Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.887

Rīgā 2010.gada 21.septembrī (prot. Nr.48 2.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.1.pasākuma "Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes" 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana";

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir veicināt nozaru konkurētspējas stiprināšanu, atbalstot komersantu ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību, veicinot ārvalstu tiešo investīciju piesaistīšanu Latvijai un veicinot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.869 redakcijā)

3. Apakšaktivitātes ietvaros atbalsta šādas darbības:

3.1. nacionālo stendu organizēšana starptautiskajās izstādēs ārvalstīs;

3.2. mārketinga aktivitāšu (tajā skaitā reklāmas un mārketinga kampaņas, ārvalstīs reģistrētu komercsabiedrību, kas sniedz tūrisma pakalpojumus, un žurnālistu iepazīšanās vizītes) organizēšana Latvijā un ārvalstīs, mārketinga pētījumu un citu pasākumu organizēšana ārvalstu tūristu piesaistei;

3.3. uzņēmējdarbības veicināšanas un investīciju piesaistes pasākumi:

3.3.1. Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbības un potenciālo ārējo noieta tirgus izpētes nodrošināšana;

3.3.2. ārvalstu investīciju piesaistes pasākumi (dalība starptautiskās investīciju piesaistes izstādēs un mārketinga kampaņu organizēšana);

3.3.3. sagatavošanās pasākumi ieiešanai jaunos ārējos tirgos (dalība starptautiskās izstādēs, tirdzniecības misiju organizēšana, semināru un konferenču organizēšana, starptautisku mārketinga pasākumu organizēšana un tirgus pētījumu iegāde).

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.869 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.826; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.638)

4. Apakšaktivitātes ietvaros netiek atbalstītas darbības, kas saistītas ar importa apjomu palielināšanu, Latvijas tirgus apgūšanu vai nostiprināšanos tajā, kā arī konkurētspējas veicināšanu Latvijas tirgū.

5. Apakšaktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

6. Apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniedzējas ir:

6.1. valsts aģentūra, kuras mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību;

6.2. valsts aģentūra, kura ir izveidota, lai īstenotu tūrisma attīstības valsts politiku.

7. Aktivitātes ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs – līdz 2013.gadam ir atbalstīti 330 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti.

8. Apakšaktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir tiešās pārvaldes iestāde "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.826; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

9. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

9.1. atbildīgās iestādes kompetence:

9.1.1. piemēro n+2 un n+3 principu apakšaktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

9.1.2. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

9.1.3. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

9.1.4. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

9.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

9.1.6. līdz vienošanās ar finansējuma saņēmēju noslēgšanai uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.1.7. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

9.1.8. līdz vienošanās noslēgšanai plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par apakšaktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

9.1.9. izsludina atbildīgās iestādes mājaslapā internetā paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu, iesniegšanas pārtraukšanu vai izbeigšanu;

9.1.10. izstrādā, apstiprina un publicē atbildīgās iestādes mājaslapā internetā projekta iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projekta iesniegumu vērtēšanas veidlapu;

9.2. sadarbības iestādes kompetence:

9.2.1. izstrādā vienošanās projektu un slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

9.2.2. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

9.2.3. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās vadošajai iestādei pārbaudes veikšanai;

9.2.4. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi;

9.2.5. pēc vienošanās noslēgšanas uzkrāj datus par projektu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.2.6. pēc vienošanās noslēgšanas plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projekta īstenošanu;

9.2.7. nodrošina apakšaktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tajā skaitā piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

9.2.8. analizē problēmas apakšaktivitātē un projektu īstenošanā un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par apakšaktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

9.2.9. izskata un apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

10. Apakšaktivitātes ietvaros projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz 6 207 795 euro. Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz minēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 4 000 000 euro.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 638 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 139)

11. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un virssaistību līdzfinansējums tiešās pārvaldes iestādei, kuras mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību, ir 8 139 180 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiešās pārvaldes iestādei, kura izveidota, lai īstenotu tūrisma attīstības valsts politiku, ir 2 068 615 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu no valsts budžeta ietvaros piešķirtajiem līdzekļiem ne mazāk kā 40 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 638 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 139)

II. Finansējuma saņēmēju atbalstāmās darbības

12. Ja finansējuma saņēmēja ir tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt komercdarbības attīstību, attiecīgā tiešās pārvaldes iestāde:

12.1. apakšaktivitātes ietvaros piešķirto finansējumu izmanto šo noteikumu 3.1. un 3.3.apakšpunktā minētajām darbībām, izņemot darbības, kurās gala labuma saņēmēji ir arī finansējuma saņēmēji 2.3.2.3.aktivitātē "Klasteru programma";

12.2. atbalstāmo darbību ietvaros atbalsta saņēmējus izvērtē, ievērojot finansējuma saņēmēja izstrādātu kārtību, kādā izvēlas un sniedz atbalstu komersantiem, pašvaldībām, biedrībām, nodibinājumiem, kooperatīvajām sabiedrībām (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām), ostu pārvaldēm, izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām (tai skaitā atvasinātām publiskām personām, kas darbojas NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļā "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļā "Augstākā izglītība" minētajās jomās);

12.3. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās darbības ietvaros nacionālā stenda dalībniekiem nodrošina izstādes organizatora noteikto izmaksu (dalības maksa izstādē, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā) segšanu, stenda konstrukciju un tās izgatavošanu, kā arī organizē stenda mārketinga pasākumus.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.869 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.826; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.638)

13. Ja finansējuma saņēmēja ir tiešās pārvaldes iestāde, kura izveidota, lai īstenotu tūrisma attīstības valsts politiku, attiecīgā tiešās pārvaldes iestāde:

13.1. apakšaktivitātes ietvaros piešķirto finansējumu izmanto šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētajām darbībām;

13.2. atbalstāmās darbības īsteno, ievērojot Tūrisma attīstības valsts aģentūras konsultatīvās padomes apstiprināto Latvijas Tūrisma mārketinga stratēģiju;

13.3. sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūras konsultatīvo padomi nodrošina dalībnieku atlasi nacionālajam stendam;

13.4. organizējot nacionālo stendu, atbalsta saņēmējus izvērtē, ievērojot finansējuma saņēmēja izstrādātu kārtību, kādā izvēlas un sniedz atbalstu komersantiem, pašvaldībām, biedrībām, nodibinājumiem, kooperatīvajām sabiedrībām (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām), ostu pārvaldēm, izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām (tai skaitā atvasinātām publiskām personām, kas darbojas NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļā "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļā "Augstākā izglītība" minētajās jomās);

13.5. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētās darbības ietvaros nacionālā stenda dalībniekiem nodrošina izstādes organizatora noteikto izmaksu (dalības maksa izstādē, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā) segšanu, stenda konstrukciju un tās izgatavošanu, kā arī organizē stenda mārketinga pasākumus.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.869 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.826; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.638)

III. Prasības atbalsta saņemšanai

(Nodaļas nosaukums 14.10.2014. noteikumu Nr.638 redakcijā)

14. Finansējuma saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros piešķir de minimis atbalstu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, kooperatīvajām sabiedrībām (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām), ostu pārvaldēm, izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām (tai skaitā atvasinātām publiskām personām, kas darbojas NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļā "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļā "Augstākā izglītība" minētajās jomās), ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) nosacījumus de minimis atbalsta piešķiršanai.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.638 redakcijā)

14.1 Finansējuma saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros pirms de minimis atbalsta piešķiršanas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, kooperatīvajām sabiedrībām (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām un atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām), ostu pārvaldēm, izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām (tai skaitā atvasinātām publiskām personām, kas darbojas NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļā "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļā "Augstākā izglītība" minētajās jomās) pārbauda, vai piešķirtā de minimis atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirtā de minimis atbalsta apmēru nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru, un pārliecinās par atbalsta saņēmēja atbilstību viena vienota uzņēmuma definējumam, kas minēts regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.638 redakcijā)

14.2 De minimis atbalsta saņēmējs de minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.280 redakcijā)

14.3 Lai saņemtu de minimis atbalstu, ir nepieciešams iesniegt uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.280 redakcijā)

14.4 De minimis atbalstu var saņemt saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām prasībām.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.280 redakcijā)

15. Atbalstu var saņemt komersants un kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība), kas atbilst šādām prasībām:

15.1. komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā vai kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība) ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

15.2. komersants vai kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība) pretendē uz atbalstu atbalstāmajā nozarē (neatbalstāmo nozaru saraksts iekļauts šo noteikumu 1. pielikumā);

15.3. komersantam vai kooperatīvajai sabiedrībai (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai vai atbilstīgai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai) ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;

15.4. komersantam vai kooperatīvajai sabiedrībai (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai un atbilstīgai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai) saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu;

15.5. komersants vai kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība) finansējuma saņēmējam nav sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

15.6. komersanta vai kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības) interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un komersantam vai kooperatīvajai sabiedrībai (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai vai atbilstīgai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai) saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

15.7. komersants vai kooperatīvā sabiedrība (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība) nav saņēmusi vai neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

15.8. kooperatīvajā sabiedrībā (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrībā vai atbilstīgā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrībā) ir apvienojušies vismaz trīs komersanti (netiek piešķirts atbalsts dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām).

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.638 redakcijā)

16. Atbalsts dalībai nacionālajā stendā netiek piešķirts komersantiem, kuru produkts neatbilst mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde.

17. Atbalstu var saņemt pašvaldība, kas atbilst šādām prasībām:

17.1. pašvaldībai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu;

17.2. pašvaldība finansējuma saņēmējam nav sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

17.3. pašvaldība nav saņēmusi vai neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

17.4. pašvaldība atbalstu dalībai nacionālajā stendā var saņemt, ja dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju;

17.5. pašvaldība var saņemt atbalstu, kura apmērs viena kalendāra gada ietvaros nepārsniedz 66 667 euro;

17.6. pašvaldība var saņemt atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.869; MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.826; MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.280)

18. Atbalstu var saņemt biedrības, nodibinājumi, ostu pārvaldes, izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas (tai skaitā atvasinātas publiskas personas, kas darbojas NACE 2. red. M sadaļas "Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi" 72. nodaļā "Zinātniskās pētniecības darbs" un P sadaļas "Izglītība" 85.4. nodaļā "Augstākā izglītība" minētajās jomās), kas atbilst šādām prasībām:

18.1. tai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu;

18.2. tā nav finansējuma saņēmēju tīši maldinājusi, sniedzot nepatiesu informāciju saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektu īstenošanu;

18.3. iesniedzot projektu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības īstenošanu, tā var saņemt atbalstu, kura apmērs šo noteikumu ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 667 euro, savukārt, iesniedzot projektu, kas ir saistīts ar saimnieciskās darbības īstenošanu, var saņemt de minimis atbalstu;

18.4. tā nav saņēmusi vai neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

18.5. biedrībā ir apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības);

18.6. starp nodibinājuma dibinātājiem un to biedriem (biedrībām un personālsabiedrībām) un dibinātājiem (nodibinājumu) ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības);

18.7. tā var saņemt de minimis atbalstu, ja tai ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās saimnieciskā darbība nav izbeigta.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.638 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

19. Nacionālo stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs ārvalstīs attiecināmas ir šādas izmaksas:

19.1. izstādes organizatora noteiktās izmaksas (dalības maksa izstādē, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā un dalībnieku karšu iegādi);

19.2. stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, nomas, uzstādīšanas un stenda darbības nodrošināšanas izmaksas izstādes laikā;

19.3. stenda, tehniskā aprīkojuma un mārketinga materiālu transportēšanas izmaksas līdz izstādes norises vietai un atpakaļ no tās;

19.4. stenda apdrošināšanas izmaksas transportēšanas un ekspozīcijas laikā;

19.5. darba semināru, prezentāciju, degustāciju, konferenču, preses konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tajā skaitā telpu nomas, tehniskā aprīkojuma, produktu iegādes, transportēšanas un uzglabāšanas, dalībnieku piesaistes un reprezentācijas izmaksas), ievērojot pareizas finanšu vadības principu;

19.6. mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas (tajā skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) un izplatīšanas izmaksas), un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;

19.7. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos;

19.8. konsultāciju pakalpojumu izmaksas;

19.9. reprezentācijas izdevumi izstādēs un ar izstādi saistītajos pasākumos (tajā skaitā darba semināros, prezentācijās, konferencēs, preses konferencēs, darījuma tikšanās), nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

19.10. komandējuma izmaksas diviem projekta iesniedzēja pārstāvjiem, tajā skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas;

19.11. stenda organizēšanas pakalpojuma izmaksas.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.826 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.638)

20. Uzņēmējdarbības veicināšanas un investīciju piesaistes pasākumiem, izņemot sagatavošanās pasākumus ieiešanai jaunos ārējos tirgos, attiecināmas ir šādas izmaksas:

20.1. sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas;

20.2. telpu nomas, uzturēšanas un komunālo pakalpojumu izmaksas;

20.3. atlīdzības izmaksas, piemaksa par diplomātisko rangu un normatīvajos aktos par diplomātisko un konsulāro dienestu noteiktie pabalsti un kompensācijas (izņemot prēmiju un naudas balvu);

20.4. valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas;

20.5. kancelejas preču izmaksas, tai skaitā informācijas nesēji un reprezentācijas materiāli;

20.6. komandējuma izmaksas, tai skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas;

20.7. mārketinga aktivitāšu izmaksas, mārketinga materiālu izgatavošanas un izplatīšanas izmaksas, semināru un konferenču organizatoriskās un dalības izmaksas, prezentāciju izdevumi, samaksa konsultantiem;

20.8. izstādes (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi) organizatora noteiktās izmaksas (dalības maksa izstādē, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā);

20.9. nepieciešamo ārpakalpojumu izmaksas uzņēmējdarbības veicināšanas un ārvalstu tiešo investīciju piesaistes pasākumiem.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.869 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.826; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.638)

20.1 Sagatavošanās pasākumiem ieiešanai jaunos ārējos tirgos attiecināmas ir šādas izmaksas:

20.1 1. reklāmas un mārketinga kampaņas koncepcijas izstrādes izmaksas;

20.1 2. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos;

20.1 3. reklāmas un mārketinga materiālu, tajā skaitā videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo aplikāciju iegādes izmaksas (tajā skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas un uzglabāšanas ārpakalpojumu izmaksas), izplatīšanas un izvietošanas izmaksas (tajā skaitā sociālajos tīklos un nozaru portālos), nodrošinot to aktualizāciju, ciktāl tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai;

20.1 4. interneta tīmekļa vietņu (web lapu) izstrāde svešvalodās;

20.1 5. esošo un potenciālo Latvijas komersantu ražotās produkcijas uzpircēju (ārvalstu kompāniju) un ekonomikas žurnālistu iepazīšanās vizīšu Latvijā organizēšanas izmaksas (tajā skaitā transporta, viesnīcas (naktsmītnes), ēdināšanas, uzņēmumu apmeklējuma izmaksas);

20.1 6. pasākumu (tirdzniecības misiju, biznesa semināru un konferenču, preses konferenču, izstāžu (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi), prezentāciju, degustāciju) organizēšanas izmaksas (tajā skaitā telpu un ekspozīcijas laukuma nomas, stenda nomas un noformēšanas, tehniskā aprīkojuma, produktu iegādes, transportēšanas un uzglabāšanas, dalībnieku piesaistes, reprezentācijas izmaksas);

20.1 7. ārējo datubāžu pieejas tiesību iegādes izmaksas;

20.1 8. tirgus pētījumu iegādes izmaksas;

20.1 9. nepieciešamo ārpakalpojumu izmaksas saistībā ar sagatavošanās pasākumiem ieiešanai jaunos ārējos tirgos;

20.1 10. komandējuma izmaksas finansējuma saņēmēja pārstāvjiem, kas piedalās šo noteikumu 20.1 6. apakšpunktā minētajos pasākumos, tajā skaitā transporta, viesnīcas (naktsmītnes) un dienas naudas izmaksas;

20.1 11. pasākumu organizēšanas pakalpojuma izmaksas.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.638 redakcijā)

20.2 Šo noteikumu 3.3.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros organizējot reklāmas pasākumus, ievēro šādas prasības:

20.2 1. reklāmas kampaņa ir vispārēja un tā sniedz labumu visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem;

20.2 2. reklāmas ietvaros netiek minēta produktu izcelsmes valsts;

20.2 3. reklāmas kampaņu var īstenot ražotāju grupas vai citas organizācijas neatkarīgi no to lieluma.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.638 redakcijā)

21. Reklāmas un mārketinga kampaņu, citu pasākumu īstenošanai un mārketinga pētījumu organizēšanai ārvalstu tūristu piesaistei attiecināmas ir šādas izmaksas:

21.1. reklāmas un mārketinga kampaņas koncepcijas izstrādes izmaksas;

21.2. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos;

21.3. tūrisma informācijas, reklāmas un mārketinga materiālu, tajā skaitā videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo aplikāciju iegādes izmaksas (tajā skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, uzglabāšanas (ārpakalpojumu veidā) izmaksas), izplatīšanas un izvietošanas izmaksas (tajā skaitā sociālajos tīklos un tūrisma portālos), nodrošinot to aktualizāciju, ciktāl tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai;

21.4. ārvalstu tūrisma uzņēmumu un žurnālistu iepazīšanās vizīšu organizēšanas izmaksas (tajā skaitā transporta, izmitināšanas, ēdināšanas, tūrisma objektu un pasākumu apmeklējuma izmaksas) Latvijā;

21.5. ārvalstu specializēto tūrisma veicināšanas pasākumu (tajā skaitā darba semināru, izstāžu (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi), prezentāciju, konferenču, preses konferenču) organizēšanas izmaksas (tajā skaitā telpu un ekspozīcijas laukuma nomas, stenda nomas un noformēšanas, tehniskā aprīkojuma, tūrisma informācijas un mārketinga materiālu transportēšanas, dalībnieku piesaistes, reprezentācijas izmaksas);

21.6. tirgus pētījumu izmaksas un reklāmas kampaņu monitoringa izmaksas;

21.7. komandējuma izmaksas projekta iesniedzēja pārstāvjiem uz šo noteikumu 21.5.apakšpunktā minētajiem pasākumiem, tajā skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.826 redakcijā)

21.1 Šo noteikumu 19., 20., 20.1 un 21. punktā minētajām izmaksām ir attiecināmi arī avansa maksājumi (apmērā līdz 100 %), kurus finansējuma saņēmējs veic piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.638 redakcijā)

22. Nav attiecināmas šādas izmaksas:

22.1. izmaksas, kuras nav minētas šo noteikumu 19., 20., 20.1 un 21. punktā;

22.2. izmaksas, kuras radušās pirms vienošanās noslēgšanas un pēc vienošanās noteikumos minētā projekta īstenošanas beigu datuma;

22.3. izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

22.4. izmaksas, kuras nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, nav samērīgas un pamatotas;

22.5. telpu remonta izmaksas.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.869; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.638)

22.1 Šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu nedrīkst apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu par vienām un tām pašām izmaksām (tai skaitā ar citu Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu Kopienas finanšu instrumentu atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu).

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.638 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu atlase

23. Atbildīgā iestāde 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu projekta iesniedzējiem iesniegt projekta iesniegumu.

24. Lai pretendētu uz finansējumu, projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums).

25. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi atbildīgajā iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi atbildīgajā iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta projekta iesnieguma iesniegšanas uzaicinājumā.

26. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas otrā pusē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts.

27. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē iesniedz elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projekta iesnieguma iesniegšanu, aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu DOC, XLS , JPG vai PDF datņu formātā.

28. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

28.1. projekta iesniegums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

28.2. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS , JPG vai PDF datņu formātā;

28.3. projekta iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un apliecināts ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

29. Ja projekta iesniegumu iesniedz, nosūtot pa pastu, un rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums nodots pastā pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

30. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā un rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

31. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un saglabāt savu projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātus to atvasinājumus līdz projektu vērtēšanas beigām. Ja projektu apstiprina, finansējuma saņēmēja pienākums ir saglabāt minētos dokumentus līdz 2021.gada 31.decembrim, kā arī sniegt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šiem dokumentiem vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātiem to atvasinājumiem.

32. Atbildīgā iestāde vienas darbdienas laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

33. Iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā ietilpst:

33.1. trīs Ekonomikas ministrijas pārstāvji (ar balsstiesībām);

33.2. vadošās iestādes, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji (ar novērotāja tiesībām).

34. Komisijai ir tiesības pieaicināt projekta iesniedzēja pārstāvjus projekta prezentēšanai.

35. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

36. Projekta iesniegumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības un administratīvajiem kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajā aktā par kārtību, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

37. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "jā" vai "nē" ("jā" – atbilst, "nē" – neatbilst). Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, vai ja minētā informācija nav salasāma, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

38. Kritēriju vērtēšanas secība:

38.1. sākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 14., 15., 16. un 17.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no minētajiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

38.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 14., 15., 16. un 17.punktā minētajiem kritērijiem, vērtēšanu turpina pēc šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (1., 2., 3., 4., 5. un 6.punkts);

38.3. ja projekta iesniegums ir saņēmis katrā kvalitātes kritērijā minimālo punktu skaitu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā norādītajam punktu skaitam, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši pārējiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem atbilstības un administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 25.punkts).

39. Atbildīgās iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

39.1. projekta iesniegums atbilst visiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem;

39.2. projekta iesniegums ir saņēmis katrā kvalitātes kritērijā minimālo punktu skaitu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā norādītajam punktu skaitam.

40. Atbildīgās iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja tiek izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

40.1. projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem šo noteikumu 3.pielikuma 14., 15., 16. un 17.punktā minētajiem kritērijiem;

40.2. projekta iesniegums nav saņēmis vienā vai vairākos kvalitātes kritērijos minimālo punktu skaitu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā norādītajam punktu skaitam.

41. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos.

42. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda, kāda papildu vai precizējoša informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem atbilstības un administratīvajiem kritērijiem (7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 25.punkts), un termiņu, kādā informācija ir jāiesniedz.

43. Atbildīgās iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt īsāks par 10 dienām un garāks par 30 dienām no dienas, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Nosacījumu izpildes termiņš nav pagarināms.

44. Informāciju par lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai.

45. Atbildīgā iestāde 30 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem.

46. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā apjomā un termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai neizpildi atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta projekta iesniedzējam.

47. Atbildīgā iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu projekta iesniedzējam nosūta pa pastu piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

48. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu neiesniedz noteiktajā termiņā, atbildīgā iestāde 30 dienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa rakstiski nosūta projekta iesniedzējam atkārtotu uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu. Ja projekta iesniegumu noraida, atbildīgā iestāde 30 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu, rakstiski nosūta projekta iesniedzējam atkārtotu uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu.

49. Kārtību, kādā projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt pieņemtos lēmumus, nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums.

VII. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

50. Projekta minimālais īstenošanas ilgums ir trīs gadi no dienas, kad noslēgta vienošanās. Projekta maksimālais īstenošanas ilgums ir līdz 2015. gada 31. decembrim.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.638 redakcijā)

51. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

52. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citas finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc tam, kad pabeigta projekta īstenošana.

53. Finansējuma saņēmējs nodrošina aktuālās informācijas ievietošanu par projekta īstenošanu finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

54. Vienošanās noteikumos paredzētajā kārtībā un laikā finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē starpposma pārskatu:

54.1. noslēdzoties kārtējam kalendāra ceturksnim, – ceturkšņa pārskatu;

54.2. noslēdzoties kārtējam kalendāra gadam, – gada pārskatu.

55. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma maksājuma pieprasījuma vērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju, kas saistīta ar starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanu.

56. Finansējuma saņēmējs noslēguma maksājuma pieprasījumu sadarbības iestādē iesniedz 45 dienu laikā pēc projekta pabeigšanas.

57. Grozījumi vienošanās noteikumos ir izdarāmi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, un vienošanās nosacījumiem. Šādi grozījumi ir pieļaujami, ja to rezultātā nemainās projekta mērķis.

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 04.12.2012. noteikumu Nr.826 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 09.06.2014. noteikumu Nr.280 redakcijā)

58. Šo noteikumu 19.6. un 19.9.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās pēc vienošanās noslēgšanas.

59. Finansējumu šīs apakšaktivitātes ietvaros šo noteikumu 14. punktā minētajiem subjektiem, kuri uz finansējumu pieteikušies līdz 2014. gada 11. jūnijam, piešķir saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006. gada 28. decembris, Nr. L 379). Lēmumi par šajā punktā minētā finansējuma piešķiršanu jāpieņem līdz 2014. gada 30. jūnijam.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.280 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.887
Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts

(Pielikums MK 15.11.2011. noteikumu Nr.869 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.638)

Neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komercsabiedrību ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komercsabiedrības piedāvā tirgū, izņemot gadījumus, ja specifiski norādīts citādi.

I. Lauksaimniecības produktu ražošanas nozare

Ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu.

II. Zivsaimniecības un akvakultūras nozare

Zivsaimniecība un akvakultūra, uz ko attiecas Padomes 1999.gada 17.decembra Regula (EK) Nr. 104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju.

III. Ogļu rūpniecības nozare

Ogļu rūpniecībai, uz ko attiecas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 2. panta 13. punkts.

Ogļu rūpniecības nozare ietilpst NACE 2. red. 05. nodaļā "Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve" (NACE 1.1. red. grupā 10.1 "Akmeņogļu ieguve, apstrāde un aglomerācija" un grupā 10.2 "Brūnogļu (lignīta) ieguve, apstrāde un aglomerācija").

IV. Tabakas izstrādājumu ražošanas nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 12.nodaļu "Tabakas izstrādājumu ražošana" (NACE 1.1.red. 16.nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana").

V. Tirdzniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts" (NACE 1.1.red. G sekcija "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu, motociklu individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts", izņemot grupu 50.2 "Automobiļu apkope un remonts" un grupu 52.7 "Individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu remonts").

VI. Finanšu starpniecības nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības" (NACE 1.1.red. J sekcija "Finanšu starpniecība").

VII. Komercpakalpojumu nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77.nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings" (NACE 1.1.red. 70.nodaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 71.nodaļa "Transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana").

VIII. Azartspēļu nozare

Saskaņā ar NACE 2.red. 92.nodaļu "Azartspēles un derības" (NACE 1.1.red. klase 92.71 "Azartspēles un derības").

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.887

(Pielikums grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.869)

Ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.887
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas nosaukums un numurs

2.

Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes nosaukums un numurs

2.3.

Uzņēmējdarbības veicināšana
Pasākuma nosaukums un numurs

2.3.1.

Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes
Aktivitātes nosaukums un numurs

2.3.1.1.

2.3.1.1.2.

Ārējo tirgu apgūšana

Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana

Projektu atlases veids   Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde   Ekonomikas ministrija

 

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Punktu skaits

Minimālais punktu skaits – 27 punkti (visu kritēriju kopsumma)

1. Projektā plānotie pasākumi Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautiskās konkurētspējas veici­nāšanai un Latvijas komersantu konkurētspējas veicināšanai ārējos tirgos

0–10

Ja vērtējumā saņemts mazāk par
10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

1.1. Projekta ietvaros tiks īstenots viens no šādiem pasākumiem – nacionālo stendu organizēšana nozaru izstādēs ārvalstīs vai reklāmas kampaņu organizēšana ārvalstīs

10

 
1.2. Projekta ietvaros tiks veikti citi pasākumi

0

 
2. Ārvalstu tirgi, kuros paredzēts īstenot Latvijas tūrisma starptautiskās konkurētspējas veici­nāšanas pasākumus vai Latvijas komer­santu konkurēt­spējas veicināšanas pasākumus

0–15

Ja vērtējumā saņemts mazāk par
7 punktiem, projekta iesniegumu noraida

2.1. Pasākumi paredzēti gan Eiropas Savienības dalībvalstīs, gan ārpus Eiropas Savienības dalīb­valstīm

15

 
2.2. Pasākumi paredzēti Eiropas Savienības dalīb­valstīs vai ārpus Eiropas Savienības dalīb­valstīm

7

 
2.3. Pasākumi paredzēti tikai Lietuvā vai Igaunijā

0

 
3. Valstu skaits, kurās paredzēts īstenot Latvijas tūrisma starptautiskās konkurētspējas veici­nāšanas pasākumus vai Latvijas komersantu konkurētspējas veicināšanas pasākumus

0–15

Ja vērtējumā saņemts mazāk par
10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

3.1. 11 vai vairāk valstu

15

 
3.2. No sešām līdz 10 valstīm

10

 
3.3. Līdz piecām valstīm

0

 

KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

   
4. Horizontālā prioritāte "Ilgtspējīga attīstība"
(par katru no plānotajām darbībām piešķir divus punktus)

0–6

Kritērijs dod papildu punktus

4.1. Projektā tiek izmantots "zaļais iepirkums"

2

 
4.2. Drukātajiem reklāmas materiāliem tiek izmantots otrreiz pārstrādāts papīrs

2

 
4.3. Projektā plānots aizstāt visus drukātos reklāmas materiālus ar elektronisko datu nesējiem vai arī tos ievietot attiecīgajās tīmekļa vietnēs

2

 
5. Horizontālā prioritāte "Vienlīdzīgas iespējas"
(projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vien­līdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem)

0–5

Kritērijs dod papildu punktus

5.1. Projektā paredzētas četras un vairāk specifisku aktivitāšu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

5

 
5.2. Projektā paredzētas viena līdz trīs specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

3

 
5.3. Projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

0

 
6. Horizontālā prioritāte "Makroekonomiskā stabilitāte"
(projekta iesniedzēja pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma inten­sitā­te (samazinot intensitāti par vienu procent­punktu, tiek saņemts vērtējums divi punkti). Ja pie­pra­sītā finansējuma intensitāte tiek sama­zināta par vismaz 7,5 procentpunktiem, kritērijā saņem maksimālo novērtējumu)

0–15

Kritērijs dod papildu punktus

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/ Nē

 
2.1. Projekta atbilstības kritēriji    
7. Projekta mērķis atbilst normatīvajos aktos par akti­­vitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mēr­ķim  

P

8. Projektā paredzētās darbības atbilst nor­matī­vajos aktos par aktivitātes īstenošanu norā­dītajām atbalstāmajām darbībām  

P

9. Projektā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, at­bilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un ir vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu  

P

10. Projekta attiecināmās izmaksas atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem  

P

11. Projekta izmaksas (kopējās projekta attie­cināmās izmaksas, kopējās projekta neattie­cināmās izmaksas un kopējās projekta izmak­sas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas arit­mētiski pareizi un ievērojot normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus  

P

12. Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst normatīvajos aktos par akti­vitātes īstenošanu noteiktajam apmēram  

P

13. Projekta īstenošanas ilgums atbilst normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam lai­ka periodam  

P

2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji    
14. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt pro­jekta iesniegumu ierobežotai projektu iesnie­gumu atlasei  

N

15. Projekta iesniedzēja ir valsts aģentūra, kuras darbības mērķis ir sekmēt komercdarbības attīs­tību vai kura ir izveidota, lai īstenotu tūrisma attīstības valsts politiku  

N

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/ Nē

 
16. Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā  

N

17. Projekta iesniedzējs projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu  

N

18. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā  

P

19. Projekta iesnieguma oriģinālam ir dokumenta juridiskais spēks  

P

20. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aiz­pildīta  

P

21. Projekta iesniegums ir ar sanumurētām lapām  

P

22. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzē­sumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildi­nā­jumu  

P

23. Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats  

P

24. Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā  

P

25. Projekta iesniegums ir iesniegts atbilstoši nor­matīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam iesniegšanas veidam  

P

Piezīmes.

1. Minimālais punktu skaits atsevišķam kritērijam vai vairākiem kritērijiem.

2. Ja vērtējums ir negatīvs:

2.1. projekta iesniegumu noraida (apzīmējums – N);

2.2. pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošinās atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā (apzīmējums – P).

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 887Pieņemts: 21.09.2010.Stājas spēkā: 07.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 06.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
219069
{"selected":{"value":"11.03.2016","content":"<font class='s-1'>11.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.03.2016","iso_value":"2016\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2014","iso_value":"2014\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-10.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2014","iso_value":"2014\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2014.-30.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-10.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2011","iso_value":"2011\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2011.-11.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2010","iso_value":"2010\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2010.-17.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.03.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)