Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties
savam kontam

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.461

Rīgā 2010.gada 18.maijā (prot. Nr.25 33.§)
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu un
Valsts statistikas likuma 7.1 pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

2. Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts (turpmāk – klasifikators), kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

3. Klasifikatorā profesijas klasificētas grupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem, kā arī noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi (1.pielikums). Klasifikatorā sagrupēti arī profesiju standarti.

4. Klasifikatora lietošana ir obligāta:

4.1. darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), personas profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu norādot atbilstoši klasifikatoram;

4.2. informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;

4.3. oficiālās statistikas jomā;

4.4. ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;

4.5. Starptautiskās Darba organizācijas noteiktai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;

4.6. ārējā ekonomiskajā sadarbībā;

4.7. izglītības programmu satura izstrādei kā pamatdokumentus izmantojot profesiju standartus;

4.8. citās jomās, kur nepieciešams lietot apstiprinātus profesiju nosaukumus.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.579; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.99)

5. Labklājības ministrija:

5.1. atbild par klasifikatora aktualizēšanu;

5.2. uztur un nodod citām institūcijām lietošanā klasifikatora elektronisko versiju;

5.3. atbild par klasifikatora elektroniskās versijas atbilstību šiem noteikumiem;

5.4. nodrošina klasifikatora elektroniskās versijas bezmaksas pieejamību vismaz TXT, CSV, XML un XLSX formātā.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.579)

II. Klasifikatora struktūra

6. Klasifikatoru veido:

6.1. profesijas, kas sagrupētas 10 pamatgrupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem augošā secībā;

6.2. pamatgrupas, kurās profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi;

6.3. mazās grupas, kurās profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;

6.4. profesiju kvalifikācijas pamatprasības (minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi), kuras norādītas profesiju mazajā grupā un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām;

6.5. profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumi (klasifikācijas grupā ietverto profesiju galveno darba uzdevumu īss apraksts), kas norādīti katrai pamatgrupai un atsevišķajai grupai;

6.6. profesiju standarti, kas sagrupēti pa pieciem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem (teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu) (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.579; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.579)

7. Klasifikatora pamatgrupās ietvertas šādas profesijas:

7.1. pirmā pamatgrupa – profesijas, kuru profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar valsts politikas izstrādāšanu un formulēšanu, ārējo normatīvo aktu izstrādāšanu, valsts un uzņēmumu politikas un tās īstenošanas pasākumu izpildes organizēšanu;

7.2. otrā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešams teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis dabas, sociālajās un humanitārajās zinātnēs un nepieciešama prasme risināt teorētiskās problēmas. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir esošo zināšanu plaša lietošana un papildināšana, sistemātiska pieredzes apgūšana;

7.3. trešā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās tehnikas, dabas, sociālo vai humanitāro zinātņu nozarēs. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir tehniska rakstura darbu veikšana, īstenojot konceptuālas nostādnes, dažādu darba metožu lietošana atbilstoši minētajām nozarēm;

7.4. ceturtā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un prasme iegūt un lietot informāciju. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir nodrošināt dokumentu pārvaldību un informācijas pakalpojumus, prast strādāt ar biroja tehniku, izpildīt naudas izmaksas un pieņemšanas operācijas;

7.5. piektā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze iedzīvotāju (pasūtītāju, pircēju) apkalpošanā, preču pārdošanā tirgū un veikalos. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir tādu pakalpojumu sniegšana, kuri saistīti ar mājturību, pārtikas produktu piegādi, preču pārdošanu, ceļojumiem, personisko automobiļu apkopi, personu un īpašuma aizsardzību un apdrošināšanu;

7.6. sestā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze darbam lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai zivkopībā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir labības, mājdzīvnieku un zivju audzēšana, meža saglabāšana un izmantošana (atsevišķos gadījumos – lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkcijas pārdošana);

7.7. septītā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas, pieredze un prasme, kā arī spēja orientēties darba procesā izmantojamos materiālos, darbarīkos un tehnoloģijā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir prast izvēlēties izejvielas, materiālus, tehnoloģiju un iekārtas, ražot produkciju, preces, amatniecības (roku darba) izstrādājumus, noteikt ražošanas galaproduktu;

7.8. astotā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze augsti automatizētu un citu rūpniecisko mašīnu un iekārtu izmantošanā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir saistīts ar darbu izpildi mašīnbūvē un iekārtu ražošanā, automatizētu rūpnīcu iekārtu vadīšanu un apkalpošanu, iekārtu montāžu;

7.9. devītā pamatgrupa – profesijas, kurās zināšanu līmenis un pieredze ļauj veikt vienkāršus darbus, kas atkārtojas, ar rokas instrumentiem (atsevišķos gadījumos – ar ievērojamu fizisku piepūli), kur nav nepieciešama iniciatīva vai darba izpildes variantu izvēle un apspriešana. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir nekvalificētu darbu veikšana (piemēram, būvniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zvejniecībā, rūpniecībā);

7.10. nulles pamatgrupa – profesijas, kuru profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar aktīvā dienesta (profesionālais dienests, militārais dienests mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru mācības) vai dienesta Zemessardzē (Zemessardzes uzdevumu pildīšana un zemessargu apmācība) pildīšanu.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.579)

8. Strādnieku profesijas klasificētas atbilstoši šādiem principiem:

8.1. ja profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar roku vai roku un mašīnu darbu un prasa no izpildītāja prasmi izvēlēties lietojamos darba instrumentus, materiālus, darba tehnoloģiju un noteikt galaproduktu, profesija ietverta klasifikatora septītajā pamatgrupā;

8.2. ja profesionālās darbības pamatuzdevumi nav saistīti ar materiālu un instrumentu izvēli, bet to veikšanai labi jāpārzina lietojamā darbmašīna, jābūt pieredzei tās apkalpošanā un normāla darba režīma nodrošināšanā, profesija ietverta klasifikatora astotajā pamatgrupā;

8.3. ja profesionālās darbības pamatuzdevumu izpilde neprasa pieredzi un tie veicami ar rokas instrumentiem un lietojot fizisku spēku, kā arī ja izpildāms nekvalificēts darbs, profesija ietverta klasifikatora devītajā pamatgrupā.

9. Profesijas kodā pirmās četras zīmes (cipari) atbilst Starptautiskās Darba organizācijas noteiktajai starptautiskajai profesiju klasifikācijai un raksturo profesiju klasifikācijas hierarhiju klasifikatora grupās:

9.1. pirmais cipars norāda pamatgrupas kārtas numuru;

9.2. otrais cipars (kopā ar pirmo) norāda apakšgrupas koda numuru;

9.3. trešais cipars (kopā ar pirmajiem diviem) norāda mazās grupas koda numuru;

9.4. ceturtais cipars (kopā ar pirmajiem trim) norāda atsevišķās grupas koda numuru.

10. Profesijas kodā nākamās zīmes (cipari) norāda konkrētas profesijas kārtas numuru klasifikatora atsevišķajā grupā augošā secībā.

III. Klasifikatora lietošana

11. Klasifikatora lietotājam profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukums jāizvēlas atbilstoši klasifikatorā noteiktiem profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumiem.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.119 redakcijā)

12. Profesijas nosaukums sastāv no pamatvārda vai pamatvārdiem un tam vai tiem pievienotajiem apzīmējumiem – primārās, sekundārās un terciārās pazīmes, kas raksturo kādu no profesijas īpašībām:

12.1. pamatvārds ir profesijas nosaukums, kas var pilnīgi raksturot profesiju ar vienu vārdu vai atsevišķos gadījumos – diviem vārdiem. Ja profesijas nosaukumā ir vairāki pamatvārdi (rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem), kas atdalīti ar slīpsvītru, klasifikatora lietotājs atkarībā no uzņēmuma struktūras izvēlas vienu nepieciešamo pamatvārdu vai divus pamatvārdus, kas profesijas nosaukumā atdalīti ar slīpsvītru;

12.2. primārā pazīme parasti ir viens vārds, kas paskaidro pamatvārdu un raksturo profesijas darbības jomu. Primārā pazīme ir norādīta tieši pirms pamatvārda(-iem), kas rakstīts(-i) lielajiem burtiem;

12.3. sekundārā pazīme ir vārds, kas sniedz papildu informāciju par primārās pazīmes nozīmi. Sekundārā pazīme ir nošķirta no primārās pazīmes ar slīpsvītru un norādīta pirms primārās pazīmes;

12.4. terciārā pazīme ir vārds, kas sniedz papildu informāciju par pamatvārda nozīmi. Terciāro pazīmi liek iekavās, un tā nav jānorāda profesijas nosaukumā.

(Grozīts ar MK 14.12.2010. noteikumiem Nr.1116; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.579)

13. Klasifikatorā pamatā nav norādīti atvasinātie profesiju nosaukumi (piemēram, ar apzīmējumiem "vietnieks", "vecākais", "vadošais", "galvenais", "jaunākais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha"). Nav norādītas arī profesiju kvalifikācijas kategorijas un klases. Ja attiecīgajai profesijai nav izveidota atvasinātā profesija, klasifikatora lietotājs var brīvi izvēlēties vienu no atvasināto profesiju nosaukumiem un to lietot pēc nepieciešamības, saglabājot pamatnosaukuma kodu:

13.1. apzīmējumu "vietnieks" – attiecīgajiem vadītāju profesiju nosaukumiem;

13.2. apzīmējumu "vecākais", "vadošais", "galvenais" – attiecīgajiem vecāko speciālistu profesiju nosaukumiem;

13.3. apzīmējumu "jaunākais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha" – attiecīgajiem speciālistu, kalpotāju, darbinieku un strādnieku profesiju nosaukumiem.

14. Klasifikatorā apzīmējums:

14.1. "uzņēmums" ir kopīgs apzīmējums valsts vai pašvaldību iestādei, komersantam, personālsabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam vai fondam, reliģiskajai organizācijai, politiskajai partijai vai citam tiesību subjektam, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku;

14.2. "pamatdarbības struktūrvienība" attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārdu "pamatdarbības struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības nosaukumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības struktūras;

14.3. "atbalsta struktūrvienība" attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārda "struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības apzīmējumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma struktūras.

(Grozīts ar MK 14.12.2010. noteikumiem Nr.1116; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.579)

15. Profesiju nosaukumi klasifikatorā un valsts nozīmes informācijas sistēmās ir norādīti galvenokārt vīriešu dzimtē. Ja profesiju pārstāv sieviete, klasifikatora lietotājs profesiju nosaukuma pamatvārdā lieto atbilstošu sieviešu dzimtes galotni.

16. Klasifikatora lietotājam atļauts sīkāk paskaidrot klasifikatorā norādītās profesijas nosaukumu ar apzīmējumiem, kā arī piešķirt tai savu papildu kodu, papildinot to ar kārtas numuru.

IV. Klasifikatora aktualizēšana

17. Klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Publisko tiesību subjekti priekšlikumus par klasifikatora aktualizēšanu iesniedz Labklājības ministrijā.

18. Labklājības ministrija katru gadu sagatavo un līdz 1.augustam iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem klasifikatorā, kurā apkopoti priekšlikumi klasifikatora aktualizēšanai, kas iesniegti līdz 1.maijam, bet līdz 30.decembrim – noteikumu projektu par grozījumiem klasifikatorā, kurā apkopoti priekšlikumi klasifikatora aktualizēšanai, kas iesniegti līdz 1.oktobrim.

19. Iesniedzot Labklājības ministrijā priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, norāda šādu informāciju:

19.1. profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievienojot arī papildu apzīmējumus);

19.2. profesijas nepieciešamības pamatojums (profesijas standarts, amata apraksts, sertifikāts vai cits dokuments);

19.3. profesijas paredzamā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;

19.4. profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

V. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušiem:

20.1. Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumus Nr.552 "Noteikumi par Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 106.nr.);

20.2. Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumus Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 29., 165.nr.; 2008, 18., 124.nr.; 2009, 13., 113., 166.nr.);

20.3. Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumus Nr.551 "Noteikumi par Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standartu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 106.nr.).

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.579 redakcijā)

21. Klasifikatora lietotāji četru mēnešu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas saskaņo profesiju nosaukumus ar noteikumos iekļauto profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) nosaukumiem.

21.1 Šo noteikumu 2. pielikuma 3.57. apakšnodaļa un grozījumi saistībā ar profesijas "5131 01 VIESMĪLIS" nosaukuma precizēšanu šo noteikumu 1. pielikuma V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5131 atsevišķās grupas "VIESMĪĻI" profesiju uzskaitījumā stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.119 redakcijā)

21.2 Šo noteikumu 2. pielikuma 4.2. apakšnodaļa ir spēkā līdz 2014. gada 30. jūnijam.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.22 redakcijā)

21.3 Šo noteikumu 2. pielikuma:

21.3 1. 3.9. apakšnodaļa ir spēkā līdz 2014. gada 1. decembrim;

21.3 2. 3.75. apakšnodaļa un grozījumi saistībā ar profesijas "3339 16 Loģistikas DARBINIEKS" nosaukuma precizēšanu šo noteikumu 1. pielikuma III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā stājas spēkā 2014. gada 1. decembrī.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.119 redakcijā)

22. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūnijā.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461

(Pielikums MK 30.09.2014. noteikumu Nr.579 redakcijā)

Profesiju klasifikators

1. Pirmās pamatgrupas
"1  Vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

1. Šie vadītāji nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā normatīvos aktus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek ievērota valsts politika un normatīvie akti, nosaka uzņēmuma politiku, darbības kārtību un regulējumu, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai tā struktūrvienību darbību un pasākumus.

2. Pamatgrupā "1  Vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt, formulēt valsts un pašvaldību politiku, izstrādāt normatīvos aktus; pārstāvēt valsti, pašvaldību un rīkoties to vārdā, uzraudzīt, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti; veikt uzdevumus, kas ir kopīgi politiskajām partijām, arodbiedrībām un citām valsts mēroga organizācijām; noteikt uzņēmuma politiku, darbības kārtību un regulējumu; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma vai tā struktūrvienību darbību un pasākumus; vadīt citus darbiniekus.

3. Pamatgrupas "1  Vadītāji" profesijas klasificētas šādās apakšgrupās:

3.1. apakšgrupa "11  Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji";

3.2. apakšgrupa "12  Administratīvie vadītāji un komercdirektori";

3.3. apakšgrupa "13  Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji";

3.4. apakšgrupa "14  Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji".

4. Apakšgrupas "11  Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

4.1. mazā grupa "111  Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji";

4.2. mazā grupa "112  Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji".

5. Apakšgrupas "12  Administratīvie vadītāji un komercdirektori" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

5.1. mazā grupa "121  Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji";

5.2. mazā grupa "122  Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji".

6. Apakšgrupas "13  Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

6.1. mazā grupa "131  Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji";

6.2. mazā grupa "132  Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji";

6.3. mazā grupa "133  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji";

6.4. mazā grupa "134  Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji".

7. Apakšgrupas "14  Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

7.1. mazā grupa "141  Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji";

7.2. mazā grupa "142  Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji";

7.3. mazā grupa "143  Citu pakalpojumu jomas vadītāji".

1.1. Mazās grupas
"111  Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji"
klasifikācija

8. Šie likumdevēji nosaka, formulē valsts vai pašvaldību politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus, valsts augstākās amatpersonas un vadītāji konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās, republikas pilsētas domes, novada domes deputāti nosaka pašvaldību politiku, pieņem lēmumus un saistošos noteikumus, pašvaldību vadītāji veic dažādus jurisdikcijas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kas izriet no tradīcijām, viņiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales valsts pārvaldē, politisko partiju, arodbiedrību, komercsabiedrību, rūpniecības un tirdzniecības asociāciju, humanitāro, žēlsirdības un sporta biedrību un nodibinājumu vadītāji pārstāv šīs biedrības un nodibinājumus un darbojas to vārdā.

9. Mazās grupas "111  Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

9.1. atsevišķā grupa "1111  Likumdevēji";

9.2. atsevišķā grupa "1112  Valsts augstākās amatpersonas";

9.3. atsevišķā grupa "1114  Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas".

1.1.1. Atsevišķās grupas
"1111  Likumdevēji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

10. Šie likumdevēji nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus un citus normatīvos aktus, nosaka republikas pilsētas pašvaldības un novada pašvaldības politiku, pieņem lēmumus un saistošos noteikumus.

11. Atsevišķajā grupā "1111  Likumdevēji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku; izstrādāt, pieņemt un grozīt likumus un citus normatīvos aktus saskaņā ar Satversmi un pastāvošo jurisdikciju; strādāt Saeimas un valdības sēdēs vai Saeimas komisijās; aizstāvēt to vēlētāju intereses, kurus tie pārstāv; dot norādījumus par valsts politikas īstenošanu; noteikt pašvaldību politiku; piedalīties domes sēdēs un deputātu komitejās; izskatīt jebkuru attiecīgās pašvaldības kompetencē esošu jautājumu; pieņemt lēmumus un saistošos noteikumus, kas ir spēkā konkrētā novadā vai pilsētā; vadīt citus darbiniekus.

12. Atsevišķās grupas "1111  Likumdevēji" profesijas:

12.1. Valsts PREZIDENTS – profesijas kods "1111  01";

12.2. Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1111  02";

12.3. Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS – profesijas kods "1111  03";

12.4. Saeimas SEKRETĀRS – profesijas kods "1111  04";

12.5. Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS – profesijas kods "1111  05";

12.6. Saeimas/komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1111  06";

12.7. Saeimas/komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS – profesijas kods "1111  07";

12.8. Saeimas/komisijas SEKRETĀRS – profesijas kods "1111  08";

12.9. Saeimas/frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1111  09";

12.10. Saeimas DEPUTĀTS – profesijas kods "1111  10";

12.11. Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS – profesijas kods "1111  11";

12.12. Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS – profesijas kods "1111  12";

12.13. Parlamentārais SEKRETĀRS – profesijas kods "1111  13";

12.14. Saeimas/SEKRETĀRA PALĪGS – profesijas kods "1111  14";

12.15. Saeimas/PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRA PALĪGS – profesijas kods "1111  15";

12.16. Saeimas/SEKRETĀRA BIEDRA PALĪGS – profesijas kods "1111  16";

12.17. Ministru PREZIDENTS – profesijas kods "1111  17";

12.18. Ministru PREZIDENTA BIEDRS – profesijas kods "1111  18";

12.19. MINISTRS – profesijas kods "1111  19";

12.20. Īpašu uzdevumu MINISTRS – profesijas kods "1111  20";

12.21. Republikas pilsētas pašvaldības domes DEPUTĀTS – profesijas kods "1111  21";

12.22. Novada pašvaldības domes DEPUTĀTS – profesijas kods "1111  22";

12.23. Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1111  23";

12.24. Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1111  24";

12.25. Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1111  25";

12.26. Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1111  26".

1.1.2. Atsevišķās grupas
"1112  Valsts augstākās amatpersonas"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

13. Šīs valsts augstākās amatpersonas konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās, plāno, vada un koordinē iestādes darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, īsteno valsts ārpolitiku, veic dažādus jurisdikcijas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kas izriet no tradīcijām, viņiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales valsts pārvaldē.

14. Atsevišķajā grupā "1112  Valsts augstākās amatpersonas" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt Saeimu, valdību un pašvaldību iestādes; sniegt konsultācijas valsts budžeta sastādīšanā un izpildes nodrošināšanā, normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā; pārraudzīt, kā valsts iestādēs un institūcijās tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti; pārstāvēt valsti ārzemēs; pārstāvēt valsti starpvalstu organizācijās; informēt par Ministru kabineta darbu, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs izskatītajiem jautājumiem, nodrošinot Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā pieņemto lēmumu skaidrošanu; vadīt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas organizētās preses konferences; organizēt žurnālistu tikšanās ar Ministru kabineta un Valsts kancelejas amatpersonām; aizstāvēt Latvijas valsts, tās pilsoņu un juridisko personu intereses un tiesības ārvalstīs; koordinēt Latvijas Republikas valsts iestāžu starptautiskos sakarus; informēt ārvalstu oficiālās iestādes un sabiedrību par norisēm Latvijas Republikā; sekot ārvalstu saimnieciskās, politiskās un kultūras dzīves norisēm un informēt par tām Latvijas valsts iestādes un sabiedrību; veicināt Latvijas ekonomiskos un kultūras sakarus ar ārvalstīm; izsniegt ārvalstniekiem Latvijas Republikas vīzas; plānot, vadīt un koordinēt politikas un stratēģijas izstrādāšanu un politisko lēmumu īstenošanu, darba plānu izstrādāšanu un izpildi valsts pārvaldes jomā saskaņā ar augstākās iestādes vai amatpersonas noteikto politiku un stratēģiju, analizēt nozaru politikas un stratēģijas izstrādāšanu; plānot, sadalīt finanšu resursus; veidot valsts robežas apsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju; organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; nodrošināt pamatfunkciju un atbalsta funkciju īstenošanu brīvības atņemšanas soda mērķa sasniegšanai; pieņemt lēmumus, izdot pavēles, rīkojumus; analizēt iestāžu darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus to darbības uzlabošanai; koordinēt sadarbību ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām noziedzības apkarošanas un sabiedriskās drošības garantēšanas jautājumos; uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto normatīvo aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt darbā, iecelt amatā un atlaist no darba darbiniekus; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; plānot, vadīt un koordinēt darbību pašvaldībās; iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļņu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem; nodrošināt sabiedriskās kārtības un normatīvo aktu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus iedzīvotāju dzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt savas pašvaldības iedzīvotājus augstākās iestādēs; informēt tos par valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un norādījumiem; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

15. Atsevišķās grupas "1112  Valsts augstākās amatpersonas" profesijas:

15.1. Starpvalstu/institūcijas VADĪTĀJS – profesijas kods "1112  01";

15.2. Starpvalstu/institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1112  02";

15.3. ĢENERĀLPROKURORS – profesijas kods "1112  03";

15.4. Valsts KONTROLIERIS – profesijas kods "1112  04";

15.5. Augstākās tiesas priekšsēdētājs – profesijas kods "1112  05";

15.6. Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1112  06";

15.7. Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS – profesijas kods "1112  07";

15.8. Valsts PREZIDENTA PALĪGS – profesijas kods "1112  08";

15.9. Ministru PREZIDENTA biroja VADĪTĀJS – profesijas kods "1112  09";

15.10. Ministru PREZIDENTA BIEDRA sekretariāta VADĪTĀJS – profesijas kods "1112  10";

15.11. Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS – profesijas kods "1112  11";

15.12. Ministru PREZIDENTA PALĪGS – profesijas kods "1112  12";

15.13. Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS – profesijas kods "1112  13";

15.14. Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS – profesijas kods "1112  14";

15.15. MINISTRA PADOMNIEKS – profesijas kods "1112  15";

15.16. Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJS – profesijas kods "1112  16";

15.17. Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1112  17";

15.18. Ministru kabineta PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās – profesijas kods "1112  18";

15.19. Ministra biroja VADĪTĀJS – profesijas kods "1112  19";

15.20. Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās – profesijas kods "1112  20";

15.21. PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā – profesijas kods "1112  21";

15.22. Aizsardzības PADOMNIEKS – profesijas kods "1112  22";

15.23. Valsts SEKRETĀRS – profesijas kods "1112  23";

15.24. Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS – profesijas kods "1112  24";

15.25. Valsts protokola VADĪTĀJS – profesijas kods "1112  25";

15.26. Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1112  26";

15.27. Galvenais valsts NOTĀRS – profesijas kods "1112  27";

15.28. Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS – profesijas kods "1112  28";

15.29. Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1112  29";

15.30. Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1112  30";

15.31. Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1112  31";

15.32. Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1112  32";

15.33. Pulka KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1112  33";

15.34. Pulka KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1112  34";

15.35. Valsts robežas PILNVAROTAIS – profesijas kods "1112  35";

15.36. Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1112  36";

15.37. Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1112  37";

15.38. Pašvaldības IZPILDDIREKTORS – profesijas kods "1112  38";

15.39. Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1112  39";

15.40. Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112  40";

15.41. Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112  41";

15.42. Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112  42";

15.43. Komisijas SEKRETĀRS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112  43";

15.44. TIESĪBSARGS – profesijas kods "1112  44";

15.45. Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112  45";

15.46. Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112  46";

15.47. Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS – profesijas kods "1112  47";

15.48. Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS – profesijas kods "1112  48";

15.49. ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā) – profesijas kods "1112  49";

15.50. VĒSTNIEKS – profesijas kods "1112  50";

15.51. Pastāvīgais PĀRSTĀVIS (ārlietu jomā) – profesijas kods "1112  59";

15.52. Pilnvarotais LIETVEDIS – profesijas kods "1112  51";

15.53. Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS – profesijas kods "1112  52";

15.54. PADOMNIEKS (ārlietu jomā) – profesijas kods "1112  53";

15.55. Konsulāta VADĪTĀJS – profesijas kods "1112  60";

15.56. ĢENERĀLKONSULS – profesijas kods "1112  54";

15.57. Nozares PADOMNIEKS – profesijas kods "1112  55";

15.58. Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1112  56";

15.59. Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS – profesijas kods "1112  57";

15.60. Komisijas LOCEKLIS (pašvaldībās) – profesijas kods "1112  58".

1.1.3. Atsevišķās grupas
"1114  Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

16. Šīs biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas nosaka un formulē šo biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju politiku, izstrādā statūtus, kas reglamentē biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas darbību, pārstāv biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju citās institūcijās.

17. Atsevišķajā grupā "1114  Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas politiku, pamatvirzienus, statūtus un noteikumus; aizstāvēt savas biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas biedru intereses; veicināt interesi par biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām; plānot un organizēt partijas darbu vēlēšanu kampaņā, rūpēties par savas partijas kandidātu izvirzīšanu vēlēšanās; plānot un organizēt pasākumus partijas biedru izglītošanai un jaunu biedru iesaistīšanai; vadīt citus darbiniekus.

18. Atsevišķās grupas "1114  Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas" profesijas:

18.1. Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS – profesijas kods "1114  01";

18.2. Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA Vietnieks/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA Vietnieks/ ĢENERĀLSEKRETĀRA Vietnieks/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA Vietnieks/ IZPILDDIREKTORA Vietnieks – profesijas kods "1114  02";

18.3. Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1114  03";

18.4. Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS – profesijas kods "1114  04";

18.5. Arodbiedrības VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1114  05";

18.6. Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1114  06";

18.7. Arodorganizācijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1114  07";

18.8. Politiskās partijas VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS – profesijas kods "1114  08".

1.2. Mazās grupas
"112  Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji"
un atsevišķās grupas
"1120  Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

19. Šie rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji vada uzņēmumu, izņemot biedrību un nodibinājumu, kopīgi ar citiem vadītājiem nosaka, formulē uzņēmuma darbības pamatvirzienus, plāno, vada, koordinē struktūrvienību darbu, parasti izveido direktoru padomi, valdi vai vadības grupu, kurai tie sniedz pārskatus par darba rezultātiem.

20. Mazās grupas "112  Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "1120  Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji".

21. Atsevišķajā grupā "1120  Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt vai formulēt uzņēmuma darbības pamatvirzienus; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbu kopumā; noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus, konkrētus uzdevumus un konsultēt pakļautos vadītājus; vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām); pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām; kontrolēt izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu; izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem direktoru padomei, vadības grupai un augstākajiem vadītājiem; organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību; slēgt darba koplīgumus un kontrolēt to izpildi; nodrošināt vides aizsardzību; organizēt un vadīt valdes, komisijas un padomes darbu; sagatavot atzinumus, vērtējumus un priekšlikumus; ievērot komercsabiedrības statūtus un personu (dalībnieku) grupas vai to pārstāvošās institūcijas – padomes – sapulces lēmumus; būt lojālam un uzticamam pret komercsabiedrību un tās dalībniekiem; sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par savu darbību gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan komercsabiedrības dalībniekiem; rīkoties ar vislielāko rūpību, pieņemot lēmumus par komercsabiedrības darbību, tās vadību un pārvaldību; pildīt savus pienākumus, mazinot iespējamos komercdarbības riskus; organizēt un nodrošināt saskaņoto un akceptēto būvprojektu vai citas būvniecības dokumentācijas pārbaudi; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

22. Atsevišķās grupas "1120  Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" profesijas:

22.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS – profesijas kods "1120  01";

22.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ RĪKOTĀJDIREKTORS – profesijas kods "1120  02";

22.3. Tehniskais DIREKTORS – profesijas kods "1120  03";

22.4. KOMERCDIREKTORS – profesijas kods "1120  04";

22.5. Ekonomikas DIREKTORS – profesijas kods "1120  05";

22.6. Ražošanas DIREKTORS – profesijas kods "1120  06";

22.7. Apgādes DIREKTORS – profesijas kods "1120  07";

22.8. Loģistikas DIREKTORS – profesijas kods "1120  08";

22.9. PĀRZINIS – profesijas kods "1120  09";

22.10. Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ VADĪTĀJS – profesijas kods "1120  10";

22.11. Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1120  11";

22.12. Padomes VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1120  12";

22.13. Komisijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1120  13";

22.14. Valdes LOCEKLIS – profesijas kods "1120  14";

22.15. Padomes LOCEKLIS – profesijas kods "1120  15";

22.16. Kolēģijas LOCEKLIS – profesijas kods "1120  16";

22.17. PROKŪRISTS – profesijas kods "1120  17";

22.18. Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS – profesijas kods "1120  18".

1.3. Mazās grupas
"121  Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji"
klasifikācija

23. Šie komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; komercpakalpojumu un administratīvo struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

24. Mazās grupas "121  Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

24.1. atsevišķā grupa "1211  Administratīvie un finanšu vadītāji";

24.2. atsevišķā grupa "1212  Personāla vadītāji";

24.3. atsevišķā grupa "1213  Politikas un plānošanas vadītāji";

24.4. atsevišķā grupa "1219  Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji".

1.3.1. Atsevišķās grupas
"1211  Administratīvie un finanšu vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

25. Šie administratīvie un finanšu vadītāji vada personisko vai citu īpašnieku komerciālo pakalpojumu uzņēmumu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; administratīvo un finanšu struktūrvienību vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas, sniedz atbalstu uzņēmuma pamatdarbības struktūrvienībām.

26. Atsevišķajā grupā "1211  Administratīvie un finanšu vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku komercpakalpojumos; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas; plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; noteikt uzņēmuma nodokļu politiku atbilstoši finansiālajam stāvoklim, sastādīt budžetu un kontrolēt dažādas finanšu operācijas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt racionālu resursu izmantošanu; vadīt kvalitātes un risku vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā; vadīt darba un pārvaldes procedūras; organizēt un vadīt stratēģiskās plānošanas un attīstības darbu uzņēmumā; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; nodrošināt visu uzņēmuma struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, uzņēmuma noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem, instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; vadīt un organizēt kancelejas darbu; vadīt un kontrolēt dokumentu pārvaldību un arhīva darbu; ievadīt datus, kontrolēt korespondences izskatīšanas, virzības un izpildes termiņus; organizēt pabeigto dokumentu uzskaiti un nodrošināt to glabāšanu; koordinēt un kontrolēt izveidoto komisiju sekretāru darbu; organizēt un vadīt konsultāciju sniegšanu un palīdzību uzņēmumiem; vadīt citus darbiniekus.

27. Atsevišķās grupas "1211  Administratīvie un finanšu vadītāji" profesijas:

27.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos) – profesijas kods "1211  01";

27.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos) – profesijas kods "1211  02";

27.3. Finanšu DIREKTORS – profesijas kods "1211  03";

27.4. Galvenais GRĀMATVEDIS – profesijas kods "1211  04";

27.5. Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  05";

27.6. Administratīvais DIREKTORS – profesijas kods "1211  06";

27.7. Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  07";

27.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos) – profesijas kods "1211  08";

27.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumos) – profesijas kods "1211  09";

27.10. Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  10";

27.11. Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  11";

27.12. Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  12";

27.13. Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  13";

27.14. Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  14";

27.15. Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  15";

27.16. Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  16";

27.17. Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  17";

27.18. Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  18";

27.19. Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  19";

27.20. Juridiskā dienesta VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  20";

27.21. Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  21";

27.22. Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  22";

27.23. Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORs – profesijas kods "1211  23";

27.24. Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  24";

27.25. Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1211  25";

27.26. Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  26";

27.27. Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  27";

27.28. Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1211  28";

27.29. Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  29";

27.30. Galvenās kases VADĪTĀJS – profesijas kods "1211  30";

27.31. Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS – profesijas kods "1211  31";

27.32. Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1211  32";

27.33. Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  33";

27.34. Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  34";

27.35. Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  35";

27.36. Kancelejas VADĪTĀJS/ PĀRVALDNIEKS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  36";

27.37. Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  37";

27.38. Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  38";

27.39. Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  39";

27.40. Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  40";

27.41. Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  41";

27.42. Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  42";

27.43. Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  43";

27.44. Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  44";

27.45. Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  45";

27.46. Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211  46";

27.47. Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211  47".

1.3.2. Atsevišķās grupas
"1212  Personāla vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

28. Šie personāla vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma politiku personāla jautājumos.

29. Atsevišķajā grupā "1212  Personāla vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku personāla jautājumos; plānot un organizēt darbinieku pieņemšanu darbā, mācīšanu un paaugstināšanu amatā, noteikt algu struktūru un vadīt pārrunas ar darbiniekiem algu jautājumos, konsultēt darbiniekus u.tml.; kontrolēt darba un vides aizsardzības, veselības aizsardzības un citu programmu izpildi; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; organizēt uzņēmuma darbinieku apbalvojumu, darba izvērtējumu un sodu uzskaiti; veidot, uzturēt un glabāt personāla statistisko un skaitlisko uzskaiti; īstenot pasākumus kvalitātes sistēmas uzturēšanai un pilnveidošanai; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

30. Atsevišķās grupas "1212  Personāla vadītāji" profesijas:

30.1. Personāla DIREKTORS – profesijas kods "1212  01";

30.2. Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1212  02";

30.3. Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1212  03";

30.4. Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1212  04";

30.5. Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1212  05";

30.6. Personāla mācību VADĪTĀJS – profesijas kods "1212  06".

1.3.3. Atsevišķās grupas
"1213  Politikas un plānošanas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

31. Šie politikas un plānošanas vadītāji vada uzņēmuma struktūrvienību, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, sniedz pakalpojumus ārējo sakaru, valsts pārvaldes, ārlietu, nodokļu administrēšanas un muitas, tiesu varas, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

32. Atsevišķajā grupā "1213  Politikas un plānošanas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību valsts pārvaldes jomā, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā un uzņēmuma politikas un politikas plānošanas jomā; plānot, vadīt, koordinēt prokuratūras un prokuratūras pārraudzībā esošo valsts iestāžu finansiālo un saimniecisko darbību; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā, piemēram, statistikā, mikroekonomikā, sociālajā plānošanā, naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, kā arī valsts dienesta vadīšanā u.tml.; plānot, vadīt un koordinēt ārlietu dienestu, sociālo grupu darbību; plānot, koordinēt un pārraudzīt ārējo sakaru struktūrvienības darbu; plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt struktūrvienības budžeta tāmi; sagatavot, iesniegt augstākajam vadītājam lēmumu projektus, kas tieši ietekmē iestādes politiku un stratēģiju, sabiedrības un valsts intereses atbilstošā valsts pārvaldes jomā; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; pieņemt struktūrvienības darbu ietekmējošus lēmumus, uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi padotībā esošajās iestādēs; izstrādāt priekšlikumus nodokļu (nodevu) administrēšanas, akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības, kā arī muitas politikas veidošanai un attīstības stratēģijai; organizēt nodokļu maksātāju uzskaiti, nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu un novēršanu muitas valsts ieņēmumu un muitas jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; nodrošināt prokuratūras iestāžu materiālo apgādi; radoši un inovatīvi plānot un īstenot ārējo sakaru stratēģiju atbilstoši uzņēmuma mērķiem; analizēt, novērtēt un pilnveidot ārējo sakaru jautājumus; saskaņot savu darbību ar uzņēmuma vadītāju, kā arī sadarboties ar citu struktūrvienību vadītājiem; plānot un organizēt uzņēmuma ārējās un iekšējās darbības vides novērošanu, informācijas sniegšanu, pārliecināšanu; veidot un saglabāt uzticēšanos uzņēmuma vadībai, prognozēt un novērst konfliktus, plānot un vadīt uzņēmuma korporatīvā publiskā tēla veidošanu; izmantot sakaru un citas sociālo zinātņu teorijas, analizējot un plānojot uzņēmuma operatīvo un ilglaicīgo saskarsmes mērķu īstenošanu, kā arī pilnveidot praktiskās sakaru metodes; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

33. Atsevišķās grupas "1213  Politikas un plānošanas vadītāji" profesijas:

33.1. Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213  01";

33.2. Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213  02";

33.3. Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1213  03";

33.4. Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1213  04";

33.5. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213  05";

33.6. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213  06";

33.7. Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1213  07";

33.8. Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1213  08";

33.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ārlietu jomā) – profesijas kods "1213  09";

33.10. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ārlietu jomā) – profesijas kods "1213  10";

33.11. Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1213  11";

33.12. VIRSUZRAUGS (muitas jomā) – profesijas kods "1213  12";

33.13. VIRSUZRAUGA VIETNIEKS (muitas jomā) – profesijas kods "1213  13";

33.14. Muitas maiņas VADĪTĀJS – profesijas kods "1213  14";

33.15. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) – profesijas kods "1213  15";

33.16. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) – profesijas kods "1213  16";

33.17. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213  17";

33.18. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213  18";

33.19. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā) – profesijas kods "1213  19";

33.20. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā) – profesijas kods "1213  20";

33.21. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā) – profesijas kods "1213  21";

33.22. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā) – profesijas kods "1213  22";

33.23. Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1213  23";

33.24. Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1213  24";

33.25. Galvenais valsts INSPEKTORS – profesijas kods "1213  25";

33.26. Valsts INSPEKTORS – profesijas kods "1213  26";

33.27. VirsMEŽZINIS – profesijas kods "1213  27";

33.28. VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS – profesijas kods "1213  28";

33.29. Vecākais MEŽZINIS – profesijas kods "1213  31".

1.3.4. Atsevišķās grupas
"1219  Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

34. Šie vadītāji vada uzņēmumu komercpakalpojumu, komunālo un tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību komunālo un tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, individuālo pakalpojumu, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, apsardzes jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, piedalās darbības plāna, budžeta, personāla un pārējo resursu plānu sastādīšanā, plāno, vada un koordinē uzņēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas, pasta darba tehnoloģisko procesu mehanizāciju un automatizāciju un pasta pakalpojumus.

35. Atsevišķajā grupā "1219  Citur neklasificētie administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību komunālajos, un tiem radniecīgos pakalpojumos, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, apsardzes jomā, darba aizsardzības jomā, poligrāfijas jomā, individuālo pakalpojumu (tai skaitā skaistumkopšanas) jomā un citur neklasificētos komercpakalpojumos; plānot, vadīt, koordinēt, ieviest un kontrolēt pasta darba tehnoloģisko procesu mehanizāciju un automatizāciju; plānot, vadīt un koordinēt darbību tehnisko pakalpojumu nodrošināšanā; plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas, pasta pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem; sastādīt struktūrvienības budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu; izstrādāt un nodrošināt uzņēmuma struktūrvienības ar nepieciešamajām instrukcijām, metodiskajiem un normatīvajiem dokumentiem; plānot, vadīt un koordinēt sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus; nodrošināt darba kvalitātes pārvaldību; kontrolēt rezultātu atbilstību noteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt klientu apkalpošanas pakalpojumu procesus; sagatavot un iesniegt pārskatus par darba gaitu un rezultātiem struktūrvienību un uzņēmuma vadībai; plānot un organizēt objekta darba uzdevumu izpildi, sadalīt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi; koordinēt objektu patrulēšanu; nodrošināt individuālo pakalpojumu uzņēmuma vai tā struktūrvienību (tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu) materiālo apgādi; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

36. Atsevišķās grupas "1219  Citur neklasificētie administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji" profesijas:

36.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos) – profesijas kods "1219  01";

36.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos) – profesijas kods "1219  02";

36.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos) – profesijas kods "1219  03";

36.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālajos pakalpojumos) – profesijas kods "1219  04";

36.5. Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) – profesijas kods "1219  05";

36.6. Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) – profesijas kods "1219  06";

36.7. Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) – profesijas kods "1219  07";

36.8. Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) – profesijas kods "1219  08";

36.9. Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  09";

36.10. Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219  10";

36.11. Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  11";

36.12. Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219  12";

36.13. Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  13";

36.14. Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219  14";

36.15. Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  15";

36.16. Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219  16";

36.17. Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  17";

36.18. Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219  18";

36.19. Pasta ekspluatācijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  19";

36.20. Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  20";

36.21. Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  22";

36.22. Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  23";

36.23. Starptautisko pasta sūtījumu struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  24";

36.24. Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  25";

36.25. Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219  26";

36.26. Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1219  27";

36.27. Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1219  28";

36.28. Transporta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1219  29";

36.29. Transporta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1219  30";

36.30. Struktūrvienības VADĪTĀJS (citur neklasificētos komercpakalpojumos) – profesijas kods "1219  31";

36.31. Struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (citur neklasificētos komercpakalpojumos) – profesijas kods "1219  32";

36.32. Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  33";

36.33. Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219  34";

36.34. Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219  35";

36.35. Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219  36";

36.36. MEISTARS (poligrāfijas jomā) – profesijas kods "1219  37";

36.37. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apsardzes jomā) – profesijas kods "1219  38";

36.38. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā) – profesijas kods "1219  39".

1.4. Mazās grupas
"122  Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji"
klasifikācija

37. Šie tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

38. Mazās grupas "122  Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

38.1. atsevišķā grupa "1221  Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji";

38.2. atsevišķā grupa "1222  Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji";

38.3. atsevišķā grupa "1223  Pētniecības un attīstības jomas vadītāji".

1.4.1. Atsevišķās grupas
"1221  Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

39. Šie tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas operācijas.

40. Atsevišķajā grupā "1221  Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas operācijas; plānot un organizēt speciālas pirkšanas un pārdošanas programmas; noteikt cenas, diskonta līmeni un piegādes termiņus, pārdošanas paplašināšanas budžetus, pārdošanas metodes, speciālus stimulus un kampaņas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

41. Atsevišķās grupas "1221  Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji" profesijas:

41.1. Tirdzniecības DIREKTORS – profesijas kods "1221  01";

41.2. Tirgvedības DIREKTORS – profesijas kods "1221  02";

41.3. Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1221  03";

41.4. Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1221  04";

41.5. Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1221  05";

41.6. Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1221  06";

41.7. Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1221  07";

41.8. Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1221  08".

1.4.2. Atsevišķās grupas
"1222  Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

42. Šie vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties un sadarbojoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma darbību reklāmas, sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos.

43. Atsevišķajā grupā "1222  Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbību reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos; slēgt līgumus ar laikrakstu redakciju, radio un televīzijas, sporta un kultūras organizāciju un reklāmas aģentūru amatpersonām ar reklāmu saistītos jautājumos; plānot un vadīt informatīvās programmas likumdevēju, preses un plašākās sabiedrības daļas informēšanai par uzņēmuma plāniem, sasniegumiem vai iecerēm; plānot un vadīt darbību investīciju palielināšanai izglītības, humanitāro un citu bezpeļņas iestāžu vajadzībām; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

44. Atsevišķās grupas "1222  Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji" profesijas:

44.1. Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1222  01";

44.2. Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1222  02";

44.3. Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1222  03";

44.4. Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1222  04".

1.4.3. Atsevišķās grupas
"1223  Pētniecības un attīstības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

45. Šie vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma zinātnisko darbību un attīstību.

46. Atsevišķajā grupā "1223  Pētniecības un attīstības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt savu vai no citām zinātniskām organizācijām patentēto zinātnisko darbību un uzņēmuma attīstību; izstrādāt jaunus vai uzlabot esošos tehnoloģiskos procesus un produkciju vai pilnveidot izejvielu izmantošanu; plānot uzņēmuma zinātnes un attīstības programmu, sīki aprakstot mērķus un budžeta izdevumus; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

47. Atsevišķās grupas "1223  Pētniecības un attīstības jomas vadītāji" profesijas:

47.1. Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1223  01";

47.2. Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1223  02";

47.3. Laboratorijas VADĪTĀJS – profesijas kods "1223  03".

1.5. Mazās grupas
"131  Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji"
klasifikācija

48. Šie vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām, mežkopību vai zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, lauku saimniecībās, mežsaimniecībās un zivsaimniecībās plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

49. Mazās grupas "131  Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

49.1. atsevišķā grupa "1311  Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji";

49.2. atsevišķā grupa "1312  Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji".

1.5.1. Atsevišķās grupas
"1311  Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

50. Šie vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām vai mežkopību, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, lauku saimniecībās, mežsaimniecībās un medību saimniecībās plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

51. Atsevišķajā grupā "1311  Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt lauksaimniecības un mežsaimniecības darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

52. Atsevišķās grupas "1311  Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas:

52.1. Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS – profesijas kods "1311  01";

52.2. Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā) – profesijas kods "1311  02";

52.3. Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecībā) – profesijas kods "1311  03";

52.4. Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā) – profesijas kods "1311  04";

52.5. Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecībā) – profesijas kods "1311  05";

52.6. Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā) – profesijas kods "1311  06";

52.7. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (lauksaimniecībā) – profesijas kods "1311  07";

52.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecībā) – profesijas kods "1311  08";

52.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecībā) – profesijas kods "1311  09";

52.10. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (mežsaimniecībā) – profesijas kods "1311  10";

52.11. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecībā) – profesijas kods "1311  11";

52.12. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (medību saimniecībā) – profesijas kods "1311  12";

52.13. Mežizstrādes MEISTARS – profesijas kods "1311  17".

1.5.2. Atsevišķās grupas
"1312  Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

53. Šie vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, zivsaimniecībās plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

54. Atsevišķajā grupā "1312  Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt zivsaimniecības darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

55. Atsevišķās grupas "1312  Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas:

55.1. Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecībā) – profesijas kods "1312  01";

55.2. Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā) – profesijas kods "1312  02";

55.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecībā) – profesijas kods "1312  03";

55.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecībā) – profesijas kods "1312  04".

1.6. Mazās grupas
"132  Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji"
klasifikācija

56. Šie vadītāji apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumus, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

57. Mazās grupas "132  Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

57.1. atsevišķā grupa "1321  Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji";

57.2. atsevišķā grupa "1322  Ieguves rūpniecības jomas vadītāji";

57.3. atsevišķā grupa "1323  Būvniecības jomas vadītāji";

57.4. atsevišķā grupa "1324  Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji".

1.6.1. Atsevišķās grupas
"1321  Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

58. Šie vadītāji apstrādes rūpniecībā vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji apstrādes rūpniecībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanas jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

59. Atsevišķajā grupā "1321  Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt apstrādes rūpniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā, elektrības ražošanā, gāzes un ūdens ieguvē un sadalē; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas ražošanas darbību; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu; organizēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju; sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumu un pieņemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamo materiālu patēriņa apjoma un veidu savlaicīgu plānošanu, pasūtīšanu sagādes dienestam un piegādi darba objektā; plānot un organizēt pakļauto brigāžu darbu, kā arī gatavot atskaites par paveikto darba apjomu; vadīt citus darbiniekus.

60. Atsevišķās grupas "1321  Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji" profesijas:

60.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321  01";

60.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321  02";

60.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321  03";

60.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321  04";

60.5. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (enerģētikā) – profesijas kods "1321  05";

60.6. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikā) – profesijas kods "1321  06";

60.7. Ražošanas maiņas VADĪTĀJS – profesijas kods "1321  07";

60.8. Vecākais MEISTARS (enerģētikā) – profesijas kods "1321  08";

60.9. MEISTARS (enerģētikā) – profesijas kods "1321  09";

60.10. Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321  10";

60.11. MEISTARS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321  11";

60.12. MEISTARS (elektrotehnikā) – profesijas kods "1321  12";

60.13. Darbu VADĪTĀJS (kuģu remontā) – profesijas kods "1321  13";

60.14. Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvē) – profesijas kods "1321  14";

60.15. Maiņas MEISTARS (pārtikas rūpniecībā) – profesijas kods "1321  15".

1.6.2. Atsevišķās grupas
"1322  Ieguves rūpniecības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

61. Šie vadītāji ieguves rūpniecībā vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji ieguves rūpniecībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanas jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

62. Atsevišķajā grupā "1322  Ieguves rūpniecības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt ieguves rūpniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā vai cieto minerālu ieguvē apakšzemes un virszemes raktuvēs un karjeros; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas ražošanas darbību; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu; organizēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju; sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumu un pieņemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamo materiālu patēriņa apjoma un veidu savlaicīgu plānošanu, pasūtīšanu sagādes dienestam un piegādi darba objektā; plānot un organizēt pakļauto brigāžu darbu, kā arī gatavot pārskatus par paveikto darba apjomu; vadīt citus darbiniekus.

63. Atsevišķās grupas "1322  Ieguves rūpniecības jomas vadītāji" profesijas:

63.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecībā) – profesijas kods "1322  01";

63.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (ieguves rūpniecībā) – profesijas kods "1322  02";

63.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecībā) – profesijas kods "1322  03";

63.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ieguves rūpniecībā) – profesijas kods "1322  04".

1.6.3. Atsevišķās grupas
"1323  Būvniecības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

64. Šie vadītāji būvniecībā vada personisko vai cita īpašnieka būvniecības uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji būvniecībā plāno, vada un koordinē būvniecības uzņēmuma pamatdarbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

65. Atsevišķajā grupā "1323  Būvniecības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt būvniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt būvniecības darbus; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot konkrētu būvobjektu īstenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta īstenošanas nosacījumiem; plānot un vadīt ikdienas ražošanu; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veicot administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

66. Atsevišķās grupas "1323  Būvniecības jomas vadītāji" profesijas:

66.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecībā) – profesijas kods "1323  01";

66.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (būvniecībā) – profesijas kods "1323  02";

66.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecībā) – profesijas kods "1323  03";

66.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecībā) – profesijas kods "1323  04";

66.5. Būvdarbu VADĪTĀJS – profesijas kods "1323  05";

66.6. BūvMEISTARS (būvniecībā) – profesijas kods "1323  06".

1.6.4. Atsevišķās grupas
"1324  Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

67. Šie vadītāji vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu transporta, sakaru, noliktavu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales un loģistikas pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

68. Atsevišķajā grupā "1324  Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales un loģistikas jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; organizēt un kontrolēt pasažieru un kravu autopārvadājumus, kravas iekraušanas un izkraušanas darbus; vadīt tiesību normām atbilstošu līgumu (īpaši saistībā ar pārvadājumu veikšanas nosacījumiem) sagatavošanu un noslēgšanu; izvērtēt otras līgumslēdzējpuses prasības; sekot, lai tiktu ievērots normatīvajos aktos noteiktais transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas režīms; sastādīt transportlīdzekļu periodiskās tehniskās apkopes plānus, instrukcijas; sadalīt darba uzdevumus; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu kravu iekraušanas un izkraušanas vietās un pārvadājuma laikā; organizēt darbinieku apmācību atbilstoši viņu atbildībai un pienākumiem; plānot, vadīt un koordinēt darbību sagādes, uzglabāšanas un sadales, kā arī loģistikas jautājumos; pārraudzīt loģistikas pakalpojumu kvalitāti; noteikt loģistikas procesu politiku uzņēmumā; veikt vispārēju uzraudzību pār piegādātāju darbības kvalitāti un veidot sadarbības politiku ar piegādātājiem un preču un pakalpojumu pircējiem; nodrošināt uzņēmuma loģistikas izmaksu līmeņa kontroli un analīzi, īstenot optimizācijas vadību; kopā ar uzņēmuma vadību, tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem veidot uzņēmuma krājumu vadības stratēģiju; stratēģiskajā līmenī atbildēt par preču un pakalpojumu sadales kanālu un piegāžu ķēžu izveidošanu, iekļaujot noliktavu izvietojumu un transportēšanas veidu un to kombināciju izvēli, izmaksu optimizāciju; nodrošināt un pārvaldīt starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos nodrošināt pasažieru plūsmu analīzes un izmaksu līmeņa vadību; ja nepieciešams, īstenot plūsmu optimizāciju; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem kontrolēt pasažieru apmierinātības līmeni; atbilstoši pasažieru plūsmām noteikt maršrutu plānošanas metodoloģiju; nodrošināt pasažieru pārvadājumu regularitāti un pietiekamību; noslēgt pirkuma līgumus ar piegādātājiem, vienoties par cenām un preču kvalitāti; plānot un rīkot inventarizācijas; kārtot ar materiālo vērtību sagādi un sadali saistītus jautājumus, orientējoties uz ieņēmumu palielināšanu un preču krājumu samazināšanu, kā arī attiecīgo izmaksu samazināšanu; organizēt drošu kuģu satiksmi visā ostas akvatorijā; veikt drošības kontroli; uzraudzīt navigācijas līdzekļu, loču dienesta, ostas kontroles dienesta un kuģošanas atbalsta dienesta darbību; izstrādāt kuģu manevrēšanas shēmas; kontrolēt ostas kuģu ceļu atbilstību projektētajiem dziļumiem un nodrošināt to savlaicīgu padziļināšanu, nodrošināt ostas akvatorijas dziļuma kontroli un nodrošināt navigācijas līdzekļu darbību ostā un noteiktās vietās jūrā un piekrastē; nodrošināt kuģu žurnālu reģistrāciju; organizēt un vadīt ostā notikušo avāriju seku likvidācijas darbus un cilvēku glābšanas darbus; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu plānu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus pakalpojumu jomā; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

69. Atsevišķās grupas "1324  Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji" profesijas:

69.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (transportā) – profesijas kods "1324  01";

69.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (transportā) – profesijas kods "1324  02";

69.3. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sakaros) – profesijas kods "1324  03";

69.4. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sakaros) – profesijas kods "1324  04";

69.5. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (noliktavās) – profesijas kods "1324  05";

69.6. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (noliktavās) – profesijas kods "1324  06";

69.7. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (transportā) – profesijas kods "1324  07";

69.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (transportā) – profesijas kods "1324  08";

69.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sakaros) – profesijas kods "1324  09";

69.10. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sakaros) – profesijas kods "1324  10";

69.11. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (noliktavās) – profesijas kods "1324  11";

69.12. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavās) – profesijas kods "1324  12";

69.13. Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1324  13";

69.14. Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1324  14";

69.15. Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1324  15";

69.16. Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1324  16";

69.17. Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā) – profesijas kods "1324  17";

69.18. Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā) – profesijas kods "1324  18";

69.19. Vilciena priekšnieks – profesijas kods "1324  19";

69.20. Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1324  20";

69.21. Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1324  21";

69.22. Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1324  22";

69.23. Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1324  23";

69.24. Filiāles DIREKTORS – profesijas kods "1324  24";

69.25. Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1324  25";

69.26. Pastmarku bāzes VADĪTĀJS – profesijas kods "1324  26";

69.27. Pastmarku bāzes VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1324  27";

69.28. Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros) – profesijas kods "1324  28";

69.29. Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros) – profesijas kods "1324  29";

69.30. Ceha PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1324  30";

69.31. Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1324  31";

69.32. Ostas KAPTEINIS – profesijas kods "1324  32";

69.33. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā) – profesijas kods "1324  33";

69.34. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļā) – profesijas kods "1324  34";

69.35. Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1324  35";

69.36. Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1324  36";

69.37. Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1324  37";

69.38. Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1324  38";

69.39. Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1324  39";

69.40. Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1324  40";

69.41. Vecākais MEISTARS (transportā) – profesijas kods "1324  41";

69.42. MEISTARS (transportā) – profesijas kods "1324  42";

69.43. Ostas KAPTEIŅA VIETNIEKS – profesijas kods "1324  43".

1.7. Mazās grupas
"133  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji"
un atsevišķās grupas
"1330  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

70. Šie vadītāji informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

71. Mazās grupas "133  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "1330  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji".

72. Atsevišķajā grupā "1330  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izzināt no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietotājiem un augstākstāvošiem vadītājiem nepieciešamās vajadzības; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; vadīt un organizēt IKT ierīkošanu un tās lietotāju apmācību; vadīt IKT darbību, analizējot darba plūsmu, nosakot prioritātes, izstrādājot standartus un nosakot termiņus; pārraudzīt IKT drošības sistēmas; novērtēt uzņēmuma tehnoloģiju izmantošanu un ieteikt uzlabojumus (piemēram, aparatūras un programmatūras atjaunināšana); noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; pieņemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; izstrādāt informācijas drošības pārvaldības sistēmas arhitektūru; izstrādāt informācijas drošības pārvaldības īstermiņa un ilgtermiņa plānus un nodrošināt to īstenošanas un ieviešanas uzraudzību; veikt valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldības funkcijas, īstenojot valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē valsts informācijas sistēmu jomu; vadīt un konsultēt darbiniekus, kuri iesaistīti drošības pārvaldībā; nodrošināt drošības pārvaldības sistēmas atbilstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī nozares starptautiskajiem normatīvajiem aktiem; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

73. Atsevišķās grupas "1330  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" profesijas:

73.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) – profesijas kods "1330  01";

73.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) – profesijas kods "1330  02";

73.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) – profesijas kods "1330  03";

73.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) – profesijas kods "1330  04";

73.5. Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1330  05";

73.6. Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1330  06";

73.7. Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1330  07";

73.8. Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1330  08";

73.9. Informācijas drošības VADĪTĀJS – profesijas kods "1330  09".

1.8. Mazās grupas
"134  Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji"
klasifikācija

74. Šie vadītāji specializēto sociālo pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

75. Mazās grupas "134  Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

75.1. atsevišķā grupa "1341  Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji";

75.2. atsevišķā grupa "1342  Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji";

75.3. atsevišķā grupa "1343  Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji";

75.4. atsevišķā grupa "1344  Sociālās labklājības jomas vadītāji";

75.5. atsevišķā grupa "1345  Izglītības jomas vadītāji";

75.6. atsevišķā grupa "1346  Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji";

75.7. atsevišķā grupa "1349  Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji".

1.8.1. Atsevišķās grupas
"1341  Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

76. Šie vadītāji bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā plāno, vada, koordinē un novērtē, kā tiek nodrošināti bērnu aprūpes pakalpojumi (pirmsskolas bērnu iestādēs, brīvā laika pavadīšanas iestādēs, dienas aprūpes centros u.c. sociālās aprūpes institūcijās), vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz bērnu aprūpes pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

77. Atsevišķajā grupā "1341  Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu uzņēmuma darbības stratēģiju (programmu) bērnu fiziskai, psiholoģiskai, sociālai, emocionālai un intelektuālai attīstībai, nodrošināt tās izpildi; uzņemties atbildību par budžeta izstrādi, saistību izpildi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu un profesionālo izaugsmi; pārraudzīt un koordinēt tiesību aktu ievērošanu sociālās drošības un bērnu tiesību aizsardzības jomā bērnu aprūpes iestādēs; pārraudzīt un koordinēt iestādes ikdienas darbus; organizēt bērniem, personālam un apmeklētājiem piemērotu vidi (telpu iekārtojumu, aprīkojumu, iestādes teritoriju u.c.); sadarbībā ar iestādes speciālistiem pārraudzīt bērnu attīstību dinamikā, apspriežot to ar bērna vecākiem vai aizbildņiem; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā u.tml.; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību; veikt citus administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

78. Atsevišķās grupas "1341  Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

78.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1341  01";

78.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1341  02";

78.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1341  03";

78.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1341  04".

1.8.2. Atsevišķās grupas
"1342  Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

79. Šie vadītāji plāno, vada un koordinē veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs.

80. Atsevišķajā grupā "1342  Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt veselības aprūpes uzņēmuma, struktūrvienības vai pakalpojuma attīstību un vadību; vadīt, plānot, pārraudzīt un novērtēt medicīniskā, aprūpes, tehniskā u.c. personāla darbu; kontrolēt administratīvās darbības, piemēram, budžeta plānošanu, preču un pakalpojumu iepirkšanu; konsultēt valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus par pasākumiem veselības un sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai; pārstāvēt uzņēmumu; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

81. Atsevišķās grupas "1342  Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

81.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā) – profesijas kods "1342  01";

81.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā) – profesijas kods "1342  02";

81.3. Veselības aprūpes vadības ĀRSTS – profesijas kods "1342  03";

81.4. Veselības aprūpes VADĪTĀJS – profesijas kods "1342  04";

81.5. Galvenā medicīnas MĀSA – profesijas kods "1342  05";

81.6. Galvenā VECMĀTE – profesijas kods "1342  06".

1.8.3. Atsevišķās grupas
"1343  Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

82. Šie vadītāji pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā plāno, vada, koordinē un novērtē institucionālos un alternatīvos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām un ģimenēm, kurām tie nepieciešami, vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

83. Atsevišķajā grupā "1343  Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas uzņēmuma darbības stratēģiju (programmu) visaptverošu pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām; nodrošināt programmu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību; plānot iestādes budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu un apmācību; vadīt, uzraudzīt un novērtēt iestādes personāla darbu (sociālā darba speciālistu, aprūpētāju, tehniskā u.c. personāla); organizēt tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu un, ja nepieciešams, izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes darbam vajadzīgos standartus un procedūras; izstrādāt struktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu (kopšanas pakalpojumu, tehnisko pakalpojumu, garīdznieka pakalpojumu, sociālās aprūpes u.c. pakalpojumu) sniegšanai; pakalpojumu sniegšanā sadarboties ar citām veselības un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām un finanšu institūcijām; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, u.tml.; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību; veikt citus administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; informēt sabiedrību par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām; izteikt priekšlikumus institūcijām par pasākumiem, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus; pārstāvēt iestādi publiskos pasākumos; vadīt citus darbiniekus.

84. Atsevišķās grupas "1343  Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

84.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1343  01";

84.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1343  02";

84.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1343  03";

84.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1343  04".

1.8.4. Atsevišķās grupas
"1344  Sociālās labklājības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

85. Šie vadītāji sociālās labklājības jomā plāno, vada, koordinē un nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pašvaldībā, vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz sociālos pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

86. Atsevišķajā grupā "1344  Sociālās labklājības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt sociālās vides izpēti kopienā (pašvaldībā vai sociālā grupā) un sociālo problēmu noteikšanu; piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē sadarbībā ar publisko un privāto sektoru; plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; attīstīt, ieviest un pārraudzīt personāla politiku un nodrošināt personāla vadību, tai skaitā personāla atlasi, apmācību un pārraudzību; nodrošināt efektīvu iestādes resursu vadību, tai skaitā plānot un nodrošināt resursu piesaisti; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; sociālo problēmu risināšanā un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā veidot sadarbību ar publisko un privāto sektoru; uzraudzīt un novērtēt resursu izlietojumu sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, t.sk. mājokļa pakalpojumiem (dzīvokļa pabalsti, nakts patversmes, sociālie dzīvokļi u.tml.); ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanā, kā arī, ja nepieciešams, izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes iekšējās darbības procedūras un standartus; izstrādāt struktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā, sadarbojoties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, finanšu institūcijām un citām iesaistītajām institūcijām; nodrošināt iestādes administratīvo darbu (piemēram, finanšu vadību, tai skaitā izdevumu pārraudzību par piegādēm, aprīkojumu un pakalpojumiem, saimniecisko darbību u.c. administratīviem pasākumiem); nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību, kā arī par sociālajām problēmām kopienā (pašvaldībā vai sociālā grupā); sniegt priekšlikumus valsts institūcijām, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus; pārstāvēt iestādi publiskos forumos; plānot, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas locekļu darbu, pārstāvēt bāriņtiesu valsts un pašvaldību institūcijās, piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs; vadīt citus darbiniekus.

87. Atsevišķās grupas "1344  Sociālās labklājības jomas vadītāji" profesijas:

87.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā) – profesijas kods "1344  01";

87.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sociālās labklājības jomā) – profesijas kods "1344  02";

87.3. Sociālā dienesta VADĪTĀJS – profesijas kods "1344  03";

87.4. Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1344  04";

87.5. Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1344  05";

87.6. Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1344  06";

87.7. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā) – profesijas kods "1344  07";

87.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā) – profesijas kods "1344  08".

1.8.5. Atsevišķās grupas
"1345  Izglītības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

88. Šie vadītāji izglītības jomā vada uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz izglītības pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

89. Atsevišķajā grupā "1345  Izglītības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt izglītības jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību izglītības jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts vai privātās izglītības jomā; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā, piemēram, statistikā, mikroekonomikā, sociālajā plānošanā, naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, kā arī valsts dienesta vadīšanā u.tml.; veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

90. Atsevišķās grupas "1345  Izglītības jomas vadītāji" profesijas:

90.1. REKTORS – profesijas kods "1345  01";

90.2. PROREKTORS – profesijas kods "1345  02";

90.3. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā) – profesijas kods "1345  03";

90.4. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā) – profesijas kods "1345  04";

90.5. DEKĀNS – profesijas kods "1345  05";

90.6. ProDEKĀNS – profesijas kods "1345  06";

90.7. Skolas PĀRZINIS – profesijas kods "1345  07";

90.8. Skolas DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1345  08";

90.9. Skolas DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1345  09";

90.10. Koledžas DIREKTORS – profesijas kods "1345  10";

90.11. Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1345  11";

90.12. Profesionālās vidusskolas VADĪTĀJS – profesijas kods "1345  12";

90.13. Skolas katedras VADĪTĀJS – profesijas kods "1345  13";

90.14. Koledžas katedras VADĪTĀJS – profesijas kods "1345  14";

90.15. Mācību centra VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1345  15";

90.16. Mācību centra VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1345  16";

90.17. Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1345  17";

90.18. Profesionālās augstākās izglītības programmas VADĪTĀJS – profesijas kods "1345  18";

90.19. Profesionālās augstākās izglītības kursa VADĪTĀJS – profesijas kods "1345  19";

90.20. Mācību kursu VADĪTĀJS – profesijas kods "1345  20";

90.21. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (izglītības jomā) – profesijas kods "1345  21";

90.22. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā) – profesijas kods "1345  22";

90.23. Katedras VADĪTĀJS – profesijas kods "1345  23".

1.8.6. Atsevišķās grupas
"1346  Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

91. Šie vadītāji finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomā vada personisko vai citu īpašnieku finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē uzņēmuma darbību, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

92. Atsevišķajā grupā "1346  Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, piemēram, naudas noguldījumu pieņemšanu, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, datu apstrādi, tirgus izpēti, kreditēšanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

93. Atsevišķās grupas "1346  Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

93.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā) – profesijas kods "1346  01";

93.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā) – profesijas kods "1346  02";

93.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā) – profesijas kods "1346  03";

93.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā) – profesijas kods "1346  04".

1.8.7. Atsevišķās grupas
"1349  Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

94. Šie vadītāji citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomā vada uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz pakalpojumus vides aizsardzības, farmācijas un citās jomās tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, pašvaldībās struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē iestādes administratīvās funkcijas, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē šo struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā plāno, vada un koordinē iestāžu struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji revīzijas jomā plāno, vada un koordinē Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību Valsts kontroles likumā paredzētā mērķa sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, vada meža ugunsdzēsības stacijas darbu.

95. Atsevišķajā grupā "1349  Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību vides aizsardzības, farmācijas un citās jomās; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt īpašu teritoriālo organizāciju un grupu darbību; plānot struktūrvienības, darba grupas darbu vides pārvaldības jomā; novērtēt vides stāvokli, identificēt un profesionāli formulēt vides problēmu risinājumu pašvaldībā, rūpniecībā, vides aizsardzības struktūrvienībās; izstrādāt un vadīt projektus vides pārvaldības, vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, vides plānošanas, vides sakaru, vides ekspertīzes jomās; pārzināt dokumentāciju un veikt administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; nodrošināt un organizēt vides informācijas apriti, vides sakarus pašvaldības (uzņēmuma) līmenī; pārstāvēt pašvaldību (uzņēmuma) vides aizsardzības struktūras sadarbībā ar vides pārvaldības, apsaimniekošanas vai konsultācijas institūcijām; slēgt līgumus ar vides apsaimniekošanas, vides saimniecības, pašvaldību vides uzņēmumiem, vides konsultāciju uzņēmumiem; plānot, vadīt un koordinēt zāļu klīniskos pētījumus un novērojumus; organizēt datu un informācijas vākšanu par iespējām veikt jaunus klīniskos pētījumus un novērojumus, izvēloties pētniekus un sadarbojoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus, kā arī pārraudzīt maksājumu plūsmu; plānot, vadīt un koordinēt medicīnisko pārstāvju grupas darbu; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; plānot informēšanas, reklāmas un citus nepieciešamos pasākumus produktu virzīšanai; nodrošināt regulāru saikni ar attiecīgajām valsts veselības aprūpes/farmācijas institūcijām; uzraudzīt zāļu reģistrācijas procesu; noteikt iestādes politiku atbilstoši sabiedrības interesēm un pašvaldības uzdevumiem; nodrošināt visu iestādes struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem un instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; plānot, vadīt un koordinēt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; izstrādāt normatīvos aktus; veidot valsts robežas apsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju, plānot nepieciešamos resursus; organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi; plānot, vadīt un koordinēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; veidot Ieslodzījuma vietu pārvaldes cietumu, nepilngadīgo audzināšanas iestāžu un Mācību centra iestāžu darbības un kontroles politiku; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; nodrošināt pamatfunkciju un atbalsta funkciju īstenošanu brīvības atņemšanas soda mērķa sasniegšanai; plānot, vadīt un koordinēt Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību; veikt revīzijas; kontrolēt rīcību ar valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju un institūciju piešķirtajiem līdzekļiem; sagatavot likumā paredzētos atzinumus un ziņojumus; pieņemt lēmumus, izdot rīkojumus; sagatavot iekšējos normatīvos aktus; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar likumā noteiktās darbības izpildi; sagatavot metodiskos dokumentus; veikt iekšējo auditu; analizēt iestāžu darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus to darbības uzlabošanai; koordinēt sadarbību ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām noziedzības apkarošanas un sabiedriskās drošības garantēšanas jautājumos; uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto tiesību aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs; sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām augstākajām finanšu kontroles institūcijām; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus; vadīt meža ugunsdzēsības stacijas darbu; organizēt un vadīt meža ugunsdzēsības komandas profesionālo apmācību un treniņus; nodrošināt ugunsdzēsības tehnikas un inventāra sagatavošanu atbilstoši tehniskā stāvokļa normām; piedalīties meža ugunsdzēsības operatīvā plāna izstrādāšanā; informēt un piesaistīt meža īpašniekus ugunsgrēka vietas uzraudzībā; izbraukt uz ugunsgrēka vietu un vadīt dzēšanas darbus; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt darbā, iecelt amatā un atlaist no darba darbiniekus; apmācīt personālu; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

96. Atsevišķās grupas "1349  Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

96.1. Vides PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1349  01";

96.2. VADĪTĀJS (personu sertificēšanas jomā) – profesijas kods "1349  02";

96.3. VADĪTĀJS (inspicēšanas jomā) – profesijas kods "1349  03";

96.4. VADĪTĀJS (kuģu reģistrēšanas jomā) – profesijas kods "1349  04";

96.5. VADĪTĀJS (hidrogrāfijas jomā) – profesijas kods "1349  05";

96.6. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (farmācijas jomā) – profesijas kods "1349  06";

96.7. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (farmācijas jomā) – profesijas kods "1349  07";

96.8. Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1349  08";

96.9. Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1349  09";

96.10. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349  10";

96.11. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349  11";

96.12. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "1349  12";

96.13. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "1349  13";

96.14. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā) – profesijas kods "1349  14";

96.15. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (revīzijas jomā) – profesijas kods "1349  15";

96.16. Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349  16";

96.17. Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "1349  17";

96.18. Galvenais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349  18";

96.19. Vecākais valsts REVIDENTS (revīzijas jomā) – profesijas kods "1349  19";

96.20. Operatīvais DEŽURANTS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349  20";

96.21. Operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349  21";

96.22. Sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349  22";

96.23. Reģiona iestādes VECĀKAIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349  23";

96.24. Valsts REVIDENTS (revīzijas jomā) – profesijas kods "1349  24";

96.25. Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā) – profesijas kods "1349  25".

1.9. Mazās grupas
"141  Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji"
klasifikācija

97. Šie vadītāji viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu un veic citus nepieciešamos uzdevumus, kas nodrošina uzņēmuma rentablu darbību.

98. Mazās grupas "141  Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

98.1. atsevišķā grupa "1411  Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji";

98.2. atsevišķā grupa "1412  Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji".

1.9.1. Atsevišķās grupas
"1411  Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

99. Šie vadītāji vada nelielas personiskās vai cita īpašnieka viesnīcas, nometnes vai pansijas, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji viesnīcās, nometnēs, pansijās plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un attiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

100. Atsevišķajā grupā "1411  Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt viesmīlības pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

101. Atsevišķās grupas "1411  Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

101.1. Viesnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1411  01";

101.2. Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1411  02";

101.3. Nometnes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1411  03";

101.4. Nometnes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1411  04";

101.5. Pansijas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1411  05";

101.6. Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1411  06";

101.7. VIESNĪCNIEKS – profesijas kods "1411  07";

101.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās) – profesijas kods "1411  08";

101.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcās) – profesijas kods "1411  09".

1.9.2. Atsevišķās grupas
"1412  Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

102. Šie vadītāji vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka restorānus, kafejnīcas, ēdnīcas un bārus, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji restorānos, kafejnīcās, ēdnīcās un bāros plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar attiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

103. Atsevišķajā grupā "1412  Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt ēdināšanas pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar sabiedrisko ēdināšanu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

104. Atsevišķās grupas "1412  Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

104.1. Restorāna VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1412  01";

104.2. Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1412  02";

104.3. Kafejnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1412  03";

104.4. Kafejnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA vietnieks – profesijas kods "1412  04";

104.5. Ēdnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1412  05";

104.6. Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORa vietnieks – profesijas kods "1412  06";

104.7. Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS – profesijas kods "1412  07";

104.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos) – profesijas kods "1412  08";

104.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānos) – profesijas kods "1412  09".

1.10. Mazās grupas
"142  Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji"
un atsevišķās grupas
"1420  Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

105. Šie vadītāji mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

106. Mazās grupas "142  Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "1420  Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji".

107. Atsevišķajā grupā "1420  Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; pieņemt darbiniekus darbā un tos apmācīt; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzņēmuma pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; plānot, organizēt un vadīt lielveikalu tīkla un interneta veikala darbu; izstrādāt un īstenot iepirkumu un tirgvedības politiku, noteikt cenas; nodrošināt un kontrolēt preču krājumu plānošanu, pasūtīšanu, uzskaiti un atbilstību pieprasījumam; veicināt preču un pakalpojumu reklamēšanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

108. Atsevišķās grupas "1420  Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" profesijas:

108.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mazumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420  01";

108.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420  02";

108.3. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (vairumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420  03";

108.4. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420  04";

108.5. VEIKALVEDIS – profesijas kods "1420  05";

108.6. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420  06";

108.7. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420  07";

108.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420  08";

108.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420  09".

1.11. Mazās grupas
"143  Citu pakalpojumu jomas vadītāji"
klasifikācija

109. Šie vadītāji citu pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

110. Mazās grupas "143  Citu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

110.1. atsevišķā grupa "1431  Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji";

110.2. atsevišķā grupa "1439  Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji".

1.11.1. Atsevišķās grupas
"1431  Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

111. Šie vadītāji atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomā vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz sporta, atpūtas un kultūras pakalpojumus, organizē atpūtas, kultūras un sporta pasākumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

112. Atsevišķajā grupā "1431  Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību sporta, atpūtas un kultūras jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt tūrisma un atpūtas uzņēmumu vai tā struktūrvienību darbību; plānot, vadīt un koordinēt atpūtas, kultūras un sporta pasākumus; plānot struktūrvienības, darba grupas darbu ekotūrisma pārvaldības jomā; izstrādāt un vadīt projektus ekotūrisma pārvaldības jomā; veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

113. Atsevišķās grupas "1431  Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji" profesijas:

113.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā) – profesijas kods "1431  01";

113.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā) – profesijas kods "1431  02";

113.3. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sporta jomā) – profesijas kods "1431  03";

113.4. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sporta jomā) – profesijas kods "1431  04";

113.5. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā) – profesijas kods "1431  05";

113.6. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā) – profesijas kods "1431  06";

113.7. Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1431  07;

113.8. Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS – profesijas kods "1431  08;

113.9. PRODUCENTS (kultūras jomā) – profesijas kods "1431  09";

113.10. IMPRESĀRIJS – profesijas kods "1431  10;

113.11. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (kultūras jomā) – profesijas kods "1431  11";

113.12. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (kultūras jomā) – profesijas kods "1431  12";

113.13. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sporta jomā) – profesijas kods "1431  13";

113.14. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā) – profesijas kods "1431  14";

113.15. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1431  15";

113.16. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1431  16".

1.11.2. Atsevišķās grupas
"1439  Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

114. Šie vadītāji citur neklasificētu pakalpojumu jomā vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu citu pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

115. Atsevišķajā grupā "1439  Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt citur neklasificētu pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību citu pakalpojumu jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību individuālo pakalpojumu (tai skaitā skaistumkopšanas) jomā; nodrošināt individuālo pakalpojumu uzņēmuma vai tā struktūrvienību (tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu) materiālo apgādi; vadīt un koordinēt darbību informācijas jomā (plašsaziņas līdzekļi); kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; plānot un vadīt kuģu klientu apkalpošanas servisu, t.sk. ēdināšanas pakalpojumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; administratīvi vadīt uzņēmuma struktūrvienību radioprogrammu; veikt darba plānošanu, koordinēt struktūrvienības tiešās darbības nodrošināšanai nepieciešamo projektu (t.sk. tiesisku darījumu) īstenošanu; nodrošināt ēterā augstu žurnālistikas standartu atbilstoši vispārpieņemtajiem plašsaziņas līdzekļu darbības principiem – neatkarībai, objektivitātei, viedokļu daudzveidībai; sekot līdzi radioprogrammā pārraidīto raidījumu kvalitātei, par to ziņojot programmas vadītājam; apzināt ar attiecīgās radioprogrammas profilu saistītos aktuālos notikumus, ierosināt to atspoguļošanu ēterā; piedalīties attiecīgās radioprogrammas raidījumu tīkla izveidošanā, ievērojot radioprogrammas attīstības koncepciju, stratēģiskās pamatnostādnes; vadīt citus darbiniekus.

116. Atsevišķās grupas "1439  Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

116.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1439  01";

116.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (individuālo pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1439  02";

116.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1439  03";

116.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1439  04";

116.5. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā) – profesijas kods "1439  05";

116.6. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā) – profesijas kods "1439  06";

116.7. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā) – profesijas kods "1439  07";

116.8. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā) – profesijas kods "1439  08";

116.9. MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā) – profesijas kods "1439  09";

116.10. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (informācijas jomā) – profesijas kods "1439  10";

116.11. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (informācijas jomā) – profesijas kods "1439  11";

116.12. Kuģa klientu apkalpošanas servisa VADĪTĀJS – profesijas kods "1439  12";

116.13. Televīzijas/ radio programmas DIREKTORS – profesijas kods "1439  13";

116.14. Televīzijas/ radio programmas DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1439  14".

2. Otrās pamatgrupas
"2  Vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

117. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskus pētījumus, izglīto sabiedrību, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic praktisku darbu materiālo un garīgo vērtību radīšanā visos tautas saimniecības uzņēmumos, kā arī patstāvīgi. Vecākie speciālisti strādā vadītāju vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

118. Pamatgrupā "2  Vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt zinātniskos darbus, teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, sniegt konsultācijas; piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē; izstrādāt normatīvo aktu projektus vai kontrolēt to ievērošanu; sagatavot administratīvus aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību; organizēt Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā; apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves; nodrošināt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi, kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; strādāt visu līmeņu tautas izglītības iestādēs, mācot, audzinot visu paaudžu iedzīvotājus; veikt praktisku darbu materiālo vērtību radīšanā, ražošanā, realizācijā; sniegt veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus; sniegt juridiskos, reliģiskos pakalpojumus.

119. Pamatgrupas "2  Vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās apakšgrupās:

119.1. apakšgrupa "21  Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti";

119.2. apakšgrupa "22  Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti";

119.3. apakšgrupa "23  Izglītības jomas vecākie speciālisti";

119.4. apakšgrupa "24  Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti";

119.5. apakšgrupa "25  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti";

119.6. apakšgrupa "26  Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti".

120. Apakšgrupas "21  Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

120.1. mazā grupa "211  Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti";

120.2. mazā grupa "212  Matemātiķi, aktuāri un statistiķi";

120.3. mazā grupa "213  Dabas zinātņu vecākie speciālisti";

120.4. mazā grupa "214  Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)";

120.5. mazā grupa "215  Elektrotehnoloģiju inženieri";

120.6. mazā grupa "216  Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri".

121. Apakšgrupas "22  Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

121.1. mazā grupa "221  Ārsti";

121.2. mazā grupa "222  Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti";

121.3. mazā grupa "223  Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti";

121.4. mazā grupa "224  Ārstu palīgi";

121.5. mazā grupa "225  Veterinārārsti";

121.6. mazā grupa "226  Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti".

122. Apakšgrupas "23  Izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

122.1. mazā grupa "231  Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls";

122.2. mazā grupa "232  Profesionālās izglītības pedagogi";

122.3. mazā grupa "233  Vidējās izglītības pedagogi";

122.4. mazā grupa "234  Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi";

122.5. mazā grupa "235  Citi izglītības jomas vecākie speciālisti".

123. Apakšgrupas "24  Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

123.1. mazā grupa "241  Finanšu vecākie speciālisti";

123.2. mazā grupa "242  Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti";

123.3. mazā grupa "243  Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti".

124. Apakšgrupas "25  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

124.1. mazā grupa "251  Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi";

124.2. mazā grupa "252  Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti".

125. Apakšgrupas "26  Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

125.1. mazā grupa "261  Juridisko lietu vecākie speciālisti";

125.2. mazā grupa "262  Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

125.3. mazā grupa "263  Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti";

125.4. mazā grupa "264  Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti";

125.5. mazā grupa "265  Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki".

2.1. Mazās grupas
"211  Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

126. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, lai iegūtu jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, tie ietver faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, kā arī veic mācību darbu fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas, ģeoloģijas, ģeofizikas nozarēs.

127. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "211  Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

127.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

127.2. prot: brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

127.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un secinājumiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par informācijas neizpaušanu, ja tā ir valsts noslēpums; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

127.4. izglītība: augstākā izglītība.

128. Mazās grupas "211  Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

128.1. atsevišķā grupa "2111  Zinātnieki, fiziķi un astronomi";

128.2. atsevišķā grupa "2112  Meteorologi";

128.3. atsevišķā grupa "2113  Ķīmiķi";

128.4. atsevišķā grupa "2114  Ģeologi un ģeofiziķi".

2.1.1. Atsevišķās grupas
"2111  Zinātnieki, fiziķi un astronomi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

129. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, lai iegūtu jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, tie ietver faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, kā arī veic praktisku darbu fizikas, astronomijas, rūpniecības, medicīnas, militārajās un citās nozarēs.

130. Atsevišķajā grupā "2111  Zinātnieki, fiziķi un astronomi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmantot zinātnes atziņas, pētot dabu, apziņas jomu un sabiedrību, nodrošināt pētījumu objektivitāti; informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem; atbilstoši kompetencei sniegt konsultācijas un eksperta atzinumus; popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas; izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku fizikas un astronomijas nozarēs; veikt izmēģinājumus, analīzi mehānikā, termodinamikā, optikā, tehniskajā akustikā, magnētismā, elektronikā, atomfizikā un citās nozarēs; veikt izmēģinājumus un analīzi, pētot cietvielu struktūru un kvalitāti, kā arī to izmaiņas sildot, spiežot, stiepjot un citādi iedarbojoties; novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus, izmantojot matemātiskās metodes un modeļus; attīstīt un pilnveidot fizikas un astronomijas likumu un metožu praktisko lietojumu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs; novērot, analizēt un izskaidrot debess parādības, darboties navigācijā un kosmosa pētīšanā; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

131. Atsevišķās grupas "2111  Zinātnieki, fiziķi un astronomi" profesijas:

131.1. Vadošais PĒTNIEKS – profesijas kods "2111  01";

131.2. PĒTNIEKS – profesijas kods "2111  02";

131.3. Asistents – profesijas kods "2111  03";

131.4. AERODINAMIĶIS – profesijas kods "2111  04";

131.5. ASTRONOMS – profesijas kods "2111  05";

131.6. RadioASTRONOMS – profesijas kods "2111  06";

131.7. AstroFIZIĶIS – profesijas kods "2111  07";

131.8. BALLISTIĶIS – profesijas kods "2111  08";

131.9. HIDRODINAMIĶIS – profesijas kods "2111  09";

131.10. FIZIĶIS – profesijas kods "2111  10";

131.11. Akustikas FIZIĶIS – profesijas kods "2111  11";

131.12. AtomFIZIĶIS – profesijas kods "2111  12";

131.13. ElektromagnetoFIZIĶIS – profesijas kods "2111  13";

131.14. Elektronikas FIZIĶIS – profesijas kods "2111  14";

131.15. SiltumFIZIĶIS – profesijas kods "2111  15";

131.16. Gaismas FIZIĶIS – profesijas kods "2111  16";

131.17. Mehānikas FIZIĶIS – profesijas kods "2111  17";

131.18. MolekulārFIZIĶIS – profesijas kods "2111  18";

131.19. KodolFIZIĶIS – profesijas kods "2111  19";

131.20. Optikas FIZIĶIS – profesijas kods "2111  20";

131.21. Cietvielu FIZIĶIS – profesijas kods "2111  21";

131.22. Skaņas FIZIĶIS – profesijas kods "2111  22";

131.23. Teorētiskās fizikas FIZIĶIS – profesijas kods "2111  23";

131.24. TERMODINAMIĶIS – profesijas kods "2111  24";

131.25. Radioloģijas FIZIĶIS – profesijas kods "2111  25";

131.26. METROLOGS – profesijas kods "2111  26";

131.27. Medicīnas FIZIĶIS – profesijas kods "2111  27".

2.1.2. Atsevišķās grupas
"2112  Meteorologi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

132. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku atmosfēras veidošanās, struktūras un tās dinamikas nozarēs, sagatavo īslaicīgas un ilglaicīgas prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām, kā arī informē par tām sabiedrību.

133. Atsevišķajā grupā "2112  Meteorologi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus, sagatavot teorijas, koncepcijas un metodikas atmosfēras veidošanās, tās struktūras un izmaiņu dinamikas nozarēs; pētīt gaisa kustības virzienu un ātrumu, spiedienu, temperatūru, mitrumu un citas parādības – mākoņu veidošanos, nokrišņu krišanu, saules radiāciju; pētīt datus, kas iegūti meteoroloģiskajās stacijās; sagatavot laika kartes un prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām un informēt par tām sabiedrību; veikt miglas izkliedes pētījumus, kontrolēt nokrišņus; pētīt mijsakarību starp koku gadskārtām un meteoroloģiskajiem elementiem – gaisa temperatūru, nokrišņiem un Saules spīdēšanas ilgumu; veikt pagātnes klimata rekonstrukciju un iespēju robežās prognozēt klimata pārmaiņas nākotnē; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

134. Atsevišķās grupas "2112  Meteorologi" profesijas:

134.1. KLIMATOLOGS – profesijas kods "2112  01";

134.2. METEOROLOGS – profesijas kods "2112  02";

134.3. SINOPTIĶIS – profesijas kods "2112  03";

134.4. AgroMETEOROLOGS – profesijas kods "2112  04";

134.5. HidroMETEOROLOGS – profesijas kods "2112  05";

134.6. AEROLOGS – profesijas kods "2112  06";

134.7. OKEANOLOGS – profesijas kods "112  07";

134.8. RADIOMETEOROLOGS – profesijas kods "2112  08";

134.9. Meteoroloģijas RADIOMETRISTS – profesijas kods "2112  09";

134.10. AeroMETEOROLOGS – profesijas kods "2112  10";

134.11. DendroKLIMATOLOGS – profesijas kods "2112  11".

2.1.3. Atsevišķās grupas
"2113  Ķīmiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

135. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodikas, kā arī izmanto ķīmijas zinātnes sasniegumus dažādās tautas saimniecības nozarēs, vispirms meklējot, izgatavojot un uzlabojot rūpniecības izejvielas, ražojumus un procesus.

136. Atsevišķajā grupā "2113  Ķīmiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētniecības darbus, sagatavot un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ķīmijas nozarēs; veikt izmēģinājumus un analīzi, pētot dažādu dabisku un sintētisku materiālu, izejvielu un ražojumu ķīmisko sastāvu, kā arī to enerģētiskās un ķīmiskās izmaiņas; izvērtēt pētījumu rezultātus un izdarīt secinājumus; izstrādāt un pilnīgot farmaceitiskos un citus rūpniecības materiālus, ražojumus un procesus; izstrādāt kvalitātes pārbaudes metodiku ražotājiem un lietotājiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

137. Atsevišķās grupas "2113  Ķīmiķi" profesijas:

137.1. KRISTALOGRĀFS – profesijas kods "2113  01";

137.2. ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  02";

137.3. Analītiķis – profesijas kods "2113  03";

137.4. Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  04";

137.5. Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  05";

137.6. Krāsošanas ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  06";

137.7. Pārtikas ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  07";

137.8. Stikla ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  08";

137.9. Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  09";

137.10. Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  10";

137.11. Metalurģijas ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  11";

137.12. Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  12";

137.13. Organisko vielu ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  13";

137.14. Krāsvielu ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  14";

137.15. Naftas ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113  15";

137.16. Kosmētisko līdzekļu ķīmiķis – profesijas kods "2113  16";

137.17. Radioloģijas Ķīmiķis – profesijas kods "2113  17";

137.18. ĶĪMIĶIS Analītiķis – profesijas kods "2113  18".

2.1.4. Atsevišķās grupas
"2114  Ģeologi un ģeofiziķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

138. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izvirza zinātniskas atziņas, praktiski izmanto tās naftas, gāzes un minerālu atradņu meklējumos, ūdens resursu aizsardzībā, būvniecībā, telekomunikācijās, kuģniecībā u.c.

139. Atsevišķajā grupā "2114  Ģeologi un ģeofiziķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētniecības darbus, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs; veikt Zemes garozas sastāva un struktūras, kalnu minerālu, derīgo izrakteņu un citus pētījumus, lai, pētot pagātnes evolūcijas un ģeoloģiskos formēšanās procesus un hronoloģiju, noteiktu procesus, kas ietekmē Zemes attīstību; analizēt pētījumos iegūtos datus, gatavot ģeogrāfiskos pārskatus, sastādīt kartes, jūras kartes un diagrammas; lietot pētījumu rezultātus, nosakot minerālu, gāzes, naftas atradņu un pazemes ūdeņu resursus; lietot ģeoloģiskās zināšanas dambju, tiltu, tuneļu un ēku būvniecībā; pētīt un noteikt seismiskos, gravitāros, elektriskos, tehniskos un magnētiskos spēkus, kas iedarbojas uz Zemi; pētīt un noteikt optiskās un akustiskās parādības atmosfērā; noteikt Zemes svaru, lielumu un masu, tās iekšējo sastāvu un struktūru, kā arī veikt vulkānu, ledāju un zemestrīču darbības un citus dabas pētījumus; sastādīt Zemes magnētiskā pola karti izmantošanai laika prognozēs un navigācijā; pētīt un noteikt jūras un atmosfēras fizikālās īpašības, kā arī to savstarpējo mijiedarbību; noteikt naftas, gāzes un minerālu atradņu, gruntsūdeņu resursu vietas un lielumu, izmantojot seismiskās, magnētiskās un radiometriskās metodes; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

140. Atsevišķās grupas "2114  Ģeologi un ģeofiziķi" profesijas:

140.1. AerofotoĢEODĒZISTS – profesijas kods "2114  01";

140.2. GLACIOLOGS – profesijas kods "2114  02";

140.3. ĢEODĒZISTS – profesijas kods "2114  03";

140.4. ĢeoFIZIĶIS – profesijas kods "2114  04";

140.5. ĢEOLOGS – profesijas kods "2114  05";

140.6. ĢeoMAGNĒTIĶIS – profesijas kods "2114  06";

140.7. ĢeoMORFOLOGS – profesijas kods "2114  07";

140.8. HidroAKUSTIĶIS – profesijas kods "2114  08";

140.9. HidroĢEOLOGS – profesijas kods "2114  09";

140.10. HIDROLOGS – profesijas kods "2114  10";

140.11. MikroPALEONTOLOGS – profesijas kods "2114  11";

140.12. MINERALOGS – profesijas kods "2114  12";

140.13. OKEANOGRĀFS – profesijas kods "2114  13";

140.14. PALEONTOLOGS – profesijas kods "2114  14";

140.15. SEISMOLOGS – profesijas kods "2114  15";

140.16. STRATOGRĀFS – profesijas kods "2114  16";

140.17. HIDROGRĀFS – profesijas kods "2114  17".

2.2. Mazās grupas
"212  Matemātiķi, aktuāri un statistiķi"
un atsevišķās grupas
"2120  Matemātiķi, aktuāri un statistiķi"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

141. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātikas un statistikas teoriju, koncepcijas, pētniecības metodes un lieto tās praksē, sniedz konsultācijas inženierzinātņu, dabas, medicīnas, komerczinātņu un citās darbības jomās.

142. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "212  Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" atsevišķajā grupā:

142.1. zina: darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus; finanšu institūciju un sociāli finansiālo sistēmu finanšu vadību; finanšu institūciju grāmatvedības principus; datu apstrādes un analīzes matemātiskās un statistiskās metodes un paņēmienus; aktuāraprēķinu metodes un to pielietojumu konkrētajā jomā; pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

142.2. prot: aprēķināt riskus, tiem atbilstošos maksājumus par riska nodošanu un apdrošināšanas fondus; pamatot secinājumus un formulēt tos vadības lēmumu pieņemšanai; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

142.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par aprēķinu atbilstību vispārpieņemtajām statistisko un aktuāraprēķinu metodēm, par secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem aprēķiniem; par izstrādāto novērtējumu, atzinumu un priekšlikumu kompetenci; par sekām, kas radušās saskaņā ar vadības lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz izstrādātajiem priekšlikumiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

142.4. izglītība: augstākā izglītība.

143. Mazās grupas "212  Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "2120  Matemātiķi, aktuāri un statistiķi".

144. Atsevišķajā grupā "2120  Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt un attīstīt matemātikas un ar to saistītās teorijas un metodes; lietot matemātiskos principus, modeļus un metodes dabas, medicīnas, lauksaimniecības, sabiedrisko zinātņu nozarēs, kā arī inženierzinātnēs un tehnoloģijā, sniegt konsultācijas; veikt finanšu un citu darījumu analīzi; gatavot pensijas dokumentus, kā arī nepieciešamos dokumentus sociālajai apdrošināšanai, dzīvības un veselības apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vākt statistikas datus, apstrādāt tos ar matemātiskās statistikas metodēm, analizēt rezultātus, izdarīt secinājumus, pamatot secinājumu ticamības robežas; aprēķināt notikumu, zaudējumu statistisko biežumu un lielumu, salīdzināt iegūtos rezultātus ar matemātiskās statistikas modeļiem, novērtēt matemātiski ticamās novirzes; aprēķināt varbūtību (risku) skaitliskās vērtības un matemātiskās novirzes; veikt specifiskos aktuāraprēķinus – apdrošināšanas tarifu, apdrošināšanas fondu (tehnisko rezervju) aprēķinu un pietiekamības novērtējumu; veikt sociāli finansiālo sistēmu (veselības apdrošināšana, pensiju apdrošināšana) ilgtspējības analīzi un novērtējumu, sagatavot un pamatot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām šādās sistēmās; pētīt, attīstīt un izstrādāt statistikas teorijas un metodes, lietot tās praksē, sniegt konsultācijas; plānot un organizēt statistiskos pētījumus un citus novērojumus; analizēt, interpretēt un novērtēt statistikas datus, sagatavot tos publicēšanai; sniegt konsultācijas datu vākšanas metožu un statistikas metodikas lietošanā, noteikt savākto datu lietošanas mērķi dabaszinātņu, tehnisko, medicīnas un sabiedrisko zinātņu nozarēs un komercdarbībā; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

145. Atsevišķās grupas "2120  Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijas:

145.1. Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2120  01";

145.2. Statistikas MATEMĀTIĶIS – profesijas kods "2120  02";

145.3. Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS – profesijas kods "2120  03";

145.4. Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS – profesijas kods "2120  04";

145.5. MATEMĀTIĶIS – profesijas kods "2120  05";

145.6. AKTUĀRS – profesijas kods "2120  06";

145.7. BIOMETRISTS – profesijas kods "2120  07";

145.8. DEMOGRĀFS – profesijas kods "2120  08";

145.9. Vecākais STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  09";

145.10. Lauksaimniecības STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  10";

145.11. Lietišķās statistikas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  11";

145.12. Biometrijas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  12";

145.13. Demogrāfijas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  13";

145.14. Ekonomikas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  14";

145.15. Izglītības STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  15";

145.16. Tehnikas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  16";

145.17. Finanšu STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  17";

145.18. Veselības aprūpes STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  18";

145.19. Pārskatu STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  19";

145.20. Medicīnas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120  20".

2.3. Mazās grupas
"213  Dabas zinātņu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

146. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodes, kā arī izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, konsultē un vada procedūras, kas saistītas ar darba un apkārtējās vides, tajā skaitā dabas, aizsardzību, veic mācību darbu darba un vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības nozarēs.

147. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "213  Dabas zinātņu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

147.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

147.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

147.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

147.4. izglītība: augstākā izglītība.

148. Mazās grupas "213  Dabas zinātņu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

148.1. atsevišķā grupa "2131  Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

148.2. atsevišķā grupa "2132  Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti";

148.3. atsevišķā grupa "2133  Vides aizsardzības vecākie speciālisti".

2.3.1. Atsevišķās grupas
"2131  Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

149. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku bioloģijā, mikrobioloģijā, bakterioloģijā, citoloģijā, ģenētikā, zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, anatomijā, bioķīmijā, biofizikā, fizioloģijā, patoloģijā, ģeogrāfijā, lieto zinātnes atziņas praksē medicīnas nozarē, lauksaimniecībā, farmakoloģijas rūpniecībā un citās nozarēs.

150. Atsevišķajā grupā "2131  Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un metodiku atbilstošajās nozarēs; darba rezultātus noformēt zinātnisko rakstu, pārskatu un referātu, izgudrojumu un patentu veidā; analizēt un sistematizēt eksperimentālo un klīnisko izmēģinājumu rezultātus; sintezēt sistēmas konstrukcijas un veikt nepieciešamos tehniskos aprēķinus; veikt izmēģinājumus, pētot formu, struktūru un citas anatomiskas dzīvo organismu īpašības; veikt izmēģinājumus, pētot dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un procesus; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu orgānu, šūnu, audu, dziedzeru un sistēmu dzīvības procesus un funkcijas normālos, anormālos vai ekstremālos apstākļos; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu saslimšanas un citu traucējumu raksturu, cēloņus un attīstību; veikt izmēģinājumus, pētot medikamentu un citu vielu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku orgāniem, audiem un fizioloģiskiem procesiem, kā arī uzlabot esošos un radīt jaunus medikamentus; lietot zināšanas ražošanas, medicīnas un citu nozaru atbilstošās jomās; veikt izmēģinājumus laboratorijās un uz lauka, pētot visu dzīvības formu – cilvēku, dzīvnieku un augu – īpatnības ar identifikācijas un klasifikācijas paņēmieniem, kā arī pētot to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu, dzīvības un reproduktīvos procesus; pētīt baktēriju, vienšūnu organismu, vīrusu un tamlīdzīgu mikroorganismu attīstību, struktūru un raksturojumus; veikt izmēģinājumus, pētot dzīvo šūnu struktūru un funkcionēšanu, kā arī fizikālo un ķīmisko faktoru ietekmi uz normālām un nenormālām šūnām; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu iedzimtības raksturlielumu rašanos, attīstību un pārmantošanu; veikt visu augu valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot tos lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un medicīnā; veikt visu dzīvnieku valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot tos lauksaimniecībā un medicīnā; veikt dzīvnieku valsts, augu valsts un apkārtējās vides faktoru mijiedarbības pētījumus un sniegt konsultācijas; izmantot zināšanas ražošanas, medicīnas un citās atbilstošās nozarēs; veikt selekcijas darbu, pārraudzību un vērtēt zirgus; trenēt un konsultēt zirgu audzēšanas, ēdināšanas, turēšanas, trenēšanas un izmantošanas jautājumos; vadīt zirgu sagatavošanas procesu darbspēju pārbaudēm; noteikt zirgu tirgus vērtību; veikt sacensību tiesneša pienākumus valsts mēroga jātnieku sporta sacensībās; atbildēt par cilvēku drošību un zirgu labturību viņam pakļautajā sektorā; apzināt cietzemes, ūdeņu, gaisa un dzīvības sfēru mijiedarbību globālā, reģionālā un lokālā mērogā; apzināt dabas un cilvēka darbības mijiedarbību, kultūras, sociālo, ekonomisko un politisko procesu lomu vides veidošanā, vides tipu izvietojuma likumsakarības globālā, reģionālā un lokālā līmenī; veikt mainīgo vides faktoru ietekmes uz koku attīstību pētījumus; veikt vides kvalitātes bioindikatīvo vērtēšanu; ar dendroekoloģijas metožu palīdzību pētīt gaisa piesārņojuma, kukaiņu, skābo lietu, kā arī citu ekoloģisko faktoru ietekmi uz koku gadskārtu veidošanos; pēc koku gadskārtu platuma laikrindām pētīt arī uguns, sniega, mežsaimniecībai kaitīgo kukaiņu masveida savairošanos u.c. konkrētu vides faktoru ietekmi uz koku ikgadējo radiālo pieaugumu; vadīt citus darbiniekus.

151. Atsevišķās grupas "2131  Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

151.1. ANATOMS – profesijas kods "2131  01";

151.2. BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131  02";

151.3. Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131  03";

151.4. Piensaimniecības BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131  04";

151.5. Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131  05";

151.6. Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131  06";

151.7. Rūpniecības BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131  07";

151.8. Medicīnas BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131  08";

151.9. Farmācijas BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131  09";

151.10. Augsnes BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131  10";

151.11. Veterinārmedicīnas BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131  11";

151.12. BIOFIZIĶIS – profesijas kods "2131  12";

151.13. BIOĶĪMIĶIS – profesijas kods "2131  13";

151.14. BIOLOGS – profesijas kods "2131  14";

151.15. Saldūdens BIOLOGS – profesijas kods "2131  15";

151.16. Jūras BIOLOGS – profesijas kods "2131  16";

151.17. Molekulārās bioloģijas BIOLOGS – profesijas kods "2131  17";

151.18. BOTĀNIĶIS – profesijas kods "2131  18";

151.19. Ekoloģijas BOTĀNIĶIS – profesijas kods "2131  19";

151.20. Histoloģijas BOTĀNIĶIS – profesijas kods "2131  20";

151.21. Mikoloģijas BOTĀNIĶIS – profesijas kods "2131  21";

151.22. Augsnes BOTĀNIĶIS – profesijas kods "2131  22";

151.23. CITOLOGS – profesijas kods "2131  23";

151.24. Dzīvnieku CITOLOGS – profesijas kods "2131  24";

151.25. Augu CITOLOGS – profesijas kods "2131  25";

151.26. EKOLOGS – profesijas kods "2131  26";

151.27. Dzīvnieku EKOLOGS – profesijas kods "2131  27";

151.28. Augu EKOLOGS – profesijas kods "2131  28";

151.29. EMBRIOLOGS – profesijas kods "2131  29";

151.30. Ģenētikas INŽENIERIS – profesijas kods "2131  30";

151.31. ENTOMOLOGS – profesijas kods "2131  31";

151.32. EPIDEMIOLOGS – profesijas kods "2131  32";

151.33. FARMAKOLOGS – profesijas kods "2131  33";

151.34. ToksikoFARMAKOLOGS – profesijas kods "2131  34";

151.35. FIZIOLOGS – profesijas kods "2131  35";

151.36. Augu FIZIOLOGS – profesijas kods "2131  36";

151.37. Dzīvnieku FIZIOLOGS – profesijas kods "2131  37";

151.38. Endokrinoloģijas FIZIOLOGS – profesijas kods "2131  38";

151.39. Epidemioloģijas FIZIOLOGS – profesijas kods "2131  39";

151.40. Klīniskais FIZIOLOGS – profesijas kods "2131  40";

151.41. Neiroloģijas FIZIOLOGS – profesijas kods "2131  41";

151.42. PsihoFIZIOLOGS – profesijas kods "2131  42";

151.43. ĢENĒTIĶIS – profesijas kods "2131  43";

151.44. Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS – profesijas kods "2131  44";

151.45. Augu ĢENĒTIĶIS – profesijas kods "2131  45";

151.46. HISTOLOGS – profesijas kods "2131  46";

151.47. Dzīvnieku HISTOLOGS – profesijas kods "2131  47";

151.48. Augu HISTOLOGS – profesijas kods "2131  48";

151.49. HidroBIOLOGS – profesijas kods "2131  49";

151.50. IHTIOLOGS – profesijas kods "2131  50";

151.51. IMUNOLOGS – profesijas kods "2131  51";

151.52. MikroBIOLOGS – profesijas kods "2131  52";

151.53. MIKOLOGS – profesijas kods "2131  53";

151.54. ORNITOLOGS – profesijas kods "2131  54";

151.55. PARAZITOLOGS – profesijas kods "2131  55";

151.56. PATOLOGS – profesijas kods "2131  56";

151.57. Augu PATOLOGS – profesijas kods "2131  57";

151.58. Dzīvnieku PATOLOGS – profesijas kods "2131  58";

151.59. HistoPATOLOGS – profesijas kods "2131  59";

151.60. Ķirurģijas PATOLOGS – profesijas kods "2131  60";

151.61. NeiroPATOLOGS – profesijas kods "2131  61";

151.62. Medicīnas PATOLOGS – profesijas kods "2131  62";

151.63. Veterinārmedicīnas PATOLOGS – profesijas kods "2131  63";

151.64. SISTEMĀTIĶIS – profesijas kods "2131  64";

151.65. Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS – profesijas kods "2131  65";

151.66. Augu SISTEMĀTIĶIS – profesijas kods "2131  66";

151.67. ZOOLOGS – profesijas kods "2131  67";

151.68. VIRUSOLOGS – profesijas kods "2131  68";

151.69. HIPOLOGS – profesijas kods "2131  69";

151.70. NEMATOLOGS – profesijas kods "2131  70";

151.71. TOKSIKOLOGS – profesijas kods "2131  71";

151.72. ĢEOGRĀFS – profesijas kods "2131  72";

151.73. DendroEKOLOGS – profesijas kods "2131  73".

2.3.2. Atsevišķās grupas
"2132  Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

152. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, kā arī pielieto zinātnes atziņas graudkopības, zivkopības, mežkopības un lopkopības nozarēs, sniedz tehnisko palīdzību un padomu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības problēmu un metožu jautājumos.

153. Atsevišķajā grupā "2132  Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt labības un lauka kultūras, attīstīt jaunas kultivācijas metodes, vadīt lauksaimniecisko ražošanu; pētīt un attīstīt koku audzēšanas metodes, veikt tīruma īpatnību, izmantošanas iespēju un ražības pētījumus un lietot iegūtos rezultātus lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nozarēs, vadīt mežsaimniecības darbus; veikt neskartās dabas aizsardzības metožu pētījumus un sagatavot jaunas metodes; veikt ganību zemju ekonomiskas izmantošanas metožu pētījumus un sagatavot jaunas metodes; veikt nekarantīnas organismu monitoringu (kaitēkļu un slimību parādīšanās attīstības un izplatības monitorings); brīdināt sabiedrību par nekarantīnas organismu izplatību; apmācīt personas, kuras ieguvušas atļauju lietot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, par nozīmīgāko galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļu un slimību izplatību un attīstību; sniegt konsultācijas; izstrādāt ieteikumus kaitīgo organismu izplatības apkarošanai; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; lietot lauksaimniecībai un mežsaimniecībai piemērotas metodes un tehnoloģijas; sniegt padomus par produktivitātes, ražības un produkcijas kvalitātes paaugstināšanas metodēm, kā arī dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanas jautājumiem; sniegt padomus cīņā ar eroziju un lauksaimniecības kaitēkļiem; vākt datus, kas nepieciešami materiālu, darba patēriņa un pašizmaksas noteikšanai, projektu īstenošanai dzīvē; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un izstrādāt mežu; reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; laboratoriski pārbaudīt asinis uz infekcijas slimībām; vakcinēt dzīvniekus pret infekcijas slimībām; sekot infekciju izplatībai valstī, novadā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; kontrolēt kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; pārbaudīt darbu kautuvēs; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta veidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās; vadīt citus darbiniekus.

154. Atsevišķās grupas "2132  Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti" profesijas:

154.1. Sēklkopības AGRONOMS – profesijas kods "2132  01";

154.2. AGRONOMS – profesijas kods "2132  02";

154.3. Vecākais SPECIĀLISTS MEŽKOPIS – profesijas kods "2132  03";

154.4. Vecākais SPECIĀLISTS PUĶKOPIS – profesijas kods "2132  04";

154.5. Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZKOPIS – profesijas kods "2132  05";

154.6. Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZEŅKOPIS – profesijas kods "2132  06";

154.7. POMOLOGS – profesijas kods "2132  07";

154.8. Vecākais SPECIĀLISTS ZIVKOPIS – profesijas kods "2132  08";

154.9. Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS – profesijas kods "2132  09";

154.10. Zemkopības KONSULTANTS – profesijas kods "2132  10";

154.11. Lauksaimniecības KONSULTANTS – profesijas kods "2132  11";

154.12. Mežsaimniecības KONSULTANTS – profesijas kods "2132  12";

154.13. Lauksaimniecības PADOMNIEKS – profesijas kods "2132  13";

154.14. Zemkopības PADOMNIEKS – profesijas kods "2132  14";

154.15. Mežsaimniecības PADOMNIEKS – profesijas kods "2132  15".

2.3.3. Atsevišķās grupas
"2133  Vides aizsardzības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

155. Šie vecākie speciālisti piedalās vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības projektu izstrādē, sniedz konsultācijas par ķīmiskiem, fizikāliem, bioloģiskiem un citiem faktoriem apkārtējā vidē.

156. Atsevišķajā grupā "2133  Vides aizsardzības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus, izstrādāt un attīstīt koncepcijas par vides aizsardzību atbilstoši videi, kurā sastopami apkārtējai videi kaitīgie fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie un citi faktori; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; ieviest un vadīt apkārtējās vides aizsardzības tehnisko iekārtu un procesu tehnoloģiju; veikt organizatoriskas, uzraudzības, kontroles un informatīvi izglītojošas funkcijas atbilstoši organizācijas darbības specifikai; nodrošināt saikni starp organizācijas administrāciju un nodarbinātajiem vides aizsardzības jomā; analizēt un ievērot normatīvo aktu prasības; sadarboties ar citu profesiju speciālistiem riska faktoru izpētē un analīzē, izmantojot ķīmijas, fizikas un tām radniecīgo nozaru jaunākās zinātniskās atziņas; vadīt vides monitoringa projektu izstrādi; piedalīties vidi un dabas resursus saudzējošu atkritumu vai otrreiz izmantojamās produkcijas tehnoloģiju izstrādē; vadīt procedūras, kas saistītas ar ražošanas tehnoloģiju drošību; veikt konsultatīvo darbību; piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanu; piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzības plānos paredzēto darbību plānošanā un izpildē, to saskaņošanā ar teritorijas, mežsaimniecības un citiem plānošanas dokumentiem; sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu un atzinumus normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

157. Atsevišķās grupas "2133  Vides aizsardzības vecākie speciālisti" profesijas:

157.1. Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2133  01";

157.2. Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2133  02";

157.3. Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā) – profesijas kods "2133  03".

2.4. Mazās grupas
"214  Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

158. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātnēs, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

159. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "214  Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" atbilstošās atsevišķajās grupās:

159.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas. Vides aizsardzības jomā – fizikālos un ķīmiskos procesus, kuri norit apkārtējā vidē, dabas un mākslīgo ekosistēmu attīstības enerģētiku un dinamiku, to likumsakarības; vides aizsardzības un stāvokļa analīzes matemātiskās metodes; vides aizsardzības tehnoloģiju, procesu, tehnisko līdzekļu būtību, uzbūvi, darbības principus, optimizācijas un riska analīzes metodoloģiju; vidi saudzējošo, ekoloģiski drošo tehnoloģiju pamatprincipus, to projektēšanas, izveides un novērtēšanas metodoloģiju, veicamo darbu tehnoloģiju būtību; vides kvalitātes kontroles, monitoringa, vērtēšanas un analīzes sistēmas, aparatūru, iekārtas, to darbības principus, lietošanas noteikumus; dabas resursu struktūru, ieguves un pārstrādes metožu, resursu racionālas, taupīgas, kompleksas izmantošanas pamatprincipus; darba organizācijas un plānošanas metodes, darba aizsardzības metodes, riska analīzes metodes, ar tām saistītos normatīvos materiālus; vides aizsardzības pasākumu, ekoloģizēto tehnoloģiju, monitoringa sistēmu, dabas un antropogēno resursu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģiju ekonomiski ekoloģisko aprēķinu metodoloģiju. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā – aviācijas, dzelzceļa un jūras transporta infrastruktūras uzbūvi, to struktūrvienību uzdevumus un savstarpējo mijiedarbību; aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu izmeklēšanas procesu, kas nepieciešams, lai veiktu izmeklēšanu atbilstoši starptautisko standartu prasībām izmeklēšanas jomā; nelaimes gadījumu izmeklēšanas tehniku; gaisa, dzelzceļa un jūras transporta ekspluatācijas tehniskās jomas;

159.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas. Vides aizsardzības jomā – analizēt un novērtēt vides kvalitātes stāvokli, izstrādāt priekšlikumus par tās saglabāšanu, kontroli un monitoringu, praktiski veikt vides parametru analīzes; veikt vides attīrīšanas un atjaunošanas analīzes tehnoloģisko sistēmu un iekārtu inženiertehniskos aprēķinus, kas saistīti ar to projektēšanu, parametru optimizāciju un ekspluatāciju; izstrādāt un pilnveidot izejmateriālu un enerģijas patēriņa, kā arī atkritumu un piesārņojuma daudzuma samazināšanas tehniku un tehnoloģiju, produktu kaitīgās ietekmes uz vidi visā tā dzīves laikā kontroles un samazināšanas metodes, iekārtas un tehnoloģiju; īstenot praksē un pilnveidot dabas resursu racionālas un kompleksās ieguves un pārstrādes metodes, veikt tehniski ekonomiskos aprēķinus, to ekoloģisko novērtēšanu; izmantot tautas saimniecības objektu un darbības procesu ietekmes uz vidi novērtēšanas metodes, šo objektu projektēšanas un ekspluatācijas posmos; organizēt darba kolektīvus uzdevumu izpildē, kontrolēt darba aizsardzības apstākļus, precīzi piemērot darba organizācijas normatīvos dokumentus; transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā – spēj pielietot un pārvaldīt tehnisko nodrošinājumu un resursus, kas svarīgi sekmīgai izmeklēšanas veikšanai; savākt, dokumentēt un saglabāt lietiskos pierādījumus; identificēt un analizēt iegūtos derīgos pierādījumus un liecības, lai noteiktu nelaimes gadījumu faktiskos cēloņus un izstrādātu drošības rekomendācijas to novēršanai nākotnē; sagatavot izmeklēšanas Nobeiguma ziņojumus un pārskatus atbilstoši starptautisko standartu prasībām;

159.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

159.4. izglītība: augstākā izglītība vai augstākā profesionālā izglītība nozarē, apmācība speciālos nelaimes gadījumu izmeklēšanas kursos aviācijas jomā, dzelzceļa jomā un jūrniecības jomā.

160. Mazās grupas "214  Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

160.1. atsevišķā grupa "2141  Rūpniecības un ražošanas inženieri";

160.2. atsevišķā grupa "2142  Būvinženieri";

160.3. atsevišķā grupa "2143  Vides inženieri";

160.4. atsevišķā grupa "2144  Mehānikas inženieri";

160.5. atsevišķā grupa "2145  Ķīmijas inženieri";

160.6. atsevišķā grupa "2146  Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

160.7. atsevišķā grupa "2149  Citur neklasificēti inženieri".

2.4.1. Atsevišķās grupas
"2141  Rūpniecības un ražošanas inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

161. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar ražošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, pēta un sniedz konsultācijas par izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiem un lietojamiem materiāliem.

162. Atsevišķajā grupā "2141  Rūpniecības un ražošanas inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt konsultācijas vadošām personām par ražošanas veidiem un plānošanas jautājumiem; konsultēt vadītājus par darba organizāciju, materiālu un iekārtu ekonomiskas, drošas un efektīvas izmantošanas veidiem; sagatavot ieteikumus racionālai darba organizācijai laikā un telpā, kā arī veikt darba procesu uzraudzību; sagatavot un kontrolēt stikla, keramikas, tekstila, ādas izstrādājumu ražošanas, kokapstrādes un iespieddarbu tehnoloģiju; vadīt un plānot kokapstrādes tehnoloģiskos procesus un pieņemt lēmumus par šo procesu izpildi; izgatavot rasējumus un projektēt kioskus, tentus, teltis, angārus, nojumes, markīzes, pieturvietas, smago automašīnu virsbūves, dažādu veidu pārsegus laivām un motocikliem; analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai, plānot darbības, kas nepieciešamas vidēja termiņa (3–5 gadi) mērķu sasniegšanai, un atbildēt par šo mērķu īstenošanu; nodrošināt ražošanas apstākļu atbilstību darba un vides aizsardzības prasībām; veikt pedagoģisko un zinātnisko darbību kokapstrādes nozarē; plānot tehnoloģisko procesu un darbības; sagādāt preces; pārzināt un pārraudzīt inženiertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; analizēt informāciju par apģērbu ražošanas un tekstila nozares attīstības tendencēm; izstrādāt stratēģiskās attīstības plānus un sekmēt to īstenošanu; projektēt un ieviest jaunus tehnoloģiskos procesus, pamatojot tos ar attiecīgiem biznesa plāniem un tāmēm; konsultēt vadītājus par resursu ekonomiskas un efektīvas izmantošanas veidiem, par jaunākajiem apģērbu un tekstila nozares zinātnes (un tehnikas) sasniegumiem, to ieviešanas iespējām un efektivitāti; nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma raudzētavas, filtrētavas, vārītavas un mazgāšanas iekārtu CIP (clean–in–place) darbu; kontrolēt tehnoloģijas ievērošanu uzņēmuma raudzēšanas, vārīšanas, filtrēšanas un mazgāšanas iekārtu CIP procesos; gatavot zinātniskus rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

163. Atsevišķās grupas "2141  Rūpniecības un ražošanas inženieri" profesijas:

163.1. Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2141  01";

163.2. Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2141  02";

163.3. Robotu INŽENIERIS – profesijas kods "2141  03";

163.4. Darba organizācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2141  04";

163.5. Cementa TEHNOLOGS – profesijas kods "2141  05";

163.6. Keramikas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141  06";

163.7. Stikla TEHNOLOGS – profesijas kods "2141  07";

163.8. Ādas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141  08";

163.9. Iesaiņošanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141  09";

163.10. Iespiešanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141  10";

163.11. Audumu TEHNOLOGS – profesijas kods "2141  11";

163.12. Kokapstrādes INŽENIERIS – profesijas kods "2141  12";

163.13. Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2141  13";

163.14. Darba normēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2141  14";

163.15. Materiālu normēšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141  15";

163.16. Vērpšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141  16";

163.17. Adīšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141  17";

163.18. Apģērbu KONSTRUKTORS – profesijas kods "2141  18";

163.19. Šūšanas tehnologs – profesijas kods "2141  19";

163.20. tehnologs – profesijas kods "2141  20";

163.21. konstruktors – profesijas kods "2141  21";

163.22. Tekstilmateriālu apdares tehnologs – profesijas kods "2141  22";

163.23. Projektēšanas inženieris – profesijas kods "2141  23";

163.24. Ražošanas inženieris – profesijas kods "2141  24";

163.25. Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2141  25";

163.26. KOLORISTS – profesijas kods "2141  26";

163.27. Alus darīšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141  27".

2.4.2. Atsevišķās grupas
"2142  Būvinženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

164. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, projektē, būvē, vada darbus un kontrolē ēku būvniecības apkalpošanu, pēta un sniedz konsultācijas par būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem.

165. Atsevišķajā grupā "2142  Būvinženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot jaunas būvniecības inženierzinātņu teorijas un metodes, attīstīt esošās; projektēt tiltus, dambjus, ceļus, dokus, lidostas, dzelzceļus, kanālus, cauruļvadus un tamlīdzīgas būves, kā arī ēkas, sniegt konsultācijas; projektēt atkritumu novākšanas sistēmas, ražošanas un citas būves; precīzi noteikt būvniecības metodes, materiālu atjaunošanas un kvalitātes standartus; vadīt būvdarbus; noteikt būvju ekspluatācijas efektivitātes un drošības kontroles sistēmas; noskaidrot bojājumus un tos novērst; organizēt uzbūvēto būvju ekspluatācijas un remonta darbus un uzraudzīt tos; pārbaudīt projekta dokumentāciju; plānot visu būvobjekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību; plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā; sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; izstrādāt un izsniegt piesaistes inženierkomunikāciju projektēšanai pie ielu sarkanajām līnijām, ēkām vai citiem apbūves elementiem, ņemot vērā normatīvās prasības, apstiprināt pilsētbūvniecisko dokumentāciju; klasificēt un kontrolēt grafiskā materiāla ievietošanu dokumentu glabātavā; veikt apgaismojuma vai augstsprieguma līniju balstu, karogmastu un citu konstruktīvu elementu piesaisti pie ielu sarkanajām līnijām; izskatīt un pieņemt lēmumus par mazo arhitektūras formu, kiosku, pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju, skulptūru apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu un citu objektu izvietošanu ielu sarkanajās līnijās un joslā līdz noteiktajai apbūves līnijai; izvērtēt vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas pieteikumus; atbildēt par ēku energoefektivitātes normatīvo aktu un piemērojamo standartu ievērošanu, ēku energoefektivitātes aprēķinam nepieciešamo datu kvalitātes kontroli, ēku energoefektivitātes aprēķinu rezultātu pareizību un ēku energoefektivitātes novērtēšanas objektivitāti un ticamību; pētīt un sniegt konsultācijas par dažu būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem; uzturēt tehniskos kontaktus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; veikt būvniecības darbu izmaksu tāmes aprēķinus un dzīvojamo māju pārvaldīšanas obligāto un citu darbību izmaksu tāmes aprēķinus; atbildēt par būvniecības un pārvaldīšanas darbību tehnoloģisko ciklu prasību izmaksu izvērtēšanu un aprēķināto izmaksu atbilstību darbu faktiskajiem izdevumiem; organizēt ilgtspējīgas būvniecības tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas un atbilstības novērtēšanas metodoloģiju izstrādāšanu; rūpēties, lai uzņēmumā radītie ilgtspējīgas būvniecības produkti, sniegtie pakalpojumi neradītu kaitējumu videi; nodrošināt būvniecības pārvaldes un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi, projektu plānošanu un izpildi, sniegt konsultācijas; organizēt un izpildīt vidi aizsargājošo un videi draudzīgo ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģiju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; piedalīties ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģisko procesu inženiertehniskajā pilnveidošanā saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem un vides standartu prasībām; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

166. Atsevišķās grupas "2142  Būvinženieri" profesijas:

166.1. BūvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  01";

166.2. Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  02";

166.3. Lidostu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  03";

166.4. Tiltu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  04";

166.5. Ēku būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  05";

166.6. Skursteņu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  06";

166.7. Energoauditors INŽENIERIS – profesijas kods "2142  07";

166.8. Doku un ostu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  08";

166.9. Bagarēšanas būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  09";

166.10. Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  10";

166.11. Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  11";

166.12. Hidroloģijas būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  12";

166.13. Apūdeņošanas būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  13";

166.14. Dzelzceļa būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  14";

166.15. Ceļu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  15";

166.16. Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  16";

166.17. Zemes būvju/ mehānikas būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  17";

166.18. Konstrukciju būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  18";

166.19. Torņu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  19";

166.20. Tuneļu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  20";

166.21. Zemes rakšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2142  21";

166.22. Hidraulikas INŽENIERIS – profesijas kods "2142  22";

166.23. Hidroloģijas INŽENIERIS – profesijas kods "2142  23";

166.24. Apūdeņošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2142  24";

166.25. Sanitārijas INŽENIERIS – profesijas kods "2142  25";

166.26. Būvmateriālu TEHNOLOGS – profesijas kods "2142  26";

166.27. Būvniecības TEHNOLOGS – profesijas kods "2142  27";

166.28. Meliorācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2142  28";

166.29. Transportbūvju būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142  29";

166.30. Būvmateriālu INŽENIERIS – profesijas kods "2142  30";

166.31. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS – profesijas kods "2142  31";

166.32. Būvniecības tāmju INŽENIERIS – profesijas kods "2142  32";

166.33. Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS – profesijas kods "2142  33";

166.34. Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS – profesijas kods "2142  34";

166.35. Ilgtspējīgas būvniecības INŽENIERIS – profesijas kods "2142  35".

2.4.3. Atsevišķās grupas
"2143  Vides inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

167. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar vides jomu.

168. Atsevišķajā grupā "2143  Vides inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt un izpildīt vidi aizsargājošu, videi draudzīgu, dabas resursus taupošu tehnoloģiju un būvju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; īstenot un uzraudzīt procesus saistībā ar ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu un apsaimniekošanu; piedalīties tehnoloģisko procesu inženiertehniskā pilnveidošanā saskaņā ar vides normatīvo aktu un vides standartu prasībām; izstrādāt inovatīvas vides aizsardzības metodes; iegūt un analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai ražošanā vai pārvaldībā vides kvalitātes saglabāšanas, dabas resursu racionālas un pilnvērtīgas izmantošanas un ilgtspējīgas attīstības jomā; piedalīties politikas, plānošanas dokumentu, tiesību aktu projektu, atzinumu un citu dokumentu vides aizsardzības jomā sagatavošanā, vadībā un uzraudzībā; veikt pedagoģisko un zinātnisko darbību vides inženiertehniskās aizsardzības jomā; veikt vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu; piedalīties vides pārvaldības darbā; risināt ar vides aizsardzību, vides tehnoloģijām, resursu apsaimniekošanu un atkritumu apsaimniekošanu saistītus uzdevumus; vadīt projektus; vadīt citus darbiniekus.

169. Atsevišķās grupas "2143  Vides inženieri" profesijas:

169.1. Vides INŽENIERIS – profesijas kods "2143  01";

169.2. Vides TEHNOLOGS – profesijas kods "2143  02".

2.4.4. Atsevišķās grupas
"2144  Mehānikas inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

170. Šie vecākie speciālisti pēta mašīnas, iekārtas un mehāniskos agregātus, konsultē, vada ražošanas darbus, iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu, pēta attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus, piedalās projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos un sniedz konsultācijas.

171. Atsevišķajā grupā "2144  Mehānikas inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt ražošanā, ieguvē, būvniecībā, lauksaimniecībā un citur izmantojamas mašīnas, iekārtas un instrumentus un sniegt konsultācijas; izstrādāt dzelzceļa lokomotīvēs, automobiļos vai lidaparātos izmantojamus iekšdedzes dzinējus un citus neelektriskus motorus un dzinējus un sniegt konsultācijas; izstrādāt kuģu vadības sistēmas, spēka agregātus, sildīšanas un ventilācijas sistēmas, stūrēšanas mehānismus, sūkņus un citas mehāniskas iekārtas un sniegt konsultācijas; izstrādāt kuģu korpusus un sniegt konsultācijas; izstrādāt lidaparātus, to šasijas un citus aviācijas rūpniecības izstrādājumus un sniegt konsultācijas; nodrošināt nacionālo, Eiropas Savienības un vienoto starptautisko aviācijas noteikumu prasības, organizēt, plānot un kontrolēt gaisa kuģu plūsmu; nodrošināt lidojumu aeronavigācijas apkalpošanu; nodrošināt gaisa kuģu apkalpi ar nepieciešamo pirmslidojuma informāciju, tai skaitā ar meteoroloģisko informāciju; analizēt nestandarta un avārijas situācijas un pieņemt atbilstošus lēmumus; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; izstrādāt transporta ierīču virsbūves, bremzes un citus komponentus un sniegt konsultācijas; izstrādāt sildīšanas un dzesēšanas sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādāt atomstaciju izmēģinājuma un izslēgšanas kontroles iekārtas un mehāniskos agregātus un sniegt konsultācijas; piedalīties projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos; izmantot speciālās zināšanas un prasmes dažādu praktisku tehnisko problēmu vai uzdevumu risinājumiem; izstrādāt valodu procesorus, precīzijas instrumentus un tamlīdzīgas ierīces un aparātus; veikt lauksaimniecības un citu mehānismu, mašīnu, dzinēju, agregātu un iekārtu darba un produkcijas kontroli; izstrādāt siltumenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas un sniegt konsultācijas; izvēlēties, projektēt un uzstādīt siltumenerģijas ražošanas, sadales un izmantošanas uzņēmuma siltumenerģētiskās un siltumtehniskās iekārtas (termoelektrostacijas un katlu mājas, katlu agregātus, rūpnieciskas krāsnis, žāvētavas, siltummaiņas, individuālos siltummezglus, siltumtrases, tvertnes, kompresorus, saldētavas); projektēt un izstrādāt ventilācijas, kondicionēšanas un apkures sistēmas; veikt un uzraudzīt tehnoloģiskos mērījumus un procesu automātisko vadību; sastādīt siltuma bilances; noteikt kaitīgo izmešu daudzumu, kurināmā sastāvu un patēriņu; vadīt siltumenerģētisko objektu montāžu, pārbūvi, modernizācijas un pārbaudes darbus; izstrādāt siltumenerģētisko un siltumtehnisko projektu tehniski ekonomiskos pamatojumus un dokumentāciju; izstrādāt siltumenerģētisko iekārtu ekspluatācijas, apkopes un remontdarbu izmaksu tāmes; izvērtēt nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; izstrādāt siltuma centrāļu siltuma mehānisko iekārtu, siltuma tīklu sistēmas; noteikt mašīnu, mehānismu, darbgaldu, agregātu un citu iekārtu efektīvas izmantošanas un drošības pārbaudes kontroles standartus; izstrādāt tehnoloģisko aprīkojumu, instrumentus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos mašīnu, mehānismu, darbgaldu, motoru, dzinēju, agregātu iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu; veikt attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas; izstrādāt mehatronikas iekārtas; vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniķu un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai; veikt mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību un mehatronikas iekārtu komplektēšanas uzdevumus; plānot, nodrošināt siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, kā arī ēku iekšējo siltumsistēmu optimālu darbību; nodrošināt darba aizsardzību ražošanas vidē; sniegt konsultācijas vadošajām personām par ražošanas veidiem un plānošanas jautājumiem, par darba organizāciju, iekārtu ekonomiskas un drošas izmantošanas veidiem; sagatavot ieteikumus racionālai darba organizācijai; izstrādāt un uzturēt efektīvas transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un tehnisko nodrošinājumu; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

172. Atsevišķās grupas "2144  Mehānikas inženieri" profesijas:

172.1. Kuģu dizaina INŽENIERIS – profesijas kods "2144  01";

172.2. Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  02";

172.3. Automobiļu dizaina INŽENIERIS – profesijas kods "2144  03";

172.4. Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  04";

172.5. Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  05";

172.6. Automātu INŽENIERIS – profesijas kods "2144  06";

172.7. Dīzeļu INŽENIERIS – profesijas kods "2144  07";

172.8. Gāzes turbīnu INŽENIERIS – profesijas kods "2144  08";

172.9. Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS – profesijas kods "2144  09";

172.10. Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS – profesijas kods "2144  10";

172.11. Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS – profesijas kods "2144  11";

172.12. Eļļošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  12";

172.13. Kuģu būves INŽENIERIS – profesijas kods "2144  13";

172.14. Mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  14";

172.15. Aeronautikas/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  15";

172.16. Lauksaimniecības/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  16";

172.17. Gaisa kondicionēšanas/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  17";

172.18. Pašgājējmehānismu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  18";

172.19. Dīzeļu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  19";

172.20. Gāzes turbīnu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  20";

172.21. Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  21";

172.22. Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  22";

172.23. Instrumentu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  23";

172.24. Sauszemes motoru un mašīnu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  24";

172.25. Ostas mehānismu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  25";

172.26. Kodolenerģētikas/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  26";

172.27. Saldēšanas iekārtu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  27";

172.28. Motoru INŽENIERIS – profesijas kods "2144  28";

172.29. Mehānikas TEHNOLOGS – profesijas kods "2144  29";

172.30. Metināšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2144  30";

172.31. Aprīkojuma INŽENIERIS – profesijas kods "2144  31";

172.32. Mehānikas KONSTRUKTORS – profesijas kods "2144  32";

172.33. Siltumenerģijas/ pārvades un sadales INŽENIERIS – profesijas kods "2144  33";

172.34. Medicīnas iekārtu inženieris – profesijas kods "2144  34";

172.35. dzelzceļa lokomotīvju/ remonta Inženieris – profesijas kods "2144  35";

172.36. Vagonu/ remonta Inženieris – profesijas kods "2144  36";

172.37. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS – profesijas kods "2144  37";

172.38. Mehatronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  38";

172.39. Siltumenerģētikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  39";

172.40. Siltumtehnikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  40";

172.41. Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  41";

172.42. Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  42";

172.43. Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  43";

172.44. Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  44";

172.45. Transportsistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2144  45";

172.46. Kuģu mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  46";

172.47. Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS – profesijas kods "2144  47";

172.48. Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS – profesijas kods "2144  48";

172.49. Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS – profesijas kods "2144  49";

172.50. Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS – profesijas kods "2144  50";

172.51. Mehāniķis (inženieris) – profesijas kods "2144  51".

2.4.5. Atsevišķās grupas
"2145  Ķīmijas inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

173. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē, izstrādā un vada ķīmiskos procesus naftas, gāzes, naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanā, kā arī vada iekārtu apkalpošanu un remontu un konsultē attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģijas jautājumos.

174. Atsevišķajā grupā "2145  Ķīmijas inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus, sniegt konsultācijas un izstrādāt ķīmisko procesu tehnoloģiju, sagatavot un vadīt gāzes un naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanu; noteikt ķīmijas rūpniecības ražotņu būvniecības aspektus; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus un nodrošināt to atbilstību noteikumiem; noteikt produkcijas ražošanas efektivitātes un drošības nodrošināšanas procedūras un kontroles standartus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt iekārtu apkalpošanu un remontu; vadīt, plānot, organizēt pārtikas produktu un dzērienu ražošanu, to kvalitātes kontroli visos ražošanas procesa posmos; izstrādāt izejvielu patēriņa normas un kontrolēt to izlietojumu pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veikt jaunu pārtikas produktu un dzērienu izstrādi un to ieviešanu ražošanā; pārzināt augu un dzīvnieku valsts izejvielu pārstrādi, tehnoloģiskos procesus, ražošanas procesu iekārtas un to darbību; sniegt priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veikt attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

175. Atsevišķās grupas "2145  Ķīmijas inženieri" profesijas:

175.1. Ķīmijas INŽENIERIS – profesijas kods "2145  01";

175.2. Ķīmisko procesu INŽENIERIS – profesijas kods "2145  02";

175.3. Naftas un dabasgāzes/ ķīmijas INŽENIERIS – profesijas kods "2145  03";

175.4. Dabasgāzes ieguves un sadales/ ķīmijas INŽENIERIS – profesijas kods "2145  04";

175.5. Naftas INŽENIERIS – profesijas kods "2145  05";

175.6. Raudzēšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  06";

175.7. Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris) – profesijas kods "2145  07";

175.8. Ķīmijas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  08";

175.9. Šķiedru TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  09";

175.10. Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  10";

175.11. Degvielas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  11";

175.12. Krāsu TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  12";

175.13. Papīra TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  13";

175.14. Plastmasas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  14";

175.15. Polimēru TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  15";

175.16. Gumijas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  16";

175.17. Riepu TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  17";

175.18. Plastmasas INŽENIERIS – profesijas kods "2145  18";

175.19. Farmācijas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  19";

175.20. Ķīmisko procesu TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  20";

175.21. Suņu un kaķu barības ražošanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145  21".

2.4.6. Atsevišķās grupas
"2146  Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

176. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, attīsta un apkalpo minerālu, metālu, ūdens, naftas, gāzes ieguvi, kā arī pēta un rada jaunas kausējumu, keramikas un citu materiālu ražošanas metodes, konsultē attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskajos jautājumos.

177. Atsevišķajā grupā "2146  Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt ar naftas, gāzes vai ūdens ieguvi saistītus pētījumus, sniegt konsultācijas un izstrādāt jaunas metodes vai attīstīt un pilnveidot esošās; noteikt efektīvus zemes dzīļu izrakteņu ieguves veidus un nepieciešamo mehānismu tipus; izstrādāt šahtu un eju būvniecības plānu un vadīt būvdarbus; noteikt urbšanas iecirkņus un izstrādāt urbumos izmantojamos ūdens, gāzes un naftas izplūdes kontroles paņēmienus; plānot un vadīt gāzes, naftas un ūdens uzglabāšanu, pirmapstrādi, drošību un transportēšanu; noteikt pirmās palīdzības iekārtas un drošības līdzekļus, sevišķi pazemē; veikt pētījumus un izstrādāt tehnoloģiju metālu ieguvei no rūdas, sniegt konsultācijas par tās lietošanas veidiem; pētīt metāla un kausējumu īpašības, izstrādāt jaunus sakausējumus, uzraudzīt ražošanas procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; pētīt attiecīgo materiālu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

178. Atsevišķās grupas "2146  Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

178.1. Iežguves INŽENIERIS – profesijas kods "2146  01";

178.2. Metalurģijas INŽENIERIS – profesijas kods "2146  02";

178.3. Iežguves ĢEODĒZISTS – profesijas kods "2146  03";

178.4. Raudzes/ proves NOTEICĒJS – profesijas kods "2146  04";

178.5. Ieguves METALURGS – profesijas kods "2146  05";

178.6. Lietuves METALURGS – profesijas kods "2146  06";

178.7. Fizikālo procesu METALURGS – profesijas kods "2146  07";

178.8. Radioaktīvo minerālu METALURGS – profesijas kods "2146  08";

178.9. METALURGS (analītiķis) – profesijas kods "2146  09";

178.10. Ieguves TEHNOLOGS – profesijas kods "2146  10";

178.11. Velmju KALIBRĒTĀJS – profesijas kods "2146  11".

2.4.7. Atsevišķās grupas
"2149  Citur neklasificēti inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

179. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar ražošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, izstrādā smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem, veic tirgus izpēti, sniedz konsultācijas parfimērijas jomā, pēta un sniedz konsultācijas par izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiem un lietojamiem materiāliem, veic aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumu izmeklēšanu, veic pienākumus, kas ir saistīti ar kompleksu uzņēmuma sistēmu vai zinātņietilpīgu produktu izveidi, uzturēšanu un pilnveidošanu.

180. Atsevišķajā grupā "2149  Citur neklasificēti inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot energosistēmas siltumtīklu optimālu darba režīmu; izstrādāt elektrostaciju darba režīmus, kontrolēt to maksimālo un minimālo jaudu; aprēķināt un izstrādāt metodiku ekonomiskai slodzes sadalei starp TEC agregātiem; gatavot būvniecības un arhitektūras projektu kalkulācijas un vadīt šo darbu; izstrādāt pasta pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas instrukcijas, metodiskos un normatīvos dokumentus; plānot mežsaimniecības uzņēmuma darbu; kārtot finanšu un grāmatvedības jautājumus; izstrādāt biznesa plānus un tāmes; plānot tehnoloģisko procesu un darbības; organizēt medību saimniecību; nodrošināt ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības pārvaldības un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi, sniegt konsultācijas; nodrošināt ūdensapgādi, ūdens ieguvi un sateces baseinu pārvaldību; izveidot integrētas un līdzsvarotas dzelzceļa transporta un autotransporta sistēmas, pilnveidot tās un vadīt; izveidot dzelzceļa transporta un autotransporta infrastruktūras un tehnisko līdzekļu ekspluatācijas un remonta tehnoloģiju, ieviest un pilnveidot tās; veikt dzelzceļa transporta sistēmu tehnisko, tehnoloģisko, operacionālo un organizatorisko procesu vadību; sagādāt preces; pārzināt un pārraudzīt inženiertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; izstrādāt smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem; ražot smaržkompozīcijas; veikt tirgus izpēti; organizēt darbus smaržkompozīciju radīšanai, ņemot vērā to funkcionālo nozīmi, klienta vēlmi, pēc analogiem un perspektīvas; strādāt ar izejvielām – dabīgām, sintētiskām smaržvielām un kompozīcijām; veikt aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumu izmeklēšanu, izstrādāt drošības rekomendācijas un ieteikumus to novēršanai nākotnē, veikt liecinieku iztaujāšanu, lietisko pierādījumu vākšanu un uzglabāšanu, sagatavot izmeklēšanas nobeiguma ziņojumus un pārskatus; konsultēt vadītājus par iekārtas un personāla racionālu izvietošanu; nodrošināt darba aizsardzību ražošanas vidē un darbinieku instruktāžu darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; nodrošināt apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu (turpmāk – ēku sistēmas) pareizu ekspluatāciju un darbību, pārzināt to uzbūvi, principiālo darbību un režīmu regulēšanas iespējas; plānot un veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi ēku sistēmu darbības nodrošināšanai; sagatavot līgumus ar specializētām organizācijām par ēku sistēmu apkalpošanu un remontu veikšanu, kontrolēt šo līgumu izpildi; veikt ēku sistēmu ekspluatācijā izlietoto resursu uzskaiti; sagatavot prasības ēku sistēmu pārveidošanas un pilnveidošanas projektēšanai; veikt izstrādāto projektu pārbaudi un saskaņošanu; nodrošināt ēku sistēmu ikdienas apsekošanas rezultātu un informācijas par jebkuru apkopes vai remonta darbu pabeigšanu ierakstīšanu attiecīgās ēku sistēmas uzturēšanas žurnālā; plānot, koordinēt un vadīt uzņēmuma sistēmu izstrādāšanu, testēšanu, ekspluatēšanu un utilizāciju; plānot, koordinēt un vadīt sistēmu inženierijas ikdienas darbu; veikt sistēmu modelēšanu un analīzi; veikt sistēmu ekonomiskos aprēķinus, izstrādāšanas un ekspluatācijas izmaksu analīzi; kontrolēt padotās struktūrvienības izdevumus un resursu racionālu izmantošanu; vadīt inženiertehnisko risinājumu izstrādāšanu un nodrošināt struktūrvienības darījumu un vadības procedūras; sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskus rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

181. Atsevišķās grupas "2149  Citur neklasificēti inženieri" profesijas:

181.1. Komunikāciju/ izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2149  01";

181.2. Sistēmu/ izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2149  02";

181.3. Sistēmu/ izņemot skaitļotāju dizaina INŽENIERIS – profesijas kods "2149  03";

181.4. Cenu veidošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2149  04";

181.5. Plānošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2149  05";

181.6. Sistēmu/ izņemot skaitļotāju INŽENIERIS – profesijas kods "2149  06";

181.7. Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS – profesijas kods "2149  07";

181.8. Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2149  08";

181.9. Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS – profesijas kods "2149  09";

181.10. Personāla sagatavošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2149  10";

181.11. Standartizācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2149  11";

181.12. Energotīklu DISPEČERS – profesijas kods "2149  12";

181.13. Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS – profesijas kods "2149  13";

181.14. Energosistēmu Inženieris – profesijas kods "2149  14";

181.15. Kvalitātes Inženieris – profesijas kods "2149  15";

181.16. Meža tehnologs – profesijas kods "2149  16";

181.17. Iekārtu ekspluatācijas inženieris – profesijas kods "2149  17";

181.18. Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2149  18";

181.19. Metroloģijas INŽENIERIS – profesijas kods "2149  19";

181.20. Naftas avāriju TEHNOLOGS – profesijas kods "2149  20";

181.21. Sertifikācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2149  21";

181.22. KomunālINŽENIERIS – profesijas kods "2149  22";

181.23. Pasta ekspluatācijas METODIĶIS – profesijas kods "2149  23";

181.24. Mežsaimniecības INŽENIERIS – profesijas kods "2149  24";

181.25. Mežsaimniecības TEHNOLOGS – profesijas kods "2149  25";

181.26. Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2149  26";

181.27. Dzelzceļa transporta INŽENIERIS – profesijas kods "2149  27";

181.28. Automobiļu transporta INŽENIERIS – profesijas kods "2149  28";

181.29. Kuģu vadīšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2149  29";

181.30. Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS – profesijas kods "2149  30";

181.31. Darba NORMĒTĀJS – profesijas kods "2149  31";

181.32. Tāmju INŽENIERIS – profesijas kods "2149  32";

181.33. Vecākais PARFIMĒRS – profesijas kods "2149  33";

181.34. PARFIMĒRS – profesijas kods "2149  34";

181.35. Darba aizsardzības INŽENIERIS – profesijas kods "2149  35";

181.36. INŽENIERINSPEKTORS – profesijas kods "2149  36";

181.37. INŽENIERKONTROLIERIS – profesijas kods "2149  37";

181.38. Ugunsdrošības INŽENIERIS – profesijas kods "2149  38";

181.39. Civilās aizsardzības INŽENIERIS – profesijas kods "2149  39";

181.40. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS – profesijas kods "2149  40";

181.41. Galvenais INŽENIERIS – profesijas kods "2149  42";

181.42. Posma INŽENIERIS – profesijas kods "2149  43";

181.43. Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS – profesijas kods "2149  44";

181.44. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu vecākais IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149  45";

181.45. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149  46";

181.46. Dzelzceļa avāriju vecākais IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149  47";

181.47. Dzelzceļa avāriju IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149  48";

181.48. Jūras negadījumu vecākais IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149  49";

181.49. Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149  50";

181.50. Ēku sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2149  51";

181.51. Sistēmu vadības INŽENIERIS – profesijas kods "2149  52".

2.5. Mazās grupas
"215  Elektrotehnoloģiju inženieri"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

182. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātnēs, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

183. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "215  Elektrotehnoloģiju inženieri" atbilstošās atsevišķajās grupās:

183.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

183.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

183.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

183.4. izglītība: augstākā izglītība.

184. Mazās grupas "215  Elektrotehnoloģiju inženieri" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

184.1. atsevišķā grupa "2151  Elektroinženieri";

184.2. atsevišķā grupa "2152  Elektronikas inženieri";

184.3. atsevišķā grupa "2153  Telekomunikāciju inženieri".

2.5.1. Atsevišķās grupas
"2151  Elektroinženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

185. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē, projektē un vada montāžas un remonta darbus, uzrauga elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu darbu.

186. Atsevišķajā grupā "2151  Elektroinženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt elektroenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādāt elektrisko dzinēju, elektrības ievilkšanas (instalācijas) un citu iekārtu, kā arī svarīgu elektrisko ierīču sistēmas un sniegt konsultācijas; vadīt elektroiekārtu montāžas darbus; noteikt kontroles parametrus un tehnoloģiskos procesus, lai efektīvi izmantotu elektrisko dzinēju un iekārtu sistēmas un nodrošinātu to drošību; noteikt un novērst bojājumus; organizēt darbojošos elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; pētīt attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; apkalpot, izstrādāt, regulēt un pilnveidot energotehniskās iekārtas, piesaistīt tās lauksaimniecības objektiem; veikt efektīvu dzelzceļa transporta elektrosistēmu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu, elektriskā transporta tehnisko līdzekļu projektēšanu, ekspluatāciju un remontu; veikt dzelzceļa elektrosistēmu tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādi un vadību; organizēt ražošanas procesu; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

187. Atsevišķās grupas "2151  Elektroinženieri" profesijas:

187.1. ElektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151  01";

187.2. Elektroapgaismes INŽENIERIS – profesijas kods "2151  02";

187.3. Elektrisko sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2151  03";

187.4. Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151  04";

187.5. Ģeneratoru elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151  05";

187.6. Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151  06";

187.7. Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151  07";

187.8. Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151  08";

187.9. Augstsprieguma elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151  09";

187.10. Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS – profesijas kods "2151  10";

187.11. Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽenieris – profesijas kods "2151  11";

187.12. Galvenais ENERĢĒTIĶIS – profesijas kods "2151  12";

187.13. Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS – profesijas kods "2151  13";

187.14. ENERĢĒTIĶIS – profesijas kods "2151  14";

187.15. Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS – profesijas kods "2151  15";

187.16. Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2151  16";

187.17. Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS – profesijas kods "2151  17";

187.18. Dzelzceļa INŽENIERIS – profesijas kods "2151  18";

187.19. Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2151  19";

187.20. Dzelzceļa elektrosistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2151  20".

2.5.2. Atsevišķās grupas
"2152  Elektronikas inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

188. Šie vecākie speciālisti veic elektronisko sistēmu, iekārtu, datortehnikas un perifērijas ierīču, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, uzstāda datortehniku un perifērijas ierīces, veic to tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.

189. Atsevišķajā grupā "2152  Elektronikas inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, piemēram, skaitļotāju un datortehnikas iekārtu, projektēšanu un sniegt konsultācijas; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus, vadīt elektronisko un sistēmu ražošanu un ierīkošanu; noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; uzstādīt datortehniku, veikt tās tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošināt jauno sistēmu programmu instalāciju; pētīt izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

190. Atsevišķās grupas "2152  Elektronikas inženieri" profesijas:

190.1. Elektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152  01";

190.2. Skaitļotāju/ elektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152  02";

190.3. Informācijas/ elektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152  03";

190.4. Mērinstrumentu/ elektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152  04";

190.5. Pusvadītāju/ elektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152  05";

190.6. Elektronikas TEHNOLOGS – profesijas kods "2152  06";

190.7. Datortehnikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152  07";

190.8. Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152  08";

190.9. Radioelektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152  09".

2.5.3. Atsevišķās grupas
"2153  Telekomunikāciju inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

191. Šie vecākie speciālisti veic elektronisko sistēmu un telekomunikāciju iekārtu, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.

192. Atsevišķajā grupā "2153  Telekomunikāciju inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, telekomunikāciju iekārtu, projektēšanu un sniegt konsultācijas; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus, vadīt telekomunikāciju izstrādājumu un sistēmu ražošanu un ierīkošanu; noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus telekomunikāciju sistēmu, dzinēju un iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos telekomunikāciju sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; montēt un kopēt dažādus videomateriālus; sekot montāžā izmantojamās videoaparatūras tehniskajam stāvoklim atbilstoši prasībām; veikt montāžas videoaparatūras sīko tehnisko apkopi; reģistrēt montēto un kopēto materiālu uzskaites žurnālā; pārraudzīt audiovizuālā materiāla kvalitāti; pētīt izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

193. Atsevišķās grupas "2153  Telekomunikāciju inženieri" profesijas:

193.1. Telekomunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153  01";

193.2. Kosmosa komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153  02";

193.3. Radara komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153  03";

193.4. Radiosakaru INŽENIERIS – profesijas kods "2153  04";

193.5. Signālsistēmas/ komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153  05";

193.6. Telegrāfa/ komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153  06";

193.7. Telefona/ komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153  07";

193.8. Televīzijas/ komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153  08";

193.9. Telekomunikāciju TEHNOLOGS – profesijas kods "2153  09";

193.10. Telekomunikāciju KONSTRUKTORS – profesijas kods "2153  10";

193.11. VideoINŽENIERIS – profesijas kods "2153  11".

2.6. Mazās grupas
"216  Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

194. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē arhitektūrā un topogrāfijas jomā.

195. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "216  Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri" atbilstošās atsevišķajās grupās:

195.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

195.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

195.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

195.4. izglītība: augstākā izglītība.

196. Mazās grupas "216  Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

196.1. atsevišķā grupa "2161  Arhitekti";

196.2. atsevišķā grupa "2162  Ainavu arhitekti";

196.3. atsevišķā grupa "2163  Izstrādājumu un apģērbu dizaineri";

196.4. atsevišķā grupa "2164  Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji";

196.5. atsevišķā grupa "2165  Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri";

196.6. atsevišķā grupa "2166  Grafikas, multimediju un citi dizaineri".

2.6.1. Atsevišķās grupas
"2161  Arhitekti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

197. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē dzīvojamās mājas, komerciālās un ražošanas būves.

198. Atsevišķajā grupā "2161  Arhitekti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– radīt un attīstīt jaunas arhitektūras teorijas un metodes; veikt būvlaukumu apskati, konsultēt klientus un sniegt ieteikumus par būvniecības stilu un citiem aspektiem; projektēt ēkas, gatavot detalizētus zīmējumus un plānus, kas nepieciešami būvniecībai un restaurēšanai, dibināt svarīgus kontaktus, lai sekmētu projektu īstenošanu saskaņā ar to cenu, stilu, darba laika patēriņu, instrukcijām; noteikt un atrisināt problēmas, kas saistītas ar būvju optimālu funkcionēšanu un interjera kvalitāti, kā arī veikt nepieciešamo projektu, zīmējumu, plānu izstrādi; kontrolēt būvnormatīvus; uzturēt tehniskos sakarus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; projektēt arhitektūras konstruktīvos mezglus; uzmērīt konkrētas telpas, izgatavot uzmērījumu rasējumus un projektēt; izstrādāt interjera arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas; izstrādāt un apkopot darba vides optimizācijas un telpu noformējuma priekšlikumus; izstrādāt un saskaņot telpu renovācijas un rekonstrukcijas skiču un tehniskos projektus, iekārtojuma plānus; organizēt ēku renovācijas un rekonstrukcijas un ēku teritoriju labiekārtošanas projektu izstrādi un piedalīties būvdarbu un teritorijas labiekārtošanas darbu uzraudzībā; vadīt citus darbiniekus.

199. Atsevišķās grupas "2161  Arhitekti" profesijas:

199.1. ARHITEKTS – profesijas kods "2161  01";

199.2. ARHITEKTA PALĪGS – profesijas kods "2161  02";

199.3. Darba vides PĀRZINIS – profesijas kods "2161  03".

2.6.2. Atsevišķās grupas
"2162  Ainavu arhitekti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

200. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē ainavas.

201. Atsevišķajā grupā "2162  Ainavu arhitekti" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu; vērtēt un pētīt ainavas telpisko struktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību; novērtēt prognozējamo izmaiņu ietekmi uz ainavu; izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai; izstrādāt kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos un kompozicionālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darba zīmējumus un specifikācijas; konsultēt projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos; vadīt citus darbiniekus.

202. Atsevišķās grupas "2162  Ainavu arhitekti" profesija ir "Ainavu ARHITEKTS" – profesijas kods "2162  01".

2.6.3. Atsevišķās grupas
"2163  Izstrādājumu un apģērbu dizaineri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

203. Šie vecākie speciālisti apgūst un izmanto dažādas mākslas metodes, veicot izstrādājumu un apģērbu projektēšanas darbus.

204. Atsevišķajā grupā "2163  Izstrādājumu un apģērbu dizaineri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt rūpnieciskās produkcijas dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbus un aksesuārus; piedāvāt dažāda stila tērpus un komplektēt garderobi, ņemot vērā cilvēka individualitāti; plānot un organizēt savu darbu; projektēt, izstrādāt skices; modelēt, veikt materiālu aprēķinus; sagatavot un apstrādāt materiālus; īstenot ieceres un izgatavot tehnoloģiskām prasībām atbilstošu izstrādājumu; pēc savām vai klienta idejām veidot skices, modelēt, izvēlēties materiālus atbilstoši izstrādājuma lietojumam; aprēķināt materiālu un darba patēriņu; mērīt objektus; izstrādāt konstruktīvos mezglus, materiālu un detaļu specifikācijas; izgatavot rasējumus; projektēt tehnoloģiju; veikt nepieciešamos aprēķinus; noteikt izstrādājuma kopējās izmaksas; grafiski sakopot informāciju; noformēt vienreizējam pasūtījumam vai mazsēriju ražotnei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju; attīstīt praktiskus dizaina risinājumus atbilstoši produktu īpašam lietojumam un produktu estētiskās pielietojamības kvalitātes uzlabošanai; izmantot radošo ideju vizualizācijas metodes, materiālu īpašību un to apstrādes tehnoloģiju zinības jaunu produktu, to kolekciju vai sēriju radīšanas, projektēšanas un ieviešanas procesā rūpnieciskai un amatnieciskai tiražēšanai; vadīt citu speciālistu darbu; plānot un veikt jaunrades, projektēšanas, zinātniskās pētniecības darbu; veikt pedagoģisko darbību; vadīt darbinieku grupu, kas veic pirmo paraugu tehnoloģiskās un tehniskās dokumentācijas izgatavošanu, kā arī pildīt individuālus pasūtījumus; veikt individuālu komercdarbību; sadarboties ar klientiem; plānot un organizēt savu darbu; modelēt un konstruēt tērpus, izgatavojot rūpnieciskos lekālus, izstrādājot dizainparaugus un rūpnieciskos etalonus; izvēlēties nepieciešamos palīgmateriālus un furnitūru, mezglu apstrādes iekārtas; vest pārrunas ar pasūtītāju, noskaidrojot produkta/kolekcijas koncepciju, darbības stabilitātes un izgatavošanas kritērijus; sekot līdzi modes tendencēm; izvēlēties piemērotākos materiālus konkrētam izstrādājumam; veidot modeli – paraugu; vadīt citus darbiniekus.

205. Atsevišķās grupas "2163  Izstrādājumu un apģērbu dizaineri" profesijas:

205.1. Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS – profesijas kods "2163  01";

205.2. Mēbeļu DIZAINERS – profesijas kods "2163  02";

205.3. Modes DIZAINERS – profesijas kods "2163  03";

205.4. Produktu DIZAINERS – profesijas kods "2163  04".

2.6.4. Atsevišķās grupas
"2164  Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

206. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē, veic pilsētu, ainavu, transporta maģistrāļu iezīmēšanu, plāno un kontrolē to būvniecību, apkalpošanu un atjaunošanu.

207. Atsevišķajā grupā "2164  Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pilsētu zonu attīstības iezīmju plānošanu un koordinēšanu; plānot ceļu būvi un sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem; uzturēt tehniskos sakarus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt visu veidu tehniskos darbus teritoriju plānojumu izstrādāšanā; izstrādāt atsevišķu plānojuma veidu iekārtojuma izvietojumu; vākt, apkopot un analizēt informāciju; organizēt datubāzu veidošanu; novērtēt ekonomisko, sociālo un vides situāciju, situāciju satiksmes un citās jomās; identificēt problēmas un attīstības tendences; organizēt un vadīt plānošanas procesu; piedalīties plānošanas dokumentu (attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu) izstrādē; veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedrību; veikt izpētes; gatavot pētniecības darbu dokumentāciju un pārskatus; izskatīt iesniegumus par maršrutu (reisu) atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu un sagatavot atzinumu projektus; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un atzinumu projektus maršruta atļauju izsniegšanai, anulēšanai un autobusu kustības sarakstu saskaņošanai un apstiprināšanai; gatavot līguma projektus par pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanu ar sabiedrisko transportu; gatavot dokumentāciju un organizēt konkursus pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai ar sabiedrisko transportu; izstrādāt priekšlikumus sabiedriskā transporta rajona maršrutu tīkla izstrādei un tā turpmākai pilnveidošanai, organizēt pasažieru plūsmas apsekošanu; gatavot nepieciešamo informāciju rajona attīstības programmai un teritorijas plānojumam par sabiedrisko transportu; koordinēt plānošanas dokumentos noteikto attīstības politiku, nosacījumu un rīcības ieviešanu; vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības un telpiskās attīstības plānošanas projektu izstrādē; izvērtēt attīstības politiku un telpiskās attīstības plānošanas dokumentus; ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus to grozīšanai; piedalīties teritoriju attīstības plānošanā, organizēšanā, uzraudzībā un novērtēšanā, pašvaldību budžeta veidošanā; veikt nepieciešamos ekonomiskos un finanšu aprēķinus; izvērtēt teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras plānošanas un ekspluatācijas problēmas; analizēt sociāli ekonomiskās vides likumsakarības un urbanizācijas procesa ietekmi uz vietu attīstību, kā arī veicināt zaļās ekonomikas politikas īstenošanu; vadīt citus darbiniekus.

208. Atsevišķās grupas "2164  Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji" profesijas:

208.1. Teritorijas PLĀNOTĀJS – profesijas kods "2164  01";

208.2. Satiksmes PLĀNOTĀJS – profesijas kods "2164  02";

208.3. Transporta/ tīklu INŽENIERIS – profesijas kods "2164  03";

208.4. Aeronavigācijas VADĪTĀJS – profesijas kods "2164  04";

208.5. Satiksmes organizācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2164  05";

208.6. Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS – profesijas kods "2164  06";

208.7. Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS – profesijas kods "2164  07";

208.8. Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS – profesijas kods "2164  08";

208.9. Attīstības plānošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2164  09".

2.6.5. Atsevišķās grupas
"2165  Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

209. Šie vecākie speciālisti piemēro topogrāfijas metodes un tehnoloģiju, lai noteiktu dabiskas un cilvēka radītas sauszemes, jūras, pazemes zonu un debess ķermeņu īpašības un precīzas atrašanās koordinātas un robežas, kā arī gatavo pārskatiem skaitliskus, grafiskus un mākslinieciskus attēlus.

210. Atsevišķajā grupā "2165  Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērot, mērīt un aprakstīt zemes virsmu dažādiem mērķiem, ieskaitot karšu sastādīšanu, būvdarbus vai īpašuma robežu noteikšanu; izlūkot šahtas, aprakstīt pazemes virsmu, norādot precīzas dažādu īpatnību vietas, kā arī gatavot plānus un kartes, lai kontrolētu pazemes izstrādņu virzienus un attālumus; veikt jūru, upju un ezeru gultņu pētījumus, aprakstīt zemūdens virsmas, pievēršot uzmanību dažādu īpatnību precīzām vietām, un gatavot kartes, tai skaitā jūras kartes, nosakot kuģniecības iespējas, applūšanas vietas, kā arī plānojot būves jūrā; plānot un veikt aerofotografēšanu; analizēt gaisa joslu un citas fotogrāfijas, kā arī distantnovērojumu un citus mērījumus un izmantot tos, sastādot un izmainot topogrāfiskās, jūras, koplietošanas un citas kartes; pētīt karšu sastādīšanas estētiskos un ekonomiskos, kā arī tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; uzturēt tehniskos kontaktus ar citiem vecākajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt datu reģistrāciju un aktualizāciju kadastrā; sagatavot kadastra dokumentu projektus; sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai un efektivitātes paaugstināšanai; sadarboties ar citiem speciālistiem; vadīt citus darbiniekus.

211. Atsevišķās grupas "2165  Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri" profesijas:

211.1. Kartogrāfijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165  01";

211.2. Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165  02";

211.3. Fotogrammetrijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165  03";

211.4. Kadastra INŽENIERIS – profesijas kods "2165  04";

211.5. Ģeodēzijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165  05";

211.6. Hidrogrāfijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165  06";

211.7. Zemes ierīcības INŽENIERIS – profesijas kods "2165  07";

211.8. Aerofotogrāfijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165  08";

211.9. Ģeoinformātikas INŽENIERIS – profesijas kods "2165  09".

2.6.6. Atsevišķās grupas
"2166  Grafikas, multimediju un citi dizaineri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

212. Šie vecākie speciālisti rada oriģinālus, individuāli vai atsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus grafikas darbus, vides objektus, funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjera elementus un interjera ansambļus, īsteno māksliniecisku ideju, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas, veido videomākslas darbus, videoinstalācijas un rīko mākslinieciskas akcijas.

213. Atsevišķajā grupā "2166  Grafikas, multimediju un citi dizaineri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objekta vizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācija) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju; vadīt citus darbiniekus.

214. Atsevišķās grupas "2166  Grafikas, multimediju un citi dizaineri" profesijas:

214.1. DatorDIZAINERS – profesijas kods "2166  01";

214.2. Interjera DIZAINERS – profesijas kods "2166  02".

2.7. Mazās grupas
"221  Ārsti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

215. Šie vecākie speciālisti, izmantojot zinātniski pamatotas modernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu, profilaksi un pētniecību, veic pedagoģisko darbu.

216. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "221  Ārsti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

216.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

216.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

216.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

216.4. izglītība: augstākā izglītība.

217. Mazās grupas "221  Ārsti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

217.1. atsevišķā grupa "2211  Vispārējās prakses ārsti";

217.2. atsevišķā grupa "2212  Specialitāšu ārsti".

2.7.1. Atsevišķās grupas
"2211  Vispārējās prakses ārsti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

218. Šie vecākie speciālisti, izmantojot zinātniski pamatotas modernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Šie vecākie speciālisti nav specializējušies noteiktu slimību ārstēšanā vai noteiktu ārstēšanas metožu lietošanā.

219. Atsevišķajā grupā "2211  Vispārējās prakses ārsti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu; nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus un analizēt to rezultātus; izrakstīt ārstniecības līdzekļus, informēt par to lietošanu; veikt medicīniskās procedūras; konsultēt pacientu par veselības veicināšanu; specializētas veselības aprūpes saņemšanai nosūtīt pacientus uz slimnīcu, rehabilitācijas centru vai citu veselības aprūpes institūciju; visaptverošas ārstēšanas un tās nepārtrauktības nodrošināšanai sniegt un saņemt pacienta ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā; plānot un piedalīties infekciju slimību kontroles programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes; vadīt citus darbiniekus.

220. Atsevišķās grupas "2211  Vispārējās prakses ārsti" profesijas:

220.1. ĀRSTS – profesijas kods "2211  01";

220.2. ĀRSTS (STAŽIERIS) – profesijas kods "2211  02";

220.3. Ģimenes/ vispārējās prakses ĀRSTS – profesijas kods "2211  03";

220.4. REZIDENTS (ģimenes/ vispārējās prakses ārsta specialitātē) – profesijas kods "2211  04";

220.5. Kuģa ĀRSTS – profesijas kods "2211  05".

2.7.2. Atsevišķās grupas
"2212  Specialitāšu ārsti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

221. Šie vecākie speciālisti nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi, izmantojot zinātniski pamatotas un specializētas modernās medicīnas metodes. Šie vecākie speciālisti ir specializējušies noteiktu slimību ārstēšanā vai noteiktu ārstniecības metožu lietošanā.

222. Atsevišķajā grupā "2212  Specialitāšu ārsti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu; nozīmēt specializētus diagnostiskos izmeklējumus; novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā; veikt ķirurģiskas operācijas; nodrošināt specializētu ārstēšanu pirms grūtniecības, grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā; informēt pacientu par pasākumiem saslimšanu profilaksei vai ārstēšanas uzlabošanai; saņemt un sniegt pacienta ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem ārstniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem; nosūtīt pacientus uz stacionāru, pie citiem speciālistiem; sniegt informāciju pacientam un viņa piederīgajiem; veikt autopsijas un noteikt nāves cēloni; plānot un piedalīties dažādu slimību izplatības ierobežošanas programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes; vadīt citus darbiniekus.

223. Atsevišķās grupas "2212  Specialitāšu ārsti" profesijas:

223.1. ALERGOLOGS – profesijas kods "2212  01";

223.2. Bērnu ALERGOLOGS – profesijas kods "2212  02";

223.3. ALGOLOGS – profesijas kods "2212  03";

223.4. ANDROLOGS – profesijas kods "2212  04";

223.5. ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS – profesijas kods "2212  05";

223.6. Arodslimību ĀRSTS – profesijas kods "2212  06";

223.7. Arodveselības ĀRSTS – profesijas kods "2212  07";

223.8. Arodveselības un arodslimību ĀRSTS – profesijas kods "2212  08";

223.9. ĀRSTS (CITOLOGS) – profesijas kods "2212  09";

223.10. ĀRSTS (DIETOLOGS) – profesijas kods "2212  10";

223.11. ĀRSTS (EKSPERTS) – profesijas kods "2212  11";

223.12. ĀRSTS (ENDOKRINOLOGS) – profesijas kods "2212  12";

223.13. ĀRSTS (ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā) – profesijas kods "2212  13";

223.14. ĀRSTS (klīniskais FARMAKOLOGS) – profesijas kods "2212  14";

223.15. ĀRSTS (klīniskais FIZIOLOGS) – profesijas kods "2212  15";

223.16. Fizikālās medicīnas ĀRSTS – profesijas kods "2212  16";

223.17. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS – profesijas kods "2212  17";

223.18. Kara medicīnas ĀRSTS – profesijas kods "2212  18";

223.19. ĀRSTS (ĢENĒTIĶIS) – profesijas kods "2212  19";

223.20. Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS – profesijas kods "2212  20";

223.21. ĀRSTS (IMUNOLOGS) – profesijas kods "2212  21";

223.22. Intensīvās terapijas ĀRSTS – profesijas kods "2212  22";

223.23. Katastrofu medicīnas ĀRSTS – profesijas kods "2212  23";

223.24. Laboratorijas ĀRSTS – profesijas kods "2212  24";

223.25. ĀRSTS (klīniskais MIKROBIOLOGS) – profesijas kods "2212  25";

223.26. ĀRSTS (MIKROBIOLOGS) – profesijas kods "2212  26";

223.27. Mikrobioloģijas ĀRSTS – profesijas kods "2212  27";

223.28. Neatliekamās medicīnas ĀRSTS – profesijas kods "2212  28";

223.29. Neatliekamās palīdzības ĀRSTS – profesijas kods "2212  29";

223.30. ĀRSTS (PARAZITOLOGS) – profesijas kods "2212  30";

223.31. ĀRSTS (PATOLOGS) – profesijas kods "2212  31";

223.32. ĀRSTS (paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS) – profesijas kods "2212  32";

223.33. ĀRSTS (PERFUZIONISTS) – profesijas kods "2212  33";

223.34. ProtēžORTOPĒDS – profesijas kods "2212  34";

223.35. Sociālās apdrošināšanas ĀRSTS – profesijas kods "2212  35";

223.36. Sporta ĀRSTS – profesijas kods "2212  36";

223.37. DERMATOLOGS, VENEROLOGS – profesijas kods "2212  37";

223.38. Bērnu ENDOKRINOLOGS – profesijas kods "2212  38";

223.39. Tiesu medicīnas EKSPERTS – profesijas kods "2212  39";

223.40. Tiesu psihiatrijas EKSPERTS – profesijas kods "2212  40";

223.41. FLEBOLOGS – profesijas kods "2212  41";

223.42. FONIATRS – profesijas kods "2212  42";

223.43. FTIZIOPNEIMONOLOGS – profesijas kods "2212  43";

223.44. GASTROENTEROLOGS – profesijas kods "2212  44";

223.45. Bērnu GASTROENTEROLOGS – profesijas kods "2212  45";

223.46. GERIATRS – profesijas kods "2212  46";

223.47. GINEKOLOGS, dzemdību speciālists – profesijas kods "2212  47";

223.48. Bērnu GINEKOLOGS – profesijas kods "2212  48";

223.49. Onkoloģijas GINEKOLOGS – profesijas kods "2212  49";

223.50. HEMATOLOGS – profesijas kods "2212  50";

223.51. HEPATOLOGS – profesijas kods "2212  51";

223.52. Bērnu HEMATOONKOLOGS – profesijas kods "2212  52";

223.53. HipnoTERAPEITS – profesijas kods "2212  53";

223.54. INFEKTOLOGS – profesijas kods "2212  54";

223.55. Bērnu INFEKTOLOGS – profesijas kods "2212  55";

223.56. KARDIOLOGS – profesijas kods "2212  56";

223.57. Bērnu KARDIOLOGS – profesijas kods "2212  57";

223.58. KOMBUSTIOLOGS – profesijas kods "2212  58";

223.59. KOSMETOLOGS – profesijas kods "2212  59";

223.60. BALNEOLOGS (KURORTOLOGS) – profesijas kods "2212  60";

223.61. ĶIRURGS – profesijas kods "2212  61";

223.62. Ambulatorais ĶIRURGS – profesijas kods "2212  62";

223.63. Asinsvadu ĶIRURGS – profesijas kods "2212  63";

223.64. Bērnu ĶIRURGS – profesijas kods "2212  64";

223.65. Endovazālais ĶIRURGS – profesijas kods "2212  65";

223.66. Plastiskais ĶIRURGS – profesijas kods "2212  66";

223.67. Rokas ĶIRURGS – profesijas kods "2212  67";

223.68. Sirds ĶIRURGS – profesijas kods "2212  68";

223.69. Torakālais ĶIRURGS – profesijas kods "2212  69";

223.70. NARKOLOGS – profesijas kods "2212  70";

223.71. NEFROLOGS – profesijas kods "2212  71";

223.72. Bērnu NEFROLOGS – profesijas kods "2212  72";

223.73. NEIROĶIRURGS – profesijas kods "2212  73";

223.74. NEIROLOGS – profesijas kods "2212  74";

223.75. Bērnu NEIROLOGS – profesijas kods "2212  75";

223.76. NEONATOLOGS – profesijas kods "2212  76";

223.77. OFTALMOLOGS – profesijas kods "2212  77";

223.78. Onkoloģijas ĶIRURGS – profesijas kods "2212  78";

223.79. ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS – profesijas kods "2212  79";

223.80. ONKOLOGS – profesijas kods "2212  80";

223.81. ĀRSTS (OSTEOPĀTS) – profesijas kods "2212  81";

223.82. OTOLARINGOLOGS – profesijas kods "2212  82";

223.83. PEDIATRS – profesijas kods "2212  83";

223.84. PNEIMONOLOGS – profesijas kods "2212  84";

223.85. Bērnu PNEIMONOLOGS – profesijas kods "2212  85";

223.86. PSIHIATRS – profesijas kods "2212  86";

223.87. Bērnu PSIHIATRS – profesijas kods "2212  87";

223.88. RADIOLOGS – profesijas kods "2212  88";

223.89. RADIOLOGS (TERAPEITS) – profesijas kods "2212  89";

223.90. RADIOLOGS (DIAGNOSTS) – profesijas kods "2212  90";

223.91. REHABILITOLOGS – profesijas kods "2212  91";

223.92. REIMATOLOGS – profesijas kods "2212  92";

223.93. Bērnu REIMATOLOGS – profesijas kods "2212  93";

223.94. REZIDENTS (izņemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē) – profesijas kods "2212  94";

223.95. SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS – profesijas kods "2212  95";

223.96. PSIHOTERAPEITS – profesijas kods "2212  96";

223.97. Manuālais TERAPEITS – profesijas kods "2212  97";

223.98. OSTEOREFLEKSOTERAPEITS – profesijas kods "2212  98";

223.99. TRANSPLANTOLOGS – profesijas kods "2212  99";

223.100. TRANSFUZIOLOGS – profesijas kods "2212  100";

223.101. TRAUMATOLOGS, ORTOPĒDS – profesijas kods "2212  101";

223.102. TRIHOLOGS – profesijas kods "2212  102";

223.103. UROLOGS – profesijas kods "2212  103";

223.104. INTERNISTS – profesijas kods "2212  104";

223.105. Veselības aprūpes ĀRSTS – profesijas kods "2212  105".

2.8. Mazās grupas
"222  Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

224. Šie vecākie speciālisti organizē, koordinē un veic pacientu aprūpi, organizē, koordinē un sniedz medicīnisko palīdzību grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, piedalās ārstniecībā, nodarbojas ar pētniecību.

225. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "222  Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

225.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

225.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

225.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

225.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

226. Mazās grupas "222  Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

226.1. atsevišķā grupa "2221  Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti";

226.2. atsevišķā grupa "2222  Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti".

2.8.1. Atsevišķās grupas
"2221  Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

227. Šie vecākie speciālisti organizē, koordinē un veic medicīnisko aprūpi pacientiem, kuriem tā ir nepieciešama sakarā ar novecošanos, slimību, ievainojumu vai citiem fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem.

228. Atsevišķajā grupā "2221  Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, sniegt un uzraudzīt pacientu aprūpi; koordinēt pacientu aprūpi sadarbībā ar citiem veselības aprūpes vecākajiem speciālistiem un citiem pacienta aprūpes procesā iesaistītajiem speciālistiem; veikt pacientu aprūpi slimnīcās, klīnikās un citās ārstniecības iestādēs; asistēt ārsta darbā, nodrošināt medikamentu saņemšanu pacientiem; prast ārstēšanas, kā arī diagnostiskās metodes un procedūras, ko noteicis ārsts; piedalīties garīgi slimu cilvēku sagatavošanā fiziskam un psiholoģiskam ārstēšanas procesam; piedalīties pacientu ar garīgās vai fiziskās veselības traucējumiem sagatavošanā sabiedriskajai rehabilitācijai, turpmākai attīstībai un izglītības iegūšanai; sniegt pacientiem kvalificētu medicīnisko aprūpi mājās; sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību sabiedriskās vietās vai darba vietās; sniegt medicīniskas konsultācijas skolās, rūpnīcās un citās institūcijās; nodarboties ar pētniecību un pedagoģisko darbu; vadīt citus darbiniekus.

229. Atsevišķās grupas "2221  Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

229.1. Vecākā medicīnas MĀSA – profesijas kods "2221  01";

229.2. VirsMĀSA – profesijas kods "2221  02";

229.3. Ambulatorās aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221  03";

229.4. Ambulatorās medicīnas MĀSA – profesijas kods "2221  04";

229.5. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221  05";

229.6. Bērnu aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221  06";

229.7. Bērnu MĀSA – profesijas kods "2221  07";

229.8. Dermatoveneroloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  08";

229.9. Diabēta aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221  09";

229.10. Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  10";

229.11. Diētas MĀSA – profesijas kods "2221  11";

229.12. Endoskopijas MĀSA – profesijas kods "2221  12";

229.13. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA – profesijas kods "2221  13";

229.14. Fizikālās terapijas MĀSA – profesijas kods "2221  14";

229.15. Ftiziopulmoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  15";

229.16. Funkcionālās diagnostikas MĀSA – profesijas kods "2221  16";

229.17. Garīgās veselības aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221  17";

229.18. Ginekoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  18";

229.19. Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA – profesijas kods "2221  19";

229.20. Infektoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  20";

229.21. Internās aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221  21";

229.22. Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA – profesijas kods "2221  22";

229.23. Ķirurģiskās aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221  23";

229.24. Ķirurģijas MĀSA – profesijas kods "2221  24";

229.25. Narkoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  25";

229.26. Neatliekamās palīdzības MĀSA – profesijas kods "2221  26";

229.27. Neiroķirurģijas MĀSA – profesijas kods "2221  27";

229.28. Neiroloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  28";

229.29. Oftalmoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  29";

229.30. Onkoloģiskās aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221  30";

229.31. Onkoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  31";

229.32. Operāciju MĀSA – profesijas kods "2221  32";

229.33. Peritoneālās dialīzes MĀSA – profesijas kods "2221  33";

229.34. Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA – profesijas kods "2221  34";

229.35. Podiatrijas MĀSA – profesijas kods "2221  35";

229.36. Psihiatrijas MĀSA – profesijas kods "2221  36";

229.37. Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  37";

229.38. Sabiedrības veselības MĀSA – profesijas kods "2221  38";

229.39. Terapijas MĀSA – profesijas kods "2221  39";

229.40. Transfuzioloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  40";

229.41. Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA – profesijas kods "2221  41";

229.42. Zobārstniecības MĀSA – profesijas kods "2221  42";

229.43. Uroloģijas MĀSA – profesijas kods "2221  43".

2.8.2. Atsevišķās grupas
"2222  Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

230. Šie vecākie speciālisti plāno, vada, novērtē, kā arī sniedz veselības aprūpes pakalpojumus pirmsgrūtniecības, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, veic mātes un vesela jaundzimušā aprūpi.

231. Atsevišķajā grupā "2222  Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt fizioloģiskas grūtniecības aprūpi; organizēt un vadīt fizioloģiskas dzemdības un aprūpi pēc fizioloģiskām dzemdībām; veikt veselu jaundzimušo aprūpi; nosūtīt pacientu pie atbilstošas specialitātes ārsta, konstatējot savā aprūpē esošas grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces, kā arī jaundzimušā veselības riska faktorus vai iespējamu patoloģiju; piedalīties ārstniecībā; sniegt informāciju un veikt izglītošanas darbu ģimenes plānošanas un kontracepcijas, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību, krūts barošanas, seksuālās un reproduktīvās veselības un bērna aprūpes jautājumos; nodarboties ar pētniecību.

232. Atsevišķās grupas "2222  Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

232.1. Vecākā VECMĀTE – profesijas kods "2222  01";

232.2. VECMĀTE – profesijas kods "2222  02".

2.9. Mazās grupas
"223  Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti"
un atsevišķās grupas
"2230  Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

233. Šie vecākie speciālisti nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, izmantojot padziļinātās studijās iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas par dažādu kultūru tradīcijām, ticējumiem un paņēmieniem medicīnā. Ārstēšanā izmantojamās metodes var aizvietot vai papildināt modernajā medicīnā izmantotās.

234. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "223  Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" atsevišķajā grupā:

234.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

234.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

234.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

234.4. izglītība: augstākā izglītība.

235. Mazās grupas "223  Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "2230  Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti".

236. Atsevišķajā grupā "2230  Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu, novērtēt viņa veselības stāvokli, veikt ārstēšanu, izmantojot tādas metodes kā akupunktūra, ajūrvēda, homeopātija; dziedēt slimības un traucējumus ar preparātiem, kuri izgatavoti no dabas produktiem, augiem, minerāliem, dzīvniekiem, un kas dziedē organismu un stimulē tā darbību; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt par tādiem jautājumiem kā veselība, uzturs, dzīvesveids; saņemt un sniegt pacienta ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; veikt pētījumus par cilvēka saslimšanām, profilakses un ārstniecības metodēm; vadīt citus darbiniekus.

237. Atsevišķās grupas "2230  Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" profesijas:

237.1. Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2230  01";

237.2. HOMEOPĀTS (ĀRSTS) – profesijas kods "2230  02";

237.3. Akupunktūras ĀRSTS – profesijas kods "2230  03";

237.4. NEIROPĀTS – profesijas kods "2230  04".

2.10. Mazās grupas
"224  Ārstu palīgi"
un atsevišķās grupas
"2240  Ārstu palīgi"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

238. Šie vecākie speciālisti konsultē slimniekus, diagnosticē, izpilda profilaktisko darbību un ārstē, taču to darbības joma ir šaurāka nekā ārstiem. Viņi strādā patstāvīgi vai arī ārstu uzraudzībā iestādēs vai lauku apstākļos.

239. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "224  Ārstu palīgi" atsevišķajā grupā:

239.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

239.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

239.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

239.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

240. Mazās grupas "224  Ārstu palīgi" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "2240  Ārstu palīgi".

241. Atsevišķajā grupā "2240  Ārstu palīgi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt medicīnisko apskati un noteikt diagnozi; izrakstīt zāles un ārstēt slimības, savainojumus un citus traucējumus; nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus; veikt vienkāršas ķirurģiskās operācijas un medicīniskās procedūras; asistēt ārstam sarežģītu ķirurģisko operāciju laikā; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; sagatavot mākslīgās asinsrites aparatūru, šķidrumus, medikamentus un citus nepieciešamos materiālus operācijai mākslīgās asinsrites apstākļos; uzpildīt un atgaisot mākslīgās asinsrites oksigenatoru; sadarbībā ar ķirurgiem un anesteziologiem uzsākt un nodrošināt mākslīgo asinsriti pacientam, sekojot hemodinamikas rādītājiem operācijas laikā; sarežģītu vai netipisku saslimšanu gadījumos nosūtīt pacientu pie ārsta; aptaujāt personas un kontaktpersonas infekcijas slimības gadījumā, organizēt laboratorisko pārbaudi; veikt kontaktpersonu primāro medicīnisko pārbaudi, medicīnisko novērošanu; ņemt paraugus laboratoriskajai pārbaudei; izvērtēt vides riska faktoru ietekmi uz veselību, dzīves un darba apstākļiem; konsultēt atsevišķas personas vai iedzīvotāju grupas dzimstības regulēšanas, higiēnas, diētiskā uztura un citos medicīnas profilakses jautājumos; izvērtēt pacientu veselības stāvokli; veikt traumu guvušu cietušo primāro novērtēšanu; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu guvušiem cietušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem militāro operāciju laikā; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ar šautiem un sprādzienu izraisītiem ievainojumiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko vielu un kodolieroču izraisītajos negadījumos un katastrofās; veikt cietušo šķirošanu un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas medicīniskās situācijās; organizēt un veikt cietušo evakuāciju; patstāvīgi lietot medicīniskos preparātus, tai skaitā arī stipri iedarbīgos, pildot militāras operācijas un piedaloties ārkārtēju situāciju seku likvidācijā; izglītot ārstniecības atbalsta personas, pacientus un sabiedrību par neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības veicināšanas jautājumiem; konstatēt bioloģiskās nāves faktu, pildot militāras operācijas.

242. Atsevišķās grupas "2240  Ārstu palīgi" profesijas:

242.1. ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS) – profesijas kods "2240  01";

242.2. Ambulatorās aprūpes ĀRSTA PALĪGS – profesijas kods "2240  02";

242.3. Militārais PARAMEDIĶIS – profesijas kods "2240  03".

2.11. Mazās grupas
"225  Veterinārārsti"
un atsevišķās grupas
"2250  Veterinārārsti"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

243. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, lieto medicīniskās zināšanas veterinārmedicīnas nozarē.

244. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "225  Veterinārārsti" atsevišķajā grupā:

244.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

244.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

244.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību;

244.4. izglītība: augstākā izglītība.

245. Mazās grupas "225  Veterinārārsti" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "2250  Veterinārārsti".

246. Atsevišķajā grupā "2250  Veterinārārsti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbus, sagatavot koncepcijas, teorijas un metodiku, diagnosticēt dzīvnieku slimības un ievainojumus; ārstēt dzīvniekus ķirurģiski vai ar medikamentiem; veikt piena un citu lopu ganāmpulku pētījumus, kā arī potēt tos pret slimībām; sniegt ieteikumus lopu audzēšanā un pavairošanā; pētīt cilvēku patēriņam izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitāti, tīrību un derīgumu; veikt dzīvnieku veselības epidemioloģiskos un radioloģiskos pētījumus; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

247. Atsevišķās grupas "2250  Veterinārārsti" profesijas:

247.1. VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS – profesijas kods "2250  01";

247.2. VeterinārĀRSTS ĶIRURGS – profesijas kods "2250  02";

247.3. Veterinārārsts – profesijas kods "2250  03".

2.12. Mazās grupas
"226  Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

248. Šie vecākie speciālisti sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas saistīti ar zobārstniecību, farmāciju, vides veselību un higiēnu, darba aizsardzību, fizioterapiju, uzturu, dzirdes, runas un redzes rehabilitāciju, tehniskiem palīglīdzekļiem.

249. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "226  Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

249.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

249.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

249.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

249.4. izglītība: augstākā izglītība.

250. Mazās grupas "226  Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

250.1. atsevišķā grupa "2261  Zobārsti";

250.2. atsevišķā grupa "2262  Farmaceiti";

250.3. atsevišķā grupa "2263  Vides, darba aizsardzības un higiēnas vecākie speciālisti";

250.4. atsevišķā grupa "2264  Fizioterapeiti";

250.5. atsevišķā grupa "2265  Uzturzinātnes un uztura speciālisti";

250.6. atsevišķā grupa "2266  Audiologi un runas terapeiti";

250.7. atsevišķā grupa "2267  Optometristi";

250.8. atsevišķā grupa "2269  Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti".

2.12.1. Atsevišķās grupas
"2261  Zobārsti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

251. Šie vecākie speciālisti diagnosticē un ārstē mutes dobuma orgānu un ar tiem saistīto žokļu un sejas slimības, traumas un patoloģijas, nodarbojas ar šo slimību etioloģijas pētīšanu un profilakses veicināšanu.

252. Atsevišķajā grupā "2261  Zobārsti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt diagnozes, ieteikt un veikt nepieciešamo stomatoloģisko ārstēšanu; veikt stomatoloģisko saslimšanu profilaksi; ārstēt ķirurģiski, ar medikamentiem vai citādā veidā atsevišķas zobu vai mutes dobuma slimības vai traucējumus; veikt pacienta žokļu un zobu mērījumus un paņemt to nospiedumus; konstruēt un izgatavot mākslīgos zobus, tiltiņus vai sniegt instrukcijas to izgatavošanai; pētīt zobu slimības un tām radniecīgus traucējumus un slimības, kā arī profilakses un ārstniecības metodes; vadīt citus darbiniekus.

253. Atsevišķās grupas "2261  Zobārsti" profesijas:

253.1. Zobu PROTĒZISTS – profesijas kods "2261  01";

253.2. ZOBĀRSTS – profesijas kods "2261  02";

253.3. ORTODONTS – profesijas kods "2261  03";

253.4. ENDODONTISTS – profesijas kods "2261  04";

253.5. Bērnu ZOBĀRSTS – profesijas kods "2261  05";

253.6. PARADONTOLOGS – profesijas kods "2261  06";

253.7. Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS – profesijas kods "2261  07".

2.12.2. Atsevišķās grupas
"2262  Farmaceiti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

254. Šie vecākie speciālisti uzglabā, pagatavo, izsniedz un konsultē par zāļu pareizu lietošanu un to blakusefektiem, ievērojot ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu norādījumus; nodarbojas ar pētniecību.

255. Atsevišķajā grupā "2262  Farmaceiti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt farmakoterapeitiskās konsultācijas, informāciju par zālēm un to lietošanu, gatavot zāles atbilstoši ārstu receptēm vai noteiktiem priekšrakstiem vai vadīt to gatavošanu, kontrolēt zāļu identitāti un kvalitāti, izplatīt zāles un citus veselības aprūpes produktus un nodrošināt zāļu un citu preču pareizu apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām; piedalīties iedzīvotāju veselības veicināšanas, izglītošanas un ārstniecības procesā, veicināt racionālu zāļu lietošanu; nodarboties ar pētniecību.

256. Atsevišķās grupas "2262  Farmaceiti" profesijas:

256.1. FARMACEITS – profesijas kods "2262  01";

256.2. Klīniskais FARMACEITS – profesijas kods "2262  02";

256.3. Rūpnieciskais FARMACEITS – profesijas kods "2262  03".

2.12.3. Atsevišķās grupas
"2263  Vides, darba aizsardzības un higiēnas vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

257. Šie vecākie speciālisti novērtē, plāno un īsteno pasākumus, lai atklātu, kontrolētu un uzraudzītu kaitīgos vides faktorus, nodrošinātu drošu un ergonomisku darba vidi un novērstu bioloģisku, fizikālu ķīmisku un ergonomisku faktoru izraisītus veselības traucējumus.

258. Atsevišķajā grupā "2263  Vides, darba aizsardzības un higiēnas vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt, ieviest un pārskatīt vides un darba aizsardzības politiku; izstrādāt dokumentus visu veidu atkritumu apsaimniekošanas jomā; ieviest programmas un plānus infekciju slimību kontroles jomā, pārtikas drošuma, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, peldūdeņu un dzeramā ūdens kvalitātes un citās līdzīgās jomās; identificēt, dokumentēt un ziņot par kaitīgajiem faktoriem apkārtējā vidē un darbavietās, kontrolēt riska faktorus darba un apkārtējā vidē un konsultēt par normatīvo aktu piemērošanu vides un darba aizsardzības jomā; izstrādāt, ieviest un uzraudzīt programmas ķīmisko, fizikālo un bioloģisko faktoru radītā piesārņojuma novēršanai vai samazināšanai apkārtējā vidē; izstrādāt pasākumus sabiedrības, atsevišķu grupu un apkārtējās vides aizsardzībai pret kaitīgajiem faktoriem; nodarboties ar ergonomisko principu ieviešanu darba vidē; apmācīt, informēt un konsultēt par darba aizsardzības un vides veselības jautājumiem; dokumentēt un izmeklēt traumu un iekārtu bojājumus; koordinēt kompensācijas saņemšanas, rehabilitācijas un darbā atgriešanās jautājumus darbiniekiem, kuri guvuši traumas darba pienākumu pildīšanas laikā; vadīt citus darbiniekus.

259. Atsevišķās grupas "2263  Vides, darba aizsardzības un higiēnas vecākie speciālisti" profesijas:

259.1. Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2263  01";

259.2. Vides veselības ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2263  02";

259.3. Sabiedrības veselības ĀRSTS – profesijas kods "2263  03";

259.4. Higiēnas ĀRSTS – profesijas kods "2263  04";

259.5. HIGIĒNISTS – profesijas kods "2263  05";

259.6. ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS) – profesijas kods "2263  06";

259.7. Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2263  07".

2.12.4. Atsevišķās grupas
"2264  Fizioterapeiti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

260. Šie vecākie speciālisti, izmantojot dažādas fizikālās terapijas metodes un paņēmienus, nodarbojas ar personas funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdz pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazināt tās trūkumu vai to kompensēt.

261. Atsevišķajā grupā "2264  Fizioterapeiti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt muskuļu, nervu, locītavu un funkcionālo spēju testus, lai diagnosticētu un novērtētu fiziska rakstura traucējumus; kopā ar pacientu izstrādāt ārstēšanas plānu; veikt ārstēšanu, lai samazinātu sāpes, uzlabotu asinsriti, stiprinātu muskulatūru, uzlabotu kardiovaskulārās un respiratorās funkcijas, atjaunotu locītavu mobilitāti, uzlabotu līdzsvara sajūtu un koordināciju; ārstēšanā izmantot vingrošanas, ultraskaņas, siltuma, aukstuma, masāžas, hidroterapijas, elektroterapijas, ultravioleto un infrasarkano staru procedūras; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt pacientus un viņu ģimenes locekļus par fizikālās terapijas procedūru veikšanu mājās; sniegt un saņemt pacienta ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; izstrādāt un ieviest fizisku traucējumu vai bojājumu skrīninga un profilakses programmas; vadīt citus darbiniekus.

262. Atsevišķās grupas "2264  Fizioterapeiti" profesijas:

262.1. ElektroTERAPEITS – profesijas kods "2264  01";

262.2. FIZIOTERAPEITS – profesijas kods "2264  02";

262.3. KINEZOTERAPEITS – profesijas kods "2264  03";

262.4. ERGOTERAPEITS – profesijas kods "2264  04";

262.5. Fizikālais TERAPEITS – profesijas kods "2264  05";

262.6. REITTERAPEITS – profesijas kods "2264  06".

2.12.5. Atsevišķās grupas
"2265  Uzturzinātnes un uztura speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

263. Šie vecākie speciālisti nodarbojas ar uztura plānošanas jautājumiem.

264. Atsevišķajā grupā "2265  Uzturzinātnes un uztura speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt personas un sabiedrības grupas par veselīga uztura un ēdiena pagatavošanas jautājumiem; plānot diētas un ēdienkartes, pārraudzīt ēdiena sagatavošanas un pasniegšanas procesu, uzraudzīt pārtikas kvalitāti uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumiem; iegūt un analizēt informāciju, kas saistīta ar indivīdu un sabiedrības grupu veselības un uztura jautājumiem; plānot un vadīt diētu izstrādāšanu atsevišķām personām, personu grupām vai noteiktas nozares darbiniekiem; apmācīt indivīdus un sabiedrības grupas veselīga uztura jautājumos; plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē; vadīt citus darbiniekus.

265. Atsevišķās grupas "2265  Uzturzinātnes un uztura speciālisti" profesijas:

265.1. Uztura SPECIĀLISTS – profesijas kods "2265  01";

265.2. Uzturzinātnes SPECIĀLISTS – profesijas kods "2265  02".

2.12.6. Atsevišķās grupas
"2266  Audiologi un runas terapeiti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

266. Šie vecākie speciālisti nodarbojas ar dzirdes, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu diagnostiku un ārstēšanu.

267. Atsevišķajā grupā "2266  Audiologi un runas terapeiti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt dzirdes, runas un (vai) valodas, skaņu veidošanas un rīšanas traucējumu novērtējumu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju personām, kurām ir dažādu etioloģiju izraisīti dzirdes, runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi; izmantojot diagnostiskos līdzekļus un metodes, noteikt bojājuma pakāpi; veikt logopēdisko korekciju un rehabilitāciju, strādājot ar runas (artikulācijas, tempa un ritma, balss) un valodas traucējumiem, orāli faringālās funkcijas traucējumiem, kā arī ar runas un (vai) valodas traucējumiem, kuri ir sekundāri attiecībā pret citu funkciju traucējumiem; veicināt runas un valodas, kā arī komunikatīvās funkcijas attīstību; lemt par dzirdes un citu palīgierīču nepieciešamību pacientam un konsultēt par to pareizu lietošanu; nosūtīt pacientus pie citiem speciālistiem; konsultēt, sadarboties un apmācīt personas piederīgos, citus korekcijā un rehabilitācijā iesaistītos speciālistus; veikt runas un (vai) valodas traucējumu profilaksi; vadīt citus darbiniekus.

268. Atsevišķās grupas "2266  Audiologi un runas terapeiti" profesijas:

268.1. AudioLOGOPĒDS – profesijas kods "2266  01";

268.2. Runas TERAPEITS – profesijas kods "2266  02";

268.3. LOGOPĒDS – profesijas kods "2266  03";

268.4. AUDIOLOGS – profesijas kods "2266  04";

268.5. Bērnu AUDIOLOGS – profesijas kods "2266  05";

268.6. PEDAUDIOLOGS – profesijas kods "2266  06".

2.12.7. Atsevišķās grupas
"2267  Optometristi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

269. Šie vecākie speciālisti nodarbojas ar redzes traucējumu diagnostiku un ārstēšanu un izraksta optiskos palīglīdzekļus vai citas redzes traucējumu ārstēšanas procedūras.

270. Atsevišķajā grupā "2267  Optometristi" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārbaudīt redzi un diagnosticēt redzes traucējumus un patoloģijas; izrakstīt brilles, kontaktlēcas vai izvēlēties citas redzes traucējumu ārstēšanas metodes; sarežģītos gadījumos nosūtīt pie ārsta; konsultēt par redzes veselības, briļļu, kontaktlēcu vai citu redzes uzlabošanas līdzekļu lietošanas jautājumiem.

271. Atsevišķās grupas "2267  Optometristi" profesija ir "OPTOMETRISTS" – profesijas kods "2267  01".

2.12.8. Atsevišķās grupas
"2269  Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

272. Šie vecākie speciālisti attiecas uz veselības aprūpes speciālistiem, kas citur nav klasificēti, piemēram, podiatri, darba terapeiti un citi, kā arī vecākie speciālisti izstrādā un izgatavo biotehniskās, protēžu-ortožu un biomehāniskās sistēmas atbilstoši kvalitātes un funkcionalitātes prasībām.

273. Atsevišķajā grupā "2269  Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt personu, diagnosticēt traucējumu vai slimību; sastādīt ārstēšanas plānu un dokumentēt ārstēšanas procesu; novērtēt pacienta funkcionālos traucējumus un veikt rehabilitācijas pasākumus; novērtēt personas emocionālo, psiholoģisko un fizisko stāvokli; sekmēt ārstēšanas un rehabilitācijas procesu ar mūzikas, mākslas un darba terapijas metodēm; plānot un īstenot terapeitisko darbību, organizējot vingrināšanos, arodapmācības un atpūtu cilvēkiem ar psihiskiem vai fiziskiem traucējumiem; risināt neredzīgo orientēšanās problēmas; veikt pacientu pēdas kaulu locītavu sistēmas, asinsrites, jušanas, mīksto audu trofikas pārbaudi un bojājuma riska pakāpes novērtēšanu, pēdas aprūpi; konsultēt, sadarboties un apmācīt pacienta piederīgos, citus ārstēšanā un rehabilitācijā iesaistītos speciālistus; veikt medicīniski radioloģiskās procedūras, radionukleīdās medicīnas (kodolmedicīnas) procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus, izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši klīniskajai situācijai un mainīt to; nosūtīt personas pie citiem veselības aprūpes speciālistiem; analizēt sabiedrības veselības stāvokli, fizisko un sociālo vidi; apzināt un analizēt veselības riska faktorus un to novēršanas iespējas; noskaidrot sabiedrības veselības vajadzības un prioritātes; piedalīties sabiedrības veselības politikas veidošanā, tiesību aktu pilnveidošanā; plānot, īstenot un novērtēt dažādas sabiedrības veselības programmas; izglītot atsevišķus indivīdus un sabiedrību veselības jautājumos; veikt pētniecisko darbu; izmeklēt pacientu; noteikt protēžu un palīglīdzekļu specifikācijas; konstruēt, izgatavot, pārveidot protēzes un palīglīdzekļus, pārbaudīt un pielāgot tās atbilstoši pacienta vajadzībām; modificēt modeļus; izstrādāt (sagatavot tehnisko dokumentāciju un aprēķinus) un organizēt biotehnisko un protēžu sistēmu un mezglu izgatavošanu; organizēt un vadīt biotehnisko un protēžu sistēmu ražošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas; novērtēt pacienta acs dobuma veselības stāvokli; izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši acs dobuma situācijai; noteikt un izgatavot atbilstošas nepieciešamības acs protēzes (izmeklējot pacientu, nozīmēt izstrādājuma veidu, veikt mērījumus, noņemt atlējumu, noņemt izmērus, sagatavot ģipsi, apstrādāt mākslīgo plastmasu un stiklu, formēt, izgatavot gatavu formu); pārbaudīt un pielāgot acs protēzes atbilstoši pacienta vajadzībām; dokumentēt veikto manipulāciju procesu; konsultēt pacientus par acu protēžu lietošanu un kopšanu; veikt pētniecisko darbu; noteikt acu protēžu specifikācijas; sagatavot tehnisko dokumentāciju, aprēķinus un organizēt acu protēžu sistēmu un izgatavošanu; organizēt un vadīt acu protēžu sistēmu ražošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas.

274. Atsevišķās grupas "2269  Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijas:

274.1. Sabiedrības veselības ORGANIZATORS – profesijas kods "2269  01";

274.2. Sabiedrības veselības METODIĶIS – profesijas kods "2269  02";

274.3. Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2269  03";

274.4. Veselības veicināšanas KONSULTANTS – profesijas kods "2269  04";

274.5. Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "2269  05";

274.6. PODOLOGS – profesijas kods "2269  06";

274.7. Darba TERAPEITS – profesijas kods "2269  07";

274.8. Mākslas TERAPEITS – profesijas kods "2269  08";

274.9. Mūzikas TERAPEITS – profesijas kods "2269  09";

274.10. Neredzīgo TERAPEITS – profesijas kods "2269  10";

274.11. RADIOGRĀFERS – profesijas kods "2269  11";

274.12. Mākslas terapijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2269  12";

274.13. BIONIĶIS PROTĒZISTS – profesijas kods "2269  13";

274.14. Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2269  14";

274.15. Acu PROTĒZISTS (OKULĀRISTS) – profesijas kods "2269  15".

2.13. Mazās grupas
"231  Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls"
un atsevišķās grupas
"2310  Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

275. Šie vecākie speciālisti māca savu disciplīnu augstākajās izglītības iestādēs, strādā pētniecības darbu un attīsta koncepcijas, teorijas un darba metodes, kas nepieciešamas pasniedzamajās disciplīnās, gatavo pedagoģiskus rakstus, kā arī raksta mācību grāmatas.

276. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "231  Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" atsevišķajā grupā:

276.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

276.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

276.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

276.4. izglītība: augstākā izglītība, zinātniskais grāds atbilstoši amatam.

277. Mazās grupas "231  Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "2310  Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls".

278. Atsevišķajā grupā "2310  Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sastādīt un pēc pieprasījuma grozīt mācību plānus un studiju programmas; lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus un laboratorijas darbus studentiem; veicināt studentu diskusiju un patstāvīgas domāšanas attīstību; vadīt studentu praktiskos un eksperimentālos darbus un sekot šiem darbiem; novērtēt studenta atbildi un ierakstīt atzīmi studentam, kurš izgājis testēšanu vai nokārtojis eksāmenu; vadīt zinātnisko darbu augstskolu beigušam studentam vai citam fakultātes loceklim; veikt mācību pētniecības darbu, attīstīt koncepcijas, teorijas un metodiku, lai lietotu tās ražošanas un citās jomās; rakstīt mācību grāmatas, zinātniskos rakstus; piedalīties konferencēs un semināros, kā arī apspriedēs par skolu budžetu un citiem jautājumiem; vadīt citus darbiniekus.

279. Atsevišķās grupas "2310  Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" profesijas:

279.1. ASISTENTS (izglītības jomā) – profesijas kods "2310  01";

279.2. DOCENTS – profesijas kods "2310  02";

279.3. LEKTORS – profesijas kods "2310  03";

279.4. PROFESORS – profesijas kods "2310  04";

279.5. Asociētais PROFESORS – profesijas kods "2310  05";

279.6. Vecākais PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2310  07";

279.7. PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2310  08";

279.8. PEDAGOGS – profesijas kods "2310  09".

2.14. Mazās grupas
"232  Profesionālās izglītības pedagogi"
un atsevišķās grupas
"2320  Profesionālās izglītības pedagogi"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

280. Šie vecākie speciālisti pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas, lai sākumskolu beigušie iegūtu aroda, profesionālo, speciālo vidējo izglītību pamata vai vidējā pakāpē un sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, kā arī īsteno profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas.

281. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "232  Profesionālās izglītības pedagogi" atsevišķajā grupā:

281.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar izglītību saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

281.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; sadarboties ar skolēniem un viņu vecākiem;

281.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

281.4. izglītība: augstākā izglītība.

282. Mazās grupas "232  Profesionālās izglītības pedagogi" profesijas klasificētas atsevišķā grupā "2320  Profesionālās izglītības pedagogi".

283. Atsevišķajā grupā "2320  Profesionālās izglītības pedagogi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt arodizglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas; vadīt sava mācību priekšmeta stundas un skolēnu darbu klasē, nodrošināt disciplīnu klasē; gatavot mācībām nepieciešamos materiālus; gatavot skolēnu sekmju pārbaudes testus un eksāmenu materiālus; gatavot pārskatus par skolēnu darbu un apspriest tos ar citiem skolotājiem un vecākiem; piedalīties diskusijās par skolas mācību un organizatorisko darbu; organizēt ārpusklases darbu; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem.

284. Atsevišķās grupas "2320  Profesionālās izglītības pedagogi" profesijas:

284.1. Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2320  01";

284.2. Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2320  02".

2.15. Mazās grupas
"233  Vidējās izglītības pedagogi"
un atsevišķās grupas
"2330  Vidējās izglītības pedagogi"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

285. Šie vecākie speciālisti pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas, lai sākumskolu beigušie iegūtu vidējo izglītību pamata vai vidējā pakāpē un sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē.

286. Kvalifikācijas pamatprasības profesijai, kas klasificēta mazās grupas "233  Vidējās izglītības pedagogi" atsevišķajā grupā:

286.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar izglītību saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

286.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; sadarboties ar skolēniem un viņu vecākiem;

286.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

286.4. izglītība: augstākā izglītība.

287. Mazās grupas "233  Vidējās izglītības pedagogi" profesija klasificēta atsevišķajā grupā "2330  Vidējās izglītības pedagogi".

288. Atsevišķajā grupā "2330  Vidējās izglītības pedagogi" iekļauto profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt izglītības programmas; vadīt sava mācību priekšmeta stundas un skolēnu darbu klasē, nodrošināt disciplīnu klasē; gatavot mācībām nepieciešamos materiālus; gatavot skolēnu sekmju pārbaudes testus un eksāmenu materiālus; gatavot pārskatus par skolēnu darbu un apspriest tos ar citiem skolotājiem un vecākiem; piedalīties diskusijās par skolas mācību un organizatorisko darbu; organizēt ārpusklases darbu; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem.

289. Atsevišķās grupas "2330  Vidējās izglītības pedagogi" profesija ir "Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS" – profesijas kods "2330  01".

2.16. Mazās grupas
"234  Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

290. Šie vecākie speciālisti māca vairākus mācību priekšmetus pamatizglītības un pirmsskolas izglītības līmenī, organizē grupu un individuālās rotaļas un mācību nodarbības, kas palīdz bērnam fiziski un garīgi attīstīties, iegūt komunikatīvās iemaņas.

291. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "234  Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi" atbilstošās atsevišķajās grupās:

291.1. zina: audzināšanas un mācību teoriju, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; mācību priekšmetus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; izglītības procesa izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar izglītību saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

291.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; sadarboties ar bērniem un viņu vecākiem;

291.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par mācību darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

291.4. izglītība: augstākā izglītība.

292. Mazās grupas "234  Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

292.1. atsevišķā grupa "2341  Pamatizglītības pedagogi";

292.2. atsevišķā grupa "2342  Pirmsskolas pedagogi".

2.16.1. Atsevišķās grupas
"2341  Pamatizglītības pedagogi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

293. Šie vecākie speciālisti māca dažādus mācību priekšmetus pamatizglītības līmenī.

294. Atsevišķajā grupā "2341  Pamatizglītības pedagogi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot izglītības programmas un mācīt lasīšanu, rakstīšanu, matemātiku un citus mācību priekšmetus atbilstoši ieteiktajam mācību plānam; gatavot, izraudzīties un novērtēt testus un uzdevumus, lai attīstītu skolēnu domāšanu, noteiktu to sekmju līmeni un, ja nepieciešams, norādītu, kā šo līmeni uzlabot; organizēt un vadīt skolēnu ārpusklases darbu; veicināt skolēna individualitātes attīstību un apspriest attīstības sekmes ar skolēna vecākiem un citiem skolotājiem; nodrošināt skolēnu disciplīnu klasē un ārpus tās; gatavot pārskatus par mācību darbu.

295. Atsevišķās grupas "2341  Pamatizglītības pedagogi" profesijas:

295.1. Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2341  01";

295.2. Sākumizglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2341  02".

2.16.2. Atsevišķās grupas
"2342  Pirmsskolas pedagogi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

296. Šie vecākie speciālisti organizē pirmsskolas programmas apguvi, grupu un individuālās spēles un mācību darbību pirmsskolas vecuma bērnu fiziskās, intelektuālās un sabiedriskās attīstības veicināšanai.

297. Atsevišķajā grupā "2342  Pirmsskolas pedagogi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un organizēt darbību, lai veicinātu bērnu fizisko, intelektuālo un sabiedrisko iemaņu attīstību; veicināt runas attīstību ar stāstu, spēļu (rotaļu), dziesmu, dzejoļu un reālu sarunu un diskusiju palīdzību; novērot bērnus, lai kopā ar vecākiem novērtētu viņu attīstību un apspriestu iespējamās problēmas; uzraudzīt bērnu darbību, lai nodrošinātu viņu drošību un atrisinātu konfliktus; plānot un organizēt darbību, kas stimulē agrīnā vecuma bērnu psihomotoro un komunikatīvo iemaņu attīstību, veicināt runas attīstību, dzimtās valodas izpratni un apguvi.

298. Atsevišķās grupas "2342  Pirmsskolas pedagogi" profesijas:

298.1. Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2342  01";

298.2. Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS – profesijas kods "2342  02";

298.3. Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS – profesijas kods "2342  03".

2.17. Mazās grupas
"235  Citi izglītības jomas vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

299. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, gatavo mācību līdzekļus, metodiku un konsultē to lietošanā, kontrolē skolotāju darbu, kā arī attiecīgo izglītības programmu rezultativitāti un, ja nepieciešams, ierosina tās mainīt vai papildināt, māca bērnus, pusaudžus un pieaugušos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācību līmenī, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, māca mūzikas teoriju, mūziku un tās sasniegumus, kā arī māca vadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.

300. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "235  Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

300.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar izglītību saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

300.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; sadarboties ar izglītojamajiem un viņu vecākiem;

300.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

300.4. izglītība: augstākā izglītība vai atsevišķos gadījumos – vidējā izglītība.

301. Mazās grupas "235  Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

301.1. atsevišķā grupa "2351  Izglītības metodikas speciālisti";

301.2. atsevišķā grupa "2352  Speciālās izglītības pedagogi";

301.3. atsevišķā grupa "2354  Citi mūzikas skolotāji";

301.4. atsevišķā grupa "2356  Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji";

301.5. atsevišķā grupa "2359  Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti".

2.17.1. Atsevišķās grupas
"2351  Izglītības metodikas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

302. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus un konsultē mācīšanas metodikas un mācību līdzekļu izmantošanas jautājumos, pārbauda skolotāju darbu un atbilstošo izglītības programmu izmantošanas rezultātus un, ja nepieciešams, piedāvā priekšlikumus grozījumiem un papildinājumiem.

303. Atsevišķajā grupā "2351  Izglītības metodikas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus mācību plāna, mācīšanas metodikas pilnveidošanas un citos izglītības procesa aspektos; konsultēt iespējamo papildinājumu jautājumos; konsultēt mācību kursa un eksaminēšanas metožu jautājumos; veikt audiovizuālo un citu mācību līdzekļu izmantošanas pētījumus, konsultēt, plānot un organizēt to izmantošanu izglītības iestādēs; pārbaudīt skolotāju darbu un izglītības programmu izmantošanas rezultātus; ieteikt izdarīt būtiskus grozījumus un papildinājumus; gatavot dokumentus un pārskatus; organizēt novada pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un koordinēt metodisko darbu; īstenot vispārējo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību; organizēt pieaugušo izglītības pasākumus; veidot un uzturēt izglītības informācijas bāzi; īstenot projektus izglītības un kultūras jomā; koordinēt interešu izglītības programmu izstrādi un izsniegt licences; organizēt novada pieaugušo izglītības konkursus; periodiski inspicēt skolas un kopā ar skolas vadību un skolotājiem apspriest jautājumus par skolas mācību plāniem, mācību bāzi un citus jautājumus; apmeklēt nodarbības, lai iepazītos ar mācīšanas metodiku un novērtētu skolotāja darbu stundās un sasniegtos rezultātus; gatavot pārskatus un ieteikumus skolas vadībai par iespējamiem mācību plāna, izglītības procesa un citiem grozījumiem un papildinājumiem; nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesa vadību, organizāciju un iekšējo kontroli izglītības iestādē atbilstoši kompetencei; pārzināt ar pirmsskolas izglītību saistīto normatīvo aktu bāzi, iepazīties ar izmaiņām normatīvajos aktos un nodrošināt to izpildi iestādē; izstrādāt un piedalīties izglītības iestādes izglītības procesa darbību reglamentējošo dokumentu (pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma, pirmsskolas izglītības programmu, dienas kārtības noteikumu, pedagogu pienākumu sadales, iekšējās kārtības noteikumu u.c. dokumentu) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi; plānot un vadīt metodisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē (obligāto dokumentāciju, pedagoģiskā darba galvenos uzdevumus, nedēļas, mēneša, gada, pedagoģisko pasākumu plānu u.c.) un nodrošināt tā izpildi; organizēt, vadīt un koordinēt pedagoģiskā personāla pedagoģiski metodisko izglītošanu, pedagoģiskās padomes sēdes, pedagoģiskā darba sanāksmes, metodiskās apvienības, kursus, seminārus, pieredzes skolas, konsultācijas, darba grupas, pārrunas, sarunas u.c. veidu sadarbības formas ar pedagogiem par pirmsskolas izglītības jautājumiem; piedalīties izstādēs, skatēs, konferencēs u.c.; organizēt un vadīt pedagogu, bērnu, ģimeņu piedalīšanos radošajos metodisko darbu konkursos, skatēs, izstādēs, mācību ekskursijās, svētkos u.c.; sniegt metodisku palīdzību pedagogiem un vecākiem darbā ar bērniem (pedagoģiskā procesa organizācijas, ārpusnodarbību, tālākizglītības, pašizglītības, saskarsmes u.c. jautājumos); nodrošināt izglītības iestādē jaunāko (pedagoģisko, bērnu u.c.) literatūru, bibliotēkas izveidi; izstrādāt, veidot, apkopot metodiskos materiālus pirmsskolas izglītības procesa kvalitātes pilnveidei, papildinot tos ar jaunākajām pedagoģiskajām un psiholoģiskajām atziņām; veikt pedagoģiskā darba pieredzes apmaiņu izglītības iestādē un ārpus tās, to apkopot, pilnveidot un popularizēt; veicināt un nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas pēctecības jautājumu risināšanu, pedagogu sadarbību.

304. Atsevišķās grupas "2351  Izglītības metodikas speciālisti" profesijas:

304.1. Izglītības METODIĶIS – profesijas kods "2351  01";

304.2. METODIĶIS – profesijas kods "2351  02";

304.3. Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS – profesijas kods "2351  03";

304.4. Izglītības valsts INSPEKTORS – profesijas kods "2351  04";

304.5. Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS – profesijas kods "2351  05";

304.6. Pirmsskolas izglītības METODIĶIS – profesijas kods "2351  06".

2.17.2. Atsevišķās grupas
"2352  Speciālās izglītības pedagogi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

305. Šie vecākie speciālisti māca bērnus, pusaudžus un pieaugušos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācību līmenī.

306. Atsevišķajā grupā "2352  Speciālās izglītības pedagogi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un mainīt mācību plānus, gatavot stundas un vadīt tās saskaņā ar prasībām; mācīt speciālo līdzekļu lietošanas tehnoloģiju, Braila rakstu vai lasīšanu no lūpām atbilstoši skolēnu attīstības līmenim, kā arī uzraudzīt darbu klasē; radīt un stiprināt skolēnos ticību sev, savām spējām, palīdzēt viņiem atrast un apgūt darbības metodes, kas kompensētu attīstības līmeņa dēļ radušos ierobežojumus, radīt viņos panākuma izjūtu; gatavot un izmantot testus, novērtēt un atzīmēt katra skolēna sekmes, apspriest tās ar vecākiem, vecāko skolotāju, ārstējošo ārstu, sociālajiem darbiniekiem; organizēt un vadīt individuālās mācības; gatavot pārskatus par skolēnu mācību darbu.

307. Atsevišķās grupas "2352  Speciālās izglītības pedagogi" profesijas:

307.1. SKOLOTĀJS LOGOPĒDS – profesijas kods "2352  01";

307.2. Speciālās izglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2352  02";

307.3. Speciālais PEDAGOGS – profesijas kods "2352  03".

2.17.3. Atsevišķās grupas
"2354  Citi mūzikas skolotāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

308. Šie vecākie speciālisti māca mūziku un sniedz atbalstu kora kolektīviem mākslinieciskā izpildījuma kvalitātes paaugstināšanā.

309. Atsevišķajā grupā "2354  Citi mūzikas skolotāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērtēt skolēnu līmeni un spējas; plānot un izstrādāt studiju programmas, mācību seminārus atsevišķiem studentiem un grupām; sagatavot un sniegt materiālus par mūzikas teoriju un mūzikas interpretācijām; mācīt dziedāt un spēlēt instrumentus; mācīt lasīt un rakstīt notis; novērtēt audzēkņu mūzikas sniegumu un sniegt padomus; pārskatīt mācību materiālus un mācību metodes; sagatavot studentus vai audzēkņus pārbaudēm; organizēt ekskursijas uz koncertiem; sniegt atbalstu koru kolektīviem.

310. Atsevišķās grupas "2354  Citi mūzikas skolotāji" profesijas:

310.1. Mūzikas SKOLOTĀJS – profesijas kods "2354  01";

310.2. Vokālais PEDAGOGS – profesijas kods "2354  02".

2.17.4. Atsevišķās grupas
"2356  Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

311. Šie vecākie speciālisti māca vadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.

312. Atsevišķajā grupā "2356  Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– mācīt gaisa un sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus; pavadīt audzēkņus mācību lidojumos, ceļojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; izskaidrot gaisa un sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; mācīt racionālas darba metodes; veikt kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus noteikto starptautisko un nacionālo profesionālās apmācības standartu prasību ievērošanā; organizēt pasta ekspluatācijas darbu; konsultēt metodisko un normatīvo dokumentu piemērošanas un izmantošanas jautājumos.

313. Atsevišķās grupas "2356  Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji" profesijas:

313.1. Aviācijas INSTRUKTORS – profesijas kods "2356  01";

313.2. Kuģu INSTRUKTORS – profesijas kods "2356  02";

313.3. Glābšanas darbu INSTRUKTORS – profesijas kods "2356  03";

313.4. Dzelzceļa INSTRUKTORS – profesijas kods "2356  04";

313.5. Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors) – profesijas kods "2356  05";

313.6. Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS – profesijas kods "2356  06";

313.7. Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS – profesijas kods "2356  07";

313.8. Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2356  08";

313.9. Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS – profesijas kods "2356  09";

313.10. Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2356  10";

313.11. Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors) – profesijas kods "2356  11";

313.12. Jūrnieku kvalifikācijas VĒRTĒTĀJS – profesijas kods "2356  12";

313.13. Atbilstības VĒRTĒTĀJS – profesijas kods "2356  13";

313.14. Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS – profesijas kods "2356  14";

313.15. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2356  15";

313.16. Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "2356  16";

313.17. INSTRUKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "2356  17".

2.17.5. Atsevišķās grupas
"2359  Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

314. Šie vecākie speciālisti organizē skolēnu klases (grupas) kopīgo darbību un veic individuālo darbu ar skolēniem vai visas skolas (vairāku klašu) kopīgo darbību ārpusstundu laikā, kā arī plāno nodarbību sarakstu un sagatavo atskaites, veic sociālpedagoģisko darbību bērnu un jauniešu negatīvas socializācijas cēloņu un seku ierobežošanā un novērtēšanā, koordinē sociālās palīdzības, izglītības, pašvaldību iestāžu darbu jauniešu sociālās reintegrācijas mērķu sasniegšanai, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, plāno studentiem prakses.

315. Atsevišķajā grupā "2359  Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt skolēnu papildizglītības procesu; radīt apstākļus personības garīgai un fiziskai attīstībai, interešu apmierināšanai; organizēt veselību veicinošus pasākumus, sporta nodarbības; veidot un attīstīt izglītības iestādes tradīcijas, tai skaitā sporta tradīcijas; nodrošināt palīdzību mācību mājas uzdevumu izpildē; vadīt šiem uzdevumiem atbilstošas mācībstundas, nodarbības vai pasākumus; koordinēt skolēnu pašpārvaldi; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem, sociāli pedagoģisko un psiholoģisko palīdzību; sagatavot un nodrošināt izmaiņas nodarbību sarakstos, pārbaudījumu un konsultāciju grafikos, uzskaitīt nostrādātās slodzes un sagatavot atskaites; nodrošināt pozitīvu un atbilstošu saskarsmi audzēkņu prasmju un iemaņu apguvei konkrētā sporta veidā vai profesijā; organizēt un vadīt nodarbības treniņu un audzināšanas mērķu sasniegšanai, analizēt un vērtēt audzēkņu iegūtās vispārējās speciālās profesionālās fiziskās prasmes un iemaņas; veidot audzēkņu radošo attieksmi un patstāvību treniņu procesā; izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu un audzināšanas procesa īstenošanai; plānot, vadīt sporta izglītības vai treniņu programmu, izvērtēt to atbilstoši sporta zinātnes teorētiskiem un praksē pamatotiem principiem, piemērojot cilvēka organismam atbilstošas fiziskās slodzes, racionāli izmantojot sportu cilvēka veselības nostiprināšanai, saglabāšanai vai augstas meistarības sasniegšanai; konkrētā sporta veida vai profesijas prasmju un iemaņu apguvē nodrošināt pozitīvu vidi un tai atbilstošu saskarsmi; plānot, organizēt un vadīt nodarbības atbilstoši izvirzītajiem treniņu mērķiem; analizēt un novērtēt cilvēku iegūtās vispārējās, speciālās profesionālās fiziskās spējas, prasmes un iemaņas; veidot indivīdu radošo attieksmi un patstāvību treniņu procesā; izvēlēties vai izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu procesa īstenošanai; apzināt, analizēt un organizēt konkrētā pašvaldībā pedagoģiski medicīnisku palīdzību ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, organizējot pirmsskolas grupas dažādiem profiliem; analizēt pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības teritorijā; piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu sagatavošanā licencēšanai; piedalīties izglītības pārvaldes darba plānošanā; apkopot un veikt vispārizglītojošo skolu statistisko un analītisko mācību darba analīzi; konsultēt izglītības iestāžu direktorus, direktoru vietniekus, metodiķus, pašvaldības skolu skolotāju metodisko apvienību vadītājus un pedagogus par izglītības satura, vērtēšanas, metodikas, pārbaudes darbu organizācijas un citiem jautājumiem; informēt sabiedrību par vispārējās izglītības jautājumiem pašvaldības teritorijā; konsultēt un koordinēt izglītības iestādes jautājumos, kas saistīti ar vērtēšanas procesa organizāciju; uzraudzīt un apsekot bērnu tiesību nodrošinājumu un interešu ievērošanu pašvaldības teritorijā; koordinēt dažādu institūciju (piemēram, mācību un audzināšanas iestādes, bāriņtiesas, sociālie dienesti, ārstniecības iestādes, sabiedriskās organizācijas) sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; izzināt un analizēt bērnu tiesību aizsardzības nodrošinājumu pašvaldības teritorijā, un veikt pasākumus, lai pilnveidotu bērnu tiesību aizsardzību; informēt un izglītot bērnus, lai veidotu iemaņas, kā izsargāties no situācijām, kurās var tikt apdraudēta garīgā un fiziskā veselība; veikt pasākumus bērnu tiesību pārkāpumu atklāšanā un novēršanā; kā pilnvarotai personai pārstāvēt bērna intereses tiesu iestādēs; piedalīties bērnu dzīves un audzināšanas apstākļu izpētē un konfliktsituāciju risināšanā; kārtot nepieciešamo dokumentāciju bērna nosūtīšanai uz mācību un pāraudzināšanas iestādēm; piedalīties profilaktiskajā darbā ar sociālā riska ģimenēm; piedalīties pašvaldības skolas vecuma bērnu uzskaitē, noskaidrot apstākļus, ja bērni neapmeklē skolu; organizēt izglītojošo darbu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; informēt sabiedrību par bērna tiesību aizsardzības stāvokli pašvaldības teritorijā; koordinēt citu darbinieku darbību; atbilstoši pedagoģiskajai kompetencei veikt riska grupas bērnu un jauniešu sociālās dzīves analīzi un pētīt degradācijas cēloņus; plānot un īstenot audzinošu darbu bērnu un jauniešu socializācijas vietās (piemēram, ģimenēs, izglītības iestādēs, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, ārstniecības iestādēs, bērnu un jauniešu rehabilitācijas centros, brīvā laika pavadīšanas vietās); nodrošināt bērnu un jauniešu tiesību aizsardzību, socializācijas un resocializācijas procesam izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamos nosacījumus sociālpedagoģiskajā jomā; diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas procesa problēmas, kā arī noteikt esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvi; prognozēt socializācijas procesa kvalitāti ģimenēs ar bērniem un jauniešiem, kā arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās; plānot un īstenot konkrēto sociālpedagoģisko darbību bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā; koordinēt starpinstitucionālo sadarbību sociālpedagoģisko uzdevumu risināšanā; plānveidīgi veikt preventīvo darbu; veikt ģimeņu sociālpedagoģiskās konsultācijas un veicināt to pedagoģisko un juridisko izglītību; risināt sociālo apstākļu radītos konfliktus starp skolu, ģimeni, pašvaldību, bāriņtiesu un citām institūcijām; nodrošināt bērnu un jauniešu sociālās reintegrācijas optimālai norisei nepieciešamo pedagoģisko vidi un līdzekļus; veicināt bērnu tiesību aizsardzības iestādēs pedagoģiski optimālu lēmumu pieņemšanu un īstenošanu; īstenot sociālpedagoģisko darbu bērnu un jauniešu specifiskajās sociālajās grupās (piemēram, narkotiku un alkohola atkarīgo jauniešu grupās); veikt sistemātisku profilakses darbu (informēšanu, atbalstu, izglītošanu un motivāciju) ar bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm; veikt savlaicīgu psihoaktīvo vielu lietotāju un datorspēlētāju atklāšanu, apsekošanu un situācijas novērtēšanu; vadīt nodarbības izglītības iestādēs; motivēt atkarīgos jauniešus uz ārstēšanos un psihoaktīvo vielu lietošanas, datorspēļu un azartspēļu spēlēšanas pārtraukšanu; sniegt izglītojamiem profesionālo izglītību, profesionālās pilnveides izglītību un interešu izglītību; organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē; plānot studentiem prakses; meklēt prakses darba vadītājus un prakses vietas; plānot, izstrādāt un īstenot brīvā laika, atpūtas projektus, pasākumus un programmas dažāda vecuma un dzimuma klientiem ar mērķi atjaunot un nostiprināt cilvēka fiziskās, garīgās un emocionālās spējas, orientējoties uz tūrisma, sporta, dziednieciskām un citām rekreācijas darbībām un ievērojot konkrētā administratīvā rajona rekreācijas resursus; uzsākt, vadīt un izvērtēt mentordarbības situāciju; veltīt laiku pieredzes pārņēmējam un dalīties savā pieredzē un zināšanās; iepazīstināt ar skolas mācību un sociālo vidi, veicināt iekļaušanos profesionālajā vidē; palīdzēt pieredzes pārņēmējam identificēt problēmas un rast risinājumus; palīdzēt plānot pieredzes pārņēmēja darbību; novērot un analizēt pieredzes pārņēmēja darbību; uzsākt, vadīt un izvērtēt mentordarbības situāciju; konsultēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus (individuāli un grupu konsultācijās), lai palīdzēt apzināties savu potenciālu, pašrealizācijas iespējas un veicināt patstāvību lēmuma pieņemšanā; informēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos; izglītot izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos, veicinot izpratni sevis izzināšanā, izglītības iespēju un tās satura izpētes prasmju veidošanos un sekmējot karjeras plānošanas un lēmuma pieņemšanas prasmju veidošanos; izstrādāt nodarbību ciklu pēctecīgai profesijas izvēles jautājumu iekļaušanai klases stundās un citās aktivitātēs; piedalīties izglītības iestādes audzināšanas programmas izstrādē, iesniedzot priekšlikumus tēmām par karjeras izaugsmes iespējām un profesijas izvēli; veidot, uzturēt un papildināt metodisko materiālu bāzi skolēnu izpētē; veidot, uzturēt un papildināt datubāzi par absolventu tālāko izglītību, profesijas izvēli; veikt pētniecisko un metodisko darbu; veicināt sadarbību starp vecākiem, atbalsta personālu un citām institūcijām, kas nodarbojas ar izglītojamo apmācību, audzināšanu un konsultāciju sniegšanu.

316. Atsevišķās grupas "2359  Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas:

316.1. Sociālais PEDAGOGS – profesijas kods "2359  01";

316.2. Atkarību profilakses SPECIĀLISTS – profesijas kods "2359  02";

316.3. Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS – profesijas kods "2359  03";

316.4. Izglītības iestādes muzeju PEDAGOGS – profesijas kods "2359  04";

316.5. PEDAGOGA PALĪGS – profesijas kods "2359  05";

316.6. Interešu izglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2359  06";

316.7. Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS – profesijas kods "2359  07";

316.8. Sporta ORGANIZATORS – profesijas kods "2359  08";

316.9. Vecākais sporta TRENERIS – profesijas kods "2359  09";

316.10. SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos – profesijas kods "2359  10";

316.11. Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2359  11";

316.12. Rekreācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2359  12";

316.13. PLĀNOTĀJS – profesijas kods "2359  13";

316.14. SKOLOTĀJS MENTORS – profesijas kods 2359  14";

316.15. PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS – profesijas kods "2359  15".

2.18. Mazās grupas
"241  Finanšu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

317. Šie vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, sniedz grāmatvedības pakalpojumus, izstrādā finansiālās darbības stratēģiju, piesaista un izvieto finanšu resursus.

318. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "241  Finanšu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

318.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

318.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

318.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

318.4. izglītība: augstākā izglītība.

319. Mazās grupas "241  Finanšu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

319.1. atsevišķā grupa "2411  Grāmatveži";

319.2. atsevišķā grupa "2412  Finanšu un investīciju konsultanti";

319.3. atsevišķā grupa "2413  Finanšu analītiķi".

2.18.1. Atsevišķās grupas
"2411  Grāmatveži"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

320. Šie vecākie speciālisti sniedz grāmatvedības pakalpojumus, konsultē grāmatvedības jautājumos, veic grāmatvedības grāmatu, dokumentu un pārskatu revīziju un auditu; izdara par tiem atzinumus un izstrādā metodiskus dokumentus.

321. Atsevišķajā grupā "2411  Grāmatveži" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un noteikt budžeta un grāmatvedības kontroli un citus grāmatvedības darbības aspektus un sistēmas, kā arī konsultēt šajos jautājumos; gatavot finanšu dokumentus apstiprināšanai pirms iesniegšanas vadībai, akcionāriem, juridiskām un citām ar likumu noteiktām personām; gatavot maksājumu deklarācijas, konsultēt par nodokļu un maksājumu problēmām, apstrīdēt strīdīgas prasības nodokļu komisijā; gatavot budžeta ieņēmumu prognožu pārskatus; veikt finanšu pētījumus dokumentu viltošanas un bankrota jautājumos; kontrolēt pārskatus un grāmatvedības grāmatas; veikt kredītiestāžu auditu, grāmatvedības un statistikas pārskatu analīzi, izdarīt atzinumus, gatavot normatīvos un metodiskos dokumentus, veikt analītisko darbu; identificēt iestādes iekšējā audita apjomā esošo auditējamo sistēmu kopumu; sagatavot iestādes iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plānu, stratēģisko plānu, gada plānu un iekšējo auditora mācību plānu; nodrošināt finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un citu veidu iekšējo auditu veikšanu; organizēt iekšējos auditus atbilstoši iekšējā audita standartiem un ētikas principiem; analizēt un izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; sagatavot investīciju projektus; plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu ekonomikā; sniegt metodisko palīdzību grāmatvedības jautājumos budžeta izpildītājiem un grāmatvežiem; nodrošināt budžeta grāmatvedības reģistru kārtošanu, grāmatvedības dokumentu vai datu attēlu uzglabāšanu.

322. Atsevišķās grupas "2411  Grāmatveži" profesijas:

322.1. Vecākais GRĀMATVEDIS – profesijas kods "2411  01";

322.2. REVIDENTS – profesijas kods "2411  02";

322.3. Zvērināts REVIDENTS – profesijas kods "2411  03";

322.4. Aizdevumu REVIDENTS – profesijas kods "2411  04";

322.5. auditors – profesijas kods "2411  05";

322.6. Informācijas sistēmu AUDITORS – profesijas kods "2411  06";

322.7. Uzraudzības AUDITORS – profesijas kods "2411  07";

322.8. Iekšējais AUDITORS – profesijas kods "2411  08";

322.9. Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS – profesijas kods "2411  09";

322.10. Grāmatvedības EKSPERTS – profesijas kods "2411  10";

322.11. Metodikas EKSPERTS – profesijas kods "2411  11";

322.12. Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2411  12";

322.13. Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2411  13";

322.14. Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS – profesijas kods "2411  14";

322.15. Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2411  15".

2.18.2. Atsevišķās grupas
"2412  Finanšu un investīciju konsultanti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

323. Šie vecākie speciālisti pēta un piemēro ar finansēm saistītus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

324. Atsevišķajā grupā "2412  Finanšu un investīciju konsultanti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; kontrolēt finanšu sadali un izlietojumu; sagatavot investīciju projektus; veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu ekonomikā; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; konsultēt klientus par iepirkumu organizēšanas jautājumiem; konsultēt klientus par jautājumiem, kas saistīti ar nodokļiem; organizēt saimniecisko darbību klienta vārdā atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar nodokļiem saistītajos jautājumos; piedalīties strīdu izšķiršanā un tiesas sēdēs; apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas, piedāvājot iespējamo problēmrisinājumu; piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā; sagatavot, analizēt un sniegt ar komercdarbības vidi saistīto informāciju valsts un pašvaldību institūcijām.

325. Atsevišķās grupas "2412  Finanšu un investīciju konsultanti" profesijas:

325.1. FINANSISTS – profesijas kods "2412  01";

325.2. Komercdarbības KONSULTANTS – profesijas kods "2412  02";

325.3. Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2412  03";

325.4. KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "2412  04";

325.5. Nodokļu KONSULTANTS – profesijas kods "2412  05".

2.18.3. Atsevišķās grupas
"2413  Finanšu analītiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

326. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, plāno un prognozē finansiālo darbību, risinot pašreizējās un nākotnes finansiālās problēmas un sniedzot konsultācijas.

327. Atsevišķajā grupā "2413  Finanšu analītiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšu dokumentu, tai skaitā arī ārzemju valūtās, tirgus tendences; izstrādāt finansiālās darbības stratēģiju; piesaistīt un izvietot finanšu resursus; optimizēt kapitāla struktūru; sagatavot investīciju projektus; sagatavot un kontrolēt budžetu; plānot naudas plūsmu un finanšu rezultātus; sagatavot finanšu pārskatus; nodrošināt uzņēmuma vadību ar pilnīgu informāciju par finanšu stāvokli; izveidot finansiālās darbības novērtēšanas sistēmu un kontrolēt normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību reglamentējošo prasību ievērošanu; vadīt finanšu plānošanas un analīzes darbu; veikt valūtas, zelta, vērtspapīru un citu finanšu instrumentu analīzi; īstenot ārvalstu valūtas un zelta rezervju pārvaldīšanas principus, ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas un taktiku; veikt darījumus ar ārvalstu un vietējām finanšu institūcijām; pārvaldīt ārvalstu valūtas un zelta rezervju portfeļus; veikt valūtu kursu kotāciju; sekot jaunākajiem notikumiem pasaules finanšu tirgos, izvērtēt to ietekmi uz pārvaldāmo ieguldījumu portfeli; pilnveidot ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas tehniku; piedalīties finanšu risku pārvaldīšanas un kontroles programmas pilnveidošanā; veikt ikdienas riska kontroli; piedalīties ieguldījumu pārvaldītāju darījumu apstrādē un kontrolē; veikt ārvalstu valūtas un zelta ieguldījumu portfeļu novērtēšanu; apkopot datus par vērtspapīru cenām un procentu likmēm; aprēķināt portfeļu peļņas rādītājus un peļņas sadalījumu; sagatavot riska pārskatus; sagatavot pārskatus par ārvalstu valūtas un zelta rezervēm; analizēt riska kontroles procedūras un pilnveidot tās; veikt nodarbināto apmācību finanšu analīzes un plānošanas jautājumos; patstāvīgi plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu jomā.

328. Atsevišķās grupas "2413  Finanšu analītiķi" profesijas:

328.1. Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2413  01";

328.2. Finanšu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2413  02";

328.3. Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2413  03";

328.4. Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2413  04";

328.5. Riska ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2413  05";

328.6. Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS – profesijas kods "2413  06";

328.7. Finanšu risku VADĪTĀJS – profesijas kods "2413  07".

2.19. Mazās grupas
"242  Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

329. Vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu un nodrošina risku vadības procesu, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic analītisko darbu.

330. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "242  Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

330.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, kvalitātes vadības teorētiskos un praktiskos aspektus, kā arī ISO 9000 kvalitātes standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

330.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

330.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par lēmumiem amata noteikto valsts pārvaldes funkciju īstenošanā un amatam noteikto funkciju īstenošanā profesionālajā jomā; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par sagatavotās informācijas atbilstību un pareizību; par izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kompetenci; par materiāli tehnisko, finanšu resursu lietderīgu izmantošanu; par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

330.4. izglītība: augstākā izglītība.

331. Mazās grupas "242  Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

331.1. atsevišķā grupa "2421  Vadības un organizācijas analītiķi";

331.2. atsevišķā grupa "2422  Politikas pārvaldības vecākie speciālisti";

331.3. atsevišķā grupa "2423  Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti";

331.4. atsevišķā grupa "2424  Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti".

2.19.1. Atsevišķās grupas
"2421  Vadības un organizācijas analītiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

332. Šie vecākie speciālisti veic darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

333. Atsevišķajā grupā "2421  Vadības un organizācijas analītiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; izstrādāt stratēģijas un plānus, kuru mērķis ir panākt klientu apmierinātību, efektīvi izmantot organizācijas resursus; analizēt un izvērtēt pašreizējo sistēmu un struktūru; apspriest pašreizējo sistēmu ar personālu; risināt organizatoriskās problēmas; veikt uzņēmuma pētījumu, analizējot esošās administratīvās un lietvedības procedūras; reģistrēt un analizēt organizācijas darbu plūsmas diagrammas, protokolus, ziņojumus, rokasgrāmatas un darba aprakstus; sniegt priekšlikumus metožu un procedūru pārskatīšanai, lai atrisinātu organizatoriskās problēmas; īstenot apstiprinātās rekomendācijas, pārskatītās instrukcijas un procedūru rokasgrāmatas; nodrošināt incidentu, nelaimes gadījumu un citu bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumu izmeklēšanu un pasākumu organizēšanu, lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos un paaugstinātu kopējo drošības stāvokli; sniegt atzinumus par izvērtēšanai iesniegtajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; nodrošināt nepieciešamās informācijas saņemšanu no Eiropas Savienības institūcijām; analizēt ekonomiskās politikas stratēģiskos virzienus un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai; nodrošināt analītisko produktu izvērtēšanu un uzlabošanu atbilstoši labākajai pasaules praksei; piedalīties apspriedēs, darba grupās, komisijās, kas izstrādā normatīvos aktus un kompleksus uzdevumus par uzņēmuma pamatdarbības jautājumiem; izstrādāt un koordinēt pasākumus, kuri saistīti ar darbības nepārtrauktības nodrošināšanu; koordinēt struktūrvienību rīcību darbības nepārtrauktības nodrošināšanā incidenta, ārkārtas situācijas vai krīzes gadījumos; plānot, organizēt un veikt pasākumus darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas procesa testēšanai; organizēt incidentu, kuru ietekme pārsniedz vienas struktūrvienības darbības jomu, un ārkārtas situāciju vienotu uzskaiti un analīzi; veikt darbinieku apmācību un izglītošanu darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā; sniegt konsultācijas darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jautājumos; sagatavot un iesniegt vadībai pārskatu par situāciju darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā un priekšlikumus darbības nepārtrauktības procesa uzlabošanai; vadīt centralizētu darbības risku identificēšanas un novērtēšanas procesu, nodrošinot regulāru pārskatu sniegšanu par esošajiem darbības riskiem, īstenotajiem un papildus nepieciešamajiem to ierobežošanas pasākumiem un sasniegtajiem riska ierobežošanas rezultātiem; izstrādāt un pilnveidot darbības risku analīzes metodiku un sniegt atbalstu citiem darbiniekiem darbības risku identificēšanā un novērtēšanā; vadīt un pilnveidot darbības risku pārvaldības informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu un sistēmas lietotāju apmācību un rūpēties par izveidotās sistēmas efektīvu darbību; sagatavot priekšlikumus ar darbības risku pārvaldīšanu saistīto iekšējo normatīvo aktu pilnveidei un kontrolēt attiecīgo spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu, apmācīt un konsultēt darbiniekus darbības risku pārvaldīšanas jomā; vadīt stratēģijas izstrādes un aktualizēšanas procesu, nodrošinot, ka stratēģiskās vadības sistēma sekmē mērķu sasniegšanu un uzdevumu efektīvu izpildi, ņemot vērā labāko zināmo praksi un rīcībā esošos resursus; nodrošināt, ka stratēģisko vadību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu prasības ir aktuālas un adekvātas; nodrošināt, ka plānošanā un apstiprināto plānu izpildes kontrolē tiek lietderīgi izmantoti citu vadības procesu rezultāti, t.sk. risku pārvaldīšanas, darbības nepārtrauktības nodrošināšanas, vadības uzskaites, iekšējā un ārējā audita rezultāti; koordinēt stratēģiskās attīstības plāna izstrādi un savlaicīgu tā aktualizēšanu; nodrošināt ar darbu plānošanu un plānu izpildes kontroli saistītās informācijas regulāru un savlaicīgu sagatavošanu un sniegšanu vadībai; uzturēt funkciju un procesu katalogu, nodrošinot tā aktualitāti un pilnīgumu; vadīt uzņēmuma vadības sistēmu pilnveidošanu.

334. Atsevišķās grupas "2421  Vadības un organizācijas analītiķi" profesijas:

334.1. Vecākais Konsultants – profesijas kods "2421  01";

334.2. KONSULTANTS – profesijas kods "2421  02";

334.3. Šūšanas ražošanas KONSULTANTS – profesijas kods "2421  03";

334.4. Medicīnas KONSULTANTS – profesijas kods "2421  04";

334.5. Zinātniskais KONSULTANTS – profesijas kods "2421  05";

334.6. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks) – profesijas kods "2421  06";

334.7. Drošības KONSULTANTS (padomnieks) – profesijas kods "2421  07";

334.8. PADOMNIEKS (konsultants) – profesijas kods "2421  08";

334.9. Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS – profesijas kods "2421  09";

334.10. Darbības risku VADĪTĀJS – profesijas kods "2421  10";

334.11. Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS – profesijas kods "2421  11".

2.19.2. Atsevišķās grupas
"2422  Politikas pārvaldības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

335. Šie vecākie speciālisti pēta un piemēro saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, nodarbojas ar lietisko pierādījumu, notikumu, situāciju un tajos esošo objektu un pēdu izpēti, izmantojot zinātniski pamatotas un specializētas izpētes metodes, lai noskaidrotu kriminālprocesam, administratīvajam procesam vai civilprocesam nozīmīgus faktus un apstākļus, dodot eksperta atzinumu, izstrādā attiecīgās nozares normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic analītisku darbu, noformē dokumentus, izpilda kontroles funkcijas, veic pārbaudes un ekspertīzes, sastāda pārskatus, izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības; analizē institūcijas vai struktūrvienības darbību un attīstības tendences atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un citiem ilgtspējīgas attīstības kritērijiem un principiem, definē institūcijas vai struktūrvienības prioritārās un kompleksās problēmas, iesaka jaunas konceptuālas idejas un risinājumus, attīsta teritoriālo struktūrvienības ekonomisko, sociālo un dabas vidi atbilstoši institūcijas kompetencei, veicina pilsoniskas sabiedrības attīstību, nodrošina ar brīvības atņemšanu notiesāto un probācijas klientu resocializācijas pasākumu izpildi.

336. Atsevišķajā grupā "2422  Politikas pārvaldības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt programmas stratēģiju (mērķus, uzdevumus, plānotās aktivitātes un to rezultātus) un piedalīties programmas izvērtēšanā; nodrošināt programmā iesniegto projektu pieteikumu izskatīšanu, vērtēšanu, koriģēšanu, veicināt potenciālo partneru identificēšanu; pārraudzīt un vadīt programmā apstiprinātos projektus; definēt attiecīgās nozares projektu, tai skaitā noteikt projekta kvalitāti, laiku un izmaksas, veikt attiecīgās nozares projekta finanšu analīzi, nosakot tā saimniecisko derīgumu un ekonomisko efektivitāti; organizēt attiecīgās nozares projektu; plānot attiecīgās nozares projektu; veikt attiecīgās nozares projekta uzraudzību un tālākvirzīšanu; sastādīt attiecīgās nozares projekta dokumentāciju, ziņojumus; prezentēt attiecīgās nozares projekta starprezultātus; noslēgt attiecīgās nozares projektu; novērot uzņēmuma ārējās darbības vides attīstību (īpaši nozares kontekstā) un iekšējos sakaru procesus; sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu uzņēmuma darbībai; vadīt uzņēmuma noliktavu un transporta saimniecību, sekot informācijas sistēmas darbībai; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu, juridiskos un organizatoriskos aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, koordinēt nozares darbību, izstrādāt normatīvo aktu projektus, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu, sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus kontroles un uzraudzības jomā; izskatīt un analizēt Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju materiālus, nodrošināt informācijas apriti; sagatavot starptautisko sadarbības līgumu projektus; organizēt ārvalstu delegāciju vizītes; sagatavot starptautiskajām organizācijām nepieciešamos pārskatus; sadarboties ar citu valstu organizācijām; koordinēt struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestādes darbību; sagatavot likumā paredzētos atzinumus un ziņojumus; nodrošināt starptautisko sadarbības saraksti un piedalīties starptautisko projektu dokumentu tehniskajā sagatavošanā; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības; izmantot informācijas tehnoloģijas sistēmas; nodrošināt nepieciešamo izmaiņu izstrādi un ieviešanu, līgumu izpildi; sniegt informāciju par savu uzņēmumu un konsultēt par ražošanas organizācijas produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; veikt savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu; organizēt un kontrolēt ražošanas procesus; organizēt preču prezentāciju norisi; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem; piesaistīt jaunus klientus; veikt ekspertīzes; risināt klīnisko pētījumu problēmas; organizēt datu vākšanu par jaunu pētījumu veikšanas iespējām, izvēloties pētniekus un sazinoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus; pārraudzīt maksājumu plūsmu; organizēt datu ievadīšanu datubāzēs; organizēt monitorēšanas vizītes un piedalīties tajās, veicinot augstas kvalitātes pētījumu datu iegūšanu; sadarboties ar centrālajām zāļu reģistrācijas struktūrvienībām, lai saņemtu informāciju, kas nepieciešama zāļu (produktu) reģistrācijai vai izmaiņām reģistrācijas dokumentācijā; laikus sagatavot zāļu reģistrācijas dokumentāciju iesniegšanai institūcijās; organizēt pienākumu sadali starp zāļu reģistrācijas speciālistiem; organizēt zāļu iepakojumu maketu nosūtīšanu ražotnēm; sagatavot iepakojumu apstiprināšanu; organizēt zāļu lietošanas instrukciju un aprakstu veidošanu un (vai) adaptēšanu; organizēt tehniskās piegādes nosacījumu salīdzināšanu ar reģistrētajām specifikācijām; iesniegt ziņojumus par zāļu reģistrāciju; apstiprināt sagatavotos reklāmas materiālus zāļu reģistrācijas jomā; ievadīt vietējos reģistros informāciju par ziņojumiem; apkopot informāciju par spontāniem nevēlamiem notikumiem un incidentiem ar zālēm (produktiem); organizēt periodisko drošības ziņojumu iesniegšanu; apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas, piedāvājot iespējamo problēmrisinājumu; piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā; sagatavot, analizēt un sniegt ar komercdarbības vidi saistīto informāciju valsts un pašvaldību institūcijām; organizēt zinātnisko institūciju (augstskolu un zinātnisko institūtu) augstāko koleģiālo orgānu (Senāts, zinātniskā padome, promocijas padome) darbu un koordinēt dokumentu apriti; plānot koleģiālo orgānu perspektīvo darbu; organizēt sēžu darbu un kontrolēt sēdē izskatāmos dokumentus, sagatavot sēžu izrakstus; kontrolēt lēmumu izpildes termiņus un rezultātus; organizēt personāla zinātnisko atestāciju, vēlēšanas uz akadēmiskajiem amatiem; koordinēt zinātnisko institūciju darbības pārskatu sagatavošanu, zinātnisko darbu izdošanu; organizēt projektu pieteikumu ekspertīzes komisiju darbu; koordinēt koleģiālo orgānu sadarbību augstskolu pētniecības stratēģijas īstenošanai; kontrolēt un organizēt kontrolieru darbības un taktiku pārbaudes vietās; vadīt un organizēt kontrolieru darbu; aizturēt un izņemt dokumentus, izsniegt pagaidu atļaujas; pieņemt lēmumu par administratīvās lietas uzsākšanu, sastādīt protokolus un citus administratīvos dokumentus; veikt darbu ar jaunatni; sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei; īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā; sekmēt jauniešu pilsonisko audzināšanu; veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu personības attīstību; veikt darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošināt aktivitātes un brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarboties starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā; nodrošināt informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem; plānot, vadīt un organizēt "Sanus per Aquam" jeb "veselība caur ūdeni"" (turpmāk – SPA) pakalpojumu sniegšanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem; pārzināt un analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi, pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju; pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās un nodošanai sagatavotās būves atbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti, drošību un drošības zonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus; pārzināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu ietekmējošos faktorus; izvēlēties efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas inženierekonomiskajiem aprēķiniem; veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formas un metodes; veikt savu izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus, konsultēt šajos jautājumos; lietot praksē teorētiskās un zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, piedaloties prasmju pārbaudes testos; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; gatavot pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem; nodrošināt informācijas sagatavošanu vides aizsardzības un vides apsaimniekošanas jomās; identificēt un formulēt vides problēmas pašvaldībā, pašvaldības kapitālsabiedrībās, lauku attīstību noteicošās jomās; konsultēt pašvaldības vadību par iespējamiem risinājumiem noteiktos vides apsaimniekošanas sektoros; pārzināt pašvaldības vai uzņēmumu dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; papildināt ar nepieciešamo informāciju jebkuru no esošajām sistēmām, reģistriem vai programmām; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no jebkura uzņēmuma vai struktūrvienības datubāzes vai reģistra; piedalīties projektu izstrādē un koordinēšanā vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, lauku attīstības pasākumu jomās; organizēt vides informācijas apriti pašvaldībā; pārstāvēt pašvaldību vai uzņēmumu sadarbībā ar vides apsaimniekošanas vai tehnoloģiju piegādātāju institūciju; organizēt un vadīt saimniecību iestādēs, privātās mājās; novērtēt un veidot darbinieku motivācijas sistēmu; konsultēt darbiniekus; organizēt produktu pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu viesiem; veikt pasta sūtījumu pieņemšanu, apstrādi, izsniegšanu un sniegt pasta citus pakalpojumus; veikt ekspluatācijas darba kontroli; organizēt un veikt namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; uzturēt namu un tam funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu labā tehniskā kārtībā; nodrošināt to sanitāro apkopi; sistemātiski pārbaudīt nama vispārējo stāvokli un ugunsdrošību; pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi; kontrolēt izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus; organizēt namu renovāciju; aprēķināt un iekasēt īres, nomas un apsaimniekošanas maksas; sagatavot materiālus tiesvedības vajadzībām; kārtot visus nodokļu maksājumus, kuri attiecas uz namiem; slēgt līgumus ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem un nodrošināt šajos līgumos paredzēto saistību izpildi; veikt kontroli par esošajos namos deklarētajām un iemitinātajām personām; izvēlēties darbiniekus; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt atbildes uz tiem; veikt izskaidrošanas darbu licences saņēmējam; izskaidrot licences saņēmēja un licences izsniedzēja pienākumus un tiesības; sagatavot un izsniegt licences; apkopot datus par izsniegtajām licencēm; kontrolēt licenču nepieciešamību attiecīgajos objektos un veikt izskaidrošanas darbu par licences nepieciešamību, veidiem un citiem nosacījumiem; veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, īstenojot muitas kontroles pasākumus, tai skaitā preču aplikšanu ar muitas maksājumiem un muitas maksājumu iekasēšanu; novērtēt ekonomisko un sociālo vidi un tās attīstības tendences; organizēt problēmu sabiedrisko apspriešanu; noteikt un analizēt institūcijas vai struktūrvienības darbības un attīstības problēmas un to risinājumus; izstrādāt stratēģisko, taktisko un operatīvo plānu projektus, pārskatus un ziņojumus; noteikt sociālās vides problēmas un sniegt priekšlikumus to risinājumam; pārbaudīt deklarētāja personību, adreses esību un tiesisko pamatu; deklarēt dzīvesvietu, anulēt deklarēto dzīvesvietu; konsultēt; izsniegt izziņas; pieņemt iedzīvotāju iesniegumus iedzīvotāju deklarēšanas jautājumos; reģistrēt personu deklarēto dzīvesvietu; noformēt darbinieku personas lietas; organizēt apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo ēku apsaimniekošanu; koordinēt dzīvojamo māju apsaimniekotāju darbību; organizēt apsaimniekošanā nodoto ēku renovācijas projektu izstrādi un kredītresursu piesaisti; uzskaitīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu; reģistrēt un likumā noteiktajā kārtībā pieņemt izskatīšanai nekustamo īpašumu pirkumu līgumus pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai; uzskaitīt noslēgtos zemes nomas līgumus; organizēt un kontrolēt nomas maksas iekasēšanu, uzskaitīt mazdārziņus; slēgt mazdārziņu nomas līgumus; organizēt un kontrolēt pašvaldības dzīvojamā fonda piešķiršanu, organizēt kapitāli remontējamo telpu apsekošanu, uzskaiti un piešķiršanu iedzīvotājiem; apsekot pašvaldības īpašumus; reģistrēt jaundzimušos bērnus; pieņemt un reģistrēt paternitātes iesniegumus; noformēt adopcijas dokumentus atbilstoši tiesas spriedumam; reģistrēt personu miršanu, risinot ar to saistītos jautājumus; noformēt īpašos miršanas reģistrus; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt un izsludināt laulību pieteikumus; svinīgi reģistrēt laulības, noformēt laulību zāli, sagatavot laulību ceremonijas scenāriju; pieņemt personu pieteikumus uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai; veikt nekustamā īpašuma tiesisko reģistrāciju; apkopot pašvaldības kapitālsabiedrību sniegto informāciju par brīvajām nomas telpām, organizēt šo brīvo telpu nodošanu nomā; kontrolēt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu nosacījumu izpildi; organizēt telpu nomas līgumu noslēgšanu; uzskaitīt pašvaldības teritorijā deklarētos pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnus un izglītības iestāžu audzēkņus; pieņemt un reģistrēt iedzīvotāju iesniegumus un izsniegt norīkojumus bērnu ievietošanai pirmsskolas izglītības iestādēs; sagatavot izglītojamo sarakstus līgumu slēgšanai par pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību teritorijās deklarētajiem iedzīvotājiem un vietējās pašvaldības iedzīvotāju saņemtajiem izglītības pakalpojumiem citu pašvaldību izglītības iestādēs; organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; organizēt un īstenot izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; vākt informāciju izvērtēšanas ziņojumam par probācijas klientu; veikt nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte, uzraudzību; informēt ar brīvības atņemšanas sodu notiesātos par iespēju noslēgt vienošanos par postpenitenciārās palīdzības saņemšanas kārtību un veidiem; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi; aizstāvēt Latvijas valsts, tās pilsoņu un juridisko personu intereses un tiesības ārvalstīs; koordinēt Latvijas Republikas valsts iestāžu starptautiskos sakarus; informēt ārvalstu oficiālās iestādes un sabiedrību par norisēm Latvijas Republikā; sekot ārvalstu saimnieciskās, politiskās un kultūras dzīves norisēm un informēt par tām Latvijas valsts iestādes un sabiedrību; veicināt Latvijas ekonomiskos un kultūras sakarus ar ārvalstīm; izsniegt ārvalstniekiem Latvijas Republikas vīzas; organizēt, kontrolēt, uzraudzīt pārziņa veiktās personas datu apstrādes atbilstību likuma prasībām; veidot reģistru, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ko bez maksas sniedz datu subjektam vai Datu valsts inspekcijai pēc to pieprasījuma; saglabāt un bez tiesiska pamata neizpaust personas datus arī pēc darba tiesisko vai dienesta attiecību izbeigšanas; sagatavot gada pārskatu par savu darbību; sniegt nepieciešamās ziņas ministrijas (pašvaldības) vadībai vai ar valsts sekretāra rīkojumu noteiktai amatpersonai (pašvaldības iestāžu darbinieku vidus ieceltajai personai), kura pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus; sagatavot dokumentus, lai ministrijas (pašvaldības) vadība vai attiecīgā amatpersona (ieceltā persona) varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas publiski privātajā kapitālsabiedrībā vai privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus valsts kapitālsabiedrībā.

337. Atsevišķās grupas "2422  Politikas pārvaldības vecākie speciālisti" profesijas:

337.1. Projekta VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "2422  01";

337.2. Projekta KOORDINATORS – profesijas kods "2422  02";

337.3. Vecākais REFERENTS – profesijas kods "2422  03";

337.4. REFERENTS – profesijas kods "2422  04";

337.5. Jaunākais REFERENTS – profesijas kods "2422  05";

337.6. Vecākais INSPEKTORS – profesijas kods "2422  06";

337.7. INSPEKTORS – profesijas kods "2422  07";

337.8. Jaunākais INSPEKTORS – profesijas kods "2422  08";

337.9. Vecākais EKSPERTS – profesijas kods "2422  09";

337.10. EKSPERTS – profesijas kods "2422  10";

337.11. Jaunākais EKSPERTS – profesijas kods "2422  11";

337.12. Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS – profesijas kods "2422  12";

337.13. Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS – profesijas kods "2422  13";

337.14. SPA VADĪTĀJS – profesijas kods "2422  14";

337.15. Zinātniskais SEKRETĀRS – profesijas kods "2422  15";

337.16. Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm – profesijas kods "2422  16";

337.17. Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās) – profesijas kods "2422  17";

337.18. KONTROLIERIS (pašvaldībās) – profesijas kods "2422  18";

337.19. Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās) – profesijas kods "2422  19";

337.20. Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "2422  20";

337.21. Namu PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "2422  21";

337.22. Kancelejas pārzinis – profesijas kods "2422  22";

337.23. Civilaizsardzības ORGANIZATORS – profesijas kods "2422  23";

337.24. Ārējo sakaru ORGANIZATORS – profesijas kods "2422  24";

337.25. Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS – profesijas kods "2422  25";

337.26. Pašvaldības/ finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS – profesijas kods "2422  26";

337.27. Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  27";

337.28. Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  28";

337.29. Dzimtsarakstu INSPEKTORS – profesijas kods "2422  29";

337.30. Arodbiedrību/ darba KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "2422  30";

337.31. Vides pārvaldības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  31";

337.32. Pasta SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  32";

337.33. Licencēšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  33";

337.34. Muitošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  34";

337.35. Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  35";

337.36. Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  36";

337.37. Dzīvojamo māju/ īpašumu apsaimniekošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  37";

337.38. SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos – profesijas kods "2422  38";

337.39. SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos – profesijas kods "2422  39";

337.40. Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  40";

337.41. Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  41";

337.42. Izglītības darba SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  42";

337.43. Pirmais SEKRETĀRS – profesijas kods "2422  43";

337.44. KONSULS – profesijas kods "2422  44";

337.45. Otrais SEKRETĀRS – profesijas kods "2422  45";

337.46. Trešais SEKRETĀRS – profesijas kods "2422  46";

337.47. VICEKONSULS – profesijas kods "2422  47";

337.48. ATAŠEJS – profesijas kods "2422  48";

337.49. ATAŠEJS –VĒSTNIEKA SEKRETĀRS – profesijas kods "2422  49";

337.50. Virsmežniecības INŽENIERIS – profesijas kods "2422  50";

337.51. Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos – profesijas kods "2422  52";

337.52. Programmu DIREKTORS/ VADĪTĀJS – profesijas kods "2422  53";

337.53. BūvINSPEKTORS – profesijas kods "2422  54";

337.54. BūvINSPEKTORA PALĪGS – profesijas kods "2422  55";

337.55. MEŽZINIS – profesijas kods "2422  56";

337.56. Jaunatnes DARBINIEKS – profesijas kods "2422  57";

337.57. Personas datu aizsardzības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422  58";

337.58. Vecākais SPECIĀLISTS kapitāldaļu jautājumos – profesijas kods "2422  59".

2.19.3. Atsevišķās grupas
"2423  Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

338. Šie vecākie speciālisti sniedz profesionālus saimnieciskās darbības pakalpojumus, kas saistīti ar tādu personāla politiku kā darbinieku līgšana un kvalifikācijas celšana, profesionālā analīze, atlase un orientācija, veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu un nodrošina risku vadības procesus.

339. Atsevišķajā grupā "2423  Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku; plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem; plānot un prognozēt uzņēmuma personāla resursus; izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus uzņēmuma personāla jautājumos un kontrolēt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu; īstenot uz klientu vērstu pieeju; analizēt klientu iegūtās vispārējās vai profesionālās zināšanas un prasmes; palīdzēt klientiem apzināties savu potenciālu un aktivizēt patstāvību izglītības un profesionālās darbības izvēles procesā; sniegt psiholoģisku atbalstu; pārzināt un kārtot darbinieku līgšanu, norīkošanu vai izvirzīšanu amatā, mācības, darba samaksu, stimulēšanu un citus personāla politikas jautājumus un sniegt konsultācijas šajos jautājumos; pētīt un analizēt izpildāmo darbu, izmantojot pārrunas ar darbiniekiem, kontrolieriem un vadību, kā arī līdzīgas pētīšanas metodes un detalizēti aprakstīt šo pētījumu rezultātā veicamo darbu; gatavot informatīvos biļetenus par profesijām vai profesiju klasifikācijas sistēmām; izstrādāt iepriekš minētos un citus vadošā personāla darba profesionālās analīzes aspektus un konsultēt to, plānot tā personālu; konsultēt, informēt un izglītot klientus karjeras veidošanas jautājumos; konsultēt, informēt un izglītot klientus (skolēni un viņu vecāki, skolotāji, nodarbinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti) un darba devējus karjeras attīstības jautājumos; sniegt atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā, tai skaitā atbalsta lēmuma pieņemšanā par profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēli; palīdzēt attīstīt karjeras vadības, tai skaitā darba meklēšanas prasmes; konsultēt dažādu vecumu, sociālās un kultūras izcelsmes cilvēkus individuālu pārrunu veidā un grupās; informēt un izglītot sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem: veikt pētniecisko un metodisko darbu karjeras veidošanas jautājumos; vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā; nodrošināt uzņēmuma risku vadības procesus, t.sk., risku vadības plānošanu, risku identificēšanu, risku analīzi un risku uzraudzību, kā arī nodrošināt risku vadības procesu pilnveidošanu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai un ikdienas vajadzībām; organizēt tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveides metodoloģiju izstrādāšanu, kvalitātes risku identifikāciju un vadību; analizēt, izvērtēt, veidot, izplatīt un ieviest praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu pastāvīgu uzņēmuma darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu; rūpēties, lai uzņēmuma procesi un produkti apmierinātu klientu prasības, vajadzības, vēlmes, neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi; pārzināt uzņēmuma vadības, klientu, īpašnieku un sabiedrības intereses; vadīt un īstenot kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un pilnveidi; veikt savu darbu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības; rosināt konkurentu un citu uzņēmumu pieredzes apgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni; gatavot materiālus kvalitātes sistēmas izmaiņām; piedalīties kvalitātes audita procesos; veicināt to, lai klients uzstāda sabalansētus dzīves un profesionālos mērķus, kā arī nosaka optimālās prioritātes; veicināt optimālu, klientam organisku darbības vidi stratēģijas radīšanai un tās realizācijas patstāvīgu plānošanu; palīdzēt klientam apzināt, atklāt un patstāvīgi attīstīt tādas īpašības un prasmes, kas ir nepieciešamas uzstādīto mērķu sasniegšanai; sekmēt jaunu uzvedības modeļu izstrādi un ieviešanu, jaunu prasmju apguvi, personīgo, profesionālo, vadības un organizācijas pārmaiņu ieviešanu; stimulēt pieņemto lēmumu apzināšanās līmeņa celšanu un personīgās atbildības uzņemšanos par to realizāciju un iespējamajām sekām, atbalstīt šo lēmumu ekoloģiskuma pārbaudi attiecībā pret cilvēku/grupu/organizāciju un sabiedrību kopumā; veidot motivējošo vidi, palīdzēt klientam koncentrēties uz uzstādīto mērķu sasniegšanu; nodrošināt klientam kvalitatīvu, uz faktiem balstītu atgriezenisko saiti, kas ir domāta efektivitātes, rezultativitātes un mācīšanās paaugstināšanai; veicināt sociālās un profesionālās komunikācijas kvalitātes celšanu, tādas vides paplašināšanu, kas atbalsta attīstību, personīgo un profesionālo pilnveidošanos; nodrošināt profesionālas izdegšanas profilaksi un veicināt stresa noturības paaugstināšanu.

340. Atsevišķās grupas "2423  Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti" profesijas:

340.1. Nodarbinātības ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2423  01";

340.2. Darba satura ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2423  02";

340.3. Personāla VADĪTĀJS – profesijas kods "2423  03";

340.4. Vecākais personāla INSPEKTORS – profesijas kods "2423  04";

340.5. Personāla INSPEKTORS – profesijas kods "2423  05";

340.6. Personāla atlases SPECIĀLISTS – profesijas kods "2423  06";

340.7. Personāla SPECIĀLISTS – profesijas kods "2423  07";

340.8. Personāla lietu PĀRZINIS – profesijas kods "2423  08";

340.9. Profesiju izvēles KONSULTANTS – profesijas kods "2423  09";

340.10. Karjeras KONSULTANTS – profesijas kods "2423  10";

340.11. Procesu kvalitātes vadības INŽENIERIS – profesijas kods "2423  11";

340.12. Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS – profesijas kods "2423  12";

340.13. Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS – profesijas kods "2423  13";

340.14. Kvalitātes VADĪTĀJS – profesijas kods "2423  14";

340.15. Risku vadības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2423  15";

340.16. Izaugsmes VEICINĀTĀJS – profesijas kods "2423  16".

2.19.4. Atsevišķās grupas
"2424  Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

341. Šie vecākie speciālisti sniedz profesionālus saimnieciskās darbības pakalpojumus, kas saistīti ar personāla apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu.

342. Atsevišķajā grupā "2424  Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku; analizēt klientu iegūtās vispārējās vai profesionālās zināšanas un prasmes; palīdzēt klientiem apzināties savu potenciālu un aktivizēt patstāvību izglītības un profesionālās darbības izvēles procesā; sniegt psiholoģisku atbalstu; apmācīt, informēt par profesijām un veikt profesionālo orientāciju vai atlasi; pētīt darbā līgšanas iespējas un konsultēt personālu profesionālās karjeras, tālākas kvalifikācijas celšanas vai pārkvalifikācijas jautājumos; organizēt un vadīt mācību centra darbu, plānot, organizēt un koordinēt personāla mācības; veikt personāla atlasi un novērtēšanu; izstrādāt personāla mācību programmas; organizēt personāla apmācības; apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbinieku darbību, tās rezultātus un ziņot par to uzņēmuma vadībai; kārtot un uzraudzīt personāla lietas rakstiskā un elektroniskā veidā; konsultēt klientus individuāli un grupās karjeras izvēlē un veidošanā; organizēt un vadīt supervīzijas (mērķtiecīgi organizēts konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija, lai pilnveidotu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti) procesu; īstenot pētniecisko darbību un veicināt profesijas attīstību.

343. Atsevišķās grupas "2424  Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti" profesijas:

343.1. Personāla mācību KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "2424  01";

343.2. Mācību projekta VADĪTĀJS – profesijas kods "2424  02";

343.3. Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2424  03";

343.4. Mācību centra PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2424  04";

343.5. Personāla apmācības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2424  05";

343.6. SUPERVIZORS/ KONSULTANTS PĀRRAUGS – profesijas kods "2424  06".

2.20. Mazās grupas
"243  Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

344. Šie vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu.

345. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "243  Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

345.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

345.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

345.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

345.4. izglītība: augstākā izglītība.

346. Mazās grupas "243  Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

346.1. atsevišķā grupa "2431  Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti";

346.2. atsevišķā grupa "2432  Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti";

346.3. atsevišķā grupa "2433  Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))";

346.4. atsevišķā grupa "2434  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti".

2.20.1. Atsevišķās grupas
"2431  Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

347. Šie vecākie speciālisti pēta un piemēro tirgvedības un citus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību, izstrādā tūrisma un ekskursiju maršrutus, to aprakstus, vada ekskursijas, nodrošina ārzemju tūristu sakaru iespējas.

348. Atsevišķajā grupā "2431  Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt savu izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus, konsultēt šajos jautājumos, kā arī noteikt tirgus potenciāla un tā turpmākās attīstības tendences; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt reklāmas kampaņu; novērot uzņēmuma ārējās darbības vides attīstību (īpaši nozares kontekstā) un iekšējos sakaru procesus; sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu uzņēmuma darbībai; vadīt uzņēmuma noliktavu un transporta saimniecību, sekot informācijas sistēmas darbībai; veidot un uzraudzīt iepērkamo kārtējo krājumu piegāžu pasūtīšanas kārtību; kontrolēt krājumus iepērkamām izejvielām un pārdodamām precēm; vadīt pārdodamo preču sadales sistēmas darbību; pētīt un gatavot sabiedrības informēšanas programmas, pētīt un veidot uzņēmuma tēlu; sagatavot pētījuma piedāvājumus klientiem un pēc klientu apstiprinājuma koordinēt pētījuma sagatavošanu un prezentēt klientam rezultātu, ja nepieciešams, piesaistot vajadzīgos speciālistus; sadarboties ar citiem speciālistiem, lai identificētu klienta pētījumu vajadzības; izstrādāt radošās koncepcijas komunikāciju stratēģijas īstenošanai atbilstoši radošajam uzdevumam un prezentēt tās klientam; vadīt drukāto, video un citu reklāmas materiālu izstrādes procesu, sadarbojoties ar māksliniekiem un teksta autoriem, kā arī ar videostudijām, fotostudijām un skaņas studijām; piedalīties auditorijas izpētes pasākumos; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus; organizēt sadarbību ar korporatīvajiem (lielajiem) klientiem; sagatavot un iesniegt pakalpojumu piedāvājumus; konsultēt patentu un licenču jautājumos, palīdzēt sagatavot iesniegumus, izskatīt tos un gatavot pārskatus par patentu un licenču izsniegšanu vai noraidīšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izsniegt licences un atļaujas komercdarbības uzsākšanai un veikšanai; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem; piesaistīt jaunus klientus; piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē; veikt zinātniskās pētniecības darbus tūrisma jomā, veikt pētniecības darbu jaunu ekskursiju maršrutu izstrādē; sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas; nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas; veidot un uzturēt kontaktus ar lielajiem klientiem; slēgt sadarbības līgumus; organizēt pārrunas un prezentēt produkcijas; plānot tirgvedības pasākumus; analizēt tirdzniecības rezultātus un uzturēt datubāzes; ar mērķtiecīgām, plānotām, savlaicīgām un kreatīvām tirgvedības aktivitātēm nodrošināt atbildībā esošos dzērienu kategorijas produktu un citu produktu virzību tirgū; attīstīt attiecīgo produktu zīmolus, balstoties uz izstrādātām stratēģijām; vadīt citus darbiniekus.

349. Atsevišķās grupas "2431  Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti" profesijas:

349.1. Vecākais reklāmas AĢENTS – profesijas kods "2431  01";

349.2. Reklāmas VADĪTĀJS – profesijas kods "2431  02";

349.3. Tirgvedības VADĪTĀJS – profesijas kods "2431  03";

349.4. Tirdzniecības VADĪTĀJS – profesijas kods "2431  04";

349.5. Pārdošanas VADĪTĀJS – profesijas kods "2431  05";

349.6. Eksporta VADĪTĀJS – profesijas kods "2431  06";

349.7. Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS – profesijas kods "2431  07";

349.8. Vecākais tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2431  08";

349.9. Patentu AĢENTS – profesijas kods "2431  09";

349.10. Loģistikas vecākais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2431  10";

349.11. Tūristu GIDS – profesijas kods "2431  11";

349.12. Tūrisma ORGANIZATORS – profesijas kods "2431  12";

349.13. Ekskursiju ORGANIZATORS – profesijas kods "2431  13";

349.14. Lielo klientu VADĪTĀJS – profesijas kods "2431  14";

349.15. Produktu grupas VADĪTĀJS – profesijas kods "2431  15".

2.20.2. Atsevišķās grupas
"2432  Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

350. Šie vecākie speciālisti pēta un piemēro tirgvedības un citus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

351. Atsevišķajā grupā "2432  Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu uzņēmuma darbībai; pārvaldīt attiecību veidošanu ar plašsaziņas līdzekļiem, koordinēt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļu aģentūrām; pārzināt gan drukāto, gan elektronisko plašsaziņas līdzekļu darba organizāciju un žurnālista profesijas specifiku; vadīt sabiedrisko attiecību projektu izstrādi; izstrādāt komunikāciju un masu mediju stratēģiju, un sniegt konsultācijas klientiem par šo stratēģiju; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt sabiedrības informēšanas kampaņas; pārzināt sabiedriskās domas veidošanas un uzņēmuma auditorijas specifiku; veidot uzņēmumam labvēlīgu informācijas vidi; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem; piesaistīt jaunus klientus; piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē.

352. Atsevišķajās grupas "2432  Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijas:

352.1. Sabiedrisko attiecību VADĪTĀJS – profesijas kods "2432  01";

352.2. Preses sekretārs – profesijas kods "2432  02";

352.3. Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS – profesijas kods "2432  03";

352.4. Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS – profesijas kods "2432  04";

352.5. Ministru kabineta preses SEKRETĀRS – profesijas kods "2432  05";

352.6. MINISTRA preses SEKRETĀRS – profesijas kods "2432  06";

352.7. Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS – profesijas kods "2432  07";

352.8. Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS – profesijas kods "2432  08".

2.20.3. Atsevišķās grupas
"2433  Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

353. Šie vecākie speciālisti organizē lietišķus kontaktus, reklamē savu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.

354. Atsevišķajā grupā "2433  Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktā informācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības.

355. Atsevišķās grupas "2433  Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))" profesija ir "Medicīniskais PĀRSTĀVIS" – profesijas kods "2433  01".

2.20.4. Atsevišķās grupas
"2434  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

356. Šie vecākie speciālisti apzina tirgū piedāvātos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktus, organizē lietišķus kontaktus, reklamē savu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.

357. Atsevišķajā grupā "2434  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt informāciju klientu vajadzību pētīšanai; sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; noteikt nepieciešamo resursu daudzumu un apjomu; apkopot informāciju par cenām un preču krājumiem; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktā informācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; konsultēt klientus darbam ar informatīvajām sistēmām un to elementiem; apkalpot pircējus; organizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu apgrozījumu; nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; apkalpot klientus, intervēt informatīvās sistēmas projekta pasūtītāju un apkopot interviju rezultātus; izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības.

358. Atsevišķās grupas "2434  Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti" profesijas:

358.1. Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikā) – profesijas kods "2434  01";

358.2. Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2434  02".

2.21. Mazās grupas
"251  Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

359. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, plāno, izstrādā, raksta, testē un sniedz padomus, kā uzlabot informācijas tehnoloģiju sistēmas, kā aparatūru, programmatūru un lietojumprogrammas, kam jāatbilst noteiktām specifiskām prasībām.

360. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "251  Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" atbilstošās atsevišķajās grupās:

360.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

360.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

360.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

360.4. izglītība: augstākā izglītība.

361. Mazās grupas "251  Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

361.1. atsevišķā grupa "2511  Sistēmanalītiķi";

361.2. atsevišķā grupa "2512  Programmētāji";

361.3. atsevišķā grupa "2513  Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji";

361.4. atsevišķā grupa "2514  Lietojumprogrammu izstrādātāji";

361.5. atsevišķā grupa "2519  Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi".

2.21.1. Atsevišķās grupas
"2511  Sistēmanalītiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

362. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, analizē un izvērtē klientu prasības attiecībā uz informācijas tehnoloģijām, procedūrām vai problēmām, kā arī attīsta un īsteno priekšlikumus, ieteikumus un izstrādā plānus, lai uzlabotu pašreizējo vai jaunās informācijas sistēmas.

363. Atsevišķajā grupā "2511  Sistēmanalītiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēties ar informācijas tehnoloģiju lietotājiem, lai formulētu nepieciešamo dokumentu prasības un pārvaldību, lai panāktu vienošanos par sistēmas darbības un pārvaldības principiem; noteikt un analizēt biznesa procesus, procedūras un darba pieredzi; identificēt un novērst nepilnības un ieteikt optimālu risinājumu komercdarbībā, lai sistēma būtu funkcionāla un pārskatāma; uzņemties atbildību par funkcionālo risinājumu, piemēram, radot, pieņemot un īstenojot sistēmas testēšanas plānus; attīstīt funkcionālo specifikāciju, ko var izmantot sistēmas attīstītāji; paplašināt vai mainīt esošās sistēmas, lai uzlabotu to darbu vai lai tās kalpotu jauniem mērķiem; koordinēt un uzlabot datoru sistēmu organizāciju, lai palielinātu savietojamību.

364. Atsevišķās grupas "2511  Sistēmanalītiķi" profesijas:

364.1. Skaitļotāju/ sistēmu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2511  01";

364.2. SistēmANALĪTIĶIS – profesijas kods "2511  02";

364.3. Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2511  03".

2.21.2. Atsevišķās grupas
"2512  Programmētāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

365. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, analizē un izvērtē prasības attiecībā uz esošu vai jaunu lietojumprogrammu, operētājsistēmu dizainu, izstrādā, pārbauda un uztur programmatūras, lai nodrošinātu sistēmu lietotāju vajadzības.

366. Atsevišķajā grupā "2512  Programmētāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt, analizēt un novērtēt programmatūras prasības un darbības sistēmas; izstrādāt datoru programmatūru sistēmas; konsultēties par šiem jautājumiem ar sistēmu konstruktoriem, analītiķiem un citiem speciālistiem; attīstīt programmatūras testēšanas un apstiprināšanas procedūras; izstrādāt un pārveidot esošās programmatūras atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, konfigurējot izstrādes vidi un rakstot programmas kodu saskaņā ar projektējuma un kodēšanas vadlīnijām; ieviest un uzturēt programmatūru un konsultēt tās lietotājus; veikt vides sagatavošanu programmatūras ieviešanai, kā arī sagatavot programmatūras testēšanas plānu un veikt nepieciešamās programmatūras izmaiņas; analizēt esošo situāciju; plānot programmatūras projektus; izstrādāt programmatūras plānošanas un attīstības dokumentāciju; organizēt un vadīt programmētāju darba grupu; konsultēt klientus par sistēmu uzturēšanu.

367. Atsevišķās grupas "2512  Programmētāji" profesijas:

367.1. Skaitļotāju/ sistēmu KONSTRUKTORS – profesijas kods "2512  01";

367.2. Programmēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2512  02";

367.3. Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2512  03";

367.4. Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS – profesijas kods "2512  04";

367.5. PROGRAMMĒTĀJS – profesijas kods "2512  05";

367.6. Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS – profesijas kods "2512  06".

2.21.3. Atsevišķās grupas
"2513  Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

368. Šie vecākie speciālisti apvieno projektēšanas un tehniskās zināšanas, lai izpētītu, analizētu, novērtētu, izstrādātu, programmētu un uzlabotu mājaslapas un lietojumprogrammu programmas, kas satur tekstu, grafiku, animāciju, attēlu, audio un video pārraidi un citus interaktīvus plašsaziņas līdzekļus.

369. Atsevišķajā grupā "2513  Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, plānot un attīstīt interneta mājaslapām piemērotu vidi, apvienojot māksliniecisku un radošu pieeju ar programmēšanas un skriptu valodu; izstrādāt un attīstīt digitālo animāciju, attēlu, prezentācijas, spēles, audio un video klipus un interneta lietojumprogrammas, izmantojot multivides programmas, rīkus un pakalpojumus, interaktīvās grafikas un programmēšanas valodas; sazināties ar tīkla speciālistiem par jautājumiem, saistītiem ar drošību interneta portālos; kontrolēt un uzturēt interneta un tīmekļa servera drošību, atbilstošu telpu izmantošanu, lietotāju piekļuvi, komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanu, arhīvu nodrošināšanu un plānošanu katastrofu gadījumā; izstrādāt, attīstīt un integrēt datora programmu kodus citiem specializētiem gadījumiem, piemēram, attēlu failiem, audio failiem un skriptu valodām, kā arī izveidot, uzturēt un atbalstīt tīmekļa vietnes; analizēt, precizēt un attīstīt interneta stratēģijas, tīmekļa balstītas metodoloģijas un attīstības plānus; apgūt datorspēļu, kā arī citu spēļu (piemēram, galda spēļu) vēsturi un attīstību; orientēties spēļu uzbūves pamatprincipos; analizēt auditoriju; apgūt un prast orientēties datorspēļu žanros un to pieprasījumā tirgū; pastāvīgi sekot līdzi tirgus izmaiņām; organizēt un koordinēt datorspēles izstrādes procesu un iesaistīt spēles izveidošanā nepieciešamo profesiju pārstāvjus; orientēties programmēšanas jaunākajās tendencēs, lietotņu teorijā, maketos, audio, video un spēļu reklamēšanas medijos spēļu izstrādei; orientēties spēļu pārdošanas jomā.

370. Atsevišķās grupas "2513  Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji" profesijas:

370.1. Skaitļotāju/ komunikāciju ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2513  01";

370.2. Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS – profesijas kods "2513  02";

370.3. DATORGRAFIĶIS – profesijas kods "2513  03";

370.4. Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS – profesijas kods "2513  04".

2.21.4. Atsevišķās grupas
"2514  Lietojumprogrammu izstrādātāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

371. Šie vecākie speciālisti raksta un uztur programmas kodus, tos iestrādājot tehniskajās instrukcijās un specifikācijās lietojumprogrammu programmās un operētājsistēmās.

372. Atsevišķajā grupā "2514  Lietojumprogrammu izstrādātāji" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– rakstīt un uzturēt programmas kodus instrukcijās un specifikācijas saskaņā ar noteiktiem kvalitātes standartiem; pārskatīt, atjaunot vai paplašināt esošās programmas, lai uzlabotu to darbības efektivitāti vai pielāgotos jaunajām prasībām; izmēģināt programmu un lietojumprogrammu darbību, lai apstiprinātu, ka panākts vēlamais efekts; apkopot un rakstīt programmu dokumentāciju; identificēt tehniskas problēmas dažādiem procesiem un risinājumiem.

373. Atsevišķās grupas "2514  Lietojumprogrammu izstrādātāji" profesija ir "Lietojumprogrammu IZSTRĀDĀTĀJS" – profesijas kods "2514  01".

2.21.5. Atsevišķās grupas
"2519  Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

374. Šie vecākie speciālisti apkalpo datu bankas un datubāzes sistēmas, lai nodrošinātu datu apstrādi, to ticamību un drošības saglabāšanu.

375. Atsevišķajā grupā "2519  Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– apkalpot datu bankas un datubāzes sistēmas, lai nodrošinātu datu apstrādi, to ticamību un datu drošības saglabāšanu; izstrādāt un dokumentēt programmatūras testēšanas plānus; instalēt programmatūru un operētājsistēmu, konfigurēt, veikt testēšanu; pārliecināties, ka programmas darbojas saskaņā ar lietotāja prasībām un atbilst pamatnostādnēm; izpildīt, analizēt un dokumentēt lietojumprogrammu testēšanas rezultātus un arī informāciju un telekomunikāciju sistēmu testus; izstrādāt un īstenot programmatūras un informāciju sistēmu testēšanas politiku, procedūru un programmas kodus; projektēt un izstrādāt interneta pārlūkprogrammās un mobilajās komunikāciju ierīcēs izmantojamus informācijas komunikāciju tehnoloģijas produktus, tajā skaitā Web 2.0 programmatūru; realizēt Web programmatūras izskata māksliniecisko ideju; projektēt, uzstādīt, konfigurēt un ekspluatēt Web serverus, nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotājiem; veidot serveru un programmatūras tehnisko dokumentāciju.

376. Atsevišķās grupas "2519  Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijas:

376.1. Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2519  01";

376.2. Komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS – profesijas kods "2519  02";

376.3. Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2519  03";

376.4. Elektroniskās komunikāciju vides IZSTRĀDĀTĀJS – profesijas kods "2519  04";

376.5. Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS – profesijas kods "2519  05".

2.22. Mazās grupas
"252  Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

377. Šie vecākie speciālisti izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tās infrastruktūras darbu un drošību, tai skaitā datubāzes, aparatūru un programmatūru, tīklu un operētājsistēmas.

378. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "252  Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

378.1. zina: pētāmās problēmas sistēmanalīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

378.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

378.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

378.4. izglītība: augstākā izglītība.

379. Mazās grupas "252  Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

379.1. atsevišķā grupa "2521  Datubāzu veidotāji un administratori";

379.2. atsevišķā grupa "2522  Sistēmu administratori";

379.3. atsevišķā grupa "2523  Datortīklu vecākie speciālisti";

379.4. atsevišķā grupa "2529  Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti".

2.22.1. Atsevišķās grupas
"2521  Datubāzu veidotāji un administratori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

380. Šie vecākie speciālisti izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu datubāzu darbību un drošību.

381. Atsevišķajā grupā "2521  Datubāzu veidotāji un administratori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt datubāzu arhitektūru, datu struktūras, tabulas, vārdnīcas un terminoloģiju informācijas sistēmu projektiem; projektēt, izstrādāt, uzlabot, integrēt, ieviest un testēt datubāzu pārvaldības sistēmas; veikt pētījumus, atlasi un sniegt konsultācijas par datubāzu pārvaldības instrumentu piemērošanu; izstrādāt un ieviest datu administrēšanas politiku, dokumentāciju, standartus un modeļus; izstrādāt metodes un procedūras, lai nodrošinātu piekļuvi datubāzēm un to izmantošanu, kā arī veidotu rezerves kopijas un nodrošinātu datu atjaunošanu; veikt profilaktisko apkopi, veidot rezerves kopijas, nodrošināt reģenerācijas procesus, īstenot un nodrošināt integritātes kontroli.

382. Atsevišķās grupas "2521  Datubāzu veidotāji un administratori" profesijas:

382.1. Skaitļotāju/ datubāzes ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2521  01";

382.2. Skaitļotāju/ datubāzes VADĪTĀJS – profesijas kods "2521  02";

382.3. Informācijas tehnoloģijas projektu VADĪTĀJS – profesijas kods "2521  03";

382.4. Datubāzes PROGRAMMĒTĀJS – profesijas kods "2521  04";

382.5. Datubāzu INŽENIERIS – profesijas kods "2521  05";

382.6. Datubāzu ADMINISTRATORS – profesijas kods "2521  06".

2.22.2. Atsevišķās grupas
"2522  Sistēmu administratori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

383. Šie vecākie speciālisti izstrādā, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu un drošu informācijas tehnoloģiju sistēmu darbību.

384. Atsevišķajā grupā "2522  Sistēmu administratori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzturēt un administrēt datoru tīklus un to skaitļošanas vidi, tai skaitā datortehniku, sistēmas programmatūru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurācijas; veikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai un programmatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu.

385. Atsevišķās grupas "2522  Sistēmu administratori" profesijas:

385.1. Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS – profesijas kods "2522  01";

385.2. Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS – profesijas kods "2522  02";

385.3. Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS – profesijas kods "2522  03";

385.4. Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS – profesijas kods "2522  04".

2.22.3. Atsevišķās grupas
"2523  Datortīklu vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

386. Šie vecākie speciālisti pēta, analizē un iesaka tīklu struktūru stratēģiju un attīstību, kā arī īsteno, pārvalda, uztur un konfigurē tīkla aparatūru un programmatūru, meklē traucējumus un uztur tīklu optimizētu darbību.

387. Atsevišķajā grupā "2523  Datortīklu vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, izstrādāt, interpretēt un izvērtēt sarežģītu sistēmu projektēšanas un arhitektūras specifikācijas, datu modeļus un diagrammas, attīstīt, konfigurēt un integrēt datorsistēmas; pētīt, analizēt, izvērtēt un uzraudzīt tīklu infrastruktūru, konfigurēt, lai nodrošinātu tīklu optimālu darbību; novērtēt un ieteikt uzlabojumus tīkla darbībā un integrēt aparatūru, programmatūru, komunikācijas un vadības sistēmas; risināt problēmas tīklu traucējumu un ārkārtas situācijās; instalēt, konfigurēt, testēt, uzturēt, administrēt un modernizēt tīklus, datubāzes programmas, serverus un darba stacijas; sagatavot un uzturēt procedūras un dokumentāciju, veikt tīkla inventarizāciju, ierakstu diagnozi tīkla traucējumu gadījumā, veikt uzlabojumus un modifikācijas tīklos un apkopes instrukcijās; uzraudzīt tīkla darbību, jaudas izmantošanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu integritāti un optimālu tīkla veiktspēju.

388. Atsevišķās grupas "2523  Datortīklu vecākie speciālisti" profesijas:

388.1. Skaitļotāju/ sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2523  01";

388.2. Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS – profesijas kods "2523  02";

388.3. Operāciju sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2523  03";

388.4. Informācijas sistēmINŽENIERIS – profesijas kods "2523  04".

2.22.4. Atsevišķās grupas
"2529  Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

389. Šie vecākie speciālisti vada informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesus un sniedz konsultācijas, īsteno informācijas sistēmu drošības pārvaldības plāna ieviešanu, administrē bankomāta tīklus un interneta bankas, izstrādā un uztur plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS).

390. Atsevišķajā grupā "2529  Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesus un sniegt konsultācijas; administrēt bankomāta tīklus un interneta bankas; izstrādāt plānus, lai nodrošinātu datora failus pret nejaušu vai neatļautu piekļuvi, iznīcināšanu vai izpaušanu un nodrošinātu datu apstrādi ārkārtas situācijās; apmācīt lietotājus un nodrošināt sistēmas drošību, kā arī uzlabot serveru un tīklu efektivitāti; ar lietotājiem apspriest jautājumus, piemēram, par datoru datu piekļuves vajadzībām, drošības pārkāpumiem un izmaiņām programmās; uzraudzīt ziņojumus par datoru vīrusiem, atjaunināt vīrusu aizsardzības sistēmas; uzlabot datoru drošības failus, iekļaut jaunā programmatūrā, labot kļūdas, mainīt individuālās pieejas statusu; uzraudzīt datu izmantošanu, regulētu piekļuvi failiem; veikt riska novērtējumu un testēt datu apstrādes sistēmu, lai nodrošinātu to darbību un drošības pasākumus; īstenot informācijas sistēmu drošības pārvaldības plāna ieviešanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības; izstrādāt un uzturēt plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS); piedalīties teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādes uzraudzībā un sabiedriskā transporta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveidē un uzturēšanā; pārraudzīt ar informācijas sistēmu drošību saistīto iekšējo normatīvo aktu ieviešanu un ievērošanu; pārraudzīt ārējo normatīvo aktu, kas attiecas uz informācijas sistēmu jomu, ievērošanu uzņēmumā; veikt personas datu aizsardzības speciālista pienākumus; veikt valsts noslēpuma informācijas sistēmas drošības pārziņa pienākumus saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē valsts noslēpuma aizsardzību; piedalīties ar informācijas sistēmu drošību saistītajos projektos, piedalīties informācijas sistēmu risku analīzes veikšanā, sniegt pilnveides ieteikumus minēto sistēmu pārvaldībai un pārraudzīt to īstenošanu, veikt informācijas sistēmu īpašnieku, kā arī pārējo darbinieku izglītošanu informācijas sistēmu drošības jomā; sekot līdzi jaunumiem informācijas sistēmu drošības jomā, izvērtēt to iespējamo ietekmi uz uzņēmuma darbību un sniegt priekšlikumus vadībai.

391. Atsevišķās grupas "2529  Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijas:

391.1. Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS – profesijas kods "2529  01";

391.2. Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS – profesijas kods "2529  02";

391.3. Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS – profesijas kods "2529  03";

391.4. Interneta portāla REDAKTORS – profesijas kods "2529  04";

391.5. Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS – profesijas kods "2529  05";

391.6. Interneta bankas ADMINISTRATORS – profesijas kods "2529  06";

391.7. Informācijas sistēmas drošības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2529  07";

391.8. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2529  08".

2.23. Mazās grupas
"261  Juridisko lietu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

392. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus juridiskajā jomā, konsultē klientus juridiskajos jautājumos, tiesās veic aizstāvja vai apsūdzētāja funkcijas, kā arī vada tiesas sēdes un pasludina tiesas spriedumu.

393. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "261  Juridisko lietu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

393.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

393.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

393.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

393.4. izglītība: augstākā izglītība.

394. Mazās grupas "261  Juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

394.1. atsevišķā grupa "2611  Juristi";

394.2. atsevišķā grupa "2612  Tiesneši";

394.3. atsevišķā grupa "2619  Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti".

2.23.1. Atsevišķās grupas
"2611  Juristi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

395. Šie vecākie speciālisti konsultē klientus dažādos juridiskajos jautājumos, tiesā veic aizstāvja funkcijas un veic kriminālvajāšanu un uztur valsts apsūdzību tiesā.

396. Atsevišķajā grupā "2611  Juristi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzraudzīt izmeklēšanas un operatīvo iestāžu darbu; organizēt, vadīt un veikt izmeklēšanu krimināllietās; pieņemt lēmumu par apsūdzētā saukšanu pie kriminālatbildības; veikt apsūdzības funkcijas tiesā; pētīt juridiskās teorijas un principus; gatavot ar spēkā esošiem likumiem saskaņotus likumprojektus un valdības lēmumus, konsultēt klientus, tai skaitā valdību, juridiskajos jautājumos un organizēt likumīgu saimniecisko darbību klientu vārdā; palīdzēt klientiem tiesas prāvās gadījumos, kad iespējama juridiska polemika; gatavot prasītāja vai atbildētāja iesniegumus, konstatēt faktus; gatavot juridiskos dokumentus; sniegt juridisko palīdzību personām, aizstāvēt un pārstāvēt tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniegt juridiskas konsultācijas un veikt citas juridiskas darbības; vadīt citus darbiniekus.

397. Atsevišķās grupas "2611  Juristi" profesijas:

397.1. JURISTS – profesijas kods "2611  01";

397.2. Zvērināts ADVOKĀTS – profesijas kods "2611  02";

397.3. Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS – profesijas kods "2611  03";

397.4. VirsPROKURORS – profesijas kods "2611  04";

397.5. VirsPROKURORA VIETNIEKS – profesijas kods "2611  05";

397.6. PROKURORS – profesijas kods "2611  06".

2.23.2. Atsevišķās grupas
"2612  Tiesneši"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

398. Šie vecākie speciālisti vada prāvu un pasludina spriedumu tiesā.

399. Atsevišķajā grupā "2612  Tiesneši" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izskatīt likumu, Ministru kabineta tiesību aktu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei; izskatīt civillietas, administratīvās lietas un krimināllietas, pasludināt spriedumu; vadīt tiesas sēdes; izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, pieņemt šajās lietās lēmumus; tiesas procesos izskaidrot pusēm viņu pienākumus un tiesības; izskaidrot pasludinātos spriedumus un pieņemtos lēmumus; vadīt citus darbiniekus.

400. Atsevišķās grupas "2612  Tiesneši" profesijas:

400.1. Tiesas priekšsēdētājs – profesijas kods "2612  01";

400.2. Tiesnesis – profesijas kods "2612  02";

400.3. Senators – profesijas kods "2612  03";

400.4. Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "2612  04";

400.5. Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "2612  05";

400.6. Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "2612  06";

400.7. Tiesu nama PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "2612  07".

2.23.3. Atsevišķās grupas
"2619  Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

401. Šie vecākie speciālisti veic ar apsūdzību un aizstāvību nesaistītas juridiskas funkcijas.

402. Atsevišķajā grupā "2619  Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt dažādos darba, personiskos un pārvaldes problēmu juridiskajos aspektos; veikt tiesu ekspertīzes noteiktās tiesu eksperta specialitātēs, izstrādāt jaunas pētīšanas metodes un līdzekļus, apmācīt un sniegt konsultācijas ekspertīžu noteicējiem par lietisko pierādījumu, ekspertīzes objektu, t.sk. pēdu, izņemšanu un sagatavošanu ekspertīzei un ekspertīzē iespējamajiem risināmajiem jautājumiem; pārstāvēt klientu tiesas procesā; gatavot un apliecināt juridiskos dokumentus; organizēt mantas nodošanu; noskaidrot nedabiskas nāves iemeslus; veikt tiesiskās aizsardzības procesa un juridisko un fizisko personu maksātnespējas procesa administratora pienākumus; vadīt sabiedrības likvidācijas procesu; pieteikt sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra; sabiedrības grāmatvedības un citus dokumentus nodot glabāšanā Latvijā vienam no sabiedrības biedriem, trešajai personai vai valsts arhīvam; izstrādāt lēmumus un līgumus; pārbaudīt sagatavoto un iesniegto projektu tiesiskumu; sniegt juridiskas konsultācijas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām un iedzīvotājiem valsts pārvaldes un pašvaldības darbības jomā; nodrošināt valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību pārstāvniecību tiesvedības procesos; taisīt notariālos aktus; taisīt apliecinājumus; pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus; vest mantojuma lietas; sastādīt mantas dalīšanas projektus likumā paredzētajos gadījumos; gādāt par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās; gādāt no valsts, pašvaldības un privātām iestādēm, kā arī no amatpersonām un privātām personām atļaujas, apliecības un citus dokumentus, kas vajadzīgi notariāli taisāmo un apliecināmo aktu noslēgšanai vai nostiprināšanai; sastādīt aktu, līgumu un citu ar zvērināta notāra darbību saistītu dokumentu projektus, kā arī izgatavot norakstus un tulkojumus; vadīt citus darbiniekus.

403. Atsevišķās grupas "2619  Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijas:

403.1. JURISKONSULTS – profesijas kods "2619  01";

403.2. Tieslietu KONSULTANTS – profesijas kods "2619  02";

403.3. Vecākais tiesu EKSPERTS – profesijas kods "2619  03";

403.4. Tiesu EKSPERTS – profesijas kods "2619  04";

403.5. Zvērināts NOTĀRS – profesijas kods "2619  05";

403.6. Zvērināta NOTĀRA PALĪGS – profesijas kods "2619  06";

403.7. Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS – profesijas kods "2619  07";

403.8. ĢENERĀLPROKURORA PADOMNIEKS – profesijas kods "2619  08";

403.9. Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS – profesijas kods "2619  09";

403.10. LIKVIDATORS – profesijas kods "2619  10";

403.11. Valsts NOTĀRS – profesijas kods "2619  11".

2.24. Mazās grupas
"262  Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

404. Šie vecākie speciālisti apkalpo arhīvu, bibliotēku, muzeju, mākslas galeriju un citu līdzīgu organizāciju krājumus un to lietotājus.

405. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "262  Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

405.1. zina: informācijas un dokumentu pārvaldības politikas pamatprincipus un problēmas; pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnoloģiju darbības izmantošanas iespējas, lietošanas nosacījumus; informācijas kvalitātes izvērtēšanas principus; informācijas iegūšanas, sakārtošanas, ieguves un nodošanas lietotājiem principus un metodes; informācijas lietotāju vajadzību noteikšanas un apmierināšanas sistēmu; informācijas resursu veidošanas metodes un principus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju; nozares terminoloģiju; pārvaldības, personālvadības un sabiedrisko attiecību organizācijas principus un realizācijas metodes, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

405.2. prot: strādāt ar datorprogrammām un izmantot informācijas tehnoloģijas; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

405.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

405.4. izglītība: augstākā izglītība.

406. Mazās grupas "262  Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

406.1. atsevišķā grupa "2621  Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti";

406.2. atsevišķā grupa "2622  Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti".

2.24.1. Atsevišķās grupas
"2621  Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

407. Šie vecākie speciālisti muzejos un mākslas galerijās veic zinātniskās pētniecības darbu, vāc un novērtē dokumentus, materiālus un faktus, kam ir vēsturiska, kultūras un mākslas un (vai) arhīviska vērtība, kā arī mākslas darbus un citas lietas, rūpējas par to dokumentēšanu, drošību un saglabāšanu, nodrošina sabiedrības izglītošanu, kā arī materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšanu, strādā valsts arhīvos, publisko un privāto tiesību juridisko personu arhīvos un struktūrvienībās, kas nodarbojas ar dokumentu pārvaldību, organizē un pārvalda attiecīgās institūcijas dokumentu sistēmas un procesus, nodrošina Latvijas Nacionālā arhīva fonda/Nacionālā dokumentārā mantojuma (LNAF/NDM) saglabāšanu un pieejamību, veic dokumentu komplektēšanu iestādēs, arhīvu darbības analīzi, piedalās arhīvu darbības pilnveidošanā un arhīvu informācijas sistēmas izstrādē, akceptēšanā un pilnveidošanā.

408. Atsevišķajā grupā "2621  Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu, vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt vēsturiski svarīgus dokumentus, fotogrāfijas, filmas, skaņu ierakstus un muzeja priekšmetus; organizēt un vadīt savāktā materiāla bibliogrāfijas, mikrofilmu kopiju un citu informācijas līdzekļu sagatavošanu, kā arī nodrošināt to pieejamību; organizēt, vadīt un (vai) pārraudzīt dokumentu pārvaldību publiskās un privātās institūcijās; noteikt uzņēmuma dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības vajadzības; nodrošināt dokumentu pārvaldības procesu norisi; vadīt dokumentu sistēmu veidošanu; veikt dokumentu sistēmu auditus un darbības kontroli; nodrošināt dokumentu sistēmu atbilstību normatīvajiem aktiem un uzņēmuma vajadzībām; plānot un vadīt dokumentu pārvaldību atbilstoši uzņēmuma mērķiem tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem; organizēt dokumentu sakārtošanu, izvērtēšanu, atlasi iznīcināšanai un dokumentu ar arhīvisku vērtību nodošanu/pieņemšanu valsts arhīvā; veikt arhīvu dokumentu sistematizāciju un aprakstīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un pieņemtajiem standartiem; pētīt oriģinālus, izmantot un sadalīt materiālus un priekšmetus, kam ir kultūras un mākslas vērtība; organizēt mākslas, kultūras un vēsturisko priekšmetu dokumentēšanu, sargāšanu un saglabāšanu muzejos un mākslas galerijās; nodrošināt dokumentu preventīvo aizsardzību un nodrošinājuma fonda papildināšanu arhīvos; gatavot savākto materiālu klasifikatorus un katalogus muzejos un galerijās, veidot un papildināt arhīvu uzziņu sistēmu (rokasgrāmatas, ceļvežus, katalogus), piedalīties valsts arhīvu Centrālā reģistra (LNAF Centrālā kataloga) aktualizēšanā; vadīt šo darbu un organizēt izstādes; vadīt un organizēt dokumentu izmantošanas procesus un projektus; stiprināt saikni ar sabiedrību; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus un dokumentu krājumus; organizēt dokumentu komplektēšanu iestādes arhīvā; izvērtēt iestādes dokumentus; organizēt pastāvīgi glabājamo un uz laiku glabājamo dokumentu sakārtošanu; piedalīties informācijas sistēmas datu izvērtēšanā un glabāšanas termiņu noteikšanā; piedalīties iestādes lietu saraksta ar glabāšanas termiņiem (nomenklatūras) izstrādē; sniegt konsultācijas arhīvu un dokumentu glabātavu darbiniekiem par dokumentu apstrādi, saglabāšanu un informācijas sistēmas lietošanu; recenzēt zinātniski pētnieciskos un metodiskos darbus; piedalīties Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga veidošanā; veidot ekspozīcijas un izstādes muzejos; izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskās programmas un citus izglītojošos pasākumus muzejos; īstenot uzņēmuma apmeklētāju centra (turpmāk – centrs) darbības koncepciju saskaņā ar uzņēmuma darbības un sabiedrisko attiecību mērķiem; gatavot centra darba plānus; nodrošināt centra objektu kolekcionēšanu, saglabāšanu, pētīšanu un eksponēšanu; sekot centra attīstības izdevumu izlietojumam atbilstoši apstiprinātajam budžetam; kontrolēt centra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; vadīt centra satura un uzskates materiālu izstrādi un pilnveidošanu; plānot un nodrošināt ekspozīcijas materiāltehniskās bāzes pietiekamību un centra darba nepārtrauktību, kā arī organizēt ekspozīcijas sastāvdaļu sagādi, montāžu un tehnisko apkalpošanu, vadīt centra apmeklētāju grupas un individuālos apmeklētājus, vadot ekskursijas latviešu, krievu un angļu valodā; organizēt un nodrošināt skaņas pastiprināšanas un informācijas elektroniskās vizualizācijas sistēmu darbību; plānot un īstenot centra darbu ārpus ekspozīcijas – seminārus, izstādes u.tml.; organizēt un īstenot centra sadarbību ar starptautiskajām un nacionālajām muzeju un naudas muzeju organizācijām un apkopot to pieredzi; pārzināt uzņēmuma centra struktūru un īstenot tā darbības koncepciju; vadīt centra apmeklētāju grupu un individuālās ekskursijas latviešu, krievu un angļu valodā; regulāri papildināt zināšanas un izpratni par globālās un valsts ekonomikas procesiem, finanšu aktualitātēm un uzņēmuma lomu tajās; paaugstināt ekskursiju vadīšanas kvalifikāciju; kontrolēt centra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; piedalīties centra ekspozīcijas un darbības attīstības plānošanas procesā; veikt centra vajadzībām nepieciešamā satura un ilustratīvā materiāla atlasi un izstrādi; sagatavot stendu un multimediju aplikāciju skices un projektus; koordinēt un īstenot sadarbību ar satura un ilustratīvā materiāla atainotājiem stendu un multimediju radīšanas vai pārveides procesā; piedalīties interneta vietnes ekonomikas izglītības sadaļas izveidē un satura uzturēšanā, regulāri veikt centra darbības un satura kvantitatīvu un kvalitatīvu novērtējumu, apkopojot apmeklētāju statistiku, veicot apmeklētāju aptaujas u.tml.; organizēt sadarbību ar izglītības sistēmas darbiniekiem un turpināt uzlabot apmeklējuma metodisko materiālu; plānot, organizēt un vadīt centrā notiekošos pasākumus; piedalīties centra darbā ārpus ekspozīcijas – semināru, izstāžu u.tml. organizēšanā.

409. Atsevišķās grupas "2621  Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti" profesijas:

409.1. ARHĪVISTS – profesijas kods "2621  01";

409.2. Mākslas EKSPERTS (muzejos) – profesijas kods "2621  02";

409.3. Krājuma GLABĀTĀJS (muzejos) – profesijas kods "2621  03";

409.4. Fondu GLABĀTĀJS (arhīvos) – profesijas kods "2621  04";

409.5. Ekspozīciju un izstāžu KURATORS – profesijas kods "2621  05";

409.6. MUZEJPEDAGOGS – profesijas kods "2621  06";

409.7. Galvenais ARHĪVISTS – profesijas kods "2621  07";

409.8. Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS – profesijas kods "2621  08";

409.9. Arhīva EKSPERTS – profesijas kods "2621  09";

409.10. Galvenais krājuma GLABĀTĀJS (muzejos) – profesijas kods "2621  10";

409.11. Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem VADĪTĀJS (muzejos) – profesijas kods "2621  11";

409.12. Apmeklētāju centra VADĪTĀJS – profesijas kods "2621  12";

409.13. Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS – profesijas kods "2621  13".

2.24.2. Atsevišķās grupas
"2622  Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

410. Šie vecākie speciālisti strādā zinātniskajā, publiskajā, speciālajā vai izglītības iestādes bibliotēkā, informācijas iestādē (centrā), tās struktūrvienībā vai arī studiju resursu centrā, pārvalda attiecīgās institūcijas informācijas sistēmas un informācijas infrastruktūru, izstrādā un īsteno bibliotēku integrētās informācijas sistēmas izvēles, ieviešanas un attīstības stratēģiju, vāc un uzglabā rokrakstus un iespieddarbus, atjauno tos un apgādā pasūtītājus ar informāciju par tiem.

411. Atsevišķajā grupā "2622  Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veicināt informācijas tehnoloģiju (IT) ieviešanu institūcijā; organizēt datortehnikas un programmatūras iegādi, interneta pieslēgumu, lokālā tīkla izveidi, integrētās informācijas sistēmas (IIS) izvēli, iegādi un ieviešanu; administrēt un konfigurēt IIS, informēt IIS izstrādātājus/piegādātājus par sistēmas nepilnībām, uzlabošanas vēlmēm un prasībām; sekmēt IIS adaptāciju, apgūšanu, attīstību; atbildēt par standartu, noteikumu, formātu protokolu, datu ieguves sistēmu ieviešanu un ievērošanu; sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām institūcijas automatizācijas pilnveidošanā; nodrošināt kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, izmantojot visus pieejas punktus un datu ieguves iespējas; organizēt datubāzu un elektronisko katalogu izveidi, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības; papildināt zināšanas un organizēt klientu apmācību IT izmantošanā, informācijas ieguvē un apstrādē; sistemātiski veidot, gatavot un sargāt grāmatu, periodisko izdevumu un citu iespieddarbu vai audiovizuālo materiālu kolekcijas; izvēlēties un ieteikt bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus vai audiovizuālos materiālus, klasificēt bibliotēkas materiālu un veidot katalogu; organizēt un vadīt grāmatu pagaidu lietošanas sistēmu un informācijas tīklu; pētīt bibliotēkas u.tml. pakalpojumu izmantotāju intereses un atbilstoši tām veikt nepieciešamos grozījumus pakalpojumu sistēmā; vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt grāmatas, periodiskos izdevumus, bibliogrāfiskas vēsturiskas vērtības un citus iespieddarbus; organizēt un vadīt savāktā materiāla sagatavošanu, sargāšanu un glabāšanu; nodrošināt materiālu pieejamību; nodarboties ar elektroniskās informācijas resursu detalizētu aprakstīšanu; veidot metadatus (dati par elektroniskās informācijas objektu datiem); organizēt izstādes.

412. Atsevišķās grupas "2622  Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

412.1. BIBLIOGRĀFS – profesijas kods "2622  01";

412.2. Vecākais BIBLIOTEKĀRS – profesijas kods "2622  02";

412.3. DOKUMENTĀLISTS – profesijas kods "2622  03";

412.4. INFORMĀTIĶIS – profesijas kods "2622  04";

412.5. Sistēmbibliotekārs – profesijas kods "2622  05";

412.6. Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēkās) – profesijas kods "2622  06";

412.7. Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS – profesijas kods "2622  07";

412.8. Metadatu REDAKTORS – profesijas kods "2622  08";

412.9. Metadatu VEIDOTĀJS – profesijas kods "2622  09".

2.25. Mazās grupas
"263  Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

413. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas ekonomikas, socioloģijas, antropoloģijas, vēstures, psiholoģijas, reliģijas un citu sociālo zinātņu nozarēs, kā arī sniedz sociālus pakalpojumus, veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas, sniedz palīdzību dažādām klientu grupām ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā.

414. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "263  Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

414.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

414.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

414.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

414.4. izglītība: augstākā izglītība.

415. Mazās grupas "263  Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

415.1. atsevišķā grupa "2631  Ekonomisti";

415.2. atsevišķā grupa "2632  Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

415.3. atsevišķā grupa "2633  Filozofi, vēsturnieki un politologi";

415.4. atsevišķā grupa "2634  Psihologi";

415.5. atsevišķā grupa "2635  Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti";

415.6. atsevišķā grupa "2636  Reliģisko lietu vecākie speciālisti".

2.25.1. Atsevišķās grupas
"2631  Ekonomisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

416. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto, nosakot un aprakstot nacionālo un starptautisko preču, pakalpojumu un darba izvēles stāvokli, kā arī izmanto zināšanas, veidojot ekonomisko politiku, risinot pašreizējās un nākotnes ekonomiskās problēmas un sniedzot konsultācijas.

417. Atsevišķajā grupā "2631  Ekonomisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt dažādas ekonomiskās problēmas – makroekonomiskos procesus, naudas apgrozību, ražošanas veidus un tirgvedību, nacionālās un starptautiskās tirdzniecības tendences, valūtas finansiālo politiku un cenu politiku, nodarbinātību, darba ražīgumu un samaksu, ražošanas izdevumus, kā arī konsultēt šajos jautājumos; vākt, analizēt un interpretēt ekonomikas datus, izmantojot ekonomikas teorijas, kā arī dažādas statistikas un citas metodes; konsultēt ekonomiskās politikas un darbības virziena izvēles jautājumos, ņemot vērā iepriekšējos, esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt darbus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu darījumu vadīšanas, vērtēšanas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem un vadīšanas aspektiem; analizējot un sintezējot nekustamā īpašuma tirgū esošos ekonomiskos procesus, tos ietekmējošos faktorus, noteikt komercsabiedrības mērķus, izvēlēties efektīvākos projektus investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma jomā, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēs, vērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem aprēķiniem dažādos īpašumu veidos.

418. Atsevišķās grupas "2631  Ekonomisti" profesijas:

418.1. EKONOMETRISTS – profesijas kods "2631  01";

418.2. EKONOMISTS – profesijas kods "2631  02";

418.3. Lauksaimniecības EKONOMISTS – profesijas kods "2631  03";

418.4. Ekonometrijas EKONOMISTS – profesijas kods "2631  04";

418.5. Finanšu EKONOMISTS – profesijas kods "2631  05";

418.6. Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS – profesijas kods "2631  06";

418.7. Darba EKONOMISTS – profesijas kods "2631  07";

418.8. Cenu EKONOMISTS – profesijas kods "2631  08";

418.9. Nodokļu EKONOMISTS – profesijas kods "2631  09";

418.10. Darba algas ekonomists – profesijas kods "2631  10";

418.11. Makroekonomikas ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2631  11";

418.12. Budžeta EKONOMISTS – profesijas kods "2631  12";

418.13. Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS – profesijas kods "2631  13";

418.14. Nekustamā īpašuma EKONOMISTS – profesijas kods "2631  14";

418.15. Galvenais EKONOMISTS – profesijas kods "2631  15".

2.25.2. Atsevišķās grupas
"2632  Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

419. Šie vecākie speciālisti pēta un apraksta sabiedrības sociālo struktūru, cilvēces izcelšanos un evolūciju, apkārtējās vides un cilvēku darbības savstarpējās attieksmes un izmanto iegūtās ziņas par pamatu politisku lēmumu pieņemšanā.

420. Atsevišķajā grupā "2632  Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt cilvēku sabiedrības izcelšanās, struktūras, sociālo normu, organizācijas un savstarpējo attiecību pētījumus; skaidrot cilvēces izcelšanos un evolūciju, pētot mainīgas kultūras un sociālās problēmas un parādības; skaidrot cilvēces attīstību, pētot pagātnes materiālās kultūras paliekas, piemēram, dzīvojamās telpas, tempļus, instrumentus, monētas, ieročus, skulptūras; pētīt zonu un apgabalu fizikālos un klimatiskos apstākļus un pieskaņot tiem ekonomisko, sociālo un kultūras darbību; konsultēt par šo pētījumu praktisko izmantošanu, veidojot ekonomisko un sociālo politiku; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt sociālo grupu un sociālo institūtu uzvedības, attieksmju un savstarpējās mijiedarbības izpēti un analīzi; analizēt sociālos procesus un problēmas; organizēt un vadīt sociālos pētījumus; nodrošināt informāciju un zināšanas vadības un pārvaldes lēmumu pieņemšanai vai akadēmiskiem nolūkiem.

421. Atsevišķās grupas "2632  Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

421.1. ANTROPOLOGS – profesijas kods "2632  01";

421.2. ARHEOLOGS – profesijas kods "2632  02";

421.3. KRIMINOLOGS – profesijas kods "2632  03";

421.4. ETNOLOGS – profesijas kods "2632  04";

421.5. EkonomĢEOGRĀFS – profesijas kods "2632  05";

421.6. FizioĢEOGRĀFS – profesijas kods "2632  06";

421.7. PolitoĢEOGRĀFS – profesijas kods "2632  07";

421.8. PENOLOGS – profesijas kods "2632  08";

421.9. SOCIĀLPATOLOGS – profesijas kods "2632  09";

421.10. SOCIOLOGS – profesijas kods "2632  10";

421.11. KriminoSOCIOLOGS – profesijas kods "2632  11";

421.12. Rūpniecības SOCIOLOGS – profesijas kods "2632  12";

421.13. PenoSOCIOLOGS – profesijas kods "2632  13";

421.14. Izglītības SOCIOLOGS – profesijas kods "2632  14".

2.25.3. Atsevišķās grupas
"2633  Filozofi, vēsturnieki un politologi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

422. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, aprakstot pagājušus notikumus un darbību, aplūkojot sociālo un ekonomisko struktūru, kultūras un politisko institūtu attīstību, un izmanto iegūtās zināšanas par pamatu valsts, diplomātiskā un tamlīdzīgā politikā.

423. Atsevišķajā grupā "2633  Filozofi, vēsturnieki un politologi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt un pamatot pasaules un sabiedrības darbības, pieredzes un pastāvēšanas galvenos cēloņus, principus un līdzekļus, kā arī skaidrot un attīstīt filozofiskās koncepcijas un teorijas; salīdzināt pagātnes liecību oriģinālus, šolaiku pierakstus un tamlīdzīgus pirmavotus, kā arī sekundāros avotus, arheoloģiskos, antropoloģiskos un citus atradumus un konsultēt šajos jautājumos; iegūt materiālus, pārbaudīt to autentiskumu, pētīt un aprakstīt attiecīgā perioda, valsts vai apgabala vai attiecīgā ekonomiskā, sociālā vai politiskā aspekta vēsturi; veikt politiskās filozofijas, politisko sistēmu, institūciju un rīcības iepriekšējās un pašreizējās teorijas un prakses pētījumus; pētīt pastāvošos politiskos institūtus un vākt datus no dažādiem avotiem, ieskaitot sarunas ar oficiālām valdības un politisko partiju personām; iesniegt publicēšanai vai izmantošanai atradumus un secinājumus biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām, politiskajām partijām, ieinteresētajām personām; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt vēsturiskās koksnes, t.sk. vēsturisko koka konstrukciju un priekšmetu dendrohronoloģisko datēšanu; veikt koku gadskārtu ilggadīgo hronoloģiju izstrādāšanu; iegūt informāciju no koku gadskārtas raksturojošo datu laikrindām, kuru izmanto vēstures zinātnēs (arheoloģijā, etnogrāfijā, arhitektūras un mākslas vēsturē), mežsaimniecībā, ekoloģijā, klimatoloģijā, ģeoloģijā un citās nozarēs.

424. Atsevišķās grupas "2633  Filozofi, vēsturnieki un politologi" profesijas:

424.1. ĢENEALOGS – profesijas kods "2633  01";

424.2. VĒSTURNIEKS – profesijas kods "2633  02";

424.3. Ekonomikas VĒSTURNIEKS – profesijas kods "2633  03";

424.4. Politikas VĒSTURNIEKS – profesijas kods "2633  04";

424.5. Sabiedrības VĒSTURNIEKS – profesijas kods "2633  05";

424.6. Mākslas VĒSTURNIEKS – profesijas kods "2633  06";

424.7. Medicīnas vēsturnieks – profesijas kods "2633  07";

424.8. FILOZOFS – profesijas kods "2633  08";

424.9. Politikas FILOZOFS – profesijas kods "2633  09";

424.10. POLITOLOGS – profesijas kods "2633  10";

424.11. DendroHRONOLOGS – profesijas kods "2633  11".

2.25.4. Atsevišķās grupas
"2634  Psihologi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

425. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu un pēta psiholoģiskos procesus un cilvēku – atsevišķu personu un grupu – izturēšanos, konsultē šajos jautājumos un lieto zināšanas, atbalstot personības, sociālo, izglītības un profesionālo atlasi un attīstību.

426. Atsevišķajā grupā "2634  Psihologi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt testus, lai noteiktu psihiskos, fiziskos un citus raksturlielumus (piemēram, intelektu, spējas, noslieces, iespējas), interpretēt un novērtēt konsultēšanas rezultātus; analizēt iedzimtības, sociālo, profesionālo un citu faktoru ietekmi uz personības domāšanu un izturēšanos; konsultēt psiholoģijas jautājumos, sarunāties ar atsevišķām personām un grupām, kā arī sniegt no tā izrietošos pakalpojumus; uzturēt nepieciešamos kontaktus ar saskarpersonām, piemēram, ar ģimenes locekļiem, izglītības iestāžu vadītājiem, darba devējiem, un dot ieteikumus jautājumu atrisināšanai un problēmu noregulēšanai; veikt klientu psiholoģisko izpēti saskaņā ar psihologa norādījumiem: psiholoģisku testēšanu, anketēšanu, intervēšanu, kā arī konsultēšanu vienkāršākās klienta problēmsituācijās, nobeigumposmā apstrādājot un apkopojot ievāktos datus atbilstoši psiholoģijas zinātnes prasībām, sagatavojot pārskatus par tiem un piedaloties to analīzē kopā ar psihologu; informēt klientu par izpētes vai konsultēšanas gaitu un psihologa pārraudzībā izvērtēt rezultātus; piedalīties psiholoģiskās adaptācijas un attīstības veicināšanas un rehabilitācijas programmu īstenošanā psihologa pārraudzībā; veikt zinātniskos pētījumus, prezentēt to rezultātus; strādājot psihologa vadībā, analizēt un piemērot psihologa profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus; izvirzīt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus; veikt indivīda, grupas vai organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu); veikt atbalsta psiholoģisko konsultēšanu un lietot citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem; novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti; rakstīt un sniegt atzinumus; veikt zinātniskus pētījumus psiholoģijas jomā; pētīt psiholoģiskos faktorus, kā arī emocionālos personības traucējumus, konsultēties ar radniecīgu profesiju speciālistiem; veicināt cilvēka resursu optimizāciju izglītībā, ražošanā, tirdzniecībā, ģimenē, pārvaldē un citās sociālajās jomās, kur īpaša nozīme ir cilvēkam kā darbības subjektam; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.

427. Atsevišķās grupas "2634  Psihologi" profesijas:

427.1. PSIHOLOGS – profesijas kods "2634  01";

427.2. Klīniskais PSIHOLOGS – profesijas kods "2634  02";

427.3. Izglītības PSIHOLOGS – profesijas kods "2634  03";

427.4. Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS – profesijas kods "2634  04";

427.5. Ražošanas PSIHOLOGS – profesijas kods "2634  05";

427.6. Profesiju/ amatu PSIHOLOGS – profesijas kods "2634  06";

427.7. SocioPSIHOLOGS – profesijas kods "2634  07";

427.8. Organizācijas PSIHOLOGS – profesijas kods "2634  08";

427.9. Praktiskais PSIHOLOGS – profesijas kods "2634  09";

427.10. PSIHOLOGA ASISTENTS – profesijas kods "2634  10";

427.11. PSIHOLOGS KONSULTANTS – profesijas kods "2634  11".

2.25.5. Atsevišķās grupas
"2635  Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

428. Šie vecākie speciālisti nodrošina konsultācijas un padomu personām individuāli, grupā un organizācijā, kā arī ģimenēm, lai risinātu sociālās un individuālās problēmas, palīdz klientiem attīstīt prasmi piekļūt resursiem un atbalsta pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai risinātu sociālās problēmas.

429. Atsevišķajā grupā "2635  Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu sadarbībā ar klientu, piesaistot nepieciešamos speciālistus; izmantot atbilstošas metodes darbam ar klientu individuāli vai grupā, vai darbam ar ģimeni, lai identificētu sociālo problēmu un noteiktu atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu; analizēt klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast alternatīvas problēmu risinājuma iespējas; pārstāvēt klienta tiesības; nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu, strādāt ar ģimeni, lai rastu risinājumus savstarpējo attiecību, mijiedarbības, sociālo lomu un aprūpes problēmām; strādāt ar grupu, lai palīdzētu klientam attīstīt nepieciešamās prasmes, lai atrisinātu klienta sociālās un individuālās problēmas; aizstāvēt atsevišķu klientu grupas intereses pašvaldībā, iesaistot šīs klientu grupas savu interešu pārstāvēšanā; attīstīt preventīvās un intervences programmas, lai veicinātu iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu; veidot sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības un veselības aprūpes iestādēm, kas iesaistītas klienta sociālās problēmas risināšanā, lai iegūtu visaptverošu atgriezenisko informāciju par klienta sociālās problēmas dinamiku; veicot karitatīvo sociālo darbu, konsultēt personas starppersonu attiecību problēmu un reliģijas jautājumos un īstenot uz personas izaugsmi orientētu sociālā un garīgā līdzsvara piedāvājumu, līdzdarboties personas ētisko vērtību veidošanā.

430. Atsevišķās grupas "2635  Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti" profesijas:

430.1. Sociālais DARBINIEKS – profesijas kods "2635  01";

430.2. Karitatīvais sociālais DARBINIEKS – profesijas kods "2635  02";

430.3. Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem – profesijas kods "2635  03";

430.4. Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem – profesijas kods "2635  04";

430.5. Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem – profesijas kods "2635  05";

430.6. Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām – profesijas kods "2635  06";

430.7. Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm – profesijas kods "2635  07";

430.8. Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem – profesijas kods "2635  08";

430.9. Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs – profesijas kods "2635  09";

430.10. Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām – profesijas kods "2635  10";

430.11. Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām – profesijas kods "2635  11";

430.12. Kopienas sociālais DARBINIEKS – profesijas kods "2635  12".

2.25.6. Atsevišķās grupas
"2636  Reliģisko lietu vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

431. Šie vecākie speciālisti ir profesionāli garīgi praktiskās palīdzības sniedzēji, kuri praksē aktualizē kristietības vērtības un savā profesionālajā kalpošanā ievēro kristīgās ticības likumus, vērtības un simbolus, un ticības praksi atzīst par cilvēku garīgās dzīvības rekreācijas avotu un tās inkubācijas (saudzēšanas un briedināšanas) metodi, praktizē to kā sociālās terapijas metodi darbā ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā darbā ar dažādām klientu grupām, veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas.

432. Atsevišķajā grupā "2636  Reliģisko lietu vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu, pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskās koncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; pildīt dažādus administratīvos un sabiedriskos pienākumus; veikt reliģiskos rituālus; izplatīt reliģiskās doktrīnas savā valstī vai ārzemēs; radīt reliģiskos darbus vai pārskatus; veikt zinātnisku izpēti par garīgās aprūpes un tās izglītības uzlabošanu un integrāciju veselības aprūpes nozarē; veidot un attīstīt konceptuālās nostādnes un politiku garīgās aprūpes jomā veselības aprūpes iestādēs; organizēt un sniegt profesionālas, uz rezultātu orientētas garīgās aprūpes pakalpojumus dažādās ar veselības aprūpi saistītās situācijās visu ticību, kā arī konkrētas ticības tradīcijām nepiederošiem pacientiem, viņu tuviniekiem, kā arī veselības aprūpes iestāžu personālam; plānot, vadīt un attīstīt klīniskās garīgās mācību programmas un praksi garīdzniekiem, lajiem un teoloģijas studentiem, kā arī tālākizglītības programmas kapelāniem un vietējo reliģisko organizāciju brīvprātīgajiem; organizēt un koordinēt garīdznieku, citu ārpusinstitūciju garīgās aprūpes sniedzēju un brīvprātīgo darbu veselības aprūpes iestādē; plānot un vadīt atbalsta programmas dažādām pacientu, viņu tuvinieku un personāla grupām; sagatavot un vadīt mācību programmas veselības aprūpes iestādes personālam par tēmām, kas saistītas ar garīgo aprūpi veselības aprūpes iestādēs; piedalīties veselības aprūpes iestāžu ētikas komiteju darbā; veikt vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgo aprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību, kā arī lai sniegtu atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā; veikt savu profesionālo darbību patstāvīgi vai arī multiprofesionālas un daudzdisciplināras komandas sastāvā; vadīt citus darbiniekus.

433. Atsevišķās grupas "2636  Reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijas:

433.1. ARHIBĪSKAPS – profesijas kods "2636  01";

433.2. BĪSKAPS – profesijas kods "2636  02";

433.3. BONZA – profesijas kods "2636  03";

433.4. GARĪDZNIEKS – profesijas kods "2636  04";

433.5. IMAMS – profesijas kods "2636  05";

433.6. MĀCĪTĀJS – profesijas kods "2636  06";

433.7. MISIONĀRS – profesijas kods "2636  07";

433.8. PRIESTERIS – profesijas kods "2636  08";

433.9. Katoļu PRIESTERIS – profesijas kods "2636  09";

433.10. RABĪNS – profesijas kods "2636  10";

433.11. TEOLOGS – profesijas kods "2636  11";

433.12. VIKĀRS – profesijas kods "2636  12";

433.13. PRĀVESTS – profesijas kods "2636  13";

433.14. KARDINĀLS – profesijas kods 2636  14";

433.15. Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS – profesijas kods "2636  15";

433.16. Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS – profesijas kods "2636  16";

433.17. Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS – profesijas kods "2636  17";

433.18. Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS – profesijas kods "2636  18";

433.19. KAPELĀNS – profesijas kods "2636  19";

433.20. Baznīcas MŪZIĶIS – profesijas kods "2636  20";

433.21. VIRSKAPELĀNS (Nacionālajos bruņotajos spēkos un apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "2636  21";

433.22. Pastorālais KONSULTANTS – profesijas kods "2636  22".

2.26. Mazās grupas
"264  Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

434. Šie vecākie speciālisti rada vai izpilda literārus, dramatiskus un citus mākslas darbus, veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas filoloģijas jomā.

435. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "264  Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

435.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

435.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

435.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

435.4. izglītība: augstākā izglītība.

436. Mazās grupas "264  Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

436.1. atsevišķā grupa "2641  Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

436.2. atsevišķā grupa "2642  Žurnālisti";

436.3. atsevišķā grupa "2643  Tulkotāji, tulki un citi lingvisti".

2.26.1. Atsevišķās grupas
"2641  Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

437. Šie vecākie speciālisti rada literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem, vērtē literārus, citus mākslas darbus un mākslas izstrādājumus.

438. Atsevišķajā grupā "2641  Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iecerēt un radīt literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem; veidot scenārijus un iestudēt programmas teātrī, kino, radio vai televīzijā; recenzēt literārus, muzikālus un citus mākslas darbus, aktieru darbu; izveidot audiovizuāla darba vai pasākuma scenāriju; kopīgi ar režisoru, redaktoru, audiovizuāla ieraksta, tiešraides vai pasākuma dalībniekiem atbilstoši radošajai koncepcijai piedāvāt optimālo saturisko risinājumu.

439. Atsevišķās grupas "2641  Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

439.1. AUTORS – profesijas kods "2641  01";

439.2. BIOGRĀFS – profesijas kods "2641  02";

439.3. DRAMATURGS – profesijas kods "2641  03";

439.4. DZEJNIEKS – profesijas kods "2641  04";

439.5. ESEJISTS – profesijas kods "2641  05";

439.6. FEĻETONISTS – profesijas kods "2641  06";

439.7. KRITIĶIS – profesijas kods "2641  07";

439.8. LIRIĶIS – profesijas kods "2641  08";

439.9. RAKSTNIEKS – profesijas kods "2641  09";

439.10. SCENĀRISTS – profesijas kods "2641  10".

2.26.2. Atsevišķās grupas
"2642  Žurnālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

440. Šie vecākie speciālisti raksta, rediģē ziņas, stāstus un komentārus, literāri rediģē dažādus runātus un rakstītus tekstus, sagatavo tekstus publicēšanai.

441. Atsevišķajā grupā "2642  Žurnālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– intervēt politiskos un citus sabiedriskos darbiniekus preses konferencēs un citos pasākumos, gatavot individuālās intervijas raidīšanai radio vai televīzijā; radīt, atlasīt, labot, rediģēt rakstus iespiešanai periodikā; novērtēt un rediģēt grāmatu, brošūru rokrakstus vai vadīt materiālu rediģēšanu; novērtēt un rediģēt iespieddarbu – grāmatu, brošūru, prospektu, bukletu – manuskriptus, normatīvo aktu projektus u.c. informatīvos materiālus vai vadīt materiālu rediģēšanu; veidot attiecīgā izstrādājuma vai pakalpojuma reklāmu; atlasīt, gatavot publicēšanai presē, radio, televīzijā vai citos plašsaziņas līdzekļos reklāmas materiālus par uzņēmumu, gatavot publicēšanai presē normatīvos aktus un citus informatīvos materiālus; gatavot brošūras, ziņas un citus speciālos izdevumus; vākt, apstrādāt, analizēt un radio/ televīzijā mutiski pasniegt aktuālu informāciju dažādos žurnālistikas žanros un formātos gan tiešajā ēterā, gan veidojot raidījumus ierakstā; rediģēt ziņas, komentārus un citu informāciju, sagatavojot tekstus lasīšanai ēterā; publiski intervēt personas radio/ televīzijā; pieteikt cilvēkus, kurus intervē radio/ televīzijā un citur.

442. Atsevišķās grupas "2642  Žurnālisti" profesijas:

442.1. ŽURNĀLISTS – profesijas kods "2642  01";

442.2. KOMENTĒTĀJS – profesijas kods "2642  02";

442.3. KOREKTORS – profesijas kods "2642  03";

442.4. KORESPONDENTS – profesijas kods "2642  04";

442.5. REDAKTORS – profesijas kods "2642  05";

442.6. Galvenais REDAKTORS – profesijas kods "2642  06";

442.7. REPORTIERIS – profesijas kods "2642  07";

442.8. Literārais REDAKTORS – profesijas kods "2642  08";

442.9. Televīzijas/ radio raidījuma VADĪTĀJS – profesijas kods "2642  09".

2.26.3. Atsevišķās grupas
"2643  Tulkotāji, tulki un citi lingvisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

443. Šie vecākie speciālisti pēta valodas izcelšanos, attīstību un struktūru, kā arī veic mutiskus un rakstiskus tulkojumus no vienas valodas otrā.

444. Atsevišķajā grupā "2643  Tulkotāji, tulki un citi lingvisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt seno un mūsdienu valodu sakarus, dialektu un izlokšņu attiecības un vēsturi; skaidrot vārdu, to gramatisko un leksisko formu cilmi un attīstību; izstrādāt valodas klasifikācijas, gramatikas, vārdnīcu un līdzīga materiāla sistēmas un konsultēt šajos jautājumos; rakstiski tulkot no vienas valodas otrā, nodrošināt juridisku, tehnisku un zinātnisku oriģinālu satura kvalitatīvu atveidi; tulkot dažāda tipa tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām; orientēties tulkojamo dokumentu nozarē un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju; rediģēt paša un citu tulkotos tekstus; attīstīt skaitļotāju izmantošanas metodiku, lai pilnveidotu tulkošanas kvalitāti un produktivitāti; mutiski tulkot no vienas valodas otrā, sevišķi sanāksmēs, sēdēs un līdzīgos pasākumos; sniegt pakalpojumus starptautiskās konferencēs, vietējo organizāciju organizētajās sēdēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos; piedalīties uzņēmuma reprezentācijā, tulkot sarunas, lietišķos un cita veida rakstiskos tekstus, privātas un darījuma vēstules; organizēt darījuma braucienus un piedalīties tajos; kārtot lietvedību svešvalodās; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.

445. Atsevišķās grupas "2643  Tulkotāji, tulki un citi lingvisti" profesijas:

445.1. ETIMOLOGS – profesijas kods "2643  01";

445.2. GRAFOLOGS – profesijas kods "2643  02";

445.3. TULKS – profesijas kods "2643  03";

445.4. LEKSIKOGRĀFS – profesijas kods "2643  04";

445.5. LINGVISTS – profesijas kods "2643  05";

445.6. MORFOLOGS – profesijas kods "2643  06";

445.7. FILOLOGS – profesijas kods "2643  07";

445.8. SEMANTIĶIS – profesijas kods "2643  08";

445.9. FONOLOGS – profesijas kods "2643  09";

445.10. TULKOTĀJS – profesijas kods "2643  10";

445.11. Tiesas TULKS – profesijas kods "2643  11";

445.12. Zīmju valodas TULKS – profesijas kods "2643  12";

445.13. TERMINOLOGS – profesijas kods "2643  13";

445.14. TULKS REFERENTS – profesijas kods "2643  14".

2.27. Mazās grupas
"265  Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

446. Šie vecākie speciālisti rada vai izpilda literārus, dramatiskus, muzikālus un citus mākslas darbus vai skaņdarbus, restaurē mākslas darbus, izklaidē publiku, iestudējot uzvedumus uz skatuves, ielās, stadionos u.c.

447. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "265  Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki" atbilstošās atsevišķajās grupās:

447.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

447.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

447.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

447.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

448. Mazās grupas "265  Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

448.1. atsevišķā grupa "2651  Vizuālo mākslu mākslinieki";

448.2. atsevišķā grupa "2652  Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi";

448.3. atsevišķā grupa "2653  Dejotāji un horeogrāfi";

448.4. atsevišķā grupa "2654  Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti";

448.5. atsevišķā grupa "2655  Aktieri";

448.6. atsevišķā grupa "2656  Radio, televīzijas un citu mediju diktori";

448.7. atsevišķā grupa "2659  Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki".

2.27.1. Atsevišķās grupas
"2651  Vizuālo mākslu mākslinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

449. Šie vecākie speciālisti rada oriģinālus, individuāli vai atsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus glezniecības, tēlniecības un grafikas darbus, grāmatu ilustrācijas, lietišķās mākslas priekšmetus, vides objektus, funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjera elementus un interjera ansambļus, īsteno māksliniecisku ideju, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas, veido videomākslas darbus, videoinstalācijas un rīko mākslinieciskas akcijas, atjauno agrāk radītus mākslas darbus, vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu.

450. Atsevišķajā grupā "2651  Vizuālo mākslu mākslinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veicināt tēlotājas mākslas un lietišķās mākslas, kā arī citu vizuālās mākslas veidu profesionāli augstvērtīgu attīstību; radīt tēlainas vai abstraktas trīsdimensiju vai reljefas formas objektus, izmantojot koku, akmeni, metālu vai citu materiālu; radīt tēlainus vai abstraktus zīmējumus un gleznas jebkurā tehnikā; radīt zīmējumus vai gravīras metālā, kokā vai citos materiālos; radīt cilvēkus un notikumus attēlojošu multiplikāciju; radīt zīmējumus un ilustrācijas grāmatām, žurnāliem, reklāmai un citiem nolūkiem; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekļus; radīt miniatūras; veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objekta vizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā un reklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācija) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju; noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas paņēmienus un metodes; novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli; veikt objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; izgatavot darba objekta uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu; konsekventi ievērot profesionālās ētikas normas un atbildēt par objekta autentiskuma saglabāšanu; izprast un ievērot objektu dokumentālo dabu – neatkarīgi no tā, vai tie būtu augsti mākslinieciski izstrādājumi vai vienkārši sadzīves priekšmeti; sagatavot restaurācijas darbu programmu un nodrošināt tās īstenošanu; apzināt, organizēt un vadīt atsevišķu darbu veidu un apjomu izpildītājus.

451. Atsevišķās grupas "2651  Vizuālo mākslu mākslinieki" profesijas:

451.1. BrīvMĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  01";

451.2. GLEZNOTĀJS – profesijas kods "2651  02";

451.3. GRAFIĶIS – profesijas kods "2651  03";

451.4. KARIKATŪRISTS – profesijas kods "2651  04";

451.5. MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  05";

451.6. Galvenais MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  06";

451.7. MULTIPLIKATORS – profesijas kods "2651  07";

451.8. RESTAURĒTĀJS – profesijas kods "2651  08";

451.9. TĒLNIEKS (SKULPTORS) – profesijas kods "2651  09";

451.10. Mākslinieciskais VADĪTĀJS – profesijas kods "2651  10";

451.11. Teātra apavu MODELĒTĀJS – profesijas kods "2651  11";

451.12. Teātra kostīmu MODELĒTĀJS – profesijas kods "2651  12";

451.13. MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS – profesijas kods "2651  13";

451.14. MODELĒTĀJS – profesijas kods "2651  14";

451.15. Ādas apdares MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  15";

451.16. Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  16";

451.17. Kinofilmu MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  17";

451.18. KokTĒLNIEKS – profesijas kods "2651  18";

451.19. INSTALATORS – profesijas kods "2651  19";

451.20. JuvelierMĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  21";

451.21. Mākslas KERAMIĶIS – profesijas kods "2651  22";

451.22. Porcelāna APGLEZNOTĀJS – profesijas kods "2651  23";

451.23. MetālMĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  24";

451.24. PLAKĀTISTS – profesijas kods "2651  25";

451.25. SCENOGRĀFS – profesijas kods "2651  26";

451.26. Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  27";

451.27. TekstilMĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  28";

451.28. VideoMĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  29";

451.29. Vides MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  30";

451.30. VITRĀŽISTS – profesijas kods "2651  31";

451.31. Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651  32";

451.32. Vecākais mākslas pasākumu ORGANIZATORS – profesijas kods "2651  33";

451.33. RESTAURATORS – profesijas kods "2651  34";

451.34. Monumentālo gleznu RESTAURATORS – profesijas kods "2651  35";

451.35. Stājgleznu RESTAURATORS – profesijas kods "2651  36";

451.36. Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS – profesijas kods "2651  37";

451.37. Grafikas RESTAURATORS – profesijas kods "2651  38";

451.38. Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS – profesijas kods "2651  39";

451.39. Mēbeļu, kokgriezuma RESTAURATORS – profesijas kods "2651  40";

451.40. Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS – profesijas kods "2651  41";

451.41. Tekstiliju RESTAURATORS – profesijas kods "2651  42";

451.42. Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS – profesijas kods "2651  43";

451.43. Metāla izstrādājumu RESTAURATORS – profesijas kods "2651  44";

451.44. Foto un kino materiālu RESTAURATORS – profesijas kods "2651  45";

451.45. Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS – profesijas kods "2651  46".

2.27.2. Atsevišķās grupas
"2652  Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

452. Šie vecākie speciālisti analizē, komponē vai aranžē muzikāli dramatiskus darbus vai skaņdarbus, raksta recenzijas, diriģē vai izpilda skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus, organizē un vada orķestra, kora, ansambļa un citu kolektīvu darbu, spēlē mūzikas instrumentus, dzied muzikālos pasākumos vai koncertos, uzstājas koncertzālēs, klubos, brīvdabas estrādēs un tamlīdzīgās vietās.

453. Atsevišķajā grupā "2652  Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, izdomāt un komponēt dažādu stilu, žanru un formu skaņdarbus, muzikāli dramatiskus un multimediālus darbus, lietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas tehnikas; rakstīt recenzijas; adaptēt vai instrumentēt un aranžēt mūziku attiecīgajām instrumentu grupām, orķestriem, instrumentiem, vokālajiem kolektīviem (koriem, ansambļiem); veikt skaņdarba pārlikumus; spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus; patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus – solo, ansamblī, orķestrī, instrumenta vai orķestra pavadījumā; novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; atlasīt instrumentālā žanra māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas; kompozīciju iestudēšanas procesā sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un to vadītājiem, horeogrāfiem; novērtēt kompozīcijas atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni; dziedāt solo vai vokālajos kolektīvos; piedalīties vokālās mākslas attīstības procesos; pārvaldīt dažādu laikmetu vokālās mūzikas stilus, dziedāšanas tehnikas; patstāvīgi, diriģenta vai režisora vadībā vai kopā ar citiem mūziķiem iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus; novērtēt dziedājuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; izvērtēt sasniegumus un izdarīt korekcijas; atlasīt vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas; organizēt un vadīt orķestra, kora, ansambļa un citu muzikālu kolektīvu darbu; pētīt un izskaidrot mūzikas attīstības procesus, mūzikas attīstības likumsakarības; savākt un analizēt muzikoloģijas jomas nepieciešamos datus; izdarīt slēdzienus, kas ietver mūzikas sociālo, zinātnisko vai ētisko aspektu atspoguļojumu; sniegt informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijā; analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus; vadīt koncertlekcijas; spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu; lasīt lekcijas; sastādīt koncertprogrammas; sniegt informāciju par mūzikas dzīves notikumiem; novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; veicināt latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē; rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu; pielietot masu mediju mūsdienīgos tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami muzikologa pamatuzdevumu veikšanai; vadīt folkloras kopas nodarbības; veicināt folkloras kopu kolektīvu profesionālo izaugsmi, nodrošinot attiecīgās folkloras kopas novirzienam atbilstošu, repertuāru; organizēt un nodrošināt folkloras kopu dalību pasākumos, konkursos, skatēs un festivālos; veicinot folkloras kopu izaugsmi, piesaistīt jaunus folkloras kopu dalībniekus; veikt darbu tautasdziesmu atlasīšanai folkloras krātuvēs; veikt novada dziesmu pūra izzināšanu un pētīt reģiona tradīcijas; izpildīt skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus koncertos, muzikālos uzvedumos vai citos pasākumos; īstenot mūzikas, kultūras un izglītības nozares projektus; vākt, apkopot un sistematizēt informāciju muzikālu darbu datubāzēm; palīdzēt sastādīt bibliotēku, mūzikas fondu un izdevniecību krājumus; sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem; patstāvīgi īstenot ieceres, pētot un analizējot mūzikas kultūrā nozīmīgu personību daiļradi un darbību, kā arī dažādu laikmetu, stilu un žanru mūzikas kultūrvēsturisko nozīmi; vadīt citus darbiniekus.

454. Atsevišķās grupas "2652  Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi" profesijas:

454.1. DIRIĢENTS – profesijas kods "2652  01";

454.2. Galvenais DIRIĢENTS – profesijas kods "2652  02";

454.3. Orķestra KONCERTMEISTARS – profesijas kods "2652  03";

454.4. MUZIKOLOGS – profesijas kods "2652  04";

454.5. Instrumentu MŪZIĶIS – profesijas kods "2652  05";

454.6. Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS – profesijas kods "2652  06";

454.7. Sitaminstrumentu MŪZIĶIS – profesijas kods "2652  07";

454.8. Stīginstrumentu MŪZIĶIS – profesijas kods "2652  08";

454.9. Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS – profesijas kods "2652  09";

454.10. SOLISTS – profesijas kods "2652  10";

454.11. Operas VOKĀLISTS – profesijas kods "2652  11";

454.12. Galvenais KORMEISTARS – profesijas kods "2652  12";

454.13. KOMPONISTS – profesijas kods "2652  13";

454.14. Vecākais mūzikas pasākumu organizators – profesijas kods "2652  14";

454.15. Kora MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2652  15";

454.16. Orķestra VADĪTĀJS – profesijas kods "2652  16";

454.17. Orķestra DIRIĢENTS – profesijas kods "2652  17";

454.18. Ansambļa VADĪTĀJS – profesijas kods "2652  18";

454.19. MŪZIĶIS – profesijas kods "2652  19";

454.20. DZIEDĀTĀJS – profesijas kods "2652  20";

454.21. KORMEISTARS – profesijas kods "2652  21";

454.22. Operas trupas VADĪTĀJS – profesijas kods "2652  22";

454.23. Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS – profesijas kods "2652  23";

454.24. Kora DIRIĢENTS – profesijas kods "2652  24";

454.25. KONCERTMEISTARS – profesijas kods "2652  25";

454.26. VOKĀLISTS – profesijas kods "2652  26";

454.27. Folkloras kopas VADĪTĀJS – profesijas kods "2652  27";

454.28. Mūzikas teorijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2652  28".

2.27.3. Atsevišķās grupas
"2653  Dejotāji un horeogrāfi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

455. Šie vecākie speciālisti iecer un rada dejas vai dejo, organizē un vadadeju kolektīva darbu, dejo muzikālos pasākumos, ielās, klubos, cirkā un tamlīdzīgās vietās.

456. Atsevišķajā grupā "2653  Dejotāji un horeogrāfi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iecerēt un radīt dejas, kas ar attiecīgiem soļiem, kustībām atspoguļo vēsturi, tēmu, ideju, garastāvokli; izpildīt dejas solo, divatā ar partneri vai deju kolektīvā; organizēt un vadīt deju kolektīva darbu; veikt horeogrāfa, deju kolektīva vadītāja, repetitora darbu, kā arī dejot teātros, aktiermākslas grupās un kolektīvos, kuri savā darbībā izmanto horeogrāfiju, īstenot kultūrizglītības konkrētos projektus; dejot solo vai divatā ar partneri, vai arī deju grupās klubos, estrādē; izdomāt un radīt horeogrāfijas iestudējumus; ar horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību paust idejas un realizēt radošus projektus; piedalīties horeogrāfijas mākslas attīstības procesos; pārzināt un orientēties izvēlētajā dejas mākslas žanrā, to izkopt un pilnveidot; orientēties dejas mākslas stilu un žanru daudzveidībā; apgūt teorētiskās zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas dejas tehnikās; vadīt citus darbiniekus.

457. Atsevišķās grupas "2653  Dejotāji un horeogrāfi" profesijas:

457.1. Baleta SOLISTS – profesijas kods "2653  01";

457.2. DEJOTĀJS – profesijas kods "2653  02";

457.3. HOREOGRĀFS – profesijas kods "2653  03";

457.4. Baleta MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2653  04";

457.5. Baleta REPETITORS – profesijas kods "2653  05";

457.6. BALETMEISTARS – profesijas kods "2653  06";

457.7. Baleta režisors – profesijas kods "2653  07";

457.8. Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS – profesijas kods "2653  08";

457.9. Baleta trupas VADĪTĀJS – profesijas kods "2653  09";

457.10. Deju kopu VADĪTĀJS – profesijas kods "2653  10";

457.11. Deju ansambļa VADĪTĀJS – profesijas kods "2653  11";

457.12. Deju kolektīva VADĪTĀJS – profesijas kods "2653  12".

2.27.4. Atsevišķās grupas
"2654  Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

458. Šie vecākie speciālisti vada filmēšanu, televīzijas, radio vai skatuves uzvedumus.

459. Atsevišķajā grupā "2654  Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt scenāriju, lai pamatoti raksturotu aktieru māksliniecisko pārvēršanos, skaidrotu aktiera tēlošanas, kā arī visa dramatiskā uzveduma veidošanas metodes darbam teātrī, televīzijā, radio vai kino, pieņemt galīgo lēmumu par aktieru izvēli, kostīmiem, skaņas un gaismas efektiem u.c.; piedalīties audiovizuālo darbu veidošanā, sadarbībā ar scenāristu vai žurnālistu izstrādājot audiovizuālā darba radošo koncepciju, un darboties radošajā komandā kopīgi ar operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaņu režisoru, stilistu, grimētāju, apgaismotāju un citiem tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, veidojot audiovizuālo darbu; atbilstoši radošajai koncepcijai realizēt optimālu audiovizuālā darba risinājumu; veikt kvalitatīvu uzņemšanas objekta fiksāciju un sadarbībā ar videoinženieri veikt videomateriāla pēcapstrādi un montāžu; lietotāja līmenī pārzināt video režijas daudzkameru komutācijas pulti, dažādu videoefektu pielietošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, dramaturģijas pamatprincipus, inscenējuma veidošanu, darbu ar aktieriem, dažādu žanru video estētiku, dažādus audiovizuālo darbu formātus, videomontāžas principus, dokumentālā un mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu; izstrādāt sadarbībā ar raidījuma scenārija autoru, raidījuma vadītāju raidījuma koncepciju, nodrošinot tā satura atbilstību augstam žurnālistikas standartam saskaņā ar vispārpieņemtajiem plašsaziņas līdzekļu darbības principiem – neatkarība, objektivitāte, viedokļu daudzveidība; plānot raidījuma realizēšanas un attīstības posmus, veikt raidījuma darbu, termiņu, resursu plānošanu, koordinēšanu un kontroli; plānot raidījuma veidotāju komandas darba apspriedes; atbilstoši raidījuma koncepcijai realizēt optimālu raidījuma risinājumu; sekot raidījuma plānu izpildei, analizēt rezultātus, izstrādāt priekšlikumus, veikt korekcijas esošajos plānos, sagatavot raidījuma atskaites; vadīt raidījuma dokumentēšanu, koordinēt interaktivitāti ar klausītājiem par raidījuma formātu un tajā aplūkotajām tēmām; vadīt citus darbiniekus.

460. Atsevišķās grupas "2654  Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti" profesijas:

460.1. Kinofilmas DIREKTORS – profesijas kods "2654  01";

460.2. Radiouzveduma DIREKTORS – profesijas kods "2654  02";

460.3. Izrādes DIREKTORS – profesijas kods "2654  03";

460.4. Televīzijas uzveduma DIREKTORS – profesijas kods "2654  04";

460.5. Izrādes REŽISORS – profesijas kods "2654  05";

460.6. Kinofilmas REŽISORS – profesijas kods "2654  06";

460.7. Skaņu REŽISORS – profesijas kods "2654  07";

460.8. Kustību REŽISORS – profesijas kods "2654  08";

460.9. REŽISORA ASISTENTS – profesijas kods "2654  09";

460.10. Dramatisko kopu VADĪTĀJS – profesijas kods "2654  10";

460.11. Amatierteātra kolektīva VADĪTĀJS – profesijas kods "2654  11";

460.12. Televīzijas REŽISORS – profesijas kods "2654  12";

460.13. Televīzijas un kino PRODUCENTS – profesijas kods "2654  13";

460.14. Televīzijas/ radio raidījuma PRODUCENTS – profesijas kods "2654  14".

2.27.5. Atsevišķās grupas
"2655  Aktieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

461. Šie vecākie speciālisti atveido lomas.

462. Atsevišķajā grupā "2655  Aktieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– lasīt dzejoļus vai replikas, tēlot lomu dramatiskajos uzvedumos teātrī, televīzijā, radio vai filmās; stāstīt stāstus vai lasīt literārus darbus; piedalīties izrāžu, koncertu un citu skatuves mākslas veidu iestudēšanā un izrādīšanā; sadarbībā ar citiem speciālistiem (režisoriem, horeogrāfiem, aktieriem,) izstrādāt un atveidot lomu masu skatos dramatiskajos vai horeogrāfiskajos uzvedumos teātrī, televīzijā, radio, ielas performancēs vai filmās ar estētiskās un mākslinieciskās vērtības pamatpazīmēm.

463. Atsevišķās grupas "2655  Aktieri" profesijas:

463.1. AKTIERIS (piektā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "2655  01";

463.2. Leļļu teātra AKTIERIS – profesijas kods "2655  02";

463.3. AKTIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "2655  03".

2.27.6. Atsevišķās grupas
"2656  Radio, televīzijas un citu mediju diktori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

464. Šie vecākie speciālisti lasa ziņas vai citus ziņojumus radio, televīzijā, teātrī un citās vietās.

465. Atsevišķajā grupā "2656  Radio, televīzijas un citu mediju diktori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– lasīt jaunākos un citus ziņojumus radio un televīzijā; pieteikt aktierus vai cilvēkus, kurus intervē radio, televīzijā, teātros, klubos un citās vietās; publiski intervēt personas radio, televīzijā.

466. Atsevišķās grupas "2656  Radio, televīzijas un citu mediju diktori" profesijas:

466.1. Televīzijas DIKTORS – profesijas kods "2656  01";

466.2. Radio DIKTORS – profesijas kods "2656  02";

466.3. DISKŽOKEJS – profesijas kods "2656  03";

466.4. Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS – profesijas kods "2656  04";

466.5. KONFERANSJĒ – profesijas kods "2656  05";

466.6. Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS – profesijas kods "2656  06";

466.7. SUFLIERIS – profesijas kods "2656  07".

2.27.7. Atsevišķās grupas
"2659  Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

467. Šie vecākie speciālisti izklaidē publiku cirkos un citās vietās, izpildot dažādus priekšnesumus.

468. Atsevišķajā grupā "2659  Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izpildīt izklaidējošus trikus un stāstīt uzjautrinošus atgadījumus; demonstrēt trikus, roku veiklību, hipnozes mākslu; izpildīt sarežģītus akrobātiskus, vingrošanas un žonglēšanas trikus; dresēt dzīvniekus un piedalīties ar tiem priekšnesumos.

469. Atsevišķās grupas "2659  Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki" profesijas:

469.1. AKROBĀTS – profesijas kods "2659  01";

469.2. Cirka MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2659  02";

469.3. Striptīza MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2659  03";

469.4. KLAUNS – profesijas kods "2659  04";

469.5. KOMIĶIS – profesijas kods "2659  05";

469.6. HIPNOTIZĒTĀJS – profesijas kods "2659  06";

469.7. ILUZIONISTS – profesijas kods "2659  07";

469.8. IMITĒTĀJS – profesijas kods "2659  08";

469.9. ŽONGLIERIS – profesijas kods "2659  09";

469.10. Burvju MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2659  10";

469.11. Triku MEISTARS – profesijas kods "2659  11";

469.12. Leļļu MEISTARS – profesijas kods "2659  12";

469.13. DRESĒTĀJS – profesijas kods "2659  13";

469.14. VēderRUNĀTĀJS – profesijas kods "2659  14".

3. Trešās pamatgrupas
"3  Speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

470. Šie speciālisti veic pēc satura līdzīgas tehniskās funkcijas, kas saistītas ar zinātnisko, sociālo, valstisko, komerciālo vai māksliniecisko koncepciju, principu, likumu un metožu sagatavošanu un lietošanu, kā arī vada attiecīga līmeņa mācības. Speciālisti strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

471. Pamatgrupas "3  Speciālisti" profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehnisko darbību, kas attiecas uz koncepciju un pētīšanas metožu sagatavošanu un lietošanu dabas, medicīnas, lauksaimniecības un sabiedrisko zinātņu jomās, kā arī inženierzinātnēs un humanitārajās zinātnēs; veikt dažādu tehnisko darbību tirdzniecības, finanšu, pārvaldes jomā, lai panāktu dažu valsts likumu un lēmumu iedarbīgu izmantošanu; darboties ar mākslu un sportu saistītā sociālajā jomā; īstenot dažas reliģiskās darbības funkcijas.

472. Pamatgrupas "3  Speciālisti" profesijas klasificētas šādās apakšgrupās:

472.1. apakšgrupa "31  Zinātnes un inženierzinātņu speciālisti";

472.2. apakšgrupa "32  Veselības aprūpes jomas speciālisti";

472.3. apakšgrupa "33  Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti";

472.4. apakšgrupa "34  Juridisko, sociālo, kultūras lietu un tām radniecīgu lietu speciālisti";

472.5. apakšgrupa "35  Informācijas tehnoloģiju jomas speciālisti".

473. Apakšgrupas "31  Zinātnes un inženierzinātņu speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

473.1. mazā grupa "311  Fizikas un inženierzinātņu speciālisti";

473.2. mazā grupa "312  Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi";

473.3. mazā grupa "313  Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti";

473.4. mazā grupa "314  Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti";

473.5. mazā grupa "315  Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti".

474. Apakšgrupas "32  Veselības aprūpes jomas speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

474.1. mazā grupa "321  Medicīnas un farmācijas speciālisti";

474.2. mazā grupa "322  Medicīnas māsu speciālisti";

474.3. mazā grupa "323  Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti";

474.4. mazā grupa "324  Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti";

474.5. mazā grupa "325  Citi veselības aprūpes jomas speciālisti".

475. Apakšgrupas "33  Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

475.1. mazā grupa "331  Finanšu un matemātikas speciālisti";

475.2. mazā grupa "332  Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki";

475.3. mazā grupa "333  Komercpakalpojumu speciālisti";

475.4. mazā grupa "334  Administratīvie un specializētie sekretāri";

475.5. mazā grupa "335  Valsts varas īstenošanas speciālisti".

476. Apakšgrupas "34  Juridisko, sociālo un kultūras lietu un tām radniecīgu lietu speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

476.1. mazā grupa "341  Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti";

476.2. mazā grupa "342  Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti";

476.3. mazā grupa "343  Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti".

477. Apakšgrupas "35  Informācijas tehnoloģiju speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

477.1. mazā grupa "351  Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti";

477.2. mazā grupa "352  Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti".

3.1. Mazās grupas
"311  Fizikas un inženierzinātņu speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

478. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar zinātniskās pētniecības darbību vai ar praktisko koncepciju, principu un darba metožu lietošanu fizikas zinātnēs, kā arī inženierzinātnēs, tehniskās rasēšanas nozarēs.

479. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "311  Fizikas un inženierzinātņu speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

479.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; ēku un inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas metodes, mērījumu veikšanā nodrošināmo precizitāti un kadastrālajai vērtēšanai nepieciešamos tehniskos datus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

479.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

479.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par ēku un inženierbūvju kvalitatīvu kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

479.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

480. Mazās grupas "311  Fizikas un inženierzinātņu speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

480.1. atsevišķā grupa "3111  Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti";

480.2. atsevišķā grupa "3112  Būvniecības speciālisti";

480.3. atsevišķā grupa "3113  Elektrotehnikas speciālisti";

480.4. atsevišķā grupa "3114  Elektronikas speciālisti";

480.5. atsevišķā grupa "3115  Inženiermehānikas speciālisti";

480.6. atsevišķā grupa "3116  Inženierķīmijas speciālisti";

480.7. atsevišķā grupa "3117  Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti";

480.8. atsevišķā grupa "3118  Rasētāji";

480.9. atsevišķā grupa "3119  Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti".

3.1.1. Atsevišķās grupas
"3111  Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

481. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbiem ķīmijas, fizikas, ģeoloģijas, ģeofizikas, meteoroloģijas un astronomijas nozarē, kā arī ar šo pētniecības darbības rezultātu lietošanu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs.

482. Atsevišķajā grupā "3111  Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt paraugus, gatavot materiālus un iekārtas eksperimentiem, veikt izmēģinājumus un pētījumus; piedalīties mēģinājumu un pētniecības darbu gatavošanā un īstenošanā; atbilstoši instrukcijām gatavot vispusīgus aprēķinus par materiāliem, to daudzumu, cenām, kā arī par darba patēriņu, kas nepieciešams projekta īstenošanai; lietot tehniskās iemaņas darba procesā; organizēt pētniecības iekārtu apkalpi un remontu; veikt ķīmisko sintēzi vai tās daļu, ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un tehniskās dokumentācijas prasībām vai vadošā speciālista norādēm.

483. Atsevišķās grupas "3111  Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti" profesijas:

483.1. Astronomijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111  01";

483.2. Fizikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111  02";

483.3. Ģeofizikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111  03";

483.4. Ģeoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111  04";

483.5. Ķīmijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111  05";

483.6. Meteoroloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111  06";

483.7. Okeanogrāfijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111  07";

483.8. Ķīmijas un fizikas LABORANTS – profesijas kods "3111  08";

483.9. Metroloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111  09";

483.10. Hidroloģijas tehniķis – profesijas kods "3111  10";

483.11. Hidrogrāfijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111  11".

3.1.2. Atsevišķās grupas
"3112  Būvniecības speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

484. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu būvniecībā, kā arī ar civilo un rūpniecības ēku un tamlīdzīgu būvobjektu ūdens padeves, attīrīšanas iekārtu, tiltu, ceļu un lidostu projektēšanu, konstruēšanu, būvniecību, ekspluatāciju, aprūpi un remontu, veic būvju, tai skaitā ēku un inženierbūvju, kadastrālo uzmērīšanu, lai iegūtu datus par kadastrālās uzmērīšanas objektu, inspicē jaunas vai jau esošas dzīvojamās ēkas, rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas un citas celtnes un būves, lai nodrošinātu būvnormatīvu un būvniecības noteikumu, apstiprināto plānu, specifikāciju un standartu, pretugunsgrēka aizsardzības nolikumu un citu normatīvu ievērošanu, izlūko ugunsgrēku vietas, konstatē to cēloņus, sniedz ieteikumus.

485. Atsevišķajā grupā "3112  Būvniecības speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt grunts un būvmateriālu pārbaudi lauka vai laboratorijas apstākļos vai sniegt palīdzību šo darbu izpildē; sniegt tehnisko palīdzību celtņu un citu būvkonstrukciju vai būvlaukumu inspicēšanā vai inspicēšanas pārskatu gatavošanā; iepazīstināt arhitektus un celtniekus ar būvlaukumu, lai panāktu garantētu materiālu un darba standartu atbilstību; izstrādāt ceļamo objektu projektus, darba zīmējumus; lietot tehniskos būvniecības principus un praktiskās atziņas, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; gatavot vispusīgus datus par projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu un darba patēriņu un aprēķinus pēc spēkā esošajām instrukcijām; organizēt ietaišu aprūpi un remontu; veikt konkrētu ēku inženiertīklu montāžas darbu organizēšanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju, objekta realizācijas līguma nosacījumiem; organizēt ceļu būves konkrēta iecirkņa darbu īstenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju un ceļu būves darbu vadītāja norādījumiem; vadīt atsevišķu inženiertīklu montāžas darbu veidu un apjomu strādnieku posmus; vadīt ceļu būves strādnieku posmus atsevišķu darba apjomu veikšanai; izpildīt apdares darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās; lasīt rasējumus, izplānot veicamā darba operācijas un darba vietu; izvēlēties instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši projektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām; plānot to piegādi, novietojumu un glabāšanu būvobjektā; saskaņot savu darbu ar visu projekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku darbu veikšanas kārtību un grafiku; veikt ģeodēziskos uzmērījumus un ģeodēzisko kontroli; rūpēties, lai darbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām un izdevumi iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; veikt nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba aizsardzībai objektā; izgatavot nepieciešamo izpilddokumentāciju; sagatavot un iesniegt vadībai nepieciešamās atskaites; veikt ēku un inženierbūvju kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu; sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem; sagatavot administratīvos aktus; konsultēt apmeklētājus; piedalīties priekšlikumu izstrādē industriālā mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai; piedalīties iesniegto būvprojektu izvērtēšanā, saskaņošanā un akceptēšanā; piedalīties vienotas informatīvās bāzes izveidē par esošajām un projektējamām apakšzemes inženierkomunikācijām; konsultēt uzņēmumus, kas veic būvniecības un montāžas darbus, par likumu, normatīvu izpratni un ievērošanu būvniecībā, nodrošinot celtņu kvalitāti un drošību; inspicēt rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas, kinoteātrus un citas būves, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās un tā likvidēšanas iespējas; konsultēt ugunsgrēka signalizācijas montāžas, ugunsdrošo materiālu un transportēšanas līdzekļu izvēlē; izlūkot ugunsgrēka vietas un noteikt ugunsgrēka cēloņus; organizēt konkrētu ikdienas darbu izpildi ceļu būvniecības jomā; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; vadīt ceļu uzturēšanas darbus konkrētu darba apjomu veikšanai pēc darbu vadītāja norādījumiem; organizēt uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves) avārijas dienesta dežūru nodrošināšanu un remontdarbus (piemēram, asfaltbetona seguma remontu un frēzēšanu, bruģakmens ieklāšanu un iesēdumu remontu, profilēto metāla barjeru uzstādīšanu un remontu, triecienabsorbējošu sistēmu remontu, norobežojošā stiepļu žoga uzstādīšanu un remontu, metāla durvju izgatavošanu, uzstādīšanu un remontu, metāla un dzelzsbetona margu remontu, mākslīgo būvju konusu remontu un to nostiprināšanu, deformācijas šuvju remontu un izbūvi, kāpņu remontu, lietusūdens pieņēmēju restu, kolektoru un aku tīrīšanu, izbūvi un remontu, atbalsta sienu remontu, margu tīrīšanu, krāsošanu, uzstādīšanu un remontu, bērnu ratiņu nobrauktuvju izbūvi un remontu, nogāžu izskalojumu remontu, grīdas flīžu ieklāšanu un remontu); organizēt ceļu satiksmes negadījumu seku likvidācijas darbus; organizēt sniega izvešanu no mākslīgām būvēm, smilts un nogulšņu savākšanu no mākslīgām būvēm un ielām, zāles pļaušanas darbus, metināšanas darbus un atkritumu urnu uzstādīšanu; veikt iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inženierkomunikācijas), izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu; noteikt atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidus un apjomu; izvēlēties materiālus, instrumentus un aprīkojumu inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plānot to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā; saskaņot savu darbu ar visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem; veikt betona un dzelzsbetona konstrukciju izgatavošanu (t.sk. izveidot pamatni, izgatavot veidņu konstrukcijas un stiegrojumu, ievietot būvizstrādājumus un detaļas, veikt konstrukciju betonēšanu, betona virsmas apstrādi, betona kopšanu cietēšanas laikā, konstrukciju atveidņošanu) ēku, autoceļu, dzelzceļu un hidrotehnisko būvju būvniecības darbos vai izgatavot betona būvizstrādājumus uzņēmuma ražotnē; atbilstoši tehniskajam uzdevumam organizēt sausās būves montāžas darbus, vadīt sausās būves montētāju darbu un veikt ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdas konstrukciju, logu, durvju un citu konstrukciju montāžu ar sausās būves tehnoloģijām, ievērojot un nodrošinot būvfizikālās un dizaina projekta prasības.

486. Atsevišķās grupas "3112  Būvniecības speciālisti" profesijas:

486.1. Būvniecības KALKULĒTĀJS – profesijas kods "3112  01";

486.2. Ēku būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  02";

486.3. Mērniecības būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  03";

486.4. Uzraudzības būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  04";

486.5. Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  05";

486.6. Meliorācijas būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  06";

486.7. Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  07";

486.8. Bagarēšanas būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  08";

486.9. Konstrukciju būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  09";

486.10. Hidroloģijas būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  10";

486.11. Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  11";

486.12. Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  12";

486.13. Pazemes darbu būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  13";

486.14. Arhitektūras tehniķis – profesijas kods "3112  14";

486.15. ĢeoTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  15";

486.16. Ceļu būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112  16";

486.17. Apdares darbu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  17";

486.18. Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3112  18";

486.19. Industriālās apbūves SPECIĀLISTS – profesijas kods "3112  19";

486.20. Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3112  20";

486.21. Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS – profesijas kods "3112  21";

486.22. Ugunsdrošības INSPEKTORS – profesijas kods "3112  23";

486.23. Ugunsdrošības TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  25";

486.24. Civilās aizsardzības TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  26";

486.25. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  27";

486.26. Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3112  29";

486.27. Nomnieku KOORDINATORS – profesijas kods "3112  30";

486.28. Ceļu MEISTARS – profesijas kods "3112  31";

486.29. Ceļu MEISTARA PALĪGS – profesijas kods "3112  32";

486.30. Mākslīgo būvju MEISTARS – profesijas kods "3112  33";

486.31. Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  34";

486.32. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  35";

486.33. Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  36";

486.34. Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  37";

486.35. Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  38";

486.36. Betonēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  39";

486.37. Sausās būves TEHNIĶIS – profesijas kods "3112  40";

486.38. Būvdarbu projekta VADĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3112  41".

3.1.3. Atsevišķās grupas
"3113  Elektrotehnikas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

487. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektrotehnikas jomā, kā arī ar elektropievades ierīkošanu, ietaišu un sadales sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, ieviešanu, lietošanu, tehnisko apkopi un remontu.

488. Atsevišķā grupā "3113  Elektrotehnikas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt palīdzību tehniskos darbos ar elektriskām ietaisēm vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanā un pilnveidošanā; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot elektriskās instalācijas rasējumus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgus aprēķinus par materiāliem un darba izdevumiem, kas nepieciešami elektrības sistēmu un ierīču izgatavošanai un ieviešanai; veikt tehniskās funkcijas elektrosistēmu un ierīču ražošanā, ieregulēšanā, tehniskajā apkopē, instalācijas lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai garantētu drošu darbību, kā arī atbilstību spēkā esošajām instrukcijām un norādījumiem; izmantot elektronikas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt elektrisko iekārtu montāžu, apkalpošanu un remontu; organizēt un vadīt nepieciešamos mērījumus un elektroiekārtu regulēšanu; organizēt un vadīt iekšējo instalāciju, kabeļu līniju, gaisvada elektrolīniju un piekarkabeļu montāžu; izstrādāt elektroietaišu projektus; plānot, organizēt un veikt elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju; izsniegt rakšanas darbu atļaujas; iezīmēt planšetēs jaunas apgaismojuma kabeļu līnijas; izgatavot planšetu kopijas pazemes komunikāciju uzrādīšanai un to skiču iesniegšanai būvdarbu objektos; ja nepieciešams, veikt kontrolmērījumus kabeļu piesaistēm; konstruēt jaunas planšetes; veikt materiālu kopēšanas darbus, uzraudzīt aģentūras tehnisko arhīvu un materiālu izsniegšanas kārtību.

489. Atsevišķās grupas "3113  Elektrotehnikas speciālisti" profesijas:

489.1. Elektrības KALKULĒTĀJS – profesijas kods "3113  01";

489.2. ElektroTEHNIĶIS – profesijas kods "3113  02";

489.3. Elektroapgaismes TEHNIĶIS – profesijas kods "3113  03";

489.4. Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS – profesijas kods "3113  04";

489.5. Elektriskās vilces TEHNIĶIS – profesijas kods "3113  05";

489.6. Elektrosistēmas TEHNIĶIS – profesijas kods "3113  06";

489.7. Augstsprieguma TEHNIĶIS – profesijas kods "3113  07";

489.8. Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS – profesijas kods "3113  08";

489.9. ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists) – profesijas kods "3113  09";

489.10. Tehniskais SPECIĀLISTS – profesijas kods "3113  10";

489.11. Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3113  11".

3.1.4. Atsevišķās grupas
"3114  Elektronikas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

490. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektronikas un telekomunikāciju nozarē, kā arī ar elektronisko iekārtu un elektronisko sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, komunikāciju lietošanu, uzraudzību un remontu.

491. Atsevišķajā grupā "3114  Elektronikas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar elektronikas iekārtām un to izmēģinājuma paraugu izpēti un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot elektronisko shēmu rasējumus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgu materiālu un darba patēriņa aprēķinu nepieciešamo elektronisko iekārtu izgatavošanai un ieviešanai; sniegt tehnisku palīdzību elektronisko sistēmu izgatavošanā, lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību un atbilstību standartiem un norādījumiem; piemērot tehniskos elektronikas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko komunikāciju sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, montāžu, programmēšanu, trenēšanu un apkalpošanu; pārbaudīt, remontēt, regulēt signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtas; veikt elektromontāžas darbus, mērījumus un ierakstus speciālos žurnālos; izgatavot, montēt, regulēt, remontēt, uzstādīt, testēt un apkalpot elektroniskās iekārtas; programmēt un apkalpot elektroniskās sistēmas; veikt kabeļu instalācijas.

492. Atsevišķās grupas "3114  Elektronikas speciālisti" profesijas:

492.1. Elektronikas KALKULĒTĀJS – profesijas kods "3114  01";

492.2. Elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114  02";

492.3. Elektronikas/ kontrolmēraparātu TEHNIĶIS – profesijas kods "3114  03";

492.4. Aerokosmisko/ iekārtu elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114  04";

492.5. Informātikas/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114  05";

492.6. Pusvadītāju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114  06";

492.7. Televīzijas komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114  07";

492.8. Telefona komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114  08";

492.9. Telegrāfa komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114  09";

492.10 Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS – profesijas kods "3114  10";

492.11. Elektronisko komunikāciju SPECIĀLISTS – profesijas kods "3114  11";

492.12. Elektronikas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3114  12";

492.13. Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS – profesijas kods "3114  13".

3.1.5. Atsevišķās grupas
"3115  Inženiermehānikas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

493. Šie speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu inženiermehānikas nozarē, kā arī ar iekārtu un mehānisko ierīču projektēšanu, izgatavošanu, montāžu, lietošanu, uzraudzību un remontu, valdības un iestāžu vārdā inspicē energoietaišu, elektrotehnisko, siltumtehnisko rūpniecības objektu vai transportlīdzekļu lietošanu, lai konstatētu bīstamus un veselībai kaitīgus apstākļus transportlīdzekļu lietošanā, ražošanas produkcijas un pakalpojumu jomā, kā arī valdības nolikumu un lēmumu pārkāpumus, kas skar ražošanas teritoriju, transportlīdzekļu, mehānismu un iekārtu ekspluatāciju, vides piesārņošanas un kaitīgo vielu glabāšanas aspektus.

494. Atsevišķajā grupā "3115  Inženiermehānikas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar mehānisko iekārtu, ierīču, to mezglu, izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot ierīču un mehānisko iekārtu, aparātu un to mezglu maketus; lietojot speciālas datorprogrammas, konstruēt detaļas un mezglus, projektēt to izgatavošanas un montāžas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām automatizētos ciparu programmas vadības darbgaldus; uzraudzīt mehāniķu, iekārtu atslēdznieku un izstrādājumu montētāju darbu; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgus materiālu un darba patēriņa aprēķinus; saskaņā ar spēkā esošajām instrukcijām un norādījumiem īstenot tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu, aparatūras un to mezglu ražošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu; lietot tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; īstenot drošības prasības darbu uzraudzībā; izstrādāt siltumražojošo iekārtu, ēku siltumapgādes un siltumtīklu projektus; organizēt un izpildīt siltumražojošo un siltumapgādes iekārtu montāžu; veikt siltumtīklu būves un montāžas darbus; veikt mērījumus un procesu automātisko vadību; veikt siltumenerģētisko iekārtu ekspluatāciju un remontu; veikt mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos izmantojamo automātisko iekārtu projektēšanu, ieviešanu, uzstādīšanu un salikšanu; organizēt un veikt automātisko iekārtu apkalpošanas un remonta darbus; veikt mehatronisko sistēmu iestādīšanas, programmēšanas, mērīšanas un regulēšanas darbus; veikt automatizētos un datorizēti vadāmos tehnoloģiskos procesos izmantotu mehānisku, elektronisku un programmējamu vadības ierīču montāžu, tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu; vadīt un organizēt darbu automobiļu un to mezglu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tam radniecīgos uzņēmumos; sniegt konsultācijas automobiļu tirdzniecības uzņēmumos; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar aukstuma iekārtu un mehānisko ierīču izgatavošanu, montāžu, lietošanu, uzraudzību un remontu; veikt materiālu un darba patēriņa aprēķinus, risināt uzdevumus aukstuma iekārtu optimālā darba režīma sasniegšanai; nodarboties ar aukstuma iekārtu un sistēmu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, regulēšanu, apkalpošanu un komplektāciju, ievērojot jaunākos aukstumtehnikas attīstības sasniegumus; prast strādāt atbilstoši Eiropas standartu prasībām; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu aukstuma nozarē; organizēt un kontrolēt cilvēkiem un videi drošu aukstumiekārtu ekspluatāciju; veikt kvalitātes vadību un kontroli; noteikt lokomotīves agregātu darbības bojājumus un novērst tos vilciena braukšanas laikā; veikt vagonu tehniskās uzturēšanas, apkalpes un remonta darbus; nodrošināt vilcienu kustības grafika un vilcienu formēšanas plāna ievērošanu, kravu pieņemšanu un izsniegšanu, noformēt pārvadājumu dokumentus, saņemt tarifos paredzēto maksu; kontrolēt kravu iekraušanu un kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu; veikt vagonu komerciālo apskati, bīstamo un negabarīta kravu pārvadāšanu, starptautisko nolīgumu un robežu līgumu izpildi; izstrādāt pārkraušanas tehnoloģiju atbilstoši kravas īpašībām; organizēt un vadīt dokeru darbu; kontrolēt kravas pārkraušanas procesu; veikt transportlīdzekļu bojājumu identificēšanu, novērtēšanu, atjaunošanas izdevumu aprēķināšanu; noteikt bojājumu un lūzumu rašanās iemeslus; pārbaudīt izstrādājumu kvalitāti; piedalīties ceļu satiksmes negadījumu izpētē; veikt tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu; plānot un organizēt iekārtu montāžas un remonta darbus; nodrošināt darba aizsardzību iekārtu montāžas, ekspluatācijas un remonta laikā; konsultēt uzņēmumus par automobiļu, gaisa kuģu, citu transportlīdzekļu apkalpi un remontu; par pareizu valdības rīkojumu, normu tehnisko standartu ievērošanu un lietošanu, par pareizu jautājumu izpratni un rīcību ar ražojamo un realizējamo vai izmantojamo preču un pakalpojumu kvalitāti saistītu lēmumu un noteikumu ievērošanā; kā arī konsultēt uzņēmumus par pareizu valdības lēmumu izpratni higiēnas, sanitārijas, izejvielu tīrības un kvalitātes jautājumos, lauksaimniecības, pārtikas, medikamentu, parfimērijas un tamlīdzīgas produkcijas ražošanā un tirdzniecībā; pārbaudīt ekspluatācijā esošos transportlīdzekļus, lai konstatētu, vai tie atbilst valsts tehniskajiem standartiem; inspicēt transportlīdzekļu apkalpes un remonta vietas; konsultēt darba devējus un darbiniekus ražošanas apstākļu un rūpnieciskās vides drošuma jautājumos; kontrolēt pašvaldības normatīvo aktu ievērošanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā; konstatēt pārkāpumus; sastādīt administratīvos protokolus; pārbaudīt vizuāli transporta kravas tilpnes, pārkraušanas iekārtas, noliktavu tīrību; pārbaudīt svaru verifikācijas dokumentus, svarus, kravas dokumentus, kravas plombu un citu drošības nosacījumu izpildi, citu kravas fizisko aspektu, kas var būt būtiski no fitosanitārā viedokļa; pārbaudīt kravas identitāti un viendabīgumu (pārliecināties, vai auga vai auga produkta vai sugas veids atbilst saņemtajam vai izsniedzamajam fitosanitārajam sertifikātam); apskatīt vizuāli kravas, lai konstatētu kaitīgos organismus un citus fitosanitāro prasību aspektus (piemēram, augsnes vai iepriekš transportētas kravas atlikuma neesamību); ņemt un noformēt paraugus uzglabāšanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem; organizēt starptautiskos kravu pārvadājumus; izpētīt un analizēt tirgu, sadarboties ar citiem transporta uzņēmumiem; attīstīt klientu datubāzi un kravu pārvadājumu iespējas Latvijas teritorijā; veikt kuģu izvēli Ostas Valsts kontroles (OVK) inspekcijām Latvijas ostās; veikt Latvijas kuģu un jahtu radio boju reģistrāciju; veikt OVK inspekcijas Latvijas ostās ienākošajiem ārvalstu kuģiem; veikt Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto un reģistrējamo kuģu karoga valsts un tehnisko uzraudzību, ar to saistīto dokumentu sastādīšanu un kuģu apliecību sagatavošanu, atpūtas kuģu pārbaudi un komercdarbībai paredzēto kuģu tehnisko uzraudzību; sagatavot nepieciešamos pārskatus par kuģu inspekcijām OVK un karoga valsts kontroles ietvaros; veikt Latvijas karoga kuģu drošības operatīvo kontroli; veikt pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību starptautiskā drošības vadības kodeksa ieviešanas auditu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas kuģošanas sabiedrībās; veikt kuģu būves un modernizācijas projektu atzīšanu, veikt kuģu būves remonta darbu uzraudzību; veikt kuģu noturības, tilpības u.c. aprēķinu izstrādāšanu atzīšanai; veikt Latvijas kuģu būves un remonta uzņēmumu, kā arī aprīkojuma servisa staciju pārbaudi to sertifikācijas nolūkā; veikt ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu; plānot un organizēt ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžas un remonta darbus, nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžas, ekspluatācijas, apkalpošanas un remonta laikā.

495. Atsevišķās grupas "3115  Inženiermehānikas speciālisti" profesijas:

495.1. Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS – profesijas kods "3115  01";

495.2. Sausā doka PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "3115  02";

495.3. Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "3115  03";

495.4. Kuģu PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "3115  04";

495.5. Aeronautikas MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  05";

495.6. Mehānismu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  06";

495.7. Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  07";

495.8. Gaisa kondicionēšanas/ mehānismu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  08";

495.9. Automobiļu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  09";

495.10. Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  10";

495.11. Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  11";

495.12. Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  12";

495.13. Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  13";

495.14. Instrumentu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  14";

495.15. Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  15";

495.16. Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  16";

495.17. Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  17";

495.18. Eļļošanas/ mehānismu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  18";

495.19. Jūras/ mehānismu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  19";

495.20. Dzinēju/ mehānismu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  20";

495.21. Ostas/ mehānismu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  21";

495.22. Atomenerģijas/ mehānismu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  22";

495.23. Kuģu būves MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  23";

495.24. Motoru MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  24";

495.25. Atomenerģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  25";

495.26. Ceha/ iekārtu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  26";

495.27. Siltumenerģētikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  27";

495.28. Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  28";

495.29. Energosistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  29";

495.30. Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  30";

495.31. Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  31";

495.32. Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  32";

495.33. Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  33";

495.34. Mēriekārtu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  34";

495.35. Mašīnbūves TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  35";

495.36. Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3115  36";

495.37. MEHATRONIĶIS – profesijas kods "3115  37";

495.38. Autoapkopes SPECIĀLISTS – profesijas kods "3115  38";

495.39. Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  39";

495.40. Transporta vagonu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  40";

495.41. Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  41";

495.42. Kraušanas darbu VADĪTĀJS (stividors) – profesijas kods "3115  42";

495.43. Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  43";

495.44. Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  44";

495.45. Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  45";

495.46. Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  46";

495.47. Kuģa TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  47";

495.48. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS – profesijas kods "3115  48";

495.49. Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3115  49";

495.50. Gāzes iekārtu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115  50";

495.51. Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS – profesijas kods "3115  51";

495.52. Valsts/ tehniskās uzraudzības INSPEKTORS – profesijas kods "3115  52";

495.53. Energouzraudzības INSPEKTORS – profesijas kods "3115  53";

495.54. Tehniskās drošības INSPEKTORS – profesijas kods "3115  54";

495.55. Katlu uzraudzības INSPEKTORS – profesijas kods "3115  55";

495.56. Kuģošanas drošības INSPEKTORS – profesijas kods "3115  56";

495.57. Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS – profesijas kods "3115  57";

495.58. Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS – profesijas kods "3115  58";

495.59. Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS – profesijas kods "3115  59";

495.60. Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS – profesijas kods "3115  60";

495.61. Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS – profesijas kods "3115  61";

495.62. Dzelzceļa INSPEKTORS – profesijas kods "3115  62";

495.63. Tehniskais INSPEKTORS – profesijas kods "3115  63";

495.64. Kravas INSPEKTORS – profesijas kods "3115  64";

495.65. Dzelzceļa MEISTARS – profesijas kods "3115  65";

495.66. Mašīnbūves SPECIĀLISTS – profesijas kods "3115  66";

495.67. Aukstumtehnikas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3115  67";

495.68. Starptautisko kravu pārvadājumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3115  68";

495.69. Kuģu inspekciju KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "3115  69";

495.70. Kuģu kontroles INSPEKTORS – profesijas kods "3115  70".

3.1.6. Atsevišķās grupas
"3116  Inženierķīmijas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

496. Šie speciālisti veic tehniskus darbus, kas saistīti ar pētniecību ķīmijas nozarē, kā arī šai nozarē izmantojamo ierīču projektēšanu, izgatavošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu.

497. Atsevišķajā grupā "3116  Inženierķīmijas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar rūpniecisko ķīmijas procesu iekārtošanu vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēc pastāvošām instrukcijām un norādījumiem gatavot ķīmiskās rūpniecības iekārtu maketus; veikt ķīmijas rūpniecības iekārtu un konstrukciju ieviešanu, izmantošanu, uzraudzību un remontu; izmantot ķīmijas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; sniegt tehnisko palīdzību atsevišķos tehnoloģisko materiālu, ražojumu vai procesu aspektos; veikt ķīmiskas analīzes; veikt ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un citu normatīvo aktu prasībām; apkopot un izvērtēt analīžu rezultātus; sagatavot paraugus analīzes veikšanai; sekot izmantojamās aparatūras darba stāvoklim; apkopot materiālus un piedalīties atskaišu sagatavošanā, veikt metožu statistisku apstrādi; veikt starpproduktu un neiepakotu produktu paraugu vispusīgu pārbaudi atbilstoši apstiprinātajai dokumentācijai; veikt ķīmisko reaģentu, darba šķīdumu gatavošanu un kvalitātes kontroles analīzes.

498. Atsevišķās grupas "3116  Inženierķīmijas speciālisti" profesijas:

498.1. Ķīmijas KALKULĒTĀJS – profesijas kods "3116  01";

498.2. Inženierķīmijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3116  02";

498.3. Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS – profesijas kods "3116  03";

498.4. Ķīmisko procesu TEHNIĶIS – profesijas kods "3116  04";

498.5. Naftas TEHNIĶIS – profesijas kods "3116  05";

498.6. Ķīmijas LABORANTS – profesijas kods "3116  06";

498.7. Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3116  07";

498.8. Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3116  08".

3.1.7. Atsevišķās grupas
"3117  Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

499. Šie speciālisti veic tehniska rakstura uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu iežguves, kalnrūpniecības un metalurģijas nozarē, pilnveidojot cieto minerālu, naftas un gāzes ieguvju veidus, kā arī ar naftas un gāzes transporta un izmantošanas sistēmām un iekārtām un metāla rūdu ieguvi no raktuvēm.

500. Atsevišķajā grupā "3117  Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar metālu un jaunu sakausējumu īpašību pētīšanu un ražošanas procesu pilnveidošanu, dārgmetālu raudzes noteikšanu; meklēt jaunus minerālu, naftas un gāzes ieguves paņēmienus; veikt ģeoloģiskās un topogrāfiskās izlūkošanas tehniskos uzdevumus, plānojot naftas, gāzes un rūdas ieguves un transportēšanas sistēmas, minerālu un metālu apstrādes un rafinēšanas rūpnīcas; gatavot vispusīgus materiālu un darba patēriņa aprēķinus, kas nepieciešami minerālu, naftas, gāzes atradņu izpētei, šo produktu ieguvei un transportēšanai minerālu apstrādes rūpnīcās; izmantot, uzraudzīt un remontēt naftas un gāzes atradņu meklēšanas, ieguves, transportēšanas, aizsardzības, apstrādes iekārtas; lietot tehniskos kalnu raktuvju, naftas un gāzes ieguves, transportēšanas un uzraudzības paņēmienus, kā arī praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas.

501. Atsevišķās grupas "3117  Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti" profesijas:

501.1. Naftas un gāzes/ urbumu CEMENTĒTĀJS – profesijas kods "3117  01";

501.2. Urbumu SKĀBJOTĀJS – profesijas kods "3117  02";

501.3. Metalurģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3117  03";

501.4. Metālraudzes TEHNIĶIS – profesijas kods "3117  04";

501.5. Naftas un gāzes/ urbumu URBĒJS – profesijas kods "3117  05";

501.6. Proves/ raudzes noteicējs – profesijas kods "3117  06".

3.1.8. Atsevišķās grupas
"3118  Rasētāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

502. Šie speciālisti gatavo tehniskos rasējumus, kartes un zīmējumus, kartes un ilustrācijas pēc skicēm, veicot mērīšanu un izmantojot citus paņēmienus, kā arī kopē zīmējumus un rasējumus uz iespiedplatēm.

503. Atsevišķajā grupā "3118  Rasētāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un pārbaudīt darba rasējumus pēc skicēm un instrukcijām, ko sagatavojuši inženieri un projektētāji; strādāt ar rasēšanas skaitļotājiem, radot, pārveidojot un izgatavojot darba rasējumus skaitļu izteiksmē un uz papīra; strādāt ar citām ierīcēm, ar kurām darba rasējumus, kartes un citus zīmējumus atveido uz papīra un skaitļu izteiksmē; lietot stereoinstrumentus, vācot topogrāfijas datus analogu jeb skaitļu formā, kā arī izmantot šos un citus faktus, gatavojot un pētot topogrāfiskās, hidrogrāfiskās, vispārējās lietošanas un citas kartes; iekārtot un pārbaudīt ilustrācijas, kas paredzētas tehniskiem rakstu krājumiem, brošūrām, informācijas izdevumiem; kopēt rasējumus, zīmējumus; veikt ģeogrāfisko nosaukumu lauku apsekošanas darbus, ja nepieciešams, arī situācijas pārbaudi un punktu koordinātu noteikšanu un pārbaudi; vākt, apkopot, pārbaudīt un uzturēt darbam nepieciešamo informāciju; tehniski apstrādāt darba nodrošināšanai nepieciešamos materiālus; tehniski sagatavot datus karšu, ģeotelpisko datu, datubāzes, katalogu un vārdnīcu un tamlīdzīgām vajadzībām; ievadīt, tehniski apstrādāt, pārbaudīt un koriģēt informāciju datubāzē; kārtot, uzskaitīt un reģistrēt darbam nepieciešamos materiālus, literatūru un dokumentus; reģistrēt veiktos darbus un uzturēt aktuālus reģistrācijas žurnālus; ja nepieciešams, veikt vienkāršus kamerālos un lauka darbus toponīmu un ar tiem saistītās informācijas vākšanā, precizēšanā un aktualizācijā; veikt karšu lauku apsekošanas darbus un noformēt lauku darbu rezultātus; sastādīt, digitizēt un noformēt kartes; dešifrēt aerofotoainas vai ortofotokartes; veikt darbus, saistītus ar kartogrāfisko datubāzu aizpildīšanu un papildināšanu; izveidot un rediģēt digitālā augstuma modeļus; salīdzināt ortofotokartes ar agrāk izgatavotajām ortofotokartēm; labot kļūdas ortofotokartēs.

504. Atsevišķās grupas "3118  Rasētāji" profesijas:

504.1. RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  01";

504.2. Tehnikas ILUSTRĒTĀJS – profesijas kods "3118  02";

504.3. Arhitektūras RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  03";

504.4. Kartogrāfijas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  04";

504.5. Spiedveidnes RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  05";

504.6. Tehnikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  06";

504.7. Būvtehnikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  07";

504.8. Elektrosistēmu RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  08";

504.9. Elektronikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  09";

504.10. Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  10";

504.11. Kuģu/ tehnikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  11";

504.12. Mehānikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  12";

504.13. Aeronautikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  13";

504.14. Ģeoloģijas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  14";

504.15. Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  15";

504.16. Litogrāfijas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  16";

504.17. Topogrāfijas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118  17";

504.18. Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS – profesijas kods "3118  18";

504.19. Tehniskais REDAKTORS – profesijas kods "3118  19";

504.20. KARTOGRĀFS – profesijas kods "3118  20";

504.21. FOTOGRAMMETRISTS – profesijas kods "3118  21".

3.1.9. Atsevišķās grupas
"3119  Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

505. Šie speciālisti palīdz inženieriem produkcijas ražošanas inženiertehniskajās lietās, darba laika un kustības pētīšanā vai ražošanas pašizmaksas un apjoma aprēķinu gatavošanā.

506. Atsevišķajā grupā "3119  Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt datus un piedalīties tehniskos darbos, kas saistīti ar ražošanas metožu plānošanu, efektīvu, drošu un ekonomisku personāla, izejvielu un iekārtu izmantošanu un darbu veikšanas kārtības noteikšanu; veikt elektrotīklu darbības režīmu uzraudzību, regulēšanu un kontroli; vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu; piedalīties darbos, kas saistīti ar potenciālu nelaimes gadījumu analīzi, aizsardzības nodrošināšanu un drošas tehnoloģijas ieviešanu; vākt datus un palīdzēt ar būvniecības un arhitektūras projektu pašizmaksas, apjoma aprēķinu gatavošanu un pārbaudi saistītu tehnisku uzdevumu izpildē; veikt darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību atbilstoši kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem; spēt novērtēt darba vides riskus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos; veikt tehnoloģiskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; veikt materiāla un darba patēriņa aprēķinus; risināt darba procesā radušās problēmas un īstenot darba un vides aizsardzības prasības; veikt pārtikas tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli; atbildēt par ražošanas higiēnu un sanitāriju; organizēt un vadīt ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumus; orientēties un strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām; organizēt poligrāfijas produkcijas ražošanu; organizēt darba vietas, izkārtot tās; izvēlēties un aprēķināt ražošanā nepieciešamo materiālu apjomu, sastādīt pasūtījuma specifikāciju; noteikt adījuma tehnoloģiskos parametrus, adītās drānas, kuponu un detaļu defektus; izgatavot iespieddarba maketu; nodrošināt tehnoloģisko procesu norisi, izejvielu pieņemšanu, uzglabāšanu, kā arī higiēnas noteikumu ievērošanu; palīdzēt nodrošināt kvalitātes vadību un kontroli; izstrādāt sanitārās normas un programmas atsevišķiem ražošanas iecirkņiem; noformēt dokumentāciju; veikt ekonomiskos aprēķinus atbilstoši izvēlētajam tehnoloģijas un iekārtu veidam; piedalīties jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanā, jaunu produktu izstrādē, jaunu ražošanas iekārtu ražošanā un kvalitātes vadības sistēmas uzlabojumu izstrādē; atbildēt par ražošanas sanitāriju un personāla higiēnu, un darba aizsardzības ievērošanu darba vietā; prast strādāt ar ražošanas tehnoloģijām; izprast uzņēmuma normatīvi tehnisko dokumentāciju; organizēt ar projektiem saistīto dokumentu apriti saskaņā ar noteikto kārtību; projektu vadītāju uzdevumā piedalīties projektu tehniskajā vadībā; organizēt apaļkoku krautuves darbus; uzraudzīt apaļkoku zāģēšanu un nodrošināt zāģmateriālu šķirošanu, žāvēšanu un aizsardzību; izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju, režīmus un tehnoloģiskās kartes; koordinēt ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem noteikto prasību izpildi; sagatavot atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām; izstrādāt darba aizsardzības plānu; koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku; sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumus labiekārtojuma projektu izstrādei; konsultēt apmeklētājus jautājumos, kas saistīti ar tradicionālas pilsētvides saglabāšanu, aizsardzību un atjaunošanu; izvērtēt un saskaņot reklāmas un vizuālās informācijas izveides priekšlikumus; sniegt rakstiskus atzinumus; piedalīties iesniegto būvprojektu izvērtēšanā, saskaņošanā un akceptēšanā; apsekot aizsargājamos kultūras pieminekļus pirms jebkādu darbu sākšanas vai lai noskaidrotu kultūras pieminekļa saglabāšanas stāvokli; konstatēt laika gaitā radušās pārmaiņas; pārzināt situāciju tradicionālās pilsētvides dizaina objektu saglabāšanā un aizsardzībā; piedalīties izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas uzlabošanā un pilnveidošanā; kontrolēt izstrādājumu atbilstību pasūtītāja prasībām un kontrolēt prasību izpildi; kontrolēt tehnoloģisko operāciju izpildi; pārbaudīt ķīmisko, fizikālo, tehnisko, mehānisko un citu procesu norises, stāvokļa, kā arī kvalitātes kritēriju atbilstību tehniskajai un tehnoloģiskajai dokumentācijai un instrukcijām; reģistrēt konstatētās parametru novirzes; laboratoriski pārbaudīt tehnoloģiskā procesa norises; novērtēt sanitāro normu ievērošanu, apstrādājot pārtikas produktus, kontrolēt pārpalikumu iznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; noņemt pārtikas produktu un to izejvielu analīžu paraugus; veikt pārtikas produktu ķīmiskās, organoleptiskās un mikrobioloģiskās analīzes; aprēķināt un noformēt analīžu rezultātus; pārbaudīt pārtikas produktu kvalitātes atbilstību valsts standartu prasībām; plānot paraugu noņemšanas un analīžu grafikus; organizēt laboratorijas darbu analīžu veikšanai; piedalīties pārtikas ražošanas tehnoloģijas uzlabošanā un pilnveidošanā; kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu pārtikas apritē; ierīkot videonovērošanas sistēmas objektos; konfigurēt analogās un digitālās videonovērošanas iekārtas; ierīkot apsardzes signalizācijas sistēmas un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas objektos, novērst to bojājumus un veikt remonta darbus; remontēt apsardzes tehniskās sistēmas, drošības signalizācijas sistēmas un centralizētās apsardzes pults signalizācijas sistēmas, kā arī ierīkot šīs sistēmas objektos; plānot, organizēt, uzraudzīt un kontrolēt koka izstrādājumu ražošanu; veikt izejvielu, izejmateriālu un gatavās produkcijas pieņemšanu, kontrolējot gatavās produkcijas un tehnoloģiskā procesa atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajai dokumentācijai; sagatavot tehnisko dokumentāciju un rasējumus; strādāt ar kokapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām; apkalpot alus liešanas un dzesēšanas iekārtas; veikt alus liešanas un dzesēšanas iekārtu montāžu un demontāžu, tehniskās apkopes un remontu; veikt alus liešanas un dzesēšanas iekārtu sanitāro apstrādi; sniegt klientiem tehnisko atbalstu izbraukuma pasākuma ietvaros; izgatavot tekstilijas vai piedalīties tekstiliju ražošanā; koordinēt un plānot tekstiliju ražošanas ikdienas darbu norisi, nodrošinot kvalitatīva produkta izstrādi atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām; vadīt citus darbiniekus.

507. Atsevišķās grupas "3119  Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti" profesijas:

507.1. Metožu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  01";

507.2. Plānošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  02";

507.3. Ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  03";

507.4. Darba aizsardzības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119  04";

507.5. Nedatorizēto/ sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  05";

507.6. Telekomunikāciju/ darba normēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  06";

507.7. Izmaksu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  07";

507.8. Darba izpētes TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  08";

507.9. Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  09";

507.10. Elektrotīklu DISPEČERS – profesijas kods "3119  10";

507.11. TEHNOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3119  11";

507.12. Tehniskās informācijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  12";

507.13. Kvalitātes tehniķis – profesijas kods "3119  13";

507.14. Krimināllietu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  14";

507.15. Ieroču TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  15";

507.16. TEHNIĶIS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3119  16";

507.17. TEHNIĶIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3119  17";

507.18. Kokapstrādes TEHNOLOGS – profesijas kods "3119  18";

507.19. Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  19";

507.20. Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  20";

507.21. Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  21";

507.22. Tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119  22";

507.23. Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  23";

507.24. Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119  24";

507.25. Projektu ASISTENTS – profesijas kods "3119  25";

507.26. Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  26";

507.27. Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  27";

507.28. Darba aizsardzības KOORDINATORS – profesijas kods "3119  28";

507.29. Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā) – profesijas kods "3119  29";

507.30. EnergoDISPEČERS – profesijas kods "3119  30";

507.31. Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  31";

507.32. Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS – profesijas kods "3119  32";

507.33. Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS – profesijas kods "3119  33";

507.34. Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS – profesijas kods "3119  34";

507.35. Audumu PĀRBAUDĪTĀJS – profesijas kods "3119  35";

507.36. Kvalitātes konsultants – profesijas kods "3119  36";

507.37. Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS – profesijas kods "3119  37";

507.38. Produkcijas KONTROLIERIS – profesijas kods "3119  38";

507.39. Produkcijas drošuma INSPEKTORS – profesijas kods "3119  39";

507.40. Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS – profesijas kods "3119  40";

507.41. Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS – profesijas kods "3119  41";

507.42. Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119  42";

507.43. DISPEČERS (enerģētikā) – profesijas kods "3119  43";

507.44. TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  44";

507.45. Apsardzes sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  45";

507.46. Alus liešanas un dzesēšanas iekārtu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119  46";

507.47. Vērpto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119  47";

507.48. Austo tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119  48";

507.49. Adīto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119  49";

507.50. Neausto drānu un izstrādājumu ražošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119  50".

3.2. Mazās grupas
"312  Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

508. Šie speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē ieguves un apstrādes rūpniecības un būvniecības ražošanas procesus.

509. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "312  Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi" atbilstošās atsevišķajās grupās:

509.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

509.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; prast rīkoties ar pārtikas produktu kontroles laboratorijās lietojamām iekārtām un aparātiem; orientēties pārtikas produktu kvalitātes nodrošināšanas standartos un tehniskajos noteikumos, orientēties pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas procesos;

509.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

509.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

510. Mazās grupas "312  Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

510.1. atsevišķā grupa "3121  Ieguves rūpniecības uzraugi";

510.2. atsevišķā grupa "3122  Apstrādes rūpniecības uzraugi";

510.3. atsevišķā grupa "3123  Būvniecības uzraugi".

3.2.1. Atsevišķās grupas
"3121  Ieguves rūpniecības uzraugi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

511. Šie speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē ieguves rūpniecības ražošanas procesus karjeros un raktuvēs.

512. Atsevišķajā grupā "3121  Ieguves rūpniecības uzraugi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu karjeros; izstrādāt metodes un organizēt pasākumus, lai uzlabotu produktivitāti; risināt tehniskā personāla darba problēmas; sniegt ziņojumus un citu informāciju ieguves rūpniecības vadītājiem par darba rezultātiem; noteikt raktuvju vai karjeru personāla un nepieciešamās materiālās vērtības; apmācīt un vadīt citus darbiniekus.

513. Atsevišķās grupas "3121  Ieguves rūpniecības uzraugi" profesijas:

513.1. Ieguves rūpniecības UZRAUGS – profesijas kods "3121  01";

513.2. Karjera UZRAUGS – profesijas kods "3121  02".

3.2.2. Atsevišķās grupas
"3122  Apstrādes rūpniecības uzraugi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

514. Šie speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē apstrādes rūpniecības ražošanas procesus.

515. Atsevišķajā grupā "3122  Apstrādes rūpniecības uzraugi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu apstrādes rūpniecības uzņēmumos; organizēt un plānot ikdienas darbu attiecībā uz darba plāniem, ekonomiku, darba un vides aizsardzību; sagatavot tāmes, nepieciešamos dokumentus un ziņojumus; nodrošināt ražošanas procesu ar nepieciešamajiem materiāliem; nodrošināt darbinieku darba aizsardzību darba vietā; instruēt un apmācīt jaunos darbiniekus; vadīt citus darbiniekus.

516. Atsevišķās grupas "3122  Apstrādes rūpniecības uzraugi" profesijas:

516.1. Apstrādes rūpniecības UZRAUGS – profesijas kods "3122  01";

516.2. Montāžu UZRAUGS – profesijas kods "3122  02";

516.3. Ražošanas VADĪTĀJS – profesijas kods "3122  03".

3.2.3. Atsevišķās grupas
"3123  Būvniecības uzraugi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

517. Šie speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē būvniecības un ēku, ceļu un citu celtņu un būvju remontu ražošanas procesus.

518. Atsevišķajā grupā "3123  Būvniecības uzraugi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu būvniecības uzņēmumos; organizēt un plānot ikdienas darbu; nodrošināt būvniecības procesu ar nepieciešamajiem materiāliem un cilvēkresursiem; nodrošināt celtņu kvalitāti un drošību; pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās un nodošanai sagatavotās būves atbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti, drošību un drošības zonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus; instruēt un apmācīt jaunos darbiniekus; vadīt citus darbiniekus.

519. Atsevišķās grupas "3123  Būvniecības uzraugi" profesijas:

519.1. Būvuzraugs – profesijas kods "3123  01";

519.2. Ceļu būvUZRAUGS – profesijas kods "3123  02";

519.3. Tiltu būvUZRAUGS – profesijas kods "3123  03".

3.3. Mazās grupas
"313  Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

520. Šie speciālisti vada, kontrolē un uzrauga komutatorus, datorizētas kontroles sistēmas, elektrostacijas, vairāku funkciju procesa kontroles mašīnas, meža apsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meža mašīnas un uztur tvaika dzinējus, turbīnas, katlus, termokrāsnis, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens sūkņu stacijas un citas iekārtas.

521. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "313  Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

521.1. zina: apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

521.2. prot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

521.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par noteiktā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem, iekārtām un mašīnām; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par drošības noteikumu izpildi; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

521.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

522. Mazās grupas "313  Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

522.1. atsevišķā grupa "3131  Elektrostaciju operatori";

522.2. atsevišķā grupa "3132  Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori";

522.3. atsevišķā grupa "3133  Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori"

522.4. atsevišķā grupa "3134  Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori";

522.5. atsevišķā grupa "3135  Metāla ražošanas procesu speciālisti";

522.6. atsevišķā grupa "3139  Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti".

3.3.1. Atsevišķās grupas
"3131  Elektrostaciju operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

523. Šie speciālisti vada un uzrauga komutatorus un saistītās iekārtas, elektriskās kontroles centru, kas kontrolē ražošanu un izplatīšanu elektriskas vai cita veida elektroenerģijas pārvades tīklos, darbina reaktoru, turbīnas, ģeneratorus un citas papildu iekārtas elektriskās strāvas ģenerēšanai.

524. Atsevišķajā grupā "3131  Elektrostaciju operatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt siltuma elektrostacijas, kurās par kurināmo izmanto ogles un mazutu; vadīt un uzraudzīt atomstacijas un hidroelektrostacijas, saules, paisuma un bēguma, ģeotermiskās, vēja un citu veidu enerģijas ģenerēšanas stacijas.

525. Atsevišķās grupas "3131  Elektrostaciju operatori" profesijas:

525.1. Elektrospēkstacijas OPERATORS – profesijas kods "3131  01";

525.2. Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS – profesijas kods "3131  02";

525.3. Elektrospēkstacijas/ komutatora OPERATORS – profesijas kods "3131  03";

525.4. Atomenerģijas/ reaktora OPERATORS – profesijas kods "3131  04";

525.5. Elektroģeneratora/ turbīnas OPERATORS – profesijas kods "3131  05";

525.6. Spēkstacijas/ turbīnas OPERATORS – profesijas kods "3131  06";

525.7. Tvaika/ spēkstacijas OPERATORS – profesijas kods "3131  07";

525.8. Vēja/ elektrostacijas OPERATORS – profesijas kods "3131  08";

525.9. Dīzeļģeneratora operators – profesijas kods "3131  09".

3.3.2. Atsevišķās grupas
"3132  Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

526. Šie speciālisti kontrolē un vada atkritumu dedzināšanas, notekūdeņu un šķidro atkritumu attīrīšanas iekārtas, ūdens filtrēšanas un attīrīšanas iekārtas, saldēšanas iekārtas un citas iekārtas, kas regulē ūdens pārstrādi un sadali.

527. Atsevišķajā grupā "3132  Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt, uzraudzīt augstas temperatūras krāsnis un iekārtas, kas paredzētas atkritumu un citu atlieku dedzināšanai; vadīt un uzraudzīt dzeramā ūdens sagatavošanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; vadīt un uzraudzīt gaisa un gāzes kompresorus, sūkņus, kas pārsūknē šķidrumus, gāzes, pusšķidrus un smalknes materiālus refrižeratoru sistēmās; vadīt un uzraudzīt ventilācijas un apsildes sistēmas; vadīt un uzraudzīt saldēšanas un ūdens pārstrādes iekārtas; vadīt un uzraudzīt vārtu un aizbīdņu iekārtas ūdensvados, kanālos un slūžās; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus, lai nodrošinātu attīrīšanas sistēmu normālu darbību.

528. Atsevišķās grupas "3132  Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori" profesijas:

528.1. Dzesēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132  01";

528.2. Karsēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132  02";

528.3. Kompresora OPERATORS – profesijas kods "3132  03";

528.4. Atkritumu sadedzināšanas/ krāsns OPERATORS – profesijas kods "3132  04";

528.5. Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132  05";

528.6. Saldēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132  06";

528.7. Ūdens aizsprosta OPERATORS – profesijas kods "3132  07";

528.8. Ventilācijas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132  08";

528.9. Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132  09";

528.10. Skābekļa balonu PILDĪTĀJS – profesijas kods "3132  10";

528.11. Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS – profesijas kods "3132  11";

528.12. Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS – profesijas kods "3132  12";

528.13. Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS – profesijas kods "3132  13";

528.14. Slāpekļa/ ražošanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132  14";

528.15. Sūknēšanas iekārtas apkalpotājs – profesijas kods "3132  15";

528.16. Spiedieniekārtu OPERATORS – profesijas kods "3132  16";

528.17. Attīrīšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132  17";

528.18. Filtrēšanas OPERATORS – profesijas kods "3132  18";

528.19. Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS – profesijas kods "3132  19";

528.20. Rezervuāra OPERATORS – profesijas kods "3132  20";

528.21. Sūknēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132  21";

528.22. Ūdens pārstrādes OPERATORS – profesijas kods "3132  22".

3.3.3. Atsevišķās grupas
"3133  Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

529. Šie speciālisti vada un uzrauga ķīmiskās pārstrādes iekārtas, kas destilē un filtrē ķīmiskos materiālus.

530. Atsevišķajā grupā "3133  Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas paredzētas ķīmisko un līdzīgu materiālu apstrādei, iekārtas, kurās šķīdinājumi (ar lielu spiedienu) tiek izlaisti cauri filtriem, iekārtas, kurās šķīdinājumi ar vakuuma metodi tiek izlaisti cauri filtriem uz rotējoša veltņa; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas atdala materiālus ar centrifūgu; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas nerafinēto naftu atbrīvo no nogulsnēm un ūdens, iekārtas, kurās šķidras nerafinētas ķīmiskās vielas tiek rafinētas vai sadalītas pamatkomponentos; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kurās tiek veiktas vairākas operācijas ar ķīmiskām reakcijām un iekārtas radioaktīvo elementu atdalīšanai no rūdas un tamlīdzīgiem minerāliem; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus.

531. Atsevišķās grupas "3133  Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori" profesijas:

531.1. Ķīmisko vielu/ karstās apstrādes OPERATORS – profesijas kods "3133  01";

531.2. Ķīmisko vielu/ filtrpreses OPERATORS – profesijas kods "3133  02";

531.3. Ķīmisko vielu/ separatora OPERATORS – profesijas kods "3133  03";

531.4. Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3133  04";

531.5. Reaktora OPERATORS – profesijas kods "3133  05";

531.6. Radioaktīvo atkritumu/ pārstrādes OPERATORS – profesijas kods "3133  06".

3.3.4. Atsevišķās grupas
"3134  Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

532. Šie speciālisti vada un uzrauga naftas un dabasgāzes pārstrādes iekārtas.

533. Atsevišķajā grupā "3134  Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas atdala sēru no naftas un naftas produktiem, kā arī no tās blakusproduktiem; vadīt un uzraudzīt sūkņus, kas pārsūknē naftas produktus, ūdeni, ķīmiskos šķīdumus naftas attīrīšanas rūpnīcās; vadīt un uzraudzīt destilēšanas iekārtas, kurās destilē un rafinē naftas produktus; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas sajauc benzīnu ar ķīmiskām vielām un citām piedevām; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus.

534. Atsevišķās grupas "3134  Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori" profesijas:

534.1. Benzīna/ kontrolierīču OPERATORS – profesijas kods "3134  01";

534.2. Gāzes/ kontrolierīču OPERATORS – profesijas kods "3134  02";

534.3. Benzīna/ pārsūknēšanas OPERATORS – profesijas kods "3134  03";

534.4. Gāzes/ pārsūknēšanas OPERATORS – profesijas kods "3134  04".

3.3.5. Atsevišķās grupas
"3135  Metāla ražošanas procesu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

535. Šie speciālisti vada un uzrauga metāla apstrādes iekārtas, krāsnis, metāla velmētavas un citas iekārtas.

536. Atsevišķajā grupā "3135  Metāla ražošanas procesu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt, uzraudzīt melno un krāsaino metālu kausēšanas krāsnis, krāsnis metāla atkārtotai karsēšanai pirms kalšanas, presēšanas, valcēšanas vai citādas apstrādes; vadīt un uzraudzīt velmēšanas iekārtas, kas piešķir karstiem un aukstiem krāsainajiem metāliem attiecīgo formu, veidojot plāksnes, loksnes, foliju; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas veido liela un maza diametra bezšuvju caurules; vadīt un uzraudzīt liešanas mašīnas un iekārtas izkausētā metāla liešanai veidnēs; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus.

537. Atsevišķās grupas "3135  Metāla ražošanas procesu speciālisti" profesijas:

537.1. Kausēšanas OPERATORS – profesijas kods "3135  01";

537.2. Spiedliešanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3135  02";

537.3. Metāla lējējs – profesijas kods "3135  03";

537.4. Metāla žāvēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3135  04";

537.5. Metāla apstrādes iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3135  05".

3.3.6. Atsevišķās grupas
"3139  Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

538. Šie speciālisti vada un uzrauga citur neklasificētas iekārtas, piemēram, ražošanas montāžas līnijas, papīra un celulozes ražošanas iekārtas un citas iekārtas.

539. Atsevišķajā grupā "3139  Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt, uzraudzīt iekārtas un defiberus, kas smalcina baļķus un pulpu; iekārtas autoklāvu pulpas izgatavošanai no koksnes, lupatām, skaidām, salmiem, papīra atliekām; iekārtas, kas balina koksnes pulpu; iekārtas, kas samaisa, samaļ un hidratē pulpu un citus ingredientus, lai iegūtu pamatmasu papīra izgatavošanai; automātiskās un pusautomātiskās montāžas līnijas, rūpniecisko robotu darbu, programmējot vai pārprogrammējot robotu programmas, risinot speciālos uzdevumus un nodrošinot rūpniecisko robotu darba uzsākšanu.

540. Atsevišķās grupas "3139  Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" profesijas:

540.1. Papīra masas/ ražošanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3139  01";

540.2. Papīra masas/ pārstrādāšanas OPERATORS – profesijas kods "3139  02";

540.3. Papīra masas/ rafinēšanas OPERATORS – profesijas kods "3139  03";

540.4. Papīra masas/ sijāšanas OPERATORS – profesijas kods "3139  04";

540.5. Papīra masas/ vārīšanas OPERATORS – profesijas kods "3139  05";

540.6. Robotu UZRAUGS – profesijas kods "3139  06";

540.7. Robotu TEHNIĶIS – profesijas kods "3139  07";

540.8. Automatizētās/ montāžas līnijas OPERATORS – profesijas kods "3139  08".

3.4. Mazās grupas
"314  Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

541. Šie speciālisti veic tehniskos darbus, kas saistīti ar koncepciju, teoriju, principu, metožu izstrādāšanu un praktisku lietošanu bioloģijā, botānikā, zooloģijā, bakterioloģijā, bioķīmijā un tamlīdzīgās dabaszinātnēs, kā arī lauksaimniecībā un ainavas veidošanā.

542. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "314  Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

542.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus; vides problēmas ūdenssaimniecībās un atkritumu saimniecībās, kā arī citās jomās; analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

542.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; rīkoties ar automātiskajām savākšanas un kontroles ierīcēm, ar datortehnikas sistēmām; orientēties vides aizsardzības tehnoloģiju problemātikā;

542.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

542.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

543. Mazās grupas "314  Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

543.1. atsevišķā grupa "3141  Dabas zinātņu speciālisti (izņemot medicīnu)";

543.2. atsevišķā grupa "3142  Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti";

543.3. atsevišķā grupa "3143  Mežsaimniecības speciālisti".

3.4.1. Atsevišķās grupas
"3141  Dabas zinātņu speciālisti (izņemot medicīnu)"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

544. Šie speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecību bioloģijas un citās dabaszinātnēs, kā arī ar praktisko pētniecības rezultātu lietošanu rūpniecībā, lauksaimniecībā, medicīnā, veselības aizsardzībā u.tml.

545. Atsevišķajā grupā "3141  Dabas zinātņu speciālisti (izņemot medicīnu)" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot materiālus un ierīces eksperimentiem, izmēģinājumiem, analīzēm; vākt un sagatavot augu, dzīvnieku un cilvēku šūnu, audu un orgānu paraugus, preparātus mēģinājumu un analīžu veikšanai; veikt eksperimentus, izmēģinājumus un analīzes savā nozarē vai asistēt speciālistiem; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriņu un pašizmaksu projekta ieviešanai dzīvē; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā; apkopt un remontēt pētījumos izmantojamo aparatūru; veikt tehnisko darbu vides aizsardzības centru laboratorijās, uzņēmumu sanitārijas laboratorijās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un atkritumu saimniecībās; risināt pašvaldību vides sakopšanas un vides aizsardzības problēmas; veikt tehnisko un pētniecisko darbu bioloģiski aktīvu vielu ražošanas uzņēmumos ar mikrobioloģisko sintēzi un bioķīmijas, mikrobioloģijas laboratorijās; izstrādāt, organizēt un vadīt biotehnoloģiskos procesus uzņēmumā un veikt pētījumus un konsultācijas šajā jomā; organizēt un vadīt iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu atbilstoši normatīvajiem aktiem un tehniskajai dokumentācijai; patstāvīgi vai biotehnoloģijas speciālista vadībā veikt biotehnoloģiskos procesus vai to daļu; nodrošināt biotehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu uzņēmuma struktūrvienībā atbilstoši reglamentējošajai dokumentācijai; piedalīties biotehnoloģisko ražošanas procesu pētījumos un apkopot to rezultātus; veikt uzdevumus, kas saistīti ar dzeramā ūdens, notekūdeņu, gaisa un augsnes kontroli, ar tehnoloģisko procesu uzraudzību un nodrošināšanu dzeramā ūdens sagatavošanā, notekūdeņu attīrīšanā un atkritumu apsaimniekošanā; plānot un organizēt izpildāmo darbu.

546. Atsevišķās grupas "3141  Dabas zinātņu speciālisti (izņemot medicīnu)" profesijas:

546.1. TAKSIDERMISTS – profesijas kods "3141  01";

546.2. Dabaszinātņu LABORANTS – profesijas kods "3141  02";

546.3. Anatomijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  03";

546.4. Bakterioloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  04";

546.5. Bioķīmijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  05";

546.6. Biofizikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  06";

546.7. Asins pārliešanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  07";

546.8. Botānikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  08";

546.9. Citoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  09";

546.10. Ekoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  10";

546.11. Ģenētikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  11";

546.12. Hematoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  12";

546.13. Histoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  13";

546.14. Farmakoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  14";

546.15. Fizioloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  15";

546.16. Seroloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  16";

546.17. Audu TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  17";

546.18. Zooloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  18";

546.19. MikroBIOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141  19";

546.20. VIRUSOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141  20";

546.21. Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141  21";

546.22. PARAZITOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141  22";

546.23. ENTOMOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141  23";

546.24. Lopkopības PĀRRAUGS – profesijas kods "3141  24";

546.25. Vides TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  25";

546.26. BioTEHNOLOGS – profesijas kods "3141  26";

546.27. BioTEHNOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141  27";

546.28. Piena un piena produktu TEHNOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141  28";

546.29. Vides iekārtu TEHNIĶIS – profesijas kods "3141  29";

546.30. Dzīvnieku PĀRRAUGS – profesijas kods "3141  30";

546.31. Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS – profesijas kods "3141  31";

546.32. KINOLOGS – profesijas kods "3141  32".

3.4.2. Atsevišķās grupas
"3142  Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

547. Šie speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un to izmantošanu lauksaimniecības, nekustamo īpašumu jomā, kā arī ainavu veidošanā.

548. Atsevišķajā grupā "3142  Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot materiālus un iekārtas izmēģinājumiem un analīzei; vākt un sagatavot augu, šūnu un audu paraugus izmēģinājumiem un analīzei; lietot attiecīgās metodes un tehnoloģijas ainavu un apstādījumu veidošanā un kopšanā, zemes ierīcībā, agronomijā, zemkopībā; konsultēt produkcijas kvalitātes, ražas palielināšanas metožu un dabas rezervju un apkārtējās vides saglabāšanas, ainavu un apstādījumu veidošanas un kopšanas jautājumos; konsultēt erozijas un lauksaimniecības kaitēkļu apkarošanas jautājumos; veikt izmēģinājumus savas specialitātes jomā vai asistēt speciālistiem; veikt sēklu paraugu kvalitātes, tīrības un dīgtspējas analīzi; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriņu un pašizmaksu projektu ieviešanai dzīvē; apkalpot un remontēt pētniecības ierīces; izstrādāt dārzkopības produkcijas ražošanas tehnoloģijas un organizēt to izpildi; izstrādāt mēslošanas un augu aizsardzības programmas; nodrošināt darbu mehanizācijas iespējas un konkurētspējīgas kvalitātes standartiem atbilstošas produkcijas ražošanu; plānot, organizēt un vadīt darbus stādu audzētavā; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju lauksaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; sekot infekciju izplatībai valstī, rajonā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta veidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās; vērtēt nekustamo īpašumu pasūtītāja – nekustamā īpašuma īpašnieka, pircēja, valsts vai pašvaldības iestādes, kredītiestādes – uzdevumā, vērtējumu saskaņot ar sertificēšanas institūcijas apstiprināto prakses vadītāju (sertificētu personu); izpētīt problēmas un piedāvāt to risinājumu nekustamā īpašuma ietvaros; atlasīt informāciju, izmantojot normatīvos aktus un starptautiskos noteikumus; organizēt lietišķo saraksti un nodrošināt lietvedības prasību ievērošanu; nodrošināt pasūtījuma izpildi; sagatavot domes lēmumu projektus par lauku teritorijas zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā vai tās atsavināšanā; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par lauku teritorijas brīvo valstij piekrītošo zemi; sagatavot domes lēmumu projektus par lauku teritorijas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību pāreju, par pilsētas un lauku teritorijas nekustamā īpašuma sadalīšanu/apvienošanu, nosaukuma/adrešu piešķiršanu un maiņu; noformēt dokumentus par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu; aktualizēt zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķus; veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu; sagatavot nepieciešamos materiālus ar zemes lietām saistītām tiesvedībām; izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus; apzināt, noformēt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus, pašvaldības zemes fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai; veikt darbības pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvojamo māju reģistrācijai zemesgrāmatā; veikt darbības ar zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvojamo māju uzņemšanu domes grāmatvedības bilancē, bilances vērtību maiņu, privatizēto daļu svītrošanu no bilances; koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu maiņu, citām personām piederošu īpašumu atsavināšanu pašvaldības vajadzībām, valstij piekrītošo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā, pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu; sekot nekustamo īpašumu nomas un īres līgumu termiņiem un nosacījumu izpildei; pildīt zemes komisijas locekļa pienākumus; veikt augu aizsardzības pasākumus pret dažādām augu slimībām un kaitēkļiem, veikt augu kolekciju fitosanitāro novērošanu un stāvokļa novērtēšanu; sekot līdzi augu aizsardzības līdzekļu sortimenta izmaiņām; sniegt klientiem konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar vidi, augu aizsardzību, augu audzēšanas tehnoloģijām integrētajā, bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecībā; sniegt priekšlikumus par augkopību Konsultatīvās sistēmas atbalsta datorprogrammā; sniegt klientiem pakalpojumu kultūraugu mēslošanas plānu izstrādāšanā; piedalīties projektos, demonstrējumu programmās un apmācību sistēmās augkopības jomā; pārzināt un izskaidrot klientiem lopkopības nozaru Eiropas Savienības un nacionālās atbalsta programmas; sastādīt liellopu barības devas; organizēt apmācības, sniegt klientiem konsultācijas un neatkarīga eksperta viedokli piena un gaļas lopkopībā; darboties piena un gaļas lopkopības projektos, demonstrējumu programmās, interešu grupās un apmācību sistēmās; sniegt konsultācijas veterinārmedicīnas jautājumos; sniegt informāciju par pakalpojumiem lauku komersantiem un lauku iedzīvotājiem par nacionālajiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, nacionālajām un Eiropas Savienības aktualitātēm lauksaimniecības un lauku attīstības jomā; apkopot resursus un finanšu instrumentus lauku attīstības veicināšanai un informēt par tiem lauku iedzīvotājus; plānot, organizēt un veikt kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, kādā no četrām dārzkopības apakšnozarēm (stādaudzēšana, puķkopība, dārzeņkopība vai augļkopība); plānot, organizēt un veikt dzīvnieku ēdināšanu, kopšanu, turēšanu, atražošanu un nodrošināt kvalitatīvas lopkopības produkcijas ieguvi, uzglabāšanu un realizāciju.

549. Atsevišķās grupas "3142  Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti" profesijas:

549.1. Agronomijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3142  01";

549.2. Kokaudzēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3142  02";

549.3. Puķkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142  03";

549.4. Dārzkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142  04";

549.5. Sakņkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142  05";

549.6. Pomoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3142  06";

549.7. Augsnes TEHNIĶIS – profesijas kods "3142  07";

549.8. MĒRNIEKS – profesijas kods "3142  08";

549.9. ZOOTEHNIĶIS – profesijas kods "3142  09";

549.10. Ainavu tehniķis – profesijas kods "3142  10";

549.11. Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS – profesijas kods "3142  12";

549.12. Dārzkopības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3142  13";

549.13. Stādaudzēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3142  14";

549.14. Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS – profesijas kods "3142  15";

549.15. Zemes lietu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3142  16";

549.16. Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS – profesijas kods "3142  17";

549.17. Zemkopības LABORANTS – profesijas kods "3142  18";

549.18. Sēklkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142  19";

549.19. Lauksaimniecības organizators – profesijas kods "3142  20";

549.20. Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS – profesijas kods "3142  21";

549.21. Zemnieku KONSULTANTS – profesijas kods "3142  22";

549.22. Lauku attīstības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3142  23";

549.23. Augu aizsardzības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3142  24";

549.24. Augkopības KONSULTANTS – profesijas kods "3142  25";

549.25. Lopkopības KONSULTANTS – profesijas kods "3142  26";

549.26. Lauku attīstības KONSULTANTS – profesijas kods "3142  27";

549.27. Augkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142  28";

549.28. Lopkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142  29".

3.4.3. Atsevišķās grupas
"3143  Mežsaimniecības speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

550. Šie speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un to izmantošanu mežsaimniecības jomā.

551. Atsevišķajā grupā "3143  Mežsaimniecības speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot materiālus un iekārtas izmēģinājumiem un analīzei; vākt un sagatavot augu, šūnu un audu paraugus izmēģinājumiem un analīzei; lietot attiecīgās metodes un tehnoloģijas mežsaimniecībā; veikt izmēģinājumus savas specialitātes jomā vai asistēt speciālistiem; plānot, organizēt, kontrolēt un sniegt konsultācijas meža atjaunošanas, meža kopšanas un mežizstrādes darbos atbilstoši darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām; piedalīties biznesa plānu un tāmju izstrādē; veikt meža atjaunošanu, kopšanu, kokmateriālu sagatavošanu un pievešanu; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; kopt mežu; plānot, veikt, organizēt un uzraudzīt mežkopību (meža atjaunošanu, uzmērīšanu, novērtēšanu, aizsardzību, kopšanu), stādāmā materiāla audzēšanu, šķirošanu, pirmapstrādi, sagatavošanu realizācijai, stādīšanu, meža infrastruktūras ikdienas uzturēšanu; pārzināt veicamo darbu paņēmienus un pašizmaksu kalkulēšanu; pārzināt meža dzīvnieku un putnu bioloģiju, vides aizsardzību; izprast un spēt uzraudzīt mežizstrādes procesus; veikt meža inventarizāciju (iegūt informāciju par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un dokumentēt iegūto informāciju); izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu, paredzot maksimāli vienmērīgi un ilgtspējīgi izmantot koksnes resursus.

552. Atsevišķās grupas "3143  Mežsaimniecības speciālisti" profesijas:

552.1. Meža TEHNIĶIS – profesijas kods "3143  01";

552.2. Mežkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3143  02";

552.3. Mežsaimniecības TEHNIĶIS – profesijas kods "3143  03";

552.4. Mežsaimniecības LABORANTS – profesijas kods "3143  04";

552.5. Meža INVENTARIZATORS – profesijas kods "3143  05".

3.5. Mazās grupas
"315  Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

553. Šie speciālisti komandē un vada kuģus un gaisa kuģus, kontrolē kuģu un gaisa kuģu iekārtu darbību, izpilda funkcijas, kas nodrošina kustības drošību un ekspluatācijas efektivitāti.

554. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "315  Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

554.1. zina: darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus un to pielietojumu konkrētajā jomā; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus un lietošanas noteikumus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

554.2. prot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

554.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

554.4. izglītība: augstākā profesionālā izglītība nozarē, profesionālā vidējā izglītība vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoša profesionālā tālākizglītība nozarē;

554.5. jūrniecības jomā, lai iegūtu tiesības strādāt uz kuģiem, nepieciešams izpildīt jūrnieku sertificēšanas noteikumu prasības un saņemt attiecīgu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

555. Mazās grupas "315  Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

555.1. atsevišķā grupa "3151  Kuģu mehāniķi";

555.2. atsevišķā grupa "3152  Kuģu vadītāji un loči";

555.3. atsevišķā grupa "3153  Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti";

555.4. atsevišķā grupa "3154  Gaisa satiksmes vadības dispečeri";

555.5. atsevišķā grupa "3155  Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti".

3.5.1. Atsevišķās grupas
"3151  Kuģu mehāniķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

556. Šie speciālisti strādā uz dažādu tipu kuģiem, plāno, organizē un patstāvīgi veic savā pārziņā esošo mehānisko, elektrisko un elektronisko iekārtu ekspluatāciju un remontu, kā arī pilda citas ar kuģa darbību saistītas operācijas uz kuģa vai krastā, kā to pieprasa starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti.

557. Atsevišķajā grupā "3151  Kuģu mehāniķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, organizēt un veikt savā pārziņā esošo mehānisko, elektrisko un elektronisko sistēmu ekspluatāciju un remontu; nodrošināt degvielas un citu materiālu pasūtīšanu un saņemšanu un attiecīgu pierakstu uzturēšanu; veikt tehnisko uzraudzību pār kuģu mašīnu un aprīkojuma uzstādīšanu, apkopi un remontu, lai nodrošinātu atbilstību specifikācijām un normatīvo aktu prasībām; veikt mašīnu, mehānismu un aprīkojuma apskates, apkopi un, ja nepieciešams, remontu; pildīt sardzi mašīntelpās, kontrolēt un pierakstīt mašīnu, mehānismu un sistēmu darba parametrus; uzraudzīt citu darbinieku darbu mašīntelpās.

558. Atsevišķās grupas "3151  Kuģu mehāniķi" profesijas:

558.1. Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku – profesijas kods "3151  01";

558.2. Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku – profesijas kods "3151  02";

558.3. Vecākais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku – profesijas kods "3151  03";

558.4. Otrais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku – profesijas kods "3151  04";

558.5. Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – profesijas kods "3151  05";

558.6. Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – profesijas kods "3151  06";

558.7. Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku – profesijas kods "3151  07";

558.8. MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW – profesijas kods "3151  08";

558.9. Vecākais mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 kW – profesijas kods "3151  09";

558.10. Vecākais mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 1000 kW – profesijas kods "3151  10";

558.11. Mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – profesijas kods "3151  11";

558.12. Mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW – profesijas kods "3151  12";

558.13. Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – profesijas kods "3151  13";

558.14. Otrais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – profesijas kods "3151  14";

558.15. Sardzes mehāniķis uz zvejas kuģiem – profesijas kods "3151  15";

558.16. Mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW – profesijas kods "3151  16";

558.17. Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3151  17";

558.18. Kuģa elektroMEHĀNIĶIS – profesijas kods "3151  18";

558.19. Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3151  19";

558.20. Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3151  20";

558.21. Kuģu MEHĀNIĶIS (vadības līmenī) – profesijas kods "3151  21";

558.22. Kuģu MEHĀNIĶIS (ekspluatācijas līmenī) – profesijas kods "3151  22".

3.5.2. Atsevišķās grupas
"3152  Kuģu vadītāji un loči"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

559. Šie speciālisti komandē un vada kuģus un citus peldošos līdzekļus, pilda citas ar kuģa darbību saistītas funkcijas uz kuģa vai krastā, kā to pieprasa starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti.

560. Atsevišķajā grupā "3152  Kuģu vadītāji un loči" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– komandēt un vadīt kuģus vai citus peldošos līdzekļus jūrā vai iekšējos ūdeņos; kontrolēt uz klāja vai uz tiltiņa veicamas darbības un piedalīties tajās; vadīt kuģus, uzbraucot un iebraucot ostās, braucot pa kanāliem, šaurumiem un citiem ūdeņiem, kur vajadzīgas speciālās zināšanas; nodrošināt drošas iekraušanas un izkraušanas operācijas un kontrolēt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu ar kuģa apkalpes locekļiem un pasažieriem; veikt tehnisko uzraudzību pār kuģa apkopi un remontu, lai nodrošinātu atbilstību specifikācijām un normatīvo aktu prasībām; izmantot teorijas un prakses zināšanas ar kuģiem un kuģošanu saistīto problēmu noteikšanā un novēršanā; nodrošināt nepieciešamo materiālu piegādi uz kuģi, komplektēt kuģa apkalpi atbilstoši visām prasībām un uzturēt nepieciešamos pierakstus par veiktajām darbībām; uzturēt radio sakarus ar krasta stacijām un citiem kuģiem, pārraidīt un saņemt ikdienas un ārkārtas informāciju; uzraudzīt kuģa apkalpes locekļu un citu darbinieku darbu uz kuģa; vadīt atpūtas kuģus – motorjahtas, kuterus un motorlaivas, kuru garums ir no 2,5 līdz 24 metriem, kā arī ūdensmotociklus.

561. Atsevišķās grupas "3152  Kuģu vadītāji un loči" profesijas:

561.1. Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem – profesijas kods "3152  01";

561.2. Vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem – profesijas kods "3152  02";

561.3. KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152  03";

561.4. Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152  04";

561.5. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT – profesijas kods "3152  05";

561.6. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT – profesijas kods "3152  06";

561.7. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 200 BT – profesijas kods "3152  07";

561.8. Vecākais stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT – profesijas kods "3152  08";

561.9. Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem – profesijas kods "3152  09";

561.10. Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT piekrastes kuģošanā – profesijas kods "3152  10";

561.11. Kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 BT – profesijas kods "3152  11";

561.12. Kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 500 BT – profesijas kods "3152  12";

561.13. Iekšējo ūdeņu kuģa STŪRMANIS – profesijas kods "3152  13";

561.14. Tāljūras LOCIS – profesijas kods "3152  14";

561.15. LOCIS – profesijas kods "3152  15";

561.16. Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152  16";

561.17. KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152  17";

561.18. Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152  18";

561.19. KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152  19";

561.20. Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152  20";

561.21. Kuģu satiksmes OPERATORS – profesijas kods "3152  21";

561.22. Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3152  22";

561.23. Kutera KAPTEINIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3152  23";

561.24. Kuģa klāja VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3152  24";

561.25. Kuģa STŪRMANIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3152  25";

561.26. Kuģa STŪRESVĪRS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3152  26";

561.27. Peldošā celtņa MEISTARS (KAPTEINIS) – profesijas kods "3152  27";

561.28. Kuģa VADĪTĀJS uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā – profesijas kods "3152  28";

561.29. Atpūtas kuģu VADĪTĀJS – profesijas kods "3152  29";

561.30. Kuģu VADĪTĀJS (vadības līmenī) – profesijas kods "3152  30";

561.31. Kuģu VADĪTĀJS (ekspluatācijas līmenī) – profesijas kods "3152  31".

3.5.3. Atsevišķās grupas
"3153  Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

562. Šie speciālisti kontrolē gaisa kuģu iekārtu darbību, komandē un vada gaisa kuģus, nodrošinot pasažieru, pasta un kravas pārvadājumus, veic noteiktus pienākumus lidojuma sagatavošanā un lidojuma laikā.

563. Atsevišķajā grupā "3153  Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kontrolēt gaisa kuģu iekārtu darbību; komandēt un vadīt gaisa kuģus; vadīt gaisa kuģus atbilstoši ekspluatācijas un kontroles procedūrām; gatavot un apstiprināt lidojuma plānu vai pieņemt lidojuma standartplānu; garantēt normālu ierīču un vadības institūciju darbību; lietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, konstatējot problēmas un pieņemot risinājumus; vadīt citus darbiniekus.

564. Atsevišķās grupas "3153  Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" profesijas:

564.1. Gaisa kuģa KAPTEINIS – profesijas kods "3153  01";

564.2. Lidojumu INŽENIERIS – profesijas kods "3153  02";

564.3. Gaisa kuģa STŪRMANIS – profesijas kods "3153  03";

564.4. Gaisa kuģa PILOTS – profesijas kods "3153  04";

564.5. Helikoptera PILOTS – profesijas kods "3153  05";

564.6. Helikoptera jaunākais PILOTS – profesijas kods "3153  06";

564.7. Hidroplāna PILOTS – profesijas kods "3153  07";

564.8. Gaisa kuģa komercPILOTS – profesijas kods "3153  08";

564.9. Helikoptera komercPILOTS – profesijas kods "3153  09";

564.10. Aviolīniju transporta gaisa kuģa PILOTS – profesijas kods "3153  10";

564.11. Aviolīniju transporta helikoptera PILOTS – profesijas kods "3153  11";

564.12. Planiera PILOTS – profesijas kods "3153  12";

564.13. Gaisa balona PILOTS – profesijas kods "3153  13";

564.14. Vecākais LIDOTĀJS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3153  14";

564.15. LIDOTĀJS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3153  15";

564.16. LIDOTĀJS (inženieris) – profesijas kods "3153  16";

564.17. STŪRMANIS – profesijas kods "3153  17";

564.18. LIDOTĀJS (radiotelefona operators) – profesijas kods "3153  18";

564.19. Gaisa kuģa PILOTS (instruktors) – profesijas kods "3153  19";

564.20. Helikoptera PILOTS (instruktors) – profesijas kods "3153  20";

564.21. Planiera PILOTS (instruktors) – profesijas kods "3153  21";

564.22. Gaisa balona PILOTS (instruktors) – profesijas kods "3153  22";

564.23. PILOTS – profesijas kods "3153  23";

564.24. Deltaplāna LIDOTĀJS – profesijas kods "3153  24";

564.25. LIDOTĀJS (bortmehāniķis operators) – profesijas kods "3153  25";

564.26. LIDOTĀJS (operators) – profesijas kods "3153  26".

3.5.4. Atsevišķās grupas
"3154  Gaisa satiksmes vadības dispečeri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

565. Šie speciālisti pārvalda gaisa kuģu kustību gaisā un uz zemes, lietojot radio, radiolokatoru un gaismas sistēmas, un sniedz informāciju par lidojumiem, kā arī sniedz aeronavigācijas pakalpojumus.

566. Atsevišķajā grupā "3154  Gaisa satiksmes vadības dispečeri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt, kontrolēt gaisa kuģu kustību, tuvojoties aerodromam vai izlidojot no tā; vadīt un kontrolēt gaisa kuģus, kas atrodas noteiktā gaisa telpas sektorā; apspriest un apstiprināt lidojuma plānu; informēt apkalpi par meteoroloģiskajiem apstākļiem, aparatūras darbību, lidojuma plānu un gaisa kuģa kustību; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas gaisa kuģu kustības jomā, risinot problēmas, kas rodas darbā; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; sniegt aeronavigācijas pakalpojumus un speciālus paziņojumus lidotājiem (NOTAM), kas tiek nosūtīti, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, un kas satur informāciju par jebkuru aeronavigācijas iekārtu, pakalpojumu un noteikumu ieviešanu, izmaiņām vai informāciju par briesmām; vadīt citus darbiniekus.

567. Atsevišķās grupas "3154  Gaisa satiksmes vadības dispečeri" profesijas:

567.1. Gaisa satiksmes DISPEČERS – profesijas kods "3154  01";

567.2. Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS – profesijas kods "3154  02";

567.3. Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS – profesijas kods "3154  03";

567.4. Lidojumu VADĪTĀJS – profesijas kods "3154  04";

567.5. Lidlauka rajona lidojumu informācijas dienesta (AFIS) OPERATORS – profesijas kods "3154  05";

567.6. Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "3154  06";

567.7. Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3154  07".

3.5.5. Atsevišķās grupas
"3155  Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

568. Šie speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu kustības un aeronavigācijas kontroles sistēmu projektēšanu, izstrādāšanu, iekārtošanu, ekspluatāciju, apkalpi un remontu.

569. Atsevišķajā grupā "3155  Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tādus tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko un elektrotehnisko aeronavigācijas sistēmu ierīču izstrādāšanu un prototipu izmēģināšanu; sniegt tehnisko palīdzību, projektējot un sagatavojot vispārējās darbības aeronavigācijas un gaisa kuģu vietas noteikšanas sistēmas, kā arī norādot kursu; sadarboties, gatavojot tāmes, iekārtu tehniskās un apmācības specifikācijas, kas paredzētas gaisa kuģu kustības drošībai un kontrolei; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas gaisa kuģu kustības drošuma jomā; modificēt darbojošās virszemes iekārtas, pielāgojot tās jaunām gaisa kuģu kustības kontroles operācijām; kontrolēt un saskaņot virszemes aeronavigācijas aparatūru, cenšoties panākt maksimālo precizitāti un drošu pacelšanos, lidojumu vai nolaišanos; sniegt palīdzību tehniskās uzraudzības jomā virszemes aeronavigācijas iekārtu izstrādāšanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, apkalpes un remonta laikā, kā arī apkalpot radionavigācijas un radiolokācijas aparatūru un sistēmas, lai nodrošinātu starptautisko standartu un ieteikumu ievērošanu; izmeklēt aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus; vadīt citus darbiniekus.

570. Atsevišķās grupas "3155  Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti" profesijas:

570.1. Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS – profesijas kods "3155  01";

570.2. Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS – profesijas kods "3155  02";

570.3. Elektronavigācijas INŽENIERIS – profesijas kods "3155  03";

570.4. Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS – profesijas kods "3155  04";

570.5. Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3155  05";

570.6. Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3155  06";

570.7. Radiolokācijas INŽENIERIS – profesijas kods "3155  07";

570.8. Radionavigācijas INŽENIERIS – profesijas kods "3155  08";

570.9. Radiolokācijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3155  09";

570.10. Radionavigācijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3155  10";

570.11. Radiolokācijas OPERATORS – profesijas kods "3155  11";

570.12. Radionavigācijas OPERATORS – profesijas kods "3155  12";

570.13. Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS – profesijas kods "3155  13";

570.14. Radiokontroles punkta OPERATORS – profesijas kods "3155  14";

570.15. LIDOTĀJS (kravas operators) – profesijas kods "3155  15";

570.16. Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "3155  16";

570.17. Aviācijas mobilo sakaru INŽENIERIS – profesijas kods "3155  17";

570.18. Aviācijas mobilo sakaru TEHNIĶIS – profesijas kods "3155  18";

570.19. Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla INŽENIERIS – profesijas kods "3155  19";

570.20. Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla TEHNIĶIS – profesijas kods "3155  20";

570.21. Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla OPERATORS – profesijas kods "3155  21".

3.6. Mazās grupas
"321  Medicīnas un farmācijas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

571. Šie speciālisti veic tehniskās funkcijas medicīnas un farmācijas nozarēs.

572. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "321  Medicīnas un farmācijas speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

572.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

572.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

572.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

572.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

573. Mazās grupas "321  Medicīnas un farmācijas speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

573.1. atsevišķā grupa "3211  Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti";

573.2. atsevišķā grupa "3212  Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti";

573.3. atsevišķā grupa "3213  Farmaceitu asistenti";

573.4. atsevišķā grupa "3214  Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti".

3.6.1. Atsevišķās grupas
"3211  Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

574. Šie speciālisti kontrolē tādu tehnisko iekārtu darbību, kuras izmanto slimību diagnozes noteikšanai un ārstēšanai. Radiologa vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista pārraudzībā var veikt medicīniski radioloģiskās procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus.

575. Atsevišķajā grupā "3211  Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izskaidrot pacientam procedūras norisi, novērot pacientu un nodrošināt viņa drošību un komfortu izmeklēšanas vai ārstēšanas laikā; veikt medicīniski radioloģiskās procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus; kontrolēt tehniskās iekārtas, kas tiek lietotas dzirdes, sirdsdarbības, nieru, nervu sistēmas un citu slimību diagnozes noteikšanai vai ārstēšanai, kā arī anestezioloģijā un radiogrāfijā; nodrošināt radiācijas drošumu; stingri ievērot radiācijas drošību un starojuma dozas optimizāciju; nepārtraukti veicināt nozares attīstību, pilnveidojot savas zināšanas un profesionālās prasmes; piedalīties izglītības programmu ieviešanā ārstniecības iestādē; izvēlēties izmeklējumam atbilstošu ekspozīcijas režīmu un parametrus; novērtēt sagatavoto uzņēmumu kvalitāti un saglabāt iegūtos rezultātus; mērīt, aprēķināt un dokumentēt jonizējošā starojuma dozu, izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas medicīnas iekārtu jomā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā un iekārtas apkalpošanā.

576. Atsevišķās grupas "3211  Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti" profesijas:

576.1. RADIOLOGA ASISTENTS – profesijas kods "3211  01";

576.2. Elektrokardiogrāfijas OPERATORS – profesijas kods "3211  02";

576.3. Elektroencefalogrāfijas OPERATORS – profesijas kods "3211  03";

576.4. Rentgenstaru iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3211  04".

3.6.2. Atsevišķās grupas
"3212  Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

577. Šie speciālisti izmeklē cilvēka ķermeņa audus un šķidrumus, lai iegūtu informāciju par personas veselības stāvokli vai nāves cēloni.

578. Atsevišķajā grupā "3212  Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt ķīmiskās asins, urīna un mugurkaulāja šķidruma analīzes; apkalpot un kalibrēt iekārtas izmeklējumu veikšanai; ievadīt datus laboratorisko izmeklējumu uzskaites sistēmās un informēt ārstus un citus veselības aprūpes vecākos speciālistus par analīžu rezultātiem; organizēt un sagatavot darba vietu izmeklējumu veikšanai, uzturēt kārtībā laboratorijas iekārtas; informēt pacientu vai pacienta aprūpes personālu, kā noņemt izmeklējamo materiālu vai sagatavoties tā noņemšanai; ja nepieciešams, noņemt, pieņemt, un izvērtēt izmeklējamo materiālu; laboratorijā piedalīties izmeklējamā materiāla izmeklēšanā; izvērtēt un dokumentēt iegūtos testēšanas rezultātus; izveidot un uzraudzīt programmas, lai nodrošinātu analīžu rezultātu precizitāti; izstrādāt, standartizēt, novērtēt un uzlabot paraugu izmeklēšanas procedūras un metodes.

579. Atsevišķās grupas "3212  Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti" profesijas:

579.1. Patoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3212  01";

579.2. Medicīnas LABORANTS – profesijas kods "3212  02";

579.3. Biomedicīnas LABORANTS – profesijas kods "3212  03";

579.4. Laboratorijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3212  04".

3.6.3. Atsevišķās grupas
"3213  Farmaceitu asistenti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

580. Šie speciālisti sagatavo un izsniedz zāles farmaceitu vadībā.

581. Atsevišķajā grupā "3213  Farmaceitu asistenti" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot iekārtas un aparatūru zāļu pagatavošanai; pagatavot un izsniegt zāles un citus ārstniecības līdzekļus farmaceitu vadībā; saskaņā ar ārsta norādījumiem informēt pacientus par zāļu lietošanu.

582. Atsevišķās grupas "3213  Farmaceitu asistenti" profesija ir "FARMACEITA asistents" – profesijas kods "3213  01".

3.6.4. Atsevišķās grupas
"3214  Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

583. Šie speciālisti izgatavo, pielāgo un labo medicīniskās protēzes, palīglīdzekļus un stomatoloģiskās protēzes atbilstoši veselības aprūpes vecāko speciālistu norādījumiem.

584. Atsevišķajā grupā "3214  Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu; sadarbībā ar veselības aprūpes vecākajiem speciālistiem noteikt protēžu un palīglīdzekļu specifikācijas; konstruēt, izgatavot, labot, pārveidot un pielaikot protēzes un palīglīdzekļus, pārbaudīt un pielāgot tās atbilstoši pacienta vajadzībām; noņemt ģipša nospiedumus, modificēt modeļus; instruēt pacientus par protēžu un palīgierīču lietošanu.

585. Atsevišķās grupas "3214  Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti" profesijas:

585.1. Protēžu MEISTARS – profesijas kods "3214  01";

585.2. Tehniskais ORTOPĒDS – profesijas kods "3214  02";

585.3. Ortopēdijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3214  03";

585.4. Protēžu PIELĀGOTĀJS – profesijas kods "3214  04";

585.5. Zobu/ protēžu MEISTARS – profesijas kods "3214  05";

585.6. Zobu TEHNIĶIS – profesijas kods "3214  06".

3.7. Mazās grupas
"322  Medicīnas māsu speciālisti"
un atsevišķās grupas
"3221  Medicīnas māsu profesiju speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

586. Šie speciālisti veselības aprūpes vecākā speciālista vadībā veic medicīnisko aprūpi personām, kurām tā nepieciešama sakarā ar novecošanos, slimību, ievainojumu vai citiem fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem.

587. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "322  Medicīnas māsu speciālisti" atsevišķajā grupā:

587.1. zina: slimību ārstēšanas, slimnieku aprūpes teorētiskos un praktiskos pamatus, ārstēšanas un aprūpes paņēmienus; darbā lietojamo līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; ārstēšanas un aprūpes procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

587.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

587.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

587.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

588. Mazās grupas "322  Medicīnas māsu speciālisti" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "3221  Medicīnas māsu profesiju speciālisti".

589. Atsevišķajā grupā "3221  Medicīnas māsu profesiju speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt slimnieku, ievainoto, invalīdu un citu personu medicīnisko aprūpi; izsniegt medikamentus un veikt ārstēšanas procedūras atbilstoši ārsta vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem; uzraudzīt, novērot un dokumentēt pacienta veselības stāvokli; piedalīties pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā; palīdzēt gatavot ārstēšanai pacientus ar psihiskām slimībām; palīdzēt cilvēkiem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem sociālās adaptācijas jomā; sniegt medicīnisko palīdzību mājās; sniegt medicīnisko palīdzību iedzīvotāju grupām vai cilvēkiem viņu darbavietās, konsultēt medicīniskās palīdzības jautājumos.

590. Atsevišķās grupas 3221  Medicīnas māsu profesiju speciālisti" profesijas:

590.1. MĀSA (Medicīnas MĀSA) – profesijas kods "3221  01";

590.2. Iecirkņa MĀSA – profesijas kods "3221  02".

3.8. Mazās grupas
"323  Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti"
un atsevišķās grupas
"3230  Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

591. Šie speciālisti, izmantojot augu valsts preparātus, jogu un citas metodes un principus, kas balstīti zināšanās par dažādu kultūru tradīcijām un metodēm, nodarbojas ar cilvēka slimību, traucējumu un traumu profilaksi un ārstēšanu.

592. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "323  Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" atsevišķajā grupā:

592.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

592.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

592.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

592.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

593. Mazās grupas "323  Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "3230  Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti".

594. Atsevišķajā grupā "3230  Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientus, lai noteiktu slimības vai sūdzības raksturu un nepieciešamo ārstēšanu; ārstēt slimības un traumas, izmantojot dabas dziedniecības līdzekļus (augus, kukaiņus, dzīvnieku ekstraktus u.c.) un citas tautas ārstniecības metodes, kas stimulē organisma darbību; dziedināt un palīdzēt, lai veicinātu atveseļošanās un psihofiziskā stāvokļa uzlabošanas procesus, izmantojot jogas terapijas metodes, vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības, mācīt, kā izpildīt jogas vingrinājumus, kā izmantot relaksācijas un vizualizācijas tehnikas, meditāciju, elpošanas vingrinājumus un pašmasāžas paņēmienus vispārējā fiziskā un psihiskā stāvokļa uzlabošanai un nostiprināšanai, konsultēt par jogas uztura izvēli, masāžas un pašmasāžas eļļu un citu preparātu izvēli, pašmasāžas veikšanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar psihofiziskā stāvokļa uzlabošanu un nostiprināšanu; nosūtīt pacientus un konsultēties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem.

595. Atsevišķās grupas "3230  Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" profesijas:

595.1. Dziednieks – profesijas kods "3230  01";

595.2. FITOTERAPEITS – profesijas kods "3230  02";

595.3. Jogas TERAPEITS – profesijas kods "3230  03";

595.4. Jogas MEISTARS – profesijas kods "3230  04";

595.5. Jogas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3230  05".

3.9. Mazās grupas
"324  Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti"
un atsevišķās grupas
"3240  Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

596. Šie speciālisti konsultē, diagnosticē, veic profilakses darbu veterinārmedicīnas jomā, bet viņu darbības joma ir ierobežota, un viņi veic mazāk sarežģītus darbus nekā veterinārārsti, palīdz veterinārārstiem, sagatavo un uzrauga instrumentus un ierīces, sagatavo materiālus un dzīvniekus apskatei un ārstēšanai.

597. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "324  Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" atsevišķajā grupā:

597.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

597.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

597.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

597.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

598. Mazās grupas "324  Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "3240  Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti".

599. Atsevišķajā grupā "3240  Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas dzīvnieku ārstēšanas jautājumos; apskatīt dzīvniekus un noteikt diagnozi, ja nepieciešams, nosūtīt pie veterinārārsta; ārstēt slimus vai savainotus dzīvniekus; sagatavot dzīvnieku ārstēšanai nepieciešamos instrumentus un materiālus; veikt tehniskus uzdevumus dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā; sagatavot dzīvniekus apskatei un ārstēšanai un, ja nepieciešams, nodrošināt miera stāvokli.

600. Atsevišķās grupas "324  Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" profesijas:

600.1. VeterinārĀRSTA ASISTENTS – profesijas kods "3240  01";

600.2. Veterinārfeldšeris – profesijas kods "3240  02";

600.3. Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3240  03".

3.10. Mazās grupas
"325  Citi veselības aprūpes jomas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

601. Šie speciālisti veic tehniskās funkcijas medicīnas, stomatoloģijas, sanitārijas, veselības aizsardzības un radniecīgās nozarēs.

602. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "325  Citi veselības aprūpes jomas speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

602.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

602.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

602.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

602.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

603. Mazās grupas "325  Citi veselības aprūpes jomas speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

603.1. atsevišķā grupa "3251  Zobārstu asistenti un palīgi";

603.2. atsevišķā grupa "3252  Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti";

603.3. atsevišķā grupa "3254  Optiķi";

603.4. atsevišķā grupa "3255  Fizioterapijas speciālisti";

603.5. atsevišķā grupa "3257  Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti";

603.6. atsevišķā grupa "3258  Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki";

603.7. atsevišķā grupa "3259  Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti".

3.10.1. Atsevišķās grupas
"3251  Zobārstu asistenti un palīgi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

604. Šie speciālisti asistē zobārstam mutes dobuma ārstēšanas procesā, veic profilakses darbu, pēc zobārsta norādījumiem sagatavo darbam instrumentus, iekārtas un materiālus.

605. Atsevišķajā grupā "3251  Zobārstu asistenti un palīgi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– informēt iedzīvotāju grupas un atsevišķas personas mutes dobuma higiēnas, diētiskā uztura un citos profilakses jautājumos; veikt pirmreizējo zobārstniecisko apskati; sagatavot medicīnas dokumentāciju, instrumentus, iekārtas un zobārstniecības materiālus; diagnosticēt, konsultēt un ārstēt vienkāršās zobu kariesa formas, kā arī izdarīt zobu ekstrakcijas, strādājot zobārsta vadībā un uzraudzībā.

606. Atsevišķās grupas "3251  Zobārstu asistenti un palīgi" profesijas:

606.1. Zobu FELDŠERIS – profesijas kods "3251  01";

606.2. Zobu HIGIĒNISTS – profesijas kods "3251  02";

606.3. Zobārsta ASISTENTS – profesijas kods "3251  03".

3.10.2. Atsevišķās grupas
"3252  Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

607. Šie speciālisti atbilstoši medicīniskajām, juridiskajām, ētikas un administratīvajām prasībām veselības aprūpes pakalpojumu jomā vāc, apstrādā un uztur pacientu medicīniskos datus slimnīcās un citās veselības aprūpes institūcijās.

608. Atsevišķajā grupā "3252  Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, izveidot, uzturēt veselības datu glabāšanas un apstrādes sistēmas un strādāt ar tām; apkopot, klasificēt, kodēt, uzglabāt un analizēt pacientu medicīnisko informāciju; pārbaudīt datu pareizību un atbilstību; nodrošināt datu konfidencialitāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības prasībām; pārraudzīt lietvedības un administratīvos darbiniekus, kas iesaistīti medicīniskās dokumentācijas apstrādē.

609. Atsevišķās grupas "3252  Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti" profesijas:

609.1. Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes informācijas KODĒTĀJS – profesijas kods "3252  01";

609.2. Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes KOREKTORS – profesijas kods "3252  02".

3.10.3. Atsevišķās grupas
"3254  Optiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

610. Šie speciālisti izgatavo optiskās lēcas atbilstoši oftalmologa vai optometrista izrakstītai receptei, veic briļļu un citu redzes korekcijas līdzekļu labošanu un atjaunošanu.

611. Atsevišķajā grupā "3254  Optiķi" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– atbilstoši optisko līdzekļu receptei izgatavot briļļu lēcas, pieslīpēt un iemontēt tās briļļu ietvaros, pielāgot briļļu rāmi personas sejas un acu īpatnībām; informēt par briļļu, kontaktlēcu vai citu redzes uzlabošanas līdzekļu pareizu lietošanu; palīdzēt klientiem pareizi izvēlēties ietvarus vai kontaktlēcas.

612. Atsevišķās grupas "3254  Optiķi" profesija ir "OPTIĶIS" – profesijas kods "3254  01".

3.10.4. Atsevišķās grupas
"3255  Fizioterapijas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

613. Šie speciālisti veic fizikālās terapijas procedūras saskaņā ar fizioterapeita vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem.

614. Atsevišķajā grupā "3255  Fizioterapijas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt masāžu, lai uzlabotu asinsriti, nomierinātu nervu sistēmu, likvidētu sauso dzīslu savilkšanos un sniegtu citādus terapeitiskos efektus; instruēt, motivēt un palīdzēt pacientiem fizisko vingrinājumu laikā; veikt manuālās terapijas, sildīšanas, gaismas, skaņas, ūdens, ultraskaņas un citas fizikālās terapijas procedūras; novērot pacienta stāvokli ārstniecisko procedūru laikā, novērtēt to efektivitāti; kopā ar veselības aprūpes vecāko speciālistu pārrunāt pacienta ārstēšanas gaitu un, ja nepieciešams, lemt par ārstēšanas plāna koriģēšanu; apmācīt pacientus tehnisko palīglīdzekļu lietošanā; veikt akupresūras vai šiatsu un citas atveseļošanos veicinošas procedūras, piemēram, ar infrasarkanajiem stariem, mitrajām kompresēm, ledu, ēteriskajām eļļām, augiem un minerāliem; konsultēt iedzīvotāju grupas vai atsevišķas personas par pareizu ķermeņa stāvokli darba procesā, lai izvairītos no traumām, liekas spriedzes, kā arī lai nostiprinātu muskulatūru; praktizēt ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicināt pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.

615. Atsevišķās grupas "3255  Fizioterapijas speciālisti" profesijas:

615.1. MASIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "3255  01";

615.2. FIZIOTERAPEITA asistents – profesijas kods "3255  02";

615.3. Bērnu MASIERIS – profesijas kods "3255  03";

615.4. ERGOTERAPEITA ASISTENTS – profesijas kods "3255  04";

615.5. REITTERAPEITA ASISTENTS – profesijas kods "3255  05";

615.6. Akupresūras SPECIĀLISTS – profesijas kods "3255  06";

615.7. Šiatsu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3255  07";

615.8. MASIERIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "3255  08".

3.10.5. Atsevišķās grupas
"3257  Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

616. Šie speciālisti uzrauga un kontrolē normatīvajos aktos noteiktās prasības apkārtējās vides faktoriem, kas var ietekmēt cilvēka veselību, veselību un drošību darbavietā, kā arī preču un pakalpojumu drošību, veselības aprūpes vecāko speciālistu uzraudzībā ievieš un novērtē sanitārijas pasākumus.

617. Atsevišķajā grupā "3257  Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba un produktu drošības un higiēnas jomā; kontrolēt higiēnas un darba aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu darbavietās; sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus vides un darba aizsardzības jomā; veikt nepieciešamos pasākumus sanitārijas apstākļu uzlabošanai un gaisa, ūdens, augsnes, pārtikas produktu piesārņojuma novēršanai; novērtēt sanitāro normu ievērošanu, apstrādājot pārtikas produktus, kontrolēt pārpalikumu iznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; veikt profilakses un neitralizēšanas pasākumus, likvidēt slimību pārnēsātāju organismus vai kaitīgās vielas; noteikt apjomu un izmaksas projektiem darba aizsardzības un higiēnas jomā.

618. Atsevišķās grupas "3257  Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti" profesijas:

618.1. Valsts darba INSPEKTORS – profesijas kods "3257  01";

618.2. Darba INSPEKTORS – profesijas kods "3257  02";

618.3. Vides aizsardzības inspektors – profesijas kods "3257  03";

618.4. Sanitārais INSPEKTORS – profesijas kods "3257  04";

618.5. Higiēnas DEZINFEKTORS – profesijas kods "3257  05";

618.6. Higiēnas ĀRSTA PALĪGS – profesijas kods "3257  06";

618.7. ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS – profesijas kods "3257  07".

3.10.6. Atsevišķās grupas
"3258  Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

619. Šie speciālisti sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un transportē personas uz ārstniecības iestādēm.

620. Atsevišķajā grupā "3258  Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai vai veselībai bīstamā kritiskā stāvoklī; izmeklēt pacientu, noteikt diagnozi un izvērtēt pacienta veselības stāvokļa smaguma pakāpi; saskaņā ar protokolu veikt ārstnieciskās procedūras; atdzīvināt un defibrilēt pacientus un lietot dzīvības uzturēšanas iekārtas; transportēt pacientus uz/no ārstniecības iestādēm; apmācīt pirmās palīdzības sniegšanā.

621. Atsevišķās grupas "3258  Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki" profesija ir "Neatliekamās palīdzības ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)" – profesijas kods "3258  01".

3.10.7. Atsevišķās grupas
"3259  Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

622. Šie speciālisti attiecas uz veselības aprūpes speciālistiem, kas citur nav klasificēti.

623. Atsevišķajā grupā "3259  Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu un diagnosticēt saslimšanu vai problēmu; novērot un dokumentēt ārstēšanas gaitu un rezultātus; veikt sejas un ķermeņa ādas apstrādes procedūras; ja nepieciešams, nosūtīt pacientu pie veselības aprūpes vecākā speciālista vai speciālista; strādāt ar veseliem cilvēkiem, veicot sejas un ķermeņa SPA un estētisko kopšanu; veikt profilaktisko un kosmētisko masāžu un ķermeņa kopšanas procedūras; pārvaldīt SPA masāžas tehnikas ("Stoun" masāža, šokolādes ietīšana, dzintaru terapija, krāsu terapija, Latvijas un citu tautu sejas un ķermeņa kopšanas tradīcijas); veikt SPA, izmantojot vingrojumus un fizisko slodzi, galvaniku, jonofrēzi, press- un vakuumaparātus; veikt ūdens un termālās procedūras, kā arī etniskos un rituālos SPA; izvērtēt klientus, plānot un īstenot procedūras, izmantojot kā palīglīdzekļus eļļas (augu, ēteriskās un citas dabīgās aktīvās vielas); konsultēt klientus; lietot atbilstošas darba tehnoloģijas ar eļļām un profesionālās aromterapeita darbības metodes; ievērot sanitāri higiēniskās normas un profesionālo ētiku; veicināt klientu labsajūtas un psiholoģiskā komforta uzturēšanu.

624. Atsevišķās grupas "3259  Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti" profesijas:

624.1. ORTOĒPISTS – profesijas kods "3259  01";

624.2. ORTOFONISTS – profesijas kods "3259  02";

624.3. ORTOOPTIĶIS – profesijas kods "3259  03";

624.4. Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā) – profesijas kods "3259  04";

624.5. KOSMĒTIĶIS – profesijas kods "3259  05";

624.6. Solārija DARBINIEKS – profesijas kods "3259  06";

624.7. SPA SPECIĀLISTS – profesijas kods "3259  07";

624.8. AromTERAPEITS – profesijas kods "3259  08".

3.11. Mazās grupas
"331  Finanšu un matemātikas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

625. Šie speciālisti pērk un pārdod finanšu vērtspapīrus, ārzemju valūtu, noformē dažādus apdrošinājuma veidus, nekustamo īpašumu, veic ceļojumu pakalpojumus, darbojas kā vairumtirdzniecības aģenti, novērtē preces, nekustamo un citu īpašumu un pārdod to izsolē.

626. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "331  Finanšu un matemātikas speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

626.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

626.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

626.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

626.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

627. Mazās grupas "Finanšu un matemātikas speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

627.1. atsevišķā grupa "3311  Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri";

627.2. atsevišķā grupa "3312  Kredītu un aizņēmumu speciālisti";

627.3. atsevišķā grupa "3313  Grāmatvedības speciālisti";

627.4. atsevišķā grupa "3314  Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti";

627.5. atsevišķā grupa "3315  Novērtētāji un izsolītāji".

3.11.1. Atsevišķās grupas
"3311  Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

628. Šie speciālisti pērk un pārdod vērtspapīrus, akcijas, obligācijas un citus finanšu dokumentus, pērk un pārdod ārzemju valūtu biržās, pamatojoties uz klientu pilnvarām, vai pilnvaro darījumu ar klientiem vai to vecākajiem administratoriem, pilnveido kredītiestāžu korespondentattiecību tīklus, analizē korespondētājbanku finanšu stāvokli, kontrolē reģiona filiāļu darbības visus virzienus.

629. Atsevišķajā grupā "3311  Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt informāciju par klienta vai sabiedrības materiālo stāvokli pirms investīcijas darījuma; analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšu dokumentu, tai skaitā arī ārzemju valūtās, tirgus tendences, pārvaldīt finanšu institūciju aktīvu kopumu; informēt iespējamos pircējus par tirgus apstākļiem un perspektīvām; veikt darījumus ar vērtspapīriem un obligācijām; sadalīt akcijas un obligācijas tirgū, lai palielinātu klienta kapitālu; reģistrēt orderus un tos nodot, pērkot un pārdodot vērtspapīrus, akcijas, obligācijas un citus finanšu dokumentus; veikt valdības finanšu aģenta funkcijas ārvalstu kredītu uzskaitē un apkalpošanā, veikt dokumentāros norēķinus starptautiskā tirdzniecībā, veikt ārzemju valūtas operāciju darījumus; optimizēt korespondētājbanku tarifus; analizēt ekonomisko un sociālo situāciju reģionā vai pilsētā un novērtēt uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību un pilnveidošanas iespējas; uzturēt sakarus ar esošajiem klientiem, piesaistīt jaunus, izvēlēties klientam vispiemērotākos pakalpojumus; nodrošināt bankas un tās klientu norēķinus; konsultēt klientus par bankas pakalpojumiem un produktiem; esošajiem un potenciālajiem klientiem sniegt vispārēju informāciju par banku darbību un to veidošanās vēsturi, par bankas īpašniekiem (akcionāriem) un par bankas piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem; prast atvērt un apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; veikt klientu padziļinātu izpēti; veikt kreditēšanas operācijas un nodrošināt to kvalitatīvu novērtējumu; izpildīt kases operācijas, ārvalstu valūtu operācijas; nodrošināt bankas operāciju uzskaiti; lietot informācijas tehnoloģijas; pārzināt banku attālinātos norēķinus; pārzināt banku darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus un banku komercdarbības vidi; informēt un konsultēt klientus par maksājumu karšu pakalpojumiem, analizēt datus par maksājumu karšu darbību un izmantošanu; izgatavot maksājumu kartes, nodrošināt to darbību; vadīt maksājumu karšu izplatīšanu un apkalpošanu; veikt risku analīzi; vadīt esošo bankas produktu attīstību un uzlabošanu, izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus, pārraudzīt to ieviešanu; izstrādāt finanšu institūcijas procedūras, sniegt konsultācijas metodikā; sniegt konsultācijas, izpildīt pa telefonu saņemtos klienta uzdevumus; bloķēt kartes; aizpildīt deklarācijas; nodrošināt bankas maksājumu sistēmu operacionālo darbību un risināt visus ar sistēmu funkcionēšanu saistītos jautājumus; nodrošināt nepieciešamās maksājumu informācijas nosūtīšanu sistēmu dalībniekiem (kredītiestādēm, Latvijas Republikas Valsts kasei un citiem), konsultēt sistēmu dalībniekus par visiem ar bankas maksājumu sistēmu darbu saistītiem jautājumiem; uzkrāt un apkopot sistēmas statistiku; veikt dalībnieku bloķēšanu, izslēgšanu vai atjaunošanu, maksājumu sistēmās sekot dalībnieku likviditātei, sekot bloķēto maksājumu rindām; sadarboties ar maksājumu sistēmu dalībniekiem vai, ja nepieciešams, sākt šā jautājuma risināšanu; sniegt atzinumu par sistēmas darbību bloķējošām situācijām un pieņemt lēmumus par situācijas novēršanu; sekot uz dienas daļu izsniegto (intraday) kredītu izmantošanas un uz nakti izsniegto (overnight) kredītu piešķiršanas un atmaksas procesiem; nodrošināt Kredītu reģistra operācijas; piedalīties Kredītu reģistra sistēmas risku novērtēšanā; vadīt Kredītu reģistra dalībnieku un to pilnvaroto personu mācības darbā ar Kredītu reģistru; konsultēt Kredītu reģistra dalībniekus un citas juridiskās un fiziskās personas jautājumos par Kredītu reģistru; sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un pretenzijām; risināt visus ar Kredītu reģistra sistēmas funkcionēšanu saistītos jautājumus; sagatavot un analizēt Kredītu reģistra statistiku; reģistrēt nosūtīto, saņemto un iekšējo reklamāciju; reģistrēt un tehnoloģiski apstrādāt saņemto karšu operāciju dokumentu pieprasījumu; izskatīt un tehnoloģiski apstrādāt interneta tirgotāju karšu reklamācijas; izskatīt karšu lietotāju pretenzijas.

630. Atsevišķās grupas "3311  Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri" profesijas:

630.1. STARPNIEKS – profesijas kods "3311  01";

630.2. Valūtas maiņas STARPNIEKS – profesijas kods "3311  02";

630.3. Investīciju STARPNIEKS – profesijas kods "3311  03";

630.4. Obligāciju STARPNIEKS – profesijas kods "3311  04";

630.5. Vērtspapīru un akciju STARPNIEKS – profesijas kods "3311  05";

630.6. Biržas MĀKLERIS – profesijas kods "3311  06";

630.7. Parādzīmju PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3311  07";

630.8. Vērtspapīru tirgotājs – profesijas kods "3311  08";

630.9. Akciju STARPNIEKS – profesijas kods "3311  09";

630.10. DĪLERIS – profesijas kods "3311  10";

630.11. Banku SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311  11";

630.12. Vērtspapīru INSPEKTORS – profesijas kods "3311  12";

630.13. Ārējā parāda ANALĪTIĶIS – profesijas kods "3311  13";

630.14. BROKERIS – profesijas kods "3311  14";

630.15. Reģiona VADĪTĀJS – profesijas kods "3311  15";

630.16. Vērtspapīru EKSPERTS – profesijas kods "3311  16";

630.17. Akreditīvu EKSPERTS – profesijas kods "3311  17";

630.18. Klientu apkalpošanas PĀRZINIS – profesijas kods "3311  18";

630.19. Norēķinu karšu PĀRZINIS – profesijas kods "3311  19";

630.20. Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS – profesijas kods "3311  20";

630.21. Korespondentattiecību ADMINISTRATORS – profesijas kods "3311  21";

630.22. Klientu/ korporatīvo klientu VADĪTĀJS (privātbaņķieris) – profesijas kods "3311  22";

630.23. Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā) – profesijas kods "3311  23";

630.24. Testa atslēgu ADMINISTRATORS (pārzinis) – profesijas kods "3311  24";

630.25. Norēķinu ADMINISTRATORS – profesijas kods "3311  25";

630.26. Klientu KONSULTANTS – profesijas kods "3311  26";

630.27. Maksājumu karšu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311  27";

630.28. Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311  28";

630.29. Maksājumu karšu ADMINISTRATORS – profesijas kods "3311  29";

630.30. Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS – profesijas kods "3311  30";

630.31. Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS – profesijas kods "3311  31";

630.32. METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā) – profesijas kods "3311  32";

630.33. Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS – profesijas kods "3311  33";

630.34. Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311  34";

630.35. Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311  35";

630.36. Muitas BROKERIS – profesijas kods "3311  36";

630.37. DEKLARANTS – profesijas kods "3311  37";

630.38. Maksājumu sistēmu EKSPERTS – profesijas kods "3311  38";

630.39. Kredītu reģistra EKSPERTS – profesijas kods "3311  39";

630.40. Reklamācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311  40".

3.11.2. Atsevišķās grupas
"3312  Kredītu un aizņēmumu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

631. Šie speciālisti analizē un novērtē finanšu informāciju par kredīta vai aizdevuma pieteikumiem un izsaka savu viedokli par piekrišanu (noraidīšanu) aizdevuma vai kredīta piešķiršanai.

632. Atsevišķajā grupā "3312  Kredītu un aizņēmumu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt informāciju par klienta vai sabiedrības materiālo stāvokli pirms kredīta vai aizdevuma darījuma sākšanas; konsultēt un piedalīties aizdevumu noteikumu apspriešanā, aizdevumu pieprasījumu dokumentu analīzē un aizdevumu izsniegšanas organizēšanā; sekot aizņēmēju finansiālajam stāvoklim un nodrošinājumu (ķīlu) stāvoklim; veikt valsts ārējā parāda analīzi, izstrādāt ārējo aizņēmumu stratēģiju; attīstīt un izstrādāt līzinga projektus; attīstīt un izstrādāt faktūrkreditēšanas pakalpojumus; nodarboties ar klientiem izsniegto aizdevumu atgūšanu un restrukturizāciju; izstrādāt kredītreitinga noteikšanas kritērijus/metodikas, analizēt potenciālo un esošo darījumu partneru kredītspēju.

633. Atsevišķās grupas "3312  Kredītu un aizņēmumu speciālisti" profesijas:

633.1. Kredītu INSPEKTORS – profesijas kods "3312  01";

633.2. Kredītprojektu VADĪTĀJS – profesijas kods "3312  02";

633.3. Kredītu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "3312  03";

633.4. Kredītportfeļa ADMINISTRATORS – profesijas kods "3312  04";

633.5. Aizdevumu ADMINISTRATORS – profesijas kods "3312  05";

633.6. Līzinga SPECIĀLISTS – profesijas kods "3312  06";

633.7. Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3312  07";

633.8. Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3312  08".

3.11.3. Atsevišķās grupas
"3313  Grāmatvedības speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

634. Šie speciālisti veic pilnu finanšu operāciju uzskaiti uzņēmumos un pārbauda dokumentu noformēšanas pareizību, seko bankas finanšu resursu stāvoklim, nodrošina valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veic jebkura veida dokumentu norēķinus starptautiskā tirdzniecībā.

635. Atsevišķajā grupā "3313  Grāmatvedības speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pilnu uzņēmuma finansiālo operāciju uzskaiti grāmatvedības ekspertu vadībā, pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem; nodrošināt finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi, finanšu rādītāju aprēķināšanu un analīzi; plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali; izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai; veikt uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti; nodrošināt savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizēt uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus; gatavot finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopot, plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali; izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai; nodrošināt Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā; organizēt un vadīt citus darbiniekus; izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus finanšu jomā; kontrolēt valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veikt dokumentāros norēķinus starptautiskajā tirdzniecībā; pārbaudīt naudas maksājumus, ienākumus un citu finanšu operāciju dokumentu pareizību; uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus, pārcenot un norakstīt tos, uzskaitīt pilnvaras un kreditorus; kontrolēt un aprēķināt darba samaksu; gatavot finanšu pārskatus; lietot teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā; konsultēt grāmatvežus grāmatvedības programmas lietošanā; sniegt vispārēju informāciju esošajiem un potenciālajiem klientiem; apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; izpildīt kases operācijas un vienkāršākās valūtas operācijas; nodrošināt finanšu operāciju uzskaiti; veikt maksājumu un vērtspapīru norēķinu operācijas, kas saistītas ar ārvalstu rezervju pārvaldīšanas darījumiem, monetārās politikas darījumiem, kā arī ar klientu darījumu apkalpošanu; nodrošināt informācijas apriti ar korespondentbankām un citām bankām; uzskaitīt un pārbaudīt maksājumu un darījumu apstiprinājumu dokumentāciju; veikt ārvalstu korespondentkontu transakciju uzskaiti un kontroli; veikt norēķinus valdības finanšu aģenta funkcijas valdības līdzekļu (valdības aizņēmumi, Eiropas Savienības struktūrfondi un citi) apkalpošanā, gatavot pārskatus par valdības līdzekļu apkalpošanu.

636. Atsevišķās grupas "3313  Grāmatvedības speciālisti" profesijas:

636.1. GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "3313  01";

636.2. Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS – profesijas kods "3313  02";

636.3. Vērtspapīru GRĀMATVEDIS – profesijas kods "3313  03";

636.4. Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS – profesijas kods "3313  04";

636.5. Kontu OPERATORS – profesijas kods "3313  05";

636.6. Kontu ADMINISTRATORS – profesijas kods "3313  06";

636.7. Finanšu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3313  07";

636.8. GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS) – profesijas kods "3313  08";

636.9. Finanšu DARBINIEKS – profesijas kods "3313  09";

636.10. Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS – profesijas kods "3313  10";

636.11. Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3313  11".

3.11.4. Atsevišķās grupas
"3314  Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

637. Šie speciālisti sniedz palīdzību, plānojot un veicot matemātisko, statistisko un apdrošināšanas datu vākšanu, apstrādi un iesniegšanu. Viņu darbību vada vecākie statistikas speciālisti.

638. Atsevišķajā grupā "3314  Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt un apstrādāt valsts statistiskās informācijas datus; sniegt palīdzību, plānojot un veicot statistiskos, matemātiskos un apdrošināšanas rēķinus un ar tiem saistītos aprēķinus; gatavot darba apjoma, izmaksu un materiālu detalizētu novērtējumu; pildīt uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu un reģistrācijas, arī pētījumu kvalitātes kontroli; lietot standarta skaitļotāju programmu kompleksus apdrošināšanas, statistikas un matemātikas aprēķinu izpildei; gatavot apdrošināšanas, statistikas un matemātikas aprēķinus grafiski un tabulu veidā; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar skaitļotāju un modelējošo sistēmu izmantošanu un apkalpošanu uzskaitē un pētījumos; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu uzskaitei un pētījumiem un to kvalitātes kontroli; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas statistikas, matemātikas un apdrošināšanas aprēķinos; vākt, gatavot un analizēt statistikas un citus datus; plānot un veikt matemātisko, statistisko un apdrošināšanas datu apstrādi.

639. Atsevišķās grupas "3314  Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti" profesijas:

639.1. STATISTIĶA PALĪGS – profesijas kods "3314  01";

639.2. GRĀMATVEŽA PALĪGS – profesijas kods "3314  02";

639.3. STATISTIĶIS – profesijas kods "3314  03";

639.4. AKTUĀRA ASISTENTS – profesijas kods "3314  04".

3.11.5. Atsevišķās grupas
"3315  Novērtētāji un izsolītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

640. Šie speciālisti novērtē mantu un dažādas preces, kā arī zaudējumus atbilstoši apdrošināšanas līgumam, pārdod mantu un preces vairāksolīšanā.

641. Atsevišķajā grupā "3315  Novērtētāji un izsolītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērtēt izejvielas, nekustamās mantas, rūpnieciskās iekārtas, personiskās mājas, mantas, mākslas priekšmetus, dārgakmeņus un citus objektus, ko piedāvā pārdošanai vai apdrošināšanai, un noteikt to vērtību; noteikt zaudējumu un kaitējuma apmērus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošinātāju atbildību, kad jāatlīdzina zaudējumi, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu; pārdot izsolēs dažādus īpašuma veidus, automobiļus, preces, mājlopus, mākslas un juvelieru izstrādājumus; identificēt, novērtēt transportlīdzekļu bojājumus, aprēķināt un pamatot atjaunošanas izdevumus.

642. Atsevišķās grupas "3315  Novērtētāji un izsolītāji" profesijas:

642.1. Apdrošināšanas INSPEKTORS – profesijas kods "3315  01";

642.2. Prasību INSPEKTORS – profesijas kods "3315  02";

642.3. IZSOLĪTĀJS – profesijas kods "3315  03";

642.4. Prasību KONSULTANTS – profesijas kods "3315  04";

642.5. NOVĒRTĒTĀJS – profesijas kods "3315  05";

642.6. Apdrošināšanas KONSULTANTS – profesijas kods "3315  06";

642.7. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS – profesijas kods "3315  07".

3.12. Mazās grupas
"332  Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

643. Šie speciālisti pērk un pārdod finanšu vērtspapīrus, ārzemju valūtu, noformē dažādus apdrošinājumu veidus, nekustamo īpašumu, veic ceļojumu pakalpojumus, darbojas kā vairumtirdzniecības aģenti, novērtē preces, nekustamo un citu īpašumu un pārdod to izsolē.

644. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "332  Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki" atbilstošās atsevišķajās grupās:

644.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

644.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

644.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

644.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

645. Mazās grupas "332  Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

645.1. atsevišķā grupa "3321  Apdrošināšanas pārstāvji";

645.2. atsevišķā grupa "3322  Tirdzniecības pārstāvji";

645.3. atsevišķā grupa "3323  Iepirkumu speciālisti";

645.4. atsevišķā grupa "3324  Tirdzniecības starpnieki".

3.12.1. Atsevišķās grupas
"3321  Apdrošināšanas pārstāvji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

646. Šie speciālisti sniedz konsultācijas par visiem apdrošināšanas jautājumiem un noformē dažādus dzīvības un īpašuma apdrošināšanas veidus.

647. Atsevišķajā grupā "3321  Apdrošināšanas pārstāvji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt informāciju par klientu materiālo stāvokli, kas nepieciešama, nosakot piemērotus apdrošināšanas veidus un to noteikumus; veikt pārrunas ar klientu, nosakot riska pakāpi un veidu, kādā tiek apdrošināts, noteikt apdrošināšanas summu un maksāšanas noteikumus; apspriest noteikumus un sastādīt atkārtotus apdrošināšanas līgumus; apspriest lielu un speciālu projektu vai būvju apdrošināšanas noteikumus, sastādīt līgumus un konsultēt šajos jautājumos.

648. Atsevišķās grupas "3321  Apdrošināšanas pārstāvji" profesijas:

648.1. Apdrošināšanas AĢENTS – profesijas kods "3321  01";

648.2. Apdrošināšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3321  02";

648.3. Apdrošināšanas STARPNIEKS – profesijas kods "3321  03";

648.4. INSPEKTORS (apdrošināšanā) – profesijas kods "3321  04".

3.12.2. Atsevišķās grupas
"3322  Tirdzniecības pārstāvji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

649. Šie speciālisti vairumā pārdod dažādas preces, tai skaitā iekārtas, ierīces un citu tehnisko produkciju, vai veic ar pārdošanu saistītos pakalpojumus un sniedz nepieciešamo speciālo informāciju.

650. Atsevišķajā grupā "3322  Tirdzniecības pārstāvji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt pasūtījumus un pārdot preces rūpniecības, mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības uzņēmumiem; pārdot tehniskās iekārtas, produkciju un ar to saistītos pakalpojumus komerciestādēm vai atsevišķām personām; sniegt iespējamiem pircējiem vispārējo un speciālo informāciju, kas raksturo iekārtu darbību, demonstrēt ietaišu darbību, paziņot klientu iebildumus un pretenzijas izgatavotājiem; apkalpot un piesaistīt jaunus klientus; konsultēt klientus par datortīklu tehnoloģijām; pārdot pa tālruni produkciju un pakalpojumu; piedalīties uzņēmuma darbības plāna un citu plānu sastādīšanā; kontrolēt rezultātu atbilstību noteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus; sadarboties ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem; sniegt informāciju par pakalpojumu produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; pieņemt pasūtījumus no klientiem pa telefonu, faksu vai e-pastu; veikt klientu apzvanīšanu pēc pārdošanas speciālista pieprasījuma; sagatavot dažādas atskaites, analītiskus pārskatus; uzturēt, atjaunināt un veikt izmaiņas esošo klientu datubāzē; ja nepieciešams, veikt klientu apkalpošanu tirdzniecības zālē, sniedzot informāciju par precēm un pakalpojumiem, kā arī risinot ar klientu radušās problēmsituācijas.

651. Atsevišķās grupas "3322  Tirdzniecības pārstāvji" profesijas:

651.1. Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS – profesijas kods "3322  01";

651.2. Tirdzniecības AĢENTS – profesijas kods "3322  02";

651.3. Izpārdošanas PĀRSTĀVIS – profesijas kods "3322  03";

651.4. Tirdzniecības PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3322  04";

651.5. Ceļojošais PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3322  05";

651.6. tirgotājs – profesijas kods "3322  06";

651.7. Tirdzniecības PĀRSTĀVIS – profesijas kods "3322  07";

651.8. Klientu/ pārdošanas KONSULTANTS – profesijas kods "3322  08";

651.9. Pārdošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3322  09";

651.10. Telefonbankas OPERATORS – profesijas kods "3322  10";

651.11. Pārdošanas SPECIĀLISTA ASISTENTS – profesijas kods "3322  11";

651.12. Tirdzniecības PĀRDEVĒJA ASISTENTS – profesijas kods "3322  12".

3.12.3. Atsevišķās grupas
"3323  Iepirkumu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

652. Šie speciālisti uzpērk preces un sniedz pakalpojumus rūpniecības, komerciālo un citu iestāžu un organizāciju vārdā.

653. Atsevišķajā grupā "3323  Iepirkumu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt sarunas un noslēgt līgumus par iekārtu, izejvielu un produkcijas iepirkšanu rūpniecības uzņēmumiem, kā arī iepirkt preces, lai tās pārdotu; iegūt informāciju par tirgus konjunktūru, nepieciešamajām un esošajām rezervēm un noteikt iegādājamo preču daudzumu un kvalitāti, to vērtību, piegādes termiņu un citus līguma noteikumus; sastādīt regulāri papildināmo izejvielu un preču pasūtīšanas shēmas saskaņā ar apstiprinātajiem modeļiem, nosūtīt pasūtījumus; organizēt piegādājamo preču pieņemšanu; uzkrāt informāciju par izejvielu un preču pieprasījuma izmaiņām un dažādu piegādātāju darbības kvalitāti; analizēt izejvielu un preču krājumus uzņēmumā un to kustību noliktavās; veikt pircēju pasūtījumu apstrādi un sagatavot preces nosūtīšanai; analizēt preču nosūtīšanas maršrutus, sekot pārvadātāju darba kvalitātei; koordinēt preču plūsmas un krājumus; analizēt uzņēmuma loģistikas izmaksas sadarbībā ar tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem un koordinēt pasūtījumus krājumu papildināšanai; sekot pasūtīto piegāžu atrašanās vietai piegādes procesā un pēc nepieciešamības nodrošināt to izkraušanu un glabāšanu uzņēmuma noliktavā; organizēt preču glabāšanu noliktavā, to komplektāciju un savlaicīgu sadali un nosūtīšanu pircējiem; veikt pasūtīto preču komplektēšanu; kārtot preču transportēšanas pavaddokumentāciju, attiecības ar ekspeditoriem, transporta organizācijām; kontrolēt preču virzību starptautiskajā un nacionālajā līmenī līdz pircējam; pasūtīt un koordinēt starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos veikt pasažieru plūsmas analīzi, izmaksu kontroli; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem analizēt pasažieru apmierinātības līmeni; veikt maršrutu plānošanu un izstrādi atbilstoši pasažieru plūsmai; sekot pasažieru pārvadājumu regularitātes un pietiekamības nodrošināšanai vietējos un starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai dzelzceļa pasažieru pārvadājumos; izstrādāt atbilstošo iepirkumu dokumentāciju; kontrolēt iepirkumu virzību un izpildi; organizēt un vadīt iepirkumu konkursus (organizēt un izsludināt iepirkumu procedūras, organizēt un protokolēt iepirkumu komisijas sanāksmes); sastādīt un slēgt līgumus ar telpu iznomātājiem un citiem piegādātājiem; plānot savas darbības jomas attīstību un nepieciešamos materiālos resursus; organizēt un kontrolēt mantisko vērtību pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izsniegšanu; pārbaudīt saņemto mantisko vērtību atbilstību pamatdokumentiem; organizēt mantisko vērtību izvietošanu telpās un uzglabāšanu; organizēt, saskaņot un kontrolēt uzņēmuma autoparka un degvielas karšu uzskaiti un dokumentācijas apriti; realizēt un kontrolēt konkrētas preču grupas iepirkumu plānu saskaņā ar gada plānu un ievērojot uzņēmuma noteiktās prioritātes un stratēģiju; sniegt priekšlikumus plāna izmaiņām saskaņā ar izmaiņām tirgū, piegādātāju piedāvājumiem un preču kategoriju izmaiņām kopumā; savlaicīgi veikt preču pasūtījumus un sniegt ieteikumus preču realizēšanai, uzņēmuma maksimāli efektīvas darbības nodrošināšanai; uzturēt un koriģēt nepieciešamos preču krājumus, ievērojot krājumu aprites normas; izvērtēt neaktuālas, mazkustīgas un defektīvas preces; veidot preču pārdošanas cenas saskaņā ar tirgus situāciju, izmaksām un uzņēmuma noteiktiem mērķiem; sagatavot preču piedāvājumus akcijām un regulāri tos atjaunot, saskaņojot tos ar iepirkumu speciālistu; regulāri atjaunot un apstrādāt uzņēmuma pārdošanas katalogu; apkopot un sagatavot pasūtījuma veikšanai nepieciešamo informāciju; izskatīt un novērtēt jaunu piegādātāju piedāvājumus, saskaņojot tos ar iepirkumu speciālistu; sagatavot pārskatus par piegādātāja pārdošanas rezultātiem; plānot un nodrošināt loģistiku valsts amatpersonu dalības sanāksmēm; plānot un sniegt atbalstu uzņēmuma sūtījumu un korespondences piegādes procesā; piedalīties uzņēmuma reprezentācijas pasākumu tehniskajā nodrošināšanā.

654. Atsevišķās grupas "3323  Iepirkumu speciālisti" profesijas:

654.1. Iepirkumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3323  01";

654.2. Loģistikas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3323  02";

654.3. Iepirkumu AĢENTS – profesijas kods "3323  03";

654.4. Sagādes AĢENTS – profesijas kods "3323  04";

654.5. SAGĀDNIEKS – profesijas kods "3323  05";

654.6. Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS – profesijas kods "3323  06";

654.7. Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS – profesijas kods "3323  07";

654.8. Preču IEPIRCĒJS – profesijas kods "3323  08";

654.9. Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS – profesijas kods "3323  09";

654.10. Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS – profesijas kods "3323  10";

654.11. TIRGZINIS – profesijas kods "3323  11";

654.12. Vairumtirdzniecības AĢENTS – profesijas kods "3323  12";

654.13. Preču kategoriju VADĪTĀJS – profesijas kods "3323  13";

654.14. Iepirkumu SPECIĀLISTA ASISTENTS – profesijas kods "3323  14".

3.12.4. Atsevišķās grupas
"3324  Tirdzniecības starpnieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

655. Šie speciālisti pērk un pārdod preces, parasti vairumā, preču tirgus izsolēs vai tieši tirgū.

656. Atsevišķajā grupā "3324  Tirdzniecības starpnieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodibināt kontaktus starp preču produkcijas un pakalpojumu pircējiem un pārdevējiem; analizēt klienta prasības pērkot vai pārdodot, kā arī sniegt konsultācijas; organizēt izsoļu katalogu iesniegšanu, noteikt preču nosūtīšanas cenu; apmeklēt izsoles un tirgu un celt cenas izsolēs klienta vārdā; veikt sarunas ar klientu par izsolēs nepārdoto preču uzpirkšanu un pārdošanu; saņemt kravas vietas, noteikt pārtransportēšanas cenu un piedzīt to no klienta.

657. Atsevišķās grupas "3324  Tirdzniecības starpnieki" profesijas:

657.1. Pārtikas preču STARPNIEKS – profesijas kods "3324  01";

657.2. Tirdzniecības STARPNIEKS – profesijas kods "3324  02";

657.3. Transporta STARPNIEKS – profesijas kods "3324  03";

657.4. Tirdzniecības BROKERIS – profesijas kods "3324  04".

3.13. Mazās grupas
"333  Komercpakalpojumu speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

658. Šie speciālisti veido kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem, ja tiek pirktas un pārdotas preces vairumā, veic muitas nodevu procedūras, noformē apdrošināšanas un eksporta licences, meklē darba vietas darba meklētājiem, kā arī meklē darbiniekus vakantām darba vietām vai slēdz darba līgumus ar personām par noteikta darba veikšanu atbilstoši darbuzņēmēja lūgumam, konsultē klientus atbilstoši apģērba etiķetes standartiem, piedāvā citus komercpakalpojumus.

659. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "333  Komercpakalpojumu speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

659.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

659.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

659.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

659.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

660. Mazās grupas "333  Komercpakalpojumu speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

660.1. atsevišķā grupa "3331  Preču pārvadājumu aģenti";

660.2. atsevišķā grupa "3332  Konferenču un pasākumu organizatori";

660.3. atsevišķā grupa "3333  Nodarbinātības aģenti";

660.4. atsevišķā grupa "3334  Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti";

660.5. atsevišķā grupa "3339  Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti".

3.13.1. Atsevišķās grupas
"3331  Preču pārvadājumu aģenti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

661. Šie speciālisti veic preču pārvadājumu muitas procedūras un nodrošina apdrošināšanas, eksporta un importa licenču un citu dokumentu noformēšanu.

662. Atsevišķajā grupā "3331  Preču pārvadājumu aģenti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– realizēt importa un eksporta pārvadājumus, atbrīvojot preces no muitas nodevas, noformēt apdrošināšanas dokumentus; nodrošināt importa un eksporta licenču noformēšanu; parakstīt un izsniegt dokumentus, kuros fiksēti kravas pārvadāšanas līguma noteikumi; veikt muitas dokumentu noformēšanu; organizēt produkcijas piegādi no ārvalstu sadarbības partneriem; veikt importēto produktu nepārtrauktu kontroli un plānveidīgu pasūtīšanu saskaņā ar uzņēmuma budžetu, ražošanas plānu un pārdošanas aktivitātēm.

663. Atsevišķās grupas "3331  Preču pārvadājumu aģenti" profesijas:

663.1. Ekspedīcijas AĢENTS – profesijas kods "3331  01";

663.2. Realizācijas AĢENTS – profesijas kods "3331  02";

663.3. EKSPEDITORS – profesijas kods "3331  03";

663.4. DEKLARĒTĀJS – profesijas kods "3331  04";

663.5. Importa un eksporta SPECIĀLISTS – profesijas kods "3331  05".

3.13.2. Atsevišķās grupas
"3332  Konferenču un pasākumu organizatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

664. Šie speciālisti plāno un organizē konferences, seminārus, banketus un dažādu veidu pasākumus.

665. Atsevišķajā grupā "3332  Konferenču un pasākumu organizatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un organizēt konferences, seminārus, banketus, kāzas un citus pasākumus; risināt jautājumus par telpu un iekārtu īri, ēdināšanas pakalpojumiem, transportu un pasākuma dalībnieku izmitināšanu; apzināt klientu vajadzības; organizēt pasākuma dalībnieku reģistrāciju; pārzināt pasākuma budžetu un iekļauties tajā.

666. Atsevišķās grupas "3332  Konferenču un pasākumu organizatori" profesijas:

666.1. Konferenču un pasākumu ORGANIZATORS – profesijas kods "3332  01";

666.2. Kāzu PLĀNOTĀJS – profesijas kods "3332  02".

3.13.3. Atsevišķās grupas
"3333  Nodarbinātības aģenti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

667. Šie speciālisti meklē vakantas vietas personām, kas meklē darbu, meklē darbiniekus darba devējam, izstrādā līgumus noteiktu darbu veikšanai atbilstoši iestāžu, tai skaitā arī valsts iestāžu, pieprasījumam.

668. Atsevišķajā grupā "3333  Nodarbinātības aģenti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus personām, kas meklē darbu; sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus darba devēja vai darbinieka uzdevumā; apspriest kvalifikācijas un citus noteikumus, kas tiek izvirzīti nolīgstamajiem darbiniekiem, slēdzot līgumus ar darba devēju pārstāvjiem; meklēt darbiniekus ar noteiktu kvalifikāciju un nokārtot nepieciešamās formalitātes, ievērojot nacionālās un starptautiskās tiesību normas; nodrošināt darba līgumu atbilstību tiesību normām, sagatavot to projektus.

669. Atsevišķās grupas "3333  Nodarbinātības aģenti" profesijas:

669.1. Nodarbinātības AĢENTS – profesijas kods "3333  01";

669.2. Nodarbinātības organizators – profesijas kods "3333  02".

3.13.4. Atsevišķās grupas
"3334  Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

670. Šie speciālisti pērk, pārdod, nomā nekustamo īpašumu un maksā nomu, parasti klientu vārdā un ar viņu pilnvarām.

671. Atsevišķajā grupā "3334  Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt informāciju par pārdodamo vai iznomājamo īpašumu, tā īpašnieka materiālo stāvokli un noteikumiem iespējamiem pircējiem vai nomātājiem; parādīt pārdodamo vai iznomājamo īpašumu un paskaidrot pārdošanas vai nomas noteikumus iespējamiem pircējiem vai nomātājiem; organizēt īpašuma vai nomas tiesību nodošanu un līguma parakstīšanu; vākt nomas maksu un naudas summas par obligācijām, ar īpašnieka pilnvaru apskatīt īpašumu pirms nomas līguma noslēgšanas, nomāšanas laikā un pēc nomas līguma izbeigšanās; izvērtēt situāciju nekustamā īpašuma tirgū; organizēt un piedalīties reklāmas pasākumos; noteikt komercsabiedrības mērķus; izvēlēties efektīvākos projektu ieguldījumus nekustamā īpašuma jomā; konsultēt klientus; strādāt pārdevēja, pircēja vai nomnieka interesēs.

672. Atsevišķās grupas "3334  Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti" profesijas:

672.1. Īpašuma AĢENTS – profesijas kods "3334  01";

672.2. Nekustamā īpašuma AĢENTS – profesijas kods "3334  02";

672.3. Īpašuma PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3334  03";

672.4. Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3334  04";

672.5. Dzīvokļu AĢENTS – profesijas kods "3334  05";

672.6. Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS – profesijas kods "3334  06".

3.13.5. Atsevišķās grupas
"3339  Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

673. Šie speciālisti organizē lietišķus kontaktus, piedāvā reklāmas plašsaziņas līdzekļos, transporta pakalpojumus, kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus, nodrošina komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos, organizē un kontrolē komercpakalpojumu iestāžu reklāmpasākumus, organizē kontraktu slēgšanu ar sportistiem, aktieriem, kā arī ar grāmatizdevējiem par lugu iestudēšanu, muzikālo mākslas darbu atskaņošanu, to ierakstu un muzikālās produkcijas pārdošanu, konsultē klientus atbilstoši apģērba etiķetes standartiem, izstrādā un īsteno kultūras tūrisma projektus.

674. Atsevišķajā grupā "3339  Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, organizēt un kontrolēt procesus ražošanas un pakalpojumu nozarēs; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus; pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem un institūcijām; sniegt konsultācijas par saimnieciskās darbības organizēšanu un rezultativitātes paaugstināšanu; piedalīties nepieciešamo resursu plānošanā, sagādē un produkcijas realizācijā; organizēt vai veikt struktūrvienības iekšējo pārskatu un atskaišu sagatavošanu un prezentēšanu uzņēmuma vadībai; sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; sagatavot reklāmas kampaņu; pieskaņot reklāmpasākumus sabiedriskajiem pasākumiem; administratīvi nodrošināt apstiprināto reklāmas kampaņu un budžetu, kontrolēt un optimizēt izdevumus; pētīt reklāmas kampaņu efektivitāti; kontrolēt komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu, nodrošināt nepieciešamo izmaiņu izstrādi un ieviešanu; veikt tirgvedības un reklāmas komunikācijas projektu/kampaņu plānošanu, to izstrādes un īstenošanas organizēšanu; organizēt lietišķus kontaktus; piedāvāt reklāmas plašsaziņas līdzekļos; nodrošināt komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos; organizēt un kontrolēt komercpakalpojumu iestāžu reklāmpasākumus, organizēt līgumu slēgšanu; konsultēt klientus atbilstoši komercdarbības etiķetes standartiem; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktā informācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; mācēt pareizi redzēt proporcionālas attiecības starp apģērbiem: žakete un svārki, žakete un bikses un precīzi noteikt pareizās proporcijas, pareizu savstarpējo toņu gammu individuāli katram klientam, izvēloties apģērbu atbilstoši etiķetei; sadarboties ar apģērbu māksliniekiem – dizaineriem, krāsu stilistiem; novērot sava uzņēmuma darbības ārējās vides un iekšējā stāvokļa attīstību; vākt un apkopot aktuālo informāciju par publiskajiem viedokļiem, to galvenajām iezīmēm; piedalīties bukletu, brošūru, ziņu kopu, gada atskaišu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā un preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu organizēšanā; sniegt informāciju par savu uzņēmumu, pārliecināt un veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos; sekmēt dažādu publisku atbalstu uzņēmuma darbībai; veicināt darbinieku lojalitāti uzņēmumam; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodarboties ar dārzkopības produkcijas ražošanu nelielā uzņēmumā vai lielākā uzņēmumā ar ražošanas materiālu sagādi un saražotās produkcijas realizāciju, kā arī grāmatvedības datu uzskaiti un apstrādi; nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu; organizēt lauksaimniecības produktu ražošanu un pārdošanu; koordinēt lauksaimniecības darbības veikšanai nepieciešamo resursu (tai skaitā Eiropas Savienības finansējuma) ieguvi un sadali; organizēt lauksaimniecības darbu, tehnoloģiskos procesus; sekot līdzi aktivitātēm lauksaimniecības nozarē gan Latvijā, gan pasaulē; orientēties lauksaimniecības produktu attīstības tendencēs un galvenajos statistikas rādītājos; organizēt saimniecisko darbību; plānot komercdarbību struktūrvienībā vai uzņēmumā; sniegt konsultācijas par ražošanas organizāciju, produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; īstenot projektus; veikt stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un ražotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu; plānot, organizēt un kontrolēt ražošanas un apkalpošanas procesus, nodrošināt personāla vadīšanu; plānot uzņēmuma attīstību; apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; uzkrāt, grupēt un apstrādāt ekonomikas informācijas datus; nodrošināt informāciju uzņēmuma mērķu un uzdevumu sasniegšanai; iepirkt un pārdot gatavo produkciju mākslas un amatniecības jomā; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības; piedalīties kultūras preču izstāžu un reklāmas kampaņu organizēšanā; sagatavot dokumentus zāļu reģistrācijai; veidot un nosūtīt ražotnēm zāļu iepakojumu maketus, pārbaudīt un apstiprināt gatavos iepakojumus; veidot un adaptēt zāļu marķējumus, lietošanas instrukcijas un aprakstus; organizēt zāļu reģistrācijas dokumentācijas tulkošanu no angļu valodas latviešu valodā; sagatavot reklāmas materiālus; izstrādāt ilgtermiņa tirgvedības, sabiedrības izglītošanas un reklāmas plānus, tos īstenot un novērot; organizēt un īstenot dažādās auditorijās tirgvedības, sabiedrības informēšanas un reklāmas pasākumus; nodrošināt speciālistu un darbinieku sagatavotību produktu ieviešanas un citu kampaņas plānu izpildei; pasūtīt un veikt tirgus pētījumus; analizēt dažādus pētījumu un statistikas datus; apkopot un apstrādāt informāciju; piedalīties pētnieku un pētījumu centru izvēlē, novērtēt to piemērotību; būt atbildīgiem par pētnieku sanāksmju organizēšanu un norisi; piedalīties starptautiskās pētījumu novērotāju sanāksmēs; sagatavot dokumentāciju, kas nepieciešama atļauju saņemšanai klīnisko pētījumu sākšanai; sagatavot korespondenci pētījuma laikā; būt atbildīgiem par savlaicīgiem pētījumu materiālu pasūtījumiem, šo pētījumu materiālu savlaicīgu izsniegšanu pētījumu centriem un neizlietoto pētījumu materiālu izņemšanu no pētījumu centriem; regulāri novērot pētījumus; iepirkt izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus; nodrošināt atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošināt kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; sekot krājumu glabāšanai un noformēšanai uzņēmuma struktūrvienībās; nodrošināt aktuālās informācijas publicēšanu uzņēmuma mājaslapās un saistītos kanālos; izveidot un uzturēt uzņēmuma profilu sociālajos tīklos; nodrošināt komunikāciju sociālajos tīklos; plānot un kontrolēt tirdzniecības un tirgvedības aktivitātes sociālajos medijos; sagatavot un nodrošināt jauninājumu izsūtīšanu uzņēmuma klientiem un darbiniekiem; uzturēt uzņēmuma iekšējo mājaslapu, nodrošinot aktuālās informācijas sagatavošanu un publicēšanu; analizēt sociālo mediju profilu apmeklējumu statistiku; veidot uzņēmuma tēlu un popularizēt uzņēmumu sociālajos medijos; konsultēt komersantus par saimniecību vadību un veikt saimniecību ekonomisko analīzi; sastādīt biznesa plānus, projektu pieteikumus un sniegt konsultācijas par ekonomikas un kooperācijas jautājumiem; pārzināt mikroekonomikas un makroekonomikas kopsakarības, kā arī ekonomikas terminoloģiju; izstrādāt un īstenot kultūras tūrisma projektus; sagatavot kultūras tūrisma produktus; nodarboties ar tirgvedību kultūras tūrisma jomā.

675. Atsevišķās grupas "3339  Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti" profesijas:

675.1. Grāmatu tirdzniecības AĢENTS – profesijas kods "3339  01";

675.2. Muzikālo priekšnesumu AĢENTS – profesijas kods "3339  02";

675.3. Sporta AĢENTS – profesijas kods "3339  03";

675.4. Teātra AĢENTS – profesijas kods "3339  04";

675.5. Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339  05";

675.6. Sludinājumu ievietošanas/ komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS – profesijas kods "3339  06";

675.7. Reklāmas/ komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3339  07";

675.8. Reklāmas AĢENTS – profesijas kods "3339  08";

675.9. Reklāmas KONSULTANTS – profesijas kods "3339  09";

675.10. Monētu tirdzniecības AĢENTS – profesijas kods "3339  10";

675.11. Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "3339  11";

675.12. Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "3339  12";

675.13. Apģērba etiķetes KONSULTANTS – profesijas kods "3339  13";

675.14. Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS – profesijas kods "3339  14";

675.15. Tirgvedības VADĪTĀJA ASISTENTS – profesijas kods "3339  15";

675.16. Loģistikas DARBINIEKS – profesijas kods "3339  16";

675.17. Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339  17";

675.18. Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339  18";

675.19. Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecībā) – profesijas kods "3339  19";

675.20. Komercdarbības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339  20";

675.21. Tirgvedības un tirdzniecības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339  21";

675.22. Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339  22";

675.23. Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339  23";

675.24. Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339  24";

675.25. Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339  25";

675.26. Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339  26";

675.27. Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339  27";

675.28. Komercdarījumu DARBINIEKS – profesijas kods "3339  28";

675.29. Komercpakalpojumu DARBINIEKS – profesijas kods "3339  29";

675.30. Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339  30";

675.31. Mākslas KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339  31";

675.32. Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339  32";

675.33. Produktu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339  33";

675.34. Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339  34";

675.35. Reklāmas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339  35";

675.36. Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS – profesijas kods "3339  36";

675.37. Eksporta SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339  37";

675.38. Ekonomikas KONSULTANTS – profesijas kods "3339  38";

675.39. Sociālo mediju SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339  39";

675.40. KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339  40";

675.41. Kultūras tūrisma ORGANIZATORS – profesijas kods "3339  41".

3.14. Mazās grupas
"334  Administratīvie un specializētie sekretāri"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

676. Šie speciālisti pārzina dokumentāciju, nodrošina informācijas apmaiņu starp dažādām struktūrvienībām, veic struktūrvienības iekšējo organizatorisko koordināciju.

677. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "334  Administratīvie un specializētie sekretāri" atbilstošās atsevišķajās grupās:

677.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; profesionālās darbības metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

677.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

677.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par darba un veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par sagatavotās informācijas atbilstību un pareizību; par izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kvalitāti; par materiāli tehnisko, finanšu resursu lietderīgu izmantošanu; par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

677.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

678. Mazās grupas "334  Administratīvie un specializētie sekretāri" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

678.1. atsevišķā grupa "3341  Biroja administratori";

678.2. atsevišķā grupa "3342  Juridiskie sekretāri";

678.3. atsevišķā grupa "3343  Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri";

678.4. atsevišķā grupa "3344  Medicīnas jomas sekretāri".

3.14.1. Atsevišķās grupas
"3341  Biroja administratori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

679. Šie speciālisti veic uzņēmuma vai tā struktūrvienības vadītāja darba apkalpošanu, lietojot datoru un citus tehniskos līdzekļus, apgādā vadītāja darba vietu ar kancelejas piederumiem un rada apstākļus vadītāja darba efektīvai izpildei, apstrādā saņemto un nosūtāmo pastu, organizē lietišķās tikšanās, kārto lietvedību, patstāvīgi atbild uz korespondenci.

680. Atsevišķajā grupā "3341  Biroja administratori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt un vadīt sekretariāta/biroja darbu kopumā; atbildēt par efektīvu informācijas un dokumentu plūsmas nodrošināšanu; nodrošināt kancelejas un saimniecības preču sagādi; dokumentēt sapulces un sagatavot prezentācijas; organizēt lietišķās tikšanās un uzņemt viesus; vadīt biroja darba attīstības projektus; piedalīties uzņēmuma iekšējo pasākumu organizēšanā; sniegt atbalstu uzņēmuma vadībai, citu struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem dažādos ikdienas jautājumos; koordinēt un īstenot uzņēmuma politiku personāla jautājumos; kārtot personāla lietvedību; sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus; veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavot dokumenta atvasinājumus; pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; kontrolēt dokumentu un iesniegumu izpildes termiņus; gatavot pārskatus, apkopot materiālus; organizēt un tehniski nodrošināt informatīvās sanāksmes un lietišķās tikšanās; izstrādāt darbinieku aptaujas anketas, apkopot, analizēt un sistematizēt iegūtos rezultātus; organizēt darbinieku atlases procedūru, atlasi un pienākumu pildīšanai nepieciešamo apmācību; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus, normatīvo aktu projektus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; drukāt (ievadīt vai izvadīt no datora) dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt iesniegumus.

681. Atsevišķās grupas "3341  Biroja administratori" profesijas:

681.1. Biroja ADMINISTRATORS – profesijas kods "3341  01";

681.2. Sekretariāta VADĪTĀJS – profesijas kods "3341  02";

681.3. Vecākais LIETVEDIS – profesijas kods "3341  03";

681.4. LIETVEDIS – profesijas kods "3341  04";

681.5. Lietvedības galvenais INSPEKTORS – profesijas kods "3341  05";

681.6. Lietvedības INSPEKTORS – profesijas kods "3341  06";

681.7. Administratīvās lietvedības INSPEKTORS – profesijas kods "3341  07";

681.8. Biroja VADĪTĀJS – profesijas kods "3341  08".

3.14.2. Atsevišķās grupas
"3342  Juridiskie sekretāri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

682. Šie speciālisti pārstāv uzņēmumu starptautiskajās organizācijās un veic tehniskās funkcijas kā atbildīgie sekretāri, analizē informācijas avotu datus, gatavo pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem, sniedz nepieciešamo informāciju un konsultē politikas, resoru programmu, darba organizācijas un citos jautājumos.

683. Atsevišķajā grupā "3342  Juridiskie sekretāri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt uzņēmumu vadītāju atbildīgo sekretāru pienākumus; veikt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību atbildīgo sekretāru pienākumus; pārstāvēt uzņēmumu starptautiskajās organizācijās un piedalīties starptautiskajos projektos un starptautiskās ietvaru programmās; veikt pētījumus, izmantojot dažādus informācijas avotus, un gatavot pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem; pārzināt pašvaldības vai uzņēmuma dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; papildināt ar nepieciešamo informāciju jebkuru no esošajām sistēmām, reģistriem vai programmām; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no jebkura uzņēmuma vai struktūrvienības datubāzes vai reģistra.

684. Atsevišķās grupas "3342  Juridiskie sekretāri" profesijas:

684.1. Atbildīgais SEKRETĀRS – profesijas kods "3342  01";

684.2. Komitejas SEKRETĀRS – profesijas kods "3342  02";

684.3. Pašvaldības SEKRETĀRS – profesijas kods "3342  03";

684.4. Valdības administrācijas SEKRETĀRS – profesijas kods "3342  04";

684.5. Vēstniecības/ pārstāvniecības SEKRETĀRS – profesijas kods "3342  05";

684.6. Komitejas izpildSEKRETĀRS – profesijas kods "3342  06";

684.7. Valsts pārvaldes izpildSEKRETĀRS – profesijas kods "3342  07";

684.8. Pašvaldības administrācijas/ izpildSEKRETĀRS – profesijas kods "3342  08";

684.9. Valdības administrācijas/ izpildSEKRETĀRS – profesijas kods "3342  09";

684.10. Komisijas SEKRETĀRS – profesijas kods "3342  10";

684.11. Sabiedrības SEKRETĀRS – profesijas kods "3342  11".

3.14.3. Atsevišķās grupas
"3343  Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

685. Šie speciālisti veic tehniskās funkcijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, atbildīgos resoros un valsts komitejās kā atbildīgie sekretāri, analizē kartīšu un citu informācijas avotu datus, gatavo pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem, sniedz nepieciešamo informāciju un konsultē politikas, resoru programmu, administrācijas problēmu un citos jautājumos, veic darbības, kas saistītas ar informācijas komunikāciju nodrošināšanu, dokumentu pārzināšanu, sēžu protokolēšanu un organizatoriskās struktūrvienības iekšējo administratīvo koordināciju, lai palīdzētu struktūrvienības vadītājam un citiem darbiniekiem.

686. Atsevišķajā grupā "3343  Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kārtot administratīvo saraksti un protokolēt; kontrolēt un saskaņot atsevišķu pasākumu izpildes termiņus, ja nepieciešama izpildes atlikšana uz vēlāku laiku; apkopot iesniegumus sēdēm, plānot, organizēt sēdes, plānot un kārtot vadītāja un citu darbinieku dienesta braucienus; izsniegt dokumentus; izlikt sludinājumus; saņemt piedzītos naudas līdzekļus; veikt mantas apraksti un mantas izvešanu lietās par telpu atbrīvošanu (izlikšanu); veikt izpildu darbības lietās par atjaunošanu darbā un par mantas konfiskāciju; veikt mantas apraksti kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā; kontrolēt budžeta projektu izdevumus, sagatavot līgumu un pirkšanas pasūtījumu projektus; sniegt administratīvas un organizatoriskas izziņas vadītājam un citiem darbiniekiem, organizēt vadītājam apmeklētāju vai darbinieku pieņemšanu; veikt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību resoru vadītāju palīgu pienākumus; veikt iekšlietu jomas iestāžu un to resoru vadītāju palīgu pienākumus; noformēt valsts pārvaldes iestāžu, iekšlietu iestāžu, tiesu un citu iestāžu sēžu protokolus; kārtot lietišķo, tehnisko vai cita veida saraksti; nodrošināt informācijas sagatavošanu un apriti, novērtēt vides stāvokli, izstrādāt projektus vides aizsardzības jomā, pārzināt, analizēt un novērtēt dokumentāciju un veikt darba organizācijas koordinēšanu struktūrvienībā; palīdzēt projekta vadītājam veikt projekta organizēšanu un vadīšanu; analizēt un novērtēt dokumentāciju un kontrolēt dokumentu apriti bāriņtiesā; veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu; kontrolēt un saskaņot bāriņtiesas priekšsēdētāja dažādu pasākumu izpildi; koordinēt un kontrolēt pastāvīgo komiteju sekretāru darbu; protokolēt, reģistrēt domē pieņemtos lēmumus; sagatavot protokollēmumus, lēmumu norakstus un organizēt to nosūtīšanu adresātiem; kontrolēt domes lēmumu izpildi un ziņot par to vadībai; organizēt un nodrošināt reprezentācijas pakalpojumus, sadarbības partneru un klientu uzņemšanas pakalpojumus (t.sk. rezervēt viesnīcas, organizēt lietišķās tikšanās, kultūras pasākumus, nodrošināt reprezentācijas priekšmetu izgatavošanu un iegādi, sniegt gida pakalpojumus uzņēmuma organizēto starptautisko semināru un konferenču dalībniekiem un viesiem, nodrošināt transporta pakalpojumus); organizēt sadarbību protokola pakalpojumu jomā ar Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmu atbilstoši tiesību aktu prasībām; organizēt Eiropas Centrālo banku sistēmas komiteju un darba grupu sanāksmes atbilstoši nacionālo centrālo banku pamatfunkciju specifikai; veikt reprezentācijas, konferenču organizēšanas u.tml. pakalpojumu tirgus izpēti un sadarbības partneru izvēli; nodrošināt struktūrvienības operatīvo darbu izpildes organizēšanu un kontroli; nodrošināt struktūrvienības pārraudzībā esošo budžeta līdzekļu izlietošanas uzskaiti, nodrošināt struktūrvienības risku vadības sistēmas un kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu; sagatavot struktūrvienības iekšējo normatīvo aktu projektus, nodrošināt struktūrvienības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību plānošanu un uzskaiti; nodrošināt struktūrvienības vadītāja rīkoto sanāksmju protokolēšanu; organizēt struktūrvienības vadītāja tikšanās un dažādu ar pamatdarbību saistītu komiteju, darba grupu sēdes, protokolēt šīs sēdes; veikt struktūrvienības saraksti ar organizācijām Latvijā un ārvalstīs, veikt ar struktūrvienības darbu saistītus tulkošanas darbus, sagatavot dažādu veidu ar pamatdarbību saistītus pārskatus vadītāja uzdevumā, piedalīties līgumu (un to grozījumu) ar ārvalstu rezervju pārvaldītājiem sagatavošanā un tulkošanā.

687. Atsevišķās grupas "3343  Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri" profesijas:

687.1. Pārvaldes SEKRETĀRS – profesijas kods "3343  01";

687.2. Tiesas sēžu SEKRETĀRS – profesijas kods "3343  02";

687.3. Tiesas SEKRETĀRS – profesijas kods "3343  03";

687.4. SEKRETĀRS – KONSULTANTS (tiesu varas jomā) – profesijas kods "3343  04";

687.5. Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS – profesijas kods "3343  05";

687.6. Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "3343  06";

687.7. Diplomātiskais kurjers – profesijas kods "3343  07";

687.8. VĒSTNIEKA PALĪGS – profesijas kods "3343  08";

687.9. Ekspedīcijas pārzinis – profesijas kods "3343  09";

687.10. Arhīva pārzinis – profesijas kods "3343  10";

687.11. Lietvedības pārzinis – profesijas kods "3343  11";

687.12. Vides pārvaldības KONSULTANTS – profesijas kods "3343  12";

687.13. Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS – profesijas kods "3343  13";

687.14. Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343  14";

687.15. Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS – profesijas kods "3343  15";

687.16. Sēžu protokolu VADĪTĀJS – profesijas kods "3343  16";

687.17. Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRA PALĪGS – profesijas kods "3343  17";

687.18. MINISTRA PALĪGS – profesijas kods "3343  18";

687.19. Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343  19";

687.20. Valsts SEKRETĀRA PALĪGS – profesijas kods "3343  20";

687.21. Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS – profesijas kods "3343  21";

687.22. Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS – profesijas kods "3343  22";

687.23. VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS – profesijas kods "3343  23";

687.24. DIREKTORA PALĪGS (revīzijas jomā) – profesijas kods "3343  24";

687.25. Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343  25";

687.26. VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PADOMNIEKS – profesijas kods "3343  26";

687.27. Iestādes VADĪTĀJA/ DIREKTORA PALĪGS – profesijas kods "3343  27";

687.28. Koledžas DIREKTORA PALĪGS – profesijas kods "3343  28";

687.29. Zvērināta tiesu IZPILDĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343  29";

687.30. PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343  30";

687.31. PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343  31";

687.32. KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343  32";

687.33. Operatīvā DEŽURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343  33";

687.34. PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "3343  34";

687.35. Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "3343  35";

687.36. Valsts KONTROLIERA PALĪGS (revīzijas jomā) – profesijas kods "3343  36";

687.37. Valsts REVIDENTA PALĪGS (revīzijas jomā) – profesijas kods "3343  37";

687.38. DEŽURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343  38";

687.39. INSPEKTORA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343  39";

687.40. EKSPERTA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343  40";

687.41. Padomes SEKRETĀRS – profesijas kods "3343  41";

687.42. Valdes SEKRETĀRS – profesijas kods "3343  42";

687.43. Senāta PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343  43";

687.44. Protokola SPECIĀLISTS – profesijas kods "3343  44";

687.45. Struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343  45".

3.14.4. Atsevišķās grupas
"3344  Medicīnas jomas sekretāri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

688. Šie speciālisti veic darbības, kas saistītas ar informācijas komunikāciju nodrošināšanu, dokumentu pārzināšanu, izmantojot zināšanas ārstniecības tehnoloģijas un veselības aprūpes jomā, un organizatoriskās struktūrvienības iekšējo administratīvo koordināciju, lai palīdzētu struktūrvienības vadītājam un citiem darbiniekiem, pieņem klientus un pacientus, sniedz tiem informāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgām amatpersonām iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās u.c.

689. Atsevišķajā grupā "3344  Medicīnas jomas sekretāri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arī pa tālruni; noteikt klientiem un pacientiem pieņemšanas laiku pie attiecīgām amatpersonām; organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; drukāt (ievadīt vai izvadīt no datora) dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt personiskos iesniegumus.

690. Atsevišķās grupas "3344  Medicīnas jomas sekretāri" profesijas:

690.1. Ārstniecības iestādes SEKRETĀRS – profesijas kods "3344  01";

690.2. Ārstniecības iestādes klientu un pacientu REĢISTRATORS – profesijas kods "3344  02".

3.15. Mazās grupas
"335  Valsts varas īstenošanas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

691. Šie speciālisti nodrošina praktisko lietojumu valsts lēmumiem un noteikumiem, kas attiecas uz valsts robežu, nodokļiem, sociālās nodrošināšanas maksājumiem, veic valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieņēmumu un muitas jomā, pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citus ieņēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām, sagatavo administratīvos aktus un metodiskos dokumentus, veic analītisko darbu, izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, nodrošina vai kontrolē licenču, iebraukšanas un izbraukšanas atļauju izsniegšanu, preču ievešanu un izvešanu, ēku būvniecību un citas darbības, ko regulē valsts, organizē policijas dienestu, izmeklē nozieguma vai likumpārkāpuma faktus un apstākļus, vāc informāciju par personām un iestādēm, ko izmanto, lai novērstu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, organizē uzņēmuma, tā īpašuma un personāla drošību un aizsardzību, novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, kā arī veic Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli.

692. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "335  Valsts varas īstenošanas speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

692.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

692.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; lietot ieroci un aizsargāt sevi un citus no iespējamiem uzbrukumiem; sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāt administratīvo pārkāpumu un citu likumpārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus, organizēt robežkontroli un robežuzraudzību; vadīt personālu; sadarboties ar juridiskajām un fiziskajām personām; vadīt personāla profesionālo sagatavošanu; sagatavot dokumentāciju;

692.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

692.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – vidējā profesionālā izglītība.

693. Mazās grupas "335  Valsts varas īstenošanas speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

693.1. atsevišķā grupa "3351  Muitnieki";

693.2. atsevišķā grupa "3352  Valsts nodokļu inspektori";

693.3. atsevišķā grupa "3353  Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti";

693.4. atsevišķā grupa "3354  Valsts licencēšanas speciālisti";

693.5. atsevišķā grupa "3355  Iekšlietu inspektori un izmeklētāji";

693.6. atsevišķā grupa "3359  Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti".

3.15.1. Atsevišķās grupas
"3351  Muitnieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

694. Šie speciālisti veic valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu muitas jomā, veic preču un citu priekšmetu muitas kontroli, to aplikšanu ar muitas nodokli un muitas nodevām, muitas nodokļa un muitas nodevu iekasēšanu un muitas kontroles noformēšanu, kā arī valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, veic izziņu kontrabandas lietās, pārbauda personas un transportlīdzekļus, kas šķērso valsts robežu, lai nodrošinātu valsts lēmumu un normatīvo aktu ievērošanu.

695. Atsevišķajā grupā "3351  Muitnieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; piemērot muitas tarifus; sagatavot un izsniegt muitas atļaujas, kontrolēt preču un citu priekšmetu ievešanas un izvešanas atļaujas sistēmas ievērošanu; iekasēt valsts nodokļus, muitas nodokli un muitas nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksājami uz muitas robežas; pārbaudīt dokumentus, bagāžu personām, kas šķērso valsts robežu, lai noskaidrotu, vai tām ir nepieciešamās atļaujas un vajadzīgie dokumenti preču ievešanai vai izvešanai; pārbaudīt transportlīdzekļu dokumentus un kravu, lai konstatētu, vai netiek pārkāpti pastāvošie preču ievešanas un izvešanas noteikumi, kā arī pārbaudīt nodokļu samaksu; ja nepieciešams, atkarībā no apstākļiem un izdarīto pārbaužu rezultātiem piedalīties tiesā kā lieciniekiem, veikt likumā noteikto operatīvo darbību un citus kontroles pasākumus, lai atklātu un novērstu noziedzīgos nodarījumus muita jomā, veikt izziņu muitas jomā.

696. Atsevišķās grupas "3351  Muitnieki" profesijas:

696.1. Vecākais muitas EKSPERTS – profesijas kods "3351  01";

696.2. Vecākais muitas UZRAUGS – profesijas kods "3351  02";

696.3. Muitas eksperts – profesijas kods "3351  03";

696.4. Muitas uzraugs – profesijas kods "3351  04";

696.5. Jaunākais muitas EKSPERTS – profesijas kods "3351  05";

696.6. Jaunākais muitas UZRAUGS – profesijas kods "3351  06".

3.15.2. Atsevišķās grupas
"3352  Valsts nodokļu inspektori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

697. Šie speciālisti pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citus ieņēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām, sagatavo administratīvos aktus un metodiskos dokumentus; veic analītisko darbu; izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības.

698. Atsevišķajā grupā "3352  Valsts nodokļu inspektori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt nodokļu aprēķināšanas metodiku, un reglamentēt uzskaiti nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, izstrādāt nodokļu uzskaites metodiku nodokļu pārskatu un deklarāciju sastādīšanai, izstrādāt nodokļu aplikšanas jautājumos noslēgto starpvalstu līgumu piemērošanas metodiku; uzskaitīt un reģistrēt nodokļu maksātājus un ar nodokļiem apliekamos objektus; iekasēt valsts nodokļus un nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam; konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos; kontrolēt nodokļu (nodevu) aprēķināšanas un maksāšanas kārtību; veikt uzņēmumu nodokļu aprēķinu un nodokļu maksājumu revīziju (auditu); veikt uzdevumus, kas saistīti ar nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu; izsniegt, reģistrēt un pārreģistrēt speciālās atļaujas (licences), atļaujas un izziņas saimnieciskajai darbībai, kas saistīta ar akcīzes preču apriti; organizēt un veikt kontroles pasākumus akcīzes preču aprites jomā; piedzīt Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļu un nodevu parādus, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādus, kuru iekasēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem piekrīt Valsts ieņēmumu dienestam; uzskaitīt konfiscēto, bezīpašnieka un atbilstoši mantošanas tiesībām valsts īpašumā pārgājušo mantu, nodrošināt kontroli pār tās realizāciju un ieņēmumu iemaksu valsts budžetā; sadarboties ar tiesībaizsardzības, valsts kontroles un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citām institūcijām.

699. Atsevišķās grupas "3352  Valsts nodokļu inspektori" profesijas:

699.1. Galvenais nodokļu INSPEKTORS – profesijas kods "3352  01";

699.2. Vecākais nodokļu INSPEKTORS – profesijas kods "3352  02";

699.3. Galvenais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā) – profesijas kods "3352  03".

3.15.3. Atsevišķās grupas
"3353  Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

700. Šie speciālisti apspriež iesniegumus, kas skar valsts sociālo apdrošināšanu un palīdzību naudas vai naturālā izteiksmē, un iesniegumus valsts pensijas nodrošināšanai vai pensijas un tās lieluma noteikšanai, nosūtot sevišķi svarīgus iesniegumus izskatīšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

701. Atsevišķajā grupā "3353  Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt atsevišķus pilsoņus jautājumos, kas skar valsts sociālās un pensiju apdrošināšanas programmas, izmaksājamo summu noteikšanu, kā arī pilsoņu tiesību un pienākumu jautājumos; izskatīt līgumus un citus dokumentus, lai noteiktu sociālās apdrošināšanas vai palīdzības veidu un pensiju vai izmaksu lielumu.

702. Atsevišķās grupas "3353  Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti" profesijas:

702.1. Pabalstu INSPEKTORS – profesijas kods "3353  01";

702.2. Pensiju INSPEKTORS – profesijas kods "3353  02";

702.3. Pensiju un pabalstu INSPEKTORS – profesijas kods "3353  03".

3.15.4. Atsevišķās grupas
"3354  Valsts licencēšanas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

703. Šie speciālisti izskata pieteikumus par preču ievešanas un izvešanas, uzņēmumu dibināšanas, namu vai citu būvju celšanas licenču piešķiršanu, kā arī vīzu vai pases saņemšanas jautājumiem, vai arī nosaka šādu licenču piešķiršanas sevišķus noteikumus vai sevišķi svarīgos gadījumos pieteikumus nosūta izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

704. Atsevišķajā grupā "3354  Valsts licencēšanas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt atsevišķas personas jautājumos, kas skar licenču veidus un izsniegšanas noteikumus, kā arī personu tiesību un pienākumu jautājumos; iztirzāt lūgumu un cita veida dokumentu licenču piešķiršanas noteikumus un iespējas.

705. Atsevišķās grupas "3354  Valsts licencēšanas speciālisti" profesijas:

705.1. Licenču INSPEKTORS – profesijas kods "3354  01";

705.2. PATENTVEDIS – profesijas kods "3354  02";

705.3. Imigrācijas inspektors – profesijas kods "3354  03";

705.4. Licencēšanas EKSPERTS – profesijas kods "3354  04".

3.15.5. Atsevišķās grupas
"3355  Iekšlietu inspektori un izmeklētāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

706. Šie speciālisti izmeklē noziedzīgu nodarījumu faktus un apstākļus, vāc informāciju par personām un iestādēm, ko izmanto, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieņēmumu jomā, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību, nodrošina valsts robežas neaizskaramību un novērš nelegālo migrāciju, novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, pilda ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumus, pašvaldības policijas speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību.

707. Atsevišķajā grupā "3355  Iekšlietu inspektori un izmeklētāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izveidot informācijas avotus par noziedzīgiem nodarījumiem, veikt profilaktisko darbu, izsekot likumpārkāpējus; dot liecību tiesā vai ziņot augstākām instancēm vai klientiem par izmeklēšanas rezultātiem; veikt likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgos nodarījumus valsts ieņēmumu jomā; sadarboties ar tiesībaizsardzības, valsts kontroles un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citām institūcijām; piedalīties dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību; organizēt un vadīt robežkontroli un robežuzraudzību; organizēt personu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt ieroču, munīcijas kravu, indīgo un radioaktīvo vielu, priekšmetu un citu mantu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt transportlīdzekļu robežkontroli; organizēt un vadīt meklējamo personu, transportlīdzekļu, ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu, kā arī citu aizliegto vielu un priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu; kontrolēt dienesta dokumentāciju; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā, nelegālo imigrantu aizturēšanu un izraidīšanu no valsts; organizēt sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām; apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves; novērst un atvairīt bruņotus iebrukumus, provokācijas uz valsts robežas; veikt personu, transportlīdzekļu, kravu robežkontroli; dzēst ugunsgrēkus un veikt glābšanas darbus avāriju gadījumos; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus noziegumu novēršanā un atklāšanā; novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestādes darbību; sadarboties ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm; kontrolēt dienestu un darbinieku darbību; gatavot pavēles un rīkojumus; izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; veikt dienesta pārbaudes; organizēt policijas dienesta darbību; organizēt sabiedriskās kārtības sargāšanu; uzturēt kārtību sabiedriskajās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; sniegt personām neatliekamo palīdzību; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pie atbildības; dokumentēt likumpārkāpumus; uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmes drošību; vadīt personāla profesionālo sagatavotību; organizēt, vadīt un veikt robežkontroli; uzraudzīt personu robežas šķērsošanas kārtību; uzraudzīt ieroču, munīcijas kravu, indīgo un radioaktīvo vielu, priekšmetu un citu mantu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt meklējamo personu, transportlīdzekļu, kā arī ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu; vadīt indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu, kā arī citu aizliegto priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu; pārzināt un tehniski pareizi ekspluatēt kuģošanas līdzekļa vai gaisa kuģa navigācijas ierīces un piederumus; sagatavot dienesta dokumentāciju; organizēt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli valsts teritorijā, nelegālo imigrantu aizturēšanu un izraidīšanu no valsts; novērst un dzēst ugunsgrēkus; izmantot speciālu tehniku ugunsgrēka dzēšanā un avāriju likvidēšanā; glābt cilvēkus, dzīvniekus, mantu un citas materiālās vērtības ugunsgrēka un citu avāriju laikā; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus; sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām; organizēt pašvaldības policijas dienesta darbību; organizēt sabiedriskās kārtības sargāšanu pašvaldības teritorijā; uzturēt kārtību sabiedriskās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; veikt glābšanas darbus uz ūdens; aizturēt likumpārkāpējus; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības; uzlikt un iekasēt naudas sodus, nodrošināt skaidrās naudas glabāšanu un ieskaitīšanu pašvaldības policijas kontā; sagatavot dienesta dokumentus, atbilstoši kompetencei veikt darbības administratīvo pārkāpumu lietu lietvedībā; veikt likumpārkāpumu profilaksi; uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmes drošību; organizēt, uzturēt un vadīt operatīvo transportu; apsargāt objektus; vadīt personāla profesionālo pilnveidošanu; pārbaudīt iesniegumus un sūdzības; novērst provokācijas, ugunsgrēkus un avārijas situācijas, novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestāžu darbību; sadarboties ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm.

708. Atsevišķās grupas "3355  Iekšlietu inspektori un izmeklētāji" profesijas:

708.1. Policijas INSPEKTORS – profesijas kods "3355  01";

708.2. Vecākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā) – profesijas kods "3355  02";

708.3. IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā) – profesijas kods "3355  03";

708.4. Jaunākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā) – profesijas kods "3355  04";

708.5. Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  05";

708.6. Vecākais INSPEKTORS - posteņa KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  06";

708.7. Valsts robežsardzes INSPEKTORS – profesijas kods "3355  07";

708.8. Pašvaldības policijas vecākais INSPEKTORS – profesijas kods "3355  08";

708.9. Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS – profesijas kods "3355  09";

708.10. Sevišķi svarīgu lietu INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  10";

708.11. Vecākais iecirkņa INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  11";

708.12. Sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  12";

708.13. INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  13";

708.14. Pašvaldības policijas INSPEKTORS – profesijas kods "3355  14";

708.15. INSPEKTORS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  15";

708.16. INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  16";

708.17. INSPEKTORS – SNAIPERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  17";

708.18. INSPEKTORS –KINOLOGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  18";

708.19. DežūrINSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  19";

708.20. DežūrINSPEKTORS - vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  20";

708.21. Iecirkņa INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  21";

708.22. Ceļu policijas INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  22";

708.23. Administratīvās prakses INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  23";

708.24. INSPEKTORS –DEŽURANTS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  24";

708.25. INSPEKTORS (KINOLOGS – SAPIERIS) (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  25";

708.26. Pašvaldības policijas civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS – profesijas kods "3355  26";

708.27. Pašvaldības policijas civilās aizsardzības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3355  27";

708.28. Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 28";

708.29. Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  29";

708.30. Jaunākais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  30";

708.31. Jaunākais INSPEKTORS – KINOLOGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  31";

708.32. Pašvaldības policijas jaunākais INSPEKTORS – profesijas kods "3355  32";

708.33. Pašvaldības policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS – profesijas kods "3355  33";

708.34. Pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKS – profesijas kods "3355  34";

708.35. KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  35";

708.36. Jaunākais KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  36";

708.37. Pašvaldības policijas jaunākais KĀRTĪBNIEKS – profesijas kods "3355  37";

708.38. Koledžas KADETS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355  38".

3.15.6. Atsevišķās grupas
"3359  Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

709. Šie speciālisti inspicē tirdzniecības vietas, lai nodrošinātu likumīgu un pareizu mērīšanas un svēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā, un kontrolē cenu un darba samaksas noteikumu ievērošanu, sevišķi svarīgas lietas nosūtot izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

710. Atsevišķajā grupā "3359  Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– inspicēt tirdzniecības vietas, lai nodrošinātu pareizu mērīšanas un svēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā; kontrolēt cenu un darba samaksas noteikumu ievērošanu.

711. Atsevišķās grupas "3359  Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti" profesijas:

711.1. Cenu INSPEKTORS – profesijas kods "3359  01";

711.2. Algu INSPEKTORS – profesijas kods "3359  02";

711.3. Svaru un mēru INSPEKTORS – profesijas kods "3359  03".

3.16. Mazās grupas
"341  Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

712. Šie speciālisti palīdz dažādu institūciju vadītājiem, kā arī vecākajiem speciālistiem juridiskās lietās, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, aizdevumu izsniegšanu un citiem finanšu darījumiem, sniedz konsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem sociālo problēmu risināšanas procesā, sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus, kā arī palīdzību personām ar īpašām vajadzībām, speciālisti veic vai palīdz veikt reliģiskos rituālus, sprediķo vai palīdz reliģisko sanāksmju laikā un māca bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību.

713. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "341  Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

713.1. zina: uzdoto uzdevumu izpildes teorētiskos pamatus; risināmās problēmas gan teorētisku, gan uz praktiskiem pētījumiem pamatotu izpratni; sociālā darba procesus; sociālā darba formas un metodes; nedzirdīgo cilvēku kultūru un psiholoģiju; darbā izmantojamās komunikāciju tehnikas un datortehnikas darbības principus un lietošanas noteikumus; veicamā darba organizāciju un tehnoloģiju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

713.2. prot: veidot kontaktu ar klientu un piemēroties apstākļiem; nodrošināt tulkojamā satura pilnīgu atveidi, stilistisku atbilstību un gramatisko pareizību; izmantot komunikāciju tehniku un datortehniku; noteikt problēmu un tās risināšanas fāzes; motivēt klientu pārmaiņām; risināt konfliktsituācijas; lietot praksē teorētiskās zināšanas; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem; novērtēt savu darbu;

713.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par profesionālās ētikas ievērošanu; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

713.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

714. Mazās grupas "341  Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

714.1. atsevišķā grupa "3411  Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti";

714.2. atsevišķā grupa "3412  Sociālā darba speciālisti";

714.3. atsevišķā grupa "3413  Reliģisko lietu speciālisti".

3.16.1. Atsevišķās grupas
"3411  Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

715. Šie speciālisti palīdz korporāciju, iestāžu un organizāciju vadītājiem, kā arī vecākajiem speciālistiem juridiskās lietās, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, aizdevumu izsniegšanu un citiem finanšu darījumiem vai tiesu ekspertīžu veikšanu.

716. Atsevišķajā grupā "3411  Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izpētīt juridiskus vai tamlīdzīgus dokumentus vai organizēt to izpēti; gatavot dienesta rakstus un ziņojumus, kas apkopo juridisko stāvokli, apdrošināšanas vai aizdevuma izsniegšanas apstākļu izklāstu; konsultēt klientus vai aģentus juridiskajos vai tehniskajos jautājumos; gatavot dokumentus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma, akciju vai citu lietu nodošanas formālu reģistrāciju; pārbaudīt dokumentu likumību un tos nosūtīt; rediģēt juridiska satura tekstus, pārbaudot to atbilstību gan no juridiskā, gan filoloģiskā viedokļa un nodrošinot to korektūru; pārbaudīt tekstā sastopamo tiesību aktu izmantošanas juridisko pamatotību, to nosaukumu un satura valodisko precizitāti; izvērtēt no citām valodām tulkoto juridisko tekstu un tiesību aktu satura atbilstību juridiskajai terminoloģijai latviešu valodā; sniegt atbalstu tiesu ekspertīžu veikšanā; pieņemt, pārbaudīt un reģistrēt valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmā nostiprinājuma lūgumus; noformēt nekustamā īpašuma lietas un nosūtāmo korespondenci; apstrādāt informācijas pieprasījumus.

717. Atsevišķās grupas "3411  Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" profesijas:

717.1. PROKURORA PALĪGS – profesijas kods "3411  01";

717.2. JURISTA PALĪGS – profesijas kods "3411  02";

717.3. TIESNEŠA PALĪGS – profesijas kods "3411  03";

717.4. Tiesas KONSULTANTS – profesijas kods "3411  04";

717.5. Tiesas priekšsēdētāja palīgs – profesijas kods "3411  05";

717.6. Tiesu kolēģijas priekšsēdētāja palīgs – profesijas kods "3411  06";

717.7. Senatora palīgs – profesijas kods "3411  07";

717.8. Tiesu EKSPERTA PALĪGS – profesijas kods "3411  08";

717.9. JURISTS LINGVISTS – profesijas kods "3411  09";

717.10. KONSULTANTS (zemesgrāmatu nodaļā) – profesijas kods "3411  10".

3.16.2. Atsevišķās grupas
"3412  Sociālā darba speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

718. Šie speciālisti administrē un ievieš sociālās palīdzības programmas un valsts un pašvaldību sociālos pakalpojumus, kā arī sniedz konsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem personīgo individuālo un sociālo problēmu risināšanas procesā, sniedz palīdzību personām ar speciālām vajadzībām, aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, māca klientiem nepieciešamās sociālās un darba prasmes, organizē interešu izglītības darbu un vada interešu pulciņus.

719. Atsevišķajā grupā "3412  Sociālā darba speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– ievākt informāciju par klienta pamatvajadzībām un novērtēt viņa būtiskākās iemaņas, stiprās un vājās puses; palīdzēt personām ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem saņemt sociālos pakalpojumus un uzlabot viņu sociālās funkcionēšanas spējas; novērtēt, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi mainīt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un saturu; palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas laikā, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā; palīdzēt klientam atrast alternatīvus risinājuma variantus un attīstīt rīcības plānus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, nodrošinot nepieciešamo atbalstu un palīdzību; palīdzēt klientam atrast un piekļūt valsts un pašvaldības resursiem, tai skaitā juridiskiem, medicīnas un finansiālai palīdzībai, mājokļa jautājumu risināšanai, nodarbinātībai, pārvietošanās iespējām, palīdzībai pārvākties uz citu mājokli, dienas aprūpei un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem; novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju un noteikt nepieciešamās sociālās palīdzības veidu, apjomu, saņemšanas ilgumu un līdzdarbības pienākumus; informēt klientu par viņa tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību īstenošanas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem; konsultēt grupu māju un pusceļa māju klientus, uzraudzīt viņu aktivitātes un piedalīties izmaiņu plānošanā; piedalīties klientu atlases un novērtēšanas procesā, piemeklējot piemērotas sociālās programmas; nodrošināt palīdzību krīzes situācijā; īstenot dzīves prasmju darbnīcu, vardarbības terapijas programmas, uzvedības prasmju programmas, pakalpojumu programmas jauniešiem, kā arī citas sociālo pakalpojumu programmas sociālā darbinieka vai veselības aprūpes profesionāļa vadībā; palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes; piedalīties intervences novērtēšanā un klienta progresa ziņojuma sagatavošanā; uzturēt kontaktu ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības iestādēm un veselības aprūpes institūcijām, kas var nodrošināt informāciju un atgriezenisko saiti par klienta visaptverošu sociālo situāciju un progresu; nodrošināt komunikācijas iespējas personām ar dzirdes traucējumiem, izmantojot simultāno/sinhrono, konsekutīvo/secīgo vai rakstveida tulkošanu; tulkot tekstus no latviešu zīmju valodas latviešu skaņu valodā un otrādi publiskos pasākumos, individuālās sarunās; tulkot no latviešu zīmju valodas svešvalodā un otrādi; tulkot latviešu valodā rakstīto tekstu zīmju valodā; zīmju valodā izteikto tekstu uzrakstīt latviešu valodā; komunikācijā ar klientu nodot un iegūt informāciju, izmantojot komunikāciju līdzekļus un datortehniku; uzturēt kontaktu ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem; risināt ar aizbildnības, aizgādības, adopcijas vai aizgādnības lietām saistītos jautājumus atbilstoši bāriņtiesas kompetencei; izskatīt iesniegumus par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību; aizstāvēt bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām; izšķirt vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu), bērna un vecāku domstarpības, bērna un aizbildņa, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības; sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un speciālistiem; veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptaujas, uzaicināt personas uz pārrunām, veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes, pārbaudīt bērna un citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus, kā arī pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas un citu informāciju, lai prioritāri nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību un izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošus jautājumus; izvērtēt personas vai ģimenes atbilstību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanai; izvērtēt personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai; izvērtēt un lemt par personas atzīšanu par adoptētāju; uzraudzīt aizbildņu rīcību bērna personisko un mantisko interešu un tiesību nodrošināšanā un aizgādņu rīcību aizgādņa pienākumu izpildē, pārbaudīt audžuģimenē un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā ievietota bērna aprūpi un viņa tiesību ievērošanu; uzraudzīt bērna aprūpi ģimenē divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas; risināt ar bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību saistītos jautājumus; sniegt palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādāt par mantojuma apsardzību, izdarīt apliecinājumus un pildīt citus uzdevumus; piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja normatīvie akti nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu; informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība; pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā; mācīt klientiem prasmi saskatīt resursus sevī, nepieciešamās prasmes saskarsmei, uzņemties dažādas sociālās lomas; veicināt klientu līdzdalību savu sociālo un interešu prasmju apgūšanā; mācīt klientiem uzņemties atbildību par savu rīcību un lēmumiem; organizēt interešu izglītības darbu un vadīt interešu pulciņus.

720. Atsevišķās grupas "3412  Sociālā darba speciālisti" profesijas:

720.1. Sociālais APRŪPĒTĀJS – profesijas kods "3412  01";

720.2. Sociālais REHABILITĒTĀJS – profesijas kods "3412  02";

720.3. Sociālās palīdzības ORGANIZATORS – profesijas kods "3412  03";

720.4. SurdoTULKS – profesijas kods "3412  04";

720.5. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS – profesijas kods "3412  05";

720.6. Bāriņtiesas LOCEKLIS – profesijas kods "3412  06";

720.7. Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS – profesijas kods "3412  07";

720.8. Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3412  08";

720.9. Interešu pulciņa AUDZINĀTĀJS – profesijas kods "3412  09".

3.16.3. Atsevišķās grupas
"3413  Reliģisko lietu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

721. Šie speciālisti veic vai palīdz veikt reliģiskos rituālus, sprediķo vai palīdz reliģisko sanāksmju laikā un māca bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību, organizē pastorālās aprūpes darbu un līdzdarbojas reliģiskajā darbībā.

722. Atsevišķā grupā "3413  Reliģisko lietu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– dzīvot noteiktā atšķirtībā no pasaulīgās sabiedrības, apgūstot reliģiskās mācības, sludināt reliģisko ticību ticīgo un neticīgo sanāksmēs vai nodarbībās; propagandēt reliģisko mācību starp neticīgajiem; mācīt bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību; atbilstoši Latvijas Republikā atzīto reliģisko konfesiju darbības praksei, tradīcijai un iekšējai kārtībai reliģisko lietu vecāko speciālistu vadībā organizēt pastorālās aprūpes darbu un līdzdarboties reliģiskajā darbībā; koordinēt reliģiska satura informatīvus un izglītojošus pasākumus; izskaidrot praktiskās teoloģijas jautājumus.

723. Atsevišķās grupas "3413  Reliģisko lietu speciālisti" profesijas:

723.1. Pestīšanas armijas DARBINIEKS – profesijas kods "3413  01";

723.2. EVAņĢĒLISTS – profesijas kods "3413  02";

723.3. ĶESTERIS – profesijas kods "3413  03";

723.4. MŪKS – profesijas kods "3413  04";

723.5. MŪĶENE – profesijas kods "3413  05";

723.6. SLUDINĀTĀJS – profesijas kods "3413  06";

723.7. Pastorālā darba SPECIĀLISTS – profesijas kods "3413  07".

3.17. Mazās grupas
"342  Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

724. Šie speciālisti trenē sportistus, organizē sporta pasākumus, vada fiziskās sagatavotības nodarbības, piedalās sporta sacensībās un veicina sporta attīstību, kā arī veic citas atpūtas pasākumus.

725. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "342  Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

725.1. zina: uzdevumu izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

725.2. prot: lietot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

725.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

725.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

726. Mazās grupas "342  Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

726.1. atsevišķā grupa "3421  Individuālo un komandu sporta veidu sportisti";

726.2. atsevišķā grupa "3422  Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti";

726.3. atsevišķā grupa "3423  Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori".

3.17.1. Atsevišķās grupas
"3421  Individuālo un komandu sporta veidu sportisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

727. Šie speciālisti piedalās sporta sacensībās, atsevišķi vai komandā.

728. Atsevišķajā grupā "3421  Individuālo un komandu sporta veidu sportisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– piedalīties dažādu veidu sporta sacensībās; piedalīties regulāros treniņos; sniegt intervijas plašsaziņas medijiem; uzturēt augsta līmeņa zināšanas par konkrētu sporta veidu; pieņemt lēmumus par stratēģijām, konsultējoties ar treneri; novērtēt citus konkurentus un vietas apstākļus, konkurēt sporta pasākumos; ievērot noteikumus, kas saistīti ar konkrētu sporta veidu.

729. Atsevišķās grupas "3421  Individuālo un komandu sporta veidu sportisti" profesijas:

729.1. ATLĒTS – profesijas kods "3421  01";

729.2. Sacīkšu BRAUCĒJS – profesijas kods "3421  02";

729.3. ŽOKEJS – profesijas kods "3421  03";

729.4. Profesionāls SPORTISTS – profesijas kods "3421  04";

729.5. ALPĪNISTS – profesijas kods "3421  05".

3.17.2. Atsevišķās grupas
"3422  Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

730. Šie speciālisti trenē sportistus un tiesā sporta sacensības.

731. Atsevišķajā grupā "3422  Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– trenēt sportistus; plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt mācību/treniņu procesu noteiktā sporta veidā, lietojot dažādas metodes; atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju profesionālo uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem mācību/treniņu procesā; virzīt savu darbību atbilstīgi sporta nozares konceptuālām pamatnostādnēm paredzamās un mainīgās situācijās; identificēt sportistu vai sportistu komandu vājās un stiprās puses; plānot un vadīt mācību/treniņu procesu; motivēt sportistus uzvarai sporta sacensībās; tiesāt sporta sacensības; analizēt un novērtēt sportistu vai sportistu komandas rezultatīvos rādītājus un pilnveidot sporta veidu treniņu programmas; uzraudzīt un analizēt sportistu tehniku, nākotnē veicot uzlabojumus; nodrošināt, lai tiktu ievēroti sporta sacensību noteikumi; reģistrēt laika un citus rezultatīvos rādītājus sporta sacensībās; apkopot rezultatīvos rādītājus un sporta sacensību ierakstus.

732. Atsevišķās grupas "3422  Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti" profesijas:

732.1. Sporta INSTRUKTORS – profesijas kods "3422  01";

732.2. Sporta TIESNESIS – profesijas kods "3422  02";

732.3. Sporta TRENERIS – profesijas kods "3422  03";

732.4. Sporta METODIĶIS – profesijas kods "3422  04";

732.5. Sporta SPECIĀLISTS – profesijas kods "3422  05".

3.17.3. Atsevišķās grupas
"3423  Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

733. Šie speciālisti vada fiziskās sagatavotības nodarbības un apmāca dažādu veidu vingrinājumus, organizē sporta pasākumus.

734. Atsevišķajā grupā "3423  Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un veikt atpūtas un sporta aktivitātes, kā arī organizēt sporta pasākumus; nodrošināt sporta pasākumu tiesāšanu; izstrādāt sporta nodarbību grafikus un nodrošināt treniņu procesu norisi; popularizēt sporta pasākumus un nodrošināt sporta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko aprīkojumu; vadīt fiziskās sagatavotības nodarbības; nodrošināt drošību un, ja nepieciešams, sniegt pirmo palīdzību; konsultēt, ieteikt un vadīt vingrošanas veidam atbilstošas grupu nodarbības un klienta fiziskai sagatavotībai, veselības stāvoklim un vēlmēm atbilstošas individuālās vingrošanas nodarbības ar inventāru vai bez tā; demonstrēt nepieciešamos vingrinājumus un sniegt norādījumus, kā lietot sporta inventāru vai aprīkojumu; skaidrot sporta nodarbību noteikumus un ieviest drošības pasākumus.

735. Atsevišķās grupas "3423  Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori" profesijas:

735.1. Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS – profesijas kods "3423  01";

735.2. Trenažieru zāles INSTRUKTORS – profesijas kods "3423  02";

735.3. Sporta pasākumu ORGANIZATORS – profesijas kods "3423  03";

735.4. Sporta spēļu VADĪTĀJS – profesijas kods "3423  04".

3.18. Mazās grupas
"343  Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

736. Šie speciālisti nodarbojas ar preču dizainu un interjeru noformēšanu, fotografē, sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļos, sniedz bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus, izstrādā ēdienkartes, plāno un organizē virtuves darbu, atjauno un restaurē vēsturiskas koka un akmens būves, organizē kultūras un atpūtas pasākumus.

737. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "343  Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

737.1. zina: uzdevumu izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

737.2. prot: lietot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

737.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

737.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

738. Mazās grupas "343  Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

738.1. atsevišķā grupa "3431  Fotogrāfi";

738.2. atsevišķā grupa "3432  Dizaina speciālisti un dekoratori";

738.3. atsevišķā grupa "3433  Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti";

738.4. atsevišķā grupa "3434  Šefpavāri";

738.5. atsevišķā grupa "3435  Citi mākslas un kultūras speciālisti".

3.18.1. Atsevišķās grupas
"3431  Fotogrāfi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

739. Šie speciālisti fotografē.

740. Atsevišķajā grupā "3431  Fotogrāfi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izgatavot fotogrāfijas reklāmas, mākslas, komerciāliem, ražošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses un citos izdevumos; izgatavot atsevišķu personu vai personu grupu fotogrāfijas; piedalīties vizuālo darbu veidošanā visās jomās, kurās lieto fotogrāfiskus attēlus; darbojoties gan patstāvīgi, gan radošajā komandā kopīgi ar redaktoru, žurnālistu, mākslinieku, stilistu, grimētāju, apgaismotāju, fotosesiju dalībniekiem; atbilstoši radošajai koncepcijai piedāvāt optimālu vizuālo risinājumu un, izmantojot fotokameru, veikt kvalitatīvu uzņemšanas objekta vai subjekta fiksāciju un fotogrāfisko attēlu apstrādi; lietotāja un projektu vadītāja līmenī pārzināt foto uzņemšanas un attēlu veidošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, krāsu mācību, apgaismošanas pamatprincipus; izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un atbildēt par attēla gala kvalitāti; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas skaņas un attēla ierakstu jomā, risināt problēmas, kas rodas darba procesā.

741. Atsevišķās grupas "3431  Fotogrāfi" profesijas:

741.1. MikroFOTOGRĀFS – profesijas kods "3431  01";

741.2. Mākslas FOTOGRĀFS – profesijas kods "3431  02".

3.18.2. Atsevišķās grupas
"3432  Dizaina speciālisti un dekoratori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

742. Šie speciālisti apgūst un izmanto dažādas mākslas metodes, veicot dizainu, interjeru noformēšanu, preču realizācijas stimulēšanas darbus.

743. Atsevišķajā grupā "3432  Dizaina speciālisti un dekoratori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt rūpnieciskās produkcijas dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbus un aksesuārus; radīt interjeru, dzīvojamo un sabiedrisko ēku un celtņu noformēšanas un citu objektu izdaiļošanas projektus; veidot teātra izrāžu dekorācijas; mākslinieciski noformēt skatlogus vai citas vietas, kur tiek izstādītas preces; noformēt un ilustrēt grāmatas, kalendārus, katalogus un citus izdevumus, kā arī visus ar vizuālo noformējumu saistītos darbus; izstrādāt reklāmas produkciju, noformēt skatlogus, izgatavot izkārtņu projektus (bukleti, plakāti, vizītkartes, uzlīmes) atbilstoši dizainera skicei vai dizainera vadībā; piedāvāt dažāda stila tērpus un komplektēt garderobi, ņemot vērā cilvēka individualitāti; plānot un organizēt savu darbu; sadarbībā ar klientu izvēlēties tērpu modeļus un zīmēt to skices; komplektēt tērpu garderobi; pārzināt modes tendences un vizuālā tēla veidošanas pamatprincipus; patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu; konstruēt, modelēt, piegriezt, izgatavot dažādu stilu apģērbus, kas piemēroti individuālai izgatavošanai vai rūpnieciskai ražošanai; projektēt, izstrādāt skices; modelēt, veikt materiālu aprēķinus; sagatavot un apstrādāt materiālus; īstenot ieceres un izgatavot tehnoloģiskām prasībām atbilstošu izstrādājumu; veikt individuālu komercdarbību; sadarboties ar klientiem; plānot un organizēt savu darbu; veikt ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (vizuālā reklāma, ēku eksterjera un interjera noformējums) izpēti, skiču piedāvājuma izstrādi, projekta prezentāciju, tā izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; modelēt un konstruēt tērpus, izgatavojot rūpnieciskos lekālus, izstrādājot dizainparaugus un rūpnieciskos etalonus; izvēlēties nepieciešamos palīgmateriālus un furnitūru, mezglu apstrādes iekārtas; vest pārrunas ar pasūtītāju, noskaidrojot produkta/kolekcijas koncepciju, darbības stabilitātes un izgatavošanas kritērijus; attīstīt dizaina koncepcijas, lietojot automatizētās projektēšanas sistēmas; projektēt konstruktīvos mezglus, veidot detalizētus galīgos rasējumus un specifikācijas, lietojot atbilstošas datorprogrammas (CAD), tai skaitā sastādīt materiālu un detaļu specifikācijas un izmaksu vērtējumus; veidot paraugus vai darba modeļus ar rokām vai lietojot speciālas datorizētas prototipu iekārtas vai vadīt to izgatavošanu; testēt dizaina koncepcijas, lietojot matemātisko vai fizikālo modelēšanu; dažādās projektēšanas stadijās sagatavot prezentācijas augstākai vadībai vai klientiem, kā arī sagatavot priekšlikumus konkursiem, dizaina projektu pieteikumus; radīt interjerus; veikt dzīvojamo un sabiedrisko ēku un celtņu noformēšanas un citus objektu izdaiļošanas projektus, tai skaitā arī atbilstošo priekšmetu restaurāciju; sadarbībā ar citiem speciālistiem plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus interjerus un reklāmas vai to daļas, kā arī atsevišķu elementu projektus ar estētiskām pazīmēm; piedalīties projekta izpildes organizēšanā un sagatavošanā; sekot līdzi modes tendencēm; izvēlēties piemērotākos materiālus konkrētam izstrādājumam; veidot modeli – paraugu; radīt dažādu stilu mēbeles vienā eksemplārā, ievērojot dažādu stilu prasības un to izmaiņas atbilstoši klienta vēlmēm; noskaidrot klienta vēlmes; sagatavot nepieciešamos materiālus; aprēķināt materiālu daudzumu; noformēt dāvanas; sagatavot skatlogu noformēšanas skices (vizualizācija); izstrādāt atbilstošas konstrukcijas projektu; iegādāties materiālus; noformēt skatlogus un vitrīnas; veikt iespieddarbu digitālo noformēšanu, to sagatavošanu iespiešanai un pēcapstrādei; plānot un izstrādāt iespieddarbu digitālā noformējuma projektus individuāli vai sadarbībā ar citiem speciālistiem.

744. Atsevišķās grupas "3432  Dizaina speciālisti un dekoratori" profesijas:

744.1. DEKORĒTĀJS – profesijas kods "3432  01";

744.2. Izstādes DEKORĒTĀJS – profesijas kods "3432  02";

744.3. Skatlogu DEKORĒTĀJS – profesijas kods "3432  03";

744.4. Dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  04";

744.5. Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  05";

744.6. Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  06";

744.7. Plakātu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  07";

744.8. Audumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  08";

744.9. ILUSTRATORS – profesijas kods "3432  09";

744.10. Teātra DEKORĒTĀJS – profesijas kods "3432  10";

744.11. Noformēšanas MĀKSLINIEKS – profesijas kods "3432  11";

744.12. Mākslas pasākumu ORGANIZATORS – profesijas kods "3432  12";

744.13. Augu valsts dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  13";

744.14. Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  14";

744.15. Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  15";

744.16. Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  16";

744.17. Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods 3432  17";

744.18. Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  18";

744.19. Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  19";

744.20. Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  20";

744.21. Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  21";

744.22. Ādas izstrādājumu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432  22";

744.23. Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432  23";

744.24. Rokdarbu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432  24";

744.25. Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS – profesijas kods "3432  25";

744.26. Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432  26";

744.27. Vides DIZAINERS – profesijas kods "3432  27";

744.28. Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  28";

744.29. Tērpu stila SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  29";

744.30. Interjera NOFORMĒTĀJS – profesijas kods "3432  30";

744.31. Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS – profesijas kods "3432  31";

744.32. Produkta dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  32";

744.33. Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  33";

744.34. Interjera dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  34";

744.35. Multimediju dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  35";

744.36. Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  36";

744.37. Ādas materiālu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  37";

744.38. Keramikas dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  38";

744.39. Koksnes materiālu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  39";

744.40. Stikla dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  40";

744.41. Tekstilmateriālu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  41";

744.42. Metālmateriālu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  42";

744.43. Materiālu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  43";

744.44. Stila mēbeļu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432  44";

744.45. Dāvanu NOFORMĒTĀJS – profesijas kods "3432  45";

744.46. Skatlogu NOFORMĒTĀJS – profesijas kods "3432  46";

744.47. Foto dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  47";

744.48. Tēlniecības objektu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  48";

744.49. Apģērbu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432  49";

744.50. Iespieddarbu noformējuma SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432  50".

3.18.3. Atsevišķās grupas
"3433  Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

745. Šie speciālisti strādā zinātniskajās, speciālajās, publiskajās un izglītības iestāžu bibliotēkās, kā arī informācijas centros un sniedz bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus.

746. Atsevišķajā grupā "3433  Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veidot bibliotēku un informācijas centru krājumus un datubāzes; sniegt bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus, izmantojot dažādus informācijas resursus un tehnoloģijas.

747. Atsevišķās grupas "3433  Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti" profesijas:

747.1. BIBLIOTEKĀRS – kods "3433  01";

747.2. Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3433  02";

747.3. Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "3433  03".

3.18.4. Atsevišķās grupas
"3434  Šefpavāri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

748. Šie speciālisti izstrādā ēdienkartes, plāno un organizē virtuves darbu, gatavo ēdienus un dzērienus viesnīcās, restorānos un citās iestādēs, uz kuģiem, vilcienos un privātās mājās.

749. Atsevišķajā grupā "3434  Šefpavāri" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērtēt pārtikas produktu kvalitāti; plānot receptes un ēdienkartes; pasūtīt pārtikas piegādi; uzraudzīt ēdiena kvalitāti un noformējumu; pārraudzīt citu pavāru darbu; apmācīt un instruēt citus pavārus par ēdinu gatavošanas, higiēnas un pārtikas drošības jautājumiem; gatavot un noformēt ēdienus un dzērienus; plānot un koordinēt virtuves darbu; atbildēt par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; vadīt citus darbiniekus.

750. Atsevišķās grupas "3434  Šefpavāri" profesija ir "ŠEFPAVĀRS" – profesijas kods "3434  01".

3.18.5. Atsevišķās grupas
"3435  Citi mākslas un kultūras speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

751. Šie speciālisti atjauno un restaurē kultūras vērtības arhitektūrā – koka un akmens būves, organizē kultūras un atpūtas pasākumus uzņēmumā, sniedz atbalstu citiem mākslas un kultūras speciālistiem.

752. Atsevišķajā grupā "3435  Citi mākslas un kultūras speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt restaurējamās koka un akmens būves izpēti, vadoties pēc tās izgatavošanas paņēmieniem un tehnoloģijām; noteikt restaurējamā objekta bojājumu rašanās iemeslus un to novēršanas paņēmienus; restaurācijas procesā saglabāt esošās detaļas vai arī pārveidot to, piemērojot mūsdienu apstākļiem un tehnoloģijām; veikt restaurējamā objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; restaurēt vēstures un kultūras pieminekļus – koka un akmens būves (ēkas); restauratora vadībā saglabāt, konservēt un restaurēt kultūras vērtību – ēku, mākslas darbu, iekārtu un priekšmetu – tehnisko stāvokli; plānot, organizēt un vadīt dažādus kultūras un atpūtas pasākumus; vadīt vietēja vai reģionāla mēroga kultūras uzņēmumu; vadīt interešu pulciņus; izstrādāt ar kultūras un izglītības jomām saistītus radošus projektus; rūpēties par mākslinieciskā līmeņa kvalitāti; piedalīties valstiski un starptautiski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanā; kontrolēt šiem mērķiem piešķirto līdzekļu izlietojumu; sniegt atbalstu citiem kultūras un mākslas speciālistiem.

753. Atsevišķās grupas "3435  Citi mākslas un kultūras speciālisti" profesijas:

753.1. Polihromā koka RESTAURATORS – profesijas kods "3435  06";

753.2. Koka būvju RESTAURATORS – profesijas kods "3435  13";

753.3. Akmens būvju RESTAURATORS – profesijas kods "3435  14";

753.4. Zeltījumu RESTAURATORS – profesijas kods "3435  17";

753.5. RESTAURATORA ASISTENTS – profesijas kods "3435  18";

753.6. Kultūras METODIĶIS – profesijas kods "3435  19";

753.7. Kultūras pasākumu ORGANIZATORS – profesijas kods "3435  20";

753.8. Kultūras pasākumu VADĪTĀJS – profesijas kods "3435  21";

753.9. Svētku REŽISORS – profesijas kods "3435  22";

753.10. Kultūras VADĪTĀJS – profesijas kods "3435  23";

753.11. Interešu pulciņa VADĪTĀJS – profesijas kods "3435  28".

3.19. Mazās grupas
"351  Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

754. Šie speciālisti sniedz tehnisko palīdzību komunikāciju sistēmas, datoru sistēmu un tīklu lietotājiem, veic ar informācijas ievadīšanu saistītus pienākumus programmēšanā, nodrošina programmu un aparatūras apkalpošanu.

755. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "351  Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

755.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

755.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

755.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

755.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

756. Mazās grupas "351  Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

756.1. atsevišķā grupa "3511  Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti";

756.2. atsevišķā grupa "3512  Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti";

756.3. atsevišķā grupa "3513  Datortīklu un datorsistēmu speciālisti";

756.4. atsevišķā grupa "3514  Tīklu speciālisti".

3.19.1. Atsevišķās grupas
"3511  Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

757. Šie speciālisti apkalpo informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūras, programmatūras un ar to saistīto datoru aprīkojumu, kā arī perifērijas iekārtas, kas tiek lietotas skaitļu datu pierakstam, saglabāšanai, pārraidei, apstrādei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentes, apkalpo S.W.I.F.T. (Society worldwide interbank financial telecomunication) sistēmu.

758. Atsevišķajā grupā "3511  Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– apkalpot un kontrolēt informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūras, programmatūras un ar to saistīto datoru aprīkojumu; ekspluatēt un kontrolēt perifērijas iekārtas, kas atbilstoši lietotāja prasībām tiek izmantotas skaitlisko datu pierakstīšanai, saglabāšanai, pārraidei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentē; sekot S.W.I.F.T. sistēmas darbībai, nodrošināt datu ievadīšanu S.W.I.F.T. sistēmā un to pārraidi, pārbaudīt sagatavotos S.W.I.F.T. ziņojumus pirms to pārraidīšanas, pārbaudīt pa elektronisko pastu saņemtos maksājumu uzdevumus, ievadīt tos programmā un nosūtīt; organizēt un savlaicīgi, efektīvi izpildīt lietotāja norādītos skaitļošanas darbus; uzstādīt magnētlentes un magnētdiskus, kas nepieciešami datu apstrādei un pierakstam tādā veidā, kas piemērots mašīnlasīšanai vai ierakstīšanai, kā arī saglabāt diskus un lentes; kārtot skaitļošanas operāciju žurnālu; izpildīt dublējošās operācijas atbilstoši procedūrām; lietot teorētiskās un praktiskās atziņas skaitļotāju un perifērijas iekārtu jomā, konstatējot un risinot problēmas, kas radušās skaitļošanas ierīču izmantošanā vai neliela remonta rezultātā, un veikt korekcijas.

759. Atsevišķās grupas "3511  Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti" profesijas:

759.1. Skaitļotāja OPERATORS – profesijas kods "3511  01";

759.2. Perifērijas iekārtu OPERATORS – profesijas kods "3511  02";

759.3. Datora OPERATORS – profesijas kods "3511  03";

759.4. s.w.i.f.t. operators – profesijas kods "3511  04";

759.5. Mijieskaita norēķinu OPERATORS – profesijas kods "3511  05";

759.6. s.w.i.f.t. ADMINISTRATORS – profesijas kods "3511  06".

3.19.2. Atsevišķās grupas
"3512  Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

760. Šie speciālisti palīdz standarta programmu sistēmu pakešu lietotājiem, ievadot programmas un risinot problēmas to darbā, ievieš jaunas programmas, izdara nelielas izmaiņas, vecāko speciālistu vadībā izmantojot un pilnveidojot esošās programmas, reģistrē un sankcionē informatīvo sistēmu lietotājus, kontrolē starptautiska datortīkla lietotājus, testē un uztur no jauna izstrādātās un jau esošās informācijas sistēmas, kontrolē un nodrošina to kvalitāti un drošību, veido interneta lapas.

761. Atsevišķajā grupā "3512  Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– palīdzēt speciālistiem, kas izmanto standartprogrammu sistēmas, ievadot programmas un risinot to izmantošanas problēmas; pievienot jaunas programmas attiecīgās aparātu apgādes un darbojošos konfigurāciju sistēmas ietvaros; ieviest jaunas periferiālās iekārtas un izpildīt nepieciešamo labojumu darbojošos sistēmu parametros; ievadīt, apkalpot un pilnveidot programmas, vecāko speciālistu vadībā izpildot nelielus labojumus un korekcijas; kārtot un pilnveidot programmas un to ievadīšanas dokumentāciju; uzstādīt interneta bankas programmas un apmācīt to lietotājus; pilnveidot interneta bankas datubāzi; pilnveidot un attīstīt interneta bankas programmatūru; konsultēt interneta bankas lietotājus; uzraudzīt POS terminālu (dators (parasti nestandarta "kases" veidā), kas ietver sevī kasiera monitoru, pircēja displeju čeka datu atspoguļošanai, čeku printeri un fiskālās atmiņas moduli čeka rezultātu reģistrācijai) un bankomātu tīkla darbību; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas programmēšanā un skaitļotāju lietošanā; veikt programmatūras izstrādi, pārbaudīt tās darbību un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai izveidotu funkcionālus un izvirzītajām prasībām atbilstošus programmatūras risinājumus; plānot, sagatavot un veikt programmatūras īpašību pārbaudi; analizēt rezultātus, dokumentēt reālo stāvokli un atbilstību noteiktajām prasībām; izstrādāt un noformēt dokumentus; organizēt pakalpojumu un dokumentu aprites procedūru aprakstīšanu; iegūt, analizēt un klasificēt informāciju; nodrošināt mājaslapas internetā pastāvēšanu un (vai) strādāt ar attēla rediģēšanu un izstrādāt vienkāršas programmas; veikt nepieciešamās izmaiņas mājaslapas internetā saturā saskaņā ar pasūtītāja prasībām; izvietot tekstu, attēlus, virsrakstus, kadrēt un veikt citas līdzīgas darbības; attīstīt mājaslapas internetā dizainu, lietojot speciālas programmatūras; attīstīt iestādes tīmekļa vidi un atbildēt par tehniskiem risinājumiem; veikt mājaslapas izstrādei nepieciešamo programmēšanu; programmēt vai attīstīt satura vadības sistēmas; strādāt ar dizaina un attēlu apstrādes programmām; sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku.

762. Atsevišķās grupas "3512  Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti" profesijas:

762.1. DatorTEHNIĶIS – profesijas kods "3512  01";

762.2. Datubāzu TEHNIĶIS – profesijas kods "3512  02";

762.3. Programmēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3512  03";

762.4. Informācijas vadības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3512  04".

3.19.3. Atsevišķās grupas
"3513  Datortīklu un datorsistēmu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

763. Šie speciālisti izstrādā, uztur un darbojas ar tīklu un citu datu komunikāciju sistēmām.

764. Atsevišķajā grupā "3513  Datortīklu un datorsistēmu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzstādīt vienkāršus lokālos datortīklus; pārbaudīt un novērst kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā; konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski; ar savu profesionālo darbību veicināt un uzlabot datorlietotāju darba efektivitāti; ierīkot datortehnikas, tīkla programmatūru, operētājsistēmas programmatūru un lietojumprogrammu programmatūru.

765. Atsevišķās grupas "3513  Datortīklu un datorsistēmu speciālisti" profesijas:

765.1. Datorsistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3513  01";

765.2. Operāciju sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3513  02";

765.3. Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS – profesijas kods "3513  04";

765.4. Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS – profesijas kods "3513  05";

765.5. Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS – profesijas kods "3513  06";

765.6. Datorsistēmu TESTĒTĀJS – profesijas kods "3513  07".

3.19.4. Atsevišķās grupas
"3514  Tīklu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

766. Šie speciālisti uzrauga un apkalpo interneta un intraneta mājaslapas, tīmekļa servera aparatūru un programmatūru.

767. Atsevišķajā grupā "3514  Tīklu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– ierīkot, uzraudzīt un apkalpot interneta un intraneta mājaslapas, tīmekļa servera aparatūru un programmatūru; pilnveidot un uzturēt dokumentāciju un instrukcijas; attīstīt, koordinēt, īstenot un uzraudzīt drošības pasākumus; analizēt un sniegt priekšlikumus, lai uzlabotu tīklu darbības rezultātus, tostarp modernizēt un apgūt jaunas sistēmas; sniegt konsultācijas klientiem un lietotājiem; modificēt interneta lapas; veikt tīmekļa servera rezerves un reģenerācijas darbības; apkalpot biroja tehniku, uzpildīt lāzerprintera kasetnes; uzstādīt datorprogrammas; novērst neatļautas programmatūras lietošanu.

768. Atsevišķās grupas "3514  Tīklu speciālisti" profesijas:

768.1. Informācijas tīkla PĀRZINIS – profesijas kods "3514  01";

768.2. Datortīkla ADMINISTRATORS – profesijas kods "3514  02";

768.3. Mājaslapas ADMINISTRATORS – profesijas kods "3514  03".

3.20. Mazās grupas
"352  Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

769. Šie speciālisti darbojas ar kinofilmu iekārtām un videokamerām vai citām ierīcēm, ar kurām tiek ierakstīts un rediģēts attēls un skaņa, apkalpo radiotranslācijas un televīzijas translācijas iekārtas un telekomunikāciju sistēmas.

770. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "352  Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

770.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

770.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

770.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

770.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

771. Mazās grupas "352  Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

771.1. atsevišķā grupa "3521  Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti";

771.2. atsevišķā grupa "3522  Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti".

3.20.1. Atsevišķās grupas
"3521  Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

772. Šie speciālisti kontrolē kino, videokameru un citas attēla un skaņas ieraksta un montēšanas aparatūras darbu, radiotranslācijas un televīzijas translācijas aparatūras, kas pārraida iepriekš ierakstītu vai tiešā ētera attēlu un skaņu, kā arī citādus radiosakaru signālus uz sauszemes, ūdenī un gaisā.

773. Atsevišķajā grupā "3521  Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izgatavot attēla un skaņu ierakstus reklāmas, mākslas, komerciāliem, ražošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses un citos izdevumos; iestatīt un izmantot kinokameras un videokameras, kā arī mikrouzņemšanas, aerouzņemšanas un citus speciālu attēlu ierakstīšanas aparātus; kontrolēt kinofilmām, videolentēm, platēm, diskiem, lentēm, skaitliskās informācijas diskiem tiešā ētera vai citiem mērķiem paredzēto skaņu iekārtu aparatūru darbu; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas skaņas un attēla ierakstu jomā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; kontrolēt pārraides un translācijas sistēmu un pavadoņu komunikāciju sistēmu darbību, translējot tālsarunas, radio un televīzijas programmas; kontrolēt kinoprojekcijas aparatūras darbību; plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus videoproduktus (filma, televīzijas raidījums, videoinstalācija, videoklips u.c.), to daļu vai atsevišķus elementus; nodrošināt dažādu pasākumu atskaņošanu un apgaismošanu; izvēlēties atbilstošu mūziku, video projekciju un apgaismojumu.

774. Atsevišķās grupas 3521  Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti" profesijas:

774.1. Radio/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3521  01";

774.2. Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS – profesijas kods "3521  02";

774.3. KinoOPERATORA ASISTENTS – profesijas kods "3521  03";

774.4. KinoOPERATORS – profesijas kods "3521  04";

774.5. Audio iekārtu OPERATORS – profesijas kods "3521  05";

774.6. Kinofilmu/ skaņu REDAKTORS – profesijas kods "3521  06";

774.7. Televīzijas OPERATORS – profesijas kods "3521  07";

774.8. Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521  08";

774.9. Mikrofona OPERATORS – profesijas kods "3521  09";

774.10. Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521  10";

774.11. Skaņu OPERATORS – profesijas kods "3521  11";

774.12. Kuģa RADISTS – profesijas kods "3521  12";

774.13. Pārraides iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521  13";

774.14. Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521  14";

774.15. Morzes alfabēta OPERATORS – profesijas kods "3521  15";

774.16. Aviācijas/ radioiekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521  16";

774.17. Sauszemes/ radioiekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521  17";

774.18. Jūras/ radioiekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521  18";

774.19. Telegrāfa OPERATORS – profesijas kods "3521  19";

774.20. KinoPROJICĒTĀJS – profesijas kods "3521  20";

774.21. TELEGRĀFISTS – profesijas kods "3521  21";

774.22. Kuģa radioOPERATORS – profesijas kods "3521  22";

774.23. GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) universālais OPERATORS – profesijas kods "3521  23";

774.24. GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) ierobežotais OPERATORS – profesijas kods "3521  24";

774.25. Kultūras pasākumu tehniskais REŽISORS – profesijas kods "3521  25";

774.26. VideoOPERATORS – profesijas kods "3521  26";

774.27. Audio un video TEHNIĶIS – profesijas kods "3521  27".

3.20.2. Atsevišķās grupas
"3522  Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

775. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu telekomunikāciju jomā, kā arī ar elektromehānisko telekomunikāciju sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, komunikāciju lietošanu, uzraudzību un remontu.

776. Atsevišķajā grupā "3522  Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar telekomunikāciju iekārtām un to izmēģinājuma paraugu izpēti un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot elektronisko shēmu rasējumus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgu materiālu un darba patēriņa aprēķinu nepieciešamo telekomunikāciju iekārtu izgatavošanai un ieviešanai; ierīkot telekomunikāciju tīklu; novērtēt tīkla un tā elementu veiktspēju; veikt tīkla bojājumu diagnostiku un novēršanu; konfigurēt komutācijas un maršrutēšanas iekārtas, izmantojot atbilstošus instrumentus, mērinstrumentus un programmnodrošinājumu; nodrošināt kvalitatīvu un nepārtrauktu telekomunikāciju tīkla darbību un attīstību; sniegt tehnisku palīdzību telekomunikāciju sistēmu izgatavošanā, lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību un atbilstību standartiem un norādījumiem; piemērot tehniskos telekomunikāciju principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko komunikāciju sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, montāžu, programmēšanu, trenēšanu un apkalpošanu.

777. Atsevišķās grupas "3522  Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti" profesijas:

777.1. Telekomunikāciju TEHNIĶIS – profesijas kods "3522  01";

777.2. Aerokosmisko telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3522  02";

777.3. Radara telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3522  03";

777.4. Signālsistēmu telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3522  04";

777.5. Telekomunikāciju SPECIĀLISTS – profesijas kods "3522  05";

777.6. Tālsakaru OPERATORS – profesijas kods "3522  06";

777.7. GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) I klases radioELEKTRONIĶIS – profesijas kods "3522  07";

777.8. GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) II klases radioELEKTRONIĶIS – profesijas kods "3522  08".

4. Ceturtās pamatgrupas
"4  Kalpotāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

778. Šie darbinieki organizē, sistematizē, novērtē, glabā attiecīgas problēmas risināšanai nepieciešamo informāciju, ievada un meklē to datortehnikā, veic pienākumus, kas saistīti ar kancelejas darbu, naudas operācijām, ceļojumu organizēšanu, informē klientus, organizē lietišķas tikšanās. Kalpotāji strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā.

779. Pamatgrupas "4  Kalpotāji" profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– stenografēt; rakstīt ar datoru; ievadīt datus datorā un izvadīt no tā; veikt sekretāra pienākumus, kārtot lietvedību; uzskaitīt noliktavas produkciju, ražošanas rezerves, reģistrēt transporta kustību; veikt bibliotēkas un pasta pakalpojumus; aizpildīt dokumentus; veikt naudas operācijas; organizēt ceļojumus; informēt klientus, reģistrēt pacientus.

780. Pamatgrupas "4  Kalpotāji" profesijas klasificētas šādās apakšgrupās:

780.1. apakšgrupa "41  Iestāžu kalpotāji un kancelejas tehnikas operatori";

780.2. apakšgrupa "42  Klientu apkalpotāji";

780.3. apakšgrupa "43  Uzskaites un materiālo vērtību reģistrēšanas darbinieki";

780.4. apakšgrupa "44  Citi kalpotāji".

781. Apakšgrupas "41  Iestāžu kalpotāji un kancelejas tehnikas operatori" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

781.1. mazā grupa "411  Iestāžu kalpotāji";

781.2. mazā grupa "412  Sekretāri";

781.3. mazā grupa "413  Kancelejas tehnikas operatori".

782. Apakšgrupas "42  Klientu apkalpotāji" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

782.1. mazā grupa "421  Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

782.2. mazā grupa "422  Klientu informētāji".

783. Apakšgrupas "43  Uzskaites un materiālo vērtību reģistrēšanas darbinieki" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

783.1. mazā grupa "431  Uzskaites darbinieki";

783.2. mazā grupa "432  Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki".

784. Apakšgrupas "44  Citi kalpotāji" profesijas klasificētas mazajā grupā "441  Citi kalpotāji".

4.1. Mazās grupas
"411  Iestāžu kalpotāji"
un atsevišķās grupas
"4110  Iestāžu kalpotāji"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

785. Šie darbinieki veic lietvedības un administratīvos uzdevumus saskaņā ar noteiktajām procedūrām.

786. Kvalifikācijas pamatprasības profesijai, kas klasificēta mazās grupas "411  Iestāžu kalpotāji" atsevišķajā grupā:

786.1. zina: kancelejas darba metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

786.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

786.3. atbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

786.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

787. Mazās grupas "411  Iestāžu kalpotāji" profesija klasificēta atsevišķajā grupā "4110  Iestāžu kalpotāji".

788. Atsevišķajā grupā "4110  Iestāžu kalpotāji" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– reģistrēt, sagatavot, šķirot un klasificēt iesniegto informāciju; atvērt un nosūtīt pastu; strādāt ar datortehniku, veicot korespondences un citu dokumentu teksta maketēšanu, rediģēšanu un izdrukāšanu; strādāt ar faksu vai citiem tehniskiem līdzekļiem; veikt kancelejas darbus; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu.

789. Atsevišķās grupas "4110  Iestāžu kalpotāji" profesija ir "Vadošais biroja SEKRETĀRS" – profesijas kods "4110  01".

4.2. Mazās grupas
"412  Sekretāri"
un atsevišķās grupas
"4120  Sekretāri"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

790. Šie darbinieki veic uzņēmuma vai tā struktūrvienības vadītāja darba apkalpošanu, lietojot datoru un citus tehniskos līdzekļus, apgādā vadītāja darba vietu ar kancelejas piederumiem un rada apstākļus vadītāja darba efektīvai izpildei, apstrādā saņemto un nosūtāmo pastu, organizē lietišķās tikšanās, kārto lietvedību, patstāvīgi atbild uz korespondenci.

791. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "412  Sekretāri" atsevišķajā grupā:

791.1. zina: kancelejas darba metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

791.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

791.3. atbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

791.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

792. Mazās grupas "412  Sekretāri" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "4120  Sekretāri".

793. Atsevišķajā grupā "4120  Sekretāri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kvalificēti organizēt un vadīt dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā; nodrošināt efektīvu informācijas un dokumentu apriti; operatīvi vadīt un koordinēt uzņēmuma informācijas apmaiņas plūsmu, saņemt, reģistrēt un nosūtīt dokumentus; organizēt un nodrošināt raitu sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus; pārzināt un nodrošināt dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvam un arhivēšanu, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzināt uzņēmuma struktūru un procesus, sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem atbilstoši kompetencei; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; drukāt (ievadīt vai izvadīt no datora) dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt personiskos iesniegumus.

794. Atsevišķās grupas "4120  Sekretāri" profesijas:

794.1. SEKRETĀRS – profesijas kods "4120  01";

794.2. Tehniskais SEKRETĀRS – profesijas kods "4120  02";

794.3. Lietvedības SEKRETĀRS – profesijas kods "4120  03".

4.3. Mazās grupas
"413  Kancelejas tehnikas operatori"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

795. Šo darbinieku profesionālā darbība ir saistīta ar tehniskām ierīcēm, tie pieraksta, stenografē diktēto materiālu, to atšifrē un pārraksta ar datoru; sagatavo informāciju un apstrādā to ar datoru atbilstoši iepriekš sagatavotai programmai.

796. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "413  Kancelejas tehnikas operatori" atbilstošās atsevišķajās grupās:

796.1. zina: kancelejas darba metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

796.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

796.3. atbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

796.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

797. Mazās grupas "413  Kancelejas tehnikas operatori" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

797.1. atsevišķā grupa "4131  Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki";

797.2. atsevišķā grupa "4132  Datu ievadīšanas operatori".

4.3.1. Atsevišķās grupas
"4131  Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

798. Šie darbinieki stenografē un veic mašīnrakstīšanas darbus, pierakstot teikto vai tehniski sniegto informāciju, redakcionāli sagatavo dažādus dokumentus, lietojot speciālu tehniku, nosūta un pieņem informāciju un dokumentus pa telefaksu vai ar citiem tehniskiem līdzekļiem.

799. Atsevišķajā grupā "4131  Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– stenografēt vai pierakstīt runas, lekcijas, sēžu protokolus, vēstules, pavēles, instrukcijas, atzinumus, telefonogrammas un citu dokumentālu informāciju, atšifrēt stenogrammas; strādāt ar jebkuras sistēmas rakstāmmašīnām, ar tekstiem no iespieddarbu oriģināliem vai rokraksta; veikt kancelejas darbus, dokumentu iešūšanu vai to kopēšanu; ar skaitļošanas tehnikas palīdzību maketēt, rediģēt un izdrukāt korespondences un citu dokumentu tekstus; strādāt ar telefaksu un citiem tehniskiem līdzekļiem; apstrādāt informācijas pavaddokumentus, sagatavot un kontrolēt informācijas mehanizētās apstrādes datus; izpildīt dažus kancelejas darbus; ievadīt sistēmā ienākošo preču, kravu dokumentus; saņemt un ievadīt sistēmā, preču, kravu un transporta rēķinus; saņemt un ievadīt sistēmā inventarizācijas un citus datus; ievadīt sistēmā klientu anketu datus; sniegt informāciju pārskatu sagatavošanai; pieņemt un apstrādāt dažādus dokumentus; sagatavot nepieciešamos dokumentus, izmantojot darba specifikai atbilstošas lietojumprogrammas; sniegt tehnisku atbalstu pārdošanas speciālistiem un citiem speciālistiem dokumentu sagatavošanas jomā.

800. Atsevišķās grupas "4131  Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki" profesijas:

800.1. MAŠĪNRAKSTĪTĀJS – profesijas kods "4131  01";

800.2. STENOGRĀFS – profesijas kods "4131  02";

800.3. Telefaksa OPERATORS – profesijas kods "4131  03";

800.4. Teleksa OPERATORS – profesijas kods "4131  04";

800.5. Teletaipa OPERATORS – profesijas kods "4131  05";

800.6. Datu ievades OPERATORS – profesijas kods "4131  06";

800.7. Teksta redaktora OPERATORS – profesijas kods "4131  07";

800.8. Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS – profesijas kods "4131  08".

4.3.2. Atsevišķās grupas
"4132  Datu ievadīšanas operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

801. Šie darbinieki ievada kodētus, statistikas, finanšu un citus skaitliskos datus vai informāciju elektroniskās iekārtās, kas paredzētas informācijas apstrādei un pārraidei, veic matemātiskus aprēķinus ar elektronisko ierīču palīdzību, veic personu