Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.415

Rīgā 2010.gada 5.maijā (prot. Nr.22 16.§)
Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 57.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regulas (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (turpmāk – regula Nr. 300/2008) 11.panta izpratnē.

2. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst regulā Nr. 300/2008 lietotajiem terminiem..

3. Noteikumi attiecas uz personu loku un objektiem, kas minēti regulas Nr. 300/2008 2.panta 1.punktā.

4. Eiropas Savienības tiesību aktos un nacionālajos tiesību aktos par valsts civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu noteikto pasākumu īstenošanas uzraudzību civilās aviācijas drošības jomā (turpmāk – atbilstības uzraudzība) nodrošina valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra).

5. Atbilstības uzraudzību īsteno Civilās aviācijas aģentūras struktūrvienības "Aviācijas drošības daļa" darbinieki (turpmāk – auditori). Civilās aviācijas aģentūra apstiprina auditora amata aprakstu, nosakot nepieciešamo kvalifikāciju un veicamos pienākumus, ja auditors:

5.1. atbilst regulas Nr. 300/2008 II pielikuma 15.punktā minētajām prasībām;

5.2. ir saņēmis trešās kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam vai tam ir izsniegts atbilstoša līmeņa sertifikāts pieejai Eiropas Savienības klasificētajai informācijai.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.708 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.708)

7. Atsevišķu atbilstības uzraudzības pasākumu veikšanai Civilās aviācijas aģentūra var pieaicināt Eiropas Ekonomikas zonas valstu attiecīgās iestādes auditorus, kuriem izsniegts šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētais sertifikāts.

8. Atbilstības uzraudzības ietvaros Civilās aviācijas aģentūra par ekspertiem var pieaicināt Valsts civilās aviācijas drošības programmā minēto valsts institūciju pārstāvjus, kuri atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajiem kritērijiem.

9. Ja atbilstības uzraudzības ietvaros Civilās aviācijas aģentūra ir pieaicinājusi šo noteikumu 7. un 8.punktā minētās personas, tā izsniedz attiecīgajām personām pilnvaru, kas apliecina, ka persona veic drošības auditu, inspekciju, apsekojumu vai testu Civilās aviācijas aģentūras uzdevumā.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.708)

10. Civilās aviācijas aģentūra veic lidostu, ekspluatantu un tiesību subjektu (turpmāk – aviācijas organizāciju) atbilstības uzraudzību, pārbaudot un izvērtējot:

10.1. drošības struktūras organizāciju;

10.2. atbildīgo personu pienākumus, tiesības un atbildību civilās aviācijas drošības pasākumu ieviešanā un uzturēšanā;

10.3. ieviesto drošības procedūru atbilstību nacionālo, kā arī tieši piemērojamo Eiropas Savienības un starptautisko tiesību aktu prasībām civilās aviācijas drošības jomā;

10.4. pasākumu īstenošanā iesaistītā personāla pietiekamību, tā kvalifikācijas atbilstību veicamajiem pienākumiem un personāla apmācību procesu;

10.5. izmantojamo drošības kontroles iekārtu, sistēmu un infrastruktūras pietiekamību un atbilstību regulas Nr. 300/2008 I pielikumā minētajām prasībām;

10.6. aviācijas drošības kvalitātes iekšējās kontroles procedūru īstenošanas kārtību.

(Grozīts ar MK 06.03.2012. noteikumiem Nr.161)

11. Civilās aviācijas aģentūra katru gadu līdz 30.decembrim sagatavo atbilstības uzraudzības plānu nākamajam gadam. Plānā norāda:

11.1. plānoto drošības auditu, inspekciju vai testu skaitu un to veikšanas datumus;

11.2. aviācijas organizācijas, kurās plānots īstenot šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētos atbilstības uzraudzības pasākumus;

11.3. nepieciešamo auditoru skaitu šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai;

11.4. drošības auditā un inspekcijā pārbaudāmos drošības pasākumus.

11.1 Civilās aviācijas aģentūra, sagatavojot šo noteikumu 11.punktā minēto atbilstības uzraudzības plānu, ņem vērā iepriekšējā gada laikā aviācijas organizācijās veikto drošības auditu, inspekciju, apsekojumu un testu rezultātus un aviācijas organizāciju veiktos pasākumus konstatēto neatbilstību novēršanai.

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.161 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.708)

12. Papildus šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajiem atbilstības uzraudzības pasākumiem Civilās aviācijas aģentūra, ņemot vērā drošības riska novērtējumu, var veikt neplānotus drošības auditus, inspekcijas vai testus.

13. Civilās aviācijas aģentūra var veikt neplānotus aviācijas organizāciju drošības auditus, inspekcijas vai testus, ja:

13.1. drošības testa laikā konstatēts, ka aviācijas organizācijas drošības pasākumi neatbilst Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātās aviācijas organizācijas drošības programmas prasībām;

13.2. saņemta informācija par to, ka aviācijas organizācijā veiktie drošības pasākumi neatbilst Civilās aviācijas aģentūras apstiprinātās drošības programmas prasībām;

13.3. saņemta informācija par paaugstinātu civilās aviācijas drošības apdraudējumu, kuru izvērtējot ir pieņemts lēmums par nepieciešamību mainīt drošības pasākumu procedūras;

13.4. noticis incidents, kas saistīts ar prettiesisku darbību vai tās mēģinājumu un ietekmē vai var ietekmēt civilās aviācijas drošību;

13.5. aviācijas organizācija uzsāk darbību pēc tam, kad apstiprināts attiecīgā gada atbilstības uzraudzības plāns.

(Grozīts ar MK 06.03.2012. noteikumiem Nr.161)

13.1 Papildus šo noteikumu 11.1.apakšpunktā un 12.punktā minētajiem atbilstības uzraudzības pasākumiem Civilās aviācijas aģentūra veic apsekojumus saskaņā ar regulas Nr. 300/2008 II pielikuma 9.punktu. Civilās aviācijas aģentūra neinformē aviācijas organizāciju par apsekojumu veikšanu.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.708 redakcijā)

14. Civilās aviācijas aģentūra katru gadu līdz 15.janvārim informē aviācijas organizāciju par kalendāra gadā plānotajiem drošības auditiem, norādot paredzamos datumus to veikšanai.

15. Civilās aviācijas aģentūra neinformē aviācijas organizāciju par plānotajām inspekcijām vai testiem, izņemot gadījumus, kas minēti regulas Nr. 300/2008 II pielikuma 7.3.apakšpunktā.

16. Aviācijas organizācija 10 dienu laikā pēc paziņojuma par plānoto drošības auditu saņemšanas var rakstiski informēt Civilās aviācijas aģentūru par nepieciešamību noteikt citus drošības audita veikšanas datumus, to pamatojot.

17. Civilās aviācijas aģentūra atbilstoši regulas Nr. 300/2008 II pielikuma 6.punktā minētajām prasībām veic:

17.1. lidostas, ekspluatanta un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja plānotu drošības auditu ne retāk kā reizi 24 mēnešos;

17.2. citu aviācijas organizāciju plānotu drošības auditu ne retāk kā reizi piecos gados.

18. Civilās aviācijas aģentūra ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms drošības audita uzsākšanas nosūta aviācijas organizācijai pirmsaudita aptaujas anketu.

19. Aviācijas organizācijas aviodrošības vadītājs aizpilda pirmsaudita aptaujas anketu un ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms drošības audita pirmās dienas iesniedz to Civilās aviācijas aģentūrā.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.708)

20. Civilās aviācijas aģentūra atbilstoši regulas Nr. 300/2008 II pielikuma 7.punktā minētajām prasībām ne retāk kā reizi 12 mēnešos veic aviācijas organizācijās plānotās inspekcijas.

21. Civilās aviācijas aģentūra atbilstoši regulas Nr. 300/2008 II pielikuma 8.punktā minētajām prasībām ne retāk kā reizi 12 mēnešos veic plānotus testus, lai pārbaudītu regulas Nr. 300/2008 I pielikumā noteikto drošības pasākumu efektivitāti.

22. Civilās aviācijas aģentūra, ja tas nepieciešams drošības apsvērumu dēļ, par drošības testu veikšanu laikus informē Valsts civilās aviācijas drošības programmā minētās valsts institūcijas.

23. Nacionālajos tiesību aktos par valsts civilās aviācijas drošības programmu minētās valsts institūcijas var veikt aviācijas organizācijas drošības testu, ja testa plāns ir saskaņots ar Civilās aviācijas aģentūru. Šajā punktā minētās institūcijas drošības testa veikšanai var norīkot personas, kuras nav apstiprinātas par auditoriem, bet kuras atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām.

24. Šo noteikumu 23.punktā minēto testa plānu Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz ne vēlāk 10 darbdienas pirms plānotās testa veikšanas dienas. Testa plānā norāda šādu informāciju:

24.1. testa veikšanas mērķis;

24.2. testa veikšanas datums un laiks;

24.3. aviācijas organizācijas nosaukums, kurā veiks testu (norādīt struktūrvienības, kurās veiks pārbaudi);

24.4. darbību apraksts, kuras paredzēts veikt testa laikā;

24.5. personu vārds, uzvārds un amats, kas piedalīsies testa veikšanā, un testa laikā veicamo pienākumu apraksts;

24.6. testa laikā izmantojamo priekšmetu un materiālu saraksts;

24.7. cita informācija, ko testa plāna sagatavotājs uzskata par svarīgu.

25. Aviācijas organizācijas pienākums ir nodrošināt auditoru ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, piekļuvi organizācijas infrastruktūrai, iekārtām un drošības sistēmām, iespēju satikties ar personālu, kā arī iekļūšanu aviācijas organizācijas teritorijā, līdzi ņemot Komisijas 2010.gada 4.marta Regulā (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, minētos aizliegtos priekšmetus vai priekšmetus, kas līdzīgi aizliegtajiem priekšmetiem, ja tos izmanto inspekcijas vai testa laikā kā pārbaudes priekšmetus un uz tiem ir atzīme "inspekcijas priekšmets" vai "testa priekšmets".

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.161 redakcijā)

26. Auditors drošības audita, inspekcijas, apsekojuma vai testa laikā aizpilda protokolu saskaņā ar regulas Nr. 300/2008 II pielikuma 10.2.apakšpunktā un 11.punktā minētajām prasībām. Protokolu paraksta auditors un aviācijas organizācijas aviodrošības vadītājs.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.708 redakcijā)

27. Ja aviācijas organizācijas drošības testu veic šo noteikumu 23.punktā minētās institūcijas, tās darbdienas laikā aizpilda protokolu šo noteikumu 26.punktā noteiktajā kārtībā un protokola kopiju iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā.

28. Ja drošības audita, inspekcijas, apsekojuma vai testa laikā konstatē neatbilstības, kuru novēršanai nepieciešama tūlītēja rīcība, auditoram ir tiesības aviācijas organizācijai dot rīkojumu nekavējoties novērst konstatēto neatbilstību vai veikt nekavējošus kompensējošus pasākumus, kas ir pagaidu darbības un garantē civilās aviācijas drošību līdz konstatēto neatbilstību pilnīgai novēršanai.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.708)

29. Auditors, kurš izmantojis šo noteikumu 28.punktā minētās tiesības, par to nekavējoties informē Civilās aviācijas aģentūras direktoru.

30. Civilās aviācijas aģentūra 10 darbdienu laikā pēc drošības audita, inspekcijas, apsekojuma vai testa sagatavo ziņojumu atbilstoši regulas Nr. 300/2008 II pielikuma 10. un 11.punktā minētajām prasībām un nosūta to aviācijas organizācijai, kurā veikts drošības audits, inspekcija, apsekojums vai tests. Ziņojumu paraksta Civilās aviācijas aģentūras direktors vai tā pilnvarota persona.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.708)

31. Civilās aviācijas aģentūra šo noteikumu 30.punktā noteiktajā kārtībā sagatavo ziņojumu un nosūta to attiecīgajai aviācijas organizācijai, ja šo noteikumu 27.punktā minētajā protokolā ir norādītas neatbilstības, kas konstatētas testa veikšanas laikā.

32. Aviācijas organizācija 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 30. vai 31.punktā minētā ziņojuma saņemšanas, ja tajā ir norādītas neatbilstības, iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā neatbilstību novēršanas plānu. Neatbilstību novēršanas plānā norāda korektīvos pasākumus drošības audita, inspekcijas, apsekojuma vai testa laikā konstatēto neatbilstību novēršanai un to izpildes termiņus.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.708)

33. Ja neatbilstību novēršanas plānā norādītie korektīvie pasākumi vai to izpildes termiņi nenodrošina atbilstību regulā Nr. 300/2008 noteiktajām prasībām, Civilās aviācijas aģentūra piecu darbdienu laikā pēc neatbilstību novēršanas plāna saņemšanas informē tā iesniedzēju par nepieciešamību veikt izmaiņas neatbilstību novēršanas plānā.

34. Civilās aviācijas aģentūra pārbauda aviācijas organizācijas neatbilstību novēršanas plāna izpildi noteiktajos termiņos.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.708)

34.1 Ja neatbilstību novēršanas plānā norādītie korektīvie pasākumi netiek izpildīti noteiktajos termiņos, Civilās aviācijas aģentūra:

34.1 1. izvērtē aviācijas organizācijas veiktās darbības neatbilstību novēršanā un iemeslu, kāpēc korektīvie pasākumi nav izpildīti noteiktajā termiņā;

34.1 2. izvērtē aviācijas organizācijas aviodrošības vadītāja atbilstību amatam un, ja viņa kvalifikācija neatbilst šo noteikumu 39.punktā minētajām prasībām, pieprasa aviācijas organizācijai nomainīt aviodrošības vadītāju;

34.1 3. pieņem lēmumu par sankciju piemērošanu likumā "Par aviāciju" noteiktajā kārtībā.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.708 redakcijā)

35. Civilās aviācijas aģentūra sniedz atzinumu aviācijas organizācijai, ja visi nepieciešamie korektīvie pasākumi ir izpildīti neatbilstību novēršanas plānā noteiktajos termiņos.

36. Aviācijas organizācija var pagarināt neatbilstību novēršanas plānā noteiktos izpildes termiņus, to saskaņojot ar Civilās aviācijas aģentūru.

37. Aviācijas organizācijas atbilstoši regulas Nr. 300/2008 12., 13. un 14.pantā noteiktajām prasībām izstrādā aviācijas drošības kvalitātes iekšējās kontroles (turpmāk – iekšējā kontrole) programmu, kurā iekļauj informāciju par:

37.1. aviācijas organizācijas iekšējās kontroles atbildīgo struktūrvienību, norādot tās darbības principus un darbinieku atbildības sadali, vai atbildīgo darbinieku, norādot tā darba pienākumus;

37.2. iekšējās kontroles procedūrām, tajā skaitā kārtību, kādā informē aviācijas organizācijas vadību par iekšējās kontroles rezultātiem un atklāto neatbilstību novēršanas pasākumiem;

37.3. plānoto iekšējās kontroles pasākumu periodiskumu;

37.4. apstākļiem, kas nosaka nepieciešamību veikt neplānotus iekšējās kontroles pasākumus.

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.161 redakcijā)

37.1 Aviācijas organizācijas iekšējās kontroles programmu apstiprina Civilās aviācijas aģentūra.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.708 redakcijā)

38. Aviācijas organizācijas, īstenojot iekšējo kontroli, pārbauda:

38.1. aviodrošības programmā noteikto drošības pasākumu izpildi;

38.2. darbinieku kvalifikācijas atbilstību veicamajiem pienākumiem;

38.3. drošības kontroles iekārtu darbības atbilstību noteiktajām veiktspējas prasībām.

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.161 redakcijā)

39. Aviācijas organizācijas nodrošina, ka par aviācijas organizācijas iekšējās kontroles atbildīgo darbinieku norīko personu, kas sertificēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudē iesaistīto personu sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu.

(MK 18.02.2014. noteikumu Nr.98 redakcijā)

40. Aviācijas organizācija pēc Civilās aviācijas aģentūras pieprasījuma iesniedz iekšējās kontroles gada plānu, veikto iekšējās kontroles pasākumu (auditu, testu, inspekciju) rezultātus, kā arī informāciju par veicamajiem pasākumiem, lai novērstu neatbilstības, kas konstatētas iekšējās kontroles pasākumu laikā.

(MK 06.03.2012. noteikumu Nr.161 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 415Pieņemts: 05.05.2010.Stājas spēkā: 03.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 02.06.2010.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
211135
{"selected":{"value":"21.02.2014","content":"<font class='s-1'>21.02.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.02.2014","iso_value":"2014\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2013","iso_value":"2013\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2013.-20.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.03.2012","iso_value":"2012\/03\/22","content":"<font class='s-1'>22.03.2012.-05.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2010","iso_value":"2010\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2010.-21.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.02.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)