Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

 

Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti

Latvijas Republikas valdība un Uzbekistānas Republikas valdība, turpmāk sauktas par Pusēm,

paužot bažas par organizētās noziedzības, terorisma, nelegālas narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprites mērogiem un attīstības tendencēm,

pamatojoties uz centieniem nodrošināt drošu aizsardzību pret noziedzīgiem mēģinājumiem laupīt Pušu valstu pilsoņu un citu personu, kas uzturas Pušu valstu teritorijās, dzīvību, aizskart to tiesības un likumīgās intereses, sabiedrības un valsts intereses,

piešķirot svarīgu nozīmi starptautiskai sadarbībai cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti,

ņemot vērā starptautiskās konvencijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas lēmumus noziedzības novēršanas un kriminālās tiesvedības īstenošanas jomā,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Sadarbības jomas un subjekti

1. Puses, vadoties pēc savu valstu normatīvo aktu prasībām un starptautiskajām saistībām, ar savu centrālo kompetento iestāžu starpniecību sadarbojas cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem.

2. Šī Vienošanās neattiecas uz jautājumiem par tiesiskas palīdzības sniegšanu krimināllietās un izdošanu.

3. Šīs Vienošanās mērķu īstenošanai Pušu centrālās kompetentās iestādes ir:

Latvijas Republikai:

- Iekšlietu ministrija;

- Finanšu ministrija;

- Tieslietu ministrija;

- Labklājības ministrija.

Uzbekistānas Republikai:

- Ģenerālprokuratūra;

- Iekšlietu ministrija;

- Valsts nodokļu komiteja;

- Valsts muitas komiteja;

- Nacionālās drošības dienests;

- Tieslietu ministrija;

- Valsts robežapsardzības komiteja.

4. Katra no Pusēm pa diplomātiskiem kanāliem laikus informē otru Pusi par izmaiņām savu centrālo kompetento iestāžu sarakstā.

5. Centrālās kompetentās iestādes šīs Vienošanās īstenošanas nolūkos sadarbojas cita ar citu tieši.

2.pants

Sadarbības virzieni

1. Puses īsteno sadarbību cīņā pret:

a) organizēto noziedzību;

b) terorismu;

c) šaujamieroču un munīcijas, sprāgstvielu un indīgu vielu, kā arī radioaktīvu materiālu nelegālu apriti;

d) nelegālu narkotisku vielu un psihotropo vielu, kā arī prekursoru apriti;

e) noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas, kredītu finanšu un banku sfērā;

f) korupciju;

g) noziedzīgas darbības rezultātā iegūtu ienākumu legalizāciju;

h) naudas, vērtspapīru un oficiālu dokumentu viltošanu;

i) noziedzīgiem mēģinājumiem iegūt kustamas kultūras un vēsturiskas vērtības;

j) nelikumīgām operācijām ar transporta līdzekļiem;

k) prostitūcijas izmantošanu;

kā arī citiem noziedzīgiem nodarījumiem pret personu, ja minētās prettiesiskās darbības aizskar abu Pušu valstu intereses.

2. Puses sadarbojas arī šādās jomās:

a) drošības nodrošināšana gaisa un dzelzceļa transportā;

b) centrālo kompetento iestāžu kadru sagatavošana un darbības materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana.

3. Sadarbības jomas var tikt paplašinātas, abām Pusēm savstarpēji vienojoties.

3. pants

Sadarbības formas

1. Puses īsteno sadarbību šādās formās:

a) apmaiņa ar informāciju, kura var veicināt noziedzīgu nodarījumu atklāšanu, novēršanu un izmeklēšanu, kā arī citu uzdevumu veikšanu saskaņā ar šīs Vienošanās 2.pantu;

b) palīdzības sniegšana šīs Vienošanās 2.pantā minēto noziedzīgo nodarījumu atklāšanā, novēršanā un apkarošanā, izpētot fiziskas un juridiskas personas darbību, pārbaudot personas, priekšmetus un dokumentus pēc atbilstošām uzskaitēm;

c) darba pieredzes apmaiņa, tajā skaitā stažēšanās, konsultāciju un semināru organizēšana, kā arī apmaiņa ar informāciju par normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šīs Vienošanās priekšmetu, un par to piemērošanas praksi;

d) noziedzības apkarošanai izmantojamo sakaru līdzekļu, kriminālistikas un speciālās tehnikas, atbilstošu iekārtu un transporta līdzekļu piegāde atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.

2. Sadarbības apjomu un konkrētas formas vienojoties nosaka Pušu centrālās kompetentās iestādes.

4. pants

Apmaiņa ar informāciju par konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem

Šīs Vienošanās 3.panta 1.daļas a) apakšpunktā paredzētā apmaiņa ar informāciju attiecas uz konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem, tajā skaitā:

a) uz noziedzīgiem nodarījumiem, kuriem gatavojas vai kurus izdara organizētas grupas vienas Puses valsts teritorijā, ja šādu grupu sastāvā ietilpst otras Puses valsts pilsoņi vai citas personas, kas uzturas otras Puses valsts teritorijā, vai arī šie noziedzīgi nodarījumi kā citādi aizskar šīs valsts intereses;

b) uz noziedzīgiem nodarījumiem, kuri veido nelegālu narkotisko vielu un psihotropo vielu, kā arī prekursoru apriti, ja tie nonāk vienas Puses valstī no otras Puses valsts, tai skaitā tranzīta ceļā caur trešajām valstīm, kā arī gadījumos, kad vienas Puses valstī narkotiku izgatavošanā vai tirdzniecībā iesaistīti otras Puses valsts pilsoņi;

c) uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar noziedzīgu darbību rezultātā gūtu ienākumu legalizāciju, kad šajos nolūkos vienas Puses valsts teritoriju vai iestādes izmanto otras Puses valsts pilsoņi;

d) par plānotajiem un izdarītajiem terora aktiem un tajos iesaistītajām personām, ja minētās darbības skar otras Puses valsts intereses.

5. pants

Apmaiņa ar informāciju par noziedzīgu darbību

1. Puses apmainās ar informāciju arī par:

a) organizēto grupu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas paņēmieniem, grupu sastāvu, struktūru, darbības jomām un noziedzīgajiem sakariem;

b) jauniem narkotiku slēpšanas paņēmieniem un to atklāšanas metodēm, jauniem to nelegālās transportēšanas maršrutiem un kanāliem, jauniem narkotiku veidiem, kuri nonāk nelegālā apritē, to īpašībām un izgatavošanas tehnoloģiju;

c) teroristiska rakstura darbības formām un metodēm, atklāto teroristisko grupu vai organizāciju struktūru un sastāvu, viņu izmantotajiem ieročiem un tehniskajiem līdzekļiem, ja minētā darbība aizskar otras Puses valsts intereses;

d) noziedzīgas darbības rezultātā iegūtu ienākumu legalizāciju, aizdomās turētām šāda veida darbībās iesaistītām fiziskām un juridiskām personām;

e) Pušu valstu pilsoņiem, kuri tiek turēti aizdomās par šīs Vienošanās 2.pantā norādīto noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu un kuri pastāvīgi dzīvo vai īslaicīgi uzturas otras Puses valsts teritorijā;

f) reģistrētiem faktiem par vienas Puses valsts normatīvo aktu pārkāpumiem, kurus izdarījuši otras Puses valsts pilsoņi šīs Vienošanās 2.pantā noteiktajās sadarbības jomās.

6.pants

Sadarbības īstenošanas noteikumi

1. Šīs Vienošanās 3.pantā paredzēto informācijas sniegšanu un citas darbības pēc pieprasījuma īsteno Pušu centrālās kompetentās iestādes.

2. Šī panta 1.daļā paredzētais pieprasījums tiek izteikts rakstveidā un satur:

a) centrālās kompetentās iestādes, kura nosūta pieprasījumu, nosaukumu un tās iestādes nosaukumu, kurai pieprasījums adresēts;

b) iespējami pilnīgas ziņas par pieprasāmās lietas būtību, lietā iesaistītajām personām vai personām, kurām ir kāds sakars ar šo lietu, faktiem, priekšmetiem un dokumentiem, par kuriem tiek pieprasīta informācija;

c) nepieciešamās konkrētās procedūras lietošanas iemeslus un sīku aprakstu;

d) nepieciešamības gadījumā norādītus termiņus, kuru laikā tiek gaidīta pieprasījuma izpilde.

3. Šīs Vienošanās 3.panta 1.daļas a) apakšpunktā paredzēto informāciju Pušu centrālās kompetentās iestādes var sniegt viena otrai pēc savas iniciatīvas bez pieprasījuma, ja ir pamats uzskatīt, ka tā interesē otru Pusi.

4. Pieprasījums izpildāms iespējami īsos termiņos. Nepieciešamības gadījumā Pušu centrālās kompetentās iestādes ir tiesīgas pieprasīt papildu ziņas, kas atvieglo pieprasījuma izpildi.

7.pants

Atteikums izpildīt pieprasījumu

1. Pieprasījuma izpildīšana var tikt pilnīgi vai daļēji atteikta, ja tā izpilde var būt par iemeslu cilvēktiesību pārkāpšanai, nodarīt kaitējumu valsts suverenitātei vai drošībai, vai arī ir pretrunā ar tās Puses, kurai adresēts pieprasījums, valsts normatīvajiem aktiem.

2. Lēmuma par pieprasījuma izpildīšanas atteikšanu pieņemšanas gadījumā Pušu centrālās kompetentās iestādes to dara zināmu viena otrai, norādot atteikuma iemeslus.

8.pants

Citas sadarbības formas un kadru sagatavošana

1. Puses cieši sadarbojas viena ar otru, rīkojoties atbilstoši savām tiesību un administratīvajām sistēmām, ar nolūku paaugstināt tiesībsargājošo pasākumu efektivitāti šīs Vienošanās 2.pantā minēto noziedzīgo nodarījumu apkarošanā.

2. Puses uzdod savām centrālajām kompetentajām iestādēm izstrādāt un iespējami īsos termiņos panākt konkrētas vienošanās vai līgumus, kuri paredz:

a) izveidot un uzturēt sakaru kanālus starp tām, drošu un ātru tādas informācijas apmaiņu, kas attiecas uz visiem noziedzīgu nodarījumu aspektiem, un citu šīs Vienošanās 2.pantā minēto uzdevumu risināšanu;

b) sadarbību šīs Vienošanās 2.pantā minēto un starptautiska rakstura noziedzīgu nodarījumu novēršanā un atklāšanā, ar mērķi atklāt personas, kuras tiek turētas aizdomās par šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu;

c) citas darbības šādu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā, bet jo īpaši nelegālas narkotisko vielu un psihotropo vielu aprites apkarošanā, ja šīs darbības nav pretrunā ar Pušu valstu normatīvajiem aktiem un tiek atzītas par nepieciešamām augstāk minēto mērķu sasniegšanai.

3. Puses palīdz viena otrai plānot un īstenot pētījumu programmas zinātnes un tehnikas jomā, lai cīnītos pret noziedzību, apmainīties ar speciālām zināšanām, un šai nolūkā atbilstošos gadījumos izmanto starptautiskas konferences un seminārus sadarbības attīstībai un to problēmu apspriešanai, kuras izraisa abpusēju interesi.

4. Puses ir vienojušās sadarboties, pamatojoties uz savstarpēju izdevīgumu, tiesībsargājošo iestāžu darbinieku sagatavošanā.

9.pants

Sadarbība noziedzības novēršanā

1. Puses īsteno sadarbību noziedzības novēršanā, tajā skaitā likumpārkāpumus izdarījušo personu, it īpaši nepilngadīgo, reabilitācijas un sociālās integrācijas programmās, kā arī nolūkā samazināt pieprasījumu pēc narkotikām un narkomānijas apmērus savās valstīs. Šiem mērķiem it īpaši tiek izmantota penitenciāro sistēmu funkcionēšanas pieredze, īstenota sadarbība ieslodzīto uzturēšanās apstākļu uzlabošanā brīvības atņemšanas vietās, sociālās adaptācijas centru darbībā personām, kuras izcietušas sodu par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.

2. Puses veicina jebkuras valsts iestāžu un sabiedrisko apvienību darbības, kas nav pretrunā ar Pušu valstu normatīvajiem aktiem, lai veidotu sadarbību starp tām ar nolūku novērst noziedzību, likvidēt tās pieaugumu veicinošus apstākļus.

10.pants

Informācijas sniegšana

Puses sniedz informāciju, ja tas nav pretrunā ar Pušu valstu nacionālajiem normatīvajiem aktiem, un ievērojot šādus nosacījumus:

1. Pušu centrālās kompetentās iestādes nodrošina saņemamās informācijas konfidencialitāti, ja šai informācijai ir ierobežota pieejamība, vai arī ja Puse, kura sniedz informāciju, uzskata par nevēlamu tās izpaušanu. Tādā pašā mērā tas attiecas arī uz tehniskiem līdzekļiem, iekārtām un materiāliem.

2. Ja nepieciešams nodot šīs Vienošanās ietvaros iegūto informāciju, tehniskos līdzekļus, iekārtas un materiālus trešajai pusei, nepieciešama to centrālo kompetento iestāžu rakstveida piekrišana, kuras tos sniegušas.

3. Pušu iegūtās ziņas par fiziskām personām var tikt izmantotas tikai mērķiem, kurus nosaka šī Vienošanās. Puse, kas sniedz informāciju, nodrošina tās patiesīgumu, kā arī atbilstošo izmaiņu un papildinājumu savlaicīgu sniegšanu, kad tas nepieciešams. Informācija par fiziskām personām tiek pieņemta, reģistrēta, glabāta, izmantota un iznīcināta saskaņā ar Pušu valstu normatīvajiem aktiem. Šīs Vienošanās darbības izbeigšanas gadījumā visa saņemtā informācija tiek iznīcināta.

4. Visos gadījumos Puses nodrošina efektīvu datu aizsardzību pret nepiederošo personu pieeju tiem, to nesankcionētām izmaiņām, iznīcināšanu vai izpaušanu.

11.pants

Izdevumi un saistības

1. Ar šīs Vienošanās izpildi saistītos izdevumus Puses sedz patstāvīgi tādā apjomā, kāds nepieciešams savu saistību pildīšanai.

2. Nepieciešamības gadījumā Puses uzņemas kopīgus izdevumus, lai veiktu no šīs Vienošanās izrietošas darbības, katrā atsevišķā gadījumā noformējot savstarpēji pieņemamus līgumus. Šie līgumi regulē Pušu saistības attiecībā uz kopīgajiem izdevumiem.

3. Puses nepieciešamības gadījumā var sniegt viena otrai bezatlīdzības palīdzību ar iekārtām un materiāliem, kas nepieciešami konkrētu uzdevumu veikšanai šīs Vienošanās 2.pantā minēto noziedzīgo nodarījumu apkarošanā.

12.pants

Sadarbības darba valoda

Sadarbības darba valoda šīs Vienošanās ietvaros ir krievu valoda.

13.pants

Kopīga komisija

1. Lai īstenotu šīs Vienošanās noteikumus, Puses mēneša laikā pēc tās stāšanās spēkā izveido Kopīgu komisiju no Pušu pilnvarotiem pārstāvjiem.

2. Kopīgā komisija atkarībā no nepieciešamības sanāk kopā pārmaiņus Rīgā un Taškentā, lai izskatītu abas Puses interesējošus jautājumus un pieņemtu abpusēji pieņemamus lēmumus. Kopīgā komisija kā lēmumu sagatavošanai, tā arī citai darbībai var veidot darba grupas no Pušu centrālo kompetento iestāžu pārstāvjiem.

14.pants

Strīdīgu jautājumu risināšana

Domstarpības, kas rodas saistībā ar šīs Vienošanās interpretāciju vai piemērošanu, tiek risinātas konsultāciju un pārrunu ceļā starp Pusēm.

15.pants

Grozījumi un papildinājumi

Pusēm savstarpēji vienojoties, šajā Vienošanās var iekļaut rakstveida grozījumus un papildinājumus, noformējot tos atsevišķos protokolos, kuri stājas spēkā atbilstoši šīs Vienošanās 17.panta 1.daļā paredzētajai procedūrai.

16.pants

Saistība ar citiem līgumiem

Šī Vienošanās neskar Pušu tiesības un saistības citos starptautiskos līgumos, kuru dalībnieces ir Latvijas Republika un Uzbekistānas Republika.

17.pants

Stāšanās spēkā, darbības ilgums, denonsēšana

1. Šī Vienošanās stājas spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc datuma, kad pa diplomātiskiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par Pušu valstīs izpildītajām procedūrām, kuras nepieciešamas, lai Vienošanās stātos spēkā.

2. Šī Vienošanās tiek noslēgta uz nenoteiktu laiku un paliek spēkā sešus mēnešus pēc tam, kad viena no Pusēm pa diplomātiskiem kanāliem saņēmusi otras Puses rakstisku paziņojumu par tās nodomu izbeigt šīs Vienošanās darbību.

Noslēgts 2002. gada 17. jūnijā Taškentā divos eksemplāros, katrs no tiem latviešu, uzbeku un krievu valodā, turklāt visiem piemīt vienāds spēks.

Šīs Vienošanās noteikuma interpretācijas nolūkiem par pamatu tiek izmantots teksts krievu valodā.

 

Latvijas Republikas

Uzbekistānas Republikas

valdības vārdā

valdības vārdā

 

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Uzbekistāna
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 25.09.2003.
Parakstīts:
 17.06.2002.
Parakstīšanas vieta: 
Taškenta
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 123, 10.09.2003.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
507
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)