Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 7

Ventspilī 2017. gada 15. septembrī (prot. Nr. 14; 6. §)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2016. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 21.1 panta otro daļu un 21.2 panta otro daļu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2016. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu" (Latvijas Vēstnesis, 03.11.2016. Nr. 215 (5787)) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu 1. punktu aiz vārdiem "(turpmāk - Palīdzība)" ar šādu tekstu:

"ar mērķi sekmēt nodarbinātības attīstību un veicināt jaunu kvalificēto speciālistu piesaisti darbā uzņēmumos un iestādēs Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā".

2. Papildināt noteikumus ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. Sadarbības līgums - sadarbības līgums, kas tiek slēgts starp speciālista darba devēju un pašvaldību saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.2 panta trešo daļu";

3. Izteikt noteikumu II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Kvalificētie speciālisti, kuriem sniedzama palīdzība nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu";

4. Papildināt noteikumus ar 3.7. un 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;

3.8. apstrādes rūpniecības apakšnozares - kokapstrāde, mašīnbūve, metālapstrāde, elektronika, plastmasas izstrādājumu ražošana";

5. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Speciālists uz palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu var pretendēt, ja uz Palīdzības pieprasīšanas brīdi:

3.11. speciālista īpašumā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā nav dzīvoklis vai dzīvojamā māja;

3.12. speciālistam ir noslēgts darba līgums ar darba devēju, kura saimnieciskā darbība atbilst kādai no Noteikumu 3. punktā minētajām nozarēm. Ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tad darba devējam ar pašvaldību jābūt noslēgtam Sadarbības līgumam;

3.13. speciālista līdzšinējā dzīvesvieta (deklarētā adrese) vismaz trīs gadus nav bijusi Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Šis nosacījums neattiecas uz speciālistu, kas iepriekšējo trīs gadu periodā absolvējis izglītības iestādi;

3.14. speciālista kvalifikācija un amats atbilst šo Noteikumu 3.punktā minētajai attīstāmajai nozarei.";

6. Izteikt noteikumu 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. motivēts darba devēja iesniegums;";

7. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1. Pēc speciālista darba devēja iniciatīvas darba devējs un pašvaldība noslēdz Sadarbības līgumu. Pašvaldībai ir tiesības atteikt Sadarbības līguma noslēgšanu, ja pašvaldībai nav iespēja nodrošināt darba devēja speciālistu ar nepieciešamo dzīvojamo telpu vai darba devējs neatbilst Noteikumu 3. punktā minētajām nozarēm. Sadarbības līgumu pašvaldības vārdā tiesīgs parakstīts Domes priekšsēdētājs, tā vietnieki vai Domes izpilddirektors.";

8. Izteikt noteikumu 6. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6. Dzīvokļu nodaļa piecu darba dienu laikā pēc iepriekš uzskaitīto dokumentu saņemšanas pārbauda iesniegtos dokumentus, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par speciālista deklarēto dzīvesvietu, informāciju no Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par speciālista īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, nepieciešamības gadījumā pieprasot atzinumu no attiecīgās pašvaldības iestādes vai Domes struktūrvienības, un pieņem vienu no lēmumiem:";

9. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Pašvaldība sniedz Palīdzību laikā, kamēr speciālists ir deklarējis dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, nepārsniedzot izīrētās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu.

Speciālistam ir pienākums viena mēneša laikā no dzīvokļa dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīža, deklarēt savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D. Ošenieks

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2017. gada 15. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2016. gada 14. oktobra (prot. Nr. 14; 3. §) saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu""

Sadaļa

Informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Ventspils pilsētas domes 2016. gada 14. oktobra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu" (turpmāk - Saistošie noteikumi), papildinot speciālistu loku, kam ir tiesības pretendēt uz pašvaldības palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu un precizējot nosacījumus palīdzības saņemšanai.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek papildināts Saistošajos noteikumu II nodaļā noteiktās attīstāmās nozares atbilstoši pašvaldības attīstības programmā norādītajiem virzieniem E-3 "Ražošanas attīstība pilsētā" un E-6 "IKT nozares attīstība", papildinot ar nozarēm - informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un apstrādes rūpniecības apakšnozares - kokapstrāde, mašīnbūve, metālapstrāde, elektronika, plastmasas izstrādājumu ražošana, kurās strādājošie kvalificētie speciālisti var tikt nodrošināti ar pašvaldības dzīvojamo telpu.

Saistošo noteikumu projekts risina Ventspils pilsētas pašvaldībā strādājošo komersantu un jauno speciālistu, kas vēlas pēc studiju pabeigšanas atgriezties Ventspilī vai pārcelties uz pastāvīgu dzīvi, identificēto problēmu - objektīvi nepieciešamajā termiņā darba attiecību uzsākšanai speciālists nevar atrast piemērotu īres mājokli Ventspils pilsētā piedāvājuma trūkuma dēļ. Ventspils pilsētas pašvaldības Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas sēdēs, kas tika organizētas no 2016. gada novembra līdz 2017. gada maijam, dažādu nozaru apstrādes rūpniecības un IKT sektora komersanti aicināja pašvaldību risināt dzīvojamā fonda pieejamības problēmas piesaistāmajiem speciālistiem.

Analizējot dzīvokļu tirgu Ventspils pilsētā, konstatēts, ka ir pietiekoši liels piedāvājums dzīvokļa iegādei, bet piedāvājums ilgtermiņa īrei nav pietiekoši attīstīts. Atsevišķos periodos veidojas situācija, kad īsā termiņā nav pieejams konkrētām prasībām atbilstošs īres dzīvoklis. Kopumā pilsētā nav konstatējams dzīvojamā fonda trūkums. Ventspils pilsētas attīstības programmās 2014.-2020. gadam noteiktais rādītājs, kas raksturo nodrošinājumu ar dzīvojamo fondu "Dzīvojamais fonds uz 1 iedzīvotāju/m2" pārsniedz noteitkto rādītājmērķi un ir pozitīvi vērtējams. Savukārt rādītāju kopējais nodarbināto skaits un iedzīvotāju skaits attīstības tendence ir negatīva. Līdz ar to konstatējams, ka esošo iedzīvotāju nodrošinājums ar mājokli ir pietiekošs, bet nepieciešams ieviest risinājumus, kas palīdz piesaistīt pilsētā jaunus speciālistus un veicina augstāko izglītību ieguvušo speciālistu atgriešanos pilsētā.

Atbilstoši konstatētajām problēmām darba tirgus attīstībai Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā saistošo noteikumu projektā iekļauti detalizētāki nosacījumi, kas nosaka prasības, lai pretendētu uz palīdzību, kā arī atrunāta kārtība sadarbības līguma noslēgšanai starp pašvaldību un komersantu saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanai" 21.2 panta trešo daļu.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi uzlabos uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, atvieglojot uzņēmumiem iepēju piesaistīt darbam kvalificētos speciālistus.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļa. Personas saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļā.

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijas 2017. gada 9. augusta, 31. augusta un 5. septembra sēdē, Ventspils pilsētas domes Likumības komisijas 2017. gada 10. augusta sēdē, Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2017. gada 11. augusta sēdē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekta izstrādes gaitā notikušas konsultācijas Ventspils pilsētas domes Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas sēdēs, kurās tiek uzaicināti dažādu nozaru komersanti.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D. Ošenieks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2016. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par kārtību, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 15.09.2017.Stājas spēkā: 20.10.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 19.10.2017. OP numurs: 2017/208.23
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
294326
20.10.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)