Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.143

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 55.§)
Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka beramkravu kuģu drošības prasības, kas saistītas ar beramkravu iekraušanu vai izkraušanu un kas jāievēro Latvijas Republikas termināļos, lai samazinātu kuģa konstrukciju pārslodzes risku un fizisko bojājumu risku, kas rodas iekraušanas vai izkraušanas laikā, un nodrošinātu kuģu un termināļu savstarpējas piemērotības saskaņošanu, kā arī nosaka procedūras kuģu un termināļu saskaņotai savstarpējai sadarbībai un informācijas apmaiņai.

2. Noteikumi attiecas uz:

2.1. beramkravu kuģiem (neatkarīgi no to karoga), kas piestāj terminālī, lai iekrautu vai izkrautu beramkravas;

2.2. termināļiem, kuros piestāj beramkravu kuģi, uz kuriem attiecas šie noteikumi.

3. Šie noteikumi neierobežo 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras ar tās 1978. un 1988.gada protokoliem un grozījumiem (turpmāk — SOLAS konvencija) VI/7.punkta piemērošanu, neattiecas uz iekārtām, kuras tikai ārkārtas apstākļos tiek izmantotas beramkravu iekraušanai kuģos vai izkraušanai no tiem, kā arī gadījumiem, ja beramkravas iekrauj vai izkrauj, izmantojot tikai attiecīgā beramkravu kuģa iekārtas.

4. Šo noteikumu izpratnē:

4.1. beramkravu kuģis saskaņā ar SOLAS konvencijas 1X71.6.punkta definīciju ir kuģis beramkravu pārvadāšanai, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

4.1.1. kuģis ar vienu klāju, augšējām cisternām un piltuves veida cisternām kravu nodalījumā, kas paredzēts galvenokārt beramkravu pārvadāšanai;

4.1.2. kuģis rūdas pārvadāšanai — jūras kuģis ar vienu klāju, kam ir divas gareniskas starpsienas un dubults dibens visa kravas nodalījuma garumā un kas ir paredzēts rūdas kravu pārvadāšanai tikai vidējās tilpnēs;

4.1.3. kombinētais pārvadātājs, kas ir definēts SOLAS konvencijas II-2/3.14.punktā;

4.2. beramkrava — krava, kas atbilst SOLAS konvencijas XII nodaļas 1.noteikuma 6.punktā norādītajai definīcijai;

4.3. terminālis — jebkura stacionāra, peldoša vai pārvietojama iekārta, kas aprīkota un ko izmanto beramkravu iekraušanai beramkravu kuģos vai izkraušanai no tiem;

4.4. termināļa operators — termināļa īpašnieks vai organizācija vai persona, kam īpašnieks ir deleģējis atbildību par iekraušanas vai izkraušanas operācijām, kas notiek terminālī un ir saistītas ar noteiktu beramkravu kuģi;

4.5. termināļa pārstāvis — jebkura termināļa operatora iecelta persona, kas ir atbildīga par iekraušanas vai izkraušanas operāciju sagatavošanu, norisi un pabeigšanu, kuras veic terminālī un kuras ir saistītas ar noteiktu beramkravu kuģi;

4.6. kuģa pārstāvis — persona, kas komandē beramkravu kuģi, vai kuģa virsnieks, ko kapteinis ir izraudzījis iekraušanas vai izkraušanas operāciju veikšanai;

4.7. karoga valsts administrācija — tās valsts kompetentā iestāde, kuras karogu ir tiesīgs uzvilkt beramkravu kuģis;

4.8. informācija par kravu — ziņas par kravu, kas noteiktas SOLAS konvencijas VI/2.punktā;

4.9. iekraušanas un izkraušanas plāns — SOLAS konvencijas VI/7.3.punktā noteiktais plāns, kura paraugs ir sniegts Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (turpmāk — SJO) 1997.gada 27.novembra rezolūcijas A.862(20) “Beramkravu kuģu iekraušanas un izkraušanas drošas prakses kodekss” (turpmāk — BLU kodekss) 2.pielikumā;

4.10. kuģa/krasta kontroles lapa — kontroles lapa, uz kuru ir atsauce BLU kodeksa 4.nodaļā un kuras paraugs ir sniegts BLU kodeksa 3.pielikumā;

4.11. beramkravas blīvuma deklarācija — ziņas par kravas blīvumu, kas jāiesniedz saskaņā ar SOLAS konvencijas XII/10.punktu.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.825; MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.44)

II. Prasības beramkravu kuģu un termināļu piemērotībai

5. Beramkravu kuģu gatavību beramkravu iekraušanai vai izkraušanai pārbauda termināļa operators, pārliecinoties, vai kuģis ievēro prasības par beramkravu kuģu tehnisko piemērotību iekraušanai un izkraušanai (1.pielikums).

6. Termināļa operators nodrošina terminālī šādu prasību izpildi:

6.1. terminālis atbilst prasībām par termināļa piemērotību beramkravu iekraušanas un izkraušanas darbu veikšanai (2.pielikums);

6.2. termināļa operators ir iecēlis termināļa pārstāvi (pārstāvjus);

6.3. ir sagatavoti informatīvie materiāli, kas satur termināļa un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par beramkravu kuģu drošu kraušanu, kā arī BLU kodeksa l.pielikuma 1.2.punktā (“Termināļa informācijas grāmatas saturs”) norādīto informāciju (ar grozījumiem) par ostu un termināli, un šie materiāli ir pieejami to beramkravu kuģu pārstāvjiem, kas piestāj terminālī, lai iekrautu vai izkrautu beramkravas;

6.4. terminālī ir izveidota, ieviesta un uzturēta kvalitātes nodrošinājuma sistēma, kas sertificēta saskaņā ar valsts standartu LVS EN ISO 9001:2009 A/L "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2008)" un valsts standartu LVS EN ISO 19011 : 2002 “Norādījumi kvalitātes un/vai vides pārvaldības sistēmu auditēšanai”.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.44)

III. Kuģu pārstāvju un termināļu pārstāvju pienākumi

7. Kuģa pārstāvja pienākumi:

7.1. nodrošināt viņa komandētā beramkravu kuģa drošu iekraušanu un iz­kraušanu;

7.2. saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētajām formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no ostas, pirms paredzamā ierašanās laika terminālī rakstiski (izmantojot faksu, internetu, aģenta starpniecību) paziņot terminālim šo noteikumu 3.pielikumā norādīto informāciju;

7.3. pirms beramkravas iekraušanas pārliecināties, vai no kravas nosūtītāja ir saņemta SOLAS konvencijas VI/2.2.punktā noteiktā informācija par kravu un beramkravas blīvuma deklarācija (ja tāda ir paredzēta), iekļaujot šīs ziņas kravas deklarācijas veidlapā saskaņā ar BLU kodeksa 5.papildinājumu;

7.4. papildus šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.3.apakšpunktā minētajām prasībām ievērot šo noteikumu 4.pielikumā noteiktos kuģa pārstāvja pienākumus pirms iekraušanas vai izkraušanas operācijas un tās laikā.

8. Termināļa pārstāvja pienākumi:

8.1. saņemot sākotnējo paziņojumu par paredzamo kuģa ierašanās laiku (ETA), rakstiski (izmantojot faksu, internetu, aģenta starpniecību) paziņot kuģa pārstāvim šo noteikumu 5.pielikumā minēto informāciju;

8.2. nodrošināt, ka kravas deklarācijas veidlapā iekļautā informācija rakstiski (izmantojot faksu, internetu, aģenta starpniecību) tiek paziņota kuģa pārstāvim pēc iespējas ātrāk (vismaz 24stundas pirms kuģa ienākšanas ostā);

8.3. nekavējoties rakstiski (izmantojot faksu, internetu, aģenta starpniecību) paziņot kuģa pārstāvim un valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Kuģošanas drošības inspekcijai (turpmāk — Kuģošanas drošības inspekcija) par konstatētajiem trūkumiem uz beramkravu kuģa, ja tie var apdraudēt beramkravu drošu iekraušanu vai izkraušanu;

8.4. papildus šo noteikumu 8.1., 8.2. un 8.3.apakšpunktā minētajām prasībām ievērot šo noteikumu 6.pielikumā noteiktos termināļa pārstāvja pienākumus pirms iekraušanas vai izkraušanas operācijas un tās laikā;

8.5. iepazīstināt pie termināļa piestātnēm pietauvotā kuģa kapteini ar instrukciju par rīcību ārkārtējos gadījumos saskaņā ar SOLAS konvencijas prasībām.

(Grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.825)

IV. Beramkravu kuģu un termināļu savstarpējās procedūras

9. Pirms beramkravu iekraušanas vai izkraušanas kuģa pārstāvis ar termināļa pārstāvi vienojas par kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu (7.pielikums) saskaņā ar SOLAS konvencijas VI/7.3.punktā minētajām prasībām. Kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu sastāda pēc BLU kodeksa 2.pielikumā noteiktā parauga, norādot attiecīgā beramkravu kuģa SJO numuru. Saskaņoto kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu ar parakstu apstiprina kuģa pārstāvis un termināļa pārstāvis.

10. Grozījumus kravas iekraušanas vai izkraušanas plānā, kas, pēc vienas puses ieskatiem, var ietekmēt kuģa vai apkalpes drošību, sagatavo un apstiprina kā pārstrādātu kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu, abām pusēm vienojoties.

11. Šo noteikumu 9.punktā noteikto saskaņoto iekraušanas vai izkraušanas plānu un visus turpmāk saskaņotos un pārstrādātos variantus sešus mēnešus glabā uz kuģa un terminālī, lai nodrošinātu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Kuģošanas drošības departamentam (turpmāk — Kuģošanas drošības departaments) iespēju tos pārbaudīt.

12. Pirms beramkravu iekraušanas vai izkraušanas kuģa pārstāvis un termināļa pārstāvis kopīgi aizpilda kuģa/krasta kontroles lapu (8.pielikums) un paraksta to saskaņā ar BLU kodeksa 4.pielikuma pamatnostādnēm.

13. Lai apmierinātu pieprasījumus pēc informācijas par iekraušanas un izkraušanas gaitu un nodrošinātu ātru kuģa pārstāvja vai termināļa pārstāvja norādījumu izpildi, ja iekraušanas vai izkraušanas operācijas aptur, starp kuģi un termināli ir izveidota un uzturēta efektīva un nepārtraukta informācijas apmaiņa.

14. Kuģa pārstāvis un termināļa pārstāvis vada iekraušanas vai izkraušanas operācijas saskaņā ar kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu. Termināļa pārstāvis nodrošina, ka beramkravas iekraušanas vai izkraušanas laikā ir ievērota kravas iekraušanas vai izkraušanas plānā noteiktā tilpņu secība, iekraušanas vai izkraušanas darbu apjoms un temps. Termināļa pārstāvis nedrīkst atkāpties no saskaņotā kravas iekraušanas vai izkraušanas plāna, izņemot gadījumus, ja tas ir iepriekš saskaņots ar kuģa pārstāvi un ir panākta rakstiska vienošanās.

15. Beidzot iekraušanas vai izkraušanas operācijas, kuģa pārstāvis un termināļa pārstāvis rakstiski apliecina, ka iekraušana vai izkraušana noritējusi saskaņā ar kravas iekraušanas vai izkraušanas plānu, ietverot jebkurus saskaņotos grozījumus. Beidzot izkraušanu, kravas iekraušanas vai izkraušanas plānā papildus ieraksta, ka tilpnes ir atbrīvotas no kravas un iztīrītas saskaņā ar kuģa pārstāvja prasībām, kā arī reģistrē jebkurus kuģa bojājumus un veiktos remontdarbus.

V. Kuģošanas drošības departamenta darbība

16. Kuģošanas drošības departaments kontrolē, vai ir ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības termināļu operatoriem, kuģu pārstāvjiem un termināļu pārstāvjiem.

17. Kuģošanas drošības departamenta inspektori veic šādas beramkravu termināļu pārbaudes:

17.1. sākotnējā pārbaude — pārbaude, lai pirmo reizi novērtētu termināļa atbilstību šo noteikumu 6. un 8.punktā, kā arī IV nodaļā noteiktajām prasībām;

17.2. periodiskā pārbaude — pārbaude, ko veic ne retāk kā reizi trijos mēnešos, lai pārliecinātos par šo noteikumu 6. un 8.punktā, kā arī IVnodaļā ietverto prasību ieviešanu un uzturēšanu;

17.3. nepieteiktā pārbaude — jebkura pārbaude, kas nav šo noteikumu 17.1. vai 17.2.apakšpunktā minētā pārbaude un ko veic, lai pārliecinātos par šo noteikumu 6. un 8.punktā, kā arī IVnodaļā ietverto prasību nepārtrauktu ievērošanu, tai skaitā pārbaude, kuru veic, pamatojoties uz saņemto ticamo informāciju no citām personām par termināļa neatbilstību noteiktajām prasībām.

18. Šo noteikumu 17.punktā minētās pārbaudes laikā Kuģošanas drošības departamenta inspektori pārliecinās par šo noteikumu 7.punktā un IV nodaļā noteikto prasību ievērošanu. Par beramkravu kuģa pārbaudes rezultātiem sastāda beramkravu kuģa pārbaudes aktu (9.pielikums).

(MK 28.07.2009. noteikumu Nr.825 redakcijā)

19. Šo noteikumu 17.punktā minētās pārbaudes (izņemot nepieteiktās pārbaudes) saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 6.panta otro daļu ir maksas pakalpojums.

20. Kuģošanas drošības departaments ik pēc trim gadiem sniedz Satiksmes ministrijai rakstisku ziņojumu par šo noteikumu 17. un 18.punktā minēto pārbaužu rezultātiem. Ziņojumā izvērtē beramkravu kuģu un termināļu sadarbības efektivitāti un informācijas apmaiņas procedūras, kas noteiktas šajos noteikumos. Satiksmes ministrija minēto ziņojumu nosūta Eiropas Savienības Komisijai. Ziņojumu par iepriekšējo triju gadu laikposmu nosūta līdz kārtējā gada 30.aprīlim.

21. Neierobežojot kuģa pārstāvja tiesības un pienākumus, kas noteikti SOLAS konvencijas VI/7.7.punktā, Kuģošanas drošības departaments aizliedz uzsākt vai aptur beramkravu iekraušanu vai izkraušanu, ja šo operāciju veikšana var apdraudēt kuģa vai tā apkalpes drošību. Operācijas var uzsākt vai atsākt pēc attiecīgo trūkumu novēršanas. Trūkumus novērš nekavējoties pēc to konstatēšanas Kuģošanas drošības departamenta pārbaudes laikā.

22. Ja kuģa pārstāvis un termināļa pārstāvis nespēj vienoties par šo noteikumu IVnodaļā norādīto procedūru piemērošanu un tas var radīt draudus kuģošanas drošībai vai jūras vides aizsardzībai, procedūru piemērošanu saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļas prasībām nosaka Kuģošanas drošības departaments.

VI. Iekraušanas vai izkraušanas laikā notikušo bojājumu novēršana

23. Šīs nodaļas prasību piemērošana neierobežo starptautisko un to Latvijas normatīvo aktu prasību izpildi, kas nosaka ostas valsts kontroles kārtību.

24. Termināļa pārstāvis rakstiski (izmantojot faksu, internetu, aģenta starpniecību) ziņo kuģa pārstāvim par bojājumiem, kas iekraušanas un izkraušanas laikā nodarīti kuģa konstrukcijām vai iekārtām, un, ja nepieciešams, novērš tos.

25. Ja šo noteikumu 24.punktā minētie bojājumi var ietekmēt korpusa konstrukciju izturību, ūdensnecaurlaidību vai kuģa galvenās inženiertehniskās sistēmas, termināļa pārstāvis vai kuģa pārstāvis rakstiski (izmantojot faksu, internetu, aģenta starpniecību) informē karoga valsts administrāciju vai tās atzīto organizāciju, kas ir atzīta saskaņā ar atzīto organizāciju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk— atzīta organizācija), un Kuģošanas drošības inspekciju. Lēmumu par remontdarbu uzsākšanu vai par to atlikšanu pieņem Kuģošanas drošības inspekcija, ņemot vērā karoga valsts administrācijas vai tās atzītās organizācijas, kā arī kuģa pārstāvja viedokli (ja tāds ir izteikts). Ja remontdarbus nepieciešams uzsākt nekavējoties, tos veic, pirms kuģis atstāj ostu.

26. Pieņemot šo noteikumu 25.punktā minēto lēmumu, Kuģošanas drošības inspekcija var uzticēt atzītai organizācijai veikt bojājumu pārbaudi un sniegt atzinumu par tūlītēju remontdarbu uzsākšanu vai to atlikšanu.

VII. Noslēguma jautājumi

27. Termināļiem, kas izveidoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izsniegtās atļaujas beramkravu termināļa darbībai ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

28. Ja ir izstrādāts termināļa kvalitātes nodrošinājuma sistēmas ieviešanas plāns saskaņā ar valsts standartu LVS EN ISO 9001 : 2001L “Kvalitātes pārvaldības sistēmas”, gadu pēc tā izveidošanas terminālim nepiemēro šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētās prasības un Kuģošanas drošības departaments izsniedz pagaidu atļauju beramkravu termināļa darbībai (10.pielikums). Atļauja ir derīga ne ilgāk kā 12mēnešus. Kuģošanas drošības departamenta inspektori pārbauda termināli, un pārbaudes rezultātus norāda beramkravu termināļa pārbaudes aktā (11.pielikums).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra Direktīvas 2002/84/EK, kas groza direktīvas par jūras drošību un piesārņojuma novēršanu no kuģiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 4.decembra Direktīvas 2001/96/EK, kas nosaka harmonizētas prasības un procedūras beramkravu kuģu iekraušanai un izkraušanai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143
Prasības attiecībā uz beramkravu kuģu tehnisko piemērotību beramkravu iekraušanai un izkraušanai

Beramkravu kuģis, kas piestāj Latvijas Republikas termināļos, lai veiktu beram­kravu iekraušanu vai izkraušanu, atbilst šādām prasībām:

1. Ietilpīgas kravas tilpnes ar pietieka­mi lielām (samērojamām ar iekraušanas mehānismiem) lūku atverēm, kuru konstrukcija ļauj pienācīgi iekraut, izvietot, izlīdzināt un izkraut beramkravu.

2. Kravas tilpņu lūkas ir marķētas ar identifikācijas numuriem, kas atbilst numuriem iekraušanas vai izkraušanas plānā. Šo numuru izvietojums, izmērs un krāsa ir tāda, lai termināļa iekraušanas vai izkraušanas iekārtas operators tos varētu viegli saskatīt un atpazīt.

3. Kravas lūkas, lūku vadības sistēmas un drošības ierīces ir darba kārtībā, un tās izmanto tikai paredzētiem mērķiem.

4. Kuģa sānsveres indikatorus, ja tādi ir, pārbauda pirms iekraušanas vai izkraušanas un pārliecinās, ka tie darbojas.

5. Ja uz kuģa ir paredzēts iekraušanas mērītājs, lai veiktu slodzes aprēķinus iekraušanas un izkraušanas laikā, tas ir sertificēts un darba kārtībā.

6. Galvenie piedziņas mehānismi un palīgmehānismi ir darba kārtībā.

7. Piestāšanas un pietauvošanas aprīkojums uz klāja ir darba kārtībā un labā darba stāvoklī.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143
Prasības attiecībā uz termināļu piemērotību beramkravu iekraušanai un izkraušanai

1. Terminālis pieņem tikai tādus beramkravu kuģus beramkravu iekraušanai vai izkraušanai, kas var droši pietauvoties pie iekraušanas vai izkraušanas iekārtas, ņemot vērā ūdens dziļumu pie piestātnes, maksimāli pieļaujamos kuģa izmērus, pie­tauvošanas paņēmienus, fenderus, drošu piekļuvi un visus iespējamos traucējumus iekraušanas un izkraušanas operāciju veikšanai.

2. Termināļa iekraušanas un izkraušanas iekārtas ir sertificētas un uzturētas darba kārtībā. Tās apkalpo tikai kvalificēts un atbilstoši sertificēts personāls.

3. Termināļa personāls atbilstoši kompetencei ir apmācīts, kā droši iekraut un izkraut beramkravu kuģus. Apmācības mērķis ir informēt personālu par risku, kas pastāv, iekraujot un izkraujot beramkravas, un par to, kā nepa­reizi veiktas iekraušanas un izkraušanas operācijas var kaitēt kuģa drošībai.

4. Termināļa personālu, kas piedalās iekraušanas un izkraušanas operācijās, nodrošina ar obligāti izmantojamiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem, kā arī garantē atpūtu, lai nepieļautu nelaimes gadījumus noguruma dēļ.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143
Informācija, ko kuģa pārstāvis paziņo terminālim

(Pielikums grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.825)

1. Lai varētu operatīvi izplānot kuģa apkalpošanu ostā saskaņā ar kuģa iekraušanas/izkraušanas plānu, kuģa pārstāvis terminālim paziņo kuģa plānoto ierašanās laiku (ETA) ostā (ja nepieciešams, informāciju precizē).

2. Kuģa pārstāvis, paziņojot kuģa plānoto ierašanās laiku (ETA), vienlaikus sniedz šādu informāciju:

2.1. kuģa vārdu, izsaukuma signālu, SJO numuru, karogu, pieraksta ostu;

2.2. iekraušanas vai izkraušanas plānu, norādot kravas daudzumu, sadalījumu pa lūkām, iekraušanas vai izkraušanas secību un daudzumu, kas iekraujams vai izkrau¬jams vienā paņēmienā;

2.3. ierašanās iegrimi un aiziešanas pa¬redzamo iegrimi;

2.4. laiku, kas nepieciešams balasta regulēšanai;

2.5. kuģa garumu, platumu un kravas nodalījuma garumu no vistuvāk priekšgalam esošās lūkas priekšgala apmales līdz vistuvāk pakaļgalam esošās lūkas pakaļgala apmalei, caur kurām jāiekrauj vai jāizkrauj krava;

2.6. attālumu starp ūdenslīniju un pirmo lūku, caur kuru paredzēts veikt iekraušanu vai izkraušanu, un attālumu no kuģa malas līdz lūkas atverei;

2.7. kuģa trapa atrašanās vietu;

2.8. virsūdens maksimālo augstumu;

2.9. kuģa iekraušanas un izkraušanas mehānismu (ja ir) parametrus un jaudu;

2.10. pietauvošanās tauvu skaitu un tipu;

2.11. īpašas prasības (piemēram, kravas izlīdzināšana vai nepārtraukti ūdens satura mērījumi tajā);

2.12. tādu nepieciešamo remontdarbu detalizētu aprakstu, kas var aizkavēt pietauvošanos, iekraušanas vai izkraušanas uzsākšanu vai aizkavēt kuģa aiziešanu pēc iekraušanas vai izkraušanas;

2.13. citas ziņas par kuģi, ko pieprasa terminālis.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143
Kuģa pārstāvja pienākumi pirms iekraušanas vai izkraušanas operācijas un tās laikā

Kuģa pārstāvis nodrošina, ka:

1) kravas iekraušanu vai izkraušanu un balasta regulēšanu uzrauga atbildīgais kuģa virsnieks;

2) kravas un balasta ūdeņu izvietojumu pārrauga visā iekraušanas vai izkraušanas gaitā, lai novērstu kuģa konstrukciju pārslodzi;

3) kuģim nav sānsveres, vai, ja tehnisku iemeslu dēļ sānsvere ir nepieciešama, tā ir pēc iespējas mazāka;

4) kuģis ir droši pietauvots, ievērojot vietējos laikapstākļus un laika prognozi;

5) uz kuģa uzturas nepieciešamais virsnieku un apkalpes locekļu skaits, lai nodrošinātu tauvu pieregulēšanu, kā arī nepieciešamo rīcību jebkurā situācijā, ņemot vērā apkalpei nepieciešamo atpūtas laiku;

6) termināļa pārstāvis ir informēts par kravas izlīdzināšanas prasībām saskaņā ar procedūrām, kas ir noteiktas SJO 2004.gada 3.decembra rezolūcijā MSC.193(79) "Beramkravu drošas prakses kodekss" (BC kodekss);

7) termināļa pārstāvis ir informēts par to, kādā veidā kuģī ir jāsaskaņo balasta regulēšana ar kravas iekraušanas vai izkraušanas tempu, un par jebkuru novirzi no balasta regulēšanas plāna, kā arī par visiem citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar kravas iekraušanu vai izkraušanu;

8) balasta ūdens tiek izvadīts atbilstoši saskaņotajam kraušanas plānam, kā arī lai netiktu nopludināta piestātne vai blakus esošie kuģi (ja balasta ūdens izliešana pilnā apjomā pirms izlīdzināšanas stadijas kraušanas gaitā ir nelietderīga, kuģa pārstāvis vienojas ar termināļa pārstāvi par laiku, kad iekraušana būtu jāpārtrauc, un tās ilgumu);

9) pastāv vienprātība ar termināļa pārstāvi par rīcību lietus gadījumā vai mainoties laika apstākļiem, ja kravas īpašību dēļ šādas izmaiņas varētu radīt briesmas;

10) kuģim atrodoties piestātnē, uz klāja vai kuģa tuvumā netiek veikti karstapstrādes darbi, izņemot gadījumu, ja ir sa¬ņemta termināļa pārstāvja atļauja. Minētos darbus veic saskaņā ar karstapstrādes darbu veikšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

11) iekraušanas vai izkraušanas beigu posmā iekraušanas un izkraušanas operācijas un kuģis tiek pastiprināti uzraudzīti;

12) termināļa pārstāvis tiek nekavējoties brīdināts, ja iekraušanas vai izkraušanas process ir radījis bojājumus, bīstamu situāciju vai pastāv šāda varbūtība;

13) termināļa pārstāvis ir informēts par to, kad sākas kravas izlīdzināšana, lai varētu atbrīvot transportiera iekārtu no kravas;

14) vienas tilpnes izkraušana pie kreisā borta norit vienmērīgi ar tās izkraušanu pie labā borta, lai nepieļautu kuģa konstrukciju vērpi;

15) balasta regulēšanas laikā, pirms ir dota atļauja veikt karstapstrādes darbus tilpņu tuvumā vai virs tām, ir veikti attiecīgi drošības pasākumi, ņemot vērā, ka no tilpnēm var izplūst uzliesmojoši tvaiki.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143
lnformācija, ko terminālis paziņo kuģa pārstāvim

1. Piestātnes nosaukums, kurā notiks iekraušana vai izkraušana, paredzamais pietauvošanās laiks un iekraušanas vai izkraušanas pabeigšanas laiks.

2. Iekraušanas vai izkraušanas iekārtu parametri, ieskaitot termināļa nominālo iekraušanas vai izkraušanas jaudu un izmantojamo iekraušanas vai izkraušanas iekārtu skaitu, kā arī paredzamo laiku, kas nepieciešams katra iekraušanas vai izkrauša¬nas posma pabeigšanai.

3. Piestātnes vai muliņa īpatnības, kas jāzina kuģa pārstāvim, ieskaitot stacionārus un pārvietojamus šķēršļus, fenderus, polerus un pietauvošanas paņēmienus.

4. Minimālais ūdens dziļums pie piestātnes un kuģu kanālā.

5. Ūdens blīvums pie piestātnes.

6. Maksimālais attālums no ūdens līnijas līdz kravas lūku vākiem vai apmalei atkarībā no tā, kuram izmēram ir nozīme, veicot iekraušanas un izkraušanas operācijas, un maksimālais virsūdens augstums.

7. Aizborta trapu un piekļuves ceļu izvietojums.

8. Kuģa borts, kuram ir jābūt pie piestātnes.

9. Maksimāli pieļaujamais ātrums, ar kādu drīkst tuvoties muliņam, velkoņu pieejamība, to veids un jauda.

10. Dažādu kravas partiju iekraušanas secība un citi ierobežojumi, ja kuģis nevar uzņemt kravu jebkādā secībā un jebkurā tilpnē.

11. Iekraujamās kravas īpatnības, kuras var radīt briesmas, ja to novieto kopā ar kuģī esošo kravu vai tās atlikumu.

12. Informācija par paredzamajām iekraušanas vai izkraušanas operācijām un izmaiņām esošajā iekraušanas vai izkrau¬šanas plānā.

13. Vai iekraušanas un izkraušanas iekārtas terminālī ir stacionāras, un vai to pārvietošana ir ierobežota.

14. Nepieciešamās pietauvošanās tauvas.

15. Brīdinājums par neparastiem pie¬tauvošanas paņēmieniem.

16. Balasta regulēšanas ierobežojumi.

17. Kuģa maksimāli pieļaujamā iegrime, kādu ir noteikusi ostas pārvalde.

18. Cita informācija par termināli, ko pieprasījis kuģa pārstāvis.

Piezīme. Šī pielikuma l. un 4.punktā minēto informāciju par paredzamo pietauvošanās un aizbraukšanas laiku un minimālo ūdens dziļumu pie piestātnes sistemātiski precizē un nosūta kuģa pārstāvim pēc kārtējā paziņojuma par gaidāmo ierašanās laiku (ETA) saņemšanas. Atkarībā no apstākļiem informāciju par minimālo ūdens dziļumu kuģu kanālā sniedz terminālis vai ostas pārvalde.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143
Termināļa pārstāvja pienākumi pirms iekraušanas vai izkraušanas operācijas un tās laikā

(Pielikums grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.825)

Pirms iekraušanas vai izkraušanas operācijām un to laikā termināļa pārstāvis:

1) rakstiski (piemēram, izmantojot faksu, internetu, aģenta starpniecību) paziņo kuģa pārstāvim to termināļa darbinieku vārdus vai kravas nosūtītāja pārstāvja vārdu, kuri būs atbildīgi par iekraušanas vai izkraušanas operāciju un ar kuriem kuģa pārstāvim būs jāsazinās, kā arī procedūras, kā ar viņiem sazināties;

2) veic visus drošības pasākumus, lai nepieļautu kuģa bojājumus ar iekraušanas vai izkraušanas iekārtām, un informē kuģa pārstāvi, ja bojājumi ir radušies;

3) nodrošina, ka kuģim nav sānsveres vai, ja tehnisku iemeslu dēļ sānsvere ir nepieciešama, tā ir pēc iespējas mazāka;

4) nodrošina vienmērīgu vienas tilpnes izkraušanu pie kreisā borta ar tās izkraušanu pie labā borta, lai nepieļautu kuģa konstrukciju vērpi;

5) ja kravai ir liels blīvums vai atsevišķi kravas greifera tvērieni ir īpaši apjomīgi, brīdina kuģa pārstāvi par stipru, koncentrētu triecienu iespējamību pret kuģa konstrukciju, līdz dubultdibena segums nav pilnībā pārklāts ar kravu (jo sevišķi gadījumos, ja ir atļauts liels kravas brīvā kritiena augstums un ir jāievēro sevišķa piesardzība, uzsākot iekraušanas operāciju katrā kravas tilpnē);

6) nodrošina, lai kuģa pārstāvim un termināļa pārstāvim visu sadarbības laiku un par visiem iekraušanas vai izkraušanas procesiem ir savstarpēja saskaņotība un kuģa pārstāvis ir informēts par jebkurām tempa izmaiņām (kas saistītas ar iekraušanu) un par iekrautās kravas svaru katra iekraušanas posma beigās;

7) reģistrē iekrautās vai izkrautās kravas svaru un izvietojumu un pārliecinās par to, ka kravas svars tilpnēs atbilst saskaņotajam iekraušanas vai izkraušanas plānam;

8) nodrošina, ka iekraušanas vai izkraušanas laikā krava ir izlīdzināta saskaņā ar kuģa pārstāvja prasībām;

9) nodrošina, ka kravas daudzums, kas nepieciešams aiziešanas iegrimes un izlīdzināšanas sasniegšanai, ir aprēķināts tā, lai pēc kraušanas beigām visas termināļa transportieru iekārtas ir brīvas (šim nolūkam termināļa pārstāvis rakstiski paziņo kuģa pārstāvim termināļa transportieru iekārtu nominālo ietilpību tonnās un visas prasības par transportieru iekārtu tīrību pēc iekraušanas pabeigšanas);

10) izkraušanas laikā nekavējoties mutiski brīdina kuģa pārstāvi par paredzamo izkraušanas mehānismu skaita palielināšanu vai samazināšanu, kā arī ziņo kuģa pārstāvim, kad izkraušana attiecīgā tilpnē ir uzskatāma par pabeigtu;

11) nodrošina, ka uz klāja vai kuģa tuvumā neveic nekādus karstapstrādes darbus, kamēr kuģis atrodas pie piestātnes, izņemot gadījumu, ja ir saņemta kuģa pārstāvja atļauja;

12) nodrošina, ka kuģa kapteinis pirms iekraušanas vai izkraušanas darbu uzsākšanas pret parakstu tiek iepazīstināts ar instrukciju par rīcību ārkārtējos gadījumos saskaņā ar SOLAS konvencijas prasībām.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143

Satiksmes ministrs A.Šlesers
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143
Kuģa/krasta drošības kontroles lapa beramkravu kuģu iekraušanai vai izkraušanai

(Pielikums grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.825)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143
Beramkravu kuģa pārbaudes akts

(Pielikums grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.825)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143
Pagaidu atļauja beramkravu termināļa darbībai

Satiksmes ministrs A.Šlesers
11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.143
Beramkravu termināļa pārbaudes akts

(Pielikums grozīts ar MK 28.07.2009. noteikumiem Nr.825)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 143Pieņemts: 14.02.2006.Stājas spēkā: 02.03.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 01.03.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
129250
{"selected":{"value":"18.01.2012","content":"<font class='s-1'>18.01.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.01.2012","iso_value":"2012\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2009","iso_value":"2009\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2009.-17.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2006","iso_value":"2006\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2006.-31.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.01.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)