Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.380

Rīgā 2006.gada 9.maijā (prot. Nr.26 44.§)

Noteikumi par konsultāciju atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un partneriem

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 9.panta piekto daļu, 11.panta ceturto daļu un 16.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietoti šādi termini:

1.1. nozares asociācija - biedrība, kas apvieno ne mazāk kā četrus vienas nozares komersantus;

1.2. partneri - divas vai vairākas mazās vai vidējās komercsabiedrības, kas sadarbojas un kopīgi atbild par projekta īstenošanu. Par partneri var būt arī viena vai vairākas nozaru asociācijas.

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā mazās un vidējās komercsabiedrības un partneri var saņemt atbalstu profesionāliem konsultāciju pakalpojumiem.

3. Noteikumi reglamentē grantu shēmas (atbalsta programmas) "Konsultāciju pakalpojumi" darbību.

4. Atbalsta programmu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem. Kopējais atbalsta programmai pieejamais finansējums ir 900000 latu, tai skaitā valsts budžeta finansējums 270000 latu jeb 30 % no kopējā atbalsta programmas finansējuma.

5. Grantu shēmas (atbalsta programmas) apsaimniekotājs ir valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk - aģentūra).

6. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija ir Ekonomikas ministrija.

7. Atbalsta programmas vadība notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību.

 

2. Atbalsta piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

8. Uz atbalstu nevar pretendēt mazā vai vidējā komercsabiedrība vai nozares asociācija, ja uz projekta iesniegšanas brīdi:

8.1. tā ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, atrodas sanācijas procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā vai biedrību un nodibinājumu reģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidācijas procesā;

8.2. tā nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā termiņos, kas noteikti nodokļus un citus valsts vai pašvaldību obligātos maksājumus regulējošajos normatīvajos aktos;

8.3. tā sniegusi aģentūrai nepatiesu informāciju saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanu;

8.4. pret to ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

9. Atbalsta programmās projekta iesniegumu var iesniegt:

9.1. mazā vai vidējā komercsabiedrība;

9.2. partneri.

10. Maksimālā atbalsta intensitāte šajā atbalsta programmā ir 50 % no kopējām viena projekta atbalstāmajām izmaksām.

11. Kopējā atbalsta summa vienam projekta iesniedzējam nedrīkst pārsniegt:

11.1. 20000 latu šo noteikumu 31.2.apakš­punktā minētajam konsultāciju veidam;

11.2. 10000 latu mazajām un vidējām komercsabiedrībām un 20000 latu partneriem šo noteikumu 31.6.apakšpunktā minētajam konsultāciju veidam;

11.3. 10000 latu mazajām un vidējām komercsabiedrībām citiem konsultāciju veidiem.

12. Vienā projekta iesniegumā var ietvert atbalstu vairākiem konsultāciju veidiem.

13. Projekta iesniedzējs atbalsta pro­grammā var iesniegt vairākus projekta iesniegumus vienlaikus, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta apjomu vienam projekta iesniedzējam.

14. Atbalsta programmas ietvaros saņemto atbalstu nevar kombinēt ar atbalstu no citām atbalsta programmām vai individuālā atbalsta projektiem.

15. Vienreiz atbalstītās izmaksas nevar iesniegt atbalstīšanai atkārtoti, ja projekta iesniedzējs atbalsta programmas ietvaros vēlas saņemt atbalstu vairāk nekā viena projekta īstenošanai.

 

2.1. Kritēriji mazajām un vidējām komercsabiedrībām atbalsta saņemšanai

16. Atbalstu mazajām un vidējām komercsabiedrībām sniedz, ievērojot valsts atbalsta sniegšanas nosacījumus.

17. Atbalstu var saņemt jebkura mazā un vidējā komercsabiedrība, kura ir juridiska persona un atbilst šādiem kritērijiem:

17.1. tā atbilst Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulā (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, un Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulā (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 10, 13.01.2001., 33.lpp.; L 63, 28.02.2004., 22.lpp.) (turpmāk - atbalsta regula), noteiktajiem kritērijiem;

17.2. tā ir reģistrēta komercreģistrā;

17.3. tās pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privātā kapitāla daļu;

17.4. tai ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļu avoti, lai nodrošinātu komercsabiedrības darbības nepārtrauktību visā projekta ieviešanas laikā.

 

2.2. Kritēriji partneriem atbalsta saņemšanai

18. Par partneri var būt mazā vai vidējā komercsabiedrība vai nozares asociācija, kas atbilst visām šajos noteikumos noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam.

19. Preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs nav partneris.

20. Par partneri var būt nozares asociācija, kura ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā. Par partneri nevar būt nozares asociācija, kuras statūtos ir noteikti ierobežojumi mazās vai vidējās komercsabiedrības kļūšanai par nozares asociācijas biedru.

21. Saņemtais atbalsts ir jāsadala starp partneriem, kuri ir mazās un vidējās komercsabiedrības, ņemot vērā, kādā apjomā tie ir piedalījušies projekta finansēšanā.

22. Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā partneriem ir jā­vienojas par to, kurš būs atbildīgs par projekta īstenošanu (vadošais partneris) un attiecīgi būs projekta iesniedzējs un atbalsta saņēmējs.

23. Visā projekta īstenošanas laikā līdz līgumā ar aģentūru noteiktajam termiņam atbalsta saņēmējs (vadošais partneris) ir juridiski un materiāli atbildīgs par visām saistībām, kuras tas uzņēmies, lai īstenotu projektu.

24. Partnerības līgumā ir jāatrunā finansiālās atbildības sadalījums starp atbalsta saņēmēju (vadošo partneri) katru partneri.

25. Savstarpējos strīdus partneri risina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26. Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):

26.1. veic projektā plānotās aktivitātes, izmaksas, sagatavo un iesniedz gala pārskatu par visām projekta ietvaros veiktajām atbalstāmajām izmaksām;

26.2. ir atbildīgs par projekta ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar aģentūru;

26.3. nodrošina projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu viens pats vai sadarbībā ar partneriem.

 

3. Atbalsta sniegšanas nosacījumi atbalsta programmas ietvaros

27. Atbalsta programmā paredzēts atbalstīt visu veidu projektus, izņemot tos, kurus īsteno lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēs.

28. Šo noteikumu izpratnē lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares aptver šādas Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE 1.1.red., kas apstiprināta ar Komisijas 2001.gada 19.decembra Regulu (EK) Nr. 29/2002, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 par saim­niecisko darbību statis­tisko klasifikāciju Eiropas Kopienā) sadaļas:

28.1. A sekcija "Lauksaimniecība, med­niecība un mežsaimniecība", izņemot 02.nodaļu "Mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistīti pakalpojumi";

28.2. B sekcija "Zvejniecība";

28.3. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 1.pielikumā minēto produktu ražošana - D sekcija "Apstrādes rūpniecība".

29. Ja projektā iesaistītā komercsabiedrība darbojas arī kādā no šo noteikumu 28.punktā minētajām nozarēm, tā nodrošina finanšu plūsmu skaidru nodalīšanu starp dažādām komercsabiedrības darbības jomām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 50.panta izpratnē. Nav pieļaujama nekāda projektā gūto ieņēmumu pārnešana uz lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarēm.

30. Iepirkumu projekta vajadzībām veic pirms projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā normatīvajos aktos iepirkuma jomā noteiktajā kārtībā.

31. Atbalstu mazajām un vidējām komercsabiedrībām sniedz šādiem konsultāciju veidiem:

31.1. Latvijas un Eiropas Savienības standartu ieviešana, sertifikācija atbilstoši noteiktajām prasībām darba drošības, vides un patērētāju aizsardzības jomā. Konsultāciju rezultāts ir konsultanta vai auditora ziņojums par atbilstību standartam, pasākumu plāns neatbilstību novēršanai vai kvalitātes standartu apliecinošs sertifikāts;

31.2. būvprojektu izstrāde. Konsultāciju rezultāts ir būvprojekts skiču projekta stadijā vai tehniskā projekta stadijā, kurš ir saskaņots skiču projekta stadijā vai akceptēts tehniskā projekta stadijā būvvaldē vai ir ar pozitīvu ekspertīzes atzinumu;

31.3. uzskaites un vadības sistēmu analīze, audits. Konsultāciju rezultāts ir uzskaites un vadības sistēmas modelis vai audita ziņojums;

31.4. intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzība: ražošanas licences vai patentu iegūšana un aizsardzība, preču zīmes izstrādāšana, aizsardzība un licencēšana. Konsultāciju rezultāts ir ražošanas licence, Latvijas Republikas vai citas valsts patents, Latvijas Republikas vai citas valsts patenta pieteikums, Latvijā vai citā valstī reģistrēta preču zīme, preču zīmes izmantošanas licence;

31.5. projekta iesnieguma sagatavošana kādā no atbalsta programmām. Konsultāciju rezultāts ir atbalsta programmu apsaimniekojošās institūcijas lēmums, no kura izriet, ka projekts ir atbilstošs administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

31.6. tirgus pētījumu veikšana. Konsultāciju rezultāts ir tirgus pētījums. Partneru veiktam tirgus pētījumam ir jābūt publiski pieejamam.

32. Projekta iesniedzējam attiecībā pret konsultāciju sniedzēju ir jābūt autonomam saskaņā ar atbalsta regulā sniegto skaidrojumu.

33. Atbalsta programma "Konsultāciju pakalpojumi" paredzēta tikai tādām izmaksām, kas tieši noteiktas kā atbalstāmas un tieši saistītas ar projekta īstenošanu. Apakš­programmā paredzēts piešķirt atbalstu šādu izmaksu segšanai:

33.1. konsultāciju pakalpojuma izmaksas;

33.2. ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas līdz kon­sultāciju norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, ja projekta iesniedzēja darbinieki brauc pie konsultanta, nepārsniedzot 30 % no atbalsta summas.

 

4. Neatbalstāmās izmaksas

34. Atbalstu nepiešķir šādu izmaksu segšanai:

34.1. izmaksām, kas nav noteiktas kā atbalstāmas;

34.2. pievienotās vērtības nodoklim;

34.3. izmaksām, kas radušās pirms šo noteikumu 47.punktā minētā līguma noslēgšanas;

34.4. izmaksām, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

34.5. izmaksām, kas saistītas ar komercsabiedrības eksporta apjomiem, preču izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību, kā arī ar komercsabiedrības kārtējiem izdevumiem eksporta operācijām.

 

5. Projektu iesniegšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

35. Projektu pieņemšanu aģentūra izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumā par projektu pieņemšanu norāda atbalsta programmā pieejamo finansējumu un dienu, ar kuru sāks pieņemt projektus.

36. Projektu pieņemšanu aģentūra uzsāk ne agrāk kā mēnesi pēc sludinājuma publicēšanas dienas.

37. Projektu pieņemšanu beidz 2006.gada 31.decembrī. Ievērojot atbalsta pro­grammā pieejamo finansējumu, projektu pieņemšanu var izbeigt agrāk. Projektu pieņemšanas izbeigšanu aģentūra izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumā par projektu pieņemšanas izbeigšanu norāda pēdējo dienu, kad tiks pieņemti projekti.

38. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, projekta iesniedzējs iesniedz aģentūrā:

38.1. projekta iesniegumu (1.pielikums). Projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā;

38.2. šo noteikumu 2.pielikumā minētos papildus iesniedzamos doku­mentus (6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikums) un iepirkuma procedūras apliecinošos dokumentus. Dokumentus, kuriem ir noteiktas specifiskas prasības attiecībā uz formu vai saturu, iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām.

39. Projekta iesniegumu un papildus iesniedzamos dokumentus, kā arī iepirkuma procedūras apliecinošos dokumentus iesniedz trijos eksemplāros (oriģināls un divas kopijas). Katru projekta iesnieguma eksemplāru kopā ar papildus iesniedzamo dokumentu eksemplāru iesien cietos vākos, caurauklo un sanumurē lapas. Tāpat iesniedz arī katru iepirkuma procedūru apliecinošo dokumenta eksemplāru (iesietu atsevišķos cietos vākos, caurauklotu, ar sanumurētām lapām). Atbalsta pretendenta piekrišanas vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiešūtu projekta iesniegumā.

40. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs neiesniegt aģentūrā šo noteikumu 2.pielikuma 4. un 5.punktā minētos dokumentus. Ja projekta iesniedzējs minētos dokumentus neiesniedz, aģentūra tos iegūst pati administratīvajā procesā noteiktajā kārtībā.

41. Projektu apstiprina, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem, kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

42. Ja projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administra­tīvajiem vērtēšanas kritērijiem, aģentūra rakstiski pieprasa (vienu reizi), lai atbalsta pretendents aģentūras noteiktajā termiņā sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.

43. Ja precizētais projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai atbalsta pretendents neiesniedz precizēto projekta iesniegumu aģentūras noteiktajā termiņā, aģentūra pieņem lēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 18.panta otrās daļas 1.punktu.

44. Lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu aģentūra pieņem mēneša laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams ilgāks laiks, aģentūrai, pieņemot pamatotu lēmumu, ir tiesības pagarināt termiņu līdz čet­riem mēnešiem, par to paziņojot projekta iesniedzējam.

45. Lēmumu par administratīvo neatbilstību un projekta iesnieguma noraidīšanu var apstrīdēt Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 19.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

 

6. Projekta ieviešanas un atbalsta saņemšanas nosacījumi

46. Projekta iesniedzējs gala pārskatu iesniedz aģentūrā ne vēlāk par 2008.gada 1.jūniju.

47. Projekta īstenošanas termiņu nosaka līgumā ar aģentūru.

48. Grozījumus noslēgtajā līgumā var veikt normatīvajos aktos un līgumā ar aģentūru noteiktajā kārtībā. Grozījumi ir pieļaujami, ja nemainās projekta mērķis. Puses par grozījumiem vienojas rakstiski.

49. Projekta iesniedzējs saņem atbalsta finansējumu, ja:

49.1. projekta atbalstāmās aktivitātes ir uzsāktas un projekta atbalstāmās izmaksas ir radušās līgumā ar aģentūru noteiktajā projekta īstenošanas laikā;

49.2. projekts ir īstenots atbilstoši noslēgtajam līgumam ar aģentūru;

49.3. informācijas un publicitātes pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem;

49.4. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, vai esošajā sistēmā ieviesti atsevišķi konti, kas nodrošina atsevišķu uzskaiti un pārskatu par projekta īstenošanu, lai varētu precīzi noteikt visus projekta finansējuma avotus un izdevumus, kas saistīti ar projektu;

49.5. projekta iesniedzējs ir sagatavojis gala pārskatu un iesniedzis to aģentūrā līgumā paredzētajā laikā.

50. Iesniedzot gala pārskatu (4.pielikums), ievēro šādas prasības:

50.1. gala pārskatam pievieno dokumentu kopijas un pārskatus saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

50.2. gala pārskata noformēšanā ievēro normatīvo aktu prasības attiecībā uz maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

51. Aģentūra pārbauda projekta iesniedzēja gala pārskatu, veic pirmsmaksājuma pārbaudi un pieņem lēmumu. Ja pieņemts lēmums par maksājuma veikšanu, aģentūra pārskaita projekta iesniedzējam piešķirto atbalsta summu.

52. Aģentūrai, izvērtējot gala pārskatu, ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no projekta iesniedzēja.

53. Aģentūra samazina atbalsta summu šādos gadījumos:

53.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

53.2. nav īstenota kāda no līgumā paredzētajām aktivitātēm, kas neietekmē projekta mērķi;

53.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

53.4. ir pārsniegts maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms vienam projekta iesniedzējam.

54. Saņemto atbalstu atspoguļo atbalsta saņēmēja finanšu pārskatos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par uzņēmumu gada pārskatu sastādīšanu.

 

7. Projekta uzraudzība

55. Visus dokumentus un informāciju, kas saistīta ar projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs glabā līdz datumam, kas noteikts līgumā ar aģentūru, un pēc pieprasījuma uzrāda aģentūrai.

56. Aģentūrai, Eiropas Komisijai, vadošajai iestādei, maksājumu iestādei, kā arī pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām ir tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā fizisko kontroli projekta īstenošanas vietā) pirms atbalsta piešķiršanas, projekta īstenošanas laikā un līdz datumam, kas noteikts līgumā ar aģentūru. Minētajām institūcijām ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no atbalsta saņē­mēja.

 

8. Noslēguma jautājumi

57. Ar datumu, kad tiek uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana saskaņā ar šo noteikumu prasībām, aģentūra pārtrauc projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 21.septembra noteikumu Nr.796 "Notei­kumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas kārtību" 3.3.apakšnodaļas "Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās" nosacījumiem.

58. Šie noteikumi netiek piemēroti projektu iesniegumiem, kuri iesniegti līdz projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanai saskaņā ar šo noteikumu 57.punktu un par kuriem nav pieņemts lēmums par projektu iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Šo projektu vērtēšanai piemēro Ministru kabineta 2004.gada 21.septembra noteikumu Nr.796 "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem un projektu pieteikumu iesniegšanas un atbalsta piešķiršanas kārtību" nosacījumus, tai skaitā 3.3.apakšnodaļu "Atbalsts konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās", kā arī 1.pielikuma 3.punktu un 2.6., 3.6. un 5.6.pielikumu.

59. Atbalstu šo noteikumu ietvaros sniedz saskaņā ar atbalsta regulas nosacījumiem.

60. Noteikumi ir spēkā līdz 2008.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 25.maiju.

Pielikumi 1-11

ZIP 635 kb

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par konsultāciju atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 380Pieņemts: 09.05.2006.Stājas spēkā: 25.05.2006.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 24.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
135657
25.05.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)