Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.327

Rīgā 2013.gada 18.jūnijā (prot. Nr.35 7.§)
Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un nosacījumus, kādā piešķir atbalstu mikroaizdevuma (turpmāk – aizdevums) veidā darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitātē "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" izveidotā ieguldījumu fonda ietvaros.

2. Kopējais aizdevumu apmērs šo noteikumu 1. punktā minētā ieguldījumu fonda ietvaros ir 1 500 000 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 383 221 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 116 779 euro apmērā.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.335 redakcijā)

3. Termiņš aizdevuma līguma noslēgšanai ar saimnieciskās darbības veicēju – 2015. gada 30. novembris.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.335 redakcijā)

4. Šo noteikumu izpratnē saimnieciskās darbības veicēji ir:

4.1. sīkās (mikro), mazās un vidējās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu izpratnē;

4.2. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikumam.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.335)

4.1 Šo noteikumu izpratnē viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.335 redakcijā)

5. Saimnieciskās darbības veicējiem atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.335 redakcijā)

II. Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji

6. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

6.1. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā noteiktajām darbībām un nozarēm;

6.2. ieroču un munīcijas ražošanai un tirdzniecībai;

6.3. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai;

6.4. alkohola ražošanai un tirdzniecībai;

6.5. azartspēlēm un derībām;

6.6. finanšu un apdrošināšanas darbībai;

6.7. operācijām ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja aizdevums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

6.8. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšanai;

6.9. sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbībai;

6.10. mājsaimniecību kā darba devēju darbībai;

6.11. transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;

6.12. elektroenerģijai un siltumapgādei.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.335 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.33)

7. Šo noteikumu ietvaros atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam:

7.1. kuram saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi;

7.2. kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

7.3. kuram uz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienu (ja saimnieciskās darbības veicējs ir kapitālsabiedrība) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

7.4. kuram uz aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienu (ja vismaz kādam no dalībniekiem ir neierobežota atbildība par saimnieciskās darbības veicēja parādsaistībām) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.33 redakcijā)

III. Aizdevuma nosacījumi

8. Aizdevumi tiek piešķirti, lai nodrošinātu finansējumu saimnieciskās darbības veicēju izveidei, izaugsmei un darbības paplašināšanai, kā arī piesaistītu apgrozāmos līdzekļus dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai.

9. Saimnieciskās darbības veicēja pamata saimnieciskās darbības vieta ir Latvijas Republikā.

10. Aizdevuma maksimālā summa ir EUR 25 000. Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt vairākus aizdevumus ar nosacījumu, ka to kopsumma nepārsniedz šajā punktā noteikto maksimālo summu.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1396; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

11. Aizdevuma maksimālais termiņš ir 10 gadu.

12. Lai saņemtu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz finanšu starpniekam aizdevuma pieteikumu un uzņēmējdarbības projekta aprakstu, kā arī informāciju par jebkādu citu de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma ietvaros, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un norādot ziņas par attiecīgo fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.335 redakcijā)

IV. Finanšu starpnieki

13. Aizdevumus izsniedz finanšu starpnieki.

14. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" (turpmāk – ieguldījumu fonda ieviesējs) izvēlas finanšu starpniekus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma procedūru.

15. Ieguldījumu fonda ieviesējs un finanšu starpnieki slēdz finansējuma līgumu, kurā nosaka, ka ieguldījumu fonds finansē 50 % no aizdevuma summas un par šo aizdevuma daļu netiek aprēķināti aizdevuma procenti, un sedz finanšu starpnieku vadības izmaksas par ieguldījumu fonda finansēto aizdevuma daļu. Finanšu starpnieku līdzfinansējums ir 50 % no aizdevuma summas.

16. Finanšu starpnieku piemērotā aizdevuma procentu likme šo noteikumu ietvaros nepārsniedz 50 % no maksimālās likmes, ko finanšu starpnieki piemērotu pielīdzināma riska aizdevumam, kas nav sniegts šo noteikumu ietvaros.

17. Šo noteikumu 15.punktā minētās finanšu starpnieku vadības izmaksas sedz, ievērojot Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 43.panta 4.punktā minētos noteikumus.

18. Aizdevuma izsniegšanas kārtību nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp finanšu starpnieku un saimnieciskās darbības veicēju.

V. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana, atbalsta kumulācija un uzskaite

19. Subsīdijas ekvivalents ir vienāds ar izsniegtā aizdevuma apmēru.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1396; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

20. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu. Atbalsts vienam vienotam uzņēmumam nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.335 redakcijā)

21. Saimnieciskās darbības veicēja apvienošanās gadījumā ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu. Saimnieciskās darbības veicēja sadalīšanās gadījumā saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas de minimis atbalsta saņemšanas rezultātā guva labumu un kas pārņem darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.33 redakcijā)

22. Šo noteikumu ietvaros saimnieciskās darbības veicējam finansējumu nepiešķir, ja saimnieciskās darbības veicējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības līdzekļiem vai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļiem.

(MK 27.01.2015. noteikumu Nr.33 redakcijā)

23. Atbalsta uzskaiti veic finanšu starpnieks saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 327Pieņemts: 18.06.2013.Stājas spēkā: 28.06.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 27.06.2013. OP numurs: 2013/122.2
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
257784
{"selected":{"value":"30.01.2015","content":"<font class='s-1'>30.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.01.2015","iso_value":"2015\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-29.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.12.2013","iso_value":"2013\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2013","iso_value":"2013\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2013.-12.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)