Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumus Nr. 128 "Politisko organizāciju (partiju) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.196

Rīgā 2005.gada 22.martā (prot. Nr.15 4.§)
Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) ikgadējām finansiālās darbības deklarācijām, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijām, paziņojumiem par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijām un ziņojumiem par dāvinājumiem (ziedojumiem)
Izdoti saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas
likuma
4.panta trešo daļu, 8.1panta pirmo un trešo daļu,
8.2panta pirmo daļu, 8.3pantu un 9.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka politisko organizāciju (partiju) un to apvienību (turpmāk – politiskā organizācija (partija)) ikgadējās finansiālās darbības dekla­rācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānota­jiem vēlēšanu izdevumiem, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un ziņojuma par dāvinājumiem (ziedojumiem) veidlapas paraugu, kā arī veidlapu iesniegšanas, aizpildīšanas un publicēšanas kārtību.

2. Politiskās organizācijas (partijas) ikgadējā finansiālās darbības deklarā­cijā, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā, paziņojumā par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā un ziņoju­mā par dāvinājumiem (ziedojumiem) naudas summas norāda latos un attiecīgās deklarācijas ieņēmumu un izdevumu posteņos summas norāda latos un santīmos.

3. Ja politiskajai organizācijai (partijai) ir bijuši ieņēmumi vai izdevumi ārvalstu valūtā, summu pārrēķina latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu šo ienākumu saņemšanas vai maksājumu veikšanas dienā.

4. Politiskā organizācija (partija), sagatavojot ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju, ievēro šādus nosacījumus:

4.1. posteņus atspoguļo katru atsevišķi veidlapā norādītajā secībā;

4.2. posteņos, kuros nav skaitļu, ieraksta vārdu “nav”;

4.3. posteņos norāda attiecīgās kopsummas. Ja nepieciešamas ziņas par sastāvdaļām, kuras veido kopsummu, sīkāks sadalījums ietverams ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas attiecīgajā pielikumā;

4.4. posteņos norādītos skaitļus pamato ar ierakstiem attaisnojuma dokumentos, grāmatvedības uzskaites reģistros un kopsavilkumos.

II. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas sagatavošana

5. Par katru kalendāra gadu (turpmāk – pārskata gads) politiskā organizācija (partija) sagatavo ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju (1.pielikums).

6. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas postenī “Biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemti finanšu līdzekļi” norāda pārskata gadā iekasēto (politiskās organizācijas (partijas) kasē vai bankas kontā iemaksāto) biedru naudu un iestāšanās naudu. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas pielikumā norāda biedru naudas un iestāšanās naudas apmēru, saņemšanas datumu, kā arī fizisko personu (vārds, uzvārds un personas kods), kas iemaksājusi biedru naudu un iestāšanās naudu.

7. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas postenī “Dāvinājumi (ziedojumi)” norāda pārskata gadā saņemtos dāvinājumus (ziedojumus), norādot dāvinājuma (ziedojuma) veidu atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.panta otrās daļas prasībām. Finanšu līdzekļu veidā saņemto dāvinājumu (ziedojumu) vērtība atbilst politiskās organizācijas (partijas) kasē vai bankas kontā iemaksātajai naudas summai. Dāvinājumus (ziedojumus), kas saņemti mantas, pakalpojumu, nodoto tiesību, atsvabināto pienākumu un citu darbību veidā, deklarācijā norāda, pamatojoties uz darījumu apliecinošiem dokumentiem (piemēram, līgumiem, rēķiniem, pieņemšanas un nodošanas aktiem). Darījumu apliecinošos dokumentos obligāti norāda saņemtā dāvinājuma vērtību.

8. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas postenī “Mantošanas veidā saņemti mantiski labumi” norāda pārskata gadā mantojuma veidā saņemto naudu, kustamu un nekustamu mantu. Finanšu līdzekļu veidā saņemtā mantojuma vērtība atbilst politiskās organizācijas (partijas) kasē vai bankas kontā iemaksātajai naudas summai. Mantoto kustamo vai nekustamo mantu novērtē naudā, pamatojoties uz mantojuma pieņemšanas dokumentos norādīto vērtību.

9. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas postenī “Saimnieciskās darbības rezultātā gūti ienākumi vai ienākumi (dividendes) no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās” norāda saņemtās dividendes no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās. Šajā postenī norāda arī summu, kas aprēķināta no pārskata gadā gūtajiem preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem, no kuras atskaitītas tirdzniecības atlaides un citas piešķirtās atlaides, un šos ieņēmumus samazinošas pircēju pretenziju summas, kā arī pievienotās vērtības nodoklis, ja tie ir ieskaitīti minēto ieņēmumu kopsummā.

10. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas postenī “Cita veida ienākumi” norāda naudas ieņēmumus no saņemtās apdrošināšanas atlīdzības, kompensācijas, pamatlīdzekļu, citu ilgtermiņa ieguldījumu vai apgrozāmo līdzekļu pārdošanas un citus naudas ienākumus no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ārējos normatīvajos aktos. Šajā postenī norāda pozitīvo starpību, kas iegūta, pārrēķinot (saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu) ārvalsts valūtā saņemtos maksājumus vai samaksātos parādus. Ienākumus atspoguļo, norādot sadalījumā pa ienākumu veidiem.

11. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas sadaļas “Izdevumi” posteņos iekļauj pārskata periodā samaksātos izdevumus, kas pamatoti ar dokumentiem (piemēram, līgumiem, pieņemšanas un nodošanas aktiem, rēķiniem, samaksas dokumentiem). Ja pārskata gadā ir samaksāti pakalpojumi un manta, kas saņemta iepriekšējā pārskata gadā vai tiks saņemta nākamajā pārskata gadā, izdevumus iekļauj tā gada ikgadējā finansiālās darbības deklarācijā, kurā veikts maksājums.

12. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas izdevumu postenī “Samaksātie pakalpojumi” iekļauj pakalpojumus, kas samaksāti attiecīgajā pārskata gadā un saistīti ar politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību, sadalījumā pa izdevumu veidiem atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.panta trešās daļas 1.punktā noteiktajam.

13. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas izdevumu postenī “Maksājumi par kustamas un/vai nekustamas mantas iegādi” iekļauj naudas summas, kas samaksātas, iegādājoties kustamu vai nekustamu mantu.

14. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas izdevumu postenī “Izmaksātā darba alga un citi veiktie maksājumi fiziskajām personām, izņemot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.panta trešās daļas 6.punktā paredzētos gadījumus” norāda pārskata gadā izmaksāto darba algu, atlīdzību vai citas darba samaksai pielīdzināmu maksājumu summas, izņemot gadījumus, kad izmaksāti pabalsti un veikti dāvinājumi (ziedojumi).

15. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas izdevumu postenī “Samaksātās laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespieddarbu izdošanas izmaksas” iekļaujami visi samaksātie izdevumi, kas saistīti ar laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespieddarbu izdošanu.

16. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas izdevumu postenī “Samaksātās sabiedrisko pasākumu organizēšanas izmaksas” atspoguļo visus pārskata gadā samaksātos izdevumus, kas radušies, organizējot sabiedriskos pasākumus.

17. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas izdevumu postenī “Samaksātās labdarības pasākumu finansēšanas izmaksas, izmaksātie pabalsti un veiktie dāvinājumi (ziedojumi)” atspoguļo visas izmaksas, kas saistītas ar labdarības pasākumu organizēšanu un ziedotās kustamās vai nekustamās mantas vērtību.

18. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas izdevumu postenī “Ziedotājiem atmaksātās dāvinājumu (ziedojumu) summas” atspoguļo nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) summas, kas 30 dienu laikā atmaksātas ziedotājam. Atmaksātos (atdotos) dāvinājumus (ziedojumus) uzrāda ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas pielikumā.

19. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas izdevumu postenī “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” norāda politiskās organizācijas (partijas) saistību kopsummu attiecībā pret valsts budžetu un pašvaldību budžetiem par maksājamiem nodokļiem un nodevām, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

20. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas izdevumu postenī “Iemaksas valsts budžetā” atspoguļo valsts budžetā atmaksātās dāvinājumu (ziedojumu) summas, ko uzrāda ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas pielikumā.

21. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas izdevumu postenī “Citāda veida izdevumi” norāda negatīvo starpību, kas iegūta, pārrēķinot (saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu) ārvalsts valūtā saņemtos maksājumus vai samaksātos parādus, un izdevumus, kas nav attiecināmi uz šo noteikumu 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. un 20.punktā minētajiem izdevumiem, kā arī visus politiskās organizācijas (partijas) pārskata gadā izlietotos mantiskos vai citāda veida bezmaksas labumus, kas saņemti atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta otrajai daļai, pamatojoties uz darījumu apliecinošiem dokumentiem (piemēram, līgumiem, rēķiniem, pieņemšanas un nodošanas aktiem), un izdevumu vērtībai ir jāatbilst saņemtā dāvinājuma vērtībai vai mantotai kustamai vai nekustamai mantai, kas novērtēta naudā, pamatojoties uz mantojuma pieņemšanas dokumentos norādīto vērtību. Izdevumus norāda sadalījumā pa izdevumu veidiem.

III. Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas un paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem sagatavošana

22. Par priekšvēlēšanu perioda izdevumiem politiskā organizācija (partija) sagatavo priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju (2.pielikums).

23. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.1panta trešajā daļā noteiktajā termiņā politiskās organizācijas (partijas) iesniedz paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem (3.pielikums).

24. Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā norāda visus politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu periodā samaksātos izdevumus pa atsevišķiem veidiem, kas noteikti Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.1panta otrajā daļā.

25. Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā pa atsevišķiem veidiem, kas noteikti Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.1panta otrajā daļā, norāda visus politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu kampaņā izlietotos mantiskos vai citāda veida bezmaksas labumus, kas saņemti atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta otrajai daļai, pamatojoties uz darījumu apliecinošiem dokumentiem (piemēram, līgumiem, rēķiniem, pieņemšanas un nodošanas aktiem), un izdevumu vērtībai ir jāatbilst saņemtā dāvinājuma vērtībai vai mantotai kustamai vai nekustamai mantai, kas novērtēta naudā, pamatojoties uz mantojuma pieņemšanas dokumentos norādīto vērtību.

26. Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas izdevumu postenī “Darba alga vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas 8.punktā paredzētos gadījumus” norāda izmaksāto darba algu darbiniekiem, kas pieņemti darbā priekšvēlēšanu periodā, un citus priekšvēlēšanu periodā radušos maksājumus fiziskajām personām, kuru darba pienākumi ir saistīti ar priekšvēlēšanu pasākumu nodrošināšanu un organizēšanu.

27. Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas izdevumu postenī “Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām” norāda kustamas un nekustamas mantas īres maksu un citus ar īri saistītos izdevumus (piemēram, komunālie pakalpojumi, sakaru pakalpojumi), kas radušies priekšvēlēšanu perioda laikā priekšvēlēšanu pasākumu nodrošināšanai.

28. Ja priekšvēlēšanu kampaņas organizēšanai politiskās organizācijas (partijas) izmanto starpnieku un visu samaksu veic šim starpniekam, nevis tiešajiem piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā izdevumi norādāmi pa atsevišķiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.1panta otrajā daļā noteiktajiem veidiem, pamatojoties uz starpnieka sagatavoto izmaksu tāmi un samaksas dokumentiem.

29. Ja priekšvēlēšanu periodā ir segti ar vēlēšanu kampaņu saistītie izdevumi, kas nav atšifrēti priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas norādītajos posteņos, tie ir atspoguļojami kopsummā deklarācijas postenī “Izdevumi, sedzot citus ar vēlēšanu kampaņu saistītus izdevumus, tos norādot pa atsevišķiem veidiem”.

IV. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas sagatavošana

30. Politiskās organizācijas (partijas) sagatavo vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju (4.pielikums) par ieņēmumiem un izdevumiem vēlēšanu periodā.

31. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu perioda ieņēmumus un izdevumus atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.2panta otrajai daļai pa atsevišķiem veidiem, kas noteikti Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.1panta otrajā daļā.

32. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā pa atsevišķiem veidiem, kas noteikti Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.1panta otrajā daļā, kā samaksātos izdevumus norāda visus politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu kampaņā izlietotos mantiskos vai citāda veida bezmaksas labumus, kas saņemti atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta otrajai daļai, pamatojoties uz darījumu apliecinošiem dokumentiem (piemēram, līgumiem, rēķiniem, pieņemšanas un nodošanas aktiem). Izdevumu vērtībai ir jāatbilst saņemtā dāvinājuma vērtībai vai mantotai kustamai vai nekustamai mantai, kas novērtēta naudā, pamatojoties uz mantojuma pieņemšanas dokumentos norādīto vērtību.

33. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas izdevumu postenī “Darba alga vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas 8.punktā paredzētos gadījumus” norāda darbiniekiem, kas pieņemti darbā priekšvēlēšanu periodā, izmaksāto darba algu un citus priekšvēlēšanu periodā radušos maksājumus fiziskajām personām, kuru darba pienākumi ir saistīti ar priekšvēlēšanu pasākumu nodrošināšanu un organizēšanu.

34. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas izdevumu postenī “Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām” norāda kustamas un nekustamas mantas īres maksu un citus ar īri saistītus izdevumus (piemēram, komunālie pakalpojumi, sakaru pakalpojumi), kas radušies priekšvēlēšanu periodā priekšvēlēšanu pasākumu nodrošināšanai.

35. Ja priekšvēlēšanu kampaņas organizēšanai politiskā organizācija (partija) izmanto starpnieku un visu samaksu veic šim starpniekam, nevis tiešajiem piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, izdevumus vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda pa atsevišķiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.1panta otrajā daļā noteiktajiem veidiem, pamatojoties uz starpnieka sagatavoto izmaksu tāmi un samaksas dokumentiem.

36. Ja priekšvēlēšanu periodā ir segti ar vēlēšanu kampaņu saistītie izdevumi, kas nav atšifrēti vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas norādītajos posteņos, tie ir atspoguļojami kopsummā deklarācijas rindā “Citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu segšana”.

V. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas iesniegšana

37. Ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju divos eksemplāros likumā noteiktajā termiņā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā iesniedz politiskās organizācijas (partijas) vadītājs vai viņa pilnvarota persona.

38. Pēc šo noteikumu 37.punktā minēto dokumentu saņemšanas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja atbildīgā amatpersona tos apzīmogo ar spiedogu “Saņemts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (datums)” un vienu apzīmogoto dokumenta eksemplāru atdod iesniedzējam.

39. Par šo noteikumu 37.punktā minēto dokumentu saņemšanu izdara ierakstu dokumentu reģistrācijas žurnālā, norādot politiskās organizācijas (partijas) nosaukumu, tās reģistrācijas numuru, iesniedzēju (vārds, uzvārds, amats), iesniegtos dokumentus un to iesniegšanas datumu. Ieraksta pareizību žurnālā iesniedzējs apliecina ar savu parakstu.

VI. Ziņojuma par dāvinājumiem (ziedojumiem) sagatavošana un iesniegšana

40. Politiskā organizācija (partija) septiņu dienu laikā pēc tam, kad tā saņēmusi dāvinājumu (ziedojumu), iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ziņojumu par saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) (5.pielikums).

VII. Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un ziņojuma par dāvinājumiem (ziedojumiem) publicēšana

41. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs likumā un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošina politisko organizāciju (partiju) iesniegto ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju publicēšanu desmit dienu laikā no to iesniegšanas dienas un ziņojumu par saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) publicēšanu trīs darbdienu laikā no to iesniegšanas dienas.

42. Politiskās organizācijas (partijas) iesniegto ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājas lapā internetā (www.knab.gov.lv), papildus norādot:

42.1. politiskās organizācijas (partijas) nosaukumu;

42.2. politiskās organizācijas (partijas) reģistrācijas numuru;

42.3. dokumentu iesniedzēju (vārds, uzvārds un amats);

42.4. dokumentu iesniegšanas datumu.

43. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs mājas lapā internetā publicē šādu informāciju par politiskās organizācijas (partijas) saņemto dāvinājumu (ziedojumu):

43.1. dāvinājumu (ziedojumu) saņēmušās politiskās organizācijas (partijas) nosau­kums un reģistrācijas numurs;

43.2. saņemtā dāvinājuma (ziedojuma) veids;

43.3. saņemtā dāvinājuma (ziedojuma) summa;

43.4. dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas datums;

43.5. fiziskās personas, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu), vārds, uzvārds;

43.6. informācijas par dāvinājumu (ziedojumu) iesniedzēja vārds, uzvārds un amats;

43.7. informācijas par dāvinājumu (ziedojumu) iesniegšanas datums.

VIII. Noslēguma jautājumi

44. Noteikumu īstenošanu nodrošina no Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

45. Atzīt par spēku zaudējušiem:

45.1. Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumus Nr.354 “Politiskās organizācijas (partijas) ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas un vēlēšanu izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem un informācijas par politiskās organizācijas (partijas) saņemto dāvinājumu (ziedojumu) publicēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 116.nr.);

45.2. Ministru kabineta 2002.gada 6.augusta noteikumus Nr.355 “Politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijas, paziņojuma par plānoto vēlēšanu izdevumu kopējo summu un vēlēšanu izdevumu deklarācijas iesniegšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 116.nr.).

Ministru prezidenta vietā — bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.marta noteikumiem Nr.196

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.marta noteikumiem Nr.196

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.marta noteikumiem Nr.196

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.marta noteikumiem Nr.196

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.marta noteikumiem Nr.196


(politiskās organizācijas (partijas) vai to apvienības (turpmāk – politiskā organizācija (partija)) nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese)


Ziņojums par dāvinājumiem (ziedojumiem)
(saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 4.panta trešo daļu)

Nr.
p.k.

Saņemšanas datums

Vārds, uzvārds

Personas kods

Veids

Summa

Dāvinājuma (ziedojuma)
atdošanas (atmaksāšanas)
datums, ja dāvinājums (ziedojums) ir atdodams(atmaksājams)

Manta nodota vai finanšu līdzekļi ieskaitīti valsts budžetā (datums)(politiskās organizācijas (partijas) vadītāja amats, vārds, uzvārds, paraksts)


(datums)

Finanšu ministra vietā — ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par politisko organizāciju (partiju) ikgadējām finansiālās darbības deklarācijām, priekšvēlēšanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 196Pieņemts: 22.03.2005.Stājas spēkā: 25.03.2005.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 24.03.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
104415
25.03.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)