Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.
Konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju

PREAMBULA

Eiropas Padomes dalībvalstis un pārējās valstis, kuras parakstījušas šo Konvenciju,

uzskatīdamas, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt lielāku vienotību starp dalībvalstīm;

būdamas pārliecinātas, ka noziegumu apkarošanā nepieciešams īstenot kopīgu politiku, kas būtu vērsta uz sabiedrības aizsargāšanu;

uzskatīdamas, ka cīņā pret nopietniem noziegumiem, kas ir kļuvuši par progresējošu starptautisku problēmu, jāizmanto mūsdienīgas un efektīvas metodes starptautiskā mērogā;

atzīdamas, ka viena no šīm metodēm ir atņemt noziedzniekiem noziedzīgi iegūtos līdzekļus;

uzskatīdamas, ka šā mērķa sasniegšanai ir jāizveido arī labi funkcionējoša starptautiskās sadarbības sistēma,

ir vienojušās:

I sadaļa

TERMINU SKAIDROJUMS

1. pants

Terminu skaidrojums

Šajā Konvencijā:

a) "noziedzīgi iegūti līdzekļi" nozīmē jebkuru ekonomisku ieguvumu no kriminālnoziegumiem un var ietvert jebkuru īpašumu atbilstoši šā panta "b" punktam;

b) "īpašums" nozīmē jebkura veida mantu, ķermenisku vai bezķermenisku, kustamu vai nekustamu, kā arī juridiskus dokumentus, vai instrumentus, kas apliecina īpašumtiesības vai cita veida tiesības uz šādu mantu;

c) "rīki" nozīmē jebkuru mantu, ko lieto vai kas ir domāta lietošanai - jebkurā veidā, pilnīgi vai daļēji, - lai izdarītu kriminālnoziegumu vai kriminālnoziegumus;

d) "konfiskācija" nozīmē sodu vai pasākumu, kuru, izskatījusi lietu attiecībā uz kriminālnoziegumu vai kriminālnoziegumiem, nosaka tiesa un kura rezultātā tiek atņemts īpašums;

e) "predikatīvais noziegums" nozīmē jebkuru kriminālnoziegumu, kura rezultātā ir gūti ienākumi, kas var kļūt par šīs Konvencijas 6. pantā definētā kriminālisodāmā nodarījuma priekšmetu.

II sadaļa

VALSTS LĪMENĪ VEICAMIE PASĀKUMI

2. pants

Konfiskācijas pasākumi

1. Ikviena Puse veic tādus likumdošanas un cita veida pasākumus, kādi nepieciešami, lai tā varētu konfiscēt rīkus un noziedzīgā ceļā gūtos ienākumus vai īpašumu, kura vērtība atbilst šādu līdzekļu vērtībai.

2. Ikviena Puse laikā, kad tiek parakstīta šī Konvencija vai iesniegts glabāšanā tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, var iesniegt Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju, kurā tā norāda, ka šā panta pirmā daļa attiecas tikai uz šādā deklarācijā minētajiem krimināli sodāmiem nodarījumiem vai nodarījumu kategorijām.

3. pants

Izmeklēšanas pasākumi un pagaidu pasākumi

Ikviena Puse veic tādus likumdošanas un cita veida pasākumus, kādi nepieciešami, lai tā varētu identificēt un izsekot īpašumu, kas ir konfiscējams saskaņā ar 2. panta pirmo daļu, un novērst jebkuru darījumu veikšanu ar šādu īpašumu, tā atsavināšanu vai nodošanu citai personai.

4. pants

Īpašas izmeklēšanas pilnvaras un metodes

1. Ikviena Puse veic tādus likumdošanas un cita veida pasākumus, kādi nepieciešami, lai tās tiesas iestādes vai citas kompetentas institūcijas būtu tiesīgas pieprasīt banku, finansiālo un komerciālo dokumentu izsniegšanu vai to izņemšanu 2. un 3.pantā minēto darbību veikšanai. Puse neatsakās pil d īt šā panta nosacījumus banku noslēpuma saglabāšanas dēļ.

2. Ikviena Puse apsver iespēju veikt tādus likumdošanas un cita veida pasākumus, kādi nepieciešami, lai tā varētu veikt īpašas izmeklēšanas metodes, kas atvieglotu noziedzīgi iegūto līdzekļu identificēšanu un izsekošanu un ar tiem saistīto pierādījumu iegūšanu. Šīs metodes var ietvert izsekošanu, novērošanu, ar telesakaru līdzekļu palīdzību pārraidītās informācijas noklausīšanos, piekļūšanu datorsistēmām un prasību izsniegt konkrētus dokumentus.

5. pants

Juridiskie līdzekļi

Ikviena Puse veic tādus likumdošanas un cita veida pasākumus, kādi nepieciešami, lai ieinteresētajām personām, uz kurām attiecas 2. un 3. pantā minētie pasākumi, tiek nodrošināta efektīva to tiesību juridiskā aizsardzība.

6. pants

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas krimināli sodāmi nodarījumi

1. Ikviena Puse veic tādus likumdošanas un cita veida pasākumus, kādi nepieciešami, lai savos likumos atzītu par nodarījumu, ja tas ir izdarīts ar nodomu:

a) īpašuma konversiju vai nodošanu, apzinoties, ka šis īpašums ir noziedzīgi iegūti līdzekļi, nolūkā slēpt vai maskēt šā īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai palīdzēt jebkurai personai, kura ir iesaistīta predikatīvā nozieguma izdarīšanā, izvairīties no savas rīcības juridiskajām sekām;

b) īpašuma patiesās dabas, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, ar to saistīto tiesību vai īpašumtiesību slēpšanu vai maskēšanu, zinot, ka šis īpašums ir noziedzīgi iegūti līdzekļi,

un saskaņā ar Puses konstitucionālajiem principiem un tiesiskās sistēmas pamatnostādnēm:

c) īpašuma iegūšanu, valdīšanu vai lietošanu, īpašuma saņemšanas brīdī apzinoties, ka šis īpašums ir noziedzīgi iegūti līdzekļi;

d) piedalīšanos, līdzdalību vai vienošanos izdarīt jebkuru saskaņā ar šo pantu noteikto krimināli sodāmo nodarījumu, vai arī šādu nodarījumu izdarīšanas mēģinājumu, atbalstīšanu, uzkūdīšanu, veicināšanu vai organizēšanu.

2. Lai īstenotu vai piemērotu šā panta pirmo daļu:

a) nav būtiski, vai predikatīvais noziegums bija pakļauts Puses kriminālajai jurisdi kcijai;

b) var noteikt, ka minētajā daļā paredzētie krimināli sodāmie nodarījumi neattiecas uz personām, kas izdarījušas predikatīvo noziegumu;

c) apzināšanos, nodomu vai nolūku, kas minētajā daļā ir pieprasīti kā minēto noziegumu sastāvu elementi, drīkst konstatēt pēc objektīvajiem faktiskajiem apstākļiem.

3. Ikviena Puse var veikt tādus pasākumus, kādus tā uzskata par nepieciešamiem, lai savos likumos kvalificētu kā krimināli sodāmas arī visas šā panta pirmajā daļā minētās darbības vai dažas no šīm darbībām jebkurā gadījumā vai visos gadījumos, kad:

a) noziedzniekam būtu vajadzējis zināt, ka konkrētais īpašums ir noziedzīgi iegūti līdzekļi;

b) noziedznieks darbojies nolūkā gūt peļņu;

c) noziedznieks darbojies nolūkā sekmēt tālākas kriminālas darbības izdarīšanu.

4. Ikviena Puse laikā, kad tiek parakstīta šī Konvencija vai iesniegts glabāšanā tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, var iesniegt Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju, kurā tā norāda, ka šā panta pirmā daļa attiecas tikai uz šajā paziņojumā minētajiem predikatīvajiem noziegumiem vai šo noziegumu kategorijām.

III sadaļa

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

1. nodaļa

Starptautiskās sadarbības principi

7. pants

Starptautiskās sadarbības vispārīgie principi un pasākumi

1. Puses visplašākajā veidā savstarpēji sadarbojas tādu lietu izmeklēšanā un izskatīšanā, kuru mērķis ir konfiscēt rīkus un noziedzīgi iegūtos līdzekļus.

2. Ikviena Puse veic tādus likumdošanas un cita veida pasākumus, kādi nepieciešami, lai tā varētu atbilstoši šīs sadaļas noteikumiem izpildīt lūgumu:

a) konfiscēt konkrētus īpašuma objektus, kas ir noziedzīgi iegūtie līdzekļi vai rīki, kā arī konfiscēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus, pieprasot samaksāt naudas summu, kura atbilst noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtībai;

b) sniegt palīdzību izmeklēšanai un veikt pagaidu pasākumus attiecībā uz jebkuru no šīs daļas "a" punktā minētajiem konfiskācijas veidiem.

2. nodaļa

Palīdzība izmeklēšanai

8. pants

Pienākums sniegt palīdzību

Puses sniedz cita citai saska ņā ar attiecīgu lūgumu visplašāko iespējamo palīdzību rīku, noziedzīgi iegūto līdzekļu un cita konfiscējamā īpašuma identificēšanā un meklēšanā. Šāda palīdzība ietver jebkurus pasākumus, kuru mērķis ir iegūt un saglabāt pierādījumus par iepriekšminētā īpa š uma pastāvēšanu, atrašanās vietu vai kustību, dabu, juridisko statusu vai vērtību.

9. pants

Palīdzības sniegšana

8. pantā minētā palīdzība tiek sniegta tā, kā to pieļauj un paredz lūguma Saņēmējas Puses likumi, un tiktāl, ciktāl šāda palīdzība nav ar tiem pretrunā - saskaņā ar lūgumā norādīto kārtību.

10. pants

Labprātīgi sniegtā informācija

Nekaitējot savai izmeklēšanai vai tiesvedībai, Puse var bez iepriekšēja lūguma sniegt otrai Pusei informāciju par rīkiem un noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem gadījumos, kad tā uzskata, ka šāda informācija varētu palīdzēt informācijas saņēmējai Pusei uzsākt vai veikt izmeklēšanu vai tiesvedību vai arī rosināt šo Pusi izteikt lūgumu saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem.

3. nodaļa

Pagaidu pasākumi

11. pants

Pienākums veikt pagaidu pasākumus

1. Pēc lūguma, ko izteikusi otrā Puse, kura ir ierosinājusi krimināllietu vai lietu par konfiskāciju, Puse veic nepieciešamos pagaidu pasākumus - tādus kā aresta uzlikšana mantai vai izņemšana, lai novērstu jebkādus darījumus ar īpašumu, tā atsavināšanu vai nodošanu citai personai, ja šis īpašums vēlāk var kļūt par konfiskācijas lūguma objektu vai ja uz to var attiekties izpildāmais lūgums.

2. Puse, kura ir saņēmusi konfiskācijas lūgumu saskaņā ar 13. pantu, ja tā tiek lūgta, veic šā panta pirmajā daļā minētos pasākumus attiecībā uz jebkuru īpašumu, kas ir lūguma objekts vai uz ko var attiekties izpildāmais lūgums.

12. pants

Pagaidu pasākumu veikšana

1. 11. pantā minētie pagaidu pasākumi tiek veikti tā, kā to pieļauj un paredz lūguma Saņēmējas Puses likumi, un tiktāl, ciktāl šādi pasākumi nav ar tiem pretrunā - saskaņā ar lūgumā norādīto kārtību.

2. Pirms lūguma Saņēmēja Puse pārtrauc jebkuru pagaidu pasākumu, kas tiek veikts saskaņā ar šo pantu, šī Puse, kur vien tas ir iespējams, dod Pieprasītājai Pusei iespēju minēt iemeslus, kuru dēļ pasākums būtu turpināms.

4. nodaļa

Konfiskācija

13. pants

Pienākums konfiscēt

1. Puse, kura ir saņēmusi kādas citas Puses lūgumu konfiscēt rīkus vai noziedzīgā ceļā gūtos ienākumus, kas atrodas tās teritorijā:

a) izpilda Pieprasītājas Puses tiesas nolēmumu konfiscēt šādus rīkus vai noziedzīgi iegūtos līdzekļus vai

b) nodod šo lūgumu savas valsts kompetentām institūcijām, lai iegūtu lēmumu veikt konfiskāciju, un, ja šāds lēmums ir pieņemts, to izpilda .

2. Lai piemērotu šā panta pirmās daļas "b" punktu, jebkura Puse, kur vien tas nepieciešams, ir tiesīga ierosināt konfiskācijas lietu saskaņā ar saviem likumiem.

3. Šā panta pirmās daļas noteikumi attiecas arī uz konfiskāciju, kas tiek veikta, izpildot prasību samaksāt naudas summu, kura atbilst noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtībai, ja konfiscējamais īpašums atrodas lūguma Saņēmējas Puses teritorijā. Gadījumos, kad konfiskāciju veic saskaņā ar pirmo daļu, lūguma Saņēmēja Puse, ja pieprasītā nauda netiek sa m aksāta, realizē šo prasību attiecībā uz jebkuru īpašumu, kas ir pieejams šim nolūkam.

4. Ja konfiskācijas lūgums attiecas uz kādu konkrētu īpašuma objektu, Puses var vienoties par to, ka lūguma Saņēmēja Puse veic konfiskāciju, pieprasot samaksāt naudas summu, kura atbilst īpašuma vērtībai.

14. pants

Konfiskācijas veikšana

1. Saskaņā ar 13. panta noteikumiem veicamās konfiskācijas nolēmuma iegūšanas un konfiskācijas izpildes kārtību nosaka lūguma Saņēmējas Puses likumi.

2. Lūguma Saņēmējai Pusei ir saistoši konstatētie fakti, ciktāl tie ir fiksēti Pieprasītājas Puses tiesas spriedumā vai lēmumā vai arī ciktāl šāds tiesas spriedums vai lēmums netieši balstās uz šiem faktiem.

3. Ikviena Puse laikā, kad tiek parakstīta šī Konvencija vai iesniegts glabāšanā tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, var iesniegt Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju, kurā tā norāda, ka šā panta otrā daļa piemērojama tikai saskaņā ar tās konstitucionālajiem principiem un tiesiskās sistēmas pamatnostādnēm.

4. Ja konfiskācija izpaužas prasībā samaksāt noteiktu naudas summu, lūguma Saņēmējas Puses kompetentā institūcija konvertē minēto summu šīs Puses valūtā pēc valūtas maiņas kursa, kāds ir spēkā tajā brīdī, kad pieņemts lēmums piemērot konfiskāciju.

5. 13. panta pirmās daļas "a" punktā minētajā gadījumā tikai Pieprasītājai Pusei ir tiesības pieņemt lēmumu par jebkuru iesniegumu pārskatīt lēmumu par konfiskāciju.

15. pants

Konfiscētais īpašums

Lūguma Saņēmēja Puse rīkojas ar īpašumu, ko tā konfiscējusi, saskaņā ar saviem likumiem, izņemot gadījumus, kad iesaistītās Puses ir vienojušās citādi.

16. pants

Konfiskācijas izpildes tiesības un konfiskācijas maksimālais apjoms

1. Lūgums veikt konfiskāciju, kas izteikts saskaņā ar 13. pantu, neietekmē Pieprasītājas Puses tiesības pašai izpildīt lēmumu par konfiskāciju.

2. Neko šajā Konvencijā nedrīkst interpretēt tā, lai tiktu pieļauts, ka konfiskācijas kopējā vērtība pārsniegtu naudas summu, kas norādīta lēmumā par konfiskāciju. Ja kāda no Pusēm konstatē, ka tas var notikt, iesaistītās Puses savstarpēji apspriežas, lai to novērstu.

17. pants

Brīvības atņemšana nesamaksāšanas gadījumā

Lūguma Saņēmēja Puse nedrīkst piemērot nedz brīvības atņemšanu, nedz kādu citu sodu, kas ierobežo personas brīvību, pamatojoties uz lūgumu, kas izteikts saskaņā ar 13.pantu, ja Pieprasītāja Puse ir uz to norādījusi savā lūgumā.

5. nodaļa

Atteikšanās sadarboties vai sadarbības atlikšana

18. pants

Atteikuma iemesli

1. Var atteikties no sadarbības šīs sadaļas ietvaros, ja:

a) darbība, kura tiek prasīta, ir pretrunā ar lūguma Saņēmējas Puses tiesiskās sistēmas pamatprincipiem vai

b) lūguma izpildīšana var kaitēt lūguma Saņēmējas Puses suverenitātei, drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām interesēm, vai

c) lūguma Saņēmēja Puse uzskata, ka lieta, uz kuru lūgums attiecas, svarīguma ziņā neattaisno lūgumā pieprasītās darbības veikšanu, vai

d) krimināli sodāmais nodarījums, uz kuru lūgums attiecas, ir politisks vai finansiāls nodarījums, vai

e) lūguma Saņēmēja Puse uzskata, ka pieprasītās darbības izpildīšana ir pretrunā ar principu ne bis in idem , vai

f) nodarījums, uz kuru lūgums attiecas, netiktu kvalificēts kā krimināli sodāms saskaņā ar lūguma Saņēmējas Puses likumiem, ja tas būtu izdarīts tās jurisdikcijai pakļautajā teritorijā. Taču šis atteikuma iemesls piemērojams 2.nodaļas ietvaros noteiktajai sadarbībai tikai tiktāl, ciktāl pieprasītā palīdzība paredz piespiedu līdzekļu piemērošanu.

2. No šīs sadaļas 2.nodaļā noteiktās sadarbības tiktāl, ciktāl pieprasītā palīdzība paredz piespiedu līdzekļu piemērošanu, kā arī no 3.nodaļā noteiktās sadarbības var atteikties arī tad, ja pieprasītos pasākumus saskaņā ar lūguma Saņēmējas Puses likumiem nebūtu iespējams veikt lietas izmeklēšanas vai tiesvedības ietvaros gadīj u mā, ja tā būtu līdzīga iekšēja lieta.

3. Gadījumos, kad lūguma Saņēmējas Puses likumi to prasa, no šīs sadaļas 2. nodaļā noteiktās sadarbības tiktāl, ciktāl pieprasītā palīdzība paredz piespiedu līdzekļu piemērošanu, kā arī no 3. nodaļā noteiktās sadarbības var atteikties arī tad, ja pieprasītie pasākumi vai arī jebkuri citi pasākumi ar līdzīgām sekām netiktu pieļauti saskaņā ar lūguma Saņēmējas Puses likumiem, vai - attiecībā uz Pieprasītājas Puses kompetentajām institūcijām - ja šo lūgumu nav sankcionēji s ne tiesnesis, ne arī kāda cita tiesu iestāde, ieskaitot prokurorus, kas nodarbojas ar krimināllietām.

4. Var atteikties no šīs sadaļas 4.nodaļā noteiktās sadarbības arī tad, ja:

a) lūguma Saņēmējas Puses likumos konfiskācija nav paredzēta attiecībā uz tāda veida nodarījumu, par kādu ir izteikts lūgums, vai,

b) neaizskarot 13. panta trešajā daļā noteiktās saistības, šāda sadarbība būtu pretrunā ar lūguma Saņēmējas Puses likumu principiem attiecībā uz konfiskācijas apjoma ierobežojumu, vērtējot atbilstību starp nodarījumu un:

1) ekonomisko labumu, ko varētu kvalificēt kā noziedzīgi iegūtos līdzekļus, vai

2) īpašumu, ko varētu kvalificēt kā šā krimināli sodāmā nodarījuma rīkus, vai

c) saskaņā ar lūguma Saņēmējas Puses likumiem konfiskāciju vairs nevar piemērot vai izpildīt sakarā ar noilgumu, vai

d) lūgums nav saistīts ar iepriekšēju notiesājošu spriedumu vai tiesu iestādēm raksturīgu nolēmumu vai arī ar šādā nolēmumā ietvertu secinājumu, ka ir izdarīts krimināli sodāms nodarījums vai vairāki nodarījumi, uz kuru pamata ir izdots vai tiek pieprasīts nolēmums veikt konfiskāciju, vai

e) konfiskāciju nav iespējams izpildīt Pieprasītājā Pusē vai arī attiecībā uz to vēl ir iespējams pielietot parastos pārsūdzības līdzekļus, vai

f) lūgums attiecas uz lēmumu par konfiskāciju, kas ir pieņemts, pamatojoties uz nolēmumu, kas pieņemts in absentia , respektīvi, tās personas prombūtnē, par kuru ir pieņemts nolēmums, un lūguma Saņēmēja Puse uzskata, ka Pieprasītājas Puses veiktā tiesvedība, kuras rezultātā ticis pieņemts šāds lēmums, neatbilst tām vispāratzītajām minimālajām tiesībām uz aizstāvību, kādas tiek atzītas ikvienam, pret kuru izvirzīta apsūdzība krimināllietā.

5. Šā panta ceturtās daļas "f" punkta kontekstā lēmumu neuzskata par pieņemtu in absentia , ja:

a) tas ir ap stiprināts vai pasludināts pēc tam, kad persona, uz kuru tas attiecas, cēlusi iebildumus, vai

b) tas ir pieņemts pēc pārsūdzības, ja lēmumu pārsūdzējusi persona, uz kuru tas attiecas.

6. Šā panta ceturtās daļas "f" punkta kontekstā izvērtējot, vai minimālās tiesības uz aizstāvību ir ievērotas, lūguma Saņēmēja Puse ņem vērā faktu, ka persona,uz kuru tas attiecas, ir tīšām centusies izvairīties no atbildības likuma priekšā, kā arī to, ka šī persona, kaut gan tai bija iespēja izmantot juridiskos līdzekļus, lai apstrīdētu in absentia pieņemto nolēmumu, nav to darījusi. Tas pats noteikums ir spēkā arī tajā gadījumā, kad attiecīgā persona ir savlaicīgi saņēmusi pavēsti ierasties tiesā, bet nav to darījusi, kā arī nav lūgusi lietas izskatīšanas atlikšanu.

7. Puse n eatsaucas uz bankas noslēpuma neizpaušanu kā iemeslu atteikumam sadarboties šīs sadaļas noteikumu ietvaros. Gadījumos, kad to paredz Puses likumi, Puse var pieprasīt, lai sadarbības lūgumu, kurš paredz banku noslēpuma atcelšanu, būtu sankcionējis vai nu t i esnesis, vai kāda cita tiesu iestāde, ieskaitot prokuroru, kas nodarbojas ar krimināllietām.

8. Neaizskarot šā panta pirmās daļas "a" punktā minētos atteikuma iemeslus:

a) lūguma Saņēmēja Puse nevar izmantot faktu, ka izmeklēšanai pakļautā persona vai persona, attiecībā uz kuru Pieprasītājas Puses pilnvarotās institūcijas ir pieņēmušas lēmumu par konfiskāciju, ir juridiska persona, lai atteiktos no sadarbības šīs sadaļas ietvaros;

b) faktu, ka fiziskā persona, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskāciju, ir nomirusi laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas, vai faktu, ka juridiskā persona, attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums par noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskāciju, ir beigusi pastāvēt, nevar izmantot, lai atteiktos sniegt palīd z ību saskaņā ar 13. panta pirmās daļas "a" punktu.

19. pants

Atlikšana

Lūguma Saņēmēja Puse var atlikt lūguma izpildi, ja tā izpilde varētu kaitēt lietas izmeklēšanai vai tiesvedībai, ko veic šīs Puses institūcijas.

20. pants

Lūguma daļēja izpilde vai lūguma izpilde ar nosacījumu

Iekams atteikties no šajā sadaļā noteiktās sadarbības vai to atlikt, lūguma Saņēmēja Puse, pirms tam, ja tas nepieciešams, konsultējoties ar Pieprasītāju Pusi, apsver, vai lūgumu izpildīt daļēji vai arī ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par nepieciešamiem.

6. nodaļa

Paziņojumu nosūtīšana un trešo pušu tiesību aizsargāšana

21. pants

Dokumentu nodošana

1. Puses sniedz cita citai visplašāko savstarpējo palīdzību tiesas dokumentu izsniegšanā personām, pret kurām tiek veikti pagaidu pasākumi un konfiskācija.

2. Neko no šā panta nosacījumiem nedrīkst izmantot, lai apgrūtinātu:

a) iespēju izmantot pasta kanālus tiesas dokumentu tiešai nosūtīšanai personām uz ārzemēm;

b) tiesu darbiniekiem, oficiālām personām vai citām dokumentu izcelsmes Puses kompetentām institūcijām iespēju tiesas dokumentus izsniegt tieši ar šīs Puses konsulāro iestāžu vai galamērķa Puses tiesu darbinieku, oficiālo personu vai citu kompetento iestāžu starpniecību, izņemot gadījumus, kad galamērķa Puse laikā, kad ti e k parakstīta šī Konvencija vai nodots glabāšanā tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, iesniedz Eiropas Padomes ģenerālsekretāram deklarāciju ar pretēja satura noteikumiem.

3. Izsniedzot personām, kuras atrodas ārzemēs un pret kurām tiek piemēroti pagaidu pasākumi vai lēmums par konfiskāciju, tiesas dokumentus, kuri izdoti nosūtītājā Pusē, šī Puse norāda, kādi tiesiskie līdzekļi ir pieejami šādām personām saskaņā ar tās likumiem.

22. pants

Ārvalstu lēmumu atzīšana

1. Ja lieta attiecas uz lūgumu sadarboties saskaņā ar 3. un 4. nodaļas noteikumiem, lūguma Saņēmēja Puse atzīst jebkuru tiesas nolēmumu, kas ir pieņemts Pieprasītājā Pusē attiecībā uz trešo personu pieprasītajām tiesībām.

2. Ārvalstu lēmumus var neatzīt, j a:

a) trešajām personām nav bijušas pienācīgas iespējas aizstāvēt savas tiesības vai

b) nolēmums neatbilst tam lēmumam, kas ir jau pieņemts lūguma Saņēmējā Pusē tajā pašā lietā, vai

c) tas nav savienojams ar sabiedrisko kārtību lūguma Saņēmējā Pusē, vai

d) nolēmums ir pretrunā ar lūguma Saņēmējas Puses likumos paredzētajiem ekskluzīvās jurisdikcijas noteikumiem.

7. nodaļa

Procedūras noteikumi un citi vispārīgie noteikumi

23. pants

Centrālā pilnvarotā institūcija

1. Puses nosaka centrālo pilnvaroto institūciju vai, ja nepieciešams, vairākas institūcijas, kas ir atbildīgas par šajā sadaļā paredzēto lūgumu nosūtīšanu un atbildēšanu uz tiem, šo lūgumu izpildi vai to pārsūtīšanu iestādēm, kas ir kompetentas tos izpildīt.

2. Ikviena Puse laikā, kad tiek parakstīta šī Konvencija vai iesniegts glabāšanā tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, paziņo Eiropas Padomes ģenerālsekretāram saskaņā ar šā panta pirmo daļu noteikto pilnvaroto institūciju nosaukumu un adresi.

24. pants

Tiešā sazināšanās

1. Centrālās pilnvarotās institūcijas savstarpēji sazinās tieši.

2. Ja ir neatliekama vajadzība, lūgumus un paziņojumus saskaņā ar šo sadaļu Pieprasītājas Puses tiesu iestādes, ieskaitot prokurorus, var nosūtīt tieši lūguma Saņēmējas Puses attiecīgajām institūcijām. Tādos gadījumos šāda lūguma vai paziņojuma kopija tiek vienlaicīgi nosūtīta lūguma Saņēmējas Puses centrālajai pilnvarotajai institūcijai ar Pieprasītājas Puses centrālās pilnvarotās institūcijas starpniecību.

3. Jebkuru lūgumu vai paziņojumu, kas attiecas uz šā panta pirmo un otro daļu, var nosūtīt ar Starptautiskās kriminālpolicijas organizācijas (INTERPOL) starpniecību.

4. Ja lūgums tiek izteikts saskaņā ar šā panta otro daļu un pilnvarotā institūcija nav kompetenta to izskatīt, tā nosūta šo lūgumu kompetentajai valsts institūcijai un nekavējoties paziņo Pieprasītājai Pusei par šādu savu rīcību.

5. Lūgumus vai paziņojumus, kas attiecas uz šīs sadaļas 2. nodaļu un neparedz piespiedu līdzekļu lietošanu, Pieprasītājas Puses kompetentās institūcijas var nosūtīt tieši lūguma Saņēmējas Puses kompetentajām institūcijām.

25. pants

Lūguma forma un valodas

1. Visi lūgumi, kas attiecas uz šo sadaļu, iesniedzami rakstveidā. Var izmantot modernos telekomunikācijas sakaru līdzekļus, piemēram, tel efaksu.

2. Ievērojot šā panta trešās daļas nosacījumus, lūgumu un tiem pievienoto dokumentu tulkojums netiek pieprasīts.

3. Ikviena Puse laikā, kad šī Konvencija tiek parakstīta vai iesniegts glabāšanā tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, var iesniegt Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju, ka tā patur sev tiesības pieprasīt, lai tai adresētiem lūgumiem un pievienotajiem dokumentiem būtu nodrošināts tulkojums šīs Puses valodā vai vienā no Eiropas Pado m es oficiālajām valodām, vai arī kādā no šīm valodām, kura tiks konkrēti norādīta. Šajā gadījumā tā var apliecināt savu gatavību pieņemt tulkojumu jebkurā citā valodā, kuru tā var konkrēti norādīt. Pārējās Puses var izmantot savstarpības noteikumu.

26. pants

Legalizācija

Dokumenti, kuri tiek nosūtīti saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem, atbrīvojami no visām legalizācijas formalitātēm.

27. pants

Lūguma saturs

1. Jebkurā lūgumā sadarboties, kas izteikts saskaņā ar šo sadaļu, konkrēti jānorāda:

a) institūcija, kas iesniedz lūgumu, un institūcija, kas veic lietas izmeklēšanu vai tiesvedību;

b) lūguma objekts un iemesls;

c) jautājumi, uz kuriem attiecas izmeklēšana vai tiesvedība, ieskaitot būtiskos faktus (piemēram, krimināli sodāma nodarījuma izdarīšanas datums, vieta un apstākļi), izņemot gadījumus, kad lūgumā tiek lūgts nosūtīt paziņojumu;

d) tiktāl, ciktāl sadarbība paredz piespiedu līdzekļu lietošanu:

1) likumu normu teksts vai, ja tas nav iespējams, attiecīgā piemērojamā likuma nosaukums un

2) norādījums, ka pieprasītais pasākums vai jebkuri citi pasākumi ar līdzīgām sekām varētu tikt veikti Pieprasītājas Puses teritorijā saskaņā ar tās pašas likumiem;

e) ja ir nepieciešams un ciktāl tas ir iespējams:

1) sīka informācija par attiecīgo personu vai personām, ieskaitot vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, pilsonību un atrašanās vietu, juridiskajām personām - adresi, un

2) īpašums, kura sakarā tiek lūgts sadarboties, tā atrašanās vieta, tā saistība ar attiecīgo personu vai personām, šā īpašuma jebkura veida saistība ar izdarīto krimināli sodāmo nodarījumu, kā arī jebkura pieejamā informācija par citu personu tiesībām attiecībā uz šo īpašumu un

f) jebkura konkrētā procedūra, ko Pieprasītāja Puse lūdz piemērot.

2. Lūgumā veikt pagaidu pasākumus saskaņā ar 3. nodaļu, kas attiecas uz tāda īpašuma izņemšanu, kuram var piemērot lēmumu par konfiskāciju, kas izpaužas prasībā samaksāt noteiktu naudas summu, norādāma arī maksimālā summa, kuras atgūšana tiek pieprasīta ar šo īpašumu.

3. Papildus tiem norādījumiem, kas minēti pirmajā daļā, jebkurā lūgumā, kas attiecas uz 4. nodaļu, ietverami:

a) 13. panta pirmā daļas "a" punkta gadījumā:

1) apliecināts Pieprasītājas Puses tiesas nolēmuma par konfiskāciju noraksts un ziņojums par iemesliem, uz kuru pamata šis nolēmums ir pieņemts, ja šie iemesli nav jau uzrādīti pašā nolēmumā;

2) Pieprasītājas Puses kompetentās institūcijas apliecinājums, ka nolēmums par konfiskāciju ir izpildāms un uz to nav attiecināmi parastie pārsūdzēšanas līdzekļi;

3) informācija par to, kādā apjomā nolēmuma izpildīšana tiek lūgta, un

4) informācija par nepieciešamību veikt kādus pagaidu pasākumus;

b) 13. panta pirmās daļas "b" punkta gadījumā - paziņojums par faktiem, uz kuriem balstījusies Pieprasītāja Puse un kuri būtu pietiekami, lai lūguma Saņēmēja Puse varētu pieņemt lēmumu par konfiskāciju pati savu likumu ietvaros;

c) gadījumos, kad trešajām personām ir bijusi iespēja pieprasīt savas tiesības, dokumenti, kas rāda, ka tas tā patiešām ir bijis.

28. pants

Nepilnīgi lūgumi

1. Ja lūgums neatbilst šīs sadaļas noteikumiem vai ja sniegtā informācija ir nepietiekama, lai dotu iespēju lūguma Saņēmējai Pusei izskatīt šo lūgumu, šī Puse var lūgt, lai Pieprasītāja Puse izdara labojumus lūgumā vai pilnveido to, pievienojot papildinformāciju.

2. Lūguma Saņēmēja Puse var noteikt šādu labojumu un papildinformācijas iesniegšanas termiņu.

3. Kamēr nav saņemti pieprasītie labojumi vai informācija sakarā ar lūgumu šīs sadaļas 4. nodaļas ietvaros, lūguma Saņēmēja Puse var veikt jebkurus pasākumus, kas norādīti šīs sadaļas 2. un 3. nodaļā.

29. pants

Vairāki lūgumi

1. Ja lūguma Saņēmēja Puse saņem vairāk par vienu lūgumu šīs sadaļas 3. vai 4. nodaļas ietvaros attiecībā uz to pašu personu vai īpašumu, lūgumu daudzums nekavē šo Pusi tādus lūgumus izskatīt, ieskaitot pagaidu pasākumu veikšanu.

2. Ja saņemti vairāki lūgumi šīs sadaļas 4. nodaļas ietvaros, lūguma Saņēmēja Puse apsver nepieciešamību konsultēties ar Pieprasītājām Pusēm.

30. pants

Pienākums izskaidrot iemeslus

Lūguma Saņēmēja Puse izskaidro iemeslus, kuru dēļ tā pieņēmusi lēmumu atteikt vai atlikt sadarbību šīs sadaļas ietvaros vai piekrist šādai sadarbībai ar nosacījumiem.

31. pants

Informācija

1. Lūguma Saņēmēja Puse nekavējoties informē Pieprasītāju Pusi:

a) par darbību, kas uzsākta šīs sadaļas ietvaros izteiktā lūguma sakarā;

b) par galarezultātu, ko devusi uz lūguma pamata veiktā darbība;

c) par lēmumu pilnīgi vai daļēji atteikties no sadarbības, to atlikt vai izvirzīt nosacījumus sadarbības veikšanai šīs sadaļas ietvaros;

d) par jebkuriem a pstākļiem, kas padara neiespējamu pieprasīto darbību veikšanu vai arī var to ievērojami aizkavēt un,

e) ja tiek veikti pagaidu pasākumi saskaņā ar lūgumu, kas izteikts šīs nodaļas 2. un 3. nodaļas ietvaros, par tādām iekšējo likumu normām, kas automātiski novestu pie pagaidu pasākuma atcelšanas.

2. Pieprasītāja Puse nekavējoties informē lūguma Saņēmēju Pusi par :

a) jebkuru lietas pārskatīšanu, lēmumu vai kādu citu faktu, kura dēļ lēmumu par konfiskāciju vairs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt, un

b) jebkur u lietas attīstību - faktisko vai tiesisko - ,kuras dēļ jebkura darbība šīs sadaļas ietvaros vairs nav attaisnojama.

3. Ja Puse, pamatojoties uz vienu un to pašu nolēmumu par konfiskāciju, lūdz veikt konfiskāciju vairāk nekā vienai Pusei, tā informē par lūgumu visas Puses, kuras skar nolēmuma izpildīšana.

32.pants

Izmantošanas ierobežojumi

1. Lūguma Saņēmēja Puse var noteikt lūguma izpildi atkarīgu no nosacījuma, ka Pieprasītājas Puses institūcijas iegūto informāciju vai pierādījumus bez tās iepriekšējas piekrišanas neizmantos un nenodos tādu lietu izmeklēšanai vai tiesvedībai, kas nav minētas lūgumā.

2. Ikviena Puse laikā, kad tiek parakstīta šī Konvencija vai iesniegts glabāšanā tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, var iesniegt Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju, kurā tā norāda, ka Pieprasītājas Puses institūcijas bez tās iepriekšējas piekrišanas nedrīkst izmantot vai nodot informāciju vai pierādījumus, ko tā sniegusi šīs sadaļas ietvaros, tādu li e tu izmeklēšanai vai tiesvedībai, kas nav minētas lūgumā.

33. pants

Konfidencialitāte

1. Pieprasītāja Puse var pieprasīt, lai lūguma Saņēmēja Puse tur slepenībā lūguma faktus un būtību, izņemot tikai tādu informācijas apjomu, kāds ir nepieciešams lūguma izpildei. Ja lūguma Saņēmēja Puse nevar izpildīt konfidencialitātes prasību, tā par to nekavējoties informē Pieprasītāju Pusi.

2. Pieprasītāja Puse, ja tas nav pretrunā ar tās likumu pamatnostādnēm un ja tai ir izteikts šāds lūgums, tur slepenībā jebkurus pierādījumus un informāciju, ko tai sniegusi lūguma Saņēmēja Puse, izņemot tikai tādu informācijas apjomu, kāds ir nepieciešams lūgumā aprakstītajiem lietu izmeklēšanas un tiesvedības nolūkiem.

3. Ievērojot savu likumu normas, Puse, kas ir saņēmusi labprātīgi sniegtu informāciju 10. panta ietvaros, izpilda jebkuru konfidencialitātes prasību, ko izvirza informācijas sniedzēja Puse. Ja otra Puse nevar izpildīt šo prasību, tā par to nekavējoties informē informācijas sniedzēju Pusi.

34. pants

Izmaksas

Parastās lūguma izpildīšanas izmaksas uzņemas lūguma Saņēmēja Puse. Ja lūguma izpildīšanai nepieciešamas būtiskas vai neparasti lielas izmaksas, Puses apspriežas, lai vienotos par lūguma izpildīšanas nosacījumiem un par to, kā tiks segtas izmaksas.

35. pants

Zaudējumi

1. Ja kāda persona ceļ prasību atlīdzināt zaudējumus, ko izraisījusi darbība vai bezdarbība sakarā ar sadarbību šīs sadaļas ietvaros, iesaistītās Puses gadījumos, kad tas nepieciešams, apsver iespēju savstarpēji konsultēties, lai noteiktu, kā sadalīt atlīdzināmo zaudējumu segšanai nepieciešamo naudas summu.

2. Puse, pret kuru ir ierosināta tiesas prāva par zaudējumu atlīdzību, cenšas informēt otru Pusi par šādu prāvu, ja otrai Pusei varētu būt interese par šo lietu.

IV sadaļa

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

36. pants

Parakstīšana un stāšanās spēkā

1. Šo Konvenciju var parakstīt Eiropas Padomes dalībvalstis un tās valstis, kas nav dalībvalstis, bet ir piedalījušās šīs Konvencijas izstrādāšanā. Šādas valstis var izteikt savu piekrišanu, ko apstiprina ar:

a) parakstu bez atrunas par ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu, vai

b) parakstu, kam nepieciešama ratifikācija, pieņemšana vai apstiprināšana un kam seko ratifikācija, pieņemšana vai apstiprināšana.

2. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenti iesniedzami glabāšanā Eiropas Padomes ģenerālsekretāram.

3. Šī Konvencija stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā trīs valstis, no kurām vismaz divas ir Eiropas Padomes dalībvalstis, saskaņā ar pirmās daļas noteikumiem ir apliecinājušas savu piekrišanu uzņemties Konvencijā paredzētās saistības..

4. Jebkurā citā Konvenciju parakstījusī valstī, kura ir apliecinājusi savu piekrišanu uzņemties šajā Konvencijā paredzētās saistības vēlāk, Konvencija stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā šī valsts saskaņā ar pirmās daļas noteikumiem ir apliecinājusi savu piekrišanu uzņemties Konvencijā paredzētās saistības.

37. pants

Pievienošanās Konvencijai

1. Pēc tam, kad šī Konvencija ir stājusies spēkā, Eiropas Padomes Ministru komiteja, konsultējoties ar Konvenciju parakstījušajām valstīm, ar lēmumu, kas pieņemts ar Eiropas Padomes Statūtu 20.d pantā noteikto balsu vairākumu vai arī ar šo Konvenciju parakstījušo to dalī b valstu pārstāvju vienprātīgu balsojumu, kuras ir tiesīgas piedalīties Ministru komitejā, var uzaicināt jebkuru valsti, kas nav Eiropas Padomes locekle un nav piedalījusies Konvencijas izstrādāšanā, pievienoties šai Konvencijai.

2. Katrā valstī, kas pievienojas šai Konvencijai, Konvencija stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu periodam, skaitot no datuma, kurā šī valsts iesniegusi Eiropas Padomes ģenerālsekretāram glabāšanā pievienošanās dokumentu.

38. pants

Teritoriālā piemērošana

1. I kviena valsts, parakstot šo Konvenciju vai iesniedzot glabāšanā tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu, var norādīt teritoriju vai teritorijas, kurās šī Konvencija piemērojama.

2. Ikviena valsts jebkurā laikā vēlāk var iesniegt Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu deklarāciju, kurā tā norāda, ka paplašina šīs Konvencijas piemērošanas teritoriju, kas norādīta deklarācijā. Šajā teritorijā Konvencija stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu period a m, skaitot no dienas, kad ģenerālsekretārs ir saņēmis šādu deklarāciju.

3. Ikvienu deklarāciju, kas iesniegta saskaņā ar divām iepriekšējām panta daļām par jebkuru teritoriju, kas norādīta attiecīgajā deklarācijā, var atsaukt ar ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu. Atsaukums stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu periodam, skaitot no dienas, kad ģenerālsekretārs ir saņēmis šādu paziņojumu.

39. pants

Attiecības ar citām konvencijām un līgumiem

1. Šī Konvencija neietekmē tiesības un pasākumus, kas izriet no starptautiskajām daudzpusējām konvencijām, kuras attiecas uz īpašiem jautājumiem.

2. Konvencijas Puses var noslēgt cita ar citu divpusējus vai daudzpusējus līgumus jautājumos, kas skarti šajā Konvencijā, lai papildinātu vai pastiprinātu tās noteikumus vai atvieglotu tajā ietverto principu piemērošanu.

3. Ja divas vai vairākas Puses jau noslēgušas vienošanos vai līgumu jautājumos, kas skarti šajā Konvencijā, vai arī ir citādi nodibinājušas attiecības šādos jautājumos, tās ir tiesīgas šīs Konvencijas vietā piemērot attiecīgo vienošanos vai līgumu vai citādi regulēt nodibinātās attiecības, ja tas sekmē starptautisko sadarbību.

40. pants

Atrunas

1. Ikviena valsts laikā, kad tiek parakstīta šī Konvencija vai iesniegts glabāšanā tās ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, var deklarēt, ka tā izmanto vienu vai vairākas atrunas, kas paredzētas 2. panta otrajā daļā, 6. panta ceturtajā daļā, 14. panta trešajā daļā, 21. panta otrajā daļā, 25. panta trešajā daļā un 32. panta otrajā daļā. Nekādas citas atrunas nedrīkst izdarīt.

2. Ikviena valsts, kas ir izdarījusi atrunas saskaņā ar iepriekšējo panta daļu, var tās pilnīgi vai daļēji atsaukt, iesniedzot Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu. Atsaukums stājas spēkā ar dienu, kad ģenerālsekretārs ir saņēmis šo paziņojumu.

3. Puse, kura ir izdarījusi atrunu attiecībā uz kādu šīs Konvencijas noteikumu, nevar prasīt, lai kāda cita Puse to ievērotu; taču, ja atruna ir daļēja vai nosacīta, tā var pieprasīt šā noteikuma piemērošanu tādā mērā, kādā tā pati to ir akceptējusi.

41. pants

Grozījumi

1. Jebkura Puse var iesniegt priekšlikumus par grozījumiem šajā Konvencijā, un Eiropas Padomes ģenerālsekretārs tos paziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm un visām tām valstīm, kuras nav dalībvalstis, bet ir pievienojušās vai ir uzaicinātas pievienoties šai Konvencijai saskaņā ar 37. panta noteikumiem.

2. Par jebkuru grozījumu, ko ierosinājusi kāda Puse, tiek informēta Eiropas Padomes Noziedzības problēmu komiteja, kura iesniedz Ministru komitejai savu atzinumu par attiecīgo priekšlikumu.

3. Ministru komiteja izskata priekšlikumu par grozījumu un Eiropas Padomes Noziedzības problēmu komitejas sniegto atzinumu un var šo grozījumu pieņemt.

4. Jebkura grozījuma teksts, ko ir pieņēmusi Ministru Komiteja saskaņā ar šā panta trešo daļu, tiek nosūtīts Pusēm akceptēšanai.

5. Jebkurš grozījums, kas ir pieņemts saskaņā ar šā panta trešo daļu, stājas spēkā trīsdesmitajā dienā, skaitot no tā datuma, kad visas Puses ir paziņojušas ģenerālsekretāram par šā grozījuma akceptēšanu.

42.pants

Strīdu izšķiršana

1. Eiropas Padomes Noziedzības problēmu komiteja tiek informēta par šīs Konvencijas interpretāciju un piemērošanu.

2. Ja Pusēm rodas strīds par šīs Konvencijas interpretāciju un piemērošanu, tās cenšas strīdu izšķirt sarunu ceļā vai ar kādiem citiem mierīgiem līdzekļiem pēc Pušu izvēles, ieskaitot strīda iesniegšanu Eiropas Padomes Noziedzības problēmu komitejai, arbitrāžas tiesai, kuras lēmumi ir Pusēm saistoši, vai Starptautiskajai tiesai - a tkarībā no iesaistīto Pušu vienošanās.

43. pants

Denonsēšana

1. Ikviena Puse var jebkurā laikā denonsēt šo Konvenciju, iesniedzot Eiropas Padomes ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu.

2. Denonsēšana stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kurš seko triju mēnešu periodam, skaitot no dienas, kad ģenerālsekretārs ir saņēmis šādu paziņojumu.

3. Šī Konvencija tomēr paliek spēkā attiecībā uz konfiskācijas saskaņā ar 14. pantu izpildi, par kuras veikšanu lūgums saskaņā ar šīs Konvencijas noteikumiem iesniegts pirms datuma, kad denonsēšana stājusies spēkā.

44. pants

Informēšana

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs informē Eiropas Padomes dalībvalstis un visas valstis, kuras pievienojušās šai Konvencijai, par :

a) ikvienu valsti, kura parakstījusi šo Konvenciju;

b) ikvien a ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta iesniegšanu glabāšanā;

c) ikvienu datumu, kad šī Konvencija stājas spēkā saskaņā ar tās 36. un 37. pantu;

d) ikvienu atrunu, kas izdarīta saskaņā ar 40. panta pirmo daļu;

e) ikvienu citu ar šo Konvenciju saistītu darbību, paziņojumu vai informāciju.

Iepriekšminēto apliecinot, Konvenciju ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas.

Parakstīta Strasbūrā 1990. gada 8. novembrī angļu un franču valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski, vienā eksemplārā, kas glabājas Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs izsūta šīs Konvencijas apliecinātus norakstus katrai Eiropas Padomes dalībvalstij un valstīm, kuras nav dalībvalstis, bet ir piedalījušās šīs Konvencija s izstrādāšanā, kā arī ikvienai valstij, kura tiek uzaicināta tai pievienoties.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Starpt. org.:
Veids:
 starptautisks dokuments
 daudzpusējs
Pieņemts:
 08.11.1990.
Stājas spēkā:
 01.04.1999.
Parakstīts:
 11.03.1998.
Pievienošanās:
 01.12.1998.
Pieņemšanas vieta: 
Strasbūra
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Ir
Deklarācija: Ir
Depozitārijs:
 Eiropas Padome
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 308/312, 23.10.1998.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Deklarācija
  • Atruna
  • Citi saistītie dokumenti
1274
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva