Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/38

Carnikavā 2013. gada 18. septembrī
Saistošie noteikumi par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 18. septembra lēmumu (prot. Nr. 18, 45. §)

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732
"Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
" 45. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu Carnikavas novadā.

2. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēšanu aģitāciju materiālus Carnikavas novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām (turpmāk tekstā – reklāmas devējs) šo noteikumu noteiktajā kārtībā, kurām Carnikavas novada Būvvalde ir saskaņojusi reklāmas projektu un izdevusi izvietošanas atļauju.

3. Carnikavas novadā aizliegta patvaļīga reklāmas, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

II. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

4. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Carnikavas novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās apbūves raksturs un mērogs. Katrai apbūves teritorijai Carnikavas novada pašvaldība var izvirzīt atšķirīgas prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

5. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai tādā nekustamajā īpašumā, kas atbilst 20.05.2009. Carnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 2009/6 "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi" prasībām.

6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu bez piesaistes zemei:

6.1. jārespektē ēkas proporcijas;

6.2. jārespektē fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;

6.3. reklāma nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

6.4. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

6.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;

6.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas izvirzījums no būvlaides vai apbūves teritorijā prasītā pagalma ir 1,3 m, ja reklāmas ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīve;

6.7. perpendikulāri fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala neatkarīgi no tās platuma nedrīkst atrasties zemāk par 2,2 m no zemes. Brīvajam ietves platumam jāsaglabājas ne mazāk par 1,5 m.

7. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie nedrīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām un ielu perspektīvi.

8. Projektējot stacionāru reklāmu objektu pie gājēju ietves, tas nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu. To izvietojot jāievēro spēkā esošie normatīvie akti.

9. Aizliegti reklāmas objekti ar betona pamatiem, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 x 0,5 m un pamatu ieguldīšanas dziļums vairāk par 1 m, izvietošana ielu sarkanajās līnijās.

10. Aizliegts uzstādīt reklāmu vai reklāmas objektu uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontonus, plostus, kuģus, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus.

11. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektu uz tiltiem pār Gauju un Vecgauju (uz to konstrukcijām, balstiem, apgaismes stabiem, kā arī aizliegts uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas lielformāta reklāmas laukumu uzstādīšanai) posmos, kas projicējas pret ūdeni.

12. Aizliegta stacionāru reklāmas vai reklāmas objektu izvietošana, kuru izmērs pārsniedz 3 m x 5 m (līdz 15 m2), Carnikavas novada administratīvajā teritorijā gar valsts autoceļiem P1 un A1;

13. Carnikavas novada administratīvajā teritorijā aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu uz žogiem un sētām. Aizliegums par izvietošanu neattiecas uz būvizkārtnēm un būvtāfelēm, un neliela izmēra baneriem (līdz 1,5 x 2,5 m), kas informē par konkrētā objekta, pie kura atrodas, pārdošanu un izīrēšanu.

14. Aizliegta tabakas izstrādājumu, azartspēļu (spēļu zāļu), kā arī narkotisko, pornogrāfijas un vardarbības reklāmas izvietošana.

15. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

16. Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

17. Aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot izkārtni, uz valsts kultūras pieminekļa.

18. Uz valsts kultūras pieminekļa aizliegtas izkārtnes, izmantojot gaismas kastes, gaismas un skaņas efektus (izņēmums ir telpiskie gaismas burti).

19. Fiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas izvietot izkārtni tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē) ciema teritorijas centrālajā daļā, kurā atrodas attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisko darbību, izkārtnes vai vairāku izkārtņu kopējais izmērs pieļaujams ne vairāk par 2 kvadrātmetriem.

20. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni saistībā ar būvi (objekts, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1. stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no objekta ieejas, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība. Izvietojot slieteņus uz gājēju ietvēm, jāatstāj 1,5 m brīvais platums gājējiem.

21. Piekrišanu par reklāmas vai reklāmas objektu, tostarp priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu izvietošanu uz pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma, dod Carnikavas novada Būvvalde.

22. No jauna projektējamos parkos reklāmas objektu vietas jāparedz parku projektā, saistībā ar parku plānojuma struktūru un atrašanos pilsētvidē.

23. Pret parku fasādēm atļauts eksponēt afišu stabus.

24. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts izvietot afišas, plakātus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus ne lielākus par A1 izmēru.

III. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība

25. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, mainīt saskaņoto reklāmas vai reklāmas objekta grafisko dizainu, iesniedz Carnikavas novada Būvvaldē saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

26. Persona, kura vēlas turpināt reklāmas vai reklāmas objekta izmantošanu pēc atļaujas derīguma termiņa beigām, ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pirms reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas termiņa beigām, iesniedz pašvaldībā iesniegumu un reklāmas vai reklāmas objekta fotogrāfiju, norādot fotogrāfijas uzņemšanas datumu.

27. Carnikavas novada Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, ja reklāmas izvietošana neatbilst konkrētās pilsētvides apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares materiāliem, reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

28. Carnikavas novada Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņu, ja reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

IV. Reklāmas vai reklāmas objektu ekspluatācijas un demontāžas kārtība

29. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, nodevas samaksas, un uz atļaujā noteikto termiņu.

30. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas objektu konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās uzturēšanu tehniski un vizuāli labā stāvoklī.

31. Reklāmas devējam pēc reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas termiņa beigām pašam jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu 5 dienu laikā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). Ja reklāmas devējs neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu un nav atrodams, tad par demontāžu ir atbildīgs ēkas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs, zemes īpašnieks, ja tas devis rakstisku piekrišanu reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai.

32. Par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu personai 5 dienu laikā rakstiski jāpaziņo Carnikavas novada Būvvaldei.

33. Ja saskaņā ar šiem noteikumiem reklāmas devējs neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, Carnikavas novada Būvvalde nosūta reklāmas devējam brīdinājumu ierakstītā vēstulē par nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu.

V. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

34. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami šo noteikumu noteiktie reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi, un paredzēta atbilstoša administratīvā atbildība.

35. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus izvieto pēc nodevas ieskaitīšanas pašvaldības budžetā.

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

36. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 15.00 euro līdz 72.00 euro.

37. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šajos noteikumos, ir Carnikavas novada pašvaldības policijas amatpersonām.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

38. Carnikavas novada Būvvaldes lēmumu var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtība un termiņos.

39. Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājums

40. Noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1. janvāri.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Pielikums

Carnikavas novada domes
2013. gada 18.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2013/38
IESNIEGUMS
REKLĀMAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA PROJEKTA IZSKATĪŠANAI
1. Reklāmas izvietotājs, tālrunis  
   
2. Reklāmas atrašanās vietas adrese (izņemot mobilo reklāmu), reklāmas nesēja/reklāmas nosaukums  
   
3. Reklāma izvietota uz:  
 


Carnikavas novada domes īpašuma Valsts īpašuma Privātīpašuma
4. Reklāmas nodevas maksātājs    
5. Reklāmas nodevas maksātāja vienotais reģistrācijas numurs    
     
6. Reklāmas nodevas maksātāja juridiskā adrese    
7. Reklāmas nodevas maksātāja faktiskā adrese    
8. Tālrunis*, fakss, e-pasts    
9. Reklāmas nodevas maksātāja norēķinu banka    
10. Reklāmas nodevas maksātāja bankas konta numurs    

 

                                       


11. Reklāmas nodevas maksājuma sadalījums: 1 mēnesis 3mēneši   viss periods
       
12. Reklāmas izmērs      
13. Reklāmas izvietošanas periods      
14. Projekta autors (uzvārds, firma, tālrunis)      
15. Projekta realizētājs (uzvārds, firma, tālrunis)      

Pielikumā:

Reklāmas nesēja skice;

Izvietošanas vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija;

Reklāmas fotomontāža vidē;

Ja reklāma tiek uzkrāsota uz ugunsmūra/fasādes, jāiesniedz fasādes krāsojuma pase un ēkas īpašnieka garantijas vēstule, kurā tiek apliecināts, ka mēneša laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām fasāde tiks pārkrāsota atbilstoši ēkas vai būves krāsojuma pasei;

Ja reklāma tiek izvietota konstruktīvā saistībā ar būvi: Būves, uz kuras tiek izvietots reklāmas objekts, īpašnieka rakstiska piekrišana, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;

Reklāmas objektiem ar piesaisti zemei:

●vietas fotogrāfija, pieprasāmā zemes gabala plāns ar zemes gabala robežām un norādīt reklāmas atrašanās vietu

Projekts iesniegts uz ___________ lapām.

Apliecinu iesniegtās informācijas pareizību.

  Vārds, uzvārds  
     
  Datums, paraksts  
Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošiem noteikumiem Nr. SN/2013/38 "Saistošie noteikumi par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Carnikavas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu izdošana nepieciešama, lai noteiktu vienotu kārtību reklāmas materiālu izvietošanai publiskās vietās Carnikavas novadā, kā arī noteiktu ierobežojumus attiecībā uz to izmēriem, veidu un izvietošanu.

Pašlaik novadā nav spēkā esošu normatīvo aktu reklāmas jomā. Atļaujas reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, tiek izsniegtas saskaņā ar 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr. 732 noteikto.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 7. punktu, kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu jautājumos par reklāmas materiālu izvietošanu publiskās vietās.

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 45. punktu.

Noteikumu izdošanas mērķis ir regulēt reklāmas materiālu izvietošanas, ekspluatācijas un demontāžas kārtību publiskās vietās Carnikavas novadā, veidojot kvalitatīvu un harmonisku novada vizuālo tēlu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās maksājama nodeva saskaņā ar Carnikavas novada domes izcenojumu cenrādi.

Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu regulējums attieksies uz personām, kas vēlas izvietot reklāmas materiālus novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada Būvvalde.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Carnikavas novada domeVeids: saistošie noteikumiNumurs: SN/2013/38Pieņemts: 18.09.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Carnikavas novada vēstis", 11.11.2013.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
262407
01.01.2014
424
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)