Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties
savam kontam

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.461

Rīgā 2010.gada 18.maijā (prot. Nr.25 33.§)
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu un
Valsts statistikas likuma 7.1 pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

2. Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts (turpmāk – klasifikators), kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

3. Klasifikatorā profesijas klasificētas grupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem, kā arī noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi (1.pielikums). Klasifikatorā sagrupēti arī profesiju standarti.

4. Klasifikatora lietošana ir obligāta:

4.1. darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), personas profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu norādot atbilstoši klasifikatoram;

4.2. informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;

4.3. oficiālās statistikas jomā;

4.4. ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;

4.5. Starptautiskās Darba organizācijas noteiktai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;

4.6. ārējā ekonomiskajā sadarbībā;

4.7. izglītības programmu satura izstrādei kā pamatdokumentus izmantojot profesiju standartus;

4.8. citās jomās, kur nepieciešams lietot apstiprinātus profesiju nosaukumus.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.579; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.99)

5. Labklājības ministrija:

5.1. atbild par klasifikatora aktualizēšanu;

5.2. uztur un nodod citām institūcijām lietošanā klasifikatora elektronisko versiju;

5.3. atbild par klasifikatora elektroniskās versijas atbilstību šiem noteikumiem.

II. Klasifikatora struktūra

6. Klasifikatoru veido:

6.1. profesijas, kas sagrupētas 10 pamatgrupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem augošā secībā;

6.2. pamatgrupas, kurās profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi;

6.3. mazās grupas, kurās profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;

6.4. profesiju kvalifikācijas pamatprasības (minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi), kuras norādītas profesiju mazajā grupā un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām;

6.5. profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumi (klasifikācijas grupā ietverto profesiju galveno darba uzdevumu īss apraksts), kas norādīti katrai pamatgrupai, apakšgrupai, mazajai grupai un atsevišķajai grupai. Ja mazajā grupā ir tikai viena atsevišķā grupa, šīs atsevišķās grupas pamatuzdevumi ir analogi mazās grupas pamatuzdevumiem un netiek atkārtoti;

6.6. profesiju standarti, kas sagrupēti pa pieciem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem (teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu) (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.579)

7. Klasifikatora pamatgrupās ietvertas šādas profesijas:

7.1. pirmā pamatgrupa – profesijas, kuru profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar valsts politikas izstrādāšanu un formulēšanu, ārējo normatīvo aktu izstrādāšanu, valsts un uzņēmumu politikas un tās īstenošanas pasākumu izpildes organizēšanu;

7.2. otrā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešams teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis dabas, sociālajās un humanitārajās zinātnēs un nepieciešama prasme risināt teorētiskās problēmas. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir esošo zināšanu plaša lietošana un papildināšana, sistemātiska pieredzes apgūšana;

7.3. trešā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās tehnikas, dabas, sociālo vai humanitāro zinātņu nozarēs. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir tehniska rakstura darbu veikšana, īstenojot konceptuālas nostādnes, dažādu darba metožu lietošana atbilstoši minētajām nozarēm;

7.4. ceturtā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un prasme iegūt un lietot informāciju. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir nodrošināt dokumentu pārvaldību un informācijas pakalpojumus, prast strādāt ar biroja tehniku, izpildīt naudas izmaksas un pieņemšanas operācijas;

7.5. piektā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze iedzīvotāju (pasūtītāju, pircēju) apkalpošanā, preču pārdošanā tirgū un veikalos. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir tādu pakalpojumu sniegšana, kuri saistīti ar mājturību, pārtikas produktu piegādi, preču pārdošanu, ceļojumiem, personisko automobiļu apkopi, personu un īpašuma aizsardzību un apdrošināšanu;

7.6. sestā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze darbam lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai zivkopībā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir labības, mājdzīvnieku un zivju audzēšana, meža saglabāšana un izmantošana (atsevišķos gadījumos – lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkcijas pārdošana);

7.7. septītā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas, pieredze un prasme, kā arī spēja orientēties darba procesā izmantojamos materiālos, darbarīkos un tehnoloģijā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir prast izvēlēties izejvielas, materiālus, tehnoloģiju un iekārtas, ražot produkciju, preces, amatniecības (roku darba) izstrādājumus, noteikt ražošanas galaproduktu;

7.8. astotā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze augsti automatizētu un citu rūpniecisko mašīnu un iekārtu izmantošanā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir saistīts ar darbu izpildi mašīnbūvē un iekārtu ražošanā, automatizētu rūpnīcu iekārtu vadīšanu un apkalpošanu, iekārtu montāžu;

7.9. devītā pamatgrupa – profesijas, kurās zināšanu līmenis un pieredze ļauj veikt vienkāršus darbus, kas atkārtojas, ar rokas instrumentiem (atsevišķos gadījumos – ar ievērojamu fizisku piepūli), kur nav nepieciešama iniciatīva vai darba izpildes variantu izvēle un apspriešana. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir nekvalificētu darbu veikšana (piemēram, būvniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zvejniecībā, rūpniecībā);

7.10. nulles pamatgrupa – profesijas, kuru profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar aktīvā dienesta (profesionālais dienests, militārais dienests mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru mācības) vai dienesta Zemessardzē (Zemessardzes uzdevumu pildīšana un zemessargu apmācība) pildīšanu.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.579)

8. Strādnieku profesijas klasificētas atbilstoši šādiem principiem:

8.1. ja profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar roku vai roku un mašīnu darbu un prasa no izpildītāja prasmi izvēlēties lietojamos darba instrumentus, materiālus, darba tehnoloģiju un noteikt galaproduktu, profesija ietverta klasifikatora septītajā pamatgrupā;

8.2. ja profesionālās darbības pamatuzdevumi nav saistīti ar materiālu un instrumentu izvēli, bet to veikšanai labi jāpārzina lietojamā darbmašīna, jābūt pieredzei tās apkalpošanā un normāla darba režīma nodrošināšanā, profesija ietverta klasifikatora astotajā pamatgrupā;

8.3. ja profesionālās darbības pamatuzdevumu izpilde neprasa pieredzi un tie veicami ar rokas instrumentiem un lietojot fizisku spēku, kā arī ja izpildāms nekvalificēts darbs, profesija ietverta klasifikatora devītajā pamatgrupā.

9. Profesijas kodā pirmās četras zīmes (cipari) atbilst Starptautiskās Darba organizācijas noteiktajai starptautiskajai profesiju klasifikācijai un raksturo profesiju klasifikācijas hierarhiju klasifikatora grupās:

9.1. pirmais cipars norāda pamatgrupas kārtas numuru;

9.2. otrais cipars (kopā ar pirmo) norāda apakšgrupas koda numuru;

9.3. trešais cipars (kopā ar pirmajiem diviem) norāda mazās grupas koda numuru;

9.4. ceturtais cipars (kopā ar pirmajiem trim) norāda atsevišķās grupas koda numuru.

10. Profesijas kodā nākamās zīmes (cipari) norāda konkrētas profesijas kārtas numuru klasifikatora atsevišķajā grupā augošā secībā.

III. Klasifikatora lietošana

11. Klasifikatora lietotājam profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukums jāizvēlas atbilstoši klasifikatorā noteiktiem profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumiem.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.119 redakcijā)

12. Profesijas nosaukums sastāv no pamatvārda vai pamatvārdiem un tam vai tiem pievienotajiem apzīmējumiem – primārās, sekundārās un terciārās pazīmes, kas raksturo kādu no profesijas īpašībām:

12.1. pamatvārds ir profesijas nosaukums, kas var pilnīgi raksturot profesiju ar vienu vārdu vai atsevišķos gadījumos – diviem vārdiem. Ja profesijas nosaukumā ir vairāki pamatvārdi, kas atdalīti ar slīpsvītru, klasifikatora lietotājs izvēlas vienu no pamatvārdiem atkarībā no uzņēmuma struktūras;

12.2. primārā pazīme parasti ir viens vārds, kas paskaidro pamatvārdu un raksturo profesijas darbības jomu. Primārā pazīme ir norādīta tieši pirms pamatvārda(-iem), kas rakstīts(-i) lielajiem burtiem;

12.3. sekundārā pazīme ir vārds, kas sniedz papildu informāciju par primārās pazīmes nozīmi. Sekundārā pazīme ir nošķirta no primārās pazīmes ar slīpsvītru un norādīta pirms primārās pazīmes;

12.4. terciārā pazīme ir vārds, kas sniedz papildu informāciju par pamatvārda nozīmi. Terciāro pazīmi liek iekavās, un tā ir norādīta aiz pamatvārda.

(Grozīts ar MK 14.12.2010. noteikumiem Nr.1116)

13. Klasifikatorā pamatā nav norādīti atvasinātie profesiju nosaukumi (piemēram, ar apzīmējumiem "vietnieks", "vecākais", "vadošais", "galvenais", "jaunākais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha"). Nav norādītas arī profesiju kvalifikācijas kategorijas un klases. Ja attiecīgajai profesijai nav izveidota atvasinātā profesija, klasifikatora lietotājs var brīvi izvēlēties vienu no atvasināto profesiju nosaukumiem un to lietot pēc nepieciešamības, saglabājot pamatnosaukuma kodu:

13.1. apzīmējumu "vietnieks" – attiecīgajiem vadītāju profesiju nosaukumiem;

13.2. apzīmējumu "vecākais", "vadošais", "galvenais" – attiecīgajiem vecāko speciālistu profesiju nosaukumiem;

13.3. apzīmējumu "jaunākais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha" – attiecīgajiem speciālistu, kalpotāju, darbinieku un strādnieku profesiju nosaukumiem.

14. Klasifikatorā apzīmējums:

14.1. "uzņēmums" ir kopīgs apzīmējums valsts vai pašvaldību iestādei, komersantam, personālsabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam vai fondam, reliģiskajai organizācijai, politiskajai partijai vai citam tiesību subjektam, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku;

14.2. "pamatdarbības struktūrvienība" attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Struktūrvienības nosaukumu izvēlas atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības struktūras;

14.3. "atbalsta struktūrvienība" attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Struktūrvienības nosaukumu izvēlas atbilstoši klasifikatoram atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības atbalsta veida.

(Grozīts ar MK 14.12.2010. noteikumiem Nr.1116)

15. Profesiju nosaukumi klasifikatorā un valsts nozīmes informācijas sistēmās ir norādīti galvenokārt vīriešu dzimtē. Ja profesiju pārstāv sieviete, klasifikatora lietotājs profesiju nosaukuma pamatvārdā lieto atbilstošu sieviešu dzimtes galotni.

16. Klasifikatora lietotājam atļauts sīkāk paskaidrot klasifikatorā norādītās profesijas nosaukumu ar apzīmējumiem, kā arī piešķirt tai savu papildu kodu, papildinot to ar kārtas numuru.

IV. Klasifikatora aktualizēšana

17. Klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Publisko tiesību subjekti priekšlikumus par klasifikatora aktualizēšanu iesniedz Labklājības ministrijā.

18. Labklājības ministrija katru gadu sagatavo un līdz 1.augustam iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem klasifikatorā, kurā apkopoti priekšlikumi klasifikatora aktualizēšanai, kas iesniegti līdz 1.maijam, bet līdz 30.decembrim – noteikumu projektu par grozījumiem klasifikatorā, kurā apkopoti priekšlikumi klasifikatora aktualizēšanai, kas iesniegti līdz 1.oktobrim.

19. Iesniedzot Labklājības ministrijā priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, norāda šādu informāciju:

19.1. profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievienojot arī papildu apzīmējumus);

19.2. profesijas nepieciešamības pamatojums (profesijas standarts, amata apraksts, sertifikāts vai cits dokuments);

19.3. profesijas paredzamā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;

19.4. profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

V. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušiem:

20.1. Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumus Nr.552 "Noteikumi par Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 106.nr.);

20.2. Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumus Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 29., 165.nr.; 2008, 18., 124.nr.; 2009, 13., 113., 166.nr.);

20.3. Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumus Nr.551 "Noteikumi par Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standartu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 106.nr.).

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.579 redakcijā)

21. Klasifikatora lietotāji četru mēnešu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas saskaņo profesiju nosaukumus ar noteikumos iekļauto profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) nosaukumiem.

21.1 Šo noteikumu 2. pielikuma 3.57. apakšnodaļa un grozījumi saistībā ar profesijas "5131 01 VIESMĪLIS" nosaukuma precizēšanu šo noteikumu 1. pielikuma V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5131 atsevišķās grupas "VIESMĪĻI" profesiju uzskaitījumā stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.119 redakcijā)

21.2 Šo noteikumu 2. pielikuma 4.2. apakšnodaļa ir spēkā līdz 2014. gada 30. jūnijam.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.22 redakcijā)

21.3 Šo noteikumu 2. pielikuma:

21.3 1. 3.9. apakšnodaļa ir spēkā līdz 2014. gada 1. decembrim;

21.3 2. 3.75. apakšnodaļa un grozījumi saistībā ar profesijas "3339 16 Loģistikas DARBINIEKS" nosaukuma precizēšanu šo noteikumu 1. pielikuma III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā stājas spēkā 2014. gada 1. decembrī.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.119 redakcijā; 21.3 2.apakšpunktā minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.12.2014.)

22. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūnijā.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461

(Pielikums grozīts ar MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.861; MK 14.12.2010. noteikumiem Nr.1116; MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.579; MK 03.01.2012. noteikumiem Nr.15; MK 07.08.2012. noteikumiem Nr.542; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.99; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.756; MK 14.01.2014. noteikumiem Nr.22; MK 04.03.2014. noteikumiem Nr.119; grozījumi saistībā ar profesijas "5131 01 VIESMĪLIS" nosaukuma precizēšanu stājas spēkā 01.07.2014.; grozījumi saistībā ar profesijas "3339 16 Loģistikas DARBINIEKS" nosaukuma precizēšanu stājas spēkā 01.12.2014. un iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.12.2014.; sk. noteikumu 21.1 punktu un 21.3 2.apakšpunktu)

Profesiju klasifikators

Saturs

Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu kopsavilkums

I. Pirmā pamatgrupa

vadītāji

II. Otrā pamatgrupa

Vecākie speciālisti

III. Trešā pamatgrupa

Speciālisti

IV. Ceturtā pamatgrupa

Kalpotāji

V. Piektā pamatgrupa

Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

VI. Sestā pamatgrupa

Kvalificēti lauksaimniecības, MEŽSAIMNIECĪBAS un zivsaimniecības darbinieki

VII. Septītā pamatgrupa

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

VIII. Astotā pamatgrupa

Iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

IX. Devītā pamatgrupa

Vienkāršās profesijas

X. Nulles pamatgrupa

NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU PROFESIJAS

Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu
KOPSAVILKUMS

Pirmā pamatgrupa

VADĪTĀJI

11 LIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI

111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji

1111 Likumdevēji

1112 Valsts augstākās amatpersonas

1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas

112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji

1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji

12 ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI UN KOMERCDIREKTORI

121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji

1211 Administratīvie un finanšu vadītāji

1212 Personāla vadītāji

1213 Politikas un plānošanas vadītāji

1219 Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji

122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji

1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji

1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji

1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji

13 RAŽOŠANAS UN SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji

1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji

1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji

132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji

1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji

1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji

1323 Būvniecības jomas vadītāji

1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji

133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji

1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji

134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji

1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji

1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji

1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji

1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji

1345 Izglītības jomas vadītāji

1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji

1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji

14 VIESMĪLĪBAS, ĒDINĀŠANAS, TIRDZNIECĪBAS UN CITU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji

1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji

1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji

142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji

1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji

143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji

1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji

1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji

Otrā pamatgrupa

VECĀKIE SPECIĀLISTI

21 ZINĀTNES UN INŽENIERZINĀTŅU JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti

2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi

2112 Meteorologi

2113 Ķīmiķi

2114 Ģeologi un ģeofiziķi

212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi

2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi

213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti

2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti

2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti

214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)

2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri

2142 Būvinženieri

2143 Vides inženieri

2144 Mehānikas inženieri

2145 Ķīmijas inženieri

2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2149 Citur neklasificēti inženieri

215 Elektrotehnoloģiju inženieri

2151 Elektroinženieri

2152 Elektronikas inženieri

2153 Telekomunikāciju inženieri

216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri

2161 Arhitekti

2162 Ainavu arhitekti

2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri

2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji

2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri

2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri

22 VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

221 Ārsti

2211 Vispārējās prakses ārsti

2212 Specialitāšu ārsti

222 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti

2221 Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti

2222 Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti

223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti

2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti

224 Ārstu palīgi

2240 Ārstu palīgi

225 Veterinārārsti

2250 Veterinārārsti

226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti

2261 Zobārsti

2262 Farmaceiti

2263 Vides, darba aizsardzības un higiēnas vecākie speciālisti

2264 Fizioterapeiti

2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti

2266 Audiologi un runas terapeiti

2267 Optometristi

2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti

23 IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls

2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls

232 Profesionālās izglītības pedagogi

2320 Profesionālās izglītības pedagogi

233 Vidējās izglītības pedagogi

2330 Vidējās izglītības pedagogi

234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi

2341 Pamatizglītības pedagogi

2342 Pirmsskolas pedagogi

235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti

2351 Izglītības metodikas speciālisti

2352 Speciālās izglītības pedagogi

2354 Citi mūzikas skolotāji

2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji

2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti

24 KOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI

241 Finanšu vecākie speciālisti

2411 Grāmatveži

2412 Finanšu un investīciju konsultanti

2413 Finanšu analītiķi

242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti

2421 Vadības un organizācijas analītiķi

2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti

2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti

2424 Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti

243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti

2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti

2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti

2433 Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))

2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti

25 INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi

2511 Sistēmanalītiķi

2512 Programmētāji

2513 Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji

2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji

2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi

252 Datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti

2521 Datu bāzu veidotāji un administratori

2522 Sistēmu administratori

2523 Datortīklu vecākie speciālisti

2529 Citur neklasificēti datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti

26 JURIDISKO, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

261 Juridisko lietu vecākie speciālisti

2611 Juristi

2612 Tiesneši

2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti

262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti

2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti

2631 Ekonomisti

2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi

2634 Psihologi

2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti

2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti

264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti

2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2642 Žurnālisti

2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti

265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki

2651 Vizuālo mākslu mākslinieki

2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi

2653 Dejotāji un horeogrāfi

2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti

2655 Aktieri

2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori

2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki

Trešā pamatgrupa

SPECIĀLISTI

31 ZINĀTNES UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti

3111 Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti

3112 Būvniecības speciālisti

3113 Elektrotehnikas speciālisti

3114 Elektronikas speciālisti

3115 Inženiermehānikas speciālisti

3116 Inženierķīmijas speciālisti

3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti

3118 Rasētāji

3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti

312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi

3121 Ieguves rūpniecības uzraugi

3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi

3123 Būvniecības uzraugi

313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti

3131 Elektrostaciju operatori

3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori

3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori

3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori

3135 Metāla ražošanas procesu speciālisti

3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti

314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti

3141 Dabas zinātņu speciālisti (izņemot medicīnu)

3142 Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti

3143 Mežsaimniecības speciālisti

315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti

3151 Kuģu mehāniķi

3152 Kuģu vadītāji un loči

3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri

3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti

32 VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI

321 Medicīnas un farmācijas speciālisti

3211 Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti

3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti

3213 Farmaceitu asistenti

3214 Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti

322 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju speciālisti

3221 Medicīnas māsu profesiju speciālisti

323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti

3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti

324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti

3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti

325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti

3251 Zobārstu asistenti un palīgi

3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti

3254 Optiķi

3255 Fizioterapijas speciālisti

3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti

3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki

3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti

33 KOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) SPECIĀLISTI

331 Finanšu un matemātikas speciālisti

3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri

3312 Kredītu un aizņēmumu speciālisti

3313 Grāmatvedības speciālisti

3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti

3315 Novērtētāji un izsolītāji

332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki

3321 Apdrošināšanas pārstāvji

3322 Tirdzniecības pārstāvji

3323 Iepirkumu speciālisti

3324 Tirdzniecības starpnieki

333 Komercpakalpojumu speciālisti

3331 Preču pārvadājumu aģenti

3332 Konferenču un pasākumu organizatori

3333 Nodarbinātības aģenti

3334 Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti

3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti

334 Administratīvie un specializētie sekretāri

3341 Biroja vadītāji

3342 Juridiskie sekretāri

3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri

3344 Medicīnas jomas sekretāri

335 Valsts varas īstenošanas speciālisti

3351 Muitnieki

3352 Valsts nodokļu inspektori

3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti

3354 Valsts licencēšanas speciālisti

3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji

3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti

34 JURIDISKO, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU UN TĀM RADNIECĪGU LIETU SPECIĀLISTI

341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti

3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3412 Sociālā darba speciālisti

3413 Reliģisko lietu speciālisti

342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti

3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti

3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti

3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori

343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti

3431 Fotogrāfi

3432 Dizaina speciālisti un dekoratori

3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti

3434 Šefpavāri

3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti

35 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS SPECIĀLISTI

351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti

3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti

3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti

3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti

3514 Tīklu speciālisti

352 Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti

3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti

3522 Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti

Ceturtā pamatgrupa

KALPOTĀJI

41 IESTĀŽU KALPOTĀJI UN KANCELEJAS TEHNIKAS OPERATORI

411 Iestāžu kalpotāji

4110 Iestāžu kalpotāji

412 Sekretāri

4120 Sekretāri

413 Kancelejas tehnikas operatori

4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki

4132 Datu ievadīšanas operatori

42 KLIENTU APKALPOTĀJI

421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki

4213 Lombardu darbinieki un augļotāji

4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

422 Klientu informētāji

4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki

4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki

4223 Telefona komutatoru operatori

4224 Viesnīcu administratori

4225 Uzziņu operatori

4226 Reģistratori

4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji

4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki

43 UZSKAITES UN MATERIĀLO VĒRTĪBU REĢISTRĒŠANAS DARBINIEKI

431 Uzskaites darbinieki

4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki

4312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki

4313 Algu aprēķināšanas darbinieki

432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki

4321 Noliktavu darbinieki

4322 Ražošanas uzskaites darbinieki

4323 Transporta uzskaites darbinieki

44 CITI KALPOTĀJI

441 Citi kalpotāji

4411 Bibliotēku darbinieki

4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki

4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4414 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki

4416 Personāla uzskaites darbinieki

4419 Citur neklasificēti kalpotāji

Piektā pamatgrupa

PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

51 INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI

511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi

5111 Ceļojumu pavadoņi un stjuarti

5112 Transporta konduktori

5113 Ceļojumu gidi

512 Pavāri

5120 Pavāri

513 Viesmīļi un bārmeņi

5131 Viesmīļi

5132 Bārmeņi

514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5141 Frizieri

5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki

515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji

5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs

5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās

5153 Namu apsaimniekotāji

516 Citi individuālo pakalpojumu jomas darbinieki

5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

5162 Pavadoņi un sulaiņi

5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki

5164 Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki

5165 Braukšanas apmācības instruktori

5169 Citur neklasificēti individuālo pakalpojumu jomas darbinieki

52 TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI

521 Ielu un tirgus pārdevēji

5211 Tirgus pārdevēji

5212 Ielu tirgotāji

522 Veikalu pārdevēji

5222 Vecākie pārdevēji

5223 Veikalu pārdevēji un pārdevēju palīgi

523 Kasieri un biļešu pārdevēji

5230 Kasieri un biļešu pārdevēji

524 Citi tirdzniecības darbinieki

5241 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi

5242 Preču demonstrētāji

5243 Komivojažieri

5244 Pārdevēji pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem

5245 Pārdevēji degvielas uzpildes stacijā

5246 Ēdināšanas uzņēmuma kasieri-pārdevēji

53 INDIVIDUĀLĀS APRŪPES DARBINIEKI

531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi

5311 Bērnu aprūpes darbinieki

5312 Skolotāju palīgi

532 Individuālās aprūpes darbinieki

5321 Sanitāri

5322 Individuālās mājaprūpes darbinieki

5329 Citur neklasificēti individuālās aprūpes darbinieki

54 APSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI

541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki

5411 Ugunsdzēsēji un glābēji

5412 Policisti

5413 Ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības darbinieki

5414 Apsardzes darbinieki

5419 Citur neklasificēti apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki

Sestā pamatgrupa

KVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

61 KVALIFICĒTI TIRGUS LAUKSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

611 Kultūraugu audzētāji

6111 Labības un sakņaugu audzētāji

6112 Koku un krūmu audzētāji

6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji

6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji

612 Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji

6122 Mājputnu audzētāji

6123 Biškopji un zīdtārpiņu audzētāji

6129 Citur neklasificēti lopkopji

613 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji

6130 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji

62 KVALIFICĒTI TIRGUS MEŽSAIMNIECĪBAS, ZIVSAIMNIECĪBAS UN MEDĪBU SAIMNIECĪBAS DARBINIEKI

621 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

6210 Mežkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki

622 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki

6221 Akvakultūras darbinieki

6222 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki

6223 Jūras, tāljūras zvejnieki

6224 Mednieki

63 PERSONISKĀ PATĒRIŅA LAUKSAIMNIEKI, ZVEJNIEKI, MEDNIEKI UN VĀCĒJI

633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji

6330 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji

Septītā pamatgrupa

KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI

71 BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI (IZŅEMOT ELEKTRIĶUS)

711 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7111 Ēku būvnieki

7112 Mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7113 Akmeņu mūrnieki un akmeņkaļi

7114 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7115 Namdari un būvgaldnieki

7119 Citur neklasificēti būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

712 Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7121 Jumiķi

7122 Grīdu seguma klājēji un flīzētāji

7123 Apmetēji

7124 Izolācijas darbu veicēji

7125 Stiklinieki

7126 Sanitārtehniķi

7127 Gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas iekārtu mehāniķi

713 Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7131 Krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7132 Apsmidzinātāji un lakotāji

7133 Būvju konstrukciju tīrītāji

72 METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN TĀM RADNIECĪGU JOMU STRĀDNIEKI

721 Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7211 Metālliešanas veidņu izgatavotāji

7212 Metinātāji un griezēji

7213 Valcētāji un skārdnieki

7214 Metāla konstrukciju sagatavotāji un montētāji

7215 Takelētāji

722 Kalēji, instrumentu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7221 Kalēji un presētāji

7222 Instrumentatslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7223 Metālapstrādes un citu darbgaldu strādnieki un operatori

7224 Metāla pulētāji, slīpētāji un instrumentu asinātāji

723 Mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki

7231 Mehānisko transportlīdzekļu mehāniķi un remontatslēdznieki

7232 Gaisa kuģu mehāniķi un remontatslēdznieki

7233 Lauksaimniecības un rūpniecības mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki

7234 Velosipēdu atslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

73 AMATNIEKI UN IESPIEDDARBU STRĀDNIEKI

731 Amatnieki

7311 Precīzijas izstrādājumu izgatavotāji un labotāji

7312 Mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji

7313 Juvelieri

7314 Podnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7315 Stikla izstrādājumu izgatavotāji un apdarinātāji

7316 Dekoratīvie apgleznotāji, gravētāji un kodinātāji

7317 Koka, pinumu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji

7318 Tekstila, ādas un tām radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji

7319 Citur neklasificēti amatnieki

732 Iespieddarbu strādnieki

7321 Burtliči, iespiedgravētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7322 Iespiedēji

7323 Grāmatu iesējēji un apdarinātāji

74 ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU STRĀDNIEKI

741 Elektroiekārtu uzstādītāji un labotāji

7411 Būvelektriķi un tiem radniecīgu jomu elektriķi

7412 Elektroiekārtu mehāniķi un atslēdznieki

7413 Elektrolīniju uzstādītāji un labotāji

742 Elektronisko un telekomunikāciju iekārtu mehāniķi un labotāji

7421 Elektronikas mehāniķi un apkalpotāji

7422 Informācijas tehnoloģiju uzstādītāji un apkalpotāji

75 PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN KOKAPSTRĀDES STRĀDNIEKI, APĢĒRBU IZGATAVOŠANAS UN CITI AMATNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI

751 Pārtikas pārstrādes strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7511 Miesnieki, zivju pārstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7512 Maiznieki, konditori un konfekšu ražotāji

7513 Piena produktu ražotāji

7514 Augļu, dārzeņu un tiem līdzīgu produktu pārstrādātāji

7515 Pārtikas produktu un dzērienu degustatori

7516 Tabakas apstrādātāji un tās izstrādājumu ražotāji

752 Kokapstrādes strādnieki, mēbeļu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7521 Koksnes pirmapstrādes strādnieki

7522 Mēbeļu un citu koka izstrādājumu ražotāji

7523 Kokapstrādes instrumentu un darbgaldu regulētāji un operatori

753 Apģērbu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7531 Šuvēji un cepuru izgatavotāji

7532 Apģērbu un līdzīgu izstrādājumu modelētāji un piegriezēji

7533 Šuvēji, izšuvēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7534 Mēbeļu apvilcēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

7535 Kažokādu apstrādātāji un ādmiņi

7536 Kurpnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

754 Citi amatnieki un strādnieki

7541 Ūdenslīdēji

7542 Spridzinātāji

7543 Produktu vērtētāji un izmēģinātāji (izņemot pārtiku un dzērienus)

7544 Dezinfektori un citi kaitēkļu un nezāļu iznīcinātāji

7549 Citur neklasificēti amatnieki un strādnieki

Astotā pamatgrupa

IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI

81 RŪPNIECISKO IEKĀRTU OPERATORI

811 Ieguves un minerālu apstrādes iekārtu operatori

8111 Karjera strādnieki

8112 Minerālu un akmens apstrādes iekārtu operatori

8113 Urbumu urbēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

8114 Cementa ražošanas, akmens un citu minerālizejvielu apstrādes iekārtu operatori

812 Metāla apstrādes un metāla virsmas apstrādes iekārtu operatori

8121 Metāla apstrādes iekārtu operatori

8122 Metāla virsmas apstrādes iekārtu operatori

813 Ķīmisko un fotoizstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori

8131 Ķīmisko izstrādājumu ražošanas iekārtu un mašīnu operatori

8132 Fotoizstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

814 Gumijas, plastmasas un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

8141 Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

8142 Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

8143 Papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

815 Tekstila, kažokādas un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

8151 Dzijas sagatavošanas, vērpšanas un šķetināšanas mašīnu operatori

8152 Aušanas un adīšanas mašīnu operatori

8153 Šujmašīnu operatori

8154 Balināšanas, krāsošanas un audumu tīrīšanas mašīnu operatori

8155 Kažokādu un ādas apstrādes mašīnu operatori

8156 Apavu un tiem radniecīgu izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

8157 Veļas mazgājamo mašīnu operatori

8159 Citur neklasificēti tekstila, kažokādas un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori

816 Pārtikas un līdzīgu produktu ražošanas iekārtu operatori

8160 Pārtikas un līdzīgu produktu ražošanas iekārtu operatori

817 Koksnes apstrādes un papīra ražošanas iekārtu operatori

8171 Papīra masas sagatavošanas un papīra ražošanas iekārtu operatori

8172 Koksnes apstrādes iekārtu operatori

818 Citu rūpniecisko iekārtu un mašīnu operatori

8181 Stikla un keramikas ražošanas iekārtu operatori

8182 Tvaika turbīnu, dzinēju un boileru operatori

8183 Iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operatori

8189 Citur neklasificēti rūpniecisko iekārtu un mašīnu operatori

82 MONTIERI

821 Montieri

8211 Mehānisko mašīnu un izstrādājumu montieri

8212 Elektrisko un elektronisko iekārtu un izstrādājumu montieri

8219 Citur neklasificēti montieri

83 PAŠGĀJĒJU MAŠĪNU UN IEKĀRTU VADĪTĀJI UN CELŠANAS IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI

831 Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti) un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

8311 Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti)

8312 Dzelzceļa pārmijnieki, sakabinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

832 Transportlīdzekļu vadītāji

8321 Motociklu vadītāji

8322 Vieglo automobiļu, taksometru un mazietilpīgo kravas automobiļu un mikroautobusu vadītāji

833 Smago kravas automobiļu un autobusu vadītāji

8331 Autobusu, trolejbusu un tramvaju vadītāji

8332 Smago kravas automobiļu ar piekabēm un autovilcienu vadītāji

834 Lauksaimniecības, zemes darbu, celšanas un citu kraušanas iekārtu operatori

8341 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtu operatori

8342 Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori

8343 Autoceltņu un citu kraušanas iekārtu operatori

8344 Autoiekrāvēju operatori

835 Kuģu klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki

8350 Kuģu klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki

Devītā pamatgrupa

VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS

91 APKOPĒJI UN PALĪGI MĀJAS DARBOS

911 Māju, viesnīcu un biroju apkopēji un palīgi

9111 Mājstrādnieki

9112 Biroju, viesnīcu un citu telpu apkopēji

912 Transportlīdzekļu, logu un veļas mazgātāji un citu ar rokām veicamu tīrīšanas darbu izpildītāji

9121 Veļas mazgātāji un gludinātāji

9122 Transportlīdzekļu mazgātāji

9123 Logu mazgātāji

9129 Citi tīrīšanas darbu veicēji

92 LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKI

921 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki

9211 Lauksaimniecības kultūru audzēšanas saimniecības strādnieki

9212 Mājlopu fermu strādnieki

9213 Jauktu lauksaimniecības kultūru un lopkopības fermu strādnieki

9214 Dārzkopības strādnieki

9215 Mežstrādnieki

9216 Zivsaimniecības un akvakultūras strādnieki

93 RAKTUVJU, BŪVNIECĪBAS, RAŽOŠANAS UN TRANSPORTA STRĀDNIEKI

931 Raktuvju un būvniecības strādnieki

9311 Raktuvju un karjeru strādnieki

9312 Inženierbūvju strādnieki

9313 Ēku būvniecības strādnieki

932 Rūpniecības un citi strādnieki

9321 Iesaiņotāji

9329 Citur neklasificēti strādnieki

933 Transporta strādnieki un krāvēji

9331 Ar roku vai pedāļiem darbināmu transportlīdzekļu vadītāji

9332 Kučieri

9333 Krāvēji

9334 Preču izvietotāji

94 PĀRTIKAS PRODUKTU SAGATAVOŠANAS PALĪGSTRĀDNIEKI

941 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki

9411 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki ātrās ēdināšanas uzņēmumos

9412 Virtuves strādnieki

95 IELU STRĀDNIEKI UN IELU PĀRDEVĒJI

951 Ielu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

9510 Ielu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

952 Ielu pārdevēji (izņemot pārtikas preces)

9520 Ielu pārdevēji (izņemot pārtikas preces)

96 ATKRITUMU SAVĀCĒJI UN CITU VIENKĀRŠO PROFESIJU STRĀDNIEKI

961 Atkritumu savācēji

9611 Atkritumu savākšanas un pārstrādes strādnieki

9612 Atkritumu šķirotāji

9613 Sētnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki

962 Citi vienkāršo profesiju strādnieki

9621 Kurjeri, sūtījumu piegādātāji un bagāžas nesēji

9622 Gadījuma darbu strādnieki

9623 Skaitītāju nolasītāji un pārdošanas automātu naudas savācēji

9624 Ūdens pienesēji un malkas sagādātāji

9629 Citur neklasificēti vienkāršo profesiju strādnieki

Nulles pamatgrupa

NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU PROFESIJAS

01 VIRSNIEKI

011 Virsnieki

0110 Virsnieki

02 INSTRUKTORI

021 Instruktori

0210 Instruktori

03 KAREIVJI UN ZEMESSARGI

031 Kareivji un zemessargi

0310 Kareivji un zemessargi

I. Pirmā pamatgrupa

VADĪTĀJI

Vadītāji nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā normatīvos aktus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek ievērota valsts politika un normatīvie akti, nosaka uzņēmuma politiku, darbības kārtību un regulējumu, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai tā struktūrvienību darbību un pasākumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt, formulēt valsts un pašvaldību politiku, izstrādāt normatīvos aktus; pārstāvēt valsti, pašvaldību un rīkoties to vārdā, uzraudzīt, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti; veikt uzdevumus, kas ir kopīgi politiskajām partijām, arodbiedrībām un citām valsts mēroga organizācijām; noteikt uzņēmuma politiku, darbības kārtību un regulējumu; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmumu vai tā struktūrvienību darbību un pasākumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

11 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji

12 Administratīvie vadītāji un komercdirektori

13 Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji

14 Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji

11 APAKŠGRUPA

LIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI

Šajā apakšgrupā ietilpst likumdevēji, valsts augstākās amatpersonas un vadītāji, kas nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā, pieņem un groza normatīvos aktus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, vai veic līdzīgus uzdevumus valsts mēroga organizāciju interesēs; uzņēmumu vadītāji, kas nosaka un formulē uzņēmuma darbības pamatprincipus, plāno, vada un koordinē struktūrvienību darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku; izstrādāt, pieņemt un grozīt normatīvos aktus; pārstāvēt valsti, pašvaldību un rīkoties to vārdā; uzraudzīt, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti; izpildīt politisko partiju, arodbiedrību un citu valsts mēroga organizāciju uzdevumus, tai skaitā sarunu vadīšanu; noteikt un formulēt uzņēmumu saimniecisko darbību kopumā vai arī plānot, vadīt un koordinēt tā struktūrvienību darbu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji

112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji

111 MAZĀ GRUPA

LIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJI

Šajā mazajā grupā ietilpst likumdevēji, kas nosaka, formulē valsts vai pašvaldību politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus; valsts augstākās amatpersonas un vadītāji, kas konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās; republikas pilsētas domes, novada domes deputāti, kas nosaka pašvaldību politiku, pieņem lēmumus un saistošos noteikumus; pašvaldību vadītāji, kas veic dažādus jurisdikcijas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kas izriet no tradīcijām, viņiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales valsts pārvaldē; politisko partiju, arodbiedrību, komercsabiedrību, rūpniecības un tirdzniecības asociāciju, humanitāro, žēlsirdības un sporta biedrību un nodibinājumu vadītāji, kas pārstāv šīs biedrības un nodibinājumus un darbojas to vārdā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku; izstrādāt, pieņemt un grozīt normatīvos aktus saskaņā ar Satversmi un pastāvošo jurisdikciju; strādāt Saeimas un valdības sēdēs vai Saeimas komisijās; aizstāvēt to vēlētāju intereses, kurus tie pārstāv; dot norādījumus par valsts politikas īstenošanu; konsultēt Saeimu, Ministru kabinetu un pašvaldību iestādes; sniegt konsultācijas valsts budžeta sastādīšanā un izpildes nodrošināšanā, normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā; pārraudzīt, kā valsts iestādēs un institūcijās tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti; pārstāvēt valsti ārzemēs; pārstāvēt valsti starpvalstu organizācijās; informēt par Ministru kabineta darbu, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs izskatītajiem jautājumiem, nodrošinot Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā pieņemto lēmumu skaidrošanu; vadīt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas organizētās preses konferences; organizēt žurnālistu tikšanās ar Ministru kabineta un Valsts kancelejas amatpersonām; noteikt pašvaldību politiku; piedalīties domes sēdēs un deputātu komitejās; izskatīt jebkuru attiecīgās pašvaldības pārziņā esošu jautājumu; pieņemt lēmumus un saistošos noteikumus; koordinēt darbību pašvaldībās; iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļņu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem; nodrošināt sabiedriskās kārtības un normatīvo aktu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus iedzīvotāju dzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt sava novada (republikas pilsētas) iedzīvotājus augstākās iestādēs; informēt tos par valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un norādījumiem; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt rezultātus, ziņot par tiem augstākajam vadītājam; noteikt biedrību un nodibinājumu darbības pamatvirzienus, statūtus; aizstāvēt savas biedrības un nodibinājuma biedru intereses; veicināt interesi par šīm biedrībām un nodibinājumiem; plānot, organizēt un nodrošināt biedrību un nodibinājumu darbības pamatvirzienus un statūtus, vadošo institūciju lēmumu ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1111 Likumdevēji

1112 Valsts augstākās amatpersonas

1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas

1111 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

LIKUMDEVĒJI

Likumdevēji nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus un citus normatīvos aktus; nosaka republikas pilsētas pašvaldības un novada pašvaldības politiku, pieņem lēmumus un saistošos noteikumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku; izstrādāt, pieņemt un grozīt likumus un citus normatīvos aktus saskaņā ar Satversmi un pastāvošo jurisdikciju; strādāt Saeimas un valdības sēdēs vai Saeimas komisijās; aizstāvēt to vēlētāju intereses, kurus tie pārstāv; dot norādījumus par valsts politikas īstenošanu; noteikt pašvaldību politiku; piedalīties domes sēdēs un deputātu komitejās; izskatīt jebkuru attiecīgās pašvaldības pārziņā esošu jautājumu; pieņemt lēmumus un saistošos noteikumus, kas ir spēkā konkrētā novadā vai pilsētā; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1111 01 Valsts PREZIDENTS

1111 02 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111 03 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

1111 04 Saeimas SEKRETĀRS

1111 05 Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS

1111 06 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111 07 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

1111 08 Saeimas /komisijas SEKRETĀRS

1111 09 Saeimas /frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111 10 Saeimas DEPUTĀTS

1111 11 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

1111 12 Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS

1111 13 Parlamentārais SEKRETĀRS

1111 14 Saeimas /SEKRETĀRA PALĪGS

1111 15 Saeimas /PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRA PALĪGS

1111 16 Saeimas /SEKRETĀRA BIEDRA PALĪGS

1111 17 Ministru PREZIDENTS

1111 18 Ministru PREZIDENTA BIEDRS

1111 19 MINISTRS

1111 20 Īpašu uzdevumu MINISTRS

1111 21 Republikas pilsētas pašvaldības domes DEPUTĀTS

1111 22 Novada pašvaldības domes DEPUTĀTS

1111 23 Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111 24 Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1111 25 Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111 26 Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1112 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS AUGSTĀKĀS AMATPERSONAS

Valsts augstākās amatpersonas konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās; plāno, vada un koordinē iestādes darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, īsteno valsts ārpolitiku, veic dažādus jurisdikcijas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kas izriet no tradīcijām, viņiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales valsts pārvaldē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt Saeimu, valdību un pašvaldību iestādes; sniegt konsultācijas valsts budžeta sastādīšanā un izpildes nodrošināšanā, normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā; pārraudzīt, kā valsts iestādēs un institūcijās tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti; pārstāvēt valsti ārzemēs; pārstāvēt valsti starpvalstu organizācijās; informēt par Ministru kabineta darbu, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs izskatītajiem jautājumiem, nodrošinot Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā pieņemto lēmumu skaidrošanu; vadīt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas organizētās preses konferences; organizēt žurnālistu tikšanās ar Ministru kabineta un Valsts kancelejas amatpersonām; aizstāvēt Latvijas valsts, tās pilsoņu un juridisko personu intereses un tiesības ārvalstīs; koordinēt Latvijas Republikas valsts iestāžu starptautiskos sakarus; informēt ārvalstu oficiālās iestādes un sabiedrību par norisēm Latvijas Republikā; sekot ārvalstu saimnieciskās, politiskās un kultūras dzīves norisēm un informēt par tām Latvijas valsts iestādes un sabiedrību; veicināt Latvijas ekonomiskos un kultūras sakarus ar ārvalstīm; izsniegt ārvalstniekiem Latvijas Republikas vīzas; plānot, vadīt un koordinēt politikas un stratēģijas izstrādāšanu un politisko lēmumu īstenošanu, darba plānu izstrādāšanu un izpildi valsts pārvaldes jomā saskaņā ar augstākās iestādes vai amatpersonas noteikto politiku un stratēģiju, analizēt nozaru politikas un stratēģijas izstrādāšanu; plānot, sadalīt finanšu resursus; veidot valsts robežas apsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju; organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; nodrošināt pamatfunkciju un atbalsta funkciju īstenošanu brīvības atņemšanas soda mērķa sasniegšanai; pieņemt lēmumus, izdot pavēles, rīkojumus; analizēt iestāžu darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus to darbības uzlabošanai; koordinēt sadarbību ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām noziedzības apkarošanas un sabiedriskās drošības garantēšanas jautājumos; uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto tiesību aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt darbā, iecelt amatā un atlaist no darba darbiniekus; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; plānot, vadīt un koordinēt darbību pašvaldībās; iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļņu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem; nodrošināt sabiedriskās kārtības un normatīvo aktu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus iedzīvotāju dzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt savas pašvaldības iedzīvotājus augstākās iestādēs; informēt tos par valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un norādījumiem; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1112 01 Starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS

1112 02 Starpvalstu /institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1112 03 ĢENERĀLPROKURORS

1112 04 Valsts KONTROLIERIS

1112 05 Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112 06 Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112 07 Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS

1112 08 Valsts PREZIDENTA PALĪGS

1112 09 Ministru PREZIDENTA biroja VADĪTĀJS

1112 10 Ministru PREZIDENTA BIEDRA sekretariāta VADĪTĀJS

1112 11 Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS

1112 12 Ministru PREZIDENTA PALĪGS

1112 13 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS

1112 14 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS

1112 15 MINISTRA PADOMNIEKS

1112 16 Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJS

1112 17 Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS

1112 18 Ministru kabineta PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

1112 19 Ministra biroja VADĪTĀJS

1112 20 Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās

1112 21 PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā

1112 22 Aizsardzības PADOMNIEKS

1112 23 Valsts SEKRETĀRS

1112 24 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS

1112 25 Valsts protokola VADĪTĀJS

1112 26 Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS

1112 27 Galvenais valsts NOTĀRS

1112 28 Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS

1112 29 Iestādes VADĪTĀJS /ĢENERĀLDIREKTORS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112 30 Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1112 31 Pārvaldes VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

1112 32 Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1112 33 Pulka KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)

1112 34 Pulka KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)

1112 35 Valsts robežas PILNVAROTAIS

1112 36 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS

1112 37 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1112 38 Pašvaldības IZPILDDIREKTORS

1112 39 Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1112 40 Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1112 41 Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1112 42 Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)

1112 43 Komisijas SEKRETĀRS (valsts pārvaldes jomā)

1112 44 TIESĪBSARGS

1112 45 Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)

1112 46 Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)

1112 47 Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS

1112 48 Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS

1112 49 ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā)

1112 50 VĒSTNIEKS

1112 51 Pilnvarotais LIETVEDIS

1112 52 Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS

1112 53 PADOMNIEKS (ārlietu jomā)

1112 54 ĢENERĀLKONSULS

1112 55 Nozares PADOMNIEKS

1112 56 Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112 57 Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS

1112 58 Komisijas LOCEKLIS (pašvaldībās)

1114 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU, ARODBIEDRĪBU UN POLITISKO PARTIJU AMATPERSONAS

Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas nosaka un formulē šo biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju politiku, statūtu izstrādi, kas reglamentē biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas darbību, pārstāv biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju citās institūcijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas politiku, pamatvirzienus, statūtus un noteikumus; aizstāvēt savas biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas biedru intereses; veicināt interesi par biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām; plānot un organizēt biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības darbības pamatvirzienus un statūtus, vadošo institūciju lēmumu ievērošanu; plānot un organizēt partijas darbu vēlēšanu kampaņā, rūpēties par savas partijas kandidātu izvirzīšanu vēlēšanās; plānot un organizēt pasākumus partijas biedru izglītošanai un jaunu biedru iesaistīšanai; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1114 01 Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /ĢENERĀLDIREKTORS /ĢENERĀLSEKRETĀRS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /IZPILDDIREKTORS

1114 02 Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA Vietnieks /PREZIDENTA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA Vietnieks /ĢENERĀLSEKRETĀRA Vietnieks /PRIEKŠSĒDĒTĀJA Vietnieks /IZPILDDIREKTORA Vietnieks

1114 03 Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 04 Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS

1114 05 Arodbiedrības VADĪTĀJS /PREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 06 Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1114 07 Arodorganizācijas VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 08 Politiskās partijas VADĪTĀJS /PREZIDENTS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /ĢENERĀLSEKRETĀRS

112 MAZĀ GRUPA

RĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJI

Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji vada uzņēmumu, izņemot biedrību un nodibinājumu, kopīgi ar citiem vadītājiem nosaka, formulē uzņēmuma darbības pamatvirzienus, plāno, vada, koordinē struktūrvienību darbu, parasti izveido direktoru padomi vai vadības grupu, kurai tie sniedz pārskatus par darba rezultātiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt vai formulēt uzņēmuma darbības pamatvirzienus; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbu kopumā; noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus, konkrētus uzdevumus un konsultēt pakļautos vadītājus; vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām); pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām; kontrolēt izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu; izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem direktoru padomei, vadības grupai un augstākajiem vadītājiem; organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību; slēgt darba koplīgumus; kontrolēt to izpildi; nodrošināt vides aizsardzību; organizēt un vadīt valdes, komisijas un padomes darbu; sagatavot atzinumus, vērtējumus un priekšlikumus; ievērot komercsabiedrības statūtus un personu grupas (dalībnieku) vai to pārstāvošās institūcijas – padomes sapulces lēmumus; būt lojālam un uzticamam pret komercsabiedrību un tās dalībniekiem; sniegt patiesu un pilnīgu informāciju gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan komercsabiedrības dalībniekiem par savu darbību; rīkoties ar vislielāko rūpību, pieņemot lēmumus par komercsabiedrības darbību, tās vadību un pārvaldību; pildīt savus pienākumus, mazinot iespējamos komercdarbības riskus; organizēt un nodrošināt saskaņoto un akceptēto būvprojektu vai citas būvniecības dokumentācijas pārbaudi; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji

1120 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1120 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /ĢENERĀLDIREKTORS /PĀRVALDNIEKS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /IZPILDDIREKTORS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /PRIEKŠNIEKS /ĢENERĀLSEKRETĀRS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1120 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS /PREZIDENTA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS /RĪKOTĀJDIREKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1120 03 Tehniskais DIREKTORS

1120 04 KOMERCDIREKTORS

1120 05 Ekonomikas DIREKTORS

1120 06 Ražošanas DIREKTORS

1120 07 Apgādes DIREKTORS

1120 08 Loģistikas DIREKTORS

1120 09 PĀRZINIS

1120 10 Valdes VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1120 11 Valdes VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1120 12 Padomes VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1120 13 Komisijas VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1120 14 Valdes LOCEKLIS

1120 15 Padomes LOCEKLIS

1120 16 Kolēģijas LOCEKLIS

1120 17 PROKŪRISTS

1120 18 Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS

12 APAKŠGRUPA

ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI UN KOMERCDIREKTORI

Šīs apakšgrupas vadītāji vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu, izstrādā to tehniskās, ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvas; finanšu, administratīvo un komercpakalpojumu struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citām iestādēm; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji

122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji

121 MAZĀ GRUPA

KOMERCPAKALPOJUMU UN ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; komercpakalpojumu un administratīvo struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību; pieņemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt rezultātus, ziņot par tiem augstākajam vadītājam; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1211 Administratīvie un finanšu vadītāji

1212 Personāla vadītāji

1213 Politikas un plānošanas vadītāji

1219 Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji

1211 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ADMINISTRATĪVIE UN FINANŠU VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji vada personisko vai citu īpašnieku komerciālo pakalpojumu uzņēmumu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; administratīvo un finanšu struktūrvienību vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas; noteikt uzņēmuma nodokļu politiku atbilstoši finansiālajam stāvoklim, sastādīt budžetu un kontrolēt dažādas finanšu operācijas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt racionālu resursu izmantošanu; vadīt kvalitātes un risku vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā; vadīt darba un pārvaldes procedūras; organizēt un vadīt stratēģiskās plānošanas un attīstības darbu uzņēmumā; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; nodrošināt visu uzņēmuma struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, uzņēmuma noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem, instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; vadīt un organizēt kancelejas darbu; vadīt un kontrolēt dokumentu pārvaldību un arhīva darbu; ievadīt datus; kontrolēt korespondences izskatīšanas, virzības un izpildes termiņus; organizēt pabeigto dokumentu uzskaiti un nodrošināt to glabāšanu; koordinēt un kontrolēt izveidoto komisiju sekretāru darbu; organizēt un vadīt konsultāciju sniegšanu un palīdzību uzņēmumiem; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1211 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1211 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1211 03 Finanšu DIREKTORS

1211 04 Galvenais GRĀMATVEDIS

1211 05 Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS

1211 06 Administratīvais DIREKTORS

1211 07 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS

1211 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)

1211 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumos)

1211 10 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 11 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 12 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 13 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 14 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 15 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 16 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 17 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 18 Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 19 Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 20 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 21 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 22 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 23 Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORs

1211 24 Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 25 Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS

1211 26 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 27 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 28 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJS

1211 29 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1211 30 Galvenās kases VADĪTĀJS

1211 31 Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS

1211 32 Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1211 33 Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 34 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 35 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 36 Kancelejas VADĪTĀJS /PĀRVALDNIEKS /DIREKTORS

1211 37 Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 38 Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 39 Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 40 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 41 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 42 Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.53.apakšnodaļā)

1211 43 Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.53.apakšnodaļā)

1211 44 Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 45 Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 46 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 47 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1212 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PERSONĀLA VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma politiku personāla jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku personāla jautājumos; plānot un organizēt darbinieku pieņemšanu darbā, mācīšanu un paaugstināšanu amatā, noteikt algu struktūru un vadīt pārrunas ar darbiniekiem algu jautājumos, konsultēt darbiniekus u.tml.; kontrolēt darba aizsardzības, veselības aizsardzības un citu programmu izpildi; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; organizēt uzņēmuma darbinieku apbalvojumu, darba izvērtējumu un sodu uzskaiti; veikt personāla statistiskās un skaitliskās uzskaites veidošanu, uzturēšanu un glabāšanu; īstenot pasākumus kvalitātes sistēmas uzturēšanai un pilnveidošanai; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1212 01 Personāla DIREKTORS

1212 02 Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1212 03 Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1212 04 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1212 05 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1212 06 Personāla mācību VADĪTĀJS

1213 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

POLITIKAS UN PLĀNOŠANAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji vada uzņēmuma struktūrvienību, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, sniedz pakalpojumus ārējo sakaru, valsts pārvaldes, ārlietu, nodokļu administrēšanas un muitas, tiesu varas, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts pārvaldes jomā; sagatavot, iesniegt augstākajam vadītājam lēmumu projektus, kas tieši ietekmē iestādes politiku un stratēģiju, sabiedrības un valsts intereses atbilstošā valsts pārvaldes jomā; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; pieņemt struktūrvienības darbu ietekmējošus lēmumus, uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi padotībā esošajās iestādēs; izstrādāt priekšlikumus nodokļu (nodevu) administrēšanas, akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības, kā arī muitas politikas veidošanai un attīstības stratēģijai; organizēt nodokļu maksātāju uzskaiti, nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu un novēršanu muitas valsts ieņēmumu un muitas jomā; plānot un sadalīt finanšu resursus; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts pārvaldes jomā un plānot, vadīt, koordinēt prokuratūras un prokuratūras pārraudzībā esošo valsts iestāžu finansiālo un saimniecisko darbību; nodrošināt prokuratūras iestāžu materiālo apgādi; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā, piemēram, statistikā, mikroekonomikā, sociālajā plānošanā, naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, kā arī valsts dienesta vadīšanā u.tml.; plānot, vadīt un koordinēt ārlietu dienestu, sociālo grupu darbību; radoši un inovatīvi plānot un īstenot ārējo sakaru stratēģiju atbilstoši uzņēmuma mērķiem; analizēt, novērtēt un pilnveidot ārējo sakaru jautājumus; plānot, koordinēt un pārraudzīt ārējo sakaru struktūrvienības darbu; saskaņot savu darbību ar uzņēmuma vadītāju, kā arī sadarboties ar citu struktūrvienību vadītājiem; plānot, vadīt un koordinēt darbību darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā; plānot, vadīt un koordinēt darbību tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā; plānot un organizēt uzņēmuma ārējās un iekšējās darbības vides novērošanu, informācijas sniegšanu, pārliecināšanu; veidot un saglabāt uzticēšanos uzņēmuma vadībai, prognozēt un novērst konfliktus, plānot un vadīt uzņēmuma korporatīvā publiskā tēla veidošanu; izmantot sakaru un citas sociālo zinātņu teorijas, analizējot un plānojot uzņēmuma operatīvo un ilglaicīgo saskarsmes mērķu īstenošanu, kā arī pilnveidot praktiskās sakaru metodes; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1213 01 Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1213 02 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1213 03 Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1213 04 Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1213 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1213 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1213 07 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.54.apakšnodaļā)

1213 08 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.54.apakšnodaļā)

1213 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (ārlietu jomā)

1213 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (ārlietu jomā)

1213 11 Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS

1213 12 VIRSUZRAUGS (muitas jomā)

1213 13 VIRSUZRAUGA VIETNIEKS (muitas jomā)

1213 14 Muitas maiņas VADĪTĀJS

1213 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)

1213 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā)

1213 19 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā)

1213 20 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)

1213 21 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā)

1213 22 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā)

1213 23 Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

1213 24 Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1213 25 Galvenais valsts INSPEKTORS

1213 26 Valsts INSPEKTORS

1213 27 VirsMEŽZINIS

1213 28 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS

1213 31 Vecākais MEŽZINIS

1219 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI ADMINISTRATĪVIE UN KOMERCPAKALPOJUMU VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji vada uzņēmumu komercpakalpojumu, komunālo un tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību komercpakalpojumu, komunālo un tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, individuālo pakalpojumu, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, apsardzes jomā, tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem; piedalās darbības plāna, budžeta, personāla un pārējo resursu plānu sastādīšanā; plāno, vada un koordinē uzņēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas, pasta darba tehnoloģisko procesu mehanizāciju un automatizāciju un pasta pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt komercpakalpojumu sniegšanu, piemēram, naudas noguldījumu pieņemšanu, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, datu apstrādi, tirgus izpēti, kreditēšanu, pakalpojumus inženiertehnikā, arhitektūrā, būvniecībā, tīrīšanā, tehnikas izmēģināšanā, pētniecībā, reklāmā, iesaiņošanā, poligrāfijā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu; plānot, vadīt un koordinēt darbību tehnisko pakalpojumu nodrošināšanā; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas, pasta pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem; plānot, vadīt, koordinēt, ieviest un kontrolēt pasta darba tehnoloģisko procesu mehanizāciju un automatizāciju; izstrādāt un nodrošināt uzņēmuma struktūrvienības ar nepieciešamajām instrukcijām, metodiskajiem un normatīvajiem dokumentiem; plānot, vadīt un koordinēt sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienību darbību apsardzes jomā; nodrošināt darba kvalitātes pārvaldību; kontrolēt rezultātu atbilstību noteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt klientu apkalpošanas pakalpojumu procesus; sagatavot un iesniegt pārskatus par darba gaitu un rezultātiem struktūrvienību un uzņēmuma vadībai; plānot un organizēt objekta darba uzdevumu izpildi, sadalīt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi; koordinēt objektu patrulēšanu; plānot, vadīt un koordinēt darbību individuālo pakalpojumu (tai skaitā skaistumkopšanas) jomā; nodrošināt individuālo pakalpojumu uzņēmuma vai tā struktūrvienību (tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu) materiālo apgādi; kontrolēt izdevumus; plānot un vadīt ikdienas darījumus; veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1219 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1219 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1219 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1219 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālajos pakalpojumos)

1219 05 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1219 06 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1219 07 Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1219 08 Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1219 09 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 10 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 11 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 12 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 13 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 14 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 15 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 16 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 17 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 18 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 19 Pasta ekspluatācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 20 Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 22 Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 23 Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 24 Starptautisko pasta sūtījumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 25 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 26 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 27 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

1219 28 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1219 29 Transporta struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

1219 30 Transporta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1219 31 Struktūrvienības VADĪTĀJS (citur neklasificētos komercpakalpojumos)

1219 32 Struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (citur neklasificētos komercpakalpojumos)

1219 33 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 34 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 35 Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 36 Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 37 MEISTARS (poligrāfijas jomā)

1219 38 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (apsardzes jomā)

1219 39 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā)

122 MAZĀ GRUPA

TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN ATTĪSTĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt rezultātus, ziņot par tiem augstākajam vadītājam; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji

1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji

1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji

1221 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TIRDZNIECĪBAS UN TIRGVEDĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas operācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas operācijas; plānot un organizēt speciālas pirkšanas un pārdošanas programmas; noteikt cenas, diskonta līmeni un piegādes termiņus, pārdošanas paplašināšanas budžetus, pārdošanas metodes, speciālus stimulus un kampaņas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1221 01 Tirdzniecības DIREKTORS

1221 02 Tirgvedības DIREKTORS

1221 03 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1221 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1221 05 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1221 06 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1221 07 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1221 08 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1222 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

REKLĀMAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties un sadarbojoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma darbību reklāmas, sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbību reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos; slēgt līgumus ar laikrakstu redakciju, radio un televīzijas, sporta un kultūras organizāciju un reklāmas aģentūru amatpersonām ar reklāmu saistītos jautājumos; plānot un vadīt informatīvās programmas likumdevēju, preses un plašākās sabiedrības daļas informēšanai par uzņēmuma plāniem, sasniegumiem vai iecerēm; plānot un vadīt darbību investīciju palielināšanai izglītības, humanitāro un citu bezpeļņas iestāžu vajadzībām; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1222 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1222 02 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1222 03 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1222 04 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1223 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma zinātnisko darbību un attīstību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt savu vai no citām zinātniskām organizācijām patentēto zinātnisko darbību un uzņēmuma attīstību; izstrādāt jaunus vai uzlabot esošos tehnoloģiskos procesus un produkciju vai pilnveidot izejvielu izmantošanu; plānot uzņēmuma zinātnes un attīstības programmu, sīki aprakstot mērķus un budžeta izdevumus; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1223 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1223 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1223 03 Laboratorijas VADĪTĀJS

13 APAKŠGRUPA

RAŽOŠANAS UN SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs apakšgrupas vadītāji ražošanas un specializēto pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu, izstrādā tā tehniskās, ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvas; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citām iestādēm; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību; pieņemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzņēmuma pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji

132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji

133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji

134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji

131 MAZĀ GRUPA

LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANAS VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām, mežkopību vai zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, lauksaimniecībās, mežsaimniecībās un zivsaimniecībās plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzņēmuma pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji

1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji

1311 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām vai mežkopību, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, lauksaimniecībās un mežsaimniecībās, medību saimniecībās plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1311 01 Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.41.apakšnodaļā)

1311 02 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 03 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (mežsaimniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1311 04 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (medību saimniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1311 06 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1311 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecībā)

1311 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (mežsaimniecībā)

1311 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (medību saimniecībā)

1311 17 Mežizstrādes MEISTARS

1312 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

AKVAKULTŪRAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, zivsaimniecībās plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1312 01 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (zivsaimniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1312 02 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1312 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (zivsaimniecībā)

1312 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecībā)

132 MAZĀ GRUPA

APSTRĀDES UN IEGUVES RŪPNIECĪBAS, BŪVNIECĪBAS UN LOĢISTIKAS JOMAS VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumus; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzņēmuma pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji

1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji

1323 Būvniecības jomas vadītāji

1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji

1321 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji apstrādes rūpniecībā vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumus, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji apstrādes rūpniecībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanas jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā, elektrības ražošanā, gāzes un ūdens ieguvē un sadalē; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas ražošanas darbību; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu; organizēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju; sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumu un pieņemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamo materiālu patēriņa apjoma un veidu savlaicīgu plānošanu, pasūtīšanu sagādes dienestam un piegādi darba objektā; plānot un organizēt pakļauto brigāžu darbu, kā arī gatavot atskaites par paveikto darba apjomu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1321 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1321 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (apstrādes rūpniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1321 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā)

1321 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecībā)

1321 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (enerģētikā)

1321 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikā)

1321 07 Ražošanas maiņas VADĪTĀJS

1321 08 Vecākais MEISTARS (enerģētikā)

1321 09 MEISTARS (enerģētikā)

1321 10 Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

1321 11 MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

1321 12 MEISTARS (elektrotehnikā)

1321 13 Darbu VADĪTĀJS (kuģu remontā)

1321 14 Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvē)

1321 15 Maiņas MEISTARS (pārtikas rūpniecībā)

1322 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEGUVES RŪPNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji ieguves rūpniecībā vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji apstrādes rūpniecībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanas jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā vai cieto minerālu ieguvē apakšzemes un virszemes raktuvēs un karjeros; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas ražošanas darbību; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu; organizēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju; sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumu un pieņemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamo materiālu patēriņa apjoma un veidu savlaicīgu plānošanu, pasūtīšanu sagādes dienestam un piegādi darba objektā; plānot un organizēt pakļauto brigāžu darbu, kā arī gatavot atskaites par paveikto darba apjomu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1322 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (ieguves rūpniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1322 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (ieguves rūpniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1322 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (ieguves rūpniecībā)

1322 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (ieguves rūpniecībā)

1323 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BŪVNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji būvniecībā vada personisko vai cita īpašnieka būvniecības uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji būvniecībā plāno, vada un koordinē būvniecības uzņēmuma pamatdarbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt būvniecības darbus; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot konkrētu būvobjektu īstenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta īstenošanas nosacījumiem; plānot un vadīt ikdienas ražošanu; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veicot administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1323 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1323 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (būvniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1323 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā)

1323 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecībā)

1323 05 Būvdarbu VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.1.apakšnodaļā)

1323 06 BūvMEISTARS (būvniecībā)

1324 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TRANSPORTA, SAKARU, NOLIKTAVU, SAGĀDES, SADALES, LOĢISTIKAS UN TĀM RADNIECĪGU JOMU VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji transportā, sakaros un noliktavās vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales un loģistikas pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu plānu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus pakalpojumu jomā; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; organizēt un kontrolēt pasažieru un kravu autopārvadājumus, kravas iekraušanas un izkraušanas darbus; vadīt tiesību normām atbilstošu līgumu (īpaši saistībā ar pārvadājumu veikšanas nosacījumiem) sagatavošanu un noslēgšanu; izvērtēt otras līgumslēdzējpuses prasības; sekot, lai tiktu ievērots normatīvajos aktos noteiktais transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas režīms; sastādīt transportlīdzekļu periodiskās tehniskās apkopes plānus, instrukcijas; sadalīt darba uzdevumus; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu kravu iekraušanas un izkraušanas vietās un pārvadājuma laikā; organizēt darbinieku apmācību atbilstoši viņu atbildībai un pienākumiem; plānot, vadīt un koordinēt darbību sagādes, uzglabāšanas un sadales, kā arī loģistikas jautājumos; pārraudzīt loģistikas pakalpojumu kvalitāti; noteikt loģistikas procesu politiku uzņēmumā; veikt vispārēju uzraudzību pār piegādātāju darbības kvalitāti un veidot sadarbības politiku ar piegādātājiem un preču un pakalpojumu pircējiem; nodrošināt uzņēmuma loģistikas izmaksu līmeņa kontroli un analīzi, īstenot optimizācijas vadību; kopā ar uzņēmuma vadību, tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem veidot uzņēmuma krājumu vadības stratēģiju; stratēģiskajā līmenī atbildēt par preču un pakalpojumu sadales kanālu un piegāžu ķēžu izveidošanu, iekļaujot noliktavu izvietojumu un transportēšanas veidu un to kombināciju izvēli, izmaksu optimizāciju; nodrošināt un pārvaldīt starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos nodrošināt pasažieru plūsmu analīzes un izmaksu līmeņa vadību; nepieciešamības gadījumos īstenot plūsmu optimizāciju; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem kontrolēt pasažieru apmierinātības līmeni; atbilstoši pasažieru plūsmām noteikt maršrutu plānošanas metodoloģiju; nodrošināt pasažieru pārvadājumu regularitāti un pietiekamību; noslēgt pirkuma līgumus ar piegādātājiem, vienoties par pieņemtām cenām un preču kvalitāti; plānot un rīkot inventarizācijas; kārtot ar materiālo vērtību sagādi un sadali saistītus jautājumus, orientējoties uz ieņēmumu palielināšanu un preču krājumu samazināšanu, kā arī attiecīgo izmaksu samazināšanu; organizēt drošu kuģu satiksmi visā ostas akvatorijā; veikt drošības kontroli; uzraudzīt navigācijas līdzekļu, loču dienesta, ostas kontroles dienesta un kuģošanas atbalsta dienesta darbību; izstrādāt kuģu manevrēšanas shēmas; kontrolēt ostas kuģu ceļu atbilstību projektētajiem dziļumiem un nodrošināt to savlaicīgu padziļināšanu, nodrošināt ostas akvatorijas dziļuma kontroli un nodrošināt navigācijas līdzekļu darbību ostā un noteiktās vietās jūrā un piekrastē; nodrošināt kuģu žurnālu reģistrāciju; organizēt un vadīt ostā notikušo avāriju seku likvidācijas darbus un cilvēku glābšanas darbus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1324 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (transportā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1324 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (transportā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1324 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (sakaros) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1324 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (sakaros) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1324 05 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (noliktavās) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1324 06 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (noliktavās) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1324 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (transportā)

1324 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (transportā)

1324 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sakaros)

1324 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (sakaros)

1324 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (noliktavās)

1324 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavās)

1324 13 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

1324 14 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324 15 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS

1324 16 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324 17 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)

1324 18 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)

1324 19 Vilciena priekšnieks

1324 20 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS

1324 21 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324 22 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKS

1324 23 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324 24 Filiāles DIREKTORS

1324 25 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS

1324 26 Pastmarku bāzes VADĪTĀJS

1324 27 Pastmarku bāzes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1324 28 Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros)

1324 29 Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros)

1324 30 Ceha PRIEKŠNIEKS

1324 31 Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324 32 Ostas KAPTEINIS

1324 33 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā)

1324 34 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļā)

1324 35 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1324 36 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1324 37 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1324 38 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1324 39 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.55.apakšnodaļā)

1324 40 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.55.apakšnodaļā)

1324 41 Vecākais MEISTARS (transportā)

1324 42 MEISTARS (transportā)

1324 43 Ostas KAPTEIŅA VIETNIEKS

133 MAZĀ GRUPA

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izzināt no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietotājiem un augstākstāvošiem vadītājiem nepieciešamās vajadzības; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; vadīt un organizēt IKT ierīkošanu un tās lietotāju apmācību; vadīt IKT darbību, analizējot darba plūsmu, nosakot prioritātes, izstrādājot standartus un nosakot termiņus; pārraudzīt IKT drošības sistēmas; novērtēt uzņēmuma tehnoloģiju izmantošanu un ieteikt uzlabojumus (piemēram, aparatūras un programmatūras atjaunināšana); noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; pieņemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; izstrādāt informācijas drošības pārvaldības sistēmas arhitektūru; izstrādāt informācijas drošības pārvaldības īstermiņa un ilgtermiņa plānus un nodrošināt to īstenošanas un ieviešanas uzraudzību; veikt valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldības funkcijas, īstenojot valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē valsts informācijas sistēmu jomu; vadīt un konsultēt darbiniekus, kuri iesaistīti drošības pārvaldībā; nodrošināt drošības pārvaldības sistēmas atbilstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī nozares starptautiskajiem normatīvajiem aktiem; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji

1330 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1330 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1330 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1330 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)

1330 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)

1330 05 Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1330 06 Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1330 07 Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1330 08 Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1330 09 Informācijas drošības VADĪTĀJS

134 MAZĀ GRUPA

SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji specializēto sociālo pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; nodrošināt efektīvu resursu vadību, tai skaitā plānot un nodrošināt resursu piesaisti un novērtēt to izlietojumu; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus (statistikas u.c.) un ziņojumus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību; pieņemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzņēmuma pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; organizēt tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu un nepieciešamības gadījumā izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes darbam nepieciešamos standartus un procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt institūciju publiskos pasākumos (sapulcēs, semināros, konferencēs u.c.); vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji

1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji

1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji

1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji

1345 Izglītības jomas vadītāji

1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji

1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji

1341 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BĒRNU SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā plāno, vada, koordinē un novērtē, kā tiek nodrošināti bērnu aprūpes pakalpojumi (pirmsskolas bērnu iestādēs, brīvā laika pavadīšanas iestādēs, dienas aprūpes centros u.c. sociālās institūcijās), vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji sniedz bērnu aprūpes pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju (programmu) bērnu fiziskai, psiholoģiskai, sociālai, emocionālai un intelektuālai attīstībai, nodrošināt tās izpildi; uzņemties atbildību par budžeta izstrādi, saistību izpildi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu un profesionālo izaugsmi; pārraudzīt un koordinēt tiesību aktu ievērošanu sociālās drošības un bērnu tiesību aizsardzības jomā bērnu aprūpes iestādēs; pārraudzīt un koordinēt iestādes ikdienas darbus; organizēt bērniem, personālam un apmeklētājiem piemērotu vidi (telpu iekārtojumu, aprīkojumu, iestādes teritoriju u.c.); sadarbībā ar iestādes speciālistiem pārraudzīt bērnu attīstību dinamikā, apspriežot to ar bērna vecākiem vai aizbildņiem; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā u.tml.; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas, un ziņojumus par iestādes darbību; veikt citus administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1341 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1341 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1341 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1341 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1342 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji plāno, vada un koordinē veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt uzņēmuma, struktūrvienības vai pakalpojuma attīstību un vadību; vadīt, plānot, pārraudzīt un novērtēt medicīniskā, aprūpes, tehniskā u.c. personāla darbu; kontrolēt administratīvās darbības, piemēram, budžeta plānošanu, preču un pakalpojumu iepirkšanu; konsultēt valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus par pasākumiem veselības un sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai; pārstāvēt uzņēmumu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1342 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1342 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1342 03 Veselības aprūpes vadības ĀRSTS

1342 04 Veselības aprūpes VADĪTĀJS

1342 05 Galvenā medicīnas MĀSA

1342 06 Galvenā VECMĀTE – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.1.apakšnodaļā)

1343 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PILNGADĪGO SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā plāno, vada, koordinē un novērtē institucionālos un alternatīvos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām un ģimenēm, kurām tie nepieciešami, vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji sniedz pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju (programmu) visaptverošu pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām; nodrošināt programmu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību; plānot iestādes budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu un apmācību; vadīt, uzraudzīt un novērtēt iestādes personāla darbu (sociālā darba speciālistu, aprūpētāju, tehniskā u.c. personāla); organizēt tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu un nepieciešamības gadījumā izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes darbam nepieciešamos standartus un procedūras; izstrādāt struktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu (kopšanas, tehnisku, garīdznieka pakalpojumu, sociālās aprūpes u.c. pakalpojumu) sniegšanai; pakalpojumu sniegšanā sadarboties ar citām veselības un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām un finanšu institūcijām; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, u.tml.; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas, un ziņojumus par iestādes darbību; veikt citus administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; informēt sabiedrību par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām; izteikt priekšlikumus institūcijām par pasākumiem, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus; pārstāvēt iestādi publiskos pasākumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1343 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1343 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1343 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1343 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1344 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SOCIĀLĀS LABKLĀJĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji sociālās labklājības jomā plāno, vada, koordinē un nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pašvaldībā, vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji sniedz sociālos pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt sociālās vides izpēti kopienā (pašvaldībā vai sociālā grupā) un sociālo problēmu noteikšanu; piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē sadarbībā ar publisko un privāto sektoru; plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; attīstīt, ieviest un pārraudzīt personāla politiku un nodrošināt personāla vadību, tai skaitā personāla atlasi, apmācību un pārraudzību; nodrošināt efektīvu iestādes resursu vadību, tai skaitā plānot un nodrošināt resursu piesaisti; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; sociālo problēmu risināšanā un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā veidot sadarbību ar publisko un privāto sektoru; uzraudzīt un novērtēt resursu izlietojumu sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, t.sk. mājokļa pakalpojumiem (dzīvokļa pabalsti, nakts patversmes, sociālie dzīvokļi u.tml.); ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes iekšējās darbības procedūras un standartus; izstrādāt struktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā, sadarbojoties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, finanšu institūcijām un citām iesaistītajām institūcijām; nodrošināt iestādes administratīvo darbu (piemēram, finanšu vadību, tai skaitā izdevumu pārraudzību pār piegādēm, aprīkojumu un pakalpojumiem, saimniecisko darbību u.c. administratīviem pasākumiem); kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas, un ziņojumus par iestādes darbību, kā arī par sociālajām problēmām kopienā (pašvaldībā vai sociālā grupā); sniegt priekšlikumus valsts institūcijām, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus; pārstāvēt iestādi publiskos forumos; plānot, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas locekļu darbu, pārstāvēt bāriņtiesu valsts un pašvaldību institūcijās, piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1344 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (sociālās labklājības jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1344 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (sociālās labklājības jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1344 03 Sociālā dienesta VADĪTĀJS

1344 04 Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

1344 05 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1344 06 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1344 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)

1344 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā)

1345 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IZGLĪTĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji izglītības jomā vada uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz izglītības pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību izglītības jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts vai privātās izglītības jomā; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā, piemēram, statistikā, mikroekonomikā, sociālajā plānošanā, naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, kā arī valsts dienesta vadīšanā u.tml.; veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1345 01 REKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1345 02 PROREKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1345 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1345 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1345 05 DEKĀNS

1345 06 ProDEKĀNS

1345 07 Skolas PĀRZINIS

1345 08 Skolas DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1345 09 Skolas DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1345 10 Koledžas DIREKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1345 11 Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1345 12 Profesionālās vidusskolas VADĪTĀJS

1345 13 Skolas katedras VADĪTĀJS

1345 14 Koledžas katedras VADĪTĀJS

1345 15 Mācību centra VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1345 16 Mācību centra VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1345 17 Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS

1345 18 Profesionālās augstākās izglītības programmas VADĪTĀJS

1345 19 Profesionālās augstākās izglītības kursa VADĪTĀJS

1345 20 Mācību kursu VADĪTĀJS

1345 21 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (izglītības jomā)

1345 22 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1345 23 Katedras VADĪTĀJS

1346 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomā vada personisko vai citu īpašnieku finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē uzņēmuma darbību, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, piemēram, naudas noguldījumu pieņemšanu, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, datu apstrādi, tirgus izpēti, kreditēšanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1346 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1346 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1346 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā)

1346 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)

1349 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTU SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomā vada uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji sniedz pakalpojumus vides aizsardzības, farmācijas un citās jomās tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, pašvaldībās struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē iestādes administratīvās funkcijas; Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē šo struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā plāno, vada un koordinē iestāžu struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji revīzijas jomā plāno, vada un koordinē Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību Valsts kontroles likumā paredzētā mērķa sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei; vada meža ugunsdzēsības stacijas darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību vides aizsardzības, farmācijas un citās jomās; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību vides aizsardzības, farmācijas un citās jomās; plānot, vadīt un koordinēt īpašu teritoriālo organizāciju un grupu darbību; plānot struktūrvienības, darba grupas darbu vides pārvaldības jomā; novērtēt vides stāvokli, identificēt un profesionāli formulēt vides problēmu risinājumu pašvaldībā, rūpniecībā, vides aizsardzības struktūrvienībās; izstrādāt un vadīt projektus vides pārvaldības, vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, vides plānošanas, vides sakaru, vides ekspertīzes jomās; pārzināt dokumentāciju un veikt administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; nodrošināt un organizēt vides informācijas apriti, vides sakaru pašvaldības (uzņēmuma) līmenī; pārstāvēt pašvaldību (uzņēmuma) vides aizsardzības struktūras sadarbībā ar vides pārvaldības, apsaimniekošanas vai konsultācijas institūcijām; slēgt līgumus ar vides apsaimniekošanas, vides saimniecības, pašvaldību vides uzņēmumiem, vides konsultāciju uzņēmumiem; veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; plānot, vadīt un koordinēt zāļu klīniskos pētījumus un novērojumus; organizēt datu un informācijas vākšanu par iespējām veikt jaunus klīniskos pētījumus un novērojumus, izvēloties pētniekus un sadarbojoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus, kā arī pārraudzīt maksājumu plūsmu; plānot, vadīt un koordinēt medicīnisko pārstāvju grupas darbu; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; plānot informēšanas, reklāmas un citus nepieciešamos pasākumus produktu virzīšanai; nodrošināt regulāru saikni ar attiecīgajām valsts veselības aprūpes/farmācijas institūcijām; uzraudzīt zāļu reģistrācijas procesu; organizēt un vadīt klīnisko pētījumu līdzstrādnieku darbu, personāla atlasi, apmācības; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; plānot, vadīt un koordinēt iestādes administratīvās funkcijas; noteikt iestādes politiku atbilstoši sabiedrības interesēm un pašvaldības uzdevumiem, plānot budžetu; nodrošināt racionālu resursu izmantošanu; vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darbu, kontrolēt tā izpildi; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; nodrošināt visu iestādes struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem un instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; plānot, vadīt un koordinēt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; izstrādāt normatīvos aktus; veidot valsts robežas apsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju, plānot nepieciešamos resursus; organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi; plānot, vadīt un koordinēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; veidot Ieslodzījuma vietu pārvaldes cietumu, nepilngadīgo audzināšanas iestāžu un Mācību centra iestāžu darbības un kontroles politiku; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; nodrošināt pamatfunkciju un atbalsta funkciju īstenošanu brīvības atņemšanas soda mērķa sasniegšanai; plānot, vadīt un koordinēt Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību; veikt revīzijas; kontrolēt rīcību ar valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju un institūciju piešķirtajiem līdzekļiem; sagatavot likumā paredzētos atzinumus un ziņojumus; pieņemt lēmumus, izdot rīkojumus; sagatavot iekšējos normatīvos aktus; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar likumā noteiktās darbības izpildi; sagatavot metodiskos dokumentus; veikt iekšējo auditu; analizēt iestāžu darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus to darbības uzlabošanai; koordinēt sadarbību ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām noziedzības apkarošanas un sabiedriskās drošības garantēšanas jautājumos; uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto tiesību aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs; sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām augstākajām finanšu kontroles institūcijām; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt darbā, iecelt amatā un atlaist no darba darbiniekus; apmācīt personālu; vadīt meža ugunsdzēsības stacijas darbu; organizēt un vadīt meža ugunsdzēsības komandas profesionālo apmācību un treniņus; nodrošināt ugunsdzēsības tehnikas un inventāra sagatavošanu atbilstoši tehniskā stāvokļa normām; piedalīties meža ugunsdzēsības operatīvā plāna izstrādāšanā; informēt un piesaistīt meža īpašniekus ugunsgrēka vietas uzraudzībā; izbraukt uz ugunsgrēka vietu un vadīt dzēšanas darbus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1349 01 Vides PĀRVALDNIEKS

1349 02 VADĪTĀJS (personu sertificēšanas jomā)

1349 03 VADĪTĀJS (inspicēšanas jomā)

1349 04 VADĪTĀJS (kuģu reģistrēšanas jomā)

1349 05 VADĪTĀJS (hidrogrāfijas jomā)

1349 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (farmācijas jomā)

1349 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (farmācijas jomā)

1349 08 Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS

1349 09 Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1349 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /KOMANDIERIS /PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā)

1349 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /KOMANDIERA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)

1349 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

1349 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

1349 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā)

1349 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (revīzijas jomā)

1349 16 Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

1349 17 Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

1349 18 Galvenais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)

1349 19 Vecākais valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)

1349 20 Operatīvais DEŽURANTS (iekšlietu jomā)

1349 21 Operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)

1349 22 Sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)

1349 23 Reģiona iestādes VECĀKAIS (iekšlietu jomā)

1349 24 Valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)

1349 25 Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā)

14 APAKŠGRUPA

VIESMĪLĪBAS, ĒDINĀŠANAS, TIRDZNIECĪBAS UN CITU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs apakšgrupas vadītāji viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu, izstrādā tā tehniskās, ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvas; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību; pieņemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji

142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji

143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji

141 MAZĀ GRUPA

VIESMĪLĪBAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu un veic citus nepieciešamos uzdevumus, kas nodrošina uzņēmuma rentablu darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību; pieņemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji

1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji

1411 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji vada nelielas personiskās vai cita īpašnieka viesnīcas, nometnes vai pansijas, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji viesnīcās, nometnēs, pansijās plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un attiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1411 01 Viesnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1411 02 Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1411 03 Nometnes VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1411 04 Nometnes VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1411 05 Pansijas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1411 06 Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1411 07 VIESNĪCNIEKS

1411 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās)

1411 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcās)

1412 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vadītāji vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka restorānus, kafejnīcas, ēdnīcas un bārus, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji restorānos, kafejnīcās, ēdnīcās un bāros plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar attiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar sabiedrisko ēdināšanu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1412 01 Restorāna VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1412 02 Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1412 03 Kafejnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1412 04 Kafejnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA vietnieks – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1412 05 Ēdnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1412 06 Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORa vietnieks – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1412 07 Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS

1412 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos)

1412 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānos)

142 MAZĀ GRUPA

MAZUMTIRDZNIECĪBAS UN VAIRUMTIRDZNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību; pieņemt darbiniekus darbā un tos apmācīt; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzņēmuma pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; plānot, organizēt un vadīt lielveikalu tīkla un interneta veikala darbu; izstrādāt un īstenot iepirkumu un tirgvedības politiku, noteikt cenas; nodrošināt un kontrolēt preču krājumu plānošanu, pasūtīšanu, uzskaiti un atbilstību pieprasījumam; veicināt preču un pakalpojumu reklamēšanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji

1420 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MAZUMTIRDZNIECĪBAS UN VAIRUMTIRDZNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1420 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (mazumtirdzniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1420 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1420 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS (vairumtirdzniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1420 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1420 05 VEIKALVEDIS

1420 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1420 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecībā)

1420 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1420 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecībā)

143 MAZĀ GRUPA

CITU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji citu pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību; pieņemt darbiniekus darbā un tos apmācīt; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzņēmuma pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji

1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji

1431 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SPORTA, ATPŪTAS UN KULTŪRAS CENTRU VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomā vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji sniedz sporta, atpūtas un kultūras pakalpojumus, organizē atpūtas, kultūras un sporta pasākumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību sporta, atpūtas un kultūras jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt tūrisma un atpūtas uzņēmumu vai tā struktūrvienību darbību; plānot, vadīt un koordinēt atpūtas, kultūras un sporta pasākumus; plānot struktūrvienības, darba grupas darbu ekotūrisma pārvaldības jomā; izstrādāt un vadīt projektus ekotūrisma pārvaldības jomā; veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1431 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1431 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1431 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (sporta jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1431 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (sporta jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1431 05 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1431 06 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1431 07 Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS

1431 08 Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1431 09 PRODUCENTS (kultūras jomā)

1431 10 IMPRESĀRIJS

1431 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (kultūras jomā)

1431 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (kultūras jomā)

1431 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sporta jomā)

1431 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā)

1431 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1431 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1439 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI

Šīs mazās grupas vadītāji citur neklasificētu pakalpojumu jomā vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu citu pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji sniedz pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību citu pakalpojumu jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību individuālo pakalpojumu (tai skaitā skaistumkopšanas) jomā; nodrošināt individuālo pakalpojumu uzņēmuma vai tā struktūrvienību (tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu) materiālo apgādi; vadīt un koordinēt darbību informācijas jomā (plašsaziņas līdzekļi); kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; plānot un vadīt kuģu klientu apkalpošanas servisu, tai skaitā ēdināšanas pakalpojumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

1439 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1439 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (individuālo pakalpojumu jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)

1439 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)

1439 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)

1439 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1439 06 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1439 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)

1439 08 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)

1439 09 MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1439 10 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (informācijas jomā)

1439 11 Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (informācijas jomā)

1439 12 Kuģa klientu apkalpošanas servisa VADĪTĀJS

II. Otrā pamatgrupa

VECĀKIE SPECIĀLISTI

Vecākie speciālisti veic zinātniskus pētījumus, izglīto sabiedrību, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic praktisku darbu materiālo un garīgo vērtību radīšanā visos tautas saimniecības uzņēmumos, kā arī patstāvīgi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt zinātniskos darbus, teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, sniegt konsultācijas; piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē; izstrādāt normatīvo aktu projektus vai kontrolēt to ievērošanu; sagatavot administratīvus aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību; organizēt Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā; apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves; nodrošināt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi, kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; strādāt visu līmeņu tautas izglītības iestādēs, mācot, audzinot visu paaudžu iedzīvotājus; veikt praktisku darbu materiālo vērtību radīšanā, ražošanā, realizācijā; sniegt veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus; sniegt juridiskos, reliģiskos pakalpojumus.

Viņu darbību vada vadītāji, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

21 Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti

22 Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti

23 Izglītības jomas vecākie speciālisti

24 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti

25 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti

26 Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti

21 APAKŠGRUPA

ZINĀTNES UN INŽENIERZINĀTŅU JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic izglītības darbu, zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un metodiku, kā arī praktiski izmanto savas zināšanas fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas, ģeofizikas, ģeoloģijas, matemātikas, statistikas, skaitļošanas, bioloģijas, zooloģijas, botānikas, ekoloģijas, fizioloģijas, agronomijas, bioķīmijas, mikrobioloģijas, arhitektūras, būvniecības un tehnikas nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskus pētījumus un noformēt zinātniskos darbus; veikt ražošanas, būvniecības, transporta un citu darbu projektēšanu, racionalizāciju; veikt rūpniecības, būvniecības, transporta darbus; plānot un vadīt ēku būvniecību, pilsētas un satiksmes sistēmas vai inženiertehniskās un rūpniecības struktūras, kā arī mašīnas un citas iekārtas; piemērot matemātiskās, statistikas un skaitļošanas koncepcijas un metodes; padziļināt un lietot praksē zinātniskās atziņas, kas iegūtas, pētot dzīvniekus un augus kopumā, to atsevišķus orgānus, audus, šūnas un mikroorganismus, kā arī apkārtnes, medikamentu un citu vielu iedarbību uz tiem, sniegt konsultācijas; veikt dzīvnieku un augu slimību pētījumus; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti

212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi

213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti

214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)

215 Elektrotehnoloģiju inženieri

216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri

211 MAZĀ GRUPA

ZINĀTNIEKI, FIZIKAS UN ZEMES ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, lai iegūtu jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, tie ietver faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, kā arī veic mācību darbu fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas, ģeoloģijas, ģeofizikas nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmantot zinātnes atziņas, pētot dabu, apziņas jomu un sabiedrību, nodrošināt pētījumu objektivitāti; informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem; atbilstoši savai kompetencei sniegt konsultācijas un ekspertatzinumus; popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas; veikt pētījumus un eksperimentus mehānikas, termodinamikas, optikas, magnētisma, tehniskās akustikas, elektronikas, atomfizikas, astronomijas nozarēs, dažādās ķīmijas, kā arī meteoroloģijas nozarēs; konsultēt un lietot zinātnes atziņas rūpniecības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, farmācijas, medicīnas, kuģniecības, kosmosa pētījumu, naftas, ūdens un minerālu atradņu, radiosakaru, un citu pakalpojumu nozarēs; izmantot zinātnes atziņas, pētot dzīvniekus un augus kopumā, to atsevišķu orgānu, audu, mikroorganismu dzīvības formas, kā arī vides, medikamentu un citu vielu iedarbību uz tiem; paplašināt zinātnisko redzesloku; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un secinājumiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par informācijas neizpaušanu, ja tā ir valsts noslēpums; par citu savā darbā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi

2112 Meteorologi

2113 Ķīmiķi

2114 Ģeologi un ģeofiziķi

2111 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ZINĀTNIEKI, FIZIĶI UN ASTRONOMI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, lai iegūtu jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, tie ietver faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, kā arī veic praktisku darbu fizikas, astronomijas, rūpniecības, medicīnas, militārajās un citās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmantot zinātnes atziņas, pētot dabu, apziņas jomu un sabiedrību, nodrošināt pētījumu objektivitāti; informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem; atbilstoši savai kompetencei sniegt konsultācijas un ekspertatzinumus; popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas; izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku fizikas un astronomijas nozarēs; veikt izmēģinājumus, analīzi mehānikā, termodinamikā, optikā, tehniskajā akustikā, magnētismā, elektronikā, atomfizikā un citās nozarēs; veikt izmēģinājumus un analīzi, pētot cietvielu struktūru un kvalitāti, kā arī to izmaiņas sildot, spiežot, stiepjot un citādi iedarbojoties; novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus, izmantojot matemātiskās metodes un modeļus; attīstīt un pilnveidot fizikas un astronomijas likumu un metožu praktisko lietojumu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs; novērot, analizēt un izskaidrot debess parādības, darboties navigācijā un kosmosa pētīšanā; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2111 01 Vadošais PĒTNIEKS

2111 02 PĒTNIEKS

2111 03 Asistents

2111 04 AERODINAMIĶIS

2111 05 ASTRONOMS

2111 06 RadioASTRONOMS

2111 07 AstroFIZIĶIS

2111 08 BALLISTIĶIS

2111 09 HIDRODINAMIĶIS

2111 10 FIZIĶIS

2111 11 Akustikas FIZIĶIS

2111 12 AtomFIZIĶIS

2111 13 ElektromagnetoFIZIĶIS

2111 14 Elektronikas FIZIĶIS

2111 15 SiltumFIZIĶIS

2111 16 Gaismas FIZIĶIS

2111 17 Mehānikas FIZIĶIS

2111 18 MolekulārFIZIĶIS

2111 19 KodolFIZIĶIS

2111 20 Optikas FIZIĶIS

2111 21 Cietvielu FIZIĶIS

2111 22 Skaņas FIZIĶIS

2111 23 Teorētiskās fizikas FIZIĶIS

2111 24 TERMODINAMIĶIS

2111 25 Radioloģijas FIZIĶIS

2111 26 METROLOGS

2111 27 Medicīnas FIZIĶIS

2112 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

METEOROLOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku atmosfēras veidošanās, struktūras un tās dinamikas nozarēs, sagatavo īslaicīgas un ilglaicīgas prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām, kā arī informē par tām sabiedrību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus, sagatavot teorijas, koncepcijas un metodikas atmosfēras veidošanās, tās struktūras un izmaiņu dinamikas nozarēs; pētīt gaisa kustības virzienu un ātrumu, spiedienu, temperatūru, mitrumu un citas parādības – mākoņu veidošanos, nokrišņu krišanu, saules radiāciju; pētīt datus, kas iegūti meteoroloģiskajās stacijās; sagatavot laika kartes un prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām un informēt par tām sabiedrību; veikt miglas izkliedes pētījumus, kontrolēt nokrišņus; pētīt mijsakarību starp koku gadskārtām un meteoroloģiskajiem elementiem – gaisa temperatūru, nokrišņiem un Saules spīdēšanas ilgumu; veikt pagātnes klimata rekonstrukciju un iespēju robežās prognozēt klimata pārmaiņas nākotnē; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2112 01 KLIMATOLOGS

2112 02 METEOROLOGS

2112 03 SINOPTIĶIS

2112 04 AgroMETEOROLOGS

2112 05 HidroMETEOROLOGS

2112 06 AEROLOGS

2112 07 OKEANOLOGS

2112 08 RADIOMETEOROLOGS

2112 09 Meteoroloģijas RADIOMETRISTS

2112 10 AeroMETEOROLOGS

2112 11 DendroKLIMATOLOGS

2113 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĶĪMIĶI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodikas, kā arī izmanto ķīmijas zinātnes sasniegumus dažādās tautas saimniecības nozarēs, vispirms meklējot, izgatavojot un uzlabojot rūpniecības izejvielas, ražojumus un procesus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētniecības darbus, sagatavot un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ķīmijas nozarēs; veikt izmēģinājumus un analīzi, pētot dažādu dabisku un sintētisku materiālu, izejvielu un ražojumu ķīmisko sastāvu, kā arī to enerģētiskās un ķīmiskās izmaiņas; izvērtēt pētījumu rezultātus un izdarīt secinājumus; izstrādāt un pilnīgot farmaceitiskos un citus rūpniecības materiālus, ražojumus un procesus; izstrādāt kvalitātes pārbaudes metodiku ražotājiem un lietotājiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2113 01 KRISTALOGRĀFS

2113 02 ĶĪMIĶIS

2113 03 Analītiķis

2113 04 Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS

2113 05 Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113 06 Krāsošanas ĶĪMIĶIS

2113 07 Pārtikas ĶĪMIĶIS

2113 08 Stikla ĶĪMIĶIS

2113 09 Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 10 Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS

2113 11 Metalurģijas ĶĪMIĶIS

2113 12 Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS

2113 13 Organisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 14 Krāsvielu ĶĪMIĶIS

2113 15 Naftas ĶĪMIĶIS

2113 16 Kosmētisko līdzekļu ķīmiķis

2113 17 Radioloģijas Ķīmiķis

2113 18 ĶĪMIĶIS Analītiķis

2113 19 Ražošanas FARMACEITS

2114 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĢEOLOGI UN ĢEOFIZIĶI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izvirza zinātniskas atziņas, praktiski izmanto tās naftas, gāzes un minerālu atradņu meklējumos, ūdens resursu aizsardzībā, būvniecībā, telekomunikācijās, kuģniecībā u.c.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētniecības darbus, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs; veikt Zemes garozas sastāva un struktūras, kalnu minerālu, derīgo izrakteņu un citus pētījumus, lai, pētot pagātnes evolūcijas un ģeoloģiskos formēšanās procesus un hronoloģiju, noteiktu procesus, kas ietekmē Zemes attīstību; analizēt pētījumos iegūtos datus, gatavot ģeogrāfiskos pārskatus, sastādīt kartes, jūras kartes un diagrammas; lietot pētījumu rezultātus, nosakot minerālu, gāzes, naftas atradņu un pazemes ūdeņu resursus; lietot ģeoloģiskās zināšanas dambju, tiltu, tuneļu un ēku būvniecībā; pētīt un noteikt seismiskos, gravitāros, elektriskos, tehniskos un magnētiskos spēkus, kas iedarbojas uz Zemi; pētīt un noteikt optiskās un akustiskās parādības atmosfērā; noteikt Zemes svaru, lielumu un masu, tās iekšējo sastāvu un struktūru, kā arī veikt vulkānu, ledāju un zemestrīču darbības un citus dabas pētījumus; sastādīt Zemes magnētiskā pola karti izmantošanai laika prognozēs un navigācijā; pētīt un noteikt jūras un atmosfēras fizikālās īpašības, kā arī to savstarpējo mijiedarbību; noteikt naftas, gāzes un minerālu atradņu, gruntsūdeņu resursu vietas un lielumu, izmantojot seismiskās, magnētiskās un radiometriskās metodes; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2114 01 AerofotoĢEODĒZISTS

2114 02 GLACIOLOGS

2114 03 ĢEODĒZISTS

2114 04 ĢeoFIZIĶIS

2114 05 ĢEOLOGS

2114 06 ĢeoMAGNĒTIĶIS

2114 07 ĢeoMORFOLOGS

2114 08 HidroAKUSTIĶIS

2114 09 HidroĢEOLOGS

2114 10 HIDROLOGS

2114 11 MikroPALEONTOLOGS

2114 12 MINERALOGS

2114 13 OKEANOGRĀFS

2114 14 PALEONTOLOGS

2114 15 SEISMOLOGS

2114 16 STRATOGRĀFS

2114 17 HIDROGRĀFS

212 MAZĀ GRUPA

MATEMĀTIĶI, AKTUĀRI UN STATISTIĶI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātikas un statistikas teoriju, koncepcijas, pētniecības metodes un lieto tās praksē, sniedz konsultācijas inženierzinātņu, dabas, medicīnas, komerczinātņu un citās darbības jomās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt un attīstīt matemātikas un ar to saistītās teorijas un metodes; lietot matemātiskos principus, modeļus un metodes dabas, medicīnas, lauksaimniecības, sabiedrisko zinātņu nozarēs, kā arī inženierzinātnēs un tehnoloģijā, sniegt konsultācijas; veikt finanšu un citu darījumu analīzi; gatavot pensijas dokumentus, kā arī nepieciešamos dokumentus sociālajai apdrošināšanai, dzīvības un veselības apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vākt statistikas datus, apstrādāt tos ar matemātiskās statistikas metodēm, analizēt rezultātus, izdarīt secinājumus, pamatot secinājumu ticamības robežas; aprēķināt notikumu, zaudējumu statistisko biežumu un lielumu, salīdzināt iegūtos rezultātus ar matemātiskās statistikas modeļiem, novērtēt matemātiski ticamās novirzes; aprēķināt varbūtību (risku) skaitliskās vērtības un matemātiskās novirzes; veikt specifiskos aktuāraprēķinus – apdrošināšanas tarifu, apdrošināšanas fondu (tehnisko rezervju) aprēķinu un pietiekamības novērtējumu; veikt sociāli finansiālo sistēmu (veselības apdrošināšana, pensiju apdrošināšana) ilgtspējības analīzi un novērtējumu, sagatavot un pamatot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām šādās sistēmās; pētīt, attīstīt un izstrādāt statistikas teorijas un metodes, lietot tās praksē, sniegt konsultācijas; plānot un organizēt statistiskos pētījumus un citus novērojumus; analizēt, interpretēt un novērtēt statistikas datus, sagatavot tos publicēšanai; sniegt konsultācijas datu vākšanas metožu un statistikas metodikas lietošanā, noteikt savākto datu lietošanas mērķi dabaszinātņu, tehnisko, medicīnas un sabiedrisko zinātņu nozarēs un komercdarbībā; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati; finanšu institūciju un sociāli finansiālo sistēmu finanšu vadība; finanšu institūciju grāmatvedības principi; datu apstrādes un analīzes matemātiskās un statistiskās metodes un paņēmieni; aktuāraprēķinu metodes un to pielietojums konkrētajā jomā; pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: aprēķināt riskus, tiem atbilstošos maksājumus par riska nodošanu un apdrošināšanas fondus; pamatot secinājumus un formulēt tos vadības lēmumu pieņemšanai; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par aprēķinu atbilstību vispārpieņemtajām statistisko un aktuāraprēķinu metodēm, par secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem aprēķiniem; par izstrādāto novērtējumu, atzinumu un priekšlikumu kompetenci; par sekām, kas radušās saskaņā ar vadības lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz izstrādātajiem priekšlikumiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi

2120 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MATEMĀTIĶI, AKTUĀRI UN STATISTIĶI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2120 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS

2120 02 Statistikas MATEMĀTIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.82. apakšnodaļā)

2120 03 Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2120 04 Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2120 05 MATEMĀTIĶIS

2120 06 AKTUĀRS

2120 07 BIOMETRISTS

2120 08 DEMOGRĀFS

2120 09 Vecākais STATISTIĶIS

2120 10 Lauksaimniecības STATISTIĶIS

2120 11 Lietišķās statistikas STATISTIĶIS

2120 12 Biometrijas STATISTIĶIS

2120 13 Demogrāfijas STATISTIĶIS

2120 14 Ekonomikas STATISTIĶIS

2120 15 Izglītības STATISTIĶIS

2120 16 Tehnikas STATISTIĶIS

2120 17 Finanšu STATISTIĶIS

2120 18 Veselības aprūpes STATISTIĶIS

2120 19 Pārskatu STATISTIĶIS

2120 20 Medicīnas STATISTIĶIS

213 MAZĀ GRUPA

DABAS ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodes, kā arī izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, konsultē un vada procedūras, kas saistītas ar darba un apkārtējās vides, tajā skaitā dabas, aizsardzību, veic mācību darbu darba un vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmantot zinātnes atziņas, pētot cilvēkus, dzīvniekus un augus kopumā, to atsevišķu orgānu, audu, mikroorganismu dzīvības formas, kā arī vides, medikamentu un citu vielu iedarbību uz tiem; sniegt konsultācijas un lietot zinātnes atziņas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, farmācijā un citās ražošanas nozarēs, kā arī medicīnā; veikt darba un apkārtējās vides risku novērtēšanu, konsultēt darba un vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības jomā; paplašināt zinātnisko redzesloku; gatavot zinātniskos rakstus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2132 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti

2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti

2131 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BIOLOGI, BOTĀNIĶI, ZOOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku bioloģijā, mikrobioloģijā, bakterioloģijā, citoloģijā, ģenētikā, zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, anatomijā, bioķīmijā, biofizikā, fizioloģijā, patoloģijā, ģeogrāfijā, lieto zinātnes atziņas praksē medicīnas nozarē, lauksaimniecībā, farmakoloģijas rūpniecībā un citās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un metodiku atbilstošajās nozarēs; darba rezultātus noformēt zinātnisko rakstu, pārskatu un referātu, izgudrojumu un patentu veidā; analizēt un sistematizēt eksperimentālo un klīnisko izmēģinājumu rezultātus; sintezēt sistēmas konstrukcijas un veikt nepieciešamos tehniskos aprēķinus; veikt izmēģinājumus, pētot formu, struktūru un citas anatomiskas dzīvo organismu īpašības; veikt izmēģinājumus, pētot dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un procesus; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu orgānu, šūnu, audu, dziedzeru un sistēmu dzīvības procesus un funkcijas normālos, anormālos vai ekstremālos apstākļos; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu saslimšanas un citu traucējumu raksturu, cēloņus un attīstību; veikt izmēģinājumus, pētot medikamentu un citu vielu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku orgāniem, audiem un fizioloģiskiem procesiem, kā arī uzlabot esošos un radīt jaunus medikamentus; lietot zināšanas ražošanas, medicīnas un citu nozaru atbilstošās jomās; veikt izmēģinājumus laboratorijās un uz lauka, pētot visu dzīvības formu – cilvēku, dzīvnieku un augu – īpatnības ar identifikācijas un klasifikācijas paņēmieniem, kā arī pētot to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu, dzīvības un reproduktīvos procesus; pētīt baktēriju, vienšūnu organismu, vīrusu un tamlīdzīgu mikroorganismu attīstību, struktūru un raksturojumus; veikt izmēģinājumus, pētot dzīvo šūnu struktūru un funkcionēšanu, kā arī fizikālo un ķīmisko faktoru ietekmi uz normālām un nenormālām šūnām; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu iedzimtības raksturlielumu rašanos, attīstību un pārmantošanu; veikt visu augu valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot tos lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un medicīnā; veikt visu dzīvnieku valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot tos lauksaimniecībā un medicīnā; veikt dzīvnieku valsts, augu valsts un apkārtējās vides faktoru mijiedarbības pētījumus un sniegt konsultācijas; izmantot zināšanas ražošanas, medicīnas un citās atbilstošās nozarēs; veikt selekcijas darbu, pārraudzību un vērtēt zirgus; trenēt un konsultēt zirgu audzēšanas, ēdināšanas, turēšanas, trenēšanas un izmantošanas jautājumos; vadīt zirgu sagatavošanas procesu darbspēju pārbaudēm; noteikt zirgu tirgus vērtību; veikt sacensību tiesneša pienākumus valsts mēroga jātnieku sporta sacensībās; atbildēt par cilvēku drošību un zirgu labturību viņam pakļautajā sektorā; apzināt cietzemes, ūdeņu, gaisa un dzīvības sfēru mijiedarbību globālā, reģionālā un lokālā mērogā; apzināt dabas un cilvēka darbības mijiedarbību, kultūras, sociālo, ekonomisko un politisko procesu lomu vides veidošanā, vides tipu izvietojuma likumsakarības globālā, reģionālā un lokālā līmenī; veikt mainīgo vides faktoru ietekmes uz koku attīstību pētījumus; veikt vides kvalitātes bioindikatīvo vērtēšanu; ar dendroekoloģijas metožu palīdzību pētīt gaisa piesārņojuma, kukaiņu, skābo lietu, kā arī citu ekoloģisko faktoru ietekmi uz koku gadskārtu veidošanos; pēc koku gadskārtu platuma laikrindām pētīt arī uguns, sniega, mežsaimniecībai kaitīgo kukaiņu masveida savairošanās u.c. konkrētu vides faktoru ietekmi uz koku ikgadējo radiālo pieaugumu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2131 01 ANATOMS

2131 02 BAKTERIOLOGS

2131 03 Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS

2131 04 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS

2131 05 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS

2131 06 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS

2131 07 Rūpniecības BAKTERIOLOGS

2131 08 Medicīnas BAKTERIOLOGS

2131 09 Farmācijas BAKTERIOLOGS

2131 10 Augsnes BAKTERIOLOGS

2131 11 Veterinārmedicīnas BAKTERIOLOGS

2131 12 BIOFIZIĶIS

2131 13 BIOĶĪMIĶIS

2131 14 BIOLOGS

2131 15 Saldūdens BIOLOGS

2131 16 Jūras BIOLOGS

2131 17 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS

2131 18 BOTĀNIĶIS

2131 19 Ekoloģijas BOTĀNIĶIS

2131 20 Histoloģijas BOTĀNIĶIS

2131 21 Mikoloģijas BOTĀNIĶIS

2131 22 Augsnes BOTĀNIĶIS

2131 23 CITOLOGS

2131 24 Dzīvnieku CITOLOGS

2131 25 Augu CITOLOGS

2131 26 EKOLOGS

2131 27 Dzīvnieku EKOLOGS

2131 28 Augu EKOLOGS

2131 29 EMBRIOLOGS

2131 30 Ģenētikas INŽENIERIS

2131 31 ENTOMOLOGS

2131 32 EPIDEMIOLOGS

2131 33 FARMAKOLOGS

2131 34 ToksikoFARMAKOLOGS

2131 35 FIZIOLOGS

2131 36 Augu FIZIOLOGS

2131 37 Dzīvnieku FIZIOLOGS

2131 38 Endokrinoloģijas FIZIOLOGS

2131 39 Epidemioloģijas FIZIOLOGS

2131 40 Klīniskais FIZIOLOGS

2131 41 Neiroloģijas FIZIOLOGS

2131 42 PsihoFIZIOLOGS

2131 43 ĢENĒTIĶIS

2131 44 Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS

2131 45 Augu ĢENĒTIĶIS

2131 46 HISTOLOGS

2131 47 Dzīvnieku HISTOLOGS

2131 48 Augu HISTOLOGS

2131 49 HidroBIOLOGS

2131 50 IHTIOLOGS

2131 51 IMUNOLOGS

2131 52 MikroBIOLOGS

2131 53 MIKOLOGS

2131 54 ORNITOLOGS

2131 55 PARAZITOLOGS

2131 56 PATOLOGS

2131 57 Augu PATOLOGS

2131 58 Dzīvnieku PATOLOGS

2131 59 HistoPATOLOGS

2131 60 Ķirurģijas PATOLOGS

2131 61 NeiroPATOLOGS

2131 62 Medicīnas PATOLOGS

2131 63 Veterinārmedicīnas PATOLOGS

2131 64 SISTEMĀTIĶIS

2131 65 Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS

2131 66 Augu SISTEMĀTIĶIS

2131 67 ZOOLOGS

2131 68 VIRUSOLOGS

2131 69 HIPOLOGS

2131 70 NEMATOLOGS

2131 71 TOKSIKOLOGS

2131 72 ĢEOGRĀFS

2131 73 DendroEKOLOGS

2132 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, kā arī pielieto zinātnes atziņas graudkopības, zivkopības, mežkopības un lopkopības nozarēs, sniedz tehnisko palīdzību un padomu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības problēmu un metožu jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt labības un lauka kultūras un attīstīt jaunas kultivācijas metodes, vadīt lauksaimniecisko ražošanu; pētīt un attīstīt koku audzēšanas metodes, veikt tīruma īpatnību, izmantošanas iespēju un ražības pētījumus un lietot iegūtos rezultātus lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nozarēs, vadīt mežsaimniecības darbus; veikt neskartās dabas aizsardzības metožu pētījumus un sagatavot jaunas metodes; veikt ganību zemju ekonomiskas izmantošanas metožu pētījumus un sagatavot jaunas metodes; veikt nekarantīnas organismu monitoringu (kaitēkļu un slimību parādīšanās attīstības un izplatības monitorings); brīdināt sabiedrību par nekarantīnas organismu izplatību; apmācīt personas, kuras ieguvušas atļauju lietot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, par nozīmīgāko galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļu un slimību izplatību un attīstību; sniegt konsultācijas; izstrādāt ieteikumus kaitīgo organismu izplatības apkarošanai; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; lietot lauksaimniecībai un mežsaimniecībai piemērotas metodes un tehnoloģijas; sniegt padomus par produktivitātes, ražības un produkcijas kvalitātes paaugstināšanas metodēm, kā arī dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanas jautājumiem; sniegt padomus cīņā ar eroziju un lauksaimniecības kaitēkļiem; vākt datus, kas nepieciešami materiālu, darba patēriņa un pašizmaksas noteikšanai, projektu īstenošanai dzīvē; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; ieviest teorētiskās un praktiskās zināšanas praksē, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un izstrādāt mežu; reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; laboratoriski pārbaudīt asinis uz infekcijas slimībām; vakcinēt dzīvniekus pret infekcijas slimībām; sekot infekciju izplatībai valstī, novadā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; kontrolēt kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; pārbaudīt darbu kautuvēs; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta veidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2132 01 Sēklkopības AGRONOMS

2132 02 AGRONOMS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.42.apakšnodaļā)

2132 03 Vecākais SPECIĀLISTS MEŽKOPIS

2132 04 Vecākais SPECIĀLISTS PUĶKOPIS

2132 05 Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZKOPIS

2132 06 Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZEŅKOPIS

2132 07 POMOLOGS

2132 08 Vecākais SPECIĀLISTS ZIVKOPIS

2132 09 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.43.apakšnodaļā)

2132 10 Zemkopības KONSULTANTS

2132 11 Lauksaimniecības KONSULTANTS

2132 12 Mežsaimniecības KONSULTANTS

2132 13 Lauksaimniecības PADOMNIEKS

2132 14 Zemkopības PADOMNIEKS

2132 15 Mežsaimniecības PADOMNIEKS

2133 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VIDES AIZSARDZĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti piedalās vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības projektu izstrādē, sniedz konsultācijas par ķīmiskiem, fizikāliem, bioloģiskiem un citiem faktoriem apkārtējā vidē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus, izstrādāt un attīstīt koncepcijas par vides aizsardzību atbilstoši videi, kurā sastopami apkārtējai videi kaitīgie fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie un citi faktori; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; ieviest un vadīt apkārtējās vides aizsardzības tehnisko iekārtu un procesu tehnoloģiju; veikt organizatoriskas, uzraudzības, kontroles un informatīvi izglītojošas funkcijas atbilstoši organizācijas darbības specifikai; nodrošināt saikni starp organizācijas administrāciju un nodarbinātajiem vides aizsardzības jomā; analizēt un ievērot normatīvo aktu prasības; sadarboties ar citu profesiju speciālistiem riska faktoru izpētē un analīzē, izmantojot ķīmijas, fizikas un tām radniecīgo nozaru jaunākās zinātniskās atziņas; vadīt vides monitoringa projektu izstrādi; piedalīties vidi un dabas resursus saudzējošu atkritumu vai otrreiz izmantojamās produkcijas tehnoloģiju izstrādē; vadīt procedūras, kas saistītas ar ražošanas tehnoloģiju drošību; veikt konsultatīvo darbību; piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanu; piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzības plānos paredzēto darbību plānošanā un izpildē, to saskaņošanā ar teritorijas, mežsaimniecības un citiem plānošanas dokumentiem; sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu un atzinumus normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2133 01 Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2133 02 Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2133 03 Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā)

214 MAZĀ GRUPA

INŽENIERI (IZŅEMOT ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERUS)

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātnēs, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības politiku un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā; veikt zinātniskās pētniecības darbus, sniegt konsultācijas, nodarboties ar ēku, inženierbūvju un izstrādājumu – darbgaldu, mašīnu, rūpniecisko iekārtu – projektēšanu, būvniecību, apkalpošanu un remontu; izstrādāt ķīmiskos procesus un izmantot tos ražošanā; sagatavot un vadīt gāzes un naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanu; projektēt, izstrādāt, ieviest un vadīt vides aizsardzības tehnisko iekārtu un tehnoloģisko procesu, ūdens, gaisa, litosfēras attīrīšanu no piesārņojumiem, atkritumu pārstrādes iekārtas un tehnoloģijas; izstrādāt komerciāli izdevīgus paņēmienus minerālu, gāzes un naftas ieguvei no zemes dzīlēm, kā arī metālu ieguvei no rūdas; veikt jaunu sauszemes, jūras un citu dabas zonu pētījumus un noformēt šos pētījumus grafiski, skaitliski un mākslinieciski; pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; gatavot zinātnisko dokumentāciju un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas. Vides aizsardzības jomā – fizikālie un ķīmiskie procesi, kuri norit apkārtējā vidē, dabas un mākslīgo ekosistēmu attīstības enerģētika un dinamika, to likumsakarības; matemātiskās metodes vides aizsardzības un stāvokļa analīzē; vides aizsardzības tehnoloģiju, procesu, tehnisko līdzekļu būtība, uzbūve, darbības principi, optimizācijas un riska analīzes metodoloģija; vidi saudzējošo, ekoloģiski drošo tehnoloģiju pamatprincipi, to projektēšanas, izveides un novērtēšanas metodoloģija, veicamo darbu tehnoloģiju būtība; vides kvalitātes kontroles, monitoringa, vērtēšanas un analīzes sistēmas, aparatūra, iekārtas, to darbības principi, lietošanas noteikumi; dabas resursu struktūru, ieguves un pārstrādes metožu, resursu racionālas, taupīgas, kompleksas izmantošanas pamatprincipi; darba organizācijas un plānošanas metodes, darba aizsardzības metodes, riska analīzes metodes, ar tiem saistītie normatīvie materiāli; vides aizsardzības pasākumu, ekoloģizēto tehnoloģiju, monitoringa sistēmu, dabas un antropogēno resursu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģiju ekonomiski ekoloģisko aprēķinu metodoloģija. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā – aviācijas, dzelzceļa un jūras transporta infrastruktūras uzbūve, to struktūrvienību uzdevumi un savstarpējā mijiedarbība; aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu izmeklēšanas process, kas nepieciešams lai veiktu izmeklēšanu atbilstoši starptautisko standartu prasībām izmeklēšanas jomā; nelaimes gadījumu izmeklēšanas tehnika; gaisa, dzelzceļa un jūras transporta ekspluatācijas tehniskās jomas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt. Vides aizsardzības jomā – analizēt un novērtēt vides kvalitātes stāvokli, izstrādāt priekšlikumus par tās saglabāšanu, kontroli un monitoringu, praktiski veikt vides parametru analīzes; veikt vides attīrīšanas un atjaunošanas analīzes tehnoloģisko sistēmu un iekārtu inženiertehniskos aprēķinus, kas saistīti ar to projektēšanu, parametru optimizāciju un ekspluatāciju; izstrādāt un pilnveidot izejmateriālu un enerģijas patēriņa, kā arī atkritumu un piesārņojuma daudzuma samazināšanas tehniku un tehnoloģiju, produktu kaitīgās ietekmes uz vidi visā tā dzīves laikā kontroles un samazināšanas metodes, iekārtas un tehnoloģiju; īstenot praksē un pilnveidot dabas resursu racionālas un kompleksās ieguves un pārstrādes metodes, veikt tehniski ekonomiskos aprēķinus, to ekoloģisko novērtēšanu; izmantot tautas saimniecības objektu un darbības procesu ietekmes uz vidi novērtēšanas metodes, šo objektu projektēšanas un ekspluatācijas posmos; organizēt darba kolektīvus uzdevumu izpildē, kontrolēt darba aizsardzības apstākļus, precīzi piemērot darba organizācijas normatīvos dokumentus; transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā – spēja pielietot un pārvaldīt tehnisko nodrošinājumu un resursus, kas svarīgi sekmīgai izmeklēšanas veikšanai; savākt, dokumentēt un saglabāt lietiskos pierādījumus; identificēt un analizēt iegūtos derīgos pierādījumus un liecības, lai noteiktu nelaimes gadījumu faktiskos cēloņus un izstrādātu drošības rekomendācijas to novēršanai nākotnē; sagatavot izmeklēšanas Nobeiguma ziņojumus un pārskatus atbilstoši starptautisko standartu prasībām.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība vai augstākā profesionālā izglītība nozarē, apmācība speciālos nelaimes gadījumu izmeklēšanas kursos aviācijas jomā, dzelzceļa jomā un jūrniecības jomā.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri

2142 Būvinženieri

2143 Vides inženieri

2144 Mehānikas inženieri

2145 Ķīmijas inženieri

2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2149 Citur neklasificēti inženieri

2141 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RŪPNIECĪBAS UN RAŽOŠANAS INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar ražošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, pēta un sniedz konsultācijas par izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiem un lietojamiem materiāliem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt konsultācijas vadošām personām par ražošanas veidiem un plānošanas jautājumiem; konsultēt vadītājus par darba organizāciju, materiālu un iekārtu ekonomiskas, drošas un efektīvas izmantošanas veidiem; sagatavot ieteikumus racionālai darba organizācijai laikā un telpā, kā arī veikt darba procesu uzraudzību; sagatavot un kontrolēt stikla, keramikas, tekstila, ādas izstrādājumu ražošanas, kokapstrādes un iespieddarbu tehnoloģiju; vadīt un plānot kokapstrādes tehnoloģiskos procesus un pieņemt lēmumus par šo procesu izpildi; izgatavot rasējumus un projektēt kioskus, tentus, teltis, angārus, nojumes, markīzes, pieturvietas, smago automašīnu virsbūves, dažāda veida pārsegus laivām un motocikliem; analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai, plānot darbības, kas nepieciešamas vidēja termiņa (3–5 gadi) mērķu sasniegšanai, un atbildēt par šo mērķu īstenošanu; nodrošināt ražošanas apstākļu atbilstību darba un vides aizsardzības prasībām; veikt pedagoģisko un zinātnisko darbību kokapstrādes nozarē; plānot tehnoloģisko procesu un darbības; sagādāt preces; pārzināt un pārraudzīt inženiertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; analizēt informāciju par apģērbu ražošanas un tekstila nozares attīstības tendencēm; izstrādāt stratēģiskās attīstības plānus un sekmēt to īstenošanu; projektēt un ieviest jaunus tehnoloģiskos procesus, pamatojot tos ar attiecīgiem biznesa plāniem un tāmēm; konsultēt vadītājus par resursu ekonomiskas un efektīvas izmantošanas veidiem, par jaunākajiem apģērbu un tekstila nozares zinātnes (un tehnikas) sasniegumiem, to ieviešanas iespējām un efektivitāti; nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma raudzētavas, filtrētavas, vārītavas un mazgāšanas iekārtu CIP (clean-in-place) darbu; kontrolēt tehnoloģijas ievērošanu uzņēmuma raudzēšanas, vārīšanas, filtrēšanas un mazgāšanas iekārtu CIP procesos; gatavot zinātniskus rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2141 01 Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS

2141 02 Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS

2141 03 Robotu INŽENIERIS

2141 04 Darba organizācijas INŽENIERIS

2141 05 Cementa TEHNOLOGS

2141 06 Keramikas TEHNOLOGS

2141 07 Stikla TEHNOLOGS

2141 08 Ādas TEHNOLOGS

2141 09 Iesaiņošanas TEHNOLOGS

2141 10 Iespiešanas TEHNOLOGS

2141 11 Audumu TEHNOLOGS

2141 12 Kokapstrādes INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.2.apakšnodaļā)

2141 13 Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS

2141 14 Darba normēšanas INŽENIERIS

2141 15 Materiālu normēšanas TEHNOLOGS

2141 16 Vērpšanas TEHNOLOGS

2141 17 Adīšanas TEHNOLOGS

2141 18 Apģērbu KONSTRUKTORS

2141 19 Šūšanas TEHNOLOGS

2141 20 TEHNOLOGS

2141 21 KONSTRUKTORS

2141 22 Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS

2141 23 Projektēšanas INŽENIERIS

2141 24 Ražošanas INŽENIERIS

2141 25 Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.3.apakšnodaļā)

2141 26 KOLORISTS

2141 27 Alus darīšanas TEHNOLOGS

2142 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BŪVINŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, projektē, būvē, vada darbus un kontrolē ēku būvniecības apkalpošanu, pēta un sniedz konsultācijas par būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot jaunas būvniecības inženierzinātņu teorijas un metodes, attīstīt esošās; projektēt tiltus, dambjus, ceļus, dokus, lidostas, dzelzceļus, kanālus, cauruļvadus un tamlīdzīgas būves, kā arī ēkas un sniegt konsultācijas; projektēt atkritumu novākšanas sistēmas, ražošanas un citas būves; precīzi noteikt būvniecības metodes, materiālu atjaunošanas un kvalitātes standartus; vadīt būvdarbus; noteikt būvju ekspluatācijas efektivitātes un drošības kontroles sistēmas; noskaidrot bojājumus un tos novērst; organizēt uzbūvēto būvju ekspluatācijas un remonta darbus un uzraudzīt tos; pārbaudīt projekta dokumentāciju; plānot visu būvobjekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību; plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā; sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; izstrādāt un izsniegt piesaistes inženierkomunikāciju projektēšanai pie ielu sarkanajām līnijām, ēkām vai citiem apbūves elementiem, ņemot vērā normatīvās prasības, apstiprināt pilsētbūvniecisko dokumentāciju; klasificēt un kontrolēt grafiskā materiāla ievietošanu dokumentu glabātavā; veikt apgaismojuma vai augstsprieguma līniju balstu, karogmastu un citu konstruktīvu elementu piesaisti pie ielu sarkanajām līnijām; izskatīt un pieņemt lēmumus par mazo arhitektūras formu, kiosku, pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju, skulptūru apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu un citu objektu izvietošanu ielu sarkanajās līnijās un joslā līdz noteiktajai apbūves līnijai; izvērtēt vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas pieteikumus; atbildēt par ēku energoefektivitātes normatīvo aktu un piemērojamo standartu ievērošanu, ēku energoefektivitātes aprēķinam nepieciešamo datu kvalitātes kontroli, ēku energoefektivitātes aprēķinu rezultātu pareizību un ēku energoefektivitātes novērtēšanas objektivitāti un ticamību; pētīt un sniegt konsultācijas par dažu būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem; uzturēt tehniskos kontaktus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; veikt būvniecības darbu izmaksu tāmes aprēķinus un dzīvojamo māju pārvaldīšanas obligāto un citu darbību izmaksu tāmes aprēķinus; atbildēt par būvniecības un pārvaldīšanas darbību tehnoloģisko ciklu prasību izmaksu izvērtēšanu un aprēķināto izmaksu atbilstību darbu faktiskajiem izdevumiem; organizēt ilgtspējīgas būvniecības tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas un atbilstības novērtēšanas metodoloģiju izstrādāšanu; rūpēties, lai uzņēmumā radītie ilgtspējīgas būvniecības produkti, sniegtie pakalpojumi neradītu kaitējumu videi; nodrošināt būvniecības pārvaldes un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi, projektu plānošanu un izpildi un sniegt konsultācijas; organizēt un izpildīt vidi aizsargājošo un videi draudzīgo ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģiju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; piedalīties ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģisko procesu inženiertehniskā pilnveidošanā saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem un vides standartu prasībām; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2142 01 BūvINŽENIERIS

2142 02 Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS

2142 03 Lidostu būvINŽENIERIS

2142 04 Tiltu būvINŽENIERIS

2142 05 Ēku būvINŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.30.apakšnodaļā)

2142 06 Skursteņu būvINŽENIERIS

2142 07 Energoauditors INŽENIERIS

2142 08 Doku un ostu būvINŽENIERIS

2142 09 Bagarēšanas būvINŽENIERIS

2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS

2142 11 Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS

2142 12 Hidroloģijas būvINŽENIERIS

2142 13 Apūdeņošanas būvINŽENIERIS

2142 14 Dzelzceļa būvINŽENIERIS

2142 15 Ceļu būvINŽENIERIS

2142 16 Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS

2142 17 Zemes būvju /mehānikas būvINŽENIERIS

2142 18 Konstrukciju būvINŽENIERIS

2142 19 Torņu būvINŽENIERIS

2142 20 Tuneļu būvINŽENIERIS

2142 21 Zemes rakšanas INŽENIERIS

2142 22 Hidraulikas INŽENIERIS

2142 23 Hidroloģijas INŽENIERIS

2142 24 Apūdeņošanas INŽENIERIS

2142 25 Sanitārijas INŽENIERIS

2142 26 Būvmateriālu TEHNOLOGS

2142 27 Būvniecības TEHNOLOGS

2142 28 Meliorācijas INŽENIERIS

2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.31.apakšnodaļā)

2142 30 Būvmateriālu INŽENIERIS

2142 31 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS

2142 32 Būvniecības tāmju INŽENIERIS

2142 33 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS

2142 34 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS

2143 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VIDES INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar vides jomu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt un izpildīt vidi aizsargājošu, videi draudzīgu, dabas resursus taupošu tehnoloģiju un būvju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; īstenot un uzraudzīt procesus saistībā ar ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu un apsaimniekošanu; piedalīties tehnoloģisko procesu inženiertehniskā pilnveidošanā saskaņā ar vides normatīvo aktu un vides standartu prasībām; izstrādāt inovatīvas vides aizsardzības metodes; iegūt un analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai ražošanā vai pārvaldībā vides kvalitātes saglabāšanas, dabas resursu racionālas un pilnvērtīgas izmantošanas un ilgtspējīgas attīstības jomā; piedalīties politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu projektu, atzinumu un citu dokumentu vides aizsardzības jomā sagatavošanā, vadībā un uzraudzībā; veikt pedagoģisko un zinātnisko darbību vides inženiertehniskās aizsardzības jomā; veikt vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu; piedalīties vides pārvaldības darbā; risināt ar vides aizsardzību, vides tehnoloģijām, resursu apsaimniekošanu un atkritumu apsaimniekošanu saistītus uzdevumus; vadīt projektus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2143 01 Vides INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.71.apakšnodaļā)

2143 02 Vides TEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.38.apakšnodaļā)

2144 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEHĀNIKAS INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta mašīnas, iekārtas un mehāniskos agregātus, konsultē, vada ražošanas darbus, iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu; pēta attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus; piedalās projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos un sniedz konsultācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt ražošanā, ieguvē, būvniecībā, lauksaimniecībā un citur izmantojamas mašīnas, iekārtas un instrumentus un sniegt konsultācijas; izstrādāt dzelzceļa lokomotīvēs, automobiļos vai lidaparātos izmantojamus iekšdedzes dzinējus un citus neelektriskus motorus un dzinējus un sniegt konsultācijas; izstrādāt kuģu vadības sistēmas, spēka agregātus, sildīšanas un ventilācijas sistēmas, stūrēšanas mehānismus, sūkņus un citas mehāniskas iekārtas un sniegt konsultācijas; izstrādāt kuģu korpusus un sniegt konsultācijas; izstrādāt lidaparātus, to šasijas un citus aviācijas rūpniecības izstrādājumus un sniegt konsultācijas; nodrošināt nacionālo, Eiropas Savienības un vienoto starptautisko aviācijas noteikumu prasības, organizēt, plānot un kontrolēt gaisa kuģu plūsmu; nodrošināt lidojumu aeronavigācijas apkalpošanu; nodrošināt gaisa kuģu apkalpi ar pirmslidojuma informatīvo, tai skaitā nepieciešamo meteoroloģisko informāciju; analizēt nestandarta un avārijas situācijas un pieņemt atbilstošus lēmumus; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; izstrādāt transporta ierīču virsbūves, bremzes un citus komponentus un sniegt konsultācijas; izstrādāt sildīšanas un dzesēšanas sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādāt atomstaciju izmēģinājuma un izslēgšanas kontroles iekārtas un mehāniskos agregātus un sniegt konsultācijas; piedalīties projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos; izmantot speciālās zināšanas un prasmes dažādu praktisku tehnisko problēmu vai uzdevumu risinājumiem; izstrādāt valodu procesorus, precīzijas instrumentus un tamlīdzīgas ierīces un aparātus; veikt lauksaimniecības un citu mehānismu, mašīnu, dzinēju, agregātu un iekārtu darba un produkcijas kontroli; izstrādāt siltumenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas un sniegt konsultācijas; izvēlēties, projektēt un uzstādīt siltumenerģijas ražošanas, sadales un izmantošanas uzņēmuma siltumenerģētiskās un siltumtehniskās iekārtas (termoelektrostacijas un katlu mājas, katlu agregātus, rūpnieciskas krāsnis, žāvētavas, siltummaiņas, individuālos siltummezglus, siltumtrases, tvertnes, kompresorus, saldētavas); veikt un uzraudzīt tehnoloģiskos mērījumus un procesu automātisko vadību; sastādīt siltuma bilances; noteikt kaitīgo izmešu daudzumu, kurināmā sastāvu un patēriņu; vadīt siltumenerģētisko objektu montāžu, pārbūvi, modernizācijas un pārbaudes darbus; izstrādāt siltumenerģētisko un siltumtehnisko projektu tehniski ekonomiskos pamatojumus un dokumentāciju; izstrādāt siltumenerģētisko iekārtu ekspluatācijas, apkopes un remontdarbu izmaksu tāmes; izvērtēt nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; izstrādāt siltuma centrāļu siltuma mehānisko iekārtu, siltuma tīklu sistēmas; noteikt mašīnu, mehānismu, darbgaldu, agregātu un citu iekārtu efektīvas izmantošanas un drošības pārbaudes kontroles standartus; izstrādāt tehnoloģisko aprīkojumu, instrumentus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos mašīnu, mehānismu, darbgaldu, motoru, dzinēju, agregātu iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu; veikt attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas; izstrādāt mehatronikas iekārtas; vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniķu un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai; veikt mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību un mehatronikas iekārtu komplektēšanas uzdevumus; plānot, nodrošināt siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, kā arī ēku iekšējo siltumsistēmu optimālu darbību; nodrošināt darba aizsardzību ražošanas vidē; sniegt konsultācijas vadošajām personām par ražošanas veidiem un plānošanas jautājumiem, par darba organizāciju, iekārtu ekonomiskas un drošas izmantošanas veidiem; sagatavot ieteikumus racionālai darba organizācijai; izstrādāt un uzturēt efektīvas transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un tehnisko nodrošinājumu; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2144 01 Kuģu dizaina INŽENIERIS

2144 02 Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS

2144 03 Automobiļu dizaina INŽENIERIS

2144 04 Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS

2144 05 Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS

2144 06 Automātu INŽENIERIS

2144 07 Dīzeļu INŽENIERIS

2144 08 Gāzes turbīnu INŽENIERIS

2144 09 Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS

2144 10 Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS

2144 11 Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS

2144 12 Eļļošanas INŽENIERIS

2144 13 Kuģu būves INŽENIERIS

2144 14 Mehānikas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.72.apakšnodaļā)

2144 15 Aeronautikas /mehānikas INŽENIERIS

2144 16 Lauksaimniecības /mehānikas INŽENIERIS

2144 17 Gaisa kondicionēšanas /mehānikas INŽENIERIS

2144 18 Pašgājējmehānismu /mehānikas INŽENIERIS

2144 19 Dīzeļu /mehānikas INŽENIERIS

2144 20 Gāzes turbīnu /mehānikas INŽENIERIS

2144 21 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas INŽENIERIS

2144 22 Rūpniecisko mašīnu un darbarīku /mehānikas INŽENIERIS

2144 23 Instrumentu /mehānikas INŽENIERIS

2144 24 Sauszemes motoru un mašīnu /mehānikas INŽENIERIS

2144 25 Ostas mehānismu /mehānikas INŽENIERIS

2144 26 Kodolenerģētikas /mehānikas INŽENIERIS

2144 27 Saldēšanas iekārtu /mehānikas INŽENIERIS

2144 28 Motoru INŽENIERIS

2144 29 Mehānikas TEHNOLOGS

2144 30 Metināšanas TEHNOLOGS

2144 31 Aprīkojuma INŽENIERIS

2144 32 Mehānikas KONSTRUKTORS

2144 33 Siltumenerģijas /pārvades un sadales INŽENIERIS

2144 34 Medicīnas iekārtu INŽENIERIS

2144 35 dzelzceļa lokomotīvju /remonta INŽENIERIS

2144 36 Vagonu /remonta INŽENIERIS

2144 37 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.35.apakšnodaļā)

2144 38 Mehatronikas INŽENIERIS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.36.apakšnodaļā)

2144 39 Siltumenerģētikas INŽENIERIS

2144 40 Siltumtehnikas INŽENIERIS

2144 41 Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS

2144 42 Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2144 43 Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.69.apakšnodaļā)

2144 44 Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS

2144 45 Transportsistēmu INŽENIERIS

2144 46 Kuģu mehānikas INŽENIERIS

2144 47 Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS

2144 48 Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS

2144 49 Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS

2144 50 Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS

2144 51 Mehāniķis (inženieris)

2145 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĶĪMIJAS INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē, izstrādā un vada ķīmiskos procesus naftas, gāzes, naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanā, kā arī vada iekārtu apkalpošanu un remontu un konsultē attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģijas jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus, sniegt konsultācijas un izstrādāt ķīmisko procesu tehnoloģiju, sagatavot un vadīt gāzes un naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanu; noteikt ķīmijas rūpniecības ražotņu būvniecības aspektus; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus un nodrošināt to atbilstību noteikumiem; noteikt produkcijas ražošanas efektivitātes un drošības nodrošināšanas procedūras un kontroles standartus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt iekārtu apkalpošanu un remontu; vadīt, plānot un organizēt pārtikas produktu un dzērienu ražošanu, to kvalitātes kontroli visos ražošanas procesa posmos; izstrādāt izejvielu patēriņa normas un kontrolēt to izlietojumu pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veikt jaunu pārtikas produktu un dzērienu izstrādi un to ieviešanu ražošanā; pārzināt augu un dzīvnieku valsts izejvielu pārstrādi, tehnoloģiskos procesus, ražošanas procesu iekārtas un to darbību; sniegt priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veikt attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2145 01 Ķīmijas INŽENIERIS

2145 02 Ķīmisko procesu INŽENIERIS

2145 03 Naftas un dabasgāzes /ķīmijas INŽENIERIS

2145 04 Dabasgāzes ieguves un sadales /ķīmijas INŽENIERIS

2145 05 Naftas INŽENIERIS

2145 06 Raudzēšanas TEHNOLOGS

2145 07 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)

2145 08 Ķīmijas TEHNOLOGS

2145 09 Šķiedru TEHNOLOGS

2145 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.76. apakšnodaļā)

2145 11 Degvielas TEHNOLOGS

2145 12 Krāsu TEHNOLOGS

2145 13 Papīra TEHNOLOGS

2145 14 Plastmasas TEHNOLOGS

2145 15 Polimēru TEHNOLOGS

2145 16 Gumijas TEHNOLOGS

2145 17 Riepu TEHNOLOGS

2145 18 Plastmasas INŽENIERIS

2145 19 Farmācijas TEHNOLOGS

2145 20 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS

2145 21 Suņu un kaķu barības ražošanas TEHNOLOGS

2146 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEGUVES RŪPNIECĪBAS INŽENIERI, METALURGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, attīsta un apkalpo minerālu, metālu, ūdens, naftas, gāzes ieguvi, kā arī pēta un rada jaunas kausējumu, keramikas un citu materiālu ražošanas metodes, konsultē attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskajos jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt ar naftas, gāzes vai ūdens ieguvi saistītus pētījumus, sniegt konsultācijas un izstrādāt jaunas metodes vai attīstīt un pilnveidot esošās; noteikt efektīvus zemes dzīļu izrakteņu ieguves veidus un nepieciešamo mehānismu tipus; izstrādāt šahtu un eju būvniecības plānu un vadīt būvdarbus; noteikt urbšanas iecirkņus un izstrādāt urbumos izmantojamos ūdens, gāzes un naftas izplūdes kontroles paņēmienus; plānot un vadīt gāzes, naftas un ūdens uzglabāšanu, pirmapstrādi, drošību un transportēšanu; noteikt pirmās palīdzības iekārtas un drošības līdzekļus, sevišķi pazemē; veikt pētījumus un izstrādāt tehnoloģiju metālu ieguvei no rūdas, sniegt konsultācijas par tās lietošanas veidiem; pētīt metāla un kausējumu īpašības, izstrādāt jaunus sakausējumus, uzraudzīt ražošanas procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; pētīt attiecīgo materiālu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2146 01 Iežguves INŽENIERIS

2146 02 Metalurģijas INŽENIERIS

2146 03 Iežguves ĢEODĒZISTS

2146 04 Raudzes (proves) NOTEICĒJS

2146 05 Ieguves METALURGS

2146 06 Lietuves METALURGS

2146 07 Fizikālo procesu METALURGS

2146 08 Radioaktīvo minerālu METALURGS

2146 09 METALURGS (analītiķis)

2146 10 Ieguves TEHNOLOGS

2146 11 Velmju KALIBRĒTĀJS

2149 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar ražošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, izstrādā smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem, veic tirgus izpēti, sniedz konsultācijas parfimērijas jomā, pēta un sniedz konsultācijas par izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiem un lietojamiem materiāliem, veic aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumu izmeklēšanu, veic pienākumus, kas ir saistīti ar kompleksu uzņēmuma sistēmu vai zinātņietilpīgu produktu izveidi, uzturēšanu un pilnveidošanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot energosistēmas siltumtīklu optimālu darba režīmu; izstrādāt elektrostaciju darba režīmus, kontrolēt to maksimālo un minimālo jaudu; aprēķināt un izstrādāt metodiku ekonomiskai slodzes sadalei starp TEC agregātiem; gatavot būvniecības un arhitektūras projektu kalkulācijas un vadīt šo darbu; izstrādāt pasta pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas instrukcijas, metodiskos un normatīvos dokumentus; plānot mežsaimniecības uzņēmuma darbu; kārtot finanšu un grāmatvedības jautājumus; izstrādāt biznesa plānus un tāmes; plānot tehnoloģisko procesu un darbības; organizēt medību saimniecību; nodrošināt ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības pārvaldības un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi, sniegt konsultācijas; nodrošināt ūdensapgādi, ūdens ieguvi un sateces baseinu pārvaldību; izveidot integrētas un līdzsvarotas dzelzceļa transporta un autotransporta sistēmas, pilnveidot tās un vadīt; izveidot dzelzceļa transporta un autotransporta infrastruktūras un tehnisko līdzekļu ekspluatācijas un remonta tehnoloģiju, ieviest un pilnveidot tās; veikt dzelzceļa transporta sistēmu tehnisko, tehnoloģisko, operacionālo un organizatorisko procesu vadību; sagādāt preces; pārzināt un pārraudzīt inženiertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; izstrādāt smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem; ražot smaržkompozīcijas; veikt tirgus izpēti; organizēt darbus smaržkompozīciju radīšanai, ņemot vērā to funkcionālo nozīmi, klienta vēlmi, pēc analogiem un perspektīvas; strādāt ar izejvielām – dabīgām, sintētiskām smaržvielām un kompozīcijām; veikt aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumu izmeklēšanu, izstrādāt drošības rekomendācijas un ieteikumus to novēršanai nākotnē, veikt liecinieku iztaujāšanu, lietisko pierādījumu vākšanu un uzglabāšanu, sagatavot izmeklēšanas nobeiguma ziņojumus un pārskatus; konsultēt vadītājus par iekārtas un personāla racionālu izvietošanu; nodrošināt darba aizsardzības ražošanas vidē un darbinieku instruktāžu darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; nodrošināt apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu (turpmāk – ēku sistēmas) pareizu ekspluatāciju un darbību, pārzināt to uzbūvi, principiālo darbību un režīmu regulēšanas iespējas; plānot un veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi ēku sistēmu darbības nodrošināšanai; sagatavot līgumus ar specializētām organizācijām par ēku sistēmu apkalpošanu un remontu veikšanu, kontrolēt šo līgumu izpildi; veikt ēku sistēmu ekspluatācijā izlietoto resursu uzskaiti; sagatavot prasības ēku sistēmu pārveidošanas un pilnveidošanas projektēšanai; veikt izstrādāto projektu pārbaudi un saskaņošanu; nodrošināt ēku sistēmu ikdienas apsekošanas rezultātu un informācijas par jebkuru apkopes vai remonta darbu pabeigšanu ierakstīšanu attiecīgās ēku sistēmas uzturēšanas žurnālā; plānot, koordinēt un vadīt uzņēmuma sistēmu izstrādāšanu, testēšanu, ekspluatēšanu un utilizāciju; plānot, koordinēt un vadīt sistēmu inženierijas ikdienas darbu; veikt sistēmu modelēšanu un analīzi; veikt sistēmu ekonomiskos aprēķinus, izstrādāšanas un ekspluatācijas izmaksu analīzi; kontrolēt padotās struktūrvienības izdevumus un resursu racionālu izmantošanu; vadīt inženiertehnisko risinājumu izstrādāšanu un nodrošināt struktūrvienības darījumu un vadības procedūras; sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskus rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2149 01 Komunikāciju /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

2149 02 Sistēmu /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

2149 03 Sistēmu /izņemot skaitļotāju dizaina INŽENIERIS

2149 04 Cenu veidošanas INŽENIERIS

2149 05 Plānošanas INŽENIERIS

2149 06 Sistēmu /izņemot skaitļotāju INŽENIERIS

2149 07 Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS

2149 08 Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS

2149 09 Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS

2149 10 Personāla sagatavošanas INŽENIERIS

2149 11 Standartizācijas INŽENIERIS

2149 12 Energotīklu DISPEČERS

2149 13 Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS

2149 14 Energosistēmu INŽENIERIS

2149 15 Kvalitātes INŽENIERIS

2149 16 Meža tehnologs

2149 17 Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2149 18 Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS

2149 19 Metroloģijas INŽENIERIS

2149 20 Naftas avāriju TEHNOLOGS

2149 21 Sertifikācijas INŽENIERIS

2149 22 KomunālINŽENIERIS

2149 23 Pasta ekspluatācijas METODIĶIS

2149 24 Mežsaimniecības INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.32.apakšnodaļā)

2149 25 Mežsaimniecības TEHNOLOGS

2149 26 Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS

2149 27 Dzelzceļa transporta INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.4.apakšnodaļā)

2149 28 Automobiļu transporta INŽENIERIS

2149 29 Kuģu vadīšanas INŽENIERIS

2149 30 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS

2149 31 Darba NORMĒTĀJS

2149 32 Tāmju INŽENIERIS

2149 33 Vecākais PARFIMĒRS

2149 34 PARFIMĒRS

2149 35 Darba aizsardzības INŽENIERIS

2149 36 INŽENIERINSPEKTORS

2149 37 INŽENIERKONTROLIERIS

2149 38 Ugunsdrošības INŽENIERIS

2149 39 Civilās aizsardzības INŽENIERIS

2149 40 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.5.apakšnodaļā)

2149 42 Galvenais INŽENIERIS

2149 43 Posma INŽENIERIS

2149 44 Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS

2149 45 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu vecākais IZMEKLĒTĀJS

2149 46 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS

2149 47 Dzelzceļa avāriju vecākais IZMEKLĒTĀJS

2149 48 Dzelzceļa avāriju IZMEKLĒTĀJS

2149 49 Jūras negadījumu vecākais IZMEKLĒTĀJS

2149 50 Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS

2149 51 Ēku sistēmu INŽENIERIS

2149 52 Sistēmu vadības INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.50.apakšnodaļā)

215 MAZĀ GRUPA

ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŽENIERI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātnēs, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības politiku un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā; veikt zinātniskās pētniecības darbus, sniegt konsultācijas, nodarboties ar ēku, inženierbūvju, elektrisko un elektronisko sistēmu projektēšanu, būvniecību, apkalpošanu un remontu; pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; gatavot zinātnisko dokumentāciju un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2151 Elektroinženieri

2152 Elektronikas inženieri

2153 Telekomunikāciju inženieri

2151 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ELEKTROINŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē, projektē un vada montāžas un remonta darbus, uzrauga elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt elektroenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādāt elektrisko dzinēju, elektrības ievilkšanas (instalācijas) un citu iekārtu, kā arī svarīgu elektrisko ierīču sistēmas un sniegt konsultācijas; vadīt elektroiekārtu montāžas darbus; noteikt kontroles parametrus un tehnoloģiskos procesus, lai efektīvi izmantotu elektrisko dzinēju un iekārtu sistēmas un nodrošinātu to drošību; noteikt un novērst bojājumus; organizēt darbojošos elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; pētīt attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; apkalpot, izstrādāt, regulēt un pilnveidot energotehniskās iekārtas, piesaistīt tās lauksaimniecības objektiem; veikt efektīvu dzelzceļa transporta elektrosistēmu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu, elektriskā transporta tehnisko līdzekļu projektēšanu, ekspluatāciju un remontu; veikt dzelzceļa elektrosistēmu tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādi un vadību; organizēt ražošanas procesu; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2151 01 ElektroINŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.44.apakšnodaļā)

2151 02 Elektroapgaismes INŽENIERIS

2151 03 Elektrisko sistēmu INŽENIERIS

2151 04 Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS

2151 05 Ģeneratoru elektroINŽENIERIS

2151 06 Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS

2151 07 Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS

2151 08 Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2151 09 Augstsprieguma elektroINŽENIERIS

2151 10 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS

2151 11 elektrotehnisko iekārtu elektroINŽenieris

2151 12 Galvenais ENERĢĒTIĶIS

2151 13 Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS

2151 14 ENERĢĒTIĶIS

2151 15 Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS

2151 16 Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS

2151 17 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS

2151 18 Dzelzceļa INŽENIERIS

2151 19 Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS

2151 20 Dzelzceļa elektrosistēmu INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.6.apakšnodaļā)

2152 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ELEKTRONIKAS INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic elektronisko sistēmu, iekārtu, datortehnikas un perifērijas ierīču, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, uzstāda datortehniku un perifērijas ierīces, veic to tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, piemēram, skaitļotāju un datortehnikas iekārtu, projektēšanu un sniegt konsultācijas; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus, vadīt elektronisko un sistēmu ražošanu un ierīkošanu; noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; uzstādīt datortehniku, veikt tās tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošināt jauno sistēmu programmu instalāciju; pētīt izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2152 01 Elektronikas INŽENIERIS

2152 02 Skaitļotāju /elektronikas INŽENIERIS

2152 03 Informācijas /elektronikas INŽENIERIS

2152 04 Mērinstrumentu /elektronikas INŽENIERIS

2152 05 Pusvadītāju /elektronikas INŽENIERIS

2152 06 Elektronikas TEHNOLOGS

2152 07 Datortehnikas INŽENIERIS

2152 08 Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS

2152 09 Radioelektronikas INŽENIERIS

2153 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TELEKOMUNIKĀCIJU INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic elektronisko sistēmu un telekomunikāciju iekārtu, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, telekomunikāciju iekārtu, projektēšanu un sniegt konsultācijas; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus, vadīt telekomunikāciju izstrādājumu un sistēmu ražošanu un ierīkošanu; noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus telekomunikāciju sistēmu, dzinēju un iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos telekomunikāciju sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; montēt un kopēt dažādus videomateriālus; sekot videoaparatūras, kuru izmanto montāžā, tehniskajam stāvoklim atbilstoši prasībām; veikt montāžas videoaparatūras sīko tehnisko apkopi; reģistrēt montēto un kopēto materiālu uzskaites žurnālā; pārraudzīt audiovizuālā materiāla kvalitāti; pētīt izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2153 01 Telekomunikāciju INŽENIERIS

2153 02 Kosmosa komunikāciju INŽENIERIS

2153 03 Radara komunikāciju INŽENIERIS

2153 04 Radiosakaru INŽENIERIS

2153 05 Signālsistēmas (komunikāciju) INŽENIERIS

2153 06 Telegrāfa (komunikāciju) INŽENIERIS

2153 07 Telefona (komunikāciju) INŽENIERIS

2153 08 Televīzijas (komunikāciju) INŽENIERIS

2153 09 Telekomunikāciju TEHNOLOGS

2153 10 Telekomunikāciju KONSTRUKTORS

2153 11 VideoINŽENIERIS

216 MAZĀ GRUPA

ARHITEKTI, PLĀNOTĀJI, ĢEODĒZIJAS UN KARTOGRĀFIJAS INŽENIERI UN DIZAINERI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē arhitektūrā un topogrāfijas jomā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības politiku un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā; veikt zinātniskās pētniecības darbus, sniegt konsultācijas, nodarboties ar ēku, pilsētu, transporta un ainavu sistēmu projektēšanu, apkalpošanu un remontu; veikt jaunu sauszemes, jūras un citu dabas zonu pētījumus un noformēt šos pētījumus grafiski, skaitliski un mākslinieciski; veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos procesus, kā arī ražošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; gatavot zinātnisko dokumentāciju un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2161 Arhitekti

2162 Ainavu arhitekti

2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri

2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji

2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri

2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri

2161 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ARHITEKTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē dzīvojamās mājas, komerciālās un ražošanas būves.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– radīt un attīstīt jaunas arhitektūras teorijas un metodes; veikt būvlaukumu apskati, konsultēt klientus un sniegt ieteikumus par būvniecības stilu un citiem aspektiem; projektēt ēkas, gatavot detalizētus zīmējumus un plānus, kas nepieciešami būvniecībai un restaurēšanai, dibināt svarīgus kontaktus, lai sekmētu projektu īstenošanu saskaņā ar to cenu, stilu, darba laika patēriņu, instrukcijām; noteikt un atrisināt problēmas, kas saistītas ar būvju optimālu funkcionēšanu un interjera kvalitāti, kā arī veikt nepieciešamo projektu, zīmējumu, plānu izstrādi; kontrolēt būvnormatīvus; uzturēt tehniskos sakarus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; projektēt arhitektūras konstruktīvos mezglus; uzmērīt konkrētas telpas, izgatavot uzmērījumu rasējumus un projektēt; izstrādāt interjera arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas; izstrādāt un apkopot darba vides optimizācijas un telpu noformējuma priekšlikumus; izstrādāt un saskaņot telpu renovācijas un rekonstrukcijas skiču un tehniskos projektus, iekārtojuma plānus; organizēt ēku renovācijas un rekonstrukcijas un ēku teritoriju labiekārtošanas projektu izstrādi un piedalīties būvdarbu un teritorijas labiekārtošanas darbu uzraudzībā; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2161 01 ARHITEKTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.7.apakšnodaļā)

2161 02 ARHITEKTA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.15.apakšnodaļā)

2161 03 Darba vides PĀRZINIS

2162 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

AINAVU ARHITEKTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē ainavas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu; vērtēt un pētīt ainavas telpisko struktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību; novērtēt prognozējamo izmaiņu ietekmi uz ainavu; izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai; izstrādāt kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos un kompozicionālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darba zīmējumus un specifikācijas; konsultēt projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

2162 01 Ainavu ARHITEKTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.37.apakšnodaļā)

2163 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IZSTRĀDĀJUMU UN APĢĒRBU DIZAINERI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti apgūst un izmanto dažādas mākslas metodes, veicot izstrādājumu un apģērbu projektēšanas darbus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt rūpnieciskās produkcijas dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbus un aksesuārus; piedāvāt dažāda stila tērpus un komplektēt garderobi, ņemot vērā cilvēka individualitāti; plānot un organizēt savu darbu; pēc savām vai klienta idejām veidot skices, modelēt, izvēlēties materiālus atbilstoši izstrādājuma pielietojumam; aprēķināt materiālu un darba patēriņu; veikt objektu mērīšanu; izstrādāt konstruktīvos mezglus, materiālu un detaļu specifikācijas; izgatavot rasējumus; projektēt tehnoloģiju; veikt nepieciešamos aprēķinus; noteikt izstrādājuma kopējās izmaksas; grafiski sakopot informāciju; noformēt vienreizējam pasūtījumam vai mazsēriju ražotnei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju; attīstīt praktiskus dizaina risinājumus atbilstoši produktu īpašam pielietojumam un produktu estētiskās pielietojamības kvalitātes uzlabošanai; izmantot radošo ideju vizualizācijas metodes, materiālu īpašību un to apstrādes tehnoloģiju zinības jaunu produktu, to kolekciju vai sēriju radīšanas, projektēšanas un ieviešanas procesā rūpnieciskai un amatnieciskai tiražēšanai; vadīt citu speciālistu darbu; plānot un veikt jaunrades, projektēšanas, zinātniskās pētniecības darbu; veikt pedagoģisko darbību; vadīt darbinieku grupu, kas veic pirmo paraugu tehnoloģiskās un tehniskās dokumentācijas izgatavošanu, kā arī pildīt individuālus pasūtījumus; veikt individuālu komercdarbību; sadarboties ar klientiem; plānot un organizēt savu darbu; modelēt un konstruēt tērpus, izgatavojot rūpnieciskos lekālus, izstrādājot dizainparaugus un rūpnieciskos etalonus; izvēlēties nepieciešamos palīgmateriālus un furnitūru, mezglu apstrādes iekārtas; vest pārrunas ar pasūtītāju, noskaidrojot produkta/kolekcijas koncepciju, darbības stabilitātes un izgatavošanas kritērijus; sekot līdzi modes tendencēm; izvēlēties piemērotākos materiālus konkrētam izstrādājumam; veidot modeli – paraugu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2163 01 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.56.apakšnodaļā)

2163 02 Mēbeļu DIZAINERS

2163 03 Modes DIZAINERS

2163 04 Produktu DIZAINERS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.57.apakšnodaļā)

2164 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PILSĒTPLĀNOTĀJI UN SATIKSMES PLĀNOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē, veic pilsētu, ainavu, transporta maģistrāļu iezīmēšanu, plāno un kontrolē to būvniecību, apkalpošanu un atjaunošanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pilsētu zonu attīstības iezīmju plānošanu un koordinēšanu; plānot ceļu būvi un sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem; uzturēt tehniskos sakarus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt visa veida tehniskos darbus teritoriju plānojumu izstrādāšanā; izstrādāt atsevišķu plānojuma veidu iekārtojuma izvietojumu; vākt, apkopot un analizēt informāciju; organizēt datu bāzu veidošanu; novērtēt ekonomisko, sociālo un vides situāciju, situāciju satiksmes un citās jomās; identificēt problēmas un attīstības tendences; organizēt un vadīt plānošanas procesu; piedalīties plānošanas dokumentu (attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu) izstrādē; veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedrību; veikt izpētes; gatavot pētniecības darbu dokumentāciju un pārskatus; izskatīt iesniegumus par maršrutu (reisu) atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu un sagatavot atzinumu projektus; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un atzinumu projektus maršruta atļauju izsniegšanai, anulēšanai un autobusu kustības sarakstu saskaņošanai un apstiprināšanai; gatavot līguma projektus par pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanu ar sabiedrisko transportu; gatavot dokumentāciju un organizēt konkursus pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai ar sabiedrisko transportu; izstrādāt priekšlikumus sabiedriskā transporta rajona maršrutu tīkla izstrādei un tā turpmākai pilnveidošanai, organizēt pasažieru plūsmas apsekošanu; gatavot nepieciešamo informāciju rajona attīstības programmai un teritorijas plānojumam par sabiedrisko transportu; koordinēt plānošanas dokumentos noteikto attīstības politiku, nosacījumu un rīcības ieviešanu; vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības un telpiskās attīstības plānošanas projektu izstrādē; izvērtēt attīstības politiku un telpiskās attīstības plānošanas dokumentus; ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus to grozīšanai; piedalīties teritoriju attīstības plānošanā, organizēšanā, uzraudzībā un novērtēšanā, pašvaldību budžeta veidošanā; veikt nepieciešamos ekonomiskos un finanšu aprēķinus; izvērtēt teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras plānošanas un ekspluatācijas problēmas; analizēt sociāli ekonomiskās vides likumsakarības un urbanizācijas procesa ietekmi uz vietu attīstību, kā arī veicināt zaļās ekonomikas politikas īstenošanu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2164 01 Teritorijas PLĀNOTĀJS

2164 02 Satiksmes PLĀNOTĀJS

2164 03 Transporta /tīklu INŽENIERIS

2164 04 Aeronavigācijas VADĪTĀJS

2164 05 Satiksmes organizācijas INŽENIERIS

2164 06 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS

2164 07 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS

2164 08 Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS

2164 09 Attīstības plānošanas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.51.apakšnodaļā)

2165 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĢEODĒZIJAS UN KARTOGRĀFIJAS INŽENIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti piemēro topogrāfijas metodes un tehnoloģiju, lai noteiktu dabiskas un cilvēka radītas sauszemes, jūras, pazemes zonu un debess ķermeņu īpašības un precīzas atrašanās koordinātas un robežas, kā arī gatavo pārskatiem skaitliskus, grafiskus un mākslinieciskus attēlus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērot, mērīt un aprakstīt zemes virsmu dažādiem mērķiem, ieskaitot karšu sastādīšanu, būvdarbus vai īpašuma robežu noteikšanu; izlūkot šahtas, aprakstīt pazemes virsmu, norādot precīzas dažādu īpatnību vietas, kā arī gatavot plānus un kartes, lai kontrolētu pazemes izstrādņu virzienus un attālumus; veikt jūru, upju un ezeru gultņu pētījumus, aprakstīt zemūdens virsmas, pievēršot uzmanību dažādu īpatnību precīzām vietām, un gatavot kartes, tai skaitā jūras kartes, nosakot kuģniecības iespējas, applūšanas vietas, kā arī plānojot būves jūrā; plānot un veikt aerofotografēšanu; analizēt gaisa joslu un citas fotogrāfijas, kā arī distantnovērojumu un citus mērījumus un izmantot tos, sastādot un izmainot topogrāfiskās, jūras, koplietošanas un citas kartes; pētīt karšu sastādīšanas estētiskos un ekonomiskos, kā arī tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; uzturēt tehniskos kontaktus ar citiem vecākajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt datu reģistrāciju un aktualizāciju kadastrā; sagatavot kadastra dokumentu projektus; sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai un efektivitātes paaugstināšanai; sadarboties ar citiem speciālistiem; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2165 01 Kartogrāfijas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.8.apakšnodaļā)

2165 02 Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS

2165 03 Fotogrammetrijas INŽENIERIS

2165 04 Kadastra INŽENIERIS

2165 05 Ģeodēzijas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.9.apakšnodaļā)

2165 06 Hidrogrāfijas INŽENIERIS

2165 07 Zemes ierīcības INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.10.apakšnodaļā)

2165 08 Aerofotogrāfijas INŽENIERIS

2165 09 Ģeoinformātikas INŽENIERIS

2166 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GRAFIKAS, MULTIMEDIJU UN CITI DIZAINERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti rada oriģinālus, individuāli vai atsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus grafikas darbus, vides objektus, funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjera elementus un interjera ansambļus; īsteno māksliniecisku ideju, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas; veido videomākslas darbus, videoinstalācijas un rīko mākslinieciskas akcijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objekta vizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācija) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2166 01 DatorDIZAINERS

2166 02 Interjera DIZAINERS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.11.apakšnodaļā)

22 APAKŠGRUPA

VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas vecākie speciālisti nodarbojas ar zinātnisko pētniecību; izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, kā arī pielieto praksē zinātnes atziņas medicīnas, pacientu aprūpes, zobārstniecības, veterinārmedicīnas, farmācijas un veselības veicināšanas jomā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt cilvēka un dzīvnieku slimību un traucējumu diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi; organizēt, koordinēt un veikt pacientu aprūpi; nodrošināt grūtniecības aprūpi un vadīt dzemdības un aprūpi pēc dzemdībām; izmeklēt pacienta funkcionālo stāvokli un izvēlēties un lietot fizioterapijas metodes un paņēmienus, lai palīdzētu pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazinātu tās trūkumu vai to kompensētu; izstrādāt, ieviest un uzraudzīt pasākumus, lai novērstu vai samazinātu ķīmisku, fizikālu un bioloģisku faktoru radīto kaitējumu cilvēka veselībai; nodarboties ar uztura plānošanas jautājumiem; nodarboties ar pētniecību, gatavot zinātniskos rakstus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

221 Ārsti

222 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti

223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti

224 Ārstu palīgi

225 Veterinārārsti

226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti

221 MAZĀ GRUPA

ĀRSTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti, pielietojot zinātniski pamatotas modernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu, profilaksi un pētniecību, veic pedagoģisko darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientus; nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus un analizēt to rezultātus; izrakstīt un izsniegt ārstniecības un profilaktiskos līdzekļus; veikt ķirurģiskās un citas medicīniskās procedūras; novērtēt pacientu veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā; konsultēt par veselību veicinošiem pasākumiem, nodrošināt aprūpi dzemdību un pēcdzemdību laikā; plānot, vadīt un organizēt specializētos, ilgstošas aprūpes un citus veselības aprūpes pakalpojumus pacientiem; sniegt un saņemt pacientu ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2211 Vispārējās prakses ārsti

2212 Specialitāšu ārsti

2211 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VISPĀRĒJĀS PRAKSES ĀRSTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti, pielietojot zinātniski pamatotas modernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nav specializējušies noteiktu slimību ārstēšanā vai noteiktu ārstēšanas metožu pielietošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu; nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus un analizēt to rezultātus; izrakstīt ārstniecības līdzekļus, informēt par to lietošanu; veikt medicīniskās procedūras; konsultēt pacientu par veselības veicināšanu; specializētas veselības aprūpes saņemšanai nosūtīt pacientus uz slimnīcu, rehabilitācijas centru vai citu veselības aprūpes institūciju; visaptverošas ārstēšanas un tās nepārtrauktības nodrošināšanai sniegt un saņemt pacienta ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā; plānot un piedalīties infekciju slimību kontroles programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2211 01 ĀRSTS

2211 02 ĀRSTS (STAŽIERIS)

2211 03 Ģimenes (vispārējās prakses) ĀRSTS

2211 04 REZIDENTS (ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)

2211 05 Kuģa ĀRSTS

2212 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SPECIALITĀŠU ĀRSTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi izmantojot zinātniski pamatotas un specializētas modernās medicīnas metodes. Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti ir specializējušies noteiktu slimību ārstēšanā vai noteiktu ārstniecības metožu pielietošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu; nozīmēt specializētus diagnostiskos izmeklējumus; novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā; veikt ķirurģiskas operācijas; nodrošināt specializētu ārstēšanu pirms grūtniecības, grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā; informēt pacientu par pasākumiem saslimšanu profilaksei vai ārstēšanas uzlabošanai; saņemt un sniegt pacienta ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem ārstniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem; nosūtīt pacientus uz stacionāru, pie citiem speciālistiem; sniegt informāciju pacientam un viņa piederīgajiem; veikt autopsijas un noteikt nāves cēloni; plānot un piedalīties dažādu slimību izplatības ierobežošanas programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2212 01 ALERGOLOGS

2212 02 Bērnu ALERGOLOGS

2212 03 ALGOLOGS

2212 04 ANDROLOGS

2212 05 ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS

2212 06 Arodslimību ĀRSTS

2212 07 Arodveselības ĀRSTS

2212 08 Arodveselības un arodslimību ĀRSTS

2212 09 ĀRSTS (CITOLOGS)

2212 10 ĀRSTS (DIETOLOGS)

2212 11 ĀRSTS (EKSPERTS)

2212 12 ĀRSTS (ENDOKRINOLOGS)

2212 13 ĀRSTS (ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā)

2212 14 ĀRSTS (klīniskais FARMAKOLOGS)

2212 15 ĀRSTS (klīniskais FIZIOLOGS)

2212 16 Fizikālās medicīnas ĀRSTS

2212 17 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS

2212 18 Kara medicīnas ĀRSTS

2212 19 ĀRSTS (ĢENĒTIĶIS)

2212 20 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS

2212 21 ĀRSTS (IMUNOLOGS)

2212 22 Intensīvās terapijas ĀRSTS

2212 23 Katastrofu medicīnas ĀRSTS

2212 24 Laboratorijas ĀRSTS

2212 25 ĀRSTS (klīniskais MIKROBIOLOGS)

2212 26 ĀRSTS (MIKROBIOLOGS)

2212 27 Mikrobioloģijas ĀRSTS

2212 28 Neatliekamās medicīnas ĀRSTS

2212 29 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS

2212 30 ĀRSTS (PARAZITOLOGS)

2212 31 ĀRSTS (PATOLOGS)

2212 32 ĀRSTS (paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS)

2212 33 ĀRSTS (PERFUZIONISTS)

2212 34 ProtēžORTOPĒDS

2212 35 Sociālās apdrošināšanas ĀRSTS

2212 36 Sporta ĀRSTS

2212 37 DERMATOLOGS, VENEROLOGS

2212 38 Bērnu ENDOKRINOLOGS

2212 39 Tiesu medicīnas EKSPERTS

2212 40 Tiesu psihiatrijas EKSPERTS

2212 41 FLEBOLOGS

2212 42 FONIATRS

2212 43 FTIZIOPNEIMONOLOGS

2212 44 GASTROENTEROLOGS

2212 45 Bērnu GASTROENTEROLOGS

2212 46 GERIATRS

2212 47 GINEKOLOGS, dzemdību speciālists

2212 48 Bērnu GINEKOLOGS

2212 49 Onkoloģijas GINEKOLOGS

2212 50 HEMATOLOGS

2212 51 HEPATOLOGS

2212 52 Bērnu HEMATOONKOLOGS

2212 53 HipnoTERAPEITS

2212 54 INFEKTOLOGS

2212 55 Bērnu INFEKTOLOGS

2212 56 KARDIOLOGS

2212 57 Bērnu KARDIOLOGS

2212 58 KOMBUSTIOLOGS

2212 59 KOSMETOLOGS

2212 60 BALNEOLOGS (KURORTOLOGS)

2212 61 ĶIRURGS

2212 62 Ambulatorais ĶIRURGS

2212 63 Asinsvadu ĶIRURGS

2212 64 Bērnu ĶIRURGS

2212 65 Endovazālais ĶIRURGS

2212 66 Plastiskais ĶIRURGS

2212 67 Rokas ĶIRURGS

2212 68 Sirds ĶIRURGS

2212 69 Torakālais ĶIRURGS

2212 70 NARKOLOGS

2212 71 NEFROLOGS

2212 72 Bērnu NEFROLOGS

2212 73 NEIROĶIRURGS

2212 74 NEIROLOGS

2212 75 Bērnu NEIROLOGS

2212 76 NEONATOLOGS

2212 77 OFTALMOLOGS

2212 78 Onkoloģijas ĶIRURGS

2212 79 ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS

2212 80 ONKOLOGS

2212 81 ĀRSTS (OSTEOPĀTS)

2212 82 OTOLARINGOLOGS

2212 83 PEDIATRS

2212 84 PNEIMONOLOGS

2212 85 Bērnu PNEIMONOLOGS

2212 86 PSIHIATRS

2212 87 Bērnu PSIHIATRS

2212 88 RADIOLOGS

2212 89 RADIOLOGS (TERAPEITS)

2212 90 RADIOLOGS (DIAGNOSTS)

2212 91 REHABILITOLOGS

2212 92 REIMATOLOGS

2212 93 Bērnu REIMATOLOGS

2212 94 REZIDENTS (izņemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)

2212 95 SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS

2212 96 PSIHOTERAPEITS

2212 97 Manuālais TERAPEITS

2212 98 OSTEOREFLEKSOTERAPEITS

2212 99 TRANSPLANTOLOGS

2212 100 TRANSFUZIOLOGS

2212 101 TRAUMATOLOGS, ORTOPĒDS

2212 102 TRIHOLOGS

2212 103 UROLOGS

2212 104 INTERNISTS

2212 105 Veselības aprūpes ĀRSTS

222 MAZĀ GRUPA

MEDICĪNAS MĀSU UN VECMĀŠU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti organizē, koordinē un veic pacientu aprūpi, organizē, koordinē un sniedz medicīnisko palīdzību grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, piedalās ārstniecībā, nodarbojas ar pētniecību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, sniegt un uzraudzīt pacientu aprūpi, kā arī aprūpi grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā; koordinēt pacientu aprūpi sadarbojoties ar citiem pacienta aprūpes procesā iesaistītajiem veselības aprūpes vecākajiem speciālistiem un speciālistiem; asistēt ārsta darbā, nodrošināt medikamentu saņemšanu pacientiem; veikt ārstnieciskās un diagnostiskās procedūras un metodes, ko nozīmējis ārsts; piedalīties garīgi slimu cilvēku sagatavošanā fiziskam un psiholoģiskam ārstēšanas procesam; piedalīties pacientu ar garīgās vai fiziskās veselības traucējumiem sagatavošanā sabiedriskajai rehabilitācijai, turpmākai attīstībai un izglītības iegūšanai; sniegt pacientiem kvalificētu medicīnisko aprūpi mājās; sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību sabiedriskās vietās vai darba vietās; sniegt medicīniskas konsultācijas skolās, rūpnīcās un citās institūcijās; uzraudzīt vispārējo mātes veselību grūtniecības laikā, konsultējot un aprūpējot viņu; organizēt un vadīt fizioloģiskas dzemdības, un palīdzēt ārstam sarežģītās dzemdībās; veikt patronāžu pēcdzemdību periodā un sekot mātes veselībai un bērna attīstībai, konsultēt vecākus par bērna kopšanu; sniegt konsultācijas par dzimstības kontroles metodēm; nodarboties ar pētniecību un pedagoģisko darbu.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2221 Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti

2222 Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti

2221 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEDICĪNAS MĀSU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti organizē, koordinē un veic medicīnisko aprūpi pacientiem, kuriem tā ir nepieciešama sakarā ar novecošanos, slimību, ievainojumu vai citiem fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, sniegt un uzraudzīt pacientu aprūpi; koordinēt pacientu aprūpi sadarbojoties ar citiem veselības aprūpes vecākajiem speciālistiem un citiem pacienta aprūpes procesā iesaistītajiem speciālistiem; veikt pacientu aprūpi slimnīcās, klīnikās un citās ārstniecības iestādēs; asistēt ārsta darbā, nodrošināt medikamentu saņemšanu pacientiem; prast ārstēšanas, kā arī diagnostiskās metodes un procedūras, ko noteicis ārsts; piedalīties garīgi slimu cilvēku sagatavošanā fiziskam un psiholoģiskam ārstēšanas procesam; piedalīties pacientu ar garīgās vai fiziskās veselības traucējumiem sagatavošanā sabiedriskajai rehabilitācijai, turpmākai attīstībai un izglītības iegūšanai; sniegt pacientiem kvalificētu medicīnisko aprūpi mājās; sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību sabiedriskās vietās vai darba vietās; sniegt medicīniskas konsultācijas skolās, rūpnīcās un citās institūcijās; nodarboties ar pētniecību un pedagoģisko darbu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2221 01 Vecākā medicīnas MĀSA

2221 02 VirsMĀSA

2221 03 Ambulatorās aprūpes MĀSA

2221 04 Ambulatorās medicīnas MĀSA

2221 05 Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA

2221 06 Bērnu aprūpes MĀSA

2221 07 Bērnu MĀSA

2221 08 Dermatoveneroloģijas MĀSA

2221 09 Diabēta aprūpes MĀSA

2221 10 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA

2221 11 Diētas MĀSA

2221 12 Endoskopijas MĀSA

2221 13 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA

2221 14 Fizikālās terapijas MĀSA

2221 15 Ftiziopulmoloģijas MĀSA

2221 16 Funkcionālās diagnostikas MĀSA

2221 17 Garīgās veselības aprūpes MĀSA

2221 18 Ginekoloģijas MĀSA

2221 19 Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA

2221 20 Infektoloģijas MĀSA

2221 21 Internās aprūpes MĀSA

2221 22 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA

2221 23 Ķirurģiskās aprūpes MĀSA

2221 24 Ķirurģijas MĀSA

2221 25 Narkoloģijas MĀSA

2221 26 Neatliekamās palīdzības MĀSA

2221 27 Neiroķirurģijas MĀSA

2221 28 Neiroloģijas MĀSA

2221 29 Oftalmoloģijas MĀSA

2221 30 Onkoloģiskās aprūpes MĀSA

2221 31 Onkoloģijas MĀSA

2221 32 Operāciju MĀSA

2221 33 Peritoneālās dialīzes MĀSA

2221 34 Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA

2221 35 Podiatrijas MĀSA

2221 36 Psihiatrijas MĀSA

2221 37 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA

2221 38 Sabiedrības veselības MĀSA

2221 39 Terapijas MĀSA

2221 40 Transfuzioloģijas MĀSA

2221 41 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA

2221 42 Zobārstniecības MĀSA

2221 43 Uroloģijas MĀSA

2222 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VECMĀŠU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti plāno, vada, novērtē, kā arī sniedz veselības aprūpes pakalpojumus pirmsgrūtniecības, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, veic mātes un vesela jaundzimušā aprūpi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt fizioloģiskas grūtniecības aprūpi; organizēt un vadīt fizioloģiskas dzemdības un aprūpi pēc fizioloģiskām dzemdībām; veikt veselu jaundzimušo aprūpi; nosūtīt pacientu pie atbilstošas specialitātes ārsta, konstatējot savā aprūpē esošas grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces, kā arī jaundzimušā veselības riska faktorus vai iespējamu patoloģiju; piedalīties ārstniecībā; sniegt informāciju un veikt izglītošanas darbu ģimenes plānošanas un kontracepcijas, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību, krūts barošanas, seksuālās un reproduktīvās veselības un bērna aprūpes jautājumos; nodarboties ar pētniecību.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2222 01 Vecākā VECMĀTE

2222 02 VECMĀTE – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.47. apakšnodaļā)

223 MAZĀ GRUPA

ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, izmantojot padziļinātās studijās iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas par dažādu kultūru tradīcijām, ticējumiem un paņēmieniem medicīnā.

Ārstēšanā izmantojamās metodes var aizvietot vai papildināt modernajā medicīnā izmantotās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu, novērtēt viņa veselības stāvokli, veikt ārstēšanu, izmantojot tādas metodes, kā akupunktūra, ajūrvēda, homeopātija; dziedēt slimības un traucējumus ar preparātiem, kuri izgatavoti no dabas produktiem, augiem, minerāliem, dzīvniekiem, un kas dziedē organismu un stimulē tā darbību; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt par tādiem jautājumiem, kā veselība, uzturs, dzīvesveids; saņemt un sniegt pacienta ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; veikt pētījumus par cilvēka saslimšanām, profilakses un ārstniecības metodēm; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti

2230 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2230 01 Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS

2230 02 HOMEOPĀTS (ĀRSTS)

2230 03 Akupunktūras ĀRSTS

2230 04 NEIROPĀTS

224 MAZĀ GRUPA

ĀRSTU PALĪGI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti konsultē slimniekus, diagnosticē, izpilda profilaktisko darbību un ārstē, taču to darbības joma ir šaurāka nekā ārstiem.

Viņi strādā patstāvīgi vai arī ārstu uzraudzībā iestādēs vai lauku apstākļos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt medicīnisko apskati un noteikt diagnozi; izrakstīt zāles un ārstēt slimības, savainojumus un citus traucējumus; nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus; veikt vienkāršas ķirurģiskās operācijas un medicīniskās procedūras; asistēt ārstam sarežģītu ķirurģisko operāciju laikā; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; sagatavot mākslīgās asinsrites aparatūru, šķidrumus, medikamentus un citus nepieciešamos materiālus operācijai mākslīgās asinsrites apstākļos; uzpildīt un atgaisot mākslīgās asinsrites oksigenatoru; sadarbībā ar ķirurgiem un anesteziologiem uzsākt un nodrošināt mākslīgo asinsriti pacientam, sekojot hemodinamikas rādītājiem operācijas laikā; sarežģītu vai netipisku saslimšanu gadījumos nosūtīt pacientu pie ārsta; aptaujāt personas un kontaktpersonas infekcijas slimības gadījumā, organizēt laboratorisko pārbaudi; veikt kontaktpersonu primāro medicīnisko pārbaudi, medicīnisko novērošanu; ņemt paraugus laboratoriskajai pārbaudei; izvērtēt vides riska faktoru ietekmi uz veselību, dzīves un darba apstākļiem; konsultēt atsevišķas personas vai iedzīvotāju grupas dzimstības regulēšanas, higiēnas, diētiskā uztura un citos medicīnas profilakses jautājumos; izvērtēt pacientu veselības stāvokli; veikt traumu guvušu cietušo primāro novērtēšanu; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu guvušiem cietušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem militāro operāciju laikā; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ar šautiem un sprādzienu izraisītiem ievainojumiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko vielu un kodolieroču izraisītajos negadījumos un katastrofās; veikt cietušo šķirošanu un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas medicīniskās situācijās; organizēt un veikt cietušo evakuāciju; patstāvīgi pielietot medicīniskos preparātus, tai skaitā arī stipri iedarbīgos, pildot militāras operācijas un piedaloties ārkārtēju situāciju seku likvidācijā; izglītot ārstniecības atbalsta personas, pacientus un sabiedrību par neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības veicināšanas jautājumiem; konstatēt bioloģiskās nāves faktu, pildot militāras operācijas.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2240 Ārstu palīgi

2240 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĀRSTU PALĪGI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2240 01 ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.22.apakšnodaļā)

2240 02 Ambulatorās aprūpes ĀRSTA PALĪGS

2240 03 Militārais PARAMEDIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.25.apakšnodaļā)

225 MAZĀ GRUPA

VETERINĀRĀRSTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, lieto medicīniskās zināšanas veterinārmedicīnas nozarē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbus, sagatavot koncepcijas, teorijas un metodiku, diagnosticēt dzīvnieku slimības un ievainojumus; ārstēt dzīvniekus ķirurģiski vai ar medikamentiem; veikt piena un citu lopu ganāmpulku pētījumus, kā arī potēt tos pret slimībām; sniegt ieteikumus lopu audzēšanā un pavairošanā; pētīt cilvēku patēriņam izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitāti, tīrību un derīgumu; veikt dzīvnieku veselības epidemioloģiskos un radioloģiskos pētījumus; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati un prakse, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2250 Veterinārārsti

2250 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VETERINĀRĀRSTI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2250 01 VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS

2250 02 VeterinārĀRSTS ĶIRURGS

2250 03 Veterinārārsts

226 MAZĀ GRUPA

CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas saistīti ar zobārstniecību, farmāciju, vides veselību un higiēnu, darba aizsardzību un drošību, fizioterapiju, uzturu, dzirdes, runas un redzes rehabilitāciju, tehniskiem palīglīdzekļiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu, diagnosticēt saslimšanu un ārstēt; novērtēt un dokumentēt pacienta ārstēšanas procesu; diagnosticēt un ārstēt mutes dobuma orgānu un ar tiem saistīto žokļu un sejas slimības; pagatavot, uzglabāt un izsniegt medikamentus, kā arī konsultēt par to pareizu lietošanu un iespējamām blakusparādībām; uzraudzīt un kontrolēt cilvēka veselību ietekmējošos vides faktorus, konsultēt sanitārijas un higiēnas apstākļu uzlabošanas jautājumos; izmeklēt pacienta funkcionālo stāvokli, palīdzēt pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazināt tās trūkumu vai to kompensēt, palīdzēt izvēlēties un apmācīt lietot nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus; diagnosticēt un ārstēt runas, dzirdes, rīšanas vai redzes traucējumus; sagatavot un lietot praksē racionālās uztura un diētas metodes; nodarboties ar pētniecību; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2261 Zobārsti

2262 Farmaceiti

2263 Vides, darba aizsardzības un higiēnas vecākie speciālisti

2264 Fizioterapeiti

2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti

2266 Audiologi un runas terapeiti

2267 Optometristi

2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti

2261 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ZOBĀRSTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti diagnosticē un ārstē mutes dobuma orgānu un ar tiem saistīto žokļu un sejas slimības, traumas un patoloģijas, nodarbojas ar šo slimību etioloģijas pētīšanu un profilakses veicināšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt diagnozes, ieteikt un veikt nepieciešamo stomatoloģisko ārstēšanu; veikt stomatoloģisko saslimšanu profilaksi; ārstēt ķirurģiski, ar medikamentiem vai citādā veidā atsevišķas zobu vai mutes dobuma slimības vai traucējumus; veikt pacienta žokļu un zobu mērījumus un paņemt to nospiedumus; konstruēt un izgatavot mākslīgos zobus, tiltiņus vai sniegt instrukcijas to izgatavošanai; pētīt zobu slimības un tām radniecīgus traucējumus un slimības, kā arī profilakses un ārstniecības metodes; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2261 01 Zobu PROTĒZISTS

2261 02 ZOBĀRSTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.58.apakšnodaļā)

2261 03 ORTODONTS

2261 04 ENDODONTISTS

2261 05 Bērnu ZOBĀRSTS

2261 06 PARADONTOLOGS

2261 07 Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS

2262 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FARMACEITI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti uzglabā, pagatavo, izsniedz un konsultē par zāļu pareizu lietošanu un to blakusefektiem, ievērojot ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu norādījumus; nodarbojas ar pētniecību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt farmakoterapeitiskās konsultācijas, informāciju par zālēm un to lietošanu, gatavot zāles atbilstoši ārstu receptēm vai noteiktiem priekšrakstiem vai vadīt to gatavošanu, kontrolēt zāļu identitāti un kvalitāti, izplatīt zāles un citus veselības aprūpes produktus un nodrošināt zāļu un citu preču pareizu apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām; piedalīties iedzīvotāju veselības veicināšanas, izglītošanas un ārstniecības procesā, veicināt racionālu zāļu lietošanu; nodarboties ar pētniecību.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2262 01 FARMACEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.59.apakšnodaļā)

2262 02 Klīniskais FARMACEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.73.apakšnodaļā)

2263 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VIDES, DARBA AIZSARDZĪBAS UN HIGIĒNAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti novērtē, plāno un īsteno pasākumus, lai atklātu, kontrolētu un uzraudzītu kaitīgos vides faktorus, nodrošinātu drošu un ergonomisku darba vidi, un novērstu bioloģisku, fizikālu ķīmisku un ergonomisku faktoru izraisītus veselības traucējumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt, ieviest un pārskatīt vides un darba aizsardzības politiku; izstrādāt dokumentus visu veidu atkritumu apsaimniekošanas jomā; ieviest programmas un plānus infekciju slimību kontroles jomā, pārtikas drošuma, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, peldūdeņu un dzeramā ūdens kvalitātes un citās līdzīgās jomās; identificēt, dokumentēt un ziņot par kaitīgajiem faktoriem apkārtējā vidē un darbavietās, kontrolēt riska faktorus darba un apkārtējā vidē un konsultēt par normatīvo aktu piemērošanu vides un darba aizsardzības jomā; izstrādāt, ieviest un uzraudzīt programmas ķīmisko, fizikālo un bioloģisko faktoru radītā piesārņojuma novēršanai vai samazināšanai apkārtējā vidē; izstrādāt pasākumus sabiedrības, atsevišķu grupu un apkārtējās vides aizsardzībai pret kaitīgajiem faktoriem; nodarboties ar ergonomisko principu ieviešanu darba vidē; apmācīt, informēt un konsultēt par darba aizsardzības un vides veselības jautājumiem; dokumentēt un izmeklēt traumu un iekārtu bojājumus; koordinēt kompensācijas saņemšanas, rehabilitācijas un darbā atgriešanās jautājumus darbiniekiem, kuri guvuši traumas darba pienākumu pildīšanas laikā; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2263 01 Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.52.apakšnodaļā)

2263 02 Vides veselības ANALĪTIĶIS

2263 03 Sabiedrības veselības ĀRSTS

2263 04 Higiēnas ĀRSTS

2263 05 HIGIĒNISTS

2263 06 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)

2263 07 Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS

2264 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FIZIOTERAPEITI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti, izmantojot dažādas fizikālās terapijas metodes un paņēmienus, nodarbojas ar personas funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdz pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazināt tās trūkumu vai to kompensēt.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt muskuļu, nervu, locītavu un funkcionālo spēju testus, lai diagnosticētu un novērtētu fiziska rakstura traucējumus; kopā ar pacientu izstrādāt ārstēšanas plānu; veikt ārstēšanu, lai samazinātu sāpes, uzlabotu asinsriti, stiprinātu muskulatūru, uzlabotu kardiovaskulārās un respiratorās funkcijas, atjaunotu locītavu mobilitāti, uzlabotu līdzsvara sajūtu un koordināciju; ārstēšanā izmantot vingrošanas, ultraskaņas, siltuma, aukstuma, masāžas, hidroterapijas, elektroterapijas, ultravioleto un infrasarkano staru procedūras; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt pacientus un viņu ģimenes locekļus par fizikālās terapijas procedūru veikšanu mājās; sniegt un saņemt pacienta ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; izstrādāt un ieviest fizisku traucējumu vai bojājumu skrīninga un profilakses programmas; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2264 01 ElektroTERAPEITS

2264 02 FIZIOTERAPEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.70.apakšnodaļā)

2264 03 KINEZOTERAPEITS

2264 04 ERGOTERAPEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.45.apakšnodaļā)

2264 05 Fizikālais TERAPEITS

2264 06 REITTERAPEITS

2265 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

UZTURZINĀTNES UN UZTURA SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodarbojas ar uztura plānošanas jautājumiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt personas un sabiedrības grupas par veselīga uztura un ēdiena pagatavošanas jautājumiem; plānot diētas un ēdienkartes, pārraudzīt ēdiena sagatavošanas un pasniegšanas procesu, uzraudzīt pārtikas kvalitāti uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumiem; iegūt un analizēt informāciju, kas saistīta ar indivīdu un sabiedrības grupu veselības un uztura jautājumiem; plānot un vadīt diētu izstrādāšanu atsevišķām personām, personu grupām vai noteiktas nozares darbiniekiem; apmācīt indivīdus un sabiedrības grupas veselīga uztura jautājumos; plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

2265 01 Uztura SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.77. apakšnodaļā)

2265 02 Uzturzinātnes SPECIĀLISTS

2266 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

AUDIOLOGI UN RUNAS TERAPEITI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodarbojas ar dzirdes, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu diagnostiku un ārstēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt dzirdes, runas un/vai valodas, skaņu veidošanas un rīšanas traucējumu novērtējumu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju personām, kurām ir dažādu etioloģiju izraisīti dzirdes, runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi; izmantojot diagnostiskos līdzekļus un metodes noteikt bojājuma pakāpi; veikt logopēdisko korekciju un rehabilitāciju, strādājot ar runas (artikulācijas, tempa un ritma, balss) un valodas traucējumiem, orāli faringeālās funkcijas traucējumiem, kā arī ar runas un (vai) valodas traucējumiem, kuri ir sekundāri attiecībā pret citu funkciju traucējumiem; veicināt runas un valodas, kā arī komunikatīvās funkcijas attīstību; lemt par dzirdes un citu palīgierīču nepieciešamību pacientam un konsultēt par to pareizu lietošanu; nosūtīt pacientus pie citiem speciālistiem; konsultēt, sadarboties un apmācīt personas piederīgos, citus korekcijā un rehabilitācijā iesaistītos speciālistus; veikt runas un (vai) valodas traucējumu profilaksi; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2266 01 AudioLOGOPĒDS

2266 02 Runas TERAPEITS

2266 03 LOGOPĒDS

2266 04 AUDIOLOGS

2266 05 Bērnu AUDIOLOGS

2266 06 PEDAUDIOLOGS

2267 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

OPTOMETRISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodarbojas ar redzes traucējumu diagnostiku un ārstēšanu, un izraksta optiskos palīglīdzekļus vai citas redzes traucējumu ārstēšanas procedūras.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārbaudīt redzi un diagnosticēt redzes traucējumus un patoloģijas; izrakstīt brilles, kontaktlēcas vai citas redzes traucējumu ārstēšanas metodes; sarežģītos gadījumos nosūtīt pie ārsta; konsultēt par redzes veselības, briļļu, kontaktlēcu vai citu redzes uzlabošanas līdzekļu lietošanas jautājumiem.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

2267 01 OPTOMETRISTS

2269 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti attiecas uz veselības aprūpes speciālistiem, kas citur nav klasificēti, piemēram, podiatri, darba terapeiti un citi; kā arī vecākie speciālisti izstrādā un izgatavo biotehniskās, protēžu-ortožu un biomehāniskās sistēmas, atbilstoši kvalitātes un funkcionalitātes prasībām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt personu, diagnosticēt traucējumu vai slimību; sastādīt ārstēšanas plānu un dokumentēt ārstēšanas procesu; novērtēt pacienta funkcionālos traucējumus un veikt rehabilitācijas pasākumus; novērtēt personas emocionālo, psiholoģisko un fizisko stāvokli; sekmēt ārstēšanas un rehabilitācijas procesu ar mūzikas, mākslas un darba terapijas metodēm; plānot un īstenot terapeitisko darbību, organizējot vingrināšanos, arodapmācības un atpūtu cilvēkiem ar psihiskiem vai fiziskiem traucējumiem; risināt neredzīgo orientēšanās problēmas; veikt pacientu pēdas kaulu locītavu sistēmas, asinsrites, jušanas, mīksto audu trofikas pārbaudi un bojājuma riska pakāpes novērtēšanu, pēdas aprūpi; konsultēt, sadarboties un apmācīt pacienta piederīgos, citus ārstēšanā un rehabilitācijā iesaistītos speciālistus; veikt medicīniski radioloģiskās procedūras, radionukleīdās medicīnas (kodolmedicīnas) procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus, izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši klīniskajai situācijai un mainīt to; nosūtīt personas pie citiem veselības aprūpes speciālistiem; analizēt sabiedrības veselības stāvokli, fizisko un sociālo vidi; apzināt un analizēt veselības riska faktorus un to novēršanas iespējas; noskaidrot sabiedrības veselības vajadzības un prioritātes; piedalīties sabiedrības veselības politikas veidošanā, tiesību aktu pilnveidošanā; plānot, īstenot un novērtēt dažādas sabiedrības veselības programmas; izglītot atsevišķus indivīdus un sabiedrību veselības jautājumos; veikt pētniecisko darbu; izmeklēt pacientu; noteikt protēžu un palīglīdzekļu specifikācijas; konstruēt, izgatavot, pārveidot protēzes un palīglīdzekļus, pārbaudīt un pielāgot tās atbilstoši pacienta vajadzībām; modificēt modeļus; izstrādāt (sagatavot tehnisko dokumentāciju un aprēķinus) un organizēt biotehnisko un protēžu sistēmu un mezglu izgatavošanu; organizēt un vadīt biotehnisko un protēžu sistēmu ražošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas; novērtēt pacienta acs dobuma veselības stāvokli; izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši acs dobuma situācijai; noteikt un izgatavot atbilstošas nepieciešamības acs protēzes (izmeklējot pacientu, nozīmēt izstrādājuma veidu, veikt mērījumus, noņemt atlējumu, noņemt izmērus, sagatavot ģipsi, apstrādāt mākslīgo plastmasu un stiklu, formēt, izgatavot gatavu formu); pārbaudīt un pielāgot acs protēzes atbilstoši pacienta vajadzībām; dokumentēt veikto manipulāciju procesu; konsultēt pacientus par acu protēžu lietošanu un kopšanu; veikt pētniecisko darbu; noteikt acu protēžu specifikācijas; sagatavot tehnisko dokumentāciju, aprēķinus un organizēt acu protēžu sistēmu un izgatavošanu; organizēt un vadīt acu protēžu sistēmu ražošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2269 01 Sabiedrības veselības ORGANIZATORS

2269 02 Sabiedrības veselības METODIĶIS

2269 03 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS

2269 04 Veselības veicināšanas KONSULTANTS

2269 05 Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS

2269 06 PODOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.35.apakšnodaļā)

2269 07 Darba TERAPEITS

2269 08 Mākslas TERAPEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.12.apakšnodaļā)

2269 09 Mūzikas TERAPEITS

2269 10 Neredzīgo TERAPEITS

2269 11 RADIOGRĀFERS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.13.apakšnodaļā)

2269 12 Mākslas terapijas SPECIĀLISTS

2269 13 BIONIĶIS PROTĒZISTS

2269 14 Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS

2269 15 Acu PROTĒZISTS (OKULĀRISTS)

23 APAKŠGRUPA

IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas vecākie speciālisti māca vienas vai vairāku disciplīnu teoriju un praksi, veic zinātniskās pētniecības darbu un pilnīgo un attīsta koncepcijas, teorijas un darba metodes, kas nepieciešamas pasniedzamajās disciplīnās, raksta pedagoģiskus rakstus un mācību grāmatas, māca privāti, māca un attīsta cilvēkus ar garīgu atpalicību, veido un maina mācību plānus, pārbauda un iesaka mācīšanas metodes un uzskates līdzekļus, piedalās mācību un citu jautājumu apspriešanā skolās un universitātēs, māca bērniem mācību priekšmetus un organizē mācības pirmsskolas līmenī, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, kā arī māca vadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sastādīt un pēc pieprasījuma grozīt mācību plānus un studiju programmas; lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus un laboratorijas darbus studentiem; vadīt studentu praktiskos un eksperimentālos darbus un sekot šiem darbiem; rakstīt mācību grāmatas, zinātniskos rakstus; piedalīties konferencēs un semināros; gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt izglītības un arodizglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas; vadīt sava mācību priekšmeta stundas un skolēnu darbu klasē; mācīt bērniem mācību priekšmetus pirmsskolas izglītības līmenī; mācīt izglītojamos profesionālajā izglītībā, profesionālajā pilnveides izglītībā un interešu izglītībā; organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē; mācīt gaisa un sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus; pavadīt audzēkņus mācību lidojumos, ceļojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; izskaidrot gaisa un sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; mācīt racionālas darba metodes; veikt kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus noteikto starptautisko un nacionālo profesionālās apmācības standartu prasību ievērošanā; organizēt pasta ekspluatācijas darbu; konsultēt metodisko un normatīvo dokumentu piemērošanas un izmantošanas jautājumos; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls

232 Profesionālās izglītības pedagogi

233 Vidējās izglītības pedagogi

234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi

235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti

231 MAZĀ GRUPA

UNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti māca savu disciplīnu augstākajās izglītības iestādēs, strādā pētniecības darbu un pilnīgo un attīsta koncepcijas, teorijas un darba metodes, kas nepieciešamas pasniedzamajās disciplīnās, gatavo pedagoģiskus rakstus, kā arī raksta mācību grāmatas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sastādīt un pēc pieprasījuma grozīt mācību plānus un studiju programmas; lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus un laboratorijas darbus studentiem; veicināt studentu diskusiju un patstāvīgas domāšanas attīstību; vadīt studentu praktiskos un eksperimentālos darbus un sekot šiem darbiem; novērtēt studenta atbildi un ierakstīt atzīmi studentam, kurš izgājis testēšanu vai nokārtojis eksāmenu; vadīt zinātnisko darbu augstskolu beigušam studentam vai citam fakultātes loceklim; veikt mācību pētniecības darbu, attīstīt koncepcijas, teorijas un metodiku, lai lietotu tās ražošanas un citās jomās; rakstīt mācību grāmatas, zinātniskos rakstus; piedalīties konferencēs un semināros, kā arī apspriedēs par skolu budžetu un citiem jautājumiem; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, zinātniskais grāds atbilstoši amatam.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls

2310 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

UNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2310 01 ASISTENTS (izglītības jomā)

2310 02 DOCENTS

2310 03 LEKTORS

2310 04 PROFESORS

2310 05 Asociētais PROFESORS

2310 07 Vecākais PASNIEDZĒJS

2310 08 PASNIEDZĒJS

2310 09 PEDAGOGS

232 MAZĀ GRUPA

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas, lai sākumskolu beigušie iegūtu aroda, profesionālo, speciālo vidējo izglītību pamata vai vidējā pakāpē un sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, kā arī īsteno profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt arodizglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas; vadīt sava mācību priekšmeta stundas un skolēnu darbu klasē, nodrošināt disciplīnu klasē; gatavot mācībām nepieciešamos materiālus; gatavot skolēnu sekmju pārbaudes testus un eksāmenu materiālus; gatavot pārskatus par skolēnu darbu un apspriest tos ar citiem skolotājiem un vecākiem; piedalīties diskusijās par skolas mācību un organizatorisko darbu; organizēt ārpusklases darbu; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar izglītību saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2320 Profesionālās izglītības pedagogi

2320 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2320 01 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS

2320 02 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS

233 MAZĀ GRUPA

VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas, lai sākumskolu beigušie iegūtu vidējo izglītību pamata vai vidējā pakāpē un sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt izglītības programmas; vadīt sava mācību priekšmeta stundas un skolēnu darbu klasē, nodrošināt disciplīnu klasē; gatavot mācībām nepieciešamos materiālus; gatavot skolēnu sekmju pārbaudes testus un eksāmenu materiālus; gatavot pārskatus par skolēnu darbu un apspriest tos ar citiem skolotājiem un vecākiem; piedalīties diskusijās par skolas mācību un organizatorisko darbu; organizēt ārpusklases darbu; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar izglītību saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

2330 Vidējās izglītības pedagogi

2330 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

Šīs atsevišķās grupas profesija:

2330 01 Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS

234 MAZĀ GRUPA

PAMATIZGLĪTĪBAS UN PIRMSSKOLAS PEDAGOGI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti māca vairākus mācību priekšmetus pamatizglītības un pirmsskolas izglītības līmenī, organizē grupu un individuālās rotaļas un mācību nodarbības, kas palīdz bērnam fiziski un garīgi attīstīties, iegūt komunikatīvās iemaņas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt izglītības programmas un mācīt mācību priekšmetus pamatizglītības; organizēt un plānot pasākumus, lai bērni apgūtu runas prasmi, fiziskās un sabiedriskās iemaņas; gatavot pārskatus par skolēnu mācību darbu; plānot un organizēt darbību, kas stimulē pirmsskolas vecuma bērnu fizisko un komunikatīvo iemaņu attīstību; veicināt bērnu valodas iemaņu attīstību, stāstot notikumus, spēlējot teatralizētas rotaļas, dziedot, deklamējot dzejoļus, piedaloties sarunās un apspriedēs; novērot bērnu sasniegumus un apspriest radušās problēmas ar bērnu vecākiem; novērot bērnu uzvedību, rūpēties par viņu drošību un risināt radušās problēmas.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: audzināšanas un mācību teorija un prakse, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; mācību priekšmeti; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; izglītības procesa izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar izglītību saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt, uzturēt kontaktus ar bērniem un viņu vecākiem.

Jāatbild: par mācību darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībās skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2341 Pamatizglītības pedagogi

2342 Pirmsskolas pedagogi

2341 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PAMATIZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti māca dažādus mācību priekšmetus pamatizglītības līmenī.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot izglītības programmas un mācīt lasīšanu, rakstīšanu, matemātiku un citus mācību priekšmetus atbilstoši ieteiktajam mācību plānam; gatavot, izraudzīties un novērtēt testus un uzdevumus, lai attīstītu skolēnu domāšanu, noteiktu to sekmju līmeni un, ja nepieciešams, norādītu, kā šo līmeni uzlabot; organizēt un vadīt skolēnu ārpusklases darbu; veicināt skolēna individualitātes attīstību un apspriest attīstības sekmes ar skolēna vecākiem un citiem skolotājiem; nodrošināt skolēnu disciplīnu klasē un ārpus tās; gatavot pārskatus par mācību darbu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2341 01 Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS

2341 02 Sākumizglītības SKOLOTĀJS

2342 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PIRMSSKOLAS PEDAGOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti organizē pirmsskolas programmas apguvi, grupu un individuālās spēles un mācību darbību pirmsskolas vecuma bērnu fiziskās, intelektuālās un sabiedriskās attīstības veicināšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un organizēt darbību, lai veicinātu bērnu fizisko, intelektuālo un sabiedrisko iemaņu attīstību; veicināt runas attīstību ar stāstu, spēļu (rotaļu), dziesmu, dzejoļu un reālu sarunu un diskusiju palīdzību; novērot bērnus, lai kopā ar vecākiem novērtētu viņu attīstību un apspriestu iespējamās problēmas; uzraudzīt bērnu darbību, lai nodrošinātu viņu drošību un atrisinātu konfliktus; plānot un organizēt darbību, kas stimulē agrīnā vecuma bērnu psihomotoro un komunikatīvo iemaņu attīstību, veicināt runas attīstību, dzimtās valodas izpratni un apguvi.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2342 01 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS

2342 02 Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS

2342 03 Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS

235 MAZĀ GRUPA

CITI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, gatavo mācību līdzekļus, metodiku un konsultē to lietošanā; kontrolē skolotāju darbu, kā arī attiecīgo izglītības programmu rezultativitāti un, ja nepieciešams, ierosina tās mainīt vai papildināt, māca bērnus, pusaudžus un pieaugušos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācību līmenī, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, māca mūzikas teoriju, mūziku un tās sasniegumus, kā arī māca vadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt izglītības programmas, mācīšanas metodiku, mācību līdzekļus un citus izglītības procesa aspektus un konsultēt par to grozījumiem vai papildinājumiem; rīkot periodiskas skolotāju darba un izglītības programmu izpildes pārbaudes un, ja nepieciešams, ierosināt programmu papildināšanu un grozīšanu; gatavot un mainīt mācību plānus, gatavot stundas un vadīt tās saskaņā ar prasībām; mācīt speciālo līdzekļu lietošanas tehnoloģiju, Braila rakstu vai lasīšanu no lūpām atbilstoši skolēnu attīstības līmenim, kā arī uzraudzīt darbu klasē; radīt un stiprināt skolēnos ticību sev, savām spējām, palīdzēt viņiem atrast un apgūt darbības metodes, kas kompensētu attīstības līmeņa dēļ radušos ierobežojumus, radīt viņos panākuma izjūtu; gatavot un izmantot testus, novērtēt un atzīmēt katra skolēna sekmes, apspriest tās ar vecākiem, vecāko skolotāju, ārstējošo ārstu, sociālajiem darbiniekiem; organizēt un vadīt individuālās mācības; gatavot pārskatus par skolēnu mācību darbu; mācīt izglītojamos profesionālajā izglītībā, profesionālajā pilnveides izglītībā un interešu izglītībā; organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē; mācīt mūzikas teoriju, mūziku un tās sasniegumus; mācīt gaisa un sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus; pavadīt audzēkņus mācību lidojumos, ceļojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; izskaidrot gaisa un sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; mācīt racionālas darba metodes; veikt kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus noteikto starptautisko un nacionālo profesionālās apmācības standartu prasību ievērošanā; organizēt pasta ekspluatācijas darbu; konsultēt metodisko un normatīvo dokumentu piemērošanas un izmantošanas jautājumos.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar izglītību saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā vai atsevišķos gadījumos – vidējā izglītība.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2351 Izglītības metodikas speciālisti

2352 Speciālās izglītības pedagogi

2354 Citi mūzikas skolotāji

2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji

2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti

2351 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IZGLĪTĪBAS METODIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus un konsultē mācīšanas metodikas un mācību līdzekļu izmantošanas jautājumos, pārbauda skolotāju darbu un atbilstošo izglītības programmu izmantošanas rezultātus un, ja nepieciešams, piedāvā priekšlikumus grozījumiem un papildinājumiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus mācību plāna, mācīšanas metodikas pilnveidošanas un citos izglītības procesa aspektos; konsultēt iespējamo papildinājumu jautājumos; konsultēt mācību kursa un eksaminēšanas metožu jautājumos; veikt audiovizuālo un citu mācību līdzekļu izmantošanas pētījumus, konsultēt, plānot un organizēt to izmantošanu izglītības iestādēs; pārbaudīt skolotāju darbu un izglītības programmu izmantošanas rezultātus; ieteikt izdarīt būtiskus grozījumus un papildinājumus; gatavot dokumentus un pārskatus; organizēt novada pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un koordinēt metodisko darbu; īstenot vispārējo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību; organizēt pieaugušo izglītības pasākumus; veidot un uzturēt izglītības informācijas bāzi; īstenot projektus izglītības un kultūras jomā; koordinēt interešu izglītības programmu izstrādi un izsniegt licences; organizēt novada pieaugušo izglītības konkursu; periodiski inspicēt skolas un kopā ar skolas vadību un skolotājiem apspriest jautājumus par skolas mācību plāniem, mācību bāzi un citus jautājumus; apmeklēt nodarbības, lai iepazītos ar mācīšanas metodiku un novērtētu skolotāja darbu stundās un sasniegtos rezultātus; gatavot pārskatus un ieteikumus skolas vadībai par iespējamiem mācību plāna, izglītības procesa un citiem grozījumiem un papildinājumiem; nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesa vadību, organizāciju un iekšējo kontroli izglītības iestādē savas kompetences ietvaros; pārzināt ar pirmsskolas izglītību saistīto normatīvo aktu bāzi, iepazīties ar izmaiņām normatīvajos aktos un nodrošināt to izpildi iestādē; izstrādāt un piedalīties izglītības iestādes izglītības procesa darbības reglamentējošo dokumentu (pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma, pirmsskolas izglītības programmu, dienas kārtības noteikumu, pedagogu pienākumu sadales, iekšējās kārtības noteikumu u.c. dokumentu) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi; plānot un vadīt metodisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē (obligāto dokumentāciju, pedagoģiskā darba galvenos uzdevumus, nedēļas, mēneša, gada, pedagoģisko pasākumu plānu u.c.) un nodrošināt tā izpildi; organizēt, vadīt un koordinēt pedagoģiskā personāla pedagoģiski metodisko izglītošanu, pedagoģiskās padomes sēdes, pedagoģiskā darba sanāksmes, metodiskās apvienības, kursus, seminārus, pieredzes skolas, konsultācijas, darba grupas, pārrunas, sarunas u.c. veida sadarbības formas ar pedagogiem par pirmsskolas izglītības jautājumiem; piedalīties izstādēs, skatēs, konferencēs u.c.; organizēt un vadīt pedagogu, bērnu, ģimeņu piedalīšanos radošajos metodisko darbu konkursos, skatēs, izstādēs, mācību ekskursijās, svētkos u.c.; sniegt metodisku palīdzību pedagogiem un vecākiem darbā ar bērniem (pedagoģiskā procesa organizācijas, ārpusnodarbību, tālākizglītības, pašizglītības, saskarsmes u.c. jautājumos); nodrošināt izglītības iestādē jaunāko (pedagoģisko, bērnu u.c.) literatūru, bibliotēkas izveidi; izstrādāt, veidot, apkopot metodiskos materiālus pirmsskolas izglītības procesa kvalitātes pilnveidei, papildinot tos ar jaunākajām pedagoģiskajām un psiholoģiskajām atziņām; veikt pedagoģiskā darba pieredzes apmaiņu izglītības iestādē un ārpus tās, to apkopot, pilnveidot un popularizēt; veicināt un nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas pēctecības jautājumu risināšanu, pedagogu sadarbību.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2351 01 Izglītības METODIĶIS

2351 02 METODIĶIS

2351 03 Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS

2351 04 Izglītības valsts INSPEKTORS

2351 05 Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS

2351 06 Pirmsskolas izglītības METODIĶIS

2352 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti māca bērnus, pusaudžus un pieaugušos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācību līmenī.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un mainīt mācību plānus, gatavot stundas un vadīt tās saskaņā ar prasībām; mācīt speciālo līdzekļu lietošanas tehnoloģiju, Braila rakstu vai lasīšanu no lūpām atbilstoši skolēnu attīstības līmenim, kā arī uzraudzīt darbu klasē; radīt un stiprināt skolēnos ticību sev, savām spējām, palīdzēt viņiem atrast un apgūt darbības metodes, kas kompensētu attīstības līmeņa dēļ radušos ierobežojumus, radīt viņos panākuma izjūtu; gatavot un izmantot testus, novērtēt un atzīmēt katra skolēna sekmes, apspriest tās ar vecākiem, vecāko skolotāju, ārstējošo ārstu, sociālajiem darbiniekiem; organizēt un vadīt individuālās mācības; gatavot pārskatus par skolēnu mācību darbu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2352 01 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS

2352 02 Speciālās izglītības SKOLOTĀJS

2352 03 Speciālais PEDAGOGS

2354 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI MŪZIKAS SKOLOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti māca mūziku un sniedz atbalstu kora kolektīviem mākslinieciskā izpildījuma kvalitātes paaugstināšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērtēt skolēnu līmeni un spējas; plānot un izstrādāt studiju programmas, mācību seminārus atsevišķiem studentiem un grupām; sagatavot un sniegt materiālus par mūzikas teoriju un mūzikas interpretācijām; mācīt dziedāt un spēlēt instrumentus; mācīt lasīt un rakstīt notis; novērtēt audzēkņu mūzikas sniegumu un sniegt padomus; pārskatīt mācību materiālus un mācību metodes; sagatavot studentus vai audzēkņus pārbaudēm; organizēt ekskursijas uz koncertiem; sniegt atbalstu koru kolektīviem.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2354 01 Mūzikas SKOLOTĀJS

2354 02 Vokālais PEDAGOGS

2356 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU, KOMUNIKĀCIJU UN TRANSPORTLĪDZEKĻU INSTRUKTORI UN PASNIEDZĒJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti māca vadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– mācīt gaisa un sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus; pavadīt audzēkņus mācību lidojumos, ceļojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; izskaidrot gaisa un sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; mācīt racionālas darba metodes; veikt kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus noteikto starptautisko un nacionālo profesionālās apmācības standartu prasību ievērošanā; organizēt pasta ekspluatācijas darbu; konsultēt metodisko un normatīvo dokumentu piemērošanas un izmantošanas jautājumos.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2356 01 Aviācijas INSTRUKTORS

2356 02 Kuģu INSTRUKTORS

2356 03 Glābšanas darbu INSTRUKTORS

2356 04 Dzelzceļa INSTRUKTORS

2356 05 Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors)

2356 06 Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS

2356 07 Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS

2356 08 Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS

2356 09 Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS

2356 10 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS

2356 11 Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)

2356 12 Jūrnieku kvalifikācijas VĒRTĒTĀJS

2356 13 Atbilstības VĒRTĒTĀJS

2356 14 Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS

2356 15 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības PASNIEDZĒJS

2356 16 Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)

2356 17 INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)

2359 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti organizē skolēnu klases (grupas) kopīgo darbību un veic individuālo darbu ar skolēniem vai visas skolas (vairāku klašu) kopīgo darbību ārpusstundu laikā, kā arī plāno nodarbību sarakstu un sagatavo atskaites, veic sociālpedagoģisko darbību bērnu un jauniešu negatīvas socializācijas cēloņu un seku ierobežošanā un novērtēšanā, koordinē sociālās palīdzības, izglītības, pašvaldību iestāžu darbu jauniešu sociālās reintegrācijas mērķu sasniegšanai, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, plāno studentiem prakses.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt skolēnu papildizglītības procesu; radīt apstākļus personības garīgai un fiziskai attīstībai, interešu apmierināšanai; organizēt veselību veicinošus pasākumus, sporta nodarbības; veidot un attīstīt izglītības iestādes tradīcijas, tai skaitā sporta tradīcijas; nodrošināt palīdzību mācību mājas uzdevumu izpildē; vadīt šiem uzdevumiem atbilstošas mācībstundas, nodarbības vai pasākumus; koordinēt skolēnu pašpārvaldi; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem, sociāli pedagoģisko un psiholoģisko palīdzību; sagatavot un nodrošināt izmaiņas nodarbību sarakstos, pārbaudījumu un konsultāciju grafikos, uzskaitīt nostrādātās slodzes un sagatavot atskaites; nodrošināt pozitīvu un atbilstošu saskarsmi audzēkņu prasmju un iemaņu apguvei konkrētā sporta veidā vai profesijā; organizēt un vadīt nodarbības treniņu un audzināšanas mērķu sasniegšanai, analizēt un vērtēt audzēkņu iegūtās vispārējās speciālās profesionālās fiziskās prasmes un iemaņas; veidot audzēkņu radošo attieksmi un patstāvību treniņu procesā; izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu un audzināšanas procesa īstenošanai; plānot, vadīt sporta izglītības vai treniņu programmu, izvērtēt to atbilstoši sporta zinātnes teorētiskajiem un praksē pamatotajiem principiem, piemērojot cilvēka organismam atbilstošas fiziskās slodzes, racionāli izmantojot sportu cilvēka veselības nostiprināšanai, saglabāšanai vai augstas meistarības sasniegšanai; konkrētā sporta veida vai profesijas prasmju un iemaņu apguvē nodrošināt pozitīvu vidi un tai atbilstošu saskarsmi; plānot, organizēt un vadīt nodarbības atbilstoši izvirzītajiem treniņu mērķiem; analizēt un novērtēt cilvēku iegūtās vispārējās, speciālās profesionālās fiziskās spējas, prasmes un iemaņas; veidot indivīdu radošo attieksmi un patstāvību treniņu procesā; izvēlēties vai izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu procesa īstenošanai; apzināt, analizēt un organizēt konkrētā pašvaldībā pedagoģiski medicīnisku palīdzību ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, organizējot pirmsskolas grupas dažādiem profiliem; analizēt pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības teritorijā; piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu sagatavošanā licencēšanai; piedalīties izglītības pārvaldes darba plānošanā; apkopot un veikt vispārizglītojošo skolu statistisko un analītisko mācību darba analīzi; konsultēt izglītības iestāžu direktorus, direktoru vietniekus, metodiķus, pašvaldības skolu skolotāju metodisko apvienību vadītājus un pedagogus par izglītības satura, vērtēšanas, metodikas, pārbaudes darbu organizācijas un citiem jautājumiem; informēt sabiedrību par vispārējās izglītības jautājumiem pašvaldības teritorijā; konsultēt un koordinēt izglītības iestādes jautājumos, kas saistīti ar vērtēšanas procesa organizāciju; uzraudzīt un apsekot bērnu tiesību nodrošinājumu un interešu ievērošanu pašvaldības teritorijā; koordinēt dažādu institūciju (piemēram, mācību un audzināšanas iestādes, bāriņtiesas, sociālie dienesti, ārstniecības iestādes, sabiedriskās organizācijas) sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; izzināt un analizēt bērnu tiesību aizsardzības nodrošinājumu pašvaldības teritorijā un veikt pasākumus, lai pilnveidotu bērnu tiesību aizsardzību; informēt un izglītot bērnus, lai veidotu iemaņas, kā izsargāties no situācijām, kurās var tikt apdraudēta garīgā un fiziskā veselība; veikt pasākumus bērnu tiesību pārkāpumu atklāšanā un novēršanā; kā pilnvarotai personai pārstāvēt bērna intereses tiesu iestādēs; piedalīties bērnu dzīves un audzināšanas apstākļu izpētē un konfliktsituāciju risināšanā; kārtot nepieciešamo dokumentāciju bērna nosūtīšanai uz mācību un pāraudzināšanas iestādēm; piedalīties profilaktiskajā darbā ar sociālā riska ģimenēm; piedalīties pašvaldības skolas vecuma bērnu uzskaitē, noskaidrot apstākļus, ja bērni neapmeklē skolu; organizēt izglītojošo darbu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; informēt sabiedrību par bērna tiesību aizsardzības stāvokli pašvaldības teritorijā; koordinēt citu darbinieku darbību; atbilstoši pedagoģiskajai kompetencei veikt riska grupas bērnu un jauniešu sociālās dzīves analīzi un pētīt degradācijas cēloņus; plānot un īstenot audzinošu darbu bērnu un jauniešu socializācijas vietās (piemēram, ģimenēs, izglītības iestādēs, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, ārstniecības iestādēs, bērnu un jauniešu rehabilitācijas centros, brīvā laika pavadīšanas vietās); nodrošināt bērnu un jauniešu tiesību aizsardzību, socializācijas un resocializācijas procesam izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamos nosacījumus sociālpedagoģiskajā jomā; diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas procesa problēmas, kā arī noteikt esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvi; prognozēt socializācijas procesa kvalitāti ģimenēs ar bērniem un jauniešiem, kā arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās; plānot un īstenot konkrēto sociālpedagoģisko darbību bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā; koordinēt starpinstitucionālo sadarbību sociālpedagoģisko uzdevumu risināšanā; plānveidīgi veikt preventīvo darbu; veikt ģimeņu sociālpedagoģiskās konsultācijas un veicināt to pedagoģisko un juridisko izglītību; risināt sociālo apstākļu radītos konfliktus starp skolu, ģimeni, pašvaldību, bāriņtiesu un citām institūcijām; nodrošināt bērnu un jauniešu sociālās reintegrācijas optimālai norisei nepieciešamo pedagoģisko vidi un līdzekļus; veicināt bērnu tiesību aizsardzības iestādēs pedagoģiski optimālu lēmumu pieņemšanu un īstenošanu; īstenot sociālpedagoģisko darbu bērnu un jauniešu specifiskajās sociālajās grupās (piemēram, narkotiku un alkohola atkarīgo jauniešu grupās); veikt sistemātisku profilakses darbu (informēšanu, atbalstu, izglītošanu un motivāciju) ar bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm; veikt savlaicīgu psihoaktīvo vielu lietotāju un datorspēlētāju atklāšanu, apsekošanu un situācijas novērtēšanu; vadīt nodarbības izglītības iestādēs; motivēt atkarīgos jauniešus uz ārstēšanos un psihoaktīvo vielu lietošanas, datorspēļu un azartspēļu spēlēšanas pārtraukšanu; mācīt izglītojamos profesionālajā izglītībā, profesionālajā pilnveides izglītībā un interešu izglītībā; organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē; plānot studentiem prakses; meklēt prakses darba vadītājus un prakses vietas; plānot, izstrādāt un īstenot brīvā laika, atpūtas projektus, pasākumus un programmas dažāda vecuma un dzimuma klientiem ar mērķi atjaunot un nostiprināt cilvēka fiziskās, garīgās un emocionālās spējas, orientējoties uz tūrisma, sporta, dziednieciskām un citām rekreācijas darbībām un ievērojot konkrētā administratīvā rajona rekreācijas resursus; uzsākt, vadīt un izvērtēt mentordarbības situāciju; veltīt laiku pieredzes pārņēmējam un dalīties savā pieredzē un zināšanās; iepazīstināt ar skolas mācību un sociālo vidi, veicināt iekļaušanos profesionālajā vidē; palīdzēt pieredzes pārņēmējam identificēt problēmas un rast risinājumus; palīdzēt plānot pieredzes pārņēmēja darbību; novērot un analizēt pieredzes pārņēmēja darbību; uzsākt, vadīt un izvērtēt mentordarbības situāciju; konsultēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus (individuāli un grupu konsultācijās), lai palīdzētu apzināties savu potenciālu/pašrealizācijas iespējas un veicinātu patstāvību lēmuma pieņemšanā; informēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos; izglītot izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos, veicinot izpratni sevis izzināšanā, izglītības iespēju un tās satura izpētes prasmju veidošanos un sekmējot karjeras plānošanas un lēmuma pieņemšanas prasmju veidošanos; izstrādāt nodarbību ciklu pēctecīgai profesijas izvēles jautājumu iekļaušanai klases stundās un citās aktivitātēs; piedalīties izglītības iestādes audzināšanas programmas izstrādē, iesniedzot priekšlikumus tēmām par karjeras izaugsmes iespējām un profesijas izvēli; veidot, uzturēt un papildināt metodisko materiālu bāzi skolēnu izpētē; veidot, uzturēt un papildināt datubāzi par absolventu tālāko izglītību, profesijas izvēli; veikt pētniecisko un metodisko darbu; veicināt sadarbību starp vecākiem, atbalsta personālu un citām institūcijām, kas nodarbojas ar izglītojamo apmācību, audzināšanu un konsultāciju sniegšanu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2359 01 Sociālais PEDAGOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.74.apakšnodaļā)

2359 02 Atkarību profilakses SPECIĀLISTS

2359 03 Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS

2359 04 Izglītības iestādes muzeju PEDAGOGS

2359 05 PEDAGOGA PALĪGS

2359 06 Interešu izglītības SKOLOTĀJS

2359 07 Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS

2359 08 Sporta ORGANIZATORS

2359 09 Vecākais sporta TRENERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.78. apakšnodaļā)

2359 10 SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

2359 11 Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS

2359 12 Rekreācijas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.14.apakšnodaļā)

2359 13 PLĀNOTĀJS

2359 14 SKOLOTĀJS MENTORS

2359 15 PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS

24 APAKŠGRUPA

KOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijas un metodes, kā arī izmanto zināšanas praksē informācijas izplatīšanas, saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas, kā arī rūpnieciskā īpašuma, filozofijas, psiholoģijas, ekonomikas, vēstures, socioloģijas, antropoloģijas, citu sabiedrisko disciplīnu, lingvistikas, likumu piemērošanas, jaunrades un izrāžu organizācijas nozarēs. Sagatavo normatīvos un metodiskos dokumentus, plāno tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstību, nepieciešamos materiālos un finanšu resursus, veic analītisko darbu, izskata iedzīvotāju iesniegumus, organizē un vada Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli, nodrošina brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izplatīt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu un likumu piemērošanu saistītu informāciju un metodes; padziļināt un lietot zināšanas, kas iegūtas, analizējot filozofijas, politikas, ekonomikas, juridisko, sociālo, reliģisko un citu zinātņu doktrīnas, teorijas, koncepcijas, sistēmas, un sniegt konsultācijas; radīt vai izpildīt mākslas darbus; gatavot zinātniskus rakstus, pārskatus un dokumentus; piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, koordinēt nozares darbību, kontrolēt finanšu resursu sadali, izstrādāt normatīvo aktu projektus vai kontrolēt to ievērošanu, sagatavot administratīvus aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; veikt ekspertīzes; organizēt Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā; nodrošināt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi.

Šīs grupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

241 Finanšu vecākie speciālisti

242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti

243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti

241 MAZĀ GRUPA

FINANŠU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, sniedz grāmatvedības pakalpojumus, izstrādā finansiālās darbības stratēģiju, piesaista un izvieto finanšu resursus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt, plānot un sniegt grāmatvedības pakalpojumus un konsultēt šajā jautājumā; pētīt saimnieciskās darbības aspektus un iegūtās atziņas izmantot praksē; piemērot iekšējo ekonomikas rezervju izmantošanas principus; analizēt finanšu stāvokli; analizēt, izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; plānot un noteikt budžeta un grāmatvedības kontroli un citus grāmatvedības darbības aspektus un sistēmas; veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu ekonomikā.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2411 Grāmatveži

2412 Finanšu un investīciju konsultanti

2413 Finanšu analītiķi

2411 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GRĀMATVEŽI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti sniedz grāmatvedības pakalpojumus, konsultē grāmatvedības jautājumos, veic grāmatvedības grāmatu, dokumentu un pārskatu revīziju un auditu; izdara par tiem atzinumus un izstrādā metodiskus dokumentus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un noteikt budžeta un grāmatvedības kontroli un citus grāmatvedības darbības aspektus un sistēmas, kā arī konsultēt šajos jautājumos; gatavot finanšu dokumentus apstiprināšanai pirms iesniegšanas vadībai, akcionāriem, juridiskām un citām ar likumu noteiktām personām; gatavot maksājumu deklarācijas, konsultēt par nodokļu un maksājumu problēmām, apstrīdēt strīdīgas prasības nodokļu komisijā; gatavot budžeta ieņēmumu prognožu pārskatus; veikt finanšu pētījumus dokumentu viltošanas un bankrota jautājumos; kontrolēt pārskatus un grāmatvedības grāmatas; veikt kredītiestāžu auditu, grāmatvedības un statistikas pārskatu analīzi, izdarīt atzinumus, gatavot normatīvos un metodiskos dokumentus, veikt analītisko darbu; identificēt iestādes iekšējā audita apjomā esošo auditējamo sistēmu kopumu; sagatavot iestādes iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plānu, stratēģisko plānu, gada plānu un iekšējo auditora mācību plānu; nodrošināt finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un citu veidu iekšējo auditu veikšanu; organizēt iekšējos auditus atbilstoši iekšējā audita standartiem un ētikas principiem; analizēt un izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; sagatavot investīciju projektus; plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu ekonomikā; sniegt metodisko palīdzību grāmatvedības jautājumos budžeta izpildītājiem un grāmatvežiem; nodrošināt budžeta grāmatvedības reģistru kārtošanu, grāmatvedības dokumentu vai datu attēlu uzglabāšanu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2411 01 Vecākais GRĀMATVEDIS

2411 02 REVIDENTS

2411 03 Zvērināts REVIDENTS

2411 04 Aizdevumu REVIDENTS

2411 05 auditors

2411 06 Informācijas sistēmu AUDITORS

2411 07 Uzraudzības AUDITORS

2411 08 Iekšējais AUDITORS

2411 09 Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS

2411 10 Grāmatvedības EKSPERTS

2411 11 Metodikas EKSPERTS

2411 12 Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS

2411 13 Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS

2411 14 Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS

2411 15 Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS

2412 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FINANŠU UN INVESTĪCIJU KONSULTANTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un piemēro ar finansēm saistītus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; kontrolēt finanšu sadali un izlietojumu; sagatavot investīciju projektus; veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu ekonomikā; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; konsultēt klientus par iepirkumu organizēšanas jautājumiem; konsultēt klientus par jautājumiem, kas saistīti ar nodokļiem; organizēt saimniecisko darbību klienta vārdā atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar nodokļiem saistītajos jautājumos; piedalīties strīdu izšķiršanā un tiesas sēdēs; apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas, piedāvājot iespējamo problēmrisinājumu; piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā; sagatavot, analizēt un sniegt ar komercdarbības vidi saistīto informāciju valsts un pašvaldību institūcijām.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2412 01 FINANSISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.33.apakšnodaļā)

2412 02 Komercdarbības KONSULTANTS

2412 03 Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS

2412 04 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS

2412 05 Nodokļu KONSULTANTS

2413 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FINANŠU ANALĪTIĶI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniski pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, plāno un prognozē finansiālo darbību, risinot pašreizējās un nākotnes finansiālās problēmas un sniedzot konsultācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšu dokumentu, tai skaitā arī ārzemju valūtās, tirgus tendences; izstrādāt finansiālās darbības stratēģiju; piesaistīt un izvietot finanšu resursus; optimizēt kapitāla struktūru; sagatavot investīciju projektus; sagatavot un kontrolēt budžetu; plānot naudas plūsmu un finanšu rezultātus; sagatavot finanšu pārskatus; nodrošināt uzņēmuma vadību ar pilnīgu informāciju par finanšu stāvokli; izveidot finansiālās darbības novērtēšanas sistēmu un kontrolēt normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību reglamentējošo prasību ievērošanu; vadīt finanšu plānošanas un analīzes darbu; veikt valūtas, zelta, vērtspapīru un citu finanšu instrumentu analīzi; īstenot ārvalstu valūtas un zelta rezervju pārvaldīšanas principus, ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas un taktiku; veikt darījumus ar ārvalstu un vietējām finanšu institūcijām; pārvaldīt ārvalstu valūtas un zelta rezervju portfeļus; veikt valūtu kursu kotāciju pret latu; sekot jaunākajiem notikumiem pasaules finanšu tirgos, izvērtēt to ietekmi uz pārvaldāmo ieguldījumu portfeli; pilnveidot ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas tehniku; piedalīties finanšu risku pārvaldīšanas un kontroles programmas pilnveidošanā; veikt ikdienas riska kontroli; piedalīties ieguldījumu pārvaldītāju darījumu apstrādē un kontrolē; veikt ārvalstu valūtas un zelta ieguldījumu portfeļu novērtēšanu; apkopot datus par vērtspapīru cenām un procentu likmēm; aprēķināt portfeļu peļņas rādītājus un peļņas sadalījumu; sagatavot riska pārskatus; sagatavot pārskatus par ārvalstu valūtas un zelta rezervēm; analizēt riska kontroles procedūras un pilnveidot tās; veikt nodarbināto apmācību finanšu analīzes un plānošanas jautājumos; patstāvīgi plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu jomā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2413 01 Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS

2413 02 Finanšu ANALĪTIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.15.apakšnodaļā)

2413 03 Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS

2413 04 Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS

2413 05 Riska ANALĪTIĶIS

2413 06 Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS

2413 07 Finanšu risku VADĪTĀJS

242 MAZĀ GRUPA

PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu un nodrošina risku vadības procesu, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic analītisko darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt, plānot un sniegt ar personāla izvēli un profesionālo orientāciju saistītus pakalpojumus un konsultēt šajos jautājumos; vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā; veikt uzņēmuma risku identificēšanu, analīzi un uzraudzību, risku vadības plānošanu, kā arī nodrošināt risku vadības procesu pilnveidošanu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai un ikdienas vajadzībām; nodrošināt kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu; piedalīties stratēģijas veidošanā, dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, likumi un citi normatīvie akti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās, kvalitātes vadības teorētiskie un praktiskie aspekti, kā arī ISO 9000 kvalitātes standarti; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par lēmumiem amata noteikto valsts pārvaldes funkciju īstenošanā un amatam noteikto funkciju īstenošanā profesionālajā jomā; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par sagatavotās informācijas atbilstību un pareizību; par izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kompetenci; par materiāli tehnisko, finanšu resursu lietderīgu izmantošanu; par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2421 Vadības un organizācijas analītiķi

2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti

2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti

2424 Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti

2421 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VADĪBAS UN ORGANIZĀCIJAS ANALĪTIĶI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; izstrādāt stratēģijas un plānus, kuru mērķis ir panākt klientu apmierinātību un efektīvi izmantojot organizācijas resursus; analizēt un izvērtēt pašreizējo sistēmu un struktūru; apspriest pašreizējo sistēmu ar personālu; risināt organizatoriskās problēmas; veikt uzņēmuma pētījumu, analizējot esošās administratīvās un lietvedības procedūras; reģistrēt un analizēt organizācijas darbu plūsmas diagrammas, protokolus, ziņojumus, rokasgrāmatas un darba aprakstus; sniegt priekšlikumus metožu un procedūru pārskatīšanai, lai atrisinātu organizatoriskās problēmas; īstenot apstiprinātās rekomendācijas, pārskatītās instrukcijas un procedūru rokasgrāmatas; nodrošināt incidentu, nelaimes gadījumu un citu bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumu izmeklēšanu un pasākumu organizēšanu, lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos un paaugstinātu kopējo drošības stāvokli; sniegt atzinumus par izvērtēšanai iesniegtajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; nodrošināt nepieciešamās informācijas saņemšanu no Eiropas Savienības institūcijām; analizēt ekonomiskās politikas stratēģiskos virzienus un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai; nodrošināt analītisko produktu izvērtēšanu un uzlabošanu atbilstoši labākajai pasaules praksei; piedalīties apspriedēs, darba grupās, komisijās, kas izstrādā normatīvos aktus un kompleksus uzdevumus par uzņēmuma pamatdarbības jautājumiem; izstrādāt un koordinēt pasākumus, kuri saistīti ar darbības nepārtrauktības nodrošināšanu; koordinēt struktūrvienību rīcību darbības nepārtrauktības nodrošināšanā incidenta, ārkārtas situācijas vai krīzes gadījumos; plānot, organizēt un veikt pasākumus darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas procesa testēšanai; organizēt notiekošo incidentu, kuru ietekme pārsniedz vienas struktūrvienības darbības jomu, un ārkārtas situācijas gadījumu vienotu uzskaiti un analīzi; veikt darbinieku apmācību un izglītošanu darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā; sniegt konsultācijas darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jautājumos, sagatavot un iesniegt vadībai pārskatus par situāciju darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā un priekšlikumus darbības nepārtrauktības procesa uzlabošanai; vadīt centralizētu darbības risku identificēšanas un novērtēšanas procesu, nodrošinot regulāru darbības risku pārskatu sniegšanu par esošajiem riskiem, īstenotajiem un papildus nepieciešamajiem to ierobežošanas pasākumiem un sasniegtajiem riska ierobežošanas rezultātiem; izstrādāt un pilnveidot darbības risku analīzes metodiku un sniegt atbalstu citiem darbiniekiem darbības risku identificēšanā un novērtēšanā; vadīt un pilnveidot darbības risku pārvaldības informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu un sistēmas lietotāju apmācību un rūpēties par izveidotās sistēmas efektīvu darbību; sagatavot priekšlikumus ar darbības risku pārvaldīšanu saistīto iekšējo normatīvo aktu pilnveidei un kontrolēt attiecīgo spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu, apmācīt un konsultēt darbiniekus darbības risku pārvaldīšanas jomā; vadīt stratēģijas izstrādes un aktualizēšanas procesu, nodrošinot, ka stratēģiskās vadības sistēma sekmē mērķu sasniegšanu un uzdevumu efektīvu izpildi, ņemot vērā labāko zināmo praksi un rīcībā esošos resursus; nodrošināt, ka stratēģisko vadību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu prasības ir aktuālas un adekvātas; nodrošināt, ka plānošanā un apstiprināto plānu izpildes kontrolē tiek lietderīgi izmantoti citu vadības procesu rezultāti, t.sk. risku pārvaldīšanas, darbības nepārtrauktības nodrošināšanas, vadības uzskaites, iekšējā un ārējā audita rezultāti; koordinēt stratēģiskās attīstības plāna izstrādi un savlaicīgu tā aktualizēšanu; nodrošināt ar darbu plānošanu un plānu izpildes kontroli saistītās informācijas regulāru un savlaicīgu sagatavošanu un sniegšanu vadībai; uzturēt funkciju un procesu katalogu, nodrošinot tā aktualitāti un pilnīgumu; vadīt uzņēmuma vadības sistēmu pilnveidošanu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2421 01 Vecākais Konsultants

2421 02 KONSULTANTS

2421 03 Šūšanas ražošanas KONSULTANTS

2421 04 Medicīnas KONSULTANTS

2421 05 Zinātniskais KONSULTANTS

2421 06 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)

2421 07 Drošības KONSULTANTS (padomnieks)

2421 08 PADOMNIEKS (konsultants)

2421 09 Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS

2421 10 Darbības risku VADĪTĀJS

2421 11 Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS

2422 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un piemēro saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, nodarbojas ar lietisko pierādījumu, notikumu situāciju un tajos esošo objektu un pēdu izpēti, izmantojot zinātniski pamatotas un specializētas izpētes metodes nolūkā noskaidrot kriminālprocesam, administratīvajam procesam vai civilprocesam nozīmīgus faktus un apstākļus, dodot eksperta atzinumu, izstrādā attiecīgās nozares normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic analītisku darbu, noformē dokumentus, izpilda kontroles funkcijas, veic pārbaudes un ekspertīzes, sastāda pārskatus, izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības; analizē institūcijas vai struktūrvienības darbību un attīstības tendences atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un citiem ilgtspējīgas attīstības kritērijiem un principiem, definē institūcijas vai struktūrvienības prioritārās un kompleksās problēmas, iesaka jaunas konceptuālas idejas un risinājumus, attīsta teritoriālo struktūrvienības ekonomisko, sociālo un dabas vidi atbilstoši institūcijas kompetencei, veicina pilsoniskas sabiedrības attīstību, nodrošina ar brīvības atņemšanu notiesāto un probācijas klientu resocializācijas pasākumu izpildi.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt programmas stratēģiju (mērķus, uzdevumus, plānotās aktivitātes un to rezultātus) un piedalīties programmas izvērtēšanā; nodrošināt programmā iesniegto projektu pieteikumu izskatīšanu, vērtēšanu, koriģēšanu, veicināt potenciālo partneru identificēšanu; pārraudzīt un vadīt programmā apstiprinātos projektus; definēt attiecīgās nozares projektu, tai skaitā noteikt projekta kvalitāti, laiku un izmaksas, veikt attiecīgās nozares projekta finanšu analīzi, nosakot tā saimniecisko derīgumu un ekonomisko efektivitāti; organizēt attiecīgās nozares projektu; plānot attiecīgās nozares projektu; veikt attiecīgās nozares projekta uzraudzību un tālākvirzīšanu; sastādīt attiecīgās nozares projekta dokumentāciju, ziņojumus; prezentēt attiecīgās nozares projekta starprezultātus; noslēgt attiecīgās nozares projektu; novērot uzņēmuma ārējās darbības vides attīstību (īpaši nozares kontekstā) un iekšējos sakaru procesus; sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu uzņēmuma darbībai; vadīt uzņēmuma noliktavu un transporta saimniecību, sekot informācijas sistēmas darbībai; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu, juridiskos un organizatoriskos aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, koordinēt nozares darbību, izstrādāt normatīvo aktu projektus, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu, sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus kontroles un uzraudzības jomā; izskatīt un analizēt Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju materiālus, nodrošināt informācijas apriti; sagatavot starptautisko sadarbības līgumu projektus; organizēt ārvalstu delegāciju vizītes; sagatavot starptautiskajām organizācijām nepieciešamos pārskatus; sadarboties ar citu valstu organizācijām; koordinēt struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestādes darbību; sagatavot likumā paredzētos atzinumus un ziņojumus; nodrošināt starptautisko sadarbības saraksti un piedalīties starptautisko projektu dokumentu tehniskajā sagatavošanā; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības; izmantot informācijas tehnoloģijas sistēmas; nodrošināt nepieciešamo izmaiņu izstrādi un ieviešanu, līgumu izpildi; sniegt informāciju par savu uzņēmumu un konsultēt par ražošanas organizācijas produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; veikt savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu; organizēt un kontrolēt ražošanas procesus; organizēt preču prezentāciju norisi; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem; piesaistīt jaunus klientus; veikt ekspertīzes; risināt klīnisko pētījumu problēmas; organizēt datu vākšanu par jaunu pētījumu veikšanas iespējām, izvēloties pētniekus un sazinoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus; pārraudzīt maksājumu plūsmu; organizēt datu ievadīšanu datubāzēs; organizēt monitorēšanas vizītes un piedalīties tajās, veicinot augstas kvalitātes pētījumu datu iegūšanu; sadarboties ar centrālajām zāļu reģistrācijas struktūrvienībām, lai saņemtu informāciju, kas nepieciešama zāļu (produktu) reģistrācijai vai izmaiņām reģistrācijas dokumentācijā; laikus sagatavot zāļu reģistrācijas dokumentāciju iesniegšanai institūcijās; organizēt pienākumu sadali starp zāļu reģistrācijas speciālistiem; organizēt zāļu iepakojumu maketu nosūtīšanu ražotnēm; sagatavot iepakojumu apstiprināšanu; organizēt zāļu lietošanas instrukciju un aprakstu veidošanu un (vai) adaptēšanu; organizēt tehniskās piegādes nosacījumu salīdzināšanu ar reģistrētajām specifikācijām; iesniegt ziņojumus par zāļu reģistrāciju; apstiprināt sagatavotos reklāmas materiālus zāļu reģistrācijas jomā; ievadīt vietējos reģistros informāciju par ziņojumiem; apkopot informāciju par spontāniem nevēlamiem notikumiem un incidentiem ar zālēm (produktiem); organizēt periodisko drošības ziņojumu iesniegšanu; apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas, piedāvājot iespējamo problēmrisinājumu; piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā; sagatavot, analizēt un sniegt ar komercdarbības vidi saistīto informāciju valsts un pašvaldību institūcijām; organizēt zinātnisko institūciju (augstskolu un zinātnisko institūtu) augstāko koleģiālo orgānu (Senāts, zinātniskā padome, promocijas padome) darbu un koordinēt dokumentu apriti; plānot koleģiālo orgānu perspektīvo darbu; organizēt sēžu darbu un kontrolēt sēdē izskatāmos dokumentus, sagatavot sēžu izrakstus; kontrolēt lēmumu izpildes termiņus un rezultātus; organizēt personāla zinātnisko atestāciju, vēlēšanas uz akadēmiskajiem amatiem; koordinēt zinātnisko institūciju darbības pārskatu sagatavošanu, zinātnisko darbu izdošanu; organizēt projektu pieteikumu ekspertīzes komisiju darbu; koordinēt koleģiālo orgānu sadarbību augstskolu pētniecības stratēģijas īstenošanai; kontrolēt un organizēt kontrolieru darbības un taktiku pārbaudes vietās; vadīt un organizēt kontrolieru darbu; aizturēt un izņemt dokumentus, izsniegt pagaidu atļaujas; pieņemt lēmumu par administratīvās lietas uzsākšanu, sastādīt protokolus un citus administratīvos dokumentus; veikt darbu ar jaunatni; sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei; īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā; sekmēt jauniešu pilsonisko audzināšanu; veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu personības attīstību; veikt darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošināt aktivitātes un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarboties starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā; nodrošināt informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem; plānot, vadīt un organizēt „„Sanus per Aquam” jeb „veselība caur ūdeni”” (turpmāk – SPA) pakalpojumu sniegšanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem; pārzināt un analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi, pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju; pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās, un nodošanai sagatavotās būves atbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti, drošību un drošības zonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus; pārzināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu ietekmējošos faktorus; izvēlēties efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas inženierekonomiskajiem aprēķiniem; veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formas un metodes; veikt savu izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus, konsultēt šajos jautājumos; lietot praksē teorētiskās un praktiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, piedaloties prasmju pārbaudes testos; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; gatavot pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem; nodrošināt informācijas sagatavošanu vides aizsardzības un vides apsaimniekošanas jomās; identificēt un formulēt vides problēmas pašvaldībā, pašvaldības kapitālsabiedrībās, lauku attīstību noteicošās jomās; konsultēt pašvaldības vadību par iespējamiem risinājumiem noteiktos vides apsaimniekošanas sektoros; pārzināt pašvaldības vai uzņēmumu dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; papildināt ar nepieciešamo informāciju jebkuru no esošajām sistēmām, reģistriem vai programmām; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no jebkura uzņēmuma vai struktūrvienības datu bāzes vai reģistra; piedalīties projektu izstrādē un koordinēšanā vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, lauku attīstību pasākumu jomās; organizēt vides informācijas apriti pašvaldībā; pārstāvēt pašvaldību vai uzņēmumu sadarbībā ar vides apsaimniekošanas vai tehnoloģiju piegādātāju institūciju; organizēt un vadīt saimniecību iestādēs, privātās mājās; novērtēt un veidot darbinieku motivācijas sistēmu; konsultēt darbiniekus; organizēt produktu pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu viesiem; veikt pasta sūtījumu pieņemšanu, apstrādi, izsniegšanu un sniegt citus pasta pakalpojumus; veikt ekspluatācijas darba kontroli; organizēt un veikt namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; uzturēt namu un tam funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu labā tehniskā kārtībā; nodrošināt to sanitāro apkopi; sistemātiski pārbaudīt nama vispārējo stāvokli un ugunsdrošību; pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi; kontrolēt izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus; organizēt namu renovāciju; aprēķināt un iekasēt īres, nomas un apsaimniekošanas maksas; sagatavot materiālus tiesvedības vajadzībām; kārtot visus nodokļu maksājumus, kuri attiecas uz namiem; slēgt līgumus ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem un nodrošināt šajos līgumos paredzēto saistību izpildi; veikt kontroli par esošajos namos deklarētajām un iemitinātajām personām; izvēlēties darbiniekus; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt atbildes uz tiem; veikt izskaidrošanas darbu licences saņēmējam; izskaidrot licences saņēmēja un licences izsniedzēja pienākumus un tiesības; sagatavot un izsniegt licences; apkopot datus par izsniegtajām licencēm; kontrolēt licenču nepieciešamību attiecīgajos objektos un veikt izskaidrošanas darbu par licences nepieciešamību, veidiem un citiem nosacījumiem; veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, īstenojot muitas kontroles pasākumus, tai skaitā preču aplikšanu ar muitas maksājumiem un muitas maksājumu iekasēšanu; novērtēt ekonomisko un sociālo vidi un tās attīstības tendences; organizēt problēmu sabiedrisko apspriešanu; noteikt un analizēt institūcijas vai struktūrvienības darbības un attīstības problēmas un to risinājumus; izstrādāt stratēģisko, taktisko un operatīvo plānu projektus, pārskatus un ziņojumus; noteikt sociālās vides problēmas un sniegt priekšlikumus to risinājumam; pārbaudīt deklarētāja personību, adreses esību un tiesisko pamatu; deklarēt dzīvesvietu, anulēt deklarēto dzīvesvietu; konsultēt; izsniegt izziņas; pieņemt iedzīvotāju iesniegumus iedzīvotāju deklarēšanas jautājumos; reģistrēt personu deklarēto dzīvesvietu; noformēt darbinieku personas lietas; organizēt apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo ēku apsaimniekošanu; koordinēt dzīvojamo māju apsaimniekotāju darbību; organizēt apsaimniekošanā nodoto ēku renovācijas projektu izstrādi un kredītresursu piesaisti; uzskaitīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu; reģistrēt un likumā noteiktajā kārtībā pieņemt izskatīšanai nekustamo īpašumu pirkumu līgumus pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai; uzskaitīt noslēgtos zemes nomas līgumus; organizēt un kontrolēt nomas maksas iekasēšanu, uzskaitīt mazdārziņus; slēgt mazdārziņu nomas līgumus; organizēt un kontrolēt pašvaldības dzīvojamā fonda piešķiršanu, organizēt kapitāli remontējamo telpu apsekošanu, uzskaiti un piešķiršanu iedzīvotājiem; apsekot pašvaldības īpašumus; reģistrēt jaundzimušos bērnus; pieņemt un reģistrēt paternitātes iesniegumus; noformēt adopcijas dokumentus atbilstoši tiesas spriedumam; reģistrēt personu miršanu, risinot ar to saistītos jautājumus; noformēt īpašos miršanas reģistrus; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt un izsludināt laulību pieteikumus; svinīgi reģistrēt laulības, noformēt laulību zāli, sagatavot laulību ceremonijas scenāriju; pieņemt personu pieteikumus uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai; veikt nekustamā īpašuma tiesisko reģistrāciju; apkopot pašvaldības kapitālsabiedrību sniegto informāciju par brīvajām nomas telpām, organizēt šo brīvo telpu nodošanu nomā; kontrolēt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu nosacījumu izpildi; organizēt telpu nomas līgumu noslēgšanu; uzskaitīt pašvaldības teritorijā deklarētos pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnus un izglītības iestāžu audzēkņus; pieņemt un reģistrēt iedzīvotāju iesniegumus un izsniegt norīkojumus bērnu ievietošanai pirmsskolas izglītības iestādēs; sagatavot izglītojamo sarakstus līgumu slēgšanai par pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību teritorijās deklarētajiem iedzīvotājiem un vietējās pašvaldības iedzīvotāju saņemtajiem izglītības pakalpojumiem citu pašvaldību izglītības iestādēs; organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; organizēt un īstenot izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; vākt informāciju izvērtēšanas ziņojumam par probācijas klientu; veikt nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte, uzraudzību; informēt ar brīvības atņemšanas sodu notiesātos par iespēju noslēgt vienošanos par postpenitenciārās palīdzības saņemšanas kārtību un veidiem; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi; aizstāvēt Latvijas valsts, tās pilsoņu un juridisko personu intereses un tiesības ārvalstīs; koordinēt Latvijas Republikas valsts iestāžu starptautiskos sakarus; informēt ārvalstu oficiālās iestādes un sabiedrību par norisēm Latvijas Republikā; sekot ārvalstu saimnieciskās, politiskās un kultūras dzīves norisēm un informēt par tām Latvijas valsts iestādes un sabiedrību; veicināt Latvijas ekonomiskos un kultūras sakarus ar ārvalstīm; izsniegt ārvalstniekiem Latvijas Republikas vīzas; organizēt, kontrolēt uzraudzīt pārziņa veiktās personas datu apstrādes atbilstību likuma prasībām; veidot reģistru, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ko bez maksas sniedz datu subjektam vai Datu valsts inspekcijai pēc to pieprasījuma; saglabāt un bez tiesiska pamata neizpaust personas datus arī pēc darba tiesisko vai dienesta attiecību izbeigšanas; sagatavot gada pārskatu par savu darbību.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2422 01 Projekta VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.46.apakšnodaļā)

2422 02 Projekta KOORDINATORS

2422 03 Vecākais REFERENTS

2422 04 REFERENTS

2422 05 Jaunākais REFERENTS

2422 06 Vecākais INSPEKTORS

2422 07 INSPEKTORS

2422 08 Jaunākais INSPEKTORS

2422 09 Vecākais EKSPERTS

2422 10 EKSPERTS

2422 11 Jaunākais EKSPERTS

2422 12 Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS

2422 13 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS

2422 14 SPA VADĪTĀJS

2422 15 Zinātniskais SEKRETĀRS

2422 16 Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm

2422 17 Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2422 18 KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2422 19 Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2422 20 Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.16. apakšnodaļā)

2422 21 Namu PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.2.apakšnodaļā)

2422 22 Kancelejas pārzinis

2422 23 Civilaizsardzības ORGANIZATORS

2422 24 Ārējo sakaru ORGANIZATORS

2422 25 Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS

2422 26 Pašvaldības /finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS

2422 27 Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.16.apakšnodaļā)

2422 28 Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.3.apakšnodaļā)

2422 29 Dzimtsarakstu INSPEKTORS

2422 30 Arodbiedrību /darba KOORDINĒTĀJS

2422 31 Vides pārvaldības SPECIĀLISTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.38.apakšnodaļā)

2422 32 Pasta SPECIĀLISTS

2422 33 Licencēšanas SPECIĀLISTS

2422 34 Muitošanas SPECIĀLISTS

2422 35 Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS

2422 36 Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS

2422 37 Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas SPECIĀLISTS

2422 38 SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos

2422 39 SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos

2422 40 Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS

2422 41 Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS

2422 42 Izglītības darba SPECIĀLISTS

2422 43 Pirmais SEKRETĀRS

2422 44 KONSULS

2422 45 Otrais SEKRETĀRS

2422 46 Trešais SEKRETĀRS

2422 47 VICEKONSULS

2422 48 ATAŠEJS

2422 49 ATAŠEJS –VĒSTNIEKA SEKRETĀRS

2422 50 Virsmežniecības INŽENIERIS

2422 52 Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos

2422 53 Programmu DIREKTORS /VADĪTĀJS

2422 54 BūvINSPEKTORS

2422 55 BūvINSPEKTORA PALĪGS

2422 56 MEŽZINIS

2422 57 Jaunatnes DARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.42. apakšnodaļā)

2422 58 Personas datu aizsardzības SPECIĀLISTS

2423 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU UN RISKU VADĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti sniedz profesionālus saimnieciskās darbības pakalpojumus, kas saistīti ar tādu personāla politiku kā darbinieku līgšana un kvalifikācijas celšana, profesionālā analīze, atlase un orientācija, veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu un nodrošina risku vadības procesus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku; plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem; plānot un prognozēt uzņēmuma personāla resursus; izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus uzņēmuma personāla jautājumos un kontrolēt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu; īstenot uz klientu vērstu pieeju; analizēt klientu iegūtās vispārējās vai profesionālās zināšanas un prasmes; palīdzēt klientiem apzināties savu potenciālu un aktivizēt patstāvību izglītības un profesionālās darbības izvēles procesā; sniegt psiholoģisku atbalstu; pārzināt un kārtot darbinieku līgšanu, norīkošanu vai izvirzīšanu amatā, mācības, darba samaksu, stimulēšanu un citus personāla politikas jautājumus un sniegt konsultācijas šajos jautājumos; pētīt un analizēt izpildāmo darbu, izmantojot pārrunas ar darbiniekiem, kontrolieriem un vadību, kā arī līdzīgas pētīšanas metodes un detalizēti aprakstīt šo pētījumu rezultātā veicamo darbu; gatavot informatīvos biļetenus par profesijām vai profesiju klasifikācijas sistēmām; izstrādāt iepriekš minētos un citus vadošā personāla darba profesionālās analīzes aspektus un konsultēt to, plānot tā personālu; konsultēt, informēt un izglītot klientus (skolēni un viņu vecāki, skolotāji, nodarbinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti) un darba devējus karjeras attīstības jautājumos; sniegt atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā, tai skaitā atbalsta lēmuma pieņemšanā par profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēli; palīdzēt attīstīt karjeras vadības, tai skaitā darba meklēšanas prasmes; konsultēt dažādu vecumu, sociālās un kultūras izcelsmes cilvēkus individuālu pārrunu veidā un grupās; informēt un izglītot sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem; veikt pētniecisko un metodisko darbu karjeras veidošanas jautājumos; vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā; nodrošināt uzņēmuma risku vadības procesus, t.sk. risku vadības plānošanu, risku identificēšanu, risku analīzi un risku uzraudzību, kā arī nodrošināt risku vadības procesu pilnveidošanu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai un ikdienas vajadzībām; organizēt tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveides metodoloģiju izstrādāšanu, kvalitātes risku identifikāciju un vadību; analizēt, izvērtēt, veidot, izplatīt un ieviest praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu pastāvīgu uzņēmuma darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu; rūpēties, lai uzņēmuma procesi un produkti apmierinātu klientu prasības, vajadzības, vēlmes, neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi; pārzināt uzņēmuma vadības, klientu, īpašnieku un sabiedrības intereses; vadīt un īstenot kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un pilnveidi; veikt savu darbu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības; rosināt konkurentu un citu uzņēmumu pieredzes apgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni; gatavot materiālus kvalitātes sistēmas izmaiņām; piedalīties kvalitātes audita procesos; veicināt to, lai klients nosaka sabalansētus dzīves un profesionālos mērķus, kā arī nosaka optimālās prioritātes; veicināt optimālu, klientam organisku darbības vidi stratēģijas radīšanai un tās īstenošanas patstāvīgu plānošanu; palīdzēt klientam apzināt, atklāt un patstāvīgi attīstīt tādas īpašības un kompetences, kas ir nepieciešamas uzstādīto mērķu sasniegšanai; sekmēt jaunu uzvedības modeļu izstrādi un ieviešanu, jaunu prasmju apguvi, personīgo, profesionālo, vadības un organizācijas pārmaiņu ieviešanu; stimulēt pieņemto lēmumu apzināšanās līmeņa celšanu un personīgās atbildības uzņemšanos par to īstenošanu un iespējamām sekām, atbalstīt šo lēmumu ekoloģiskuma pārbaudi attiecībā pret cilvēku/grupu/organizāciju un sabiedrību kopumā; veidot motivējošo vidi, palīdzēt klientam koncentrēties uz nosprausto mērķu sasniegšanu; nodrošināt klientam kvalitatīvu, uz faktiem balstītu atgriezenisko saiti, kas ir domāta mācīšanās efektivitātes un rezultativitātes paaugstināšanai; veicināt sociālās un profesionālās komunikācijas kvalitātes celšanu, tādas vides paplašināšanu, kas atbalsta attīstību, personīgo un profesionālo pilnveidošanos; nodrošināt profesionālas izdegšanas profilaksi un veicināt stresa noturības paaugstināšanu; organizēt un vadīt supervīzijas (mērķtiecīgi organizēts konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija, lai pilnveidotu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti) procesu; īstenot pētniecisko darbību un veicināt profesijas attīstību.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2423 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS

2423 02 Darba satura ANALĪTIĶIS

2423 03 Personāla VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.18.apakšnodaļā)

2423 04 Vecākais personāla INSPEKTORS

2423 05 Personāla INSPEKTORS

2423 06 Personāla atlases SPECIĀLISTS

2423 07 Personāla SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)

2423 08 Personāla lietu PĀRZINIS

2423 09 Profesiju izvēles KONSULTANTS

2423 10 Karjeras KONSULTANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.60.apakšnodaļā)

2423 11 Procesu kvalitātes vadības INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.53.apakšnodaļā)

2423 12 Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.53.apakšnodaļā)

2423 13 Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.53.apakšnodaļā)

2423 14 Kvalitātes VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.53.apakšnodaļā)

2423 15 Risku vadības SPECIĀLISTS

2423 16 Izaugsmes VEICINĀTĀJS

2423 17 SUPERVIZORS /KONSULTANTS PĀRRAUGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.83. apakšnodaļā)

2424 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

APMĀCĪBAS UN PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti sniedz profesionālus saimnieciskās darbības pakalpojumus, kas saistīti ar personāla apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku; analizēt klientu iegūtās vispārējās vai profesionālās zināšanas un prasmes; palīdzēt klientiem apzināties savu potenciālu un aktivizēt patstāvību izglītības un profesionālās darbības izvēles procesā; sniegt psiholoģisku atbalstu; apmācīt, informēt par profesijām un veikt profesionālo orientāciju vai atlasi; pētīt darbā līgšanas iespējas un konsultēt personālu profesionālās karjeras, tālākas kvalifikācijas celšanas vai pārkvalifikācijas jautājumos; organizēt un vadīt mācību centra darbu, plānot, organizēt un koordinēt personāla mācības; veikt personāla atlasi un novērtēšanu; izstrādāt personāla mācību programmas; organizēt personāla apmācības; apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbinieku darbību, tās rezultātus un ziņot par to uzņēmuma vadībai; kārtot un uzraudzīt personāla lietas rakstiskā un elektroniskā veidā; konsultēt klientus individuāli un grupās karjeras izvēlē un veidošanā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2424 01 Personāla mācību KOORDINĒTĀJS

2424 02 Mācību projekta VADĪTĀJS

2424 03 Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS

2424 04 Mācību centra PASNIEDZĒJS

2424 05 Personāla apmācības SPECIĀLISTS

243 MAZĀ GRUPA

TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt tirgvedības, reklāmas, sabiedrības informēšanas, ar patentiem saistītu noteikumu piemērošanas, kā arī citus saimnieciskās darbības aspektus un iegūtās atziņas izmantot praksē; piemērot iekšējo ekonomikas rezervju izmantošanas principus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti

2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti

2433 Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))

2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti

2431 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

REKLĀMAS UN TIRGVEDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un piemēro tirgvedības un citus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību, izstrādā tūrisma un ekskursiju maršrutus, to aprakstus, vada ekskursijas, nodrošina ārzemju tūristu sakaru iespējas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt savu izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus, konsultēt šajos jautājumos, kā arī noteikt tirgus potenciāla un tā turpmākās attīstības tendences; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt reklāmas kampaņu; novērot uzņēmuma ārējās darbības vides attīstību (īpaši nozares kontekstā) un iekšējos sakaru procesus; sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu uzņēmuma darbībai; vadīt uzņēmuma noliktavu un transporta saimniecību, sekot informācijas sistēmas darbībai; veidot un uzraudzīt iepērkamo kārtējo krājumu piegāžu pasūtīšanas kārtību; kontrolēt krājumus iepērkamām izejvielām un pārdodamām precēm; vadīt pārdodamo preču sadales sistēmas darbību; pētīt un gatavot sabiedrības informēšanas programmas, pētīt un veidot uzņēmuma tēlu; sagatavot pētījuma piedāvājumus klientiem un pēc klientu apstiprinājuma koordinēt pētījuma sagatavošanu un prezentēt klientam rezultātu, ja nepieciešams, piesaistot vajadzīgos speciālistus; sadarboties ar citiem speciālistiem, lai identificētu klienta pētījumu vajadzības; izstrādāt radošās koncepcijas komunikāciju stratēģijas īstenošanai atbilstoši radošajam uzdevumam un prezentēt tās klientam; vadīt drukāto, video un citu reklāmas materiālu izstrādes procesu, sadarbojoties ar māksliniekiem un teksta autoriem, kā arī ar videostudijām, fotostudijām un skaņas studijām; piedalīties auditorijas izpētes pasākumos; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus; organizēt sadarbību ar korporatīvajiem (lielajiem) klientiem; sagatavot un iesniegt pakalpojumu piedāvājumus; konsultēt patentu un licenču jautājumos, palīdzēt sagatavot iesniegumus, izskatīt tos un gatavot pārskatus par patentu un licenču izsniegšanu vai noraidīšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izsniegt licences un atļaujas komercdarbības uzsākšanai un veikšanai; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem; piesaistīt jaunus klientus; piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē; veikt zinātniskās pētniecības darbus tūrisma jomā, veikt pētniecības darbu jaunu ekskursiju maršrutu izstrādē; sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas; nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas; veidot un uzturēt kontaktus ar lielajiem klientiem; slēgt sadarbības līgumus; organizēt pārrunas un prezentēt produkciju; plānot tirgvedības pasākumus; analizēt tirdzniecības rezultātus un uzturēt datubāzes; ar mērķtiecīgām, plānotām, savlaicīgām un kreatīvām tirgvedības aktivitātēm nodrošināt atbildībā esošo dzērienu kategorijas produktu un citu produktu virzību tirgū; attīstīt attiecīgo produktu zīmolus, balstoties uz izstrādātām stratēģijām; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2431 01 Vecākais reklāmas AĢENTS

2431 02 Reklāmas VADĪTĀJS

2431 03 Tirgvedības VADĪTĀJS

2431 04 Tirdzniecības VADĪTĀJS

2431 05 Pārdošanas VADĪTĀJS

2431 06 Eksporta VADĪTĀJS

2431 07 Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS

2431 08 Vecākais tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

2431 09 Patentu AĢENTS

2431 10 Loģistikas vecākais SPECIĀLISTS

2431 11 Tūristu GIDS

2431 12 Tūrisma ORGANIZATORS

2431 13 Ekskursiju ORGANIZATORS

2431 14 Lielo klientu VADĪTĀJS

2431 15 Produktu grupas VADĪTĀJS

2432 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un piemēro tirgvedības un citus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu uzņēmuma darbībai; pārvaldīt attiecību veidošanu ar plašsaziņas līdzekļiem, koordinēt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļu aģentūrām; pārzināt gan drukāto, gan elektronisko plašsaziņas līdzekļu darba organizāciju un žurnālista profesijas specifiku; vadīt sabiedrisko attiecību projektu izstrādi; izstrādāt komunikāciju un/vai masu mediju stratēģiju un sniegt konsultācijas klientiem par šo stratēģiju; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt sabiedrības informēšanas kampaņas; pārzināt sabiedriskās domas veidošanas un uzņēmuma auditorijas specifiku; veidot uzņēmumam labvēlīgu informācijas vidi; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem; piesaistīt jaunus klientus; piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2432 01 Sabiedrisko attiecību VADĪTĀJS (MENEDŽERIS)

2432 02 Preses sekretārs

2432 03 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS

2432 04 Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS

2432 05 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

2432 06 MINISTRA preses SEKRETĀRS

2432 07 Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS

2432 08 Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS

2433 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TEHNISKO UN MEDICĪNAS PREČU TIRDZNIECĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI (IZŅEMOT INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU (IKT))

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti organizē lietišķus kontaktus, reklamē savu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktā informācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

2433 01 Medicīniskais PĀRSTĀVIS

2434 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU TIRDZNIECĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti apzina tirgū piedāvātos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktus, organizē lietišķus kontaktus, reklamē savu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt informāciju klientu vajadzību pētīšanai; sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; noteikt nepieciešamo resursu daudzumu un apjomu; apkopot informāciju par cenām un preču krājumiem; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktā informācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; konsultēt klientus darbam ar informatīvajām sistēmām un to elementiem; apkalpot pircējus; organizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu apgrozījumu; nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; apkalpot klientus, intervēt informatīvās sistēmas projekta pasūtītāju un apkopot interviju rezultātus; izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2434 01 Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikā)

2434 02 Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS

25 APAKŠGRUPA

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic pētījumus, plāno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju dizainu, raksta testus, sniedz konsultācijas un uzlabo informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūru un programmatūru un ar to saistīto pielietojumu, izstrādā, uztur un atbalsta datubāzes un citas informācijas sistēmas, lai nodrošinātu optimālu darbību un datu integritāti un drošību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniski pētniecisku darbu informācijas tehnoloģiju jomā; identificēt jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi un izpētes teorētiskie aspekti un darbības metodes, lai varētu izmantot datorus; novērtēt, plānot un izstrādāt datortehnikas vai programmatūras konfigurācijas īpašiem pieteikumiem, tai skaitā internetu, Intranetu un multivides sistēmas; projektēt, izstrādāt, testēt un uzturēt datorprogrammas; izstrādāt datubāzes dizainu un datu bāzes pārvaldības sistēmas, izstrādāt un ieviest drošības plānus un datu ievades politiku un administrēt datoru tīklus esošajā skaitļošanas vidē; analizēt, izstrādāt, interpretēt un izvērtēt sarežģītas sistēmas un to specifikācijas un datu modeļus un diagrammas datorsistēmām; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus, dokumentus un mācību grāmatas.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi

252 Datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti

251 MAZĀ GRUPA

PROGRAMMĒTĀJI UN LIETOJUMPROGRAMMU VEIDOTĀJI UN ANALĪTIĶI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, plāno, izstrādā, raksta, testē un sniedz padomus, kā uzlabot informācijas tehnoloģiju sistēmas, kā aparatūru, programmatūru un lietojumprogrammas, kam jāatbilst noteiktām specifiskām prasībām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbus skaitļošanas sistēmu koncepciju izstrādē; identificēt jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi un izpētes teorētiskie aspekti un darbības metodes, lai varētu izmantot datorus; novērtēt, plānot un izstrādāt datortehniku vai programmatūras konfigurāciju, tostarp internetu, Intranet un multimediju sistēmas; projektēt un testēt datorprogrammas ar īpašām prasībām; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus, dokumentus un mācību grāmatas.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2511 Sistēmanalītiķi

2512 Programmētāji

2513 Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji

2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji

2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi

2511 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SISTĒMANALĪTIĶI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, analizē un izvērtē klientu prasības attiecībā uz informācijas tehnoloģijām, procedūrām vai problēmām, kā arī attīsta un īsteno priekšlikumus, ieteikumus un izstrādā plānus, lai uzlabotu pašreizējo vai jaunās informācijas sistēmas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēties ar informācijas tehnoloģiju lietotājiem, lai formulētu nepieciešamo dokumentu prasības un pārvaldību, lai panāktu vienošanos par sistēmas darbības un pārvaldības principiem; noteikt un analizēt biznesa procesus, procedūras un darba pieredzi; identificēt un novērst nepilnības un ieteikt optimālu risinājumu komercdarbībā, lai sistēma būtu funkcionāla un pārskatāma; uzņemties atbildību par funkcionālo risinājumu, piemēram, radot, pieņemot un īstenojot sistēmas testēšanas plānus; attīstīt funkcionālo specifikāciju, ko var izmantot sistēmas attīstītāji; paplašināt vai mainīt esošās sistēmas, lai uzlabotu to darbu vai, lai tās kalpotu jauniem mērķiem; koordinēt un uzlabot datoru sistēmu organizāciju, lai palielinātu savietojamību.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2511 01 Skaitļotāju /sistēmu ANALĪTIĶIS

2511 02 SistēmANALĪTIĶIS

2511 03 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS

2512 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PROGRAMMĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, analizē un izvērtē prasības attiecībā uz esošu vai jaunu lietojumprogrammu, operētājsistēmu dizainu, izstrādā, pārbauda un uztur programmatūras, lai nodrošinātu sistēmu lietotāju vajadzības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt, analizēt un novērtēt programmatūras prasības un darbības sistēmas; izstrādāt datoru programmatūru sistēmas; konsultēties par šiem jautājumiem ar sistēmu konstruktoriem, analītiķiem un citiem speciālistiem; attīstīt programmatūras testēšanas un apstiprināšanas procedūras; izstrādāt un pārveidot esošās programmatūras atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, konfigurējot izstrādes vidi un rakstot programmas kodu saskaņā ar projektējuma un kodēšanas vadlīnijām; ieviest un uzturēt programmatūru un konsultēt tās lietotājus; veikt vides sagatavošanu programmatūras ieviešanai, kā arī sagatavot programmatūras testēšanas plānu un veikt nepieciešamās programmatūras izmaiņas; analizēt esošo situāciju; plānot programmatūras projektus; izstrādāt programmatūras plānošanas un attīstības dokumentāciju; organizēt un vadīt programmētāju darba grupu; konsultēt klientus par sistēmu uzturēšanu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2512 01 Skaitļotāju /sistēmu KONSTRUKTORS

2512 02 Programmēšanas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.19.apakšnodaļā)

2512 03 Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS

2512 04 Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS

2512 05 PROGRAMMĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.43. apakšnodaļā)

2512 06 Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS

2513 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TĪMEKĻA LAPU UN MULTIMEDIJU VEIDOTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti apvieno projektēšanas un tehniskās zināšanas, lai izpētītu, analizētu, novērtētu, izstrādātu, programmētu un uzlabotu mājas lapas un lietojumprogrammas programmas, kas satur tekstu, grafiku, animāciju, attēlu, audio un video pārraidi un citus interaktīvus plašsaziņas līdzekļus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, plānot un attīstīt interneta mājas lapām piemērotu vidi, apvienojot māksliniecisku un radošu pieeju ar programmēšanas un skriptu valodas palīdzību esošajai darbība videi; izstrādāt un attīstīt digitālo animāciju, attēlu, prezentācijas, spēles, audio un video klipus, un interneta lietojumprogrammas, izmantojot multivides programmas, rīkus un pakalpojumus, interaktīvās grafikas un programmēšanas valodas; sazināties ar tīkla speciālistiem par jautājumiem saistītiem ar drošību interneta portālos; kontrolēt un uzturēt interneta un tīmekļa servera drošību, atbilstošu telpu izmantošanu, lietotāju piekļuvi, komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanu, arhīvu nodrošināšanu un plānošanu katastrofu gadījumā; izstrādāt, attīstīt un integrēt datora programmu kodus citiem specializētiem gadījumiem, piemēram, attēlu failiem, audio failiem un skriptu valodām, kā arī izveidot, uzturēt un atbalstīt tīmekļa vietnes; analizēt, precizēt un attīstīt interneta stratēģijas, tīmekļa balstītas metodoloģijas un attīstības plānus; apgūt datorspēļu, kā arī citu spēļu (piemēram, galda spēļu) vēsturi un attīstību; orientēties spēļu uzbūves pamatprincipos; analizēt auditoriju; apgūt un prast orientēties datorspēļu žanros un to pieprasījumā tirgū; pastāvīgi sekot līdzi tirgus izmaiņām; organizēt un koordinēt datorspēles izstrādes procesu un iesaistīt spēles izveidošanā nepieciešamo profesiju pārstāvjus; orientēties programmēšanas jaunākajās tendencēs, lietotņu teorijā, maketos, audio, video un spēļu reklamēšanas medijos spēļu izstrādei; orientēties spēļu pārdošanas jomā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2513 01 Skaitļotāju /komunikāciju ANALĪTIĶIS

2513 02 Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS

2513 03 DATORGRAFIĶIS

2513 04 Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS

2514 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

LIETOJUMPROGRAMMU IZSTRĀDĀTĀJI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti raksta un uztur programmas kodus, tos iestrādājot tehniskajās instrukcijās un specifikācijās lietojumprogrammu programmās un operētājsistēmās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– rakstīt un uzturēt programmas kodus instrukcijās un specifikācijas saskaņā ar noteiktiem kvalitātes standartiem; pārskatīt, atjaunot vai paplašināt esošās programmas, lai uzlabotu to darbības efektivitāti vai pielāgotos jaunajām prasībām; izmēģināt programmu un lietojumprogrammu darbību, lai apstiprinātu, ka panākts vēlamais efekts; apkopot un rakstīt programmu dokumentāciju; identificēt tehniskas problēmas dažādiem procesiem un risinājumiem.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

2514 01 Lietojumprogrammu IZSTRĀDĀTĀJS

2519 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI PROGRAMMĒTĀJI UN LIETOJUMPROGRAMMU VEIDOTĀJI UN ANALĪTIĶI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti apkalpo datu bankas un datu bāzes sistēmas, lai nodrošinātu datu apstrādi, to ticamību un drošības saglabāšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– apkalpot datu bankas un datu bāzes sistēmas, lai nodrošinātu datu apstrādi, to ticamību un datu drošības saglabāšanu; izstrādāt un dokumentēt programmatūras testēšanas plānus; instalēt programmatūru un operētājsistēmu, konfigurēt, veikt testēšanu; pārliecināties, ka programmas darbojas saskaņā ar lietotāja prasībām un atbilst pamatnostādnēm; izpildīt, analizēt un dokumentēt lietojumprogrammu testēšanas rezultātus un arī informāciju un telekomunikāciju sistēmu testus; izstrādāt un īstenot programmatūras un informāciju sistēmu testēšanas politiku, procedūru un programmas kodus; projektēt un izstrādāt interneta pārlūkprogrammās un mobilajās komunikāciju ierīcēs izmantojamus informācijas komunikāciju tehnoloģijas produktus, tajā skaitā Web 2.0 programmatūru; realizēt Web programmatūras izskata māksliniecisko ideju; projektēt, uzstādīt, konfigurēt un ekspluatēt Web serverus, nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotājiem; veidot serveru un programmatūras tehnisko dokumentāciju.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2519 01 Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS

2519 02 Komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS

2519 03 Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS

2519 04 Elektroniskās komunikāciju vides IZSTRĀDĀTĀJS

2519 05 Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS

252 MAZĀ GRUPA

DATUBĀZU UN TĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tās infrastruktūras darbu un drošību, tai skaitā datu bāzes, aparatūru un programmatūru, tīklu un operētājsistēmas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt un pilnveidot datu bāzu arhitektūru, datu struktūras, datu vārdnīcu un terminu iekļaušanu informācijas sistēmu projektos; projektēt, izstrādāt, uzlabot, integrēt, ieviest un testēt datu bāzu pārvaldības sistēmas, izstrādāt un ieviest drošības plānus, datu pārvaldes politiku atbilstoši dokumentācijai un standartiem; uzturēt un administrēt datoru tīklus; analizēt, izstrādāt, interpretēt un izvērtēt sarežģītu sistēmu projektēšanas un arhitektūras specifikācijas, datu modeļus un diagrammas, attīstīt, konfigurēt un integrēt tās datorsistēmās.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas sistēmanalīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2521 Datu bāzu veidotāji un administratori

2522 Sistēmu administratori

2523 Datortīklu vecākie speciālisti

2529 Citur neklasificēti datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti

2521 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DATU BĀZU VEIDOTĀJI UN ADMINISTRATORI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu datu bāzu darbību un drošību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt datu bāzu arhitektūru, datu struktūras, tabulas, vārdnīcas un terminoloģiju informācijas sistēmu projektiem; projektēt, izstrādāt, uzlabot, integrēt, ieviest un testēt datu bāzu pārvaldības sistēmas; veikt pētījumus, atlasi un sniegt konsultācijas par datu bāzu pārvaldības instrumentu piemērošanu; izstrādāt un ieviest datu administrēšanas politiku, dokumentāciju, standartus un modeļus; izstrādāt metodes un procedūras, lai nodrošinātu piekļuvi datu bāzēm un to izmantošanu, kā arī veidotu rezerves kopijas un nodrošinātu datu atjaunošanu; veikt profilaktisko apkopi, veidot rezerves kopijas, nodrošināt reģenerācijas procesus, īstenot un nodrošināt integritātes kontroli.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2521 01 Skaitļotāju /datu bāzes ANALĪTIĶIS

2521 02 Skaitļotāju /datu bāzes VADĪTĀJS

2521 03 Informācijas tehnoloģijas projektu VADĪTĀJS

2521 04 Datu bāzes PROGRAMMĒTĀJS

2521 05 Datu bāzu INŽENIERIS

2521 06 Datu bāzu ADMINISTRATORS

2522 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SISTĒMU ADMINISTRATORI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti izstrādā, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu un drošu informācijas tehnoloģiju sistēmu darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzturēt un administrēt datoru tīklus un to skaitļošanas vidi, tai skaitā datortehniku, sistēmas programmatūru, lietojumprogrammas un visa veida konfigurācijas; veikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai un programmatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2522 01 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.26.apakšnodaļā)

2522 02 Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS

2522 03 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS

2522 04 Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS

2523 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DATORTĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta, analizē un iesaka tīklu struktūru stratēģiju un attīstību, kā arī īsteno, pārvalda, uztur un konfigurē tīkla aparatūru un programmatūru, meklē traucējumus un uztur tīklu optimizētu darbību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, izstrādāt, interpretēt un izvērtēt sarežģītu sistēmu projektēšanas un arhitektūras specifikācijas, datu modeļus un diagrammas, attīstīt, konfigurēt un integrēt datorsistēmas; pētīt, analizēt, izvērtēt un uzraudzīt tīklu infrastruktūru, konfigurēt, lai nodrošinātu tīklu optimālu darbību; novērtēt un ieteikt uzlabojumus tīkla darbībā un integrēt aparatūru, programmatūru, komunikācijas un vadības sistēmas; risināt problēmas tīklu traucējumu un ārkārtas situāciju; instalēt, konfigurēt, testēt, uzturēt, administrēt un modernizēt tīklus, datu bāzes programmas, serverus un darba stacijas; sagatavot un uzturēt procedūras un dokumentāciju, veikt tīkla inventarizāciju, ierakstu diagnozi tīkla traucējumu gadījumā, veikt uzlabojumus un modifikācijas tīkliem un apkopes instrukcijās; uzraudzīt tīkla darbību, jaudas izmantošanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu integritāti un optimālu tīkla veiktspēju.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2523 01 Skaitļotāju /sistēmu INŽENIERIS

2523 02 Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS

2523 03 Operāciju sistēmu INŽENIERIS

2523 04 Informācijas sistēmINŽENIERIS

2529 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI DATU BĀZU UN TĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti vada informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesus un sniedz konsultācijas, īsteno informācijas sistēmu drošības pārvaldības plāna ieviešanu, administrē bankomāta tīklus un interneta bankas, izstrādā un uztur plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS).

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesus un sniegt konsultācijas; administrēt bankomāta tīklus un interneta bankas; izstrādāt plānus, lai nodrošinātu datora failus pret nejaušu vai neatļautu piekļuvi, iznīcināšanu vai izpaušanu un nodrošinātu datu apstrādi ārkārtas situācijās; apmācīt lietotājus un nodrošināt sistēmas drošību, kā arī uzlabot serveru un tīklu efektivitāti; ar lietotājiem apspriest jautājumus, piemēram, par datoru datu piekļuves vajadzībām, drošības pārkāpumiem un izmaiņām programmās; uzraudzīt ziņojumus par datoru vīrusiem, atjaunināt vīrusu aizsardzības sistēmas; uzlabot datoru drošības failus, iekļaut jaunā programmatūrā, labot kļūdas, mainīt individuālās pieejas statusu; uzraudzīt datu izmantošanu, regulētu piekļuvi failiem; veikt riska novērtējumu un testēt datu apstrādes sistēmu, lai nodrošinātu to darbību un drošības pasākumus; ieviest informācijas sistēmu drošības pārvaldības plānu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības; izstrādāt un uzturēt plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS); piedalīties teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādes uzraudzībā un sabiedriskā transporta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveidē un uzturēšanā; pārraudzīt ar informācijas sistēmu drošību saistīto iekšējo normatīvo aktu ieviešanu un ievērošanu; pārraudzīt ārējo normatīvo aktu, kas attiecas uz informācijas sistēmu jomu, ievērošanu uzņēmumā; veikt personas datu aizsardzības speciālista pienākumus; veikt valsts noslēpuma informācijas sistēmas drošības pārziņa pienākumus saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē valsts noslēpuma aizsardzību; piedalīties ar informācijas sistēmu drošību saistītajos projektos, piedalīties informācijas sistēmu risku analīzes veikšanā, sniegt pilnveides ieteikumus minēto sistēmu pārvaldībai un pārraudzīt to īstenošanu, veikt informācijas sistēmu īpašnieku, kā arī pārējo darbinieku izglītošanu informācijas sistēmu drošības jomā; sekot līdzi jaunumiem informācijas sistēmu drošības jomā, izvērtēt to iespējamo ietekmi uz uzņēmuma darbību un sniegt priekšlikumus vadībai.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2529 01 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

2529 02 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

2529 03 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS

2529 04 Interneta portāla REDAKTORS

2529 05 Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS

2529 06 Interneta bankas ADMINISTRATORS

2529 07 Informācijas sistēmas drošības SPECIĀLISTS

2529 08 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS

26 APAKŠGRUPA

TIESĪBU, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijas un metodes, kā arī izmanto zināšanas praksē informācijas izplatīšanas, saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas, kā arī filozofijas, psiholoģijas, vēstures, socioloģijas, antropoloģijas, citu sabiedrisko disciplīnu, lingvistikas, likumu piemērošanas, jaunrades un izrāžu organizācijas nozarēs, veic analītisko darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– padziļināt un lietot zināšanas, kas iegūtas, analizējot filozofijas, politikas, juridisko, sociālo, reliģisko un citu zinātņu doktrīnas, teorijas, koncepcijas, sistēmas, un sniegt konsultācijas; radīt vai izpildīt mākslas darbus vai skaņdarbus; gatavot zinātniskus rakstus, pārskatus un dokumentus; piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, koordinēt nozares darbību; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

261 Juridisko lietu vecākie speciālisti

262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti

264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti

265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki

261 MAZĀ GRUPA

JURIDISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus juridiskajā jomā, gatavo tiesību aktu projektus, konsultē klientus juridiskajos jautājumos, tiesās veic aizstāvja vai apsūdzētāja funkcijas, kā arī vada tiesas sēdes un pasludina tiesas spriedumu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt klientus juridiskajos jautājumos, organizēt likumīgu saimniecisko darbību klientu vārdā, piedalīties strīdu izšķiršanā un tiesas sēdēs, vadīt tiesas sēdes, pasludināt tiesas spriedumus; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2611 Juristi

2612 Tiesneši

2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti

2611 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

JURISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti konsultē klientus dažādos juridiskajos jautājumos, tiesā veic aizstāvja funkcijas un veic kriminālvajāšanu un uztur valsts apsūdzību tiesā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzraudzīt izmeklēšanas un operatīvo iestāžu darbu; organizēt, vadīt un veikt izmeklēšanu krimināllietās; pieņemt lēmumu par apsūdzētā saukšanu pie kriminālatbildības; veikt apsūdzības funkcijas tiesā; pētīt juridiskās teorijas un principus; gatavot ar spēkā esošiem likumiem saskaņotus likumprojektus un valdības lēmumus, konsultēt klientus, tai skaitā valdību, juridiskajos jautājumos un organizēt likumīgu saimniecisko darbību klientu vārdā; palīdzēt klientiem tiesas prāvās gadījumos, kad iespējama juridiska polemika; gatavot prasītāja vai atbildētāja iesniegumus, konstatēt faktus; gatavot juridiskos dokumentus; sniegt juridisko palīdzību personām, aizstāvēt un pārstāvēt tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniegt juridiskas konsultācijas un veikt citas juridiskas darbības; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2611 01 JURISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.20.apakšnodaļā)

2611 02 Zvērināts ADVOKĀTS

2611 03 Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS

2611 04 VirsPROKURORS

2611 05 VirsPROKURORA VIETNIEKS

2611 06 PROKURORS

2612 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TIESNEŠI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti vada prāvu un pasludina spriedumu tiesā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izskatīt likumu, Ministru kabineta tiesību aktu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei; izskatīt civillietas, administratīvās lietas un krimināllietas, pasludināt spriedumu; vadīt tiesas sēdes; izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, pieņemt šajās lietās lēmumus; tiesas procesos izskaidrot pusēm viņu pienākumus un tiesības; izskaidrot pasludinātos spriedumus un pieņemtos lēmumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2612 01 Tiesas priekšsēdētājs

2612 02 Tiesnesis

2612 03 Senators

2612 04 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

2612 05 Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2612 06 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2612 07 Tiesu nama PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2619 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI JURIDISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic ar apsūdzību un aizstāvību nesaistītas juridiskas funkcijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt dažādos darba, personiskos un pārvaldes problēmu juridiskajos aspektos; veikt tiesu ekspertīzes noteiktās tiesu eksperta specialitātēs, izstrādāt jaunas pētīšanas metodes un līdzekļus, apmācīt un sniegt konsultācijas ekspertīžu noteicējiem par lietisko pierādījumu, ekspertīzes objektu, t.sk. pēdu, izņemšanu un sagatavošanu ekspertīzei un ekspertīzē iespējamajiem risināmajiem jautājumiem; pārstāvēt klientu tiesas procesā; gatavot un apliecināt juridiskos dokumentus; organizēt mantas nodošanu; noskaidrot nedabiskas nāves iemeslus; veikt tiesiskās aizsardzības procesa un juridisko un fizisko personu maksātnespējas procesa administratora pienākumus; vadīt sabiedrības likvidācijas procesu; pieteikt sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra; sabiedrības grāmatvedības un citus dokumentus nodot glabāšanā Latvijā vienam no sabiedrības biedriem, trešajai personai vai valsts arhīvam; izstrādāt lēmumus un līgumus; pārbaudīt sagatavoto un iesniegto projektu tiesiskumu; sniegt juridiskas konsultācijas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām un iedzīvotājiem valsts pārvaldes un pašvaldības darbības jomā; nodrošināt valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību pārstāvniecību tiesvedības procesos; taisīt notariālos aktus; taisīt apliecinājumus; pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus; vest mantojuma lietas; sastādīt mantas dalīšanas projektus likumā paredzētajos gadījumos; gādāt par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās; gādāt no valsts, pašvaldības un privātām iestādēm, kā arī no amatpersonām un privātām personām atļaujas, apliecības un citus dokumentus, kas vajadzīgi notariāli taisāmo un apliecināmo aktu noslēgšanai vai nostiprināšanai; sastādīt aktu, līgumu un citu ar zvērināta notāra darbību saistītu dokumentu projektus, kā arī izgatavot norakstus un tulkojumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2619 01 JURISKONSULTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.21.apakšnodaļā)

2619 02 Tieslietu KONSULTANTS

2619 03 Vecākais tiesu EKSPERTS

2619 04 Tiesu EKSPERTS

2619 05 Zvērināts NOTĀRS

2619 06 Zvērināta NOTĀRA PALĪGS

2619 07 Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS

2619 08 ĢENERĀLPROKURORA PADOMNIEKS

2619 09 Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS

2619 10 LIKVIDATORS

2619 11 Valsts NOTĀRS

262 MAZĀ GRUPA

BIBLIOTEKĀRI, ARHĪVISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti apkalpo arhīvu, bibliotēku, muzeju, mākslas galeriju un citu līdzīgu organizāciju krājumus un to lietotājus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt informācijas un dokumentu brīvu pieejamību, ieguvi un lietošanu sabiedrībā, izmantojot informācijas tehnoloģijas; vākt, novērtēt materiālus, dokumentus un faktus, kam ir sociāla, zinātniska, vēsturiska, arhīviska, kultūras, ekonomiska vai mākslas vērtība, veikt pētījumus, kā arī garantēt krājumu drošību un saglabāšanu; uzkrāt Nacionālo dokumentāro mantojumu; veikt arhīvu, bibliotēku, informācijas iestāžu vai studiju resursu centru informācijas sistēmu un informācijas infrastruktūras pārvaldīšanu, integrēto informācijas sistēmu (IIS) izvēles, ieviešanas un attīstīšanas stratēģijas izstrādi un īstenošanu, informācijas pakalpojumu sniegšanu, informācijas resursu organizēšanu; veidot muzeju, mākslas galeriju un līdzīgu iestāžu kolekcijas un ekspozīcijas, gatavot informācijas avotus lietotāju izmantošanai.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: informācijas un dokumentu pārvaldības politikas pamatprincipi un problēmas; pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnoloģiju darbības izmantošanas iespējas, lietošanas nosacījumi; informācijas kvalitātes izvērtēšanas principi; informācijas iegūšanas, sakārtošanas, ieguves un nodošanas lietotājiem principi un metodes; informācijas lietotāju vajadzību noteikšanas un apmierināšanas sistēma; informācijas resursu veidošanas metodes un principi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija; nozares terminoloģija; pārvaldības, personālvadības un sabiedrisko attiecību organizācijas principi un realizācijas metodes, ar nozari saistītie normatīvie akti un standarti; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: strādāt ar datorprogrammām, lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par pakļautībā esošo darbinieku darbību; par apmeklētāju drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti

2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2621 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ARHĪVISTI UN MUZEJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti muzejos un mākslas galerijās veic zinātniskās pētniecības darbu, vāc un novērtē dokumentus, materiālus un faktus, kam ir vēsturiska, kultūras un mākslas un (vai) arhīviska vērtība, kā arī mākslas darbus un citas lietas, rūpējas par to dokumentēšanu, drošību un saglabāšanu, nodrošina sabiedrības izglītošanu, kā arī materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšanu, strādā valsts arhīvos, publisko un privāto tiesību juridisko personu arhīvos un struktūrvienībās, kas nodarbojas ar dokumentu pārvaldību, organizē un pārvalda attiecīgās institūcijas dokumentu sistēmas un procesus: nodrošina Latvijas Nacionālā arhīva fonda/Nacionālā dokumentārā mantojuma (LNAF/NDM) saglabāšanu un pieejamību, veic dokumentu komplektēšanu iestādēs, arhīvu darbības analīzi, piedalās arhīvu darbības pilnveidošanā un arhīvu informācijas sistēmas izstrādē, akceptēšanā un pilnveidošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu, vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt vēsturiski svarīgus dokumentus, fotogrāfijas, filmas, skaņu ierakstus un muzejiskos priekšmetus; organizēt un vadīt savāktā materiāla bibliogrāfijas, mikrofilmu kopiju un citu informācijas līdzekļu sagatavošanu, kā arī nodrošināt to pieejamību; noteikt uzņēmuma dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības vajadzības; nodrošināt dokumentu pārvaldības procesu norisi; vadīt dokumentu sistēmu veidošanu; veikt dokumentu sistēmu auditus un darbības kontroli; nodrošināt dokumentu sistēmu atbilstību normatīvajiem aktiem un uzņēmuma vajadzībām; plānot un vadīt dokumentu pārvaldību atbilstoši uzņēmuma mērķiem tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem; organizēt dokumentu sakārtošanu, izvērtēšanu, atlasi iznīcināšanai un dokumentu ar arhīvisku vērtību nodošanu/pieņemšanu valsts arhīvā; veikt arhīvu dokumentu sistematizāciju un aprakstīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un pieņemtajiem standartiem; pētīt oriģinālus, izmantot un sadalīt materiālus un priekšmetus, kam ir kultūras un mākslas vērtība; organizēt mākslas, kultūras un vēsturisko priekšmetu dokumentēšanu, sargāšanu un saglabāšanu muzejos un mākslas galerijās; nodrošināt dokumentu preventīvo aizsardzību un nodrošinājuma fonda papildināšanu arhīvos; gatavot savākto materiālu klasifikatorus un katalogus muzejos un galerijās, veidot un papildināt arhīvu uzziņu sistēmu (rokasgrāmatas, ceļvežus, katalogus), piedalīties valsts arhīvu Centrālā reģistra (LNAF Centrālā kataloga) aktualizēšanā; vadīt šo darbu un organizēt izstādes; vadīt un organizēt dokumentu izmantošanas procesus un projektus; stiprināt saikni ar sabiedrību; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus un dokumentu krājumus; organizēt dokumentu komplektēšanu iestādes arhīvā; izvērtēt iestādes dokumentus; organizēt pastāvīgi glabājamo un uz laiku glabājamo dokumentu sakārtošanu; piedalīties informācijas sistēmas datu izvērtēšanā un glabāšanas termiņu noteikšanā; piedalīties iestādes lietu saraksta ar glabāšanas termiņiem (nomenklatūras) izstrādē; sniegt konsultācijas arhīvu un dokumentu glabātavu darbiniekiem par dokumentu apstrādi, saglabāšanu un informācijas sistēmas lietošanu; recenzēt zinātniski pētnieciskos un metodiskos darbus; piedalīties Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga veidošanā; veidot ekspozīcijas un izstādes muzejos; izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskās programmas un citus izglītojošos pasākumus muzejos; īstenot uzņēmuma apmeklētāju centra (turpmāk – centrs) darbības koncepciju saskaņā ar uzņēmuma darbības un sabiedrisko attiecību mērķiem; gatavot centra darba plānus; nodrošināt centra objektu kolekcionēšanu, saglabāšanu, pētīšanu un eksponēšanu; sekot centra attīstības izdevumu izlietojumam atbilstoši apstiprinātajam budžetam; kontrolēt centra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; vadīt centra satura un uzskates materiālu izstrādi un pilnveidošanu; plānot un nodrošināt ekspozīcijas materiāltehniskās bāzes pietiekamību un centra darba nepārtrauktību, kā arī organizēt ekspozīcijas sastāvdaļu sagādi, montāžu un tehnisko apkalpošanu, vadīt centra apmeklētāju grupas un individuālos apmeklētājus, vadot ekskursijas latviešu, krievu un angļu valodā; organizēt un nodrošināt skaņas pastiprināšanas un informācijas elektroniskās vizualizācijas sistēmu darbību; plānot un īstenot centra darbu ārpus ekspozīcijas – seminārus, izstādes u.tml.; organizēt un īstenot centra sadarbību ar starptautiskajām un nacionālajām muzeju un naudas muzeju organizācijām un apkopot to pieredzi; pārzināt uzņēmuma centra struktūru un īstenot tā darbības koncepciju; vadīt centra apmeklētāju grupu un individuālās ekskursijas latviešu, krievu un angļu valodā; regulāri papildināt zināšanas un izpratni par globālās un valsts ekonomikas procesiem, finanšu aktualitātēm un uzņēmuma lomu tajās; paaugstināt ekskursiju vadīšanas kvalifikāciju; kontrolēt centra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; piedalīties centra ekspozīcijas un darbības attīstības plānošanas procesā; veikt centra vajadzībām nepieciešamā satura un ilustratīvā materiāla atlasi un izstrādi; sagatavot stendu un multimediju aplikāciju skices un projektus; koordinēt un īstenot sadarbību ar satura un ilustratīvā materiāla atainotājiem stendu un multimediju radīšanas vai pārveides procesā; piedalīties interneta vietnes ekonomikas izglītības sadaļas izveidē un satura uzturēšanā, regulāri veikt centra darbības un satura kvantitatīvu un kvalitatīvu novērtējumu, apkopojot apmeklētāju statistiku, veicot apmeklētāju aptaujas u.tml.; organizēt sadarbību ar izglītības sistēmas darbiniekiem un turpināt uzlabot apmeklējuma metodisko materiālu; plānot, organizēt un vadīt centrā notiekošos pasākumus; piedalīties centra darbā ārpus ekspozīcijas – semināru, izstāžu u.tml. organizēšanā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2621 01 ARHĪVISTS

2621 02 Mākslas EKSPERTS (muzejos)

2621 03 Krājuma GLABĀTĀJS (muzejos)

2621 04 Fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)

2621 05 Ekspozīciju un izstāžu KURATORS

2621 06 MUZEJPEDAGOGS

2621 07 Galvenais ARHĪVISTS

2621 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.61.apakšnodaļā)

2621 09 Arhīva EKSPERTS

2621 10 Galvenais krājuma GLABĀTĀJS (muzejos)

2621 11 Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem VADĪTĀJS (muzejos)

2621 12 Apmeklētāju centra VADĪTĀJS

2621 13 Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS

2622 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BIBLIOTEKĀRI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti strādā zinātniskajā, publiskajā, speciālajā vai izglītības iestādes bibliotēkā, informācijas iestādē (centrā), tās struktūrvienībā vai arī studiju resursu centrā, pārvalda attiecīgās institūcijas informācijas sistēmas un informācijas infrastruktūru, izstrādā un īsteno bibliotēku integrētās informācijas sistēmas izvēles, ieviešanas un attīstības stratēģiju; vāc un uzglabā rokrakstus un iespieddarbus, atjauno tos un apgādā pasūtītājus ar informāciju par tiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veicināt informācijas tehnoloģiju (IT) ieviešanu institūcijā; organizēt datortehnikas un programmatūras iegādi, interneta pieslēgumu, lokālā tīkla izveidi, integrētās informācijas sistēmas (IIS) izvēli, iegādi un ieviešanu; administrēt un konfigurēt IIS, informēt IIS izstrādātājus/piegādātājus par sistēmas nepilnībām, uzlabošanas vēlmēm un prasībām; sekmēt IIS adaptāciju, apgūšanu, attīstību; atbildēt par standartu, noteikumu, formātu protokolu, datu ieguves sistēmu ieviešanu un ievērošanu; sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām institūcijas automatizācijas pilnveidošanā; nodrošināt kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, izmantojot visus pieejas punktus un datu ieguves iespējas; organizēt datu bāzu un elektronisko katalogu izveidi, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības; papildināt zināšanas un organizēt klientu apmācību IT izmantošanā, informācijas ieguvē un apstrādē; sistemātiski veidot, gatavot un sargāt grāmatu, periodisko izdevumu un citu iespieddarbu vai audiovizuālo materiālu kolekcijas; izvēlēties un ieteikt bibliotēkas grāmatu un citus iespieddarbus vai audiovizuālos materiālus, klasificēt bibliotēkas materiālu un veidot katalogu; organizēt un vadīt grāmatu pagaidu lietošanas sistēmu un informācijas tīklu; pētīt bibliotēkas u.tml. pakalpojumu izmantotāju intereses un atbilstoši tām veikt nepieciešamos grozījumus pakalpojumu sistēmā; vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt grāmatas, periodiskos izdevumus, bibliogrāfiskas vēsturiskas vērtības un citus iespieddarbus; organizēt un vadīt savāktā materiāla sagatavošanu, sargāšanu un glabāšanu; nodrošināt materiālu pieejamību; nodarboties ar elektroniskās informācijas resursu detalizētu aprakstīšanu; veidot metadatus (dati par elektroniskās informācijas objektu datiem); organizēt izstādes.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2622 01 BIBLIOGRĀFS

2622 02 Vecākais BIBLIOTEKĀRS

2622 03 DOKUMENTĀLISTS

2622 04 INFORMĀTIĶIS

2622 05 Sistēmbibliotekārs

2622 06 Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēkās)

2622 07 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS

2622 08 Metadatu REDAKTORS

2622 09 Metadatu VEIDOTĀJS

263 MAZĀ GRUPA

SOCIĀLO UN RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas ekonomikas, socioloģijas, antropoloģijas, vēstures, psiholoģijas, reliģijas un citu sociālo zinātņu nozarēs, kā arī sniedz sociālus pakalpojumus, veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas, sniedz palīdzību dažādām klientu grupām ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pieņemt lēmumus pašreizējo un nākotnes ekonomisko, politisko un sociālo problēmu risināšanai; pētīt un aprakstīt pagājušus notikumus un darbību; pētīt cilvēces izcelšanos un evolūciju; pētīt personības un grupas psiholoģiskos procesus; sniegt sociālos pakalpojumus; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus un dokumentus; veikt zinātniskās pētniecības darbu, pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskās koncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; veikt preventīvo garīgo darbu; sniegt garīgu palīdzību un aprūpi personisko krīžu un nevarības situācijās; veikt vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgo aprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību, kā arī lai sniegtu atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: pielietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2631 Ekonomisti

2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi

2634 Psihologi

2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti

2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti

2631 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

EKONOMISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto, nosakot un aprakstot nacionālo un starptautisko preču, pakalpojumu un darba izvēles stāvokli, kā arī izmanto zināšanas, veidojot ekonomisko politiku, risinot pašreizējās un nākotnes ekonomiskās problēmas un sniedzot konsultācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt dažādas ekonomiskās problēmas – makroekonomiskos procesus, naudas apgrozību, ražošanas veidus un tirgvedību, nacionālās un starptautiskās tirdzniecības tendences, valūtas finansiālo politiku un cenu politiku, nodarbinātību, darba ražīgumu un samaksu, ražošanas izdevumus, kā arī konsultēt šajos jautājumos; vākt, analizēt un interpretēt ekonomikas datus, izmantojot ekonomikas teorijas, kā arī dažādas statistikas un citas metodes; konsultēt ekonomiskās politikas un darbības virziena izvēles jautājumos, ņemot vērā iepriekšējos, esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt darbus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu darījumu vadīšanas, vērtēšanas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem un vadīšanas aspektiem; analizējot un sintezējot nekustamā īpašuma tirgū esošos ekonomiskos procesus, to ietekmējošos faktorus, noteikt komercsabiedrības mērķus, izvēlēties efektīvākos projektus investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma jomā, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēs, vērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem aprēķiniem dažādos īpašumu veidos.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2631 01 EKONOMETRISTS

2631 02 EKONOMISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.47.apakšnodaļā)

2631 03 Lauksaimniecības EKONOMISTS

2631 04 Ekonometrijas EKONOMISTS

2631 05 Finanšu EKONOMISTS

2631 06 Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS

2631 07 Darba EKONOMISTS

2631 08 Cenu EKONOMISTS

2631 09 Nodokļu EKONOMISTS

2631 10 Darba algas ekonomists

2631 11 Makroekonomikas ANALĪTIĶIS

2631 12 Budžeta EKONOMISTS

2631 13 Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS

2631 14 Nekustamā īpašuma EKONOMISTS

2631 15 Galvenais EKONOMISTS

2632 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un apraksta sabiedrības sociālo struktūru, cilvēces izcelšanos un evolūciju, apkārtējās vides un cilvēku darbības savstarpējās attieksmes un izmanto iegūtās ziņas par pamatu politisku lēmumu pieņemšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt cilvēku sabiedrības izcelšanās, struktūras, sociālo normu, organizācijas un savstarpējo attiecību pētījumus; skaidrot cilvēces izcelšanos un evolūciju, pētot mainīgas kultūras un sociālās problēmas un parādības; skaidrot cilvēces attīstību, pētot pagātnes materiālās kultūras paliekas, piemēram, dzīvojamās telpas, tempļus, instrumentus, monētas, ieročus, skulptūras; pētīt zonu un apgabalu fizikālos un klimatiskos apstākļus un pieskaņot tiem ekonomisko, sociālo un kultūras darbību; konsultēt par šo pētījumu praktisko izmantošanu, veidojot ekonomisko un sociālo politiku; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt sociālo grupu un sociālo institūtu uzvedības, attieksmju un savstarpējās mijiedarbības izpēti un analīzi; analizēt sociālos procesus un problēmas; organizēt un vadīt sociālos pētījumus; nodrošināt informāciju un zināšanas vadības un pārvaldes lēmumu pieņemšanai vai akadēmiskiem nolūkiem.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2632 01 ANTROPOLOGS

2632 02 ARHEOLOGS

2632 03 KRIMINOLOGS

2632 04 ETNOLOGS

2632 05 EkonomĢEOGRĀFS

2632 06 FizioĢEOGRĀFS

2632 07 PolitoĢEOGRĀFS

2632 08 PENOLOGS

2632 09 SOCIĀLPATOLOGS

2632 10 SOCIOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.79. apakšnodaļā)

2632 11 KriminoSOCIOLOGS

2632 12 Rūpniecības SOCIOLOGS

2632 13 PenoSOCIOLOGS

2632 14 Izglītības SOCIOLOGS

2633 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FILOZOFI, VĒSTURNIEKI UN POLITOLOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, aprakstot pagājušus notikumus un darbību, aplūkojot sociālo un ekonomisko struktūru, kultūras un politisko institūtu attīstību, un izmanto iegūtās zināšanas par pamatu valsts, diplomātiskā un tamlīdzīgā politikā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt un pamatot pasaules un sabiedrības darbības, pieredzes un pastāvēšanas galvenos cēloņus, principus un līdzekļus, kā arī skaidrot un attīstīt filozofiskās koncepcijas un teorijas; salīdzināt pagātnes liecību oriģinālus, šolaiku pierakstus un tamlīdzīgus pirmavotus, kā arī sekundāros avotus, arheoloģiskos un antropoloģiskos un citus atradumus un konsultēt šajos jautājumos; iegūt materiālus, pārbaudīt to autentiskumu, pētīt un aprakstīt attiecīgā perioda, valsts vai apgabala vai attiecīgā ekonomiskā, sociālā vai politiskā aspekta vēsturi; veikt politiskās filozofijas, politisko sistēmu, institūciju un rīcības iepriekšējās un pašreizējās teorijas un prakses pētījumus; pētīt pastāvošos politiskos institūtus un vākt datus no dažādiem avotiem, ieskaitot sarunas ar oficiālām valdības un politisko partiju personām; iesniegt publicēšanai vai izmantošanai atradumus un secinājumus biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām, politiskajām partijām, ieinteresētajām personām; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt vēsturiskās koksnes, tai skaitā vēsturisko koka konstrukciju un priekšmetu dendrohronoloģisko datēšanu; veikt koku gadskārtu ilggadīgo hronoloģiju izstrādāšanu; iegūt informāciju no koku gadskārtas raksturojošo datu laikrindām, kuru izmanto vēstures zinātnēs (arheoloģijā, etnogrāfijā, arhitektūras un mākslas vēsturē), mežsaimniecībā, ekoloģijā, klimatoloģijā, ģeoloģijā un citās nozarēs.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2633 01 ĢENEALOGS

2633 02 VĒSTURNIEKS

2633 03 Ekonomikas VĒSTURNIEKS

2633 04 Politikas VĒSTURNIEKS

2633 05 Sabiedrības VĒSTURNIEKS

2633 06 Mākslas VĒSTURNIEKS

2633 07 Medicīnas vēsturnieks

2633 08 FILOZOFS

2633 09 Politikas FILOZOFS

2633 10 POLITOLOGS

2633 11 DendroHRONOLOGS

2634 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PSIHOLOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu un pēta psiholoģiskos procesus un cilvēku – atsevišķu personu un grupu – izturēšanos, konsultē šajos jautājumos un lieto zināšanas, atbalstot personības, sociālo, izglītības un profesionālo atlasi un attīstību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt testus, lai noteiktu psihiskos, fiziskos un citus raksturlielumus (piemēram, intelektu, spējas, noslieces, iespējas), interpretēt un novērtēt konsultēšanas rezultātus; analizēt iedzimtības, sociālo, profesionālo un citu faktoru ietekmi uz personības domāšanu un izturēšanos; konsultēt psiholoģijas jautājumos, sarunāties ar atsevišķām personām un grupām, kā arī sniegt no tā izrietošos pakalpojumus; uzturēt nepieciešamos kontaktus ar saskarpersonām, piemēram, ar ģimenes locekļiem, izglītības iestāžu vadītājiem, darba devējiem, un dot ieteikumus jautājumu atrisināšanai un problēmu noregulēšanai; veikt klientu psiholoģisko izpēti saskaņā ar psihologa norādījumiem: psiholoģisku testēšanu, anketēšanu, intervēšanu, kā arī konsultēšanu vienkāršākās klienta problēmsituācijās, nobeigumposmā apstrādājot un apkopojot ievāktos datus atbilstoši psiholoģijas zinātnes prasībām, sagatavojot pārskatus par tiem un piedaloties to analīzē kopā ar psihologu; informēt klientu par izpētes vai konsultēšanas gaitu un psihologa pārraudzībā izvērtēt rezultātus; piedalīties psiholoģiskās adaptācijas un attīstības veicināšanas un rehabilitācijas programmu īstenošanā psihologa pārraudzībā; strādājot psihologa vadībā, analizēt un piemērot psihologa profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus; izvirzīt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus; veikt indivīda, grupas vai organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu); veikt atbalsta psiholoģisko konsultēšanu un pielietot citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem; novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti; rakstīt un sniegt atzinumus; veikt zinātniskus pētījumus psiholoģijas jomā; pētīt psiholoģiskos faktorus, kā arī emocionālos personības traucējumus, konsultēties ar radniecīgu profesiju speciālistiem; veicināt cilvēka resursu optimizāciju izglītībā, ražošanā, tirdzniecībā, ģimenē, pārvaldē un citās sociālajās jomās, kur īpaša nozīme ir cilvēkam kā darbības subjektam; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2634 01 PSIHOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.34.apakšnodaļā)

2634 02 Klīniskais PSIHOLOGS

2634 03 Izglītības PSIHOLOGS

2634 04 Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS

2634 05 Ražošanas PSIHOLOGS

2634 06 Profesiju (amatu) PSIHOLOGS

2634 07 SocioPSIHOLOGS

2634 08 Organizācijas PSIHOLOGS

2634 09 Praktiskais PSIHOLOGS

2634 10 PSIHOLOGA ASISTENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.62.apakšnodaļā)

2634 11 PSIHOLOGS KONSULTANTS

2635 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SOCIĀLĀ DARBA UN KONSULTĀCIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodrošina konsultācijas un padomu personām individuāli, grupā un organizācijā, kā arī ģimenēm, lai risinātu sociālās un individuālās problēmas, palīdz klientiem attīstīt prasmi piekļūt resursiem un atbalsta pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai risinātu sociālās problēmas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu sadarbībā ar klientu, piesaistot nepieciešamos speciālistus; izmantot atbilstošas metodes darbam ar klientu individuāli vai grupā, vai darbam ar ģimeni, lai identificētu sociālo problēmu un noteiktu atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu; analizēt klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast alternatīvas problēmu risinājuma iespējas; pārstāvēt klienta tiesības; nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu, strādāt ar ģimeni, lai rastu risinājumus savstarpējo attiecību, mijiedarbības, sociālo lomu un aprūpes problēmām; strādāt ar grupu, lai palīdzētu klientam attīstīt nepieciešamās prasmes, lai atrisinātu klienta sociālās un individuālās problēmas; aizstāvēt atsevišķu klientu grupas intereses pašvaldībā, iesaistot šīs klientu grupas savu interešu pārstāvēšanā; attīstīt preventīvās un intervences programmas, lai veicinātu iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu; veidot sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības un veselības aprūpes iestādēm, kas iesaistītas klienta sociālās problēmas risināšanā, lai iegūtu visaptverošu atgriezenisko informāciju par klienta sociālās problēmas dinamiku; veicot karitatīvo sociālo darbu, konsultēt personas starppersonu attiecību problēmu un reliģijas jautājumos un īstenot uz personas izaugsmi orientētu sociālā un garīgā līdzsvara piedāvājumu, līdzdarboties personas ētisko vērtību veidošanā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2635 01 Sociālais DARBINIEKS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.39.apakšnodaļā)

2635 02 Karitatīvais sociālais DARBINIEKS

2635 03 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem

2635 04 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem

2635 05 Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem

2635 06 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām

2635 07 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm

2635 08 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

2635 09 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs

2635 10 Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām

2635 11 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām

2635 12 Kopienas sociālais DARBINIEKS

2636 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti ir profesionāli garīgi praktiskās palīdzības sniedzēji, kuri praksē aktualizē kristietības vērtības un savā profesionālajā kalpošanā ievēro kristīgās ticības likumus, vērtības un simbolus, un ticības praksi atzīst par cilvēku garīgās dzīvības rekreācijas avotu un tās inkubācijas (saudzēšanas un briedināšanas) metodi, praktizē to kā sociālās terapijas metodi darbā ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā darbā ar dažādām klientu grupām, veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu, pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskās koncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; pildīt dažādus administratīvos un sabiedriskos pienākumus; veikt reliģiskos rituālus; izplatīt reliģiskās doktrīnas savā valstī vai ārzemēs; radīt reliģiskos darbus vai pārskatus; veikt zinātnisku izpēti par garīgās aprūpes un tās izglītības uzlabošanu un integrāciju veselības aprūpes nozarē; veidot un attīstīt konceptuālās nostādnes un politiku garīgās aprūpes jomā veselības aprūpes iestādēs; organizēt un sniegt profesionālas, uz rezultātu orientētas garīgās aprūpes pakalpojumus dažādās ar veselības aprūpi saistītās situācijās visu ticību, kā arī konkrētas ticības tradīcijām nepiederošiem pacientiem, viņu tuviniekiem, kā arī veselības aprūpes iestāžu personālam; plānot, vadīt un attīstīt klīniskās garīgās mācību programmas un praksi garīdzniekiem, lajiem un teoloģijas studentiem, kā arī tālākizglītības programmas kapelāniem un vietējo reliģisko organizāciju brīvprātīgajiem; organizēt un koordinēt garīdznieku, citu ārpusinstitūciju garīgās aprūpes sniedzēju un brīvprātīgo darbu veselības aprūpes iestādē; plānot un vadīt atbalsta programmas dažādām pacientu, viņu tuvinieku un personāla grupām; sagatavot un vadīt mācību programmas veselības aprūpes iestādes personālam par tēmām, kas saistītas ar garīgo aprūpi veselības aprūpes iestādēs; piedalīties veselības aprūpes iestāžu ētikas komiteju darbā; veikt vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgo aprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību, kā arī lai sniegtu atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā; veikt savu profesionālo darbību patstāvīgi vai arī multiprofesionālas un daudzdisciplināras komandas sastāvā; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2636 01 ARHIBĪSKAPS

2636 02 BĪSKAPS

2636 03 BONZA

2636 04 GARĪDZNIEKS

2636 05 IMAMS

2636 06 MĀCĪTĀJS

2636 07 MISIONĀRS

2636 08 PRIESTERIS

2636 09 Katoļu PRIESTERIS

2636 10 RABĪNS

2636 11 TEOLOGS

2636 12 VIKĀRS

2636 13 PRĀVESTS

2636 14 KARDINĀLS

2636 15 Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS

2636 16 Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS

2636 17 Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS

2636 18 Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS

2636 19 KAPELĀNS

2636 20 Baznīcas MŪZIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.22.apakšnodaļā)

2636 21 VIRSKAPELĀNS (Nacionālajos bruņotajos spēkos un apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

2636 22 Pastorālais KONSULTANTS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.40.apakšnodaļā)

264 MAZĀ GRUPA

RAKSTNIEKI, ŽURNĀLISTI UN LINGVISTI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti rada vai izpilda literārus, dramatiskus un citus mākslas darbus, veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas filoloģijas jomā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izpildīt literāru darbu, nodarboties ar literatūras un mākslas kritiku; vākt informāciju par notikumiem un aprakstīt tos; veidot režiju; pētīt valodu sākotni un attīstību, organizēt tulkošanas darbu un sazināšanos starp atšķirīgās valodās runājošiem cilvēkiem; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus un dokumentus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti

2642 Žurnālisti

2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti

2641 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RAKSTNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti rada literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem, vērtē literārus, citus mākslas darbus un mākslas izstrādājumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iecerēt un radīt literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem; veidot scenārijus un iestudēt programmas teātrī, kino, radio vai televīzijā; recenzēt literārus, muzikālus un citus mākslas darbus, aktieru darbu; izveidot audiovizuāla darba vai pasākuma scenāriju; kopīgi ar režisoru, redaktoru, audiovizuāla ieraksta, tiešraides vai pasākuma dalībniekiem atbilstoši radošajai koncepcijai piedāvāt optimālo saturisko risinājumu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2641 01 AUTORS

2641 02 BIOGRĀFS

2641 03 DRAMATURGS

2641 04 DZEJNIEKS

2641 05 ESEJISTS

2641 06 FEĻETONISTS

2641 07 KRITIĶIS

2641 08 LIRIĶIS

2641 09 RAKSTNIEKS

2641 10 SCENĀRISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.23.apakšnodaļā)

2642 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ŽURNĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti raksta, rediģē ziņas, stāstus un komentārus, literāri rediģē dažādus runātus un rakstītus tekstus, sagatavo tekstus publicēšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– intervēt politiskos un citus sabiedriskos darbiniekus preses konferencēs un citos pasākumos, gatavot individuālās intervijas raidīšanai radio vai televīzijā; radīt, atlasīt, labot, rediģēt rakstus iespiešanai periodikā; novērtēt un rediģēt grāmatu, brošūru rokrakstus vai vadīt materiālu rediģēšanu; novērtēt un rediģēt iespieddarbu – grāmatu, brošūru, prospektu, bukletu – manuskriptus, normatīvo aktu projektus u.c. informatīvos materiālus vai vadīt materiālu rediģēšanu; veidot attiecīgā izstrādājuma vai pakalpojuma reklāmu; atlasīt, gatavot publicēšanai presē, radio, televīzijā vai citos plašsaziņas līdzekļos reklāmas materiālus par uzņēmumu, gatavot publicēšanai presē normatīvos aktus un citus informatīvos materiālus; gatavot brošūras, ziņas un citus speciālos izdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2642 01 ŽURNĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.24.apakšnodaļā)

2642 02 KOMENTĒTĀJS

2642 03 KOREKTORS

2642 04 KORESPONDENTS

2642 05 REDAKTORS

2642 06 Galvenais REDAKTORS

2642 07 REPORTIERIS

2642 08 Literārais REDAKTORS

2643 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TULKOTĀJI, TULKI UN CITI LINGVISTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta valodas izcelšanos, attīstību un struktūru, kā arī veic mutiskus un rakstiskus tulkojumus no vienas valodas otrā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt seno un mūsdienu valodu sakarus, dialektu un izlokšņu attiecības un vēsturi; skaidrot vārdu, to gramatisko un leksisko formu cilmi un attīstību; izstrādāt valodas klasifikācijas, gramatikas, vārdnīcu un līdzīga materiāla sistēmas un konsultēt šajos jautājumos; rakstiski tulkot no vienas valodas otrā, nodrošināt juridisku, tehnisku un zinātnisku oriģinālu satura kvalitatīvu atveidi; tulkot dažāda tipa tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām; orientēties tulkojamo dokumentu nozarē un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju; rediģēt paša un citu tulkotos tekstus; attīstīt skaitļotāju izmantošanas metodiku, lai pilnveidotu tulkošanas kvalitāti un produktivitāti; mutiski tulkot no vienas valodas otrā, sevišķi sanāksmēs, sēdēs un līdzīgos pasākumos; sniegt pakalpojumus starptautiskās konferencēs, vietējo organizāciju organizētajās sēdēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos; piedalīties uzņēmuma reprezentācijā, tulkot sarunas, lietišķos un cita veida rakstiskos tekstus, privātas un darījuma vēstules; organizēt darījuma braucienus un piedalīties tajos; kārtot lietvedību svešvalodās; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2643 01 ETIMOLOGS

2643 02 GRAFOLOGS

2643 03 TULKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.75.apakšnodaļā)

2643 04 LEKSIKOGRĀFS

2643 05 LINGVISTS

2643 06 MORFOLOGS

2643 07 FILOLOGS

2643 08 SEMANTIĶIS

2643 09 FONOLOGS

2643 10 TULKOTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.63.apakšnodaļā)

2643 11 Tiesas TULKS

2643 12 Zīmju valodas TULKS

2643 13 TERMINOLOGS

2643 14 TULKS REFERENTS

265 MAZĀ GRUPA

RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU MĀKSLINIEKI

Šīs mazās grupas vecākie speciālisti rada vai izpilda literārus, dramatiskus, muzikālus un citus mākslas darbus vai skaņdarbus, izklaidē publiku, iestudējot uzvedumus uz skatuves, ielās, stadionos u.c.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izpildīt literāru darbu, radīt skulptūras, gleznas, gravīras, karikatūras; restaurēt gleznas, komponēt mūziku; dejot vai spēlēt dramatiskajos darbos un veidot režiju; veikt cirka trikus; sniegt muzikālus un teatrālus priekšnesumus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

2651 Vizuālo mākslu mākslinieki

2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi

2653 Dejotāji un horeogrāfi

2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti

2655 Aktieri

2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori

2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki

2651 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VIZUĀLO MĀKSLU MĀKSLINIEKI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti rada oriģinālus, individuāli vai atsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus glezniecības, tēlniecības un grafikas darbus, grāmatu ilustrācijas, lietišķās mākslas priekšmetus, vides objektus, funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjera elementus un interjera ansambļus; īsteno māksliniecisku ideju, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas; veido videomākslas darbus, videoinstalācijas un rīko mākslinieciskas akcijas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veicināt tēlotājas mākslas un lietišķās mākslas, kā arī citu vizuālās mākslas veidu profesionāli augstvērtīgu attīstību; radīt tēlainas vai abstraktas trīsdimensiju vai reljefas formas objektus, izmantojot koku, akmeni, metālu vai citu materiālu; radīt tēlainus vai abstraktus zīmējumus un gleznas jebkurā tehnikā; radīt zīmējumus vai gravīras metālā, kokā vai citos materiālos; radīt cilvēkus un notikumus attēlojošu multiplikāciju; radīt zīmējumus un ilustrācijas grāmatām, žurnāliem, reklāmai un citiem nolūkiem; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekļus; radīt miniatūras; veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objekta vizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā un reklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācija) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2651 01 BrīvMĀKSLINIEKS

2651 02 GLEZNOTĀJS

2651 03 GRAFIĶIS

2651 04 KARIKATŪRISTS

2651 05 MĀKSLINIEKS

2651 06 Galvenais MĀKSLINIEKS

2651 07 MULTIPLIKATORS

2651 08 RESTAURĒTĀJS

2651 09 TĒLNIEKS (SKULPTORS)

2651 10 Mākslinieciskais VADĪTĀJS

2651 11 Teātra apavu MODELĒTĀJS

2651 12 Teātra kostīmu MODELĒTĀJS

2651 13 MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS

2651 14 MODELĒTĀJS

2651 15 Ādas apdares MĀKSLINIEKS

2651 16 Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS

2651 17 Kinofilmu MĀKSLINIEKS

2651 18 KokTĒLNIEKS

2651 19 INSTALATORS

2651 21 JuvelierMĀKSLINIEKS

2651 22 Mākslas KERAMIĶIS

2651 23 Porcelāna APGLEZNOTĀJS

2651 24 MetālMĀKSLINIEKS

2651 25 PLAKĀTISTS

2651 26 SCENOGRĀFS

2651 27 Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS

2651 28 TekstilMĀKSLINIEKS

2651 29 VideoMĀKSLINIEKS

2651 30 Vides MĀKSLINIEKS

2651 31 VITRĀŽISTS

2651 32 Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS

2651 33 Vecākais mākslas pasākumu ORGANIZATORS

2652 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI, KOMPONISTI UN MUZIKOLOGI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti analizē, komponē vai aranžē muzikāli dramatiskus darbus vai skaņdarbus, raksta recenzijas, diriģē vai izpilda skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus, organizē un vada orķestra, kora, ansambļa un citu kolektīvu darbu, spēlē mūzikas instrumentus, dzied muzikālos pasākumos vai koncertos, uzstājas koncertzālēs, klubos, brīvdabas estrādēs un tamlīdzīgās vietās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, izdomāt un komponēt dažādu stilu, žanru un formu skaņdarbus, muzikāli dramatiskus un multimediālus darbus, pielietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas tehnikas; rakstīt recenzijas; adaptēt vai instrumentēt un aranžēt mūziku attiecīgajām instrumentu grupām, orķestriem, instrumentiem, vokālajiem kolektīviem (koriem, ansambļiem); veikt skaņdarba pārlikumus; spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus; patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus – solo, ansamblī, orķestrī, instrumenta vai orķestra pavadījumā; novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; atlasīt instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas; kompozīciju iestudēšanas procesā sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem; novērtēt kompozīcijas atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni; dziedāt solo vai vokālajos kolektīvos; piedalīties vokālās mākslas attīstības procesos; pārvaldīt dažādu laikmetu vokālās mūzikas stilus, dziedāšanas tehnikas; patstāvīgi, diriģenta vai režisora vadībā vai kopā ar citiem mūziķiem iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus; novērtēt dziedājuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; izvērtēt sasniegumus un izdarīt korekcijas; atlasīt vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas; organizēt un vadīt orķestra, kora, ansambļa un citu muzikālu kolektīvu darbu; pētīt un izskaidrot mūzikas attīstības procesus, mūzikas attīstības likumsakarības; savākt un analizēt muzikoloģijas jomas nepieciešamos datus; izdarīt slēdzienus, kas ietver mūzikas sociālo, zinātnisko vai ētisko aspektu atspoguļojumu; sniegt informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijā; analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus; vadīt koncertlekcijas; spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu; lasīt lekcijas; sastādīt koncertprogrammas; sniegt informāciju par mūzikas dzīves notikumiem; novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; veicināt latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē; rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu; pielietot masu mediju mūsdienīgos tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami muzikologa pamatuzdevumu veikšanai; vadīt folkloras kopas nodarbības; veicināt folkloras kopu kolektīvu profesionālo izaugsmi, nodrošinot attiecīgās folkloras kopas novirzienam atbilstošu, repertuāru; organizēt un nodrošināt folkloras kopu dalību pasākumos, konkursos, skatēs un festivālos; veicinot folkloras kopu izaugsmi, piesaistīt jaunus folkloras kopu dalībniekus; veikt darbu tautasdziesmu atlasīšanai folkloras krātuvēs; veikt novada dziesmu pūra izzināšanu un pētīt reģiona tradīcijas; izpildīt skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus koncertos, muzikālos uzvedumos vai citos pasākumos; īstenot mūzikas, kultūras un izglītības nozares projektus; vākt, apkopot un sistematizēt informāciju muzikālu darbu datubāzēm; palīdzēt sastādīt bibliotēku, mūzikas fondu un izdevniecību krājumus; sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem; patstāvīgi īstenot ieceres, pētot un analizējot mūzikas kultūrā nozīmīgu personību daiļradi un darbību, kā arī dažādu laikmetu, stilu un žanru mūzikas kultūrvēsturisko nozīmi; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2652 01 DIRIĢENTS

2652 02 Galvenais DIRIĢENTS

2652 03 Orķestra KONCERTMEISTARS

2652 04 MUZIKOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.64.apakšnodaļā)

2652 05 Instrumentu MŪZIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.65.apakšnodaļā)

2652 06 Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS

2652 07 Sitaminstrumentu MŪZIĶIS

2652 08 Stīginstrumentu MŪZIĶIS

2652 09 Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS

2652 10 SOLISTS

2652 11 Operas VOKĀLISTS

2652 12 Galvenais KORMEISTARS

2652 13 KOMPONISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.66.apakšnodaļā)

2652 14 Vecākais mūzikas pasākumu organizators

2652 15 Kora MĀKSLINIEKS

2652 16 Orķestra VADĪTĀJS

2652 17 Orķestra DIRIĢENTS

2652 18 Ansambļa VADĪTĀJS

2652 19 MŪZIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.64. apakšnodaļā)

2652 20 DZIEDĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.65. apakšnodaļā)

2652 21 KORMEISTARS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.66. apakšnodaļā)

2652 22 Operas trupas VADĪTĀJS

2652 23 Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS

2652 24 Kora DIRIĢENTS

2652 25 KONCERTMEISTARS

2652 26 VOKĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.67.apakšnodaļā)

2652 27 Folkloras kopas VADĪTĀJS

2652 28 Mūzikas teorijas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.67. apakšnodaļā)

2653 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DEJOTĀJI UN HOREOGRĀFI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti iecer un rada dejas vai dejo, organizē un vada deju kolektīva darbu, dejo muzikālos pasākumos, ielās, klubos, cirkā un tamlīdzīgās vietās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iecerēt un radīt dejas, kas ar attiecīgiem soļiem, kustībām atspoguļo vēsturi, tēmu, ideju, garastāvokli; izpildīt dejas solo, divatā ar partneri vai deju kolektīvā; organizēt un vadīt deju kolektīva darbu; veikt horeogrāfa, deju kolektīva vadītāja, repetitora darbu, kā arī dejot teātros, aktiermākslas grupās un kolektīvos, kuri savā darbībā izmanto horeogrāfiju, īstenot kultūrizglītības konkrētos projektus; dejot solo vai divatā ar partneri, vai arī deju grupās klubos, estrādē; izdomāt un radīt horeogrāfijas iestudējumus; ar horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību paust idejas un realizēt radošus projektus; piedalīties horeogrāfijas mākslas attīstības procesos; pārzināt un orientēties izvēlētajā dejas mākslas žanrā, to izkopt un pilnveidot; orientēties dejas mākslas stilu un žanru daudzveidībā; apgūt teorētiskās zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas dejas tehnikās; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2653 01 Baleta SOLISTS

2653 02 DEJOTĀJS

2653 03 HOREOGRĀFS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.68.apakšnodaļā)

2653 04 Baleta MĀKSLINIEKS

2653 05 Baleta REPETITORS

2653 06 BALETMEISTARS

2653 07 Baleta režisors

2653 08 Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS

2653 09 Baleta trupas VADĪTĀJS

2653 10 Deju kopu VADĪTĀJS

2653 11 Deju ansambļa VADĪTĀJS

2653 12 Deju kolektīva VADĪTĀJS

2654 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KINO, TEĀTRU UN TIEM RADNIECĪGU JOMU REŽISORI UN PRODUCENTI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti vada filmēšanu, televīzijas, radio vai skatuves uzvedumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt scenāriju, lai pamatoti raksturotu aktieru māksliniecisko pārvēršanos, skaidrotu aktiera tēlošanas, kā arī visa dramatiskā uzveduma veidošanas metodes darbam teātrī, televīzijā, radio vai kino, pieņemt galīgo lēmumu par aktieru izvēli, kostīmiem, skaņas un gaismas efektiem u.c.; piedalīties audiovizuālo darbu veidošanā, sadarbībā ar scenāristu vai žurnālistu izstrādājot audiovizuālā darba radošo koncepciju, un darboties radošajā komandā kopīgi ar operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaņu režisoru, stilistu, grimētāju, apgaismotāju un citiem tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, veidojot audiovizuālo darbu; atbilstoši radošajai koncepcijai realizēt optimālu audiovizuālā darba risinājumu; veikt kvalitatīvu uzņemšanas objekta fiksāciju un sadarbībā ar videoinženieri veikt videomateriāla pēcapstrādi un montāžu; lietotāja līmenī pārzināt video režijas daudzkameru komutācijas pulti, dažādu videoefektu pielietošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, dramaturģijas pamatprincipus, inscenējuma veidošanu, darbu ar aktieriem, dažādu žanru video estētiku, dažādus audiovizuālo darbu formātus, videomontāžas principus, dokumentālā un mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2654 01 Kinofilmas DIREKTORS

2654 02 Radiouzveduma DIREKTORS

2654 03 Izrādes DIREKTORS

2654 04 Televīzijas uzveduma DIREKTORS

2654 05 Izrādes REŽISORS

2654 06 Kinofilmas REŽISORS

2654 07 Skaņu REŽISORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.25.apakšnodaļā)

2654 08 Kustību REŽISORS

2654 09 REŽISORA ASISTENTS

2654 10 Dramatisko kopu VADĪTĀJS

2654 11 Amatierteātra kolektīva VADĪTĀJS

2654 12 Televīzijas REŽISORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.26.apakšnodaļā)

2654 13 Televīzijas un kino PRODUCENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.27.apakšnodaļā)

2655 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

AKTIERI

Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti atveido lomas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– lasīt dzejoļus vai replikas, tēlot lomu dramatiskajos uzvedumos teātrī, televīzijā, radio vai filmās; stāstīt stāstus vai lasīt literārus darbus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2655 01 AKTIERIS

2655 02 Leļļu teātra AKTIERIS

2656 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RADIO, TELEVĪZIJAS UN CITU MEDIJU DIKTORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti lasa ziņas vai citus ziņojumus radio, televīzijā, teātrī un citās vietās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– lasīt jaunākos un citus ziņojumus radio un televīzijā; pieteikt aktierus vai cilvēkus, kurus intervē radio, televīzijā, teātros, klubos un citās vietās; publiski intervēt personas radio, televīzijā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2656 01 Televīzijas DIKTORS

2656 02 Radio DIKTORS

2656 03 DISKŽOKEJS

2656 04 Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS

2656 05 KONFERANSJĒ

2656 06 Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS

2656 07 SUFLIERIS

2659 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU JOMAS MĀKSLINIEKI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti izklaidē publiku cirkos un citās vietās, izpildot dažādus priekšnesumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izpildīt izklaidējošus trikus un stāstīt uzjautrinošus atgadījumus; demonstrēt trikus, roku veiklību, hipnozes mākslu; izpildīt sarežģītus akrobātiskus, vingrošanas un žonglēšanas trikus; dresēt dzīvniekus un piedalīties ar tiem priekšnesumos.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

2659 01 AKROBĀTS

2659 02 Cirka MĀKSLINIEKS

2659 03 Striptīza MĀKSLINIEKS

2659 04 KLAUNS

2659 05 KOMIĶIS

2659 06 HIPNOTIZĒTĀJS

2659 07 ILUZIONISTS

2659 08 IMITĒTĀJS

2659 09 ŽONGLIERIS

2659 10 Burvju MĀKSLINIEKS

2659 11 Triku MEISTARS

2659 12 Leļļu MEISTARS

2659 13 DRESĒTĀJS

2659 14 VēderRUNĀTĀJS


III. Trešā pamatgrupa

SPECIĀLISTI

Speciālisti veic pēc satura līdzīgas tehniskās funkcijas, kas saistītas ar zinātnisko, sociālo, valstisko, komerciālo vai māksliniecisko koncepciju, principu, likumu un metožu sagatavošanu un lietošanu, kā arī vada attiecīga līmeņa mācības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehnisko darbību, kas attiecas uz koncepciju un pētīšanas metožu sagatavošanu un lietošanu dabas, medicīnas, lauksaimniecības un sabiedrisko zinātņu jomās, kā arī inženierzinātnēs un humanitārajās zinātnēs; veikt dažādu tehnisko darbību tirdzniecības, finanšu, pārvaldes jomā, lai panāktu dažu valsts likumu un lēmumu iedarbīgu izmantošanu; darboties ar mākslu un sportu saistītā sociālajā jomā; īstenot dažas reliģiskās darbības funkcijas.

Viņu darbību vada vadītāji vai vecākie speciālisti, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

31 Zinātnes un inženierzinātņu speciālisti

32 Veselības aprūpes jomas speciālisti

33 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti

34 Juridisko, sociālo, kultūras lietu un tām radniecīgu lietu speciālisti

35 Informācijas tehnoloģiju jomas speciālisti

31 APAKŠGRUPA

ZINĀTNES UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar zinātniskās pētniecības darbu, ar koncepciju un darba metožu lietošanu tehnikas zinātņu, dabaszinātņu, kā arī skaitļošanas un inženierzinātņu jomā, strādā ar tehniskām iekārtām, kontrolē gaisa kuģu un kuģu iekārtu darbību, pēta ražošanas un citus procesus, kā arī izgatavoto produktu drošumu un lietojumderīgumu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehnisku darbu fizikas zinātņu, dabaszinātņu nozarē, kā arī skaitļošanas un būvniecības jomā; pārzināt optiskās, elektroniskās un citas iekārtas un sistēmas; kontrolēt gaisa kuģu un kuģu iekārtu darbību; pārbaudīt procesu un ražojumu drošības un izturības atbilstību standartiem; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti

312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi

313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti

314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti

315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti

311 MAZĀ GRUPA

FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar zinātniskās pētniecības darbību vai ar praktisko koncepciju, principu un darba metožu lietošanu fizikas zinātnēs, kā arī inženierzinātnēs, tehniskās rasēšanas nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar atsevišķu fizikas un inženierzinātņu virzienu attīstību, eksperimentu izdarīšanu, pētniecības iekārtu palaidi u.c.; veikt būvobjektu projektēšanas un projektu īstenošanas aprēķinus; veikt tehniskās funkcijas elektronikas un telekomunikāciju projektu izstrādāšanā un īstenošanā; veikt tehniskos uzdevumus ģeogrāfiskajā un topogrāfiskajā izlūkošanā, naftas, gāzes un citu atradņu meklēšanā un izmantošanā; strādāt ar rasēšanas datoriekārtām; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās, ēku un inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas metodes, mērījumu veikšanā nodrošināmā precizitāte un kadastrālajai vērtēšanai nepieciešamie tehniskie dati; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par ēku un inženierbūvju kvalitatīvu kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3111 Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti

3112 Būvniecības speciālisti

3113 Elektrotehnikas speciālisti

3114 Elektronikas speciālisti

3115 Inženiermehānikas speciālisti

3116 Inženierķīmijas speciālisti

3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti

3118 Rasētāji

3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti

3111 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĶĪMIJAS UN FIZIKAS ZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbiem ķīmijas, fizikas, ģeoloģijas, ģeofizikas, meteoroloģijas un astronomijas nozarē, kā arī ar šo pētniecības darbības rezultātu lietošanu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt paraugus, gatavot materiālus un iekārtas eksperimentiem, veikt izmēģinājumus un pētījumus; piedalīties mēģinājumu un pētniecības darbu gatavošanā un īstenošanā; atbilstoši instrukcijām gatavot vispusīgus aprēķinus par materiāliem, to daudzumu, cenām, kā arī par darba patēriņu, kas nepieciešams projekta īstenošanai; lietot tehniskās iemaņas darba procesā; organizēt pētniecības iekārtu apkalpi un remontu; veikt ķīmisko sintēzi vai tās daļu, ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un tehniskās dokumentācijas prasībām vai vadošā speciālista norādēm.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3111 01 Astronomijas TEHNIĶIS

3111 02 Fizikas TEHNIĶIS

3111 03 Ģeofizikas TEHNIĶIS

3111 04 Ģeoloģijas TEHNIĶIS

3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.53. apakšnodaļā)

3111 06 Meteoroloģijas TEHNIĶIS

3111 07 Okeanogrāfijas TEHNIĶIS

3111 08 Ķīmijas un fizikas LABORANTS

3111 09 Metroloģijas TEHNIĶIS

3111 10 Hidroloģijas tehniķis

3111 11 Hidrogrāfijas TEHNIĶIS

3112 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu būvniecībā, kā arī ar civilo un rūpniecības ēku un tamlīdzīgu būvobjektu ūdens padeves, attīrīšanas iekārtu, tiltu, ceļu un lidostu projektēšanu, konstruēšanu, būvniecību, ekspluatāciju, aprūpi un remontu; veic būvju, tai skaitā ēku un inženierbūvju, kadastrālo uzmērīšanu, lai iegūtu datus par kadastrālās uzmērīšanas objektu, inspicē jaunas vai jau esošas dzīvojamās ēkas, rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas un citas celtnes un būves, lai nodrošinātu būvnormatīvu un būvniecības noteikumu, apstiprināto plānu, specifikāciju un standartu, pretugunsgrēka aizsardzības nolikumu un citu normatīvu ievērošanu, izlūko ugunsgrēku vietas, konstatē to cēloņus, sniedz ieteikumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt grunts un būvmateriālu pārbaudi lauka vai laboratorijas apstākļos vai sniegt palīdzību šo darbu izpildē; sniegt tehnisko palīdzību celtņu un citu būvkonstrukciju vai būvlaukumu inspicēšanā vai inspicēšanas pārskatu gatavošanā; iepazīstināt arhitektus un celtniekus ar būvlaukumu, lai panāktu garantētu materiālu un darba standartu atbilstību; izstrādāt ceļamo objektu projektus, darba zīmējumus; lietot tehniskos būvniecības principus un praktiskās atziņas, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; gatavot vispusīgus datus par projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu un darba patēriņu un aprēķinus pēc spēkā esošajām instrukcijām; organizēt ietaišu aprūpi un remontu; veikt konkrētu ēku inženiertīklu montāžas darbu organizēšanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju, objekta realizācijas līguma nosacījumiem; organizēt ceļu būves konkrēta iecirkņa darbu īstenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju un ceļu būves darbu vadītāja norādījumiem; vadīt atsevišķu inženiertīklu montāžas darbu veidu un apjomu strādnieku posmus; vadīt ceļu būves strādnieku posmus atsevišķu darba apjomu veikšanai; izpildīt apdares darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās; lasīt rasējumus, izplānot veicamā darba operācijas un darba vietu; izvēlēties instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši projektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām; plānot to piegādi, novietojumu un glabāšanu būvobjektā; saskaņot savu darbu ar visu projekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku darbu veikšanas kārtību un grafiku; veikt ģeodēziskos uzmērījumus un ģeodēzisko kontroli; rūpēties, lai darbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām un izdevumi iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; veikt nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba aizsardzībai objektā; izgatavot nepieciešamo izpilddokumentāciju; sagatavot un iesniegt vadībai nepieciešamās atskaites; veikt ēku un inženierbūvju kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu; sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem; sagatavot administratīvos aktus; konsultēt apmeklētājus; piedalīties priekšlikumu izstrādē industriālā mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai; piedalīties iesniegto būvprojektu izvērtēšanā, saskaņošanā un akceptēšanā; piedalīties vienotas informatīvās bāzes izveidē par esošajām un projektējamām apakšzemes inženierkomunikācijām; konsultēt uzņēmumus, kas veic būvniecības un montāžas darbus, par likumu, normatīvu izpratni un ievērošanu būvniecībā, nodrošinot celtņu kvalitāti un drošību; inspicēt rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas, kinoteātrus un citas būves, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās un tā likvidēšanas iespējas; konsultēt ugunsgrēka signalizācijas montāžas, ugunsdrošo materiālu un transportēšanas līdzekļu izvēlē; izlūkot ugunsgrēka vietas un noteikt ugunsgrēka cēloņus; organizēt konkrētu ikdienas darbu izpildi ceļu būvniecības jomā, kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu, vadīt ceļu uzturēšanas darbus konkrētu darba apjomu veikšanai pēc darbu vadītāja norādījumiem; organizēt uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves) avārijas dienesta dežūru nodrošināšanu un remontdarbus (piemēram, asfaltbetona seguma remontu un frēzēšanu, bruģakmens ieklāšanu un iesēdumu remontu, profilēto metāla barjeru uzstādīšanu un remontu, triecienabsorbējošu sistēmu remontu, norobežojošā stiepļu žoga uzstādīšanu un remontu, metāla durvju izgatavošanu, uzstādīšanu un remontu, metāla un dzelzsbetona margu remontu, mākslīgo būvju konusu remontu un to nostiprināšanu, deformācijas šuvju remontu un izbūvi, kāpņu remontu, lietusūdens pieņēmēju restu, kolektoru un aku tīrīšanu, izbūvi un remontu, atbalsta sienu remontu, margu tīrīšanu, krāsošanu, uzstādīšanu un remontu, bērnu ratiņu nobrauktuvju izbūvi un remontu, nogāžu izskalojumu remontu, grīdas flīžu ieklāšanu un remontu); organizēt ceļu satiksmes negadījumu seku likvidācijas darbus; organizēt sniega izvešanu no mākslīgām būvēm, smilts un nogulšņu savākšanu no mākslīgām būvēm un ielām, zāles pļaušanas darbus, metināšanas darbus un atkritumu urnu uzstādīšanu; veikt iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inženierkomunikācijas) izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu; noteikt atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidus un apjomu; izvēlēties materiālus, instrumentus un aprīkojumu inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plānot to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā; saskaņot savu darbu ar visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3112 01 Būvniecības KALKULĒTĀJS

3112 02 BūvTEHNIĶIS

3112 03 Mērniecības būvTEHNIĶIS

3112 04 Uzraudzības būvTEHNIĶIS

3112 05 Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS

3112 06 Meliorācijas būvTEHNIĶIS

3112 07 Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)

3112 08 Bagarēšanas būvTEHNIĶIS

3112 09 Konstrukciju būvTEHNIĶIS

3112 10 Hidroloģijas būvTEHNIĶIS

3112 11 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS

3112 12 Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS

3112 13 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS

3112 14 Arhitektūras tehniķis

3112 15 ĢeoTEHNIĶIS

3112 16 Ceļu būvTEHNIĶIS

3112 17 Apdares darbu TEHNIĶIS

3112 18 Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS

3112 19 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS

3112 20 Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS

3112 21 Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS

3112 23 Ugunsdrošības INSPEKTORS

3112 25 Ugunsdrošības TEHNIĶIS

3112 26 Civilās aizsardzības TEHNIĶIS

3112 27 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.5.apakšnodaļā)

3112 29 Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS

3112 30 Nomnieku KOORDINATORS

3112 31 Ceļu MEISTARS

3112 32 Ceļu MEISTARA PALĪGS

3112 33 Mākslīgo būvju MEISTARS

3112 34 Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)

3112 35 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)

3112 36 Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)

3112 37 Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)

3112 38 Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.42.apakšnodaļā)

3113 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ELEKTROTEHNIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektrotehnikas jomā, kā arī ar elektropievades ierīkošanu, ietaišu un sadales sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, ieviešanu, lietošanu, tehnisko apkopi un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt palīdzību tehniskos darbos ar elektriskām ietaisēm vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanā un pilnveidošanā; gatavot elektriskās instalācijas rasējumus pēc spēkā esošajām instrukcijām; veikt vispusīgus aprēķinus pēc spēkā esošajām instrukcijām par materiāliem un darba izdevumiem, kas nepieciešami elektrības sistēmu un ierīču izgatavošanai un ieviešanai; veikt tehniskās funkcijas elektrosistēmu un ierīču ražošanā, ieregulēšanā, tehniskajā apkopē, instalācijas lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai garantētu drošu darbību, kā arī atbilstību spēkā esošajām instrukcijām un norādījumiem; lietot elektronikas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt elektrisko iekārtu montāžu, apkalpošanu un remontu; organizēt un vadīt nepieciešamos mērījumus un elektroiekārtu regulēšanu; organizēt un vadīt iekšējo instalāciju, kabeļu līniju, gaisvada elektrolīniju un piekarkabeļu montāžu; plānot, organizēt un veikt elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju; izsniegt rakšanas darbu atļaujas; iezīmēt planšetēs jaunas apgaismojuma kabeļu līnijas; izgatavot planšetu kopijas pazemes komunikāciju uzrādīšanai un to skiču iesniegšanai būvdarbu objektos; ja nepieciešams, veikt kabeļu piesaistēm kontrolmērījumus; konstruēt jaunas planšetes; veikt materiālu kopēšanas darbus, uzraudzīt aģentūras tehnisko arhīvu un materiālu izsniegšanas kārtību.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3113 01 Elektrības KALKULĒTĀJS

3113 02 ElektroTEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.43.apakšnodaļā)

3113 03 Elektroapgaismes TEHNIĶIS

3113 04 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS

3113 05 Elektriskās vilces TEHNIĶIS

3113 06 Elektrosistēmas TEHNIĶIS

3113 07 Augstsprieguma TEHNIĶIS

3113 08 Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS

3113 09 ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists)

3113 10 Tehniskais SPECIĀLISTS

3113 11 Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS

3114 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ELEKTRONIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektronikas un telekomunikāciju nozarē, kā arī ar elektronisko iekārtu un elektronisko sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, komunikāciju lietošanu, uzraudzību un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar elektronikas iekārtām un to izmēģinājuma paraugu izpēti un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot elektronisko shēmu rasējumus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgu materiālu un darba patēriņa aprēķinu nepieciešamo elektronisko iekārtu izgatavošanai un ieviešanai; sniegt tehnisku palīdzību elektronisko sistēmu izgatavošanā, lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību un atbilstību pastāvošajiem standartiem un norādījumiem; piemērot tehniskos elektronikas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko komunikāciju sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, montāžu, programmēšanu, trenēšanu un apkalpošanu; pārbaudīt, remontēt, regulēt signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtas; veikt elektromontāžas darbus, mērījumus un ierakstus speciālos žurnālos; izgatavot, montēt, regulēt, remontēt, uzstādīt, testēt un apkalpot elektroniskās iekārtas; programmēt un apkalpot elektroniskās sistēmas; veikt kabeļu instalācijas.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3114 01 Elektronikas KALKULĒTĀJS

3114 02 Elektronikas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.41.apakšnodaļā)

3114 03 Elektronikas /kontrolmēraparātu TEHNIĶIS

3114 04 Aerokosmisko /iekārtu elektronikas TEHNIĶIS

3114 05 Informātikas /elektronikas TEHNIĶIS

3114 06 Pusvadītāju /elektronikas TEHNIĶIS

3114 07 Televīzijas komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 08 Telefona komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 09 Telegrāfa komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 10 Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS

3114 11 Elektronisko komunikāciju SPECIĀLISTS

3114 12 Elektronikas SPECIĀLISTS

3114 13 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS

3115 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu inženiermehānikas nozarē, kā arī ar iekārtu un mehānisko ierīču projektēšanu, izgatavošanu, montāžu, lietošanu, uzraudzību un remontu, valdības un iestāžu vārdā inspicē energoietaišu, elektrotehnisko, siltumtehnisko rūpniecības objektu vai transporta līdzekļu lietošanu, lai konstatētu bīstamus un veselībai kaitīgus apstākļus transporta līdzekļu lietošanā, ražošanas produkcijas un pakalpojumu jomā, kā arī valdības nolikumu un lēmumu pārkāpumus, kas skar ražošanas teritoriju, transporta līdzekļu, mehānismu un iekārtu ekspluatāciju, vides piesārņošanas un kaitīgo vielu glabāšanas aspektus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar mehānisko iekārtu, ierīču, to mezglu, izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot ierīču un mehānisko iekārtu, aparātu un to mezglu maketus, lietojot speciālas datorprogrammas, konstruēt detaļas un mezglus, projektēt to izgatavošanas un montāžas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām automatizētos ciparu programmas vadības darbgaldus; uzraudzīt mehāniķu, iekārtu atslēdznieku un izstrādājumu montētāju darbu; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgus materiālu un darba patēriņa aprēķinus; saskaņā ar spēkā esošajām instrukcijām un norādījumiem īstenot tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu, aparatūras un to mezglu ražošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu; lietot tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; īstenot drošības prasības darbu uzraudzībā; izstrādāt siltumražojošo iekārtu, ēku siltumapgādes un siltumtīklu projektus; organizēt un izpildīt siltumražojošo un siltumapgādes iekārtu montāžu; veikt siltumtīklu būves un montāžas darbus; veikt mērījumus un procesu automātisko vadību; veikt siltumenerģētisko iekārtu ekspluatāciju un remontu; veikt mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos izmantojamo automātisko iekārtu projektēšanu, ieviešanu, uzstādīšanu un salikšanu; organizēt un veikt automātisko iekārtu apkalpošanas un remonta darbus; veikt mehatronisko sistēmu iestādīšanas, programmēšanas, mērīšanas un regulēšanas darbus; veikt automatizētos un datorizēti vadāmos tehnoloģiskos procesos izmantotu mehānisku, elektronisku un programmējamu vadības ierīču montāžu, tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu; vadīt un organizēt darbu automobiļu un to mezglu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tam radniecīgos uzņēmumos; sniegt konsultācijas automobiļu tirdzniecības uzņēmumos; nodarboties ar aukstuma iekārtu un sistēmu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, regulēšanu, apkalpošanu un komplektāciju, ievērojot jaunākos aukstumtehnikas attīstības sasniegumus; prast strādāt atbilstoši Eiropas standartu prasībām; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu aukstuma nozarē; organizēt un kontrolēt cilvēkiem un videi drošu aukstumiekārtu ekspluatāciju; veikt kvalitātes vadību un kontroli; noteikt lokomotīves agregātu darbības bojājumus un novērst tos vilciena braukšanas laikā; veikt vagonu tehniskās uzturēšanas, apkalpes un remonta darbus; nodrošināt vilcienu kustības grafika un vilcienu formēšanas plāna ievērošanu, kravu pieņemšanu un izsniegšanu, noformēt pārvadājumu dokumentus, saņemt tarifos paredzēto maksu; kontrolēt kravu iekraušanu un kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu; veikt vagonu komerciālo apskati, bīstamo un negabarīta kravu pārvadāšanu, starptautisko nolīgumu un robežu līgumu izpildi; izstrādāt pārkraušanas tehnoloģiju atbilstoši kravas īpašībām; organizēt un vadīt dokeru darbu; kontrolēt kravas pārkraušanas procesu; veikt transportlīdzekļu bojājumu identificēšanu, novērtēšanu, atjaunošanas izdevumu aprēķināšanu; noteikt bojājumu un lūzumu rašanās iemeslus; pārbaudīt izstrādājumu kvalitāti; piedalīties ceļu satiksmes negadījumu izpētē; veikt tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu; plānot un organizēt iekārtu montāžas un remonta darbus; nodrošināt darba aizsardzību iekārtu montāžas, ekspluatācijas un remonta laikā; konsultēt uzņēmumus par automobiļu, gaisa kuģu, citu transportlīdzekļu apkalpi un remontu; par pareizu valdības rīkojumu, normu tehnisko standartu ievērošanu un lietošanu, par pareizu jautājumu izpratni un rīcību ražojamo un realizējamo vai izmantojamo preču un pakalpojumu kvalitāti saistītu lēmumu un noteikumu ievērošanā; kā arī konsultēt uzņēmumus par pareizu valdības lēmumu izpratni higiēnas, sanitārijas, izejvielu tīrības un kvalitātes jautājumos, lauksaimniecības, pārtikas, medikamentu, parfimērijas un tamlīdzīgas produkcijas ražošanā un tirdzniecībā; pārbaudīt ekspluatācijā esošos transportlīdzekļus, lai konstatētu, vai tie atbilst valsts tehniskajiem standartiem; inspicēt transportlīdzekļu apkalpes un remonta vietas; konsultēt darba devējus un darbiniekus ražošanas apstākļu un rūpnieciskās vides drošuma jautājumos; kontrolēt pašvaldības normatīvo aktu ievērošanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā; konstatēt pārkāpumus; sastādīt administratīvos protokolus; pārbaudīt vizuāli transporta kravas tilpnes, pārkraušanas iekārtas, noliktavu tīrību; pārbaudīt svaru verifikācijas dokumentus, svarus, kravas dokumentus, kravas plombu un citu drošības nosacījumu izpildi, citu kravas fizisko aspektu, kas var būt būtiski no fitosanitārā viedokļa; pārbaudīt kravas identitāti un viendabīgumu (pārliecināties, vai auga vai auga produkta vai sugas veids atbilst saņemtajam vai izsniedzamajam fitosanitārajam sertifikātam); apskatīt vizuāli kravas, lai konstatētu kaitīgos organismus un citus fitosanitāro prasību aspektus (piemēram, augsnes vai iepriekš transportētas kravas atlikuma neesamību); ņemt un noformēt paraugus uzglabāšanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem; organizēt starptautiskos kravu pārvadājumus; izpētīt un analizēt tirgu, sadarboties ar citiem transporta uzņēmumiem; attīstīt klientu datubāzi un kravu pārvadājumu iespējas Latvijas teritorijā; veikt kuģu izvēli ostas valsts kontroles (OVK) inspekcijām Latvijas ostās; veikt Latvijas kuģu un jahtu radioboju reģistrāciju; veikt OVK inspekcijas Latvijas ostās ienākošajiem ārvalstu kuģiem; veikt Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto un reģistrējamo kuģu karoga valsts un tehnisko uzraudzību, ar to saistīto dokumentu sastādīšanu un kuģu apliecību sagatavošanu, atpūtas kuģu pārbaudi un komercdarbībai paredzēto kuģu tehnisko uzraudzību; sagatavot nepieciešamos pārskatus par kuģu inspekcijām OVK un karoga valsts kontroles ietvaros; veikt Latvijas karoga kuģu drošības operatīvo kontroli; veikt pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību starptautiskā drošības vadības kodeksa ieviešanas auditu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas kuģošanas sabiedrībās; veikt kuģubūves un kuģu modernizācijas projektu atzīšanu, veikt kuģubūves un kuģu remonta darbu uzraudzību; veikt kuģu noturības, tilpības u.c. aprēķinu izstrādāšanu atzīšanai; veikt Latvijas kuģubūves un kuģu remonta uzņēmumu, kā arī aprīkojuma servisa staciju pārbaudi to sertifikācijas nolūkā; veikt ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu; plānot un organizēt ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžas un remonta darbus, nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžas, ekspluatācijas, apkalpošanas un remonta laikā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3115 01 Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS

3115 02 Sausā doka PRIEKŠNIEKS

3115 03 Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS

3115 04 Kuģu PĀRVALDNIEKS

3115 05 Aeronautikas MEHĀNIĶIS

3115 06 Mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 07 Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS

3115 08 Gaisa kondicionēšanas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 09 Automobiļu MEHĀNIĶIS

3115 10 Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS

3115 11 Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS

3115 12 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 13 Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS

3115 14 Instrumentu MEHĀNIĶIS

3115 15 Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 16 Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 17 Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 18 Eļļošanas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 19 Jūras /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 20 Dzinēju /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 21 Ostas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 22 Atomenerģijas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 23 Kuģu būves MEHĀNIĶIS

3115 24 Motoru MEHĀNIĶIS

3115 25 Atomenerģijas TEHNIĶIS

3115 26 Ceha /iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 27 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS

3115 28 Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 29 Energosistēmu TEHNIĶIS

3115 30 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS

3115 31 Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS

3115 32 Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS

3115 33 Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS

3115 34 Mēriekārtu TEHNIĶIS

3115 35 Mašīnbūves TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.1.apakšnodaļā)

3115 36 Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS

3115 37 MEHATRONIĶIS

3115 38 Autoapkopes SPECIĀLISTS

3115 39 Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS

3115 40 Transporta vagonu TEHNIĶIS

3115 41 Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības TEHNIĶIS

3115 42 Kraušanas darbu VADĪTĀJS (stividors)

3115 43 Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS

3115 44 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS

3115 45 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS

3115 46 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.54. apakšnodaļā)

3115 47 Kuģa TEHNIĶIS

3115 48 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.6.apakšnodaļā)

3115 49 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.44.apakšnodaļā)

3115 50 Gāzes iekārtu TEHNIĶIS

3115 51 Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS

3115 52 Valsts /tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

3115 53 Energouzraudzības INSPEKTORS

3115 54 Tehniskās drošības INSPEKTORS

3115 55 Katlu uzraudzības INSPEKTORS

3115 56 Kuģošanas drošības INSPEKTORS

3115 57 Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

3115 58 Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS

3115 59 Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS

3115 60 Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS

3115 61 Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS

3115 62 Dzelzceļa INSPEKTORS

3115 63 Tehniskais INSPEKTORS

3115 64 Kravas INSPEKTORS

3115 65 Dzelzceļa MEISTARS

3115 66 Mašīnbūves SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.18.apakšnodaļā)

3115 67 Aukstumtehnikas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.27.apakšnodaļā)

3115 68 Starptautisko kravu pārvadājumu SPECIĀLISTS

3115 69 Kuģu inspekciju KOORDINĒTĀJS

3115 70 Kuģu kontroles INSPEKTORS

3116 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INŽENIERĶĪMIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus darbus, kas saistīti ar pētniecību ķīmijas nozarē, kā arī šai nozarē izmantojamo ierīču projektēšanu, izgatavošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar rūpniecisko ķīmijas procesu iekārtošanu vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēc pastāvošām instrukcijām un norādījumiem gatavot ķīmiskās rūpniecības iekārtu maketus; realizēt ķīmijas rūpniecības iekārtu un konstrukciju ieviešanu, izmantošanu, uzraudzību un remontu; lietot ķīmijas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; sniegt tehnisko palīdzību atsevišķos tehnoloģisko materiālu, ražojumu vai procesu aspektos; veikt ķīmiskas analīzes; veikt ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un citu normatīvo aktu prasībām; apkopot un izvērtēt analīžu rezultātus; sagatavot paraugus analīzes veikšanai; sekot izmantojamās aparatūras darba stāvoklim; apkopot materiālus un piedalīties atskaišu sagatavošanā, veikt metožu statistisku apstrādi; veikt starpproduktu un neiepakotu produktu paraugu vispusīgu pārbaudi atbilstoši apstiprinātajai dokumentācijai; veikt ķīmisko reaģentu, darba šķīdumu gatavošanu un kvalitātes kontroles analīzes.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3116 01 Ķīmijas KALKULĒTĀJS

3116 02 Inženierķīmijas TEHNIĶIS

3116 03 Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS

3116 04 Ķīmisko procesu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.2.apakšnodaļā)

3116 05 Naftas TEHNIĶIS

3116 06 Ķīmijas LABORANTS

3116 07 Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS

3116 08 Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.3.apakšnodaļā)

3117 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEGUVES RŪPNIECĪBAS UN METALURĢIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniska rakstura uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu iežguves, kalnrūpniecības un metalurģijas nozarē, pilnveidojot cieto minerālu, naftas un gāzes ieguvju veidus, kā arī ar naftas un gāzes transporta un izmantošanas sistēmām un iekārtām un metāla rūdu ieguvi no raktuvēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar metālu un jaunu sakausējumu īpašību pētīšanu un ražošanas procesu pilnveidošanu, dārgmetālu raudzes noteikšanu; meklēt jaunus minerālu, naftas un gāzes ieguves paņēmienus; veikt ģeoloģiskās un topogrāfiskās izlūkošanas tehniskos uzdevumus, plānojot naftas, gāzes un rūdas ieguves un transportēšanas sistēmas, minerālu un metālu apstrādes un rafinēšanas rūpnīcas; gatavot vispusīgus materiālu un darba patēriņa aprēķinus, kas nepieciešami minerālu, naftas, gāzes atradņu izpētei, šo produktu ieguvei un transportēšanai minerālu apstrādes rūpnīcām; izmantot, uzraudzīt un remontēt naftas un gāzes atradņu meklēšanas, ieguves, transportēšanas, aizsardzības, apstrādes iekārtas; lietot tehniskos kalnu raktuvju, naftas un gāzes ieguves, transportēšanas un uzraudzības paņēmienus, kā arī praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3117 01 Naftas un gāzes /urbumu CEMENTĒTĀJS

3117 02 Urbumu SKĀBJOTĀJS

3117 03 Metalurģijas TEHNIĶIS

3117 04 Metālraudzes TEHNIĶIS

3117 05 Naftas un gāzes /urbumu URBĒJS

3117 06 Proves (raudzes) noteicējs

3118 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RASĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti gatavo tehniskos rasējumus, kartes un zīmējumus, kartes un ilustrācijas pēc skicēm, veicot mērīšanu un izmantojot citus paņēmienus, kā arī kopē zīmējumus un rasējumus uz iespiedplatēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un pārbaudīt darba rasējumus pēc skicēm un instrukcijām, ko sagatavojuši inženieri un projektētāji; strādāt ar rasēšanas skaitļotājiem, radot, pārveidojot un izgatavojot darba rasējumus skaitļu izteiksmē un uz papīra; strādāt ar citām ierīcēm, ar kurām darba rasējumus, kartes un citus zīmējumus atveido uz papīra un skaitļu izteiksmē; lietot stereoinstrumentus, vācot topogrāfijas datus analogu jeb skaitļu formā, kā arī izmantot šos un citus faktus, gatavojot un pētot topogrāfiskās, hidrogrāfiskās, vispārējās lietošanas un citas kartes; iekārtot un pārbaudīt ilustrācijas, kas paredzētas tehniskiem rakstu krājumiem, brošūrām, informācijas izdevumiem; kopēt rasējumus, zīmējumus; veikt ģeogrāfisko nosaukumu lauku apsekošanas darbus, ja nepieciešams, arī situācijas pārbaudi un punktu koordinātu noteikšanu un pārbaudi; vākt, apkopot, pārbaudīt un uzturēt darbam nepieciešamo informāciju; tehniski apstrādāt darba nodrošināšanai nepieciešamos materiālus; tehniski sagatavot datus karšu, ģeotelpisko datu, datubāzes, katalogu un vārdnīcu un tamlīdzīgām vajadzībām; ievadīt, tehniski apstrādāt, pārbaudīt un koriģēt informāciju datubāzē; kārtot, uzskaitīt un reģistrēt darbam nepieciešamos materiālus, literatūru un dokumentus; reģistrēt veiktos darbus un uzturēt aktuālus reģistrācijas žurnālus; ja nepieciešams, veikt vienkāršus kamerālos un lauka darbus toponīmu un ar tiem saistītās informācijas vākšanā, precizēšanā un aktualizācijā; veikt karšu lauku apsekošanas darbus un noformēt lauku darbu rezultātus; sastādīt, digitizēt un noformēt kartes; dešifrēt aerofotoainas vai ortofotokartes; veikt darbus, saistītus ar kartogrāfisko datubāzu aizpildīšanu un papildināšanu; izveidot un rediģēt digitālā augstuma modeļus; salīdzināt ortofotokartes ar agrāk izgatavotajām ortofotokartēm; labot kļūdas ortofotokartēs.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3118 01 RASĒTĀJS

3118 02 Tehnikas ILUSTRĒTĀJS

3118 03 Arhitektūras RASĒTĀJS

3118 04 Kartogrāfijas RASĒTĀJS

3118 05 Spiedveidnes RASĒTĀJS

3118 06 Tehnikas RASĒTĀJS

3118 07 Būvtehnikas RASĒTĀJS

3118 08 Elektrosistēmu RASĒTĀJS

3118 09 Elektronikas RASĒTĀJS

3118 10 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS

3118 11 Kuģu /tehnikas RASĒTĀJS

3118 12 Mehānikas RASĒTĀJS

3118 13 Aeronautikas RASĒTĀJS

3118 14 Ģeoloģijas RASĒTĀJS

3118 15 Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS

3118 16 Litogrāfijas RASĒTĀJS

3118 17 Topogrāfijas RASĒTĀJS

3118 18 Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS

3118 19 Tehniskais REDAKTORS

3118 20 KARTOGRĀFS

3118 21 FOTOGRAMMETRISTS

3119 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI FIZIKAS UN INŽENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti palīdz inženieriem produkcijas ražošanas inženiertehniskajās lietās, darba laika un kustības pētīšanā vai ražošanas pašizmaksas un apjoma aprēķinu gatavošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt datus un piedalīties tehniskos darbos, kas saistīti ar ražošanas metožu plānošanu, efektīvu, drošu un ekonomisku personāla, izejvielu un iekārtu izmantošanu un darbu veikšanas kārtības noteikšanu; veikt elektrotīklu darbības režīmu uzraudzību, regulēšanu un kontroli; vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu; piedalīties darbos, kas saistīti ar potenciālu nelaimes gadījumu analīzi, aizsardzības nodrošināšanu un drošas tehnoloģijas ieviešanu; vākt datus un palīdzēt ar būvniecības un arhitektūras projektu pašizmaksas, apjoma aprēķinu gatavošanu un pārbaudi saistītu tehnisku uzdevumu izpildē; veikt darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību atbilstoši kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem; spēt novērtēt darba vides riskus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos; veikt tehnoloģiskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; veikt materiāla un darba patēriņa aprēķinus; risināt darba procesā radušās problēmas un īstenot darba un vides aizsardzības prasības; vadīt un kontrolēt pārtikas tehnoloģiskos procesus; atbildēt par ražošanas higiēnu un sanitāriju; organizēt un vadīt ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumus; strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām un orientēties tajās; organizēt poligrāfijas produkcijas ražošanu; organizēt darba vietas, izkārtot tās; izvēlēties un aprēķināt ražošanā nepieciešamo materiālu apjomu, sastādīt pasūtījuma specifikāciju; noteikt adījuma tehnoloģiskos parametrus, adītās drānas, kuponu un detaļu defektus; izgatavot iespieddarba maketu; nodrošināt tehnoloģisko procesu norisi, izejvielu pieņemšanu, uzglabāšanu, kā arī higiēnas noteikumu ievērošanu; palīdzēt nodrošināt kvalitātes vadību un kontroli; izstrādāt sanitārās normas un programmas atsevišķiem ražošanas iecirkņiem; noformēt dokumentāciju; veikt ekonomiskos aprēķinus atbilstoši izvēlētajam tehnoloģijas un iekārtu veidam; piedalīties jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanā, jaunu produktu izstrādē, jaunu ražošanas iekārtu ražošanā un kvalitātes vadības sistēmas uzlabojumu izstrādē; atbildēt par ražošanas sanitāriju un personāla higiēnu, un darba aizsardzības ievērošanu darba vietā; prast strādāt ar ražošanas tehnoloģijām; izprast uzņēmuma normatīvi tehnisko dokumentāciju; organizēt ar projektiem saistīto dokumentu apriti saskaņā ar noteikto kārtību; projektu vadītāju uzdevumā piedalīties projektu tehniskajā vadībā; organizēt apaļkoku krautuves darbus; uzraudzīt apaļkoku zāģēšanu un nodrošināt zāģmateriālu šķirošanu, žāvēšanu un aizsardzību; izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju, režīmus un tehnoloģiskās kartes; koordinēt ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem noteikto prasību izpildi; sagatavot atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām; izstrādāt darba aizsardzības plānu; koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku; sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumus labiekārtojuma projektu izstrādei; konsultēt apmeklētājus jautājumos, kas saistīti ar tradicionālas pilsētvides saglabāšanu, aizsardzību un atjaunošanu; izvērtēt un saskaņot reklāmas un vizuālās informācijas izveides priekšlikumus; sniegt rakstiskus atzinumus; piedalīties iesniegto būvprojektu izvērtēšanā, saskaņošanā un akceptēšanā; apsekot aizsargājamos kultūras pieminekļus pirms jebkādu darbu sākšanas vai lai noskaidrotu kultūras pieminekļa saglabāšanas stāvokli; konstatēt laika gaitā radušās pārmaiņas; pārzināt situāciju tradicionālās pilsētvides dizaina objektu saglabāšanā un aizsardzībā; piedalīties izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas uzlabošanā un pilnveidošanā; kontrolēt izstrādājumu atbilstību pasūtītāja prasībām un kontrolēt prasību izpildi; kontrolēt tehnoloģisko operāciju izpildi; pārbaudīt ķīmisko, fizikālo, tehnisko, mehānisko un citu procesu norises, stāvokļa, kā arī kvalitātes kritēriju atbilstību tehniskajai un tehnoloģiskajai dokumentācijai un instrukcijām; reģistrēt konstatētās parametru novirzes; laboratoriski pārbaudīt tehnoloģiskā procesa norises; novērtēt sanitāro normu ievērošanu, apstrādājot pārtikas produktus, kontrolēt pārpalikumu iznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; noņemt pārtikas produktu un to izejvielu analīžu paraugus; veikt pārtikas produktu ķīmiskās, organoleptiskās un mikrobioloģiskās analīzes; aprēķināt un noformēt analīžu rezultātus; pārbaudīt pārtikas produktu kvalitātes atbilstību valsts standartu prasībām; plānot paraugu noņemšanas un analīžu grafikus; organizēt laboratorijas darbu analīžu veikšanai; piedalīties pārtikas ražošanas tehnoloģijas uzlabošanā un pilnveidošanā; kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu pārtikas apritē; ierīkot videonovērošanas sistēmas objektos; konfigurēt analogās un digitālās videonovērošanas iekārtas; ierīkot apsardzes signalizācijas sistēmas un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas objektos, novērst to bojājumus un veikt remonta darbus; remontēt apsardzes tehniskās sistēmas, drošības signalizācijas sistēmas un centralizētās apsardzes pults signalizācijas sistēmas, kā arī ierīkot šīs sistēmas objektos; plānot, organizēt, uzraudzīt un kontrolēt koka izstrādājumu ražošanu; veikt izejvielu, izejmateriālu un gatavās produkcijas pieņemšanu, kontrolējot gatavās produkcijas un tehnoloģiskā procesa atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajai dokumentācijai; sagatavot tehnisko dokumentāciju un rasējumus; strādāt ar kokapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām; apkalpot alus liešanas un dzesēšanas iekārtas; veikt alus liešanas un dzesēšanas iekārtu montāžu un demontāžu, tehniskās apkopes un remontu; veikt alus liešanas un dzesēšanas iekārtu sanitāro apstrādi; sniegt klientiem tehnisko atbalstu izbraukuma pasākuma ietvaros; izgatavot tekstilijas vai piedalīties tekstiliju ražošanā; koordinēt un plānot tekstiliju ražošanas ikdienas darbu norisi, nodrošinot kvalitatīva produkta izstrādi atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3119 01 Metožu TEHNIĶIS

3119 02 Plānošanas TEHNIĶIS

3119 03 Ražošanas TEHNIĶIS

3119 04 Darba aizsardzības SPECIĀLISTS

3119 05 Nedatorizēto /sistēmu TEHNIĶIS

3119 06 Telekomunikāciju (darba normēšanas) TEHNIĶIS

3119 07 Izmaksu TEHNIĶIS

3119 08 Darba izpētes TEHNIĶIS

3119 09 Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS

3119 10 Elektrotīklu DISPEČERS

3119 11 TEHNOLOGA PALĪGS

3119 12 Tehniskās informācijas TEHNIĶIS

3119 13 Kvalitātes TEHNIĶIS

3119 14 Krimināllietu TEHNIĶIS

3119 15 Ieroču TEHNIĶIS

3119 16 TEHNIĶIS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)

3119 17 TEHNIĶIS (iekšlietu jomā)

3119 18 Kokapstrādes TEHNOLOGS (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)

3119 19 Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS

3119 20 Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.4.apakšnodaļā)

3119 21 Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 22 Tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.68. apakšnodaļā)

3119 23 Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 24 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.44. apakšnodaļā)

3119 25 Projektu ASISTENTS

3119 26 Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS

3119 27 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.55. apakšnodaļā)

3119 28 Darba aizsardzības KOORDINATORS

3119 29 Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā)

3119 30 EnergoDISPEČERS

3119 31 Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.5.apakšnodaļā)

3119 32 Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS

3119 33 Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS

3119 34 Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS

3119 35 Audumu PĀRBAUDĪTĀJS

3119 36 Kvalitātes konsultants

3119 37 Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS

3119 38 Produkcijas KONTROLIERIS

3119 39 Produkcijas drošuma INSPEKTORS

3119 40 Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS

3119 41 Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.45.apakšnodaļā)

3119 42 Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.36.apakšnodaļā)

3119 43 DISPEČERS (enerģētikā)

3119 44 TEHNIĶIS

3119 45 Apsardzes sistēmu TEHNIĶIS

3119 46 Alus liešanas un dzesēšanas iekārtu TEHNIĶIS

3119 47 Vērpto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.68. apakšnodaļā)

3119 48 Austo tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2 . pielikuma 3.68. apakšnodaļā)

3119 49 Adīto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.68. apakšnodaļā)

3119 50 Neausto drānu un izstrādājumu ražošanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.68. apakšnodaļā)

312 MAZĀ GRUPA

IEGUVES, APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UN BŪVNIECĪBAS UZRAUGI

Šīs mazās grupas speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē ieguves un apstrādes rūpniecības un būvniecības ražošanas procesus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu; organizēt un plānot ikdienas darbu; sagatavot tāmes, protokolus un ziņojumus par darba izpildi; nodrošināt ražošanas procesos radušos atkritumu glabāšanu un izvietošanu, darba operāciju drošību, darba apstākļiem, ēku un būvju, ražojamo un realizējamo vai lietojamo preču un pakalpojumu kvalitāti saistītu lēmumu un noteikumu ievērošanu; apmācīt un vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; vispārējās izglītības mācību priekšmeti un profesionālie mācību priekšmeti; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; prast rīkoties ar pārtikas produktu kontroles laboratorijās lietojamām iekārtām un aparātiem; orientēties pārtikas produktu kvalitātes nodrošināšanas standartos un tehniskajos noteikumos, orientēties pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas procesos.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3121 Ieguves rūpniecības uzraugi

3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi

3123 Būvniecības uzraugi

3121 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEGUVES RŪPNIECĪBAS UZRAUGI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē ieguves rūpniecības ražošanas procesus karjeros un raktuvēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu karjeros; izstrādāt metodes un organizēt pasākumus, lai uzlabotu produktivitāti; risināt tehniskā personāla darba problēmas; sniegt ziņojumus un citu informāciju ieguves rūpniecības vadītājiem par darba rezultātiem; noteikt raktuvju vai karjeru personāla un nepieciešamās materiālās vērtības; apmācīt un vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3121 01 Ieguves rūpniecības UZRAUGS

3121 02 Karjera UZRAUGS

3122 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UZRAUGI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē apstrādes rūpniecības ražošanas procesus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu apstrādes rūpniecības uzņēmumos; organizēt un plānot ikdienas darbu attiecībā uz darba plāniem, ekonomiku, darba un vides aizsardzību; sagatavot tāmes, nepieciešamos dokumentus un ziņojumus; nodrošināt ražošanas procesu ar nepieciešamajiem materiāliem; nodrošināt darbinieku darba aizsardzību darba vietā; instruēt un apmācīt jaunos darbiniekus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3122 01 Apstrādes rūpniecības UZRAUGS

3122 02 Montāžu UZRAUGS

3122 03 Ražošanas VADĪTĀJS

3123 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BŪVNIECĪBAS UZRAUGI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē būvniecības un ēku, ceļu un citu celtņu un būvju remontu ražošanas procesus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu būvniecības uzņēmumos; organizēt un plānot ikdienas darbu; nodrošināt būvniecības procesu ar nepieciešamajiem materiāliem un cilvēkresursiem; nodrošināt celtņu kvalitāti un drošību; pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās, un nodošanai sagatavotās būves atbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti, drošību un drošības zonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus; instruēt un apmācīt jaunos darbiniekus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3123 01 Būvuzraugs

3123 02 Ceļu būvUZRAUGS

3123 03 Tiltu būvUZRAUGS

313 MAZĀ GRUPA

TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti vada, kontrolē un uzrauga komutatorus, datorizētas kontroles sistēmas, elektrostacijas, vairāku funkciju procesa kontroles mašīnas, meža apsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meža mašīnas un uztur tvaika dzinējus, turbīnas, katlus, termokrāsnis, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens sūkņu stacijas un citas iekārtas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzraudzīt un optimizēt vadības procesus; kontrolēt procesa uzsākšanas un beigšanas darbības komutatoros un citās iekārtās, sistēmās; vadīt un uzraudzīt meža apsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meža mašīnas (harvesteru, forvarderu, augsnes gatavotāju, šķeldotāju, saiņotāju, celmu rāvēju, stādītāju); veikt koku zāģēšanu un apstrādi; noteikt darbības traucējumus; nolasīt mērījumus no mēraparātiem un veikt korekcijas; sagatavot ziņojumus; sadarboties ar citiem uzraudzības iekārtu un mašīnu speciālistiem un darbiniekiem.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principi, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas, ja nepieciešams, tās papildinot.

Jāatbild: par noteiktā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem, iekārtām un mašīnām; par drošības noteikumu izpildi; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3131 Elektrostaciju operatori

3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori

3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori

3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori

3135 Metāla ražošanas procesu speciālisti

3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti

3131 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ELEKTROSTACIJU OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti vada un uzrauga komutatorus un saistītās iekārtas, elektriskās kontroles centru, kas kontrolē ražošanu un izplatīšanu elektriskas vai cita veida elektroenerģijas pārvades tīklos, darbina reaktoru, turbīnas, ģeneratorus un citas papildu iekārtas elektriskās strāvas ģenerēšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt siltuma elektrostacijas, kurās par kurināmo izmanto ogles un mazutu; vadīt un uzraudzīt atomstacijas un hidroelektrostacijas, saules, paisuma un bēguma, ģeotermiskās, vēja un citu veidu enerģijas ģenerēšanas stacijas.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3131 01 Elektrospēkstacijas OPERATORS

3131 02 Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS

3131 03 Elektrospēkstacijas /komutatora OPERATORS

3131 04 Atomenerģijas /reaktora OPERATORS

3131 05 Elektroģeneratora /turbīnas OPERATORS

3131 06 Spēkstacijas /turbīnas OPERATORS

3131 07 Tvaika /spēkstacijas OPERATORS

3131 08 Vēja /elektrostacijas OPERATORS

3131 09 Dīzeļģeneratora operators

3132 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ATKRITUMU DEDZINĀŠANAS, ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS UN ŪDENS PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē un vada atkritumu dedzināšanas, notekūdeņu un šķidro atkritumu attīrīšanas iekārtas, ūdens filtrēšanas un attīrīšanas iekārtas, saldēšanas iekārtas un citas iekārtas, kas regulē ūdens pārstrādi un sadali.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt augstas temperatūras krāsnis un iekārtas, kas paredzētas atkritumu un citu atlieku dedzināšanai; vadīt un uzraudzīt dzeramā ūdens sagatavošanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; vadīt un uzraudzīt gaisa un gāzes kompresorus, sūkņus, kas pārsūknē šķidrumus, gāzes, pusšķidrus un smalknes materiālus refrižeratoru sistēmās; vadīt un uzraudzīt ventilācijas un apsildes sistēmas; vadīt un uzraudzīt saldēšanas un ūdens pārstrādes iekārtas; vadīt un uzraudzīt vārtu un aizbīdņu iekārtas ūdensvados, kanālos un slūžās; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus, lai nodrošinātu attīrīšanas sistēmu normālu darbību.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3132 01 Dzesēšanas iekārtas OPERATORS

3132 02 Karsēšanas iekārtas OPERATORS

3132 03 Kompresora OPERATORS

3132 04 Atkritumu sadedzināšanas /krāsns OPERATORS

3132 05 Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS

3132 06 Saldēšanas iekārtas OPERATORS

3132 07 Ūdens aizsprosta OPERATORS

3132 08 Ventilācijas iekārtas OPERATORS

3132 09 Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS

3132 10 Skābekļa balonu PILDĪTĀJS

3132 11 Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS

3132 12 Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS

3132 13 Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS

3132 14 Slāpekļa /ražošanas iekārtas OPERATORS

3132 15 Sūknēšanas iekārtas apkalpotājs

3132 16 Spiedieniekārtu OPERATORS

3132 17 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS

3132 18 Filtrēšanas OPERATORS

3132 19 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS

3132 20 Rezervuāra OPERATORS

3132 21 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS

3132 22 Ūdens pārstrādes OPERATORS

3133 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ĶĪMISKĀS PĀRSTRĀDES RŪPNĪCU OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti vada un uzrauga ķīmiskās pārstrādes iekārtas, kas destilē un filtrē ķīmiskos materiālus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas paredzētas ķīmisko un līdzīgu materiālu apstrādei, iekārtas, kurās šķīdinājumi (ar lielu spiedienu) tiek izlaisti cauri filtriem, iekārtas, kurās šķīdinājumi ar vakuuma metodi tiek izlaisti cauri filtriem uz rotējoša veltņa; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas atdala materiālus ar centrifūgu; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas nerafinēto naftu atbrīvo no nogulsnēm un ūdens, iekārtas, kurās šķidras nerafinētas ķīmiskās vielas tiek rafinētas vai sadalītas pamatkomponentos; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kurās tiek veiktas vairākas operācijas ar ķīmiskām reakcijām un iekārtas radioaktīvo elementu atdalīšanai no rūdas un tamlīdzīgiem minerāliem; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3133 01 Ķīmisko vielu /karstās apstrādes OPERATORS

3133 02 Ķīmisko vielu /filtrpreses OPERATORS

3133 03 Ķīmisko vielu /separatora OPERATORS

3133 04 Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS

3133 05 Reaktora OPERATORS

3133 06 Radioaktīvo atkritumu /pārstrādes OPERATORS

3134 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

NAFTAS UN DABASGĀZES PĀRSTRĀDES RŪPNĪCU OPERATORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti vada un uzrauga naftas un dabasgāzes pārstrādes iekārtas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas atdala sēru no naftas un naftas produktiem, kā arī no tās blakusproduktiem; vadīt un uzraudzīt sūkņus, kas pārsūknē naftas produktus, ūdeni, ķīmiskos šķīdumus naftas attīrīšanas rūpnīcās; vadīt un uzraudzīt destilēšanas iekārtas, kurās destilē un rafinē naftas produktus; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas sajauc benzīnu ar ķīmiskām vielām un citām piedevām; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3134 01 Benzīna /kontrolierīču OPERATORS

3134 02 Gāzes /kontrolierīču OPERATORS

3134 03 Benzīna /pārsūknēšanas OPERATORS

3134 04 Gāzes /pārsūknēšanas OPERATORS

3135 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

METĀLA RAŽOŠANAS PROCESU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti vada un uzrauga metāla apstrādes iekārtas, krāsnis, metāla velmētavas un citas iekārtas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt melno un krāsaino metālu kausēšanas krāsnis, krāsnis metāla atkārtotai karsēšanai pirms kalšanas, presēšanas, valcēšanas vai citādas apstrādes; vadīt un uzraudzīt velmēšanas iekārtas, kas piešķir karstiem un aukstiem krāsainajiem metāliem attiecīgo formu, veidojot plāksnes, loksnes, foliju; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas veido liela un maza diametra bezšuvju caurules; vadīt un uzraudzīt liešanas mašīnas un iekārtas izkausētā metāla liešanai veidnēs; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3135 01 Kausēšanas OPERATORS

3135 02 Spiedliešanas iekārtas OPERATORS

3135 03 Metāla lējējs

3135 04 Metāla žāvēšanas iekārtas OPERATORS

3135 05 Metāla apstrādes iekārtas OPERATORS

3139 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti vada un uzrauga citur neklasificētas iekārtas, piemēram, ražošanas montāžas līnijas, papīra un celulozes ražošanas iekārtas un citas iekārtas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt iekārtas un defiberus, kas smalcina baļķus un pulpu; iekārtas autoklāvu pulpas izgatavošanai no koksnes, lupatām, skaidām, salmiem, papīra atliekām; iekārtas, kas balina koksnes pulpu; iekārtas, kas samaisa, samaļ un hidratē pulpu un citus ingradientus, lai iegūtu pamatmasu papīra izgatavošanai, automātiskās un pusautomātiskās montāžas līnijas, rūpniecisko robotu darbu, programmējot vai pārprogrammējot robotu programmas, risinot speciālos uzdevumus un nodrošinot rūpniecisko robotu darba uzsākšanu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3139 01 Papīra masas /ražošanas iekārtas OPERATORS

3139 02 Papīra masas /pārstrādāšanas OPERATORS

3139 03 Papīra masas /rafinēšanas OPERATORS

3139 04 Papīra masas /sijāšanas OPERATORS

3139 05 Papīra masas /vārīšanas OPERATORS

3139 06 Robotu UZRAUGS

3139 07 Robotu TEHNIĶIS

3139 08 Automatizētās /montāžas līnijas OPERATORS

314 MAZĀ GRUPA

DABAS ZINĀTŅU UN TĀM RADNIECĪGU ZINĀTŅU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti veic tehniskos darbus, kas saistīti ar koncepciju, teoriju, principu, metožu izstrādāšanu un praktisku lietošanu bioloģijā, botānikā, zooloģijā, bakterioloģijā, bioķīmijā un tamlīdzīgās dabaszinātnēs, kā arī lauksaimniecībā un ainavas veidošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehnisko darbu, kas saistīts ar pētījumu veikšanu dabas un lauksaimniecības zinātnēs; veikt tehnisko darbu, kas saistīts ar izstrādāto koncepciju, principu, teoriju, metožu praktisku lietošanu medicīnā, ainavas veidošanā, lauksaimniecībā vai farmaceitiskajā rūpniecībā.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti; vispārējās vidējās izglītības mācību un profesionālie mācību priekšmeti; vides aizsardzības normatīvie akti; vides problēmas ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības, kā arī citās jomās; analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; rīkoties ar automātiskajām savākšanas un kontroles ierīcēm, ar datortehnikas sistēmām; orientēties vides aizsardzības tehnoloģiju problemātikā.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3141 Dabas zinātņu speciālisti (izņemot medicīnu)

3142 Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti

3143 Mežsaimniecības speciālisti

3141 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DABAS ZINĀTŅU SPECIĀLISTI (IZŅEMOT MEDICĪNU)

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecību bioloģijas un citās dabaszinātnēs, kā arī ar praktisko pētniecības rezultātu lietošanu rūpniecībā, lauksaimniecībā, medicīnā, veselības aizsardzībā u.tml.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot materiālus un ierīces eksperimentiem, izmēģinājumiem, analīzēm; vākt un sagatavot augu, dzīvnieku un cilvēku šūnu, audu un orgānu paraugus, preparātus mēģinājumu un analīžu veikšanai; veikt eksperimentus, izmēģinājumus un analīzes savā nozarē vai asistēt speciālistiem; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriņu un pašizmaksu projekta ieviešanai dzīvē; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā; apkopt un remontēt pētījumos izmantojamo aparatūru; veikt tehnisko darbu vides aizsardzības centru laboratorijās, uzņēmumu sanitārijas laboratorijās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un atkritumu saimniecībās; risināt pašvaldību vides sakopšanas un vides aizsardzības problēmas; veikt tehnisko un pētniecisko darbu bioloģiski aktīvu vielu ražošanas uzņēmumos ar mikrobioloģisko sintēzi un bioķīmijas, mikrobioloģijas laboratorijās; izstrādāt, organizēt un vadīt biotehnoloģiskos procesus uzņēmumā un veikt pētījumus un konsultācijas šajā jomā; organizēt un vadīt iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu atbilstoši normatīvajiem aktiem un tehniskajai dokumentācijai; patstāvīgi vai biotehnoloģijas speciālista vadībā veikt biotehnoloģiskos procesus vai to daļu; nodrošināt biotehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu uzņēmuma struktūrvienībā atbilstoši reglamentējošajai dokumentācijai; piedalīties biotehnoloģisko ražošanas procesu pētījumos un apkopot to rezultātus; veikt uzdevumus, kas saistīti ar dzeramā ūdens, notekūdeņu, gaisa un augsnes kontroli, ar tehnoloģisko procesu uzraudzību un nodrošināšanu dzeramā ūdens sagatavošanā, notekūdeņu attīrīšanā un atkritumu apsaimniekošanā; plānot un organizēt izpildāmo darbu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3141 01 TAKSIDERMISTS

3141 02 Dabaszinātņu LABORANTS

3141 03 Anatomijas TEHNIĶIS

3141 04 Bakterioloģijas TEHNIĶIS

3141 05 Bioķīmijas TEHNIĶIS

3141 06 Biofizikas TEHNIĶIS

3141 07 Asins pārliešanas TEHNIĶIS

3141 08 Botānikas TEHNIĶIS

3141 09 Citoloģijas TEHNIĶIS

3141 10 Ekoloģijas TEHNIĶIS

3141 11 Ģenētikas TEHNIĶIS

3141 12 Hematoloģijas TEHNIĶIS

3141 13 Histoloģijas TEHNIĶIS

3141 14 Farmakoloģijas TEHNIĶIS

3141 15 Fizioloģijas TEHNIĶIS

3141 16 Seroloģijas TEHNIĶIS

3141 17 Audu TEHNIĶIS

3141 18 Zooloģijas TEHNIĶIS

3141 19 MikroBIOLOGA PALĪGS

3141 20 VIRUSOLOGA PALĪGS

3141 21 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS

3141 22 PARAZITOLOGA PALĪGS

3141 23 ENTOMOLOGA PALĪGS

3141 24 Lopkopības PĀRRAUGS

3141 25 Vides TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.46.apakšnodaļā)

3141 26 BioTEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.39.apakšnodaļā)

3141 27 BioTEHNOLOGA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.47.apakšnodaļā)

3141 28 Piena un piena produktu TEHNOLOGA PALĪGS

3141 29 Vides iekārtu TEHNIĶIS

3141 30 Dzīvnieku PĀRRAUGS

3141 31 Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS

3141 32 KINOLOGS

3142 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

LAUKSAIMNIECĪBAS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un to izmantošanu lauksaimniecības, nekustamo īpašumu jomā, kā arī ainavu veidošanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot materiālus un iekārtas izmēģinājumiem un analīzei; vākt un sagatavot augu, šūnu un audu paraugus izmēģinājumiem un analīzei; lietot attiecīgās metodes un tehnoloģijas ainavu un apstādījumu veidošanā un kopšanā, zemes ierīcībā, agronomijā, zemkopībā; konsultēt produkcijas kvalitātes, ražas palielināšanas metožu un dabas rezervju un apkārtējās vides saglabāšanas, ainavu un apstādījumu veidošanas un kopšanas jautājumos; konsultēt erozijas un lauksaimniecības kaitēkļu apkarošanas jautājumos; veikt izmēģinājumus savas specialitātes jomā vai asistēt speciālistiem; veikt sēklu paraugu kvalitātes, tīrības un dīgtspējas analīzi; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriņu un pašizmaksu projektu ieviešanai dzīvē; apkalpot un remontēt pētniecības ierīces; izstrādāt dārzkopības produkcijas ražošanas tehnoloģijas un organizēt to izpildi; izstrādāt mēslošanas un augu aizsardzības programmas; nodrošināt darbu mehanizācijas iespējas un konkurētspējīgas kvalitātes standartiem atbilstošas produkcijas ražošanu; plānot, organizēt un vadīt darbus stādu audzētavā; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju lauksaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; ieviest teorētiskās un praktiskās zināšanas praksē, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; sekot infekciju izplatībai valstī, rajonā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta veidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās; vērtēt nekustamo īpašumu pasūtītāja – nekustamā īpašuma īpašnieka, pircēja, valsts vai pašvaldības iestādes, kredītiestādes – uzdevumā, vērtējumu saskaņot ar sertificēšanas institūcijas apstiprināto prakses vadītāju (sertificētu personu); izpētīt problēmas un piedāvāt to risinājumu nekustamā īpašuma ietvaros; atlasīt informāciju, izmantojot normatīvos aktus un starptautiskos noteikumus; organizēt lietišķo saraksti un nodrošināt lietvedības prasību ievērošanu; nodrošināt pasūtījuma izpildi; sagatavot domes lēmumu projektus par lauku teritorijas zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā vai tās atsavināšanā; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par lauku teritorijas brīvo valstij piekrītošo zemi; sagatavot domes lēmumu projektus par lauku teritorijas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību pāreju, par pilsētas un lauku teritorijas nekustamā īpašuma sadalīšanu/apvienošanu, nosaukuma/adrešu piešķiršanu un maiņu; noformēt dokumentus par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu; aktualizēt zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķus; veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu; sagatavot nepieciešamos materiālus ar zemes lietām saistītām tiesvedībām; izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus; apzināt, noformēt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus, pašvaldības zemes fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai; veikt darbības pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvojamo māju reģistrācijai zemesgrāmatā; veikt darbības ar zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvojamo māju uzņemšanu domes grāmatvedības bilancē, bilances vērtību maiņu, privatizēto daļu svītrošanu no bilances; koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu maiņu, citām personām piederošu īpašumu atsavināšanu pašvaldības vajadzībām, valstij piekrītošo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā, pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu; sekot nekustamo īpašumu nomas un īres līgumu termiņiem un nosacījumu izpildei; pildīt zemes komisijas locekļa pienākumus; veikt augu aizsardzības pasākumus pret dažādām augu slimībām un kaitēkļiem, veikt augu kolekciju fitosanitāro novērošanu un stāvokļa novērtēšanu; sekot līdzi augu aizsardzības līdzekļu sortimenta izmaiņām; sniegt klientiem konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar vidi, augu aizsardzību, augu audzēšanas tehnoloģijām integrētajā, bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecībā; sniegt priekšlikumus par augkopību Konsultatīvās sistēmas atbalsta datorprogrammā; sniegt klientiem pakalpojumu kultūraugu mēslošanas plānu izstrādāšanā; piedalīties projektos, demonstrējumu programmās un apmācību sistēmās augkopības jomā; pārzināt un izskaidrot klientiem lopkopības nozaru Eiropas Savienības un nacionālās atbalsta programmas; sastādīt liellopu barības devas; organizēt apmācības, sniegt klientiem konsultācijas un neatkarīga eksperta viedokli piena un gaļas lopkopībā; darboties piena un gaļas lopkopības projektos, demonstrējumu programmās, interešu grupās un apmācību sistēmās; sniegt konsultācijas veterinārmedicīnas jautājumos; sniegt informāciju par pakalpojumiem lauku komersantiem un lauku iedzīvotājiem, par nacionālajiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, nacionālajām un Eiropas Savienības aktualitātēm lauksaimniecības un lauku attīstības jomā; apkopot resursus un finanšu instrumentus lauku attīstības veicināšanai un informēt par tiem lauku iedzīvotājus; plānot, organizēt un veikt kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās kādā no četrām dārzkopības apakšnozarēm (stādaudzēšana, puķkopība, dārzeņkopība vai augļkopība); plānot, organizēt un veikt dzīvnieku ēdināšanu, kopšanu, turēšanu, atražošanu un nodrošināt kvalitatīvas lopkopības produkcijas ieguvi, uzglabāšanu un realizāciju.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3142 01 Agronomijas TEHNIĶIS

3142 02 Kokaudzēšanas TEHNIĶIS

3142 03 Puķkopības TEHNIĶIS

3142 04 Dārzkopības TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.69. apakšnodaļā)

3142 05 Sakņkopības TEHNIĶIS

3142 06 Pomoloģijas TEHNIĶIS

3142 07 Augsnes TEHNIĶIS

3142 08 MĒRNIEKS

3142 09 ZOOTEHNIĶIS

3142 10 Ainavu tehniķis

3142 12 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.84. apakšnodaļā)

3142 13 Dārzkopības SPECIĀLISTS

3142 14 Stādaudzēšanas TEHNIĶIS

3142 15 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS

3142 16 Zemes lietu SPECIĀLISTS

3142 17 Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS

3142 18 Zemkopības LABORANTS

3142 19 Sēklkopības TEHNIĶIS

3142 20 Lauksaimniecības organizators

3142 21 Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS

3142 22 Zemnieku KONSULTANTS

3142 23 Lauku attīstības SPECIĀLISTS

3142 24 Augu aizsardzības SPECIĀLISTS

3142 25 Augkopības KONSULTANTS

3142 26 Lopkopības KONSULTANTS

3142 27 Lauku attīstības KONSULTANTS

3142 28 Augkopības TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.70. apakšnodaļā)

3142 29 Lopkopības TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.71. apakšnodaļā)

3143 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEŽSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un to izmantošanu mežsaimniecības jomā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot materiālus un iekārtas izmēģinājumiem un analīzei; vākt un sagatavot augu, šūnu un audu paraugus izmēģinājumiem un analīzei; lietot attiecīgās metodes un tehnoloģijas mežsaimniecībā; veikt izmēģinājumus savas specialitātes jomā vai asistēt speciālistiem; plānot, organizēt, kontrolēt un sniegt konsultācijas meža atjaunošanas, meža kopšanas un mežizstrādes darbos atbilstoši darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām; piedalīties biznesa plānu un tāmju izstrādē; veikt meža atjaunošanu, kopšanu, kokmateriālu sagatavošanu un pievešanu; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; ieviest teorētiskās un praktiskās zināšanas praksē, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; kopt mežu; plānot, veikt, organizēt un uzraudzīt mežkopību (meža atjaunošanu, uzmērīšanu, novērtēšanu, aizsardzību, kopšanu), stādāmā materiāla audzēšanu, šķirošanu, pirmapstrādi, sagatavošanu realizācijai, stādīšanu, meža infrastruktūras ikdienas uzturēšanu; pārzināt veicamo darbu paņēmienus un pašizmaksu kalkulēšanu; pārzināt meža dzīvnieku un putnu bioloģiju, vides aizsardzību; izprast un spēt uzraudzīt mežizstrādes procesus; veikt meža inventarizāciju (iegūt informāciju par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un dokumentēt iegūto informāciju); izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu, paredzot maksimāli vienmērīgi un ilgtspējīgi izmantot koksnes resursus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3143 01 Meža TEHNIĶIS

3143 02 Mežkopības TEHNIĶIS

3143 03 Mežsaimniecības TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.37.apakšnodaļā)

3143 04 Mežsaimniecības LABORANTS

3143 05 Meža INVENTARIZATORS

315 MAZĀ GRUPA

KUĢU UN GAISA KUĢU VADĪTĀJI UN TEHNISKIE SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti komandē un vada kuģus un gaisa kuģus, kontrolē kuģu un gaisa kuģu iekārtu darbību, izpilda funkcijas, kas nodrošina kustības drošību un ekspluatācijas efektivitāti.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– komandēt un vadīt kuģus un gaisa kuģus; noteikt kuģa vai gaisa kuģa kustības režīmus un virzienus; kontrolēt kuģu un gaisa kuģu mehānisko, elektrisko un elektronisko iekārtu darbību; veikt tehniskās funkcijas, kas nodrošina drošu un efektīvu kuģu un gaisa kuģu kustību un to ekspluatāciju; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati un to pielietojums konkrētajā jomā; darbībai saistošie normatīvie akti; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi un lietošanas noteikumi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība nozarē, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoša profesionālā tālākizglītība nozarē.

Jūrniecības jomā, lai iegūtu tiesības strādāt uz kuģiem, nepieciešams izpildīt jūrnieku sertificēšanas noteikumu prasības un saņemt attiecīgu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3151 Kuģu mehāniķi

3152 Kuģu vadītāji un loči

3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri

3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti

3151 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KUĢU MEHĀNIĶI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti strādā uz dažādu tipu kuģiem, plāno, organizē un patstāvīgi veic savā pārzināšanā esošo mehānisko, elektrisko un elektronisko iekārtu ekspluatāciju un remontu, kā arī pilda citas ar kuģa darbību saistītas operācijas uz kuģa vai krastā, kā to pieprasa starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, organizēt un veikt savā pārzināšanā esošo mehānisko, elektrisko un elektronisko sistēmu ekspluatāciju un remontu; nodrošināt degvielas un citu materiālu pasūtīšanu un saņemšanu un attiecīgu pierakstu uzturēšanu; veikt tehnisko uzraudzību pār kuģu mašīnu un aprīkojuma uzstādīšanu, apkopi un remontu, lai nodrošinātu atbilstību specifikācijām un normatīvu aktu prasībām; veikt mašīnu, mehānismu un aprīkojuma apskates, apkopi un, nepieciešamības gadījumā, remontu; pildīt sardzi mašīntelpās, kontrolēt un pierakstīt mašīnu, mehānismu un sistēmu darba parametrus; uzraudzīt citu darbinieku darbu mašīntelpās.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3151 01 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.85. apakšnodaļā)

3151 02 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.85. apakšnodaļā)

3151 03 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 04 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 05 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.48. apakšnodaļā)

3151 06 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.48. apakšnodaļā)

3151 07 Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.48. apakšnodaļā)

3151 08 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW

3151 09 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 kW

3151 10 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 1000 kW

3151 11 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 12 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW

3151 13 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 14 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 15 Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem

3151 16 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW

3151 17 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151 18 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.86. apakšnodaļā)

3151 19 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151 20 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

3151 21 Kuģu MEHĀNIĶIS (vadības līmenī) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.85. apakšnodaļā)

3151 22 Kuģu MEHĀNIĶIS (ekspluatācijas līmenī) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.48. apakšnodaļā)

3152 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KUĢU VADĪTĀJI UN LOČI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti komandē un vada kuģus un citus peldošos līdzekļus un pilda citas ar kuģa darbību saistītas funkcijas uz kuģa vai krastā, kā to pieprasa starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– komandēt un vadīt kuģus vai citus peldošos līdzekļus jūrā vai iekšējos ūdeņos; kontrolēt uz klāja vai uz tiltiņa veicamas darbības un piedalīties tajās; vadīt kuģus, uzbraucot un iebraucot ostās, braucot pa kanāliem, šaurumiem un citiem ūdeņiem, kur vajadzīgas speciālās zināšanas; nodrošināt drošas iekraušanas un izkraušanas operācijas un kontrolēt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu ar kuģa apkalpes locekļiem un pasažieriem; veikt tehnisko uzraudzību pār kuģa apkopi un remontu, lai nodrošinātu atbilstību specifikācijām un normatīvo aktu prasībām; izmantot teorijas un prakses zināšanas ar kuģiem un kuģošanu saistīto problēmu noteikšanā un novēršanā; nodrošināt nepieciešamo materiālu piegādi uz kuģi, komplektēt kuģa apkalpi atbilstoši visām prasībām un uzturēt nepieciešamus pierakstus par veiktām darbībām; uzturēt radio sakarus ar krasta stacijām un citiem kuģiem, pārraidīt un saņemt ikdienas un ārkārtas informāciju; uzraudzīt kuģa apkalpes locekļu un citu darbinieku darbu uz kuģa; vadīt atpūtas kuģus – motorjahtas, kuterus un motorlaivas, kuru garums ir no 2,5 līdz 24 metriem, kā arī ūdensmotociklus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3152 01 KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.87. apakšnodaļā)

3152 02 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.87. apakšnodaļā)

3152 03 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3152 04 Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3152 05 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.49. apakšnodaļā)

3152 06 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT

3152 07 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT

3152 08 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.49. apakšnodaļā)

3152 09 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.49. apakšnodaļā)

3152 10 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT piekrastes kuģošanā

3152 11 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 BT

3152 12 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 500 BT

3152 13 Iekšējo ūdeņu kuģa STŪRMANIS

3152 14 Tāljūras LOCIS

3152 15 LOCIS

3152 16 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3152 17 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā

3152 18 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā

3152 19 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3152 20 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3152 21 Kuģu satiksmes OPERATORS

3152 22 Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā)

3152 23 Kutera KAPTEINIS (iekšlietu jomā)

3152 24 Kuģa klāja VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)

3152 25 Kuģa STŪRMANIS (iekšlietu jomā)

3152 26 Kuģa STŪRESVĪRS (iekšlietu jomā)

3152 27 Peldošā celtņa MEISTARS (KAPTEINIS)

3152 28 Kuģa VADĪTĀJS uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā

3152 29 Atpūtas kuģu VADĪTĀJS

3152 30 Kuģu VADĪTĀJS (vadības līmenī) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 1.87. apakšnodaļā)

3152 31 Kuģu VADĪTĀJS (ekspluatācijas līmenī) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.49. apakšnodaļā)

3153 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GAISA KUĢU PILOTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē gaisa kuģu iekārtu darbību, komandē un vada gaisa kuģus, nodrošinot pasažieru, pasta un kravas pārvadājumus, veic noteiktus pienākumus lidojuma sagatavošanā un lidojuma laikā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kontrolēt gaisa kuģu iekārtu darbību; komandēt un vadīt gaisa kuģus; vadīt gaisa kuģus atbilstoši ekspluatācijas un kontroles procedūrām; gatavot un apstiprināt lidojuma plānu vai pieņemt lidojuma standartplānu; garantēt normālu ierīču un vadības institūciju darbību; lietot teorētiskās un praktiskās lidošanas zināšanas, konstatējot problēmas un pieņemot risinājumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3153 01 Gaisa kuģa KAPTEINIS

3153 02 Lidojumu INŽENIERIS

3153 03 Gaisa kuģa STŪRMANIS

3153 04 Gaisa kuģa PILOTS

3153 05 Helikoptera PILOTS

3153 06 Helikoptera jaunākais PILOTS

3153 07 Hidroplāna PILOTS

3153 08 Gaisa kuģa komercPILOTS

3153 09 Helikoptera komercPILOTS

3153 10 Aviolīniju transporta gaisa kuģa PILOTS

3153 11 Aviolīniju transporta helikoptera PILOTS

3153 12 Planiera PILOTS

3153 13 Gaisa balona PILOTS

3153 14 Vecākais LIDOTĀJS (iekšlietu jomā)

3153 15 LIDOTĀJS (iekšlietu jomā)

3153 16 LIDOTĀJS (inženieris)

3153 17 STŪRMANIS

3153 18 LIDOTĀJS (radiotelefona operators)

3153 19 Gaisa kuģa PILOTS (instruktors)

3153 20 Helikoptera PILOTS (instruktors)

3153 21 Planiera PILOTS (instruktors)

3153 22 Gaisa balona PILOTS (instruktors)

3153 23 PILOTS

3153 24 Deltaplāna LIDOTĀJS

3153 25 LIDOTĀJS (bortmehāniķis operators)

3153 26 LIDOTĀJS (operators)

3154 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti pārvalda gaisa kuģu kustību gaisā un uz zemes, pielietojot radio, radiolokatoru un gaismas sistēmas, un sniedz informāciju par lidojumiem, kā arī sniedz aeronavigācijas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un kontrolēt gaisa kuģu kustību, tuvojoties aerodromam vai izlidojot no tā; vadīt un kontrolēt gaisa kuģus, kas atrodas noteiktā gaisa telpas sektorā; apspriest un apstiprināt lidojuma plānu; informēt apkalpi par meteoroloģiskajiem apstākļiem, aparatūras darbību, lidojuma plānu un gaisa kuģa kustību; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas gaisa kuģu kustības jomā, risinot problēmas, kas rodas darbā; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; sniegt aeronavigācijas pakalpojumus un speciālus paziņojumus lidotājiem (NOTAM), kas tiek nosūtīti, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, un kas satur informāciju par jebkuru aeronavigācijas iekārtu, pakalpojumu un noteikumu ieviešanu, izmaiņām vai informāciju par briesmām; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3154 01 Gaisa satiksmes DISPEČERS

3154 02 Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS

3154 03 Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS

3154 04 Lidojumu VADĪTĀJS

3154 05 Lidlauka rajona lidojumu informācijas dienesta (AFIS) OPERATORS

3154 06 Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu INŽENIERIS

3154 07 Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu TEHNIĶIS

3155 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GAISA SATIKSMES DROŠĪBAS ELEKTRONIKAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu kustības un aeronavigācijas kontroles sistēmu projektēšanu, izstrādāšanu, iekārtošanu, ekspluatāciju, apkalpi un remontu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tādus tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko un elektrotehnisko aeronavigācijas sistēmu ierīču izstrādāšanu un prototipu izmēģināšanu; sniegt tehnisko palīdzību, projektējot un sagatavojot vispārējās darbības aeronavigācijas un gaisa kuģu vietas noteikšanas sistēmas, kā arī norādot kursu; sadarboties, gatavojot tāmes, iekārtu tehniskās un apmācības specifikācijas, kas paredzētas gaisa kuģu kustības drošībai un kontrolei; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas gaisa kuģu kustības drošuma jomā; modificēt darbojošās virszemes iekārtas, pielāgojot tās jaunām gaisa kuģu kustības kontroles operācijām; kontrolēt un saskaņot virszemes aeronavigācijas aparatūru, cenšoties panākt maksimālo precizitāti un drošu pacelšanos, lidojumu vai nolaišanos; sniegt palīdzību tehniskās uzraudzības jomā virszemes aeronavigācijas iekārtu izstrādāšanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, apkalpes un remonta laikā, kā arī apkalpot radionavigācijas un radiolokācijas aparatūru un sistēmas, lai nodrošinātu starptautisko standartu un ieteikumu ievērošanu; izmeklēt aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3155 01 Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS

3155 02 Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS

3155 03 Elektronavigācijas INŽENIERIS

3155 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS

3155 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS

3155 06 Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS

3155 07 Radiolokācijas INŽENIERIS

3155 08 Radionavigācijas INŽENIERIS

3155 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS

3155 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS

3155 11 Radiolokācijas OPERATORS

3155 12 Radionavigācijas OPERATORS

3155 13 Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS

3155 14 Radiokontroles punkta OPERATORS

3155 15 LIDOTĀJS (kravas operators)

3155 16 Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu INŽENIERIS

3155 17 Aviācijas mobilo sakaru INŽENIERIS

3155 18 Aviācijas mobilo sakaru TEHNIĶIS

3155 19 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) INŽENIERIS

3155 20 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) TEHNIĶIS

3155 21 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) OPERATORS

32 APAKŠGRUPA

VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas speciālisti veic tehniskās funkcijas medicīnas, veterinārmedicīnas, sanitārijas, farmācijas un radniecīgās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehnisko darbu sanitārijas, medicīnas, veterinārmedicīnas, farmācijas un tām radniecīgu nozaru jomās.

Šo profesiju darbiniekus vada vadītāji vai vecākie speciālisti.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

321 Medicīnas un farmācijas speciālisti

322 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju speciālisti

323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti

324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti

325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti

321 MAZĀ GRUPA

MEDICĪNAS UN FARMĀCIJAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti veic tehniskās funkcijas medicīnas un farmācijas nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– strādāt ar tehniskajām iekārtām, kas tiek lietotas diagnozes noteikšanai vai ārstēšanai, kā arī anestezioloģijā un radiogrāfijā; veikt cilvēka ķermeņa audu un šķidrumu laboratoriskos izmeklējumus; piedalīties zāļu izgatavošanā, izsniegt zāles; izgatavot, pielāgot un labot medicīniskās protēzes, palīglīdzekļus un stomatoloģiskās protēzes.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati un prakse, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3211 Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti

3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti

3213 Farmaceitu asistenti

3214 Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti

3211 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VIZUĀLĀS DIAGNOSTIKAS UN TERAPIJAS IEKĀRTU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē tādu tehnisko iekārtu darbību, kuras izmanto slimību diagnozes noteikšanai un ārstēšanai. Radiologa vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista pārraudzībā var veikt medicīniski radioloģiskās procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos)izmeklējumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izskaidrot pacientam procedūras norisi, novērot pacientu un nodrošināt viņa drošību un komfortu izmeklēšanas vai ārstēšanas laikā; veikt medicīniski radioloģiskās procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos)izmeklējumus; kontrolēt tehniskās iekārtas, kas tiek lietotas dzirdes, sirdsdarbības, nieru, nervu sistēmas un citu slimību diagnozes noteikšanai vai ārstēšanai, kā arī anestezioloģijā un radiogrāfijā; stingri ievērot radiācijas drošību un starojuma dozas optimizāciju; nepārtraukti veicināt nozares attīstību, pilnveidojot savas zināšanas un profesionālās prasmes; piedalīties izglītības programmu ieviešanā ārstniecības iestādē; izvēlēties izmeklējumam atbilstošu ekspozīcijas režīmu un parametrus; novērtēt sagatavoto uzņēmumu kvalitāti un saglabāt iegūtos rezultātus; mērīt, aprēķināt un dokumentēt jonizējošā starojuma dozu, lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas medicīnas iekārtu jomā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā un iekārtas apkalpošanā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3211 01 RADIOLOGA ASISTENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.28.apakšnodaļā)

3211 02 Elektrokardiogrāfijas OPERATORS

3211 03 Elektroencefalogrāfijas OPERATORS

3211 04 Rentgenstaru iekārtas OPERATORS

3212 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KLĪNISKO UN PATOLOĢIJAS LABORATORIJU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti izmeklē cilvēka ķermeņa audus un šķidrumus, lai iegūtu informāciju par personas veselības stāvokli vai nāves cēloni.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt ķīmiskās asins, urīna un mugurkaulāja šķidruma analīzes; apkalpot un kalibrēt iekārtas izmeklējumu veikšanai; ievadīt datus laboratorisko izmeklējumu uzskaites sistēmās un informēt ārstus un citus veselības aprūpes vecākos speciālistus par analīžu rezultātiem; organizēt un sagatavot darba vietu izmeklējumu veikšanai, uzturēt kārtībā laboratorijas iekārtas; informēt pacientu vai pacienta aprūpes personālu, kā noņemt vai sagatavoties izmeklējamā materiāla noņemšanai; ja nepieciešams noņemt, pieņemt, un izvērtēt izmeklējamo materiālu; laboratorijā piedalīties izmeklējamā materiāla izmeklēšanā; izvērtēt un dokumentēt iegūtos testēšanas rezultātus; izveidot un uzraudzīt programmas, lai nodrošinātu analīžu rezultātu precizitāti; izstrādāt, standartizēt, novērtēt un uzlabot paraugu izmeklēšanā pielietojamās procedūras un metodes.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3212 01 Patoloģijas TEHNIĶIS

3212 02 Medicīnas LABORANTS

3212 03 Biomedicīnas LABORANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.19.apakšnodaļā)

3212 04 Laboratorijas SPECIĀLISTS

3213 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FARMACEITU ASISTENTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sagatavo un izsniedz zāles farmaceitu vadībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot iekārtas un aparatūru zāļu pagatavošanai; pagatavot un izsniegt zāles un citus ārstniecības līdzekļus farmaceitu vadībā; saskaņā ar ārsta norādījumiem informēt pacientus par zāļu lietošanu.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

3213 01 FARMACEITA asistents – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.20.apakšnodaļā)

3214 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEDICĪNISKO PROTĒŽU UN PALĪGLĪDZEKĻU UN ZOBU PROTĒŽU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti izgatavo, pielāgo un labo medicīniskās protēzes, palīglīdzekļus un stomatoloģiskās protēzes atbilstoši veselības aprūpes vecāko speciālistu norādījumiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu; sadarbībā ar veselības aprūpes vecākajiem speciālistiem noteikt protēžu un palīglīdzekļu specifikācijas; konstruēt, izgatavot, labot, pārveidot un pielaikot protēzes un palīglīdzekļus, pārbaudīt un pielāgot tās atbilstoši pacienta vajadzībām; noņemt ģipša nospiedumus, modificēt modeļus; instruēt pacientus par protēžu un palīgierīču lietošanu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3214 01 Protēžu MEISTARS

3214 02 Tehniskais ORTOPĒDS

3214 03 Ortopēdijas TEHNIĶIS

3214 04 Protēžu PIELĀGOTĀJS

3214 05 Zobu /protēžu MEISTARS

3214 06 Zobu TEHNIĶIS

322 MAZĀ GRUPA

MEDICĪNAS MĀSU UN VECMĀŠU PROFESIJU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti veselības aprūpes vecākā speciālista vadībā nodrošina medicīnisko aprūpi personām, kurām tā nepieciešama vecuma, slimības vai ievainojuma dēļ, kā arī sievietēm grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt slimnieku, ievainoto, invalīdu un citu personu medicīnisko aprūpi; izsniegt medikamentus un veikt citas ārstēšanas procedūras, atbilstoši vecāko veselības aprūpes speciālistu norādījumiem; konsultēt grūtnieces par uztura un fizisko aktivitāšu nozīmi un uzraudzīt viņu veselības stāvokli; pieņemt dzemdības vai palīdzēt ārstam dzemdību gaitas vadīšanā; apmeklēt māmiņas pēcdzemdību periodā, vērot jaundzimušo attīstību un konsultēt vecākus bērnu kopšanā; izglītot ģimenes plānošanas jautājumos.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: slimību ārstēšanas, slimnieku un dzemdību aprūpes teorētiskie pamati un prakse, ārstēšanas un aprūpes paņēmieni; darbā lietojamo līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; ārstēšanas un aprūpes procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūto prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu personu drošību savas darbības rezultātā; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3221 Medicīnas māsu profesiju speciālisti

3221 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEDICĪNAS MĀSU PROFESIJU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veselības aprūpes vecākā speciālista vadībā veic medicīnisko aprūpi personām, kurām tā nepieciešama sakarā ar novecošanos, slimību, ievainojumu vai citiem fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt slimnieku, ievainoto, invalīdu un citu personu medicīnisko aprūpi; izsniegt medikamentus un veikt ārstēšanas procedūras, atbilstoši ārsta vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem; uzraudzīt, novērot un dokumentēt pacienta veselības stāvokli; piedalīties pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā; palīdzēt gatavot ārstēšanai pacientus ar psihiskām slimībām; palīdzēt cilvēkiem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem sociālās adaptācijas jomā; sniegt medicīnisko palīdzību mājās; sniegt medicīnisko palīdzību iedzīvotāju grupām vai cilvēkiem viņu darbavietās, konsultēt medicīniskās palīdzības jautājumos.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3221 01 MĀSA (Medicīnas MĀSA) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.45. apakšnodaļā)

3221 02 Iecirkņa MĀSA

323 MAZĀ GRUPA

ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti, izmantojot augu valsts preparātus, jogu un citas metodes un principus, kas balstītas zināšanās par dažādu kultūru tradīcijām un metodēm, nodarbojas ar cilvēka slimību, traucējumu un traumu profilaksi un ārstēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientus, lai noteiktu slimības vai sūdzības raksturu un nepieciešamo ārstēšanu; ārstēt slimības un traumas, izmantojot dabas dziedniecības līdzekļus (augus, kukaiņus, dzīvnieku ekstraktus u.c.) un citas tautas ārstniecības metodes, kas stimulē organisma darbību; dziedināt un palīdzēt, lai veicinātu atveseļošanās un psihofiziskā stāvokļa uzlabošanas procesus, izmantojot jogas terapijas metodes, vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības, mācīt, kā izpildīt jogas vingrinājumus, kā izmantot relaksācijas un vizualizācijas tehnikas, meditāciju, elpošanas vingrinājumus un pašmasāžas paņēmienus vispārējā fiziskā un psihiskā stāvokļa uzlabošanai un nostiprināšanai, konsultēt par jogas uztura izvēli, masāžas un pašmasāžas eļļu un citu preparātu izvēli, pašmasāžas veikšanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar psihofiziskā stāvokļa uzlabošanu un nostiprināšanu; nosūtīt pacientus un konsultēties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati un prakse, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūto prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu personu drošību savas darbības rezultātā; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti

3230 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3230 01 Dziednieks

3230 02 FITOTERAPEITS

3230 03 Jogas TERAPEITS

3230 04 Jogas MEISTARS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.8.apakšnodaļā)

3230 05 Jogas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.6.apakšnodaļā)

324 MAZĀ GRUPA

VETERINĀRFELDŠERI UN veterinārārstu ASISTENTI

Šīs mazās grupas speciālisti konsultē, diagnosticē, veic profilakses darbu veterinārmedicīnas jomā, bet viņu darbības joma ir ierobežota, un viņi veic mazāk sarežģītus darbus nekā veterinārārsti, palīdz veterinārārstiem, sagatavo un uzrauga instrumentus un ierīces, sagatavo materiālus un dzīvniekus apskatei un ārstēšanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas dzīvnieku ārstēšanas jautājumos; apskatīt dzīvniekus un noteikt diagnozi, ja nepieciešams, nosūtīt pie veterinārārsta; ārstēt slimus vai savainotus dzīvniekus; sagatavot dzīvnieku ārstēšanai nepieciešamos instrumentus un materiālus; veikt tehniskus uzdevumus dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā; sagatavot dzīvniekus apskatei un ārstēšanai un, ja nepieciešams, nodrošināt miera stāvokli.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati un prakse, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūto prasmi, tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu personu drošību savas darbības rezultātā; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti

3240 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VETERINĀRfeldšeri UN veterinārārstu ASISTENTI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3240 01 VeterinārĀRSTA ASISTENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.7.apakšnodaļā)

3240 02 Veterinārfeldšeris

3240 03 Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS

325 MAZĀ GRUPA

CITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti veic tehniskās funkcijas medicīnas, stomatoloģijas, sanitārijas, veselības aizsardzības un radniecīgās nozarēs.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– asistēt zobārstam zobārstniecisko manipulāciju laikā, konsultēt sanitārijas un higiēnas apstākļu uzlabošanas jautājumos; piedalīties medikamentu un citu farmācijas produktu gatavošanā un sadalē; izgatavot optiskās lēcas; uzraudzīt un kontrolēt normatīvo prasību ievērošanu veselības un darba aizsardzības un preču un pakalpojumu drošības jomā; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati un prakse, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3251 Zobārstu asistenti un palīgi

3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti

3254 Optiķi

3255 Fizioterapijas speciālisti

3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti

3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki

3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti

3251 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ZOBĀRSTU ASISTENTI UN PALĪGI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti asistē zobārstam mutes dobuma ārstēšanas procesā, veic profilakses darbu, pēc zobārsta norādījumiem sagatavo darbam instrumentus, iekārtas un materiālus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– informēt iedzīvotāju grupas un atsevišķas personas mutes dobuma higiēnas, diētiskā uztura un citos profilakses jautājumos; veikt pirmreizējo zobārstniecisko apskati; sagatavot medicīnas dokumentāciju, instrumentus, iekārtas un zobārstniecības materiālus; diagnosticēt, konsultēt un ārstēt vienkāršās zobu kariesa formas, kā arī izdarīt zobu ekstrakcijas, strādājot zobārsta vadībā un uzraudzībā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3251 01 Zobu FELDŠERIS

3251 02 Zobu HIGIĒNISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.37.apakšnodaļā)

3251 03 Zobārsta ASISTENTS

3252 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEDICĪNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS UN INFORMĀCIJAS APSTRĀDES SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti atbilstoši medicīniskajām, juridiskajām, ētikas un administratīvajām prasībām veselības aprūpes pakalpojumu jomā vāc, apstrādā un uztur pacientu medicīniskos datus slimnīcās un citās veselības aprūpes institūcijās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, izveidot, uzturēt un strādāt ar veselības datu glabāšanas un apstrādes sistēmām; apkopot, klasificēt, kodēt, uzglabāt un analizēt pacientu medicīnisko informāciju; pārbaudīt datu pareizību un atbilstību; nodrošināt datu konfidencialitāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības prasībām; pārraudzīt lietvedības un administratīvos darbiniekus, kas iesaistīti medicīniskās dokumentācijas apstrādē.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3252 01 Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes informācijas KODĒTĀJS

3252 02 Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes KOREKTORS

3254 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

OPTIĶI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti izgatavo optiskās lēcas atbilstoši oftalmologa vai optometrista izrakstītai receptei, veic briļļu un citu redzes korekcijas līdzekļu labošanu un atjaunošanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– atbilstoši optisko līdzekļu receptei izgatavot briļļu lēcas, pieslīpēt un iemontēt tās briļļu ietvaros, pielāgot briļļu rāmi personas sejas un acu īpatnībām; informēt par briļļu, kontaktlēcu vai citu redzes uzlabošanas līdzekļu pareizu lietošanu; palīdzēt klientiem pareizi izvēlēties ietvarus vai kontaktlēcas.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

3254 01 OPTIĶIS

3255 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FIZIOTERAPIJAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic fizikālās terapijas procedūras saskaņā ar fizioterapeita vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt masāžu, lai uzlabotu asinsriti, nomierinātu nervu sistēmu, likvidētu sauso dzīslu savilkšanos un sniegtu citādus terapeitiskos efektus; instruēt, motivēt un palīdzēt pacientiem fizisko vingrinājumu laikā; veikt manuālās terapijas, sildīšanas, gaismas, skaņas, ūdens, ultraskaņas un citas fizikālās terapijas procedūras; novērot pacienta stāvokli ārstniecisko procedūru laikā, novērtēt to efektivitāti; kopā ar veselības aprūpes vecāko speciālistu pārrunāt pacienta ārstēšanas gaitu un nepieciešamības gadījumā lemt par ārstēšanas plāna koriģēšanu; apmācīt pacientus tehnisko palīglīdzekļu lietošanā; veikt akupresūras vai Šiatsu un citas atveseļošanos veicinošas procedūras, piemēram, ar infrasarkanajiem stariem, mitrajām kompresēm, ledu, ēteriskajām eļļām, augiem un minerāliem; konsultēt iedzīvotāju grupas vai atsevišķas personas par pareizu ķermeņa stāvokli darba procesā, lai izvairītos no traumām, liekas spriedzes, kā arī lai nostiprinātu muskulatūru; praktizēt ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicināt pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3255 01 MASIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija)

3255 02 FIZIOTERAPEITA asistents

3255 03 Bērnu MASIERIS

3255 04 ERGOTERAPEITA ASISTENTS

3255 05 REITTERAPEITA ASISTENTS

3255 06 Akupresūras SPECIĀLISTS

3255 07 Siatsu SPECIĀLISTS

3255 08 MASIERIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.40.apakšnodaļā)

3257 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VIDES UN DARBA AIZSARDZĪBAS INSPEKTORI UN ASISTENTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti uzrauga un kontrolē normatīvajos aktos noteiktās prasības apkārtējās vides faktoriem, kas var ietekmēt cilvēka veselību, veselību un drošību darbavietā, kā arī preču un pakalpojumu drošību. Veselības aprūpes vecāko speciālistu uzraudzībā ievieš un novērtē sanitārijas pasākumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba un produktu drošības un higiēnas jomā; kontrolēt higiēnas un darba aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu darbavietās; veikt nepieciešamos pasākumus sanitārijas apstākļu uzlabošanai un gaisa, ūdens, augsnes, pārtikas produktu piesārņojuma novēršanai; novērtēt sanitāro normu ievērošanu, apstrādājot pārtikas produktus, kontrolēt pārpalikumu iznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; veikt profilakses un neitralizēšanas pasākumus, likvidēt slimību pārnēsātāju organismus vai kaitīgās vielas; noteikt apjomu un izmaksas projektiem darba aizsardzības un higiēnas jomā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3257 01 Valsts /darba INSPEKTORS

3257 02 Darba INSPEKTORS

3257 03 Vides aizsardzības inspektors

3257 04 Sanitārais INSPEKTORS

3257 05 Higiēnas DEZINFEKTORS

3257 06 Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

3257 07 ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS

3258 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DARBINIEKI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un transportē personas uz ārstniecības iestādēm.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai vai veselībai bīstamā kritiskā stāvoklī; izmeklēt pacientu, noteikt diagnozi un izvērtēt pacienta veselības stāvokļa smaguma pakāpi; saskaņā ar protokolu veikt ārstnieciskās procedūras; atdzīvināt un defibrilēt pacientus un lietot dzīvības uzturēšanas iekārtas; transportēt pacientus uz/no ārstniecības iestādēm; apmācīt pirmās palīdzības sniegšanā.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

3258 01 Neatliekamās palīdzības ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)

3259 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI

Šajā atsevišķajā grupā klasificē pārējos, citur neklasificētos veselības aprūpes speciālistus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu un diagnosticēt saslimšanu vai problēmu; novērot un dokumentēt ārstēšanas gaitu un rezultātus; veikt sejas un ķermeņa ādas apstrādes procedūras; nepieciešamības gadījumā nosūtīt pacientu pie veselības aprūpes vecākā speciālista vai speciālista; strādāt ar veseliem cilvēkiem, veicot sejas un ķermeņa SPA un estētisko kopšanu; veikt profilaktisko un kosmētisko masāžu un ķermeņa kopšanas procedūras; pārvaldīt SPA masāžas tehnikas („Stoun” masāža, šokolādes ietīšana, dzintaru terapija, krāsu terapija, Latvijas un citu tautu sejas un ķermeņa kopšanas tradīcijas); veikt SPA, izmantojot vingrojumus un fizisko slodzi, galvaniku, jonofrēzi, press- un vakuumaparātus; veikt ūdens un termālās procedūras, kā arī etniskos un rituālos SPA; izvērtēt klientus, plānot un īstenot procedūras, izmantojot kā palīglīdzekļus eļļas (augu, ēteriskās un citas dabīgās aktīvās vielas); konsultēt klientus; lietot atbilstošas darba tehnoloģijas ar eļļām un profesionālās aromterapeita darbības metodes; ievērot sanitāri higiēniskās normas un profesionālo ētiku; veicināt klientu labsajūtas un psiholoģiskā komforta uzturēšanu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3259 01 ORTOĒPISTS

3259 02 ORTOFONISTS

3259 03 ORTOOPTIĶIS

3259 04 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā) (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.17.apakšnodaļā)

3259 05 KOSMĒTIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.8.apakšnodaļā)

3259 06 Solārija DARBINIEKS

3259 07 SPA SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.27. apakšnodaļā)

3259 08 AromTERAPEITS

33 APAKŠGRUPA

KOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas speciālisti veic tehniskus darbus finanšu, tirdzniecības, uzņēmuma pārvaldes, grāmatvedības uzskaites praktiskās realizācijas, kā arī juridisko, statistisko un citu pakalpojumu veidu jomā, veic valstisku darbību personāla sadalē, Latvijas Republikas valsts robežas apsardzībā un kontrolē, muitas darbībā, aplikšanā ar nodokļiem, sociālajā nodrošināšanā, licenču izsniegšanā, policijas darbībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt speciālu komerciālo darbību, kas saistīta ar vērtspapīriem, apdrošināšanu un īpašumu; organizēt ceļojumus; organizēt tehnisko un citu preču vairumtirdzniecību; veikt novērtētāju un izsolītāju funkcijas; veikt darbību, kas saistīta ar uzņēmuma pārvaldīšanu, grāmatvedības uzskaiti, juridiskiem, statistiskiem un cita veida pakalpojumiem; veikt valstisku darbību šādās jomās – personāla sadale, Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība un kontrole, muitu nodevas, sociālā nodrošināšana, policija; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas speciālistus vada vadītāji vai vecākie speciālisti.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

331 Finanšu un matemātikas speciālisti

332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki

333 Komercpakalpojumu speciālisti

334 Administratīvie un specializētie sekretāri

335 Valsts varas īstenošanas speciālisti

331 MAZĀ GRUPA

FINANŠU UN MATEMĀTIKAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti pērk un pārdod finanšu vērtspapīrus, ārzemju valūtu, noformē dažādus apdrošinājuma veidus, nekustamo īpašumu, veic ceļojumu pakalpojumus, darbojas kā vairumtirdzniecības aģenti, novērtē preces, nekustamo un citu īpašumu un pārdod to izsolē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt finanšu vērtspapīru, ārzemju valūtas, preču un nekustamā īpašuma tirgus tendences; sniegt konsultācijas; veikt dažādu preču, tehnisko iekārtu un ierīču vairumtirdzniecību ražotāja vai importētāja uzdevumā; novērtēt nekustamo vai cita veida īpašumu un pārdot to izsolē; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie pamati, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri

3312 Kredītu un aizņēmumu speciālisti

3313 Grāmatvedības speciālisti

3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti

3315 Novērtētāji un izsolītāji

3311 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VĒRTSPAPĪRU UN FINANŠU MĀKLERI UN BROKERI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti pērk un pārdod vērtspapīrus, akcijas, obligācijas un citus finanšu dokumentus, pērk un pārdod ārzemju valūtu biržās, pamatojoties uz klientu pilnvarām, vai pilnvaro darījumu ar klientiem vai to vecākajiem administratoriem, pilnveido kredītiestāžu korespondentattiecību tīklus, analizē korespondētājbanku finanšu stāvokli, kontrolē reģiona filiāļu darbības visus virzienus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt informāciju par klienta vai sabiedrības materiālo stāvokli pirms investīcijas darījuma; analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšu dokumentu, tai skaitā arī ārzemju valūtās, tirgus tendences, pārvaldīt finanšu institūciju aktīvu kopumu; informēt iespējamos pircējus par tirgus apstākļiem un perspektīvām; veikt darījumus ar vērtspapīriem un obligācijām; sadalīt akcijas un obligācijas tirgū, lai palielinātu klienta kapitālu; reģistrēt orderus un tos nodot, pērkot un pārdodot vērtspapīrus, akcijas, obligācijas un citus finanšu dokumentus; veikt valdības finanšu aģenta funkcijas ārvalstu kredītu uzskaitē un apkalpošanā, veikt dokumentāros norēķinus starptautiskā tirdzniecībā, veikt ārzemju valūtas operāciju darījumus; optimizēt korespondētājbanku tarifus; analizēt ekonomisko un sociālo situāciju reģionā vai pilsētā un novērtēt uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību un pilnveidošanas iespējas; uzturēt sakarus ar esošajiem klientiem, piesaistīt jaunus, izvēlēties klientam vispiemērotākos pakalpojumus; nodrošināt bankas un tās klientu norēķinus; konsultēt klientus par bankas pakalpojumiem un produktiem; esošajiem un potenciālajiem klientiem sniegt vispārēju informāciju par banku darbību un to veidošanās vēsturi, par bankas īpašniekiem (akcionāriem) un par bankas piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem; prast atvērt un apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; veikt klientu padziļinātu izpēti; veikt kreditēšanas operācijas un nodrošināt to kvalitatīvu novērtējumu; izpildīt kases operācijas, ārvalstu valūtu operācijas; nodrošināt bankas operāciju uzskaiti; pielietot informācijas tehnoloģijas; pārzināt banku attālinātos norēķinus; pārzināt banku darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus un banku komercdarbības vidi; informēt un konsultēt klientus par maksājumu karšu pakalpojumiem, analizēt datus par maksājumu karšu darbību un izmantošanu; izgatavot maksājumu kartes, nodrošināt to darbību; vadīt maksājumu karšu izplatīšanu un apkalpošanu; veikt risku analīzi; vadīt esošo bankas produktu attīstību un uzlabošanu, izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus, pārraudzīt to ieviešanu; izstrādāt finanšu institūcijas procedūras, sniegt konsultācijas metodikā; sniegt konsultācijas, izpildīt pa telefonu saņemtos klienta uzdevumus; bloķēt kartes; aizpildīt deklarācijas; nodrošināt bankas maksājumu sistēmu operacionālo darbību un risināt visus ar sistēmu funkcionēšanu saistītos jautājumus; nodrošināt nepieciešamās maksājumu informācijas nosūtīšanu sistēmu dalībniekiem (kredītiestādēm, Latvijas Republikas Valsts kasei un citiem), konsultēt sistēmu dalībniekus par visiem ar bankas maksājumu sistēmu darbu saistītiem jautājumiem; uzkrāt un apkopot sistēmas statistiku; veikt dalībnieku bloķēšanu, izslēgšanu vai atjaunošanu, maksājumu sistēmās sekot dalībnieku likviditātei, sekot bloķēto maksājumu rindām; sadarboties ar maksājumu sistēmu dalībniekiem vai, ja nepieciešams, sākt šā jautājuma risināšanu; sniegt atzinumu par sistēmas darbību bloķējošām situācijām un pieņemt lēmumus par situācijas novēršanu; sekot uz dienas daļu izsniegto (intraday) kredītu izmantošanas un uz nakti izsniegto (overnight) kredītu piešķiršanas un atmaksas procesiem; nodrošināt Kredītu reģistra operācijas; piedalīties Kredītu reģistra sistēmas risku novērtēšanā; vadīt Kredītu reģistra dalībnieku un to pilnvaroto personu mācības darbā ar Kredītu reģistru; konsultēt Kredītu reģistra dalībniekus un citas juridiskās un fiziskās personas jautājumos par Kredītu reģistru; sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un pretenzijām; risināt visus ar Kredītu reģistra sistēmas funkcionēšanu saistītos jautājumus; sagatavot un analizēt Kredītu reģistra statistiku; reģistrēt nosūtīto, saņemto un iekšējo reklamāciju; reģistrēt un tehnoloģiski apstrādāt saņemto karšu operāciju dokumentu pieprasījumu; izskatīt un tehnoloģiski apstrādāt interneta tirgotāju karšu reklamācijas; izskatīt karšu lietotāju pretenzijas.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3311 01 STARPNIEKS

3311 02 Valūtas maiņas STARPNIEKS

3311 03 Investīciju STARPNIEKS

3311 04 Obligāciju STARPNIEKS

3311 05 Vērtspapīru un akciju STARPNIEKS

3311 06 Biržas MĀKLERIS

3311 07 Parādzīmju PĀRDEVĒJS

3311 08 Vērtspapīru tirgotājs

3311 09 Akciju STARPNIEKS

3311 10 DĪLERIS

3311 11 Banku SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.29.apakšnodaļā)

3311 12 Vērtspapīru INSPEKTORS

3311 13 Ārējā parāda ANALĪTIĶIS

3311 14 BROKERIS

3311 15 Reģiona VADĪTĀJS

3311 16 Vērtspapīru EKSPERTS

3311 17 Akreditīvu EKSPERTS

3311 18 Klientu apkalpošanas PĀRZINIS

3311 19 Norēķinu karšu PĀRZINIS

3311 20 Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS

3311 21 Korespondentattiecību ADMINISTRATORS

3311 22 Klientu (korporatīvo klientu) VADĪTĀJS (privātbaņķieris)

3311 23 Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā)

3311 24 Testa atslēgu ADMINISTRATORS (pārzinis)

3311 25 Norēķinu ADMINISTRATORS

3311 26 Klientu KONSULTANTS

3311 27 Maksājumu karšu SPECIĀLISTS

3311 28 Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS

3311 29 Maksājumu karšu ADMINISTRATORS

3311 30 Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS

3311 31 Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS

3311 32 METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā)

3311 33 Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS

3311 34 Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS

3311 35 Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS

3311 36 Muitas BROKERIS

3311 37 DEKLARANTS

3311 38 Maksājumu sistēmu EKSPERTS

3311 39 Kredītu reģistra EKSPERTS

3311 40 Reklamācijas SPECIĀLISTS

3312 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KREDĪTU UN AIZŅĒMUMU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti analizē un novērtē finanšu informāciju par kredīta vai aizdevuma pieteikumiem un izsaka savu viedokli par piekrišanu (noraidīšanu) aizdevuma vai kredīta piešķiršanai.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt informāciju par klienta vai sabiedrības materiālo stāvokli pirms kredīta vai aizdevuma darījuma sākšanas; konsultēt un piedalīties aizdevumu noteikumu apspriešanā, aizdevumu pieprasījumu dokumentu analīzē un aizdevumu izsniegšanas organizēšanā; sekot aizņēmēju finansiālā stāvokļa līmenim un nodrošinājumu (ķīlu) stāvoklim; veikt valsts ārējā parāda analīzi, izstrādāt ārējo aizņēmumu stratēģiju; attīstīt un izstrādāt līzinga projektus; attīstīt un izstrādāt faktūrkreditēšanas pakalpojumus; nodarboties ar klientiem izsniegto aizdevumu atgūšanu un restrukturizāciju; izstrādāt kredītreitinga noteikšanas kritērijus/metodikas, analizēt potenciālo un esošo darījumu partneru kredītspēju.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3312 01 Kredītu INSPEKTORS

3312 02 Kredītprojektu VADĪTĀJS

3312 03 Kredītu ANALĪTIĶIS

3312 04 Kredītportfeļa ADMINISTRATORS

3312 05 Aizdevumu ADMINISTRATORS

3312 06 Līzinga SPECIĀLISTS

3312 07 Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS

3312 08 Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS

3313 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GRĀMATVEDĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic pilnu finanšu operāciju uzskaiti uzņēmumos un pārbauda dokumentu noformēšanas pareizību, seko bankas finanšu resursu stāvoklim, nodrošina valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veic jebkura veida dokumentu norēķinus starptautiskā tirdzniecībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti; nodrošināt savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizēt uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus; gatavot finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopot, plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali; izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai; nodrošināt Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā; organizēt un vadīt citus darbiniekus; izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus finanšu jomā; kontrolēt valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veikt dokumentāros norēķinus starptautiskajā tirdzniecībā; pārbaudīt naudas maksājumus, ienākumus un citu finanšu operāciju dokumentu pareizību; uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus, pārcenot un norakstīt tos, uzskaitīt pilnvaras un kreditorus; kontrolēt un aprēķināt darba samaksu; gatavot finanšu pārskatus; lietot teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā; konsultēt grāmatvežus grāmatvedības programmas lietošanā; sniegt vispārēju informāciju esošajiem un potenciālajiem klientiem; apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; izpildīt kases operācijas un vienkāršākās valūtas operācijas; nodrošināt finanšu operāciju uzskaiti; veikt maksājumu un vērtspapīru norēķinu operācijas, kas saistītas ar ārvalstu rezervju pārvaldīšanas darījumiem, monetārās politikas darījumiem, kā arī ar klientu darījumu apkalpošanu; nodrošināt informācijas apriti ar korespondentbankām un citām bankām; uzskaitīt un pārbaudīt maksājumu un darījumu apstiprinājumu dokumentāciju; veikt ārvalstu korespondentkontu transakciju uzskaiti un kontroli; veikt norēķinus valdības finanšu aģenta funkcijas valdības līdzekļu (valdības aizņēmumi, Eiropas Savienības struktūrfondi un citi) apkalpošanā, gatavot pārskatus par valdības līdzekļu apkalpošanu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3313 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.30.apakšnodaļā)

3313 02 Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS

3313 03 Vērtspapīru GRĀMATVEDIS

3313 04 Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS

3313 05 Kontu OPERATORS

3313 06 Kontu ADMINISTRATORS

3313 07 Finanšu SPECIĀLISTS

3313 08 GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS)

3313 09 Finanšu DARBINIEKS

3313 10 Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

3313 11 Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS

3314 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

STATISTIKAS, MATEMĀTIKAS UN TĀM RADNIECĪGU JOMU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz palīdzību, plānojot un veicot matemātisko, statistisko un apdrošināšanas datu vākšanu, apstrādi un iesniegšanu, kuru darbību vada vecākie statistikas speciālisti.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt un apstrādāt valsts statistiskās informācijas datus; sniegt palīdzību, plānojot un veicot statistiskos, matemātiskos un apdrošināšanas rēķinus un ar tiem saistītos aprēķinus; gatavot darba apjomu, izmaksu un materiālu detalizētu novērtējumu; pildīt uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu un reģistrācijas, arī pētījumu kvalitātes kontroli; lietot standarta skaitļotāju programmu kompleksus apdrošināšanas, statistikas un matemātikas aprēķinu izpildei; gatavot apdrošināšanas, statistikas un matemātikas aprēķinus grafiski un tabulu veidā; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar skaitļotāju un modelējošo sistēmu izmantošanu un apkalpošanu uzskaitē un pētījumos; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu uzskaitei un pētījumiem, un to kvalitātes kontroli; lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas statistikas, matemātikas un apdrošināšanas aprēķinos; vākt, gatavot un analizēt statistikas un citus datus; plānot un veikt matemātisko, statistisko un apdrošināšanas datu apstrādi.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3314 01 STATISTIĶA PALĪGS

3314 02 GRĀMATVEŽA PALĪGS

3314 03 STATISTIĶIS

3314 04 AKTUĀRA ASISTENTS

3315 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

NOVĒRTĒTĀJI UN IZSOLĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti novērtē mantu un dažādas preces, kā arī zaudējumus atbilstoši apdrošināšanas līgumam, pārdod mantu un preces vairāksolīšanā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērtēt izejvielas, nekustamās mantas, rūpnieciskās iekārtas, personiskās mājas, mantas, mākslas priekšmetus, dārgakmeņus un citus objektus, ko piedāvā pārdošanai vai apdrošināšanai, un noteikt to vērtību; noteikt zaudējumu un kaitējuma apmērus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošinātāju atbildību, kad jāatlīdzina zaudējumi, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu; pārdot izsolēs dažādus īpašuma veidus, automobiļus, preces, mājlopus, mākslas un juvelieru izstrādājumus; identificēt, novērtēt transportlīdzekļu bojājumus, aprēķināt un pamatot atjaunošanas izdevumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3315 01 Apdrošināšanas INSPEKTORS

3315 02 Prasību INSPEKTORS

3315 03 IZSOLĪTĀJS

3315 04 Prasību KONSULTANTS

3315 05 NOVĒRTĒTĀJS

3315 06 Apdrošināšanas KONSULTANTS

3315 07 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS

332 MAZĀ GRUPA

TIRDZNIECĪBAS UN IEPIRKUMU AĢENTI UN STARPNIEKI

Šīs mazās grupas speciālisti pērk un pārdod finanšu vērtspapīrus, ārzemju valūtu, noformē dažādus apdrošinājumu veidus, nekustamo īpašumu, veic ceļojumu pakalpojumus, darbojas kā vairumtirdzniecības aģenti, novērtē preces, nekustamo un citu īpašumu un pārdod to izsolē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pirkt un pārdot patstāvīgi vai klienta uzdevumā; sniegt konsultācijas; veikt dažādu preču, tehnisko iekārtu un ierīču vairumtirdzniecību ražotāja vai importētāja uzdevumā; novērtēt nekustamo vai cita veida īpašumu un pārdot to izsolē.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie pamati, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3321 Apdrošināšanas pārstāvji

3322 Tirdzniecības pārstāvji

3323 Iepirkumu speciālisti

3324 Tirdzniecības starpnieki

3321 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

APDROŠINĀŠANAS PĀRSTĀVJI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz konsultācijas par visiem apdrošināšanas jautājumiem un noformē dažādus dzīvības un īpašuma apdrošināšanas veidus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt informāciju par klientu materiālo stāvokli, kas nepieciešama, nosakot piemērotus apdrošināšanas veidus un to noteikumus; veikt pārrunas ar klientu, nosakot riska pakāpi un veidu, kādā tiek apdrošināts, noteikt apdrošināšanas summu un maksāšanas noteikumus; apspriest noteikumus un sastādīt atkārtotus apdrošināšanas līgumus; apspriest lielu un speciālu projektu vai būvju apdrošināšanas noteikumus, sastādīt līgumus un konsultēt šajos jautājumos.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3321 01 Apdrošināšanas AĢENTS

3321 02 Apdrošināšanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.16.apakšnodaļā)

3321 03 Apdrošināšanas STARPNIEKS

3321 04 INSPEKTORS (apdrošināšanā)

3322 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti vairumā pārdod dažādas preces, tai skaitā iekārtas, ierīces un citu tehnisko produkciju, vai veic ar pārdošanu saistītos pakalpojumus un sniedz nepieciešamo speciālo informāciju.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt pasūtījumus un pārdot preces rūpniecības, mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības uzņēmumiem; pārdot tehniskās iekārtas, produkciju un ar to saistītos pakalpojumus komerciestādēm vai atsevišķām personām; sniegt iespējamiem pircējiem vispārējo un speciālo informāciju, kas raksturo iekārtu darbību, demonstrēt ietaišu darbību, paziņot klientu iebildumus un pretenzijas izgatavotājiem; apkalpot un piesaistīt jaunus klientus; konsultēt klientus par datortīklu tehnoloģijām; pārdot pa tālruni produkciju un pakalpojumu; piedalīties uzņēmuma darbības plāna un citu plānu sastādīšanā; kontrolēt rezultātu atbilstību noteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus; sadarboties ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem; sniegt informāciju par pakalpojumu produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; pieņemt pasūtījumus no klientiem pa tālruni, faksu vai e-pastu; pēc pārdošanas speciālista pieprasījuma zvanīt klientiem pa tālruni; sagatavot dažādas atskaites, analītiskus pārskatus; uzturēt, atjaunināt un veikt izmaiņas esošo klientu datubāzē; ja nepieciešams, apkalpot klientus tirdzniecības zālē, sniedzot informāciju par precēm un pakalpojumiem, kā arī risinot ar klientu radušās problēmsituācijas.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3322 01 Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS

3322 02 Tirdzniecības AĢENTS

3322 03 Izpārdošanas PĀRSTĀVIS

3322 04 Tirdzniecības PĀRDEVĒJS

3322 05 Ceļojošais PĀRDEVĒJS

3322 06 tirgotājs

3322 07 Tirdzniecības PĀRSTĀVIS

3322 08 Klientu /pārdošanas KONSULTANTS

3322 09 Pārdošanas SPECIĀLISTS

3322 10 Telefonbankas OPERATORS

3322 11 Pārdošanas SPECIĀLISTA ASISTENTS

3322 12 Tirdzniecības PĀRDEVĒJA ASISTENTS

3323 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEPIRKUMU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti uzpērk preces un sniedz pakalpojumus rūpniecības, komerciālo un citu iestāžu un organizāciju vārdā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt sarunas un noslēgt līgumus par iekārtu, izejvielu un produkcijas iepirkšanu rūpniecības uzņēmumiem, kā arī iepirkt preces, lai tās pārdotu; iegūt informāciju par tirgus konjunktūru, nepieciešamajām un esošajām rezervēm un noteikt iegādājamo preču daudzumu un kvalitāti, to vērtību, piegādes termiņu un citus līguma noteikumus; sastādīt regulāri papildināmo izejvielu un preču pasūtīšanas shēmas saskaņā ar apstiprinātajiem modeļiem, nosūtīt pasūtījumus; organizēt piegādājamo preču pieņemšanu; uzkrāt informāciju par izejvielu un preču pieprasījuma izmaiņām un dažādu piegādātāju darbības kvalitāti; analizēt izejvielu un preču krājumus uzņēmumā un to kustību noliktavās; veikt pircēju pasūtījumu apstrādi un sagatavot preces nosūtīšanai; analizēt preču nosūtīšanas maršrutus, sekot pārvadātāju darba kvalitātei; koordinēt preču plūsmas un krājumus; analizēt uzņēmuma loģistikas izmaksas sadarbībā ar tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem un koordinēt pasūtījumus krājumu papildināšanai; sekot pasūtīto piegāžu atrašanās vietai piegādes procesā un pēc nepieciešamības nodrošināt to izkraušanu un glabāšanu uzņēmuma noliktavā; organizēt preču glabāšanu noliktavā, to komplektāciju un savlaicīgu sadali un nosūtīšanu pircējiem; veikt pasūtīto preču komplektēšanu; kārtot preču transportēšanas pavaddokumentāciju, attiecības ar ekspeditoriem, transporta organizācijām; kontrolēt preču virzību starptautiskajā un nacionālajā līmenī līdz pircējam; pasūtīt un koordinēt starptautiskus jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos veikt pasažieru plūsmas analīzi, izmaksu kontroli; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem analizēt pasažieru apmierinātības līmeni; veikt maršrutu plānošanu un izstrādi atbilstoši pasažieru plūsmai; sekot pasažieru pārvadājumu regularitātes un pietiekamības nodrošināšanai vietējos un starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai dzelzceļa pasažieru pārvadājumos; izstrādāt atbilstošo iepirkumu dokumentāciju; kontrolēt iepirkumu virzību un izpildi; organizēt un vadīt iepirkumu konkursus (organizēt un izsludināt iepirkumu procedūras, organizēt un protokolēt iepirkumu komisijas sanāksmes); sastādīt un slēgt līgumus ar telpu iznomātājiem un citiem piegādātājiem; plānot savas darbības jomas attīstību un nepieciešamos materiālos resursus; organizēt un kontrolēt mantisko vērtību pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izsniegšanu; pārbaudīt saņemto mantisko vērtību atbilstību pamatdokumentiem; organizēt mantisko vērtību izvietošanu telpās un uzglabāšanu; organizēt, saskaņot un kontrolēt uzņēmuma autoparka un degvielas karšu uzskaiti un dokumentācijas apriti; īstenot un kontrolēt konkrētas preču grupas iepirkumu plānu saskaņā ar gada plānu un ievērojot uzņēmuma noteiktās prioritātes un stratēģiju; sniegt priekšlikumus plāna izmaiņām atbilstoši izmaiņām tirgū, piegādātāju piedāvājumiem un preču kategoriju izmaiņām kopumā; savlaicīgi veikt preču pasūtījumus un sniegt ieteikumus preču realizēšanai, uzņēmuma maksimāli efektīvas darbības nodrošināšanai; uzturēt un koriģēt nepieciešamos preču krājumus, ievērojot krājumu aprites normas; izvērtēt neaktuālas, mazkustīgas un defektīvas preces; veidot preču pārdošanas cenas saskaņā ar tirgus situāciju, izmaksām un uzņēmuma noteiktajiem mērķiem; sagatavot preču piedāvājumus akcijām un regulāri tos atjaunot, saskaņojot tos ar iepirkumu speciālistu; regulāri atjaunot un apstrādāt uzņēmuma pārdošanas katalogu; apkopot un sagatavot pasūtījuma veikšanai nepieciešamo informāciju; izskatīt un novērtēt jaunu piegādātāju piedāvājumus, saskaņojot tos ar iepirkumu speciālistu; sagatavot pārskatus par piegādātāja pārdošanas rezultātiem; plānot un nodrošināt loģistiku valsts amatpersonu dalības sanāksmēm; plānot un sniegt atbalstu uzņēmuma sūtījumu un korespondences piegādes procesā; piedalīties uzņēmuma reprezentācijas pasākumu tehniskajā nodrošināšanā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3323 01 Iepirkumu SPECIĀLISTS

3323 02 Loģistikas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.31.apakšnodaļā)

3323 03 Iepirkumu AĢENTS

3323 04 Sagādes AĢENTS

3323 05 SAGĀDNIEKS

3323 06 Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

3323 07 Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

3323 08 Preču IEPIRCĒJS

3323 09 Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

3323 10 Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

3323 11 TIRGZINIS

3323 12 Vairumtirdzniecības AĢENTS

3323 13 Preču kategoriju VADĪTĀJS

3323 14 Iepirkumu SPECIĀLISTA ASISTENTS

3324 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TIRDZNIECĪBAS STARPNIEKI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti pērk un pārdod preces, parasti vairumā, preču tirgus izsolēs vai tieši tirgū.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodibināt kontaktus starp preču produkcijas un pakalpojumu pircējiem un pārdevējiem; analizēt klienta prasības pērkot vai pārdodot, kā arī sniegt konsultācijas; organizēt izsoļu katalogu iesniegšanu, noteikt preču nosūtīšanas cenu; apmeklēt izsoles un tirgu un celt cenas izsolēs klienta vārdā; veikt sarunas ar klientu par izsolēs nepārdoto preču uzpirkšanu un pārdošanu; saņemt kravas vietas, noteikt pārtransportēšanas cenu un piedzīt to no klienta.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3324 01 Pārtikas preču STARPNIEKS

3324 02 Tirdzniecības STARPNIEKS

3324 03 Transporta STARPNIEKS

3324 04 Tirdzniecības BROKERIS

333 MAZĀ GRUPA

KOMERCPAKALPOJUMU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti veido kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem, ja tiek pirktas un pārdotas preces vairumā, veic muitas nodevu procedūras, noformē apdrošināšanas un eksporta licences, meklē darba vietas darba meklētājiem, kā arī meklē darbiniekus vakantām darba vietām vai slēdz darba līgumus ar personām par noteikta darba veikšanu atbilstoši darbuzņēmēja lūgumam, konsultē klientus atbilstoši apģērba etiķetes standartiem, piedāvā citus komercpakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pirkt un pārdot preces vairumā; veikt muitas nodevu noformēšanas operācijas; nodrošināt eksporta un apdrošināšanas licenču noformēšanu; sameklēt vakantas darba vietas darba meklētājiem; meklēt darbiniekus vakantām darba vietām vai darba līguma noslēgšanai noteiktam darbam uzņēmumā; meklēt vakantas darba vietas darba meklētājiem; pārdot reklāmas vietu plašsaziņas līdzekļos, komercinformāciju un tamlīdzīgus komercpakalpojumus; organizēt kontraktu slēgšanu ar sportistiem, aktieriem, kā arī grāmatu izdevējiem lugu iestudēšanai, muzikālu mākslas darbu atskaņošanai, ierakstīšanai un muzikālās produkcijas pārdošanai; sniegt konsultācijas klientiem, izvēloties apģērbu atbilstoši etiķetei; sekot jaunākajām modes tendencēm, pilnveidot savas zināšanas un sadarboties ar apģērbu māksliniekiem – dizaineriem, krāsu stilistiem.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3331 Preču pārvadājumu aģenti

3332 Konferenču un pasākumu organizatori

3333 Nodarbinātības aģenti

3334 Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti

3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti

3331 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

PREČU PĀRVADĀJUMU AĢENTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic preču pārvadājumu muitas procedūras un nodrošina apdrošināšanas, eksporta un importa licenču un citu dokumentu noformēšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– realizēt importa un eksporta pārvadājumus, atbrīvojot preces no muitas nodevas, noformēt apdrošināšanas dokumentus; nodrošināt importa un eksporta licenču noformēšanu; parakstīt un izsniegt dokumentus, kuros fiksēti kravas pārvadāšanas līguma noteikumi; veikt muitas dokumentu noformēšanu; organizēt produkcijas piegādi no ārvalstu sadarbības partneriem; veikt importēto produktu nepārtrauktu kontroli un plānveidīgu pasūtīšanu saskaņā ar uzņēmuma budžetu, ražošanas plānu un pārdošanas aktivitātēm.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3331 01 Ekspedīcijas AĢENTS

3331 02 Realizācijas AĢENTS

3331 03 EKSPEDITORS

3331 04 DEKLARĒTĀJS

3331 05 Importa un eksporta SPECIĀLISTS

3332 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

KONFERENČU UN PASĀKUMU ORGANIZATORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti plāno un organizē konferences, seminārus, banketus un dažāda veida pasākumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un organizēt konferences, seminārus, banketus, kāzas un citus pasākumus; risināt jautājumus par telpu un iekārtu īri, ēdināšanas pakalpojumiem, transportu un pasākuma dalībnieku izmitināšanu; apzināt klientu vajadzības; organizēt pasākuma dalībnieku reģistrāciju; pārzināt pasākuma budžetu un iekļauties tajā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3332 01 Konferenču un pasākumu ORGANIZATORS

3332 02 Kāzu PLĀNOTĀJS

3333 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

NODARBINĀTĪBAS AĢENTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti meklē vakantas vietas personām, kas meklē darbu, meklē darbiniekus darba devējam, izstrādā līgumus noteiktu darbu veikšanai atbilstoši iestāžu, tai skaitā arī valsts iestāžu, pieprasījumam.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus personām, kas meklē darbu; sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus darba devēja vai darbinieka uzdevumā; apspriest kvalifikācijas un citus noteikumus, kas tiek izvirzīti nolīgstamajiem darbiniekiem, slēdzot līgumus ar darba devēju pārstāvjiem; meklēt darbiniekus ar noteiktu kvalifikāciju un nokārtot nepieciešamās formalitātes, ievērojot nacionālās un starptautiskās tiesību normas; nodrošināt darba līgumu atbilstību tiesību normām, sagatavot to projektus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3333 01 Nodarbinātības AĢENTS

3333 02 Nodarbinātības organizators

3334 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MĀKLERI UN ĪPAŠUMU PĀRVALDES SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti pērk, pārdod, nomā nekustamo īpašumu un maksā nomu, parasti klientu vārdā un ar viņu pilnvarām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt informāciju par pārdodamo vai iznomājamo īpašumu, tā īpašnieka materiālo stāvokli un noteikumiem iespējamiem pircējiem vai nomātājiem; parādīt pārdodamo vai iznomājamo īpašumu un paskaidrot pārdošanas vai nomas noteikumus iespējamiem pircējiem vai nomātājiem; organizēt īpašuma vai nomas tiesību nodošanu un līguma parakstīšanu; vākt nomas maksu un naudas summas par obligācijām, ar īpašnieka pilnvaru apskatīt īpašumu pirms nomas līguma noslēgšanas, nomāšanas laikā un pēc nomas līguma izbeigšanās; izvērtēt situāciju nekustamā īpašuma tirgū; organizēt un piedalīties reklāmas pasākumos; noteikt komercsabiedrības mērķus; izvēlēties efektīvākos projektu ieguldījumus nekustamā īpašuma jomā; konsultēt klientus; strādāt pārdevēja, pircēja vai nomnieka interesēs.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3334 01 Īpašuma AĢENTS

3334 02 Nekustamā īpašuma AĢENTS

3334 03 Īpašuma PĀRDEVĒJS

3334 04 Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS

3334 05 Dzīvokļu AĢENTS

3334 06 Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS

3339 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti organizē lietišķus kontaktus, piedāvā reklāmas plašsaziņas līdzekļos, transporta pakalpojumus, kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus, nodrošina komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos, organizē un kontrolē komercpakalpojumu iestāžu reklāmpasākumus, organizē kontraktu slēgšanu ar sportistiem, aktieriem, kā arī ar grāmatizdevējiem par lugu iestudēšanu, muzikālo mākslas darbu atskaņošanu, to ierakstu un muzikālās produkcijas pārdošanu, konsultē klientus atbilstoši apģērba etiķetes standartiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, organizēt un kontrolēt procesus ražošanas un pakalpojumu nozarēs; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus; pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem un institūcijām; sniegt konsultācijas par saimnieciskās darbības organizēšanu un rezultativitātes paaugstināšanu; piedalīties nepieciešamo resursu plānošanā, sagādē un produkcijas realizācijā; organizēt vai veikt struktūrvienības iekšējo pārskatu un atskaišu sagatavošanu un prezentēšanu uzņēmuma vadībai; sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; sagatavot reklāmas kampaņu; pieskaņot reklāmpasākumus sabiedriskajiem pasākumiem; administratīvi nodrošināt apstiprināto reklāmas kampaņu un budžetu, kontrolēt un optimizēt izdevumus; pētīt reklāmas kampaņu efektivitāti; veikt tirgvedības un reklāmas komunikācijas projektu/kampaņu plānošanu, to izstrādes un īstenošanas organizēšanu; organizēt lietišķus kontaktus; piedāvāt reklāmas plašsaziņas līdzekļos; nodrošināt komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos; organizēt un kontrolēt komercpakalpojumu iestāžu reklāmpasākumus, organizēt līgumu slēgšanu; konsultēt klientus atbilstoši komercdarbības etiķetes standartiem; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktā informācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; mācēt pareizi redzēt proporcionālas attiecības starp apģērbiem: žakete un svārki, žakete un bikses un precīzi noteikt pareizās proporcijas, pareizu savstarpējo toņu gammu individuāli katram klientam, izvēloties apģērbu atbilstoši etiķetei; sadarboties ar apģērbu māksliniekiem – dizaineriem, krāsu stilistiem; novērot sava uzņēmuma darbības ārējās vides un iekšējā stāvokļa attīstību; vākt un apkopot aktuālo informāciju par publiskajiem viedokļiem, to galvenajām iezīmēm; piedalīties bukletu, brošūru, ziņu kopu, gada atskaišu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā un preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu organizēšanā; sniegt informāciju par savu uzņēmumu, pārliecināt un veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos; sekmēt dažādu publisku atbalstu uzņēmuma darbībai; veicināt darbinieku lojalitāti uzņēmumam; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodarboties ar dārzkopības produkcijas ražošanu nelielā uzņēmumā vai lielākā uzņēmumā ar ražošanas materiālu sagādi un saražotās produkcijas realizāciju, kā arī grāmatvedības datu uzskaiti un apstrādi; nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu; organizēt lauksaimniecības produktu ražošanu un pārdošanu; koordinēt lauksaimniecības darbības veikšanai nepieciešamo resursu (tai skaitā Eiropas Savienības finansējuma) ieguvi un sadali; organizēt lauksaimniecības darbu, tehnoloģiskos procesus; sekot līdzi aktivitātēm lauksaimniecības nozarē gan Latvijā, gan pasaulē; orientēties lauksaimniecības produktu attīstības tendencēs un galvenajos statistikas rādītājos; organizēt saimniecisko darbību; plānot komercdarbību struktūrvienībā vai uzņēmumā; sniegt konsultācijas par ražošanas organizāciju, produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; īstenot projektus; veikt stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un ražotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu; plānot, organizēt un kontrolēt ražošanas un apkalpošanas procesus, nodrošināt personāla vadīšanu; plānot uzņēmuma attīstību; apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; uzkrāt, grupēt un apstrādāt ekonomikas informācijas datus; nodrošināt informāciju uzņēmuma mērķu un uzdevumu sasniegšanai; iepirkt un pārdot gatavo produkciju mākslas un amatniecības jomā; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības; piedalīties kultūras preču izstāžu un reklāmas kampaņu organizēšanā; sagatavot dokumentus zāļu reģistrācijai; veidot un nosūtīt ražotnēm zāļu iepakojumu maketus, pārbaudīt un apstiprināt gatavos iepakojumus; veidot un adaptēt zāļu marķējumus, lietošanas instrukcijas un aprakstus; organizēt zāļu reģistrācijas dokumentācijas tulkošanu no angļu valodas latviešu valodā; sagatavot reklāmas materiālus; izstrādāt ilgtermiņa tirgvedības, sabiedrības izglītošanas un reklāmas plānus, tos īstenot un novērot; organizēt un īstenot dažādās auditorijās tirgvedības, sabiedrības informēšanas un reklāmas pasākumus; nodrošināt speciālistu un darbinieku sagatavotību produktu ieviešanas un citu kampaņas plānu izpildei; pasūtīt un veikt tirgus pētījumus; analizēt dažādus pētījumu un statistikas datus; apkopot un apstrādāt informāciju; piedalīties pētnieku un pētījumu centru izvēlē, novērtēt to piemērotību; būt atbildīgiem par pētnieku sanāksmju organizēšanu un norisi; piedalīties starptautiskās pētījumu novērotāju sanāksmēs; sagatavot dokumentāciju, kas nepieciešama atļauju saņemšanai klīnisko pētījumu sākšanai; sagatavot korespondenci pētījuma laikā; būt atbildīgiem par savlaicīgiem pētījumu materiālu pasūtījumiem, šo pētījumu materiālu savlaicīgu izsniegšanu pētījumu centriem un neizlietoto pētījumu materiālu izņemšanu no pētījumu centriem; regulāri novērot pētījumus; iepirkt izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus; nodrošināt atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošināt kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; sekot krājumu glabāšanai un noformēšanai uzņēmuma struktūrvienībās; nodrošināt aktuālās informācijas publicēšanu uzņēmuma mājaslapās un saistītajos kanālos; izveidot un uzturēt uzņēmuma profilu sociālajos tīklos; nodrošināt komunikāciju sociālajos tīklos; plānot un kontrolēt tirdzniecības un tirgvedības aktivitātes sociālajos medijos; sagatavot un nodrošināt jauninājumu nosūtīšanu uzņēmuma klientiem un darbiniekiem; uzturēt uzņēmuma iekšējo mājaslapu, nodrošinot aktuālās informācijas sagatavošanu un publicēšanu; analizēt sociālo mediju profilu apmeklējumu statistiku; veidot uzņēmuma tēlu un popularizēt uzņēmumu sociālajos medijos; konsultēt komersantus par saimniecību vadību un veikt saimniecību ekonomisko analīzi; sastādīt biznesa plānus, projektu pieteikumus un sniegt konsultācijas par ekonomikas un kooperācijas jautājumiem; pārzināt mikroekonomikas un makroekonomikas kopsakarības, kā arī ekonomikas terminoloģiju.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3339 01 Grāmatu tirdzniecības AĢENTS

3339 02 Muzikālo priekšnesumu AĢENTS

3339 03 Sporta AĢENTS

3339 04 Teātra AĢENTS

3339 05 Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)

3339 06 Sludinājumu ievietošanas /komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS

3339 07 Reklāmas /komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS

3339 08 Reklāmas AĢENTS

3339 09 Reklāmas KONSULTANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)

3339 10 Monētu tirdzniecības AĢENTS

3339 11 Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS

3339 12 Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

3339 13 Apģērba etiķetes KONSULTANTS

3339 14 Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS

3339 15 Tirgvedības VADĪTĀJA ASISTENTS

3339 16 Loģistikas DARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.9.apakšnodaļā)

3339 17 Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.72. apakšnodaļā)

3339 18 Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.72. apakšnodaļā)

3339 19 Komercdarbības SPECIĀLISTS lauksaimniecībā – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.23.apakšnodaļā)

3339 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.33.apakšnodaļā)

3339 21 Tirgvedības un tirdzniecības SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.21.apakšnodaļā)

3339 22 Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.72. apakšnodaļā)

3339 23 Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.72. apakšnodaļā)

3339 24 Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.72. apakšnodaļā)

3339 25 Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.72. apakšnodaļā)

3339 26 Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.72. apakšnodaļā)

3339 27 Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.72. apakšnodaļā)

3339 28 Komercdarījumu DARBINIEKS

3339 29 Komercpakalpojumu DARBINIEKS

3339 30 Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.72. apakšnodaļā)

3339 31 Mākslas KOMERCDARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.72. apakšnodaļā)

3339 32 Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS

3339 33 Produktu SPECIĀLISTS

3339 34 Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS

3339 35 Reklāmas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)

3339 36 Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.31.apakšnodaļā)

3339 37 Eksporta SPECIĀLISTS

3339 38 Ekonomikas KONSULTANTS

3339 39 Sociālo mediju SPECIĀLISTS

3339 40 KOMERCDARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.72. apakšnodaļā)

334 MAZĀ GRUPA

ADMINISTRATĪVIE UN SPECIALIZĒTIE SEKRETĀRI

Šīs mazās grupas speciālisti pārzina dokumentāciju, nodrošina informācijas apmaiņu starp dažādām struktūrvienībām, veic struktūrvienības iekšējo organizatorisko koordināciju.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt un vadīt sekretariāta/biroja darbu kopumā; veikt resoru vadītāju atbildīgo sekretāru pienākumus; nodrošināt informācijas komunikāciju, pārzināt dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā, lai palīdzētu struktūrvienības vadītājam un darbiniekiem; protokolēt apspriedes; analizēt un novērtēt juridiskos dokumentus; veikt visu finanšu operāciju pilnu uzskaiti; vākt, gatavot, analizēt un iesniegt statistikas un citus aktuālus datus; pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arī pa tālruni; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no jebkura uzņēmuma vai struktūrvienības datu bāzes vai reģistra; piedalīties projektu izstrādē un koordinēšanā vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, lauku attīstību pasākumu jomās; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt atbildes uz tiem; veikt izskaidrošanas darbu licences saņēmējam; organizēt un veikt namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; uzturēt namu un tam funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu labā tehniskā kārtībā; organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; organizēt un īstenot izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; veikt to nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu uzraudzību, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, normatīvie akti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; profesionālās darbības metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par darba un veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par sagatavotās informācijas atbilstību un pareizību; par izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kvalitāti; par materiāli tehnisko, finanšu resursu lietderīgu izmantošanu; par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3341 Biroja vadītāji

3342 Juridiskie sekretāri

3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri

3344 Medicīnas jomas sekretāri

3341 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

BIROJA VADĪTĀJI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic uzņēmuma vai tā struktūrvienības vadītāja darba apkalpošanu, lietojot datoru un citus tehniskos līdzekļus, apgādā vadītāja darba vietu ar kancelejas piederumiem un rada apstākļus vadītāja darba efektīvai izpildei; apstrādā saņemto un nosūtāmo pastu, organizē lietišķās tikšanās, kārto lietvedību, patstāvīgi atbild uz korespondenci.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt un vadīt sekretariāta/biroja darbu kopumā; atbildēt par efektīvu informācijas un dokumentu plūsmas nodrošināšanu; nodrošināt kancelejas un saimniecības preču sagādi; dokumentēt sapulces un sagatavot prezentācijas; organizēt lietišķās tikšanās un uzņemt viesus; vadīt biroja darba attīstības projektus; piedalīties uzņēmuma iekšējo pasākumu organizēšanā; sniegt atbalstu uzņēmuma vadībai, citu struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem dažādos ikdienas jautājumos; koordinēt un īstenot uzņēmuma politiku personāla jautājumos; kārtot personāla lietvedību; sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus; veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavot dokumenta atvasinājumus; pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; kontrolēt dokumentu un iesniegumu izpildes termiņus; gatavot pārskatus, apkopot materiālus; organizēt un tehniski nodrošināt informatīvās sanāksmes un lietišķās tikšanās; izstrādāt darbinieku aptaujas anketas, apkopot, analizēt un sistematizēt iegūtos rezultātus; organizēt darbinieku atlases procedūru, atlasi un pienākumu pildīšanai nepieciešamo apmācību; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus, normatīvo aktu projektus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; drukāt (ievadīt vai izvadīt no datora) dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt iesniegumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3341 01 Biroja ADMINISTRATORS

3341 02 Sekretariāta VADĪTĀJS

3341 03 Vecākais LIETVEDIS

3341 04 LIETVEDIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.12.apakšnodaļā)

3341 05 Lietvedības galvenais INSPEKTORS

3341 06 Lietvedības INSPEKTORS

3341 07 Administratīvās lietvedības INSPEKTORS

3341 08 Biroja VADĪTĀJS

3342 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

JURIDISKIE SEKRETĀRI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti pārstāv uzņēmumu starptautiskajās organizācijās un veic tehniskās funkcijas kā atbildīgie sekretāri, analizē informācijas avotu datus, gatavo pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem, sniedz nepieciešamo informāciju un konsultē politikas, resoru programmu, darba organizācijas un citos jautājumos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt uzņēmumu vadītāju atbildīgo sekretāru pienākumus; veikt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību atbildīgo sekretāru pienākumus; pārstāvēt uzņēmumu starptautiskajās organizācijās un piedalīties starptautiskajos projektos un starptautiskās ietvaru programmās; veikt pētījumus, izmantojot dažādus informācijas avotus, un gatavot pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem; pārzināt pašvaldības vai uzņēmuma dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; papildināt ar nepieciešamo informāciju jebkuru no esošajām sistēmām, reģistriem vai programmām; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no jebkura uzņēmuma vai struktūrvienības datu bāzes vai reģistra.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3342 01 Atbildīgais SEKRETĀRS

3342 02 Komitejas SEKRETĀRS

3342 03 Pašvaldības SEKRETĀRS

3342 04 Valdības administrācijas SEKRETĀRS

3342 05 Vēstniecības SEKRETĀRS

3342 06 Komitejas izpildSEKRETĀRS

3342 07 Valsts pārvaldes izpildSEKRETĀRS

3342 08 Pašvaldības administrācijas /izpildSEKRETĀRS

3342 09 Valdības administrācijas /izpildSEKRETĀRS

3342 10 Komisijas SEKRETĀRS

3342 11 Sabiedrības SEKRETĀRS

3343 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ADMINISTRATĪVIE SEKRETĀRI UN IZPILDSEKRETĀRI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskās funkcijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, atbildīgos resoros un valsts komitejās kā atbildīgie sekretāri, analizē kartīšu un citu informācijas avotu datus, gatavo pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem, sniedz nepieciešamo informāciju un konsultē politikas, resoru programmu, administrācijas problēmu un citos jautājumos, darbības, kas saistītas ar informācijas komunikāciju nodrošināšanu, dokumentu pārzināšanu, sēžu protokolēšanu un organizatoriskās struktūrvienības iekšējo administratīvo koordināciju, lai palīdzētu struktūrvienības vadītājam un citiem darbiniekiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kārtot administratīvo saraksti un protokolēt; kontrolēt un saskaņot atsevišķu pasākumu izpildes termiņus, ja nepieciešama izpildes atlikšana uz vēlāku laiku; apkopot iesniegumus sēdēm, plānot, organizēt sēdes, plānot un kārtot vadītāja un citu darbinieku dienesta braucienus; izsniegt dokumentus; izlikt sludinājumus; saņemt piedzītos naudas līdzekļus; veikt mantas apraksti un mantas izvešanu lietās par telpu atbrīvošanu (izlikšanu); veikt izpildu darbības lietās par atjaunošanu darbā un par mantas konfiskāciju; veikt mantas apraksti kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā; kontrolēt budžeta projektu izdevumus, sagatavot līgumu un pirkšanas pasūtījumu projektus; sniegt administratīvas un organizatoriskas izziņas vadītājam un citiem darbiniekiem, organizēt vadītājam apmeklētāju vai darbinieku pieņemšanu; veikt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību resoru vadītāju palīgu pienākumus; veikt iekšlietu jomas iestāžu un to resoru vadītāju palīgu pienākumus; noformēt valsts pārvaldes iestāžu, iekšlietu iestāžu, tiesu un citu iestāžu sēžu protokolus; kārtot lietišķo, tehnisko vai cita veida saraksti; nodrošināt informācijas sagatavošanu un apriti, novērtēt vides stāvokli, izstrādāt projektus vides aizsardzības jomā, pārzināt, analizēt un novērtēt dokumentāciju un veikt darba organizācijas koordinēšanu struktūrvienībā; palīdzēt projekta vadītājam veikt projekta organizēšanu un vadīšanu; analizēt un novērtēt dokumentāciju un kontrolēt dokumentu apriti bāriņtiesā; veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu; kontrolēt un saskaņot bāriņtiesas priekšsēdētāja dažādu pasākumu izpildi; koordinēt un kontrolēt pastāvīgo komiteju sekretāru darbu; protokolēt, reģistrēt domē pieņemtos lēmumus; sagatavot protokollēmumus, lēmumu norakstus un organizēt to nosūtīšanu adresātiem; kontrolēt domes lēmumu izpildi un ziņot par to vadībai; organizēt un nodrošināt reprezentācijas pakalpojumus, sadarbības partneru un klientu uzņemšanas pakalpojumus (t.sk. rezervēt viesnīcas, organizēt lietišķās tikšanās, kultūras pasākumus, nodrošināt reprezentācijas priekšmetu izgatavošanu un iegādi, sniegt gida pakalpojumus uzņēmuma organizēto starptautisko semināru un konferenču dalībniekiem un viesiem, nodrošināt transporta pakalpojumus); organizēt sadarbību protokola pakalpojumu jomā ar Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmu atbilstoši tiesību aktu prasībām; organizēt Eiropas Centrālo banku sistēmas komiteju un darba grupu sanāksmes atbilstoši nacionālo centrālo banku pamatfunkciju specifikai; veikt reprezentācijas, konferenču organizēšanas u.tml. pakalpojumu tirgus izpēti un sadarbības partneru izvēli; nodrošināt struktūrvienības operatīvo darbu izpildes organizēšanu un kontroli; nodrošināt struktūrvienības pārraudzībā esošo budžeta līdzekļu izlietošanas uzskaiti, nodrošināt struktūrvienības risku vadības sistēmas un kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu; sagatavot struktūrvienības iekšējo normatīvo aktu projektus, nodrošināt struktūrvienības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību plānošanu un uzskaiti; nodrošināt struktūrvienības vadītāja rīkoto sanāksmju protokolēšanu; organizēt struktūrvienības vadītāja tikšanās un dažādu ar pamatdarbību saistītu komiteju, darba grupu sēdes, protokolēt šīs sēdes; veikt struktūrvienības saraksti ar organizācijām Latvijā un ārvalstīs, veikt ar struktūrvienības darbu saistītus tulkošanas darbus, sagatavot dažādu veidu ar pamatdarbību saistītus pārskatus vadītāja uzdevumā, piedalīties līgumu (un to grozījumu) ar ārvalstu rezervju pārvaldītājiem sagatavošanā un tulkošanā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3343 01 Pārvaldes SEKRETĀRS

3343 02 Tiesas sēžu SEKRETĀRS

3343 03 Tiesas SEKRETĀRS

3343 04 SEKRETĀRS – KONSULTANTS (tiesu varas jomā)

3343 05 Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS

3343 06 Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS

3343 07 Diplomātiskais kurjers

3343 08 VĒSTNIEKA PALĪGS

3343 09 Ekspedīcijas pārzinis

3343 10 Arhīva pārzinis

3343 11 Lietvedības pārzinis

3343 12 Vides pārvaldības KONSULTANTS

3343 13 Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS

3343 14 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3343 15 Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS

3343 16 Sēžu protokolu VADĪTĀJS

3343 17 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRA PALĪGS

3343 18 MINISTRA PALĪGS

3343 19 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS

3343 20 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS

3343 21 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS

3343 22 Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS

3343 23 VADĪTĀJA /DIREKTORA /ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS

3343 24 DIREKTORA PALĪGS (revīzijas jomā)

3343 25 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3343 26 VADĪTĀJA PADOMNIEKS

3343 27 Iestādes VADĪTĀJA PALĪGS

3343 28 Koledžas DIREKTORA PALĪGS

3343 29 Zvērināta tiesu IZPILDĪTĀJA PALĪGS

3343 30 PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 31 PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 32 KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 33 Operatīvā DEŽURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 34 PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

3343 35 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

3343 36 Valsts KONTROLIERA PALĪGS (revīzijas jomā)

3343 37 Valsts REVIDENTA PALĪGS (revīzijas jomā)

3343 38 DEŽURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 39 INSPEKTORA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 40 EKSPERTA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 41 Padomes SEKRETĀRS

3343 42 Valdes SEKRETĀRS

3343 43 Senāta PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3343 44 Protokola SPECIĀLISTS

3343 45 Struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS

3344 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MEDICĪNAS JOMAS SEKRETĀRI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic darbības, kas saistītas ar informācijas komunikāciju nodrošināšanu, dokumentu pārzināšanu, izmantojot zināšanas ārstniecības tehnoloģijas un veselības aprūpes jomā, un organizatoriskās struktūrvienības iekšējo administratīvo koordināciju, lai palīdzētu struktūrvienības vadītājam un citiem darbiniekiem, pieņem klientus un pacientus, sniedz tiem informāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgām amatpersonām iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās u.c.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arī pa tālruni; noteikt klientiem un pacientiem pieņemšanas laiku pie attiecīgām amatpersonām; organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; drukāt (ievadīt vai izvadīt no datora) dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt personiskos iesniegumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3344 01 Ārstniecības iestādes SEKRETĀRS

3344 02 Ārstniecības iestādes klientu un pacientu REĢISTRATORS

335 MAZĀ GRUPA

VALSTS VARAS ĪSTENOŠANAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti nodrošina praktisko lietojumu valsts lēmumiem un noteikumiem, kas attiecas uz valsts robežu, nodokļiem, sociālās nodrošināšanas maksājumiem, veic valsts ekonomiskās robežas aizsardzību; veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieņēmumu un muitas jomā; pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citus ieņēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām, sagatavo administratīvos aktus un metodiskos dokumentus; veic analītisko darbu; izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, nodrošina vai kontrolē licenču, iebraukšanas un izbraukšanas atļauju izsniegšanu, preču ievešanu un izvešanu, ēku būvniecību, licenču un citu darbību, ko regulē valsts, organizē policijas dienestu, izmeklē nozieguma vai likumpārkāpuma faktus un apstākļus, vāc informāciju par personām un iestādēm, ko izmanto, lai novērstu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu; organizē uzņēmuma, tā īpašuma un personāla drošību un aizsardzību, novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, kā arī veic Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; piemērot muitas tarifus, kontrolēt preču un citu priekšmetu ievešanas un izvešanas atļaujas sistēmas ievērošanu; iekasēt valsts nodokļus un nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas savienības budžetam; veikt preču pārbaudi, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi; pārbaudīt fizisko un juridisko personu nodokļu maksājumu pareizību; izskatīt un pieņemt lēmumus par iesniegtajiem sociālās nodrošināšanas un palīdzības iesniegumiem; izskatīt un pieņemt lēmumus par ceļojumu, ievedamo vai izvedamo preču, kā arī tirdzniecības un rūpniecības uzņēmuma ēku būvniecības licenču izsniegšanas pieprasījumiem vai veikt citu darbību, ko regulē valsts; izveidot informācijas avotus par noziedzīgiem nodarījumiem, citiem likumpārkāpumiem, veikt profilaktisko darbu, izsekot likumpārkāpējus; izmeklēt aizdomīgus krimināla rakstura notikumus un apstākļus, lai savāktu pierādījumus un atklātu likumpārkāpējus; izmeklēt lietas par iespējamām preču, naudas vai informācijas zādzībām komerciālās iestādēs, kā arī citu veidu lietas; izmeklēt apstākļus un personas uzvedību; arestēt vai palīdzēt arestēšanā, ja ir pilnvara to darīt; dot liecību tiesā vai ziņot augstākām instancēm vai klientiem par izmeklēšanas rezultātiem; organizēt uzņēmuma, tā īpašuma un personāla drošību un aizsardzību; organizēt un veikt robežkontroli un robežuzraudzību; uzraudzīt personu robežšķērsošanas kārtību; veikt transportlīdzekļu robežkontroli; veikt meklējamo personu, transportlīdzekļu, kā arī ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā; novērst un dzēst ugunsgrēkus; izmantot speciālo tehniku glābšanā, ugunsgrēka dzēšanā un avāriju seku likvidēšanā; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus; organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; organizēt un īstenot izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; veikt nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte, uzraudzību; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtraukti papildināt; lietot ieroci un aizsargāt sevi un citus no iespējamiem uzbrukumiem; sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāt administratīvo pārkāpumu un citu likumpārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus, organizēt robežkontroli un robežuzraudzību; vadīt personālu; sadarboties ar juridiskajām un fiziskajām personām; vadīt personāla profesionālo sagatavošanu; sagatavot dokumentāciju.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – vidējā profesionālā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3351 Muitnieki

3352 Valsts nodokļu inspektori

3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti

3354 Valsts licencēšanas speciālisti

3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji

3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti

3351 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

MUITNIEKI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic valsts ekonomiskās robežas aizsardzību; veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu muitas jomā; veic preču un citu priekšmetu muitas kontroli, to aplikšanu ar muitas nodokli un muitas nodevām, muitas nodokļa un muitas nodevu iekasēšanu un muitas kontroles noformēšanu, kā arī valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, izziņu kontrabandas lietās, kā arī pārbauda personas un transportlīdzekļus, kas šķērso valsts robežu, lai nodrošinātu valsts lēmumu un normatīvo aktu ievērošanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; piemērot muitas tarifus; sagatavot un izsniegt muitas atļaujas, kontrolēt preču un citu priekšmetu ievešanas un izvešanas atļaujas sistēmas ievērošanu; iekasēt valsts nodokļus, muitas nodokli un muitas nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksājami uz muitas robežas; pārbaudīt dokumentus, bagāžu personām, kas šķērso valsts robežu, lai noskaidrotu, vai tām ir nepieciešamās atļaujas un vajadzīgie dokumenti preču ievešanai vai izvešanai; pārbaudīt transportlīdzekļu dokumentus un kravu, lai konstatētu, vai netiek pārkāpti pastāvošie preču ievešanas un izvešanas noteikumi, kā arī pārbaudīt nodokļu samaksu; ja nepieciešams, atkarībā no apstākļiem un izdarīto pārbaužu rezultātiem piedalīties tiesā kā lieciniekiem, veikt likumā noteikto operatīvo darbību un citus kontroles pasākumus, lai atklātu un novērstu noziedzīgos nodarījumus muita jomā, veikt izziņu muitas jomā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3351 01 Vecākais muitas EKSPERTS

3351 02 Vecākais muitas UZRAUGS

3351 03 Muitas EKSPERTS

3351 04 Muitas UZRAUGS

3351 05 Jaunākais muitas EKSPERTS

3351 06 Jaunākais muitas UZRAUGS

3352 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS NODOKĻU INSPEKTORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citus ieņēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām, sagatavo administratīvos aktus un metodiskos dokumentus; veic analītisko darbu; izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt nodokļu aprēķināšanas metodiku un reglamentēt uzskaiti nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, izstrādāt nodokļu uzskaites metodiku nodokļu pārskatu un deklarāciju sastādīšanai, izstrādāt nodokļu aplikšanas jautājumos noslēgto starpvalstu līgumu piemērošanas metodiku; uzskaitīt un reģistrēt nodokļu maksātājus un ar nodokļiem apliekamos objektus; iekasēt valsts nodokļus un nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas savienības budžetam; konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos; kontrolēt nodokļu (nodevu) aprēķināšanas un maksāšanas kārtību; veikt uzņēmumu nodokļu aprēķinu un nodokļu maksājumu revīziju (auditu); veikt uzdevumus, kas saistīti ar nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu; izsniegt, reģistrēt un pārreģistrēt speciālās atļaujas (licences), atļaujas un izziņas saimnieciskajai darbībai, kas saistīta ar akcīzes preču apriti; organizēt un veikt kontroles pasākumus akcīzes preču aprites jomā; piedzīt Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļu un nodevu parādus, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādus, kuru iekasēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem piekrīt Valsts ieņēmumu dienestam; uzskaitīt konfiscēto, bezīpašnieka un atbilstoši mantošanas tiesībām valsts īpašumā pārgājušo mantu, nodrošināt kontroli pār tās realizāciju un ieņēmumu iemaksu valsts budžetā; sadarboties ar tiesībaizsardzības, valsts kontroles un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citām institūcijām.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3352 01 Galvenais nodokļu INSPEKTORS

3352 02 Vecākais nodokļu INSPEKTORS

3352 03 Galvenais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)

3353 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti apspriež iesniegumus, kas skar valsts sociālo apdrošināšanu un palīdzību naudas vai naturālā izteiksmē, un iesniegumus valsts pensijas nodrošināšanai vai pensijas un tās lieluma noteikšanai, nosūtot sevišķi svarīgus iesniegumus izskatīšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt atsevišķus pilsoņus jautājumos, kas skar valsts sociālās un pensiju apdrošināšanas programmas, izmaksājamo summu noteikšanu, kā arī pilsoņu tiesību un pienākumu jautājumos; izskatīt līgumus un citus dokumentus, lai noteiktu sociālās apdrošināšanas vai palīdzības veidu un pensiju vai izmaksu lielumu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3353 01 Pabalstu INSPEKTORS

3353 02 Pensiju INSPEKTORS

3353 03 Pensiju un pabalstu INSPEKTORS

3354 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

VALSTS LICENCĒŠANAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti izskata pieteikumus par preču ievešanas un izvešanas, uzņēmumu dibināšanas, namu vai citu būvju celšanas licenču piešķiršanu, kā arī vīzu vai pases saņemšanas jautājumiem vai arī nosaka šādu licenču piešķiršanas sevišķus noteikumus, vai sevišķi svarīgos gadījumos pieteikumus nosūta izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt atsevišķas personas jautājumos, kas skar licenču veidus un izsniegšanas noteikumus, kā arī personu tiesību un pienākumu jautājumos; iztirzāt lūgumu un cita veida dokumentu licenču piešķiršanas noteikumus un iespējas.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3354 01 Licenču INSPEKTORS

3354 02 PATENTVEDIS

3354 03 Imigrācijas INSPEKTORS

3354 04 Licencēšanas EKSPERTS

3355 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

IEKŠLIETU INSPEKTORI UN IZMEKLĒTĀJI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti izmeklē noziedzīgu nodarījumu faktus un apstākļus, vāc informāciju par personām un iestādēm, ko izmanto, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieņēmumu jomā; Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību, nodrošina valsts robežas neaizskaramību un novērš nelegālo migrāciju, novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, pilda ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumus; pašvaldības policijas speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izveidot informācijas avotus par noziedzīgiem nodarījumiem, veikt profilaktisko darbu, izsekot likumpārkāpējus; dot liecību tiesā vai ziņot augstākām instancēm vai klientiem par izmeklēšanas rezultātiem; veikt likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgos nodarījumus valsts ieņēmumu jomā; sadarboties ar tiesībaizsardzības, valsts kontroles un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citām institūcijām; piedalīties dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību; organizēt un vadīt robežkontroli un robežuzraudzību; organizēt personu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt ieroču, munīcijas kravu, indīgo un radioaktīvo vielu, priekšmetu un citu mantu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt transportlīdzekļu robežkontroli; organizēt un vadīt meklējamo personu, transportlīdzekļu, kā arī ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu, kā arī citu aizliegto vielu un priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu; kontrolēt dienesta dokumentāciju; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā, nelegālo imigrantu aizturēšanu un izraidīšanu no valsts; organizēt sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām; apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves; novērst un atvairīt bruņotus iebrukumus, provokācijas uz valsts robežas; veikt personu, transportlīdzekļu, kravu robežkontroli; dzēst ugunsgrēkus un veikt glābšanas darbus avāriju gadījumos; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus noziegumu novēršanā un atklāšanā; novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestādes darbību; sadarboties ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm; kontrolēt dienestu un darbinieku darbību; gatavot pavēles un rīkojumus; izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; veikt dienesta pārbaudes; organizēt policijas dienesta darbību; organizēt sabiedriskās kārtības sargāšanu; uzturēt kārtību sabiedriskajās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; sniegt personām neatliekamo palīdzību; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības; dokumentēt likumpārkāpumus; uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmes drošību; vadīt personāla profesionālo sagatavotību; organizēt, vadīt un veikt robežkontroli; uzraudzīt personu robežas šķērsošanas kārtību; uzraudzīt ieroču, munīcijas kravu, indīgo un radioaktīvo vielu, priekšmetu un citu mantu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt meklējamo personu, transportlīdzekļu, kā arī ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu; vadīt indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu, kā arī citu aizliegto priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu; pārzināt un tehniski pareizi ekspluatēt kuģošanas līdzekļa vai gaisa kuģa navigācijas ierīces un piederumus; sagatavot dienesta dokumentāciju; organizēt un kontrolēt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli valsts teritorijā, nelegālo imigrantu aizturēšanu un izraidīšanu no valsts; novērst un dzēst ugunsgrēkus; izmantot speciālu tehniku ugunsgrēka dzēšanā un avāriju likvidēšanā; glābt cilvēkus, dzīvniekus, mantu un citas materiālās vērtības ugunsgrēka un citu avāriju laikā; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus; sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām; organizēt pašvaldības policijas dienesta darbību; organizēt sabiedriskās kārtības sargāšanu pašvaldības teritorijā; uzturēt kārtību sabiedriskās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; veikt glābšanas darbus uz ūdens; aizturēt likumpārkāpējus; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības; uzlikt un iekasēt naudas sodus, nodrošināt skaidrās naudas glabāšanu un ieskaitīšanu pašvaldības policijas kontā; sagatavot dienesta dokumentus, atbilstoši kompetencei veikt darbības administratīvo pārkāpumu lietu lietvedībā; veikt likumpārkāpumu profilaksi; uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmes drošību; organizēt, uzturēt un vadīt operatīvo transportu; apsargāt objektus; vadīt personāla profesionālo pilnveidošanu; pārbaudīt iesniegumus un sūdzības; novērst provokācijas, ugunsgrēkus un avārijas situācijas, novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestāžu darbību; sadarboties ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3355 01 Policijas INSPEKTORS

3355 02 Vecākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)

3355 03 IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)

3355 04 Jaunākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)

3355 05 Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 06 Vecākais INSPEKTORS - posteņa KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)

3355 07 Valsts robežsardzes INSPEKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.10.apakšnodaļā)

3355 08 Pašvaldības policijas vecākais INSPEKTORS

3355 09 Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.48.apakšnodaļā)

3355 10 Sevišķi svarīgu lietu INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 11 Vecākais iecirkņa INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 12 Sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 13 INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 14 Pašvaldības policijas INSPEKTORS

3355 15 INSPEKTORS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)

3355 16 INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)

3355 17 INSPEKTORS – SNAIPERIS (iekšlietu jomā)

3355 18 INSPEKTORS –KINOLOGS (iekšlietu jomā)

3355 19 DežūrINSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 20 DežūrINSPEKTORS - vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)

3355 21 Iecirkņa INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 22 Ceļu policijas INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 23 Administratīvās prakses INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 24 INSPEKTORS –DEŽURANTS (iekšlietu jomā)

3355 25 INSPEKTORS (KINOLOGS – SAPIERIS) (iekšlietu jomā)

3355 26 Pašvaldības policijas civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

3355 27 Pašvaldības policijas civilās aizsardzības SPECIĀLISTS

3355 28 Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.9.apakšnodaļā)

3355 29 Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 30 Jaunākais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)

3355 31 Jaunākais INSPEKTORS – KINOLOGS (iekšlietu jomā)

3355 32 Pašvaldības policijas jaunākais INSPEKTORS

3355 33 Pašvaldības policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS

3355 34 Pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKS

3355 35 KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā)

3355 36 Jaunākais KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā)

3355 37 Pašvaldības policijas jaunākais KĀRTĪBNIEKS

3355 38 Koledžas KADETS (iekšlietu jomā)

3359 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITUR NEKLASIFICĒTI VALSTS VARAS ĪSTENOŠANAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti inspicē tirdzniecības vietas, lai nodrošinātu likumīgu un pareizu mērīšanas un svēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā, un kontrolē cenu un darba samaksas noteikumu ievērošanu, sevišķi svarīgas lietas nosūtot izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– inspicēt tirdzniecības vietas, lai nodrošinātu pareizu mērīšanas un svēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā; kontrolēt cenu un darba samaksas noteikumu ievērošanu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3359 01 Cenu INSPEKTORS

3359 02 Algu INSPEKTORS

3359 03 Svaru un mēru INSPEKTORS

34 APAKŠGRUPA

JURIDISKO, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU UN TĀM RADNIECĪGU LIETU SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas speciālisti veic tehniskus darbus juridisko, statistisko un citu pakalpojumu veidu jomā, veic valstisku darbību sociālajā, atpūtas, sporta un reliģijas jomā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt darbību, kas saistīta ar uzņēmumu juridiskiem, statistiskiem un cita veida pakalpojumiem; veikt valstisku darbību sociālajā jomā; darboties interjera apdarē; veikt darbību sporta un atpūtas jomā; darboties atsevišķās reliģiskās darbības nozarēs; vadīt citus darbiniekus.

Šīs apakšgrupas speciālistus vada vadītāji vai vecākie speciālisti.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti

342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti

343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti

341 MAZĀ GRUPA

JURIDISKO, SOCIĀLO UN RELIĢIJAS LIETU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti palīdz dažādu institūciju vadītājiem, kā arī vecākajiem speciālistiem juridiskās lietās, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, aizdevumu izsniegšanu un citiem finanšu darījumiem, sniedz konsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem sociālo problēmu risināšanas procesā, sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus, kā arī palīdzību personām ar īpašām vajadzībām, speciālisti veic vai palīdz veikt reliģiskos rituālus, sprediķo vai palīdz reliģisko sanāksmju laikā un māca bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt klientus vai aģentus juridiskajos vai tehniskajos jautājumos; gatavot dokumentus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma, akciju vai citu lietu nodošanas formālu reģistrāciju; pārbaudīt dokumentu likumību un tos nosūtīt; rediģēt juridiska satura tekstus, pārbaudot to atbilstību gan no juridiskā, gan filoloģiskā viedokļa un nodrošinot to korektūru; novērtēt, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi mainīt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un saturu; palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā; palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes; novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju un noteikt nepieciešamās sociālās palīdzības veidu, apjomu, saņemšanas ilgumu un līdzdarbības pienākumus; informēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem un par šo tiesību īstenošanas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem; tulkot tekstus no latviešu zīmju valodas latviešu skaņu valodā un otrādi publiskos pasākumos, individuālās sarunās; sludināt reliģisko ticību ticīgo un neticīgo sanāksmēs vai nodarbībās; propagandēt reliģisko mācību starp neticīgajiem; mācīt bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdoto uzdevumu izpildes teorētiskie pamati; risināmās problēmas gan teorētiska, gan uz praktiskiem pētījumiem pamatota izpratne; sociālā darba process; sociālā darba formas un metodes; nedzirdīgo cilvēku kultūra un psiholoģija; darbā izmantojamās komunikāciju tehnikas un datortehnikas darbības principi un lietošanas noteikumi; veicamā darba organizācija un tehnoloģija; normatīvie akti sociālajos jautājumos, citi normatīvie akti; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: veidot kontaktu ar klientu un piemēroties apstākļiem; nodrošināt tulkojamā satura pilnīgu atveidi, stilistisku atbilstību un gramatisko pareizību; izmantot komunikāciju tehniku un datortehniku; noteikt problēmu un tās risināšanas fāzes; motivēt klientu pārmaiņām; risināt konfliktsituācijas; pielietot praksē teorētiskās zināšanas; sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem; novērtēt savu darbu.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par profesionālās ētikas ievērošanu; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

3412 Sociālā darba speciālisti

3411 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

JURISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti palīdz korporāciju, iestāžu un organizāciju vadītājiem, kā arī vecākajiem speciālistiem juridiskās lietās, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, aizdevumu izsniegšanu un citiem finanšu darījumiem vai tiesu ekspertīžu veikšanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izpētīt juridiskos vai tamlīdzīgus dokumentus vai organizēt to izpēti; gatavot dienesta rakstus un ziņojumus, kas apkopo juridisko stāvokli, apdrošināšanas vai aizdevuma izsniegšanas apstākļu izklāstu; konsultēt klientus vai aģentus juridiskajos vai tehniskajos jautājumos; gatavot dokumentus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma, akciju vai citu lietu nodošanas formālu reģistrāciju; pārbaudīt dokumentu likumību un tos nosūtīt; rediģēt juridiska satura tekstus, pārbaudot to atbilstību gan no juridiskā, gan filoloģiskā viedokļa un nodrošinot to korektūru; pārbaudīt tekstā sastopamo tiesību aktu izmantošanas juridisko pamatotību, to nosaukumu un satura valodisko precizitāti; izvērtēt no citām valodām tulkoto juridisko tekstu un tiesību aktu satura atbilstību juridiskajai terminoloģijai latviešu valodā; sniegt atbalstu tiesu ekspertīžu veikšanā; pieņemt, pārbaudīt un reģistrēt valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmā nostiprinājuma lūgumus; noformēt nekustamā īpašuma lietas un nosūtāmo korespondenci; apstrādāt informācijas pieprasījumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3411 01 PROKURORA PALĪGS

3411 02 JURISTA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.10.apakšnodaļā)

3411 03 TIESNEŠA PALĪGS

3411 04 Tiesas KONSULTANTS

3411 05 Tiesas priekšsēdētāja palīgs

3411 06 Tiesu kolēģijas priekšsēdētāja palīgs

3411 07 Senatora palīgs

3411 08 Tiesu EKSPERTA PALĪGS

3411 09 JURISTS LINGVISTS

3411 10 KONSULTANTS (zemesgrāmatu nodaļā)

3412 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti administrē un ievieš sociālās palīdzības programmas un valsts un pašvaldību sociālos pakalpojumus, kā arī sniedz konsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem personīgo individuālo un sociālo problēmu risināšanas procesā; sniedz palīdzību personām ar speciālām vajadzībām; aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, māca klientiem nepieciešamās sociālās un darba prasmes, organizē interešu izglītības darbu un vada interešu pulciņus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– ievākt informāciju par klienta pamatvajadzībām un novērtēt viņa būtiskākās iemaņas, stiprās un vājās puses; palīdzēt personām ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem saņemt sociālos pakalpojumus un uzlabot viņu sociālās funkcionēšanas spējas; novērtēt, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi mainīt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un saturu; palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas laikā, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā; palīdzēt klientam atrast alternatīvus risinājuma variantus un attīstīt rīcības plānus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, nodrošinot nepieciešamo atbalstu un palīdzību; palīdzēt klientam atrast un piekļūt valsts un pašvaldības resursiem, tai skaitā juridiskiem, medicīnas un finansiālai palīdzībai, mājokļa jautājumu risināšanai, nodarbinātībai, pārvietošanās iespējām, palīdzībai pārvākties uz citu mājokli, dienas aprūpei un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem; novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju un noteikt nepieciešamās sociālās palīdzības veidu, apjomu, saņemšanas ilgumu un līdzdarbības pienākumus; informēt klientu par viņa tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību īstenošanas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem; konsultēt grupu māju un pusceļa māju klientus, uzraudzīt viņu aktivitātes un piedalīties izmaiņu plānošanā; piedalīties klientu atlases un novērtēšanas procesā, piemeklējot piemērotas sociālās programmas; nodrošināt palīdzību krīzes situācijā; īstenot dzīves prasmju darbnīcu, vardarbības terapijas programmas, uzvedības prasmju programmas, pakalpojumu programmas jauniešiem, kā arī citas sociālo pakalpojumu programmas sociālā darbinieka vai veselības aprūpes profesionāļa vadībā; palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes; piedalīties intervences novērtēšanā un klienta progresa ziņojuma sagatavošanā; uzturēt kontaktu ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības iestādēm un veselības aprūpes institūcijām, kas var nodrošināt informāciju un atgriezenisko saiti par klienta visaptverošu sociālo situāciju un progresu; nodrošināt komunikācijas iespējas personām ar dzirdes traucējumiem izmantojot simultāno/sihhrono, konsekutīvo/secīgo vai rakstveida tulkošanu; tulkot tekstus no latviešu zīmju valodas latviešu skaņu valodā un otrādi publiskos pasākumos, individuālās sarunās; tulkot no latviešu zīmju valodas svešvalodā un otrādi; tulkot latviešu valodā rakstīto tekstu zīmju valodā; zīmju valodā izteikto tekstu uzrakstīt latviešu valodā; komunikācijā ar klientu nodot un iegūt informāciju, izmantojot komunikāciju līdzekļus un datortehniku; uzturēt kontaktu ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem; risināt ar aizbildnības, aizgādības, adopcijas vai aizgādnības lietām saistītos jautājumus atbilstoši bāriņtiesas kompetencei; izskatīt iesniegumus par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību; aizstāvēt bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām; izšķirt vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu), bērna un vecāku domstarpības, bērna un aizbildņa, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības; sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un speciālistiem; veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptaujas, uzaicināt personas uz pārrunām, veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes, pārbaudīt bērna un citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus, kā arī pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas un citu informāciju, lai prioritāri nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību un izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošus jautājumus; izvērtēt personas vai ģimenes atbilstību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanai; izvērtēt personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai; izvērtēt un lemt par personas atzīšanu par adoptētāju; uzraudzīt aizbildņu rīcību bērna personisko un mantisko interešu un tiesību nodrošināšanā un aizgādņu rīcību aizgādņa pienākumu izpildē, pārbaudīt audžuģimenē un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā ievietota bērna aprūpi un viņa tiesību ievērošanu; uzraudzīt bērna aprūpi ģimenē divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas; risināt ar bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību saistītos jautājumus; sniegt palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādāt par mantojuma apsardzību, izdarīt apliecinājumus un pildīt citus uzdevumus; piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja normatīvie akti nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu; informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība; pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā; mācīt klientiem prasmi saskatīt resursus sevī, nepieciešamās prasmes saskarsmei, uzņemties dažādas sociālās lomas; veicināt klientu līdzdalību savu sociālo un interešu prasmju apgūšanā; mācīt klientiem uzņemties atbildību par savu rīcību un lēmumiem; organizēt interešu izglītības darbu un vadīt interešu pulciņus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3412 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.34.apakšnodaļā)

3412 02 Sociālais REHABILITĒTĀJS

3412 03 Sociālās palīdzības ORGANIZATORS

3412 04 SurdoTULKS

3412 05 Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS

3412 06 Bāriņtiesas LOCEKLIS

3412 07 Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS

3412 08 Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS

3412 09 Interešu pulciņa AUDZINĀTĀJS

3413 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RELIĢISKO LIETU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic vai palīdz veikt reliģiskos rituālus, sprediķo vai palīdz reliģisko sanāksmju laikā un māca bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību; organizē pastorālās aprūpes darbu un līdzdarbojas reliģiskajā darbībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– dzīvot noteiktā atšķirtībā no pasaulīgās sabiedrības, apgūstot reliģiskās mācības, sludināt reliģisko ticību ticīgo un neticīgo sanāksmēs vai nodarbībās; propagandēt reliģisko mācību starp neticīgajiem; mācīt bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību; atbilstoši Latvijas Republikā atzīto reliģisko konfesiju darbības praksei, tradīcijai un iekšējai kārtībai reliģisko lietu vecāko speciālistu vadībā organizēt pastorālās aprūpes darbu un līdzdarboties reliģiskajā darbībā; koordinēt reliģiska satura informatīvus un izglītojošus pasākumus; izskaidrot praktiskās teoloģijas jautājumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3413 01 Pestīšanas armijas DARBINIEKS

3413 02 EVAņĢĒLISTS

3413 03 ĶESTERIS

3413 04 MŪKS

3413 05 MŪĶENE

3413 06 SLUDINĀTĀJS

3413 07 Pastorālā darba SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.41.apakšnodaļā)

342 MAZĀ GRUPA

SPORTA UN FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti trenē sportistus, organizē sporta pasākumus, vada fiziskās sagatavotības nodarbības, piedalās sporta sacensībās un veicina sporta attīstību, kā arī veic citas atpūtas pasākumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– piedalīties sporta sacensībās; organizēt un vadīt mācību /treniņu procesu; ievērot sporta noteikumus; izstrādāt sporta veidu programmas; vadīt fiziskās sagatavotības nodarbības; veicināt sporta un sporta iemaņu attīstību; iesaistīt jauniešus sportā.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdevumu izpildes teorētiskie pamati, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti

3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti

3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori

3421 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INDIVIDUĀLO UN KOMANDU SPORTA VEIDU SPORTISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti piedalās sporta sacensībās, atsevišķi vai komandā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– piedalīties dažāda veida sporta sacensībās; piedalīties regulāros treniņos; sniegt intervijas plašsaziņas medijiem; uzturēt augsta līmeņa zināšanas par konkrētu sporta veidu; pieņemt lēmumus par stratēģijām, konsultējoties ar treneri; novērtēt citus konkurentus un vietas apstākļus, konkurēt sporta pasākumos; ievērot noteikumus, kas saistīti ar konkrētu sporta veidu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3421 01 ATLĒTS

3421 02 Sacīkšu BRAUCĒJS

3421 03 ŽOKEJS

3421 04 Profesionāls SPORTISTS

3421 05 ALPĪNISTS

3422 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

SPORTA TRENERI, SPORTA INSTRUKTORI UN SPORTA SPECIĀLISTII

Šīs atsevišķās grupas speciālisti trenē sportistus un tiesā sporta sacensības.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt mācību/treniņu procesu noteiktā sporta veidā, lietojot dažādas metodes; atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju profesionālo uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem mācību/treniņu procesā; virzīt savu darbību atbilstoši sporta nozares konceptuālajām pamatnostādnēm paredzamās un mainīgās situācijās; trenēt sportistus; identificēt sportistu vai sportistu komandu vājās un stiprās puses; plānot un vadīt mācību /treniņu procesu; motivēt sportistus uzvarai sporta sacensībās; tiesāt sporta sacensības; analizēt un novērtēt sportistu vai sportistu komandas rezultatīvos rādītājus un pilnveidot sporta veidu treniņu programmas; uzraudzīt un analizēt sportistu tehniku, nākotnē veicot uzlabojumus; nodrošināt, lai tiktu ievēroti sporta sacensību noteikumi; reģistrēt laika un citus rezultatīvos rādītājus sporta sacensībās; apkopot rezultatīvos rādītājus un sporta sacensību ierakstus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3422 01 Sporta INSTRUKTORS

3422 02 Sporta TIESNESIS

3422 03 Sporta TRENERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 2.46. apakšnodaļā)

3422 04 Sporta METODIĶIS

3422 05 Sporta SPECIĀLISTS

3423 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS INSTRUKTORI UN SPORTA PASĀKUMU ORGANIZATORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti vada fiziskās sagatavotības nodarbības un apmāca dažāda veida vingrinājumus, organizē sporta pasākumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un veikt atpūtas un sporta aktivitātes, kā arī organizēt sporta pasākumus; nodrošināt sporta pasākumu tiesāšanu; izstrādāt sporta nodarbību grafikus un nodrošināt treniņu procesu norisi; popularizēt sporta pasākumus un nodrošināt sporta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko aprīkojumu; vadīt fiziskās sagatavotības nodarbības; nodrošināt drošību un nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību; konsultēt, ieteikt un vadīt vingrošanas veidam atbilstošas grupu nodarbības un klienta fiziskai sagatavotībai, veselības stāvoklim un vēlmēm atbilstošas individuālās vingrošanas nodarbības ar inventāru vai bez tā; demonstrēt nepieciešamos vingrinājumus un sniegt norādījumus, kā lietot sporta inventāru vai aprīkojumu; skaidrot sporta nodarbību noteikumus un ieviest drošības pasākumus.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3423 01 Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS

3423 02 Trenažieru zāles INSTRUKTORS

3423 03 Sporta pasākumu ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.56. apakšnodaļā)

3423 04 Sporta spēļu VADĪTĀJS

343 MAZĀ GRUPA

MĀKSLAS, KULTŪRAS UN KULINĀRIJAS SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti nodarbojas ar preču dizainu un interjeru noformēšanu, fotografē, sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļos, sniedz bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus, izklaidē publiku, iestudējot uzvedumus uz skatuves, ielās, stadionos u.c., izstrādā ēdienkartes, plāno un organizē virtuves darbu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt rūpniecisko dizainu un interjeru noformēšanu; izgatavot fotogrāfijas reklāmas, mākslas, komerciāliem, ražošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses un citos izdevumos; sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos; veidot bibliotēku un informācijas centru krājumus un datu bāzes; sniegt bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus; veikt cirka trikus; sniegt muzikālus un teatrālus priekšnesumus; piedalīties sporta sacensībās; plānot ēdienkartes; gatavot ēdienus un dzērienus; plānot un koordinēt virtuves darbu; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: uzdevumu izpildes teorētiskie pamati, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3431 Fotogrāfi

3432 Dizaina speciālisti un dekoratori

3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti

3434 Šefpavāri

3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti

3431 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

FOTOGRĀFI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti fotografē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izgatavot fotogrāfijas reklāmas, mākslas, komerciāliem, ražošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses un citos izdevumos; izgatavot atsevišķu personu vai personu grupu fotogrāfijas; piedalīties vizuālo darbu veidošanā visās jomās, kurās lieto fotogrāfiskus attēlus; darbojoties gan patstāvīgi, gan radošajā komandā kopīgi ar redaktoru, žurnālistu, mākslinieku, stilistu, grimētāju, apgaismotāju, fotosesiju dalībniekiem; atbilstoši radošajai koncepcijai piedāvāt optimālu vizuālo risinājumu un, izmantojot fotokameru, veikt kvalitatīvu uzņemšanas objekta vai subjekta fiksāciju un fotogrāfisko attēlu apstrādi; lietotāja un projektu vadītāja līmenī pārzināt foto uzņemšanas un attēlu veidošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, krāsu mācību, apgaismošanas pamatprincipus; izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un atbildēt par attēla gala kvalitāti; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas skaņas un attēla ierakstu jomā, risināt problēmas, kas rodas darba procesā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3431 01 MikroFOTOGRĀFS

3431 02 Mākslas FOTOGRĀFS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.28.apakšnodaļā)

3432 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DIZAINA SPECIĀLISTI UN DEKORATORI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti apgūst un izmanto dažādas mākslas metodes, veicot dizainu, interjeru noformēšanu, preču realizācijas stimulēšanas darbus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt rūpnieciskās produkcijas dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbus un aksesuārus; radīt interjeru, dzīvojamo un sabiedrisko ēku un celtņu noformēšanas un citu objektu izdaiļošanas projektus; veidot teātra izrāžu dekorācijas; mākslinieciski noformēt skatlogus vai citas vietas, kur tiek izstādītas preces; noformēt un ilustrēt grāmatas, kalendārus, katalogus un citus izdevumus, kā arī visus ar vizuālo noformējumu saistītos darbus; izstrādāt reklāmas produkciju, noformēt skatlogus, izgatavot izkārtņu projektus (bukleti, plakāti, vizītkartes, uzlīmes) atbilstoši dizainera skicei vai dizainera vadībā; sadarbībā ar klientu izvēlēties tērpu modeļus un zīmēt to skices; komplektēt tērpu garderobi; pārzināt modes tendences un vizuālā tēla veidošanas pamatprincipus; patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu; konstruēt, modelēt, piegriezt, izgatavot dažādu stilu apģērbus, kas piemēroti individuālai izgatavošanai vai rūpnieciskai ražošanai; projektēt, izstrādāt skices; modelēt, veikt materiālu aprēķinus; sagatavot un apstrādāt materiālus; īstenot ieceres un izgatavot tehnoloģiskām prasībām atbilstošu izstrādājumu; veikt individuālu komercdarbību; sadarboties ar klientiem; plānot un organizēt savu darbu; veikt ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (vizuālā reklāma, ēku eksterjera un interjera noformējums) izpēti, skiču piedāvājuma izstrādi, projekta prezentāciju, tā izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; modelēt un konstruēt tērpus, izgatavojot rūpnieciskos lekālus, izstrādājot dizainparaugus un rūpnieciskos etalonus; izvēlēties nepieciešamos palīgmateriālus un furnitūru, mezglu apstrādes iekārtas; vest pārrunas ar pasūtītāju, noskaidrojot produkta/kolekcijas koncepciju, darbības stabilitātes un izgatavošanas kritērijus; attīstīt dizaina koncepcijas, lietojot automatizētās projektēšanas sistēmas; projektēt konstruktīvos mezglus, veidot detalizētus galīgos rasējumus un specifikācijas, lietojot atbilstošas datorprogrammas (CAD), tai skaitā sastādīt materiālu un detaļu specifikācijas un izmaksu vērtējumus; veidot paraugus vai darba modeļus ar rokām vai lietojot speciālas datorizētas prototipu iekārtas vai vadīt to izgatavošanu; testēt dizaina koncepcijas, lietojot matemātisko vai fizikālo modelēšanu; dažādās projektēšanas stadijās sagatavot prezentācijas augstākai vadībai vai klientiem, kā arī sagatavot priekšlikumus konkursiem, dizaina projektu pieteikumus; radīt interjerus; veikt dzīvojamo un sabiedrisko ēku un celtņu noformēšanas un citus objektu izdaiļošanas projektus, tai skaitā arī atbilstošo priekšmetu restaurāciju; sadarbībā ar citiem speciālistiem plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus interjerus un reklāmas vai to daļas, kā arī atsevišķu elementu projektus ar estētiskām pazīmēm; piedalīties projekta izpildes organizēšanā un sagatavošanā; sekot līdzi modes tendencēm; izvēlēties piemērotākos materiālus konkrētam izstrādājumam; veidot modeli – paraugu; radīt dažādu stilu mēbeles vienā eksemplārā, ievērojot dažādu stilu prasības un to izmaiņas atbilstoši klienta vēlmēm; noskaidrot klienta vēlmes; sagatavot nepieciešamos materiālus; aprēķināt materiālu daudzumu; noformēt dāvanas; sagatavot skatlogu noformēšanas skices (vizualizācija); izstrādāt atbilstošas konstrukcijas projektu; iegādāties materiālus; noformēt skatlogus un vitrīnas; veikt iespieddarbu digitālo noformēšanu, to sagatavošanu iespiešanai un pēcapstrādei; plānot un izstrādāt iespieddarbu digitālā noformējuma projektus individuāli vai sadarbībā ar citiem speciālistiem.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3432 01 DEKORĒTĀJS

3432 02 Izstādes DEKORĒTĀJS

3432 03 Skatlogu DEKORĒTĀJS

3432 04 Dizaina SPECIĀLISTS

3432 05 Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 06 Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS

3432 07 Plakātu dizaina SPECIĀLISTS

3432 08 Audumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 09 ILUSTRATORS

3432 10 Teātra DEKORĒTĀJS

3432 11 Noformēšanas MĀKSLINIEKS

3432 12 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS

3432 13 Augu valsts dizaina SPECIĀLISTS

3432 14 Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.11.apakšnodaļā)

3432 15 Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 16 Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 17 Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 18 Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 19 Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 20 Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 21 Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS

3432 22 Ādas izstrādājumu MODELĒTĀJS

3432 23 Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS

3432 24 Rokdarbu MODELĒTĀJS

3432 25 Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS

3432 26 Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS

3432 27 Vides DIZAINERS

3432 28 Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS

3432 29 Tērpu stila SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.48.apakšnodaļā)

3432 30 Interjera NOFORMĒTĀJS

3432 31 Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS

3432 32 Produkta dizaina SPECIĀLISTS

3432 33 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.12.apakšnodaļā)

3432 34 Interjera dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.13.apakšnodaļā)

3432 35 Multimediju dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.14.apakšnodaļā)

3432 36 Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS

3432 37 Ādas materiālu dizaina SPECIĀLISTS

3432 38 Keramikas dizaina SPECIĀLISTS

3432 39 Koksnes materiālu dizaina SPECIĀLISTS

3432 40 Stikla dizaina SPECIĀLISTS

3432 41 Tekstilmateriālu dizaina SPECIĀLISTS

3432 42 Metālmateriālu dizaina SPECIĀLISTS

3432 43 Materiālu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.15.apakšnodaļā)

3432 44 Stila mēbeļu MODELĒTĀJS

3432 45 Dāvanu NOFORMĒTĀJS

3432 46 Skatlogu NOFORMĒTĀJS

3432 47 Foto dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.16.apakšnodaļā)

3432 48 Tēlniecības objektu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.17.apakšnodaļā)

3432 49 Apģērbu MODELĒTĀJS

3432 50 Iespieddarbu noformējuma SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.31.apakšnodaļā)

3433 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

GALERIJU, MUZEJU UN BIBLIOTĒKU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti strādā zinātniskajās, speciālajās, publiskajās un izglītības iestāžu bibliotēkās, kā arī informācijas centros un sniedz bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veidot bibliotēku un informācijas centru krājumus un datu bāzes; sniegt bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus, izmantojot dažādus informācijas resursus un tehnoloģijas.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3433 01 BIBLIOTEKĀRS

3433 02 Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.11.apakšnodaļā)

3433 03 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3434 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

ŠEFPAVĀRI

Šīs atsevišķās grupas darbinieki izstrādā ēdienkartes, plāno un organizē virtuves darbu, gatavo ēdienus un dzērienus viesnīcās, restorānos un citās iestādēs, uz kuģiem, vilcienos un privātās mājās.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērtēt pārtikas produktu kvalitāti; plānot receptes un ēdienkartes; pasūtīt pārtikas piegādi; uzraudzīt ēdiena kvalitāti un noformējumu; pārraudzīt citu pavāru darbu; apmācīt un instruēt citus pavārus par ēdinu gatavošanas, higiēnas un pārtikas drošības jautājumiem; gatavot un noformēt ēdienus un dzērienus; plānot un koordinēt virtuves darbu; atbildēt par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; vadīt citus darbiniekus.

Šīs atsevišķās grupas profesija:

3434 01 ŠEFPAVĀRS

3435 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

CITI MĀKSLAS UN KULTŪRAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti atjauno agrāk radītus mākslas darbus, vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu, organizē kultūras un atpūtas pasākumus uzņēmumā, izstrādā tūrisma un ekskursiju maršrutus, sagatavo ekskursiju tekstus, vada ekskursijas, nodrošina ārzemju tūristu sakaru iespējas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas paņēmienus un metodes; novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli; veikt objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; izgatavot darba objekta uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu; sagatavot restaurācijas darbu programmu un nodrošināt tās īstenošanu; plānot, organizēt un vadīt dažādus kultūras un atpūtas pasākumus; izstrādāt ar kultūras un izglītības jomām saistītus radošus projektus; rūpēties par mākslinieciskā līmeņa kvalitāti; piedalīties valstiski un starptautiski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanā; kontrolēt šiem mērķiem izdalīto līdzekļu izlietojumu; izstrādāt jaunus tūrisma un ekskursiju maršrutus; sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas, nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas; izstrādāt un īstenot kultūras tūrisma projektus; sagatavot tūrisma objektus un apkalpot tos; organizēt viesu uzņemšanu un apkalpošanu lauku tūrisma saimniecībā; sagatavot un prezentēt ekotūrisma produktu; apkalpot ekotūrisma objektus; piedalīties ekotūrisma maršrutu plānošanā, izstrādē un iekārtošanā, ekotūrisma ekskursiju sagatavošanā un grupu vai individuālu apmeklētāju pavadīšanā; piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3435 01 Monumentālo gleznu RESTAURATORS

3435 02 Stājgleznu RESTAURATORS

3435 03 Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS

3435 04 Grafikas RESTAURATORS

3435 05 Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS

3435 06 Polihroma koka, zeltījumu RESTAURATORS

3435 07 Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS

3435 08 Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS

3435 09 Tekstiliju RESTAURATORS

3435 10 Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS

3435 11 Metāla izstrādājumu RESTAURATORS

3435 12 Foto un kino materiālu RESTAURATORS

3435 13 Koka būvju RESTAURATORS

3435 14 Akmens būvju RESTAURATORS

3435 15 Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS

3435 16 RESTAURATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.12.apakšnodaļā)

3435 17 ZELTĪTĀJS

3435 18 RESTAURATORA ASISTENTS

3435 19 Kultūras METODIĶIS

3435 20 Kultūras pasākumu ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.13.apakšnodaļā)

3435 21 Kultūras pasākumu VADĪTĀJS

3435 22 Svētku REŽISORS

3435 23 Kultūras VADĪTĀJS (MENEDŽERIS)

3435 24 Kultūras tūrisma GIDS

3435 25 Kultūras tūrisma ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.24.apakšnodaļā)

3435 26 Lauku tūrisma SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2. pielikuma 3.73. apakšnodaļā)

3435 27 Ekotūrisma SPECIĀLISTS

3435 28 Interešu pulciņa VADĪTĀJS

35 APAKŠGRUPA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU SPECIĀLISTI

Šīs apakšgrupas speciālisti sniedz tehnisko palīdzību komunikāciju sistēmas, datoru sistēmu un tīklu lietotājiem, veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar telekomunikāciju, attēlu un skaņu pārraidi, kā arī cita veida telekomunikāciju signāliem uz zemes, jūras vai gaisa kuģos.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt palīdzību informācijas un komunikāciju sistēmas lietotājiem; uzstādīt un uzturēt jaunas programmas un iekārtas, tīklus un citu datu komunikāciju sistēmas; ierīkot un uzraudzīt interneta un intraneta mājas lapas vai tīmekļa servera aparatūras vai programmatūras; pārveidot interneta lapas un veikt interneta servera reģenerēšanu; filmēt, ierakstīt skaņu; rediģēt un sajaukt attēlu un skaņu ierakstus; kontrolēt un saglabāt apraides sistēmas un satelītu sistēmas, radio un televīzijas programmas, radio sakaru sistēmas, satelīta pakalpojumus un cita veida telekomunikāciju sistēmas uz zemes, jūras vai gaisa kuģos; nodrošināt tehnisko palīdzību, kas saistīta ar pētniecības un attīstības datorsistēmu un telekomunikāciju iekārtām; izstrādāt rasējumu shēmas saskaņā ar specifikācijām; nodrošināt telekomunikāciju sistēmu tehnisko uzraudzību, ražošanu, uzturēšanu un remontu.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:

351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti

352 Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti

351 MAZĀ GRUPA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DARBĪBAS UN LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti sniedz tehnisko palīdzību komunikāciju sistēmas, datoru sistēmu un tīklu lietotājiem, veic ar informācijas ievadīšanu saistītus pienākumus programmēšanā, nodrošina programmu un aparatūras apkalpošanu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– palīdzēt komunikāciju sistēmas, datoru sistēmu un tīklu lietotājiem programmu ievadīšanā vai citos gadījumos; sasaistīt standartprogrammas ar noteiktas konfigurācijas aparatūru un piesaistīt jaunas periferiālās ierīces; nedaudz mainīt vai koriģēt izmantojamās programmas, lai tās varētu labāk ievadīt, apkalpot un pilnveidot; kontrolēt perifērijas (piemēram, printeri) un citu ierīču darbu un veikt to ekspluatāciju; reģistrēt programmēšanas operācijas; izpildīt dublējošās operācijas; veikt datortehnikas, programmatūras vai perifērijas iekārtas sīkus remontus pēc dizaina vai uzstādīšanas specifikācijām; izveidot, pārvaldīt un uzturēt tīklu un citu datu komunikāciju sistēmas; ierīkot un uzraudzīt interneta un intraneta mājas lapas vai tīmekļa servera aparatūru vai programmatūru; pārveidot interneta lapas un veikt tīmekļa servera rezerves un reģenerācijas darbības.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti

3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti

3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti

3514 Tīklu speciālisti

3511 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DARBĪBAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti apkalpo informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūras, programmatūras un ar to saistīto datoru aprīkojumu, kā arī perifērijas iekārtas, kas tiek lietotas skaitļu datu pierakstam, saglabāšanai, pārraidei, apstrādei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentes, apkalpo S.W.I.F.T. (Society worldwide interbank financial telecomunication) sistēmu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– apkalpot un kontrolēt informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūras, programmatūras un ar to saistīto datoru aprīkojumu; ekspluatēt un kontrolēt perifērijas iekārtas, kas atbilstoši lietotāja prasībām tiek izmantotas skaitlisko datu pierakstīšanai, saglabāšanai, pārraidei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentē; sekot S.W.I.F.T. sistēmas darbībai, nodrošināt datu ievadīšanu S.W.I.F.T. sistēmā un to pārraidi, pārbaudīt sagatavotos S.W.I.F.T. ziņojumus pirms to pārraidīšanas, pārbaudīt pa elektronisko pastu saņemtos maksājumu uzdevumus, ievadīt tos programmā un nosūtīt; organizēt un savlaicīgi, efektīvi izpildīt lietotāja norādītos skaitļošanas darbus; uzstādīt magnētlentes un magnētdiskus, kas nepieciešami datu apstrādei un pierakstam tādā veidā, kas piemērots mašīnlasīšanai vai ierakstīšanai, kā arī saglabāt diskus un lentes; kārtot skaitļošanas operāciju žurnālu; izpildīt dublējošās operācijas atbilstoši procedūrām; lietot teorētiskās un praktiskās atziņas skaitļotāju un perifērijas iekārtu jomā, konstatējot un risinot problēmas, kas radušās skaitļošanas ierīču izmantošanā vai neliela remonta rezultātā, un veikt korekcijas.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3511 01 Skaitļotāja OPERATORS

3511 02 Perifērijas iekārtu OPERATORS

3511 03 Datora OPERATORS

3511 04 s.w.i.f.t. OPERATORS

3511 05 Mijieskaita norēķinu OPERATORS

3511 06 s.w.i.f.t. ADMINISTRATORS

3512 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti palīdz standarta programmu sistēmu pakešu lietotājiem, ievadot programmas un risinot problēmas to darbā, ievieš jaunas programmas, izdara nelielas izmaiņas, vecāko speciālistu vadībā izmantojot un pilnveidojot esošās programmas, reģistrē un sankcionē informatīvo sistēmu lietotājus, kontrolē starptautiska datortīkla lietotājus, testē un uztur no jauna izstrādātās un jau esošās informācijas sistēmas, kontrolē un nodrošina to kvalitāti un drošību, veido interneta lapas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– palīdzēt speciālistiem, kas izmanto standartprogrammu sistēmas, ievadot programmas un risinot to izmantošanas problēmas; pievienot jaunas programmas attiecīgās aparātu apgādes un darbojošos konfigurāciju sistēmas ietvaros; ieviest jaunas periferiālās iekārtas un izpildīt nepieciešamo labojumu darbojošos sistēmu parametros; ievadīt, apkalpot un pilnveidot programmas, vecāko speciālistu vadībā izpildot nelielus labojumus un korekcijas; kārtot un pilnveidot programmas un to ievadīšanas dokumentāciju; uzstādīt interneta bankas programmas un apmācīt to lietotājus; pilnveidot interneta bankas datu bāzi; pilnveidot un attīstīt interneta bankas programmatūru; konsultēt interneta bankas lietotājus; uzraudzīt POS terminālu (dators (parasti nestandarta „kases” veidā), kas ietver sevī kasiera monitoru, pircēja displeju čeka datu atspoguļošanai, čeku printeri un fiskālās atmiņas moduli čeka rezultātu reģistrācijai) un bankomātu tīkla darbību; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas programmēšanā un skaitļotāju izmantošanā; veikt programmatūras izstrādi, pārbaudīt tās darbību un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai izveidotu funkcionālus un izvirzītajām prasībām atbilstošus programmatūras risinājumus; plānot, sagatavot un veikt programmatūras īpašību pārbaudi; analizēt rezultātus, dokumentēt reālo stāvokli un atbilstību noteiktajām prasībām; izstrādāt un noformēt dokumentus; organizēt pakalpojumu un dokumentu aprites procedūru aprakstīšanu; iegūt, analizēt un klasificēt informāciju; nodrošināt mājas lapas internetā pastāvēšanu un (vai) strādāt ar attēla rediģēšanu un izstrādāt vienkāršas programmas; veikt nepieciešamās izmaiņas mājas lapas internetā saturā saskaņā ar pasūtītāja prasībām; izvietot tekstu, attēlus, virsrakstus, kadrēt un veikt citas līdzīgas darbības; attīstīt mājas lapas internetā dizainu, lietojot speciālas programmatūras; attīstīt iestādes tīmekļa vidi un atbildēt par tehniskiem risinājumiem; veikt mājas lapas izstrādei nepieciešamo programmēšanu; programmēt vai attīstīt satura vadības sistēmas; strādāt ar dizaina un attēlu apstrādes programmām; sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3512 01 DatorTEHNIĶIS

3512 02 Datu bāzu TEHNIĶIS

3512 03 Programmēšanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.49.apakšnodaļā)

3512 04 Informācijas vadības SPECIĀLISTS

3513 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

DATORTĪKLU UN DATORSISTĒMU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti izstrādā, uztur un darbojas ar tīklu un citu datu komunikāciju sistēmām.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzstādīt vienkāršus lokālos datortīklus; pārbaudīt un novērst kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā; konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski; ar savu profesionālo darbību veicināt un uzlabot datorlietotāju darba efektivitāti; ierīkot datortehnikas, tīkla programmatūru, operētājsistēmas programmatūru un lietojumprogrammu programmatūru.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3513 01 Datorsistēmu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.50.apakšnodaļā)

3513 02 Operāciju sistēmu TEHNIĶIS

3513 04 Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS

3513 05 Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS

3513 06 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS

3513 07 Datorsistēmu TESTĒTĀJS

3514 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

TĪKLU SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti uzrauga un apkalpo interneta un intraneta mājas lapas, tīmekļa servera aparatūru un programmatūru.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– ierīkot, uzraudzīt un apkalpot interneta un intraneta mājas lapas, tīmekļa servera aparatūru un programmatūru; pilnveidot un uzturēt dokumentāciju un instrukcijas; attīstīt, koordinēt, īstenot un uzraudzīt drošības pasākumus; analizēt un sniegt priekšlikumus, lai uzlabotu tīklu darbības rezultātus, tostarp modernizēt un apgūt jaunas sistēmas; sniegt konsultācijas klientiem un lietotājiem; modificēt interneta lapas; veikt tīmekļa servera rezerves un reģenerācijas darbības; apkalpot biroja tehniku, uzpildīt lāzerprintera kasetnes; uzstādīt datorprogrammas; novērst neatļautas programmatūras lietošanu.

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

3514 01 Informācijas tīkla PĀRZINIS

3514 02 Datortīkla ADMINISTRATORS

3514 03 Mājas lapas ADMINISTRATORS

352 MAZĀ GRUPA

TELEKOMUNIKĀCIJU UN RADIOSAKARU IEKĀRTU SPECIĀLISTI

Šīs mazās grupas speciālisti darbojas ar kinofilmu iekārtām un videokamerām vai citām ierīcēm, ar kurām tiek ierakstīts un rediģēts attēls un skaņa, apkalpo radiotranslācijas un televīzijas translācijas iekārtas un telekomunikāciju sistēmas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– filmēt, ierakstīt skaņu; rediģēt un sajaukt attēlu un skaņu ierakstus; kontrolēt kinokameru un videokameru, kā arī citas attēla un skaņas ieraksta, montāžas un rediģēšanas aparatūras darbu; kontrolēt radioraidījumu, televīzijas raidījumu un tālsakaru sistēmu aparatūras darbu; izstrādāt rasējumu shēmas saskaņā ar specifikācijām; nodrošināt telekomunikāciju sistēmu tehnisko uzraudzību, ražošanu, uzturēšanu un remontu.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.

Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.

Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:

3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti

3522 Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti

3521 ATSEVIŠĶĀ GRUPA

RADIOSAKARU UN AUDIOVIZUĀLĀS JOMAS SPECIĀLISTI

Šīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē kino, videokameru un citas attēla un skaņas ieraksta un montēšanas aparatūras darbu, radiotranslācijas un televīzijas translācijas aparatūras, kas pārraida iepriekš ierakstītu vai tiešā ētera attēlu un skaņu, kā arī citādus radiosakaru signālus uz sauszemes, ūdenī un gaisā.