Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 200

Rīgā 2020. gada 7. aprīlī (prot. Nr. 22 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
13. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 72. nr.; 2008, 49. nr.; 2009, 85., 157., 203. nr.; 2011, 129. nr.; 2012, 19. nr.; 2013, 24., 164. nr.; 2015, 96., 178. nr.; 2016, 179. nr.; 2017, 158. nr.; 2019, 119. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. komerciālai zvejai ir saņemta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā;";

1.2. izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. ar pašvaldību ir noslēgts zvejas tiesību nomas līgums un tā protokolā ir noteikts nozvejas vai zvejas rīku skaita limits, ja nepieciešams, arī zvejas periods vai zvejas dienu skaits (turpmāk - zvejas limits), un saņemta piekrastes zvejas atļauja (licence);";

1.3. izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. reģistrēt zvejas datus piekrastes zvejas žurnālā, ievērojot šādus nosacījumus:

8.3.1. ja zvejo piekrastē ar zvejas kuģi, kura lielākais garums ir mazāks par 10 metriem, - pēc kuģa atgriešanās krastā un pirms zivju pirmās pārdošanas, uzglabāšanas vai transportēšanas;

8.3.2. ja zvejo piekrastē vai zvejā nepavada ilgāk par 24 stundām ar zvejas kuģi, kura lielākais garums ir vismaz 10 metru, - atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajam piekrastes zvejas žurnāla paraugam norādot arī datus par zivju pārkraušanu citā kuģī;

8.3.3. ja zvejo ar zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir vismaz 12 metru, - atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajam piekrastes zvejas žurnāla paraugam norādot datus par zvejas darbību, nozveju, zivju pārkrāvumu un izkrāvumu;

8.3.4. zvejnieki, kas zvejo ar šo noteikumu 8.3.1. apakšpunktā minēto zvejas kuģi, šo noteikumu 1. pielikumā noteiktos zvejas datus reģistrē Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk - informācijas sistēma) piekrastes zvejas žurnālā, ievērojot šādus nosacījumus:

8.3.4.1. informācijas sistēmas lietotāja tiesību saņemšanai zvejnieks elektroniski piesakās informācijas sistēmā. Lietotāja tiesības Zemkopības ministrija piešķir uz nenoteiktu laiku, nosūtot lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi;

8.3.4.2. ja tehnisku iemeslu dēļ zvejas datus nevar ievadīt informācijas sistēmā, zvejas kuģa kapteinis vai zvejnieks par to paziņo Valsts vides dienestam un līdz informācijas sistēmas darbības atjaunošanai zvejas datus reģistrē piekrastes zvejas žurnālā (papīra formā) (1. pielikums);

8.3.4.3. 24 stundu laikā pēc informācijas sistēmas darbības atjaunošanas vai pirms nākamā zvejas reisa, ja to uzsāk agrāk par 24 stundām, informācijas sistēmā ievada šo noteikumu 8.3.7. apakšpunktā minētajā kārtībā reģistrētos zvejas datus;

8.3.5. zvejnieki, kas zvejo ar šo noteikumu 8.3.2. un 8.3.3. apakšpunktā minētajiem kuģiem, zvejas datus reģistrē informācijas sistēmas Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošajā piekrastes zvejas žurnālā;";

1.4. svītrot 8.3.1 apakšpunktu;

1.5. papildināt 8.4. apakšpunktu aiz vārda "datumam" ar vārdiem un skaitli "ja zvejo ar kuģi, kura lielākais garums ir vismaz 12 metru";

1.6. izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. uz marķēšanas zīmes norāda informācijas sistēmas automātiski piešķirtu pastāvīgu piekrastes zvejas atļaujas (licences) numuru;";

1.7. izteikt 28. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"28. Valsts vides dienestam:";

1.8. izteikt 28.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1.5. uz laiku apturēt vai anulēt Zemkopības ministrijas izsniegto papildu pilnvarojumu (īpašu atļauju) un piekrastes zvejas atļauju (licenci) vai pašvaldības izsniegto piekrastes zvejas atļauju (licenci), ja ir pārkāptas šo noteikumu prasības vai saņemts Zemkopības ministrijas vai attiecīgās pašvaldības paziņojums par zvejnieka - rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieka - saistību nepildīšanu vai Centrālās statistikas pārvaldes informācija par šo noteikumu 8.22. apakšpunktā minēto pienākumu neievērošanu;";

1.9. svītrot 28.1.1., 28.2.1. un 28.2.6. apakšpunktu;

1.10. papildināt VIII nodaļu ar 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.2 Pašvaldības pilnvarotām personām:

29.2 1. ir šādas tiesības:

29.2 1.1. izsniegt piekrastes zvejas atļaujas (licences) un pagarināt to derīguma termiņu, kā arī, izsniedzot piekrastes zvejas atļauju (licenci), pārbaudīt šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu;

29.2 1.2. atteikt piekrastes zvejas atļaujas (licences) izsniegšanu, ja ir pārkāptas šo noteikumu prasības;

29.2 1.3. anulēt piekrastes zvejas atļauju (licenci), ja saņemts Zemkopības ministrijas vai Valsts vides dienesta paziņojums par zvejnieka - rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieka - saistību nepildīšanu vai Centrālās statistikas pārvaldes informācija par šo noteikumu 8.22. apakšpunktā noteikto pienākumu neievērošanu;

29.2 2. ir šādi pienākumi:

29.2 2.1. ievadīt informācijas sistēmā noslēgto zvejas tiesību nomas līgumu un līguma protokola datus un izsniegt piekrastes zvejas žurnālu, kā arī atzīmēt, vai zvejnieki zvejo komerciālā nolūkā vai pašpatēriņam;

29.2 2.2. ievadīt informācijas sistēmā datus par izsniegtajām piekrastes zvejas atļaujām (licencēm), to derīguma termiņa pagarināšanu, apturēšanu vai anulēšanu.";

1.11. papildināt noteikumus ar 34. un 35. punktu šādā redakcijā:

"34. Zvejnieki ir tiesīgi reģistrēt zvejas datus piekrastes zvejas žurnālā papīra formā (1. pielikums) līdz:

34.1. 2020. gada 31. decembrim - attiecībā uz komerciālo zveju;

34.2. 2022. gada 31. decembrim - attiecībā uz pašpatēriņa zveju.

35. Valsts vides dienesta izsniegtās piekrastes zvejas atļaujas (licences) ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.";

1.12. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 296

Piekrastes zvejas žurnāls Nr. ______

. gada  
    (mēnesis)  
Zvejas vieta
  (Baltijas jūra, Rīgas jūras līcis vai Irbes šaurums, ja zvejo no Ovīšiem līdz Kolkas ragam)
 
  (novads, pagasts)
Licences īpašnieks
  (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un
 
  atbildīgās fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs)
 
  (pašpatēriņa zvejnieka vārds, uzvārds un personas kods, adrese, tālruņa numurs)

Aizpildīto žurnālu Valsts vides dienestā nodod līdz nākamā mēneša
piecpadsmitajam datumam

Žurnālu izsniedza
  (izsniedzēja nosaukums)
   
  (izsniedzēja vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

Z. v.

____. gada ______________________  
  (paraksts)  

Izmantojamie zvejas rīki

Nr. p. k. Zvejas rīks Skaits Izmēri Marķējums
         
Nr.
p. k.
Mē-
nesis
un
da-
tums
Zvejas rīks Nozvejas apjoms pa zivju sugām:
atsevišķu zivju sugu nozveja (kg)
(lašiem, taimiņiem - gab./kg)
Kopā
(kg)
Zvejā izman-
totā kuģa reģ. Nr.
ICES zvejas kvadrāts Informācija par jūras zīdītāju nodarītajiem postījumiem zvejas rīkiem un nozvejai, kā arī par putnu noķeršanu
nosau-
kums, skaits, linuma acu izmērs
zvejas dienu vai vada vilkšanas reižu skaits                   zvejas rīkos bojā-
gājušo jūras zīdītāju/ putnu skaits
bojāto
zvejas rīku skaits un garums metros
bojātās nozvejas apjoms/kg (lašiem, taimi-
ņiem - gab./kg.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
KOPĀ
Par zveju atbildīgā persona
  (vārds, uzvārds, paraksts)

Paskaidrojumi.

1. Tabulā "Nozvejas apjoms pa zivju sugām" zvejnieks tūlīt pēc zvejas ieraksta attiecīgajā datumā nozvejoto zivju daudzumu pa sugām, izmantoto zvejas rīku veidu, to skaitu, linuma acs izmēru un dienu skaitu attiecīgajā zvejas reizē, kad minētais rīks izmantots zvejā, kā arī zvejā izmantotā kuģa (vai kuģu) reģistrācijas numuru un ICES zvejas kvadrātu saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" 11. pielikumu.

2. Par zvejas dienu tiek uzskatīta katra kalendāra diena, kad zvejas kuģis veicis zvejas darbības. Vada zvejā ziņas par nozveju ieraksta katru zvejas dienu un norāda vada vilkšanas reižu skaitu dienā.

3. Lašu, taimiņu un varavīksnes foreļu nozvejā norāda skaitu un svaru (kilogramos) - gab./kg.

4. Tabulā "Nozvejas apjoms pa zivju sugām" izdara ierakstus un ziņo saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" 8.10. apakšpunktu par iezīmētu vai retu sugu zivju un putnu, kā arī cūkdelfīnu un roņu noķeršanu, norādot to noķeršanas laiku, vietu un zvejas rīku.

5. Tabulā "Izmantojamie zvejas rīki" ieraksta licencē atļauto zvejas rīku nosaukumu (veidu) un to skaitu, izmēru ailē - linuma acs izmēru, murdiem - arī sētas garumu, vadam - arī atvērumu, marķējuma ailē - lietoto zvejas rīku marķējumu.";

1.13. izteikt 9. pielikumu šādā redakcijā:

"9. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 296

Ģerboņa vieta

(pašvaldības nosaukums, adrese)

Piekrastes zvejas atļauja (licence) Nr. _________

1. Izsniegšanas vieta
2. Izsniegšanas datums
3. Zvejas mērķis
  (pašpatēriņa zveja vai komerciālā zveja (komerciālajai zvejai norādīt īpašās atļaujas (licences) numuru komercdarbībai zvejniecībā))
4. Zvejas atļauja (licence) izdota
  (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs
   
  vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods, vai individuālā komersanta reģistrācijas numurs)
   
  (adrese, tālruņa numurs)
5. Izdošanas pamatojums
  (nomas līguma protokola numurs un izsniegšanas datums)
6. Zvejas vieta
  (pašvaldības piekrastes teritorija)
7. Zvejas rīki
  (nosaukums, skaits, linuma acs izmērs)
8. Zivju suga un nozvejas apjoms (ja noteikts limits)
  (zivju suga, daudzums, kg)
9. Zvejas rīka marķējums
10. Kuģis (zvejas laiva)
  (reģistrācijas numurs, borta numurs)
11. Zvejas atļauju (licenci) saņēma
  (vārds, uzvārds, personas kods,
 
  adrese,
 
  paraksts)
12. Zvejas atļaujas (licences) derīguma termiņš no līdz
13. Izsniedzējs
  (pašvaldības pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)";

1.14. izteikt 10. pielikuma 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Zvejniekiem ir pienākums sadarboties ar kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu galvenā dzinēja jaudas dokumentāro un fizisko pārbaudi.";

1.15. izteikt 10. pielikuma 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Ja Latvijas Jūras akadēmija konstatē lielāku galvenā dzinēja jaudu, nekā norādīts dokumentos, Valsts vides dienests ir tiesīgs kuģa īpašniekam piemērot administratīvo sodu par zvejas noteikumu pārkāpšanu un pieprasīt atmaksāt izdevumus par kuģa dzinēja jaudas fizisko pārbaudi."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 200Pieņemts: 07.04.2020.Stājas spēkā: 01.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 09.04.2020. OP numurs: 2020/71.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
313830
01.07.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)