Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties
savam kontam

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību

(Likuma nosaukums 24.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

1.pants. Noteikt, ka Krimināllikums stājas spēkā 1999.gada 1.aprīlī.

2.pants. (1) Izbeigt pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu un tiesu lietvedībā esošās krimināllietas par nodarījumiem, kuri kvalificēti pēc Latvijas Kriminālkodeksa 77., 79.panta, 112.panta pirmās un otrās daļas, 112.1 panta pirmās daļas, 134.panta pirmās daļas, 134.1, 145.1, 149., 149.3, 150.2, 150.5, 161.10, 179., 180., 194.2, 195.1, 195.2, 195.3, 196., 209.1, 211.panta.

(2) Izbeigt pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu un tiesu lietvedībā esošās krimināllietas par nodarījumiem, kuri kvalificēti pēc Krimināllikuma 253.panta (1998.gada 17.jūnija redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2000.gada 18.maija likumu un 2002.gada 24.aprīļa likumu) par nelikumīgām darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām — to izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu un pārvadāšanu, ja tās saskaņā ar šā likuma 2.pielikumu atzītas par izdarītām nelielā apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

3.pants. Pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs krimināllietas par šā likuma 2.pantā minētajiem nodarījumiem izbeidz ar prokurora lēmumu.

4.pants. Tiesu lietvedībā esošās krimināllietas par šā likuma 2.pantā minētajiem nodarījumiem izbeidz ar tiesas lēmumu, kas pieņemts tiesas rīcības sēdē vai tiesas sēdē.

5.pants. Atbrīvot no pamatsoda un papildsoda izciešanas personas, kas līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri saskaņā ar Krimināllikumu nav atzīti par noziedzīgiem nodarījumiem, tas ir, par nodarījumiem, kuri minēti šā likuma 2.pantā.

6.pants. Šā likuma 5.pantā norādītās personas uz spriedumu izpildošās iestādes iesnieguma pamata no soda atbrīvo rajona (pilsētas) tiesa pēc soda izciešanas vietas Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 374.panta kārtībā. Personas, par kurām spriedums nav nodots izpildei, no soda atbrīvo tiesas Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 373.panta kārtībā.

7.pants. Noņemt sodāmību personām, kuras atbrīvotas no soda izciešanas saskaņā ar šā likuma 5.pantu, kā arī personām, kuras jau izcietušas sodu vai atbrīvotas pirms termiņa, ja tās bijušas notiesātas par šā likuma 2.pantā minētajiem nodarījumiem un ja tām sodāmība nav dzēsta, var tiesa uz šo personu iesnieguma pamata.

8.pants. Grozīt spriedumus personām, kuras notiesātas pēc šā Likuma 2.pantā minētajiem un arī citiem Latvijas Kriminālkodeksa pantiem, ņemot vērā, ka šīs personas atbrīvojamas no visu veidu sodiem, kas tām noteikti par šā likuma 2.pantā minētajiem nodarījumiem.

9.pants. Lietas par sprieduma grozīšanu personām, kuras notiesātas par šā likuma 2.pantā minētajiem un arī citiem nodarījumiem, izskata attiecīgi vienāda nosaukuma [rajona (pilsētas), apgabala] tiesa šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

10.pants. (1) Samazināt sodus līdz Krimināllikuma attiecīgajā pantā paredzētajam maksimālajam sodam personām, kuras notiesātas pēc Latvijas PSR Kriminālkodeksa vai Latvijas Kriminālkodeksa pantiem, kas nav minēti šā likuma 2.pantā, un izcieš sodu, ja tiesas piespriestais sods ir smagāks par maksimālo sodu, kas paredzēts attiecīgajā Krimināllikuma pantā.

(2) Samazināt sodus līdz Krimināllikuma 253. vai 253.1 pantā paredzētajam maksimālajam sodam personām, kuras notiesātas par nelikumīgām darbībām ar sevišķi bīstamām narkotiskajām vai psihotropajām vielām, ja tās nav izdarītas nelielā apmērā un ja tiesas piespriestais sods ir smagāks par maksimālo sodu, kas paredzēts attiecīgajā Krimināllikuma pantā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

11.pants. Lietas par soda samazināšanu personām, kuras minētas šā likuma 10.pantā, izskata attiecīgi vienāda nosaukuma [rajona (pilsētas), apgabala] tiesa šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

12.pants. Mantas konfiskāciju personām, kuras minētas šā likuma 5. un 10.pantā, nepiemēro, ja līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim spriedums daļā par mantas konfiskāciju nav izpildīts, manta nav izņemta un Krimināllikuma attiecīgajā pantā mantas konfiskācija nav paredzēta.

13.pants. Personas, kuras notiesātas līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim, izcieš sodu, kas piespriests pēc Latvijas PSR Kriminālkodeksa vai Latvijas Kriminālkodeksa attiecīgā panta, izņemot šā likuma 5. un 10.pantā minētos gadījumus.

14.pants. Šā likuma 10. un 12.panta noteikumi neattiecas uz personām — sevišķi bīstamiem recidīvistiem, kas notiesāti par noziegumiem pēc Latvijas PSR Kriminālkodeksa vai Latvijas Kriminālkodeksa pantos paredzētās pazīmes "ja to izdarījis sevišķi bīstams recidīvists".

15.pants. Latvijas Kriminālkodeksa 72.pantā, 72.1 panta otrajā daļā, 99.panta 1., 2., 5., 6., 7., 9. (izņemot slepkavību, ja to izdarījusi persona, izciešot mūža ieslodzījumu) un 10.punktā, 121.panta ceturtajā daļā un 214.2 panta trešajā daļā paredzētā soda veidu — nāves sodu — nepiemērot no šā likuma spēkā stāšanās brīža.

15.1pants.

(Izslēgts ar 01.12.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2012.)

16.pants. Personas, kuras notiesātas līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim ar brīvības atņemšanu, piemērojot Latvijas Kriminālkodeksa 43.1 pantu, tas ir, ar sprieduma izpildīšanas atlikšanu, un kurām sprieduma izpildīšanas atlikšanas termiņš nav notecējis, uzskatāmas par notiesātām nosacīti ar pārbaudes laiku līdz minētā termiņa notecēšanas brīdim.

17.pants. Personas, kuras līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, par kuriem kriminālatbildība paredzēta Latvijas Kriminālkodeksa pantos, izņemot šā likuma 2.pantā minētos nodarījumus, saucamas pie kriminālatbildības un sodāmas pēc Latvijas Kriminālkodeksa, turklāt ņemot vērā, ka kriminālatbildība nevar iestāties, ja Krimināllikuma attiecīgajā pantā nav tādas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, kas norādīta Latvijas Kriminālkodeksa pantā.

18.pants. Šā likuma 10., 12., 13. un 17.panta noteikumi neattiecas uz personām, kuras līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim izdarījušas Latvijas Kriminālkodeksa 139., 141., 142. un 144.pantā paredzētos noziegumus, tas ir, izdarījušas zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos, arī nelielā apmērā, vai laupīšanas uzbrukumu nolūkā iegūt mantu, ja manta nav nolaupīta.

19.pants. Personas, kuras izdarījušas Krimināllikumā paredzētus atsevišķus noziedzīgus nodarījumus (arī turpinātus un ilgstošus noziedzīgus nodarījumus), kas uzsākti līdz Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdim, bet pabeigti vai pārtraukti pēc tā, saucamas pie kriminālatbildības un sodāmas pēc Krimināllikuma attiecīgā panta.

19.1 pants. Svešas kustamas mantas nolaupīšana uzskatāma par pabeigtu noziedzīgu nodarījumu ar brīdi, kad persona to prettiesiski ieguvusi, neatkarīgi no tā, vai šai personai bija iespēja rīkoties ar attiecīgo mantu kā ar savu.

(15.05.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 11.06.2008.)

20.pants. Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziegumu, kas izdarīts lielā apmērā, iestājas, ja nozieguma priekšmeta kopējā vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka par piecdesmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu. Priekšmetu vērtība nosakāma atbilstoši tirgus cenām vai tām pielīdzinātām cenām nodarījuma izdarīšanas laikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.12.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2012.)

20.1 pants. Atbildība par Krimināllikuma 190., 191. un 221. (attiecībā uz spirtu vai citiem alkoholiskiem dzērieniem), kā arī 221.1 un 221.2 pantā paredzēto noziegumu, kas izdarīts lielā apmērā, iestājas, ja alkoholiskā dzēriena daudzums sasniedz 20 litrus absolūtā spirta.

(19.11.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

21.pants. Šā likuma 20.panta noteikumi neattiecas uz Krimināllikuma 190.1 panta otrajā daļā, 253.panta otrajā daļā un 253.1 panta trešajā daļā paredzētā nozieguma kvalifikāciju, ja tas izdarīts lielā apmērā.

(24.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

22.pants. Atbildība par Krimināllikumā paredzēto kriminālpārkāpumu, kas izdarīts nelielā apmērā, iestājas, ja vainīgajam bijis nodoms iegūt kriminālpārkāpuma priekšmetu, kura vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nepārsniedz vienu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu.

22.1 pants. Šā likuma 22.panta noteikumi neattiecas uz Krimināllikuma 253.2 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, ja tas izdarīts nelielā apmērā.

(24.10.2002. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

23.pants. (1) Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā ne vien nodarīts ievērojams mantiskais zaudējums, bet arī apdraudētas vēl citas ar likumu aizsargātās intereses vai ja šāds apdraudējums ir ievērojams.

(2) Par ievērojamu mantisko zaudējumu atzīstams mantiskais zaudējums, kas nodarījuma izdarīšanas brīdī pārsniedz piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.

(3) Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ar likumu aizsargāto interešu apdraudējuma kritērijus var noteikt šā likuma pielikumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.06.2000., 09.05.2002. un 25.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

23.1 pants. Atbildība par Krimināllikuma 190., 191., 221. (attiecībā uz spirtu vai citiem alkoholiskiem dzērieniem) un 221.2 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas radījis būtisku kaitējumu, iestājas, ja alkoholiskā dzēriena daudzums sasniedz 10 litrus absolūtā spirta.

(19.11.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

24.pants. (1) Atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, kas izraisījis smagas sekas, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā izraisīta cilvēka nāve, nodarīti smagi miesas bojājumi vai psihiskas dabas traucējumi vismaz vienai personai, mazāk smagi miesas bojājumi vairākām personām, mantiskais zaudējums lielā apmērā vai radīts citāds smags kaitējums ar likumu aizsargātām interesēm.

(2) Kritēriji miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanai paredzēti šā likuma pielikumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2002. un 25.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

24.1 pants. Ar spīdzināšanu saprot apzinātu vairākkārtēju vai ilgstošu personas darbību vai bezdarbību, nodarot citai personai stipras fiziskas sāpes vai psihiskas ciešanas, vai apzinātu vienreizēju personas darbību vai bezdarbību, sagādājot citai personai stipras fiziskas vai psihiskas ciešanas, lai ietekmētu tās apziņu vai gribu.

(19.11.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.12.2009.)

24.2 pants. Manta, kura notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nav konfiscējama, ir noteikta šā likuma 4.pielikumā.

(25.04.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

25.pants. Atzīt ar Krimināllikuma spēkā stāšanās brīdi par spēku zaudējušu Latvijas Kriminālkodeksu.

Pārejas noteikumi

(04.03.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.1999.)

1. Līdz 2015.gada 1.janvārim nepiemērot Krimināllikumā paredzēto soda veidu — arestu. Šis nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad tiesa Krimināllikuma XXV nodaļas pantos paredzēto sodu piemēro militārpersonām. Personas, kurām tiesa aizstāj vai ir aizstājusi līdz šā nosacījuma spēkā stāšanās dienai neizciesto sodu — piespiedu darbu vai naudas sodu ar arestu, izcieš to daļēji slēgtā cietumā soda izciešanas režīma vidējā pakāpē.

(09.05.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.12.2002., 15.02.2007., 16.06.2009. un 19.11.2009. likumu, kas stājas spēkā 23.12.2009.)

2. (Izslēgts ar 12.12.2002. likumu, kas stājas spēkā 03.01.2003.)

3. (Izslēgts ar 24.10.2002. likumu, kas stājas spēkā 27.11.2002.)

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1998.gada 15.oktobrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1998.gada 4.novembrī
Likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"
1.pielikums
Kritēriji, pēc kuriem nosakāms apdraudējums vai ievērojams apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm meža vides saglabāšanā

(Pielikums un tā uzraksts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

1. Ar likumu aizsargātās intereses meža vides saglabāšanā ir apdraudētas:

1) ja viena vai vairākas mežaudzes vai to viena vai vairākas daļas (mežaudzes daļa ir 0,1 hektāra vai lielāka platība, īpaši aizsargājamās teritorijās — 0,05 hektāru vai lielāka platība) ir iznīcinātas 0,5 hektārus lielā platībā, bet viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadus mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

2) ja viena vai vairākas mežaudzes, kuru vecums ir vismaz 10 gadus mazāks par galvenās cirtes vecumu, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas 1 hektāra vai lielākā platībā tādā apmērā, ka šķērslaukums kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu;

3) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta kailcirte, vai to viena vai vairākas daļas ir iznīcinātas 0,2 hektāru vai lielākā platībā;

4) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta galvenā cirte, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas tādā apmērā, ka šķērslaukums 0,2 hektāru vai lielākā platībā kļuvis vismaz par 30 procentiem mazāks par minimālo šķērslaukumu. Izņēmums ir Meža likuma 9.panta otrās daļas 1. un 2.punktā minētie gadījumi;

5) ja viena vai vairākas mežaudzes, kur aizliegta saimnieciskā darbība, vai to viena vai vairākas daļas ir bojātas 0,1 hektāra vai lielākā platībā;

6) citos gadījumos, ja ir atzinums par apdraudējumu ar likumu aizsargātajām interesēm meža vides saglabāšanā.

2. 1.punkta 1., 2. un 3.apakšpunkts neattiecas uz mežaudzēm, kur valdošā suga ir baltalksnis.

3. Apdraudējums ar likumu aizsargātajām interesēm meža vides saglabāšanā ir ievērojams, ja šā pielikuma 1.punkta 1., 2., 3., 4. un 5.apakšpunktā minētais bojātās vai iznīcinātās platības lielums pārsniegts vismaz divas reizes.

4. Atzinumu par apdraudējumu vai ievērojamu apdraudējumu ar likumu aizsargātajām interesēm meža vides saglabāšanā sagatavo Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība, kuras uzraugāmajā teritorijā noticis noziedzīgs nodarījums.

Likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"
2.pielikums

(Pielikuma uzraksts 25.04.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

Kritēriji nelikumīgā apritē esošu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursori), iedalījumu apmēriem

(Pielikums 24.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.11.2009., 21.10.2010., 13.10.2011., 01.12.2011., 26.07.2012., 14.02.2013. un 19.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 11.07.2014.)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstā iekļauto narkotisko augu, vielu un zāļu un psihotropo vielu un zāļu (turpmāk — I, II un III saraksts), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikumā un Padomes 2004.gada 22.decembra regulas Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm, pielikumā iekļauto prekursoru (turpmāk — IV saraksts) iedalījumu apmēri noteikti, ņemot vērā nelikumīgā apritē esošo narkotisko un psihotropo vielu kaitējumu cilvēka veselībai un bīstamības pakāpi atbilstoši I, II, III un IV sarakstam:

1) I saraksts (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību);

2) II saraksts (ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem);

3) III saraksts (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos);

4) IV saraksts [vielas, kuras var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai (prekursori)].

2. Noteiktie vielu daudzumi attiecināmi arī uz:

1) I, II un III sarakstā iekļauto vielu izomēriem, esteriem, ēteriem un sāļiem, ieskaitot izomēru, esteru un ēteru sāļus;

2) zālēm, kas satur II un III sarakstā iekļautās vielas;

3) vielu atvasinājumiem ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību;

4) IV saraksta 14.punktā iekļauto vielu stereoizomēriem un sāļiem, izņemot katīnu un katīna sāļus, kā arī 15. un 16.punktā iekļauto vielu sāļiem, izņemot sālsskābes un sērskābes sāļus.

3. Noteiktais vielas daudzums tiek aprēķināts jebkurā zāļu formā, vielu maisījumā, šķidrumā, ekstraktā, uzlējumā un novārījumā neatkarīgi no šīs vielas izgatavošanas procesā radušos piemaisījumu daudzuma.

3.1 Ja viela, kas iekļauta šā pielikuma III, IV vai V nodaļā, ietilpst arī II nodaļā minētajās psihotropajās vielās un to savienojumos, uz šo vielu nav attiecināma II nodaļa.

II. I sarakstā iekļautās vielas un augi (aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību)

4. Sintētiskie opioīdie analgētiķi, kas klasificēti atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām:

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

Numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service (turpmāk — CAS Nr.)

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

alfacetilmetadols (SNN)

1553-31-7

[(3R*,6R*)-6-dimetilamino-4,4-di(fenil)heptan-3-il] acetāts

0,1 g

1 g

2)

MPPP, dezmetilprodīns

13147-09-6

(4-fenil-1-metilpiperidin-4-il)propanoāts

0,1 g

1 g

3)

PEPAP

64-52-8

4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-ilacetāts

0,1 g

1 g

5. Morfināna atvasinājumi, kas klasificēti atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām:

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

heroīns, morfīna diacetāts (SNN)

561-27-3

(5α,6α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metilmorfinan-3,6-diola diacetāts

0,001 g

1 g

2)

dezomorfīns, Krokodil

427-00-9

4,5-α-epoksi-17-metilmorfinan-3-ols

0,1 g

1 g

3)

etorfīns, Immobilon, M99

14521-96-1

(5alfa,7alfa)-7-(2-hidroksipentan-2-il)-6-metoksi-17-metil-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinan-3-ols

0,1 g

1 g

4)

acetorfīns

25333-77-1

4,5α-epoksi-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6-metoksi-17-metil-6,14-endoeteno-morfinan-3-il acetāts

0,1 g

1 g

6. Fentanila atvasinājumi, kas klasificēti atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām:

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

3-metilfentanils, 3-MF

42045-86-3

(RS)-N-(1-feniletil-3-metilpiperidin-4-il)-N-fenilpropānamīds

0,001 g

1 g

2)

beta-hidroksi-3-metilfentanils, Ohmefentanyl

78995-14-9

N-[(3R,4S)-1-[(2S)-2-feniletil-2-hidroksi]-3-metilpiperidin-4-il]-N-fenil-propānamīds

0,001 g

1 g

3)

alfa-metilfentanils, China White

79704-88-4

N-fenil-N-[1-(1-fenilpropan-2-il)piperidin-4-il]propānamīds

0,001 g

1 g

4)

acetil-alfa-metilfentanils

101860-00-8

N-fenil-N-[1-(1-fenilpropan-2-il)piperidin-4-il]acetamīds

0,001 g

1 g

5)

beta-hidroksifentanils

78995-10-5

N-[1-(2-feniletil-2-hidroksi)piperidin-4-il]-N-fenilpropānamīds

0,001 g

1 g

6)

parafluorfentanils

90736-23-5

N-(4-fluorfenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propānamīds

0,001 g

1 g

7)

tiofentanils

60771-38-2

N-fenil-N-{1-[2-(tiofen-2-il)etil]piperidin-4-il}propānamīds

0,001 g

1 g

8)

3-metiltiofentanils

86052-04-2

(RS)-N-{3-metil-1-[2-(tiofen-2-il)etil]-piperidin-4-il}-N-fenilpropānamīds

0,001 g

1 g

9)

alfa-metiltiofentanils

103963-66-2

N-fenil-N-{1-[1-(tiofen-2-il)propan-2-il]-piperidin-4-il}propānamīds

0,001 g

1 g

10)

vielu maisījums, kas satur karfentanilu jebkurā daudzumā

59708-52-0

Metil 1-feniletil-4-(N-fenilpropānamīd) piperidīn-4-karboksilāts

0,001g

1g

11) 4F-BF, 4-fluoro-butirfentanils N-(4-fluorofenil)-N-[(1-(2-feniletil)-4-piperidinil)]butānamīds

0,001g

1 g

7. Augu valsts produkti ar narkotisku iedarbību, kas klasificēti atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām:

Nr.

Produkta nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

jēlopijs

0,2 g

10 g

2)

magoņu salmi:

a)

izžāvēti

20 g

500 g

b)

neizžāvēti

100 g

1500 g

3)

preparāti, kas izgatavoti no jebkura veida magonēm, ja tie satur narkotiski aktīvos opija alkaloīdus: morfīnu, kodeīnu, tebaīnu (ekstrakti, uzlējumi un novārījumi ar aktīvās vielas saturu jebkurā daudzumā):

a)

magoņu salmu ekstrakts

30 ml

200 ml

b)

magoņu salmu koncentrāts

1 ml

50 ml

c)

opijs, kas iegūts no augu ekstraktiem

0,1 g

10 g

d)

acetilētais un daļēji acetilētais opijs

0,05 g

10 g

4)

kanabiss:

a)

marihuāna, nežāvēta

5 g

1 kg

b)

marihuāna, izžāvēta

1 g

100 g

c)

hašišs

0,1 g

50 g

d)

kanabisa sveķi, eļļa, ekstrakti un tinktūras

0,05 g

20 g

5)

kokas krūma lapas, izžāvētas

10 g

500 g

8. Vielas un augi, kas klasificēti atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropām vielām:

8.1. Feniletilamīna atvasinājumi

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

meskalīns

54-04-6

2-(3,4,5-trimetoksifenil)etānamīns

0,03 g

1 g

2)

fenetilīns

3736-08-1

(RS)-1,3-dimetil-7-[2-(1-fenilpropan-2-ilamino)etil]purīn-2,6-dions

0,03 g

10 g

3)

fenproporekss

16397-28-7

3-(1-fenilpropan-2-ilamino)propānnitrils

0,03 g

10 g

4)

fentermīns

122-09-8

2-metil-1-fenilpropān-2-amīns

0,03 g

10 g

5)

mefenorekss, Rondimen, Pondinil, Anexate

17243-57-1

3-hlor-N-(1-fenilpropan-2-il)propān-1-amīns

0,03 g

10 g

6)

4-metilaminorekss

(±)-cis izomēri-29493-77-4

4-metil-5-fenil-4,5-dihidro-1,3-oksazol-2-amīns

0,01 g

1 g

8.2. Dabas vielas un to atvasinājumi

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

LSD

a)

(+)- lizergīds LSD, LSD-25

50-37-3

(6aR,9R)-N,N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-heksahidroindolo-[4,3-fg]hinolīn-9-karboksamīds

0,001 g

0,002 g

b)

ar LSD piesūcināts papīrs (marka)

3 gab.

10 gab.

2)

7-hidroksimitraginīns

174418-82-7

E,2S,3S,7aS,12bS)-3-etil-1,2,3,4,6,7, 7a,12b-oktahidro-7a-hidroksi-8-metoksi-α-(metoksimetilēn) indolo [2,3-a] hinolizīn-2-etiķskābes metilesteris

0,03 g

15 g

3)

mitraginīns

6202-22-8

(E)-2-[(2S,3S)-3-etil-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[3,2-h]-hinolizin-2-il]-3- metoksiprop-2-ēnskābes metilesteris

0,03 g

3 g

4)

salvinorīns A

83729-01-5

(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetoksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b-dimetil-4,10-dioksododekahidro-2H-benzo[f]izohromēn-7-karbonskābe

0,002 g

0,2 g

5)

psilocīns, psilotsīns

520-53-6

3-(2-dimetilaminoetil)-1H-indol-4-ols

0,05 g

0,25 g

6)

psilocibīns

520-52-5

[3-(2-(dimetilamino)-etil)1H-indol-4-il]-dihidrogēnfosfāts

0,05 g

0,25 g

8.3. Citu vielu savienojumi

Nr.

Starptautiskais neaizsargātais vielas nosaukums (SNN)/triviālais vielas nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

tenociklidīns TCP

21500-98-1

1-(1-(2-tienil) cikloheksil) piperidīns

0,001 g

1 g

2)

eticiklidīns PCE

2201-15-2

N-etil-1-fenilcikloheksānamīns

0,001 g

1 g

3)

roliciklidīns, PHP, PCPY

2201-39-0

1-(1-fenilcikloheksil) pirolidīns

0,001 g

1 g

4)

amineptīns

57574-09-1

7-[(10,11-dihidro-5H-dibenzo[a,d]-ciklohepten-5-il)amino]heptānskābe

0,4 g

2,8 g

5)

katīns

492-39-7

(1S,2S)-2-amino-1fenilpropan-1-ols

0,03 g

10 g

6)

CRA-13

432047-72-8

1-naftil[4-(pentiloksi)-1-naftil]metanons

0,003 g

1 g

8.4. Augu valsts produkti ar psihotropu iedarbību

Nr.

Produkta nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

catha edulis

100 g

10 kg

2)

leonotis leonurus

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

nežāvēts

5 g

1 kg

3)

mitragyna speciosa (kratom)

1 g

100 g

4)

nymphaea caerulea

a)

izžāvēts

1 g

100 g

b)

nežāvēts

5 g

1 kg

5)

salvia divinorum

1 g

100 g

6)

efedras augs, izžāvēts

100 g

1 kg

7)

halucinogēnās sēnes

a)

izžāvētas

0,5 g

5 g

b)

nežāvētas

5g

100g

8.5. Aprakstam atbilstošās psihotropās vielas

Nr. Vielas nosaukums Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) 2,5-dimetoksifeniletānamīni

2,5-dimetoksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dimetoksifenil)etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām neobligāti aizvietotām alkilgrupām;

c) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkoksigrupām;

d) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkiltiogrupām vai cikloalkiltiogrupām;

e) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām halogēnalkiltiogrupām;

f) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

g) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām nitrogrupām;

h) aizvietojot vienu vai abus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu;

i) aizvietojot vienu ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neobligāti aizvietotu hidroksilgrupu

0,02 g 2 g
2) 3,4-metilēndioksifeniletānamīni

3,4-metilēndioksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3,4-metilēndioksifenil) etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem halogēna atomiem;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām neobligāti aizvietotām alkilgrupām;

c) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkoksigrupām;

d) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkiltiogrupām;

e) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

f) aizvietojot vienu vai abus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu;

g) neobligāti aizvietojot vienu ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neobligāti aizvietotu hidroksilgrupu

0,02 g 1 g
3) Amfetamīni

1-fenilpropān-2-amīns vai 1-fenil-2-butānamīns, to enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot to cikliskā struktūrā;

b) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkilgrupām, alkoksigrupām, alkiltiogrupām, halogēna atomiem, nitrogrupām vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

c) aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar metilgrupu;

d) neobligāti aizvietojot jebkurā iepriekš minētajā savienojumā vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus, ja tie ir neaizvietoti, ar acilgrupu

0,02 g 2 g
4) 2-aminoindāni

2-aminoindāns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-aminoindāna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākām alkilgrupām, alkoksigrupām, alkiltiogrupām, halogēna atomiem, nitrogrupām vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) neobligāti aizvietojot jebkurā iepriekš minētajā savienojumā vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu

0,02 g 2 g
5) 2-(2,5-dioksifenil)etānamīna cikliskie atvasinājumi

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dioksifenil)etānamīna:

a) ūdeņraža atomu stāvoklī 4 aizvietojot ar alkilgrupu, halogēnalkilgrupu vai halogēna atomu;

b) papildus vienas hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto-stāvoklī;

c) papildus otras hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto-stāvoklī, vai ar metilgrupu;

d) neobligāti aizvietojot vienu vai divus aminogrupas ūdeņraža atomus;

e) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomu pie oglekļa atoma blakus aminogrupai ar alkilgrupu

0,003 g 1 g
6) Katinoni
a) 2-amino-1-fenilpropan-1-ons un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-amino-1-fenilpropan-1-ona:

a) aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar alkilgrupu, benzilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu cikliskā struktūrā;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu propanona stāvoklī 3 ar alkilgrupu;

c) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā jebkurā iepriekš minētajā savienojumā ar vienu vai vairākām neobligāti aizvietotām alkilgrupām, alkoksigrupām, alkiltiogrupām, halogēna atomiem, nitrogrupām vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

d) un tā karbonilgrupas atvasinājumi

0,02 g 3 g
b) pašizgatavots preparāts no efedrīna, kas satur efedronu 1 ml 50 ml
7) Piperazīni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no piperazīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie viena slāpekļa atoma ar neobligāti aizvietotu fenilgrupu, neobligāti aizvietotu benzilgrupu vai cikloheksilgrupu;

b) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomu pie otra slāpekļa atoma ar neobligāti aizvietotu metilgrupu

0,02 g 1 g
8) Triptamīni

Jebkurš beta-(indol-3-il)etānamīna atvasinājums, kas satur vismaz vienu aizvietotāju no rindas a), b) un c):

a) kur ūdeņraža atoms benzola gredzenā aizvietots ar vienu vai vairākām alkoksigrupām, metilēndioksigrupu, hidroksilgrupu vai tās atvasinājumiem vai halogēna atomu;

b) kur ūdeņraža atomi etilēngrupā aizvietoti ar alkilgrupu;

c) kur viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neobligāti aizvietotām alkilgrupām

0,02 g 1 g
9) 1-arilcikloheksilamīni

1-arilcikloheksilamīni (izņemot ketamīnu), kuros arilgrupa ir neobligāti aizvietots benzola vai tiofēna cikls, aminogrupa ir neobligāti aizvietota ar vienu vai divām vienādām vai dažādām neobligāti aizvietotām alkilgrupām, kuras abas kopā ar aminogrupas slāpekļa atomu var veidot neobligāti aizvietotu heterociklu, un cikloheksāna cikls ir neobligāti aizvietots ar karbonilgrupu, hidroksilgrupu, alkoksigrupu vai alkilgrupu

0,001 g 1 g
10) Dibenzopirāni

No kanabinola atvasināti savienojumi (izņemot kanabidiolu), kas modificēti gredzenā A, aizvietoti gredzenā B, to homologi ar dažādu oglekļa atomu skaitu aizvietotājā stāvoklī 3, to cis-, trans- un optiskie izomēri, kā arī to hidroksilgrupas atvasinājumi un halogēnatvasinājumi

0,003 g 1 g
11) Cikloheksilfenoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3-hidroksicikloheksil)fenola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu fenola cikla stāvoklī 5;

b) papildus neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus cikloheksilgrupā

0,003 g 1 g
12) Naftilidēnindēni un naftilmetilindēni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 1-naftilidēnindēna vai
1-naftilmetilindēna:

a) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomu pie indēna C3 atoma;

b) papildus a) neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus a) vai b), vai abiem neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indēna ciklā

0,003 g 1 g
13) Naftilmetilindoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no (indol-3-il)(naft-1-il)metāna:

a) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomu pie indola slāpekļa atoma;

b) papildus a) neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus a) vai b), vai abiem neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indola ciklā

0,003 g 1 g
14) Naftoilpiroli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 3-(1-naftoil)pirola:

a) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomu pie pirola slāpekļa atoma;

b) papildus a) neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus pirola ciklā;

c) papildus a) vai b), vai abiem neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftoilgrupā

0,003 g 1 g
15) Indola un indazola-3-karbonilatvasinājumi

Indola-3-karbonilatvasinājumi un indazola 3-karbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indola vai indazola cikla slāpekļa atoma stāvoklī 1 ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

• neobligāti aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu,

• cikloalkilmetilēngrupu, neobligāti aizvietotu benzilgrupu,

• neobligāti aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,

• neobligāti aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,

• aizvietotu aminogrupu

un indola cikla stāvoklī 2 neobligāti aizvietoti ar alkilgrupu, un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots indola vai indazola ciklā, tostarp tāds, kurā aizvietotājs veido papildu ciklu, kā arī jebkuras šādas vielas sāļi un optiskie izomēri, ja tādi ir iespējami

0,003 g 1 g
16) Benzimidazoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no benzimidazola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu vai neobligāti aizvietotu aroilgrupu;

b) papildus aizvietojot ūdeņraža atomu pie imidazola cikla oglekļa atoma ar neobligāti aizvietotu (hetero)arilgrupu vai neobligāti aizvietotu aroilgrupu;

c) papildus neobligāti aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzimidazola benzola gredzenā

0,003 g 1 g
17) Difeniletānamīni

1,2-difeniletān-1-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neobligāti aizvietojot ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākām alkilgrupām, alkoksigrupām, alkiltiogrupām, halogēna atomiem, nitrogrupām;

b) papildus a) neobligāti aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neobligāti aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot to cikliskā struktūrā;

c) papildus b) aizvietojot vienu oglekļa atomu vienā vai abos benzola gredzenos ar slāpekļa atomu.

0,001 g 0,1 g

8.6. Augu maisījums, sapresēta masa, šķidrums, kas satur šā pielikuma II nodaļas 8.3.punkta 6) apakšpunktā un 8.5.punktā minētās vielas jebkurā daudzumā

Nr. Maisījuma veids Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem
1) izžāvēts (augu maisījums) 1 g 100 g
2) nežāvēts (augu maisījums) 5 g 1 kg
3) sapresēta masa 0,1 g 50 g
4) šķidrums 1 ml 50 ml
III. II sarakstā iekļautās vielas
(ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem)

10. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām I un II sarakstam un grozījumiem, kuri izdarīti saskaņā ar 1972.gada Protokolu par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām:

Nr.

Vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

acetildihidrokodeīns

0,2 g

10 g

2)

acetilmetadols

0,2 g

10 g

3)

alfentanils

0,2 g

10 g

4)

allilprodīns

0,2 g

10 g

5)

alfameprodīns

0,2 g

10 g

6)

alfametadols

0,2 g

10 g

7)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

8)

alfaprodīns

0,2 g

10 g

9)

anileridīns

0,2 g

10 g

10)

benzetidīns

0,2 g

10 g

11)

benzilmorfīns

0,2 g

10 g

12)

betacetilmetadols

0,2 g

10 g

13)

betameprodīns

0,2 g

10 g

14)

betametadols

0,2 g

10 g

15)

betaprodīns

0,2 g

10 g

16)

benzitramīds

0,2 g

10 g

17)

dekstromoramīds

0,2 g

10 g

18)

dekstropropoksifēns

0,2 g

10 g

19)

diampromīds

0,2 g

10 g

20)

dietiltiambutēns

0,2 g

10 g

21)

difenoksīns

0,2 g

10 g

22)

dihidrokodeīns

0,2 g

10 g

23)

dihidromorfīns

0,2 g

10 g

24)

dimenoksadols

0,2 g

10 g

25)

dimefeptanols

0,2 g

10 g

26)

dimetiltiambutēns

0,2 g

10 g

27)

dioksafetilbutirāts

0,2 g

10 g

28)

difenoksilāts

0,2 g

10 g

29)

dipipanons

0,2 g

10 g

30)

drotebanols

0,2 g

10 g

31)

ekgonīns un tā atvasinājumi

0,2 g

10 g

32)

etilmetiltiambutēns

0,2 g

10 g

33)

etilmorfīns

0,02 g

10 g

34)

etokseridīns

0,2 g

10 g

35)

etonitazēns

0,2 g

10 g

36)

fenadoksons

0,2 g

10 g

37)

fenampromīds

0,2 g

10 g

38)

fenazocīns

0,2 g

10 g

39)

fenomorfāns

0,2 g

10 g

40)

fenoperidīns

0,2 g

10 g

41)

fentanils

0,001 g

1 g

42)

folkodīns

0,2 g

10 g

43)

furetidīns

0,2 g

10 g

44)

hidrokodons

0,2 g

10 g

45)

hidromorfinols

0,2 g

10 g

46)

hidromorfons

0,2 g

10 g

47)

hidroksipetidīns

0,2 g

10 g

48)

izometadons

0,2 g

10 g

481) ketobemidons 0,1 g 1 g

49)

klonitazēns

0,2 g

10 g

50)

kodeīns

0,2 g

10 g

51)

kodoksīms

0,2 g

10 g

52)

kokaīns

0,01 g

5 g

53)

levofenacilmorfāns

0,2 g

10 g

54)

levometorfāns

0,1 g

10 g

55)

levomoramīds

0,2 g

10 g

56)

levorfanols

0,2 g

10 g

57)

metadons

0,01 g

10 g

58)

metadona starpprodukts

0,2 g

10 g

59)

metazocīns

0,2 g

10 g

60)

metildezorfīns

0,2 g

10 g

61)

metildihidromorfīns

0,2 g

10 g

62)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

63)

metopons

0,2 g

10 g

64)

moramīda starpprodukts

0,2 g

10 g

65)

morferidīns

0,2 g

10 g

66)

morfīns

0,01 g

10 g

67)

morfīna metobromīds

0,2 g

10 g

68)

morfīna-N-oksīds

0,2 g

10 g

69)

mirofīns

0,2 g

10 g

70)

nikokodīns

0,2 g

10 g

71)

nikodikodīns

0,2 g

10 g

72)

nikomorfīns

0,2 g

10 g

73)

noracimetadols

0,2 g

10 g

74)

norkodeīns

0,2 g

10 g

75)

norlevorfanols

0,2 g

10 g

76)

normetadons

0,2 g

10 g

77)

normorfīns

0,2 g

10 g

78)

norpipanons

0,2 g

10 g

79)

oksikodons

0,2 g

10 g

80)

oksimorfons

0,2 g

10 g

81)

opijs

0,1 g

10 g

82)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

83)

petidīns

0,2 g

10 g

84)

petidīna starpprodukts A

0,2 g

10 g

85)

petidīna starpprodukts B

0,2 g

10 g

86)

petidīna starpprodukts C

0,2 g

10 g

87)

piminodīns

0,2 g

10 g

88)

piritramīds

0,1 g

5 g

89)

proheptazīns

0,2 g

10 g

90)

properidīns

0,2 g

10 g

91)

propirāms

0,2 g

10 g

92)

racemetorfāns

0,2 g

10 g

93)

racemoramīds

0,2 g

10 g

94)

racemorfāns

0,2 g

10 g

95)

sufentanils

0,001 g

1 g

96)

tebakons

0,2 g

10 g

97)

tebaīns

0,2 g

10 g

98)

tilidīns

0,2 g

10 g

99)

trimeperidīns (promedols)

0,03 g

10 g

100)

dihidroetorfīns

0,2 g

10 g

101)

remifentanils

0,2 g

10 g

11. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstam:

1)

cipeprols

0,2 g

10 g

2)

fenciklidīns (PCP)

0,001 g

1 g

3)

fenmetrazīns

0,1 g

5 g

4)

meklokvalons

0,2 g

10 g

5)

metakvalons

0,05 g

5 g

6)

metilfenidāts

0,2 g

10 g

7)

sekobarbitāls

0,2 g

10 g

8)

dronabinols (delta-9-tetrahidrokanabinols un tā stereoķīmiskie varianti)

0,2 g

10 g

9)

gammahidroksibutirskābe (GHB), nātrija oksibutirāts, litija oksibutirāts

0,6 g

10 g

12. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropajām vielām III sarakstam:

1)

amobarbitāls

0,1 g

10 g

2)

buprenorfīns

0,001 g

1 g

3)

butalbitāls

0,1 g

10 g

4)

ciklobarbitāls

0,1 g

10 g

5)

heksenāls

0,1 g

10 g

6)

flunitrazepāms

0,01 g

5 g

7)

glutetimīds

1,5 g

15 g

8)

pentazocīns

0,03 g

5 g

9)

pentobarbitāls

0,1 g

10 g

10)

heksobarbitāls

0,1 g

10 g

12.1 Narkotiskā viela, kuras nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību:
tapentadols 0,1 g 10 g
IV. III sarakstā iekļautās vielas (bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos)

13. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijas par psihotropajām vielām IV sarakstam:

Nr.

Vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

allobarbitāls

0,6 g

10 g

2)

alprazolams

0,001 g

1 g

3)

amfepramons

0,1 g

10 g

4)

aminorekss

0,01 g

5 g

5)

barbitāls

0,5 g

10 g

6)

benzfetamīns

0,6 g

10 g

7)

bromazepāms

0,4 g

10 g

8)

brotizolams

0,01 g

5 g

9)

butobarbitāls

0,6 g

10 g

10)

cefedrīns

0,5 g

10 g

11)

triheksifenidils

0,01 g

10 g

12)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

13)

delorazepāms

0,6 g

10 g

14)

diazepāms

0,1 g

10 g

15)

efedrīns

0,6 g

10 g

16)

estazolams

0,02 g

10 g

17)

ethlorvinols

0,6 g

10 g

18)

etinamāts

0,6 g

10 g

19)

etilloflazepāts

0,6 g

10 g

20)

fenatīns

0,6 g

10 g

21)

fenazepāms

0,05 g

10 g

22)

fenkamfamīns

0,6 g

10 g

23)

fendimetrazīns

0,6 g

10 g

24)

fenobarbitāls

0,6 g

10 g

25)

fludiazepāms

0,6 g

10 g

26)

flurazepāms

0,6 g

10 g

27)

tofizopāms

0,6 g

10 g

28)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

29)

halazepāms

0,05 g

10 g

30)

haloksazolams

0,6 g

10 g

31)

hlordiazepoksīds

0,5 g

10 g

32)

kamazepāms

0,6 g

10 g

33)

ketazolams

0,6 g

10 g

34)

klobazāms

0,6 g

10 g

35)

kloksazolāms

0,6 g

10 g

36)

klonazepāms

0,06 g

5 g

37)

klorazepāts

0,6 g

10 g

38)

klotiazepāms

0,6 g

10 g

39)

lefetamīns (SPA)

0,6 g

10 g

40)

(izslēgts ar 19.06.2014. likumu)

 

 

41)

loprazolāms

0,6 g

10 g

42)

lorazepāms

0,02 g

5 g

43)

lormetazepāms

0,6 g

10 g

44)

mazindols

0,6 g

10 g

45)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

46)

medazepāms

0,5 g

5 g

47)

meprobamāts

0,6 g

10 g

48)

metilfenobarbitāls

0,6 g

10 g

49)

metiprilons

0,6 g

10 g

50)

mezokarbs

0,6 g

10 g

51)

midazolāms

0,6 g

10 g

52)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

53)

nimetazepāms

0,6 g

10 g

54)

nitrazepāms

0,1 g

10 g

55)

nordazepāms

0,6 g

10 g

56)

oksazepāms

0,5 g

10 g

57)

oksazolāms

0,6 g

10 g

58)

pemolīns

0,6 g

10 g

59)

pinazepāms

0,6 g

10 g

60)

pipradrols

0,6 g

10 g

61)

pirovalerons

0,6 g

10 g

62)

prazepāms

0,6 g

10 g

63)

pseidoefedrīns

0,6 g

10 g

64)

sekbutabarbitāls

0,6 g

10 g

65)

propanidīds

0,5 g

10 g

66)

temazepāns

0,5 g

10 g

67)

tetrazepāms

0,6 g

10 g

68)

triazolāms

0,001 g

1 g

69)

vinilbitāls

0,6 g

10 g

70)

zolpidēms

0,6 g

10 g

71)

zopiklons

0,06 g

5 g

72)

tramadols

0,5 g

6 g

V. IV sarakstā iekļautās vielas (prekursori — vielas, kas var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai un kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra regulas Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikumā un Padomes 2004.gada 22.decembra regulas Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm, pielikumā)

14. Pirmās kategorijas prekursori:

Nr.

Vielas nosaukums

Apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem

Apmērs, sākot ar kuru daudzumi atzīstami par lieliem

1)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

2)

N-acetilantranilskābe

50 g

1 kg

21) efedrīns 0,6 g 10 g

3)

ergometrīns

50 g

1 kg

4)

ergotamīns;

50 g

1 kg

5)

1-fenil-2-propanons

50 g

1 kg

6)

izosafrols (cis + trans)

50 g

1 kg

7)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

8)

lizergīnskābe

10 g

100 g

9)

3,4-metilēndioksi-fenil-2-propanons

50 g

1 kg

10)

norefedrīns

0,6 g

10 g

11)

piperonāls

50 g

1 kg

111) pseidoefedrīns 0,6 g 10 g

12)

safrols

50 g

1 kg

13)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

14)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

15)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

15. Otrās kategorijas prekursori:

1)

antranilskābe

1 kg

5 kg

11) etiķskābes anhidrīds 1 kg 5 kg

2)

feniletiķskābe

1 kg

5 kg

3)

gamma-butirolaktons

1 kg

5 kg

31) kālija permanganāts 1 kg 5 kg

4)

piperidīns

1 kg

5 kg

5)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

6)

(izslēgts ar 19.11.2009. likumu)

16. Trešās kategorijas prekursori:

1)

acetons

5 kg

20 kg

2)

etilēteris

5 kg

20 kg

3)

metiletilketons (MEK)

5 kg

20 kg

4)

sālsskābe

5 kg

20 kg

5)

sērskābe

5 kg

20 kg

6)

toluols

5 kg

20 kg

Likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"
3.pielikums

(Pielikuma uzraksts 25.04.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

Kritēriji miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanai, veicot medicīnisko ekspertīzi

(Pielikums 24.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

I. Miesas bojājumu novērtēšana

1. Miesas bojājumi ir cilvēka organisma audu, orgānu un sistēmu anatomiski bojājumi vai funkcionāli traucējumi, kas radušies fizikālu — mehānisku, termisku, elektrisku, akustisku, radiācijas, ķīmisku, bioloģisku un psihisku iedarbību rezultātā.

2. Miesas bojājumu smaguma pakāpi nosaka tiesu medicīnas eksperts (turpmāk — eksperts).

3. Medicīnisko dokumentāciju tiesu medicīnas ekspertam nodod procesa virzītājs.

4. Eksperts atzinumā obligāti norāda:

1) miesas bojājumu medicīnisko raksturu;

2) kādu iedarbību rezultātā varēja rasties miesas bojājumi;

3) miesas bojājumu rašanās laiku;

4) miesas bojājumu smaguma pakāpi.

5. Nosakot miesas bojājumu smaguma pakāpi, eksperts vadās tikai pēc objektīviem datiem, neņemot vērā visu pārejošās darbnespējas laiku, ja tas nav pamatots ar miesas bojājumu raksturu.

6. Agrāko slimību paasināšanās pēc miesas bojājumu nodarīšanas, kā arī miesas bojājumu komplikācijas, kas radušās gadījuma apstākļu, organisma individuālo īpatnību vai ārstēšanas kļūdu rezultātā, nav pamats miesas bojājumu smaguma pakāpes paaugstināšanai. Šādos gadījumos eksperts atzinumā norāda veselības stāvokļa pasliktināšanos vai komplikāciju raksturu un to cēloņsakarību ar iepriekš minētajiem apstākļiem.

7. Mākslīgu locītavu — ceļa, gūžas un citu locītavu vai citu implantētu mākslīgu objektu traumatiskas pārmaiņas nevērtē kā miesas bojājumus. Šajos gadījumos ķermeņa audu bojājumus novērtē pēc reālā veselības traucējumu ilguma.

8. Dzīvotspējīgu transplantātu — pirkstu, plaukstas, deguna, auss gliemežnīcas, nieres un citu pārstādītu orgānu bojājumus novērtē pēc parastajiem miesas bojājumu vērtēšanas kritērijiem.

9. Novērtējot miesas bojājumu smagumu bērniem vai personām, kas vecākas par 60 gadiem, eksperts ņem vērā tikai miesas bojājumu medicīnisko raksturu neatkarīgi no ārstēšanās ilguma.

10. Atzinumā norāda katra miesas bojājuma rašanās laiku, izcelsmes mehānismu un smaguma pakāpi, ja eksperts konstatē dažāda rakstura miesas bojājumus, kas nodarīti dažādā laikā.

11. Atzinumu par miesas bojājumu smaguma pakāpi eksperts pamato ar medicīniskiem datiem. Ja miesas bojājumi atbilst vairāku smaguma pakāpju kvalificējošām pazīmēm, eksperts vispirms norāda to pazīmi, kas atbilst smagākai miesas bojājumu pakāpei.

12. Eksperts var dot atzinumu par miesas bojājumu smaguma pakāpi pirms ārstēšanas nobeiguma, ja miesas bojājumu smagums un sekas, vadoties pēc objektīviem datiem, nerada šaubas. Gadījumā, kad miesas bojājumu sekas iepriekš nav skaidri paredzamas, eksperts atliek miesas bojājumu smaguma novērtēšanu un atzinumā norāda atkārtotas tiesu medicīniskās apsekošanas laiku.

13. Miesas bojājumu rezultātā radušos vispārējo darbspēju paliekošā zaudējuma apmērus nosaka procentos.

II. Smagi miesas bojājumi

14. Smagi miesas bojājumi ir tādi miesas bojājumi, kas bijuši par iemeslu:

1) dzīvības apdraudējumam (dzīvībai bīstami miesas bojājumi);

2) redzes, dzirdes vai kāda orgāna vai tā funkciju zaudējumam;

3) psihiskam vai citādam veselības traucējumam, kas saistīts ar vispārējo darbspēju paliekošu zaudējumu ne mazāk kā vienas trešdaļas apmērā;

4) grūtniecības pārtraukumam;

5) nelabojamam sejas izķēmojumam.

15. Dzīvībai bīstami ir miesas bojājumi, kas nodarīšanas brīdī vai vēlākā laikā apdraud cietušā dzīvību. Dzīvībai bīstami ir:

1) miesas bojājumi, kas penetrē galvaskausa, krūšu un vēdera dobumā vai mugurkaula kanālā, arī bez iekšējo orgānu bojājuma;

2) galvaskausa velves vai pamata slēgti un vaļēji lūzumi, izņemot izolētus galvaskausa velves ārējās plātnītes lūzumus, ja nav citu dzīvībai bīstamu intrakraniālu bojājumu;

3) lielo asinsvadu — aortas, kopējās, ārējās un iekšējās miegartērijas, zematslēgkaula, paduses, augšdelma, iegurņa, ciskas, paceles artērijas vai atbilstošo vēnu bojājumi;

4) garo stobrkaulu — augšdelma, augšstilba kaula, lielā lielakaula vaļēji diafizāri lūzumi — lūzuma vieta caur brūci savienota ar ārējo vidi;

5) mugurkaulāja kakla daļas skriemeļu lūzumi (tai skaitā otrā skriemeļa zobveida izauguma lūzumi), lūzumi-mežģījumi vai mežģījumi, izņemot izolētus skriemeļu sānu un mugurējo izaugumu lūzumus;

6) viena vai vairāku krūšu vai jostas skriemeļu lūzumi vai lūzumi-mežģījumi ar muguras smadzeņu funkciju traucējumiem vai klīniski izteiktām šoka pazīmēm;

7) iegurņa kaulu lūzumi ar iekšējo orgānu bojājumiem vai klīniski izteiktu šoku, vai akūtu dzīvībai bīstamu asins zaudējumu;

8) galvas smadzeņu un to apvalku bojājumi ar simptomātiku, kas liecina par smagu smadzeņu komu (3 — 8 balles pēc Glāzgovas skalas), stumbra bojājumu vai izteiktu smadzeņu tūsku, intrakraniālu asinsizplūdumu vai posttraumatisku higromu, kas rada draudošu smadzeņu dislokāciju un kompresiju;

9) iekšējo orgānu, kā arī endokrīno dziedzeru slēgti bojājumi ar simptomātiku, kas liecina par dzīvības apdraudējumu;

10) citi bojājumi, kas izraisījuši kādu dzīvībai bīstamu stāvokli:

a) komu,

b) klīniski izteiktu šoku,

c) masīvu asins zaudējumu,

d) elpošanas un asinsrites mazspējas sindromu,

e) aknu vai nieru mazspējas sindromu,

f) akūtas hormonālas disfunkcijas sindromu,

g) septisku stāvokli traumatiskās slimības norisē,

h) reģionālās un orgānu asinsrites mazspējas sindromu;

11) penetrējoši rīkles, balsenes, trahejas un barības vada bojājumi, kā arī slēgti balsenes un trahejas skrimšļu lūzumi ar klīniski izteiktu šoku un elpošanas traucējumiem;

12) kakla orgānu saspiešana ar izteiktu asfiksijas parādību kompleksu: galvas smadzeņu asinscirkulācijas traucējumi, bezsamaņa, amnēzija u.c.;

13) II — II a pakāpes apdegumi, kas aptver vairāk par 20% ķermeņa virsmas; II b un III pakāpes apdegumi, kas aptver ne mazāk kā 10% ķermeņa virsmas; elpošanas ceļu apdegumi ar izteiktu tūsku un balss spraugas sašaurinājumu;

14) multipli kaulu lūzumi:

a) vienlaicīgs divu vai vairāku lielo stobrkaulu: augšstilba kaula, lielā lielakaula, augšdelma kaula vai arī kāda šā stobrkaula slēgts lūzums kopā ar iegurņa vai vairāku mugurkaulāja, krūšu vai jostas daļas skriemeļu ķermeņa vai loka lūzumu,

b) vienpusēji vai abpusēji daudzu ribu (ne mazāk kā 5) lūzumi pa divām vai vairākām līnijām, ja tie izraisījuši krūškurvja deformāciju vai nestabilitāti vai arī ievērojamus plaušu ventilācijas traucējumus ar gaisa un asiņu uzkrāšanos pleiras dobumā un plaušu saplakumu.

16. Redzes, dzirdes, cita orgāna vai tā funkcijas zaudējums ir:

1) pilnīgs redzes zaudējums abām acīm (neārstējams aklums), kā arī tāds stāvoklis, kad cietušais nevar saskaitīt pirkstus divu metru attālumā un tuvāk vai cits smags redzes traucējums, kas atbilst acu invaliditātes 1.grupai; pilnīgs redzes zaudējums vienai acij vērtējams pēc pazīmes — darbspēju paliekošs zaudējums; redzes traucējumu iespējamā korekcija ar optiskiem stikliem nav ņemama vērā; aklas acs ābola izņemšana, kas rada nelabojamas pārmaiņas sejā — sejas asimetriju;

2) pilnīgs dzirdes zaudējums abām ausīm (neārstējams kurlums), kā arī tāds stāvoklis, kad cietušais nesadzird skaļu balsi 3 — 5 centimetru attālumā no auss gliemežnīcas; dzirdes zaudējums vienai ausij vērtējams pēc pazīmes — vispārējo darbspēju paliekošs zaudējums;

3) orgāna jeb tā funkcijas zaudējums, kas izpaužas kā:

a) valodas zaudējums, ar ko saprot tādu neārstējamu stāvokli, kad cietušais nespēj izteikt savas domas citiem saprotamās artikulētās skaņās,

b) anatomisks rokas, kājas zaudējums, arī plaukstas un pēdas atdalījums no ķermeņa vai cita orgāna vai tā funkciju zaudējums — paralīze vai cits bezdarbības stāvoklis,

c) vairošanās spēju zaudējums — zudusi dzimumakta izdarīšanas, apaugļošanas un apaugļošanās spēja, kā arī spēja dzemdēt.

17. Eksperts nekvalificē sejas bojājumu kā izķēmojumu. Eksperts nosaka tikai miesas bojājumu medicīnisko raksturu un smaguma pakāpi, kā arī to, vai bojājums ir nelabojams.

18. Psihisko traucējumu diagnostika, traumas un psihisko traucējumu cēloniskās sakarības un ar psihiskiem traucējumiem saistīto vispārējo darbspēju paliekošā zaudējuma noteikšana ir tiesu psihiatriskās ekspertīzes kompetence.

19. Miesas bojājums, kas bijis par iemeslu grūtniecības pārtraukšanai neatkarīgi no grūtniecības laika, ir smags miesas bojājums, ja vien grūtniecības pārtraukšanas cēlonis nav organisma individuālās īpatnības.

III. Vidēja smaguma un viegli miesas bojājumi

20. Vidēja smaguma miesas bojājumi ir tādi miesas bojājumi, kas bijuši par iemeslu:

1) ilgstošam veselības traucējumam;

2) vispārējo darbspēju paliekošam zaudējumam mazāk nekā vienas trešdaļas apmērā.

21. Veselības traucējums ir ilgstošs, ja tas pārsniedz 21 dienu. Šai pazīmei atbilst:

1) galvaskausa ārējās plātnītes izolēti lūzumi;

2) krūškaula, vienas ribas vai vairāku ribu lūzumi bez iekšējo orgānu bojājumiem;

3) atsevišķu stobrkaulu nepilni vai nekomplicēti lūzumi;

4) sejas skeleta lūzumi, izņemot nekomplicētus deguna kaula lūzumus;

5) mēles kaula ķermeņa vai radziņu lūzumi bez asfiksijas pazīmēm;

6) balsenes skrimšļu lūzumi bez dzīvībai bīstamas simptomātikas;

7) lielo locītavu — gūžas, ceļa, pleca izmežģījumi, kā arī pārējo locītavu — elkoņa, delnas, pēdas izmežģījumi, ja ir locītavas somiņas vai saišu bojājumi.

22. Vispārējo darbspēju paliekošs zaudējums mazāk nekā vienas trešdaļas apmērā ir darbspēju zaudējums no 10% — 30%.

23. Viegli miesas bojājumi ir miesas bojājumi, kas izraisījuši īslaicīgu veselības traucējumu no 7 dienām līdz 21 dienai vai vispārējo darbspēju nenozīmīgu paliekošu zaudējumu līdz 5 procentiem (ieskaitot).

24. (Izslēgts ar 21.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

25. (Izslēgts ar 21.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

Likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"
4.pielikums
Manta, kura notiesātajam vai viņa apgādībā esošajām personām nav konfiscējama

(Pielikums 25.04.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.05.2013.)

Nosakot sodu — mantas konfiskācija, nav konfiscējama šāda personas īpašumā esoša manta:

1. Mājas iekārta, apģērbs un mājturības priekšmeti, kas nepieciešami notiesātajam, viņa ģimenei un viņa apgādībā esošajām personām:

1) ikdienā valkājamais apģērbs, apavi un veļa;

2) gultas piederumi, gultas drēbes un dvieļi;

3) virtuves un galda piederumi ikdienas lietošanai;

4) mēbeles — pa vienai gultai un krēslam katrai personai, kā arī viens galds un viens skapis uz ģimeni;

5) visi bērnu piederumi.

2. Pārtikas produkti, kas nepieciešami notiesātā un viņa ģimenes iztikai.

3. Nauda minimālās mēneša darba algas apmērā uz notiesāto un katru viņa ģimenes locekli, ja ģimenes loceklis ir notiesātā apgādībā un viņam nav citu ienākumu.

4. Kurināmais, kas nepieciešams ģimenei ēdiena gatavošanai un dzīvojamās telpas apsildīšanai.

5. Tehnika un darbarīki, kas nepieciešami notiesātajam saimnieciskās vai profesionālās darbības turpināšanai, izņemot gadījumus, kad persona atzīta par maksātnespējīgu vai personai ar nolēmumu krimināllietā atņemtas tiesības uz zināmu nodarbošanos.

6. Personām, kuru nodarbošanās ir lauksaimniecība, — divi dažāda dzimuma lauksaimniecības dzīvnieki no katras sugas un viena bišu saime, lopbarība minēto dzīvnieku pabarošanai līdz jaunas lopbarības ievākšanai vai lopu dzīšanai ganībās, kā arī sēkla un stādāmais materiāls.

7. Notiesātā īpašumā esošie mājas (istabas) dzīvnieki.

8. Notiesātā īpašumā vai kopīpašumā esošais mājoklis, kurš ir notiesātā vienīgais mājoklis un kurā viņš dzīvo ikdienā.

9. Manta, kurai nav materiālas vērtības un kuras konfiskācija radītu valstij zaudējumus.

10. Laulības gredzens.

11. Dievnami un reliģiskie priekšmeti rituālo darbību veikšanai.

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: SaeimaVeids: likumsPieņemts: 15.10.1998.Stājas spēkā: 05.11.1998.Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 331/332 (1392/1393), 04.11.1998., "Ziņotājs", 23, 03.12.1998.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz likuma pamata izdotie tiesību akti
  • Tulkojums
  • Tiesību akta skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
50539
{"selected":{"value":"11.07.2014","content":"<font class='s-1'>11.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.07.2014","iso_value":"2014\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2013","iso_value":"2013\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2013.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2013","iso_value":"2013\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2013.-15.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2012","iso_value":"2012\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2012.-22.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-15.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2009","iso_value":"2009\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-22.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2008","iso_value":"2008\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2007","iso_value":"2007\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2007.-10.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2007","iso_value":"2007\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2007.-12.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.01.2003","iso_value":"2003\/01\/03","content":"<font class='s-1'>03.01.2003.-23.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2002","iso_value":"2002\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2002.-02.01.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2002","iso_value":"2002\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2002.-26.11.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2000","iso_value":"2000\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2000.-11.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2000","iso_value":"2000\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2000.-10.07.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.1999","iso_value":"1999\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.1999.-31.12.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.1998","iso_value":"1998\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.1998.-25.03.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.07.2014
84
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2005 (informācijas drošība)