Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 210

Par dzīvojamo telpu īri

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1993. gada 16. februāra lēmuma «Par Latvijas Republikas likuma «Par dzīvojamo telpu īri» spēkā stāšanās kārtību» 3. punktu Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Apstiprināt pievienoto Dzīvojamās telpas īres parauglīgumu un Dienesta dzīvojamās telpas īres parauglīgumu.

2. Noteikt, ka dienesta dzīvojamo telpu īpašniekiem un valdītājiem:

2.1. līdz 1993. gada 1. jūnijam jāpārveido kopmītnes par dienesta viesnīcām, saskaņojot ar attiecīgo pašvaldības institūciju dienesta viesnīcas vietu skaitu, tās atbilstību sanitārajām un tehniskajām normām, kā arī citus dienesta viesnīcas ekspluatācijas noteikumus, un jānoslēdz ar visām dienesta viesnīcās likumīgi dzīvojošām personām dienesta dzīvojamo telpu īres līgumi;

2.2. dienesta dzīvojamo telpu īres līgumi, kas noslēgti līdz 1993. gada 1. aprīlim, atjaunojami saskaņā ar apstiprināto Dienesta dzīvojamās telpas īres parauglīgumu līdz 1993. gada 1. oktobrim;

2.3. dienesta dzīvojamo telpu īres līgumi atjaunojami un slēdzami no jauna tikai ar tām personām, kuras nav pārtraukušas darba attiecības (mācības), pamatojoties uz kurām tām piešķirta dienesta dzīvojamā telpa;

2.4. personas, kuras pārtraukušas darba attiecības (mācības), pamatojoties uz kurām tām piešķirta dienesta dzīvojamā telpa, izliekamas likumā «Par dzīvojamo telpu īri» noteiktajā kārtībā, vai arī ar tām noslēdzami dzīvojamās telpas īres līgumi. Ieteikt dienesta viesnīcu - māju ar vienistabas dzīvokļu plānojumu - īpašniekiem un valdītājiem noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus ar personām, kuras nav darba (mācību) attiecībās ar mājas īpašnieku vai valdītāju, ja šīs telpas piešķiršana notikusi saskaņā ar piešķiršanas laikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem;

2.5. atjaunotie un no jauna noslēgtie līgumi 7 dienu laikā reģistrējami valsts vai pašvaldības institūcijā.

3. Noteikt, ka līdz 1993. gada 1. aprīlim noslēgto valsts un pašvaldību dzīvojamo telpu un dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noteikumi, kuri ir pretrunā ar likumu «Par dzīvojamo telpu īri», uzskatāmi par spēkā neesošiem.

4. Uzdot valsts institūcijām, kuru pārziņā ir dzīvojamās mājas, līdz 1993. gada 15. maijam:

4.1. noteikt, kādā kārtībā un formā jāpieņem lēmums par attiecīgās nozares dzīvojamās mājās esošo dzīvojamo telpu izīrēšanu, kā arī spēkā esošo īres līgumu grozīšanu;

4.2. pilnvarot dzīvojamo māju pārvaldniekus slēgt un grozīt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar noteikto kārtību.

5. Pilnvarot Finansu ministrijas Valsts īpašuma departamentu pieņemt lēmumus par Finansu ministrijas pārziņā nodoto māju dzīvojamo telpu izīrēšanu un esošo īres līgumu grozīšanu.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas arhitektūras un celtniecības ministrs A. PRŪSIS

Rīgā 1993. gada 26. aprīlī

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1993. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 210

DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES
PARAUGLĪGUMS

3. Īres līguma termiņš un līguma izbeigšana

3.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tiek noslēgts

o uz nenoteiktu laiku,

o uz laiku līdz ____________________.

Ja līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku:

3.1.1. pēc līguma termiņa izbeigšanās:

o īrniekam ir tiesības to atjaunot,

o īrniekam jāatbrīvo dzīvojamā telpa;

3.1.2. ja pēc līguma termiņa izbeigšanās īrniekam ir tiesības to atjaunot:

o līguma atjaunošanu noformē ar rakstisku papildu vienošanos,

o ja neviena no pusēm neceļ iebildumus, šis līgums uzskatāms par pagarinātu:

o uz _______ gadiem,

o uz nenoteiktu laiku.

3.2. Īres līguma darbības laikā, kā arī pēc tā termiņa izbeigšanās līgumu var izbeigt pēc izīrētāja prasības, ka ari īrnieku un viņa ģimenes locekļus var izlikt no aizņemtās dzīvojamās telpas tikai likumā «Par dzīvojamo telpu īri» paredzētajos gadījumos un kārtībā.

3.3. Īrniekam ir tiesības jebkurā laikā lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu, brīdinot par to izīrētāju ___________ mēnešus iepriekš.

Ja īrnieks lauž līgumu bez izīrētāja iepriekšējas brīdināšanas, viņam jānokārto visi maksājumi par šajā punktā minēto laikposmu uz priekšu.

4. Līguma grozīšana

Šo līgumu var grozīt, tikai īrniekam un izīrētājam vienojoties, noformējot šīs izmaiņas rakstiski, kā arī likumā noteiktajā kartība ar tiesas vai citas pilnvarotas institūcijas lēmumu.

5. Īrnieka pienākumi un tiesības

5.1. Īrnieks apņemas:

5.1.1. izmantot dzīvojamo telpu mērķiem, kādiem tā paredzēta, ievērojot dzīvojamo telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas noteikumus; saudzīgi izturēties pret māju, tas iekārtam un koplietošanas telpām;

5.1.2. uzturēt kārtībā dzīvojamo telpu un veikt par saviem līdzekļiem tās kārtējo remontu: griestu balsināšanu, sienu tapsēšanu vai krāsošanu, logu rāmju un durvju krāsošanu, iestiklošanu, grīdu, radiatoru, cauruļvadu krāsošanu dzīvojamas telpas iekšpusē, kā arī dzīvokļa iekšējās elektroinstalācijas, krānu un ūdens sajaucēju, dušas, izlietnes, vannas un sēdpoda remontu un nomaiņu.

Kārtējais remonts jāveic:

o ne retāk kā reizi gados,

o pēc izīrētajā norādījuma;

5.1.3. neveikt dzīvojamo telpu un palīgtelpu pārbūvi un pārplānošanu bez izīrētāja piekrišanas;

5.1.4. atlīdzināt izīrētājam likumā noteiktā kārtībā visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar dzīvojamās telpas, dzīvojamās mājas un tās iekārtu bojājumiem īrnieka un ar viņu kopā dzīvojošo personu vainas dēļ, turklāt maksāt soda naudu ______ % apmērā no zaudējuma summas par labu izīrētājam;

5.1.5. īres līgumam izbeidzoties, desmit dienu laikā nodot izīrētājam īrētas telpas apdzīvošanai derīgā stāvokli, izdarot kārtējo remontu, ja tas nav izdarīts pēdējo ______ mēnešu laika, nodot labierīcības, iekārtas un citas ierīces lietošanai derīga stāvokli saskaņa ar dzīvojamās telpas nodošanas-pieņemšanas aktu.

Izbeidzot īres līgumu likuma «Par dzīvojamo telpu īri» 29. panta 4. un 5. punktā un 30. pantā norādītajos gadījumos, īrniekam telpu kārtējais remonts nav jāizdara.

5.2. Īrniekam ir tiesības:

5.2.1. kopā ar citām dzīvoklī likumīgi iemitinātām personām netraucēti lietot īrētas telpas, labierīcības, iekārtas un citas ierīces, kā ari mājas koplietošanas telpas un piemājas teritoriju;

5.2.2. likumā noteiktā kārtībā iemitināt īrētajā dzīvojamā telpā savus ģimenes locekļus vai citas personas;

5.2.3. nodot dzīvojamo telpu apakšīrē likumā «Par dzīvojamo telpu īri» noteiktajos gadījumos un kārtībā;

5.2.4. veikt neatliekamos mājas vai dzīvojamās telpas remonta darbus, kuri jāveic izīrētājam, pieprasot par to attiecīgi samazināt īres maksu;

5.2.5. prasīt pārrēķinu par paredzēto komunālo pakalpojumu nesaņemšanu, kā arī īres maksas pārrēķinu gadījumos, ja izīrētājs nav nodrošinājis īrēto dzīvojamo telpu, palīgtelpu un ietaišu lietošanu atbilstoši šī līguma nosacījumiem;

5.2.6. izmantot:

o veļas mazgātavu,

o veļas žāvētavu,

o dārzu, pagalmu,

o garāžu, autostāvvietu,

o pieliekamo,

o telpu bērnu ratiņu un divriteņu novietošanai,

o pagrabu, šķūnīti,

o atkritumu vadu,

o _______________________;

5.2.7. tikai ar izīrētajā atļauju:

o uzstādīt individuālo ārējo radio, televīzijas un satelīttelevīzijas antenu,

o ievērojot sanitārās normas, turēt dzīvoklī putnus, suņus, kaķus,

o ________________________;

5.2.8. atbrīvojot dzīvojamo telpu, ņemt līdz priekšmetus, kuri pieder īrniekam un kurus viņš izmantojis dzīvojamās telpas uzlabošanai, ja tie atdalāmi, nebojājot telpu, un ja izīrētājs nepiekrīt atlīdzināt to vērtību.

6. Izīrētāja pienākumi un tiesības

6.1. Izīrētājs apņemas:

6.1.1. nodot īrniekam dzīvojamo telpu lietošanas kārtībā saskaņā ar dzīvojamās telpas pieņemšanas-nodošanas aktu;

6.1.2. netraucēt īrniekam un kopā ar viņu likumīgi dzīvojošām personām lietot īrētās dzīvojamās telpas un palīgtelpas, labierīcības un citas iekārtas;

6.1.3. pārrēķināt dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, ja dzīvojamās telpas lietošana un komunālie pakalpojumi nav nodrošināti atbilstoši šī līguma nosacījumiem, kā ari dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;

6.1.4. pēc īrnieka vai kopā ar viņu dzīvojošo personu pieteikuma par attiecīgu samaksu izlabot dzīvokļa iekšējo iekārtu bojājumus;

6.1.5. veikt dzīvojamās mājas vispārējās apskates un iekārtu profilaktisko apkopi dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumos paredzētajā kārtībā;

6.1.6. savlaicīgi izdarīt ēkas kapitālo remontu, kā arī to kārtējo remontu, kura veikšana neietilpst īrnieka pienākumos;

6.1.7. veikt dzīvojamās telpas kārtējo remontu, ja tas nepieciešams sakarā ar kapitālo remontu vai iekārtas uzstādīšanu, kā arī dzīvojamās mājas bojājumu vai citu iemeslu dēļ, kurus novērst ir izīrētāja pienākums.

6.2. Izīrētājam ir tiesības:

6.2.1. veikt īres objektā visu telpu apskati, pārbaudīt labierīcību un ierīču funkcionēšanu;

6.2.2. dot norādījumus sanitāri tehnisko prasību nodrošināšanai;

6.2.3. atsaukt atļauju turēt putnus, suņus vai kaķus, ja netiek ievēroti sanitārie noteikumi un citi noteikumi;

6.2.4. prasīt, lai īrnieks pārtrauktu nelikumīgi iemitinātu personu uzturēšanos dzīvoklī.

7. Citi noteikumi

7.1. īrnieka ģimenes locekļiem, kas dzīvo kopā ar viņu, tāpat kā īrniekam, ir visas tiesības un jāpilda visi pienākumi, kas paredzēti šajā dzīvojamās telpas īres līgumā.

7.2. Jautājumi, kuri nav paredzēti šajā līgumā, dzīvojamo telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas noteikumos, tiek lemti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Strīdus, kas radušies starp līdzējiem, izšķir tiesa vai cita pilnvarota institūcija.

8. Papildnoteikumi

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie izīrētāja, bet otrs - pie īrnieka. Līgums ir par pamatu īrnieka un viņa ģimenes locekļu pierakstīšanai (reģistrēšanai) īrētajā dzīvoklī.

Izīrētājs (paraksts)

Z. v.

Īrnieks (paraksts)

Ar dzīvojamas telpas lietošanas, piemājas teritorijas uzturēšanas, kā ari ar ugunsdrošības noteikumiem īrnieks ir iepazīstināts un informēts, ka par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā, kriminālā un civiltiesiskā atbildība.

Īrnieks (paraksts)

Piezīme.

Atsevišķos līguma punktos variantus, par kuriem vienojas izīrētājs un īrnieks, abos līguma eksemplāros atzīmē ar X

Latvijas Republikas arhitektūras un celtniecības ministrs A. PRŪSIS

 

PIELIKUMS
Dzīvojamās telpas īres parauglīgumam

DZĪVOJAMĀS TELPAS NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS

PIELIKUMS
Dzīvojamās telpas īres parauglīgumam

DZĪVOJAMĀS TELPAS NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS

 

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1993. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 210

DIENESTA DZĪVOJAMĀS TELPAS ĪRES
PARAUGLĪGUMS

Latvijas Republikas arhitektūras un celtniecības ministrs A. PRŪSIS

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par dzīvojamo telpu īri Izdevējs: Ministru Padome Veids: lēmums Numurs: 210Pieņemts: 26.04.1993.Stājas spēkā: 30.04.1993.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 29.04.1993.; Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 20/21, 27.05.1993.; Diena, 87, 07.05.1993.
Saistītie dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
60247
30.04.1993
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)