Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas valdības un Slovākijas Republikas valdības nolīgums par starptautiskajiem kombinētajiem pārvadājumiem

Latvijas Republikas valdība un Slovākijas Republikas valdība, turpmāk sauktas par Līgumslēdzējām Pusēm,

apzinoties, ka preču apmaiņas nodrošināšanai nepieciešama efektīva kravu starptautisko pārvadājumu sistēma,

apzinoties, ka apkārtējās vides aizsardzības interesēs un sakarā ar autoceļu transporta ierobežoto caurlaides spēju nepieciešams radīt mūsdienīgu pārvadājumu sistēmu pa dzelzceļu un ūdensceļiem,

būdamas pārliecinātas par to, ka kombinēto pārvadājumu attīstība dod iespēju risināt kravu starptautisko pārvadājumu problēmas, tajā skaitā pārvarēt dažādus transporta infrastruktūras ierobežojumus,

un efektīvas savstarpējās sadarbības nolūkā vienojas par sekojošo:

1.pants

Vispārīgie noteikumi

Šis Nolīgums attiecas uz starptautiskajiem kombinētajiem kravu pārvadājumiem intermodālajās transporta vienībās, kas pa dzelzceļu un ūdensceļiem, kā arī daļēji pa autoceļiem tiek veikti starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, tranzītā cauri šo valstu teritorijām vai vienu no tām.

2.pants

Termini

Šajā Nolīgumā izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "starptautiskais kombinētais kravu pārvadājums" - motorizētā autotransporta līdzekļa vai intermodālās transporta vienības pārvadājums, izmantojot vairākus transporta veidus;

b) "intermodālā transporta vienība" - konteiners, kura garums nav mazāks par 6 metriem, noņemamā kravas kaste, puspiekabe, piekabe, kā arī motorizētais autotransporta līdzeklis - gadījumā, kad to pārvadā, izmantojot citu transporta veidu;

c) "piegāde un izvadāšana" - intermodālās transporta vienības pārvadāšana ar autotransportu no iekraušanas vietas līdz tuvākajam kombinēto pārvadājumu terminālam vai no kombinēto pārvadājumu termināla līdz tuvākajai izkraušanas vietai;

d) "kombinēto pārvadājumu termināls" - intermodālo transporta vienību un motorizēto transporta līdzekļu iekraušanas, izkraušanas un pārkraušanas vieta, kurā notiek transporta veida maiņa;

e) "kombinētais pārvadājums ar apkalpi" -motorizētā autotransporta līdzekļa pārvadājums tā apkalpes pavadībā ar dzelzceļa vai ūdens transportu;

f) "kombinētais pārvadājums bez apkalpes" - intermodālās transporta vienības pārvadājums ar dzelzceļa vai ūdens transportu bez apkalpes pavadības;

g) "Ro-La pārvadājums" - motorizēto autotransporta līdzekļu pārvadāšana īpašos dzelzceļa vagonos, pielietojot horizontālo pārkraušanas metodi;

h) "force majeure apstākļi" - apstākļi, kas nepakļaujas Līgumslēdzēju Pušu kontrolei, kurus nebija iespējams racionāli paredzēt, novērst, likvidēt vai no tiem izvairīties, un kuri padara neiespējamu vienas Līgumslēdzējas Puses saistību izpildi (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, nemieri, streiki u.tml.);

i) "kombinētā transporta pārvadātājs" - fiziska vai juridiska persona, kura savā vai citas personas vārdā noslēdz līgumu par kravu pārvadājumu, izmantojot kombinēto pārvadājumu metodi, un saskaņā ar noslēgto līgumu uzņemas atbildību par pārvadājamo kravu no brīža, kad tā tiek pieņemta no kravas nosūtītāja līdz tās nodošanas brīdim kravas saņēmējam.

3.pants

Kombinēto pārvadājumu veikšana

1. Līgumslēdzējas Puses cenšas nodrošināt apstākļus, kas katras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā veicina šīs Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem piegādes un izvadāšanas izpildi kombinēto pārvadājumu ietvaros.

2. Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā piegādi un izvadāšanu kombinēto pārvadājumu ietvaros, izmantojot motorizētos autotransporta līdzekļus, kas reģistrēti otras Līgumslēdzējas Puses valsts attiecīgajās institūcijās, var veikt pārvadātāji, kas šīs Līgumslēdzējas Puses valsts attiecīgajās institūcijās reģistrēti starptautisko autotransporta pārvadājumu veikšanai saskaņā ar 1998.gada 9.aprīlī Rīgā noslēgtā Latvijas Republikas valdības un Slovākijas Republikas valdības nolīguma par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu 1.pantu, pamatojoties uz atļaujām, kas izdotas saskaņā ar minētā nolīguma 6.pantu.

3. Līgumslēdzējas Puses savstarpēji atbrīvo autotransporta līdzekļus, kas saskaņā ar šī panta 2.punktu veic ar piegādi un izvadāšanu saistītos pārvadājumus, no ceļu nodokļa un maksājumiem, kas saistīti ar autotransporta līdzekļu īpašumu un lietošanu.

Minētie atvieglojumi neattiecas uz maksājumiem par maksas ceļu, tiltu un citu transporta infrastruktūras objektu izmantošanu, kā arī uz pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli par iegādāto degvielu.

4. Līgumslēdzējas Puses Apvienotās komisijas ietvaros, kas tiek izveidota saskaņā ar šī Nolīguma 10.pantu, informē viena otru par kombinēto pārvadājumu termināliem katrā valstī un attiecībā uz katru kombinēto pārvadājumu terminālu atsevišķi saskaņo piegādes un izvadāšanas attālumus.

5. Motorizētie autotransporta līdzekļi, kurus kombinēto pārvadājumu ietvaros izmanto piegādei un izvadāšanai, var atrasties kombinēto pārvadājumu termināla teritorijā vai arī īpašās stāvvietās, pamatojoties uz attiecīgo institūciju atļaujām un saskaņā ar tās Līgumslēdzējas Puses valsts tiesību normām, kuras teritorijā atrodas kombinēto pārvadājumu termināls.

6. Piegāde un izvadāšana notiek pa iespējami īsāko ceļu, izņemot lielgabarīta un īpaši smago kravu pārvadājumus, kurus veic, pamatojoties uz īpašām atļaujām.

7. Līgumslēdzējas Puses tiecas nodrošināt tādus apstākļus, lai "Ro-La" pārvadājumos izmantoto vilcienu robežkontroles, muitas un cita veida robežpārejas punktos veicamās kontroles kopīgais laiks nepārsniegtu 30 minūtes.

4.pants

Kombinētie pārvadājumi bez apkalpes

Papildus dokumentiem, ko paredz starptautiskie līgumi, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzējas Puses, visa kombinētā pārvadājuma bez apkalpes izpildes laikā jābūt pieejamiem un pēc Līgumslēdzēju Pušu valstu attiecīgo institūciju pārstāvju pieprasījuma jāuzrāda pārvadājumu dokumenti, kas apstiprina iekraušanas un izkraušanas vietu (kombinēto pārvadājumu termināls), gala punktu un pasūtītāju.

Šo dokumentu konkrēto atrašanās vietu nosaka dzelzceļa un ūdens transportā spēkā esošā kārtība.

5.pants

Kombinētie pārvadājumi ar apkalpi

Papildus dokumentiem, ko paredz starptautiskie līgumi, kuru dalībnieces ir abas Līgumslēdzējas Puses, motorizētā autotransporta līdzekļa vadītājam, veicot piegādi un izvadāšanu, jābūt un pēc Līgumslēdzēju Pušu valstu attiecīgo institūciju pārstāvju pieprasījuma jāuzrāda dokumenti, kas apstiprina kombinētā pārvadājuma ar apkalpi veikšanu. Šie dokumenti ir CIM-UIRR vai SMGS pavadzīme vai ūdens transporta pavadzīme.

6.pants

Kombinēto pārvadājumu veicināšana

1. Līgumslēdzējas Puses veicina labvēlīgu apstākļu radīšanu kombinēto pārvadājumu veikšanai un savu valstu autotransporta, dzelzceļa un ūdens transporta pārvadātāju iesaistīšanu pirmām kārtām kombinētajos pārvadājumos bez apkalpes, bet pamatotos gadījumos - arī kombinētajos pārvadājumos ar apkalpi.

2. Līgumslēdzējas Puses apņemas veicināt kombinēto pārvadājumu sekmīgai veikšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstību.

3. Līgumslēdzējas Puses tiecas atbrīvot piegādi un izvadāšanu no aizlieguma veikt pārvadājumus izejamās un svētku dienās.

4. Līgumslēdzējas Puses tiecas palielināt piegādē un izvadāšanā iesaistīto autotransporta līdzekļu (vai to kombināciju) atļauto kopējo masu līdz 44 tonnām.

5. Līgumslēdzējas Puses tiecas panākt, lai muitas procedūras, kas attiecas uz intermodālajām transporta vienībām, tiktu veiktas kombinētā transporta terminālos.

6. Līgumslēdzējas Puses tiecas panākt, lai dzelzceļa transporta infrastruktūras tehniskie parametri atbilstu 1991.gada 1.februārī Ženēvā parakstītā Eiropas nolīguma par svarīgākajām starptautisko kombinēto pārvadājumu līnijām un attiecīgajiem objektiem (AGTC) prasībām un standartiem.

7.pants

Sadarbība

1. Līgumslēdzējas Puses apņemas atbalstīt kombinētā transporta dalībniekus konkurētspējīgu priekšlikumu izstrādāšanā attiecībā uz kombinētajiem pārvadājumiem, akcentējot pārvadājumu kvalitātes un kravu drošības līmeņa paaugstināšanu, pārvadājumu termiņu samazināšanu, kā arī veicināt ekonomiski pamatotu tarifu pielietošanu.

2. Līgumslēdzējas Puses tiecas veicināt, lai autotransports maksimāli izmantotu kombinētā transporta priekšrocības.

3. Līgumslēdzējas Puses apņemas informēt viena otru par visiem pasākumiem, kas šī Nolīguma ietvaros varētu ietekmēt kombinēto pārvadājumu turpmāko attīstību.

8.pants

Datu aizsardzība

1. Līgumslēdzējas Puses apņemas neizmantot ar šī Nolīguma piemērošanu saistītos otras Līgumslēdzējas Puses datus un informāciju pretēji tās interesēm un nenodot tos trešai pusei bez iepriekšējas rakstiskas otras Līgumslēdzējas Puses piekrišanas.

2. Šī panta 1.punktā minētie dati un informācija var pēc to pieprasījuma tikt nodoti tikai valsts institūcijām, ja to paredz attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts tiesību akti.

3. Datu aizsardzība un nodošana notiek saskaņā ar abu Līgumslēdzēju Pušu valstu nacionālajām tiesību normām.

9.pants

Ārkārtēji apstākļi

Pārtraukumu gadījumos, kas saistīti ar force majeure apstākļiem vai tehniskiem iemesliem un kuru ilgums pārsniedz 12 stundas, Līgumslēdzējas Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu normālu kombinēto pārvadājumu gaitu.

10.pants

Apvienotā komisija

1. Līgumslēdzējas Puses 30 dienu laikā pēc šī Nolīguma stāšanās spēkā informē viena otru par kompetentajām institūcijām, kas koordinē tā izpildi.

2. Visus jautājumus, kas saistīti ar šī Nolīguma izpildi, risina Apvienotā komisija, ko izveido Līgumslēdzējas Puses pēc savu kompetento institūciju priekšlikuma. Katra Līgumslēdzēja Puse 30 dienu laikā pēc šī Nolīguma stāšanās spēkā ieceļ 4 savus pārstāvjus Apvienotajā komisijā.

3. Apvienotās komisijas sēdes notiek pēc vienas Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas lūguma.

4. Apvienotajai komisijai ir tiesības ierosināt šī Nolīguma grozījumus un papildinājumus.

Šī Nolīguma grozījumi un papildinājumi pēc to saskaņošanas starp Līgumslēdzējām Pusēm stājas spēkā šī Nolīguma 12.panta 1.punkta noteiktajā laikā un kārtībā.

11.pants

Strīdi un domstarpības

Visus strīdus attiecībā uz šī Nolīguma piemērošanu vai iztulkošanu izskata Apvienotā komisija. Ja Apvienotā komisija nenonāk pie pieņemama lēmuma, strīds tiek risināts diplomātiskā ceļā.

12.pants

Stāšanās spēkā un denonsēšana

1. Šis Nolīgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad saņemts pēdējais no paziņojumiem, kurus Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskajiem kanāliem nosūta viena otrai par to, ka ir izpildītas visas nacionālo tiesību normu prasības, lai šis Nolīgums stātos spēkā.

2. Šis Nolīgums noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Līgumslēdzēja Puse var denonsēt šo Nolīgumu diplomātiskā ceļā, sešus mēnešus pirms paredzētā denonsēšanas datuma paziņojot par to otrai Līgumslēdzējai Pusei.

PARAKSTĪTS Lisabonā 2001.gada 28.maijā divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, slovāku un krievu valodā, visi teksti ir autentiski. Atsevišķu Nolīguma pantu dažādas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts krievu valodā.

 

Latvijas Republikas Valdības vārdā: Anatolijs Gorbunovs, satiksmes ministrs

Slovākijas Republikas Valdības vārdā: Jozefs Macejko, transporta, pasta un telekomunikāciju ministrs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Slovākija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 03.02.2002.
Parakstīts:
 28.05.2001.
Parakstīšanas vieta: 
Lisabona
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 188, 28.12.2001.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
302
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva