Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.664

Rīgā 2005.gada 30.augustā (prot. Nr.49 9.§)
Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
16.panta otro daļu un 18.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde (turpmāk — regulators) licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un regulējamo nozaru komersantus, kā arī nosaka kārtību, kādā iesniedz iesniegumu (ierosinājumu) licences saņemšanai (ja šī kārtība nav noteikta regulējamo nozaru speciālajos likumos), un nosaka iesnieguma iesniegšanas kārtību licences nosacījumu grozīšanai vai licences anulēšanai (atcelšanai).

(Grozīts ar MK 11.09.2012. noteikumiem Nr.621)

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu regulējamās nozarēs licencē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Regulators savā tīmekļvietnē veido licencēto komersantu reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr. 62 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 5)

3. Regulators nosaka licences termiņa sākuma un beigu datumu saskaņā ar sabiedriskos pakalpojumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Regulators komersantam izsniedz šo noteikumu 1. pielikumā noteiktā parauga licenci. Ja nepieciešams, licencei ir pielikums (piemēram, karte, kurā iezīmēta licences darbības zona, objektu saraksts). Komersantam, kas plāno uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, licencē norāda sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas sākuma termiņu.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

4.1 Regulators licenci izsniedz tikai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Regulatora izsniegtās licences publicē regulatora tīmekļvietnē izveidotajā licencēto komersantu reģistrā.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

5. Komersants iesniedz regulatoram iesniegumu licences saņemšanai (2.pielikums), iesniegumu licences nosacījumu grozīšanai (3.pielikums) vai iesniegumu licences anulēšanai (atcelšanai) (4.pielikums).

6. Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts norādīts attiecīgā iesnieguma veidlapā. Iesniedzot dokumentus licences saņemšanai vai licences nosacījumu grozīšanai, pievieno šo noteikumu 5. un 6.pielikumā minēto informāciju. Iesniegums tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad regulators ir saņēmis visus šo noteikumu attiecīgajā pielikumā norādītos dokumentus un visu nepieciešamo informāciju.

(MK 11.09.2012. noteikumu Nr.621 redakcijā)

6.1 (Svītrots ar MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 260)

7. (Svītrots ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 5)

7.1 Komersants iesniegumu licences saņemšanai, licences nosacījumu grozīšanai vai licences anulēšanai (atcelšanai) iesniedz regulatoram elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu elektroniskās kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

8. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepietiekama vai neprecīza, regulators ir tiesīgs pieprasīt papildinformāciju.

9. Komersants ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

9.1 Komersants iesniedz regulatoram informāciju par tā nosaukuma, kā arī citu licencē ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr. 62 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 5)

10. Ja iesniegtajos dokumentos trūkst lēmuma pieņemšanai nepieciešamās informācijas, regulators atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to komer­santu. Jautājumu izskata pēc tam, kad ir saņemta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Laiku no jautājuma izskatīšanas atlikšanas līdz nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanai neieskaita šo noteikumu 13.punktā noteiktajā termiņā.

11. Ja komersants regulatora noteiktajā termiņā nav iesniedzis visu nepie­ciešamo informāciju vai dokumentus, regulators pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, izdarīt grozījumus licences nosacījumos vai anulēt (atcelt) licenci. Attiecīgo lēmumu noformē elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

(Grozīts ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 5)

12. Grozot licences nosacījumus vai anulējot (atceļot) licenci pēc savas iniciatīvas, lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju nodrošina regulators.

13. Regulators 30 dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, grozījumu izdarīšanu licences nosacījumos, licences anulēšanu (atcelšanu) vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci. Lēmumu noformē elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

13.1 Ja nepieciešams izdarīt grozījumus tikai licences pielikumā, regulators šo noteikumu 13. punktā minētajā termiņā pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu pielikumā. Šādā gadījumā licenci atkārtoti neizsniedz.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

14. Ja regulators pieņēmis lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, izdarīt grozījumus licences nosacījumos vai anulēt (atcelt) licenci, atkārtotu iesniegumu licences saņemšanai, licences nosacījumu grozīšanai vai licences anulēšanai (atcelšanai) var iesniegt pēc tam, kad ir novērsti visi atteikuma iemesli.

15. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs laikus (ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms licences termiņa beigām) informē regulatoru par to, vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs plāno turpināt sniegt licencē norādītos sabiedriskos pakalpojumus.

16. Par licences izmantošanu, licences nosacījumu ievērošanu un izpildi ir atbildīgs komersants. Komersants ir tiesīgs licenci nodot tikai savu tiesību un saistību pārņēmējam.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

17. Regulators nosaka termiņu, kādā komersantam jānovērš pārkāpums, kas bijis par iemeslu licences darbības apturēšanai.

18. Regulators pieņem lēmumu atjaunot licences darbību, ja komersants ir novērsis licences darbības apturēšanas iemeslus.

19. Ja komersants noteiktajā termiņā nav novērsis licences darbības apturēšanas iemeslus un tie atbilst likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajam licences anulēšanas (atcelšanas) pamatojumam, regulators pieņem lēmumu par licences anulēšanu (atcelšanu).

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.7)

20. Grozot licences nosacījumus vai anulējot (atceļot) licenci pēc regula­tora iniciatīvas, netiek piemērots šo noteikumu 13.punktā noteiktais lēmuma pieņemšanas termiņš.

21. Licencējot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, regulators ir tiesīgs noteikt komersantam īpašus nosacījumus kvalitātes prasību, tehnisko noteikumu, standartu, kā arī līguma noteikumu izpildes jomā saskaņā ar attiecīgās nozares normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.7)

22. Licence ir derīga tikai tajā noteiktā sabiedriskā pakalpojuma veida sniegšanai.

23. (Svītrots ar MK 07.01.2021. noteikumiem Nr. 5)

24. Ja licenci anulē (atceļ), licences darbību aptur vai izdara grozījumus licences nosacījumos vai pielikumā, regulators izdara attiecīgu atzīmi licencēto komersantu reģistrā. Ja anulē (atceļ) papīra formā izsniegtu licenci, aptur šādas licences darbību vai groza šādas licences nosacījumus, komersants licences oriģinālu nodod regulatoram 30 dienu laikā pēc regulatora lēmuma stāšanās spēkā.

(MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumus Nr.299 “Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 105.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

(Pielikums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Licence Nr. _____

Komersanta nosaukums 
Komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā 
Komersanta objekta faktiskā adrese* 
  
Licence izsniegta sabiedriskā pakalpojuma – 
 (sabiedriskā pakalpojuma veids)
  
sniegšanai laikposmā no 20__. gada __. ____________ līdz 20__. gada __. ____________.
Licences darbības zona 
Nosacījumi un prasības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai 
  
  
Priekšsēdētājs  
 (vārds, uzvārds) 

Piezīme. * Aizpilda, ja licencei pievienots objektu saraksts (piemēram, siltumenerģijas pārvades un sadales objektu faktisko adrešu saraksts).

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

(Pielikums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

Iesniegums licences saņemšanai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

1. Informācija par komersantu:
1.1. nosaukums 
1.2. reģistrācijas numurs komercreģistrā 
1.3. pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds ,
tālrunis , fakss , e-pasts 
1.4. juridiskā adrese 
1.5. objektu faktiskā adrese 
  
2. Lūdzu izsniegt licenci šāda veida sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai:
2.1. veids 
 (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem)
  
2.2. darbības zona 
2.3. darbības laikposms – no 20__. gada __. ____________ līdz 20__. gada __. ____________

3. Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas sākuma termiņš (nenorāda, ja komersants jau sniedz sabiedrisko pakalpojumu) – 20__. gada __. ____________

Apliecinu, ka esmu informēts par pienākumu saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumu Nr. 664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" 9.punktu sniegt regulatoram informāciju par komersanta nosaukuma, kā arī citu licencē ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.

Pielikumā:

1. Komersanta plānotās darbības apraksts.

2. Informācija par komersanta plānoto tehnisko nodrošinājumu un nekustamo īpašumu, kas nepieciešams regulējamā pakalpojuma sniegšanai.

3. Licences darbības zonas apraksts un karte, kurā iezīmēta sniedzamā sabiedriskā pakalpojuma zona. Ja licences darbības zona aptver visu Latvijas Republikas teritoriju, karti nepievieno.

4. Dokumenti, kas noteikti attiecīgās regulējamās nozares speciālajos normatīvajos aktos.

Komersanta pilnvarotais pārstāvis 
 (vārds, uzvārds)

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

(Pielikums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

Iesniegums licences nosacījumu grozīšanai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

1. Licences numurs 
2. Informācija par komersantu:
2.1. nosaukums 
2.2. reģistrācijas numurs komercreģistrā 
2.3. pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds ,
tālrunis , fakss , e-pasts 
2.4. juridiskā adrese 
2.5. objektu faktiskā adrese 
  
2.6. sabiedriskā pakalpojuma veids 
  
2.7. licences darbības zona 
2.8. licences darbības termiņš 
Lūdzu izdarīt licencē šādus grozījumus  
  .

Pielikumā:

1. Licences nosacījumu grozījumu pamatojums un to apliecinošie dokumenti.

2. Komersanta plānotās darbības apraksts (nepievieno, ja paredzēta komersanta nosaukuma maiņa).

3. Ja grozījumi skar licences darbības zonu, – komersanta licences darbības zonas apraksts un karte, kurā iezīmēta sniedzamā sabiedriskā pakalpojuma zona.

Komersanta pilnvarotais pārstāvis 
 (vārds, uzvārds)

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

4. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

(Pielikums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

Iesniegums licences anulēšanai (atcelšanai)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

1. Licences numurs 
2. Informācija par komersantu:
2.1. nosaukums 
2.2. reģistrācijas numurs komercreģistrā 
2.3. pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds ,
tālrunis , fakss , e-pasts 
2.4. juridiskā adrese 
2.5. objektu faktiskā adrese 
  
2.6. sabiedriskā pakalpojuma veids 
  
2.7. licences darbības zona 
2.8. licences darbības termiņš 

Lūdzu anulēt (atcelt) licenci ar 20__. gada __. ____________.

Pielikumā:

Licences anulēšanas (atcelšanas) pamatojums un to apliecinošie dokumenti.

Komersanta pilnvarotais pārstāvis 
 (vārds, uzvārds)

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

5. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

(Pielikums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

Informācija par komersanta darbību

(pievienojama iesniegumam par licences saņemšanu vai licences nosacījumu grozīšanu)

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. komersanta reģistrācijas datums un numurs;

1.2. darbības veidi;

1.3. iepriekšējā gada darbības finanšu rādītāji (neattiecas uz jaunizveidotiem komersantiem, kas nav sastādījuši gada pārskatu):

1.3.1. neto apgrozījums;

1.3.2. peļņa vai zaudējumi;

1.3.3. pašu kapitāla bilances vērtība;

1.3.4. bilances kopsumma.

2. Līdzšinējā darbība*:

2.1. sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas zona;

2.2. sabiedriskā pakalpojuma lietotāju apraksts (skaits, sadalījums – fiziskas vai juridiskas personas);

2.3. lietotājiem piegādātie apjomi vai sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomi iepriekšējā darbības gadā (naturālās mērvienībās);

2.4. ieņēmumi no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iepriekšējā darbības gadā;

2.5. šobrīd piemērotie sabiedrisko pakalpojumu tarifi.

3. Plānotā darbība**:

3.1. plānotā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas zona;

3.2. plānotais sabiedriskā pakalpojuma lietotāju apraksts (skaits, sadalījums – fiziskas vai juridiskas personas);

3.3. plānotie lietotājiem piegādātie apjomi vai sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomi kārtējā un nākamajā gadā (naturālās mērvienībās);

3.4. plānotie ieņēmumi no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kārtējā un nākamajā gadā.

Komersanta pilnvarotais pārstāvis 
 (vārds, uzvārds)
Piezīmes.

1. * Informāciju norāda komersanti, kas jau sniedz sabiedrisko pakalpojumu.

2. ** Informāciju norāda komersanti, kas plāno uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Komersanti, kas jau sniedz sabiedrisko pakalpojumu, norāda informāciju par plānoto darbību daļā, kurā plānotas būtiskas izmaiņas kārtējā vai nākamajā gadā.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

6. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

(Pielikums MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 5 redakcijā)

Plānotais tehniskais nodrošinājums

1. Iesniegumam par elektroenerģijas pārvades vai sadales licences saņemšanu pievieno:

1.1. informāciju par elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo tehnisko nodrošinājumu:

Nr. 
p. k.
Tehniskais nodrošinājums
1.
Darbības zona (km2)
2.
Elektrotīklu pieslēgumu skaits (gab., norādot pa sprieguma pakāpēm) un uzstādītā jauda (MW)
3.
Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu skaits (gab.)
4.
Elektrotīkla principshēma, norādot elektroietaišu piederības robežas

1.2. informāciju par elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamiem elektrotīkliem:

Nr. 
p. k.
Elektrotīklu raksturojumsMērvienībaDaudzumsĪpašumāLietošanā
1.Elektropārvades līnija (gaisvada, kabeļa, piekarkabeļa):
1.1.elektropārvades līnijas spriegumskV   
1.2.elektropārvades līnijas garumskm   
2.Transformatoru apakšstacijas:
2.1.transformatoru apakšstacijas jaudaMW   
2.2.transformatoru apakšstacijas spriegumskV   
2.3.transformatoru apakšstaciju skaitsgab.   
3.Sadales punkti (norādot spriegumu)gab.   

1.3. elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo elektrotīklu shēmu uz topogrāfiskā plāna, norādot elektrotīkla tipu, šķērsgriezumu, spriegumu un citu raksturojošu informāciju (minēto shēmu iesniedz arī elektroniskā veidā (.dwg formātā)).*

2. Iesniegumam par siltumenerģijas pārvades vai sadales licences saņemšanu pievieno:

2.1. informāciju par siltumenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamiem siltumtīkliem:

Nr. 
p. k.
Siltumtīklu raksturojumsMērvienībaDaudzumsĪpašumāLietošanā
1.Siltumtīklu garums (km)km   
2.Siltumtīklu pieslēgumu maksimālā siltumslodze (MW)MW   

2.2. siltumenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo siltumtīklu shēmu uz topogrāfiskā plāna, norādot siltumtīklu diametru un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai izmantojamos objektus, piemēram, siltumavotus, sūkņu stacijas (minēto shēmu iesniedz arī elektroniskā veidā (.dwg formātā)).

Komersanta pilnvarotais pārstāvis 
 (vārds, uzvārds)
Piezīme. * Iesniedz komersants, kura licences darbības zona neaptver visu Latvijas Republikas teritoriju.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 664Pieņemts: 30.08.2005.Stājas spēkā: 15.09.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 14.09.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
116503
{"selected":{"value":"14.01.2021","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.01.2021","iso_value":"2021\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.05.2016","iso_value":"2016\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2016.-13.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2015","iso_value":"2015\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2015.-05.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2012","iso_value":"2012\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2012.-26.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2012","iso_value":"2012\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2012.-13.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2010","iso_value":"2010\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2010.-05.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2005","iso_value":"2005\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2005.-26.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.01.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"