Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties
savam kontam

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.997

Rīgā 2010.gada 26.oktobrī (prot. Nr.55 27.§)
Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta pirmās daļas 3. punktu un
Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 21)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka nosacījumus atbalsta piešķiršanai garantiju veidā saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai un daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšanai Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros (turpmāk – garantijas).

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr.274 redakcijā)

2. Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām piešķir akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija ALTUM" (turpmāk – Attīstības finanšu institūcija).

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr.274 redakcijā)

3. Šo noteikumu izpratnē garantijas var saņemt:

3.1. saimnieciskās darbības veicēji, kas ir komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības komercdarbību un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu izpratnē;

3.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotās personas, kas nodrošina projekta īstenošanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros. Pilnvarotā persona ir ieguvusi juridiskas personas statusu un projekta ietvaros neveic saimniecisko darbību. Šajā apakšpunktā minētajiem garantijas saņēmējiem tiek piemēroti šo noteikumu 5., 7.2 un 8. punktā, 9.1. apakšpunktā, kā arī 10.1, 10.2, 13.1 un 23.1 punktā minētie nosacījumi.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.414; MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.274)

3.1 Šo noteikumu izpratnē sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikumā noteiktajām definīcijām.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

3.2 Šo noteikumu izpratnē lielais saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajām definīcijām.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

3.3 Šo noteikumu izpratnē jaundibināts saimnieciskās darbības veicējs ir sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kura ne vēlāk kā trīs gadus pirms garantijas pieteikuma iesniegšanas dienas ir reģistrēta attiecīgajā Uzņēmumu reģistra reģistrā.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr.274 redakcijā)

3.4 Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

4. Garantijas sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

5. Garantiju izsniegšanas kārtību, kompensāciju izmaksu un zaudējumu samazināšanas pasākumus nosaka saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, kas noslēgti starp Attīstības finanšu institūciju un kredītiestādēm vai to meitas sabiedrībām.

(Grozīts ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.274)

II. Neatbalstāmās nozares, darbības un saimnieciskās darbības veicēji

6. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

6.1. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta pirmās daļas "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā noteiktajām nozarēm un darbībām;

6.2. ieroču un munīcijas ražošanai un tirdzniecībai;

6.3. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai;

6.4. alkohola ražošanai un tirdzniecībai;

6.5. azartspēlēm un derībām;

6.6. finanšu un apdrošināšanas darbībai;

6.7. operācijām ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja garantija tiek piešķirta darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projekta īstenošanai vai nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

6.8. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšanai;

6.9. kravas autotransporta līdzekļu iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu;

6.10. darbībām, kas ir saistītas ar elektroenerģijas ražošanu un siltumapgādi;

6.11. kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei;

6.12. avansa maksājuma garantijas saņemšanai citu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

7. Atbalstu nepiešķir šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

7.1. kuriem ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kuriem saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai saimnieciskās darbības veicēji atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

7.2. kuri garantijas pieteikuma iesniegšanas dienā (ja saimnieciskās darbības veicēji ir kapitālsabiedrības) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudējuši vairāk nekā pusi no to parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

7.3. kuri garantijas pieteikuma iesniegšanas dienā (ja vismaz kādam no saimnieciskās darbības veicēju dalībniekiem ir neierobežota atbildība par saimnieciskās darbības veicēja parādsaistībām) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudējuši vairāk nekā pusi no sabiedrības grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

7.4. kuriem (ja tie ir lielie saimnieciskās darbības veicēji) saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0;

7.5. kuriem saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.539 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.274)

7.1 Atbalstu nepiešķir šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotajām personām, kurām:

7.1 1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai saimnieciskā darbība ir izbeigta;

7.1 2. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.274)

7.2 Šo noteikumu 7.2., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētās prasības nevērtē, ja uz garantijas pieteikuma iesniegšanas dienu saimnieciskās darbības veicējs ir jaundibināts saimnieciskās darbības veicējs šo noteikumu 3.3 punkta izpratnē.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr.274 redakcijā)

III. Atbalstāmie finanšu pakalpojumi un garantijas apjoms

8. Atbalstu var saņemt, ja garantijas piešķir par šādiem finanšu pakalpojumiem:

8.1. aizdevums investīciju veikšanai;

8.2. apgrozāmo līdzekļu aizdevums;

8.3. finanšu līzings;

8.4. faktorings, kurā klients (saimnieciskās darbības veicējs) saskaņā ar noslēgto faktoringa līgumu atbild faktoram (kredītiestāde vai tās meitas sabiedrība) par nodotā vai nododamā prasījuma drošību;

8.5. konkursa, avansa maksājuma, maksājuma, izpildes vai laika garantija.

9. Atbalstu piešķir tikai par jauniem finanšu pakalpojumiem, izņemot gadījumu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

9.1. tiek pagarināts šo noteikumu 8.2., 8.4. un 8.5. apakšpunktā minēto vai Attīstības finanšu institūcijas iepriekš garantēto finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņš;

9.2. tiek sniegta garantija par esošajiem šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem, nepiemērojot šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 10.1. apakšpunktā un 12. punktā minētos nosacījumus, kā arī papildus šajos noteikumos ietvertajām prasībām tiek izpildīti arī šādi nosacījumi:

9.2.1. saimnieciskās darbības veicēja Krievijas Federācijas noteiktajiem ierobežojumiem pakļauto preču ražošanas un eksporta apjomi vai izejvielu piegādes apjomi, pārvadāšanas, ekspedīcijas vai loģistikas pakalpojumu sniegšanas apjomi ir vismaz 10 % apmērā no kopējā saimnieciskās darbības veicēja apgrozījuma, ja Krievijas Federācijas noteikto ierobežojumu ietekmē tiek izbeigti piegādes vai pakalpojuma līgumi vai samazināta preces (piegādes) vai pakalpojuma iepirkuma cena, vai samazinājies attiecīgo piegāžu vai pakalpojumu apjoms, vai saimnieciskās darbības veicēja eksporta apjoms uz Krievijas Federāciju pārsniedz 30 % un Krievijas Federācijas valūtas svārstību dēļ saimnieciskās darbības veicējs saskaras ar likviditātes problēmām, kuras viņš ir pamatojis;

9.2.2. saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas atzinumu saimnieciskās darbības veicējs var atgūt ekonomisko dzīvotspēju, ja tiek īstenoti saimnieciskās darbības veicēja pārstrukturēšanas pasākumi;

9.2.3. saimnieciskās darbības veicējs uz 2013. gada 31. decembri neatbilst šo noteikumu 7.2., 7.3. vai 7.4. apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

9.2.4. finanšu pakalpojuma pamatsummas atmaksa tiek atlikta vismaz uz gadu, bet ne vairāk kā uz diviem gadiem, ja atbalsts tiek piešķirts šo noteikumu 9.2.1. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī, ja nepieciešams, papildus tiek atviegloti finansējuma atmaksas nosacījumi;

9.2.5. finanšu pakalpojumam netiek palielināta procentu likme;

9.2.6. saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas atzinumu finanšu pakalpojuma nodrošinājuma vērtība nav mazāka par pamatsummas un procentu maksājumu atlikuma vērtību vai kopējais ekonomiskais labums, ko aprēķina atbilstoši neto tagadnes vērtībai un ko kredītiestāde vai tās meitas sabiedrība gūst, saņemot garantiju un sniedzot šo noteikumu 9.2.4. apakšpunktā minētos finansējuma atmaksas nosacījumu atvieglojumus, nav pozitīvs;

9.2.7. lielā saimnieciskās darbības veicēja kredīta kvalitāte nav zemāka par šo noteikumu pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi".

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.539 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.274)

10. Atbalstu var saņemt saimnieciskās darbības veicēji, ievērojot šādus nosacījumus:

10.1. garantiju piešķir par finanšu pakalpojumu, ja attiecīgais finansējums tiek izmantots saimnieciskās darbības sākumā vai saimnieciskās darbības paplašināšanai un Attīstības finanšu institūcija šo saimniecisko darbību ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgu;

10.2. garantija sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma;

10.3. vienam sīkajam (mikro), mazajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un ar to saistīto personu grupai garantētā summa nepārsniedz 1 500 000 euro (vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadu;

10.4. vienam lielajam saimnieciskās darbības veicējam, kura garantijas kredīta kvalitāte nav zemāka par šo noteikumu pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi", vai šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajam sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam, kura garantijas kredīta kvalitāte ir zemāka par šo noteikumu pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi", un ar to saistīto personu grupai garantētā summa nepārsniedz:

10.4.1. 1 500 000 euro (vai 750 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz piecus gadus;

10.4.2. 750 000 euro (vai 375 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē) un garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadu.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr.274 redakcijā)

10.1 Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajiem garantijas saņēmējiem netiek piešķirts valsts atbalsts.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

10.2 Atbalstu var saņemt šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētās pilnvarotās personas, ievērojot šādus nosacījumus:

10.2 1. garantija sedz līdz 80 % no finanšu pakalpojuma;

10.2 2. kopējā spēkā esošā garantētā summa vienai šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai pilnvarotajai personai nepārsniedz 3 000 000 euro un garantijas termiņš nepārsniedz 15 gadu.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr.274 redakcijā)

IV. Garantijas prēmijas aprēķināšanas kārtība

11. Garantijas prēmiju Attīstības finanšu institūcija aprēķina, piemērojot gada prēmijas likmes (pielikums) atbilstoši saimnieciskās darbības veicēja kredīta kvalitātei un nodrošinājuma līmenim, kas noteikti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas kredīta kvalitātes novērtēšanas sistēmu.

(Grozīts ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.274)

11.1 Gada prēmijas likmi (pielikums) par šo noteikumu 8.5.apakšpunktā minēto finanšu pakalpojumu samazina par 25 %.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

12. Atbalstu var saņemt, ja garantijas kredīta kvalitāte nav mazāka par šo noteikumu pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi".

13. Jaundibinātam saimnieciskās darbības veicējam gada prēmijas likme ir 0,75 %, ja nodrošinājuma līmenis ir zems vai parasts, vai 0,55 %, ja nodrošinājuma līmenis ir augsts, bet ne mazāka par gada prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

13.1 Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajiem garantijas saņēmējiem darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projekta ietvaros nosaka gada prēmijas likmi 0,65 % apmērā.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

13.2 Šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētajām garantijām sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem, kura garantijas kredīta kvalitāte ir zemāka par šo noteikumu pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi", garantijas gada prēmijas likme ir 0,75 %, ja nodrošinājuma līmenis ir augsts, 1,25 %, ja nodrošinājuma līmenis ir parasts, vai 1,5 %, ja nodrošinājuma līmenis ir zems.

(MK 09.09.2014. noteikumu Nr.539 redakcijā)

V. Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšana un atbalsta kumulācija

14. Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam aprēķina kā starpību starp atbilstošās kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi (pielikums) un piemēroto gada prēmijas likmi naudas izteiksmē. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, starpība starp likmēm tiek diskontēta, izmantojot Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, kuru nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 19.janvāris, Nr. C 014) un kuras bāzes likmei tiek pieskaitīti 100 bāzes punkti.

14.1 Ja garantija izsniegta lieliem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem garantijas kredīta kvalitāte nav zemāka par šo noteikumu pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi", vai šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētās garantijas izsniegtas sīkiem (mikro), maziem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru garantijas kredīta kvalitāte ir zemāka par šo noteikumu pielikumā noteikto kredīta kvalitātes klasi "Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi", subsīdijas ekvivalents ir 200 000 euro vai 100 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas autotransporta nozarē un garantija ir izsniegta par šo noteikumu 10.4. apakšpunktā minēto maksimāli iespējamo garantijas apmēru un termiņu. Ja garantija ir izsniegta par mazāku apmēru vai īsāku termiņu, subsīdijas ekvivalents tiek proporcionāli samazināts.

(MK 02.06.2015. noteikumu Nr.274 redakcijā)

15. Šo noteikumu ietvaros piešķirtais atbalsts vienam vienotam uzņēmumam nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

16. Nosakot šo noteikumu 15. punktā minēto pieļaujamo atbalsta apmēru, ņem vērā citu saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 28. decembris, Nr. L 379) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006).

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

17. Pirms atbalsta saņemšanas finansējuma saņēmējs iesniedz Attīstības finanšu institūcijā uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī apliecinājumu par patiesas un pilnīgas informācijas sniegšanu un šajos noteikumos ietverto nosacījumu ievērošanu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1518 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.274)

18. Attīstības finanšu institūcija pārbauda, vai atbalsta kopējā summa, ko saimnieciskās darbības veicējs ir saņēmis par kārtējo gadu un diviem iepriekšējiem kalendāra gadiem atbilstoši Komisijas regulai Nr. 1998/2006 un Komisijas regulai Nr. 1407/2013, nepārsniedz 200 000 euro vai 100 000 euro, ja saimnieciskās darbības veicējs darbojas kravu autopārvadājumu nozarē.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.274)

19. (Svītrots ar MK 28.05.2013. noteikumiem Nr.283)

20. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu de minimis atbalstu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā)

21. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu drīkst apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja šādas kumulācijas rezultātā atbalsta intensitāte nepārsniedz Komisijas regulā Nr. 651/2014 vai Eiropas Komisijas apstiprinātajā atbalsta programmā, vai individuālajā atbalsta projektā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.414)

21.1 Ja šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu paredzēts apvienot ar Reģionālo atbalstu ieguldījumiem, ko sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 vai Eiropas Komisijas apstiprināto atbalsta programmu, vai individuālo atbalsta projektu, atbalsta saņēmējam projekta īstenošanā jāiegulda vismaz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.414)

22. (Svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.414)

23. Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām nedrīkst apvienot ar darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" ietvaros saņemto finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā" noteiktajiem nosacījumiem, ja to sniedz garantijas vai aizdevuma veidā.

23.1 Šo noteikumu ietvaros Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu nevar piešķirt, ja atbalsta saņēmējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 21.punktam.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.414)

VI. Atbalsta uzskaite

24. Attīstības finanšu institūcija nodrošina šo noteikumu ietvaros sniegtā atbalsta uzskaiti, tai skaitā informāciju, kas apliecina, ka atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem nav saņēmuši saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst šo noteikumu 7. un 7.1 punktā minētajiem nosacījumiem. Minēto uzskaiti Attīstības finanšu institūcija glabā 10 gadu no dienas, kad Attīstības finanšu institūcija ir piešķīrusi pēdējo aizdevumu, un pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.274)

24.1 Informāciju par šo noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu atbalsta saņēmējs glabā 10 gadus no dienas, kad saņemts atbalsts.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 21 redakcijā)

25. Atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

25.1 Lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti šo noteikumu 18. punktā minētie nosacījumi, veicot atbalsta uzskaiti, Attīstības finanšu institūcija:

25.1 1. konstatējot, ka saimnieciskās darbības veicējs ir ticis apvienots, ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

25.1 2. konstatējot, ka saimnieciskās darbības veicējs ir ticis sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai arī, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.414 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.06.2015. noteikumiem Nr.274)

VII. Noslēguma jautājumi

26. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumus Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 51.nr.; 2010, 23., 172.nr.).

27. Atbalstu sniedz līdz 2016. gada 31. maijam.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 414 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 21)

28. Garantijām, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemēro Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumus Nr.269 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai".

29. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.997
Gada prēmijas likmes

(Pielikums MK 28.05.2013. noteikumu Nr.283 redakcijā)

Kredītu kvalitāte

Reitingu aģentūras "Standard and Poor's" reitings

Reitingu aģentūras
"Fitch" reitings

Reitingu aģentūras "Moody’s" reitings

Gada prēmijas likme
(gada drošās zonas prēmijas likme)

nodrošinājuma līmenis*

augsts

parasts

zems

Visaugstākā kvalitāte AAA AAA Aaa

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

Ļoti augsta maksātspēja AA +
AA
AA –
AA +
AA
AA –
Aa 1
Aa 2
Aa 3

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

0,2 %
(0,4 %)

Augsta maksātspēja A +
A
A –
A +
A
A –
A 1
A 2
A 3

0,2 %
(0,55 %)

0,25 %
(0,55 %)

0,25 %
(0,55 %)

Pietiekama maksātspēja BBB +
BBB
BBB –
BBB +
BBB
BBB –
Baa 1
Baa 2
Baa 3

0,25 %
(0,8 %)

0,3 %
(0,8 %)

0,3 %
(0,8 %)

Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiem BB +
BB
BB +
BB
Ba 1
Ba 2

0,3 %
(2 %)

0,55 %
(2 %)

0,55 %
(2 %)

BB –
B +
BB –
B +
Ba 3
B 1

0,55 %
(3,8 %)

0,75 %
(3,8 %)

0,75 %
(3,8 %)

Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļi
B
B –
B
B –
B 2
B 3

0,55 %
(6,3 %)

0,75 %
(6,3 %)

1,25 %
(6,3 %)

Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīguma CCC +
CCC
CCC –
CC
CCC +
CCC
CCC –
CC
C
Caa 1
Caa 2
Caa 3

Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistības SD
D
DDD
DD
D
Ca
C

Piezīme. * Augsts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir 30 % vai mazāki. Parasts nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir no 31 % līdz 59 %. Zems nodrošinājuma līmenis – zaudējumi saistību neizpildes gadījumā ir lielāki par 60 %. Jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem gada drošās zonas prēmijas likme ir 3,8 %, bet ne mazāka par drošās zonas prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai.

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 997Pieņemts: 26.10.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 177 (4369), 09.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Tiesību akta skaidrojumi
220826
{"selected":{"value":"15.01.2016","content":"<font class='s-1'>15.01.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.01.2016","iso_value":"2016\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2015","iso_value":"2015\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2015.-14.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2014","iso_value":"2014\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2014.-05.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2014","iso_value":"2014\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2014.-17.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2013","iso_value":"2013\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2013","iso_value":"2013\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2013.-28.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-29.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.01.2016
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)