatēts, ka tā/tās vispārējais stāvoklis un operatīvā darbība atbilst Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumu Nr. 143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi" prasībām.

Terminālis uzrādījis kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanas plānu saskaņā ar standartu.

Ņemot vērā pārbaudes rezultātus (sk. 20___.gada ____. _______________________________ termināļa pārbaudes aktu) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumiem Nr. 143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi",
 
(termināļa/piestātnes nosaukums vai numurs)
atļauts veikt ar beramkravu pārkraušanu saistītu darbību.
Pagaidu atļauja derīga līdz  
 (datums) 

Z.v.

Izdota    
   (datums) 

Nr._______

Pilnvarotā persona  
 (amats, paraksts un tā atšifrējums) 
11. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra
noteikumiem Nr. 143

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

Beramkravu termināļa pārbaudes akts

Latvijas Jūras administrācija
Kuģošanas drošības inspekcija
Rekvizīti _________________________________

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumiem Nr. 143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi" Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas (turpmāk – KDI) inspektori

 
20__ gada ___._________ veica beramkravu termināļa/piestātnes
 (ostas nosaukums) 
 pārbaudi.
(termināļa/piestātnes nosaukums vai numurs) 
Adrese 
Reģistrācijas Nr. 

Pārbaudē noskaidrots:

1. Termināļa dokumentācija:
1.1. Atļauja beramkravu termināļa darbībai 
  
1.2. Terminālī ir izveidota, ieviesta un uzturēta kvalitātes pārvaldības sistēma 
  
1.3. Valsts vides dienesta izdota atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai terminālī 
  
1.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārvaldes vai inspekcijas sastādīts termināļa 
ugunsdrošības pārbaudes akts, kas apliecina tā atbilstību normatīvajiem aktiem 
1.5. Sertificētu organizāciju sastādīts pārbaudes akts, kas apliecina: 
- iekārtu sertifikāciju, kā arī to stāvokļa atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 
  
- termināļa elektroaprīkojuma, kā arī tā izolācijas mērījumu atbilstību normatīvajiem aktiem 
  
2. Prasības beramkravu termināļa piemērotībai: 
2.1. Ir norīkots termināļa pārstāvis sadarbībai ar kuģi 
  
2.2. Termināļa personāls ir apmācīts atbilstoši veicamo pienākumu izpildei 
  
2.3. Termināļa iekraušanas iekārtas apkalpojošais personāls ir kvalificēts un atbilstoši sertificēts 
  
2.4. Termināļa personāls ir nodrošināts ar: 
- individuālajiem aizsarglīdzekļiem 
  
- atbilstošām atpūtas iespējām 
3. Beramkravu kuģa pārstāvja un termināļa pārstāvja savstarpējo pienākumu izpilde: 
3.1. Beramkravu kuģa gatavības pārbaude pirms iekraušanas vai izkraušanas darbu sākšanas 
  
3.2. Kapteiņa iepazīstināšana ar instrukciju ārkārtējām situācijām 
  
3.3. Kuģa pārstāvja informācija terminālim par kuģi – tās apjoma un kvalitātes atbilstība 
3.4. Termināļa informācija kuģa pārstāvim: 
- informācija par apjoma un kvalitātes atbilstību 
  
- informācija par kravas atbilstību 
  
3.5. Beramkravu kuģa uzraudzība beramkravas iekraušanas/izkraušanas laikā 
  
3.6. Termināļa gatavība beramkravas iekraušanai/izkraušanai 
  
3.7. Termināļa uzraudzības atbilstība beramkravas iekraušanas/izkraušanas laikā 
4. Termināļa un beramkravu kuģa savstarpējo procedūru ievērošana 
4.1. Termināļa informācijas grāmatas apjoms un atbilstība 
  
4.2. Sakaru nodrošinājums informācijas apmaiņai starp termināli un kuģi 
  
4.3. Kuģa/krasta kontroles lapas aizpildīšana 
  
4.4. Beramkravu kuģu iekraušanas vai izkraušanas plāns: 
- sākotnējais 
  
- koriģētās versijas 
  
4.5. Kuģa pārstāvja un termināļa pārstāvja kopīgi parakstīts akts par kuģa iekraušanas atbilstību 
         
 X Jā (Atbilst) Nē (Neatbilst)NP Nav piemērojamsDA Daļēji atbilst

Atklātie trūkumi

 
 
 

Secinājums

Ņemot vērā termināļa vispārējā stāvokļa pārbaudes rezultātus, kā arī tā operatīvo darbību Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumu Nr. 143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi" nosacījumu izpildes nodrošināšanā, secināts, ka minētā termināļa vispārējais stāvoklis, kā arī tā operatīvā darbība atbilst/neatbilst (nevajadzīgo svītrot) noteiktajiem kritērijiem.

Atzinums (vajadzīgo atzīmēt ar X)

1Terminālim var apstiprināt/apstiprināt pēc trūkumu novēršanas atļauju beramkravu termināļa darbībai 
2Terminālim var izsniegt/atjaunot atļauju beramkravu termināļa darbībai 
3Terminālim nevar izsniegt/nepieciešams anulēt atļauju beramkravu termināļa darbībai 
4Terminālim var/nevar izsniegt pagaidu atļauju beramkravu termināļa darbībai 
Nākamās pārbaudes datums 

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās, iesniedzot iesniegumu Latvijas Jūras administrācijas direktoram. Latvijas Jūras administrācijas direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Latvijas Jūras administrācijas rekvizīti:

Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija, tālrunis +371 67062 101, fakss +371 67860 082, e-pasts: lja@lja.lv

Pārbaudē piedalījās šādas termināļa amatpersonas:

  
(amats, paraksts un tā atšifrējums) 
  
(amats, paraksts un tā atšifrējums) 

Pārbaudi veica KDI inspektori:

  
(amats, paraksts un tā atšifrējums) 
  
(amats, paraksts un tā atšifrējums) 

Pārbaudē piedalījās šādas ostas amatpersonas:

  
(amats, paraksts un tā atšifrējums) 

Z.v.

Nr.  

 

12. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 14. februāra
noteikumiem Nr. 143

(Pielikums MK 31.05.2022. noteikumu Nr. 326 redakcijā)

Atļauja beramkravu termināļa darbībai

 

Latvijas Jūras administrācija
Kuģošanas drošības inspekcija

 

 

Apliecinu, ka pēc ________________________________________________ ostas beramkravu termināļa/

                                                                (ostas nosaukums)

piestātnes _____________________________________________________ vispārējā stāvokļa pārbaudes

                               (termināļa/piestātnes nosaukums vai numurs)

konstatēts, ka tā/tās vispārējais stāvoklis un operatīvā darbība atbilst Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumu Nr. 143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi" prasībām.

Ņemot vērā pārbaudes rezultātus (sk. 20___.gada ____. ___________________________

termināļa pārbaudes aktu Nr. _____________) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumiem Nr. 143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi",

______________________________________________________________________

                                           (termināļa/piestātnes nosaukums vai numurs)
atļauts veikt ar beramkravu pārkraušanu saistītu darbību.

Atļauja derīga līdz  _____________________________________

                                           (datums)

Atļauja ir derīga ar nosacījumu, ka tā tiek periodiski apstiprināta.

Nākamās apstiprināšanas termiņš __________________________

                                                             (datums)

Z.v.

Izdota

                                                                     (vieta)                                                                    (datums)

Nr. ___________      

                                                         

Pilnvarotā persona _____________________________________

                                                  (amats, paraksts un tā atšifrējums)

 

 

Periodiskā apstiprināšana

 

Atļauja tiek apstiprināta, pamatojoties uz periodisko pārbaudi

Pārbaudes akts Nr.  ____________________

Nākamās apskates termiņš: _______________

Vieta ____________ Datums _____________

 

Zīmogs vai spiedogs

 

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds

_________________________________________________

Atļauja tiek apstiprināta, pamatojoties uz periodisko pārbaudi

Pārbaudes akts Nr.  ____________________

Nākamās apskates termiņš: _______________

Vieta ____________ Datums _____________

 

Zīmogs vai spiedogs

 

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds

_________________________________________________

Atļauja tiek apstiprināta, pamatojoties uz periodisko pārbaudi

Pārbaudes akts Nr.  ____________________

Nākamās apskates termiņš: _______________

Vieta ____________ Datums _____________

 

Zīmogs vai spiedogs

 

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds

_________________________________________________

Atļauja tiek apstiprināta, pamatojoties uz periodisko pārbaudi

Pārbaudes akts Nr.  ____________________

Nākamās apskates termiņš: _______________

Vieta ____________ Datums _____________

 

Zīmogs vai spiedogs

 

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds

_________________________________________________

Atļauja tiek apstiprināta, pamatojoties uz periodisko pārbaudi

Pārbaudes akts Nr.  ____________________

Nākamās apskates termiņš: _______________

Vieta ____________ Datums _____________

 

Zīmogs vai spiedogs

 

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds

_________________________________________________

Atļauja tiek apstiprināta, pamatojoties uz periodisko pārbaudi

Pārbaudes akts Nr.  ____________________

Nākamās apskates termiņš: _______________

Vieta ____________ Datums _____________

 

Zīmogs vai spiedogs

 

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds

_________________________________________________

Atļauja tiek apstiprināta, pamatojoties uz periodisko pārbaudi

Pārbaudes akts Nr.  ____________________

Nākamās apskates termiņš: _______________

Vieta ____________ Datums _____________

 

Zīmogs vai spiedogs

 

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds

_________________________________________________

Atļauja tiek apstiprināta, pamatojoties uz periodisko pārbaudi

Pārbaudes akts Nr.  ____________________

Nākamās apskates termiņš: _______________

Vieta ____________ Datums _____________

 

Zīmogs vai spiedogs

 

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds

_________________________________________________

Atļauja tiek apstiprināta, pamatojoties uz periodisko pārbaudi

Pārbaudes akts Nr.  ____________________

Nākamās apskates termiņš: _______________

Vieta ____________ Datums _____________

 

Zīmogs vai spiedogs

 

Pilnvarotās personas paraksts, uzvārds

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 143Pieņemts: 14.02.2006.Stājas spēkā: 02.03.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 01.03.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
129250
{"selected":{"value":"03.06.2022","content":"<font class='s-1'>03.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.06.2022","iso_value":"2022\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2012","iso_value":"2012\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2012.-02.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2009","iso_value":"2009\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2009.-17.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2006","iso_value":"2006\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2006.-31.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.06.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"