Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšanu

Preambula

IEVĒROJOT TO, KA Latvijas Republikas Valdība un Zviedrijas Karalistes Valdība vēlas nodibināt neatkarīgu un autonomu akadēmisku institūciju juridiskās izglītības un pētniecības jomā; un IEVĒROJOT TO, KA abu Līgumslēdzēju Pušu kopēja vēlēšanās ir, lai Latvijas juridiskās un fiziskās personas pakāpeniski pārņemtu atbildību par šādas institūcijas vadību un finansēšanu

tādējādi, ir vienojušās par sekojošo:

1. Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšana

1.1. Latvijas Republikas Valdība un Zviedrijas Karalistes Valdība sadarbojas Rīgas Juridiskās Augstskolas (turpmāk, "RJA") dibināšanā ar abpusējiem ieguldījumiem un dotācijām. Latvijas Republikas Valdība un Zviedrijas Karalistes Valdība ir tiesīgas pieaicināt citas ieinteresētās Puses papildus Pusēm, kas minētas šajā Līgumā, lai veiktu dāvinājumus un ieguldījumus RJA.

1.2. RJA tiek dibināta kā bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tai tiek piešķirts licenzētas augstākās mācību iestādes statuss, kas tiks akreditēta Latvijā, un tā ir neatkarīga un autonoma akadēmiska mācību iestāde ar savu pašpārvaldi un tiesībām neatkarīgi pieņemt visus un jebkādus lēmumus, kas saistīti ar RJA vadību.

1.3. Lēmumu par RJA dibināšanu pieņem un RJA Statūtus apstiprina bezpeļņas sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibinātāji, Latvijas Republikas vārdā Izglītības un Zinātnes ministrija un pilnvarots Zviedrijas Karalistes Valdības pārstāvis, un Sorosa fonds - Latvija. RJA tiek reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā.

1.4. RJA darbības juridiskais pamatojums noteikts dotajā Līgumā un RJA Statūtos. Likumu "Par Bezpeļņas Organizācijām", "Par Sabiedrībām ar Ierobežotu Atbildību" un "Augstskolu Likuma" noteikumi tiek piemēroti RJA, ja tie nav pretrunā ar doto Līgumu.

1.5. RJA saviem studentiem piedāvā akadēmisku izglītību balstoties uz likuma varu, cilvēktiesību un politiskās demokrātijas principiem. Akadēmiskajā programmā ietilpst starptautiskās publiskās tiesības un starptautiskie līgumi, starptautiskās privāttiesības, starptautiskās tirdzniecības tiesības un starptautiskās komercattiecību tiesības, Eiropas Savienības tiesības un materiālās tirdzniecības tiesības.

1.6. Mācības RJA notiek angļu valodā. Studentiem no Baltijas valstīm iestājoties ir jāprot attiecīgās Baltijas valsts valoda.

Sākotnēji RJA piedāvā 12 mēnešu Maģistra programmu studentiem ar Bakalaura vai tam pielīdzinātu grādu tiesību zinātnēs, kas ir jebkuras no trim Baltijas valstīm iedzīvotāji, izņemot pirmo RJA darbības izmēģinājuma gadu, kad akadēmiskā programma tiek piedāvāta tikai Latvijas iedzīvotājiem. Papildus RJA piedāvā īstermiņa kursus un seminārus.

RJA piedāvā akadēmisku izglītību studentiem neatkarīgi no to dzimuma, sociālā un finansiālā statusa, rases un nacionālās izcelsmes, politiskās un reliģiskās pārliecības un nodarbošanās.

1.7. Pirmo desmit RJA darbības gadu laikā, sākot ar datumu, kas ir pēdējais no RJA reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā datuma un dotā Līguma ratifikācijas Latvijas Saeimā datumiem, Zviedrijas Karalistes pārstāvim tiek piešķirts 51% RJA daļu un Latvijas Republikai tiek piešķirti 25% RJA daļu, un Sorosa fondam - Latvija tiek piešķirti 24% RJA daļu. Līgumslēdzēju Pušu pārstāvji un Sorosa fonds - Latvija ir tiesīgi nodot savas RJA daļas. Šī Līguma Puses ir iecerējušas pēc desmit gadu perioda beigšanās nodot RJA īpašnieka tiesības dažādām valsts institūcijām un/vai privātiem uzņēmumiem, kas reģistrēti Baltijas valstīs.

2. Latvijas Republikas Valdības saistības

2.1. Latvijas Republikas Valdība nodod RJA īpašumtiesības uz zemes gabalu (zemes kadastrs Nr. 01000190105, 19.grupa, 105.zemes gabals), kura kopējā teritorija sastāda 1203 kvadrātmetrus, uz kura atrodas ēka Alberta ielā 13.

2.2. Latvijas Republikas Valdība ir atbildīga par RJA maksājumiem par apkuri, ventilāciju, enerģijas apgādi, karsto un auksto ūdeni, kā arī par pakalpojumiem, kas saistīti ar RJA aizņemto telpu un apkārtējās teritorijas apkopšanu un apsardzi.

Latvijas Republikas Valdība ir atbildīga par ikmēneša algām vietējam akadēmiskajam un vispārīgajam RJA personālam saskaņā ar Latvijā dominējošo likmi un apmaksā RJA studentu pamatstipendijas nepārsniedzot Latvijas Republikā dominējošo klātienes studentu stipendijas likmi.

Latvijas Republikas Valdība apņemas piešķirt līdzekļus šiem mērķiem no sava ikgadējā budžeta.

Latvijas Republikas valdība apņemas sākot ar 1998. gadu divus gadus pēc kārtas piešķirt no valsts budžeta RJA speciālu dotāciju. Minētā dotācija nepārsniegs pievienotās vērtības nodokli par Latvijā iegādātām iekārtām, celtniecības materiāliem RJA rekonstrukcijai un celtniecībai, un tā tiks izmaksāta saskaņā ar RJA iesniegtiem izdevumus apstiprinošiem dokumentiem.

2.3. RJA tiek piešķirti nodokļu atbrīvojumi un privilēģijas nodokļu maksājumos, īpašumu pārvešanā pār valsts robežām un citās sfērās, kas paredzētas augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām likumā. RJA tiek piešķirtas citas augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām likumā paredzētās tiesības un privilēģijas, kā arī sekojošie atbrīvojumi:

1) kā bezpeļņas organizācija RJA ir atbrīvota no nodokļu maksājumiem kā tas ir paredzēts pastāvošajos likumdošanas aktos;

2) RJA ielūgtie lektori un administratīvais personāls no citām valstīm tiek atbrīvots no valsts nodevām par vīzām un atļaujām dzīvot un strādāt Latvijā to laikā periodu, kas noteikts darba līgumā;

3) RJA tiek atbrīvota no muitas nodevu un nodokļu maksājumiem, kā arī no pievienotās vērtības nodokļa par celtniecības materiālu un pamatiekārtu, kas paredzēts RJA, importēšanu. Gadījumā, ja ievedot datorus un programmas tieši un tikai RJA vajadzībām, tiks piemērotas muitas nodevas vai netiešie nodokļu maksājumi, tad Latvijas Republikas valdība apņemas apmaksāt minētos maksājumus no valsts budžeta.

4) Ja Rīgas pilsētas dome nedod atbrīvojumu zemes īpašuma nodoklim un, ja šo nodokli paaugstina, tad šī paaugstinājuma apjoms Latvijas valdībai jāatmaksā RJA budžetā.

5) Likumdošana, kas ir spēkā uz šī Līguma parakstīšanas dienu, tiek piemērota nomas maksājumu ienākumam attiecībā uz iznomātajām telpām RJA ēkā Alberta ielā 13, kuru saņem (i) RJA vai (ii) jebkāda persona, kurai kā kompensāciju par celtniecības darbu, kāds tika veikts rekonstrukcijas laikā, RJA vārdā ir nodrošinātas apakšnomas tiesības attiecībā uz ēkas daļu, un (iii) bezpeļņas organizācija, kas norādīta šī Līguma 8.5., visā šī Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja jebkura jauna likumdošana būs labvēlīgāka;

6) RJA tiek atbrīvota no valsts nodokļiem un nodevām, kas saistīti ar nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu Alberta ielā 13 RJA un to reģistrēšanu Zemes Grāmatā.

2.4. RJA diploms tiek atzīts par spēkā esošu Latvijas Republikā saskaņā ar Latvijas likumiem un tajā var tikt izmantots Latvijas Republikas Valsts ģērbonis;

2.5. Latvijas Republikas Valdība ir atbildīga par visu arheoloģisko un arhitektūras pārbaužu, mērījumu veikšanu un dokumentācijas sagatavošanu, kuras var pieprasīt Latvijas varas iestādes pirms rekonstrukcijas darbu sākšanas. Ir panākta vienošanās par to, ka rekonstrukcijas darbu arhitektūras līmeni nosakot tiks ievērota ēkas augstā mākslinieciskā un vēsturiskā vērtība, neradot pārmērīgu finansiālu slogu RJA. Jebkuras prasības, kas pārsniedz saprātīgu celtniecības budžetu, tiks apspriestas un labvēlīgā veidā risinātas starp RJA Rektoru un Latvijas Republikas Valdības pārstāvi.

3. Latvijas Republikas Valdības īpašās tiesības

Latvijas Republikas Ministru Kabinets apstiprina RJA Satversmi.

4. Zviedrijas Karalistes Valdības saistības

4.1. Saskaņā ar doto Līgumu Zviedrijas Karalistes Valdība kopā ar RJA finansiālajiem ieguldītājiem nodrošina finansiālos ieguldījumus, kas nepieciešami RJA darbības sākšanai, RJA akadēmiskās mācību programmas ieviešanai un RJA darbības nodrošināšanai pirmo tās darbības gadu laikā.

Zviedrijas Karalistes Valdības kapitālieguldījumi RJA noteikto mērķu sasniegšanai tiek ierobežoti 4 miljoni SEK gadā apmērā RJA pirmo trīs darbības gadu laikā.

Tālākie Zviedrijas Karalistes Valdības kapitālieguldījumi ir jāapstiprina Zviedrijas Parlamentā.

5. Zviedrijas Karalistes Valdības īpašās tiesības

Pirmo desmit RJA darbības gadu laikā Zviedrijas Karalistes Valdībai ir tiesības iecelt vairākumu RJA Direktoru Valdes locekļus, ieskaitot Direktoru Valdes priekšsēdētāju, un 3 RJA Akadēmiskās Padomes locekļus, kā arī tiesības nodot savas tiesības iecelt šos locekļus citām zviedru vai citu valstu Pusēm.

6. RJA Vadība

6.1. RJA pārstāvniecības un vadības institūcijas ir sekojošas:

(1) Direktoru Valde;

(2) Rektors;

(3) Akadēmiskā Padome; un

(4) Audita komisija.

6.2. Direktoru Valde sastāv no ne mazāk kā 5 (pieciem) locekļiem. 1 (vienu) Direktoru Valdes locekli ieceļ Latvijas Republikas Valdība; 1 (vienu) Valdes locekli ieceļ Sorosa fonds - Latvija; 3 (trīs) Direktoru Valdes locekļus, ieskaitot Priekšsēdētāju, ieceļ Zviedrijas Karalistes Valdības pilnvarots pārstāvis. Latvijas Republikas Valdībai, Zviedrijas Karalistes Valdības pilnvarotajam pārstāvim un Sorosa fondam - Latvija ir tiesības nodot savas tiesības iecelt Valdes locekļus jebkurai citai institūcijai. Tiesības iecelt Direktoru Valdes locekļus var tikt labotas tikai pēc rakstiska līguma starp RJA dalībniekiem.

Latvijas Republikas valdība patur sev tiesības piedāvāt šādu labojumu, ja maksājumi, kurus ir izdarījusi Latvijas Republikas valdība par RJA darbību pārsniedz tos, kurus ir izdarījusi Zviedrijas Karalistes valdība vai Sorosa fonds-Latvija.

6.3. Visi Direktoru Valdes locekļi tiek iecelti uz trīs gadu laika periodu. Tikai tā Puse, kas ir iecēlusi attiecīgo Direktoru Valdes locekli, ir tiesīga to atsaukt vai atcelt.

6.4. RJA Direktoru Valde darbojas pilnīgi neatkarīgi, un Latvijas Republikas Valdība un Zviedrijas Karalistes Valdība apņemas nodrošināt tās neatkarību. RJA Valde ir kompetenta sekojošajos jautājumos:

6.4.1. noteikt RJA organizatorisko un vadības struktūru;

6.4.2. iecelt un atcelt Rektoru;

6.4.3. iegūt līdzekļus, kas netiek paredzēti šajā Līgumā;

6.4.4. apstiprināt RJA budžetu un tā līdzekļu izmantošanu;

6.4.5. citus jautājumus, kas saistīti ar Direktoru Valdes kompetenci, nosaka RJA Statūti.

6.5. Rektoru ieceļ RJA Direktoru Valde uz trīs gadu termiņu. Rektors pārstāv RJA valsts un pašvaldību institūcijās, uzņēmumos un organizācijās. Tikai Direktoru Valdei ir tiesības atcelt Rektoru.

6.6. Rektors uzrauga un vada RJA darbību un ir par to atbildīgs Valdes vadībā. Rektors nosaka Prorektoru un citu amatpersonu kompetencē ietilpstošo, vada RJA Akadēmisko Padomi, atskaitās par savu darbību Direktoru Valdei un izpilda citus pienākumus saskaņā ar RJA Statūtiem.

6.7. RJA Akadēmiskā Padome pārvalda jautājumus, kas saistīti ar RJA mācību un zinātniskā darba organizēšanu un koordināciju. Padomei ir tiesības saņemt konsultācijas no Direktoru Valdes tās lēmumos, kas saistīti ar jebkuriem RJA mācību procesa jautājumiem. Akadēmiskā Padome izpilda arī administratīvos un citus Direktoru Valdes lēmumus, kuru veikšana ir tai uzdota.

6.8. Akadēmiskās Padomes izveidi un kontroli apstiprina RJA Direktoru Valde saskaņā ar sekojošiem noteikumiem. Akadēmiskā Padome sastāv no ne mazāk kā 7 (septiņiem) locekļiem un sākotnēji tiek izveidota sekojošā veidā: Rektors, saskaņā ar savu ieņemamo amatu, ir Akadēmiskās Padomes loceklis un priekšsēdētājs; 1 (vienu) locekli ieceļ Latvijas Republikas Valdība; 1 (vienu) locekli ieceļ Atvērtais Sabiedriskais Institūts (Open Society Institute) Ņujorkā; 1 (vienu) - Eiropas Savienības pārstāvi ieceļ RJA dalībnieki; 3 (trīs) locekļus ieceļ Zviedrijas Karalistes Valdības pilnvarotais pārstāvis. Akadēmiskās Padomes locekļi tiek iecelti uz trīs gadu laika periodu. Latvijas Republikas Valdība un Zviedrijas Karalistes Valdības pilnvarotais pārstāvis un Atvērtais Sabiedriskais Institūts Ņujorkā ir tiesīgi nodot savas vietas Akadēmiskajā Padomē jebkurai citai juridiskai personai. Tikai tai Pusei, kas ir iecēlusi attiecīgo Akadēmiskās Padomes locekli, ir tiesības viņu atlaist vai atsaukt.

6.9. Audita Komisija sastāv no 2 (diviem) auditoriem. Katru gadu Zviedrijas Karalistes Valdības pilnvarotais pārstāvis ieceļ vienu auditoru un Latvijas Republikas Valdības pilnvarotais pārstāvis un Sorosa fonds - Latvija kopīgi ieceļ vienu auditoru.

6.10. Audita Komisija pārbauda RJA ekonomisko un finansiālo stāvokli un ziņo par to Līgumslēdzējām Pusēm un RJA dalībniekiem. Audita Komisija pārbauda arī ikgadējo RJA atskaiti, kuru Direktoru Valde iesniedz katram RJA dalībniekam līdz katra gada 15. oktobrim.

6.11. RJA struktūru, tiesības un pienākumus, kā arī darbību nosaka RJA Statūti.

6.12. RJA studentiem, absolventiem un doktora grāda kandidātiem ir savs pašpārvaldes orgāns. Šis pašpārvaldes orgāns darbojas saskaņā ar studentu sagatavotiem noteikumiem, kurus apstiprina Direktoru Valde.

7. RJA īpašumi, finanses un ekonomiskā darbība

7.1. RJA ir tiesības iegūt un paturēt savā īpašumā zemi, kustamo, nekustamo un intelektuālo īpašumu, kā arī naudas līdzekļus Latvijā un citās valstīs saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

7.2. RJA ir savs budžets un neatkarīga grāmatvedības bilance. RJA budžeta izveidi, struktūru un izmantošanu nosaka RJA Direktoru Valde un to izpildi kontrolē RJA Audita komisija.

8. Līguma pārtraukšana un RJA likvidācija

8.1. Dotais Līgums tiek noslēgts uz desmit gadiem.

8.2. Jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm ir tiesīga pārtraukt doto Līgumu iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu ne mazāk kā trīs gadus pirms pārtraukšanas.

8.3. Gadījumā, ja Latvijas Republikas Valdība neizpilda dotajā Līgumā paredzētās saistības vai iesniedz paziņojumu par dotā Līguma pirmstermiņa pārtraukšanu, Latvijas Republikas Valdība ir atbildīga par saprātīgu un atbilstošu kompensāciju Pusēm, kas ir veikušas ieguldījumus RJA un/vai ir finansējušas RJA piederošo nekustamo īpašumu un ēku. Šie noteikumi ir piemērojami arī gadījumā, ja Latvijas Republikas Valdība iejaucas vai aizkavē RJA tiesības izmantot tās īpašumu.

8.4. Jebkuru lēmumu, kas saistīts ar RJA darbības likvidēšanu vai pārtraukšanu, ir jāpieņem RJA dalībniekiem saskaņā ar RJA Statūtu noteikumiem.

8.5. RJA likvidēšanas vai RJA darbības pārtraukšanas gadījumā tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgā, Alberta ielā 13 tiek nodotas bezpeļņas organizācijai, kas ir izvirzījusi mērķi atbalstīt pētniecības un izglītības darbu, par ko vienojas RJA dalībnieki. Tomēr tas var neietekmēt tiesības nomāt vai nodot apakšnomā RJA ēku daļas, kuras RJA ir piešķīrusi, lai finansētu skolas ēkas Alberta ielā 13 un/vai citu RJA piederošo ēku atjaunošanu.

RJA piederošās ēkas, kas atrodas uz zemes gabala, uz kura atrodas arī Rīgas Ekonomiskā Augstskola - (REA), RJA likvidācijas gadījumā vai RJA darbības pārtraukšanas gadījumā kīūst par REA īpašumu.

9. Dotā Līguma un tā labojumu stāšanās spēkā

9.1. Dotais Līgums stājas spēkā pēc tā, ka Līgumslēdzējas Puses ir informējušas viena otru par to, ka visi Līguma spēkā stāšanās priekšnoteikumi, kas ir paredzēti viņu attiecīgajā likumdošanā, ir izpildīti.

9.2. Līgumslēdzējas Puses informē viena otru rakstiski par visiem un jebkuriem šī Līguma vēlamajiem labojumiem un šie labojumi stājas spēkā, ja tie ir veikti rakstiskā formā un tos ir parakstījušas abas Līgumslēdzējas Puses un tajā apjomā, kādā tas skar citas Puses, ir saņemts šo Pušu apstiprinājums.

9.3. Dotais Līgums ir parakstīts Rīgā 1997.gada 14.jūlijā divos oriģināleksemplāros latviešu un angļu valodās. Jebkādu konfliktu vai abu versiju nesaskaņas gadījumā, noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas Valdības vārdā Valdis Birkavs Latvijas Republikas ārlietu ministrs

Zviedrijas Karalistes Valdības vārdā Hans Magnusons Zviedrijas Karalistes vēstnieks Latvijā

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Valsts:
 Zviedrija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 28.03.2001.
Parakstīts:
 14.07.1997.
Parakstīšanas vieta: 
Rīga
Zaudē spēku:
 03.01.2006.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 315/316, 05.12.1997.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
844
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)