Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1999. gada 20. jūlija noteikumus Nr. 261 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums".

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1998.gada 17.martā Noteikumi nr. 90

Rīgā (prot. nr. 14 20.§)

Patērētāju tiesību aizsardzības centra

nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par patērētāju tiesību aizsardzību" 32.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - centrs) ir Ekonomikas ministrijas pakļautībā esoša valsts civiliestāde, kas uzrauga un kontrolē patērētāju tiesību ievērošanu.

2. Centrs ir Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centra tiesību un saistību pārņēmējs.

3. Centr a kompetencē ir uzraudzīt un kontrolēt patērētāju tiesību ievērošanu šādās jomās:

3.1. nepārtikas preču tirdzniecībā (izņemot medicīnas preču, zāļu, veterināro zāļu, farmaceitisko produktu, veterinārfarmaceitisko produktu, dzīvnieku kopšanas līdzekļu, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu tirdzniecību);

3.2. pakalpojumu jomā, ja uzraudzība un kontrole normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav uzdota citai valsts iestādei;

3.3. reklāmas jomā;

3.4. svara un mēra pareizā noteikšanā un samaksas par pirkumu pareizā aprēķināšanā.

4. Centrs ir juridiska persona, un tam ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu centra nosaukumu.

5. Centra uzturēšanu un darbību finansē, piešķirot dotācijas no vispārējiem valsts budžeta ieņēmumiem. Centram ir budžeta konts Valsts kasē.

II. Centra funkcijas

6. Centram ir šādas funkcijas:

6.1. piedalīties tirgus uzraudzības programmu izstrādē un realizācijā;

6.2. veikt tirdzniecības uzņēmumu un pakalpojumu uzņēmumu darbības kontroli;

6 .3. veikt preču un pakalpojumu tirgus izpēti un sniegt patērētājiem salīdzinošu informāciju par precēm un pakalpojumiem, par preču iegādes un pakalpojumu izmantošanas iespējām un nosacījumiem;

6.4. nodrošināt patērētāju ekonomisko interešu aizsardzību tirdzniecības un pakalpojumu jomā;

6.5. izskatīt iesniegumus un sūdzības par patērētāju tiesību pārkāpumiem tirdzniecības un pakalpojumu jomā, sniegt palīdzību patērētājiem konflikta situāciju risināšanā ar preču ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzē jiem;

6.6. sniegt informāciju preču ražotājiem un pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem par viņu pienākumiem, tiesībām un atbildību no patērētāju tiesību aizsardzības viedokļa;

6.7. no patērētāju tiesību aizsardzības viedokļa izvērtēt citu institūciju sagatavotos tirdzniecības un pakalpojumu jomu reglamentējošo normatīvo aktu projektus un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai;

6.8. apkopot un analizēt informāciju par patērētāju tiesību ievērošanas kontroles rezultātiem un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību;

6.9. pārstāvēt patērētāju intereses nacionālās standartizācijas sistēmas standartizācijas tehniskajās komitejās;

6.10. nodrošināt sadarbību ar starptautiskajām un nacionālajām patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un organizācijām, kā arī iesaistīties informācijas par atsevišķu nepārtikas preču lietošanas dēļ radušos risku patērētāju veselībai vai drošībai ātrās apmaiņas sistēmā;

6.11. sniegt konsultatīvu, metodisku un juridisku palīdzību atsevišķiem patērētājiem, patērētāju grupām un sabiedriskajām organizācijām, kas nodarbojas ar patērētāju tiesību aizsardzību;

6.12. informēt sabiedrību par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem un centra darbību;

6.13. informēt citas valsts uzraudzības vai kontroles institūcijas par konstatētajiem patērētāju tiesību pārkāpumiem jomās, kuru uzraudzība vai kontrole ir minēto institūciju kompetencē;

6.14. citas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

7. Centrs sadarbojas ar citām tirgus uzraudzībā iesaistītajām uzraudzības vai kontroles institūcijām, kā arī sabiedriskajām organizācijām, kas nodarbojas ar patērētāju tiesību aizsardzību.

III. Centra amatpersonu tiesības

8. Centra amatpersonas ir centra d irektors, direktora vietnieks, direktora palīgs, struktūrvienību vadītāji, vecākie inspektori un inspektori.

9. Centra amatpersonas ir ierēdņi (ierēdņu kandidāti).

10. Centra amatpersonu un darbinieku amata pienākumus nosaka saskaņā ar amatu aprakstiem un darba līgumiem.

11. Centra amatpersonām savas kompetences ietvaros ir šādas tiesības:

11.1. bez speciālas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt jebkuru tirdzniecības uzņēmumu (vietu) un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu (vietu) visā valsts teritorijā neatkarīgi no tā (to) piederības un veikt patērētāju tiesību ievērošanas kontroli;

11.2. pārbaudīt par precēm vai pakalpojumiem sniedzamās informācijas esamību, patiesumu un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī aizliegt maldinošas vai nepatiesas informācijas izplatīšanu par precēm vai pakalpojumiem;

11.3. pieprasīt par precēm vai pakalpojumiem jebkuru papildu informāciju, kas nepieciešama, lai patērētājs varētu izdarīt individuālu izvēli atbilstoši savām vajadzībām un finansiālajām iespējām;

11.4. aizliegt tādas reklāmas izplatīšanu, kas patērētājam sniedz maldinošu informāciju par precēm vai pakalpojumiem;

11.5. pieprasīt nepieciešamo informāciju par pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja sastādīta tipveida līguma noteikumiem un panākt, lai pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs labprātīgi atsakās no nepamatoti ierobežojošu līguma noteikumu izmantošanas;

11.6. pārbaudīt informāciju par ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju, kā arī minētās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

11.7. pārbaudīt preču izcelsmi apliecinošu dokumentu esamību;

11.8. pārbaudīt preču vai pakalpojumu kvalitāti vai atbilstību apliecinošu dokumentu esamību;

11.9. pārbaudīt cenu norādīšanas un nepārtikas preču apmaiņas noteikumu ievērošanu un garantijas saistību izpildi;

11.10. pārbaudīt svara, mēra un samaksas pareizu noteikšanu;

11.11. noteikt termiņu, kādā personām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem, kas veic uzņēmējdarbību tirdzniecības vai pakalpojumu jomā, jānovērš patērētāju tiesību pārkāpumi;

11.12. sastādīt pārbaudes aktus un administratīvos protokolus par normatīvo aktu pārkāpumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā un saukt vainīgās personas pie administratīvās atbildības;

11.13. sagatavot prasību pieteikumus tiesai par zaudējumu atlīdzināšanu, kas patērētājiem radušies, ja iegādātas nepienācīgas kvalitātes preces vai saņemti nepienācīgas kvalitātes pakalpojumi;

11.14. organizēt patērētāju iegādāto preču vai izmantoto pakalpojumu kvalitātes pārbaudi, piedzenot izdevumus no vainīgās puses;

11.15. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apturēt preču realizāciju vai pakalpojumu sniegšanu līdz testēšanas laboratoriju vai ekspertu atzinuma saņemšanai (minētās darbības veicamas tikai tad, ja nav noteiktā kārtībā izsniegta vai atzīta atbilstības apstiprinājuma vai ir pamatotas aizdomas par preču vai pakalpojumu bīstamību);

11.16. pamatojoties uz testēšanas laboratoriju vai ekspertu atzinumu, pieprasīt izņemt no apgrozības preces vai pieprasīt pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja to kvalitāte vai drošums neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvi tehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām;

11.17. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju, kas nepieciešama centra uzdevumu izpildes nodrošināšanai;

11.18. lai nodrošinātu centra amatpersonu amata pienākumu izpildi, ja nepieciešams, pieaicināt policijas vai citu tiesībaizsardzības institūciju darbiniekus;

11.19. pieprasīt un bez maksas saņemt no personām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem, kuri veic uzņēmējdarbību tirdzniecības vai pakalpojumu jomā, informāciju, kas nepieciešama preču vai pakalpojumu kvalitātes noteikšanai;

11.20. noteikt adresātu un termiņu, kādā personām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem, kuri veic uzņēmējdarbību tirdzniecības vai pakalpojumu jomā, jāsniedz atbilde uz centrā reģistrētajiem patērētāju iesniegumiem vai sūdzībām.

12. Centra amatpersonām, pildot amata pienākumus, jābūt klāt dienesta apliecībai.

IV. Centra amatpersonu atbildība

13. Centra amatpersonām aizliegts izpaust juridisko un fizisko personu komercnoslēpumus, kas tām kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus.

14. Centra amatpersonu pieņemtos lēmumus un veiktās darbības var pārsūdzēt likumā un šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

V. Centra struktūra

15. C entra darbu vada centra direktors, kura kandidatūru pēc ekonomikas ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets. Centra direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ekonomikas ministrs.

16. Centra direktors:

16.1. ir atbildīgs par centra uzdevumu izpildi;

16.2. izdod centra amatpersonām un darbiniekiem saistošus rīkojumus;

16.3. koordinē centra sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām;

16.4. atbild par centram piešķirto budžeta līdzekļu izlietošanu likumā noteiktajā kārtībā;

16.5. apstiprina centra struktūru un nosaka katras struktūrvienības funkcijas;

16.6. centram noteiktā štata vienību skaita ietvaros apstiprina centra štatu sarakstu;

16.7. ieceļ amatā, atbrīvo no amata un pārceļ citā amatā centra ierēdņus (ierēdņu kandidātus), kā arī pieņem darbā un atlaiž no darba centra darbiniekus;

16.8. slēdz darba līgumus;

16.9. sekmē centra amatpersonu un darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu;

16.10. izskata iesniegumus un sūdzības par centra amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem vai izdotajiem rīkojumiem un, ja nepieciešams, izdara grozījumus tajos vai atceļ tos;

16.11. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv centru.

17. Centra struktūrvienības darbojas saskaņā ar centra direktora apstiprinātajiem nolikumiem.

18. Centra direktors ir tiesīgs izveidot reģionālas struktūrvienības, kas ietilpst centra sastāvā.

VI. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 29.jūlija noteikumus nr.262 "Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 194./19 5.nr.).

 

Ministru prezidents G.Krasts

Ekonomikas ministrs A.Sausnītis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 90Pieņemts: 17.03.1998.Stājas spēkā: 20.03.1998.Zaudē spēku: 15.04.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73/74, 19.03.1998.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
47389
20.03.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva